Wybiera się Firmę Kancelaria Biegłego Rewidenta Ekspert Anna Koska ul. Kwiatowa 14 D, Płońsk

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wybiera się Firmę Kancelaria Biegłego Rewidenta Ekspert Anna Koska ul. Kwiatowa 14 D, 09-100 Płońsk"

Transkrypt

1 RADA POWIATy w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Mazowiecka Nowy Dwór Mazowiecki Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U z 2001r nr 142, poz.1592 z późn.zm), art.66 usta i 5 oraz art.64 ust.l pkt 4 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U.z 2009 r Nr 152 poz z późno zm.) uchwala się co następuje: Wybiera się Firmę Kancelaria Biegłego Rewidenta Ekspert Anna Koska ul. Kwiatowa 14 D, Płońsk do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim za rok Zobowiązuje się Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim do zawarcia umowy z podmiotem określonym w 1 o badanie sprawozdania finansowego. Koszty badania sprawozdania finansowego ponosi Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim. Zobowiązuje się Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim do przedłożenia sprawozdania finansowego organowi zatwierdzającemu sprawozdanie finansowe wraz z opinią biegłego.

2 RADA POWIATU w Nowym Dworze Mazowieckim uj. Mazowiecka J 00 Nowy Dwór Mazowiecki Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakladów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Miodowa 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Nowodworskiego.

3 do uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2010 Stosownie do art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości (Dz.U.2009 Nr 152 poz z późn.zm) wyboru biegłego rewidenta, przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego dokonuje organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki czyli Rada Powiatu. W celu potwierdzenia i uzyskania pewności, że sprawozdanie finansowe SZPZOZ w Nowym Dworze Mazowieckim jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową jak też wynik finansowy, Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowym Dworze Mazowieckim wystosował do 17 firm wpisanych na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych zapytanie ofertowe na dokonanie takiego badania. W odpowiedzi złożono 5 ofert. W związku z powyższym wnosi się o dokonanie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego SZPZOZw Nowym Dworze Mazowieckim za rok 2010.

4 SAMODZIELNY ZESPÓł.. PUBLICZNYCH lal<łaoow OPIEKI ZDROWOTNEJ Nowy Dwór Mazowietki, ul. Miodowa 2 REGON: NIP: Protokół z wyboru oferty nr sprawy 68/2010 Komisja w składzie: 1. Przewodniczący - Ewa Szeliga- Zastępca Głównego Księgowego 2. Członek - Agnieszka Radowańska - Specjalista ds. funduszy unijnych i ochrony środowiska 3. Członek - Renata Dobrowolska - Starszy Inspektor w Dziale Spraw Pracowniczych i OrganiZacyjnych 1. Rachunkowość Weryfikacja Sp. z 0.0., ul. Milanowska 20, Warszawa 2. Cecylia Sarwicka Usługi Biegłego Rewidenta, ul. Al. Lotników 20/25, Warszawa 3. ADF lidmar Audyt Doradztwo Finanse Lidia Jankowska, ul. Słowackiego 22, Legionowo 4. Biuro Finansowo-Księgowe Biegłego Rewidenta Krystyna Borodziuk, ul. Al. Jana Pawła II 80 m E23, Warszawa 5. Buchalter Sp. z 0.0., ul. Jaracza 3/13, Warszawa 6. Biuro Biegłego Rewidenta Teodora Woźniak, ul. Kwiatowa 18, Łomianki 7. Agencja Konsultingowo-Audytorska i Rachunkowości AKAR Sp. z 0.0., ul. Dolna 42, Łomianki 8. ABAKUS Kancelaria Biegłego Rewidenta, ul. Al. Niepodległości 245/59, Warszawa 9. JadWiga Zielińska Biuro Biegłego Rewidenta AUDITOR, ul. Krasińskiego 14 B, Legionowo 10. Kancelaria Audytorska AUDYT" Anna Śmierska, ul. Gen. Berlinga 5/32, Nowy Dwór Mazowiecki 11. Kancelaria Biegłego Rewidenta Ekspert Anna Koska, ul. Kwiatowa 140, Płońsk 12. Biuro Rachunkowe Gąska Krystyna, ul. Jagiellońska 19 lok. 15, Legionowo 13. Kadis, ul. Niegodzisza 11, Kiełpin Łomianki 14. B.R. Audyt, ul. 19 Stycznia 41B, Płońsk 15. Janina Kozłowska PRESTIGE KANCELARIAAUDYTORSKA, ul. Lotników Alianl".:<ich28, Oziakanów Leśny, Łomianki 16. JadWigaAlina Grabowska Biuro Biegłego Rewidenta, ul. Konspiracji 12/1, Grodzisk Mazowiecki 17. Teresa Szuflińska Biuro Usług Finansowych i Księgowych, ul. Batorego 14A, Grodzisk Mazowiecki,.-._._---_.- L.p. Nazwa iadres firmy ADF Lidmar Audyt Doradztwo Finanse lidia 1 Jankowska 8000,00 zł 22,00% ul. Słowackiego Legionowo _.--'-'-- _."-..._.-,--.._..._.- _."-_._.'- Kwota netto Podatek VAT Podatek VAT Kwota brutto [zł] rio] [zł] [zł] 1 760,00 zł 9760,00 zł

5 S;',MODZlELNY ZESPÓŁ PUBLICZNYCH ZAKł:AOÓW OPIEKI ZDROWOTNE.J Nowy Dwór Mazowied<i, ul. ~'jodow71? RFGON:OOC306733oNIP:53' q5~ Protokół z wyboru oferty nr sprawy Dotyczy: Badania sprawozdania finansowego za rok w.o. Komisja w składzie: 1. Przewodniczący - Ewa Szeliga- zastępca Głównego Księgowego 2. Członek - Agnieszka Radowańska - Specjalista ds. funduszy unijnych i ochrony środowiska 3. Członek - Renata Dobrowolska - Starszy Inspektor w Dziale Spraw Pracowniczych i Organizacyjnych zebrała się w dniu 7 października 201 ar. w celu wybrania najkorzystniejszej oferty na badanie sprawozdania finansowego SZPZOZ za rok Wykonawcy, którzy zostali wezwani do złożenia ofert dodatkowych złożyli je przed upływem terminu wyznaczonego na złożenie w/w ofert. Złożone oferty dodatkowe: _ w.~ ----,,-_.,._,....._._..._- _._ _- Nr Kwota netto Podatek VAT Podatek VAT Kwota brutto NażWa i adres firmy oferty [zł] rio] [zł] [zł]....,',..,'~ ADF Lidmar Audyt Doradztwo Finanse Lidia 1 Jankowska 7500,Oo.zł 22,00% 1 650,00 zł 9150,00 zł ul. Słowackiego Legionowo..._~.. Kancelaria Biegłego Rewidenta Ekspert Anna 5 Koska 7400,00 zł 23,00% 1 702,00 zł 9102,00 zł ul. Kwiatowa 14D Płońsk.,~' ofert, nr 5 - Kancelaria Biegłeao Rewidenta Ekspert Anna Koska. ul. Kwiatowa Płońsko Oferta jest najkorzystniejsza cenowo. Na tym protokół zakończono i podpisano. ~ SteM' 1.. r:.~. 2..~*'?:'1~ ~~?f.r.: ~ ID.ob.~. AKCEPTUJĘ/~EAKeE~idJ~ DYRR~' TOR..., mgr..7th.,.' k Tf.,t:;?:fJr.. da/a Ipodpi$ Kierownika Zamawiającego

6 STR. 4 4 r---'-'. ".~ ~ _.. Kadis Sp. z '-"'..' ul. Niegodzisza ,00 zł 22,00% 2640,00 zł 14640,00 zł Kiełpin,....,--._- Cecylia Barwicka Usługi Biegłego Rewidenta 3 ul. Al. Lotników 20/ ,00 zł 22,00% 3300,00 zł 18300,OOzł Warszawa Rachunkowość Weryfikacja Sp. z 0.0. ul. Techników ,00 zł 22,00% 2640,00 zł 14640,00 zł Warszawa Kancelaria Biegłego Rewidenta Ekspert Anna 5 Koska 8000,00 zł 22,00% 1 760,00 zł 9760,00 zł / ul. Kwiatowa 14D Płońsk -.. Biorąc pod uwagę kryterium cena w postępowaniu zostały złożone dwie oferty o takiej samej, naj niższej cenie: - oferta nr 1 - ADF Lidmar Audyt Doradztwo Finanse Lidia Jankowska ul. Słowackiego Legionowo - oferta nr 5 - Kancelaria Biegłego Rewidenta Ekspert Anna Koska ul. Kwiatowa 14D Płońsko Obie na kwotę 9 760,00 zł brutto. W zwiazku z powyższym Komisja nie jest w stanie dokonać WYboru oferty najkorzystniejszel i proponuje wezwać w/w Wykonawców do złożenia ofert dodatkowych z zastrzeżeniem. że Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wvl:szych nil: zaoferowane w złożonych ofertach. Proponowany termin składania ofert dodatkowych - 8 październik 201 Dr, godzina 12:00. Na tym protokół zakończono i podpisano. 1 ~...."~e.tj8.q;,,. 2. _."'~~~...1:4A9.~~;. 3...~..I.~0?~t.~~~. AKCEPTłJlY'~ mgr Z~OńCzale

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko

Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej 14 tys. Euro w Nadleśnictwie Lesko 1 1. Zamówienia, których szacunkowa wartość obliczona zgodnie z art. 32 35 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LUBELSKIEGO WĘGLA BOGDANKA S.A. Z OCENY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI I SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2009 ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU CO DO PODZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. Zarządzenie Nr R-20/2015 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie udzielania zamówień w Politechnice Lubelskiej, do których nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych Na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne

Załącznik nr 2 do Regulaminu naboru wniosków na przedsięwzięcia inwestycyjne Wykaz dokumentów wymaganych przed podjęciem uchwały o przyznaniu pomocy finansowej wymaganych do zawarcia umowy cywilno-prawnej z WFOŚiGW w Poznaniu poniższe dokumenty zostaną doprecyzowane w piśmie o

Bardziej szczegółowo

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r.

do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. do Zarządzenia nr 13/2014 z dn. 20.05.2014 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Aranżacja i remont wnętrza SALA KONFERENCYJNA POLSKIEGO KOMITETU NORMALIZACYJNEGO W WARSZAWIE, UL. ŚWIĘTOKRZYSKA 14 Numer ogłoszenia: 49626-2015; data zamieszczenia: 06.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL

REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL REGULAMIN WYBORU WYKONAWCY ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ORAZ ZASADĄ EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI W RAMACH PROJEKTÓW POKL 1 Zasada konkurencyjności 1. Zasada konkurencyjności dotyczy wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński

Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Regulamin konkursu na wybór brokera ubezpieczeniowego Gminy Radzyń Chełmiński Konkurs ma charakter otwarty. Przedmiotem konkursu jest wybór brokera ubezpieczeniowego. W wyniku konkursu zostanie zawarta

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Zamawiający: GMINA WROCŁAW ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ul. Trzebnicka 33 50-231 Wrocław

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Zamawiający: GMINA WROCŁAW ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ul. Trzebnicka 33 50-231 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Zamawiający: GMINA WROCŁAW ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ ul. Trzebnicka 33 50-231 Wrocław Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Zakres zadań Komisji Przyznającej Dotacje: ZAPYTANIE OFERTOWE NABÓR EKSPERTÓW ZEWNĘTRZNYCH DO PRACY W KOMISJI PRZYZNAJĄCEJ DOTACJE W RAMACH PROGRAMU MARKA LOKALNA SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA SZLACHECKIM SZLAKU W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Warszawa 06 luty 2014 r. PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie wynajmu sal szkoleniowych (kod CPV: 70220000-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo