Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015"

Transkrypt

1 Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Teoria rachunkowości RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoba z PWSZ w Koninie) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Specjalność: Rachunkowość Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 1 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium e-learning Wymiar zajęć 4 1 Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Piotr Szczypa, prof. US Prowadzący zajęcia Mgr Kazimierz Zając Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu systemu Cel przedmiotu / modułu rachunkowości w przedsiębiorstwie. Stworzenie podstaw do kształcenia w obszarze systemu rachunkowości finansowej oraz rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Odniesienie do efektów dla EFEKTY KSZTAŁCENIA programu Wiedza 01 Słuchacz wyjaśnia istotę i zakres, formy rachunkowości 02 Słuchacz zna i rozumie pojęcia typowe dla systemu rachunkowości SP_W02 SP_W01, SP_W02 Umiejętności 03 Słuchacz interpretuje i wskazuje przykłady do podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości SP_U05 Kompetencje społeczne 04 Słuchacz wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji w ramach stosowanego systemu rachunkowości. SP_K02 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład: 1. Definicja i typologia rachunkowości 1 2. Podstawy prawne rachunkowości 1 3. Przegląd podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości 2 Razem 4 Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja Liczba godzin 1

2 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia dydaktyczna 1. Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 10) Literatura podstawowa 1. Rachunkowość dla Ciebie. Podstawy rachunkowości, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa P. Szczypa: Zasady rachunkowości. Teoria, przykłady i zadania, CeDeWu, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. E. Nowak: Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa Ustawa o rachunkowości. NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne 5 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć Studiowanie literatury 21 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 Inne 4 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 2

3 Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Prowadzenie ksiąg rachunkowych RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoba z PWSZ w Koninie) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Specjalność: Rachunkowość Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 1 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium e-learning Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Piotr Szczypa, prof. US Prowadzący zajęcia Mgr Kazimierz Zając Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z zakresem ksiąg rachunkowych i zasadami ich prowadzenia. Odniesienie do efektów dla EFEKTY KSZTAŁCENIA programu Wiedza 01 Słuchacz wyjaśnia istotę, zakres ksiąg rachunkowych 02 Słuchacz zna terminologię związaną z funkcjonowaniem konta księgowego SP_W01, SP_W02 SP_W02 Umiejętności Kompetencje społeczne 03 Słuchacz rozróżnia księgi rachunkowe i interpretuje proste zapisy na koncie teowym 04 Słuchacz wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji w ramach stosowanego systemu rachunkowości. SP_U05 SP_K02 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład: 1. Zakres ksiąg rachunkowych 1 2. Rodzaje kont księgowych 1 Razem 2 Forma zajęć : 1. Rozróżnianie kont księgowych 1 2. Otwieranie i zamykanie kont księgowych 1 Razem 2 Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja Metody kształcenia dydaktyczna Liczba godzin Metody weryfikacji efektów kształcenia 1. Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04 3

4 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 10) Literatura podstawowa 1. Rachunkowość dla Ciebie. Podstawy rachunkowości, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa P. Szczypa: Zasady rachunkowości. Teoria, przykłady i zadania, CeDeWu, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. E. Nowak: Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa Ustawa o rachunkowości. NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne 5 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć Studiowanie literatury 20 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 21 Inne 4 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 4

5 Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoba z PWSZ w Koninie) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Specjalność: Rachunkowość Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 1 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium e-learning Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Piotr Szczypa, prof. US Prowadzący zajęcia Dr Artur Zimny Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z prowadzeniem systemu rachunkowości finansowej w przedsiębiorstwie. EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów dla programu 01 Słuchacz wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości, rozumie i opisuje istotę funkcjonowania systemu SP_W02 Wiedza rachunkowości w jednostce gospodarczej 02 Słuchacz zna istotę zasad i funkcji prawidłowej rachunkowości SP_W01, SP_W02 Umiejętności Kompetencje społeczne 03 Słuchacz klasyfikuje składniki aktywów i pasywów. Rozróżnia i klasyfikuje przychody i koszty oraz dokonuje ewidencji operacji ekwiwalentnych i wynikowych. Ponadto ustala i rozlicza wynik finansowy. 04 Słuchacz wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji w ramach stosowanego systemu rachunkowości. SP_U01, SP_U02 SP_K02 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład: 1. Funkcje i zasady systemu rachunkowości 1 2. Aktywa jednostek gospodarczych 1 3. Pasywa jednostek gospodarczych 1 4. Bilans zasada równowagi bilansowej 1 5. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu 1 6. Zasady funkcjonowania kont księgowych 1 7. Ewidencja syntetyczna i analityczna 1 8. Organizacja rachunkowości konstrukcja Zakładowego Planu Kont 1 9. Zakres ksiąg rachunkowych Koszty w jednostkach gospodarczych Przychody w jednostkach gospodarczych Operacje ekwiwalentne Operacje wynikowe Wynik finansowy oraz jego rozliczenie 2 Liczba godzin 5

6 15. Obligatoryjna sprawozdawczość finansowa 1 20 Forma zajęć 1. Klasyfikacja aktywów jednostek gospodarczych 3 2. Klasyfikacja pasywów jednostek gospodarczych 2 3. Sporządzanie bilansu 4 4. Operacje gospodarcze oraz ich wpływ na składniki bilansu 2 5. Rodzaje kont księgowych i zasady ich funkcjonowania 2 6. Organizacja rachunkowości i zakres ksiąg rachunkowych 2 7. Koszty w jednostkach gospodarczych 2 8. Przychody i koszty uzyskania przychodów 2 9. Operacje ekwiwalentne Operacje wynikowe Ustalanie i podział wyniku finansowego 3 Razem 32 Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja Metody kształcenia dydaktyczna, rozwiązywanie zdań, analiza przypadków, praca w grupach Metody weryfikacji efektów kształcenia Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 20) Podstawą zaliczenia części egzaminacyjnej jest rozwiązanie zadania typu od bilansu do bilansu Literatura podstawowa 1. Rachunkowość dla Ciebie. Podstawy rachunkowości, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa Rachunkowość dla Ciebie. Rachunkowość finansowa, red. P.Szczypa, CeDeWu, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. E. Nowak: Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa P. Szczypa: Zasady rachunkowości. Teoria, przykłady i zadania, CeDeWu, Warszawa Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2005 NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne 53 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 100 Studiowanie literatury 100 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 50 Inne 22 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 325 Liczba punktów ECTS 13 6

7 Nazwa przedmiotu: Elementy prawa działalności gospodarczej RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoba z PWSZ w Koninie) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Specjalność: Rachunkowość Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 1 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium e-learning Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Piotr Szczypa, prof. US Prowadzący zajęcia Dr Ewa Szuber-Bednarz Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z prawnymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw. Odniesienie do efektów dla EFEKTY KSZTAŁCENIA programu Wiedza 01 Słuchacz wskazuje i charakteryzuje akty prawa handlowego SP_W01 Umiejętności Kompetencje społeczne 02 Słuchacz interpretuje przepisy prawa handlowego w zakresie powstawania, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstw 03 Słuchacz wykazuje odpowiedzialność w ramach przestrzegania przepisów prawa handlowego. SP_U05 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład: 1. Podstawowe pojęcia prawa handlowego 1 2. Powstawanie, funkcjonowanie i likwidacja spółek 1 3. Prawo układowe i upadłościowe 1 4. Prawo działalności gospodarczej 1 Razem 4 Forma zajęć 1. Analiza zasad powstawania, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstw 1 2. Interpretowanie przepisów prawa działalności gospodarczej 2 3. Interpretowanie przepisów prawa układowego i upadłościowego 1 Razem 4 Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja Metody kształcenia dydaktyczna, analiza przypadków, praca w grupach Liczba godzin Metody weryfikacji efektów kształcenia Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03 7

8 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 12) Literatura podstawowa 1. L. Florek, Prawo pracy, CH Beck, Warszawa M. Szydło, Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Branta, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. W. Podel, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa Kodeks Prawa Handlowego NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 9 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 5 Studiowanie literatury 30 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 22 Inne 9 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3 Liczba godzin 8

9 Nazwa przedmiotu: Elementy prawa cywilnego i prawa pracy RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoba z PWSZ w Koninie) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Specjalność: Rachunkowość Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 1 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium e-learning Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Piotr Szczypa, prof.us Prowadzący zajęcia Dr Ewa Szuber-Bednarz Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z prawnymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników. EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów dla programu 01 Słuchacz wskazuje i charakteryzuje akty prawa cywilnego i SP_W01 Wiedza prawa pracy Umiejętności Kompetencje społeczne 02 Słuchacz interpretuje przepisy prawa cywilnego i prawa pracy w zakresie obowiązków pracodawcy i pracownika Słuchacz wykazuje odpowiedzialność w ramach przestrzegania przepisów prawa pracy icywilnego SP_U05 TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin Forma zajęć wykład: 1. Elementy prawa pracy 1 2. Przepisy ogólne prawa cywilnego 1 2 Forma zajęć 1. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy 1 2. Interpretowanie przepisów ogólnych prawa cywilnego 0,5 3. Własność i inne prawa rzeczowe; zobowiązania 0,5 Razem 2 Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja Metody kształcenia dydaktyczna, analiza przypadków, praca w grupach Metody weryfikacji efektów kształcenia Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 10) Literatura podstawowa 1. L. Florek, Prawo pracy, CH Beck, Warszawa M. Szydło, Wolność działalności gospodarczej jako prawo 9

10 podstawowe, Branta, Warszawa Literatura uzupełniająca 3. W. Podel, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa Kodeks Pracy NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 5 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 6 Studiowanie literatury 19 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 Inne ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 Liczba godzin 10

11 Nazwa przedmiotu: System podatkowy w Polsce RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoba z PWSZ w Koninie) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Specjalność: Rachunkowość Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 1 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium e-learning Wymiar zajęć 8 1 Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Piotr Szczypa, prof. US Prowadzący zajęcia Mgr Teresa Mądrzak Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z terminologią oraz zasadami funkcjonowania polskiego systemu podatkowego. EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów dla programu Wiedza 01Słuchacz charakteryzuje podstawowe pojęcia prawa podatkowego 02 Słuchacz charakteryzuje elementy postępowania podatkowego SP_W01 SP_W01 Umiejętności 03 Słuchacz ustala procedury postępowania podatkowego 04 Słuchacz interpretuje przepisy prawa podatkowego, w tym postępowania egzekucyjne SP_U05 SP_U05 Kompetencje społeczne 05 Słuchacz wykazuje odpowiedzialność w ramach przestrzegania przepisów prawa podatkowego TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 1. Podstawowe pojęcia z zakresu systemu podatkowego, klasyfikacja podatków w Polsce 1 2. Elementy postępowania podatkowego 2 3. Zasady wykonywania zobowiązań podatkowych i przepisy wykonawcze 2 4. Kontrola podatkowa, egzekucja zaległości podatkowych 2 5. Postępowanie egzekucyjne, prawo karne skarbowe 1 Razem 8 Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja Metody kształcenia dydaktyczna, analiza przypadków Liczba godzin Metody weryfikacji efektów kształcenia Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04, 05 11

12 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 12) Literatura podstawowa 1. R. Wolański, system podatkowy w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa J. Głuchowski, J. Patyk, Zarys polskiego prawa podatkowego, Lewis Nexis, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, PWN, Warszawa NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 9 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 10 Studiowanie literatury 30 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 Inne 6 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3 Liczba godzin 12

13 Nazwa przedmiotu: Podatek VAT RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoba z praktyki gospodarczej) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Specjalność: Rachunkowość Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 1 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium e-learning Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Piotr Szczypa, prof. US Prowadzący zajęcia Mgr Dariusz Strugliński Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z terminologią oraz zasadami funkcjonowania podatku VAT i akcyzy. EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów dla programu Wiedza 01Słuchacz charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z podatkiem VAT i akcyzą 02 Słuchacz charakteryzuje elementy postępowania podatkowego w zakresie podatku VAT SP_W01 SP_W01 Umiejętności Kompetencje społeczne 03 Słuchacz oblicza zobowiązania i należności z tytułu podatku VAT i akcyzy 04 Słuchacz interpretuje przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku VAT 05 Słuchacz wykazuje odpowiedzialność w ramach przestrzegania przepisów prawa podatkowego z tytułu podatku VAT i akcyzy SP_U03 SP_U05 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 1. Przedmiotowy i podmiotowy zakres podatków pośrednich 2 2. Dokumentowanie podatku VAT i akcyzy 1 3. Ustalanie podstawy wymiaru podatków pośrednich 2 4. Deklaracje podatkowe 1 Razem 6 Forma zajęć 1. Ustalanie podstawy wymiaru podatku VAT i akcyzy 1 2. Rozliczanie z tytułu podatku VAT i akcyzy 2 3. Dokumentacja podatku VAT i akcyzy 1 4. Sporządzanie deklaracji podatkowych 2 Razem 6 Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja Metody kształcenia dydaktyczna, analiza przypadków, praca w grupach, praca z dokumentami Liczba godzin 13

14 Metody weryfikacji efektów kształcenia Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04, 05 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 12) Literatura podstawowa 1. S. Parulski, Akcyza, Wolters Kluwer, Warszawa J. Piotrowski, W. Karasińska, Podatek VAT, Wszechnica Podatkowa, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. K. Zasiewska, VAT Podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości, Wolters Kluwer, Warszawa NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne 13 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 10 Studiowanie literatury 30 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 Inne 2 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3 14

15 Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Specjalność: Rachunkowość Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 1 i 2 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium e-learning Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Piotr Szczypa, prof. US Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wiedza Dr hab. Piotr Szczypa, porf. US Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej rozumianej jako system informacyjny wspomagający funkcje zarządzania. EFEKTY KSZTAŁCENIA 01Słuchacz charakteryzuje narzędzia rachunkowości zarządczej, w tym różne odmiany rachunku kosztów 02 Słuchacz określa rolę informacji zarządczej w procesach decyzyjnych Odniesienie do efektów dla programu SP_W03 SP_W03 Umiejętności 03 Słuchacz oblicza i interpretuje wyniki w ramach narzędzi rachunkowości zarządczej 04 Słuchacz podejmuje decyzje na podstawie informacji uzyskanych z systemu rachunkowości zarządczej SP_U04 SP_U02 Kompetencje społeczne 05 Słuchacz wykazuje kreatywność w wyciąganiu wniosków na podstawie informacji z systemu rachunkowości zarządczej 06 Słuchacz wykazuje odpowiedzialność za informacje emitowane z systemu rachunkowości zarządczej TREŚCI PROGRAMOWE SP_K02 Forma zajęć wykład 1. Pojęcie i funkcje rachunkowości zarządczej 1 2. Koszty i przychody w rachunkowości zarządczej operacyjnej 1 3. Wpływ zarządzania kosztami i przychodami na wyniki finansowe przedsiębiorstwa 1 4. Budżetowa metoda zarządzania 1 5. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności 1 6. Strategiczna karta wyników 1 7. Rachunek kosztów docelowych 1 8. Rachunek kosztów cyklu życia produktu 1 9. Rachunek kosztów jakości Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia 1 Razem 10 Forma zajęć 1. Klasyfikowanie kosztów i przychodów dla potrzeb rachunkowości zarządczej 2 Liczba godzin 15

16 2. Koszty zmienne i stałe a decyzje krótkookresowe 2 3. Budżetowanie operacyjne 3 4. Wykorzystanie informacji zarządczych do podejmowania decyzji krótkookresowych 2 5. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności 2 6. Strategiczna karta wyników 3 7. Rachunek kosztów docelowych 2 8. Rachunek kosztów cyklu życia produktu 3 9. Rachunek kosztów jakości Budżetowanie finansowe Inne narzędzia rachunkowości zarządczej 2 Razem 26 Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja Metody kształcenia dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach, metoda projektów Metody weryfikacji efektów kształcenia Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi, rozmowa Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04, 05, 06 Forma i warunki zaliczenia Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 20) Podstawą zaliczenia części egzaminacyjnej jest stworzenie projektu strategicznej karty wyników wraz z mapą strategii dla wybranej jednostki + rozmowa dotycząca uzasadnienia wybranej koncepcji. 1. P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa Rachunkowość zarządcza, podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa A. Piosik, Zasady rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 37 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 60 Studiowanie literatury 65 Przygotowanie projektu / eseju / itp. 20 Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 55 Inne 13 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 250 Liczba punktów ECTS 10 Liczba godzin 16

17 Nazwa przedmiotu: Rachunkowość małych firm RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Specjalność: Rachunkowość Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 2 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium e-learning Wymiar zajęć 12 1 Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Piotr Szczypa, porf.us Prowadzący zajęcia Mgr Konrad Kochański Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu rachunkowości dla Cel przedmiotu / modułu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających możliwość korzystania z tzw. uproszczonych form rachunkowości (opodatkowania). Odniesienie do efektów dla EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne 01 Słuchacz rozróżnia oraz charakteryzuje uproszczone formy rachunkowości 02 Słuchacz określa rolę informacji pochodzących z uproszczonych form rachunkowości dla potrzeb podatkowych 03 Słuchacz prowadzi ewidencje w ramach uproszczonych form rachunkowości 04 Słuchacz oblicza obciążenia podatkowe na podstawie informacji pochodzących z uproszczonych form rachunkowości 05 Słuchacz wykazuje kreatywność w wyciąganiu wniosków i podejmowaniu decyzji na podstawie informacji z systemu rachunkowości małych firm 06 Słuchacz wykazuje odpowiedzialność za informacje generowane przez system rachunkowości małych firm TREŚCI PROGRAMOWE SP_W01 programu SP_W01, SP_W04 SP_U03 SP_U02, SP_U03 SP_K02 Forma zajęć 1. Zestawienie uproszczonych form rachunkowości (opodatkowania) 2 2. Karta podatkowa 2 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2 4. Podatkowa księga przychodów i rozchodów 4 5. Ewidencje VAT oraz pozostałe ewidencje 2 Razem 12 Dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie zdań, analiza Metody kształcenia przypadków, praca w grupach Liczba godzin Metody weryfikacji efektów kształcenia Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04, 05, 06 17

18 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 12 Literatura podstawowa 1. Markowski W.: ABC small business u, Wyd. Marcus s.c., Łódź II część B: I, II, III. Literatura uzupełniająca 1. rnecki J., Piskorz- Liskiewicz E.: Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Wszechnica Podatkowa, Kraków II 2010r., 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. (tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475, Nr 224, poz. 2226, z 2004 r. Nr 282, poz oraz z 2007 r. Nr 36, poz. 229 i Nr 140, poz. 988), 3. Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135, NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne 13 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 15 Studiowanie literatury 23 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 Inne 4 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3 18

19 Nazwa przedmiotu: Sprawozdawczość finansowa RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoba z PWSZ w Koninie) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Specjalność: Rachunkowość Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 2 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium e-learning Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Piotr Szczypa, prof. US Prowadzący zajęcia Mgr Mirosław Szymczak Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z zasadami sporządzania, badania i interpretowania obligatoryjnego sprawozdania finansowego. EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów dla programu 01 Słuchacz zna zakres sprawozdawczości finansowej, posługuje się fachową terminologią związaną z wyceną aktywów SP_W01, SP_W02 i pasywów, rozumie zasady (politykę) rachunkowości i Wiedza charakteryzuje elementy sprawozdania finansowego. 02 Słuchacz zna wskaźniki ekonomiczne wykorzystywane do SP_W02 czytania sprawozdania finansowego. Umiejętności 03 Słuchacz sporządza elementy sprawozdania finansowego. 04 Słuchacz oblicza i interpretuje wskaźniki ekonomiczne wykorzystywane do czytania sprawozdania finansowego. SP_U01 SP_U04, SP_02 Kompetencje społeczne 05 Słuchacz wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa, a także o jego przychodach i kosztach. TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład: 1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych 1 2. Roczne sprawozdanie finansowe i jego składniki 1 3. Sprawozdanie z działalności jednostki 1 4. Tryb i terminy: sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań 1 finansowych 5. Czytanie elementów sprawozdania finansowego (czytanie pionowe, poziome, 2 zastosowanie wskaźników ekonomicznych i ich interpretacja). Razem 6 Forma zajęć 1. Sporządzanie elementów sprawozdania finansowego 3 2. Wskaźniki struktury i dynamiki 1 3. Pozostałe wskaźniki ekonomiczne służące do czytania sprawozdania finansowego 2 Liczba godzin 19

20 Metody kształcenia Razem 6 Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie zdań, analiza przypadków, praca w grupach Metody weryfikacji efektów kształcenia Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04, 05 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 12 Literatura podstawowa 1. W. Gos, S. Hońko, P. Szczypa, ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować, CeDeWu, Warszawa E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer, Kraków NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 13 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 15 Studiowanie literatury 23 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 Inne 4 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3 Liczba godzin 20

21 Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne w rachunkowości RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoba z PWSZ w Koninie) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Specjalność: Rachunkowość Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 2 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium e-learning Wymiar zajęć 28 1 Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Piotr Szczypa, prof. US Prowadzący zajęcia Mgr Anna Grzelczyk Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z możliwościami wybranych programów wspomagających prowadzenie rachunkowości finansowej Odniesienie do efektów dla EFEKTY KSZTAŁCENIA programu 01 Słuchacz wskazuje programy wspomagające pracę służb finansowo-księgowych. SP_W02 02 Słuchacz zna charakteryzuje zastosowanie wybranych Wiedza programów wspomagających prowadzenie rachunkowości finansowej. SP_W02 Umiejętności 03 Słuchacz wykorzystuje podstawowe funkcje programów finansowo-księgowych, w tym dokonuje księgowań. SP_U01 Kompetencje społeczne 04 Słuchacz wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji w ramach stosowanego systemu rachunkowości. TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć (laboratorium komputerowe): 1. Podstawy obsługi systemu FK 2 2. Zasady tworzenia ewidencji księgowej przedsiębiorstwa w systemie FK 6 3. Dekretacja operacji gospodarczych w komputerowym systemie FK Symulacja operacji gospodarczych między dwoma jednostkami współpracującymi ze 4 sobą 5. Ewidencja komputerowa podatkowa księga przychodów i rozchodów 6 Metody kształcenia Razem 28 Prezentacja multimedialna z dyskusją, indywidualne. Liczba godzin Metody weryfikacji efektów kształcenia Nr efektu kształcenia z sylabusa 21

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STOPIEŃ I STUDIA LICENCJACKIE STUDIA STACJONARNE Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług ul. Cukrowa 8 71-004 Szczecin tel.: 91-444-31-15

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW

E-commerce OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Analityka Internetowa w (LAB) OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Nazwa studiów podyplomowych:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010

Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny Instytut Ekonomii i Administracji kierunek Ekonomia SYLLABUSY rok akademicki 2009/2010 Akademia Polonijna Wydział Interdyscyplinarny kierunek Ekonomia Y rok akademicki 2009/2010 studia stacjonarne studia stacjonarne I stopnia, licencjat ROK I przedmiot: PRAWO Prowadzący zajęcia Ks. prof.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r.

UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW. z dnia 9 grudnia 2014 r. UCHWAŁA NR 2633/49a/2014 KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu tematycznego egzaminów w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłych rewidentów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Główny księgowy (121101)

Główny księgowy (121101) Główny księgowy (121101) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich Publikacja opracowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

autorka: Monika Sekura

autorka: Monika Sekura Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jestem przedsiębiorczy innowacyjny program nauczania podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce POKL

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNY PROGRAM STUDIÓW DLA KIERUNKU EKONOMIA Specjalność: Rachunkowość i finanse TRYB - NIESTACJONARNY SEMESTR V i VI Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE

www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE www.akademiamddp.pl WIEDZA TO NASZ NAJWIĘKSZY ATUT KURSY ZAWODOWE STUDIA PODYPLOMOWE KURSY Akademia księgowości - kurs od podstaw do samodzielnego księgowego s. 4 Akademia głównego księgowego - kurs dla

Bardziej szczegółowo

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04

Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Piotr Szczypa Ustalanie i podział wyniku finansowego 341[02].Z5.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01

Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Marianna Biernacik Bartkiewicz Prowadzenie rachunkowości budżetowej 412[01].Z3.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia

tel./fax (85) 748 55 82 email: statinfmed@uwb.edu.pl Zasoby i systemy informacyjne w ochronie zdrowia Załącznik nr 5b do Uchwały nr 21/2013 Senatu KARTA PRZEDMIOTU / SYLABUS Wydział Nauk o Zdrowiu Kierunek Profil kształcenia Nazwa jednostki realizującej moduł/przedmiot: Kontakt (tel./email): Osoba odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Zawód głównego księgowego w jednostkach samorządu terytorialnego

Zawód głównego księgowego w jednostkach samorządu terytorialnego ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/2 (2013) s. 169 176 Zawód głównego księgowego w jednostkach samorządu terytorialnego Marlena Rogus *1 Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Kierunek Zarządzanie studia pierwszego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści 1. KARTY PRZEDMIOTÓW (SYLABUSY)... 5 1.1. Przedmioty

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA

STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA STUDIA PODYPLOMOWE OFERTA PROGRAMOWA Kraków 2009 Rekrutację na prezentowane kierunki prowadzi WYDZIAŁ ROZWOJU REGIONALNEGO w Dębicy UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO w Krakowie Dębica 39-200 ul. Kościuszki 32

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Karta Opisu Przedmiotu Ekonomia II Ogólnoakademicki Studia

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa

AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa AKADEMIA MORSKA W GDYNI Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Nr 4 42 5 25 Przedmiot: Analiza danych biznesowych Kierunek/Poziom Zarządzanie/studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów

Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów Ramowe treści kształcenia dla poszczególnych przedmiotów ZARZĄDZANIE ŁAŃCUCHEM DOSTAW Liczba godz.: W 6 Ćw K 6 L 0 P 0 Ps. 0 S 0 Zasadniczym celem przedmiotu jest zaprezentowanie słuchaczom podstawowych

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo