List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy. Szanowni Pastwo,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy. Szanowni Pastwo,"

Transkrypt

1 Warszawa, 25 lutego 2009 r. List Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. do Uczestników Funduszy Szanowni Pastwo, Niniejszym mamy przyjemno przedstawi Pastwu, sporzdzone zgodnie z obowizujcymi przepisami, roczne sprawozdania finansowe za okres od 1 stycznia do 31 czerwca 2008 r. jedenastu funduszy inwestycyjnych otwartych zarzdzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.: PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Papierów Dłunych POLONEZ (PZU FIO Papierów Dłunych POLONEZ), PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Stabilnego Wzrostu MAZUREK (PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK), PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Akcji KRAKOWIAK), PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Gotówkowy (PZU FIO GOTÓWKOWY), PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego ZRÓWNOWAONY (PZU FIO ZRÓWNOWAONY), PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji NOWA EUROPA (PZU FIO Akcji NOWA EUROPA), PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego OCHRONY MAJTKU (PZU SFIO OCHRONY MAJTKU), PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Małych i rednich Spółek (PZU FIO Akcji Małych i rednich Spółek), PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Globalnych Inwestycji (PZU SFIO Globalnych Inwestycji) działajcego do dnia 27 listopada 2008 r. pod nazw PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych (PZU SFIO Funduszy Zagranicznych), PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Optymalnej Alokacji (za połczony okres sprawozdawczy od dnia 20 grudnia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.), sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 1 z 23

2 PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Bezpiecznego Inwestowania(za okres sprawozdawczy od dnia 11 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r.). W 2008 roku rynek akcji kontynuował spadki rozpocz te w drugiej połowie 2007 roku. Ponadto w drugiej połowie 2008 roku nastpił silny wzrost awersji do ryzyka wród inwestorów, który skutkował transferem rodków z rynków wschodzcych na rynki rozwini te i z aktywów ryzykownych na bezpieczne, co miało bezporedni wpływ na giełdy akcji w naszym regionie. Indeksy giełdowe zakoczyły rok 2008 ujemnym wynikiem, WIG stracił - 51,07% a WIG 20 zanotował spadek w wysokoci -48,21%. Wskazane wyniki przełoyły si na roczne stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych zarzdzanych przez TFI PZU S.A., które zgodnie ze swoimi statutami posiadały zaangaowanie w akcje spółek giełdowych W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku stopa zwrotu z jednostki uczestnictwa kategorii A funduszu PZU FIO Papierów Dłunych POLONEZ wyniosła 7,89%. W całym 2008 roku mielimy do czynienia ze wzrostem cen na rynku obligacji. W 2008 roku rentownoci polskich obligacji skarbowych spadały. Do poprawy nastrojów na rynku polskim przyczynił si przedewszystkim spadek inflacji i oczekiwania wejcia do mechanizmu ERM-2. W okresie sprawozdawczym fundusz starał si utrzymywa wysze poziomy ryzyka w porównaniu do grupy porównawczej. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Gotówkowy, który lokuje swoje aktywa przede wszystkim w dłune papiery wartociowe o terminie realizacji praw do 1 roku, osignł dodatni zannualizowan stop zwrotu z jednostki uczestnictwa kategorii A w okresie sprawozdawczym w wysokoci 3,63%. W PZU FIO Stabilnego Wzrostu MAZUREK stopa zwrotu z jednostki uczestnictwa kategorii A była wysza ni indeksy giełdowe i ostatecznie zannualizowana strata wyniosła -15,69%. Na osigni t stop zwrotu wpływ miała dua zmienno na rynku akcji. Fundusz utrzymywał w całym roku neutralne zaangaowanie w akcjach. W przypadku PZU FIO Akcji KRAKOWIAK roczna ujemna stopa zwrotu z jednostki uczestnictwa kategorii A wyniosła -49,29%. Wysokie zaangaowanie funduszu w akcje, utrzymujce si na poziomie blisko 90% aktywów spowodowało nieco gorszy wynik ni wynik benchmarku którym jest WIG 20. Osigni ta stopa zwrotu pozwoliła jednak znale si Funduszowi powyej mediany w danej grupie porównawczej funduszy. PZU FIO Akcji Małych i rednich Spółek, dzi ki wysokiemu zaangaowaniu funduszu w akcje, utrzymujcemu si na poziomie 90-95% aktywów, uzyskał ujemny wynik inwestycyjny. Osigni ta przez Fundusz zannualizowana stopa zwrotu z jednostki uczestnictwa kategorii A wyniosła -54,17% i była wysza ni stopy zwrotu osigni te przez Indeksy giełdowe swig80 który stracił -56,95% a mwig40 zanotował spadek w wysokoci -62,48%. Fundusz dokonuje lokat przede wszystkim w akcje małych i rednich spółek, których kapitalizacja rynkowa w dniu dokonania inwestycji jest nie wi ksza ni (jeden miliard) euro. Roczna zannualizowana stopa zwrotu z jednostki uczestnictwa kategorii A w funduszu PZU FIO ZRÓWNOWAONY w okresie sprawozdawczym wyniosła -31,58%. Czynnikiem, który wpłynł na wypracowanie takiej stopy zwrotu było utrzymujce si na poziomie ponad 50% zaangaowanie w akcje. Pozostał cze portfela stanowiły dłune papiery wartociowe i instrumenty rynku pieni nego. Ujemny wynik osigni ty został równie przez fundusz PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Akcji NOWA EUROPA, który lokuje swoje aktywa na europejskich rynkach wschodzcych z uwagi na korekt jaka dokonała si na rynkach wschodzcych od pocztku 2008 roku. Inne czynniki, które wpłyn ły na wypracowanie ujemnej stopy zwrotu były podobne jak w przypadku pozostałych funduszy, które przewaajc cz portfela lokuj w akcje. Ujemna stopa zwrotu z jednostki uczestnictwa kategorii A w tym okresie wyniosła -48,58 % i była wysza od benchmarku Funduszu który wyniósł -50,02%. sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 2 z 23

3 PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty OCHRONY MAJTKU osignł zannualizowan ujemn stop zwrotu z inwestycji w wysokoci -4,54%. Aktywa funduszu PZU SFIO Ochrony Majtku były inwestowane zgodnie z algorytmem, zapewniajcym ograniczenie ryzyka dla uczestnika funduszu, w przypadku odwrócenia koniunktury giełdowej. PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Globalnych Inwestycji działajcy do dnia 27 listopada 2008 r. pod nazw PZU Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Funduszy Zagranicznych, prowadzi działalno jako specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty z wydzielonymi subfunduszami, które prowadz własn polityk inwestycyjn zakładajc inwestowanie m.in. w akcje, kwity depozytowe, tytuły uczestnictwa Funduszy Zagranicznych oraz instytucji wspólnego inwestowania. W skład Funduszu wchodz nast pujce Subfundusze: 1) PZU Akcji Rynków Rozwini tych (dawny PZU Subfundusz Stabilnego Wzrostu Zagraniczny), 2) PZU Akcji Rynków Wschodzcych (dawny PZU Subfundusz Zrównowaony Zagraniczny), 3) PZU Akcji Spółek Dywidendowych (dawny PZU Subfundusz Akcji Zagraniczny), 4) PZU Globalnej Alokacji (dawny PZU Subfundusz Wielu Klas Aktywów). w przypadku dokonywania konwersji jednostek uczestnictwa w ramach subfunduszy nie powstaje obowizek płacenia tzw. podatku Belki. Na prezentowane w okresie rocznym wyniki osigni te przez poszczególne subfundusze wchodzce w jego skład wpływ miało przede wszystkim umocnienie wszystkich walut, post pujce w drugim półroczu 2008 roku. Poszczególne subfundusze osign ły nast pujce rezultaty inwestycyjne: Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych osignł ujemn zannualizowan stop zwrotu z jednostki uczestnictwa kategorii A w wysokoci -20,66%, Subfundusz PZU Akcji Rynków Rozwini tych osignł ujemn zannualizowan stop zwrotu z jednostki uczestnictwa kategorii A w wysokoci -3,31%, Subfundusz PZU Akcji Rynków Wschodzcych osignł ujemn zannualizowan stop zwrotu z jednostki uczestnictwa kategorii A w wysokoci -11,88%, Subfundusz PZU Globalnej Alokacji osignł ujemn zannualizowan stop zwrotu z jednostki uczestnictwa kategorii A w wysokoci -4,22%. Jednoczenie informujemy, i w dniu 27 czerwca 2008 Towarzystwo wypowiedziało umow o doradztwo z Vontobel Asset Management AG dotychczasowym doradzajcym w zakresie obrotu papierami wartociowymi dla PZU SFIO Funduszy Zagranicznych z terminem rozwizania umowy od dnia 30 wrzenia 2008 r. Od dnia 20 grudnia 2007 roku oferta TFI PZU S.A. została poszerzona o kolejny Fundusz PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Optymalnej Alokacji. Fundusz dy do aktywnego wykorzystania rednio i długoterminowych trendów na rynku finansowym, w tym przede wszystkim na rynku akcji. Fundusz moe wykorzystywa instrumenty pochodne pozwalajce zwi kszy osigan stop zwrotu zarówno w przypadku bessy jak i hossy na rynku giełdowym. Zannualizowana ujemna stopa zwrotu od dnia 20 grudnia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 roku z jednostki uczestnictwa wyniosła -6,58%. Ponadto od dnia 11 sierpnia 2008 roku oferta TFI PZU S.A. została poszerzona o kolejny Fundusz PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bezpiecznego Inwestowania. Fundusz dy do tego, aby Warto Jednostki Uczestnictwa na ostatni Dzie Wyceny kadego okresu sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 3 z 23

4 rozliczeniowego nie była nisza ni 100% Wartoci Jednostki Uczestnictwa na ostatni Dzie Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego, któr okrela si dalej jako Poziom Bezpieczestwa. Zannualizowana stopa zwrotu od dnia 11 sierpnia 2008 r. do dnia 31 grudnia 2008 roku z jednostki uczestnictwa wyniosła 6,45%. Zarzd Towarzystwa jest przekonany, i szczegółowe informacje zawarte w sprawozdaniach finansowych funduszy inwestycyjnych otwartych zarzdzanych przez TFI PZU S.A. w sposób rzetelny przedstawiaj ich sytuacj, a uczestnicy Funduszy zwi ksza b d zainteresowanie produktami naszego Towarzystwa. Z wyrazami szacunku Maciej Rapkiewicz Piotr Góralewski Wiceprezes Zarzdu Prezes Zarzdu sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 4 z 23

5 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO BEZPIECZNEGO INWESTOWANIA za okres od 11 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Sprawozdanie finansowe obejmuje: I. Wprowadzenie. II. Bilans sporzdzony na dzie 31 grudnia 2008 r., wykazujcy aktywa netto w wysokoci tysicy złotych. III. Rachunek wyniku z operacji za okres od 11 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujcy wynik z operacji w kwocie 114 tysicy złotych. IV. Zestawienie lokat według stanu na dzie 31 grudnia 2008 r., o łcznej wartoci rynkowej tysicy złotych z tabelami uzupełniajcymi oraz dodatkowymi. V. Zestawienie zmian w aktywach netto. VI. Noty objaniajce. VII. Informacj dodatkow. Krzysztof Razik Maciej Rapkiewicz Piotr Góralewski Dyrektor Departamentu Ksi gowoci Funduszy Wiceprezes Zarzdu Prezes Zarzdu Warszawa, 25 lutego 2009 r. sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 5 z 23

6 WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO PZU FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO BEZPIECZNEGO INWESTOWANIA sporzdzonego na dzie 31 grudnia 2008 r. I. Nazwa Funduszu z podaniem typu i konstrukcji funduszu, numeru w rejestrze funduszy, daty utworzenia funduszu oraz wskazanie okresu, na jaki został utworzony. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bezpiecznego Inwestowania, zwany dalej Funduszem, działa na podstawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146, poz. 1546, z pón. zm.) oraz zezwolenia Komisji Papierów Wartociowych i Giełd z dnia 25 lipca 2008 r. Fundusz został wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sd Okr gowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy, w dniu 11 sierpnia 2008 r. pod numerem RFi 401. Fundusz moe uywa nazwy skróconej: PZU FIO Bezpiecznego Inwestowania lub odpowiednika w j zyku angielskim PZU Protected Investment Open-Ended Investment Fund. Fundusz został utworzony na czas nieokrelony. Ogłoszenia Funduszu w sprawie zmian Statutu s zamieszczane na stronie internetowej pod adresem II. Opis celu inwestycyjnego, specjalizacji i stosowanych ogranicze inwestycyjnych. Celem inwestycyjnym Funduszu jest wzrost wartoci Aktywów Funduszu w wyniku wzrostu wartoci lokat. Fundusz dy do tego, aby Warto Jednostki Uczestnictwa na ostatni Dzie Wyceny kadego okresu rozliczeniowego nie była nisza ni 100% Wartoci Jednostki Uczestnictwa na ostatni Dzie Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego, któr okrela si dalej jako Poziom Bezpieczestwa. W przypadku pierwszego okresu rozliczeniowego Poziom Bezpieczestwa to Warto Jednostki Uczestnictwa w pierwszym Dniu Wyceny Funduszu. Pierwszy okres rozliczeniowy b dzie trwał trzy miesice poczwszy od pierwszego Dnia Wyceny Funduszu. Drugi i kady kolejny okres rozliczeniowy b dzie trwał dwa lata i b dzie rozpoczynał si w Dniu Wyceny nast pujcym bezporednio po ostatnim Dniu Wyceny poprzedniego okresu rozliczeniowego. Fundusz nie gwarantuje osigni cia celu inwestycyjnego. II.1. Zasady dywersyfikacji lokat i ograniczenia inwestycyjne stosowane przez Fundusz na dzie bilansowy. 1. Z zastrzeeniem ust. 2 6 oraz ust. 9, Fundusz nie moe lokowa wi cej ni 5% wartoci Aktywów Funduszu w papiery wartociowe lub instrumenty rynku pieni nego wyemitowane przez jeden podmiot. 2. Fundusz moe lokowa do 10% wartoci Aktywów Funduszu w papiery wartociowe i instrumenty rynku pieni nego podmiotów, w których Fundusz ulokował ponad 5% wartoci Aktywów Funduszu, jeeli łczna warto takich lokat nie przekroczy 40% wartoci Aktywów Funduszu. 3. Z zastrzeeniem ust. 5 6 oraz ust. 12, Fundusz moe lokowa do 35% wartoci Aktywów Funduszu w papiery wartociowe por czone lub gwarantowane przez Skarb Pastwa, Narodowy Bank Polski, jednostki samorzdu terytorialnego, pastwa członkowskie Unii Europejskiej, jednostki samorzdu terytorialnego pastw członkowskich Unii Europejskiej, pastwa nalece do OECD lub mi dzynarodow instytucj finansow, której członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub co najmniej jedno z pastw członkowskich Unii Europejskiej, przy czym łczna warto lokat w papiery wartociowe lub instrumenty rynku pieni nego wyemitowane przez podmiot, którego sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 6 z 23

7 papiery wartociowe s por czane lub gwarantowane, depozytów w tym podmiocie oraz warto ryzyka kontrahenta wynikajca z transakcji, których przedmiotem s niewystandaryzowane instrumenty pochodne, zawartych z tym podmiotem, nie moe przekroczy 35% wartoci Aktywów Funduszu. 4. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 3, nie stosuje si do lokat w papiery wartociowe emitowane, por czane lub gwarantowane przez Skarb Pastwa i Narodowy Bank Polski. 5. Jeeli udział lokat okrelonych w ust. 4 przekracza 35% wartoci Aktywów Funduszu, wówczas powinny one by dokonywane w papiery wartociowe co najmniej szeciu rónych emisji, z tym e warto lokaty w papiery wartociowe adnej z tych emisji nie moe przewysza 30% wartoci Aktywów Funduszu. 6. Lokaty Funduszu w listy zastawne wyemitowane przez jeden bank hipoteczny nie mog przewysza 25% wartoci Aktywów Funduszu, przy czym suma lokat w listy zastawne nie moe przekracza 40% wartoci Aktywów Funduszu. Lokat w listy zastawne nie uwzgl dnia si przy ustalaniu limitu, o którym mowa w ust Fundusz moe lokowa do 20% wartoci Aktywów w depozyty w tym samym banku krajowym lub tej samej Instytucji Kredytowej. 8. Lokaty Funduszu denominowane w walutach obcych nie mog stanowi wi cej ni 50% lokat Funduszu. 9. Fundusz moe lokowa do 20% Wartoci Aktywów łcznie w papiery wartociowe lub instrumenty rynku pieni nego wyemitowane przez podmioty nalece do grupy kapitałowej, dla której jest sporzdzane skonsolidowane sprawozdanie finansowe. W takim przypadku Fundusz nie moe lokowa wi cej ni 10% wartoci Aktywów Funduszu w papiery wartociowe lub instrumenty finansowe wyemitowane przez jeden podmiot nalecy do grupy kapitałowej. 10. Całkowita łczna warto lokat, o których mowa w art. 11 ust. 3, b dzie wynosi do 100% wartoci Aktywów Funduszu, zgodnie ze stosowan przez Fundusz strategi zabezpieczenia portfela. 11. Całkowita warto lokat, o których mowa art. 11 ust. 4 oraz warto nominalna nabytych kontraktów terminowych na indeksy akcji spółek regionu Europy rodkowej i Wschodniej, ustalona zgodnie ze standardem rynku regulowanego, na którym notowane s kontrakty, b dzie wynosi od 0% do 50% wartoci Aktywów Funduszu, zgodnie ze stosowan przez Fundusz strategi zabezpieczenia portfela. 12. Fundusz zobowizany jest do przestrzegania innych obligatoryjnych ogranicze inwestycyjnych, które wynikaj z Ustawy. III. Towarzystwo bdce organem Funduszu. PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bezpiecznego Inwestowania jest zarzdzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzib w Warszawie, Al. Jana Pawła II 24, Warszawa, wpisane do rejestru przedsi biorców przez Sd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Sd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy-Krajowego Rejestru Sdowego, pod numerem KRS (pierwotnie zarejestrowane w dniu 11 maja 1999 r. w Sdzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, Sd Gospodarczy, XVI Wydział Gospodarczy Rejestrowy, pod numerem RHB 56775). Towarzystwo zawarło umow o zarzdzanie portfelem inwestycyjnym Funduszu z PZU Asset Management S.A., z siedzib w Warszawie, pod adresem Al. Jana Pawła II 24, Warszawa. IV. Okres sprawozdawczy i dzie bilansowy. Przedstawione sprawozdanie finansowe PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Bezpiecznego Inwestowania obejmuje okres sprawozdawczy od 11 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Dniem bilansowym jest 31 grudnia 2008 r. V. Kontynuacja działalnoci Funduszu. Fundusz został utworzony na czas nieokrelony. sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 7 z 23

8 Sprawozdanie finansowe Funduszu zostało sporzdzone przy załoeniu kontynuowania działalnoci przez Fundusz w okresie co najmniej 12 miesi cy po dniu bilansowym, czyli po 31 grudnia 2008 roku. Zarzd Towarzystwa nie stwierdza na dzie podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okolicznoci, które wskazywałyby na zagroenia dla moliwoci kontynuacji działalnoci przez Fundusz w okresie co najmniej 12 miesi cy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bd istotnego ograniczenia przez niego dotychczasowej działalnoci. VI. Podmiot który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego. Badanie rocznego sprawozdania finansowego za rok zakoczony dnia 31 grudnia 2008 roku przeprowadziła firma Deloitte Audyt sp. z o.o. z siedzib w Warszawie, ul. Pi kna 18. VII. Kategorie jednostek uczestnictwa. 1. Jednostki Uczestnictwa s zbywane i odkupywane przez Fundusz bez adnych ogranicze, z zastrzeeniem postanowie Art. 18 Statutu, a take postanowie Statutu dotyczcych wymaganej minimalnej wpłaty oraz postanowie Ustawy odnonie moliwoci zawieszania zbywania Jednostek Uczestnictwa. Fundusz zbywa i odkupuje Jednostki Uczestnictwa kategorii A oraz B. 2. Jednostki Uczestnictwa mog zosta podzielone przez Fundusz na równe cz ci, tak aby ich całkowita warto odpowiadała wartoci Jednostki Uczestnictwa przed podziałem. O zamiarze dokonania podziału Jednostek Uczestnictwa, Fundusz poinformuje nie póniej ni na 14 dni przed jego dokonaniem, poprzez ogłoszenie dokonane w sposób okrelony w art. 8 ust. 1 Statutu 3. Z chwil odkupienia przez Fundusz Jednostki s umarzane z mocy prawa. 4. Jednostka Uczestnictwa nie moe by zbyta przez Uczestnika na rzecz osób trzecich, lecz moe by przedmiotem zastawu. Jednostki Uczestnictwa podlegaj dziedziczeniu na zasadach ogólnych i mog by przedmiotem rozrzdzenia testamentowego. 5. Jednostki Uczestnictwa kategorii A dost pne s u wszystkich Dystrybutorów i Przedstawicieli, a ich nabycie wie si poniesieniem opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 17 ust. 1 Statutu. 6. Jednostki Uczestnictwa kategorii B zbywane s wyłcznie na warunkach wyspecjalizowanych programów inwestycyjnych. Nabycie Jednostek Uczestnictwa kategorii B nie wie si z poniesieniem opłaty manipulacyjnej. Odkupywanie Jednostek Uczestnictwa kategorii B wie si z poniesieniem opłaty manipulacyjnej, o której mowa w art. 17 ust. 3 Statutu. 7. Po wygani ciu umowy, o której mowa w art. 19 ust. 4 Statutu, Fundusz moe dokona wymiany Jednostek Uczestnictwa kategorii B na Jednostki Uczestnictwa kategorii A. Wymiana dokonywana jest bez pobierania jakichkolwiek opłat manipulacyjnych, w najbliszym Dniu Wyceny. 8. Warto Jednostki Uczestnictwa kategorii A jest tosama z wartoci Jednostki Uczestnictwa kategorii B w dniach wyceny. VIII. Zmiany zasad (polityki) rachunkowoci w okresie obrotowym. Fundusz nie dokonywał zmian stosowanych zasad rachunkowoci w trakcie okresu sprawozdawczego. Krzysztof Razik Maciej Rapkiewicz Piotr Góralewski Dyrektor Departamentu Ksi gowoci Funduszy Wiceprezes Zarzdu Prezes Zarzdu Warszawa, 25 lutego 2009 r. sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 8 z 23

9 Bilans PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Bezpiecznego Inwestowania sporzdzony na dzie r. w tys. PLN L.p. Opis Warto na dzie I Aktywa rodki pienine i ich ekwiwalenty Nalenoci 54 3 Transakcje przy zobowizaniu si drugiej strony do odkupu 0 4 Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: akcje, PP, PDA 0 dłune papiery wartociowe: Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 0 akcje, PP, PDA 0 dłune papiery wartociowe: 0 6 Nieruchomoci 0 7 Pozostałe aktywa 0 II Zobowizania 11 III Aktywa netto (I-II) IV Kapitał funduszu Kapitał wpłacony (wielko dodatnia) Kapitał wypłacony (wielko ujemna) V Dochody zatrzymane 38 1 Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 36 2 Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 VI Wzrost (spadek) wartoci lokat w odniesieniu do ceny nabycia 76 VII Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) Liczba jednostek uczestnictwa kategorii A/B ,5035 Warto aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii A/B 51,26 Bilans naley analizowa łcznie z notami objaniajcymi i informacj dodatkow, które stanowi integraln cz sprawozdania finansowego. sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 9 z 23

10 Rachunek wyniku z operacji PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Bezpiecznego Inwestowania za okres od 11 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. w tys. PLN L.p. Opis I Przychody z lokat 72 1 Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 2 Przychody odsetkowe 72 3 Przychody zwizane z posiadaniem nieruchomoci 0 4 Dodatnie saldo rónic kursowych 0 5 Pozostałe 0 II Koszty funduszu 36 1 Wynagrodzenie dla Towarzystwa 35 2 Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzcych dystrybucj 0 3 Opłaty dla depozytariusza 1 4 Opłaty zwizane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 5 Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 6 Usługi w zakresie rachunkowoci 0 7 Usługi w zakresie zarzdzania aktywami funduszu 0 8 Usługi prawne 0 9 Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 10 Koszty odsetkowe 0 11 Koszty zwizane z posiadaniem nieruchomoci 0 12 Ujemne saldo rónic kursowych 0 13 Pozostałe 0 III Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 IV Koszty funduszu netto (II-III) 36 V Przychody z lokat netto (I-IV) 36 VI Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 78 1 Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 2 z tytułu rónic kursowych 0 2 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 76 z tytułu rónic kursowych 0 VII Wynik z operacji (V+/-VI) 114 Wynik z operacji przypadajcy na jednostki uczestnictwa kategorii A/B 114 Rachunek zysków i strat naley analizowa łcznie z notami objaniajcymi i informacj dodatkow, które stanowi integraln cz sprawozdania finansowego. sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 10 z 23

11 Zestawienie lokat PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Bezpiecznego Inwestowania na dzie 31 grudnia 2008 r. w tys. PLN TABELA GŁÓWNA Składniki lokat Warto według ceny nabycia w tys. PLN Warto według wyceny na dzie bilansowy w tys. PLN Procentowy udział w aktywach ogółem Akcje Warranty subskrypcyjne Prawa do akcji Prawa poboru Kwity depozytowe Listy zastawne Dłune papiery wartociowe ,69 Instrumenty pochodne Udziały w spółkach z ograniczon odpowiedzialnoci Jednostki uczestnictwa Certyfikaty inwestycyjne Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania majce siedzib za granic Wierzytelnoci Weksle Depozyty Waluty Nieruchomoci Statki morskie Inne sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 11 z 23

12 TABELE UZUPEŁNIAJCE Fundusz zaprezentował tylko te tabele, które dotycz rodzajów lokat posiadanych przez Fundusz (nie zamieszczono tabel z wartociami zerowymi). Zestawienie lokat PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Bezpiecznego Inwestowania na dzie 31 grudnia 2008 r. w tys. PLN Dłune papiery wartociowe Rodzaj rynku O terminie wykupu do 1 roku: Obligacje aktywny rynek - OK0709 rynek regulowany O terminie wykupu powyej 1 roku: Obligacje DS1110 OK0710 PS0310 PS0412 PS0413 aktywny rynek - rynek regulowany aktywny rynek - rynek regulowany aktywny rynek - rynek regulowany aktywny rynek - rynek regulowany aktywny rynek - rynek regulowany Nazwa rynku GPW GPW GPW GPW MTS-CeTo MTS-CeTo Emitent Skarb Pastwa - Minister Finansów Skarb Pastwa - Minister Finansów Skarb Pastwa - Minister Finansów Skarb Pastwa - Minister Finansów Skarb Pastwa - Minister Finansów Skarb Pastwa - Minister Finansów Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Warto nominalna Liczba Warto według ceny nabycia w tys. PLN Warto według wyceny na dzie bilansowy w tys. PLN Procentowy udział w aktywach ogółem Polska zerokuponowe ,02 Polska stałe ,93 Polska zerokuponowe ,76 Polska stałe Polska stałe ,96 Polska stałe ,02 aktywny rynek regulowany ,67 sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 12 z 23

13 TABELE DODATKOWE PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Bezpiecznego Inwestowania na dzie 31 grudnia 2008 r. w tys. PLN Gwarantowane składniki lokat Rodzaj Łczna liczba Warto według ceny nabycia w tys. PLN Warto według wyceny na dzie bilansowy w tys. PLN Procentowy udział w aktywach ogółem Papiery wartociowe gwarantowane przez Skarb Pastwa* obligacje skarbowe ,69 Papiery wartociowe gwarantowane przez NBP ,00 Papiery wartociowe gwarantowane przez jednostki samorzdu terytorialnego ,00 Papiery wartociowe gwarantowane przez pastwa nalece do OECD (z wyłczeniem Rzeczypospolitej ,00 Polskiej) Papiery wartociowe gwarantowane przez mi dzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczypospolita Polska lub przynajmniej jedno z pastw nalecych do OECD ,00 *W pozycji tej Fundusz zaprezentował papiery gwarantowane oraz emitowane przez Skarb Pastwa, poniewa ryzyka zwizane z takimi papierami s w swej istocie bardzo zblione. TABELE UZUPEŁNIAJCE PZU Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Bezpiecznego Inwestowania na dzie 31 grudnia 2008 r. w tys. PLN Instrumenty pochodne Rodzaj rynku Nazwa rynku Wystandaryzowane instrumenty pochodne Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Warto według ceny nabycia w tys. Warto według wyceny na dzie bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem FW20H09 Aktywny rynek - rynek regulowany GPW - rynek podstawowy GPW Polska WIG * 0 Niewystandaryzowane instrumenty pochodne *-wycena kontraktów terminowych prezentowana jest w rodkach pieni nych z uwagi na dzienne rozliczenia na rynku. sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 13 z 23

14 Zestawienie zmian w aktywach netto PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Bezpiecznego Inwestowania w okresie od 11 sierpnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku w tys. PLN L.p. Opis I Zmiana wartoci aktywów netto 1 Warto aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2 Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 114 przychody z lokat netto 36 zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 2 wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 76 3 Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem): 0 5 Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: zwi kszenie z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa kategorii A/B zmniejszenie z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii A/B Łczna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym (3-4+5) Warto aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego (1+6) rednia warto aktywów netto w okresie sprawozdawczym II Zmiana liczby jednostek uczestnictwa 1 Zmiana liczby jednostek uczestnictwa w okresie sprawozdawczym liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii A/B , III IV liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii A/B ,5490 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii A/B ,5035 Liczba jednostek uczestnictwa narastajco od pocztku działalnoci funduszu: liczba zbytych jednostek uczestnictwa kategorii A/B ,0525 liczba odkupionych jednostek uczestnictwa kategorii A/B ,5490 saldo zmian liczby jednostek uczestnictwa kategorii A/B ,5035 Zmiana wartoci aktywów netto na jednostk uczestnictwa Warto aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii A/B na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego - Warto aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii A/B na koniec biecego okresu sprawozdawczego 51,26 Procentowa zmiana wartoci aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii A/B w okresie sprawozdawczym w skali roku 6,45 Minimalna warto aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii A/B w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny PLN 49,78 Maksymalna warto aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii A/B w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny PLN 51,28 Warto aktywów netto na jednostk uczestnictwa kategorii A/B według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym na dzie wyceny PLN 51,26 Procentowy udział kosztów funduszu w redniej wartoci aktywów netto, w tym: Procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 1,97 Procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzcych dystrybucj 0,00 Procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 Procentowy udział opłat zwizanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 Procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowoci 0,00 Procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarzdzania aktywami 0,00 sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 14 z 23

15 Noty objaniajce Nota 1 Polityka rachunkowoci funduszu 1. Opis przyjtych zasad rachunkowoci. Działalno Funduszu reguluj nast pujce przepisy prawne: Ustawa z dnia 29 wrzenia 1994 r. o rachunkowoci (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z pón. zm.), Ustawa o rachunkowoci, Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. z 2004 r., Nr 146, poz. 1546, z pón. zm.), Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych, Rozporzdzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowoci funduszy inwestycyjnych (Dz. U. Nr 249 poz. 1859, z pón.zm.), Rozporzdzenie. a) ujawnianie i prezentacja informacji w sprawozdaniu finansowym Prezentowane sprawozdanie finansowe sporzdzone zostało w tysicach złotych. Wartoci jednostki uczestnictwa kategorii A/B zaprezentowane zostały z dokładnoci do pełnego grosza. Liczba jednostek uczestnictwa kategorii A/B zostały zaprezentowane do czterech miejsc po przecinku. Ujawnione w sprawozdaniu przychody i koszty finansowe uwzgl dnione s w odpowiednich pozycjach rachunku zysku i strat zgodnie z zasad memoriałow. b) ujmowanie w ksigach rachunkowych operacji dotyczcych funduszu. Operacje dotyczce Funduszu ujmowane s w ksi gach rachunkowych na podstawie dowodów ksi gowych w okresie, którego dotycz. Nabyte składniki lokat ujmuje si w ksi gach rachunkowych według ceny nabycia. Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadaj cen nabycia równa zero. Składniki lokat funduszu otrzymane w zamian za inne składniki maj przypisan cen nabycia wynikajc z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowan o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieni ne. c) metody wyceny aktywów, z uwzgldnieniem stosowanych metod klasyfikacji i wyceny składników lokat, oraz zobowiza funduszu, aktywów netto i wyniku z operacji. W dniu wyceny aktywa wycenia si, a zobowizania ustala si według stanów odpowiednio aktywów i zobowiza oraz ostatnio dost pnych odpowiednio kursów, cen i wartoci z godziny w dniu wyceny. Wycena aktywów i ustalenie zobowiza Funduszu odbywaj si w kadym dniu wyceny oraz na dzie sporzdzenia sprawozdania finansowego według zasad wynikajcych z przepisów ustawy o rachunkowoci oraz rozporzdzenia. Warto aktywów netto Funduszu ustala si pomniejszajc warto aktywów Funduszu o jego zobowizania. Dniem Wyceny jest kady dzie, w którym odbyła si sesja giełdowa na Giełdzie Papierów Wartociowych w Warszawie S.A. Warto jednostki uczestnictwa danej kategorii jest równa wartoci aktywów netto Funduszu przypadajcych na jednostki uczestnictwa tej kategorii w dniu wyceny, podzielonej przez liczb wszystkich jednostek uczestnictwa tej kategorii zapisanych w rejestrach Uczestników. Dniem wprowadzenia do ksig zmiany kapitału wpłaconego bd kapitału wypłaconego jest dzie uj cia zbycia i odkupienia jednostek uczestnictwa w odpowiednim rejestrze, przy zastosowaniu wartoci jednostki uczestnictwa, wyznaczonej zgodnie z zasad opisan powyej. sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 15 z 23

16 Na potrzeby okrelenia wartoci jednostki uczestnictwa w okrelonym dniu wyceny nie uwzgl dnia si zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, zwizanych z wpłatami lub wypłatami ujmowanymi zgodnie z zasad opisan powyej. Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost (spadek) wyniku z operacji. Z zastrzeeniem wyjtków przewidzianych w Statucie Funduszu aktywa Funduszu wycenia si, a zobowizania Funduszu zwizane z dokonywaniem transakcji ustala si według wiarygodnie oszacowanej wartoci godziwej. Powysze zasady odnosi si w szczególnoci do wyceny akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych, listów zastawnych, obligacji Skarbu Pastwa oraz innych dłunych papierów wartociowych notowanych na aktywnym rynku, instrumentów pochodnych, jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych oraz tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania majce siedzib za granic. Ostatnie dost pne kursy, okrela si według stanu z godziny w dniu wyceny, w zwizku z faktem, e godzina ta umoliwia ustalenie kursów zamkni cia nie tylko rynków polskich i europejskich, ale take rynków północnoamerykaskich, w szczególnoci rynku NASDAQ. W przypadku gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na wi cej ni jednym Aktywnym Rynku, wartoci godziw jest kurs ustalony na rynku głównym. Podstaw wyboru rynku głównego jest wolumen obrotu na danym składniku lokat w okresie ostatniego pełnego miesica kalendarzowego jako podstawowe kryterium wyboru rynku głównego oraz moliwo dokonywania przez Fundusz transakcji na danym rynku jako dodatkowe kryterium wyboru rynku głównego. Wyboru rynku głównego, uzasadnionego polityk inwestycyjn Funduszu, dokonuje si w oparciu o powysze kryteria, na koniec kadego kolejnego miesica kalendarzowego. Warto składników lokat nienotowanych na aktywnym rynku wyznacza si w nast pujcy sposób: 1) dłunych papierów wartociowych w skorygowanej cenie nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, przy czym skutek wyceny tych składników lokat zalicza si do przychodów odsetkowych albo kosztów odsetkowych Funduszu; zasada ta stosowana jest do wyceny listów zastawnych, obligacji i innych dłunych papierów wartociowych, a take weksli; 2) depozytów - przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej; 3) składników lokat innych ni okrelone w pkt. 1 2, w tym akcji, warrantów subskrypcyjnych, praw do akcji, praw poboru, kwitów depozytowych, instrumentów pochodnych, jednostek uczestnictwa i certyfikatów inwestycyjnych, tytułów uczestnictwa emitowanych przez instytucje wspólnego inwestowania majce siedzib za granic według wartoci godziwej W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartoci godziwej, do wysokoci skorygowanej ceny nabycia warto godziwa wynikajca z ksig rachunkowych stanowi, na dzie przeszacowania, nowo ustalon skorygowan cen nabycia. Nalenoci z tytułu udzielonej poyczki papierów wartociowych wskazanych w rozporzdzeniu Rady Ministrów dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków poyczania maklerskich instrumentów finansowych, z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Dz. U. Nr 67, poz.481) oraz b dcych dopuszczalnym składnikiem lokat Funduszu, wycenia si według zasad przyj tych dla tych papierów wartociowych. Zobowizania z tytułu otrzymanej poyczki papierów wartociowych, ustala si według zasad przyj tych dla tych papierów wartociowych. Papiery wartociowe nabyte przy zobowizaniu si drugiej strony do odkupu wycenia si, poczwszy od dnia zawarcia umowy kupna, metod skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Zobowizania z tytułu zbycia papierów wartociowych, przy zobowizaniu si Funduszu do odkupu, wycenia si, poczwszy od dnia zawarcia umowy sprzeday, metod korekty rónicy pomi dzy cen odkupu a cen sprzeday, przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej. Aktywa oraz zobowizania denominowane w walutach obcych wycenia si lub ustala w walucie, w której s notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie s notowane na aktywnym rynku, w walucie, w której s denominowane. Aktywa oraz zobowizania te wykazuje si w złotych polskich po przeliczeniu według ostatniego dost pnego redniego kursu wyliczonego dla danej waluty przez sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 16 z 23

17 Narodowy Bank Polski. Warto aktywów notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, naley okreli w relacji do dolara amerykaskiego. Akcje, warranty subskrypcyjne oraz kwity depozytowe nienotowane na aktywnym rynku wycenia si według wartoci godziwej, z uwzgl dnieniem zdarze majcych istotny wpływ na t warto oraz w oparciu o ocen sytuacji finansowej emitenta. Prawa poboru nienotowane na aktywnym rynku wycenia si według wartoci teoretycznej praw poboru. Jeeli prawa do akcji nienotowane na aktywnym rynku s tosame w prawach do akcji notowanych na aktywnym rynku, wycenia si je według cen tych papierów wartociowych, zgodnie z zasadami okrelonymi w art. 37 ust. 1 Statutu. Gdy nie jest moliwe zastosowanie tej zasady, prawa do akcji wycenia si w oparciu o ostatni z cen, po jakiej nabywano je na rynku pierwotnym lub w pierwszej ofercie publicznej, powi kszon o wartoci godziw prawa poboru niezb dnego do ich obj cia w dniu wygani cia tego prawa. Jednostki uczestnictwa oraz certyfikaty inwestycyjne nienotowane na aktywnym rynku wycenia si według ostatniej ogłoszonej przez dany fundusz lub instytucj wartoci aktywów netto na jednostk uczestnictwa lub certyfikat inwestycyjny, z uwzgl dnieniem wszelkich istotnych zmian wartoci godziwej takich jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych od momentu ogłoszenia powyszych danych do godziny w dniu wyceny. Szczegółowe zasady wyceny opisane s w polityce rachunkowoci Funduszu. Modele i metody wyceny składników lokat Funduszu, podlegaj uzgodnieniu z Depozytariuszem. Zmiany w zakresie metod i modeli wyceny podlegaj publikacji w sprawozdaniach finansowych Funduszu. 2. Opis wprowadzonych zmian stosowanych zasad rachunkowoci, w tym: a) metody ujmowania operacji w ksigach rachunkowych. Nie wystpiły. b) metody wyceny oraz sposobu sporzdzania sprawozdania finansowego. Nie wystpiły. Nota-2 Nalenoci funduszu L.p. Nalenoci Z tytułu zbytych lokat 0 2 Z tytułu instrumentów pochodnych 0 3 Z tytułu zbytych jednostek uczestnictwa 2 4 Z tytułu dywidend 0 5 Z tytułu odsetek 52 6 Z tytułu posiadanych nieruchomoci, w tym czynszów 0 7 Z tytułu udzielonych poyczek 0 8 Pozostałe 0 Razem 54 sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 17 z 23

18 Nota-3 Zobowizania funduszu L.p. Zobowizania Z tytułu nabytych aktywów 0 2 Z tytułu transakcji przy zobowizaniu si funduszu do odkupu 0 3 Z tytułu instrumentów pochodnych 0 4 Z tytułu wpłat na jednostki uczestnictwa 2 5 Z tytułu odkupionych jednostek uczestnictwa 0 6 Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7 Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0 8 Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 9 Z tytułu krótkoterminowych poyczek i kredytów 0 10 Z tytułu długoterminowych poyczek i kredytów 0 11 Z tytułu gwarancji lub por cze 0 12 Z tytułu rezerw 0 13 Pozostałe zobowizania 9 wynagrodzenie dla Towarzystwa 8 pozostałe 1 Razem 11 Nota-4 rodki pienine i ich ekwiwalenty L.p. rodki pienine Struktura rodków pieni nych na rachunkach bankowych na dzie bilansowy w przekroju walut, w podziale na banki Deutsche Bank Polska S.A. - rachunek podstawowy [w PLN] Deutsche Bank Polska S.A. - rachunek pomocniczy naby [w PLN] 2 Deutsche Bank Polska S.A. - rachunek pomocniczy wykupu [w PLN] 0 Ersted Securities Polska S.A. - rachunek zabezpieczajcy [w PLN] 297 redni w okresie sprawozdawczym poziom rodków pieni nych utrzymywany w celu zaspokojenia biecych zobowiza funduszu* Ekwiwalenty rodków pieni nych w podziale na ich rodzaje 0 * rednia arytmetyczna ze stanu rodków pieni nych utrzymywanych w celu zaspokojenia biecych zobowiza funduszu na rachunku podstawowym na pierwszy dzie działalnoci i ostatni dzie biecego okresu sprawozdawczego. Nota-5 Ryzyka Wykonujc strategi realizacji polityki inwestycyjnej funduszu, w której załoono stabilizacj rynkowych stóp procentowych w 2008 roku. Zarzdzajcy funduszem brał pod uwag przede wszystkim nast pujce rodzaje ryzyka: 1. Ryzyko stopy procentowej Zgodnie z zapisami prospektu informacyjnego, fundusz prowadzi polityk aktywnego zarzdzania dłunymi papierami wartociowymi wskazujc na analiz oczekiwanych zmian stóp procentowych jako podstawowe kryterium doboru składu portfela inwestycyjnego. Oznacza to, e trafna ocena zmian stóp procentowych i odpowiedni dobór obligacji w oparciu o termin ich wykupu pozwala na osigni cie zysków przekraczajcych stop zwrotu woln od ryzyka. Ryzyko to jest tym wi ksze im dłuszy jest termin do wykupu obligacji. W 2008 roku oczekiwano stabilizacji stóp procentowych std w portfelu inwestycyjnym znajdowały si obligacje, których przybliony redni sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 18 z 23

19 waony termin do wykupu na dzie 31 grudnia 2008 roku wynosił 2 lata, co według zarzdzajcego funduszem najlepiej odzwierciedlało bilans ryzyk stopy procentowej w momencie podejmowania decyzji inwestycyjnych. 2. Ryzyko reinwestycji Ryzyko reinwestycji jest odwrotnie skorelowane z ryzykiem stopy procentowej. Bazujc na zakładanym scenariuszu zmian stóp procentowych przyj to załoenie, e ryzyko reinwestycji b dzie niewielkie. 3. Ryzyko przedterminowego wykupu Z uwagi na odpowiedni dobór składników portfela inwestycyjnego ryzyko to nie wystpiło. 4. Ryzyko płynnoci W portfelu znajdowały si papiery wartociowe o wysokiej płynnoci na rynku wtórnym. 5. Ryzyko zmiennoci Warto jednostki uczestnictwa funduszu charakteryzowała si stosunkowo nisk zmiennoci w badanym okresie. Poziom obcienia aktywów i zobowiza funduszu ryzykiem stopy procentowej, w podziale na kategorie bilansowe, w tym: Informacje o obcieniu aktywów i zobowiza ryzykiem zmiany stopy procentowej Na ryzyko zmiany wartoci godziwej zwizane z wahaniami stopy procentowej naraone s przede wszystkim dłune papiery wartociowe stałokuponowe i zerokuponowe. Na ryzyko przepływów rodków pieni nych wynikajcych ze stopy procentowej naraone s głównie dłune papiery wartociowe zmiennokuponowe. Składniki aktywów obcionych ryzykiem: - wartoci godziwej wynikajcym ze stopy procentowej - przepływów rodków pieni nych wynikajcym ze stopy procentowej Pozycja bilansowa Warto bilansowa na dzie 31 grudnia 2008 Obligacje Skarbu Pastwa Bony skarbowe - Obligacje Skarbu Pastwa - Obligacje komercyjne - W całym 2008 roku Fundusz realizował polityk ograniczania tego ryzyka poprzez: szczególn kontrol zaangaowania w instrumenty o wyszej wartoci ryzyka, tj. w długoterminowe dłune papiery wartociowe, dywersyfikacje portfela poprzez nabywanie instrumentów o rónych terminach wykupu. Informacje o obcieniu aktywów i zobowiza ryzykiem kredytowym Ryzyko niedotrzymania zobowiza (kredytowe) Dotyczy przede wszystkim dłunych papierów wartociowych. W portfelu znajdowały si dłune papiery wartociowe wyraone w walucie polskiej emitowane przez Skarb Pastwa o wartoci bilansowej tysi cy złotych. W zwizku z tym istnieje minimalne ryzyko niedotrzymania zobowiza przez emitenta. Informacje o obcieniu aktywów i zobowiza ryzykiem koncentracji Ryzyko koncentracji ryzyka kredytowego w Funduszu dotyczy tylko papierów wartociowych emitowanych przez Skarb Pastwa, które zostało zaprezentowane w tabeli powyej. Na dzie 31 grudnia 2008 roku zaangaowanie Funduszu w skarbowe papiery wartociowe wynosiło tysi cy złotych co stanowiło 67,69% wartoci aktywów Funduszu. Informacje o obcieniu aktywów i zobowiza ryzykiem walutowym Na dzie 31 grudnia 2008 roku Fundusz nie posiadał aktywów i zobowiza bezporednio obcionych ryzykiem walutowym, poniewa w portfelu znajdowały si wyłcznie dłune papiery wartociowe wyraone w walucie polskiej. sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 19 z 23

20 Nota-6 Instrumenty pochodne Typ zajtej pozycji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Warto otwartej pozycji Warto przyszłych strumieni pieninych Terminy przyszłych strumieni pieninych Kwota bdca podstaw przyszłych płatnoci Termin zapadalnoci (wyganicia) instrumentu pochodnego Termin wykonania instrumentu pochodnego Długa Kontrakt terminowy na uznany Indeks Giełdowy WIG20 Realizacja strategii inwestycyjnej Funduszu 178 Zyski i straty s rozliczane w kadym dniu wyceny w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczajcych opisanych w Warunkach Obrotu dla kontraktów terminowych na Warszawski Indeks Giełdowy WIG 20. W kadym dniu sesyjnym na podstawie ceny rozliczeniowej, ustalana jest bieca warto depozytu zabezpieczajcego. Zyski i straty s rozliczane w kadym dniu wyceny w ramach systemu uzupełniania depozytów zabezpieczajcych opisanych w Warunkach Obrotu dla kontraktów terminowych na Warszawski Indeks Giełdowy WIG sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 20 z 23

21 Nota-7 Transakcje przy zobowizaniu si funduszu lub drugiej strony do odkupu - nie dotyczy Funduszu Nota-8 Kredyty i poyczki - nie dotyczy Funduszu Nota-9 Waluty i rónice kursowe - nie dotyczy Funduszu Nota-10 Dochody i ich dystrybucja L.p Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, ujawniony odr bnie dla kadej z kategorii aktywów, według podziału 2 przyj tego w bilansie funduszu zysk (strata) akcje 7 zysk (strata) obligacje Skarbu Pastwa -1 zysk (strata) futures -4 Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny aktywów, ujawniony odr bnie dla kadej z kategorii aktywów, według podziału przyj tego w bilansie funduszu niezrealizowany zysk (strata) akcje 0 niezrealizowany zysk (strata) obligacje Skarbu Pastwa 76 niezrealizowany zysk (strata) futures 0 Wykaz wypłaconych przychodów ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych, w przekroju zbytych lokat funduszu z uwzgl dnieniem udziału w aktywach i aktywach 0 netto w dniu wypłaty oraz wpływu, jaki wypłata przychodów miała na warto aktywów i warto aktywów netto funduszu Wypłacone dochody funduszu, w podziale na pozycje przychodów z lokat oraz zrealizowany zysk ze zbycia lokat 76 0 Nota-11 Koszty funduszu L.p Koszty pokrywane przez towarzystwo w podziale według rodzajów co najmniej w zakresie przedstawionym w pozycji II rachunku wyniku z operacji Koszty funduszu aktywów niepublicznych zwizane bezporednio ze zbytymi lokatami, w przekroju zbytych lokat co najmniej w zakresie przedstawionym w pozycji II rachunku wyniku z operacji Wynagrodzenie dla towarzystwa z wyodr bnieniem cz ci zmiennej, uzalenionej od wyników funduszu Wynagrodzenie dla towarzystwa od j.u. kategorii A 35 cz zmienna sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 21 z 23

22 Nota-12 Dane porównawcze o jednostkach uczestnictwa L.p. Warto 1 Warto aktywów netto na koniec roku obrotowego za ostatnie trzy lata obrotowe* Warto aktywów netto na jednostk uczestnictwa albo na poszczególne kategorie jednostek uczestnictwa na koniec roku obrotowego za ostatnie trzy lata obrotowe* 2008 j.u. kategorii A 51,26 *- Fundusz rozpoczł działalno w dniu 11 sierpnia 2008 r. w zwizku z tym nie publikuje danych za lata Informacja dodatkowa 1. Informacje o znaczcych zdarzeniach, dotyczcych lat ubiegłych, ujtych w sprawozdaniu finansowym za biecy okres sprawozdawczy - nie wystpiły 2. Informacje o znaczcych zdarzeniach, jakie nastpiły po dniu bilansowym, a nie uwzgldnionych w sprawozdaniu finansowym - nie wystpiły 3. Zestawienie oraz objanienie rónic pomidzy danymi ujawnionymi w sprawozdaniu finansowym i w porównywalnych danych finansowych a uprzednio sporzdzonymi i opublikowanymi sprawozdaniami finansowymi nie wystpiły 4. Dokonane korekty błdów podstawowych - nie wystpiły 5. Niepewno co do moliwoci kontynuowania działalnoci - nie wystpuje 6. Inne informacje - nie wystpiły Krzysztof Razik Maciej Rapkiewicz Piotr Góralewski Dyrektor Departamentu Ksi gowoci Funduszy Wiceprezes Zarzdu Prezes Zarzdu sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 22 z 23

23 Warszawa, dnia 25 lutego 2009 r. OWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA Działajc stosownie do dyspozycji 37 ust. 1 pkt. 2 rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowoci funduszy inwestycyjnych - Deutsche Bank Polska S.A. jako Depozytariusz dla PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Bezpiecznego Inwestowania (zwanego dalej Funduszem) owiadcza, e dane dotyczce stanów aktywów zapisanych na rachunkach pieni nych i rachunkach papierów wartociowych, jak te poytków z nich wynikajcych przedstawionych w sprawozdaniu finansowym Funduszu za okres od r. do r. s zgodne ze stanem faktycznym. Deutsche Bank Polska S.A. Piotr Zaczek Prokurent Bartłomiej Polewczyk Pełnomocnik sporzdzono 25 lutego 2009 r. Strona 23 z 23