Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku"

Transkrypt

1 Raport z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO ul. Nowogrodzka 31 lok Warszawa

2 SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU DANE IDENTYFIKUJĄCE JEDNOSTKĘ INFORMACJE O SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ZA ROK POPRZEDNI DANE IDENTYFIKUJĄCE PODMIOT UPRAWNIONY I BIEGŁEGO REWIDENTA PRZEPROWADZAJĄCEGO BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DANE IDENTYFIKUJĄCE ZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 5 II. ANALIZA FINANSOWA JEDNOSTKI ANALIZA BILANSU ANALIZA RACHUNKU WYNIKÓW ANALIZA WSKAŹNIKOWA INTERPRETACJA WSKAŹNIKÓW I OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA JEDNOSTKI... 8 III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU OCENA PRAWIDŁOWOŚCI STOSOWANEGO SYSTEMU KSIĘGOWOŚCI SYSTEM RACHUNKOWOŚCI INWENTARYZACJA INFORMACJE O WYBRANYCH ISTOTNYCH POZYCJACH SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ KOSZTY REALIZACJI ZADAŃ STATUTOWYCH ORAZ KOSZTY ADMINISTRACYJNE PREZENTACJA INFORMACJA DODATKOWA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU STOWARZYSZENIA IV. USTALENIA I INFORMACJE KOŃCOWE

3 I. CZĘŚĆ OGÓLNA RAPORTU 1. Dane identyfikujące jednostkę Nazwa i forma prawna Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO Siedziba jednostki Warszawa, ul. Nowogrodzka 31, lok, 213 Cel działalności Celem działalności statutowej Stowarzyszenia jest: doprowadzenie do unormowania sytuacji w zakresie korzystania z oprogramowania komputerowego w Polsce oraz funkcjonowania efektywnej ochrony praw autorskich w dziedzinie oprogramowania komputerowego, popularyzacja zgodnych z obowiązującym prawem zasad uŝytkowania oprogramowania komputerowego w Polsce, reprezentowanie interesów członków Stowarzyszenia, w szczególności poprzez zbiorowe zarządzanie i ochronę powierzonych w zarząd praw autorskich, jak równieŝ wykonywanie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi powierzonymi przez twórców programów komputerowych lub przez podmioty, którym prawa te przysługują z mocy obowiązujących przepisów lub zawartych umów choćby nie byli (były) członkami stowarzyszenia, kształtowanie i propagowanie standardów technicznych i uŝytkowych oprogramowania, przystosowanych do warunków polskich, ochrona i troska o interesy członków Stowarzyszenia, upowszechnianie zasad etyki zawodowej, reprezentacja środowiska polskich twórców programów komputerowych w kraju i za granicą. Prowadzona w badanym okresie działalność statutowa nie wykraczała poza zakres określony w Krajowym Rejestrze Sądowym o numerze oraz statutem Stowarzyszenia. Podstawa prawna działalności Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO działa na podstawie: ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (jednolity tekst Dz. U. z 2001 r., nr 79, poz. 855 z późn. zm), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r., nr 90 poz. 631 z późn. zm.), zezwolenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zbiorowe zarządzanie prawami autorskimi do programów komputerowych (decyzja nr DP.041/Z/2/95 z dnia 01 lutego 1995 r.) statutu Stowarzyszenia. 2

4 Rejestracja w Sądzie Rejonowym Stowarzyszenie Polski Rynek Oprogramowania PRO zostało wpisane do Krajowego Rejestru Stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 01 lipca 2002 roku, pod numerem Stowarzyszenie jest równieŝ zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców. Ostatni odpis z Krajowego Rejestru Sądowego nosi datę 27 sierpnia 2012 roku. Rejestracja podatkowa i statystyczna Jednostka posiada numery identyfikacyjne: REGON: nadany przez Urząd Statystyczny w Warszawie, NIP: nadany przez Drugi Urząd Skarbowy Warszawa Śródmieście w dniu 21 marca 1997 roku. Fundusz własny i jego zmiany w okresie sprawozdawczym Fundusz własny Stowarzyszenia na dzień bilansowy jest ujemny i wynosi ,91 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy). Wyszczególnienie Fundusz statutowy , ,61 Wynik finansowy netto za rok obrotowy , ,86 Razem: , ,25 Komisja Rewizyjna Na początku badanego okresu skład Komisji Rewizyjnej stanowili: Ignacy Miedziński Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Waldemar Braun Członek Komisji Rewizyjnej, Grzegorz Borkowski Członek Komisji Rewizyjnej. Do 30 maja 2012 roku Komisja Rewizyjna działała w niezmienionym składzie. W dniu 30 maja 2012 roku Walne Zebranie Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO wybrało nowych Członków Komisji Rewizyjnej. W wyniku podjętych uchwał w skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Waldemar Braun, Grzegorz Borkowski. Do dnia zakończenia badania Komisja Rewizyjna działała w niezmienionym składzie. Zarząd Stowarzyszenia Na początku badanego okresu skład Zarządu stanowili: Sławomir Kosz Prezes Zarządu, Marek Cierniak Członek Zarządu, Jan Hajdukiewicz Członek Zarządu, Bogdan Maculewicz Członek Zarządu, Anna Andraszak Członek Zarządu, 3

5 Mariusz Sosnowski Członek Zarządu. W dniu 9 czerwca 2011 roku Zarząd przyjął rezygnację z funkcji Członka Zarządu Jana Hajdukiewicza, na jego stanowisko został wybrany Dariusz Sobczyk. W dniu 30 maja 2012 roku Walne Zebranie Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania wybrało nowych Członków Zarządu: Sławomir Kosz Prezes Zarządu, Marek Cierniak Członek Zarządu, Mariusz Sosnowski Członek Zarządu, Radosław Maculewicz Członek Zarządu, Daniel Miłaczewski Członek Zarządu, Do dnia zakończenia badania Zarząd działał w niezmienionym składzie. Zarząd Stowarzyszenia nie dopełnił obowiązku zgłoszenia zmian w organach Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Ostatni wpis w KRS został zarejestrowany w dniu 12 sierpnia 2009 roku. Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawniony jest Prezes Stowarzyszenia lub jego pełnomocnik w granicach umocowania albo dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie, z zastrzeŝeniem, Ŝe do reprezentowania Stowarzyszenia w sprawach karnych uprawnieni są Prezes Stowarzyszenia oraz kaŝdy Członek Zarządu Stowarzyszenia jednoosobowo. Księgi rachunkowe Stowarzyszenia w roku 2011 prowadziła firma Usługi Rachunkowe Bogusława Sapińska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Sokołowskiej 18/25. Księgi prowadzone są w siedzibie Zarządu Stowarzyszenia. Zatrudnienie Średnioroczne zatrudnienie w roku 2011 wynosiło 1 etat. 2. Informacje o sprawozdaniu finansowym za rok poprzedni Podstawą otwarcia ksiąg rachunkowych było sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, które zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 9 czerwca 2011 roku. Zgodnie z uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zebrania ujemny wynik finansowy za rok 2010 zostanie pokryty z dochodów przyszłych okresów. Sprawozdanie finansowe za rok 2010 nie było przedmiotem badania przez biegłego rewidenta. Sprawozdanie finansowe za rok 2010 przekazano do Urzędu Skarbowego w dniu 17 czerwca 2011 roku. Sprawozdanie finansowe za rok 2010 nie podlegało obowiązkowi złoŝenia w Sądzie Rejestrowym ani publikacji w Monitorze Polskim B. 4

6 3. Dane identyfikujące podmiot uprawniony i biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Badanie przeprowadzono na podstawie umowy zawartej w dniu 16 lipca 2012 roku pomiędzy Stowarzyszeniem Polski Rynek Oprogramowania PRO jako zleceniodawcą a Vidimus Kancelaria Biegłego Rewidenta Genowefa Filipska jako zleceniobiorcą. Vidimus Kancelaria Biegłego Rewidenta Genowefa Filipska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gościniec 45 lok.13 jest podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, wpisanym na listę pod nr W imieniu podmiotu uprawnionego, badanie przeprowadziła kluczowa biegła rewident Genowefa Filipska wpisana na listę biegłych rewidentów pod numerem 854. Vidimus Kancelaria Biegłego Rewidenta Genowefa Filipska jako podmiot uprawniony, została wybrana do badania sprawozdania finansowego jednostki za rok obrotowy 2011 w drodze uchwały nr 6 powziętej przez Komisję Rewizyjną w dniu 26 czerwca 2012 roku (wyboru dokonał organ kontroli wewnętrznej na podstawie art ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Oświadczamy, Ŝe Vidimus Kancelaria Biegłego Rewidenta Genowefa Filipska jako podmiot uprawniony oraz kluczowa biegła rewident przeprowadzająca badanie w jego imieniu spełniają warunki do wyraŝenia bezstronnej i niezaleŝnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym zgodnie z art. 56 ust. 3 ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649). Badanie zostało przeprowadzone w siedzibie Stowarzyszenia w dniach: 16.07, 20.07; ; 06.09, roku. Biegła rewident nie była ograniczona w doborze właściwych metod badania, wyraŝania opinii i sporządzenia raportu. Jednostka w czasie badania udostępniła biegłej rewident Ŝądane dane, udzieliła informacji i wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania, a takŝe przedłoŝyła pisemne oświadczenie o kompletności, rzetelności i prawidłowości sprawozdania finansowego i stanowiących podstawę jego sporządzenia ksiąg rachunkowych oraz poinformowała o istotnych zdarzeniach, które nastąpiły po dacie bilansu, do dnia złoŝenia oświadczenia 4. Dane identyfikujące zbadane sprawozdanie finansowe Przedmiotem badania było sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Polski Rynek Oprogramowania PRO sporządzone za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku obejmujące: bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ,03 zł, rachunek wyników za okres od dnia 01 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujący nadwyŝkę kosztów nad przychodami w wysokości ,52 zł, dodatkowe informacje i objaśnienia. Do sprawozdania finansowego zostało dołączone sprawozdanie Zarządu z działalności jednostki. Sprawozdanie finansowe za 2011 zostało zatwierdzone przez Zwyczajne Walne Zebranie Stowarzyszenia w dniu 30 maja 2012 roku. 5

7 II. ANALIZA FINANSOWA JEDNOSTKI PoniŜej zaprezentowane są podstawowe wielkości wykazane w bilansie, rachunku wyników oraz wskaźniki finansowe opisujące wynik finansowy Jednostki, jej rentowność, efektywność i płynność w porównaniu do analogicznych wielkości za lata ubiegłe. 1. ANALIZA BILANSU W analizie statycznej bilansu podstawą odniesienia poszczególnych grup aktywów i pasywów jest suma bilansowa. AKTYWA % sumy bilansowej % sumy bilansowej % sumy bilansowej A. Aktywa trwałe 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% III. NaleŜności długoterminowe 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% B. Aktywa obrotowe ,03 100,0% ,48 100,0% ,61 100,0% I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% II. NaleŜności krótkoterminowe 8 103,52 0,7% 3 043,31 0,3% 4 761,25 0,7% III. Inwestycje krótkoterminowe ,87 99,2% ,17 99,7% ,36 99,2% C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 247,64 0,0% 61,00 0,0% 61,00 0,0% SUMA AKTYWÓW ,03 100,0% ,48 100,0% ,61 100,0% PASYWA A. Fundusze własne ,91-15,6% ,25-17,1% ,96-22,0% I. Fundusz statutowy ,61 2,0% ,61 2,4% ,61 3,5% II. Fundusz z aktualizacji wyceny 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i poŝyczek ,52-17,6% ,86-19,5% ,57-25,5% ,94 115,6% ,73 117,1% ,57 122,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne ,20 16,1% ,47 21,9% ,83 23,2% III. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 0,0% IV. Rozliczenia międzyokresowe ,74 99,5% ,26 95,2% ,74 98,8% SUMA PASYWÓW ,03 100,0% ,48 100,0% ,61 100,0% 6

8 2. ANALIZA RACHUNKU WYNIKÓW Rok kończący się Dynamika 2011/2010 Rok kończący się Dynamika 2010/2009 Rok kończący się A. Przychody z działalności statutowej ,94 105,6% ,89 174,9% ,81 I. Składki brutto określone statutem ,00 79,3% ,00 158,0% ,00 II. Inne przychody określone statutem ,94 128,2% ,89 192,5% ,81 B. Koszty realizacji zadań statutowych ,40 110,7% ,24 141,3% ,92 C. Wynik finansowy na działalności statutowej (A - B) ,46 115,4% ,35 119,8% ,11 D. Koszty administracyjne ,96 100,2% ,12 103,5% ,63 1. ZuŜycie materiałów i energii 1 492,18 96,9% 1 540,33 141,4% 1 089,34 2. Usługi obce ,05 100,5% ,15 112,5% ,25 3. Podatki i opłaty 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia ,73 100,1% ,64 98,5% ,04 6. Pozostałe 0,00 0,0% 0,00 0,0% 1 462,00 E. Pozostałe przychody (niewymienione w poz. A i G) 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 F. Pozostałe koszty 0,00 0,0% 0,00 0,0% 851,74 G. Przychody finansowe 0,22 18,2% 1,21 38,9% 3,11 H. Koszty finansowe 3,32 50,3% 6,60 157,1% 4,20 I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (C D + E F + G - H) ,52 108,3% ,86 111,0% ,57 J. Zyski i straty nadzwyczajne: 0,00 0,0% 0,00 0,0% 0,00 K. Wynik finansowy ogółem (I + J) ,52 108,3% ,86 111,0% ,57 I. RóŜnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) ,52 0,0% ,86 0,0% ,57 3. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Rentowność majątku wynik finansowy* średnioroczny stan aktywów Rentowność funduszu własnego wynik finansowy* średnioroczny stan funduszy własnych Wskaźnik płynności I aktywa obrotowe ogółem zobowiązania ogółem Wskaźnik ogólnego zadłuŝenia zobowiązania ogółem suma pasywów -19,20% -23,09% -33,63% 117,92% 120,87% 140,10% 0,87 0,85 0,82 1,16 1,17 1,17 7

9 4. INTERPRETACJA WSKAŹNIKÓW I OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA JEDNOSTKI W badanym okresie suma bilansowa wzrosła o 185,6 tys. złotych. W aktywach bilansu zwiększył się głównie stan środków pienięŝnych, w pasywach wzrost nastąpił przede wszystkim we wpływach odszkodowań od sprawców nielegalnego wykorzystywania programów informatycznych. Wynik finansowy stanowi stratę ,52 zł, która w badanym okresie zwiększyła się o 15 tys. złotych w stosunku do roku ubiegłego. Oznacza to, Ŝe przychody statutowe nie wystarczają na pokrycie kosztów realizacji zadań statutowych oraz kosztów administracyjnych. Wskaźnik rentowności majątku wykazuje wartości ujemne ze względu na corocznie zwiększający się ujemny wynik finansowy. Wskaźnik płynności liczony jako stan aktywów obrotowych do sumy zobowiązań wynosi 0,87 pkt. oznacza, Ŝe środki pienięŝne pokrywają zobowiązania i przychody przyszłych okresów w wysokości 87%. Z powodu ujemnego stanu funduszy własnych wskaźnik zadłuŝenia przewyŝsza sumę pasywów bilansu o 16 pkt. III. CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA RAPORTU 1. Ocena prawidłowości stosowanego systemu księgowości 1.1 System rachunkowości Księgi Stowarzyszenia prowadzi biuro rachunkowe na podstawie umowy zawartej w dniu 07 października 2004 r. Księgi rachunkowe prowadzone są przy uŝyciu komputerów w programie finansowo - księgowym RAKS DOS Finanse i Księgowość, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Jednostka nie posiada pisemnej polityki rachunkowości. Dokonaliśmy wyrywkowego sprawdzenia prawidłowości działania systemu księgowości i naszej ocenie podlegały w szczególności: stwierdzenie czy jednostka posiada aktualną dokumentację opisującą przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości ocena zasadności i ciągłości stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, w tym prawidłowości otwarcia ksiąg rachunkowych prawidłowość udokumentowania operacji gospodarczych, prawidłowość prowadzonych za pomocą komputera ksiąg rachunkowych, zasadność stosowanych metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania za pomocą komputera, powiązanie danych wynikających z ksiąg ze sprawozdaniem finansowym, ochrona dokumentacji księgowej, ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego (metody zabezpieczenia danych), przeprowadzenie i rozliczenie wyników inwentaryzacji (stwierdzenia zgodności z ustawą o rachunkowości). 8

10 W wyniku tych ocen, w połączeniu z rezultatami badania wiarygodności poszczególnych pozycji sprawozdania finansowego, stwierdziliśmy, Ŝe system księgowości poza brakiem pisemnych zasad rachunkowości moŝna uznać za prawidłowy Inwentaryzacja W drodze spisu z natury zostały zinwentaryzowane środki pienięŝne w kasie oraz środki trwałe. Stan środków pienięŝnych na rachunkach bankowych został potwierdzony przez bank według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku. Inwentaryzacja pozostałych składników aktywów została przeprowadzona według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku poprzez weryfikację danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami. Nie przeprowadzono inwentaryzacji w drodze weryfikacji konta słuŝącego do ewidencji wpłat dokonywanych przez sprawców na rzecz poszkodowanych z tytułu nielegalnego wykorzystywania oprogramowania. 2. Informacje o wybranych istotnych pozycjach sprawozdania finansowego 2.1. Inwestycje krótkoterminowe Inwestycje krótkoterminowe wynoszą ,87 zł i stanowią 99,2 % sumy aktywów. Składają się na to: środki pienięŝne w kasie 6.514,90 środki pienięŝne na rachunkach bankowych ,97 RAZEM ,87 Stowarzyszenie posiada rachunki w Banku PEKAO SA, rachunek podstawowy dotyczący obsługi administracyjnej jednostki oraz rachunek depozytowy na potrzeby działalności statutowej. Środki zgromadzone na rachunkach zostały potwierdzone przez bank na dzień bilansowy i wynoszą: na rachunku podstawowym ,80 na rachunku depozytowym ,17 RAZEM , Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne wynoszą ,20 zł i stanowią 16,1% sumy pasywów. Na saldo zobowiązań krótkoterminowych składają się: rozrachunki z tytułu dostaw 2.289,90 pozostałe rozrachunki 553,20 rozrachunki ze sprawcami 2.038,33 rozrachunki z poszkodowanymi ,61 rozliczenie zakupu 132,98 zobowiązania z tytułu podatków 1.495,18 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń 1.168,00 RAZEM ,20 9

11 Na szczególną uwagę zasługują rozrachunki z poszkodowanymi wykazane w sprawozdaniu finansowym per saldem na które składa się zobowiązanie wobec poszkodowanych ,90 zł i naleŝność od poszkodowanych w wysokości ,29 zł. Przeprowadziliśmy szczegółową analizę powstania tych zobowiązań i wynika z niej, Ŝe zobowiązania powstały w okresie: 2007 roku - kwota 7.946,49 zł 2008 roku - kwota ,71 zł 2009 roku - kwota ,09 zł 2010 roku - kwota ,84 zł 2011 roku - kwota ,77 zł Razem ,90 zł Do dnia 30 czerwca 2012 roku wypłacono poszkodowanym ,02 zł zobowiązań ujętych w księgach do roku. NaleŜy w tym miejscu zaznaczyć, Ŝe zgodnie z regulaminem repartycji odszkodowań z tytułu zarządzania prawami autorskimi, rozliczenie następuje między innymi po upływie danego roku kalendarzowego w terminie 30 dni od upływu tego roku kalendarzowego, a jeŝeli kwota odszkodowań wynosi dla podmiotów polskich poniŝej 50 złotych i poniŝej 200 złotych dla podmiotów zagranicznych nie są wypłacane ale przekazywane do rozliczenia na następny rok kalendarzowy. Kwoty nie podjęte przez podmioty uprawnione, uzyskanych przez stowarzyszenie odszkodowań będą przekazywane na cele statutowe stowarzyszenia po upływie 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym zostały one uzyskane przez stowarzyszenie, jeŝeli dotyczą roszczeń osób prawnych i innych podmiotów związanych z prowadzeniem przez nie działalności gospodarczej. W roku badanym oraz do dnia zakończenia badania nie przekazano na cele statutowe zobowiązań z tego tytułu. Jednostka wprowadza do ksiąg rachunkowych zakończone sprawy przeciwko sprawcom nielegalnego oprogramowania za dany rok kalendarzowy w następnym roku. Zasada ta jest stosowana od początku rozliczania odszkodowań w sposób ciągły. Skutkiem tego wykazane na dzień bilansowy zobowiązania wobec poszkodowanych nie obejmują kwoty ok.374 tys. złotych Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe wynoszą ,74 zł i stanowią 99,5% sumy pasywów. Na koncie rozliczeń międzyokresowych są ujmowane wpłaty sprawców, którzy wykorzystywali nielegalnie oprogramowanie i wobec których trwa postępowanie sądowe. W wyniku postępowania sądowego sprawa przeciwko sprawcy kończy się wyrokiem lub zawartą ugodą. Sprawca dokonuje wpłat jednorazowo lub ratalnie na przestrzeni kilku miesięcy lub nawet lat. KaŜda wpłata ujmowana jest na koncie syntetycznym natomiast w opisie wskazany jest sprawca, miejscowość oraz numer sprawy nadany w programie System Rejestracji Spraw. Do konta rozliczeń międzyokresowych prowadzona jest analityka w podziale na jednostki wewnętrzne prowadzące poszczególne sprawy; nie jest prowadzona analityka sprawców. Do rejestracji i rozliczenia zakończonych spraw wykorzystywane jest oprogramowanie Systemu Rejestracji Spraw. Wygenerowane raporty podsumowujące zakończone sprawy przeciwko sprawcom uzgadnia się do danych księgowych i ujmuje w następnym roku kalendarzowym po roku, w którym nastąpiło zamknięcie zakończonych spraw. Na dzień bilansowy rozliczenia międzyokresowe nie obejmują kwoty ok.464 tys. złotych; tj. kwoty księgowanych w roku 2012 spraw zakończonych w 2011r. 10

12 Wpłaty ujęte w programie Systemu Rejestracji Spraw dotyczące spraw w toku postępowania nie zostały uzgodnione na dzień bilansowy z danymi ujętymi w księgowości na koncie rozliczeń międzyokresowych. Ze względu na fakt, Ŝe dane programu Systemu Rejestracji Spraw nie są uzgadniane z danymi ewidencji księgowej, nie jesteśmy w stanie potwierdzić prawidłowości kwot wykazanych w sprawozdaniu finansowym Przychody z działalności statutowej Na przychody z działalności statutowej w kwocie ,94 złotych wpływają: otrzymane składki ,00 opłaty rejestracyjne 300,00 prowizje z tytułu odszkodowań ,50 darowizny ,44 RAZEM ,94 Przychody z działalności statutowej nie obejmują kwoty około 90 tys. złotych prowizji przysługującej zgodnie z regulaminem repartycji odszkodowań z tytułu zarządzania prawami autorskimi zakończonych spraw w 2011 roku, ujętych w księgach w 2012 roku Koszty realizacji zadań statutowych oraz koszty administracyjne Koszty realizacji zadań statutowych wynoszą ,40 zł. Koszty administracyjne w roku 2011 wyniosły ,96 zł. Koszty realizacji zadań statutowych oraz koszty administracyjne są kosztami związanymi z podstawową działalnością jednostki. Koszty te zostały zaewidencjonowane na podstawie prawidłowo prowadzonej ewidencji księgowej, w sposób kompletny i we właściwych okresach obrachunkowych. 3. Prezentacja Jednostka dokonała prawidłowej prezentacji poszczególnych składników aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym. Bilans oraz rachunek wyników wraz z informacjami dodatkowymi, stanowiącymi ich integralną część, zawierają wszystkie pozycje, których ujawnienie w sprawozdaniu finansowym jest wymagane Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r., Nr 137, poz z późn. zm.). 4. Informacja dodatkowa Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego zawiera stosowane metody wyceny aktywów i pasywów, strukturę osiągniętych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, strukturę kosztów statutowych oraz kosztów administracyjnych oraz inne istotne informacje dla zrozumienia sprawozdania finansowego. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego sporządzona została zgodnie z 3 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów w dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzącymi działalności gospodarczej (Dz. U. z 2001 r., Nr 137, poz z późn. zm.). 11

13 5. Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia Zarząd sporządził i załączył do sprawozdania finansowego sprawozdanie z działalności w roku Sprawozdanie Zarządu Stowarzyszenia z działalności zostało sporządzone w oparciu o wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 lutego 2011 roku w sprawie szczegółowego zakresu rocznego sprawozdania z działalności organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi (Dz. U. z 2011 r., nr 88, poz. 497). Informacje finansowe zawarte w tym sprawozdaniu odnoszą się między innymi do zakończonych spraw, które nie zostały zaksięgowane w roku badanym. IV. USTALENIA I INFORMACJE KOŃCOWE Niniejszy raport zawiera 12 kolejno ponumerowanych stron. KaŜda ze stron opatrzona jest podpisem biegłego rewidenta... Genowefa Filipska Nr ewid. 854 Kluczowa biegła rewident przeprowadzająca badanie w imieniu Warszawa, dnia roku. Vidimus Kancelaria Biegłego Rewidenta Genowefa Filipska Warszawa, ul. Gościniec 45 lok.13 Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wpisany na listę pod numerem 3051 prowadzoną przez KRBR 12

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt

OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres. od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt OPINIA I RAPORT z badania sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku NTT System S.A. z siedzibą w miejscowości Zakręt O P I N I A NIEZALEśNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sporządzona

Bardziej szczegółowo

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa

MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa MACROLOGIC S.A. ul. Kłopotowskiego 22 03-717 Warszawa Opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2014 roku OPINIA NIEZALEŻNEGO

Bardziej szczegółowo

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

REDAN S.A. ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA ŁÓDŹ, UL. ŻNIWNA 10/14 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

BORYSZEW S.A. WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA WARSZAWA, UL. ŁUCKA 7/9 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

TAURON POLSKA ENERGIA S.A. KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 KATOWICE, ULICA KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO 3 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE

Raport z badania sprawozdania finansowego dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej AmRest Holdings SE Niniejszy raport zawiera 10 kolejno ponumerowanych stron i składa się z następujących części: Strona I. Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1

R A P O R T. z badania sprawozdania finansowego. GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 R A P O R T z badania sprawozdania finansowego GOOD IDEA S.A. w Warszawie, ul. Willowa 2/1 za rok obrotowy obejmujący okres od 1.07.2013 r. do 30.06.2014 r. 1 A. I N F O R M A C J E O G Ó L N E 1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Strona 76 z 89 OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Akcjonariuszy EGB Investments Spółka Akcyjna 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R.

BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R. POZNAŃ, MARZEC 2012 R. POPRAWSKA I KASZTELAN Biegli Rewidenci Spółka Partnerska Badanie sprawozdań finansowych Prowadzenie ksiąg rachunkowych Doradztwo podatkowe BADANIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31.12.2011R.

Bardziej szczegółowo

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU

MERCOR SA GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU GDAŃSK, UL. GRZEGORZA Z SANOKA 2 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 KWIETNIA 2012 ROKU DO 31 MARCA 2013 ROKU WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SPIS TREŚCI OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna

Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok. RAWLPLUG Spółka Akcyjna Raport z badania sprawozdania finansowego za 2013 rok RAWLPLUG Spółka Akcyjna Audyt Podatki Outsourcing Doradztwo Member of Grant Thornton International Ltd Grant Thornton Frąckowiak Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Fundacja Rozwoju Biznesu STARTER SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Rozwoju Biznesu "STARTER" z siedzibą w : 02-681, Al. Wyścigowa 14/402 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY 31.12.2012 SKŁADAJĄCE SIĘ Z : 1. BILANS NA DZIEŃ 31.12.2012 R., 2. RACHUNEK ZYSKÓW

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27

Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3. Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Wybrane dane finansowe 27 RAPORT Z BADANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Raport roczny 2014 Spis treści Opinia niezależnego biegłego rewidenta 3 Raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 7 Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 Spis treści 2 LIST PREZESA ZARZĄDU GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA NOKAUT S.A.... 5 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE... 21

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013

GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A. KRAKÓW, AL. JANA PAWŁA II 39A SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2013 WRAZ Z OPINIĄ BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA GRUPA KAPITAŁOWA COMARCH S.A.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A.

Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej i Zarządu CALATRAVA CAPITAL S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe

Sprawozdanie finansowe Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 XII 2012 r. Warszawa, marzec 2013 r. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. informacje ogólne Fundacja Projekt: Polska jest organizacją działającą

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

Dokument Rejestracyjny. Get Bank S.A.

Dokument Rejestracyjny. Get Bank S.A. Dokument Rejestracyjny Get Bank S.A. Niniejszy dokument stanowi część trzyczęściowego prospektu emisyjnego sporządzonego na potrzeby (i) ubiegania się przez Emitenta o dopuszczenie Akcji Istniejących do

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO. dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny R 2009 (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) dla emitentów papierów wartościowych prowadzących

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ZPUE S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej obejmujące:

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku

Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Warszawa, 16 marca 2015 r. Aneks nr 2 Do Prospektu emisyjnego Spółki ADMIRAL BOATS S.A. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 sierpnia 2014 roku Terminy pisane wielką literą mają znaczenie

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2013 ROKU 21 marca 2014 r. Spis treści 1. INFORMACJE OGÓLNE... 9 2. OPIS WAŻNIEJSZYCH STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI... 12 2.1 PODSTAWA SPORZĄDZENIA...

Bardziej szczegółowo