Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego"

Transkrypt

1 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 1 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego Autor Jerzy Kaczmarek główny specjalista ds. bhp Konsultant Kazimierz Żurawski główny specjalista ds. bhp, dyrektor ds. nadzoru w firmie doradztwa z zakresu prawa i ochrony pracy SEKA S.A. Zawartość instruktażu stanowiskowego: Cel szkolenia 3 Kto podlega szkoleniu? 4 Czas trwania szkolenia 5 Kto może przeprowadzić instruktaż? 5 Program instruktażu stanowiskowego 6 Etapy instruktażu stanowiskowego 7 Wstępne zagadnienia instruktażu 8 Transport wewnątrzzakładowy 8 Parametry wózków jezdniowych 9 Etap II instruktażu 10 Stanowisko pracy kierowcy wózka jezdniowego 10 Najczęstsze zagrożenia na stanowisku pracy kierowcy wózka 11 Czynniki niebezpieczne 13 Bezpieczne użytkowanie wózków widłowych 15 Czynności przed rozpoczęciem pracy 15 System pierwszej pomocy w firmie 17 Sygnalizacja ostrzegawcza przy pracy wózka 17 Drogi i przejścia na terenie zakładu 18 Transport ładunków 20 Zasady składowania materiałów 21 ISBN BBP 0145 Szkolenia bhp w firmie

2 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 2 Transport i składowanie materiałów niebezpiecznych 22 Składowanie materiałów niebezpiecznych 24 Środki ochrony indywidualnej 25 Zasady bezpiecznej pracy kierowcy wózka jezdniowego 26 Czynności niedozwolone w pracy kierowcy wózka jezdniowego 28 Próbne wykonanie zadania przez szkolonego 28 Końcowe etapy instruktażu 29 Wyjaśnienie oznaczeń graficznych: Podstawa prawna Dla osoby prowadzącej szkolenia bhp bardzo ważna jest znajomość obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych. Symbolem Podstawa prawna oznaczamy źródła prawa i przepisy, które są szczególnie ważne dla szkoleniowca chcącego przekazać szkolonym pełną i rzetelną wiedzę. Schemat postępowania Przedstawienie zagadnień wymaganych podczas szkolenia w sposób przejrzysty i zgodny z prawem wymaga często od szkolącego zachowania określonej kolejności postępowania. Przy oznaczeniu Schemat postępowania będziemy informować, jak dotrzeć do właściwego rozwiązania, wykorzystując wskazaną kolejność czynności. Szkolenia bhp w firmie Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp z o.o. ul. Łotewska 9a, Warszawa, tel.: , faks: , Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o.

3 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 3 Stanowisko kierowcy wózka jezdniowego jest stanowiskiem o szczególnym znaczeniu. Wymaga bowiem ugruntowanej wiedzy i świadomości, że wykonywana praca jest w sposób szczególny związana z wieloma zagrożeniami. Kierowca wózka jezdniowego wykonujący czynności związane z kierowaniem pojazdem i załadunkiem bądź wyładunkiem materiałów musi dbać o bezpieczeństwo nie tylko swoje, ale także innych osób znajdujących się w rejonie jego pracy. Dlatego też pracownika zatrudnionego na tym stanowisku przed dopuszczeniem do wykonywania pracy należy poddać szkoleniu z zakresu bhp. W haśle tym prezentujemy Wam instruktaż stanowiskowy opracowany dla tego stanowiska pracy. Dowiecie się z niego, jakie informacje powinniście przekazać kierowcom wózków jezdniowych podczas takiego szkolenia, na co zwrócić im szczególną uwagę. Ten tekst pozwoli Wam szybko przygotować instruktaż pracownika zatrudnionego na takim stanowisku w Waszej firmie. Cel szkolenia Celem instruktażu stanowiskowego jest zapoznanie pracownika z zagadnieniami bhp na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego oraz ugruntowanie jego wiedzy i umiejętności w zakresie: 1) czynników środowiska pracy występujących na tym stanowisku oraz ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, 2) sposobów ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą być powodowane przez czynniki występujące w środowisku pracy, 3) metod bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego, 4) bezpiecznej obsługi maszyn i urządzeń (pkt II, ust. 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz ze zm.; dalej: rozporządzenie szkoleniowe). Szkolenia bhp w firmie

4 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 4 Kto podlega szkoleniu? Szkoleniu wstępnemu w formie instruktażu stanowiskowego na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego podlegają: pracownicy nowo zatrudnieni na tym stanowisku, pracownicy przenoszeni na to stanowisko, pełnoletni uczniowie i studenci odbywający praktyczną naukę zawodu ( 11 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 rozporządzenia szkoleniowego). Uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu kierowcy wózka jezdniowego muszą być osobami pełnoletnim, gdyż do obsługi wózków może być dopuszczony tylko pracownik, który ukończył 18 lat. Jedynie osoba pełnoletnia może uzyskać uprawnienia kierowcy i zezwolenie do obsługi wózka jezdniowego wystawione przez pracodawcę obowiązujące na terenie zakładu pracy danego pracodawcy ( 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym). Pamiętajcie, że pracownicy zatrudnieni na tym stanowisku pracy powinni odbyć ponowne szkolenie w przypadku zmian: organizacyjnych w procesie technologicznym obowiązującym w danej branży; warunków techniczno-organizacyjnych, a w szczególności gdy wprowadza się: nowe procesy technologiczne, nową organizację pracy i stanowiska pracy, nową technologię i sprzęt, a w szczególności gdy w tych elementach występują czynniki szkodliwe lub niebezpieczne dla zdrowia, nowe rozwiązania konstrukcyjne narzędzi, oprzyrządowania, maszyn i urządzeń ( 11 ust. 3 rozporządzenia szkoleniowego).

5 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 5 Czas trwania szkolenia Czas przeznaczony na szkolenie stanowiskowe kierowcy wózka jezdniowego zależy m.in. od: rodzaju i zakresu zadań, które powierza się temu pracownikowi, stopnia skomplikowania infrastruktury stanowiska lub stanowisk pracy, liczby i złożoności wprowadzanych zmian technologiczno- -organizacyjnych, predyspozycji osobowych pracownika. Tak więc czas trwania instruktażu powinniście uzależnić od wymienionych czynników, a szczególności od: 1) przygotowania zawodowego pracownika, 2) dotychczasowego stażu pracy i doświadczenia, 3) osobistych predyspozycji pracownika, 4) rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku lub stanowiskach pracy, na których ma być zatrudniony pracownik ( 11 ust. 4 rozporządzenia szkoleniowego). Pamiętajcie, że instruktaż stanowiskowy pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego nie może być krótszy niż 8 godzin lekcyjnych, gdzie 1 godzina lekcyjna = 45 min (ramowy program instruktażu stanowiskowego zawarty w załączniku nr 1 pkt II do rozporządzenia szkoleniowego). Kto może przeprowadzić instruktaż? Instruktaż stanowiskowy może przeprowadzić sam pracodawca lub wyznaczona przez niego osoba kierująca pracownikami, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego ( 11 ust. 5 rozporządzenia szkoleniowego). Szkolenia bhp w firmie

6 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 6 Najczęściej w małych zakładach instruktaż przeprowadza sam pracodawca. W przypadku średnich i dużych firm instruktaż stanowiskowy zazwyczaj przeprowadzają wyznaczeni przez pracodawcę pracownicy. Mogą to być kierownicy bądź mistrzowie: działów przyjęcia towaru, magazynów, pod warunkiem że osoby te posiadają wymagane kwalifikacje. Program instruktażu stanowiskowego Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzać według programu szkolenia opracowanego przez organizatora szkolenia ( 5 rozporządzenia szkoleniowego). Opracowując program szkolenia stanowiskowego, należy zapoznać się z przepisami odpowiednich aktów prawnych, m.in.: 1. Ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.; dalej: kp). 2. Ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 ze zm.). 3. Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz ze zm.; dalej rozporządzenie szkoleniowe). 4. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz ze zm.; dalej: ropbhp). 5. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U. nr 26, poz. 313 ze zm.; dalej: rozporządzenie o ręcznych pracach transportowych). 6. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez

7 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 7 pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie użytkowania maszyn). 7. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz.U. nr 70, poz. 650 ze zm.). 8. Normy PN-EN :2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy, część 1. Miejsca pracy wewnątrz pomieszczeń. Miejcie na uwadze, że szczegółowy program instruktażu stanowiskowego powinien przewidywać poinformowanie pracownika m.in. o: warunkach bezpiecznej i higienicznej pracy, warunkach obowiązujących w pomieszczeniu i na stanowisku pracy, wymaganiach technicznych i organizacyjnych. Pamiętajcie, że pracodawca bądź jednostka organizacyjna prowadząca szkolenie, opracowując szczegółowy program instruktażu stanowiskowego, powinni dostosować przykładowy ramowy program do potrzeb własnego zakładu oraz uwzględnić warunki w nim panujące. Etapy instruktażu stanowiskowego Instruktaż stanowiskowy kierowcy wózka jezdniowego powinien składać się z następujących etapów: I. Wprowadzenie i rozmowa wstępna instruktora z pracownikiem lub pracownikami. Wstępna ocena poziomu wiedzy szkolonego, możliwości nawiązania kontaktu. II. Pokazy i prezentacje oraz omówienie cyklu technologicznego, procesów pracy na stanowisku, na którym ma być zatrudniony pracownik, przedstawienie zagrożeń. III. Próbne wykonanie przez pracownika procesu pracy, obserwacja instruktora i ewentualna korekta popełnionych uchybień w procedurach pracy. Szkolenia bhp w firmie

8 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 8 IV. Samodzielna praca pracownika pod nadzorem instruktora. V. Sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonania pracy przez pracownika. Na ostatnim etapie instruktażu należy omówić pozytywne i negatywne zachowania i popełnione błędy oraz przeprowadzić ich korektę. Proponujemy Wam, aby co najmniej połowa czasu szkolenia wykorzystana była na indywidualną pracę kierowcy wózka jezdniowego pod nadzorem instruktora. Pozostały czas instruktażu należy przeznaczyć na omówienie zagadnień teoretycznych dotyczących pracy na tym stanowisku. Wstępne zagadnienia instruktażu Etap wstępny instruktażu stanowiskowego kierowcy wózka jezdniowego powinniście rozpocząć od rozmowy ze szkolonym, która pozwoli Wam na ocenę jego poziomu wiedzy i umiejętności. Zanim przejdziecie do następnego etapu, czyli omawiania procesów pracy i zagrożeń, proponujemy Wam, abyście zapoznali pracownika z posiadanym w zakładzie pracy taborem do transportu wewnątrzzakładowego, tzn. powinniście zaprezentować szkolonemu wózki jezdniowe, jakimi dysponujecie na terenie zakładu. Warto również przypomnieć szkolonemu treść lub zapoznać go, jeżeli dotychczas nie został zapoznany, z treścią instrukcji bhp dla urządzeń i środowiska pracy występujących na jego stanowisku. Transport wewnątrzzakładowy Pod pojęciem transportu wewnątrzzakładowego rozumiemy przemieszczanie osób lub ładunków po określonej drodze, za pomocą wybranego środka transportu, w ograniczonej przestrzeni zakładu pracy.

9 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 9 Podstawową cechą transportu wewnątrzzakładowego jest jego ograniczenie do transportu ładunków w obrębie magazynu, zakładu, marketu itp. Z uwagi na to, w jakiej części zakładu się on odbywa, możemy mówić o transporcie wydziałowym, międzywydziałowym, oddziałowym, stanowiskowym czy międzystanowiskowym. Parametry wózków jezdniowych Po zidentyfikowaniu bazy transportowej funkcjonującej w Waszej firmie powinniście przypomnieć pracownikowi podstawowe wielkości znamionowe wózków jezdniowych pozostających do jego dyspozycji. Do charakterystycznych danych wózków jezdniowych (określających cechy użytkowe wózka i podawane przez producentów w zależności od ich rodzaju i typu) należą: 1) nominalna nośność wózka jezdniowego (określana w kilogramach), 2) nominalna siła uciągu N (określana w niutonach), 3) udźwig nominalny Q (określany w kilogramach), 4) udźwig zredukowany, 5) prędkość podnoszenia, 16) prędkość opuszczania ładunku, 17) wysokość podnoszenia, 18) wysokość swobodnego podnoszenia (h), 19) prędkość jazdy, 10) zewnętrzny promień zawracania, 11) zdolność pokonywania wzniesień, 12) nacisk wywierany na podłoże. Nie zapomnijcie zapoznać kierowcy z osprzętem używanym w zakładzie pracy. Pamiętajcie, że najczęściej do każdego wózka jezdniowego podstawowym osprzętem są widły, przedłużacz wideł (do ładunków Szkolenia bhp w firmie

10 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 10 wielkogabarytowych), trzpień do transportu zwojów oraz wysięgnik z hakiem. Etap II instruktażu W drugim etapie szkolenia objaśnijcie proces technologiczny i sposób wykonywania pracy na danym stanowisku. W trakcie zajęć powinniście zadawać liczne pytania, które pozwolą na bieżącą ocenę pojmowania zagadnień przez szkolonego. Pamiętajcie, aby pokazując szkolonemu podczas instruktażu czynności rutynowe na stanowisku pracy, wykonywać je powoli, prezentując i wyjaśniając wszystkie czynności po kolei. Natomiast na czynności szczególnie niebezpieczne lub trudne zwróćcie szczególną uwagę, podkreślając je wielokrotnie. Dużo uwagi poświęćcie również na metody bezpiecznego wykonywania pracy. Stanowisko pracy kierowcy wózka jezdniowego Stanowisko pracy kierowcy wózka jezdniowego zlokalizowane jest najczęściej w działach przyjęcia i wydawania towarów lub w miejscach, gdzie konieczne jest przemieszczanie znacznych ilości towarów ciężkich lub o znacznej objętości. Dotyczy to zarówno magazynów, jak i hal obsługi klienta, np. hal sprzedaży. Pracownicy zatrudnieni na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego korzystają z wózków widłowych napędzanych silnikiem elektrycznym, spalinowym lub silnikiem na gaz propan-butan. Wózki widłowe przechowywane są w wyznaczonych miejscach magazynowych, w polach postojowych właściwie oznakowanych. Pole postojowe powinno być określone żółtą linią o szerokości 5 10 cm, malowaną farbami o dużym współczynniku ścieralności (chodzi o trwałość oznaczenia), szerokość i długość

11 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 11 oznaczonego pola powinna wynikać i być dostosowana do parametrów technicznych typu wózka. Kierowcy wózków widłowych czynności transportowe wykonują często w obecności innych osób (np. współpracowników lub klientów), zatem wymagania bezpieczeństwa pracy ulegają szczególnym obostrzeniom. Dlatego też wykonywanie czynności kierowcy wózka wymaga zapoznania go z wieloma instrukcjami bhp (m.in. transportu ręcznego, obsługi wózka jezdniowego, ładowania akumulatorów, składowania towarów, transportu wewnątrzzakładowego) oraz np. zasadami bezpiecznego zachowania się w magazynach wysokiego składowania, stosowania narzędzi i elementów pomocniczych przy pracach transportowych. Najczęstsze zagrożenia na stanowisku pracy kierowcy wózka Największym zagrożeniem występującym na tym stanowisku pracy jest możliwość uderzenia lub przygniecenia składowanymi materiałami w miejscu wykonywania czynności transportowych. Niebezpieczeństwo to występuje zarówno w bezpośrednim otoczeniu wózka jezdniowego, jak i w dalszym otoczeniu innych osób i elementów infrastruktury pomieszczenia, w którym wyznaczona jest praca. PRZYKŁAD: Kierowca wózka stawiając towar, nie zauważył innego pracownika sprzątającego podłogę w pobliżu miejsca składowania i przygniótł mu stopę, stawiając transportowaną paletę z towarem. W wyniku czego pracownik sprzątający doznał licznych złamań kości stopy. Możliwe jest także potrącenie, najechanie wózkiem na współpracowników lub osobę trzecią. Szkolenia bhp w firmie

12 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 12 PRZYKŁAD: Kierowca wózka widłowego przewożąc towar, nie zauważył idącego obok pracownika i potrącił go. W wyniku czego pracownik ten doznał urazu kręgosłupa. Innym istotnym zagrożeniem jest również popełnienie błędu przez kierowcę i nieprawidłowe podjęcie materiału transportowanego, wskutek czego może nastąpić przewrócenie wózka z kierowcą. PRZYKŁAD: Kierowca wózka widłowego podejmując materiały na palecie, nie zauważył, że paleta została podjęta krzywo, towar znajdujący się na niej miał znaczny ciężar i spowodował przechylenie się wózka, a następnie jego przewrócenie. Kolejnym zagrożeniem mogą być zmienne warunki ukształtowania terenu, po którym porusza się wózek. PRZYKŁAD 1: Kierowca był przyzwyczajony do określonego usytuowania towarów na terenie magazynu. W wyniku przemeblowania zmienił się rozkład dróg transportowych, którymi mogą przemieszczać się wózki. Kierowca wykonując rutynowo pracę i przyzwyczaiwszy się do starego rozkładu magazynu, przypadkowo wjechał w stos palet, myśląc, że tędy prowadzi droga. PRZYKŁAD 2: Kierowca wózka przewoził towar z rampy do magazynu, jednakże źle wymierzył skraj rampy i spadł z niej wraz z wózkiem.

13 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 13 Czynniki niebezpieczne Na stanowisku pracy kierowcy wózka jezdniowego mogą występować czynniki niebezpieczne, takie jak: 1. Zagrożenia związane z przemieszczeniem się sprzętu i ludzi: najechania, potrącenia z uwagi na: szerokości dróg transportowych niedostosowanych do środków transportu, niewłaściwe oznakowanie dróg transportowych, nieprzestrzeganie przepisów przez użytkowników dróg, brak odpowiedniego oświetlenia, brak oznaczeń dróg komunikacji wewnątrzzakładowej i pól odkładczych; obsunięcia transportowanego towaru lub jego zsunięcie z wózka z uwagi na: przeciążanie wózków widłowych (przeciążenie układu podnoszenia), nieutwardzone place załadunkowe i wyładunkowe oraz drogi, zły stan nawierzchni, niewłaściwe ułożenie towarów; przewóz osób na wózkach niedostosowanych do tego celu; podnoszenie ludzi na widłach wózka; podejmowanie ciężaru jednym zębem wideł; niewłaściwe wymiary bram w ciągach dróg komunikacji wewnątrzzakładowej; upadki na tym samym poziomie, na drogach komunikacyjnych i schodach; zagrożenia wybuchem podczas wymiany butli z gazem. 2. Zagrożenia związane z porażeniem prądem elektrycznym w wyniku: nieprawidłowego działania instalacji elektrycznej lub manipulowania przy niej, braku pomiarów instalacji i tolerowania tych braków, Szkolenia bhp w firmie

14 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 14 prac przy instalacji elektrycznej wózka przez osoby nieuprawnione, niewłaściwego podłączania akumulatorów do ładowania, poparzenia łukiem elektrycznym podczas nieuprawnionych manipulacji. 3. Zagrożenia związane z właściwościami fizycznymi i chemicznymi ładunków oraz materiałów transportowanych, tj.: skaleczenia ostrymi krawędziami w wyniku nieprawidłowego załadunku elementów ostrych, obsunięcia z uwagi na śliskie powierzchnie, upadki przewożonych materiałów, poparzenia na skutek rozlania substancji aktywnych chemicznie podczas transportu, możliwość zatrucia spalinami. 4. Zagrożenia pożarem. 5. Zagrożenia czynnikami fizycznymi, tj.: hałas, wibracje (zjawisko wibracji towarzyszy każdemu urządzeniu, w którym współpracują podzespoły i elementy będące w ruchu. Do użytkownika należy, aby zapoznał się z danym typem urządzenia modelem wózka, a w szczególności dokumentacją techniczno-ruchową i z danymi technicznymi, które producent ma obowiązek podać, żeby użytkownik wiedział, jaki jest poziom drgań generowanych przez urządzenie), zapylenie, mikroklimat zimny i gorący. 6. Zagrożenia obciążeniem fizycznym związanym z wykonywaniem lekkiej i niezbyt ciężkiej pracy fizycznej. 7. Zagrożenia związane z czynnikiem ludzkim, tj.: zmęczenie kierowcy, przejawy negatywnego podejścia do wymogów bezpieczeństwa pracy (jazdy).

15 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 15 Bezpieczne użytkowanie wózków widłowych Bezpieczna obsługa i eksploatacja wózków z napędem silnikowym akumulatorowym możliwa jest wyłącznie wówczas, gdy obsługujący kierowca będzie przestrzegał przepisów i zasady bhp. Przestrzeganie zasad bezpiecznej pracy na stanowisku kierowcy wózka jezdniowego o napędzie silnikowym polega na: 1. Zapoznaniu się i przestrzeganiu postanowień instrukcji bhp obsługiwanych urządzeń. 2. Stosowaniu do pracy wyłącznie sprawnego i odpowiedniego wózka. 3. Przystąpieniu do pracy w odpowiednim stanie zdrowia. 4. Stosowaniu podczas pracy środków ochrony osobistej, tj.: a) kask ochronny, b) odzież ochronna i robocza oraz obuwie robocze, c) ochronniki słuchu (według uzasadnionych potrzeb). 5. Wykonywaniu pracy zgodnie z zasadami bhp. Czynności przed rozpoczęciem pracy Przed przystąpieniem do pracy kierowca wózka jezdniowego powinien sprawdzić jego stan techniczny. Ma obowiązek dokonać wzrokowo zewnętrznych oględzin wózka, jego elementów. Koniecznie musi zwrócić uwagę na prawidłowe działanie układu: kierowniczego, hamulcowego, napędowego, mechanizmu podnoszenia, jak również na: oświetlenie wózka, sygnalizację ostrzegawczą, przyrządy pomiarowo-kontrolne, elementy i urządzenia zabezpieczające kierowcę. Szkolenia bhp w firmie

16 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 16 Pouczcie pracownika, że o zauważonych nieprawidłowościach w pracy wózka lub o jego uszkodzeniach powinien jak najszybciej powiadomić swojego przełożonego ( 58 ust. 1 ropbhp). Należy zwrócić również uwagę szkolonemu, że jeżeli w czasie pracy zauważy jakieś uszkodzenie lub usterkę wózka, powinien natychmiast zatrzymać go i wyłączyć. Będzie mógł ponownie korzystać z niego dopiero po usunięciu usterki ( 58 ust. 2 ropbhp). Taki uszkodzony wózek widłowy należy wycofać z użytkowania i wyraźnie oznakować tablicami informacyjnymi oraz zabezpieczyć w taki sposób, który nie pozwoli na jego uruchomienie ( 58 ust. 3 ropbhp). PRZYKŁAD Kierowca wózka widłowego zauważył nieprawidłowości w manipulowaniu widłami, zatrzymał wózek w miejscu niekolizyjnym, z uszkodzonymi widłami skierowanymi i zabezpieczonymi tak, aby nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz pracowników, wyłączył silnik wózka. Następnie umieścił na nim żółtą prostokątną tabliczkę z informacją: Uwaga, urządzenie uszkodzone!. Zawiadomił jednocześnie o uszkodzeniu kierownika zmiany, przekazując mu również kluczyki do wózka. Pamiętajcie, aby pouczyć pracownika, że nie wolno mu samodzielnie naprawiać wózka jezdniowego. Naprawą wózka jezdniowego mogą zajmować się jedynie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje lub wyspecjalizowane serwisy. Dokonywanie napraw przez osoby nieprzygotowane jest niedozwolone ( 60 ust. 1 ropbhp). Kierowcy nie wolno także

17 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 17 czyścić i smarować elementów wózka jezdniowego, gdy te pracują ( 60 ust. 1 ropbhp). Ważne jest, abyście prowadząc instruktaż, podkreślili, że kierowca wózka nie może pozostawić go uruchomionego bez nadzoru ( 59 ust. 1 ropbhp). System pierwszej pomocy w firmie W trakcie instruktażu stanowiskowego musicie poinformować pracownika, gdzie znajduje się apteczka i punkt pierwszej pomocy. Powinniście również poinformować szkolonego, który pracownik na jego zmianie jest wyznaczony do obsługi apteczek i punktów pierwszej pomocy. Zapoznajcie także pracownika z instrukcją udzielania pierwszej pomocy oraz wskażcie mu, gdzie wywieszona jest taka instrukcja. Sygnalizacja ostrzegawcza przy pracy wózka W pracy wózków jezdniowych stosowana jest różna sygnalizacja ostrzegawcza. Zależy ona w dużej mierze od typu wózka, transportowanych materiałów oraz od miejsca pracy i zakładu pracy. Często występującym sygnałem ostrzegawczym o pracy wózka jest przerywany sygnał dźwiękowy, jak również pulsujące żółte lub pomarańczowe światło. Na hali sklepu handlowego często oprócz sygnalizacji wizualnej w postaci migającego światła wywiesza się w widocznym miejscu tabliczki, gdzie na żółtym tle widnieje czarny napis ostrzegawczy, np. Uwaga! Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Zachowaj bezpieczną odległość. Szkolenia bhp w firmie

18 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 18 Niekiedy kierowca wózka jezdniowego, podczas pracy w miejscach, gdzie odbywa się również ruch pieszych lub ruch innych pojazdów, może współpracować z innym pracownikiem kierującym ruchem, który wyposażony jest w znak stopu, lizak z czerwonym odblaskiem lub wskaźnik świetlny. Wówczas wszyscy uczestnicy ruchu powinni stosować się do poleceń tego pracownika. Drogi i przejścia na terenie zakładu Drogi transportowe w zakładzie pracy są wyraźnie i trwale oznakowane za pomocą linii koloru żółtego o szerokości 5 10 cm, malowanych farbą o wysokim współczynniku ścieralności. Możliwe jest również umieszczanie znaków drogowych w osi drogi komunikacyjnej, np. uwaga, przejście, znak ograniczenia prędkości lub inne znaki określone w przepisach o ruchu drogowym. Na drogach transportowych i w magazynach nie powinny występować progi ani stopnie. Zróżnicowanie poziomów podłogi zabezpiecza się pochylniami o nachyleniu dostosowanym do rodzaju środków transportu stosowanych w placówce. Pamiętajmy jednak, że pochylenie to nie może być większe od 8%. Szerokość dróg transportowych powinna odpowiadać Polskiej Normie PN-68/M Transport wewnętrzny. Drogi i otwory drzwiowe. Wytyczne projektowania. PRZYKŁAD Szerokość dróg transportowych na odcinkach prostych: w ruchu jednokierunkowym w ruchu dwukierunkowym

19 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 19 b = a + 60 cm b = 2a + 90 cm a szerokość ładunku lub wózka b szerokość drogi transportowej Pouczcie również szkolonego, że nie wolno mu zastawiać (czy to samym wózkiem, czy to składowanymi materiałami i innymi przedmiotami) dróg, przejść i dojazdów pożarowych oraz że na skrzyżowaniach dróg powinna być zapewniona dobra widoczność ( 7 ust. 1 i 2 ropbhp). WAŻNE! Pamiętajcie, aby zapoznać pracownika z instrukcją bhp określającą bezpieczną organizację transportu wewnątrzzakładowego i zawierającą informacje dotyczące m.in.: o dopuszczalnych prędkości przemieszczania wózków w zależności od stanu dróg, natężenia ruchu pieszych, o widoczności, o zasad poruszania się pieszych ( 66 ust. 1 i 2 ropbhp). Szkolenia bhp w firmie

20 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 20 Przypomnijcie szkolonemu, że znaki stosowane na wewnątrzzakładowych drogach transportowych odpowiadają znakom drogowym określanym przez przepisy o ruchu drogowym, czyli Kodeks drogowy ( 66 ust. 3 ropbhp). Transport ładunków Przewożąc ładunek, kierowca wózka jezdniowego powinien przestrzegać kilku podstawowych zasad: masa ładunku nie może przekraczać dopuszczalnej nośności lub udźwigu wózka jezdniowego, masa i rozmieszczenie ładunku na wózku powinny zapewniać bezpieczne warunki przewozu i przeładunku, ładunek musi być zabezpieczony przed upadkiem, przemieszczeniem i zsypywaniem się z wózka, PRZYKŁAD: Materiał na paletach transportowany do magazynu wózkiem widłowym powinien być zabezpieczony przed przemieszczeniem czy upadkiem za pomocą pasów, linki asekuracyjnej lub folii. rozładowując i załadowując transportowany materiał, należy korzystać z odpowiednich pomostów i ramp mających odpowiednie wymiary i masę do transportowanych ładunków ( 64 ust. 1, 2 i 3 oraz 64a ropbhp). PRZYKŁAD 1: Na wózku widłowym, który ma szerokość 1,5 m, transportowane są palety o szerokości 2 m, zatem pomost powinien mieć szerokość nie mniejszą niż 2 m.

21 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 21 PRZYKŁAD 2: Wyładowywane palety z cukrem ważą 100 kg, wózek widłowy, którym są transportowane, ma masę 300 kg. A zatem rampa powinna mieć dopuszczalny udźwig minimum około 500 kg. Zasady składowania materiałów Przy składowaniu materiałów kierowcy wózków widłowych powinni pamiętać, aby: masa składowanego ładunku nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia urządzeń przeznaczonych do składowania (regałów, podestów itp.), które powinny być wyraźnie oznakowane, masa składowanego ładunku, łącznie z masą urządzeń przeznaczonych do jego składowania i transportu, nie przekraczała dopuszczalnego obciążenia podłóg i stropów, na których odbywa się składowanie. O tym, jakie jest dopuszczalne obciążenie podłóg, stropów i urządzeń przeznaczonych do składowania materiałów, pracownik powinien dowiedzieć się z informacji wywieszonych przez pracodawcę ( 68 ust. 2 pkt 4 ropbhp). Pouczcie szkolonego, że: sposób układania materiałów na regałach i ich zdejmowania nie może stwarzać zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników, przedmioty łatwo tłukące się, niebezpieczne substancje i preparaty chemiczne oraz materiały o największej masie powinny być składowane na najniższych półkach regałów ( 70 ust. 1 i 2 ropbhp). Natomiast, jeżeli pracownik będzie transportował przedmioty, których wymiary, kształt i masa decydują o ich indywidualnym sposobie składowania, powinien je tak rozładowywać, by były Szkolenia bhp w firmie

22 Instruktaż stanowiskowy kierowca wózka jezdniowego 22 ustawiane lub układane stabilnie, z uwzględnieniem położenia ich środka ciężkości tak, aby zapobiec ich wywróceniu się lub spadnięciu ( 71 ropbhp). Należy również zwrócić uwagę instruowanemu pracownikowi, że przy składowaniu materiałów w stosach należy zapewnić: o stateczność stosów, poprzez składowanie materiałów na wysokość uzależnioną i odpowiednią od rodzaju materiałów (ich wymiarów, masy, kształtu) oraz wytrzymałości opakowań, o wiązania między warstwami, PRZYKŁAD: Transportowane deski należy przewiązać pasami, które zapobiegną ich przesuwaniu i pozwolą odpowiednio układać składowany materiał w stosy oraz zabezpieczyć przed ich przemieszczeniem. o układanie stosów tak, aby środek ciężkości przedmiotów składowanych pozostawał wewnątrz obrysu stosów, o zachowanie odległości między stosami, umożliwiającej bezpieczne układanie i przemieszczanie materiałów ( 72 ust. 1 ropbhp). WAŻNE! Pamiętajcie, że rozładunek stosów powinien być prowadzony kolejno, począwszy od najwyższych warstw. Nie wolno wyjmować materiałów ze środka stosów ( 72 ust. 2 ropbhp). Transport i składowanie materiałów niebezpiecznych Powinniście poinformować szkolonego pracownika o niebezpiecznych dla jego życia lub zdrowia substancjach, z jakimi

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI Dz.U.02.70.650 2003-05-01 zm. Dz.U.03.65.603 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym.

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH

KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA WÓZKÓW WIDŁOWYCH (SZTAPLAREK) I PLATFORMOWYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego)

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) WZORCOWY PROGRAM szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) 1. Nazwa formy kształcenia Szkolenie wstępne na stanowisku pracy nazywane dalej instruktażem stanowiskowym jest przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM TYPY STOSOWANYCH WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM Podać definicję wózka jezdniowego napędzanego Podać i omówić podział wózków ze względu na rodzaj napędu Podać i omówić podział wózków ze względu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W FIRMIE BIS PLETTAC SP. Z O.O.

PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W FIRMIE BIS PLETTAC SP. Z O.O. PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W FIRMIE BIS PLETTAC SP. Z O.O. Opracowała: Justyna Glapka Styczeń 2010 rok PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO DLA PRACOWNIKÓW 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Zagrożenie Źródło zagrożenia Skutek zagrożenia Sposób ochrony przed zagrożeniem Poparzenie kwasem siarkowym

Zagrożenie Źródło zagrożenia Skutek zagrożenia Sposób ochrony przed zagrożeniem Poparzenie kwasem siarkowym Identyfikacja i charakterystyka czynników środowiska pracy na stanowisku pracy pracownika magazynowego operatora wózka jezdniowego (uprawnionego do prowadzenia procesów ładowania akumulatorów wózków jezdniowych)

Bardziej szczegółowo

ROBOTNIK TRANSPORTOWY transport ręczny

ROBOTNIK TRANSPORTOWY transport ręczny Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ROBOTNIK TRANSPORTOWY transport ręczny pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

WANT2LEARN Chcę się uczyć!

WANT2LEARN Chcę się uczyć! PROJEKT WANT2LEARN Chcę się uczyć Materiały szkoleniowe do kursu: Gospodarka magazynowa z obsługą wózków widłowych Autor: Smart Educations Sp. z o. o. www.want2learn.pl Spis treści 1. WSTĘP...3 2. ZASADY

Bardziej szczegółowo

Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo

Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo Vademecum BHP Lesław Zieliński Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo Lesław Zieliński Wózki podnośnikowe w zakładzie wymagania prawne, bezpieczeństwo Autor: Lesław Zieliński Kierownik

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy MAGAZYNIER pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH

OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy OPERATOR WĘZŁÓW CIEPLNYCH pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2

Spis treści. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych. obiektów... 2 Spis treści 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów... 2 2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;... 2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin)

I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin) I. Ramowy program instruktażu stanowiskowego bhp ( minimum 8 godzin) 1. Przygotowanie pracownika do wykonywania określonej pracy, w tym w szczególności: a) omówienie warunków pracy z uwzględnieniem: -

Bardziej szczegółowo

Składowanie i magazynowanie

Składowanie i magazynowanie Składowanie i magazynowanie 1. Co powinieneś wiedzieć i przygotować przed spotkaniem Przed spotkaniem zapoznaj się z niniejszym skryptem. Przeczytaj go i przemyśl co i jak przekażesz słuchaczom. Wydrukuj

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2009. Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia r.

Zarządzenie Nr 5/2009. Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia r. Zarządzenie Nr 5/2009 Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia 02.01.2009 r. W sprawie: organizowania i przeprowadzania szkoleń w zakresie BHP zatrudnianych pracowników. W celu zapoznania zatrudnianych

Bardziej szczegółowo

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy KIEROWCA POJAZDU PRZEWOśĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004

Bardziej szczegółowo

(obr. 13 Trzebinia) w granicy istn. pasa drogowego.

(obr. 13 Trzebinia) w granicy istn. pasa drogowego. INFORMACJA BIOZ do dokumentacji projektowej na budowę miejsc parkingowych przy ul. Targowej na os. ZWM przed blokiem nr 18 w Trzebini wraz z przebudową istn. oświetlenia na działce nr 191/308 (obr. 13

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 1 Zakres robót. Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany i wykonawczy dróg wewnętrznych (dz. nr 84/8, 84/24, 86/9, 82/6 k.m. 7) do projektowanych

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP w magazynie Wydanie 2 Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Julita Lewandowska-Tomasiuk Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO - GOSPODARCZYCH

ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO - GOSPODARCZYCH Załącznik nr 7 do zarządzenia nr 13/10 Burmistrza Moniek z dnia 15 marca 2010r. PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU ROBOTNIKA GOSPODARCZEGO PRZY PRACACH PORZĄDKOWO

Bardziej szczegółowo

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie

Vademecum BHP. Lesław Zieliński. BHP w magazynie Vademecum BHP Lesław Zieliński BHP w magazynie Lesław Zieliński BHP W MAGAZYNIE Autor: Lesław Zieliński Kierownik Grupy Wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor: Kinga Grodzicka-Lisek Menager

Bardziej szczegółowo

BRUKARZ, BITUMIARZ, ROBOTNIK DROGOWY

BRUKARZ, BITUMIARZ, ROBOTNIK DROGOWY Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy BRUKARZ, BITUMIARZ, ROBOTNIK DROGOWY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia

Indeks ilustracji Indeks tabel Przepisy dotyczące prac przy składowaniu materiałów Bibliografia Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Obowiązujące przepisy w zakresie postępowania z towarami niebezpiecznymi 1.1 Umowa Europejska ADR 1.2 Towary niebezpieczne 1.3 Sposób przewozu 1.4 Podstawowe definicje zawarte

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie częstotliwości i czasu trwania szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony P.pożarowej Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI. Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny

BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI. Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny Pojęcie dobrych praktyk w magazynie jest terminem, który należy rozumieć dwojako. Ze względu na funkcję

Bardziej szczegółowo

4/2.2 Instruktaż stanowiskowy na przykładzie stanowiska wiertacz

4/2.2 Instruktaż stanowiskowy na przykładzie stanowiska wiertacz Instruktaż stanowiskowy na przykładzie stanowiska wiertacz 4/2.2 Strona 1 4/2.2 Instruktaż stanowiskowy na przykładzie stanowiska wiertacz Instruktaż stanowiskowy należy przeprowadzić przed dopuszczeniem

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. w Kobylance, Kobylanka 162

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. w Kobylance, Kobylanka 162 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Obiekt: Instalacja solarna wspomagająca przygotowanie c.w.u. w SOSW w Kobylance NAZWA I ADRES OBIEKTU: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kobylance,

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l

ZASADY DOBREJ PRAKTYKI PRZY PROJEKTOWANIU I EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ. w w w. p r o m a g. p l Dobór regałów magazynowych i wózków jezdniowych widłowych w projektowaniu i eksploatacji jest istotnie określony przez warunki środowiska pracy. W szczególności środowisko pracy opisane jest przez ustalenie

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY. z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U.04.180.1860 005-07-01 zm. Dz.U.05.116.97 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy ROBOTNIK BUDOWLANY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Obsługa wózków jezdniowych

Obsługa wózków jezdniowych Obsługa wózków jezdniowych Ramowy program szkolenia Blok programowy A B C D E F G zagadnienia Minimalna liczba godzin dla poszczególnych rodzajów wózków jezdniowych Naładownych, ciągnikowych, unoszących

Bardziej szczegółowo

1. Harmonogram. Godziny realizacji zajęć od-do. Data realizacji. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali)

1. Harmonogram. Godziny realizacji zajęć od-do. Data realizacji. Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) Harmonogram 1. Harmonogram Data realizacji Godziny realizacji zajęć od-do Temat zajęć Wykładowca Miejsce realizacji zajęć/nazwa instytucji (miejscowość, ulica, nr lokalu, nr sali) 28.03.2017 08:00-08:45

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73

PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH. Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 PODSTAWOWE ZASADY BHP ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 73 Urządzenia techniczne Maszyny i inne urządzenia techniczne powinny być tak konstruowane

Bardziej szczegółowo

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 11 Nazwa inwestycji: Projekt chodnika i zatok autobusowych wraz z odwodnieniem w ul. Laryskiej na odcinku od ul.konopnickiej do ul.3 Maja w Mysłowicach.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Zarządzenie nr 98/2015 Wójta Gminy Czarnocin z dnia 28 października 2015 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art. 237 3-237 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974

Bardziej szczegółowo

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ZASADY SZKOLEŃ W DZIEDZINIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY URZĄD MIEJSKI W MIROSŁAWCU WOLNOŚCI 7 NIP 765 60 4 8 REGON 57079508 Ilość pracowników: Wykonywane zawody stanowiska. Pracodawcy osoby: Burmistrz,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: Wentylacja sali gimnastycznej wraz z pomieszczeniem siłowni dz. nr 188 obr. Centrum ul. Piłsudskiego 10 58-200 Dzierżoniów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA LUDZI

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA LUDZI Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958 NIP 754-242-14-40 REGON 532303190 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

Bardziej szczegółowo

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera.

... Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. . (Nazwa zakładu pracy)... (Sporządził) Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku magazyniera. 1. Opis stanowiska. Podstawowym stanowiskiem pracy magazyniera jest budynek parterowy o wysokości powyżej 3,3

Bardziej szczegółowo

BLACHARZ SAMOCHODOWY MECHANIK SAMOCHODOWY

BLACHARZ SAMOCHODOWY MECHANIK SAMOCHODOWY Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy BLACHARZ SAMOCHODOWY MECHANIK SAMOCHODOWY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO

OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO OCENA RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKU OPERATORA WÓZKA WIDŁOWEGO CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA PRACY Kart analizy Data: Wydział: Autor: Stanowisko pracy: operator widłowego A. Opis stanowiska pracy Pracownik

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLENIA

HARMONOGRAM SZKOLENIA Nazwa i adres instytucji szkolącej: Nazwa kursu: Miejsce realizacji: HARMONOGRAM SZKOLENIA Grupa CARGO Sp. z o.o. Magazynier z obsługą wózka jezdniowego i kasy fiskalnej Termin realizacji szkolenia: Łódź,

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA

PROGRAM: PROGRAM: ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY ZAŚWIADCZENIA I CERTYFIKATY BRANŻA TRANSPORTOWA Konserwator wózków jezdniowych podnośnikowych Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym Celem kształcenia kursowego jest przygotowanie słuchaczy do uzyskania uprawnień (pozytywny wynik egzaminu

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300

PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 PLATFORMA ROBOCZA DO WÓZKA WIDŁOWEGO TYP 300 Strona 1 z 11 SPIS TREŚCI: 1. Uwagi ogólne 1.1 Przeznaczenie 1.2 Informacje o urządzeniu 2. Zasady bezpieczeństwa 2.1 Ogólne zasady bezpieczeństwa 2.2 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

Zasady organizacji szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy zostały ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia. DOP-0212-48/2013 Poznań, 19 kwietnia 2013 roku Zarządzenie nr 48/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 19 kwietnia 2013 roku w sprawie szkolenia pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 lutego 2012r.

Zarządzenie nr 7/2012 Starosty Nowodworskiego z dnia 16 lutego 2012r. Zarządzenie nr 7/0 Starosty Nowodworskiego z dnia 6 lutego 0r. w sprawie: wprowadzenia ramowych programów szkoleń pracowników Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PRACE MURARSKIE. Główne zagrożenia 1. Upadek przedmiotu z wysokości. Planowanie i organizowanie prac w sposób minimalizujący ryzyko

PRACE MURARSKIE. Główne zagrożenia 1. Upadek przedmiotu z wysokości. Planowanie i organizowanie prac w sposób minimalizujący ryzyko PRACE MURARSKIE Główne zagrożenia 1. Upadek przedmiotu z wysokości 2. Upadek z wysokości 3. Przeciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas transportu ręcznego materiałów 4. Uderzenie, przygniecenie,

Bardziej szczegółowo

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 1

w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 1 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 1 (Dz. U. Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 005 r. Nr 116, poz. 97, z 007

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno

INFORMACJA BIOZ. stadium dokumentacji projektowej. INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska Piaseczno INWESTOR: Starostwo Powiatowe w Pisecznie ul. Chyliczkowska 14 05-500 Piaseczno Tytuł opracowania: Adaptacja budynku internatu na cele mieszkaniowe adres: Ul. Ks. Sajny 2B Góra Kalwaria INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp

12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.1. Informacje ogólne 12.2. Szkolenie wstępne 12.2.1. Instruktaż ogólny 12.2.2. Instruktaż stanowiskowy 12.3. Szkolenie okresowe 12. Szkolenia ogólne z zakresu bhp 12.4. Adaptacja programów ramowych

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT RĘCZNY I MECHANICZNY NORMY DŹWIGANIA

TRANSPORT RĘCZNY I MECHANICZNY NORMY DŹWIGANIA TRANSPORT RĘCZNY I MECHANICZNY NORMY DŹWIGANIA Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac transportowych. UWAGA Prace transportowe wiążą się

Bardziej szczegółowo

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY

matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DLA ROBÓT REALIZOWANYCH W OPARCIU O: PROJEKT BUDOWLANY 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (+ 48) 84 664 42 fax: (+ 48) 84 664 75 03 tel. kom. + 48 606 61 66 85 NIP 921 11 40 843 BIURO INŻYNIERSKIE matej & matej www. matej.pl24 Egz. nr 1 INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-33/07

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-33/07 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-33/07 Zarządzenie Nr 33/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2007 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

WYTYCZNE DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Z A K R E S U S Ł U G : Przygotowanie i prowadzenie inwestycji Projektowanie: - architektura - konstrukcje instalacje elektryczne c.o. -wodno-kan. - gaz. - plany realizacyjne - wnętrza - mała architektura

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:...

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:... RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:.... Listę kontrolną stanowi zbiór pytań obejmujących podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4

Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4 Biłgoraj marzec 2013 r Stadium: Informacja BIOZ Nazwa Inwestycji: Przyłącze kanalizacyjne zlokalizowane na działce 496/5 do działek 496/3, 496/4 Miejscowość: Wola Mała ; Gmina Biłgoraj Inwestor: Branża:

Bardziej szczegółowo

Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy

Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy Bezpieczne przejścia i dojścia Pracodawca jest obowiązany na terenie zakładu pracy wykonać i oznakować zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego...

Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego... Szczegółowa tematyka Szkolenia Wstępnego Ogólnego..... Sporządził: Zatwierdził: 1 Lp. Temat szkolenia 1 Wprowadzenie. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy. 1. Cel i program instruktażu ogólnego. 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE.

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. 1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. Informacja dotycząca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy opracowującego Plan BiOZ, który ma na celu w celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Przepisy określone

Bardziej szczegółowo

Część opisowa. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów.

Część opisowa. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Część opisowa 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów. Zakres robót : Wykonanie remontu ul. Zamkowej w Białej Podlaskiej. Projekt obejmuje wykonanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia TOM III. Projektował: Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Obiekt: Budynek Muzeum Ziemi Biłgorajskiej Kod CPV: 45212313-3 Muzea Branża: Sanitarna Temat: Projekt instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej i CO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU

ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU ZARZĄDZENIE NR 7/2011 BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN Z DNIA 28 LUTEGO 2011 ROKU w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 11/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 10 maja 2010 roku w sprawie organizacji

Bardziej szczegółowo

Wózki jezdniowe : praktyczny poradnik do szkoleń / Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. wyd. 4. Kraków ; Tarnobrzeg, Spis treści.

Wózki jezdniowe : praktyczny poradnik do szkoleń / Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. wyd. 4. Kraków ; Tarnobrzeg, Spis treści. Wózki jezdniowe : praktyczny poradnik do szkoleń / Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski. wyd. 4. Kraków ; Tarnobrzeg, 2015 Spis treści Wstęp 9 1. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

Poznań, 9 stycznia 2014 roku DOP-0212-6/2014

Poznań, 9 stycznia 2014 roku DOP-0212-6/2014 DOP-0212-6/2014 Poznań, 9 stycznia 2014 roku Zarządzenie nr 6/2014 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z 9 stycznia 2014 roku w sprawie instrukcji BHP przy ręcznych pracach transportowych Na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO)

Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) Instrukcja obsługi przedłużek wideł w wersji zamkniętej (GVG) i otwartej (GVO) 1 Zasady ogólne. 1 2 Deklaracja zgodności. 1 3 Użytkowanie przedłużek. 2 3.1 Użytkowanie przedłużek (wersja zamknięta) 2 3.2

Bardziej szczegółowo

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

BHP i podstawy ergonomii. Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP BHP i podstawy ergonomii Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP Zagadnienia Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Rodzaje prac wymagające

Bardziej szczegółowo

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres

Rodzaje prowadzonych szkoleń. Programy szkolenia - zakres ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Dziennik Ustaw z dnia 18 sierpnia 2004 r. Nr 180, poz. 1860 ZMIANY: -

Bardziej szczegółowo

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis

projekt budowlany Autorzy opracowania: Funkcja BranŜa Imię i nazwisko Nr uprawnień Data Podpis Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót realizowanych w oparciu o projekt budowlany Rozbudowa i remont remizo-świetlicy wiejskiej w miejscowości Kadłubiska Zbiornik ścieków z przyłączem

Bardziej szczegółowo

Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH

Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH Halina Wojciechowska-Piskorska BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY PRZY PRZETWÓRSTWIE TWORZYW SZTUCZNYCH Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2013 Spis treœci Wprowadzenie.......................................

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja

Bezpieczeństwo i Ochrona Zdrowia - Informacja PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNICZNO USŁUGOWE PROELBUD ZYGMUNT SZYMCZYK NIP: 712-238-67-48 REGON: 060145000 ul. Dziewanny 33 lok. 7; 20-539 Lublin Tel./Fax. (081) 450 57 03; e-mail: proelbud@wp.pl Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Dzienniczek. Stażu zawodowego dla uczniów

Dzienniczek. Stażu zawodowego dla uczniów Dzienniczek Stażu zawodowego dla uczniów ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM JANA PAWŁA II W RADZYNIU PODLASKIM Typ szkoły:... Zawód:.. Miejsce odbywania Stażu:... Imię i nazwisko uczestnika:.... Klasa...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA BUDOWA: ADRES BUDOWY: PŁYTA GNOJOWA O POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ 504,00m 2 I ZBIORNIK NA GNOJÓWKĘ O POJEMNOŚCI UŻYTKOWEJ 200,00m 3 WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI SYPNIEWO,

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU GONIEC

PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU GONIEC Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 13/10 Burmistrza Moniek z dnia 15 marca 2010r. PROGRAM INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNO BIUROWYCH ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKU GONIEC I. Program instruktaŝu

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)

(Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. Nr 180, poz. 1860, z 005 r. Nr 116, poz. 97, z 007 r. Nr 196,

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

TEKST UJEDNOLICONY: Uwzględnia następujące AKTY PRAWNE: DZIENNIK USTAW Z 2004 R. NR 180 POZ DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 196 POZ.

TEKST UJEDNOLICONY: Uwzględnia następujące AKTY PRAWNE: DZIENNIK USTAW Z 2004 R. NR 180 POZ DZIENNIK USTAW Z 2007 R. NR 196 POZ. TEKST UJEDNOLICONY: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 004 r.) Uwzględnia następujące

Bardziej szczegółowo

DEKARZ BLACHARZ BUDOWLANY

DEKARZ BLACHARZ BUDOWLANY Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy DEKARZ BLACHARZ BUDOWLANY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku ZARZĄDZENIE NR 111/15 BURMISTRZA CIECHOCINKA z dnia 28 sierpnia 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia szczegółowych programów szkoleń wstępnych i okresowych w dziedzinie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) Dz.U.04.80.860 007..4 zm. Dz.U.007.96.40 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY ) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy ) (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 004

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, grudzień 2012 rok.

Olsztyn, grudzień 2012 rok. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ŁĄCZNIKA POMIĘDZY PLATFORMĄ ODPRAW A BUDYNKIEM SG I IC NA TERENIE DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W BEZLEDACH NAZWA

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) Dz.U.04.180.1860 005.07.01 zm. Dz.U.05.116.97 1 007.11.4 zm. Dz.U.07.196.140 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 7 lipca 004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Instruktaż stanowiskowy dla kierowcy TIR-a

Instruktaż stanowiskowy dla kierowcy TIR-a Instruktaż stanowiskowy dla kierowcy TIR-a Może się wydawać, że do rozpoczęcia pracy na stanowisku kierowcy wystarczy przedstawić prawo jazdy odpowiedniej kategorii i przystępuje się do pracy. Takie przekonanie

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi wózków widłowych

Kurs obsługi wózków widłowych Człowiek najlepsza inwestycja "Kalejdoskop wiedzy" POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Kurs obsługi wózków widłowych

Bardziej szczegółowo

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA na czas budowy chodnika w ciągu drogi krajowej nr 76 Wilga - Łuków od km w km 8+456,00 10+304,50 str.l działka nr 125/1 w m. Stoczek, gmina Garwolin, woj.mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie

Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Instrukcje Modułowe Rozdzielnice Napędowe CENTERLINE 2500 MCC odbiór, transport i przechowywanie Odbiór WAŻNE Dostawę sprzętu od firmy Rockwell Automation do przewoźnika traktuje się jak dostawę do nabywcy.

Bardziej szczegółowo

Szamotuły, dnia r.

Szamotuły, dnia r. Szamotuły, dnia 26.05.2015r. O Ś W I A D C Z E N I E P R O J E K T A N T A Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 1409 z późn. zmianami) oświadczam,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 2) (Dz. U. z 2005 r Nr 180, poz. 1860; zm.: Dz. U. z 2005 r. Nr 116,

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych. Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu.

1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych. Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu. 1. Klasyfikacja wózków jezdniowych według norm polskich i międzynarodowych Nie wszystkie rodzaje wózków podlegają dozorowi technicznemu. Zgodnie z klasyfikacją podaną w PN-ISO 5053 marzec 1999 oraz postanowieniami

Bardziej szczegółowo

RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA. I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego

RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA. I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktaŝu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:. Uczestnicy szkolenia a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo