AUTOREFERAT o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznowychowawczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTOREFERAT o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznowychowawczej"

Transkrypt

1 Łódź, dnia AUTOREFERAT o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznowychowawczej i organizacyjnej I. Imię i nazwisko Piotr Chomczyński II. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania Uniwersytet Łódzki, studia podyplomowe Profesjonalne Kadry Sektora Badań i Rozwoju, tytuł pracy dyplomowej Wykorzystanie eyetrackera w badaniach dostępności stron internetowych dla osób słabo widzących. Założenia metodologiczne uzyskanie certyfikatu poświadczającego znajomość metodologii zarządzania projektem PRINCE 2 (Reg. No. P2R/990959, certificate No GTY) Uzyskanie stopnia doktora na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym, z zakresu socjologii. Temat rozprawy doktorskiej: Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej. Proces stawania się ofiarą Studia wyższe w trybie dziennym na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: Stosunki Międzynarodowe, specjalizacja: amerykanistyka Temat pracy magisterskiej: Determinants of the Candidate Nomination Process in Primary Elections.

2 Studia wyższe w trybie dziennym na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: Socjologia, specjalizacje: socjologia zasobów ludzkich, metodologiczno badawcza Temat pracy magisterskiej: Uwarunkowania stylów przywódczych menedżerów polskich firm produkcyjnych III. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego do chwili obecnej zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego zatrudnienie na stanowisku członka zespołu oraz kierownika badań jakościowych w Demos Polska w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie. IV. skazani osiągnięcia wynika ąc go z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): a) Książka stanowiąca podstawę postępowania habilitacyjnego Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, Publikacje związane z problematyką poruszaną w książce. Piotr Chomczyński, Problem dominacji i podporządkowania wśród dziewcząt i chłopców w Zakładach Poprawczych typu półotwartego w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2/2013, s Piotr Chomczyński, Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami wśród wychowanków zakładów poprawczych w Polsce, Studia Edukacyjne, 26/2013, s

3 Piotr Chomczyński, Problem bezpieczeństwa personelu zakładów poprawczych dla nieletnich w kontaktach z wychowankami. Socjologiczna analiza czynników wewnętrznych, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, tom 21/2013, ss Piotr Chomczyński (2013) Instytucja totalna w obiektywie. Socjologiczna analiza architektury wybranych zakładów karnych [w:] pod red. Tomasza Ferenca i Marka Domańskiego, Architektura przymusu. Interdyscyplinarne studia nad dyscyplinującymi funkcjami architektury, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Łódź. Beata Pawłowska, Piotr Chomczyński (2012) The Methods of Negative Emotions Managing Based on Teachers Control Group Research, Culture and Education, 6(92)/2012, pp b o wienie celu naukowego ww. p ac i osiągniętych wynik w w a o wienie ich ewentualnego wykorzystania. Książka pt. Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych stanowi efekt sześcioletnich badań realizowanych w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych w Polsce. Pragnę podkreślić, że wnioski w niej zawarte są oparte na licznych obserwacja prowadzonych w instytucjach ograniczających wolność w Polsce i zagranicą (Ekwador, Brazylia, Stany Zjednoczone, Niemcy). Doświadczenia zdobyte w Polsce i innych krajach a także udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach tematycznych poświęconych temu zagadnieniu, pozwoliły mi na uzyskanie nie tylko szerszego światopoglądu i podstaw do stworzenia koncepcji badań, lecz także dały możliwość osadzenia ich w realiach metodologicznych. Realia te można określić jako specyficzne, gdyż wiążą się ze zbieraniem danych w terenie, który wymaga od badacza nie tylko umiejętności pozyskiwania informacji od rozmówców, lecz także pokory i otwartości wynikającej ze skrajnie różnego środowiska względem tego, w którym pracownik nauki jest na co dzień osadzony. Liczne nieformalne rozmowy prowadzone zarówno z personelem jak i osobami przebywającymi w instytucjach totalnych pod różnymi szerokościami geograficznymi, utwierdziły mnie w przekonaniu, że warto podjąć problem działań formalnych i nieformalnych składających się na życie w nich. Coraz bardziej intensywne doświadczenia wynikające z licznych pobytów w zakładach karnych, aresztach śledczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz ich zagranicznych odpowiednikach, pozwoliły mi wyodrębnić pewne obszary badawcze i opisać

4 je w formie artykułów, z których dwa zostały rozwinięte w pracy habilitacyjnej. Stworzyło mi to możliwość zyskania potrzebnej informacji zwrotnej ze strony środowiska akademickiego i praktyków odnośnie przyjętej metodologii i budowanych przeze mnie wniosków. Liczne komentarze i ogólne pozytywne przyjęcie efektów mojej pracy badawczej utwierdziły mnie w przekonaniu, że warto rozszerzyć badania i w sposób kompleksowy opublikować je w postaci książki stanowiącej podstawę do postępowania habilitacyjnego. Publikacja pracy pt. Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych przedstawia formalne i nieformalne uwarunkowania mające wpływ na interakcje podopiecznych zarówno podejmowane wobec siebie, jak również personelu. Zastosowana perspektywa interpretatywnego opisu rzeczywistości pozwala zaakcentować symboliczną warstwę rożnych procesów zachodzących w grupach wychowanków, jak np. reguły inicjacji, przejścia statusowe, negocjacje roli, czy strategie emocjonalne. Książka składa się z dwunastu rozdziałów, gdzie najpierw przedstawiona została przyjęta w pracy perspektywa teoretyczna i metodologiczna, zaś w dalszej części omówione zostały kwestie formalno-prawne związane z funkcjonowaniem badanych instytucji, by potem wprowadzić Czytelnika w niuanse związane z nieformalną stratyfikacją zwaną drugim życiem, pozwalającą zrozumieć zagadnienia opisywane w części wynikowej. Końcowy rozdział zawiera krótkie omówienie alternatywnych wobec zastosowanych w pracy podejść teoretycznych, które także mogłyby posłużyć do opisu problematyki zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Celem przybliżenia książki skrótowo przedstawiam treść poszczególnych rozdziałów. Rozdział pierwszy, poświęcony jest charakterystyce przyjętych w badaniach założeń teoretycznych, które rzutują nie tylko na sposób spostrzegania analizowanej rzeczywistości, lecz także wyznaczają azymut metodologiczny. Omówione zostały prace pragmatystów (John Dewey, William James), przedstawicieli Szkoły Chicago, etnometodologii (Harold Garfinkel), fenomenologii (Alfred Schutz), podejścia dramaturgicznego (Erving Goffman), symbolicznego interakcjonizmu (Herbert Blumer i jego kontynuatorzy) i pozostających w bliskim w związku teorii etykietowania (Robert Prus, Howard Becker). Ponadto poruszony został także problem pojawiania się emocji negatywnych (Susan Shott, Theodore Kemper, Thomas Sheff, Randall Collins) i strategii emocjonalnych (Arlie Hochschild, Erving Goffman) z punktu widzenia socjologii interpretatywnej.

5 Rozdział drugi obejmuje zagadnienia związane z jakościowym badaniem organizacji. Zaznaczone są główne akcenty paradygmatyczne i wynikające z nich metody opisu norm, wartości, kultur organizacyjnych i tego wszystkiego, co wiąże się z próbą etnograficznego opisu wzajemnych relacji aktorów wypełniających swoimi działaniami formalne ramy instytucji. Szczególnie zaakcentowane zostało podejście interpretatywne wobec analizy kultur organizacyjnych postrzeganych tutaj za Lindą Smircich jako rdzenną metaforę organizacji. Prezentowane teorie i ujęcia metodologiczne odniesione zostały do badanych w pracy instytucji i skonfrontowane z typowymi dla nich realiami badawczymi. Rozdział trzeci stanowi nie tylko wprowadzenie w metodologiczne aspekty realizowanych badań, lecz przede wszystkim polemikę z ogólnie przyjętymi założeniami dotyczącymi metod badawczych wykorzystanych w tejże pracy terenowej (obserwacja uczestnicząca, wywiad swobodny, analiza materiału filmowego, zdjęć i dokumentów formalnych wewnętrznych i zewnętrznych ). W tej części zaprezentowane są wnioski wynikające z moich doświadczeń związanych z prowadzeniem badań w instytucjach określanych jako totalne, których charakter rzutuje na konieczność poddania krytycznej weryfikacji zasad metodologicznych. Przeanalizowane zostały te procesy badawcze, które w ramach prawideł metodologicznych pozwalają badaczowi na zrozumienie dostrzeganych przez niego zjawisk, uzyskiwanych informacji i sposobów ich weryfikacji w oparciu o relacje z badanymi. Rozdział czwarty poświęcony jest wprowadzeniu Czytelnika w formalne aspekty działalności schronisk i zakładów poprawczych. Omówione zostały podstawy prawne (ustawy, rozporządzenia), które tworzą oficjalne ramy dla pobytu podopiecznych w placówkach, wraz z krótką prezentacją katalogu dostępnych działań motywacyjnych, które w założeniu kształtują kierunek ich aktywności. Rozdział piąty jest swego rodzaju wprowadzeniem w nieformalne, drugie życie badanych organizacji. Dostarcza on wyjaśnień dla zjawisk, które występowały dawniej, choć nadal w mniejszym bądź większym stopniu rzutują na interakcje wychowanków. Ta część pracy oferuje także Czytelnikowi katalog pojęć, którymi posługuję się dalej przy opisie zachodzących zjawisk i procesów stanowiących przedmiot badań. Ponadto konfrontacji została poddana dawna tzw. twarda grypsera z obecnymi zasadami, które z niej się wywodzą.

6 Rozdział szósty obejmuje uwarunkowania mające znaczenie w przypadku pojawienia się w placówce nowych wychowanków. Jest to zagadnienie warte szczegółowej analizy, gdyż dostarcza licznych przejawów istnienia norm i wartości nieformalnych, które w tym czasie materializują się w postaci podejmowanych wobec przybysza działań. Poddane analizie są różne scenariusze i ich uwarunkowania, które prowadzą niekiedy to ukonstytuowania się trajektorii przybyszów. Rozdział siódmy odnosi się do nieformalnych uwarunkowań stratyfikacji wśród dziewcząt i chłopców. Opisane zostały tutaj wyznaczniki zajmowania pozycji w grupie, które decydują o tym, czy wychowanek doświadcza awansów, czy też podlega degradacji. W przypadku różnic osobno omówione zostały czynniki typowe dla dziewcząt i chłopców. Analizie poddane zostały także inne przejścia statusowe i czynniki je warunkujące. Rozdział ósmy podnosi temat uwarunkowań leżących u podstaw zachowań emocjonalnych wśród podopiecznych. Omówione zostały sytuacje, które z reguły decydują o wystąpieniu reakcji emocjonalnych o charakterze negatywnym. Tutaj również dokonane zostało rozróżnienie na chłopców i dziewczęta, z racji zauważalnych odmienności odnoszących się do sytuacji stymulujących powstawanie emocji. Rozdział dziewiąty konsekwentnie podtrzymuje podziały, które tym razem opierają się na kryterium stażu i wyznaczają linię demarkacyjną pomiędzy wychowankami z wolności i doświadczonymi. Przejawiane w tych dwóch grupach strategie emocjonalne zdecydowanie różnią się od siebie. Temat strategii emocjonalnych został wyodrębniony z rozdziału o emocjach, z racji wagi tego zagadnienia z punktu widzenia filozofii działania placówek. Sposoby radzenia sobie z emocjonalnością są jednym z głównych zagadnień skupiających na sobie uwagę personelu, w jego kontaktach z podopiecznymi. Rozdział dziesiąty koncentruje się na zagadnieniu procesów leżących u podstaw przyjmowania określonych ról przez wychowanków. Stanowią one wynik podejmowanych przez nich działań opisanych we wcześniejszych rozdziałach książki (np. działań autoprezentacyjnych w momencie pojawienia się w placówce, strategii emocjonalnych, itd.). Wprowadzona została taksonomia ról wraz z uwzględnieniem dynamiki ich przyjmowania i opuszczania.

7 Rozdział jedenasty zamyka część empiryczną pracy i odnosi się do zagadnienia relacji pomiędzy interakcjami a infrastrukturą placówek. Jego powstanie wiąże się z zaobserwowanym wpływem fizycznych aspektów przestrzeni schronisk i zakładów na działania wychowanków. Ponadto podjęty jest także temat kontroli sprawowanej przez personel przy wykorzystaniu czynników infrastrukturalnych. Rozdział dwunasty stanowi odniesienie perspektywy teoretyczno-metodologicznej do innych, alternatywnych ujęć, które mogłyby znaleźć zastosowanie w badaniach nad placówkami resocjalizacyjnymi. Zasygnalizowane są ramy koncepcyjne, które mogłyby stanowić inspirację do prowadzonych tutaj badań. Zakończenie oprócz podsumowania uzyskanych wyników badań zawiera także pewną refleksję krytyczną dotyczącą obecnych w Polsce uwarunkowań prawnych i ekonomicznych składających się na debatę nad dalszą zasadnością istnienia analizowanych tutaj instytucji. Pogłębionej refleksji wymaga jasne określenie tożsamości zakładów poprawczych (czy są to bardziej instytucje penalizujące czy raczej wychowawcze) i związanych z nią działaniami formalnoprawnymi. Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych to praca, która w jakimś stopniu wypełnia lukę wśród badań instytucji określonych przez Ervinga Goffmana jako totalnych, a w szczególności zakładów poprawczych. Do walorów omawianej tutaj monografii zaliczyć można: 1) Prezentację rozległych ze względu na czas trwania (koło 6 lat) i zakres (zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich w całej Polsce, reprezentujące wszystkie typy i rodzaje: dla dziewcząt i chłopców, otwarte, półotwarte, zamknięte i o wzmożonym nadzorze wychowawczym) badań, które pozwalają na zrozumienie współczesnych uwarunkowań składających się na okoliczności pobytu wychowanków w instytucjach wychowawczych dla nieletnich; 2) Zastosowanie pełnej triangulacji (badacza, metodologicznej, danych i teoretycznej) w celu uzyskania maksymalnego stopnia obiektywizmu, kompleksowości, rzetelności i osadzenia wniosków w realiach badawczych. Triangulacja pozwoliła mi spojrzeć na analizowane zjawiska z kilku stron (także z perspektywy interpersonalnej), co miało przełożenie na

8 poszukiwania alternatywnych wytłumaczeń wobec tych, które nasuwały się niejako samoistnie. 3) Wykorzystanie metod jakościowych, które w tym obszarze pozwalają na pogłębienie wniosków i bieżącą modyfikację narzędzi badawczych, gdy wymagała tego sytuacja, lub pojawiały się nowe okoliczności. Uzyskany materiał jakościowy pozwolił zwrócić uwagę na subtelności, które w podejściu ilościowym mogą pozostać niewidoczne. Łącznie spędziłem 8 miesięcy w badanych placówkach i przeprowadziłem prawie sto wywiadów (z dyrektorami placówek, szkół, kierownikami internatów, psychologami, pedagogami, wychowawcami, nauczycielami, strażnikami i wychowankami), co przełożyło się na blisko półtora tysiąca stron transkrypcji. Ponadto odbyłem wiele nieformalnych rozmów z oprócz wymienionymi wyżej środowiskami, także z pracownikami Ministerstwa Sprawiedliwości, sądów rodzinnych, Najwyższej Izby Kontroli, pracownikami Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich, pracownikami Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych, do których także trafiają wychowankowie badanych tutaj placówek. 4) Pokazanie szerszego kontekstu wykraczającego poza badane instytucje, który ma wpływ na zachodzące w nich procesy. Zaletą prezentowanych analiz jest prześledzenie ścieżek oddziaływań na kształt zachowań mających początek w szerszych kontekstach społecznych. Analizy Chomczyńskiego uwzględniają instytucje i formalne regulacje z otoczenia badanych placówek, ale również uprzednie biograficznie determinowane doświadczenia podopiecznych mające wpływ na podejmowane przez nich działania w ramach placówki. [ ] Opis zewnętrznych wpływów konstytutywnych dla działania podopiecznych wewnątrz instytucji jest ważnym rezultatem przedstawionych badań. (z recenzji wydawniczej Marka Gorzko, dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego). 5) Konfrontacja silnie zakorzenionych w naukach społecznych teorii z praktyką badawczą i uzyskanymi rezultatami. Przykładem może być teoria instytucji totalnych Goffmana zestawiona z przedstawionymi tutaj wynikami badań. Tym samym tak zwane instytucje zamknięte (totalne) okazują się zamknięte pod pewnymi tylko względami (z recenzji wydawniczej Marka Gorzko). Podobnie konfrontacji poddane zostały także socjologiczne teorie emocji, czy założenia Michel Foucault odnośnie architektonicznych aspektów sprawowania nadzoru.

9 6) Zastosowane podejście interpretatywne dało możliwość rekonstrukcji wzajemnych oddziaływań wychowanków i okoliczności, które mają na nie wpływ. Praca Piotra Chomczyńskiego jest zarazem argumentem na rzecz przydatności interakcjonistycznej perspektywy teoretycznej, w świetle której ludzie zamieszkujący opisywane przez badacza światy jawią się jako osoby z krwi i kości podejmujące aktywne działania w ramach ograniczeń na jakie natrafiają (z recenzji wydawniczej Marka Gorzko). 7) W pracy zawarte zostały taksonomie w zakresie uwarunkowań pozycji wychowanków w grupie, odgrywanych przez nich ról a także strategii emocjonalnych. Wraz z uwzględnieniem dynamiki opisywanych procesów, pozwalają one na uporządkowanie wiedzę na temat działań wychowanków i kontekstów, które do nich prowadzą. V m wi ni ozostałych osiągnię naukowo - badawczych. a) Informacja o zainteresowaniach naukowych i d iałalności publikacyjnej Moje zainteresowania naukowe już na ostatnich latach studiów socjologicznych koncentrowały się wokół problematyki kultury organizacyjnej i socjologii zasobów ludzkich. W tym czasie, jeszcze jako student, miałem możliwość wzięcia udziału w projekcie badawczym KBN pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Krzysztofa Koneckiego (nr 2 HOE ) pt. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach projektu zajmowałem się statystyczną analizą danych ilościowych, na podstawie których, opierając się także na przeprowadzonych badaniach jakościowych, napisałem pracę magisterską. Po ukończeniu projektu, wraz z prof. Koneckim zredagowaliśmy książkę pt. Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, gdzie wraz z dr. Anetą Czaplą opublikowałem rozdział pt. Wpływ silnej kultury organizacyjnej na zakres stosowania procedur zarządzania zasobami ludzkimi. W czasie trwania projektu wraz z prof. Koneckim opublikowaliśmy także kilka artykułów i rozdziałów w książkach, np.: Wymiar merytokratyczny i sieciowy w percepcji menedżerów polskich firm produkcyjnych, Organizacja i Kierowanie, nr 3 (117), Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Warszawa 2004, Kulturowe uwarunkowania kapitału społecznego, współautor, [w:] pod red. H. Januszka, Zeszyty Naukowe nr 58, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, Sieciowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce [w:] pod red. B. Glinki i K. Koneckiego Współczesne problemy socjologii organizacji i zarządzania,

10 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź Na ostatnim roku studiów socjologicznych moje zainteresowanie badawcze wzbudził także jeszcze wtedy mało znany problem nękania psychicznego pracowników (mobbing). W rezultacie moich zainteresowań podjąłem się badań jakościowych, zaś w efekcie decyzji o wykorzystaniu techniki obserwacji uczestniczącej ukrytej zatrudniłem się w jednym z przedsiębiorstw produkcyjnych, gdzie miałem okazję obserwować interesujące mnie procesy. Na skutek badań udało mi się uzyskać nie tylko rozległy materiał empiryczny, lecz także udoskonalić mój warsztat metodologiczny związany z pracą terenową. W efekcie tych badań opublikowałem na łamach Przeglądu Socjologii Jakościowej artykuł pt. Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta. tom II, nr 1. (2007) oraz Uwarunkowania podejmowania działań obronnych lub ich zaniechania w przypadku osób nękanych psychicznie w miejscu pracy., tom III, numer 2. (2008). Kolejne wyniki badań nad mobbingiem publikowałem w ogólnopolskich czasopismach, np. Problemy Zarządzania, artykuł pt. Rola organizacyjnych znaczących innych w procesie konstruowania sytuacji bez wyjścia. Nękanie w miejscu pracy [w:] nr 1/2006, Humanizacja pracy, artykuł pt. Interakcja ofiara-agresor w sytuacji mobbingu w miejscu pracy. Techniki adaptacyjne nękanych pracowników, 1 (241) 2008 (XLI). Efektem mojej pracy badawczej była obrona pracy doktorskiej w 2007 roku i późniejsza jej publikacja pt. Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej. Proces stawania się ofiarą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, Przez cały czas moje zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół kwestii kultury organizacyjnej, czego efektem było opublikowanie w Japonii rozdziału pt. Corporate Culture as an Independent Variable: Studies on Management in Polish Manufacturing Companies [w:] pod red. Akihiro Ishikawa, Masamichi Sasaki, Toshimasa Shiraishi and Nikolay Dryakhlow, Corporate Culture in Globalization, Chuo University Press, Tokyo, 2012, a także rozdziału pt. Style kierownicze kierowników polskich firm produkcyjnych [w:] pod red. Sławomira Banaszaka, Kazimierza Doktóra, Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań. Problem kultury organizacyjnej powiązałem także z zagadnieniem kontroli pracowników w zrealizowanych przez siebie badaniach ilościowych i jakościowych opublikowanych w artykule pt. Problematyka kontroli w miejscu pracy z punktu widzenia kontrolujących i kontrolowanych wyniki badań [w:] pod red. Zbigniewa Górala, Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne, Oficyna Wolters Kluwer Business. Na dalszym etapie rozwijanej przez mnie aktywności naukowej moją

11 uwagę przykuły zagadnienia związane z socjologią wizualną. Ich efektem były trzy publikacje artykułów w dwóch książkach pod moją współredakcją: Wielka wojna ojczyźniana na plakatach sowieckich [w:] pod red. Tomasza Ferenca, Waldemara Dymarczyka i Piotra Chomczyńskiego, Plakat jako narzędzie propagandy wojennej. Socjologia wizualna w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, Instytucja totalna w obiektywie. Socjologiczna analiza architektury wybranych zakładów karnych [w:] pod red. Tomasza Ferenca i Marka Domańskiego, Architektura przymusu. Interdyscyplinarne studia nad dyscyplinującymi funkcjami architektury, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Łódź, Viva la Revolución! Rewolucja kubańska i jej konsekwencje w rzeczywistości zimnowojennej. Socjologiczna analiza plakatów kubańskich [w:] Wojna, Obraz, Propaganda [red.] Tomasza Ferenca, Waldemara Dymarczyka i Piotra Chomczyńskiego, Od uzyskania stopnia doktora opublikowałem dwie książki mojego autorstwa, dwie we współautorstwie (jedna w języku angielskim i hiszpańskim) oraz 6 w redakcji. Ponadto opublikowałem dziesięć rozdziałów w książkach (w tym publikacje w języku angielskim i japońskim) oraz 10 artykułów w recenzowanych czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i europejskim. 4 z nich znalazły się w czasopismach należących do bazy ERIH (European Reference Index for Humanities) oraz CEJSH (The Central European Journals of Social Sciences and Humanities). W moim dorobku znalazło się także 13 haseł do Słownika socjologii jakościowej (hasła: Atlas TI, Delimitacja przez konceptualizację, Dewiacja, Działanie połączone, Interakcja, Ja podmiotowe i ja przedmiotowe w ujęciu Meada, Obserwacja, Obserwacja uczestnicząca, Paradygmat interpretatywny, Przekładalność perspektyw, Teoria etykietowania, Triangulacja, Zogniskowany wywiad grupowy) pod redakcją Krzysztofa Koneckiego i moją, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012 a także 6 niepublikowanych raportów badawczych zawierających wyniki badań w ramach współpracy z biznesem i organizacjami pożytku publicznego. Po zakończeniu pracy badawczej w ramach studiów doktorskich moje zainteresowania naukowe wzbudziły instytucje zamknięte, czego efektem były następujące publikacje: Piotr Chomczyński, Problem dominacji i podporządkowania wśród dziewcząt i chłopców w Zakładach Poprawczych typu półotwartego w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2/2013, s

12 Piotr Chomczyński, Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami wśród wychowanków zakładów poprawczych w Polsce, Studia Edukacyjne, 26/2013, s Piotr Chomczyński, Problem bezpieczeństwa personelu zakładów poprawczych dla nieletnich w kontaktach z wychowankami. Socjologiczna analiza czynników wewnętrznych, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, tom 21/2013, ss Piotr Chomczyński, Czynniki egzogenne determinujące zachowania agresywne wychowanków zakładów poprawczych wobec pracowników, Resocjalizacja Polska, 4/2013, Beata Pawłowska, Piotr Chomczyński (2012) Sposoby radzenia sobie z emocjami negatywnymi na przykładzie grupy nauczycieli,, Studia Edukacyjne, 21/2012, s Beata Pawłowska, Piotr Chomczyński (2012) The Methods of Negative Emotions Managing Based on Teachers Control Group Research, Culture and Education, 6(92)/2012, pp Piotr Chomczyński, Emocje agresji i smutku, ich przejawy oraz sposoby radzenia sobie z nimi wśród wychowanek zakładów poprawczych w Polsce. Socjologiczna analiza zjawiska [w:] pod red. Krzysztofa Koneckiego i Beaty Pawłowskiej, Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (w druku). Fotografia w badaniach nad stygmą społeczną. Wnioski metodologiczne z badań nad stygmatyzacją przestępców, (artykuł niepublikowany). b n o acje dotyc ące d iał w kon e encjach p ojektach badawc ych i elacjach ięd yna odowych Uczestnictwo w najważniejszych konferencjach (po uzyskaniu stopnia doktora) Od czasu uzyskania stopnia naukowego doktora uczestniczyłem w konferencjach krajowych i zagranicznych, z których najważniejsze i najbardziej aktualne to:

13 , Gniezno, referat pt. Autostygmatyzacja wychowanków zakładów poprawczych jako jedna z barier reintegracji społecznej. Socjologiczna analiza zjawiska II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Konteksty efektywności. Interdyscyplinarne konteksty efektywności aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium , Szczecin, referat pt. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa personelu i wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w Polsce w ramach III Seminarium Naukowego Współczesne metody resocjalizacji Bezpieczeństwo fundamentem resocjalizacji, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum , Turyn, Włochy, referat pt. Doing Organizational Ethnography. Methodological and Ethical Dilemmas, w ramach 11 Konferencji ESA, pt. Crisis, Critique and Change , Szczecin, referat pt. Emocje agresji i smutku, ich przejawy oraz sposoby radzenia sobie z nimi wśród wychowanek zakładów poprawczych w Polsce. Socjologiczna analiza zjawiska w ramach XV Zjazdu Socjologicznego PTS, Co po kryzycie? , Coimbra, Portugalia, wykłady w ramach program Erasmus na temat metodologii badań instytucji zamkniętych, Instituto Superior Miguel Torga , Łódź, prowadzenie panelu tematycznego pt. Problemy prowadzenia badań terenowych i referat pt. Badania etnograficzne instytucji totalnych. Perspektywa badań jakościowych w ramach Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych, Uniwersytet Łódzki referat pt. Problem bezpieczeństwa personelu zakładów poprawczych dla nieletnich w kontaktach z wychowankami. Socjologiczna analiza czynników wewnętrznych, w ramach konferencji tematycznej Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w zakładach poprawczych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Zakład Poprawczy w Poznaniu, Poznań odczyt na konferencji zorganizowanej przez Niemiecki Czerwony Krzyż w ramach polsko-niemieckiego projektu Arbeitsforderung durch soziale Teilhabe ( Wspieranie udziału w rynku pracy poprzez integrację społeczną ) pt. Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami wśród wychowanków zakładów poprawczych w Polsce , Genewa, Szwajcaria, The role of teachers' emotional work in the process of building their authority among pupils in public schools and reformatories. 10th Conference of the European Sociological Association, Social Relations in Turbulent Times , referat pt. Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami wśród wychowanków zakładów Poprawczych w Polsce, w ramach konferencji tematycznej Emocje w życiu

14 codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami, Łódź , Londyn, Wielka Brytania, , Functioning of reformatories for juvenile female and male delinquents. Some methodological conclusions from qualitative research, International Perspectives on Qualitative Research in the Social Sciences, Cardiff University , Lizbona, Portugalia, Using semi-structured interview and focus group interview in research of social stigma, 9 th Conference of the European Sociological Association, European Society or European Societies , Łódź, 4th Mid-term Conference Teaching Qualitative Methods, referat pt. Qualitative research on people who served a sentence. How to study stigmatized groups? , Łódź, odczyt w ramach konferencji Kontrola w miejscu pracy organizowanej przez Katedrę Prawa Pracy, Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego , Neapol, Włochy, odczyt na konferencji ISA Conference on Social Science Methodology, referat pt. The grounded theory as the methodology of mobbing research , Łódź, odczyt na konferencji 4th Mid-term Conference Teaching Qualitative Methods, referat pt. Qualitative research on people who served a sentence. How to study stigmatized groups? Uczestnictwo w konferencjach i panelach tematycznych w kraju i zagranicą pozwoliło mi zweryfikować moje pierwsze doświadczenia badawcze a także ukierunkować je teoretycznie i metodologicznie. Uczestnictwo w projektach badawczych W międzyczasie moja praca naukowa związana była z uczestnictwem w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych w charakterze członka zespołu lub kierownika. Do tych najważniejszych mogę zaliczyć: 1) Kierownictwo interdyscyplinarnych badań w ramach projektu In4health zorientowanych na stworzenie platformy internetowej dla przewlekle chorych (astma, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca) przy wykorzystaniu eyetrackera. Badania finansowane przez Urząd Marszałkowski i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W rezultacie badań wraz z Krzysztofem Koneckim napisaliśmy raport pt. Dostępność portali internetowych przeznaczonych dla astmatyków, osób z nadciśnieniem tętniczym oraz cukrzyków. Raport z badań eyetrackingowych. Ponadto wnioski metodologiczne z badań zawarłem w swojej

15 pracy dyplomowej pt. Wykorzystanie eyetrackera w badaniach dostępności stron internetowych dla osób słabo widzących. Założenia metodologiczne w ramach odbytych na Uniwersytecie Łódzkim studiów podyplomowych Profesjonalne Kadry Sektora Badań i Rozwoju. 2) 2013 Kierownictwo i uczestnictwo w badaniach satysfakcji personelu i pacjentów Kutnowskiego Szpitala Samorządowego. Rezultaty badań przedstawiłem w raporcie przekazanym kierownictwu szpitala. 3) udział w międzynarodowym (ekwadorsko-polskim), interdyscyplinarnym projekcie Desarrollo Sustentable de la Comunidad de Limoncocha: La relación entre los recursos naturales de la Laguna de Limoncocha (Integridad ecosistémica para actividades turísticas y pesquerías) y el desarrollo socio económico de la comunidad local. Rozwój zrównoważony społeczności lokalnej Limoncocha. Związek pomiędzy zasobami naturalnymi Laguny Limoncocha i społeczno-ekonomicznego rozwoju społeczności lokalnej. Efektem prac badawczych była publikacja książki wraz z Krzysztofem Koneckim, Anną Kacperczyk oraz Marco Albarracin pt. The spirit of communitarianism and the cultural background of the Limoncocha community in the context of sustainable development, 2013, SEK University Press, Quito, Ecuador oraz artykułu do Przeglądu Socjologii Jakościowej pt. Duch komunitarianizmu oraz podłoże kulturowe Limoncocha w kontekście zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska (tekst w druku). 4) koordynacja i przeprowadzenie badań jakościowych w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rezultatem mojego udziału w projekcie i wykonania badań etnograficznych organizacji metodą Burawoya była publikacja raportu pt. Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz potrzeb edukacyjnych polskich nauczycieli i odbiorców w zakresie kształcenia na odległość, Piotr Chomczyński, Ewa Głowacka, Dominik Mytkowski, Michał Naftyński, Ewa Niedzielska, Wojciech Zieliński, 2013, Studio Linia, Warszawa. 5) kierownictwo projektu Współpraca pracodawców ze szkolnictwem zawodowym - diagnoza sytuacji w województwie łódzkim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany prze PL Europa i Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi. W rezultacie tego projektu wraz z Tomaszem Kamińskim zredagowaliśmy książkę pt. Czy patronat jest rozwiązaniem? Współpraca szkół

16 zawodowych z pracodawcami w regionie łódzkim, Wydawnictwo Piktor, Łódź, 2012, w ramach której opublikowałem rozdział pt. Raport z badań jakościowych i ilościowych współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi diagnoza sytuacji w województwie łódzkim. 6) uczestnictwo w projekcie (N N ) Społeczne i organizacyjne uwarunkowania konstruowania procedur Zarządzania Zasobami Ludzkimi we współczesnych organizacjach biznesowych. Projekt realizowany był w latach i finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Badania prowadzone były przez zespół Katedry kierowanym przez Krzysztofa Koneckiego. Na podstawie badań powstała książka Narzędzia i procedury Zarządzania Zasobami Ludzkimi, [red.] Krzysztof T. Konecki, Beata Pawłowska i Dominika Byczkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, na łamach której opublikowałem samodzielnie tekst pt. Wybrane elementy polityki personalnej. Analiza danych ilościowych oraz we współautorstwie z Beatą Pawłowską Analiza kultur organizacyjnych badanych instytucji. 7) uczestnictwo w interdyscyplinarnym, międzynarodowym projekcie (polskoniemieckim) Rola zewnętrznych partnerów w opiece okresu przejściowego wobec karanych młodocianych finansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS. W rezultacie uczestnictwa w projekcie uzyskałem dostęp do materiałów badawczych, które wykorzystałem w pracy habilitacyjnej i opublikowanych artykułach związanych z problematyką zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. 7) Uczestnictwo w międzynarodowym projekcie (kraje Unii Europejskiej LLP ES-COMENIUS-CNW) na rzecz upowszechniania tolerancji kulturowej i walki z dyskryminacją w szkołach podstawowych i gimnazjach w krajach Unii Europejskiej. Sporządzenie ekspertyz i raportów. 8) Udział w badaniach KBN (nr 2 HOE ) Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi pod kierunkiem Krzysztofa Koneckiego. Raport cząstkowy pod tytułem Wpływ silnej kultury organizacyjnej na zakres stosowania procedur zarządzania zasobami ludzkimi. Relacje międzynarodowe

17 Oprócz wspomnianego już udziału w konferencjach i projektach międzynarodowych jestem także członkiem European Sociological Association (ESA). Moje relacje międzynarodowe wzbogaca uczestnictwo w następujących przedsięwzięciach: 1) Uczestnictwo w międzynarodowym projekcie Rick s Cafe (kraje Unii Europejskiej) na rzecz upowszechniania tolerancji kulturowej i walki z dyskryminacją w szkołach podstawowych i gimnazjach w krajach Unii Europejskiej. W ramach tego projektu przebywałem w Grecji i Hiszpanii uczestnicząc w warsztatach. 2) Od 2012 roku do chwili obecnej prowadzę zajęcia ze studentami programu Erasmus (do tej pory zrealizowałem 12 kursów, które objęły ponad 400 studentów). 3) Uczestnictwo w organizowanej przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szkole Letniej w Polsce (około 100 uczestników z 16 krajów, 4 kontynentów) i wykłady dla jej uczestników oraz opieka nad warsztatami ze studentami. 4) 2010 uczestnictwo w Szkole Letniej w Brazylii i zajęcia w FMU University w Sao Paolo 5) 2009 uczestnictwo w programie Rotary International w ramach którego miałem możliwość prowadzić zajęcia na Penn State University w ramach kursu Sociology of Crime Behavior. 6) , Coimbra, Portugalia, wykłady w ramach program Erasmus na temat metodologii badań instytucji zamkniętych, Instituto Superior Miguel Torga. 7) , Wilno, Litwa wyjazd w ramach programu Erasmus prelekcja pt. Methodology of grounded theory. Some basic procedures and processes, Nikolas Romeris University. c siągnięcia w d iałalności dydaktyc no-wychowawczej W swojej pracy dydaktycznej realizowałem zajęcia zarówno dla polskich jak i zagranicznych studentów na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. Zróżnicowana oferta dydaktyczna pozwoliła mi także poszerzyć mój punkt widzenia i uzupełnić wiedze z zakresu realizowanych zagadnień. Prowadziłem następujące przedmioty Na ydzial Ekonomiczno Soc ologicznym UŁ: Wstęp do socjologii Mikrostruktury społeczne Socjologia organizacji Socjologia zasobów ludzkich Współczesne problemy zarządzania Współczesne problemy organizacji

18 Socjologia pracy i organizacji Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych Metody i techniki badań społecznych Mobbing w miejscu pracy Analityka społeczna z użyciem SPSS Patologie w zarządzaniu Sociologia dewiacji i zachowań przestępczych Sociology of Crime Behavior, Sociology of Total Institutions Pathologies in Management Seminarium licencjackie Seminarium magisterskie Dla stud nt w rogramu Erasmus Sociology of Crime Behavior, Sociology of Total Institutions, Social Responsibility of Business, Qualitative Methods in Market Research, Communication in Organization, Sociology of Entrepreneurship and Business Behavior, Intercultural Communication, Pathologies in Management. Na ydzial Zarządzania UŁ: Socjologia organizacji i zarządzania Wstęp do socjologii Na studiach ody lomowych z zakr su Zarządzania Zasobami Ludzkimi na UŁ: Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi Konflikty w pracy oraz techniki ich rozwiązywania Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi Na studiach podyplomowych z zakresu Public Relations: Pisanie i redagowanie tekstów Public Relations Tworzenie proefektywnościowej kultury organizacyjnej Na studiach podyplomowych z zakresu Coaching i mentoring organizacyjny Kompetencyjna Kultura organizacyjna Na studiach podyplomowych z zakresu BPO Negocjacje w biznesie

19 d iałalnoś pop la y jąca na kę W ramach działalności ukierunkowanej na popularyzację nauki wymienić mogę następujące aktywności: 1) Opieka nad kołem naukowym HR Leaders (od 2005 roku) i promowanie aktywności jego członków (pomoc w organizacji konferencji, konkursów, warsztatów, wizyt w organizacjach); 2) Udział w programie Teachers mobility, który wiąże się z wygłaszaniem wykładów na uczelniach krajów Unii Europejskiej (Litwa, Portugalia); 3) Kontakty z mediami ( Gazeta Wyborcza, TVN Business) obejmujące udzielenie wywiadów na temat dręczenia w miejscu pracy; 4) Organizacja zajęć z wychowankami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich na temat różnic kulturowych, tolerancji; 5) Udział i współorganizacja warsztatów z młodzieżą gimnazjalną (Grecja, Hiszpania, Polska) na temat tolerancji międzykulturowej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w ramach projektu Rock s Cafe zrzeszającym państwa Unii Europejskiej; 6) Organizacja i prowadzenie warsztatów międzynarodowych w ramach programu Summer School na Uniwersytecie Łódzkim; 7) Współorganizacja wykładów otwartych dla młodzieży licealnej na temat praktycznych zastosowań wiedzy socjologicznej. 8) Współorganizacja konferencji międzynarodowych (np. Łódź, 4th Mid-term Conference Teaching Qualitative Methods) i ogólnopolskich (np. Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych w Łodzi). VI. Podsumowanie W ramach mojej kariery naukowej starałem się prowadzić zarówno działalność stricte naukową związaną z wykonywaniem badań akademickich i publikowaniem ich rezultatów, lecz także pozostać aktywnym w zakresie dydaktyki i uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych. Moje doświadczenia związane z prowadzeniem badań socjologicznych znalazły także potwierdzenie w udanej współpracy z szeroko pojętym biznesem i organizacjami pożytku publicznego, czego efektem jest zdobycie nowych doświadczeń, co ma wpływ na jakość przekazywanej przeze mnie wiedzy studentom w ramach przedmiotów zorientowanych na praktykę badawczą a także licznych raportach.

20 Prowadzenie przez ostatnich 6 lat badań w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich zaowocowały serią publikacji a także książką stanowiącą podstawę do postępowania habilitacyjnego. Dla mnie jednak równie ważne są propozycje kolejnych badań złożone przez praktyków i akademików związanych z instytucjami resocjalizacyjnymi. W najbliższym czasie chciałbym poświęcić się kolejnym studiom związanym z tą problematyką szczerze wierząc w możliwość zastosowania wypracowanych w ich toku wniosków i rozwiązań.

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Helena Tendera-Właszczuk Kraków, 15.04.2013 Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego dr Krzysztofa Wacha w postępowaniu habilitacyjnym w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot

(1) Nazwa przedmiotu Seminarium magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot (1) Nazwa przedmiotu magisterskie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy

Nazwa przedmiotu: Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego. Obowiązkowy Karta przedmiotu Seminarium doktorskie Nazwa przedmiotu: Stopień studiów: Doktoranckie Współczesne koncepcje raportowania finansowego spółek w warunkach rynku kapitałowego Tryb studiów: stacjonarne Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RESOCJALIZACJA W WARUNKACH IZOLACYJNYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RESOCJALIZACJA W WARUNKACH IZOLACYJNYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: RESOCJALIZACJA W WARUNKACH IZOLACYJNYCH 1) Nazwa - Studia podyplomowe RESOCJALIZACJA W WARUNKACH IZOLACYJNYCH Kierownik studiów dr hab. Elżbieta Michałowska,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU

PROGRAM PRAKTYK PEDAGOGIKA ZAWODOWYCH NA KIERUNKU PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU I NAUK SPOŁECZNYCH KATEDRA NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH ZAKŁAD PEDAGOGIKI PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH NA

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy wychowania

Teoretyczne podstawy wychowania Teoretyczne podstawy wychowania 1. Wychowanie człowieka na tle różnych epok 2. Przedmiotowy wymiar wychowania 3. Podstawowe kategorie procesu wychowania 4. Proces wychowania i jego istota 5. Determinanty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA PROGRAM KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DOKTORANCKICH Z ZAKRESU LITERATUROZNAWSTWA 1. Poziom kształcenia Studia III stopnia 2. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 3. Forma studiów Studia stacjonarne 4. Tytuł uzyskiwany

Bardziej szczegółowo

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi

Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi Warsztat GUIDE ME! 8 9 października 2010r. w Łodzi TEMAT SZKOLENIA Rozpoznanie i analiza potrzeb szkoleniowych Perspektywa organizacji i rynku pracy (obszar 1) Polityka kadrowa i kompetencje trenerskie

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2015/2016. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej, praktycznej i empirycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 1: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii UG:

dr hab. Mieczysław Ciosek, prof. UG, kierownik Zakładu Psychologii Penitencjarnej i Resocjalizacji Instytutu Psychologii UG: Niedostosowanie społeczne nieletnich. Działania, zmiana, efektywność. Justyna Siemionow Publikacja powstała na podstawie praktycznych doświadczeń autorki, która pracuje z młodzieżą niedostosowaną społecznie

Bardziej szczegółowo

dr Monika Baryła-Matejczuk

dr Monika Baryła-Matejczuk dr Monika Baryła-Matejczuk 1. Przebieg wykształcenia i rozwoju naukowego: 1. Doktorat z psychologii, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2015) Osobowościowe korelaty ponadstandardowej

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 1: Multimedia w edukacji i e-learning Discipline seminar 1: Multimedia in education and e-learning Kod Punktacja ECTS* 2 Koordynator dr Maria Zając

Bardziej szczegółowo

Metody Badań Methods of Research

Metody Badań Methods of Research AKADEMIA LEONA KOŹMIŃSKIEGO KOŹMIŃSKI UNIVERSITY SYLABUS PRZEDMIOTU NA ROK AKADEMICKI 2010/2011 SEMESTR letni NAZWA PRZEDMIOTU/ NAZWA PRZEDMIOTU W JEZYKU ANGIELSKIM KOD PRZEDMIOTU LICZBA PUNKTÓW ECTS Metody

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Rozmowa kwalifikacyjna jako metoda diagnozy predyspozycji kandydatów do pracy przy selekcji i rekrutacji pracowników./ Moduł 133 :

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki

Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki WZÓR OBSZAR SZTUKI Dokumentacja dorobku artystycznego oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz dorobku stanowiącego osiągnięcie naukowe lub artystyczne,

Bardziej szczegółowo

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH

KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH KOSZALIŃSKA WYŻSZA SZKOŁA NAUK HUMANISTYCZNYCH LOSY ZAWODOWE ABSOLWENTÓW KWSNH STUDIA I STOPNIA ROCZNIK 2012 RAPORT Z BADAŃ Andrzej MICHALSKI, Tomasz BLAR Jarosław STANILEWICZ. AKADEMICKIE BIURO KARIER

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Akademia Dziedzictwa. Strona 1

Akademia Dziedzictwa. Strona 1 Akademia Dziedzictwa Akademia Dziedzictwa IX edycja, MCK, MSAP UEK, Kraków 2015-2016 Założenia programowo-organizacyjne studiów podyplomowych dotyczących zarządzania dziedzictwem kulturowym: Akademia Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU. Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Psychologiczne koszty sukcesu w zarządzaniu./ Moduł 175..: Psychologia Zarządzania Zasobami Ludzkimi. 2. Nazwa przedmiotu w języku

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne.

MBA Zarządzanie Strategiczne. Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Zaproszenie na studia MBA MBA Zarządzanie Strategiczne Politechnika Gdańska oferuje i zaprasza do uczestnictwa w programie MBA: Zarządzanie Strategiczne. Prowadzony w języku angielskim Program MBA Politechniki

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. Anna Czołba PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Anna Czołba Nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na nauczyciela mianowanego zatrudniony w Publicznej Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. T. Kościuszki w

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia:

Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: Symbol Opis efektów kształcenia dla kierunku Socjologia Absolwent studiów I-ego stopnia na kierunku Socjologia: WIEDZA S1_W01 Posiada podstawową wiedzę dotyczącą elementarnych pojęć socjologicznych, budowy

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)

Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Projekty systemowe Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) Ministerstwo Sprawiedliwości, jako jeden z beneficjentów

Bardziej szczegółowo

UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku

UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku UDA-PO KL.04.01.01-00-082/08-03 Pomorski Port Edukacji i Praktyki - Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku Projekt Pomorski Port Edukacji i Praktyki Program Rozwoju Wyższej Szkoły Bankowej w

Bardziej szczegółowo

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW.

DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. DR HAB. AGNIESZKA PAWŁOWSKA, PROF. NADZW. AUTOREFERAT O PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ, OSIĄGNIĘCIACH NAUKOWO-BADAWCZYCH, DYDAKTYCZNYCH, W ZAKRESIE KSZTAŁCENIA KADR I ORGANIZACYJNYCH Przebieg pracy zawodowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia w szkole. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie

OPIS PRZEDMIOTU. Psychologia w szkole. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii. Psychologia. jednolite studia magisterskie OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Psychologia w szkole Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki

Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki Program kształcenia na studiach doktoranckich Wydziału Fizyki dla doktorantów rozpoczynających studia w roku akad. 2014/2015 1. Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki prowadzone są w formie indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki

Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki. Prof. dr hab. n. med. Jerzy Jakowicki (1) Nazwa Badania naukowe w położnictwie (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Medyczny Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod - (4) Studia Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t

K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t K w a l i f i k a c j e i d o ś w i a d c z e n i e z a w o d o w e w ł a ś c i c i e l a P B S A N A L I T Y K z o s t a t n i c h 1 0 l a t Zdzisław Skuza WYKSZTAŁCENIE Tytuł zawodowy: mgr socjologii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1

Praca socjalna WS-SO-PS-N-1; WS-SOZ-PS-N-1 Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 71/2014 Senatu UKSW z dnia 29 maja 2014 r. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 26/2012 Senatu UKSW z dnia 22 marca 2012 r. 1. Dokumentacja dotycząca opisu efektów kształcenia dla

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3

Pielęgniarstwo. Kod przedmiotu P-1-K-BwP studia stacjonarne w/sem. Zajęcia zorganizowane: 20h/20h - 1,7 Praca własna studenta: 10h - 0,3 Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Pielęgniarstwo Wyższa Szkoła Medyczna w Białymstoku Pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis

Metodologia nauk społecznych SYLABUS A. Informacje ogólne Opis Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Dziedzina i dyscyplina nauki Rok studiów/semestr

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM I. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH II. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA DRUGIM

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2010/2011 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 010/011 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr 1 / Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP

Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP Współpraca uczelni UE z krajami partnerskimi w programie Tempus na przykładzie projektu ESFIDIP Katarzyna Riley Marcin Gońda Biuro Międzynarodowych Projektów Edukacyjnych Uniwersytet Łódzki The Establishment

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne

Pielęgniarstwo. Nauki społeczne Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Nazwa kierunku: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Moduły wprowadzające/wymagania wstępne: Nazwa modułu / przedmiotu (przedmiot lub grupa przedmiotów) Osoby prowadzące:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM

FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM Załącznik do Zarządzenia Nr 94/2010 Rektora WUM z dnia25.11.2010 r. (Nazwa jednostki organizacyjnej) FORMULARZ DOROBKU NA STANOWISKU PROFESORA W WARSZAWSKIM UNIWERSYTECIE MEDYCZNYM okres objęty oceną Objaśnienia:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin

OPIS PRZEDMIOTU. Pedagogika Specjalizacja/specjalność. 15 godzin OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Seminarium magisterskie nt. Organizacje pozarządowe i edukacja w perspektywie porównawczej. Wydział Wydział Pedagogiki i Psychologii Instytut/Katedra Instytut

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe. Socjoterapia

Studia Podyplomowe. Socjoterapia Studia Podyplomowe Socjoterapia I. Informacje ogólne II. III. IV. Rekrutacja Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych Program studiów V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne Czas trwania: 2 semestry

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych

Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Studia podyplomowe Metody Statystycznej Analizy Danych Społeczno-Ekonomicznych Zwięzły opis Studia są odpowiedzią na zapotrzebowanie istniejące na rynku pracowników sektora administracyjnego na poszerzanie

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe

DORADZTWO ZAWODOWE. Strona1. Doradztwo zawodowe Strona1 DORADZTWO ZAWODOWE Moduł 1: Diagnoza zawodowa Pierwsze spotkanie poświęcone jest określeniu problemu z jakim zmaga się klient, oraz zaproponowaniu sposobu jego rozwiązania. Jeśli klient jest zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Profil kształcenia. 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie: Wydział Leśny Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Program kształcenia na stacjonarnych studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) na kierunku Leśnictwo na Wydziale Leśnym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 1. Jednostka prowadząca studia doktoranckie:

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego

KARTA KURSU. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Seminarium dziedzinowe 2: Badanie mediów społecznościowych i marketingu internetowego Discipline seminar 2: Social media and internet marketing research Kod Punktacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech. Darmowy fragment www.bezkartek.pl. Maćkowi

System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech. Darmowy fragment www.bezkartek.pl. Maćkowi 1 System resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie w Polsce i w Niemczech Maćkowi 2 dylematy resocjalizacji Seria pod red. Krzysztofa Biela Krzysztof Biel, Przestępczość dziewcząt. Rodzaje i

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA Rok akademicki 2016/2017 PEDAGOGIKA lp. Nazwisko i imię promotora tytuł naukowy Katedra/zakład Temat -zagadnienia Tytuł: Uczniowie (dzieci i młodzież) a zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Wydział. Nauk Społecznych i Humanistycznych. Kierunek Administracja. Wybory specjalności

Wydział. Nauk Społecznych i Humanistycznych. Kierunek Administracja. Wybory specjalności Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych Kierunek Administracja Wybory specjalności Informacje ogólne Podział specjalności Opis specjalności Wybór specjalności Informacje ogólne Pod pojęciem specjalności

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE / Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE

CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE CHRZEŚCIJAŃSKA AKADEMIA TEOLOGICZNA W WARSZAWIE STUDIA PODYPLOMOWE INTEGRACJA SPOŁECZNA i PRAWA CZŁOWIEKA W KONTEKŚCIE WIELORELIGIJNOŚCI realizowane w ramach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP

STUDIA PODYPLOMOWE. Menedżerskie dla MŚP STUDIA PODYPLOMOWE Menedżerskie dla MŚP Rodzaj studiów: doskonalące Liczba godzin: 280 Liczba semestrów: dwa semestry Kierownik studiów: dr Leszek Pruszkowski Koszt studiów podyplomowych: 1400 zł - semestr

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU. Public Relations wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW.

OPIS PRZEDMIOTU. Public Relations wypełnia instytut/katedra. Wydział Pedagogiki i Psychologii. Instytut Psychologii UKW. OPIS PRZEDMIOTU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Rektora UKW Nr 48/2009/2010 z dnia 14 czerwca 2010 r. Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Public Relations wypełnia instytut/katedra Wydział Wydział Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Społeczeństwo późnej nowoczesności zjawiska kulturowe i społeczne. Symptomy ponowoczesności

Społeczeństwo późnej nowoczesności zjawiska kulturowe i społeczne. Symptomy ponowoczesności Nazwa modułu: Społeczeństwo późnej nowoczesności zjawiska kulturowe i społeczne. Symptomy Rok akademicki: 2016/2017 Kod: HSO-1-606-s Punkty ECTS: 14 Wydział: Humanistyczny Kierunek: Socjologia Specjalność:

Bardziej szczegółowo

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Opis systemu. System akumulacji i transferu punktów ECTS przyjęty na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Mapowanie i diagnoza kompetencji pracowniczych, opracowanie arkuszy kompetencyjnych dla celów rekrutacji i ocen okresowych../ Moduł

Bardziej szczegółowo

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie

S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne. Badania naukowe w pielęgniarstwie S YL AB US MODUŁ U ( PRZEDMIOTU) I nforma cje ogólne Kod modułu CBNP Nazwa modułu Badania naukowe w pielęgniarstwie Rodzaj modułu Wydział PUM Kierunek studiów Specjalność Poziom studiów Forma studiów Rok

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ

Program kształcenia na studiach wyższych. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ Program kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa kierunku studiów Określenie obszaru kształcenia/obszarów kształcenia, z których został wyodrębniony kierunek studiów, dla którego tworzony

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA na studiach trzeciego stopnia w dyscyplinie architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

ma uporządkowaną wiedzę o istocie i zakresie bezpieczeństwa społecznego

ma uporządkowaną wiedzę o istocie i zakresie bezpieczeństwa społecznego Efekty kształcenia dla kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych Profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU

SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU SYLABUS/OPIS PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu/ moduł (w języku polskim) Zarządzanie własną karierą zawodową i rozwojem pracowników w organizacji./ Moduł 181.: Diagnoza i rozwój kompetencji pracowników 2.

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPIEŃ. Instytut Pedagogiki Specjalnej

SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPIEŃ. Instytut Pedagogiki Specjalnej SEMINARIA STUDIA NIESTACJONARNE I STOPIEŃ Instytut Pedagogiki Specjalnej Lp. Nazwisko i imię promotora Mirosław- Nawrocka 1 Katarzyna Tytuł naukowy Katedra/ Zakład Temat- zagadnienia doktor Zakład Psychopedagogiki

Bardziej szczegółowo

"1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków:

1. Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymieniowych warunków: Załącznik Nr 1 do ogłoszenia Na stanowisko pracownika socjalnego KWALIFIKACJE PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH wskazane ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jedn. Dz.U. z dnia 30 stycznia

Bardziej szczegółowo

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej

Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Funkcje i charakter pracy magisterskiej/dyplomowej 1. Praca dyplomowa kończy proces kształcenia w Uczelni. Jej obrona (i pozytywny wynik egzaminu dyplomowego)

Bardziej szczegółowo

Socjologia - opis przedmiotu

Socjologia - opis przedmiotu Socjologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Socjologia Kod przedmiotu 14.2-WP-PSChM-PPP-Ć-S14_pNadGenR2I80 Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Psychologia

Bardziej szczegółowo

Psychologia - opis przedmiotu

Psychologia - opis przedmiotu Psychologia - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Psychologia Kod przedmiotu 14.4-WK-IiEP-Ps-W-S14_pNadGen07S5Q Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015

Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 2014/2015 Program kształcenia na Studiach Doktoranckich Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w roku 201/2015 Wydział Zarządzania UW posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dwóch dyscyplinach:

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH

DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH DIAGNOSTYKA W TECHNIKACH I ZASADNICZYCH SZKOŁACH ZAWODOWYCH dr Anna Wawrzonek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Studiów Edukacyjnych Szkoły zawodowe Zasadnicze szkoły zawodowe Technika

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

196 Biogramy autorów

196 Biogramy autorów BIOGRAMY AUTORÓW Niewiadomska Iwona profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk humanistycznych, magister prawa. Dyrektor Instytutu Psychologii KUL (od 2008), Kierownik Katedry Psychoprofilaktyki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SOCJOLOGIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

SOCJOLOGIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) SOCJOLOGIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) Program studiów na kierunku socjologia zorganizowany jest wokół sprofilowanych zawodowo modułów tematycznych, które rozpoczynają się już na pierwszym

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów

Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY ECTS ROK SEMESTR STATUS MODUŁU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU

PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU PROGRAM KSZTAŁCENIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH AKADEMIA TRENERÓW BIZNESU 1. Nazwa studiów podyplomowych: Akademia trenerów biznesu 2. Zwięzły opis kierunku Studia podyplomowe Akademia trenerów biznesu prowadzone

Bardziej szczegółowo

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję

2. Autor/autorzy, data wydania, tytuł, wydawca lub czasopismo, tom, strony. Mój wkład w powstanie tej pracy polegał na Mój udział procentowy szacuję WZÓR OBSZAR NAUK SPOŁECZNYCH Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz informacja o osiągnięciach dydaktycznych, współpracy naukowej i popularyzacji nauki I. Wykaz publikacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA Nr./2014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 27 czerwca 2014 r. PSP.40-4/14 (projekt) UCHWAŁA Nr./014 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu z dnia 7 czerwca 014 r. w sprawie utworzenia specjalności kształcenia Zarządzanie zasobami ludzkimi na studiach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM

PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wydział Humanistyczny Instytut Pedagogiki PROGRAM PRAKTYKI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU I NA I ETAPIE EDUKACYJNYM DLA STUDENTÓW STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu

Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu Streszczenie pracy doktorskiej Autor: mgr Wojciech Wojaczek Tytuł: Czynniki poznawcze a kryteria oceny przedsiębiorczych szans Wstęp W ciągu ostatnich kilku dekad diametralnie zmienił się charakter prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do:

Charakterystyka studiów Podyplomowe studia skierowane są do: Akademia Sztuki w Szczecinie ogłasza nabór na drugą edycję dwusemestralnych studiów podyplomowych: Zarządzanie kulturą z wybranymi aspektami zarządzania szkolnictwem artystycznym 219 godzin zajęć zostanie

Bardziej szczegółowo

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie:

Prosimy o udzielenie informacji w następującym zakresie: Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa www.hfhr.pl INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa www.inpris.pl Fundacja Panoptykon ul. Orzechowska 4/4,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przyswojenie przez studentów podstawowych pojęć z C2. Przekazanie studentom wiedzy i zasad, dotyczących podstawowych

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku)

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. prof. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia Nazwa programu kształcenia (kierunku) Pielęgniarstwo Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie. Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem, Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP w Warszawie Katedra Pedagogiki Pracy dr hab. Henryk Bednarczyk Technologia kształcenia zawodowego Plan nauczania Specjalność: Pedagogika pracy z zarządzaniem i marketingiem,

Bardziej szczegółowo

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych

Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w szkoleniach zawodowych TEMAT SZKOLENIA Systemy, miary oraz narzędzia zapewniania jakości w ch Dzień 1 OPIS SZKOLENIA GRUPA DOCELOWA Przedstawiciele Publicznych Służb Zatrudnienia/PSZ, instytucji edukacyjnych i szkoleniowych,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU 11. CELE PRZEDMIOTU: Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: III/ 5 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 6. LICZBA GODZIN: 30h (WY), 30h

Bardziej szczegółowo

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching

Psychologia. w indywidualnej organizacji toku studiów. Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching Psychologia w indywidualnej organizacji toku studiów Studia niestacjonarne jednolite magisterskie Psychologia biznesu i coaching immatrykulacja 201/2017 NAZWA MODUŁU i ELEMENTY SKŁADOWE LICZBA GODZIN PUNKTY

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu Zarządzanie Kod przedmiotu TiR

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne

PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH. Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne PROPONOWANE TEMATY ZAGADNIEŃ DO PRAC DYPLOMOWYCH Kierunek ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA na rok akademicki 2013/14 Studia stacjonarne Przykładowe zakresy tematyczne: Dr Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka

Bardziej szczegółowo