Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku"

Transkrypt

1 Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO ul. Nowogrodzka 31 lok Warszawa

2 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU DANE IDENTYFIKUJĄCE JEDNOSTKĘ INFORMACJE O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA ROK POPRZEDNI DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOT UPRAWNIONY I BIEGŁEGO REWIDENTA PRZEPROWADZAJĄCEGO BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DANE IDENTYFIKUJĄCE ZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 5 II. ANALIZA FINANSOWA JEDNOSTKI ANALIZA BILANSU ANALIZA RACHUNKU WYNIKÓW ANALIZA WSKAŹNIKOWA INTERPRETACJA WSKAŹNIKÓW I OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA JEDNOSTKI... 8 III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU OCENA PRAWIDŁOWOŚCI STOSOWANEGO SYSTEMU KSIĘGOWOŚCI SYSTEM RACHUNKOWOŚCI INWENTARYZACJA INFORMACJE O WYBRANYCH ISTOTNYCH POZYCJACH SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH ORAZ KOSZTY ADMINISTRACYJNE PREZENTACJA INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA IV. USTALENIA I INFORMACJE KOŃCOWE

3 I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU 1. Dane identyfikujące jednostkę Nazwa i forma prawna Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO Siedziba jednostki Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, lok, 213 Cel działalności Celem działalności statutowej Stowarzyszenia jest: doprowadzenie do unormowania sytuacji w zakresie korzystania z oprogramowania komputerowego w Polsce oraz funkcjonowania efektywnej ochrony praw autorskich w dziedzinie oprogramowania komputerowego, popularyzacja zgodnych z obowiązującym prawem zasad uŝytkowania oprogramowania komputerowego w Polsce, reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia, w szczególności poprzez zbiorowe zarządzanie i ochronę powierzonych w zarząd praw autorskich, jak równieŝ wykonywanie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi powierzonymi przez twórców programów komputerowych lub przez podmioty, którym prawa te przysługują z mocy obowiązujących przepisów lub zawartych umów choćby nie byli (były) członkami stowarzyszenia, kształtowanie i propagowanie standardów technicznych i uŝytkowych oprogramowania, przystosowanych do warunków polskich, ochrona i troska o interesy członków Stowarzyszenia, upowszechnianie zasad etyki zawodowej, reprezentacja środowiska polskich twórców programów komputerowych w kraju i za granicą. Prowadzona w badanym okresie działalność statutowa nie wykraczała poza zakres określony w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze oraz statutem Stowarzyszenia. Podstawa prawna działalności Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO działa na podstawie: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 z późn. zm), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r., nr 90 poz. 631 z późn. zm.), zezwolenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do programów komputerowych (decyzja nr DP.041/Z/2/95 z dnia 01 lutego 1995 r.) statutu Stowarzyszenia. 2

4 Rejestracja w Sądzie Rejonowym Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO zostało wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 01 lipca 2002 roku, pod numerem Stowarzyszenie jest równieŝ zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców. Ostatni odpis z Krajowego Rejestru Sądowego nosi datę 27 sierpnia 2012 roku. Rejestracja podatkowa i statystyczna Jednostka posiada numery identyfikacyjne: REGON: nadany przez Urząd Statystyczny w Warszawie, NIP: nadany przez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście w dniu 21 marca 1997 roku. Fundusz własny i jego zmiany w okresie sprawozdawczym Fundusz własny Stowarzyszenia na dzień bilansowy jest ujemny i wynosi ,91 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy). Wyszczególnienie Fundusz statutowy , ,61 Wynik finansowy netto za rok obrotowy , ,86 Razem: , ,25 Komisja Rewizyjna Na początku badanego okresu skład Komisji Rewizyjnej stanowili: Ignacy Miedziński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Waldemar Braun Członek Komisji Rewizyjnej, Grzegorz Borkowski Członek Komisji Rewizyjnej. Do 30 maja 2012 roku Komisja Rewizyjna działała w niezmienionym składzie. W dniu 30 maja 2012 roku Walne Zebranie Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO wybrało nowych Członków Komisji Rewizyjnej. W wyniku podjętych uchwał w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Waldemar Braun, Grzegorz Borkowski. Do dnia zakończenia badania Komisja Rewizyjna działała w niezmienionym składzie. Zarząd Stowarzyszenia Na początku badanego okresu skład Zarządu stanowili: Sławomir Kosz Prezes Zarządu, Marek Cierniak Członek Zarządu, Jan Hajdukiewicz Członek Zarządu, Bogdan Maculewicz Członek Zarządu, Anna Andraszak Członek Zarządu, 3

5 Mariusz Sosnowski Członek Zarządu. W dniu 9 czerwca 2011 roku Zarząd przyjął rezygnację z funkcji Członka Zarządu Jana Hajdukiewicza, na jego stanowisko został wybrany Dariusz Sobczyk. W dniu 30 maja 2012 roku Walne Zebranie Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania wybrało nowych Członków Zarządu: Sławomir Kosz Prezes Zarządu, Marek Cierniak Członek Zarządu, Mariusz Sosnowski Członek Zarządu, Radosław Maculewicz Członek Zarządu, Daniel Miłaczewski Członek Zarządu, Do dnia zakończenia badania Zarząd działał w niezmienionym składzie. Zarząd Stowarzyszenia nie dopełnił obowiązku zgłoszenia zmian w organach Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Ostatni wpis w KRS został zarejestrowany w dniu 12 sierpnia 2009 roku. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Stowarzyszenia lub jego pełnomocnik w granicach umocowania albo dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie, z zastrzeŝeniem, Ŝe do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach karnych uprawnieni są Prezes Stowarzyszenia oraz kaŝdy Członek Zarządu Stowarzyszenia jednoosobowo. Księgi rachunkowe Stowarzyszenia w roku 2011 prowadziła firma Usługi Rachunkowe Bogusława Sapińska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sokołowskiej 18/25. Księgi prowadzone są w siedzibie Zarządu Stowarzyszenia. Zatrudnienie Średnioroczne zatrudnienie w roku 2011 wynosiło 1 etat. 2. Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych było sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, które zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 9 czerwca 2011 roku. Zgodnie z uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zebrania ujemny wynik finansowy za rok 2010 zostanie pokryty z dochodów przyszłych okresów. Sprawozdanie finansowe za rok 2010 nie było przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie finansowe za rok 2010 przekazano do Urzędu Skarbowego w dniu 17 czerwca 2011 roku. Sprawozdanie finansowe za rok 2010 nie podlegało obowiązkowi złoŝenia w Sądzie Rejestrowym ani publikacji w Monitorze Polskim B. 4

6 3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Badanie przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 16 lipca 2012 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Polski Rynek Oprogramowania PRO jako zleceniodawcą a Vidimus Kancelaria Biegłego Rewidenta Genowefa Filipska jako zleceniobiorcą. Vidimus Kancelaria Biegłego Rewidenta Genowefa Filipska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gościniec 45 lok.13 jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę pod nr W imieniu podmiotu uprawnionego, badanie przeprowadziła kluczowa biegła rewident Genowefa Filipska wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 854. Vidimus Kancelaria Biegłego Rewidenta Genowefa Filipska jako podmiot uprawniony, została wybrana do badania sprawozdania finansowego jednostki za rok obrotowy 2011 w drodze uchwały nr 6 powziętej przez Komisję Rewizyjną w dniu 26 czerwca 2012 roku (wyboru dokonał organ kontroli wewnętrznej na podstawie art ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Oświadczamy, Ŝe Vidimus Kancelaria Biegłego Rewidenta Genowefa Filipska jako podmiot uprawniony oraz kluczowa biegła rewident przeprowadzająca badanie w jego imieniu spełniają warunki do wyraŝenia bezstronnej i niezaleŝnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649). Badanie zostało przeprowadzone w siedzibie Stowarzyszenia w dniach: 16.07, 20.07; ; 06.09, roku. Biegła rewident nie była ograniczona w doborze właściwych metod badania, wyraŝania opinii i sporządzenia raportu. Jednostka w czasie badania udostępniła biegłej rewident Ŝądane dane, udzieliła informacji i wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania, a takŝe przedłoŝyła pisemne oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego i stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych oraz poinformowała o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dacie bilansu, do dnia złoŝenia oświadczenia 4. Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie finansowe Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO sporządzone za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,03 zł, rachunek wyników za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący nadwyŝkę kosztów nad przychodami w wysokości ,52 zł, dodatkowe informacje i objaśnienia. Do sprawozdania finansowego zostało dołączone sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki. Sprawozdanie finansowe za 2011 zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 30 maja 2012 roku. 5

7 II. ANALIZA FINANSOWA JEDNOSTKI PoniŜej zaprezentowane są podstawowe wielkości wykazane w bilansie, rachunku wyników oraz wskaźniki finansowe opisujące wynik finansowy Jednostki, jej rentowność, efektywność i płynność w porównaniu do analogicznych wielkości za lata ubiegłe. 1. ANALIZA BILANSU W analizie statycznej bilansu podstawą odniesienia poszczególnych grup aktywów i pasywów jest suma bilansowa. AKTYWA % sumy bilansowej % sumy bilansowej % sumy bilansowej A. Aktywa trwałe 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% III. NaleŜności długoterminowe 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% B. Aktywa obrotowe ,03 100,0% ,48 100,0% ,61 100,0% I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% II. NaleŜności krótkoterminowe 8 103,52 0,7% 3 043,31 0,3% 4 761,25 0,7% III. Inwestycje krótkoterminowe ,87 99,2% ,17 99,7% ,36 99,2% C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 247,64 0,0% 61,00 0,0% 61,00 0,0% SUMA AKTYWÓW ,03 100,0% ,48 100,0% ,61 100,0% PASYWA A. Fundusze własne ,91-15,6% ,25-17,1% ,96-22,0% I. Fundusz statutowy ,61 2,0% ,61 2,4% ,61 3,5% II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i poŝyczek ,52-17,6% ,86-19,5% ,57-25,5% ,94 115,6% ,73 117,1% ,57 122,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne ,20 16,1% ,47 21,9% ,83 23,2% III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% IV. Rozliczenia międzyokresowe ,74 99,5% ,26 95,2% ,74 98,8% SUMA PASYWÓW ,03 100,0% ,48 100,0% ,61 100,0% 6

8 2. ANALIZA RACHUNKU WYNIKÓW Rok kończący się Dynamika 2011/2010 Rok kończący się Dynamika 2010/2009 Rok kończący się A. Przychody z działalności statutowej ,94 105,6% ,89 174,9% ,81 I. Składki brutto określone statutem ,00 79,3% ,00 158,0% ,00 II. Inne przychody określone statutem ,94 128,2% ,89 192,5% ,81 B. Koszty realizacji zadań statutowych ,40 110,7% ,24 141,3% ,92 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A - B) ,46 115,4% ,35 119,8% ,11 D. Koszty administracyjne ,96 100,2% ,12 103,5% ,63 1. ZuŜycie materiałów i energii 1 492,18 96,9% 1 540,33 141,4% 1 089,34 2. Usługi obce ,05 100,5% ,15 112,5% ,25 3. Podatki i opłaty 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,73 100,1% ,64 98,5% ,04 6. Pozostałe 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1 462,00 E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 F. Pozostałe koszty 0,00 0,0% 0,00 0,0% 851,74 G. Przychody finansowe 0,22 18,2% 1,21 38,9% 3,11 H. Koszty finansowe 3,32 50,3% 6,60 157,1% 4,20 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C D + E F + G - H) ,52 108,3% ,86 111,0% ,57 J. Zyski i straty nadzwyczajne: 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 K. Wynik finansowy ogółem (I + J) ,52 108,3% ,86 111,0% ,57 I. RóŜnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) ,52 0,0% ,86 0,0% ,57 3. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Rentowność majątku wynik finansowy* średnioroczny stan aktywów Rentowność funduszu własnego wynik finansowy* średnioroczny stan funduszy własnych Wskaźnik płynności I aktywa obrotowe ogółem zobowiązania ogółem Wskaźnik ogólnego zadłuŝenia zobowiązania ogółem suma pasywów -19,20% -23,09% -33,63% 117,92% 120,87% 140,10% 0,87 0,85 0,82 1,16 1,17 1,17 7

9 4. INTERPRETACJA WSKAŹNIKÓW I OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA JEDNOSTKI W badanym okresie suma bilansowa wzrosła o 185,6 tys. złotych. W aktywach bilansu zwiększył się głównie stan środków pienięŝnych, w pasywach wzrost nastąpił przede wszystkim we wpływach odszkodowań od sprawców nielegalnego wykorzystywania programów informatycznych. Wynik finansowy stanowi stratę ,52 zł, która w badanym okresie zwiększyła się o 15 tys. złotych w stosunku do roku ubiegłego. Oznacza to, Ŝe przychody statutowe nie wystarczają na pokrycie kosztów realizacji zadań statutowych oraz kosztów administracyjnych. Wskaźnik rentowności majątku wykazuje wartości ujemne ze względu na corocznie zwiększający się ujemny wynik finansowy. Wskaźnik płynności liczony jako stan aktywów obrotowych do sumy zobowiązań wynosi 0,87 pkt. oznacza, Ŝe środki pienięŝne pokrywają zobowiązania i przychody przyszłych okresów w wysokości 87%. Z powodu ujemnego stanu funduszy własnych wskaźnik zadłuŝenia przewyŝsza sumę pasywów bilansu o 16 pkt. III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU 1. Ocena prawidłowości stosowanego systemu księgowości 1.1 System rachunkowości Księgi Stowarzyszenia prowadzi biuro rachunkowe na podstawie umowy zawartej w dniu 07 października 2004 r. Księgi rachunkowe prowadzone są przy uŝyciu komputerów w programie finansowo - księgowym RAKS DOS Finanse i Księgowość, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Jednostka nie posiada pisemnej polityki rachunkowości. Dokonaliśmy wyrywkowego sprawdzenia prawidłowości działania systemu księgowości i naszej ocenie podlegały w szczególności: stwierdzenie czy jednostka posiada aktualną dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości ocena zasadności i ciągłości stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, w tym prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych prawidłowość udokumentowania operacji gospodarczych, prawidłowość prowadzonych za pomocą komputera ksiąg rachunkowych, zasadność stosowanych metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za pomocą komputera, powiązanie danych wynikających z ksiąg ze sprawozdaniem finansowym, ochrona dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego (metody zabezpieczenia danych), przeprowadzenie i rozliczenie wyników inwentaryzacji (stwierdzenia zgodności z ustawą o rachunkowości). 8

10 W wyniku tych ocen, w połączeniu z rezultatami badania wiarygodności poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, stwierdziliśmy, Ŝe system księgowości poza brakiem pisemnych zasad rachunkowości moŝna uznać za prawidłowy Inwentaryzacja W drodze spisu z natury zostały zinwentaryzowane środki pienięŝne w kasie oraz środki trwałe. Stan środków pienięŝnych na rachunkach bankowych został potwierdzony przez bank według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku. Inwentaryzacja pozostałych składników aktywów została przeprowadzona według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku poprzez weryfikację danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. Nie przeprowadzono inwentaryzacji w drodze weryfikacji konta słuŝącego do ewidencji wpłat dokonywanych przez sprawców na rzecz poszkodowanych z tytułu nielegalnego wykorzystywania oprogramowania. 2. Informacje o wybranych istotnych pozycjach sprawozdania finansowego 2.1. Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe wynoszą ,87 zł i stanowią 99,2 % sumy aktywów. Składają się na to: środki pienięŝne w kasie 6.514,90 środki pienięŝne na rachunkach bankowych ,97 RAZEM ,87 Stowarzyszenie posiada rachunki w Banku PEKAO SA, rachunek podstawowy dotyczący obsługi administracyjnej jednostki oraz rachunek depozytowy na potrzeby działalności statutowej. Środki zgromadzone na rachunkach zostały potwierdzone przez bank na dzień bilansowy i wynoszą: na rachunku podstawowym ,80 na rachunku depozytowym ,17 RAZEM , Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne wynoszą ,20 zł i stanowią 16,1% sumy pasywów. Na saldo zobowiązań krótkoterminowych składają się: rozrachunki z tytułu dostaw 2.289,90 pozostałe rozrachunki 553,20 rozrachunki ze sprawcami 2.038,33 rozrachunki z poszkodowanymi ,61 rozliczenie zakupu 132,98 zobowiązania z tytułu podatków 1.495,18 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1.168,00 RAZEM ,20 9

11 Na szczególną uwagę zasługują rozrachunki z poszkodowanymi wykazane w sprawozdaniu finansowym per saldem na które składa się zobowiązanie wobec poszkodowanych ,90 zł i naleŝność od poszkodowanych w wysokości ,29 zł. Przeprowadziliśmy szczegółową analizę powstania tych zobowiązań i wynika z niej, Ŝe zobowiązania powstały w okresie: 2007 roku - kwota 7.946,49 zł 2008 roku - kwota ,71 zł 2009 roku - kwota ,09 zł 2010 roku - kwota ,84 zł 2011 roku - kwota ,77 zł Razem ,90 zł Do dnia 30 czerwca 2012 roku wypłacono poszkodowanym ,02 zł zobowiązań ujętych w księgach do roku. NaleŜy w tym miejscu zaznaczyć, Ŝe zgodnie z regulaminem repartycji odszkodowań z tytułu zarządzania prawami autorskimi, rozliczenie następuje między innymi po upływie danego roku kalendarzowego w terminie 30 dni od upływu tego roku kalendarzowego, a jeŝeli kwota odszkodowań wynosi dla podmiotów polskich poniŝej 50 złotych i poniŝej 200 złotych dla podmiotów zagranicznych nie są wypłacane ale przekazywane do rozliczenia na następny rok kalendarzowy. Kwoty nie podjęte przez podmioty uprawnione, uzyskanych przez stowarzyszenie odszkodowań będą przekazywane na cele statutowe stowarzyszenia po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały one uzyskane przez stowarzyszenie, jeŝeli dotyczą roszczeń osób prawnych i innych podmiotów związanych z prowadzeniem przez nie działalności gospodarczej. W roku badanym oraz do dnia zakończenia badania nie przekazano na cele statutowe zobowiązań z tego tytułu. Jednostka wprowadza do ksiąg rachunkowych zakończone sprawy przeciwko sprawcom nielegalnego oprogramowania za dany rok kalendarzowy w następnym roku. Zasada ta jest stosowana od początku rozliczania odszkodowań w sposób ciągły. Skutkiem tego wykazane na dzień bilansowy zobowiązania wobec poszkodowanych nie obejmują kwoty ok.374 tys. złotych Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe wynoszą ,74 zł i stanowią 99,5% sumy pasywów. Na koncie rozliczeń międzyokresowych są ujmowane wpłaty sprawców, którzy wykorzystywali nielegalnie oprogramowanie i wobec których trwa postępowanie sądowe. W wyniku postępowania sądowego sprawa przeciwko sprawcy kończy się wyrokiem lub zawartą ugodą. Sprawca dokonuje wpłat jednorazowo lub ratalnie na przestrzeni kilku miesięcy lub nawet lat. KaŜda wpłata ujmowana jest na koncie syntetycznym natomiast w opisie wskazany jest sprawca, miejscowość oraz numer sprawy nadany w programie System Rejestracji Spraw. Do konta rozliczeń międzyokresowych prowadzona jest analityka w podziale na jednostki wewnętrzne prowadzące poszczególne sprawy; nie jest prowadzona analityka sprawców. Do rejestracji i rozliczenia zakończonych spraw wykorzystywane jest oprogramowanie Systemu Rejestracji Spraw. Wygenerowane raporty podsumowujące zakończone sprawy przeciwko sprawcom uzgadnia się do danych księgowych i ujmuje w następnym roku kalendarzowym po roku, w którym nastąpiło zamknięcie zakończonych spraw. Na dzień bilansowy rozliczenia międzyokresowe nie obejmują kwoty ok.464 tys. złotych; tj. kwoty księgowanych w roku 2012 spraw zakończonych w 2011r. 10

12 Wpłaty ujęte w programie Systemu Rejestracji Spraw dotyczące spraw w toku postępowania nie zostały uzgodnione na dzień bilansowy z danymi ujętymi w księgowości na koncie rozliczeń międzyokresowych. Ze względu na fakt, Ŝe dane programu Systemu Rejestracji Spraw nie są uzgadniane z danymi ewidencji księgowej, nie jesteśmy w stanie potwierdzić prawidłowości kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym Przychody z działalności statutowej Na przychody z działalności statutowej w kwocie ,94 złotych wpływają: otrzymane składki ,00 opłaty rejestracyjne 300,00 prowizje z tytułu odszkodowań ,50 darowizny ,44 RAZEM ,94 Przychody z działalności statutowej nie obejmują kwoty około 90 tys. złotych prowizji przysługującej zgodnie z regulaminem repartycji odszkodowań z tytułu zarządzania prawami autorskimi zakończonych spraw w 2011 roku, ujętych w księgach w 2012 roku Koszty realizacji zadań statutowych oraz koszty administracyjne Koszty realizacji zadań statutowych wynoszą ,40 zł. Koszty administracyjne w roku 2011 wyniosły ,96 zł. Koszty realizacji zadań statutowych oraz koszty administracyjne są kosztami związanymi z podstawową działalnością jednostki. Koszty te zostały zaewidencjonowane na podstawie prawidłowo prowadzonej ewidencji księgowej, w sposób kompletny i we właściwych okresach obrachunkowych. 3. Prezentacja Jednostka dokonała prawidłowej prezentacji poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym. Bilans oraz rachunek wyników wraz z informacjami dodatkowymi, stanowiącymi ich integralną część, zawierają wszystkie pozycje, których ujawnienie w sprawozdaniu finansowym jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r., Nr 137, poz z późn. zm.). 4. Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego zawiera stosowane metody wyceny aktywów i pasywów, strukturę osiągniętych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, strukturę kosztów statutowych oraz kosztów administracyjnych oraz inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporządzona została zgodnie z 3 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r., Nr 137, poz z późn. zm.). 11

13 5. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Zarząd sporządził i załączył do sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności w roku Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności zostało sporządzone w oparciu o wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2011 r., nr 88, poz. 497). Informacje finansowe zawarte w tym sprawozdaniu odnoszą się między innymi do zakończonych spraw, które nie zostały zaksięgowane w roku badanym. IV. USTALENIA I INFORMACJE KOŃCOWE Niniejszy raport zawiera 12 kolejno ponumerowanych stron. KaŜda ze stron opatrzona jest podpisem biegłego rewidenta... Genowefa Filipska Nr ewid. 854 Kluczowa biegła rewident przeprowadzająca badanie w imieniu Warszawa, dnia roku. Vidimus Kancelaria Biegłego Rewidenta Genowefa Filipska Warszawa, ul. Gościniec 45 lok.13 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę pod numerem 3051 prowadzoną przez KRBR 12

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza Ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza Ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza Ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport z badania ksiąg i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU... 3

Bardziej szczegółowo

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej Piaseczno

Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej Piaseczno Warszawska Misja Ochotnicza ul. Orzeszkowej 39 05-500 Piaseczno Raport z badania ksiąg i sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU... 3

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA SPRAWOZDANIE FINANSOWE POLSKIEJ FUNDACJI IMIENIA ROBERTA SCHUMANA Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2006 1 2 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku

Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Wprowadzenie do sprawozdania Finansowego za okres: od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku Nazwa: Fundacja Rozwoju Terapii Rodzin Na Szlaku Siedziba: ul. Szlak 20/16, 31-153 Kraków Zarząd Fundacji przedstawia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD DO ROKU Załącznik do Uchwały nr 01/02/2016, z dnia 19 lutego 2016 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI POLSKA CYFROWA ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 ROKU Sprawozdanie zawiera: 1. Oświadczenie kierownictwa;

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 19 września 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 19 września 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 19 września 2003 roku do 31 grudnia 2004 roku dla Oponeo.pl Sp. z o.o. (Opony.com SP. z o.o.) ul. Wojska Polskiego 8 85-171 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach

Raport z badania sprawozdania finansowego. HELIO Spółka Akcyjna. z siedzibą w Wyględach Raport z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyględach za okres od 01.07.2014 r. do 30.06.2015 r. za okres od 01.01r. do 31.12. r. Raport uzupełniający opinię zawiera 10

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa

Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana. Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Sprawozdanie Finansowe Polskiej Fundacji im. Roberta Schumana Al. Ujazdowskie 37/5 PL 00-540 Warszawa Za rok obrotowy 2008 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Przedmiotem podstawowej działalności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku FUNDACJA CENTAURUS z siedzibą we Wrocławiu 51-678, ul. Borelowskiego 53 lok. 2 Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku 31 marzec 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17

Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 Załącznik nr 3 do protokołu z zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice w dniu 31 stycznia 2014 r. UCHWAŁA nr 17 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3. za rok obrachunkowy 2011/2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Edukacyjnego DOBRY POCZĄTEK 60-836 Poznań, ul. Mickiewicza 32/3 za rok obrachunkowy 2011/2012 OBEJMUJĄCE: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. Bilans 3.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU PSYCHIATRII I OPIEKI ŚRODOWISKOWEJ ZA 2008 ROK Kraków, dn. 29 czerwca 2009 roku Zyski i straty na róŝnych formach działalności Stowarzyszenia w roku

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe fundacji INSTYTUT INICJATYW

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH

INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2010 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA Sprawozdanie finansowe fundacji INSTYTUT INICJATYW

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU Warszawa, marzec 2011 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji

Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2008 r. fundacji INSTYTUT INICJATYW POZARZĄDOWYCH UL. PRZYBYSZEWSKIEGO 32/34, 01-824 WARSZAWA OŚWIADCZENIIE ZARZĄDU Zgodnie z wymogami art.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o.

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Raport z badania sprawozdania finansowego dla Wspólników i Rady Nadzorczej Sp. z o. o. Niniejszy raport został sporządzony w związku z badaniem sprawozdania finansowego.sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Fundacja "EB Polska" ul.piaskowa Lubartów BILANS NIP

Fundacja EB Polska ul.piaskowa Lubartów BILANS NIP Fundacja "EB Polska" ul.piaskowa 45 21-1 Lubartów BILANS NIP 714-24-47-61 REGON: 61682851 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.215 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest:

Podstawową działalnością Spółki, zgodną z jej statutem oraz wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego jest: RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Unii Europejskiej 18, 96-100 Skierniewice. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SZKÓŁ JOGI z działalności w 2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SZKÓŁ JOGI z działalności w 2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIA POROZUMIENIE SZKÓŁ JOGI z działalności w 2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2014 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: STOWARZYSZENIE POROZUMIENIE

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2010 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku

Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku fundacja civis polonus www.civispolonus.org.pl Sprawozdanie finansowe z działalności Fundacji w 2011 roku 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: Fundacja Civis Polonus Ul. Bellottiego 5/47, 01-022 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2013 roku do dnia 31.12.2013 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2013 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKRZYDŁA z siedzibą w Ełku ul. prof. Władysława Szafera 2. Działalność Stowarzyszenia została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 7,169.28 PASYWA STOWARZYSZENIE LITERACKIE IM. K. K. ROOSEVELTA 17 0000124347

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 7,169.28 PASYWA STOWARZYSZENIE LITERACKIE IM. K. K. ROOSEVELTA 17 0000124347 STOWARZYSZENIE LITERACKIE IM. K. K. BACZYŃSKIEGO 90-056 ŁÓDŹ ROOSEVELTA 17 0000124347 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

AKTYWA , ,00 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 2 818,00 III. Inwestycje krótkoterminowe

AKTYWA , ,00 I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,00 II. Należności krótkoterminowe 2 818,00 III. Inwestycje krótkoterminowe ŁOCHOWSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK I SZTUK CD UL. WYSPIAŃSKIEGO 18 07-130 ŁOCHÓW NIP:824-17-67-210 BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011 ROKU AKTYWA 31.12.2010 31.12.2011 A. Aktywa trwałe 0,00 0,00 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 listopada 2001 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 listopada 2001 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej.

Bardziej szczegółowo

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna, ul. Ludwinowska 17, Warszawa.

z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od r. do r. Telesto Spółka Akcyjna, ul. Ludwinowska 17, Warszawa. RAPORT z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r. Telesto Spółka Akcyjna, ul. Ludwinowska 17, 02-856 Warszawa. A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Charakterystyka ogólna Spółki i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od roku do dnia roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2015 roku do dnia 31.12.2015 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa

Fundacja Dzieciom Zdążyć z Pomocą Warszawa Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" Warszawa Opinia niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego na dzień 31.12.2014 Roedl Audit Sp. z o.o. ul. Sienna

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. stowarzyszenia Nasze Lasowice. sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. stowarzyszenia Nasze Lasowice. sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r. Załącznik do uchwały nr 8 zebrania zarządu stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 29 stycznia 2013 r. Załącznik do uchwały nr 5 zebrania komisji rewizyjnej stowarzyszenia Nasze Lasowice z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013 ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP ZA ROK 2013 I. Stowarzyszenie Hydrografów Morskich RP 1) Data wpisu do KRS: 25 października 2006 r. 2) Numer KRS: 0000266509

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r.

RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. + RADOMSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWYKOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2006 r. Radomskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Rachunek zysków i strat (wszystkie dane

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I FUNDACJA NA RZECZ OSÓB NIEWIDOMYCH I SŁABOWIDZĄCYCH 30-319 KRAKÓW TYNIECKA 6 219 0000050285 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK WYNIKÓW. Pozycja. Wyszczególnienie 0.00 0.00 0.00 9,308.06 23,340.00 3,218.88 27,139.31 FUNDACJA "SERCE" IM.

RACHUNEK WYNIKÓW. Pozycja. Wyszczególnienie 0.00 0.00 0.00 9,308.06 23,340.00 3,218.88 27,139.31 FUNDACJA SERCE IM. FUNDACJA "SERCE" IM. JANUSZA KORCZAKA 80-307 GDAŃSK ABRAHAMA 56 0000301475 RACHUNEK WYNIKÓW na dzień: 2013-12-31 Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2016. Osiągnięty zysk zostanie w całości przeznaczony na kontynuację działań statutowych w roku 2016.

Uchwała nr 1/2016. Osiągnięty zysk zostanie w całości przeznaczony na kontynuację działań statutowych w roku 2016. Uchwała nr 1/2016 Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Sprawnej Inaczej w Trzebownisku, które odbyło się w dniu 16.03.2016 r. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2008 ROK FUNDACJA CHRZEŚCIJAŃSKA ADULLAM 42-202 Częstochowa ul. Krakowska 34 tel. 365 39 46, 365 38 30 Bank PEKAO S.A. I O w Częstochowie Nr 96124012131111000023794850 STATUS ORGANIZACJI POśYTKU PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport. z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od r. do r.

Raport. z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od r. do r. Raport z badania sprawozdania finansowego Talex S.A. w Poznaniu za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 2 1.1. Dane identyfikujące badaną jednostkę 2 1.1.1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

B I L A N S. Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA

B I L A N S. Fundacja Pomoc Młodym Diabetykom ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 AKTYWA Fundacja "Pomoc Młodym Diabetykom" ul. Łąkowa11 90-562 Łódź KRS 0000363544 NIP: 727-27-66-961 REGON 100945677 B I L A N S L.P. na dzień 31.12.2010 AKTYWA 07.07.2010 31.12.2010 A Aktywa trwałe 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA MEDORT S.A. ŁÓDŹ, UL. ANDRZEJA STRUGA 20 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 FUNDACJA PEGAZ.LA. ul. Koperkowa 2/AB. 81-589 Gdynia

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 FUNDACJA PEGAZ.LA. ul. Koperkowa 2/AB. 81-589 Gdynia SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 FUNDACJA PEGAZ.LA ul. Koperkowa 2/AB 81-589 Gdynia Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013

Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach. ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice. Sprawozdanie finansowe za 2013 Fundacja Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych w Słubicach ul. Nadodrzańska 14/4 69-100 Słubice Sprawozdanie finansowe za 2013 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP str. 3 I. BILANS str. 4 II. RACHUNEK WYNIKÓW str. 5 III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 R.

ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 R. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 R. KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ UL. WIEJSKA 19 00-480 WARSZAWA NR KRS:0000378972 KOALICJA NA RZECZ RODZINNEJ OPIEKI ZASTĘPCZEJ NIP 7010292605 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka

I n f o r m a c j a d o d a t k o w a OPP do sprawozdania finansowego za 2010r. 1 a). Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów i ich charakterystyka Piła, dnia 28 marca 2011r Fundacja Na Rzecz Szpitala Specjalistycznego w Pile 64-920 P I Ł A Załącznik do sprawozdania finansowego OPP KRS 0000053885 za 2010r Jednostka nie prowadząca dział. gospodarczej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI SZKOŁA RYCERSKA za okres od 23.03.2012 r. do 31.12.2012 r. obejmujące: 1. OŚWIADCZENIE 2. BILANS 3. RACHUNEK WYNIKÓW 4. INFORMACJA DODATKOWA Sprawozdanie przedstawił: 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rodziny Waksmundzkich Projan ZA ROK 2014 Na sprawozdanie finansowe Fundacji Rodziny Waksmundzkich Projan składają się : 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI STREFA ZIELENI z działalności w 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI STREFA ZIELENI z działalności w 2012 SPRAWOZDANIE FINANSOWE FUNDACJI STREFA ZIELENI z działalności w 2012 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA STREFA ZIELENI Z SIEDZIBĄ PRZY

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2015 r. ( 3 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących

Bardziej szczegółowo

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.315.596,03 zł;

bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.315.596,03 zł; Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Rady i Zarządu Fundacji Happy Kids Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Fundacji Happy Kids (zwanej dalej Fundacją ) z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE STOWARZYSZENIE NIEZALEŻNE ZRZESZENIE STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2010

Sprawozdanie finansowe za rok 2010 Sprawozdanie finansowe za rok 2010-1/6 - Sprawozdanie finansowe za rok 2010 Roczne sprawozdanie finansowe z działalności fundacji (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2011 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKRZYDŁA z siedzibą w Ełku ul. prof. Władysława Szafera 2. Działalność Stowarzyszenia została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 118/V/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy w Szczecinku z dnia 16 maja 2014 r.

Uchwała nr 118/V/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy w Szczecinku z dnia 16 maja 2014 r. Uchwała nr 118/V/2014 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo Drawy w Szczecinku z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie: przyjęcia Sprawozdania finansowego za 2013 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Fundacja Civis Polonus Sprawozdanie Finansowe z działalności za rok 2005

Fundacja Civis Polonus Sprawozdanie Finansowe z działalności za rok 2005 BILANS... REGON: (nazwa jednostki) na dzień 31.1.005 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.001 (DZ. U. 137poz. 1539) Wiersz AKTYWA Stan

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8 Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży Głuchej FAMILIA 54-144 Wrocław ul. Dworska 8 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1.01.2011 do 31.12.2011 Oświadczenie Zarządu dotyczące sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji Edukacji Społecznej Kuźnia Toruń, ul. Bydgoska 88/9

Sprawozdanie finansowe Fundacji Edukacji Społecznej Kuźnia Toruń, ul. Bydgoska 88/9 Sprawozdanie finansowe Fundacji Edukacji Społecznej Kuźnia 87-100 Toruń, ul. Bydgoska 88/9 za rok 2014 okresy sprawozdawcze od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 1/11 Spis treści I. Wstęp oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2013-01-01 2013-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,397.19 PASYWA 0.00 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z

BILANS. Stan na. Pozycja 2013-01-01 2013-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 27,397.19 PASYWA 0.00 FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z FUNDACJA NA RZECZ POMOCY DZIECIOM Z GRODZIEŃSZCZYZNY 15-277 BIAŁYSTOK ŚWIĘTOJAŃSKA 24 0000000291 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe 600.10 II.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 31.12.2009r. Poz. RACHUNEK ZYSKÓW STRAT ZA 31.12.2009r. Wyszczególnienie Rok ubiegły 2008 Rok bieżący 2009 A Przychody z działalności statutowej 189.686,18 285.332,22 Składki brutto określone statutem 3.352,00 3.490,00

Bardziej szczegółowo

Fundacja Happy Animals

Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 1 stycznia do 31 grudnia 2014r. 1 Fundacja Happy Animals Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r. Załączone sprawozdanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

IMPEXMETAL S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 1 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2010 1. Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych SKRZYDŁA z siedzibą w Ełku ul. prof. Władysława Szafera 2. Działalność Stowarzyszenia została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015 STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015 1 OŚWIADCZENIE Stosownie do ustawy o rachunkowości z dnia 07 lipca 2014 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. UL. BUDOWLANA 3, KARTOSZYNO, KROKOWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku dla Oponeo.pl Sp. z o.o. (Opony.com SP. z o.o.) ul. Wojska Polskiego 8 85-171 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA 0.00 FUNDACJA IM.JANUSZA KORCZAKA II III IV.

BILANS. Stan na. Pozycja AKTYWA , PASYWA 0.00 FUNDACJA IM.JANUSZA KORCZAKA II III IV. FUNDACJA IM.JANUSZA KORCZAKA 38-200 JASŁO KOŚCIUSZKI 61 0000064503 BILANS sporządzony na dzień: 2013-12-31 Pozycja AKTYWA 2013-01-01 2013-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III. Należności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Fundacja Naszym Dzieciom Sprawozdanie finansowe 2009 r. Ul. Ciołka 16, 01-443 Warszawa WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Fundacja Naszym Dzieciom Sprawozdanie finansowe 2009 r. Ul. Ciołka 16, 01-443 Warszawa WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa, siedziba i dane o jednostce Fundacja Naszym Dzieciom 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 16 NIP: 527-10-97-913 REGON: 010143022 KRS: 0000218408 2. Czas

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

ABC DATA S.A. WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. DANISZEWSKA 14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2015 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro.

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro. STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE 03-545 WARSZAWA, UL. TYKOCIŃSKA 27/35 Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 roku poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja dodatkowa

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO.

Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO. Roczne Sprawozdanie z działalności Organizacji Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi za rok 2015. Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO. Stowarzyszenie PRO działało do 9 listopada 2015 roku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r.

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO JUJUBEE S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Spis treści: I. INFORMACJE OGÓLNE... strona 2 II. CZĘŚĆ ANALITYCZNA RAPORTU.. strona 4 III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU. strona 6 IV. UWAGI KOŃCOWE strona 8 I. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

Każdy Zarząd Zakładowy, Międzyzakładowy, Terenowy - jednostka organizacyjna Związku, musi:

Każdy Zarząd Zakładowy, Międzyzakładowy, Terenowy - jednostka organizacyjna Związku, musi: Wszystkie organizacje związkowe, jako samodzielne podmioty gospodarki podlegają obowiązkom wynikającym z przepisów prawa: Ustawie z dnia 13. 10. 1995 r. o zasadach ewidencji identyfikacji podatników [Dz.

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Fundacji Mam serce z siedzibą w Warszawie 02-678, Fundacja dokonała wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Stowarzyszeń,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Aktywa i pasywa wyceniane są raz w roku na dzień bilansowy, tj. 31 grudnia. Organizacja nie posiada aktywów trwałych, natomiast w aktywach obrotowych posiada środki pieniężne PLN oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Za rok obrotowy 2012. Stowarzyszenie,,Ku Dobrej Nadziei

Sprawozdanie finansowe. Za rok obrotowy 2012. Stowarzyszenie,,Ku Dobrej Nadziei Sprawozdanie finansowe Za rok obrotowy 2012 Stowarzyszenie,,Ku Dobrej Nadziei Białystok 2013 Spis treści: - Wprowadzenie do sprawozdania - Bilans na dzień 31.12.2012 - Rachunek zysków i strat za rok 2012

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2014 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2014 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2014 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej Fundacja REPI) z siedzibą w Tarnowie przy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenia Rodzice Razem z działalności za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku

Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku Raport uzupełniający opinię z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku dla Oponeo.pl Sp. z o.o. (Opony.com SP. z o.o.) ul. Wojska Polskiego 8 85-171 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny)

BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny) BILANS Fundacja 5Medium REGON: 061332789 (nazwa jednostki) na dzień 31 grudnia 2014r. (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ.

Bardziej szczegółowo