RAPORT Z BADAŃ ETAP I

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z BADAŃ ETAP I"

Transkrypt

1 Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy, edukacji i szkoleń (PO KL 6.1.1). Katowice, 30 sierpień 2009

2

3 Spis treści 1. Wstęp Akty prawne Wstęp Akty prawne o zasięgu krajowym Akty prawne o zasięgu wspólnotowym Wnioski z analizy prawnej Systemy akredytacji usług edukacyjno-szkoleniowych Wstęp Organizacje akredytujące działające w Europie Międzynarodowe organizacje akredytujące Wybrane instytucje akredytujące działające w poszczególnych krajach Unii Europejskiej System akredytacji podmiotów edukacyjno-szkoleniowych w Polsce Akredytacja państwowa Akredytacja środowiskowa Wnioski Certyfikacja usług i podmiotów edukacyjno-szkoleniowych Wstęp Certyfikacja międzynarodowa Certyfikacja podmiotów Certyfikacja programów Certyfikacja osób Certyfikacja w Polsce Certyfikacja podmiotów Certyfikacja programów Certyfikacja osób Wnioski korzyści certyfikacji Działania, projekty, inicjatywy Wstęp Działania, projekty o zasięgu europejskim Europejskie Ramy Kwalifikacji (European Qualifications Framework) Wspólne Ramy Zapewniania Jakości (Common Quality Assurance Framework) Zapewnianie jakości w szkolnictwie wyższym Działania, projekty i inicjatywy o zasięgu ogólnopolskim Modernizacja programów kształcenia Bazy danych dotyczące rynku usług edukacyjno-szkoleniowych Zarządzanie oświatą Działania, projekty, inicjatywy o zasięgu regionalnym Podnoszenie kompetencji nauczycieli i trenerów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego 3/197

4 5.4.2 Rozbudowa zaplecza technicznego ośrodków edukacyjno-szkoleniowych Programy rozwojowe instytucji edukacyjnych i szkoleniowych Dobre praktyki Wstęp The European Federation of Schools Scottish Quality Management System Total Quality Management (TQM) Sieci tematyczne Erasmusa i Tuning Inwestor w Kapitał Ludzki Polska Nagroda Jakości oraz nagrody regionalne Polska Nagroda Jakości Regionalna Nagroda Jakości Działania Polskiej Izby Firm Szkoleniowych Kodeks dobrych praktyk Standard Usługi Szkoleniowej ISO serii 9001: Moduł Umiejętności Zawodowych (MES) Porozumienie Szkół Biznesu na rzecz Jakości Kształcenia Monitoring działalności placówek akredytowanych Małopolskie partnerstwo instytucji w obszarze rynku pracy edukacji i szkoleń Zestawienie dobrych praktyk Bibliografia Aneks Załącznik 1 Indeks tabel, indeks ilustracji

5 1. Wstęp Poziom wykształcenia społeczeństwa wpływa na konkurencyjność gospodarki oraz sytuację na rynku pracy. Gospodarka oparta na wiedzy powinna być zdolna do trwałego wzrostu oraz tworzyć coraz większą liczbę lepszych miejsc pracy, a także zapewnić większą spójność społeczną. Dlatego tak dużą wagę przywiązuje się obecnie do problemów związanych z edukacją i szkoleniami, a szczególnie jakością usług edukacyjno-szkoleniowych. 1 Kategoria jakości stała się obecnie podstawowym identyfikatorem usługi edukacyjno-szkoleniowej, co wynika z faktu, iż jakość staje się pierwszorzędną determinantą jej zakupu i praktycznie jedynym czynnikiem powtórnego wyboru podmiotu ją świadczącego. 2 Jakość usług edukacyjno-szkoleniowych może być definiowana jako: 3 pojęcie wielowymiarowe, które odnosi się do wszystkich funkcji i elementów jednostki edukacyjno-szkoleniowej: procesu kształcenia, programów nauczania, badań, kompetencji kadry, odbiorców usługi, budynków, sprzętu, usług dla społeczeństwa jako całości oraz dla otoczenia społecznego danej jednostki, zbiór przymiotów charakteryzujących usługę edukacyjno-szkoleniową i proces jej realizacji (proces kształcenia), ogół relewantnych właściwości i cech obiektu decydujących o jego zdolności do zaspokojenia stwierdzonych lub przewidywanych wymagań oraz życzeń odbiorców usługi edukacyjnoszkoleniowej, rezultat negocjacji między wszystkimi uczestnikami procesu kształcenia (odbiorcy usługi, środowisko edukatorów, pracodawcy, rząd, społeczeństwo), przy czym negocjacje te dotyczą realizacji ich oczekiwań przez jednostkę edukacyjno-szkoleniową. W celu zapewnienia właściwego poziomu jakości usługi podmiot edukacyjno-szkoleniowy musi sprostać zmieniającym się wymaganiom formułowanym przez państwo (ramy prawne działania), środowisko branży edukacyjno-szkoleniowej (nauczyciele, szkoleniowcy) oraz rynek (pracodawcy i inne podmioty). 1 P. Zwiech, Rola wykształcenia na rynkach pracy Unii Europejskiej, Problemy Jakości, 2008 nr 12, s M. Chłodnicki, Usługi profesjonalne. Przez jakość do lojalności klientów, Poznań 2004, s Światowa deklaracja UNESCO Szkolnictwo wyższe w XXI wieku: od wizji do działania.przekład J. Jabłecka. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1999, nr 14, s K. Denek, Efektywność jako kategoria technologii kształcenia, [w:] F. Januszkiewicz (red.), Efektywność technologii kształcenia, Warszawa 1983, s.47; K. Lisiecka, Przegląd koncepcji zapewnienia i oceny jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym, [w:] K. Lisieckiej (red.), Zapewnienie jakości kształcenia w szkole wyższej, Katowice 2001, s.56; A. Buchner-Jeziorska, A. Boczkowski, Procedury i negocjacje. Jakość kształcenia w szkole wyższej, Łódź 1996, s. 42.

6 We współczesnej branży usług edukacyjno-szkoleniowych narzędziami stosowanymi do zapewnienia i oceny jakości usług są: akredytacja, certyfikacja, rekomendacja. Mając na uwadze duże zróżnicowanie podmiotów i ofert, jakość usług staje się istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej podmiotów na rynku usług edukacyjno-szkoleniowych. Do usług edukacyjno-szkoleniowych można zaliczyć, poza kształceniem właściwym (tj. edukacją formalną): kursy, seminaria, mentoring, konsulting (doradztwo), coaching, szkolenia, trening, staże specjalizacyjne, warsztaty, tzw. uniwersytety trzeciego wieku. Usługi te są świadczone przez podmioty funkcjonujące w ramach formalnego systemu szkolnego (szkoły, w tym szkoły wyższe publiczne i niepubliczne) oraz poza systemem szkolnym (OHP, placówki kształcenia ustawicznego i kształcenia praktycznego, w tym ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, placówki doskonalenia nauczycieli i in. instytucje szkoleniowe publiczne i niepubliczne). Doskonalenie jakości usług edukacyjno-szkoleniowych w ostatnich latach stało się ważnym zagadnieniem dla środowiska edukatorów i jego otoczenia, czego dowodem są liczne inicjatywy i projekty przyjmowane na międzynarodowych i europejskich forach. Stały się one przesłanką do podjęcia stosownych formalnych i nieformalnych działań w zakresie oceny jakości usług edukacyjnoszkoleniowych w Polsce. Systemy zapewniania jakości są tworzone na poziomie poszczególnych instytucji na poziomie krajowym i międzynarodowym tzw. zewnętrzne systemy zapewnienia jakości. W międzynarodowych i krajowych dokumentach działania związane z kształtowaniem, oceną, podnoszeniem, kontrolą i doskonaleniem jakości najczęściej określane są szeroko rozumianym pojęciem zapewnienia jakości (quality assurance). Współdziałanie zewnętrznych i wewnętrznych systemów zapewnienia jakości jest oparte na następujących przesłankach:4 system wewnętrznego zapewnienia jakości oparty jest na działaniach wewnątrz uczelni tj. na monitoringu jakości procesu kształcenia, ocenie studentów oraz samoocenie uczelni. Wewnętrzne procesy zapewnienia jakości są realizowane ze względu na potrzeby interesariuszy oraz wewnętrzne cele uczelni, a istnienie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia umożliwia dokonywanie ocen przez agencje rządowe i pozarządowe, zewnętrzne systemy zapewnienia jakości są bodźcem do wdrażania i rozwijania wewnętrznego systemu zapewnienia jakości poprzez wprowadzenie wspólnego wzorca wymagań jakościowych dla szkół wyższych. Przyjęcie określonych standardów jakości przez agencje akredytujące prowadzi do ujednolicania wewnętrznych systemów zapewnienia jakości, a tym samym 4 Chmielecka E., Założenia wewnętrznych systemów zapewnienia jakości kształcenia. [w:] J. Woźnicki (red.), Model zarządzania publiczną instytucją akademicką, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 1999, s.224.

7 umożliwiają ich porównanie. Powiązania między wewnętrznym i zewnętrznym systemem zapewnienia jakości w szkole wyższej prezentuje poniższa ilustracja. Ilustracja 1: Elementy wewnętrznego i zewnętrznego zapewnienia jakości ZAPEWNIENIE Wewnętrzne Zewnętrzne Monitoring Ocena odbiorcy usługi Samoocena Audyty Wizytacje Akredytacja Certyfikacja Nadzór Regulacja Doskonalenie Źródło: Lisiecka K.: Przegląd koncepcji zapewnienia i oceny jakości kształcenia w polskim szkolnictwie wyższym. [w:] Zapewnienie jakości kształcenia w szkole wyższej. Red. K.Lisiecka. Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 2001, s.61. W swej istocie wewnętrzne i zewnętrzne zapewnienie jakości jest takie samo, gdyż cele uczelni są sprzężone z celami podmiotów z otoczenia interesariuszy szkoły wyższej.5 Różnice dotyczą zatem zakresu i rodzajów działań prowadzonych w ramach zapewnienia jakości. Celem pierwszego etapu niniejszego badania było zebranie i przeanalizowanie danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych. Analiza danych zastanych służyła opracowaniu pierwszej części raportu zawierającej: identyfikację uwarunkowań prawnych w zakresie jakości usług edukacyjno-szkoleniowych (w tym: akty prawne o zasięgu krajowym oraz wspólnotowym, a także systemy certyfikacji i akredytacji występujące w Europie oraz w Polsce), identyfikację istniejących działań, projektów i inicjatyw mających wpływ na podnoszenie jakości usług edukacyjno-szkoleniowych (na poziomie krajowym i regionalnym oraz regionalnym), opisanie dobrych przykładów w zakresie funkcjonowania formalnych lub nieformalnych 5 Hamrol A., Mantura, Zarządzanie jakością. Teoria i Praktyka, Warszawa 2005, s.117.

8 systemów zapewniających jakość usług w placówkach edukacyjnych i szkoleniowych.

9 2. Akty prawne 2.1 Wstęp Rozdział zawiera omówienie najważniejszych aktów prawnych regulujących działalność edukacyjno-szkoleniową w podziale na ustawodawstwo polskie i europejskie. Przeprowadzona analiza pozwoliła na syntetyczne przedstawienie regulacji prawnych dotyczących zagadnienia jakości usług edukacyjno-szkoleniowych w Polsce. Bezpośredni wpływ na kształt rynku usług edukacyjnoszkoleniowych mają polskie akty prawne, w których powinny być, co do zasady, uwzględnione zalecenia zawarte w ustawodawstwie wspólnotowym. Przygotowany wykaz polskich aktów prawnych zawiera najważniejsze regulacje rangi ustawowej wraz z wybranymi aktami wykonawczymi do poszczególnych ustaw. Tytułem przykładu zostały wskazane akty prawne regulujące kwestię kształcenia konkretnych grup zawodowych. Tym samym, należy zwrócić uwagę, że podobne regulacje prawne można znaleźć w polskim ustawodawstwie również dla innych grup zawodowych. Informacje zebrane w tabelach dotyczą przede wszystkim: form kształcenia, instytucji związanych z rynkiem usług edukacyjno-szkoleniowych, przykładowych wytycznych dotyczących standardów kształcenia, określonych ustawowo systemów akredytacji Do aktów prawnych o kluczowym znaczeniu można zaliczyć: Ustawę o systemie oświaty Dz.U. z 2004 r., Nr 256 Poz z późn. zm. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U. z 2005, Nr 164, Poz z późn. zm. Ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U. z 2008, Nr 69, Poz. 415 z późn.zm. W oparciu o w/w ustawy można przyporządkować określone systemy kształcenia instytucjom z poziomu centralnego, co zostało uwzględnione w tabelach powiązań stanowiących załącznik do niniejszego raportu. Do najważniejszych instytucji z poziomu centralnego mających wpływ na kształt działalności edukacyjno- szkoleniowej można zaliczyć: Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

10 2.2 Akty prawne o zasięgu krajowym Tabela 1: Akty prawne o zasięgu krajowym Lp. Nazwa Źródło Opis aktu prawnego Data Zasięg 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 2. Kodeks pracy 3. Ustawa o systemie oświaty Dz. U z późn. zm. Dz.U jednolity tekst (j.t) Dz.U z późn. zm. Art. 64 ust.5- do zadań władz publicznych należy prowadzenie polityki przeciwdziałającej bezrobociu poprzez m.in. organizowanie i wspieranie poradnictwa i szkolenia zawodowego Art prawo każdego do nauki, które powinno być realizowane poprzez umożliwienie, co do zasady, bezpłatnego kształcenia w szkołach publicznych. Art.17, art. 94 pkt 6, art.103 określają obowiązki pracodawca polegające na ułatwianiu pracownikom podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Art.1 cel ustawy: zapewnienie m.in. realizacji prawa do kształcenia się, możliwości uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych, dostosowywania kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy Art.2 - instytucje oświaty Art.68a organizacja i sposób prowadzenia kształcenia ustawicznego Art. 68b zasady uzyskiwania akredytacji przez placówki i ośrodki prowadzące kształcenie ustawiczne;przyznanie uprawnienia do przyznawania akredytacji kuratorowi Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: , PL PL PL

11 oświaty właściwemu dla siedziby placówki lub ośrodka Rozdział 6 - określa zasady dotyczące zakładania, organizacji, sposobów uzyskiwania akredytacji przez zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli Art określa zasady dotyczące zakładania i prowadzenia niepublicznych szkół i placówek Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej, Minister Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. Dz.U Dz.U Art.83a ust 2 określa możliwość prowadzenia działalności oświatowej nieobejmująca prowadzenia szkoły, placówki lub zespołu, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Wskazanie placówek, które umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie wiedzy ogólnej oraz umiejętności i kwalifikacji zawodowych, określenie ich organizacji i sposobu działania Przepisy rozporządzenia znajdują zastosowanie do osób podnoszących kwalifikacje zawodowe i wykształcenie ogólne, zakładów pracy oraz organizatorów oświaty dorosłych prowadzących działalność w formach szkolnych i pozaszkolnych Rozporządzenie określa formy szkolne kształcenia dorosłych oraz uprawnienia pracowników podejmujących kształcenie w formach szkolnych oraz kształcenie, dokształcanie i doskonalenie w formach pozaszkolnych Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Utrata mocy: uchylenie z dniem: PL PL

12 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakładów kształcenia nauczycieli Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i trybu tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli, w tym zakres ich działalności obowiązkowej oraz zadania doradców metodycznych, warunki i tryb powierzania nauczycielom zadań Dz.U Dz.U Dz.U Dz.U Uszczegółowienie warunków i trybu przyznawania i cofania akredytacji Rozporządzenie określa m.in. szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz cofania akredytacji placówkom doskonalenia nauczycieli. Określa rodzaje i organizację zakładów kształcenia nauczycieli Przepisy rozporządzenia określają m.in. warunki i tryb tworzenia, przekształcania i likwidowania oraz organizacji i sposobu działania placówek doskonalenia nauczycieli Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Utrata mocy: uchylenie z dniem: PL PL PL PL

13 doradcy metodycznego. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie standardów kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie praktycznej nauki zawodu. 12. Prawo o szkolnictwie wyższym Dz.U Dz.U Dz.U z późn. zm. Określa standardy kształcenia nauczycieli w kolegiach nauczycielskich i nauczycielskich kolegiach języków obcych Rozporządzenie określa warunki i tryb organizowania praktycznej nauki zawodu w warsztatach szkolnych, pracowniach szkolnych i szkolnych gospodarstwach pomocniczych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, u pracodawców i w indywidualnych gospodarstwa rolnych oraz kwalifikacje wymagane od osób prowadzących praktyczną naukę zawodu i przysługujące im uprawnienia. Art. 1- zakres zastosowanie przepisów ustawy do publicznych i niepublicznych szkół wyższych (uczelni) z określonymi w ustawie wyjątkami; Przepisy ustawy określają m.in. zasady tworzenia i likwidacji uczelni, organizację, nadzór oraz standardy kształcenia w uczelni. Art.8 formy prowadzenia kształcenia w uczelni rozdział 8 powołanie i zakres działania Państwowej Komisji Akredytacyjnej art. 49 określa, że do zadań Komisji należy przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego opinii i wniosków dotyczących: 1) utworzenia uczelni, przyznania uczelni uprawnienia do prowadzenia studiów na danym kierunku i określonym poziomie kształcenia; 2) dokonanej oceny kształcenia na danym kierunku, w tym kształcenia nauczycieli oraz przestrzegania warunków prowadzenia studiów. rozdział 4 - zasady współpracy międzynarodowej uczelni w zakresie kształcenia i badań Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: , , , PL PL PL

14 Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także tryb tworzenia i warunki, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz makrokierunki. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia nauczycieli. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U Dz.U Dz.U Dz.U z późn. zm. naukowych. Określa standardy kształcenia dla określonych w rozporządzeniu kierunków studiów. Określa standardy kształcenia nauczycieli na studiach wyższych zawodowych, uzupełniających studiach magisterskich, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach podyplomowych Określa zasady podejmowania i odbywania przez cudzoziemców studiów i szkoleń oraz ich uczestniczenie w badaniach naukowych i pracach rozwojowych. Art. 1 - Ustawa określa zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej. Art określa instytucje rynku pracy realizujące zadania określone w ustawie Art określa uprawnienie dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: , , PL PL PL PL

15 powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotne albo poszukujące pracy do korzystania z usług lub instrumentów rynku pracy m.in. szkoleń, studiów podyplomowych, na zasadach określonych w ustawie. Art Określa zasady działania instytucji szkoleniowych oferujących szkolenia dla bezrobotnych i poszukujących pracy Art.40 - zasady inicjowania, organizowania i finansowania szkoleń dla bezrobotnych Art.67 uprawnienie pracodawcy do tworzenia zakładowego funduszu szkoleniowego w celu finansowania lub współfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców , Moc wsteczna: Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie standardów usług rynku Dz.U Dz.U Dz.U określa tryb dokonywania i wykreślania wpisu w rejestrze instytucji szkoleniowych, uaktualniania danych w rejestrze, wzór wniosku o wpis oraz wymagane dokumenty określa szczegółowe warunki prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia m.in. poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, organizowania szkoleń oraz pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy 31 kryteria wyboru instytucji szkoleniowych którym zostanie zlecone przeprowadzenie szkoleń 36.Powiatowy urząd pracy monitoruje przebieg szkoleń Określa standardy organizacji szkoleń realizowanych przez specjalistę do spraw rozwoju zawodowego, zasady postępowania przy informowaniu o możliwościach i zasadach korzystania z usług szkoleniowych świadczonych przez powiatowe urzędy Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: PL PL PL

16 pracy. pracy oraz promowaniu tych usług Wejście w życie: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych. Na podstawie art. 53m ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu organizacji uzupełnienia wykształcenia ogólnego młodzieży w Ochotniczych Hufcach Pracy oraz zdobywania przez nią kwalifikacji zawodowych. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie sposobu tworzenia, działania i finansowania specjalistycznych Dz.U Dz.U Dz.U z późn. zm. Dz.U Rozporządzenie określa m.in. szczegółowe warunki, sposób i tryb organizowania przygotowania zawodowego dorosłych, sposób refundowania pracodawcy wydatków poniesionych na uczestnika przygotowania zawodowego dorosłych i wypłacania premii, kwalifikacje wymagane od opiekunów uczestników przygotowania zawodowego dorosłych, warunki i tryb przeprowadzania egzaminu sprawdzającego. OHP umożliwia uczestnikom uzupełnienie wykształcenia podstawowego, gimnazjalnego lub ponadgimnazjalnego wykształcenia ogólnego i zawodowego oraz zdobycie kwalifikacji zawodowych, odpowiedzialność kierowników OHP m.in.za jakość kształcenia zawodowego Rozdział 8- określenie zasad organizacji i prowadzenia szkoleń dla osób niepełnosprawnych art.39 instytucje prowadzące szkolenia art.41 uprawnienie pracodawcy do organizowania szkoleń art.41a obowiązek informowania o przebiegu szkoleń Zasady tworzenia, działania i finansowania specjalistycznych ośrodków szkolenioworehabilitacyjnych oraz tryb sprawowania nadzoru nad ich działalnością. Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data Wejście w życie: ogłoszenia: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: , , Moc wsteczna: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: PL PL PL PL

17 ośrodków szkolenioworehabilitacyjnych oraz trybu sprawowania nadzoru nad ich działalnością. 24. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Dz.U j.t. Art. 15 określa zasady odbywania stażu podyplomowego lekarzy Art. 18. określa prawo i obowiązek lekarzy do doskonalenia zawodowego, w szczególności w różnych formach kształcenia podyplomowego Art.19 19e określenie podmiotów uprawnionych do kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów oraz warunki prowadzenia i kontroli kształcenia Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: , , PL 25. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie rejestru podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe lekarzy i lekarzy dentystów. Dz.U Rozporządzenie określa m.in. szczegółowy tryb postępowania w sprawach dokonywania wpisu podmiotów zamierzających wykonywać działalność w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów, Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: PL Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Dz.U j.t. Dz.U Rozd iał z 2 i 2a określenie zasad uzyskiwania kwalifikacji i kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych Rozporządzenie określa m.in. szczegółowy tryb i zakres działania Krajowej Rady Akredytacyjnej Szkolnictwa Medycznego oraz tryb uzyskiwania akredytacji dla szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych, Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: , Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w PL PL

18 Medycznego oraz trybu uzyskiwania akredytacji. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie standardów kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego. w sprawie udzielania pomocy na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Dz.U Dz.U Dz.U Dz.U prowadzących kształcenie w zawodzie pielęgniarki lub w zawodzie położnej Wydane na podstawie art. 8b ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej Rozporządzenie określa standardy kształcenia pielęgniarek i położnych w szkołach wyższych i wyższych szkołach zawodowych Rozporządzenie określa m.in. szczegółowe warunki i tryb odbywania kształcenia podyplomowego przez pielęgniarki i położne Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy, przeznaczonej na szkolenia w ramach regionalnych programów operacyjnych, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. Rozporządzenie określa szczegółowe przeznaczenie, warunki i tryb udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozdział 3 dotyczy zasad udzielania pomocy publicznej na dofinansowanie szkoleń ogólnych i szkoleń specjalistycznych życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Utrata mocy:uchylenie z dniem: Data aktu: Data ogłoszenia: Wejście w życie: Utrata mocy:uchylenie z dniem: PL PL PL PL Źródło: opracowanie własne

19

20 2.3 Akty prawne o zasięgu wspólnotowym Tabela 2: Akty prawne o zasięgu wspólnotowym Lp. Nazwa Źródło Opis aktu prawnego Data Zasięg 1 2 Decyzja nr. 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji i kompetencji (Europass). Decyzja Rady z dnia 2 kwietnia 1963 r. ustanawiająca ogólne zasady realizowania wspólnej polityki kształcenia (63/266/EWG). zawodowego Dz.U.UE. L Dz.U.UE. L Zgodnie z art. 1 tego aktu prawnego, decyzja ustanawia jednolite ramy wspólnotowe dla osiągnięcia przejrzystości kwalifikacji i kompetencji, poprzez stworzenie osobistego, tworzącego jedną całość portfolio dokumentów, zwane Europass, które obywatele będą mogli stosować na zasadzie dobrowolności w celu lepszego dokumentowania i prezentowania swoich kompetencji na obszarze całej Europy. Zasada ósma zawarta w niniejszej decyzji określa, że wspólna polityka kształcenia zawodowego musi być w szczególności określona w sposób służący stopniowemu ujednolicaniu poziomów kształcenia. We współpracy z Państwami Członkowskimi, zgodnie z wymaganiami, Komisja określa w odniesieniu do poszczególnych rodzajów zajęcia wymagających specyficznego kształcenia znormalizowany opis podstawowych kwalifikacji wymaganych na poszczególnych poziomach kształcenia. Na tej podstawie należy dążyć do harmonizacji standardów wymaganych do zdania końcowego egzaminu, mając na uwadze wzajemne uznawanie świadectw i innych dokumentów potwierdzających ukończenie kształcenia zawodowego. Państwa Członkowskie i Komisja popierają przeprowadzanie europejskich konkursów i egzaminów 31 grudnia 2004 r. UE 20 kwietnia 1963 r. UE 3 Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Dz.U.UE. Celem niniejszego zalecenia jest utworzenie wspólnych ram odniesienia, które będą 6 maja 2008 r. UE

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK)

Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europejskie ramy kwalifikacji Europejskie ramy kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie (ERK) Europe Direct to serwis, który pomoże Państwu znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego

Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego Studia BAS Nr 3(35) 2013, s. 107 134 www.bas.sejm.gov.pl Ewa Chmielecka* Proces boloński i krajowe ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego The Bologna Process and the Polish Qualifications Framework

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej

Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Wdrażanie systemu ekozarządzania i audytu EMAS w administracji rządowej Dane Zamawiającego: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Departament Służby Cywilnej Al. Ujazdowskie 1/3, 00-583 Warszawa www.dsc.kprm.gov.pl

Bardziej szczegółowo

ZARYS MODELU DOSKONALENIA ZARZADZANIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH

ZARYS MODELU DOSKONALENIA ZARZADZANIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH Tadeusz Wawak Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku-Białej 1 ZARYS MODELU DOSKONALENIA ZARZADZANIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH Streszczenie W ramach reformy szkolnictwa wyższego od marca 2011 roku wdrażane są

Bardziej szczegółowo

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020

BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce. wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 BIAŁA KSIĘGA zasady partnerstwa we wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce wraz ze strategią realizacji w okresie programowania 2014-2020 Warszawa, 2014 Publikacja pod redakcją: Tomasza Włodarskiego i

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Projekt po rozpatrzeniu przez Komitet do Spraw Cyfryzacji Warszawa, 1 czerwca 2012r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 2 II. RELACJA STRATEGII ROZWOJU KAPITAŁU SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Społeczeństwo SZCZECIN 2013 r. SPIS TREŚCI Słownik... 2 Wstęp założenia ogólne Programu... 6 Model Kontraktu Lokalnego... 6 Aktualne podstawy

Bardziej szczegółowo

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

31 marca 2015. Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa 31 marca 2015 Sprawozdanie z przejrzystości działania Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa Spis treści List Prezesa Zarządu spółki Deloitte Polska Sp. z o.o. będącej

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia

Who is who albo top model. Kto jest kim w Projekcie. Model, który będzie... modelem. Ogłaszamy nabór na szkolenia Who is who albo top model Kto jest kim w Projekcie Model, który będzie... modelem Ogłaszamy nabór na szkolenia 4 6 15 32 3 Who is who albo top model Czasy internetu są pod wieloma względami bezlitosne.

Bardziej szczegółowo

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU

PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU PRZEZ WSPÓŁPRACĘ DO SUKCESU Partnerstwo lokalne na rynku pracy Warszawa, 2007 rok Pod redakcją zespołu w składzie: Antoni Sobolewski (redaktor naczelny), Romana Krzewicka, Grażyna Och, Jadwiga Olszowska-Urban,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo