AUTOREFERAT o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznowychowawczej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "AUTOREFERAT o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznowychowawczej"

Transkrypt

1 Łódź, dnia AUTOREFERAT o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznowychowawczej i organizacyjnej I. Imię i nazwisko Piotr Chomczyński II. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe z podaniem nazwy, miejsca i roku ich uzyskania Uniwersytet Łódzki, studia podyplomowe Profesjonalne Kadry Sektora Badań i Rozwoju, tytuł pracy dyplomowej Wykorzystanie eyetrackera w badaniach dostępności stron internetowych dla osób słabo widzących. Założenia metodologiczne uzyskanie certyfikatu poświadczającego znajomość metodologii zarządzania projektem PRINCE 2 (Reg. No. P2R/990959, certificate No GTY) Uzyskanie stopnia doktora na Wydziale Ekonomiczno Socjologicznym, z zakresu socjologii. Temat rozprawy doktorskiej: Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej. Proces stawania się ofiarą Studia wyższe w trybie dziennym na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: Stosunki Międzynarodowe, specjalizacja: amerykanistyka Temat pracy magisterskiej: Determinants of the Candidate Nomination Process in Primary Elections.

2 Studia wyższe w trybie dziennym na Wydziale Ekonomiczno - Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek: Socjologia, specjalizacje: socjologia zasobów ludzkich, metodologiczno badawcza Temat pracy magisterskiej: Uwarunkowania stylów przywódczych menedżerów polskich firm produkcyjnych III. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego do chwili obecnej zatrudnienie na stanowisku asystenta w Katedrze Socjologii Organizacji i Zarządzania na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego zatrudnienie na stanowisku członka zespołu oraz kierownika badań jakościowych w Demos Polska w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie. IV. skazani osiągnięcia wynika ąc go z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.): a) Książka stanowiąca podstawę postępowania habilitacyjnego Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, Publikacje związane z problematyką poruszaną w książce. Piotr Chomczyński, Problem dominacji i podporządkowania wśród dziewcząt i chłopców w Zakładach Poprawczych typu półotwartego w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2/2013, s Piotr Chomczyński, Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami wśród wychowanków zakładów poprawczych w Polsce, Studia Edukacyjne, 26/2013, s

3 Piotr Chomczyński, Problem bezpieczeństwa personelu zakładów poprawczych dla nieletnich w kontaktach z wychowankami. Socjologiczna analiza czynników wewnętrznych, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, tom 21/2013, ss Piotr Chomczyński (2013) Instytucja totalna w obiektywie. Socjologiczna analiza architektury wybranych zakładów karnych [w:] pod red. Tomasza Ferenca i Marka Domańskiego, Architektura przymusu. Interdyscyplinarne studia nad dyscyplinującymi funkcjami architektury, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Łódź. Beata Pawłowska, Piotr Chomczyński (2012) The Methods of Negative Emotions Managing Based on Teachers Control Group Research, Culture and Education, 6(92)/2012, pp b o wienie celu naukowego ww. p ac i osiągniętych wynik w w a o wienie ich ewentualnego wykorzystania. Książka pt. Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych stanowi efekt sześcioletnich badań realizowanych w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych w Polsce. Pragnę podkreślić, że wnioski w niej zawarte są oparte na licznych obserwacja prowadzonych w instytucjach ograniczających wolność w Polsce i zagranicą (Ekwador, Brazylia, Stany Zjednoczone, Niemcy). Doświadczenia zdobyte w Polsce i innych krajach a także udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach tematycznych poświęconych temu zagadnieniu, pozwoliły mi na uzyskanie nie tylko szerszego światopoglądu i podstaw do stworzenia koncepcji badań, lecz także dały możliwość osadzenia ich w realiach metodologicznych. Realia te można określić jako specyficzne, gdyż wiążą się ze zbieraniem danych w terenie, który wymaga od badacza nie tylko umiejętności pozyskiwania informacji od rozmówców, lecz także pokory i otwartości wynikającej ze skrajnie różnego środowiska względem tego, w którym pracownik nauki jest na co dzień osadzony. Liczne nieformalne rozmowy prowadzone zarówno z personelem jak i osobami przebywającymi w instytucjach totalnych pod różnymi szerokościami geograficznymi, utwierdziły mnie w przekonaniu, że warto podjąć problem działań formalnych i nieformalnych składających się na życie w nich. Coraz bardziej intensywne doświadczenia wynikające z licznych pobytów w zakładach karnych, aresztach śledczych, zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich oraz ich zagranicznych odpowiednikach, pozwoliły mi wyodrębnić pewne obszary badawcze i opisać

4 je w formie artykułów, z których dwa zostały rozwinięte w pracy habilitacyjnej. Stworzyło mi to możliwość zyskania potrzebnej informacji zwrotnej ze strony środowiska akademickiego i praktyków odnośnie przyjętej metodologii i budowanych przeze mnie wniosków. Liczne komentarze i ogólne pozytywne przyjęcie efektów mojej pracy badawczej utwierdziły mnie w przekonaniu, że warto rozszerzyć badania i w sposób kompleksowy opublikować je w postaci książki stanowiącej podstawę do postępowania habilitacyjnego. Publikacja pracy pt. Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych przedstawia formalne i nieformalne uwarunkowania mające wpływ na interakcje podopiecznych zarówno podejmowane wobec siebie, jak również personelu. Zastosowana perspektywa interpretatywnego opisu rzeczywistości pozwala zaakcentować symboliczną warstwę rożnych procesów zachodzących w grupach wychowanków, jak np. reguły inicjacji, przejścia statusowe, negocjacje roli, czy strategie emocjonalne. Książka składa się z dwunastu rozdziałów, gdzie najpierw przedstawiona została przyjęta w pracy perspektywa teoretyczna i metodologiczna, zaś w dalszej części omówione zostały kwestie formalno-prawne związane z funkcjonowaniem badanych instytucji, by potem wprowadzić Czytelnika w niuanse związane z nieformalną stratyfikacją zwaną drugim życiem, pozwalającą zrozumieć zagadnienia opisywane w części wynikowej. Końcowy rozdział zawiera krótkie omówienie alternatywnych wobec zastosowanych w pracy podejść teoretycznych, które także mogłyby posłużyć do opisu problematyki zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. Celem przybliżenia książki skrótowo przedstawiam treść poszczególnych rozdziałów. Rozdział pierwszy, poświęcony jest charakterystyce przyjętych w badaniach założeń teoretycznych, które rzutują nie tylko na sposób spostrzegania analizowanej rzeczywistości, lecz także wyznaczają azymut metodologiczny. Omówione zostały prace pragmatystów (John Dewey, William James), przedstawicieli Szkoły Chicago, etnometodologii (Harold Garfinkel), fenomenologii (Alfred Schutz), podejścia dramaturgicznego (Erving Goffman), symbolicznego interakcjonizmu (Herbert Blumer i jego kontynuatorzy) i pozostających w bliskim w związku teorii etykietowania (Robert Prus, Howard Becker). Ponadto poruszony został także problem pojawiania się emocji negatywnych (Susan Shott, Theodore Kemper, Thomas Sheff, Randall Collins) i strategii emocjonalnych (Arlie Hochschild, Erving Goffman) z punktu widzenia socjologii interpretatywnej.

5 Rozdział drugi obejmuje zagadnienia związane z jakościowym badaniem organizacji. Zaznaczone są główne akcenty paradygmatyczne i wynikające z nich metody opisu norm, wartości, kultur organizacyjnych i tego wszystkiego, co wiąże się z próbą etnograficznego opisu wzajemnych relacji aktorów wypełniających swoimi działaniami formalne ramy instytucji. Szczególnie zaakcentowane zostało podejście interpretatywne wobec analizy kultur organizacyjnych postrzeganych tutaj za Lindą Smircich jako rdzenną metaforę organizacji. Prezentowane teorie i ujęcia metodologiczne odniesione zostały do badanych w pracy instytucji i skonfrontowane z typowymi dla nich realiami badawczymi. Rozdział trzeci stanowi nie tylko wprowadzenie w metodologiczne aspekty realizowanych badań, lecz przede wszystkim polemikę z ogólnie przyjętymi założeniami dotyczącymi metod badawczych wykorzystanych w tejże pracy terenowej (obserwacja uczestnicząca, wywiad swobodny, analiza materiału filmowego, zdjęć i dokumentów formalnych wewnętrznych i zewnętrznych ). W tej części zaprezentowane są wnioski wynikające z moich doświadczeń związanych z prowadzeniem badań w instytucjach określanych jako totalne, których charakter rzutuje na konieczność poddania krytycznej weryfikacji zasad metodologicznych. Przeanalizowane zostały te procesy badawcze, które w ramach prawideł metodologicznych pozwalają badaczowi na zrozumienie dostrzeganych przez niego zjawisk, uzyskiwanych informacji i sposobów ich weryfikacji w oparciu o relacje z badanymi. Rozdział czwarty poświęcony jest wprowadzeniu Czytelnika w formalne aspekty działalności schronisk i zakładów poprawczych. Omówione zostały podstawy prawne (ustawy, rozporządzenia), które tworzą oficjalne ramy dla pobytu podopiecznych w placówkach, wraz z krótką prezentacją katalogu dostępnych działań motywacyjnych, które w założeniu kształtują kierunek ich aktywności. Rozdział piąty jest swego rodzaju wprowadzeniem w nieformalne, drugie życie badanych organizacji. Dostarcza on wyjaśnień dla zjawisk, które występowały dawniej, choć nadal w mniejszym bądź większym stopniu rzutują na interakcje wychowanków. Ta część pracy oferuje także Czytelnikowi katalog pojęć, którymi posługuję się dalej przy opisie zachodzących zjawisk i procesów stanowiących przedmiot badań. Ponadto konfrontacji została poddana dawna tzw. twarda grypsera z obecnymi zasadami, które z niej się wywodzą.

6 Rozdział szósty obejmuje uwarunkowania mające znaczenie w przypadku pojawienia się w placówce nowych wychowanków. Jest to zagadnienie warte szczegółowej analizy, gdyż dostarcza licznych przejawów istnienia norm i wartości nieformalnych, które w tym czasie materializują się w postaci podejmowanych wobec przybysza działań. Poddane analizie są różne scenariusze i ich uwarunkowania, które prowadzą niekiedy to ukonstytuowania się trajektorii przybyszów. Rozdział siódmy odnosi się do nieformalnych uwarunkowań stratyfikacji wśród dziewcząt i chłopców. Opisane zostały tutaj wyznaczniki zajmowania pozycji w grupie, które decydują o tym, czy wychowanek doświadcza awansów, czy też podlega degradacji. W przypadku różnic osobno omówione zostały czynniki typowe dla dziewcząt i chłopców. Analizie poddane zostały także inne przejścia statusowe i czynniki je warunkujące. Rozdział ósmy podnosi temat uwarunkowań leżących u podstaw zachowań emocjonalnych wśród podopiecznych. Omówione zostały sytuacje, które z reguły decydują o wystąpieniu reakcji emocjonalnych o charakterze negatywnym. Tutaj również dokonane zostało rozróżnienie na chłopców i dziewczęta, z racji zauważalnych odmienności odnoszących się do sytuacji stymulujących powstawanie emocji. Rozdział dziewiąty konsekwentnie podtrzymuje podziały, które tym razem opierają się na kryterium stażu i wyznaczają linię demarkacyjną pomiędzy wychowankami z wolności i doświadczonymi. Przejawiane w tych dwóch grupach strategie emocjonalne zdecydowanie różnią się od siebie. Temat strategii emocjonalnych został wyodrębniony z rozdziału o emocjach, z racji wagi tego zagadnienia z punktu widzenia filozofii działania placówek. Sposoby radzenia sobie z emocjonalnością są jednym z głównych zagadnień skupiających na sobie uwagę personelu, w jego kontaktach z podopiecznymi. Rozdział dziesiąty koncentruje się na zagadnieniu procesów leżących u podstaw przyjmowania określonych ról przez wychowanków. Stanowią one wynik podejmowanych przez nich działań opisanych we wcześniejszych rozdziałach książki (np. działań autoprezentacyjnych w momencie pojawienia się w placówce, strategii emocjonalnych, itd.). Wprowadzona została taksonomia ról wraz z uwzględnieniem dynamiki ich przyjmowania i opuszczania.

7 Rozdział jedenasty zamyka część empiryczną pracy i odnosi się do zagadnienia relacji pomiędzy interakcjami a infrastrukturą placówek. Jego powstanie wiąże się z zaobserwowanym wpływem fizycznych aspektów przestrzeni schronisk i zakładów na działania wychowanków. Ponadto podjęty jest także temat kontroli sprawowanej przez personel przy wykorzystaniu czynników infrastrukturalnych. Rozdział dwunasty stanowi odniesienie perspektywy teoretyczno-metodologicznej do innych, alternatywnych ujęć, które mogłyby znaleźć zastosowanie w badaniach nad placówkami resocjalizacyjnymi. Zasygnalizowane są ramy koncepcyjne, które mogłyby stanowić inspirację do prowadzonych tutaj badań. Zakończenie oprócz podsumowania uzyskanych wyników badań zawiera także pewną refleksję krytyczną dotyczącą obecnych w Polsce uwarunkowań prawnych i ekonomicznych składających się na debatę nad dalszą zasadnością istnienia analizowanych tutaj instytucji. Pogłębionej refleksji wymaga jasne określenie tożsamości zakładów poprawczych (czy są to bardziej instytucje penalizujące czy raczej wychowawcze) i związanych z nią działaniami formalnoprawnymi. Działania wychowanków schronisk dla nieletnich i zakładów poprawczych. Socjologiczna analiza interakcji grupowych to praca, która w jakimś stopniu wypełnia lukę wśród badań instytucji określonych przez Ervinga Goffmana jako totalnych, a w szczególności zakładów poprawczych. Do walorów omawianej tutaj monografii zaliczyć można: 1) Prezentację rozległych ze względu na czas trwania (koło 6 lat) i zakres (zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich w całej Polsce, reprezentujące wszystkie typy i rodzaje: dla dziewcząt i chłopców, otwarte, półotwarte, zamknięte i o wzmożonym nadzorze wychowawczym) badań, które pozwalają na zrozumienie współczesnych uwarunkowań składających się na okoliczności pobytu wychowanków w instytucjach wychowawczych dla nieletnich; 2) Zastosowanie pełnej triangulacji (badacza, metodologicznej, danych i teoretycznej) w celu uzyskania maksymalnego stopnia obiektywizmu, kompleksowości, rzetelności i osadzenia wniosków w realiach badawczych. Triangulacja pozwoliła mi spojrzeć na analizowane zjawiska z kilku stron (także z perspektywy interpersonalnej), co miało przełożenie na

8 poszukiwania alternatywnych wytłumaczeń wobec tych, które nasuwały się niejako samoistnie. 3) Wykorzystanie metod jakościowych, które w tym obszarze pozwalają na pogłębienie wniosków i bieżącą modyfikację narzędzi badawczych, gdy wymagała tego sytuacja, lub pojawiały się nowe okoliczności. Uzyskany materiał jakościowy pozwolił zwrócić uwagę na subtelności, które w podejściu ilościowym mogą pozostać niewidoczne. Łącznie spędziłem 8 miesięcy w badanych placówkach i przeprowadziłem prawie sto wywiadów (z dyrektorami placówek, szkół, kierownikami internatów, psychologami, pedagogami, wychowawcami, nauczycielami, strażnikami i wychowankami), co przełożyło się na blisko półtora tysiąca stron transkrypcji. Ponadto odbyłem wiele nieformalnych rozmów z oprócz wymienionymi wyżej środowiskami, także z pracownikami Ministerstwa Sprawiedliwości, sądów rodzinnych, Najwyższej Izby Kontroli, pracownikami Rzecznika Praw Dziecka i Rzecznika Praw Obywatelskich, pracownikami Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych, do których także trafiają wychowankowie badanych tutaj placówek. 4) Pokazanie szerszego kontekstu wykraczającego poza badane instytucje, który ma wpływ na zachodzące w nich procesy. Zaletą prezentowanych analiz jest prześledzenie ścieżek oddziaływań na kształt zachowań mających początek w szerszych kontekstach społecznych. Analizy Chomczyńskiego uwzględniają instytucje i formalne regulacje z otoczenia badanych placówek, ale również uprzednie biograficznie determinowane doświadczenia podopiecznych mające wpływ na podejmowane przez nich działania w ramach placówki. [ ] Opis zewnętrznych wpływów konstytutywnych dla działania podopiecznych wewnątrz instytucji jest ważnym rezultatem przedstawionych badań. (z recenzji wydawniczej Marka Gorzko, dr hab. prof. nadzw. Uniwersytetu Szczecińskiego). 5) Konfrontacja silnie zakorzenionych w naukach społecznych teorii z praktyką badawczą i uzyskanymi rezultatami. Przykładem może być teoria instytucji totalnych Goffmana zestawiona z przedstawionymi tutaj wynikami badań. Tym samym tak zwane instytucje zamknięte (totalne) okazują się zamknięte pod pewnymi tylko względami (z recenzji wydawniczej Marka Gorzko). Podobnie konfrontacji poddane zostały także socjologiczne teorie emocji, czy założenia Michel Foucault odnośnie architektonicznych aspektów sprawowania nadzoru.

9 6) Zastosowane podejście interpretatywne dało możliwość rekonstrukcji wzajemnych oddziaływań wychowanków i okoliczności, które mają na nie wpływ. Praca Piotra Chomczyńskiego jest zarazem argumentem na rzecz przydatności interakcjonistycznej perspektywy teoretycznej, w świetle której ludzie zamieszkujący opisywane przez badacza światy jawią się jako osoby z krwi i kości podejmujące aktywne działania w ramach ograniczeń na jakie natrafiają (z recenzji wydawniczej Marka Gorzko). 7) W pracy zawarte zostały taksonomie w zakresie uwarunkowań pozycji wychowanków w grupie, odgrywanych przez nich ról a także strategii emocjonalnych. Wraz z uwzględnieniem dynamiki opisywanych procesów, pozwalają one na uporządkowanie wiedzę na temat działań wychowanków i kontekstów, które do nich prowadzą. V m wi ni ozostałych osiągnię naukowo - badawczych. a) Informacja o zainteresowaniach naukowych i d iałalności publikacyjnej Moje zainteresowania naukowe już na ostatnich latach studiów socjologicznych koncentrowały się wokół problematyki kultury organizacyjnej i socjologii zasobów ludzkich. W tym czasie, jeszcze jako student, miałem możliwość wzięcia udziału w projekcie badawczym KBN pod kierunkiem prof. zw. dr hab. Krzysztofa Koneckiego (nr 2 HOE ) pt. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi. W ramach projektu zajmowałem się statystyczną analizą danych ilościowych, na podstawie których, opierając się także na przeprowadzonych badaniach jakościowych, napisałem pracę magisterską. Po ukończeniu projektu, wraz z prof. Koneckim zredagowaliśmy książkę pt. Zarządzanie organizacjami. Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007, gdzie wraz z dr. Anetą Czaplą opublikowałem rozdział pt. Wpływ silnej kultury organizacyjnej na zakres stosowania procedur zarządzania zasobami ludzkimi. W czasie trwania projektu wraz z prof. Koneckim opublikowaliśmy także kilka artykułów i rozdziałów w książkach, np.: Wymiar merytokratyczny i sieciowy w percepcji menedżerów polskich firm produkcyjnych, Organizacja i Kierowanie, nr 3 (117), Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN, Warszawa 2004, Kulturowe uwarunkowania kapitału społecznego, współautor, [w:] pod red. H. Januszka, Zeszyty Naukowe nr 58, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2005, Sieciowe uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw produkcyjnych w Polsce [w:] pod red. B. Glinki i K. Koneckiego Współczesne problemy socjologii organizacji i zarządzania,

10 Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź Na ostatnim roku studiów socjologicznych moje zainteresowanie badawcze wzbudził także jeszcze wtedy mało znany problem nękania psychicznego pracowników (mobbing). W rezultacie moich zainteresowań podjąłem się badań jakościowych, zaś w efekcie decyzji o wykorzystaniu techniki obserwacji uczestniczącej ukrytej zatrudniłem się w jednym z przedsiębiorstw produkcyjnych, gdzie miałem okazję obserwować interesujące mnie procesy. Na skutek badań udało mi się uzyskać nie tylko rozległy materiał empiryczny, lecz także udoskonalić mój warsztat metodologiczny związany z pracą terenową. W efekcie tych badań opublikowałem na łamach Przeglądu Socjologii Jakościowej artykuł pt. Wybrane problemy etyczne w badaniach. Obserwacja uczestnicząca ukryta. tom II, nr 1. (2007) oraz Uwarunkowania podejmowania działań obronnych lub ich zaniechania w przypadku osób nękanych psychicznie w miejscu pracy., tom III, numer 2. (2008). Kolejne wyniki badań nad mobbingiem publikowałem w ogólnopolskich czasopismach, np. Problemy Zarządzania, artykuł pt. Rola organizacyjnych znaczących innych w procesie konstruowania sytuacji bez wyjścia. Nękanie w miejscu pracy [w:] nr 1/2006, Humanizacja pracy, artykuł pt. Interakcja ofiara-agresor w sytuacji mobbingu w miejscu pracy. Techniki adaptacyjne nękanych pracowników, 1 (241) 2008 (XLI). Efektem mojej pracy badawczej była obrona pracy doktorskiej w 2007 roku i późniejsza jej publikacja pt. Mobbing w pracy z perspektywy interakcyjnej. Proces stawania się ofiarą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, Przez cały czas moje zainteresowania badawcze koncentrowały się wokół kwestii kultury organizacyjnej, czego efektem było opublikowanie w Japonii rozdziału pt. Corporate Culture as an Independent Variable: Studies on Management in Polish Manufacturing Companies [w:] pod red. Akihiro Ishikawa, Masamichi Sasaki, Toshimasa Shiraishi and Nikolay Dryakhlow, Corporate Culture in Globalization, Chuo University Press, Tokyo, 2012, a także rozdziału pt. Style kierownicze kierowników polskich firm produkcyjnych [w:] pod red. Sławomira Banaszaka, Kazimierza Doktóra, Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Komunikacji i Zarządzania, Poznań. Problem kultury organizacyjnej powiązałem także z zagadnieniem kontroli pracowników w zrealizowanych przez siebie badaniach ilościowych i jakościowych opublikowanych w artykule pt. Problematyka kontroli w miejscu pracy z punktu widzenia kontrolujących i kontrolowanych wyniki badań [w:] pod red. Zbigniewa Górala, Kontrola pracownika. Możliwości techniczne i dylematy prawne, Oficyna Wolters Kluwer Business. Na dalszym etapie rozwijanej przez mnie aktywności naukowej moją

11 uwagę przykuły zagadnienia związane z socjologią wizualną. Ich efektem były trzy publikacje artykułów w dwóch książkach pod moją współredakcją: Wielka wojna ojczyźniana na plakatach sowieckich [w:] pod red. Tomasza Ferenca, Waldemara Dymarczyka i Piotra Chomczyńskiego, Plakat jako narzędzie propagandy wojennej. Socjologia wizualna w praktyce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, Instytucja totalna w obiektywie. Socjologiczna analiza architektury wybranych zakładów karnych [w:] pod red. Tomasza Ferenca i Marka Domańskiego, Architektura przymusu. Interdyscyplinarne studia nad dyscyplinującymi funkcjami architektury, Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Łódź, Viva la Revolución! Rewolucja kubańska i jej konsekwencje w rzeczywistości zimnowojennej. Socjologiczna analiza plakatów kubańskich [w:] Wojna, Obraz, Propaganda [red.] Tomasza Ferenca, Waldemara Dymarczyka i Piotra Chomczyńskiego, Od uzyskania stopnia doktora opublikowałem dwie książki mojego autorstwa, dwie we współautorstwie (jedna w języku angielskim i hiszpańskim) oraz 6 w redakcji. Ponadto opublikowałem dziesięć rozdziałów w książkach (w tym publikacje w języku angielskim i japońskim) oraz 10 artykułów w recenzowanych czasopismach o zasięgu ogólnopolskim i europejskim. 4 z nich znalazły się w czasopismach należących do bazy ERIH (European Reference Index for Humanities) oraz CEJSH (The Central European Journals of Social Sciences and Humanities). W moim dorobku znalazło się także 13 haseł do Słownika socjologii jakościowej (hasła: Atlas TI, Delimitacja przez konceptualizację, Dewiacja, Działanie połączone, Interakcja, Ja podmiotowe i ja przedmiotowe w ujęciu Meada, Obserwacja, Obserwacja uczestnicząca, Paradygmat interpretatywny, Przekładalność perspektyw, Teoria etykietowania, Triangulacja, Zogniskowany wywiad grupowy) pod redakcją Krzysztofa Koneckiego i moją, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2012 a także 6 niepublikowanych raportów badawczych zawierających wyniki badań w ramach współpracy z biznesem i organizacjami pożytku publicznego. Po zakończeniu pracy badawczej w ramach studiów doktorskich moje zainteresowania naukowe wzbudziły instytucje zamknięte, czego efektem były następujące publikacje: Piotr Chomczyński, Problem dominacji i podporządkowania wśród dziewcząt i chłopców w Zakładach Poprawczych typu półotwartego w Polsce, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2/2013, s

12 Piotr Chomczyński, Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami wśród wychowanków zakładów poprawczych w Polsce, Studia Edukacyjne, 26/2013, s Piotr Chomczyński, Problem bezpieczeństwa personelu zakładów poprawczych dla nieletnich w kontaktach z wychowankami. Socjologiczna analiza czynników wewnętrznych, Profilaktyka Społeczna i Resocjalizacja, tom 21/2013, ss Piotr Chomczyński, Czynniki egzogenne determinujące zachowania agresywne wychowanków zakładów poprawczych wobec pracowników, Resocjalizacja Polska, 4/2013, Beata Pawłowska, Piotr Chomczyński (2012) Sposoby radzenia sobie z emocjami negatywnymi na przykładzie grupy nauczycieli,, Studia Edukacyjne, 21/2012, s Beata Pawłowska, Piotr Chomczyński (2012) The Methods of Negative Emotions Managing Based on Teachers Control Group Research, Culture and Education, 6(92)/2012, pp Piotr Chomczyński, Emocje agresji i smutku, ich przejawy oraz sposoby radzenia sobie z nimi wśród wychowanek zakładów poprawczych w Polsce. Socjologiczna analiza zjawiska [w:] pod red. Krzysztofa Koneckiego i Beaty Pawłowskiej, Emocje w życiu codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź (w druku). Fotografia w badaniach nad stygmą społeczną. Wnioski metodologiczne z badań nad stygmatyzacją przestępców, (artykuł niepublikowany). b n o acje dotyc ące d iał w kon e encjach p ojektach badawc ych i elacjach ięd yna odowych Uczestnictwo w najważniejszych konferencjach (po uzyskaniu stopnia doktora) Od czasu uzyskania stopnia naukowego doktora uczestniczyłem w konferencjach krajowych i zagranicznych, z których najważniejsze i najbardziej aktualne to:

13 , Gniezno, referat pt. Autostygmatyzacja wychowanków zakładów poprawczych jako jedna z barier reintegracji społecznej. Socjologiczna analiza zjawiska II Międzynarodowej Konferencji Naukowej z cyklu Konteksty efektywności. Interdyscyplinarne konteksty efektywności aktywizacji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, Gnieźnieńska Szkoła Wyższa Milenium , Szczecin, referat pt. Zewnętrzne i wewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa personelu i wychowanków zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich w Polsce w ramach III Seminarium Naukowego Współczesne metody resocjalizacji Bezpieczeństwo fundamentem resocjalizacji, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum , Turyn, Włochy, referat pt. Doing Organizational Ethnography. Methodological and Ethical Dilemmas, w ramach 11 Konferencji ESA, pt. Crisis, Critique and Change , Szczecin, referat pt. Emocje agresji i smutku, ich przejawy oraz sposoby radzenia sobie z nimi wśród wychowanek zakładów poprawczych w Polsce. Socjologiczna analiza zjawiska w ramach XV Zjazdu Socjologicznego PTS, Co po kryzycie? , Coimbra, Portugalia, wykłady w ramach program Erasmus na temat metodologii badań instytucji zamkniętych, Instituto Superior Miguel Torga , Łódź, prowadzenie panelu tematycznego pt. Problemy prowadzenia badań terenowych i referat pt. Badania etnograficzne instytucji totalnych. Perspektywa badań jakościowych w ramach Transdyscyplinarnego Sympozjum Badań Jakościowych, Uniwersytet Łódzki referat pt. Problem bezpieczeństwa personelu zakładów poprawczych dla nieletnich w kontaktach z wychowankami. Socjologiczna analiza czynników wewnętrznych, w ramach konferencji tematycznej Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania bezpieczeństwa w zakładach poprawczych, Ministerstwo Sprawiedliwości, Zakład Poprawczy w Poznaniu, Poznań odczyt na konferencji zorganizowanej przez Niemiecki Czerwony Krzyż w ramach polsko-niemieckiego projektu Arbeitsforderung durch soziale Teilhabe ( Wspieranie udziału w rynku pracy poprzez integrację społeczną ) pt. Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami wśród wychowanków zakładów poprawczych w Polsce , Genewa, Szwajcaria, The role of teachers' emotional work in the process of building their authority among pupils in public schools and reformatories. 10th Conference of the European Sociological Association, Social Relations in Turbulent Times , referat pt. Sposoby radzenia sobie z negatywnymi emocjami wśród wychowanków zakładów Poprawczych w Polsce, w ramach konferencji tematycznej Emocje w życiu

