. z siedzibą w wpisaną do pod numerem.,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ". z siedzibą w wpisaną do pod numerem.,"

Transkrypt

1 Miejscowość i data Umowa zawarta w dniu.w Gdańsku, na podstawie zapytania ofertowego, wytycznych ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego , do których nie ma zastosowania ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, pomiędzy: COPERNICUS Podmiot Leczniczy Sp. z o.o. w Gdańsku, z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Nowe Ogrody 1-6, Gdańsk, posługującym się NIP , REGON , nr KRS reprezentowanym przez: Pana Dariusza Kostrzewę Prezesa Zarządu, Pana Piotra Wróblewskiego -Wiceprezesa ds. ekonomicznych zwanym dalej Zamawiającym a. z siedzibą w wpisaną do pod numerem.,. NIP:, REGON:.., reprezentowaną przez: zwanym dalej Wykonawcą lub łącznie stronami 1 1. Przedmiotem niniejszej umowy (zwanej w dalszej części umową ) jest przygotowanie i aktualizowanie internetowej strony www (zwanej w dalszej części stroną ) oraz zapewnienie na koszt Wykonawcy domeny, a także umieszczenie plików na serwerze Wykonawcy, zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego projektem. 2. Zamawiający zamawia, a Wykonawca przyjmuje zamówienie, na podstawie którego zobowiązuje się do wykonania Przedmiotu umowy w zakresie określonym w ust. 1 powyżej 1

2 3. Wykonawca przygotuje stronę zgodnie z wymaganiami zawartymi na stronie promo/strony/start.aspx a logotypy powinny być zgodne z Podręcznikiem Komunikacji i identyfikacji wizualnej zamieszczonym na stronie internetowej MF_EOG_i_NMF_2009_2014_%28Fundusze_Norweskie_i_EOG%29_Informacja_i_ promocja.html 4. Strona będzie wykona w dwóch wersjach językowych, w języku polskim i języku angielskim. 5. Wykonawca, w trakcie trwania umowy będzie na bieżąco aktualizował stronę o materiały przesłane w formie elektronicznej przez Zamawiającego Strona zostanie wykonana na podstawie graficznego projektu stworzonego przez Wykonawcę w wersji elektronicznej w terminie 14 dni od podpisania umowy. 2. Wymagania techniczne wykonania i aktualizacji strony: 1) strona będzie zaprojektowana i stworzona jako system zarządzania treścią (CMS) 2) przedstawione zostaną propozycje 2 projektów graficznych serwisu z zaproponowaniem kolorystyki, loga i hasła projektu, układu strony i podziału treści 3) zaproponowanie rozwiązanie oparte będzie o powszechnie wykorzystywane w internecie technologie i standardy (tj. HTML, CSS, Javascript, CSS3) 4) strona powinna być responsywna dla urządzeń mobilinych 5) układ strony powinien umożliwić wyświetlanie przynajmniej 8 zakładek, 6) strona będzie posiadała dwie wersje językowe, w języku polskim i angielskim, dotyczy to zarówno elementów układu strony, nawigacji, jak i samej treści 7) strona będzie zgodna z Wytycznymi WCAG 2.0 opracowanymi przez konsorcjum W3C (http://www.w3.org/tr/wcag/, 8) wykonawca zadba o zapewnienie poprawnego funkcjonowania serwisu w przeglądarkach: Internet Explorer 8+, Mozilla Firefox 20.x+, Opera 11.5+, Google Chrome 26.x+ 9) kontrastowa wersji strony dla osób słabo widzących 10) umożliwienie zmniejszania/zwiększania tekstu przez użytkownika 11) optymalizacja strony pod wyszukiwarki internetowe (SEO); automatyczne tworzenie metatagów na podstawie tytułu i treści dodanego komunikatu na stronie 12) wyszukiwarka treści dostępnych na stronie 13) newsletter 14) forum dyskusyjne 15) automatyczne tworzenie mapy strony z określaną przez użytkownika częstotliwością; 16) tworzenie szczegółowych statystyk; 17) wydruk dowolnego artykułu przez użytkownika serwisu 18) do edycji treści udostępniony będzie edytor WYSIWIG, który m. in. zawiera następujące opcje: -zapewnienie możliwości dodawania plików (zdjęć, filmów, materiałów audio, dokumentów do pobrania itp.) do artykułu z poziomu edytora WYSIWIG, -łatwe dodawanie plików multimedialnych (np. poprzez You Tube) bez konieczności uploadu pliku multimedialnego na serwer WWW strony Projektu. -możliwość przeklejania treści z programu Word z zachowaniem odpowiedniego formatowania; -możliwość tworzenia wewnętrznych odnośników pomiędzy stronami; 2

3 -możliwość edycji kodu HTML; -możliwość tworzenia wewnętrznych odnośników pomiędzy stronami; 19) umożliwienie integracji z serwisami: MPiPS, YouTube, Twitter, Facebook; 20) stworzenie Fanpage a Projektu na Facebooku; 21) instalacja i skonfigurowanie serwisu pod kątem zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa; 22) prawa autorskie stworzonej strony, logo, hasła będą przekazane na Zamawiającego, a pliki graficzne należy dostarczyć w następujących standardach: ai. psd. png. jpg. eps. cdr. pdf. 23) strona powinna być prosta, czytelna, funkcjonalna. Preferowane będą rozwiązania oparte o CMS-y na licencji open source. 3. Umowa zostaje zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 30 kwietnia 2016 r Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu gotowy projekt do akceptacji w terminie określonym w 2 ust. 1. Zamawiający jest zobowiązany, w terminie 7 dni od przedstawiania projektu, pisemnie zaakceptować projekt albo zgłosić do niego pisemne uwagi, pod rygorem uznania, że projekt został przez niego zaakceptowany bez uwag. 2. Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić zgłoszone przez Zamawiającego uwagi do projektu w terminie 3 dni roboczych od ich zgłoszenia, przedkładając Zamawiającemu tak zmienioną stronę do ponownej akceptacji zgodnie z postanowieniami ust W przypadku opóźnienia Wykonawcy w uwzględnieniu uwag Zamawiającego w przewidzianym w ust. 2 terminie, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy o 0,5 % jego wartości netto za każdy dzień opóźnienia Wykonawca zobowiązuje się, że wykonana strona będzie możliwa do otwarcia przez wszystkie powszechnie występujące w obrocie przeglądarki internetowe.wykonawca zobowiązuje się po akceptacji przez Zamawiającego projektu umieścić stronę na swoim serwerze w celu przeprowadzenia testów akceptacyjnych. Testy akceptacyjne nie mogą trwać dłużej niż 5 dni. 2. W przypadku, gdy w trakcie testów akceptacyjnych okaże się, że przedstawiona strona nie spełni wymogów projektu lub że linki albo bannery nie zapewniają użytkownikowi właściwej dostępności zawartości strony, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin, nie dłuższy jednak niż 5 dni, do usunięcia ujawnionych nieprawidłowości lub błędów. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu tak poprawioną stronę do ponownych testów akceptacyjnych. 3. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w przedstawieniu Zamawiającemu gotowej strony lub w usunięciu ujawnionych nieprawidłowości lub błędów w wyznaczonym zgodnie z ust. 3 terminie, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin dodatkowy, nie dłuższy jednak niż 3 dni. Po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 5000 zł, Zamawiający zaś będzie miał prawo od umowy odstąpić. 4. Niezgłoszenie przez Zamawiającego uwag odnośnie wykonania strony w trakcie testów akceptacyjnych jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego wykonanej 3

4 strony. Wykonawca wyda Zamawiającemu kopię strony na dysku optycznym oraz kody źródłowe użytego oprogramowania w dniu jej akceptacji Wykonawca oświadcza, iż: a) posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy i nie istnieją żadne przeszkody natury technicznej, prawnej ani finansowej, które mogą uniemożliwić jego wykonanie, b) używane przez niego narzędzia programistyczne są wykorzystywane zgodnie z udzielonymi licencjami. 2. Zamawiający oświadcza, iż: a) uzyskał niezbędne pozwolenia i licencje na korzystanie ze znaków towarowych, które będą zamieszczone na stronie, włącznie z uprawnieniem do posługiwania się nimi na wykonywanych i utrzymywanych na jego zlecenie stronach www, b) przysługują mu wszelkie prawa konieczne do zamieszczenia na stronie materiałów graficznych i do emitowania ich w internecie, c) przysługują mu wszelkie prawa konieczne do zamieszczenia na stronie tłumaczeń tekstów i do emitowania ich w internecie. 3. Wykonawca zobowiązuje się do przekazania wraz z przedmiotem niniejszej umowy pełni przysługujących mu autorskich praw majątkowych do projektu i do strony, co uprawnia Zamawiającego do wyłącznego korzystania i rozporządzania projektem i stroną bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności: dokonywania wszelkich modyfikacji strony, w tym zmian jej układu, treści, szaty graficznej oraz jej rozwiązań technologicznych; kopiowania i powielania dowolną techniką, w tym techniką cyfrową, rozpowszechniania i emitowania, w szczególności w sieci Internet i w sieciach intranetowych. 4. Powyższe obejmuje w szczególności pola eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania strony - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy strony, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których stronę utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; c) w zakresie rozpowszechniania strony w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie strony w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; d) w zakresie wykonywania zależnego prawa autorskiego. 5. Wykonawca oświadcza, że autorskie prawa majątkowe te nie będą obciążone prawami osób trzecich. 6. Wykonawcy nie przysługuje odrębne wynagrodzenie za korzystanie ze strony na każdym odrębnym polu eksploatacji. 7. Wykonawca zezwala Zamawiającemu na wykorzystanie dzieła, jak i jego fragmentów na wszystkich wymienionych polach eksploatacji. 8. Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych na Zamawiającego przechodzi wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskiego prawa zależnego. Wykonawca nie zachowuje prawa zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego oraz zezwala Zamawiającemu na wykonywanie tegoż prawa bez odrębnego wynagrodzenia. 6 4

5 Wykonawca zamieści na stronie informację o twórcach strony Z tytułu wykonania przedmiotu umowy i przeniesienia autorskich praw majątkowych zgodnie z postanowieniami 5 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości... zł. 2. Wynagrodzenie to obejmuje całość wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy określonego w 1 ust. 1 niniejszej umowy. 3. Wynagrodzenie będzie płatne w równych ratach miesięcznych na podstawie faktury VAT wystawionej Wykonawcę w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia. Wynagrodzenie będzie płatne na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze. 4. Kwota wynagrodzenia zostanie powiększona o należny podatek VAT, w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. 8 Wykonawca zobowiązuje się w okresie trwania umowy do udzielenia bezpłatnej pomocy technicznej telefonicznie i elektronicznie - w zakresie wszelkich problemów związanych z użytkowaniem strony będącej przedmiotem umowy Wykonawca zobowiązuje się do w okresie od dnia wykonania strony do bezpłatnej naprawy gwarancyjnej (serwis w ciągu 24 godzin) lub wymiany oprogramowania, które uniemożliwiało prace na i ze stroną, na nowe, wolne od wad. Wybór sposobu zaspokojenia roszczenia należy do Zamawiającego. 2. Powyższe uprawnienia nie ograniczają praw Zamawiającego wynikających z rękojmi. 3. W przypadku opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej lub wymianie oprogramowania, Zamawiający będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0.5% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w 7 ust. 5 umowy za każdy dzień opóźnienia 4. W przypadku, gdyby szkoda poniesiona przez Zamawiającego z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę przekroczyła wartość kar umownych określonych w niniejszej umowy, Zamawiający będzie miał prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 10 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pracę swoich pracowników oraz osoby lub firmy działające na zlecenie Wykonawcy Strony zobowiązują się: a) zachować bezterminowo w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje przekazane sobie wzajemnie w czasie obowiązywania niniejszej umowy, włączając w to dane techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne, dane dotyczące negocjacji, planów marketingowych i handlowych oraz informacje dotyczące rozmów z potencjalnymi i obecnymi kontrahentami, jak również dokumenty przygotowane przez Strony, w tym informacje przygotowane na podstawie materiałów dostarczonych przez Strony, przy czym na potrzeby niniejszej umowy przez informacje rozumie się 5

6 jakąkolwiek wiadomość wyrażoną za pomocą mowy, pisma, obrazu, rysunku, znaku, dźwięku albo zawartą w urządzeniu, przyrządzie lub innym przedmiocie, a także wyrażoną w jakikolwiek inny sposób, dotyczące Stron, b) traktować informacje powzięte w związku ze współpracą, jako Informacje Poufne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, niezależnie od formy nośnika oraz bez potrzeby odrębnego oznaczenia ich poufności, c) wykorzystać informacje jedynie w celach określonych w ramach ustaleń dokonanych przez Strony, d) podjąć wszelkie niezbędne kroki dla zapewnienia, że żadna z osób otrzymujących informacje w myśl punktu a) nie ujawni tych informacji ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia od danej strony na piśmie, e) ujawniać informacje, o których mowa w punkcie a) jedynie tym pracownikom lub współpracownikom stron, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp, f) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać jakiejkolwiek części określonych w punkcie a) informacji. 2. Postanowienia ust. 1 nie będą miały zastosowania w stosunku do tych informacji, które są opublikowane, znane i urzędowo podane do publicznej wiadomości, z wyjątkiem sytuacji, kiedy ma to miejsce w wyniku ich ujawnienia przez strony lub jego przedstawicieli. 3. Strony oświadczają, iż nie wykorzystają uzyskanych w powyższy sposób informacji dla własnych celów, innych niż związanych ze współpracą, o której mowa w niniejszej umowie. 4. W przypadku naruszenia przez którąkolwiek ze stron postanowień wynikających z tego paragrafu Strona może domagać się od drugiej strony s zapłaty kary umownej w wysokości 5000 zł Umowa może zostać rozwiązana w każdym czasie na mocy porozumienia stron. 2. Każdej ze stron przysługuje prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku rażącego naruszenia przez inną Stronę postanowień niniejszej umowy. 3. Czynność prawna mająca na celu zmianę wierzyciela może nastąpić po wyrażeniu zgody przez Zamawiającego. W szczególności Zamawiający zastrzega, że wierzytelności przysługujące Wykonawcy w związku z wykonaniem niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez zgody Zamawiającego. 13 W sprawach nie uregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz powszechnie obowiązujące uregulowania. 14 Umowa została zawarta w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 15 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy winny być dokonywane z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. 6

7 16 Wszystkie spory mogące wyniknąć z niniejszej umowy strony poddają właściwości sądu wedle siedziby Zamawiającego.. ZAMAWIAJCY WYKONAWCA 7

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania

ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania ZAPYTANIE OFERTOWE w sprawie udzielenia zamówienia na usługi zaprojektowania, stworzenia, utrzymania i administrowania strony internetowej dla projektu pn. Równość kobiet i mężczyzn w procesach podejmowania

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r.

UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ. zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. UMOWA Nr NA WYKONANIE SERWISU INTERNETOWEGO WWW.ZARY.PL, OPIEKĘ TECHNICZNĄ ORAZ HOSTING POWIERZCHNI DYSKOWEJ zawarta w Żarach dnia.. 2014 r. W wyniku przeprowadzonych czynności o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii

Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Zapytanie ofertowe na zaprojektowanie, budowę i prowadzenie strony internetowej w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nr sprawy:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Przygotowanie i przeprowadzenie usługi szkoleniowej w zakresie metodyki zarządzania projektami PRINCE2 wraz z egzaminem PRINCE2 Foundation W Z Ó R UMOWA Nr... zawarta w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego

UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego UMOWA NR DP/2311/ /15 Z PRZENIESIENIEM AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH wykonanie aplikacji mobilnej, oraz świadczenie usług wsparcia technicznego zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Uniwersytetem Jana

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101

Zamawiający. Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13, 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, faks 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie, wykonanie

Bardziej szczegółowo

1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za

1. Headway zobowiązuje się do wykonania na rzecz i przy niezbędnym udziale platformę internetową służącą do prowadzenia sprzedaży za UMOWA O WYKONANIE SKLEPU INTERNETOWEGO (zwana dalej Umową ) zawarta dnia roku we Wrocławiu, pomiędzy: Headway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Prostej 36, 53-508

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN Złotoryja, 14.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAPROJEKTOWANIE, WDROŻENIE, UTRZYMANIE I ADMINISTROWANIA STRONY INTERNETOWEJ W RAMACH REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PN. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający:

Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 07.01.2013 r. Zaproszenie do złożenia ofert nr 07.01.2013/POIG.8.3/FEN-ŁOMŻA z dnia 07.01.2013 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 29 lipca 2013 r. ZATWIERDZAM z up. DYREKTORA GENERALNEGO DYREKTOR BIURA DYREKTORA GENERALNEGO /-/ Bożenna Owsińska-Ciach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/31/2013

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI NR...

UMOWA NA USŁUGI NR... UMOWA NA USŁUGI NR... Zawarta w dniu... pomiędzy: TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Jasnogórskiej 11, 31-358 Kraków, wpisaną do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 8 kwietnia 2014 r. ZATWIERDZAM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2014 Tryb postępowania: Przedmiot: Zamawiający: PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

Sprawa nr NCK-ZP/203/12

Sprawa nr NCK-ZP/203/12 Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zaprojektowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający:

Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Warszawa, dnia 10.01.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 1 z dnia 10.01.2012 r. Zamawiający: Fundacja Euro Nation Zarejestrowana w rejestrze prowadzonym przez: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU

WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU WZORCOWE SZCZEGÓLNE WARUNKI KONTRAKTU dla kontraktów realizowanych w systemie Projektuj i Buduj Warunki Szczególne Kontraktu Niniejsze Warunki Szczególne Kontraktu uzupełniają, poprawiają, jak również

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE

UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE UMOWA NA REALIZACJĘ ZINTEGROWANEJ PLATFORMY B2B ORAZ B2C WRAZ Z APLIKACJAMI NA URZĄDZENIA MOBILNE Niniejsza umowa ( Umowa ) została zawarta w Białymstoku, w dniu... 2013 roku pomiędzy: PODLASKI KLASTER

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NAVIDEALS.PL

REGULAMIN NAVIDEALS.PL REGULAMIN NAVIDEALS.PL Każdy Użytkownik, w szczególności Zamawiający jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu od momentu podjęcia czynności zmierzających do korzystania z usług firmy Navideals.pl.

Bardziej szczegółowo