Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015"

Transkrypt

1 Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Teoria rachunkowości RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoba z PWSZ w Koninie) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Specjalność: Rachunkowość Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 1 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium e-learning Wymiar zajęć 4 1 Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Piotr Szczypa, prof. US Prowadzący zajęcia Mgr Kazimierz Zając Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu systemu Cel przedmiotu / modułu rachunkowości w przedsiębiorstwie. Stworzenie podstaw do kształcenia w obszarze systemu rachunkowości finansowej oraz rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej. Odniesienie do efektów dla EFEKTY KSZTAŁCENIA programu Wiedza 01 Słuchacz wyjaśnia istotę i zakres, formy rachunkowości 02 Słuchacz zna i rozumie pojęcia typowe dla systemu rachunkowości SP_W02 SP_W01, SP_W02 Umiejętności 03 Słuchacz interpretuje i wskazuje przykłady do podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości SP_U05 Kompetencje społeczne 04 Słuchacz wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji w ramach stosowanego systemu rachunkowości. SP_K02 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład: 1. Definicja i typologia rachunkowości 1 2. Podstawy prawne rachunkowości 1 3. Przegląd podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości 2 Razem 4 Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja Liczba godzin 1

2 Metody kształcenia Metody weryfikacji efektów kształcenia dydaktyczna 1. Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 10) Literatura podstawowa 1. Rachunkowość dla Ciebie. Podstawy rachunkowości, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa P. Szczypa: Zasady rachunkowości. Teoria, przykłady i zadania, CeDeWu, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. E. Nowak: Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa Ustawa o rachunkowości. NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne 5 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć Studiowanie literatury 21 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 Inne 4 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 2

3 Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Prowadzenie ksiąg rachunkowych RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoba z PWSZ w Koninie) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Specjalność: Rachunkowość Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 1 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium e-learning Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Piotr Szczypa, prof. US Prowadzący zajęcia Mgr Kazimierz Zając Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z zakresem ksiąg rachunkowych i zasadami ich prowadzenia. Odniesienie do efektów dla EFEKTY KSZTAŁCENIA programu Wiedza 01 Słuchacz wyjaśnia istotę, zakres ksiąg rachunkowych 02 Słuchacz zna terminologię związaną z funkcjonowaniem konta księgowego SP_W01, SP_W02 SP_W02 Umiejętności Kompetencje społeczne 03 Słuchacz rozróżnia księgi rachunkowe i interpretuje proste zapisy na koncie teowym 04 Słuchacz wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji w ramach stosowanego systemu rachunkowości. SP_U05 SP_K02 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład: 1. Zakres ksiąg rachunkowych 1 2. Rodzaje kont księgowych 1 Razem 2 Forma zajęć : 1. Rozróżnianie kont księgowych 1 2. Otwieranie i zamykanie kont księgowych 1 Razem 2 Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja Metody kształcenia dydaktyczna Liczba godzin Metody weryfikacji efektów kształcenia 1. Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04 3

4 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 10) Literatura podstawowa 1. Rachunkowość dla Ciebie. Podstawy rachunkowości, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa P. Szczypa: Zasady rachunkowości. Teoria, przykłady i zadania, CeDeWu, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. E. Nowak: Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa Ustawa o rachunkowości. NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne 5 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć Studiowanie literatury 20 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 21 Inne 4 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 4

5 Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Rachunkowość finansowa RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoba z PWSZ w Koninie) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Specjalność: Rachunkowość Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 1 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium e-learning Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Piotr Szczypa, prof. US Prowadzący zajęcia Dr Artur Zimny Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z prowadzeniem systemu rachunkowości finansowej w przedsiębiorstwie. EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów dla programu 01 Słuchacz wyjaśnia podstawowe pojęcia z zakresu rachunkowości, rozumie i opisuje istotę funkcjonowania systemu SP_W02 Wiedza rachunkowości w jednostce gospodarczej 02 Słuchacz zna istotę zasad i funkcji prawidłowej rachunkowości SP_W01, SP_W02 Umiejętności Kompetencje społeczne 03 Słuchacz klasyfikuje składniki aktywów i pasywów. Rozróżnia i klasyfikuje przychody i koszty oraz dokonuje ewidencji operacji ekwiwalentnych i wynikowych. Ponadto ustala i rozlicza wynik finansowy. 04 Słuchacz wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji w ramach stosowanego systemu rachunkowości. SP_U01, SP_U02 SP_K02 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład: 1. Funkcje i zasady systemu rachunkowości 1 2. Aktywa jednostek gospodarczych 1 3. Pasywa jednostek gospodarczych 1 4. Bilans zasada równowagi bilansowej 1 5. Wpływ operacji gospodarczych na składniki bilansu 1 6. Zasady funkcjonowania kont księgowych 1 7. Ewidencja syntetyczna i analityczna 1 8. Organizacja rachunkowości konstrukcja Zakładowego Planu Kont 1 9. Zakres ksiąg rachunkowych Koszty w jednostkach gospodarczych Przychody w jednostkach gospodarczych Operacje ekwiwalentne Operacje wynikowe Wynik finansowy oraz jego rozliczenie 2 Liczba godzin 5

6 15. Obligatoryjna sprawozdawczość finansowa 1 20 Forma zajęć 1. Klasyfikacja aktywów jednostek gospodarczych 3 2. Klasyfikacja pasywów jednostek gospodarczych 2 3. Sporządzanie bilansu 4 4. Operacje gospodarcze oraz ich wpływ na składniki bilansu 2 5. Rodzaje kont księgowych i zasady ich funkcjonowania 2 6. Organizacja rachunkowości i zakres ksiąg rachunkowych 2 7. Koszty w jednostkach gospodarczych 2 8. Przychody i koszty uzyskania przychodów 2 9. Operacje ekwiwalentne Operacje wynikowe Ustalanie i podział wyniku finansowego 3 Razem 32 Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja Metody kształcenia dydaktyczna, rozwiązywanie zdań, analiza przypadków, praca w grupach Metody weryfikacji efektów kształcenia Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 20) Podstawą zaliczenia części egzaminacyjnej jest rozwiązanie zadania typu od bilansu do bilansu Literatura podstawowa 1. Rachunkowość dla Ciebie. Podstawy rachunkowości, red. P. Szczypa, CeDeWu, Warszawa Rachunkowość dla Ciebie. Rachunkowość finansowa, red. P.Szczypa, CeDeWu, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. E. Nowak: Rachunkowość. Kurs podstawowy, PWE, Warszawa P. Szczypa: Zasady rachunkowości. Teoria, przykłady i zadania, CeDeWu, Warszawa Podstawy rachunkowości, red. K. Sawicki, PWE, Warszawa 2005 NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne 53 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 100 Studiowanie literatury 100 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 50 Inne 22 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 325 Liczba punktów ECTS 13 6

7 Nazwa przedmiotu: Elementy prawa działalności gospodarczej RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoba z PWSZ w Koninie) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Specjalność: Rachunkowość Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 1 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium e-learning Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Piotr Szczypa, prof. US Prowadzący zajęcia Dr Ewa Szuber-Bednarz Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z prawnymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw. Odniesienie do efektów dla EFEKTY KSZTAŁCENIA programu Wiedza 01 Słuchacz wskazuje i charakteryzuje akty prawa handlowego SP_W01 Umiejętności Kompetencje społeczne 02 Słuchacz interpretuje przepisy prawa handlowego w zakresie powstawania, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstw 03 Słuchacz wykazuje odpowiedzialność w ramach przestrzegania przepisów prawa handlowego. SP_U05 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład: 1. Podstawowe pojęcia prawa handlowego 1 2. Powstawanie, funkcjonowanie i likwidacja spółek 1 3. Prawo układowe i upadłościowe 1 4. Prawo działalności gospodarczej 1 Razem 4 Forma zajęć 1. Analiza zasad powstawania, funkcjonowania i likwidacji przedsiębiorstw 1 2. Interpretowanie przepisów prawa działalności gospodarczej 2 3. Interpretowanie przepisów prawa układowego i upadłościowego 1 Razem 4 Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja Metody kształcenia dydaktyczna, analiza przypadków, praca w grupach Liczba godzin Metody weryfikacji efektów kształcenia Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03 7

8 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 12) Literatura podstawowa 1. L. Florek, Prawo pracy, CH Beck, Warszawa M. Szydło, Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe, Branta, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. W. Podel, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa Kodeks Prawa Handlowego NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 9 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 5 Studiowanie literatury 30 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 22 Inne 9 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3 Liczba godzin 8

9 Nazwa przedmiotu: Elementy prawa cywilnego i prawa pracy RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoba z PWSZ w Koninie) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Specjalność: Rachunkowość Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 1 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium e-learning Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Piotr Szczypa, prof.us Prowadzący zajęcia Dr Ewa Szuber-Bednarz Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z prawnymi aspektami funkcjonowania przedsiębiorstw, w tym zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników. EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów dla programu 01 Słuchacz wskazuje i charakteryzuje akty prawa cywilnego i SP_W01 Wiedza prawa pracy Umiejętności Kompetencje społeczne 02 Słuchacz interpretuje przepisy prawa cywilnego i prawa pracy w zakresie obowiązków pracodawcy i pracownika Słuchacz wykazuje odpowiedzialność w ramach przestrzegania przepisów prawa pracy icywilnego SP_U05 TREŚCI PROGRAMOWE Liczba godzin Forma zajęć wykład: 1. Elementy prawa pracy 1 2. Przepisy ogólne prawa cywilnego 1 2 Forma zajęć 1. Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy 1 2. Interpretowanie przepisów ogólnych prawa cywilnego 0,5 3. Własność i inne prawa rzeczowe; zobowiązania 0,5 Razem 2 Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja Metody kształcenia dydaktyczna, analiza przypadków, praca w grupach Metody weryfikacji efektów kształcenia Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 10) Literatura podstawowa 1. L. Florek, Prawo pracy, CH Beck, Warszawa M. Szydło, Wolność działalności gospodarczej jako prawo 9

10 podstawowe, Branta, Warszawa Literatura uzupełniająca 3. W. Podel, Wzory umów i pism w działalności gospodarczej, Difin, Warszawa Kodeks Pracy NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 5 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 6 Studiowanie literatury 19 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 Inne ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 50 Liczba punktów ECTS 2 Liczba godzin 10

11 Nazwa przedmiotu: System podatkowy w Polsce RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoba z PWSZ w Koninie) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Specjalność: Rachunkowość Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 1 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium e-learning Wymiar zajęć 8 1 Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Piotr Szczypa, prof. US Prowadzący zajęcia Mgr Teresa Mądrzak Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z terminologią oraz zasadami funkcjonowania polskiego systemu podatkowego. EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów dla programu Wiedza 01Słuchacz charakteryzuje podstawowe pojęcia prawa podatkowego 02 Słuchacz charakteryzuje elementy postępowania podatkowego SP_W01 SP_W01 Umiejętności 03 Słuchacz ustala procedury postępowania podatkowego 04 Słuchacz interpretuje przepisy prawa podatkowego, w tym postępowania egzekucyjne SP_U05 SP_U05 Kompetencje społeczne 05 Słuchacz wykazuje odpowiedzialność w ramach przestrzegania przepisów prawa podatkowego TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 1. Podstawowe pojęcia z zakresu systemu podatkowego, klasyfikacja podatków w Polsce 1 2. Elementy postępowania podatkowego 2 3. Zasady wykonywania zobowiązań podatkowych i przepisy wykonawcze 2 4. Kontrola podatkowa, egzekucja zaległości podatkowych 2 5. Postępowanie egzekucyjne, prawo karne skarbowe 1 Razem 8 Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja Metody kształcenia dydaktyczna, analiza przypadków Liczba godzin Metody weryfikacji efektów kształcenia Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04, 05 11

12 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 12) Literatura podstawowa 1. R. Wolański, system podatkowy w Polsce, Wolters Kluwer, Warszawa J. Głuchowski, J. Patyk, Zarys polskiego prawa podatkowego, Lewis Nexis, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. G. Szczodrowski, Polski system podatkowy, PWN, Warszawa NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 9 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 10 Studiowanie literatury 30 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 Inne 6 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3 Liczba godzin 12

13 Nazwa przedmiotu: Podatek VAT RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoba z praktyki gospodarczej) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Specjalność: Rachunkowość Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 1 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium e-learning Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Piotr Szczypa, prof. US Prowadzący zajęcia Mgr Dariusz Strugliński Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z terminologią oraz zasadami funkcjonowania podatku VAT i akcyzy. EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów dla programu Wiedza 01Słuchacz charakteryzuje podstawowe pojęcia związane z podatkiem VAT i akcyzą 02 Słuchacz charakteryzuje elementy postępowania podatkowego w zakresie podatku VAT SP_W01 SP_W01 Umiejętności Kompetencje społeczne 03 Słuchacz oblicza zobowiązania i należności z tytułu podatku VAT i akcyzy 04 Słuchacz interpretuje przepisy prawa podatkowego w zakresie podatku VAT 05 Słuchacz wykazuje odpowiedzialność w ramach przestrzegania przepisów prawa podatkowego z tytułu podatku VAT i akcyzy SP_U03 SP_U05 TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład 1. Przedmiotowy i podmiotowy zakres podatków pośrednich 2 2. Dokumentowanie podatku VAT i akcyzy 1 3. Ustalanie podstawy wymiaru podatków pośrednich 2 4. Deklaracje podatkowe 1 Razem 6 Forma zajęć 1. Ustalanie podstawy wymiaru podatku VAT i akcyzy 1 2. Rozliczanie z tytułu podatku VAT i akcyzy 2 3. Dokumentacja podatku VAT i akcyzy 1 4. Sporządzanie deklaracji podatkowych 2 Razem 6 Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja Metody kształcenia dydaktyczna, analiza przypadków, praca w grupach, praca z dokumentami Liczba godzin 13

14 Metody weryfikacji efektów kształcenia Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04, 05 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 12) Literatura podstawowa 1. S. Parulski, Akcyza, Wolters Kluwer, Warszawa J. Piotrowski, W. Karasińska, Podatek VAT, Wszechnica Podatkowa, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. K. Zasiewska, VAT Podstawowe zasady i ujęcie w rachunkowości, Wolters Kluwer, Warszawa NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne 13 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 10 Studiowanie literatury 30 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 Inne 2 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3 14

15 Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Specjalność: Rachunkowość Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 1 i 2 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium e-learning Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Piotr Szczypa, prof. US Prowadzący zajęcia Cel przedmiotu / modułu Wiedza Dr hab. Piotr Szczypa, porf. US Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej rozumianej jako system informacyjny wspomagający funkcje zarządzania. EFEKTY KSZTAŁCENIA 01Słuchacz charakteryzuje narzędzia rachunkowości zarządczej, w tym różne odmiany rachunku kosztów 02 Słuchacz określa rolę informacji zarządczej w procesach decyzyjnych Odniesienie do efektów dla programu SP_W03 SP_W03 Umiejętności 03 Słuchacz oblicza i interpretuje wyniki w ramach narzędzi rachunkowości zarządczej 04 Słuchacz podejmuje decyzje na podstawie informacji uzyskanych z systemu rachunkowości zarządczej SP_U04 SP_U02 Kompetencje społeczne 05 Słuchacz wykazuje kreatywność w wyciąganiu wniosków na podstawie informacji z systemu rachunkowości zarządczej 06 Słuchacz wykazuje odpowiedzialność za informacje emitowane z systemu rachunkowości zarządczej TREŚCI PROGRAMOWE SP_K02 Forma zajęć wykład 1. Pojęcie i funkcje rachunkowości zarządczej 1 2. Koszty i przychody w rachunkowości zarządczej operacyjnej 1 3. Wpływ zarządzania kosztami i przychodami na wyniki finansowe przedsiębiorstwa 1 4. Budżetowa metoda zarządzania 1 5. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności 1 6. Strategiczna karta wyników 1 7. Rachunek kosztów docelowych 1 8. Rachunek kosztów cyklu życia produktu 1 9. Rachunek kosztów jakości Rachunek kosztów ciągłego doskonalenia 1 Razem 10 Forma zajęć 1. Klasyfikowanie kosztów i przychodów dla potrzeb rachunkowości zarządczej 2 Liczba godzin 15

16 2. Koszty zmienne i stałe a decyzje krótkookresowe 2 3. Budżetowanie operacyjne 3 4. Wykorzystanie informacji zarządczych do podejmowania decyzji krótkookresowych 2 5. Rachunkowość ośrodków odpowiedzialności 2 6. Strategiczna karta wyników 3 7. Rachunek kosztów docelowych 2 8. Rachunek kosztów cyklu życia produktu 3 9. Rachunek kosztów jakości Budżetowanie finansowe Inne narzędzia rachunkowości zarządczej 2 Razem 26 Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja Metody kształcenia dydaktyczna, rozwiązywanie zadań, analiza przypadków, praca w grupach, metoda projektów Metody weryfikacji efektów kształcenia Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi, rozmowa Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04, 05, 06 Forma i warunki zaliczenia Literatura podstawowa Literatura uzupełniająca Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 20) Podstawą zaliczenia części egzaminacyjnej jest stworzenie projektu strategicznej karty wyników wraz z mapą strategii dla wybranej jednostki + rozmowa dotycząca uzasadnienia wybranej koncepcji. 1. P. Szczypa, Rachunkowość zarządcza. Klucz do sukcesu, CeDeWu, Warszawa Rachunkowość zarządcza, podejście operacyjne i strategiczne, red. I. Sobańska, C.H. Beck, Warszawa A. Piosik, Zasady rachunkowości zarządczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa R.S. Kaplan, D.P. Norton, Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 37 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 60 Studiowanie literatury 65 Przygotowanie projektu / eseju / itp. 20 Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 55 Inne 13 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 250 Liczba punktów ECTS 10 Liczba godzin 16

17 Nazwa przedmiotu: Rachunkowość małych firm RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Specjalność: Rachunkowość Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 2 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium e-learning Wymiar zajęć 12 1 Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Piotr Szczypa, porf.us Prowadzący zajęcia Mgr Konrad Kochański Zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami z zakresu rachunkowości dla Cel przedmiotu / modułu mikro, małych i średnich przedsiębiorstw posiadających możliwość korzystania z tzw. uproszczonych form rachunkowości (opodatkowania). Odniesienie do efektów dla EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Umiejętności Kompetencje społeczne 01 Słuchacz rozróżnia oraz charakteryzuje uproszczone formy rachunkowości 02 Słuchacz określa rolę informacji pochodzących z uproszczonych form rachunkowości dla potrzeb podatkowych 03 Słuchacz prowadzi ewidencje w ramach uproszczonych form rachunkowości 04 Słuchacz oblicza obciążenia podatkowe na podstawie informacji pochodzących z uproszczonych form rachunkowości 05 Słuchacz wykazuje kreatywność w wyciąganiu wniosków i podejmowaniu decyzji na podstawie informacji z systemu rachunkowości małych firm 06 Słuchacz wykazuje odpowiedzialność za informacje generowane przez system rachunkowości małych firm TREŚCI PROGRAMOWE SP_W01 programu SP_W01, SP_W04 SP_U03 SP_U02, SP_U03 SP_K02 Forma zajęć 1. Zestawienie uproszczonych form rachunkowości (opodatkowania) 2 2. Karta podatkowa 2 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 2 4. Podatkowa księga przychodów i rozchodów 4 5. Ewidencje VAT oraz pozostałe ewidencje 2 Razem 12 Dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie zdań, analiza Metody kształcenia przypadków, praca w grupach Liczba godzin Metody weryfikacji efektów kształcenia Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04, 05, 06 17

18 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 12 Literatura podstawowa 1. Markowski W.: ABC small business u, Wyd. Marcus s.c., Łódź II część B: I, II, III. Literatura uzupełniająca 1. rnecki J., Piskorz- Liskiewicz E.: Zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, Wszechnica Podatkowa, Kraków II 2010r., 2. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. (tekst ujednolicony na podstawie Dz. U. z 2003 r. Nr 152, poz. 1475, Nr 224, poz. 2226, z 2004 r. Nr 282, poz oraz z 2007 r. Nr 36, poz. 229 i Nr 140, poz. 988), 3. Ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, Dz.U. 2004, nr 210, poz. 2135, NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Liczba godzin Zajęcia dydaktyczne 13 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 15 Studiowanie literatury 23 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 Inne 4 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3 18

19 Nazwa przedmiotu: Sprawozdawczość finansowa RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoba z PWSZ w Koninie) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Specjalność: Rachunkowość Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 2 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium e-learning Wymiar zajęć Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Piotr Szczypa, prof. US Prowadzący zajęcia Mgr Mirosław Szymczak Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z zasadami sporządzania, badania i interpretowania obligatoryjnego sprawozdania finansowego. EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do efektów dla programu 01 Słuchacz zna zakres sprawozdawczości finansowej, posługuje się fachową terminologią związaną z wyceną aktywów SP_W01, SP_W02 i pasywów, rozumie zasady (politykę) rachunkowości i Wiedza charakteryzuje elementy sprawozdania finansowego. 02 Słuchacz zna wskaźniki ekonomiczne wykorzystywane do SP_W02 czytania sprawozdania finansowego. Umiejętności 03 Słuchacz sporządza elementy sprawozdania finansowego. 04 Słuchacz oblicza i interpretuje wskaźniki ekonomiczne wykorzystywane do czytania sprawozdania finansowego. SP_U01 SP_U04, SP_02 Kompetencje społeczne 05 Słuchacz wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji o sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa, a także o jego przychodach i kosztach. TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć wykład: 1. Ogólne zasady sporządzania sprawozdań finansowych 1 2. Roczne sprawozdanie finansowe i jego składniki 1 3. Sprawozdanie z działalności jednostki 1 4. Tryb i terminy: sporządzania, badania, zatwierdzania i ogłaszania sprawozdań 1 finansowych 5. Czytanie elementów sprawozdania finansowego (czytanie pionowe, poziome, 2 zastosowanie wskaźników ekonomicznych i ich interpretacja). Razem 6 Forma zajęć 1. Sporządzanie elementów sprawozdania finansowego 3 2. Wskaźniki struktury i dynamiki 1 3. Pozostałe wskaźniki ekonomiczne służące do czytania sprawozdania finansowego 2 Liczba godzin 19

20 Metody kształcenia Razem 6 Wykład z użyciem technik multimedialnych, dyskusja dydaktyczna, rozwiązywanie zdań, analiza przypadków, praca w grupach Metody weryfikacji efektów kształcenia Sprawdzian pisemny i obserwacja słuchaczy, ich wypowiedzi Nr efektu kształcenia z sylabusa 01, 02, 03, 04, 05 Forma i warunki zaliczenia Podstawą zaliczenia ćwiczeń jest napisanie sprawdzianu (test wielokrotnego wyboru z jedną odpowiedzią prawidłową; ilość pytań: 12 Literatura podstawowa 1. W. Gos, S. Hońko, P. Szczypa, ABC sprawozdań finansowych. Jak je czytać, interpretować i analizować, CeDeWu, Warszawa E. Nowak, Analiza sprawozdań finansowych, PWE, Warszawa Literatura uzupełniająca 1. D. Wędzki, Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Wolters Kluwer, Kraków NAKŁAD PRACY SŁUCHACZA: Zajęcia dydaktyczne 13 Udział w konsultacjach Przygotowanie się do zajęć 15 Studiowanie literatury 23 Przygotowanie projektu / eseju / itp. Przygotowanie się do egzaminu / zaliczenia 20 Inne 4 ŁĄCZNY nakład pracy słuchacza w godz. 75 Liczba punktów ECTS 3 Liczba godzin 20

21 Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Systemy informatyczne w rachunkowości RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Rachunkowości i Controllingu (osoba z PWSZ w Koninie) Nazwa studiów podyplomowych: Rachunkowość Specjalność: Rachunkowość Forma studiów: studia niestacjonarne Rok studiów : 1 Semestr: 2 Język wykładowy przedmiotu / modułu: polski Forma zajęć wykład laboratoryjne konwersatorium seminarium e-learning Wymiar zajęć 28 1 Koordynator przedmiotu / modułu Dr hab. Piotr Szczypa, prof. US Prowadzący zajęcia Mgr Anna Grzelczyk Cel przedmiotu / modułu Zapoznanie słuchaczy z możliwościami wybranych programów wspomagających prowadzenie rachunkowości finansowej Odniesienie do efektów dla EFEKTY KSZTAŁCENIA programu 01 Słuchacz wskazuje programy wspomagające pracę służb finansowo-księgowych. SP_W02 02 Słuchacz zna charakteryzuje zastosowanie wybranych Wiedza programów wspomagających prowadzenie rachunkowości finansowej. SP_W02 Umiejętności 03 Słuchacz wykorzystuje podstawowe funkcje programów finansowo-księgowych, w tym dokonuje księgowań. SP_U01 Kompetencje społeczne 04 Słuchacz wypracowuje nawyk systematyczności, rzetelności i odpowiedzialności za generowanie użytecznych informacji w ramach stosowanego systemu rachunkowości. TREŚCI PROGRAMOWE Forma zajęć (laboratorium komputerowe): 1. Podstawy obsługi systemu FK 2 2. Zasady tworzenia ewidencji księgowej przedsiębiorstwa w systemie FK 6 3. Dekretacja operacji gospodarczych w komputerowym systemie FK Symulacja operacji gospodarczych między dwoma jednostkami współpracującymi ze 4 sobą 5. Ewidencja komputerowa podatkowa księga przychodów i rozchodów 6 Metody kształcenia Razem 28 Prezentacja multimedialna z dyskusją, indywidualne. Liczba godzin Metody weryfikacji efektów kształcenia Nr efektu kształcenia z sylabusa 21

Rachunkowość (IV edycja w Zielonej Górze) 2014/2015 OPISY PRZEDMIOTÓW

Rachunkowość (IV edycja w Zielonej Górze) 2014/2015 OPISY PRZEDMIOTÓW Rachunkowość (IV edycja w Zielonej Górze) 2014/2015 OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do rachunkowości RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW. 03 Słuchacz interpretuje i wskazuje przykłady do podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości

OPISY PRZEDMIOTÓW. 03 Słuchacz interpretuje i wskazuje przykłady do podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości Rachunkowość Zarządcza i Controlling OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do rachunkowości i controllingu RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług,

Bardziej szczegółowo

OPISY PRZEDMIOTÓW. laboratoryjne. 03 Słuchacz interpretuje i wskazuje przykłady do podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości budżetowej

OPISY PRZEDMIOTÓW. laboratoryjne. 03 Słuchacz interpretuje i wskazuje przykłady do podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości budżetowej Wypełnia kierownik studiów Rachunkowość budżetowa w Koninie 2014/2015 OPISY PRZEDMIOTÓW Nazwa przedmiotu: Wprowadzenie do rachunkowości RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców.

Rozwinięcie zdolności samodzielnego definiowania i klasyfikowania rodzajów ewidencji finansowej dla poszczególnych rodzajów przedsiębiorców. Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-4s9-01ZMISPNS Pozycja planu: D9 C1 C C3 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość MSP Rodzaj przedmiotu Specjalizacyjny/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Ekonomiczny. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Ekonomiczny. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Ekonomiczny Kierunek: Zarządzanie SYLABUS Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA / BUDGETARY

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY. Katedra Zarządzania i Logistyki. Kierunek: Zarządzanie SYLABUS PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNY Katedra Zarządzania i Logistyki Kierunek: Zarządzanie SYLABUS Nazwa przedmiotu w języku polskim / angielskim RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

Bardziej szczegółowo

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY

8. Specjalność: ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM- AUDYTOR BIZNESOWY (pieczęć wydziału) KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 2. Kod przedmiotu: 3. Karta przedmiotu ważna od roku akademickiego: 2012/2013 4. Forma kształcenia: studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione)

Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione) Rachunkowość dla Ciebie - rachunkowość od podstaw (wyd. IV zmienione) Autorzy: Piotr Szczypa (red.) W książce tej autorzy przedstawili w jak najprostrzy sposób podstawowe zagadnienia rachunkowości finansowej.rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 20 Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin

Forma i wymiar zajęć Forma kursu Wykład Ćwiczenia Seminarium Inne Ogólna liczba godzin - 20 Liczba godzin w tygodniu / liczba godzin Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/4 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiebiorstwa

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Prowadzenie ksiąg podatkowych w różnych formach działalności gospodarczej

Nazwa przedmiotu Prowadzenie ksiąg podatkowych w różnych formach działalności gospodarczej Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Specjalność Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 752512 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 23 Marzec - 9 Czerwiec Warszawa, Centrum miasta, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM

WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM 1.1.1 Wynik finansowy w ujęciu bilansowym i podatkowym I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE (MODULE) WYNIK FINANSOWY W UJĘCIU BILANSOWYM I PODATKOWYM Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość - opis przedmiotu

Rachunkowość - opis przedmiotu Rachunkowość - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość Kod przedmiotu 04.3-WK-IiEP-R-W-S14_pNadGen8BDOV Wydział Kierunek Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Informatyka

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr I/1 Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Liczba punktów kredytowych ECTS (zawarta

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunek kosztów Tryb: studia niestacjonarne pierwszego stopnia Prowadzący wykłady: prof. zw. dr hab. Teresa Kiziukiewicz Liczba godzin: 12 Lp. Data Realizowane zagadnienia 1. 4.03.2007 Istota,

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Podstawy księgowości

KARTA KURSU (realizowanego w module specjalności) Podstawy księgowości KARTA KURSU (realizowanego w module ) Przedsiębiorczość w sektorze IT (nazwa ) Nazwa Nazwa w j. ang. Podstawy księgowości Bookkeeping Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator dr Mariusz Andrzejewski Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium

KARTA PRZEDMIOTU. mgr inż. Piotr Uździcki FORMY, SPOSOBY I METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ. Wykład ćwiczenia lektorat konwersatorium seminarium KARTA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu EM/PIUS/RBU w języku polskim Rachunkowość budżetowa Nazwa przedmiotu w języku angielskim Budgetary accounting USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu

Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Rachunkowość i finanse - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Rachunkowość i finanse Kod przedmiotu 04.3-WZ-LogP-RF-W-S15_pNadGenBCIZN Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania Logistyka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11

KARTA PRZEDMIOTU. Rachunkowość i finanse w rolnictwie R.C11 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości - opis przedmiotu

Podstawy rachunkowości - opis przedmiotu Podstawy rachunkowości - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy rachunkowości Kod przedmiotu 04.3-WX-AdP-PR-K-14_pNadGen4QYC5 Wydział Kierunek Wydział Prawa i Administracji Administracja

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/201 Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 11 Plan kont stosowany w książce 13

Wprowadzenie 11 Plan kont stosowany w książce 13 Książka Podstawy rachunkowości - od teorii do praktyki" adresowana jest do wszystkich, którzy chcą poznać tajniki systemu rachunkowości lub je sobie przypomnieć. Zgodnie z tytułem w każdym rozdziale prezentowane

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W, C Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów:

Egzamin państwowy obejmuje 3 bloki tematyczne za które można uzyskać następujące (maksymalnie) liczby punktów: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 61712 Temat: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 17 Listopad - 3 Marzec Warszawa, Siedziba BDO, Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie kończy się egzaminem symulacyjnym przeprowadzanym według zasad obowiązujących na egzaminie państwowym.

Szkolenie kończy się egzaminem symulacyjnym przeprowadzanym według zasad obowiązujących na egzaminie państwowym. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 136611 Temat: Kurs: Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych - przygotowanie do egzaminu państwowego 15 Październik - 19 Luty Warszawa, Centrum miasta, Kod

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2015/2016 Tryb studiów Niestacjonarne Nazwa kierunku studiów EKONOMIA Poziom studiów Stopień drugi Rok studiów/ semestr II/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 205/206 Specjalność

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Zaawansowana rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Wydział w Ostrowie Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - C- L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS 1) W - C- L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu (kierunku) Poziom i forma studiów Specjalność: Ścieżka dyplomowania: Nazwa przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: 0) Liczba godzin w semestrze: W - C- L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Przedmioty

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera z siedzibą w Krakowie KARTA PRZEDMIOTU 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Rachunkowość finansowa Rocznik studiów 2012/2013 Wydział

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: brak 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

S C E N A R I U S Z Ć W I C Z E Ń

S C E N A R I U S Z Ć W I C Z E Ń Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Kierunek: Finanse i Bankowość Tryb: studia stacjonarne jednolite magisterskie, 30h. Rok studiów: IV Grupy: 420 Prowadzący wykłady: dr hab. Prof. US Waldemar Gos Data 1.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość SYLABUS A. Informacje ogólne

Rachunkowość SYLABUS A. Informacje ogólne Rachunkowość A. Informacje ogólne Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA 1.1.1 Rachunkowość finansowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P16 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 18 18 - - -

B. Semestralny/tygodniowy rozkład zajęć według planu studiów Zajęcia Wykłady. Seminaria Semestr. terenowe (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V 18 18 - - - Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s7-202RISNS Pozycja planu: D7 C C2 C3 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Rachunkowość podatkowa 2 Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 164 Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS na rok akademicki 2014/2015 Tryb studiów Stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy II/IV Rok studiów/ semestr Specjalność Rachunkowość w

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunkowość Accounting A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Finanse przedsiębiorstw Katedra Ekonomii i Zarządzania mgr A. Niemiec. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-580 Nazwa modułu Polityka podatkowa podmiotów gospodarczych Nazwa modułu w języku angielskim Business entities taxation policy Obowiązuje od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S )

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod Nazwa w języku polskim Uproszczone formy księgowości małych przedsiębiorstw w języku angielskim Simplified forms of small enterprises accounting Wersja

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 106 Liczba punktów ECTS

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunkowość zarządcza Tryb: studia dzienne Rok studiów: IV Grupy: 424 i 425 1. 6.10.2005 Istota rachunkowości zarządczej. Klasyfikacja kosztów 2. 13.10.2005 Metody podziału kosztów na stałe

Bardziej szczegółowo

Opis. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Rachunkowość... nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze wszystkimi

Bardziej szczegółowo

Opis. Rachunkowość. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć

Opis. Rachunkowość. Liczba godzin zajęć dydaktycznych z podziałem na formy prowadzenia zajęć Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Rachunkowość finansowa... nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne Tę część wypełnia koordynator przedmiotu (w porozumieniu ze

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Alina Dyduch Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S do katalogu

S Y L A B U S do katalogu S Y L A B U S do katalogu 1. Przedmiot: Rachunkowość zarządcza 2. Wymagania wstępne: zaliczone przedmioty: rachunkowość, 3. Forma: Wydział Nauk Ekonomicznych studia niestacjonarne Forma Liczba godzin Rok

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe Opis sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów

Rachunkowość zarządcza SYLABUS A. Informacje ogólne Elementy składowe Opis sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Załącznik nr 5 do Uchwały nr 1202 Senatu UwB z dnia 29 lutego 2012 r. Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Mgr Elżbieta Janus. 13 Przedmioty wprowadzające rachunkowość 14 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości 15 Cele przedmiotu:

Mgr Elżbieta Janus. 13 Przedmioty wprowadzające rachunkowość 14 Wymagania wstępne Podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości 15 Cele przedmiotu: Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-6s10-01ZMISPS Pozycja planu: D10 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza MŚP Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 01/01 Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. dr hab. Maria Gmytrasiewicz Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2017 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2017 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016-2016/2017 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Rachunkowość finansowa II Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa

Bardziej szczegółowo

Podstawy rachunkowości. WZ-ST1-RC-Co-12/13Z-PAWY Controlling. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18

Podstawy rachunkowości. WZ-ST1-RC-Co-12/13Z-PAWY Controlling. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kopia robocza niekompletna macierz realizacji przedmiotu

Kopia robocza niekompletna macierz realizacji przedmiotu Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 016/017 WydziałPrawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II

PODSTAWY ZARZĄDZANIA II 1.1.1 Podstawy zarządzania II I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE PODSTAWY ZARZĄDZANIA II Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P2 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18

Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 30 Ćwiczenia: 30. niestacjonarne: Wykłady: 18 Ćwiczenia: 18 Karta przedmiotu Wydział: Finansów Kierunek: Prawo I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Język prowadzenia przedmiotu Profil przedmiotu Kategoria przedmiotu Typ studiów Rachunkowość polski ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia firmy projektowo-wykonawczej

Zasady prowadzenia firmy projektowo-wykonawczej Zasady prowadzenia firmy projektowowykonawczej - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Zasady prowadzenia firmy projektowo-wykonawczej Kod przedmiotu 06.4-WI-ArchKP-zas.prowadz.firmy- 16 Wydział

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-1011 Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki

Z-ZIP-1011 Rachunkowość Accounting. Zarządzanie i Inżynierii Produkcji I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP-1011 Rachunkowość Accounting Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki

Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-LOG-1011I Rachunkowość Accountancy Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 1.1.1 Zarządzanie zasobami ludzkimi I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P11 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U Uczelnia Wydział Kierunek studiów Poziom kształcenia Profil kształcenia Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie Wydział Prawa i Administracji Kierunek prawnobiznesowy Studia pierwszego stopnia Profil

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ

Uniwersytet Szczeciń ski Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Rachunkowości SCENARIUSZ Ć WICZEŃ Przedmiot: Rachunek kosztów Tryb: studia dzienne Miasto: Szczecin Rok studiów: III Grupy: 324 Prowadzący wykłady: dr Anna Buczkowska Uniwersytet Szczeciń ski Lp. Data Realizowane zagadnienia 1. 21.02.2006

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość od podstaw

Rachunkowość od podstaw Rachunkowość od podstaw WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość od podstaw - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2010/2011 Instytut Ekonomiczny Kierunek studiów: Ekonomia Kod kierunku: 04.9 Specjalność: Finanse i rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2015/2016 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 015/016 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Zawód: Technik rachunkowości 431103

Zawód: Technik rachunkowości 431103 Zawód: Technik rachunkowości 431103 Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Mikroekonomia, Rachunkowość Tak

Semestr letni Mikroekonomia, Rachunkowość Tak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Rachunek kosztów dla inżynierów Costs accounting for engineers A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301)

CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) CERTYFIKOWANY SAMODZIELNY KSIĘGOWY - RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI OD PODSTAW - intensywny kurs weekendowy (kod zawodu 331301) Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/15/8058/1143 Cena netto 1 701,00 zł Cena

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-017 Podstawy rachunkowości Fundamentals of Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-017 Podstawy rachunkowości Fundamentals of Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-017 Podstawy rachunkowości Fundamentals of Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V

Seminaria Semestr (W) (Ć) (L) (P/S) (S) (T) V Kod przedmiotu: PLPILA02-IEEKO-L-5s8-2012RI Pozycja planu: D8 C1 C2 C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Rachunkowość budżetowa 2 Rodzaj przedmiotu pecjalnościowy/obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang.

Nazwa przedmiotu. I. Informacje podstawowe. Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling. Nazwa przedmiotu w j. ang. Karta przedmiotu Wydział: Wydział Zarządzania Kierunek: Rachunkowość i Controlling I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Programy komputerowe w rachunkowości Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: ogólny Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne Rodzaj zajęć: Liczba

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE

WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE WNIOSEK O URUCHOMIENIE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W GŁOGOWIE INSTYTUT Ekonomiczny STUDIA PODYPLOMOWE SPECJALNOŚĆ: RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI Rodzaj studiów: doskonalące Liczba

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Ekonomia I stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/ /2018 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2015/2016-2017/2018 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Finanse przedsiębiorstw i instytucji finansowych Kod przedmiotu/

Bardziej szczegółowo

mgr Anna Banasik, anna.banasik@pwsz.pila.pl

mgr Anna Banasik, anna.banasik@pwsz.pila.pl Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-s-01ZMISPS Pozycja planu: D C1 C C3 C4 INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo podatkowe Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Finanse i Rachunkowość Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Rafał Cieślik Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU

METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU 1.1.1 Metody ilościowe w zarządzaniu I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE METODY ILOŚCIOWE W ZARZĄDZANIU Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: RiAF_PS5 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja

Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja Grażyna Borowska, Irena Frymark Inwentaryzacja SPIS TREŚCI Wstęp 1. Pojęcie, metody i rodzaje inwentaryzacji 2. Organizacja, przebieg i dokumentacja inwentaryzacji 3. Różnice inwentaryzacyjne i ich ewidencja

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 0/03 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV

Lp Obowiązkowe zajęcia edukacyjne semestr I semestr II semestr III semestr IV Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: szkoła policealna dla dorosłych /zaoczna/ Zawód: Technik rachunkowości; symbol 431103 Podbudowa programowa: szkoły dające

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016-2019 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Elementy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin/tydzień: PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Liczba godzin/tydzień: PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunek Kosztów dla Inżynierów Cost Accounting for Engineers Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: forma

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. Ekonomia R.B5 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S )

K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) K A R T A P R Z E D M I O T U ( S Y L L A B U S ) Kod UTH/HES/NST/1St Nazwa w języku polskim Podstawy finansów w języku angielskim Basics of Finance Wersja Wydział Kierunek Specjalność Specjalizacja/kier.

Bardziej szczegółowo

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna - /kształcenie stacjonarne/ 2 letni okres nauczania /1/ Zawód: TECHNIK RACHUNKOWOŚCI - symbol 431103

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-359 System podatkowy i celny Tax and customs system

Z-EKO-359 System podatkowy i celny Tax and customs system KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-EKO-359 System podatkowy i celny Tax and customs system A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2013/2014 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 03/04 WydziałZarządzania i Komunikacji Społecznej Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim. w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. Wykład OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/UGS USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Ubezpieczenia gospodarcze i społeczne Economic and social insurance

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS. W - 60 C- 60 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0

Wydział Zarządzania. Poziom i forma studiów. Ścieżka dyplomowania: Kod przedmiotu: Punkty ECTS. W - 60 C- 60 L- 0 P- 0 Ps- 0 S- 0 Wydział Zarządzania Nazwa programu kształcenia (kierunku) Zarządzanie Poziom i forma studiów studia II stopnia stacjonarne Specjalność: Rachunkowość i zarządzanie finansami ACCA Ścieżka dyplomowania: Nazwa

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA 1.1.1 Rozwój przedsiębiorstwa i procesy inwestowania I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTWA I PROCESY INWESTOWANIA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod

Bardziej szczegółowo

RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO

RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO I stopień ścieżki edukacyjnej procesu certyfikacji zawodu księgowego Program nr 542 wpisany do Banku Programów 1 września 2010 r. RAMOWE ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE KURSU PODSTAW RACHUNKOWOŚCI DLA

Bardziej szczegółowo

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE

Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Zakres treści z przedmiotu Podatki dla klas, III i IV TE Moduł Dział Temat I. Polski system podatkowy i organizacja administracji skarbowej podstawowy Zakres treści ponadpodstawowy 1. Pojęcie i rola dochodów

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo