A. Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego PO RP.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "A. Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego PO RP."

Transkrypt

1 ul. Andersa 21, Warszawa 022/ ;fax. 022/ INSTRUKCJA FINANSOWA dotycząca wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta wyznaczonych na dzień 12 listopada 2006 r. /ewentualna II tura wyborów wójta, burmistrza i prezydenta 26 listopada 2006 r./ I. Schemat Organizacyjny. A. Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego PO RP. 1. Za gospodarkę finansową Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP (KW PO) odpowiedzialny jest i prowadzi ją Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP (PF KW PO). 2. Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP prowadzi księgowość przy współpracy z biurem rachunkowym. 3. Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego PO RP określa zasady prowadzenia gospodarki finansowej KW PO zawarte w niniejszej Instrukcji Finansowej Komitetu Wyborczego PO RP /IF/. 4. PF KW PO w ramach konta bankowego Komitetu Wyborczego PO RP tworzy 16 subkont regionalnych. 5. PF KW PO udziela pełnomocnictwa dla 16 Regionalnych Pełnomocników Finansowych (RPF) do działania na terenie danego województwa w zakresie zaciągania zobowiązań majątkowych i zarządzania subkontem regionu zgodnie z zasadami ustalonymi w niniejszej instrukcji. 6. Regionalnych Pełnomocników Finansowych (RPF) zatwierdza Zarząd Krajowy PO RP na wniosek Zarządu Regionu danego województwa. 7. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość powołania więcej niż jednego Regionalnego Pełnomocnika Finansowego (RPF). Decyzje w tym zakresie podejmuje Zarząd Krajowy PO RP na wniosek PF KW PO. 8. Regionalny Pełnomocnik Finansowy (RPF) wraz z Zarządem Regionu wybiera biuro rachunkowe bądź księgową do prowadzenia uproszczonych czynności określonych w niniejszej IF KW. str. 1

2 B. Regionalny Pełnomocnik Finansowy (RPF) 1. Do zadań Regionalnego Pełnomocnika Finansowego należy: a) współpraca z Zarządem Regionu, Regionalnym Pełnomocnikiem Wyborczym i Regionalnym Szefem Sztabu Wyborczego PO RP; b) organizacja i kierowanie biurem RPF oraz wybranym biurem rachunkowym lub księgową; c) opracowanie propozycji podziału limitów finansowych dla kandydatów do wyborów na poszczególne szczeble samorządu terytorialnego do akceptacji Zarządu Regionu; d) przesłanie do biura PF KW PO uchwał Zarządu Regionu zatwierdzających przyznane limity finansowe dla poszczególnych kandydatów wg załączonego wzoru (zał. nr 1) najpóźniej do dnia 23 września 2006 r.; e) organizowanie współpracy z kandydatami na danym terenie; f) przeprowadzanie szkoleń dla powiatowych i gminnych pełnomocników finansowych (PPF i GPF) oraz kandydatów na radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast; g) informowanie kandydatów o wpłatach na ich kampanię wyborczą; h) weryfikacja przyznanych limitów dla kandydatów z rzeczywistymi wpłatami na Fundusz Wyborczy w terminach wyznaczonych przez PF KW PO; i) w miarę potrzeby, podejmowanie decyzji o dokonywaniu przesunięć limitów finansowych pomiędzy poszczególnymi kandydatami; j) niezwłoczne pisemnie lub em powiadamianie PF KW PO o dokonanych przesunięciach limitów; k) akceptacja zamówień dotyczących zakupu usług i towarów dokonywanych przez kandydatów na potrzeby kampanii wyborczej /wzór zamówienia zał. nr 2/; l) gromadzenie faktur, rachunków i umów dokumentujących zaakceptowane zamówienia; m) prawidłowe opisywanie na odwrocie w/w dokumentów finansowych wg zasad określonych w pkt II.D.8 Instrukcji Finansowej; n) regularne /co najmniej raz w tygodniu/ przesyłanie na adres biura PF, ul. Andersa 21, oryginałów prawidłowo opisanych i zatwierdzonych przez kandydata faktur, rachunków, umów; o) akceptacja przygotowanych przez biuro rachunkowe bądź księgową internetowych płatności za zrealizowane usługi i zakupiony towar; p) uzyskanie zgody PF KW PO na złożenie zamówień przekraczających ,00 złotych; q) uzyskanie zgody PF KW PO na zawarcie umów zleceń, umów o dzieło. str. 2

3 UWAGA! Regionalny Pełnomocnik Finansowy może dokonywać zamówień dopiero po otrzymaniu potwierdzenia zgromadzenia przez kandydata odpowiednich środków finansowych na rachunku bankowym KW PO na realizację zamówienia. Potwierdzenia takie będą rozsyłane drogą elektroniczną sukcesywnie do poszczególnych Regionalnych Pełnomocników Finansowych. Wszystkie zamówienia muszą być realizowane w ramach obowiązujących limitów wydatków poszczególnych Kandydatów. 2. Zakres udzielonych pełnomocnictw przez PF KW PO dla RPF obejmuje: a) zaciąganie zobowiązań majątkowych takich jak podpisywanie zamówień i faktur, czy zawieranie umów; b) zarządzanie subkontem regionu łącznie z PF KW PO bądź z osobą wskazaną przez niego; c) realizowanie płatności za zrealizowane dostawy i usługi w obrębie danego regionu. UWAGA! Pełnomocnik Finansowy Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP i Regionalni Pełnomocnicy Finansowi są jedynymi osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Komitetu Wyborczego PO RP, takich jak podpisywanie zamówień i faktur czy zawieranie umów. Zobowiązania zaciągane przez kandydatów z pominięciem KW PO RP będą traktowane jako zobowiązania prywatne kandydata a nie jako zobowiązania Komitetu Wyborczego PO RP. Zobowiązania zaciągane przez Regionalnego Pełnomocnika Finansowego przekraczające przyznane limity finansowe będą traktowane jako zobowiązania prywatne RPF a nie jako zobowiązania Komitetu Wyborczego PO RP. Takie zobowiązania jako naruszające Ordynację wyborczą do rad gmin, powiatów i sejmików wojewódzkich będą podstawą dla Pełnomocnika Finansowego KW PO do zawiadomienia prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa. 3. Zadania biura rachunkowego bądz księgowej obejmują: a) kontrola otrzymywanych dokumentów finansowych pod względem formalno - rachunkowym; b) przygotowanie poleceń przelewów za zrealizowane usługi i zakupione towary do akceptacji RPF. Opis przelewu musi zawierać numer i treść faktury; c) sporządzanie na potrzeby RPF raportów zgodności wydatkowanych kwot z przyznanymi limitami dla poszczególnych kandydatów; d) przesyłanie na adres Komitetu Wyborczego PO RP, ul. Andersa 21, W-wa, co najmniej raz w tygodniu, zaakceptowanych przez RPF oryginałów dokumentów finansowych; str. 3

4 e) utrzymywanie stałego kontaktu telefonicznego i owego z biurem Pełnomocnika Finansowego KW PO. II. Finansowanie kampanii wyborczej. A. Wpłaty na kampanię wyborczą. 1. Wpłaty na rzecz kampanii mogą być dokonywane wyłącznie przelewem z konta bankowego osoby fizycznej za pośrednictwem Funduszu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP. 2. Prawidłowo wypełniony przelew powinien zawierać następujące elementy: nazwa odbiorcy FUNDUSZ WYBORCZY PLATFORMY OBYWATELSKIEJ RP Warszawa ul. Andersa 21 nr rachunku odbiorcy kwota PLN deklarowana wpłata przykład: 1000,00 zł nr rachunku zleceniodawcy nr rachunku osoby wpłacającej (ROR) przykład: nazwa zleceniodawcy imię, nazwisko, adres zamieszkania, PESEL osoby wpłacającej Przykład: Ryszard Nowak, Warszawa, ul. Matejki 5/8 PESEL: tytułem zgodnie ze sposobem opisanym w IF w pkt. B 1-3 przykład: SEJMIK/Dolny Śląsk/Jan Andrzej Kowalski 3. Wpłaty na Fundusz Wyborczy PO RP mogą być dokonywane tylko przez osoby fizyczne posiadające obywatelstwo polskie. 4. Darowizny od firm i osób nie posiadających obywatelstwa polskiego ulegną przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. 5. Nie wolno wpłacać pieniędzy gotówką (ani w banku ani na poczcie). 6. Pieniądze wpłacone gotówką lub niezgodnie z instrukcją finansową ulegną przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. 7. Nie przyjmujemy żadnych darowizn niepieniężnych ani usług nieodpłatnych. 8. Łączna suma wpłat na konto Funduszu Wyborczego od osoby fizycznej w roku kalendarzowym 2006 nie może przekroczyć 15-krotności minimalnego wynagrodzenia, tj PLN. 9. Kwota wpłacona na Fundusz Wyborczy ponad dopuszczalny limit ulega przepadkowi na rzecz Skarbu Państwa. str. 4

5 B. Identyfikacja wpłat. Tytuły przelewów. 1. Dokonując przelewu na rzecz Kandydatów na radnych, w tytule przelewu należy wpisać (wszystkie nazwy wpisujemy w mianowniku): a) do rady sejmiku województwa: SEJMIK/nazwa województwa/imiona i nazwisko kandydata przykład: SEJMIK/Dolny Śląsk/Jan Andrzej Kowalski b) do rady powiatu: nazwa powiatu/nazwa województwa/ imiona i nazwisko kandydata przykład: Powiat Bolesławiecki/Dolny Śląsk/Jan Andrzej Kowalski c) do rady miasta na prawach powiatu: nazwa miasta/nazwa województwa/ imiona i nazwisko kandydata przykład: miasto Wrocław/Dolny Śląsk/Jan Andrzej Kowalski d) do rady gminy: nazwa gminy/nazwa województwa/ imiona i nazwisko kandydata przykład: Gmina Bolesławiec/Dolny Śląsk/Jan Andrzej Kowalski e) do rady dzielnicy (dotyczy wyłącznie miasta stołecznego Warszawy): nazwa dzielnicy/warszawa/ imiona i nazwisko kandydata przykład: Białołęka/Warszawa/JanAndrzej Kowalski 2. Dokonując przelewu na rzecz Kandydatów na wójtów, burmistrzów i prezydentów, w tytule przelewu należy wpisać: a) na rzecz kandydata na wójta: wójt/nazwa województwa/gmina przykład: wójt/dolny Śląsk/Bolesławiec b) na rzecz kandydata na burmistrza: burmistrz/nazwa województwa/miasto przykład: burmistrz/dolny Śląsk/Bolesławiec str. 5

6 c) na rzecz kandydata na prezydenta: prezydent/nazwa województwa/miasto przykład: prezydent/dolny Śląsk/Wrocław 3. Dokonując przelewu na rzecz kampanii na terenie danego regionu, w tytule przelewu należy wpisać: a) w przypadku kampanii wojewódzkiej: sejmik/nazwa województwa przykład: SEJMIK/Dolny Śląsk b) w przypadku kampanii powiatowej: nazwa powiatu albo nazwa miasta na prawach powiatu/nazwa województwa przykład: Powiat Bolesławiecki/Dolny Śląsk miasto Wrocław/Dolny Śląsk c) w przypadku kampanii gminnej: nazwa gminy/nazwa województwa przykład: Gmina Bolesławiec/Dolny Śląsk UWAGA! Wpłaty zawierające błędny tytuł przelewu zostaną zaksięgowane na potrzeby kampanii centralnej. C. Limity wydatków. 1. Komitety wyborcze mogą wydatkować na kampanię wyborczą wyłącznie kwoty ograniczone limitami wydatków określonymi: a) w przypadku wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich - w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich z dnia 16 lipca 1998 r. b) w przypadku bezpośrednich wyborów wójta, burmistrza i prezydenta miasta w Ustawie o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta z dnia 20 czerwca 2002 r. 2. Limit wydatków ustala się mnożąc kwotę przypadającą na jeden mandat radnego przez liczbę mandatów przypadających na dany okręg. 3. Każdy limit wydatków kandydata na radnego, wójta, burmistrza i prezydenta będzie pomniejszony o 20% na rzecz przeprowadzenia kampanii centralnej. 4. Kampania centralna będzie finansowana ze środków własnych Partii. str. 6

7 5. Zarząd Regionu danego województwa podejmuje decyzję w jakiej wysokości następuje potrącenie od wpłat dokonanych na rzecz kandydatów na organizację kampanii regionalnej i biura RPF. 6. Limity wydatków na jeden mandat radnego wynosi: wybory Limit wydatków na 1 mandat potrącenie Limit na 1 mandat po potrąceniach do rady gminy w gminach do 750,00 20 % 600 złotych mieszkańców do rady gminy w gminach 1000,00 20 % 800 złotych powyżej mieszkańców do rady powiatu 2000,00 20 % 1600 złotych do rady miasta na prawach 3000,00 20 % 2400 złotych powiatu do sejmiku województwa 5000,00 20 % 4000 złotych do rad dzielnic miasta 1000,00 20 % 800 złotych stołecznego Warszawy 7. O podziale limitów pomiędzy poszczególnych kandydatów na liście decyduje Zarząd Regionu PO RP. 8. Limit wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta: a/ w gminach do mieszkańców ustala się mnożąc liczbę mieszkańców danej gminy przez kwotę (50 groszy 20%) 40 groszy; b/ w gminach powyżej mieszkańców mnożąc pierwsze mieszkańców przez kwotę (50 groszy 20%) 40 groszy, a nadwyżkę ponad mieszkańców przez kwotę (25 groszy 20%) 20 groszy. UWAGA 1! Ewentualna II tura wyborów wójta, burmistrza, prezydenta jest finansowana w ramach przyznanego limitu wydatków. Ordynacja wyborcza nie przewiduje dodatkowych limitów na przeprowadzenie II tury wyborów. UWAGA 2! Nadwyżki wpłat ponad przyznane limity finansowe zostaną zaksięgowane na potrzeby kampanii centralnej. str. 7

8 D. Wydatkowanie środków na kampanię wyborczą. 1. Komitet wyborczy może pozyskiwać i wydatkować środki od dnia wydania przez właściwy organ postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu. 2. utworzy jedno centralne konto, na które przekazywane będą wszystkie wpłaty z Funduszu Wyborczego Platformy Obywatelskiej RP. Wpłaty te będą następnie rozdzielane na subkonta regionalne zgodnie z ich opisem w tytule przelewu. 3. Z subkont regionalnych realizowane będą płatności za zrealizowane dostawy i usługi w obrębie danego regionu. Do zarządzania subkontem regionu upoważniony będzie Regionalny Pełnomocnik Finansowy łącznie z Pełnomocnikiem Finansowym bądź z osobą wskazaną przez niego. 4. Wszystkie faktury dla KW PO należy wystawić dla: ul. Andersa 21, Warszawa NIP Wszystkie faktury powinny mieć 14 dniowy termin płatności. 6. Wszystkie materiały wyborcze muszą zawierać komunikat: Publikacja sfinansowana ze środków Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP. 7. Faktura musi zawierać dokładny opis przedmiotu zakupu albo rodzaj usługi (np. wykonanie ulotek, plakatów, plakietek, reklamówek lub wynajęcie sali, sprzętu, nagłośnienia), ilość i wartość zakupu. Opis ogólny materiały wyborcze jest niedopuszczalny. 8. Na odwrotnej stronie faktury musi znajdować się opis Faktura dotyczy oraz imię i nazwisko kandydata, jego podpis akceptujący wydatek a także podpis Regionalnego Pełnomocnika Finansowego, księgowego/ej lub przedstawiciela biura rachunkowego. 9. Niektórzy usługodawcy (np.: poczta bądź media) przed wykonaniem zlecenia wymagają przedpłaty bądź zaliczki czyli wystawiają tzw. faktury pro forma. W związku z tym należy stosownie wcześniej zadbać o podpisanie umowy z tego typu usługodawcami. str. 8

9 Faktury pro forma wystawione w oparciu o podpisane umowy winny być, dla dobra Kandydatów, realizowane priorytetowo. 10. Opis faktury musi zawierać również dekretację kosztów zgodnie z klasyfikacją kosztów przedstawionych w poniższej tabeli: 1. Zużycie materiałów i energii. 2. Odpłatne usługi obce 2.1 Korzystanie ze środków masowego przekazu, a) dzienniki i czasopisma, b) radio, c) telewizja, d) inne środki masowego przekazu, 2.2 Wykonanie materiałów wyborczych, b. plakaty wyborcze, c. wydawnictwa, d. ulotki, plakietki, reklamówki, itp. e. inne 2.3 Organizacja spotkań wyborczych - wynajęcie sali, sprzętu, nagłośnienia, itp., 2.4 Przejazdy kandydatów i osób towarzyszących 3. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. 4. Pozostałe wydatki pieniężne. 11. Faktura nie może być opatrzona datą wcześniejszą niż informacja o powołaniu Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska RP i nie późniejszą niż dzień wyborów. 12. Podstawową formą zapłaty za zrealizowane dostawy lub usługi jest przelew środków pieniężnych na rachunek bankowy Dostawcy. Tylko w przypadku braku możliwości takiej zapłaty dopuszcza się zapłatę gotówką. Nie przewiduje się stałych zaliczek. 13. Zwrot wydatkowanych środków pieniężnych może nastąpić jedynie w formie przelewu środków pieniężnych dokonanego z subkonta regionu na rachunek bankowy osoby, która zapłaciła gotówką za zrealizowaną dostawę lub usługę po przedłożeniu prawidłowo opisanej faktury wraz z załączonym oświadczeniem (zał. nr 3) zawierającym numer rachunku bankowego tej osoby. 14. Zawieranie umów zleceń, umów o dzieło wymaga akceptacji PF KW PO RP. str. 9

10 III. UWAGI KOŃCOWE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA 1. ZABRANIA SIĘ: a) Pozyskiwania środków pieniężnych przez Komitet Wyborczy po dniu wyborów; w związku z tym ostatnia wpłata na Fundusz Wyborczy musi nastąpić przed dniem 3 listopada 2006 r. b) Wydatkowania środków po dniu złożenia przez Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP sprawozdania finansowego. c) Pozyskiwania środków z kont zagranicznych. d) Pozyskiwanie środków od osób prawnych. e) Pozyskiwania środków od osób nie mających polskiego obywatelstwa. 2. Odpowiedzialność karna a) W przypadku naruszenia przepisów ustawy Ordynacja wyborcza do rad gmin, powiatów i sejmików województw oraz Ustawy o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta przez kandydatów bądź sztaby wyborcze poszczególnych kandydatów Pełnomocnik Finansowy będzie wnioskował do Zarządu Krajowego o zablokowanie środków finansowych celem pokrycia ewentualnych szkód i kar. b) W razie wykrycia przypadków prowadzenia przez kandydatów bądź sztaby wyborcze poszczególnych kandydatów kampanii wyborczej z pominięciem Komitetu Wyborczego (tzw. dzikiej kampanii wyborczej) Pełnomocnik Finansowy będzie składał w tej sprawie odpowiednie doniesienia do prokuratury; Warszawa 18 września 2006r. /-/ ANDRZEJ WYROBIEC PEŁNOMOCNIK FINANSOWY KOMITETU WYBORCZEGO PLATFORMA OBYWATELSKA RP str. 10

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33

IW-1_321. PROW_321/10 z 23.04.2015 r. Strona 1 z 33 IW-1_321 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 A. ZALECENIA OGÓLNE 1. Przed wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania

I. Informacje dotyczące wyboru przez Lokalną Grupę Działania (LGD) operacji do finansowania IW-1_413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA OFERTY NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO ORAZ SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADANIA WPROWADZENIE Ofertę i sprawozdanie należy wypełnić na druku zgodnym ze wzorem określonym w Rozporządzeniu

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego

Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji zadania publicznego Instrukcja przygotowania sprawozdania z realizacji publicznego na mocy przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. 2010, Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.) Sprawozdanie z wykonania

Bardziej szczegółowo

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne

Deutsche Bank. Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców. w Deutsche Bank Polska S.A., Rozdział I Postanowienia ogólne Deutsche Bank Regulamin Rachunków oraz Kart Debetowych dla Przedsiębiorców w Deutsche Bank Polska S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres regulacji 1. Regulamin Rachunków dla Przedsiębiorców w Deutsche

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL

REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL REGULAMIN PORTALU WWW.KANTOROWIEC.PL Stosownie do przepisu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną KANTOROWIEC.PL, którego właścicielem jest spółka Czarny Koń M.T.W. Skóra, M.

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Publikacja uwzględnia m.in. treść Ustawy o działalności pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich

Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Załącznik do Zarządzenia Nr 97/2013/Z Prezesa ARR z dnia 17 września/2013 Realizacja Mechanizmu WPR Wsparcie rynku produktów pszczelich Warunki ubiegania się o refundację kosztów poniesionych w ramach

Bardziej szczegółowo

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20

A. ZALECENIA OGÓLNE IW-1_4.1/413_313. PROW_4.1/413_313/1/z Strona 1 z 20 IW-1_4.1/413_313 Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA

PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. ZPOW-703-113/14 INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków

Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych 1 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały nr 29/Z/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 19.10.20122012 Zarządu Banku BPS S.A. dni 2012r. REGULAMIN RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 65/13/14 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 24 czerwca 2014 roku w sprawie obowiązków jednostek i komórek organizacyjnych Politechniki Śląskiej w zakresie stosowania ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2

Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność i załącznikach składanych w ramach działań 5.4.1, 6.1, 8.1, 8.2 Prawidłowo sporządzone wniosek o płatność oraz dokumentacja z nim związana wymagają

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII

Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Przewodnik do umowy dotacji Programu Działaj Lokalnie VIII Warszawa, 2013 (wersja zaktualizowana) Spis treści Program Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności jest realizowany przez Akademię

Bardziej szczegółowo