14 codziennym. Analiza kulturowych, społecznych i organizacyjnych uwarunkowań ujawniania i kierowania emocjami, Łódź , Londyn, Wielka Brytania, , Functioning of reformatories for juvenile female and male delinquents. Some methodological conclusions from qualitative research, International Perspectives on Qualitative Research in the Social Sciences, Cardiff University , Lizbona, Portugalia, Using semi-structured interview and focus group interview in research of social stigma, 9 th Conference of the European Sociological Association, European Society or European Societies , Łódź, 4th Mid-term Conference Teaching Qualitative Methods, referat pt. Qualitative research on people who served a sentence. How to study stigmatized groups? , Łódź, odczyt w ramach konferencji Kontrola w miejscu pracy organizowanej przez Katedrę Prawa Pracy, Wydziału Prawa Uniwersytetu Łódzkiego , Neapol, Włochy, odczyt na konferencji ISA Conference on Social Science Methodology, referat pt. The grounded theory as the methodology of mobbing research , Łódź, odczyt na konferencji 4th Mid-term Conference Teaching Qualitative Methods, referat pt. Qualitative research on people who served a sentence. How to study stigmatized groups? Uczestnictwo w konferencjach i panelach tematycznych w kraju i zagranicą pozwoliło mi zweryfikować moje pierwsze doświadczenia badawcze a także ukierunkować je teoretycznie i metodologicznie. Uczestnictwo w projektach badawczych W międzyczasie moja praca naukowa związana była z uczestnictwem w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych w charakterze członka zespołu lub kierownika. Do tych najważniejszych mogę zaliczyć: 1) Kierownictwo interdyscyplinarnych badań w ramach projektu In4health zorientowanych na stworzenie platformy internetowej dla przewlekle chorych (astma, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca) przy wykorzystaniu eyetrackera. Badania finansowane przez Urząd Marszałkowski i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. W rezultacie badań wraz z Krzysztofem Koneckim napisaliśmy raport pt. Dostępność portali internetowych przeznaczonych dla astmatyków, osób z nadciśnieniem tętniczym oraz cukrzyków. Raport z badań eyetrackingowych. Ponadto wnioski metodologiczne z badań zawarłem w swojej

15 pracy dyplomowej pt. Wykorzystanie eyetrackera w badaniach dostępności stron internetowych dla osób słabo widzących. Założenia metodologiczne w ramach odbytych na Uniwersytecie Łódzkim studiów podyplomowych Profesjonalne Kadry Sektora Badań i Rozwoju. 2) 2013 Kierownictwo i uczestnictwo w badaniach satysfakcji personelu i pacjentów Kutnowskiego Szpitala Samorządowego. Rezultaty badań przedstawiłem w raporcie przekazanym kierownictwu szpitala. 3) udział w międzynarodowym (ekwadorsko-polskim), interdyscyplinarnym projekcie Desarrollo Sustentable de la Comunidad de Limoncocha: La relación entre los recursos naturales de la Laguna de Limoncocha (Integridad ecosistémica para actividades turísticas y pesquerías) y el desarrollo socio económico de la comunidad local. Rozwój zrównoważony społeczności lokalnej Limoncocha. Związek pomiędzy zasobami naturalnymi Laguny Limoncocha i społeczno-ekonomicznego rozwoju społeczności lokalnej. Efektem prac badawczych była publikacja książki wraz z Krzysztofem Koneckim, Anną Kacperczyk oraz Marco Albarracin pt. The spirit of communitarianism and the cultural background of the Limoncocha community in the context of sustainable development, 2013, SEK University Press, Quito, Ecuador oraz artykułu do Przeglądu Socjologii Jakościowej pt. Duch komunitarianizmu oraz podłoże kulturowe Limoncocha w kontekście zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska (tekst w druku). 4) koordynacja i przeprowadzenie badań jakościowych w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie realizowanego przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Rezultatem mojego udziału w projekcie i wykonania badań etnograficznych organizacji metodą Burawoya była publikacja raportu pt. Diagnoza stanu kształcenia na odległość w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz potrzeb edukacyjnych polskich nauczycieli i odbiorców w zakresie kształcenia na odległość, Piotr Chomczyński, Ewa Głowacka, Dominik Mytkowski, Michał Naftyński, Ewa Niedzielska, Wojciech Zieliński, 2013, Studio Linia, Warszawa. 5) kierownictwo projektu Współpraca pracodawców ze szkolnictwem zawodowym - diagnoza sytuacji w województwie łódzkim współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany prze PL Europa i Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Łodzi. W rezultacie tego projektu wraz z Tomaszem Kamińskim zredagowaliśmy książkę pt. Czy patronat jest rozwiązaniem? Współpraca szkół

16 zawodowych z pracodawcami w regionie łódzkim, Wydawnictwo Piktor, Łódź, 2012, w ramach której opublikowałem rozdział pt. Raport z badań jakościowych i ilościowych współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi diagnoza sytuacji w województwie łódzkim. 6) uczestnictwo w projekcie (N N ) Społeczne i organizacyjne uwarunkowania konstruowania procedur Zarządzania Zasobami Ludzkimi we współczesnych organizacjach biznesowych. Projekt realizowany był w latach i finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowego Centrum Nauki. Badania prowadzone były przez zespół Katedry kierowanym przez Krzysztofa Koneckiego. Na podstawie badań powstała książka Narzędzia i procedury Zarządzania Zasobami Ludzkimi, [red.] Krzysztof T. Konecki, Beata Pawłowska i Dominika Byczkowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, na łamach której opublikowałem samodzielnie tekst pt. Wybrane elementy polityki personalnej. Analiza danych ilościowych oraz we współautorstwie z Beatą Pawłowską Analiza kultur organizacyjnych badanych instytucji. 7) uczestnictwo w interdyscyplinarnym, międzynarodowym projekcie (polskoniemieckim) Rola zewnętrznych partnerów w opiece okresu przejściowego wobec karanych młodocianych finansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS. W rezultacie uczestnictwa w projekcie uzyskałem dostęp do materiałów badawczych, które wykorzystałem w pracy habilitacyjnej i opublikowanych artykułach związanych z problematyką zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich. 7) Uczestnictwo w międzynarodowym projekcie (kraje Unii Europejskiej LLP ES-COMENIUS-CNW) na rzecz upowszechniania tolerancji kulturowej i walki z dyskryminacją w szkołach podstawowych i gimnazjach w krajach Unii Europejskiej. Sporządzenie ekspertyz i raportów. 8) Udział w badaniach KBN (nr 2 HOE ) Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi pod kierunkiem Krzysztofa Koneckiego. Raport cząstkowy pod tytułem Wpływ silnej kultury organizacyjnej na zakres stosowania procedur zarządzania zasobami ludzkimi. Relacje międzynarodowe

17 Oprócz wspomnianego już udziału w konferencjach i projektach międzynarodowych jestem także członkiem European Sociological Association (ESA). Moje relacje międzynarodowe wzbogaca uczestnictwo w następujących przedsięwzięciach: 1) Uczestnictwo w międzynarodowym projekcie Rick s Cafe (kraje Unii Europejskiej) na rzecz upowszechniania tolerancji kulturowej i walki z dyskryminacją w szkołach podstawowych i gimnazjach w krajach Unii Europejskiej. W ramach tego projektu przebywałem w Grecji i Hiszpanii uczestnicząc w warsztatach. 2) Od 2012 roku do chwili obecnej prowadzę zajęcia ze studentami programu Erasmus (do tej pory zrealizowałem 12 kursów, które objęły ponad 400 studentów). 3) Uczestnictwo w organizowanej przez Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szkole Letniej w Polsce (około 100 uczestników z 16 krajów, 4 kontynentów) i wykłady dla jej uczestników oraz opieka nad warsztatami ze studentami. 4) 2010 uczestnictwo w Szkole Letniej w Brazylii i zajęcia w FMU University w Sao Paolo 5) 2009 uczestnictwo w programie Rotary International w ramach którego miałem możliwość prowadzić zajęcia na Penn State University w ramach kursu Sociology of Crime Behavior. 6) , Coimbra, Portugalia, wykłady w ramach program Erasmus na temat metodologii badań instytucji zamkniętych, Instituto Superior Miguel Torga. 7) , Wilno, Litwa wyjazd w ramach programu Erasmus prelekcja pt. Methodology of grounded theory. Some basic procedures and processes, Nikolas Romeris University. c siągnięcia w d iałalności dydaktyc no-wychowawczej W swojej pracy dydaktycznej realizowałem zajęcia zarówno dla polskich jak i zagranicznych studentów na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz studiów podyplomowych. Zróżnicowana oferta dydaktyczna pozwoliła mi także poszerzyć mój punkt widzenia i uzupełnić wiedze z zakresu realizowanych zagadnień. Prowadziłem następujące przedmioty Na ydzial Ekonomiczno Soc ologicznym UŁ: Wstęp do socjologii Mikrostruktury społeczne Socjologia organizacji Socjologia zasobów ludzkich Współczesne problemy zarządzania Współczesne problemy organizacji

18 Socjologia pracy i organizacji Komputerowe wspomaganie analizy danych jakościowych Metody i techniki badań społecznych Mobbing w miejscu pracy Analityka społeczna z użyciem SPSS Patologie w zarządzaniu Sociologia dewiacji i zachowań przestępczych Sociology of Crime Behavior, Sociology of Total Institutions Pathologies in Management Seminarium licencjackie Seminarium magisterskie Dla stud nt w rogramu Erasmus Sociology of Crime Behavior, Sociology of Total Institutions, Social Responsibility of Business, Qualitative Methods in Market Research, Communication in Organization, Sociology of Entrepreneurship and Business Behavior, Intercultural Communication, Pathologies in Management. Na ydzial Zarządzania UŁ: Socjologia organizacji i zarządzania Wstęp do socjologii Na studiach ody lomowych z zakr su Zarządzania Zasobami Ludzkimi na UŁ: Kulturowe uwarunkowania zarządzania zasobami ludzkimi Konflikty w pracy oraz techniki ich rozwiązywania Etyka w zarządzaniu zasobami ludzkimi Na studiach podyplomowych z zakresu Public Relations: Pisanie i redagowanie tekstów Public Relations Tworzenie proefektywnościowej kultury organizacyjnej Na studiach podyplomowych z zakresu Coaching i mentoring organizacyjny Kompetencyjna Kultura organizacyjna Na studiach podyplomowych z zakresu BPO Negocjacje w biznesie

19 d iałalnoś pop la y jąca na kę W ramach działalności ukierunkowanej na popularyzację nauki wymienić mogę następujące aktywności: 1) Opieka nad kołem naukowym HR Leaders (od 2005 roku) i promowanie aktywności jego członków (pomoc w organizacji konferencji, konkursów, warsztatów, wizyt w organizacjach); 2) Udział w programie Teachers mobility, który wiąże się z wygłaszaniem wykładów na uczelniach krajów Unii Europejskiej (Litwa, Portugalia); 3) Kontakty z mediami ( Gazeta Wyborcza, TVN Business) obejmujące udzielenie wywiadów na temat dręczenia w miejscu pracy; 4) Organizacja zajęć z wychowankami zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich na temat różnic kulturowych, tolerancji; 5) Udział i współorganizacja warsztatów z młodzieżą gimnazjalną (Grecja, Hiszpania, Polska) na temat tolerancji międzykulturowej i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu w ramach projektu Rock s Cafe zrzeszającym państwa Unii Europejskiej; 6) Organizacja i prowadzenie warsztatów międzynarodowych w ramach programu Summer School na Uniwersytecie Łódzkim; 7) Współorganizacja wykładów otwartych dla młodzieży licealnej na temat praktycznych zastosowań wiedzy socjologicznej. 8) Współorganizacja konferencji międzynarodowych (np. Łódź, 4th Mid-term Conference Teaching Qualitative Methods) i ogólnopolskich (np. Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych w Łodzi). VI. Podsumowanie W ramach mojej kariery naukowej starałem się prowadzić zarówno działalność stricte naukową związaną z wykonywaniem badań akademickich i publikowaniem ich rezultatów, lecz także pozostać aktywnym w zakresie dydaktyki i uczestnictwa w organizacjach międzynarodowych. Moje doświadczenia związane z prowadzeniem badań socjologicznych znalazły także potwierdzenie w udanej współpracy z szeroko pojętym biznesem i organizacjami pożytku publicznego, czego efektem jest zdobycie nowych doświadczeń, co ma wpływ na jakość przekazywanej przeze mnie wiedzy studentom w ramach przedmiotów zorientowanych na praktykę badawczą a także licznych raportach.

20 Prowadzenie przez ostatnich 6 lat badań w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich zaowocowały serią publikacji a także książką stanowiącą podstawę do postępowania habilitacyjnego. Dla mnie jednak równie ważne są propozycje kolejnych badań złożone przez praktyków i akademików związanych z instytucjami resocjalizacyjnymi. W najbliższym czasie chciałbym poświęcić się kolejnym studiom związanym z tą problematyką szczerze wierząc w możliwość zastosowania wypracowanych w ich toku wniosków i rozwiązań.

NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ NOWE UJĘCIA ZNANYCH PROBLEMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Pod redakcją Agnieszki Skowrońskiej Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NOWE UJĘCIA ZNANYCH

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych

DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia. w zakresie seminariów dyplomowych Wydział Pedagogiki i Psychologii INSTYTUT PEDAGOGIKI ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz DYPLOMOWANIE W INSTYTUCIE PEDAGOGIKI. Zasady, formy i zagadnienia dla weryfikacji efektów kształcenia w zakresie

Bardziej szczegółowo

mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA

mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych mgr Kamil Sylwester Mroczka WPŁYW POLITYKI ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI W POLSKIEJ SŁUŻBIE CYWILNEJ NA FUNKCJONOWANIE PAŃSTWA Praca doktorska

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą

metody, formy i programy kształcenia e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Kierunki działań usprawniających zarządzanie wiedzą o procesach kształcenia na uczelni Jerzy Gołuchowski, Kinga Kajfosz 8 Innowacyjność

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach

Politechnika Śląska w Gliwicach dr inż. Tatiana Karkoszka Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska w Gliwicach Załącznik nr 2 AUTOREFERAT O OSIĄGNIĘCIACH W DZIAŁALNOŚCI NAUKOWO-BADAWCZEJ, DYDAKTYCZNEJ I ORGANIZACYJNEJ Gliwice,

Bardziej szczegółowo

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych

Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Raport z wykonania projektu Akademia Liderów Samorządowych Priorytet V, Działanie. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt Akademia Liderów Samorządowych realizowany w partnerstwie przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie

metody, formy i programy kształcenia felieton e-edukacja w kraju zarządzanie wiedzą kształcenie ustawiczne e-biznes e-edukacja na świecie 3 Od redakcji 3 Aktualności metody, formy i programy kształcenia 4 Employer branding po polsku na przykładzie uczelni wyższych, czyli jak wykreować wizerunek pracodawcy, który nie dba o swoich pracowników

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl

Podstawy kształcenia ustawicznego. Poradnik. Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Prosta Sprawa KwalifikacjetoPodstawa.pl Poradnik Podstawy kształcenia ustawicznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prosta Sprawa Poradnik - Podstawy

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe

O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ. Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Opracowanie zbiorowe O POTRZEBIE EWALUACJI W POMOCY SPOŁECZNEJ Redakcja Joanna Staręga-Piasek Agnieszka Hryniewicka Instytut Rozwoju Służb Społecznych Warszawa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH

KRAJOWE STANDARDY KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Opracowanie i upowszechnienie Krajowych Standardów Kwalifikacji Zawodowych realizowany przez

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Modele biznesowe Redakcja Barbara Kożuch Łódź 2013 Zeszyt recenzowany Całkowity koszt wydania Zeszytu 13, części II sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Przegląd. Socjologii Jakościowej. Tom X Numer 2 Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo. 31 maja 2014. pod redakcją Jakuba Niedbalskiego

Przegląd. Socjologii Jakościowej. Tom X Numer 2 Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo. 31 maja 2014. pod redakcją Jakuba Niedbalskiego 31 maja 2014 Przegląd Socjologii Jakościowej Tom X Numer 2 Analiza danych jakościowych wspomagana komputerowo pod redakcją Jakuba Niedbalskiego Polskie Towarzystwo Socjologiczne www.przegladsocjologiijakosciowej.org

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi

Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi RAPORT TEMATYCZNY Z BADANIA Współpraca szkół z podmiotami zewnętrznymi Raport z badania otoczenia instytucjonalnego przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów Autorzy: Kamila Hernik Marek Solon-Lipiński

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób brytyjskie doświadczenia w dziedzinie edukacji design management

W jaki sposób brytyjskie doświadczenia w dziedzinie edukacji design management Weronika Rochacka Praca magisterska na kierunku przedsiębiorczości i zarządzania w sektorze kreatywnym London College of Communication University of the Arts London W jaki sposób brytyjskie doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Pedagogika Szkoły Wyższej

Pedagogika Szkoły Wyższej Pedagogika Szkoły Wyższej UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY INSTYTUT PEDAGOGIKI Pedagogika Szkoły Wyższej 1/2013 SZCZECIN 2013 Rada Naukowa Teresa Bauman, Maria Czerepaniak-Walczak, Barbara

Bardziej szczegółowo

Marketing we współczesnym przedsiębiorstwie

Marketing we współczesnym przedsiębiorstwie PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIII, ZESZYT 2 Marketing we współczesnym przedsiębiorstwie Redakcja Muzachim Al.-Noorachi Łódź 2012 Zeszyt recenzowany Redaktor tematyczny: Muzachim Al.-Noorachi Skład

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo