Departament Kontroli i Nadzoru Warszawa, 18 października 2011 r. MNiSW-DKN-WKR /AJ/11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Departament Kontroli i Nadzoru Warszawa, 18 października 2011 r. MNiSW-DKN-WKR-1943-3266-5/AJ/11"

Transkrypt

1 Departament Kontroli i Nadzoru Warszawa, 18 października 2011 r. MNiSW-DKN-WKR /AJ/11 RAPORT z kontroli prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych na sfinansowanie w latach kosztów organizacji wspólnego konkursu na projekty międzynarodowe, oceny wniosków oraz projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach projektu ERA-NET PLUS w dziedzinie badań Morza Bałtyckiego realizowanego przez Europejskie Zgrupowanie Interesów Gospodarczych w Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego. 1. Kontrola została przeprowadzona na podstawie postanowienia Nr 10/KN/2011 Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 czerwca 2011 roku. 2. Celem kontroli było sprawdzenie prawidłowości wydatkowania środków finansowych przyznanych dotacją celową na sfinansowanie w latach kosztów organizacji wspólnego konkursu na projekty międzynarodowe, oceny wniosków oraz projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach projektu ERA-NET PLUS w dziedzinie badań Morza Bałtyckiego. 3. Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego otrzymała dotację celową łącznie w wysokości złotych przyznaną kolejnymi decyzjami: decyzja nr 1/ERA-NET/2007 z dnia 17 grudnia 2007 roku; dotacja w wysokości złotych; decyzja nr 1-1/ERA-NET/2007/2009 z dnia 4 grudnia 2009 roku dokonano przesunięć środków finansowych w kolejnych latach; decyzja nr 1-2ERA-NET/2007/2010 z dnia 9 grudnia 2010 roku zwiększająca dotację do wysokości złotych. 4. W dniu 21 grudnia 2007 roku została zawarta umowa nr 1/ERA-NET/2007 pomiędzy Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego a Fundacją Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego na organizację wspólnego konkursu na projekty międzynarodowe, ocenianie wniosków oraz finansowanie projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach projektu ERA- NET PLUS. 5. Do powyższej umowy zawarto dwa aneksy: aneks nr 1 z dnia 9 grudnia 2009 roku wprowadził zmiany dotyczące zmiany finansowania w poszczególnych latach, środki finansowe będą przekazywane w ratach rocznych, w pierwszym roku po zawarciu umowy, a w następnych latach po

2 zatwierdzeniu raportu rocznego przez Ministra oraz zwrotu niewykorzystanej w danym roku dotacji do końca stycznia następnego roku, aneksem nr 2 z dnia 23 grudnia 2010 roku zmieniono wysokość dotacji na kwotę złotych oraz wysokość przekazywanych rat rocznych w poszczególnych latach. 6. Kontrolę przeprowadził zespół w składzie: ekspert finansowy, mgr Agata Jamrozik specjalista w MNiSW. 7. W trakcie kontroli informacji i wyjaśnień udzielali: prezes zarządu Fundacji Rozwoju UG, główny księgowy Fundacji Rozwoju UG. 8. Załącznikami do raportu są: protokół eksperta finansowego, opinia Departamentu Budżetu i Finansów wyjaśnienia złożone przez eksperta finansowego. 9. Ustalenia eksperta finansowego. środki finansowe z MNiSW w poszczególnych latach Fundacja otrzymała zgodnie z decyzjami, umową i aneksami w łącznej wysokości złotych; środki zostały przekazane na odrębny rachunek bankowy; środki finansowe przeznaczone były na zorganizowanie przy współudziale Europejskiego Zgrupowania Interesów Gospodarczych wspólnego konkursu na projekty międzynarodowe i ocenę wniosków oraz projektów zakwalifikowanych do realizacji w ramach projektu ERA-NET PLUS. w dniu 21 stycznia 2010 roku dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 3.397,59 złotych za okres ; ostateczna decyzja o końcowej liczbie jedenastu wniosków zakwalifikowanych zapadła w dniu 19 czerwca 2008 roku; w dniu 30 marca 2009 roku Fundacja przesłała wraz z raportem za 2008 rok pismo informujące MNiSW o opóźnieniu w wydatkowaniu środków na realizację zadania, a także o decyzji Komitetu Sterującego w sprawie uruchomienia projektów z dniem 1 stycznia 2009 roku raport za 2008 rok nie został przyjęty przez MNiSW w terminie, gdyż zawierał nieścisłości dotyczące: różnic kwot w opłatach członkowskich, 2

3 przesunięć terminów uruchomienia projektów i zmianie harmonogramu płatności i realizacji zadań, nie przeprowadzenia audytu, a tym samym nie wydatkowania kwoty na ten cel przeznaczonej; różnic pomiędzy środkami poniesionymi, niewykorzystanymi, zwróconymi do MNiSW, oraz refundowanymi; kolejno składane wersje raportu za 2008 rok zawierały zmienne dane liczbowe; raporty roczne za lata 2007, 2009 i 2010 składane były w terminach i zostały zaakceptowane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego; różnice związane z opłaceniem składki członkowskiej za lata wynikały z kwot wykazanych na wystawionych fakturach, które zostały wprowadzone do ewidencji księgowej, a faktycznie poniesionymi kosztami, które zostały wykazane w raportach; Fundacja zakupiła w 2008 roku serwer za kwotę 9.712,55 zł, który do ewidencji księgowej został wprowadzony jako środek trwały i amortyzowany (od miesiąca lipca 2008 roku), natomiast w raporcie za 2008 rok poniesiony wydatek z tego tytułu został wykazany jako poniesiony koszt w pełnej wysokości, a więc w 2008 roku powstała różnica pomiędzy raportem, a ewidencją księgową; Fundacja prowadzi ewidencję księgową zgodnie z wewnętrznie zatwierdzoną polityką rachunkowości, podstawą zapisów są dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych; dokumenty finansowe dotyczące projektu są sprawdzane pod względem formalnorachunkowym i merytorycznym, prawidłowo opisane, zatwierdzone do zapłaty przez Prezesa Fundacji; osoby pracujące w Fundacji są częściowo zatrudnione do obsługi projektu BONUS PLUS w oparciu o umowę o pracę i umowę zlecenie, część osób prowadzi też działalność gospodarczą i wystawia faktury VAT za wykonaną pracę; polityka rachunkowości została przygotowana przez Biuro Rachunkowe Audyt Sp. z o.o. i została zatwierdzona Uchwałą Zarządu Fundacji; z dniem 4 lipca 2007 roku wprowadzony został aneks do polityki rachunkowości, dotyczący wyodrębnienia operacji związanych z realizacją projektów badawczych ERA-NET PLUS w dziedzinie Morza Bałtyckiego poprzez rozszerzenie kont kosztowych i przychodowych, ale nie obejmuje wszystkich niezbędnych kont w tym dotyczących różnic kursowych; 3

4 prowadzona analityka wspólna dla całego zadania utrudnia uzgodnienie danych z raportu rocznego za 2008 rok; z uwagi na łączne ujmowanie w ewidencji kosztów poniesionych z dotacji i finansowanych z własnych środków, Fundacja w trakcie kontroli sporządziła niezbędne do przeprowadzenia oceny wykazy poniesionych kosztów z dotacji, wraz z uzgodnieniem ewidencji za lata ; prowadzona jest analityka z podziałem na poszczególnych Beneficjentów - sporządzają oni raporty półroczne i roczne, które są sprawdzane przez Fundację w formie Karty oceny formalnej ; karty te są podpisane pod oceną raportu i zatwierdzone przez Prezesa Fundacji, a kopie faktur, przelewów i raporty są archiwizowane w Fundacji. Według eksperta finansowego: Na podstawie analizy złożonych raportów, udostępnionej do kontroli dokumentacji księgowej, w tym sporządzonej w trakcie trwania kontroli ewidencji analitycznej pozabilansowej, uzgodnionej przez Fundację z dokumentacją, a sprawdzonej wyrywkowo przez kontrolujących, stwierdza się, że: - skorygowana ewidencja ERA-NET PLUS ujmuje wydatkowanie środków finansowych w wysokości przedstawionej w raportach rocznych, raport za 2010 rok został zatwierdzony przez Ministerstwo; - przyjęta metoda, wydzielająca księgowo całe zadanie, bez względu na rodzaj finansowania, nie tylko utrudnia bieżącą kontrolę środków finansowych przyznanych decyzją Ministra Nauki, ale może również przyczynić się do powstania błędów rachunkowych przy sporządzaniu raportów rocznych jak i raportu końcowego. 10. Wnioskuję o wystosowanie do Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego pisma pokontrolnego z zaleceniami dotyczącymi: wprowadzenia w trybie pilnym, wyodrębnionej ewidencji księgowej, która pozwoli na wydzielenie i identyfikację kosztów, dochodów i rozliczeń z dotacji Ministerstwa, wydzielenie środków pochodzących z dotacji unijnej, oraz wydzielenie środków własnych w tym odsetek od otrzymanej a nie wykorzystanej w określonym terminie dotacji; prawidłowego ujmowania w raportach kosztów poniesionych na zakupy aparatury; uzupełnienia w polityce rachunkowości opisu wyodrębnionych kont księgowych oraz poszerzenie kont dotyczących dochodów i kosztów; 4

5 weryfikację oraz ponowne uzgodnienie raportów rocznych na podstawie poprawionej ewidencji księgowej; zwrócenia szczególnej uwagi na koszty ponoszone przez Fundację z tytułu świadczenia pracy na podstawie umów cywilnoprawnych przez pracowników Fundacji. 11. Wnioskuję o: - zwiększenie nadzoru merytorycznego i finansowego nad realizacją zadania przez właściwe departamenty w MNiSW ze szczególnym uwzględnieniem umów zawartych z Beneficjentami, - szczegółowe rozliczenie umowy po zakończeniu realizacji przez właściwy departament merytoryczny, - ponowne przeprowadzenie kontroli w 2012 roku. Raport został zatwierdzony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 5

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM

REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 85/R/14 REGULAMIN ZARZĄDZANIA KRAJOWYMI PROJEKTAMI NAUKOWYMI W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin Zarządzania Krajowymi Projektami Naukowymi zwany

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i

Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i Rozliczanie projektów w ramach Poddziałania 1.1.1, 1.3.1 i 1.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Rozliczanie projektów i weryfikacja płatności Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ

PRZEWODNIK KWALIFIKOWALNOŚCI KOSZTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ Przewodnik określa podstawowe zagadnienia dotyczące kwalifikowania kosztów w projektach badawczo-rozwojowych. Zawiera rozdziały/załączniki definiujące: Ramy czasowe i zasady kwalifikowania kosztów Katalog

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO OGŁOSZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO o naborze wniosków w ramach programu Granty na granty wsparcie polskich koordynatorów w programach badawczych Unii Europejskiej w 2015 r. II edycja Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS...

3.8.3. Wdrażanie projektów własnych...30 3.8.4. Zmiany w trakcie realizacji projektu własnego...31 4. Zarządzanie i administrowanie FMP i PS... Podręcznik wdrażania projektów w ramach Funduszu Małych Projektów oraz Projektów Sieciowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) Brandenburgia 2007-2013 czerwiec 2012 r.

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH

ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 40/2014 z dnia 30.05.2014r. ZASADY PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY EUROPEJSKICH 1 Postanowienia ogólne Przedmiotem procedury jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 września/2013 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I

N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W BIAŁYMSTOKU Nr ewid.: 156/2010/P09124/LBI LBI-410-028-00/2009 warmińsko-mazurskie podlaskie świętokrzyskie lubelskie podkarpackie Informacja o wynikach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu OD ZERA DO MILIONERA II 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN realizacji projektu i przyznawania wsparcia w ramach projektu "OD ZERA DO MILIONERA II" 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie OD ZERA DO MILIONERA II (dalej:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO JEREMIE DZIAŁAJĄCEGO PRZY FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w Koszalinie Stan na 01 stycznia 2013 r. Rozdział I WSTĘP 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE...

SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. ZASADY OGÓLNE... 4 1.1. WSTĘP... 4 1.2. PODSTAWY PRAWNE... 4 ROZDZIAŁ 2. ZASADY WDRAŻANIA INSTRUMENTÓW INŻYNIERII FINANSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 1.4 PO KL... 6 2.1. ZAKRES ZADAŃ

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo