Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO ul. Jana Brożka Warszawa STATUT. Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO ul. Jana Brożka 4 01-442 Warszawa STATUT. Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie"

Transkrypt

1 Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO ul. Jana Brożka Warszawa STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie Warszawa, maj 2012

2

3 STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie

4

5 Spis treści Spis treści... 3 I. Postanowienia ogólne oraz cel i przedmiot działalności Spółdzielni... 5 II. Członkowie, ich prawa i obowiązki... 7 II.1. Członkostwo w Spółdzielni... 7 II.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków Spółdzielni... 8 II.3. Wpisowe i udziały... 9 II.4. Prawa członków... 9 II.5. Obowiązki członków II.6. Ustanie członkostwa III. Postępowanie wewnątrzspółdzielcze IV. Organy Spółdzielni IV.1. Walne Zgromadzenie IV.2. Rada Nadzorcza IV.3. Zarząd IV.4. Przepisy wspólne dla Rady Nadzorczej i Zarządu IV.5. Rady budynków V. Tytuły prawne do lokali V.1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego V.2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego V.3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego oraz miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym V.4. Odrębna własność lokalu V.5. Najem lokalu VI. Zasady zaspokajania potrzeb lokalowych członków VI.1. Zasady ustalania kolejności zaspokajania potrzeb lokalowych członków. 36 VI.2. Zamiana lokali VII. Zasady wnoszenia wkładów oraz ich rozliczania w razie wygaśnięcia prawa do lokalu VII.1. Zasady ogólne VII.2. Wkłady mieszkaniowe VII.3. Wkłady budowlane VII.4. Rozliczenie w razie wygaśnięcia prawa do lokalu VIII. Przekształcanie tytułów prawnych do lokali VIII.1. Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu VIII.2. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego VIII.3. Przeniesienie własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu VIII.4. Przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego VIII.5. Przekształcenie najmu lokali... 48

6 IX. Gospodarka Spółdzielni IX.1. Zasady ogólne IX.2. Inwestycje mieszkaniowe IX.3. Zarządzanie nieruchomościami IX.4. Działalność społeczna, oświatowa i kulturalna X. Przepisy przejściowe i końcowe... 54

7 Postanowienia ogólne oraz cel i przedmiot działalności Spółdzielni 1 1. Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO, zwana dalej Spółdzielnią. 2. Siedzibą Spółdzielni jest miasto stołeczne Warszawa, adres: Warszawa, ul. Jana Brożka Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony. 2 Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie Statutu, Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz. U nr 30 poz. 210 z późniejszymi zmianami), Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U nr 4 poz. 27 z późniejszymi zmianami) oraz innych ustaw. 3 Celem Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu Przedmiotem działalności Spółdzielni jest: 1) obsługa nieruchomości na własny rachunek, 2) zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 4) wynajem nieruchomości na własny rachunek, 5) zarządzanie nieruchomościami na zlecenie, 6) działalność związana z kulturą, rekreacją i sportem. 2. Określoną w ust. 1 działalność Spółdzielnia realizuje poprzez: 1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych, 2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków spółdzielczych własnościowych praw do znajdujących się w tych budynkach lokali lub miejsc postojowych, pod warunkiem że budynki te znajdują się na gruncie do którego Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego, 3) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we współwłasności w garażach wielostanowiskowych, 4) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, 5) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Spółdzielni, 5

8 6) zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność członków Spółdzielni, 7) zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi jej mienia lub mienia jej członków, na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości, 8) realizowanie czynności organizacyjnych poprzez prowadzenie działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej Spółdzielnia może prowadzić inną działalność gospodarczą związaną bezpośrednio z realizacją celu działania Spółdzielni, o którym mowa w 4 ust. 1, w zakresie określonym przez Radę Nadzorczą. 2. Spółdzielnia może tworzyć organizacje lub przystępować do innych organizacji, dla realizacji zadań określonych w 4 ust Organem uprawnionym do podejmowania decyzji o przystąpieniu do innych organizacji lub o utworzeniu nowych organizacji przez Spółdzielnię jest Walne Zgromadzenie, które również podejmuje decyzję w przedmiocie zbycia udziałów (akcji) tych organizacji Spółdzielnia buduje lub nabywa w celu sprzedaży swoim członkom znajdujące się w budynkach lokale mieszkalne, użytkowe i garaże. 2. Dopuszcza się możliwość sprzedaży lokali osobom nie będącym członkami Spółdzielni. 6

9 Członkowie, ich prawa i obowiązki I.1. Członkostwo w Spółdzielni 7 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych. 2. Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich. 3. Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, która spełnia wymogi określone w 8 ust. 2 Statutu Osoba fizyczna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, o ile spełnia jedno z następujących wymagań: 1) oczekuje ustanowienia, na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią: a) spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, b) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, c) prawa odrębnej własności lokalu, 2) jej małżonek jest członkiem Spółdzielni, 3) spółdzielcze prawo do lokalu przypadło jej po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub unieważnienia małżeństwa, 4) przypadło jej po śmierci małżonka, lokatorskie prawo do lokalu, przysługujące uprzednio obojgu małżonkom, 5) jest małżonkiem, dzieckiem lub inną osobą bliską byłego członka Spółdzielni, jeżeli lokatorskie prawo do lokalu wygasło wskutek ustania członkostwa lub nie dokonania czynności określonych Statutem, 6) nabyła własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię, 7) ubiega się o członkostwo w związku z zamianą lokalu mieszkalnego, 8) przysługuje jej roszczenie o przyjęcie w poczet członków określone w art Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 2. Osoba prawna może być przyjęta w poczet członków Spółdzielni, jeżeli nie figuruje w Krajowym Rejestrze Długów i spełnia jedno z następujących wymagań: 1) oczekuje na ustanowienie na podstawie umowy zawartej ze Spółdzielnią: a) spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego, b) prawa odrębnej własności lokalu użytkowego, 2) nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności lokalu w drodze dziedziczenia, zapisu, umowy, licytacji lub przetargu organizowanego przez Spółdzielnię Spółdzielnia prowadzi rejestr członków, zawierający ich imiona i nazwiska oraz miejsce i adres zamieszkania, a w odniesieniu do członków będących osobami prawnymi 7

10 ich nazwę, siedzibę oraz adres, liczbę zadeklarowanych i wniesionych udziałów, wysokość wniesionego wkładu budowlanego, zmiany danych w tym zakresie, datę przyjęcia w poczet członków oraz datę ustania członkostwa. 2. Członek Spółdzielni, jego małżonek i wierzyciel członka lub Spółdzielni ma prawo przeglądać rejestr członków. 3. Spółdzielnia prowadzi rejestr zadłużeń użytkowników lokali względem Spółdzielni, w tym z tytułu opłat związanych z użytkowaniem lokalu. Informacje z rejestru mogą być udostępniane członkom Spółdzielni, małżonkowi członka (w zakresie zadłużenia współmałżonka) oraz organom Spółdzielni. I.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków Spółdzielni Warunkiem przyjęcia w poczet członków Spółdzielni jest złożenie deklaracji członkowskiej. 2. Deklaracja powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej i podpisana przez osobę ubiegającą się o członkostwo. Deklaracja powinna zawierać imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania i adres osoby ubiegającej się o członkostwo w Spółdzielni, a w odniesieniu do osób prawnych ich nazwę, siedzibę, adres, liczbę zadeklarowanych udziałów. Deklaracja powinna zawierać wyrażenie zgody przez osobę ubiegającą się o członkostwo na przetwarzanie jej danych osobowych zawartych w deklaracji dla potrzeb związanych z działalnością Spółdzielni, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 883 z późniejszymi zmianami). 3. Za osobę nie mającą zdolności do czynności prawnych lub za osobę o ograniczonej zdolności do takich czynności - deklarację podpisuje jej ustawowy przedstawiciel. 4. Organem Spółdzielni właściwym do przyjmowania w poczet członków jest Zarząd Spółdzielni. 5. Przyjęcie w poczet członków powinno być stwierdzone na deklaracji podpisem dwóch członków Zarządu lub osób do tego przez Zarząd upoważnionych z podaniem daty uchwały Zarządu o przyjęciu. 6. Zarząd nie może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby spełniającej warunki określone w Uchwała Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni powinna być podjęta w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia deklaracji. O uchwale Zarząd powinien zawiadomić zainteresowaną osobę pisemnie w ciągu 14 dni od podjęcia uchwały. 8. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków osoby, która w chwili złożenia deklaracji członkowskiej lub w chwili podejmowania uchwały w sprawie przyjęcia w poczet członków Spółdzielni nie spełnia obowiązków określonych w ustawie, Statucie lub w regulaminach, w szczególności odmawia wniesienia wpisowego, udziałów, wkładu budowlanego lub mieszkaniowego lub posiada zaległości w opłatach związanych z użytkowaniem lokalu. W razie podjęcia przez Zarząd uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków, w zawiadomieniu o podjętej uchwale należy podać uzasadnienie uchwały oraz pouczenie o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia. Odwołanie powinno być rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania. 8

11 9. Spółdzielnia prowadzi odrębną listę członków, którzy przed rejestracją Statutu nie przyjęli propozycji Spółdzielni i nie zawarli umowy o ustanowienie prawa do lokalu w zasobach Spółdzielni. I.3. Wpisowe i udziały Członek Spółdzielni jest obowiązany do wniesienia wpisowego i zadeklarowanych udziałów w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia go o uzyskaniu członkostwa. 2. Wysokość wpisowego jest równa 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w Ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U nr 200 poz z późniejszymi zmianami). 3. Wysokość jednego udziału jest równa 1/4 minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w Ustawie z dnia 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Osoby ubiegające się o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni w związku ze śmiercią członka, które w drodze dziedziczenia nabyły prawo do udziałów, nie są zobowiązane do uzupełnienia wysokości udziałów członkowskich do kwoty wymaganej na dzień przyjęcia w poczet członków Spółdzielni. 4. Członek obowiązany jest wnieść następującą liczbę udziałów: 1) jeden, jeżeli ubiega się o ustanowienie prawa do lokalu mieszkalnego, garażu lub miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, 2) pięć, jeżeli ubiega się o ustanowienie prawa do lokalu użytkowego. 5. Członek uzyskujący członkostwo w trybie 8 ust. 1 pkt 2-5 wnosi 1 udział. 6. Udziały liczone są odrębnie dla każdego prawa i nie podlegają kumulacji. 7. Wartość udziałów nie podlega waloryzacji. 8. Wpisowe nie podlega zwrotowi. I.4. Prawa członków Członkowi Spółdzielni przysługuje: 1) czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni, 2) prawo brania czynnego udziału w życiu Spółdzielni i zgłaszanie wniosków w sprawach związanych z jej działalnością, 3) prawo do otrzymania w sposób wskazany w Statucie informacji o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia, 4) prawo żądania, w trybie określonym w Statucie, zwołania Walnego Zgromadzenia, 5) prawo żądania, w trybie określonym w Statucie, zamieszczenia w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zgłoszonych spraw, 6) prawo otrzymania kopii uchwał organów Spółdzielni i protokołów obrad organów Spółdzielni, 7) prawo zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia z powodu ich niezgodności z przepisami prawa lub Statutu, 8) prawo otrzymania odpisu Statutu i regulaminów, 9) prawo przeglądania rejestru członków, 9

12 10) prawo otrzymania, po uprzednim uiszczeniu opłaty określonej przez Radę Nadzorczą, kopii protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych, oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi, 11) prawo do zapoznania się z uchwałami Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw osobistych członków, 12) prawo odwoływania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał podjętych przez organy Spółdzielni, 13) prawo do korzystania, wraz z osobami wspólnie zamieszkującymi, ze wszystkich wspólnych pomieszczeń, urządzeń, usług i świadczeń Spółdzielni, 14) prawo zawarcia ze Spółdzielnią umowy o budowę lokalu w trybie określonym Statutem Spółdzielni, 15) prawo zawarcia ze Spółdzielnią umowy o ustanowienie prawa do lokalu w trybie określonym Statutem Spółdzielni, 16) prawo żądania zawarcia umowy: a) przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, b) przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, c) przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu, d) przeniesienie ułamkowego udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego, 17) prawo żądania przedstawienia kalkulacji wysokości opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni oraz zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów, 18) prawo do wynajęcia lokalu, do którego przysługuje członkowi spółdzielcze prawo do lokalu, 19) korzystanie z innych praw określonych w Statucie. 2. Uprawnienia przewidziane w ust. 1 nie obejmują treści protokołów obrad organów Spółdzielni, których ujawnienie naruszyłoby przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U nr 133 poz. 88 z późniejszymi zmianami) albo tajemnicę handlową. 3. Opłatę za wydanie wszelkich zaświadczeń ponosi członek występujący o te dokumenty. Wysokość opłat określa uchwała Rady Nadzorczej na podstawie sporządzonej kalkulacji kosztów. 4. Członkowi nie przysługuje prawo do potrącania przysługujących mu od Spółdzielni należności z jego zobowiązań wobec Spółdzielni z tytułu opłat określonych w 13 pkt 5 Statutu. 5. Członek zainteresowany otrzymaniem dokumentów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, zgłasza pisemnie Zarządowi wykaz dokumentów które chce otrzymać. Zarząd wyznacza termin wydania tych dokumentów, nie dłuższy jednak niż 14 dni od daty złożenia wniosku, chyba że obszerność wnioskowanego materiału to uniemożliwia. 6. Zaznajomienie, o którym mowa w ust. 1, oznacza prawo członka do wglądu w dokumenty Spółdzielni, z których można robić notatki i odpisy we własnym zakresie. Prawo to nie umożliwia wydania członkowi kserokopii tych dokumentów. 7. Spółdzielnia może odmówić członkowi wglądu do umów zawieranych z osobami trzecimi, jeżeli naruszałoby to prawa tych osób lub, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że członek wykorzysta pozyskane informacje na cele sprzeczne z interesem Spółdzielni i przez to wyrządzi Spółdzielni znaczna szkodę. Odmowa powinna być wyrażona na piśmie. Członek, któremu odmówiono wglądu do umów zawieranych przez Spółdziel- 10

13 nię z osobami trzecimi, może złożyć wniosek do sądu rejestrowego o zobowiązanie Spółdzielni do udostępnienia tych umów. Wniosek należy złożyć w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia członkowi pisemnej odmowy. I.5. Obowiązki członków 13 Członek Spółdzielni obowiązany jest: 1) przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni, 2) wnieść wpisowe i zadeklarowane udziały, 3) wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany, chyba że ubiega się o członkostwo jako współmałżonek członka, 4) terminowo wnosić opłaty na fundusz remontowy i inne fundusze celowe tworzone w Spółdzielni, 5) uiszczać terminowo opłaty związane z: a) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, b) eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, 6) uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów, 7) zawiadamiać Spółdzielnię o zmianie danych zawartych w deklaracji członkowskiej, 8) korzystać z lokalu zgodnie z warunkami technicznymi określonymi przez Spółdzielnię, 9) zawiadomić Spółdzielnię o zmianie liczby osób zamieszkujących w lokalu, 10) uzyskać zgodę w przypadku zmiany sposobu korzystania z lokalu lub jego przeznaczeniu na inne cele niż określone w umowie o ustanowienie prawa do lokalu (przydziale), 11) przestrzegać regulaminu porządku domowego, 12) dbać o dobro i rozwój Spółdzielni oraz poszanowanie mienia Spółdzielni i o jego zabezpieczenie, 13) niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody oraz w przypadku konieczności wykonania prac remontowych przez Spółdzielnię, 14) udostępnić lokal w celu dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu jego stanu technicznego i działania instalacji, określenia zakresu niezbędnych prac naprawczo-remontowych oraz ich wykonania, 15) udostępnić lokal w celu wykonania operatu szacunkowego przez rzeczoznawcę majątkowego, 16) udostępnić lokal w celu instalacji urządzeń pomiarowych wskazujących zużycie wody i energii cieplnej oraz w celu kontroli sprawności zainstalowanych w lokalu urządzeń pomiarowych różnego rodzaju i podzielników oraz dokonania odczytu wskazań tych urządzeń, 17) wykonywać inne obowiązki określone w Statucie Spółdzielni lub w regulaminach. 11

14 I.6. Ustanie członkostwa 14 Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek: 1) wystąpienia członka, 2) wykluczenia członka, 3) wykreślenia członka, 4) śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej w przypadku jej ustania, 5) wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na podstawie uchwały Rady Nadzorczej o której mowa w 39 ust. 27 Statutu Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za wypowiedzeniem złożonym Zarządowi, które pod rygorem nieważności powinno być dokonane na piśmie. 2. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu zgłoszenia wystąpienia. Na wniosek członka okres wypowiedzenia może być za zgodą Zarządu skrócony. 3. Za datę wystąpienia członka ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia Wykluczenie członka ze Spółdzielni może nastąpić w wypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu Spółdzielni lub z dobrymi obyczajami. 2. Wykluczenie może nastąpić w szczególności, gdy członek: 1) świadomie działa na szkodę Spółdzielni lub wbrew jej interesom, 2) uporczywie narusza postanowienia Statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni, 3) uporczywie uchyla się od wykonywania istotnych zobowiązań wobec Spółdzielni, a w szczególności zalega z opłatami związanymi z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na jego lokal, z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, 4) nie wniósł w terminie określonym w 11 wpisowego i udziałów, 5) wykracza w sposób rażący lub uporczywy przeciwko porządkowi domowemu, czyniąc uciążliwym korzystanie z innych lokali, 6) będąc osobą prawną został wpisany do Krajowego Rejestru Długów, 7) korzysta z lokalu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem. 17 Członek nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie z rejestru członków. 12

15 18 1. Wykreślenie może nastąpić w szczególności, gdy członek: 1) utracił spółdzielcze prawo do lokalu w wyniku podziału majątku, na mocy którego prawo do lokalu przypadło byłemu małżonkowi członka Spółdzielni, 2) zbył spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jeśli było to jedyne prawo do lokalu w Spółdzielni i nie złożył rezygnacji z członkostwa, 3) utracił spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wskutek uchwały organów Spółdzielni wg kompetencji, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni, 4) utracił spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w postępowaniu egzekucyjnym, jeśli było to jedyne jego prawo do lokalu w Spółdzielni, 5) zbył prawo odrębnej własności lokalu, jeśli było to jedyne prawo do lokalu w Spółdzielni i nie złożył rezygnacji z członkostwa, 6) utracił prawo do lokalu w wyniku orzeczenia sądowego, 7) wpisany na listę członków oczekujących nie przyjmie dwóch propozycji dotyczących zawarcia umowy o ustanowienie prawa lokalu w zasobach Spółdzielni, 8) zamieszkuje w budynku, w którym wyodrębniona została własność lokali i utworzona została wspólnota mieszkaniowa, którą nie zarządza Spółdzielnia, jeśli nie przysługuje mu inne prawo do lokalu pozostającego w zarządzie Spółdzielni, 9) uzyskał prawo odrębnej własności do domu jednorodzinnego stanowiącego dotychczas własność Spółdzielni. 2. Członka zmarłego skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpił zgon. 3. Osobę prawną będącą członkiem Spółdzielni skreśla się z rejestru członków ze skutkiem od dnia ustania tej osoby Wykluczenia lub wykreślenia z rejestru członków Spółdzielni dokonuje Rada Nadzorcza, po uprzednim wezwaniu zainteresowanego członka w celu wysłuchania jego wyjaśnień. 2. Zarząd powinien zawiadomić zainteresowanego członka, w formie listu za pisemnym potwierdzeniem odbioru, o terminie posiedzenia Rady Nadzorczej, na którym ma być rozpatrywana sprawa wykluczenia lub wykreślenia członka, wysłanym z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą: 1) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek przed upływem tego terminu wniósł odwołanie od uchwały Rady do Walnego Zgromadzenia, 2) bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia, 3) prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej albo Walnego Zgromadzenia. 2. Zawiadomienie zwrócone na skutek: a) nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu, b) odmowy jego przyjęcia, c) nie podjęcia w terminie, ma moc prawną doręczenia. 13

16 21 1. Rada Nadzorcza ma obowiązek zawiadomić członka na piśmie wraz z uzasadnieniem o wykluczeniu lub wykreśleniu ze Spółdzielni, w terminie dwóch tygodni od dnia podjęcia uchwały. Uzasadnienie powinno w szczególności przedstawiać motywy, którymi kierował się organ Spółdzielni uznając, że zachowanie członka wyczerpuje przesłanki wykluczenia albo wykreślenia określone w Statucie. Do doręczeń stosuje się zasady określone w 20 ust Członek Spółdzielni ma prawo: 1) odwołać się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, albo 2) zaskarżyć uchwałę Rady Nadzorczej do sądu w terminie sześciu tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem: przepis 35 Statutu stosuje się odpowiednio. 3. W wypadku bezskutecznego upływu terminu do rozpatrzenia odwołania przez Walne Zgromadzenie, termin zaskarżenia do sądu uchwały Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 biegnie od dnia, w którym odwołanie powinno być najpóźniej rozpatrzone. 4. W wypadku wniesienia do Walnego Zgromadzenia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreślenia, Zarząd Spółdzielni powiadomi członka listem poleconym z potwierdzeniem odbioru o terminie Walnego Zgromadzenia. Członek Spółdzielni ma prawo być obecny przy rozpatrywaniu odwołania i popierać je. Do wniesienia odwołania i jego rozpatrzenia stosuje się postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. 5. W przypadku gdy członek odwoła się od uchwały o wykluczeniu albo wykreśleniu do Walnego Zgromadzenia i przed rozpatrzeniem odwołania przez Walne Zgromadzenie członek zaskarżył uchwałę do sądu, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu. 6. Zawiadomienie zwrócone na skutek: a) nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu, b) odmowy jego przyjęcia, c) nie podjęcia w terminie, ma moc prawną doręczenia. 14

17 Postępowanie wewnątrzspółdzielcze 22 Od uchwały podjętej w sprawie między członkiem a Spółdzielnią członek może odwołać się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym Wnioski członków skierowane do Zarządu powinny być rozpatrzone w ciągu 1 miesiąca od dnia ich złożenia. O sposobie rozpatrzenia wniosku Zarząd powiadamia zainteresowanego członka na piśmie. 2. W razie odmownego załatwienia wniosku Zarząd jest obowiązany podać uzasadnienie i poinformować członka o prawie wniesienia odwołania do Rady Nadzorczej w terminie 30 dni od dnia otrzymania odmowy. Jeżeli członek nie złoży odwołania we wskazanym terminie, decyzja Zarządu staje się ostateczna. 3. Rada Nadzorcza jest obowiązana rozpatrzyć odwołanie członka w ciągu 3 miesięcy od dnia wniesienia odwołania i przesłać odwołującemu się członkowi odpis uchwały wraz z jej uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia podjęcia uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej podjęta w trybie odwoławczym jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. 4. Odpis uchwały zwrócony na skutek: a) nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu, b) odmowy jego przyjęcia, c) nie podjęcia w terminie, ma moc prawną doręczenia. 5. W wypadku wniesienia przez członka odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega zawieszeniu do dnia zakończenia tego postępowania, jednakże przez okres nie dłuższy niż rok od dnia, w którym organ odwoławczy powinien rozpatrzyć odwołanie. 6. Postanowienia Statutu o postępowaniu wewnątrzspółdzielczym nie mogą ograniczać dochodzenia przez członków ich praw na drodze sądowej. W wypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu Od uchwały Rady Nadzorczej w sprawie wykluczenia ze Spółdzielni lub wykreślenia z rejestru członków, członkowi Spółdzielni przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w 21 Statutu Spółdzielni. 2. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym. Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem przesyła się odwołującemu członkowi w terminie dwóch tygodni od daty jej podjęcia. 3. Odpis uchwały zwrócony na skutek: a) nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu, b) odmowy jego przyjęcia, c) nie podjęcia w terminie, ma moc prawną doręczenia. 15

18 Organy Spółdzielni Organami Spółdzielni są: 1) Walne Zgromadzenie, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zarząd, 4) Rady Budynków. 2. Wybory do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, dokonywane są w głosowaniach tajnych spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka organu następuje również w głosowaniu tajnym. 3. Do organów Spółdzielni, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 wchodzą kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą ilość głosów. 4. Przy obliczaniu wymaganej większości głosów dla podjęcia uchwały przez organ Spółdzielni uwzględnia się tylko głosy oddane za i przeciw uchwale. 5. Tryb zwoływania posiedzeń organów Spółdzielni oraz sposób i warunki podejmowania uchwał przez te organy określa Statut oraz regulaminy wydane na jego podstawie. I.7. Walne Zgromadzenie 26 Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni Członek Spółdzielni może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście, chyba że ustawa stanowi inaczej. Osoby prawne będące członkami Spółdzielni biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionego w tym celu pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. 2. Członek ma prawo korzystania na własny koszt z pomocy prawnej lub pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta członek, nie są uprawnione do zabierania głosu. 3. Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość posiadanych udziałów. 4. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele związku rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, oraz przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku w terminie do 30 czerwca danego roku. 2. Walne Zgromadzenie może być zwołane przez Zarząd z ważnych powodów w każdym czasie. 3. Zarząd jest obowiązany zwołać Walne Zgromadzenie na żądanie: 1) Rady Nadzorczej, 2) 1/10 członków Spółdzielni. 16

19 4. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia musi być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania. 5. W wypadkach wskazanych w ust. 3 Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w takim terminie, aby mogło się odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je Rada Nadzorcza. 6. Zarząd w terminie 14 dni od wniesienia żądania zwołania Walnego Zgromadzenia powiadamia Radę Nadzorczą o planowanym terminie Walnego Zgromadzenia. 7. W przypadku nie zwołania Walnego Zgromadzenia przez organy Spółdzielni zwołuje je Związek Rewizyjny, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona lub Krajowa Rada Spółdzielcza na koszt Spółdzielni. 8. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego wszystkich części ma prawo zgłaszać Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie Spółdzielni. Projekty uchwał, w tym uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań powinny być wykładane co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. 9. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądać zamieszczenia określonych spraw w porządku obrad w terminie 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekty uchwał zgłaszane przez członków Spółdzielni muszą być poparte przez co najmniej 10 członków. 10. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później, niż na 3 dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni Zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub jego części doręcza się wszystkim członkom Spółdzielni przez umieszczenie w skrzynkach pocztowych najpóźniej na 21 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Ponadto zawiadomienia o czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia wywieszane są w biurze Zarządu i na poszczególnych klatkach schodowych budynków mieszkalnych co najmniej na 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami. 2. W przypadku wniesienia do porządku obrad Walnego Zgromadzenia dodatkowych spraw, uzupełniony porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków Spółdzielni, osób i organizacji wymienionych w ust. 1 i 2 na 7 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia w sposób określony w ust. 1 i Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i przedłożenia pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu projektu uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni w sprawach objętych porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia, podanym do wiadomości w sposób określony w 29 Statutu Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości w sposób określony w 29 Statutu. 2. Walne Zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków. 17

20 3. Uchwałę uważa się za podjętą, jeśli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się wymagana w ustawie lub Statucie większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu. Jednakże w sprawach likwidacji Spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu zobowiązań likwidowanej Spółdzielni, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, do podjęcia uchwały konieczne jest, aby w posiedzeniach wszystkich części Walnego Zgromadzenia na których uchwała była poddana pod głosowanie, uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do głosowania. 4. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały zwykłą większością głosów. 5. Większość kwalifikowana wymagana jest: 1) 2/3 głosów dla podjęcia uchwały o zmianie Statutu Spółdzielni, 2) 2/3 głosów dla podjęcia uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu, którym nie udzielono absolutorium, 3) 2/3 głosów dla podjęcia uchwały w sprawie połączenia Spółdzielni, 4) 3/4 głosów dla podjęcia uchwał w sprawie likwidacji Spółdzielni, 5) 2/3 w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny upoważniony Członek Rady Nadzorczej. 2. W przypadku jeśli Walne Zgromadzenie odbywa się w częściach, każda część Walnego Zgromadzenia wybiera członków Prezydium w składzie: 1) przewodniczący, 2) zastępca przewodniczącego, 3) sekretarz, głosując odrębnie na każdego z nich. 3. Z każdej części Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz danej części. 4. W terminie do 7 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia, przewodniczący, lub w jego zastępstwie sekretarz każdej części Walnego Zgromadzenia, na wspólnym posiedzeniu obliczają liczbę głosów oddanych podczas głosowań nad poszczególnymi uchwałami i podczas wyborów. Podczas obliczania głosów w pierwszej kolejności oblicza się głosy oddane na poszczególnych częściach Walnego Zgromadzenia, a następnie sumuje się liczbę głosów. Z czynności liczenia głosów sporządza się protokół, który podpisują wszystkie osoby uczestniczące przy ich obliczaniu. Wyniki głosowania przekazywane są niezwłocznie Zarządowi Spółdzielni, który wywiesza je w biurze Zarządu. W razie równej ilości głosów oddanych na poszczególnych kandydatów do Rady Nadzorczej wyboru dokonuje się w formie losowania przeprowadzonego przez osoby uczestniczące przy obliczaniu głosów, tak by liczba kandydatów odpowiadała liczbie członków Rady Nadzorczej określonej w 37 ust. 3 Statutu. W przypadku jeśli w terminie 7 dni od zakończenia ostatniej części Walnego Zgromadzenia nie zostanie sporządzony protokół określający liczbę oddanych łącznie głosów przy poszczególnych głosowaniach, obliczenia głosów i publikacji wyników dokonuje Zarząd Spółdzielni Obrady Walnego Zgromadzenia zostają przerwane na skutek podjętej przez Walne Zgromadzenie uchwały o jego przerwaniu bez wyczerpania porządku obrad. Uchwała 18

21 ta powinna określać termin zwołania kontynuacji przerwanego Walnego Zgromadzenia. 2. Zakończenie Walnego Zgromadzenia następuje po wyczerpaniu przyjętego porządku obrad. 33 Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy: 1) uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej, 2) rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdań finansowych Zarządu oraz podejmowanie uchwał co do wniosków Członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach, 3) udzielanie absolutorium Członkom Zarządu w głosowaniu tajnym, odrębnie na każdego członka Zarządu, 4) rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie, 5) podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki bilansowej (dochodu ogólnego) lub sposobu pokrycia strat, 6) podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, 7) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich, 8) oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może zaciągnąć, 9) podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni, 10) rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej, 11) uchwalanie zmian Statutu, 12) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych Rzeczpospolitej Polskiej oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie, 13) wybór delegatów na Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, 14) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, 15) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej oraz innych regulaminów zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, 16) wybór członków Rady Nadzorczej i ich zastępców Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i sekretarz Walnego Zgromadzenia. 2. Protokół i uchwały Walnego Zgromadzenia są jawne dla członków, przedstawicieli Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona oraz dla Krajowej Rady Spółdzielczej. 3. Protokoły z obrad Walnego Zgromadzenia przechowuje Zarząd Spółdzielni co najmniej przez 10 lat Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy. 2. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna. 19

22 3. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członków może być zaskarżona do sądu. 4. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały. Jednak prawo zaskarżenia uchwały w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka przysługuje wyłącznie członkowi wykluczonemu lub wykreślonemu. 5. Jeżeli Zarząd wytacza powództwo, Spółdzielnię reprezentuje pełnomocnik ustanowiony przez Radę Nadzorczą. W wypadku nieustanowienia pełnomocnika sąd właściwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla Spółdzielni. 6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu sześciu tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na Walnym Zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu sześciu tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia. 7. Jeżeli ustawa lub Statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale, termin sześciotygodniowy wskazany w ust. 6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w Statucie. 8. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną wzglądem wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkich jej organów Szczegółowy tryb zwoływania Walnego Zgromadzenia, obradowania i podejmowania uchwał określa Regulamin obrad uchwalony przez Walne Zgromadzenie. 2. Walne Zgromadzenie może odbywać się w częściach. 3. W każdej części Walnego Zgromadzenia uczestniczą członkowie Spółdzielni zamieszkali na terenie wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej, a także pełnomocnicy członków nie mających zdolności do czynności prawnych lub członków z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych, z prawem czynnego udziału w Zgromadzeniu zgodnie z wydanym mandatem. 4. Członkowie oczekujący uczestniczą w części Walnego Zgromadzenia wskazanej im przez Radę Nadzorczą. 5. Podziału Walnego Zgromadzenia na części dokonuje Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę położenie poszczególnych nieruchomości. 6. Każdy członek Spółdzielni uczestniczy tylko w jednej części Walnego Zgromadzenia i przysługuje mu jeden głos. 7. Członek, któremu przysługują prawa do lokali znajdujących się w różnych nieruchomościach, dokonuje wyboru części Walnego Zgromadzenia, w której będzie uczestniczył. O dokonanym wyborze członek informuje pisemnie Zarząd Spółdzielni najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. 8. Każda część Walnego Zgromadzenia może obradować i podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków Spółdzielni. 9. Walne Zgromadzenie nie może być podzielone na części liczące mniej niż 100 członków. 20

23 I.8. Rada Nadzorcza Członkowie Rady Nadzorczej i ich zastępcy wybierani są przez Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni. Zgłoszenia kandydatów na członków Rady Nadzorczej powinny być składane na piśmie najpóźniej na 15 dni przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części. Do zgłoszenia należy dołączyć pisemną zgodę kandydata na udział w wyborach oraz oświadczenie o poparciu kandydata podpisane przez co najmniej 15 członków Spółdzielni, którzy wywiązują się ze swoich obowiązków Statutowych. Osoba kandydująca na członka Rady Nadzorczej nie musi być obecna na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia. Kandydatem na członka Rady Nadzorczej nie może być osoba nie wywiązująca się z podstawowych obowiązków względem Spółdzielni, określonych w Statucie. W przypadku jeśli w wyżej wskazanym terminie członkowie Spółdzielni nie zgłoszą liczby kandydatów odpowiadającej co najmniej liczbie mandatów w Radzie Nadzorczej, prawo wskazania kandydatów przysługuje Zarządowi Spółdzielni. 2. Jeżeli członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, do Rady Nadzorczej może być wybrana osoba nie będąca członkiem Spółdzielni, wskazana przez osobę prawną. 3. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 7 do 15 członków. 4. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata i rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia Rady Nadzorczej zwołanego przez Zarząd Spółdzielni w terminie 14 dni od ogłoszenia wyniku wyborów do Rady Nadzorczej. Z tym dniem kończy się kadencja Rady Nadzorczej w dotychczasowym składzie. 5. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej Utrata mandatu przed upływem kadencji następuje w przypadkach: 1) odwołania większością 2/3 głosów członków uczestniczących w zebraniu organu, który dokonał wyboru, 2) zrzeczenia się mandatu, 3) ustania członkostwa w Spółdzielni, 4) nie uczestniczenia w trzech kolejnych posiedzeniach plenarnych Rady Nadzorczej bez usprawiedliwienia. 2. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, do Rady Nadzorczej wchodzi do końca kadencji wybrany zastępca członka Rady Nadzorczej. 39 Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy: 1) uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej, w tym wysokości opłat eksploatacyjnych i odpisów na fundusz remontowy, 2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez: a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych, b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków, 21

24 c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków, 3) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej, 4) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której wykorzystane będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością, 5) podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do organizacji społecznych oraz występowania z nich, 6) zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni, 7) rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu, 8) podejmowanie uchwał niezbędnych do prawidłowego prowadzeni działalności Spółdzielni, 9) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych, 10) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady przez nią upoważnionych, 11) podejmowanie uchwał o przeprowadzeniu Walnego Zgromadzenia w częściach lub w całości i ustalanie zasad podziału i zaliczania członków Spółdzielni do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia przy zachowaniu zasady, że członkowie zamieszkali w obrębie jednej nieruchomości nie mogą być zaliczeni do różnych części Walnego Zgromadzenia, 12) wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółdzielni, 13) uchwalanie zasad gospodarowania Spółdzielni, 14) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań, 15) uchwalanie regulaminu rozliczenia kosztów inwestycji mieszkaniowych i ustalania wartości początkowej lokali, 16) uchwalanie regulaminu rozliczenia kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi będących w Zarządzie Spółdzielni, 17) uchwalanie regulaminu działalności społeczno-kulturalnej Spółdzielni, 18) uchwalanie regulaminu rozliczeń finansowych z członkami z tytułu wkładów mieszkaniowych, 19) uchwalanie regulaminu postępowania w sprawach zabudowy powierzchni ogólnego użytku na cele mieszkaniowe lub handlowo-usługowe, 20) uchwalenie regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej do czynnego udziału w komisjach przetargowych i rozstrzygających konkursy ofert obcych wykonawców, 21) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych, 22) uchwalanie regulaminu porządku domowego, 23) uchwalanie regulaminu Zarządu, 24) podejmowanie uchwał w sprawie określenia wysokości opłat pobieranych z tytułu wydawania członkom Spółdzielni kopii dokumentów o których mowa w 12 Statutu, 25) uchwalanie regulaminu Komisji Rady, 22

25 26) ustanowienie pełnomocnika uprawnionego do reprezentowania Spółdzielni w sądzie w przypadku, gdy Zarząd wytoczy powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia, 27) podejmowanie uchwał o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w trybie art. 11 ust. 1 1 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. 28) uchwalanie regulaminu Rad Budynków, 29) podejmowanie uchwał w sprawie wykreślenia z rejestru członków lub wykluczenia ze Spółdzielni, 30) podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w wyniku realizacji inwestycji budowlanych na zasadach rynkowych, 31) podejmowanie uchwał w sprawie zasad na jakich realizowane są przez Spółdzielnię inwestycje budowlane. 40 W celu wykonania swoich zadań Rada Nadzorcza poprzez swoje Komisje może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni wszelkich sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni. 41 Wewnętrzną strukturę Rady Nadzorczej, szczegółowy zakres i sposób jej działania, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne Rady określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie. I.9. Zarząd 42 Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz W skład Zarządu wchodzi od dwóch do trzech członków, w tym Prezes Zarządu. 2. Członków Zarządu wybiera i odwołuje Rada Nadzorcza. Uchwała o odwołaniu podejmowana jest większością 2/3 głosów i wymaga pisemnego uzasadnienia. 3. Walne Zgromadzenie może odwołać tych Członków Zarządu, którym nie udzieliło absolutorium Z członkami Zarządu zatrudnionymi w Spółdzielni, Rada Nadzorcza nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy stosownie do wymogów Ustawy Prawo spółdzielcze i Kodeksu Pracy. 2. Odwołanie Członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy. 23

26 45 1. Do zakresu działania Zarządu należy: 1) podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia w poczet członków Spółdzielni, 2) zawieranie umów o budowę lokali, 3) zawieranie umów o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, 4) zwoływanie Zebrań Mieszkańców poszczególnych budynków w celu dokonania wyboru Rady Budynku, 5) zawieranie umów o ustanowienie odrębnej własności lokalu, 6) zawieranie umów o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, 7) zawieranie umów o przeniesienie własności lokalu, 8) sporządzanie projektów planów gospodarczych i programów działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej, 9) prowadzenie gospodarki Spółdzielni na podstawie uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych, 10) zabezpieczanie majątku Spółdzielni, 11) sporządzanie rocznych sprawozdań i sprawozdań finansowych, 12) udzielanie pełnomocnictw określonych w 48, 13) podejmowanie decyzji niezastrzeżonych w Statucie innym organom, 14) zwoływanie Walnego Zgromadzenia, 15) zaciąganie kredytów bankowych i innych zobowiązań, 16) współdziałanie z organizacjami spółdzielczymi oraz z innymi organizacjami. 2. Zarząd składa sprawozdanie ze swej działalności i sprawozdanie finansowe Walnemu Zgromadzeniu w celu przyjęcia, jak również Radzie Nadzorczej do zaopiniowania Zarząd działa kolegialnie na odbywanych okresowo posiedzeniach. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa Zarządu, a w jego nieobecności przez Członka Zarządu. 2. Podział czynności pomiędzy członków Zarządu, tryb zwoływania posiedzeń, obradowania i podejmowania uchwał oraz inne sprawy organizacyjne określa regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą Oświadczenie woli za Spółdzielnię składają łącznie co najmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i pełnomocnik. 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swoje podpisy. 48 Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością gospodarczą Spółdzielni lub jej wyodrębnionej organizacyjnie i gospodarczo jednostki, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych. 24

PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia...

PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia... PROJEKT Uchwała nr /2013 Walnego Zgromadzenia Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej im. St. Staszica w Hrubieszowie z dnia... 2013 roku w sprawie: zmiany STATUTU Hrubieszowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walnego Zgromadzenia Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie

REGULAMIN. Walnego Zgromadzenia Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie REGULAMIN Walnego Zgromadzenia Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawa prawną działania Walnego Zgromadzenia są: ustawa z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia r. I. Postanowienia ogólne.

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia r. I. Postanowienia ogólne. Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej Nr 125/05/2012 z dnia 21.05.2012 r. Regulamin przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN* w Sanoku

REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN* w Sanoku Załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia Członków SM AUTOSAN" Nr WZ/7/08 z dnia 2008.06.24 REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej AUTOSAN* w Sanoku 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie

REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie REGULAMIN przyjęć członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Staszowie I. Podstawa prawna: 1. Ustawa z 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N

I. Postanowienia ogólne. Zasady przyjmowania członków. R E G U L A M I N R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali oraz zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej w Suchedniowie I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy opracowany został na

Bardziej szczegółowo

2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI

2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA l OBOWIĄZKI 2.1. Członkostwo w Spółdzielni 9 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Ciechanowcu

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Ciechanowcu 1 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ w Ciechanowcu I. PODSTAWY DZIAŁANIA RADY NADZORCZEJ 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1) ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo Spółdzielcze,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE

REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, NAJMU I ZAMIANY MIESZKAŃ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KORAB W USTCE Niniejszy regulamin został opracowany na podstawie przepisów: ustawy z dnia 16 września 1982 roku Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach

Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Załącznik nr 1do Uchwały nr 7/2011 XI Ostatniej Części Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 15 czerwca 2011 Regulamin Rady Nadzorczej Puławskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Puławach Rada Nadzorcza sprawuje

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE

R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im. W. Z. NAŁKOWSKICH w LUBLINIE Załącznik do Uchwały Nr 2/2008 z dnia 22 listopada 2008r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej im. W.Z. Nałkowskich w Lublinie R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ im.

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 6 1. Członkiem Banku może być: 1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna. 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali,

R E G U L A M I N. przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, R E G U L A M I N przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali, Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 9/2010 z dnia 1 czerwca 2010 r. przenoszenia własności lokali oraz dokonywania zamian

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO ul. Jana Brożka Warszawa. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie

Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO ul. Jana Brożka Warszawa. Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie Spółdzielnia Mieszkaniowa KOŁO ul. Jana Brożka 4 01-442 Warszawa Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej KOŁO w Warszawie Warszawa, maj 2012 I. Podstawa prawna i zakres działania 1 Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki 6 1. Członkiem Banku może być: 1) osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 2) osoba prawna. 2. Warunkiem przyjęcia na członka Banku jest złożenie

Bardziej szczegółowo

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI II. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 6. 1. Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli

Bardziej szczegółowo

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy. 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór na działalnością Spółdzielni.

Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy. 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór na działalnością Spółdzielni. R E G U L A M I N Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Odbudowa w Nidzicy I. Podstawy i zakres działania. 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór na działalnością Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GLINKA (ujednolicony tekst regulaminu według stanu na dzień 10 czerwca 2015 r.) Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej "GLINKA" działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASPA" w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASPA w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASPA" w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Walne Zgromadzenie Członków działa na podstawie: - art. 36 do 42 ustawy z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

I.POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Młodych w Poznaniu / tekst jednolity ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 2 Zebrania Przedstawicieli z dnia 27.06.2003 r. / I.POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy opracowany został na podstawie: ustawy z dnia 16.09.1982

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Pax Naftobudowa w Jaśle. 1. 1. Rada Nadzorcza Spółdzielni, zwana dalej Radą działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH.

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRNIK W KATOWICACH. 1 Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Górnik w Katowicach działa na podstawie przepisów art. 48-58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie 1 Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Politechnika w Krakowie I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali

REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Spółdzielnia Mieszkaniowa Zielone Wzgórza w Murowanej Goślinie REGULAMIN przyjmowania w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany lokali Na podstawie 100 Statutu Spółdzielni regulamin niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bieńczyce Podstawa prawna: Ustawy z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 188, poz. 1848, z późniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI"

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KUŹNIKI" Rada Nadzorcza Spółdzielni Mieszkaniowej Kuźniki" działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Ustawy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N O B R A D Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" w Płocku

R E G U L A M I N O B R A D Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej BUDOWLANI w Płocku R E G U L A M I N O B R A D Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" w Płocku 1. Walne Zgromadzenie członków działa na podstawie art. 8 3 ustawy z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Rada Nadzorcza działa w oparciu o: - Ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21),

W N I O S E K. 2) ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 2016 r., poz. 21), W N I O S E K Zarządu Spółdzielni do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko- Własnościowej ZORZA w Myślenicach obradującego w dniu 20 czerwca 2016 roku. w sprawie punktu 12 porządku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej SML-W Wanacja w Starachowicach. I. Podstawa działania Rady Nadzorczej. II. Skład Rady.

REGULAMIN. Rady Nadzorczej SML-W Wanacja w Starachowicach. I. Podstawa działania Rady Nadzorczej. II. Skład Rady. REGULAMIN Rady Nadzorczej SML-W Wanacja w Starachowicach I. Podstawa działania Rady Nadzorczej. 1. 1. Rada działa na podstawie przepisów art. 44, art. 45, art. 46 ustawy Prawo Spółdzielcze, ustawy o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ

REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN PRZYJĘĆ W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI MIESZKALNYCH I ZAMIANY MIESZKAŃ REGULAMIN Załącznik do Uchwały Nr 4/1/2011 Rady Nadzorczej SM Czuby w Lublinie z dnia 07.02.2011r. SPÓŁDZIELNIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PAWŁOWICE Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 grudnia 2000r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. nr 119 poz. 1116 z późniejszymi zmianami) Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Działa na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 14/2011 Walnego Zgromadzenia z dnia 10 października 2011 r. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUCZAJ ZABORZE Tekst jednolity I. Postanowienia ogólne. 1 Rada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielnia Mieszkaniowa Osiedle Stryjeńskich Ul. Stryjeńskich 8/290a, 02-791 Warszawa Regulamin Rady Nadzorczej zatwierdzony przez Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Stryjeńskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA

REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA REGULAMIN WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ LUBICZANKA 1. Walne Zgromadzenie obraduje na podstawie Statutu Spółdzielni Socjalnej Lubiczanka i niniejszego Regulaminu. 2.1. Do uprawnień Walnego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja]

Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] Rozdział 2. Rada nadzorcza. Art. 44 [Zadania] Rada sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością spółdzielni. Art. 45 [Skład; kadencja] 1. Rada składa się co najmniej z trzech członków wybranych stosownie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Razem w Słupsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Rada Nadzorcza działa w oparciu o: - Ustawę z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŁAŃCUCIE

S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŁAŃCUCIE S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŁAŃCUCIE (tekst jednolity Statutu uchwalonego przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 23.11.2007r. uchwałą 2/07 po uwzględnieniu zmian objętych uchwałami

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej SM BACIECZKI w Białymstoku

REGULAMIN Rady Nadzorczej SM BACIECZKI w Białymstoku REGULAMIN Rady Nadzorczej SM BACIECZKI w Białymstoku I. PODSTAWA I ZAKRES DZIAŁANIA 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór i kontrolę nad działalnością Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW

REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW REGULAMIN ZARZĄDU Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW I. Podstawa działalności Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września1982r. - Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 14/2014 z dnia 14 maja 2014r. Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Płocku REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ,,CENTRUM W PŁOCKU I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ. Ilekroć w regulaminie jest mowa:

ROZDZIAŁ. Ilekroć w regulaminie jest mowa: RADA NADZORCZA Spółdzielni Mleszkanłowel w Gorlicach Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 2/2011 z dnia 24.01.2011r. REGULAMIN PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW, USTANOWIENIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CUKROWNIK W ROPCZYCACH

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CUKROWNIK W ROPCZYCACH REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ CUKROWNIK W ROPCZYCACH l. Postanowienia ogólne 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: a) przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Chojny

Zmiany do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Chojny Zmiany do Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej Chojny Skreśla się 6 w brzmieniu: Spółdzielnia prowadzi działalność na podstawie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy prawo spółdzielcze, innych ustaw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Walnego Zgromadzenia SM "CZUBY" w Lublinie

REGULAMIN Walnego Zgromadzenia SM CZUBY w Lublinie REGULAMIN Walnego Zgromadzenia SM "CZUBY" w Lublinie Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 9 /2015 Walnego Zgromadzenia SM Czuby w Lublinie z dnia 24.06.2015 r. R E G U L A M I N WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ŚNIEŻKA W KRAKOWIE 1 1. Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. pracy Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie

R E G U L A M I N. pracy Rady Nadzorczej Lokatorsko-Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie Załącznik do Uchwały Nr 9 Walnego Zgromadzenia Członków Lokatorsko -Własnościowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Knurowie podjętej w dniach 30, 31 maja 2011 r. oraz 1,6,7 czerwca 2011r. R E G U L A M I N

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Lubaniu 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów art. 44-46 i art. 56-58 ustawy z dnia 16.09.1988 r. Prawo Spółdzielcze (Dz. U. nr 188, poz.1848

Bardziej szczegółowo

STATUT. Spółdzielni Mieszkaniowej P Ł Y T A. uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni w dniu... r.

STATUT. Spółdzielni Mieszkaniowej P Ł Y T A. uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni w dniu... r. STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej P Ł Y T A uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni w dniu... r. SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓL NE 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 2.1. Członkostwo

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Bacieczki w Białymstoku I. PODSTAWA PRAWNA I ZAKRES DZIAŁANIA 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie Ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka"

REGULAMIN. obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka Załącznik do Uchwały Nr 2 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka" zdnia29.11.2007r REGULAMIN obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Osiedle Starówka" Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW REGULAMIN RADY NADZORCZEJ Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej GROCHÓW 1 Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad statutową działalnością Spółdzielni oraz inicjuje nowe rozwiązania i usprawnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej

REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota w Łęcznej Załącznik do Uchwały Nr 1/2016 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SM Wspólnota w Łęcznej z dnia 26.02.2016 r. REGULAMIN Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wspólnota

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku

R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku R E G U L A M I N przyjęć w poczet członków, ustanawiania praw do lokali i zamiany mieszkań w Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm w Gdańsku Niniejszy regulamin został uchwalony przez Radę Nadzorczą w dniu

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ MAZOWSZE W CIECHANOWIE

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ MAZOWSZE W CIECHANOWIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr.../2013 Walnego Zgromadzenia SML-W Mazowsze w Ciechanowie z dnia 26 kwietnia 2013r w sprawie: uchwalenia zmian w Statucie Spółdzielni STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ RADAROWA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ RADAROWA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI BUDOWLANO-MIESZKANIOWEJ RADAROWA I. Postanowienia ogólne. 1 1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. 2. Rada Nadzorcza działa na

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Walnego Zgromadzenia. Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wilga 2000

R E G U L A M I N. Walnego Zgromadzenia. Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wilga 2000 Spółdzielnia Mieszkaniowa Wilga 2000 03 984 Warszawa ul. Szkoły Orląt 4 lokal użytkowy nr 5 R E G U L A M I N Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wilga 2000 (przyjęty uchwałą Walnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Walnego Zgromadzenia w Spółdzielni Mieszkaniowej Doły Marysińska

Regulamin. Walnego Zgromadzenia w Spółdzielni Mieszkaniowej Doły Marysińska Regulamin Walnego Zgromadzenia w Spółdzielni Mieszkaniowej Doły Marysińska I. PODSTAWA PRAWNA 1 1. Ustawa z dnia 16.09.1982r. Prawo spółdzielcze (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 188 poz. 1848 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

S T A T U T Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej W Pułtusku

S T A T U T Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej W Pułtusku S T A T U T Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej W Pułtusku Statut zarejestrowany dnia 04.06.2009 r. Numer KRS: 0000329833 2 1.Postanowienia ogólne oraz cel i przedmiot działalności

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ Str. 1 SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W GORZYCACH S T A T U T SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W GORZYCACH TEKST JEDNOLITY GORZYCE, LISTOPAD 2007 Str. 2 C Z Ę Ś Ć O G Ó L N A DZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE. 1 Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. uchwalony przez Walne Zgromadzenie dnia 20 czerwca 2011r.

REGULAMIN. Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. uchwalony przez Walne Zgromadzenie dnia 20 czerwca 2011r. REGULAMIN Rady Nadzorczej I Żoliborskiej Spółdzielni Mieszkaniowej uchwalony przez Walne Zgromadzenie dnia 20 czerwca 2011r. I. Podstawy i zakres działania. 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie: 1. Ustawy

Bardziej szczegółowo

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej SAMOPOMOC w Grójcu. I. Postanowienia ogólne oraz cel i przedmiot działania Spółdzielni.

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej SAMOPOMOC w Grójcu. I. Postanowienia ogólne oraz cel i przedmiot działania Spółdzielni. Statut Spółdzielni Mieszkaniowej SAMOPOMOC w Grójcu I. Postanowienia ogólne oraz cel i przedmiot działania Spółdzielni. 1. 1. Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa SAMOPOMOC, zwana dalej Spółdzielnią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach I. Podstawy prawne działania Zarządu 1 Zarząd Spółdzielni zwany dalej Zarządem, działa na podstawie przepisów ustawy z

Bardziej szczegółowo

OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA W ELBLĄGU

OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA W ELBLĄGU R E G U L A M I N OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA W ELBLĄGU ===================================================================== I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: Regulamin przyjmowania członków, zawierania umów o ustanowienie spółdzielczych praw do lokali i zamiany mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej Ustronie w Radomiu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Ilekroć w regulaminie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA

R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA R E G U L A M I N PRZYJMOWANIA W POCZET CZŁONKÓW, USTANAWIANIA PRAW DO LOKALI I ZAMIANY MIESZKAŃ W MAŁEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JUTRZENKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy określa. 1. Zasady

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST

R E G U L A M I N SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST R E G U L A M I N RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ PIAST W ZŁOTOWIE 1. Rada Nadzorcza działa na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982r. Prawo spółdzielcze tj. Dz.U. z 2003r. nr 188 poz. 1848

Bardziej szczegółowo

Zmiany do Statutu Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu

Zmiany do Statutu Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu (PROJEKT) Zmiany do Statutu Przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Przemyślu zał. Nr do Uchwały Nr.. Zebrania Przedstawicieli Członków PSM z dnia 1. w 4 ust. 2 wykreśla się punkty nr 3 i nr 6. 2. w rozdziale

Bardziej szczegółowo

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZJEDNOCZENIE W KRAPKOWICACH

STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZJEDNOCZENIE W KRAPKOWICACH STATUT MIĘDZYZAKŁADOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZJEDNOCZENIE W KRAPKOWICACH 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółdzielnia nosi nazwę Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa Zjednoczenie w Krapkowicach i zwana

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ROPCZYCACH jednolity tekst z 2012r. SPIS TREŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE...6 2. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI...7 2.1. Członkostwo w Spółdzielni...7 2.2. Tryb i zasady

Bardziej szczegółowo

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Jedenastka

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Jedenastka Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Jedenastka I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 1 1. Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa Jedenastka zwana dalej Spółdzielnią.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

R E G U L A M I N. Zarząd kieruje działalnością Spółdzielni oraz reprezentuje ją na zewnątrz. R E G U L A M I N Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Teofilów w Łodzi I. Postanowienia ogólne 1. Zarząd Spółdzielni działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o spółdzielniach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej

Regulamin Rady Nadzorczej Regulamin Rady Nadzorczej REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "OSIEDLE ZACISZE" W WARSZAWIE Z 01.10.2014R. I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Rada Nadzorcza działa w oparciu o zasady określone w

Bardziej szczegółowo

1. Prawo spółdzielcze

1. Prawo spółdzielcze 1. Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 210) Tekst jednolity z dnia 23 października 2003 r. (Dz.U. Nr 188, poz. 1848) 1 (zm.: Dz.U. 2002, Nr 240, poz. 2058; 2004, Nr 99, poz.

Bardziej szczegółowo

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Walecznych w Lublinie

Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Walecznych w Lublinie Statut Spółdzielni Mieszkaniowej Walecznych w Lublinie Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 08 lipca 2015 r. nr 1/2015, 2/2015, 3/2015. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej S T A T U T. Dąbrowa Białostocka

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Białostockiej S T A T U T. Dąbrowa Białostocka S T A T U T Dąbrowa Białostocka 2014 1 SPIS TREŚCI DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ORAZ CEL I PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁDZIELNI 03 DZIAŁ II CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 05 DZIAŁ III POSTĘPOWANIE WEWNĄTRZSPÓŁDZIELCZE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZARZĄDU SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

R E G U L A M I N ZARZĄDU SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ R E G U L A M I N ZARZĄDU SIEMIANOWICKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Zarząd SSM działa na podstawie: - art. 48 do 58 Ustawy Prawo Spółdzielcze z dnia 16.09.1982 r. test jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przyczółek Grochowski w Warszawie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przyczółek Grochowski w Warszawie. I. Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały nr 5/08 Rady Nadzorczej SM Przyczółek Grochowski z 28.01.2008 REGULAMIN Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej Przyczółek Grochowski w Warszawie I. Postanowienia ogólne 1 Zarząd działa

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IGLOOPOL W DĘBICY

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IGLOOPOL W DĘBICY STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ IGLOOPOL W DĘBICY Uchwalony przez Zebranie Przedstawicieli Członków Spółdzielni w dniu 23 listopada 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE l 1. Spółdzielnia nosi nazwę: Spółdzielnia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N obrad Walnego Zgromadzenia S.M. im. Mieszka I w Łodzi

R E G U L A M I N obrad Walnego Zgromadzenia S.M. im. Mieszka I w Łodzi R E G U L A M I N obrad Walnego Zgromadzenia S.M. im. Mieszka I w Łodzi I PODSTAWA PRAWNA. 1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółdzielni Mieszkaniowej im. Mieszka I działającym na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MSM ZJEDNOCZENIE W KRAPKOWICACH

REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MSM ZJEDNOCZENIE W KRAPKOWICACH REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA MSM ZJEDNOCZENIE W KRAPKOWICACH 1 Walne Zgromadzenie działa na podstawie przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Prawo spółdzielcze, statutu Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej DOM DLA MŁODYCH

STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej DOM DLA MŁODYCH STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej DOM DLA MŁODYCH Załącznik nr uchwały nr /2015 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Dom dla Młodych z dnia 24 kwietnia 2015 r. STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim

Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej w Bielsku Podlaskim Załącznik do Uchwały Zarządu Spółdzielni Nr 20/2015 z dnia 12 maja 2015r. w sprawie ujednolicenia treści Regulaminu Walnego Zgromadzenia Regulamin Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rady Nadzorczej

REGULAMIN Rady Nadzorczej REGULAMIN Rady Nadzorczej Regulamin został przyjęty Uchwałą Nr 7/2010 Walnego Zgromadzenia w dniu 22 czerwca 2010 r. Kraśnik, 2010 r. SPIS TREŚCI I. PODSTAWY I ZAKRES DZIAŁANIA ( 1-2)... 1 II. SKŁAD RADY

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach

Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach I. Podstawy działania Rady Nadzorczej. 1. Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia 16.09.1982r.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Spis treści 1. Postanowienia ogólne...... 2 2. Prawa i obowiązki członków Spółdzielni.... 3 2.1. Członkostwo w Spółdzielni... 3 2.2. Tryb i zasady przyjmowania w poczet członków Spółdzielni... 4 2.3. Wpisowe

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ OSIEDLE MŁODYCH 5/160

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ OSIEDLE MŁODYCH 5/160 STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ OSIEDLE MŁODYCH 5/160 STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Sędziszowie Małopolskim Osiedle Młodych 5/160 uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wzgórze. w Ożarowie. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wzgórze. w Ożarowie. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wzgórze w Ożarowie I. Postanowienia ogólne 1. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej Wzgórze, zwane dalej Walnym Zgromadzeniem,

Bardziej szczegółowo

Tekst ujednolicony. Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Nisku

Tekst ujednolicony. Regulamin. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Nisku 1 Tekst ujednolicony Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Nisku 1 Rada Nadzorcza działa na podstawie przepisów: - ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółdzielni zatwierdzony przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu r. i wpisany został do Rejestru

Tekst jednolity Statutu Spółdzielni zatwierdzony przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu r. i wpisany został do Rejestru Tekst jednolity Statutu Spółdzielni zatwierdzony przez Zebranie Przedstawicieli Członków w dniu 29.11.2007r. i wpisany został do Rejestru Przedsiębiorców KRS 0000157154 w dniu 08.01.2008r. postanowieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Piekarach Śląskich Piekary Śląskie 2013 I. Postanowienia ogólne. 1 Rada Nadzorcza działa na zasadach określonych przepisami art. 44-46 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 6/2010 WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ KOŃSKI JAR- NUTKI Z DNIA 21.06.2010 r. REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej. w Pułtusku. tekst jednolity

S T A T U T. Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej. w Pułtusku. tekst jednolity S T A T U T Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Pułtusku tekst jednolity Pułtusk, 21.05.2016 2 S p i s t r e ś c i 1. Postanowienia ogólne oraz cel i przedmiot działalności Spółdzielni...

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 3/2007 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D z dnia 30 marca 2007 r.

Uchwała nr 3/2007 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D z dnia 30 marca 2007 r. Uchwała nr 3/2007 Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D z dnia 30 marca 2007 r. W sprawie: Uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Piaski D. Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ZASPA" w Gdańsku

REGULAMIN ZARZĄDU LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZASPA w Gdańsku REGULAMIN ZARZĄDU LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ZASPA" w Gdańsku I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zarząd działa na zasadach określonych przepisami : - Ustawy z dnia 16 września 1982r.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ OSIEDLE MŁODYCH 5/160

STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ OSIEDLE MŁODYCH 5/160 STATUT SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ OSIEDLE MŁODYCH 5/160 STATUT Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Sędziszowie Małopolskim Osiedle Młodych 5/160 uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze

REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze REGULAMIN ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZWIĄZKOWIEC w Jeleniej Górze 1 Zarząd Spółdzielni działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 16.09.1982r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. z 2003 r. nr 188 poz.1848

Bardziej szczegółowo