RAPORT Z BADAŃ ETAP I

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z BADAŃ ETAP I"

Transkrypt

1 Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń (PO KL 6.1.1). Katowice, 30 sierpień 2009

2

3 Spis treści 1. Wstęp Akty prawne Wstęp Akty prawne o zasięgu krajowym Akty prawne o zasięgu wspólnotowym Wnioski z analizy prawnej Systemy akredytacji usług edukacyjno-szkoleniowych Wstęp Organizacje akredytujące działające w Europie Międzynarodowe organizacje akredytujące Wybrane instytucje akredytujące działające w poszczególnych krajach Unii Europejskiej System akredytacji podmiotów edukacyjno-szkoleniowych w Polsce Akredytacja państwowa Akredytacja środowiskowa Wnioski Certyfikacja usług i podmiotów edukacyjno-szkoleniowych Wstęp Certyfikacja międzynarodowa Certyfikacja podmiotów Certyfikacja programów Certyfikacja osób Certyfikacja w Polsce Certyfikacja podmiotów Certyfikacja programów Certyfikacja osób Wnioski korzyści certyfikacji Działania, projekty, inicjatywy Wstęp Działania, projekty o zasięgu europejskim Europejskie Ramy Kwalifikacji (European Qualifications Framework) Wspólne Ramy Zapewniania Jakości (Common Quality Assurance Framework) Zapewnianie jakości w szkolnictwie wyższym Działania, projekty i inicjatywy o zasięgu ogólnopolskim Modernizacja programów kształcenia Bazy danych dotyczące rynku usług edukacyjno-szkoleniowych Zarządzanie oświatą Działania, projekty, inicjatywy o zasięgu regionalnym Podnoszenie kompetencji nauczycieli i trenerów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 3/197

4 5.4.2 Rozbudowa zaplecza technicznego ośrodków edukacyjno-szkoleniowych Programy rozwojowe instytucji edukacyjnych i szkoleniowych Dobre praktyki Wstęp The European Federation of Schools Scottish Quality Management System Total Quality Management (TQM) Sieci tematyczne Erasmusa i Tuning Inwestor w Kapitał Ludzki Polska Nagroda Jakości oraz nagrody regionalne Polska Nagroda Jakości Regionalna Nagroda Jakości Działania Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Kodeks dobrych praktyk Standard Usługi Szkoleniowej ISO serii 9001: Moduł Umiejętności Zawodowych (MES) Porozumienie Szkół Biznesu na rzecz Jakości Kształcenia Monitoring działalności placówek akredytowanych Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy edukacji i szkoleń Zestawienie dobrych praktyk Bibliografia Aneks Załącznik 1 Indeks tabel, indeks ilustracji

5 1. Wstęp Poziom wykształcenia społeczeństwa wpływa na konkurencyjność gospodarki oraz sytuację na rynku pracy. Gospodarka oparta na wiedzy powinna być zdolna do trwałego wzrostu oraz tworzyć coraz większą liczbę lepszych miejsc pracy, a także zapewnić większą spójność społeczną. Dlatego tak dużą wagę przywiązuje się obecnie do problemów związanych z edukacją i szkoleniami, a szczególnie jakością usług edukacyjno-szkoleniowych. 1 Kategoria jakości stała się obecnie podstawowym identyfikatorem usługi edukacyjno-szkoleniowej, co wynika z faktu, iż jakość staje się pierwszorzędną determinantą jej zakupu i praktycznie jedynym czynnikiem powtórnego wyboru podmiotu ją świadczącego. 2 Jakość usług edukacyjno-szkoleniowych może być definiowana jako: 3 pojęcie wielowymiarowe, które odnosi się do wszystkich funkcji i elementów jednostki edukacyjno-szkoleniowej: procesu kształcenia, programów nauczania, badań, kompetencji kadry, odbiorców usługi, budynków, sprzętu, usług dla społeczeństwa jako całości oraz dla otoczenia społecznego danej jednostki, zbiór przymiotów charakteryzujących usługę edukacyjno-szkoleniową i proces jej realizacji (proces kształcenia), ogół relewantnych właściwości i cech obiektu decydujących o jego zdolności do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych wymagań oraz życzeń odbiorców usługi edukacyjnoszkoleniowej, rezultat negocjacji między wszystkimi uczestnikami procesu kształcenia (odbiorcy usługi, środowisko edukatorów, pracodawcy, rząd, społeczeństwo), przy czym negocjacje te dotyczą realizacji ich oczekiwań przez jednostkę edukacyjno-szkoleniową. W celu zapewnienia właściwego poziomu jakości usługi podmiot edukacyjno-szkoleniowy musi sprostać zmieniającym się wymaganiom formułowanym przez państwo (ramy prawne działania), środowisko branży edukacyjno-szkoleniowej (nauczyciele, szkoleniowcy) oraz rynek (pracodawcy i inne podmioty). 1 P. Zwiech, Rola wykształcenia na rynkach pracy Unii Europejskiej, Problemy Jakości, 2008 nr 12, s M. Chłodnicki, Usługi profesjonalne. Przez jakość do lojalności klientów, Poznań 2004, s Światowa deklaracja UNESCO Szkolnictwo wyższe w XXI wieku: od wizji do działania.przekład J. Jabłecka. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1999, nr 14, s K. Denek, Efektywność jako kategoria technologii kształcenia, [w:] F. Januszkiewicz (red.), Efektywność technologii kształcenia, Warszawa 1983, s.47; K. Lisiecka, Przegląd koncepcji zapewnienia i oceny jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym, [w:] K. Lisieckiej (red.), Zapewnienie jakości kształcenia w szkole wyższej, Katowice 2001, s.56; A. Buchner-Jeziorska, A. Boczkowski, Procedury i negocjacje. Jakość kształcenia w szkole wyższej, Łódź 1996, s. 42.

6 We współczesnej branży usług edukacyjno-szkoleniowych narzędziami stosowanymi do zapewnienia i oceny jakości usług są: akredytacja, certyfikacja, rekomendacja. Mając na uwadze duże zróżnicowanie podmiotów i ofert, jakość usług staje się istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej podmiotów na rynku usług edukacyjno-szkoleniowych. Do usług edukacyjno-szkoleniowych można zaliczyć, poza kształceniem właściwym (tj. edukacją formalną): kursy, seminaria, mentoring, konsulting (doradztwo), coaching, szkolenia, trening, staże specjalizacyjne, warsztaty, tzw. uniwersytety trzeciego wieku. Usługi te są świadczone przez podmioty funkcjonujące w ramach formalnego systemu szkolnego (szkoły, w tym szkoły wyższe publiczne i niepubliczne) oraz poza systemem szkolnym (OHP, placówki kształcenia ustawicznego i kształcenia praktycznego, w tym ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówki doskonalenia nauczycieli i in. instytucje szkoleniowe publiczne i niepubliczne). Doskonalenie jakości usług edukacyjno-szkoleniowych w ostatnich latach stało się ważnym zagadnieniem dla środowiska edukatorów i jego otoczenia, czego dowodem są liczne inicjatywy i projekty przyjmowane na międzynarodowych i europejskich forach. Stały się one przesłanką do podjęcia stosownych formalnych i nieformalnych działań w zakresie oceny jakości usług edukacyjnoszkoleniowych w Polsce. Systemy zapewniania jakości są tworzone na poziomie poszczególnych instytucji na poziomie krajowym i międzynarodowym tzw. zewnętrzne systemy zapewnienia jakości. W międzynarodowych i krajowych dokumentach działania związane z kształtowaniem, oceną, podnoszeniem, kontrolą i doskonaleniem jakości najczęściej określane są szeroko rozumianym pojęciem zapewnienia jakości (quality assurance). Współdziałanie zewnętrznych i wewnętrznych systemów zapewnienia jakości jest oparte na następujących przesłankach:4 system wewnętrznego zapewnienia jakości oparty jest na działaniach wewnątrz uczelni tj. na monitoringu jakości procesu kształcenia, ocenie studentów oraz samoocenie uczelni. Wewnętrzne procesy zapewnienia jakości są realizowane ze względu na potrzeby interesariuszy oraz wewnętrzne cele uczelni, a istnienie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia umożliwia dokonywanie ocen przez agencje rządowe i pozarządowe, zewnętrzne systemy zapewnienia jakości są bodźcem do wdrażania i rozwijania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości poprzez wprowadzenie wspólnego wzorca wymagań jakościowych dla szkół wyższych. Przyjęcie określonych standardów jakości przez agencje akredytujące prowadzi do ujednolicania wewnętrznych systemów zapewnienia jakości, a tym samym 4 Chmielecka E., Założenia wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia. [w:] J. Woźnicki (red.), Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999, s.224.

7 umożliwiają ich porównanie. Powiązania między wewnętrznym i zewnętrznym systemem zapewnienia jakości w szkole wyższej prezentuje poniższa ilustracja. Ilustracja 1: Elementy wewnętrznego i zewnętrznego zapewnienia jakości ZAPEWNIENIE Wewnętrzne Zewnętrzne Monitoring Ocena odbiorcy usługi Samoocena Audyty Wizytacje Akredytacja Certyfikacja Nadzór Regulacja Doskonalenie Źródło: Lisiecka K.: Przegląd koncepcji zapewnienia i oceny jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym. [w:] Zapewnienie jakości kształcenia w szkole wyższej. Red. K.Lisiecka. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2001, s.61. W swej istocie wewnętrzne i zewnętrzne zapewnienie jakości jest takie samo, gdyż cele uczelni są sprzężone z celami podmiotów z otoczenia interesariuszy szkoły wyższej.5 Różnice dotyczą zatem zakresu i rodzajów działań prowadzonych w ramach zapewnienia jakości. Celem pierwszego etapu niniejszego badania było zebranie i przeanalizowanie danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych. Analiza danych zastanych służyła opracowaniu pierwszej części raportu zawierającej: identyfikację uwarunkowań prawnych w zakresie jakości usług edukacyjno-szkoleniowych (w tym: akty prawne o zasięgu krajowym oraz wspólnotowym, a także systemy certyfikacji i akredytacji występujące w Europie oraz w Polsce), identyfikację istniejących działań, projektów i inicjatyw mających wpływ na podnoszenie jakości usług edukacyjno-szkoleniowych (na poziomie krajowym i regionalnym oraz regionalnym), opisanie dobrych przykładów w zakresie funkcjonowania formalnych lub nieformalnych 5 Hamrol A., Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i Praktyka, Warszawa 2005, s.117.

8 systemów zapewniających jakość usług w placówkach edukacyjnych i szkoleniowych.

9 2. Akty prawne 2.1 Wstęp Rozdział zawiera omówienie najważniejszych aktów prawnych regulujących działalność edukacyjno-szkoleniową w podziale na ustawodawstwo polskie i europejskie. Przeprowadzona analiza pozwoliła na syntetyczne przedstawienie regulacji prawnych dotyczących zagadnienia jakości usług edukacyjno-szkoleniowych w Polsce. Bezpośredni wpływ na kształt rynku usług edukacyjnoszkoleniowych mają polskie akty prawne, w których powinny być, co do zasady, uwzględnione zalecenia zawarte w ustawodawstwie wspólnotowym. Przygotowany wykaz polskich aktów prawnych zawiera najważniejsze regulacje rangi ustawowej wraz z wybranymi aktami wykonawczymi do poszczególnych ustaw. Tytułem przykładu zostały wskazane akty prawne regulujące kwestię kształcenia konkretnych grup zawodowych. Tym samym, należy zwrócić uwagę, że podobne regulacje prawne można znaleźć w polskim ustawodawstwie również dla innych grup zawodowych. Informacje zebrane w tabelach dotyczą przede wszystkim: form kształcenia, instytucji związanych z rynkiem usług edukacyjno-szkoleniowych, przykładowych wytycznych dotyczących standardów kształcenia, określonych ustawowo systemów akredytacji Do aktów prawnych o kluczowym znaczeniu można zaliczyć: Ustawę o systemie oświaty Dz.U. z 2004 r., Nr 256 Poz z późn. zm. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. z 2005, Nr 164, Poz z późn. zm. Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2008, Nr 69, Poz. 415 z późn.zm. W oparciu o w/w ustawy można przyporządkować określone systemy kształcenia instytucjom z poziomu centralnego, co zostało uwzględnione w tabelach powiązań stanowiących załącznik do niniejszego raportu. Do najważniejszych instytucji z poziomu centralnego mających wpływ na kształt działalności edukacyjno- szkoleniowej można zaliczyć: Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

10 2.2 Akty prawne o zasięgu krajowym Tabela 1: Akty prawne o zasięgu krajowym Lp. Nazwa Źródło Opis aktu prawnego Data Zasięg 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 2. Kodeks pracy 3. Ustawa o systemie oświaty Dz. U z późn. zm. Dz.U jednolity tekst (j.t) Dz.U z późn. zm. Art. 64 ust.5- do zadań władz publicznych należy prowadzenie polityki przeciwdziałającej bezrobociu poprzez m.in. organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego Art prawo każdego do nauki, które powinno być realizowane poprzez umożliwienie, co do zasady, bezpłatnego kształcenia w szkołach publicznych. Art.17, art. 94 pkt 6, art.103 określają obowiązki pracodawca polegające na ułatwianiu pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Art.1 cel ustawy: zapewnienie m.in. realizacji prawa do kształcenia się, możliwości uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych, dostosowywania kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy Art.2 - instytucje oświaty Art.68a organizacja i sposób prowadzenia kształcenia ustawicznego Art. 68b zasady uzyskiwania akredytacji przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne;przyznanie uprawnienia do przyznawania akredytacji kuratorowi Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: , PL PL PL

11 oświaty właściwemu dla siedziby placówki lub ośrodka Rozdział 6 - określa zasady dotyczące zakładania, organizacji, sposobów uzyskiwania akredytacji przez zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli Art określa zasady dotyczące zakładania i prowadzenia niepublicznych szkół i placówek Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Minister Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. Dz.U Dz.U Art.83a ust 2 określa możliwość prowadzenia działalności oświatowej nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Wskazanie placówek, które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych, określenie ich organizacji i sposobu działania Przepisy rozporządzenia znajdują zastosowanie do osób podnoszących kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne, zakładów pracy oraz organizatorów oświaty dorosłych prowadzących działalność w formach szkolnych i pozaszkolnych Rozporządzenie określa formy szkolne kształcenia dorosłych oraz uprawnienia pracowników podejmujących kształcenie w formach szkolnych oraz kształcenie, dokształcanie i doskonalenie w formach pozaszkolnych Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Utrata mocy: uchylenie z dniem: PL PL

12 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakres ich działalności obowiązkowej oraz zadania doradców metodycznych, warunki i tryb powierzania nauczycielom zadań Dz.U Dz.U Dz.U Dz.U Uszczegółowienie warunków i trybu przyznawania i cofania akredytacji Rozporządzenie określa m.in. szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz cofania akredytacji placówkom doskonalenia nauczycieli. Określa rodzaje i organizację zakładów kształcenia nauczycieli Przepisy rozporządzenia określają m.in. warunki i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Utrata mocy: uchylenie z dniem: PL PL PL PL

13 doradcy metodycznego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie standardów kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie praktycznej nauki zawodu. 12. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U Dz.U Dz.U z późn. zm. Określa standardy kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych Rozporządzenie określa warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i szkolnych gospodarstwach pomocniczych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwa rolnych oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących praktyczną naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia. Art. 1- zakres zastosowanie przepisów ustawy do publicznych i niepublicznych szkół wyższych (uczelni) z określonymi w ustawie wyjątkami; Przepisy ustawy określają m.in. zasady tworzenia i likwidacji uczelni, organizację, nadzór oraz standardy kształcenia w uczelni. Art.8 formy prowadzenia kształcenia w uczelni rozdział 8 powołanie i zakres działania Państwowej Komisji Akredytacyjnej art. 49 określa, że do zadań Komisji należy przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego opinii i wniosków dotyczących: 1) utworzenia uczelni, przyznania uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia; 2) dokonanej oceny kształcenia na danym kierunku, w tym kształcenia nauczycieli oraz przestrzegania warunków prowadzenia studiów. rozdział 4 - zasady współpracy międzynarodowej uczelni w zakresie kształcenia i badań Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: , , , PL PL PL

14 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także tryb tworzenia i warunki, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U Dz.U Dz.U Dz.U z późn. zm. naukowych. Określa standardy kształcenia dla określonych w rozporządzeniu kierunków studiów. Określa standardy kształcenia nauczycieli na studiach wyższych zawodowych, uzupełniających studiach magisterskich, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych Określa zasady podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Art. 1 - Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Art określa instytucje rynku pracy realizujące zadania określone w ustawie Art określa uprawnienie dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: , , PL PL PL PL

15 powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy do korzystania z usług lub instrumentów rynku pracy m.in. szkoleń, studiów podyplomowych, na zasadach określonych w ustawie. Art Określa zasady działania instytucji szkoleniowych oferujących szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy Art.40 - zasady inicjowania, organizowania i finansowania szkoleń dla bezrobotnych Art.67 uprawnienie pracodawcy do tworzenia zakładowego funduszu szkoleniowego w celu finansowania lub współfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców , Moc wsteczna: Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów usług rynku Dz.U Dz.U Dz.U określa tryb dokonywania i wykreślania wpisu w rejestrze instytucji szkoleniowych, uaktualniania danych w rejestrze, wzór wniosku o wpis oraz wymagane dokumenty określa szczegółowe warunki prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia m.in. poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, organizowania szkoleń oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy 31 kryteria wyboru instytucji szkoleniowych którym zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń 36.Powiatowy urząd pracy monitoruje przebieg szkoleń Określa standardy organizacji szkoleń realizowanych przez specjalistę do spraw rozwoju zawodowego, zasady postępowania przy informowaniu o możliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez powiatowe urzędy Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: PL PL PL

16 pracy. pracy oraz promowaniu tych usług Wejście w życie: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych. Na podstawie art. 53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu tworzenia, działania i finansowania specjalistycznych Dz.U Dz.U Dz.U z późn. zm. Dz.U Rozporządzenie określa m.in. szczegółowe warunki, sposób i tryb organizowania przygotowania zawodowego dorosłych, sposób refundowania pracodawcy wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych i wypłacania premii, kwalifikacje wymagane od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych, warunki i tryb przeprowadzania egzaminu sprawdzającego. OHP umożliwia uczestnikom uzupełnienie wykształcenia podstawowego, gimnazjalnego lub ponadgimnazjalnego wykształcenia ogólnego i zawodowego oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych, odpowiedzialność kierowników OHP m.in.za jakość kształcenia zawodowego Rozdział 8- określenie zasad organizacji i prowadzenia szkoleń dla osób niepełnosprawnych art.39 instytucje prowadzące szkolenia art.41 uprawnienie pracodawcy do organizowania szkoleń art.41a obowiązek informowania o przebiegu szkoleń Zasady tworzenia, działania i finansowania specjalistycznych ośrodków szkolenioworehabilitacyjnych oraz tryb sprawowania nadzoru nad ich działalnością. Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data Wejście w życie: ogłoszenia: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: , , Moc wsteczna: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: PL PL PL PL

17 ośrodków szkolenioworehabilitacyjnych oraz trybu sprawowania nadzoru nad ich działalnością. 24. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dz.U j.t. Art. 15 określa zasady odbywania stażu podyplomowego lekarzy Art. 18. określa prawo i obowiązek lekarzy do doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego Art.19 19e określenie podmiotów uprawnionych do kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz warunki prowadzenia i kontroli kształcenia Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: , , PL 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Dz.U Rozporządzenie określa m.in. szczegółowy tryb postępowania w sprawach dokonywania wpisu podmiotów zamierzających wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: PL Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Dz.U j.t. Dz.U Rozd iał z 2 i 2a określenie zasad uzyskiwania kwalifikacji i kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Rozporządzenie określa m.in. szczegółowy tryb i zakres działania Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego oraz tryb uzyskiwania akredytacji dla szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych, Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: , Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w PL PL

18 Medycznego oraz trybu uzyskiwania akredytacji. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dz.U Dz.U Dz.U Dz.U prowadzących kształcenie w zawodzie pielęgniarki lub w zawodzie położnej Wydane na podstawie art. 8b ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Rozporządzenie określa standardy kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych Rozporządzenie określa m.in. szczegółowe warunki i tryb odbywania kształcenia podyplomowego przez pielęgniarki i położne Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy, przeznaczonej na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozdział 3 dotyczy zasad udzielania pomocy publicznej na dofinansowanie szkoleń ogólnych i szkoleń specjalistycznych życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Utrata mocy:uchylenie z dniem: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Utrata mocy:uchylenie z dniem: PL PL PL PL Źródło: opracowanie własne

19

20 2.3 Akty prawne o zasięgu wspólnotowym Tabela 2: Akty prawne o zasięgu wspólnotowym Lp. Nazwa Źródło Opis aktu prawnego Data Zasięg 1 2 Decyzja nr. 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass). Decyzja Rady z dnia 2 kwietnia 1963 r. ustanawiająca ogólne zasady realizowania wspólnej polityki kształcenia (63/266/EWG). zawodowego Dz.U.UE. L Dz.U.UE. L Zgodnie z art. 1 tego aktu prawnego, decyzja ustanawia jednolite ramy wspólnotowe dla osiągnięcia przejrzystości kwalifikacji i kompetencji, poprzez stworzenie osobistego, tworzącego jedną całość portfolio dokumentów, zwane Europass, które obywatele będą mogli stosować na zasadzie dobrowolności w celu lepszego dokumentowania i prezentowania swoich kompetencji na obszarze całej Europy. Zasada ósma zawarta w niniejszej decyzji określa, że wspólna polityka kształcenia zawodowego musi być w szczególności określona w sposób służący stopniowemu ujednolicaniu poziomów kształcenia. We współpracy z Państwami Członkowskimi, zgodnie z wymaganiami, Komisja określa w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zajęcia wymagających specyficznego kształcenia znormalizowany opis podstawowych kwalifikacji wymaganych na poszczególnych poziomach kształcenia. Na tej podstawie należy dążyć do harmonizacji standardów wymaganych do zdania końcowego egzaminu, mając na uwadze wzajemne uznawanie świadectw i innych dokumentów potwierdzających ukończenie kształcenia zawodowego. Państwa Członkowskie i Komisja popierają przeprowadzanie europejskich konkursów i egzaminów 31 grudnia 2004 r. UE 20 kwietnia 1963 r. UE 3 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Dz.U.UE. Celem niniejszego zalecenia jest utworzenie wspólnych ram odniesienia, które będą 6 maja 2008 r. UE

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz

Obszar 3. Katarzyna Trawińska-Konador. Elżbieta Lechowicz Obszar 3. System potwierdzania efektów uczenia się oraz mechanizmy zapewniające jakość kwalifikacji dla wiarygodności edukacji i kwalifikacji w kraju i w Europie Katarzyna Trawińska-Konador Elżbieta Lechowicz

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci

ERASMUS+ Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Leonardo da Vinci ERASMUS+ PROGRAM KOMISJI EUROPEJSKIEJ, KTÓRY ZASTĄPIŁ M.IN. PROGRAMY UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE I MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU. Leonardo da Vinci 2007-2013 Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami

Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Szczegółowe kryteria oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny 1.1. Koncepcja kształcenia Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność

Bardziej szczegółowo

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni

POLSKA KOMISJA AKREDYTACYJNA. Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz strategią uczelni Projekt szczegółowych kryteriów oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej ze wskazówkami Profil ogólnoakademicki Profil praktyczny Kryterium 1. Koncepcja kształcenia i jej zgodność z misją oraz

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok Priorytet IX. Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych Program Operacyjny Kapitał Ludzki Plan Działania na rok 2011 Priorytet IX Biuro Koordynacji Projektów Oddział Projektów Społecznych 1 Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia

Bardziej szczegółowo

Kształcenie i szkolenia zawodowe

Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Leonardo da Vinci

Bardziej szczegółowo

EA INF/04:2012 Deklaracja akceptacji i uznawania działań prowadzonych w ramach EA MLA

EA INF/04:2012 Deklaracja akceptacji i uznawania działań prowadzonych w ramach EA MLA EA INF/04:2012 Deklaracja akceptacji i uznawania działań prowadzonych w ramach EA MLA Numer Publikacji EA-INF/04:2012 OŚWIADCZENIE O AKCEPTACJI I UZNAWANIU DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ W RAMACH EA MLA CEL

Bardziej szczegółowo

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które:

1. Przepływ uczestników projektu Liczba osób, które: Załącznik nr do wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO KL Szczegółowa charakterystyka udzielonego wsparcia M Mężczyźni, K Kobiety wartość wskaźnika osiągnięta w danym okresie rozliczeniowym (wg stanu

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe

Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Kształcenie i szkolenia zawodowe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Mobilność uczniów Dzięki tej akcji osoby uczące się zawodu mogą zdobywać praktyczne doświadczenie i podwyższać

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Kwalifikacji. Szczecin 25 października 2017r.

Zintegrowany System Kwalifikacji. Szczecin 25 października 2017r. Zintegrowany System Kwalifikacji Szczecin 25 października 2017r. 1 1 Podstawowe założenia dotyczące koncepcji ZSK 1.ZSK obejmuje ogół rozwiązań służących ustanawianiu, nadawaniu oraz zapewnianiu jakości

Bardziej szczegółowo

Część I. Kryteria oceny programowej

Część I. Kryteria oceny programowej Część I Kryteria oceny programowej 1. Jednostka formułuje koncepcję rozwoju ocenianego kierunku. 1) Koncepcja kształcenia nawiązuje do misji Uczelni oraz odpowiada celom określonym w strategii jednostki,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ...

RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA. ... Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek ... WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA PROGRAMOWA Nazwa szkoły wyższej:. Nazwa wydziału (jednostki) prowadzącej oceniany kierunek.. Nazwa ocenianego kierunku ze wskazaniem: profilu kształcenia: poziomu kształcenia:..

Bardziej szczegółowo

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny Kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych

Bardziej szczegółowo

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa

III Zjazd Akademii Zarządzania Dyrektora Szkoły 2010/2011 Efektywność uczenia a ocena pracy szkoły 24 maja 2011 r., Warszawa Opracowanie założeń merytorycznych i instytucjonalnych wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji oraz Krajowego Rejestru Kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie Beata Balińska III Zjazd AZDS, Efektywność

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz Modułu I. Kształcenie modułowe i jego formalnoprawne

Scenariusz Modułu I. Kształcenie modułowe i jego formalnoprawne II. Scenariusze zajęć Scenariusz Modułu I. Kształcenie modułowe i jego formalnoprawne podstawy Czas realizacji: 4 godziny 1. Cele: charakteryzować kształcenie oparte o modułową strukturę treści, analizować

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

KSZTAŁCENIE USTAWICZNE KSZTAŁCENIE USTAWICZNE Wykład do projektu: Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim Wielkopolski rynek pracy we wrześniu 2013r. 141 787 osób bezrobotnych w urzędach pracy,

Bardziej szczegółowo

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa

P r o g r a m s t u d i ó w. Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych. Nauki społeczne Dwa Załącznik nr 2 do wytycznych w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać programy kształcenia na studiach podyplomowych P r o g r a m s t u d i ó w Ogólna charakterystyka studiów podyplomowych Instytut

Bardziej szczegółowo

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO UCHWAŁA NR 43/IV/2013 SENATU WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ im. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 4 marca 2009 Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka Program Operacyjny Kapitał Ludzki Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT. Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore. Tekst jednolity. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT Niepublicznej Placówki Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore Tekst jednolity Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Fundacji In Corpore, zwanej

Bardziej szczegółowo

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce

Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce Bliżej rynku pracy organizacja i struktura szkolnictwa zawodowego w Polsce 1 Dane dotyczące wyborów szkół 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 technikum zsz liceum profilowane liceum ogólnokształcące Źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Akredytacja placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Akredytacja placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Akredytacja placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Akredytacja (łac. accredo) czyli uprawomocnić, uwierzytelnić. A K R E D Y T A C J (Władysław Kopaliński: Słownik wyrazów

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/159/15 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 27 maja 2015r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU. Cele:

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture

Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture Przygotowanie i realizacja wspólnych studiów na przykładzie MediaAC: Media Arts Culture Prof. dr hab. Ryszard Kluszczyński i dr Dagmara Rode, Uniwersytet Łódzki Beata Skibińska, Fundacja Rozwoju Systemu

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego.

Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Działania Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej na rzecz rozwijania całożyciowego poradnictwa zawodowego. Katowice, 11 grudnia 2008 r. KOWEZiU jest centralną, publiczną placówką

Bardziej szczegółowo

Do druku nr l 07. Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-278/15 TRYBPILNY. Pan Marek Kuchemski

Do druku nr l 07. Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-278/15 TRYBPILNY. Pan Marek Kuchemski Do druku nr l 07 BIURO ANALIZ SEJMOWYCH KANCELARII SEJMU Warszawa, 15 grudnia 2015 r. BAS-W APEiM-278/15 TRYBPILNY Pan Marek Kuchemski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Opinia w sprawie zgodności

Bardziej szczegółowo

Omówienie zasadniczych rozwiązań systemowych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Omówienie zasadniczych rozwiązań systemowych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji dr Stanisław Sławiński Omówienie zasadniczych rozwiązań systemowych w ustawie o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji Wprowadzenie Zintegrowany System Kwalifikacji (ZSK) to wprowadzony ustawą zbiór zasad,

Bardziej szczegółowo

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej

Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego. Dział Nauki i Współpracy Międzynarodowej Nowy okres programowania Europejskiego Funduszu Społecznego DOFINANSOWANIE NA DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNĄ JEDNOSTEK NAUKI Priorytety MNiSW w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój stanowią: Podniesienie

Bardziej szczegółowo

Nowy model akredytacji w szkolnictwie wyższym przedstawienie nowych kryteriów i zasad oceny programowej PKA Maria Próchnicka

Nowy model akredytacji w szkolnictwie wyższym przedstawienie nowych kryteriów i zasad oceny programowej PKA Maria Próchnicka Nowy model akredytacji w szkolnictwie wyższym przedstawienie nowych kryteriów i zasad oceny programowej PKA Maria Próchnicka Seminarium Wyzwania i szanse dla szkół wyższych w roku 2017 Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy

EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Agnieszka Luck, Kinga Motysia Krajowe Centrum Europass Biuro Koordynacji Kształcenia Kadr Fundacja Fundusz Współpracy EUROPASS równe szanse na europejskim rynku pracy Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej oraz w tworzeniu programów szkoleń zawodowych

Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej oraz w tworzeniu programów szkoleń zawodowych Wykorzystanie założeń systemu ECVET w projektach mobilności edukacyjnej oraz w tworzeniu programów szkoleń zawodowych Tarnobrzeg 24 maja 2016 r. Jednostki efektów uczenia się / efekty uczenia się wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA

EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA Numer publikacji EA-1/06 Wielostronne Porozumienie EA (EA MLA) CEL Niniejszy dokument określa warunki Wielostronnego Porozumienia EA, w ramach którego sygnatariusze wzajemnie uznają równoważność swoich

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI

KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI KRAJOWE RAMY KWALIFIKACJI Rola uczelni w procesie uczenia się przez całe życie Warszawa, 20.I.2012 Jolanta Urbanikowa, Uniwersytet Warszawski Krajowy system kwalifikacji Ogół działań państwa związanych

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych

Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych Seminarium Bolońskie Zadania uczelni wynikające z aktualnych uregulowań prawnych dotyczących Krajowych Ram Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego i systemów zapewniania jakości Akademia im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Nr Schemat Tytuł Działania Typy projektów Działania 1.1 b Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013

Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013 Innowacje społeczne w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL Krajowa Instytucja Wspomagająca Łódź, 9 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata 2012 2015

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata 2012 2015 Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2012 2015 Cele ogólne Cele operacyjne Zadania Termin realizacji Oczekiwane rezultaty 1. Akredytacja i ocena 1.1. Realizacja ustawowych zadań PKA. 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

System Zarządzania Jakością Kształcenia. Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Załącznik do Uchwały nr 1/2013 Senatu WUM z dnia 21 stycznia 2013 r. System Zarządzania Jakością Kształcenia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ogólne ramy instytucjonalne Wydanie: I Obowiązuje od:

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Warszawa, 28 listopada 2016 r.

Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. Warszawa, 28 listopada 2016 r. Wdrażanie Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji Warszawa, 28 listopada 2016 r. Punkt Koordynacyjny ds. Europejskiej Ramy Kwalifikacji a Zintegrowany System Kwalifikacji w Polsce Od 1 października zadania

Bardziej szczegółowo

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ

Porozumienie. Andrzeja Piłata Prezesa Zarządu Głównego ZZDZ Porozumienie w sprawie współpracy w zakresie kształcenia zawodowego, szkolenia i wychowania młodzieży zawarte w dniu 20 sierpnia 2013 r. pomiędzy Zarządem Głównym Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020

STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 STRATEGIA WYDZIAŁU MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZEGO AKADEMII im. JANA DŁUGOSZA w CZĘSTOCHOWIE NA LATA 2014-2020 I. CELE STRATEGICZNE W ZAKRESIE NAUKI I WDROŻEŃ Cel strategiczny 1 - Opracowanie i realizacja

Bardziej szczegółowo

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata

Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. na lata Strategia Polskiej Komisji Akredytacyjnej na lata 2012 2015 Cele ogólne Cele operacyjne Zadania Termin realizacji Oczekiwane rezultaty 1. Akredytacja i ocena jakości kształcenia. 1.1. Realizacja ustawowych

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa

Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji Zasady działania i partnerstwa Deklaracja Małopolska Inicjatywa Cyfrowej Edukacji została

Bardziej szczegółowo

S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O. w Opolu. Tekst jednolity

S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O. w Opolu. Tekst jednolity Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/380/2005. Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 25 października 2005 r. S T A T U T W O J E W Ó D Z K I E G O U R Z Ę D U P R A C Y w Opolu Tekst jednolity Dział I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA

PLAN ZADAŃ DZIAŁANIE I CELE I DZIAŁANIA W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA Załącznik do Strategii Rozwoju Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego do roku 2020 PLAN ZADAŃ Przed Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego stoi szereg wyzwań, których podjęcie wymaga określenia celu

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

EA-INF/04:2016 Oświadczenie o akceptacji i uznawaniu działalności prowadzonej w ramach EA MLA

EA-INF/04:2016 Oświadczenie o akceptacji i uznawaniu działalności prowadzonej w ramach EA MLA EA European co-operation for Accreditation EA Europejska Współpraca w dziedzinie Akredytacji Numer publikacji EA-INF/04:2016 Oświadczenie o akceptacji i uznawaniu działalności prowadzonej w ramach EA MLA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Współdziałanie pracodawców z edukacją dla rozwoju lokalnego rynku pracy

Współdziałanie pracodawców z edukacją dla rozwoju lokalnego rynku pracy Certyfikat ISO 9001 (od 2002) Współdziałanie pracodawców z edukacją dla rozwoju lokalnego rynku pracy ŁCDNiKP 824/rz Akredytacje Łódzkiego Kuratora Oświaty dla placówki doskonalenia i pozaszkolnych form

Bardziej szczegółowo

Kliknij, żeby dodać tytuł

Kliknij, żeby dodać tytuł Departament Funduszy Strukturalnych Kliknij, żeby dodać tytuł Edukacja w perspektywie finansowej 2014-2020 Plan prezentacji 1. Środki przewidziane na edukację w latach 2014-2020 w ramach EFS 2. Edukacja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik: Podstawowe informacje dotyczące uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego 1. Pojęcie kwalifikacji Kwalifikacja to określony zestaw efektów

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY CENTRALNE

PRIORYTETY CENTRALNE PRIORYTETY CENTRALNE TRYB KONKURSOWY PRIORYTET I ZATRUDNIENIE I INTEGRACJA SPOŁECZNA 1.3 OGÓLNOPOLSKI PROGRAM INTEGRACJI I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ - projekty na rzecz społeczności romskiej, z zakresu integracji

Bardziej szczegółowo

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+

Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Rola samorządu terytorialnego w realizacji ponadnarodowych projektów edukacyjnych w programie Erasmus+ Liliana Budkowska Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja programu Leonardo da Vinci

Prezentacja programu Leonardo da Vinci Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Prezentacja programu Leonardo da Vinci Europejski wymiar edukacji rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dotyczące realizacji systemu ECVET w projektach mobilności w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe

Warsztaty dotyczące realizacji systemu ECVET w projektach mobilności w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe Warsztaty dotyczące realizacji systemu ECVET w projektach mobilności w sektorze Kształcenie i Szkolenie Zawodowe Warszawa 4 grudnia 2015 r. Jednostki efektów uczenia się / efekty uczenia się wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Edukacja w okresie programowania

Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Katowice, 30 czerwca 2014 roku Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013

Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 4 kwietnia 2013 Kształcenie zawodowe i ustawiczne w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 4 kwietnia 2013 Modernizacja kształcenia zawodowego Cele wdrażanej zmiany: poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu

Uchwała nr 23/ Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Uchwała nr 23/2016-2017 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wytycznych dla rad wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie dotyczących tworzenia i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia

Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia Wewnętrzne systemy zapewniania jakości kształcenia Dr Marta Tutko Instytut Ekonomii i Zarządzania Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński 16. 01. 2012 r. Zapewnianie jakości

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier

Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier Konkurs na wsparcie Akademickich Biur Karier P i o t r K r a s i ń s k i Z a s t ę p c a D y r e k t o r a D z i a ł u R o z w o j u K a d r y N a u k o w e j N a r o d o w e C e n t r u m B a d a ń i

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA:

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA. Informacja o prowadzonych w jednostce kierunkach studiów i ocenach, jakie zostały sformułowane przez PKA: WZÓR RAPORT SAMOOCENY Nazwa szkoły wyższej: OCENA INSTYTUCJONALNA założona przez 1... w roku... Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej podlegającej ocenie instytucjonalnej: Informacja o prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Pytania ze spotkania informacyjnego dotyczące Dokumentacji konkursowej w ramach konkursu otwartego nr PO KL/9.6.1/1/12 w ramach Poddziałania 9.6.1 PO KL PYTANIA ZGŁASZANE

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci

Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci Program Leonardo da Vinci propaguje działania zmierzające do poprawy jakości systemów kształcenia i szkolnictwa zawodowego oraz dostosowania rynku edukacyjnego do wymogów rynku

Bardziej szczegółowo

Spotkanie dla beneficjentów programu Erasmus+ sektor: Szkolnictwo wyższe sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe

Spotkanie dla beneficjentów programu Erasmus+ sektor: Szkolnictwo wyższe sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Spotkanie dla beneficjentów programu Erasmus+ sektor: Szkolnictwo wyższe sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe Jakość praktyk/ staży w programie Erasmus+ Warszawa, 21 października 2014 Karta Erasmusa

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG USŁUGA ROZWOJOWA O CHARAKTERZE ZAWODOWYM Cel dokumentu Przedstawiony opis jest jedynie przeglądem najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy wyborze

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie. Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Informacje na temat programu Uczenie się przez całe Ŝycie Narodowa Agencja w Polsce Program Uczenie się przez całe

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków

Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Projekt USUS EST OPTIMUS MAGISTER PRAKTYKA JEST NAJLEPSZYM NAUCZYCIELEM jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych.

Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych. Europejskie Ramy kwalifikacji a Polska Rama Kwalifikacji. Standardy Kompetencji Zawodowych. System ECTS i ECVET. Kształcenie z udziałem różnych partnerów i podmiotów. Idea Europejskich Ram Kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011. Program Operacyjny Kapitał Ludzki (dokument o charakterze roboczym) Informacja o planowanych konkursach projektach systemowych i innowacyjnych w roku 2011 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Szkolenie współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM SZKOLENIA I DZIEŃ 09:00 Rozpoczęcie szkolenia 1. Podstawy prawne i dokumenty dotyczące współpracy ponadnarodowej w PO KL Wytyczne w zakresie wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH

SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIACH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA ORAZ JEDNOLITYCH STUDIACH MAGISTERSKICH Załącznik nr 2 do Uchwały Senatu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 22/2012 z dnia 17 września 2012 roku Zalecane wzory dokumentów dotyczące funkcjonowania USZJK SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW

CZĘŚĆ PIERWSZA: DANE INSTYTUCJI OBJĘTYCH WSPARCIEM W RAMACH PROGRAMU, W TYM ICH PRACOWNIKÓW Załącznik nr 6 do Polityki Bezpieczeństwa dla systemu Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego 2007 u Beneficjenta PO KL Opis struktury zbioru danych PEFS 2007 wskazujący zawartość poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Alokacja

Regionalny Program Operacyjny Alokacja Regionalny Program Operacyjny Alokacja RPO: 1 903,5: EFRR: 1 368 72% EFS: 535,4-28% VIII Aktywni na rynku pracy : - 183,5 mln IX Solidarne społeczeostwo : - 124,6 mln X Innowacyjna Edukacja: - 131,1 mln

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/51/9/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach

UCHWAŁA NR IV/51/9/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach UCHWAŁA NR IV/51/9/2014 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Na podstawie art. 14 ust. 1 pkt 15 oraz art. 18 pkt 20 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej

Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej Wytyczne do tworzenia programów kształcenia, w tym programów i planów studiów, o profilu praktycznym w Politechnice Wrocławskiej 1. Postanowienia ogólne 1. Poniższe postanowienia dotyczą programów kształcenia,

Bardziej szczegółowo

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do:

Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: ERASMUS+ Zasadniczym celem programu jest przyczynienie się do: spełnienia celów strategii europejskich w obszarze edukacji, w tym zwłaszcza strategii Edukacja i szkolenia 2020, rozwoju krajów partnerskich

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Załącznik do Uchwały Nr Senatu PWSZ w Nowym Sączu z dnia... 2012 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu INSTYTUT ZDROWIA EFEKTY KSZTAŁCENIA dla KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO Nowy Sącz, 2012 1 EFEKTY

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów.

Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji i oceny rezultatów. Załącznik do Uchwały nr 3/I/12 Senatu PWSTE im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu z dnia 18 stycznia 2012r. Wytyczne dotyczące projektowania programów kształcenia i planów studiów, ich realizacji

Bardziej szczegółowo

WWW. ATOMIK.PL ATOMIK

WWW. ATOMIK.PL ATOMIK OFERTA WWW..PL SPIS TREŚCI: 1. Prezentacja firmy 2. Informacja o jednostce certyfikującej: w Polsce: Polskie Centrum Akredytacji oraz międzynarodowej jednostce ILAC/MRA 3. Certyfikat Akredytacji go 4.

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Mszczonów, 17 września 2015

System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi. Mszczonów, 17 września 2015 System dualny w kształceniu zawodowym w Polsce nowe możliwości współpracy pracodawców ze szkołami zawodowymi Mszczonów, 17 września 2015 Cele zmian od 1.IX.2012 Poprawa jakości i efektywności kształcenia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU

STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU STRATEGIA ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY HANDLOWEJ IM. B. MARKOWSKIEGO W KIELCACH NA LATA 2012-2017 WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W TARNOBRZEGU 4.1.1. Cel operacyjny: Przygotowanie i wdrożenie programów nauczania opartych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO

REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO REGULAMIN PRAKTYKI ZAWODOWEJ W INSTYTUCJACH DORADCZYCH, POMOCOWYCH I DZIAŁACH PERSONALNYCH DLA STUDENTÓW DORADZTWA ZAWODOWEGO I PERSONALNEGO (Opracowano na podstawie programu opracowanego przez Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo