KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów"

Transkrypt

1 Instytut Mechatroniki KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Instytut Mechatroniki studiów 2. Nazwa kierunku studiów Mechatronika 3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 4. Profil studiów ogólnoakademicki 5. Poziom pierwszego stopnia 6. Nazwa przedmiotu wprowadzenie do mechatroniki 7. Kod przedmiotu K Poziom / kategoria przedmiotu przedmiot kierunkowego 9. Status przedmiotu obowiązkowy dla programu 10. Usytuowanie modułu w planie studiów sem: 3 ( W15 L15 P15) 11. Język wykładowy polski 12. Liczba punktów ECTS 4 ECTS 13. Imię i nazwisko koordynatora dr hab. inż. Mirosław Śmieszek 14 Dane kontaktowe koordynatora 15. Pozostałe osoby prowadzące przedmiot 2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar godzinowy Wykład Ćwiczenia Konserwa- Labora- Projekt DW DC torium DK torium DL DP Cele przedmiotu C1. Zapoznanie z interdyscyplinarnym spojrzeniem na produkt. C2. Zapoznanie z systemami pomiarowymi. C3. Zapoznanie z układami wykonawczymi. C4. Zapoznanie z metodami modelowania i badań symulacyjnych. Seminarium DS. Praktyka DZ 4. Wymagania wstępne dla przedmiotu Wymagania formalne: Wiedza z matematyki, informatyki, elektrotechniki i mechaniki na poziomie semestru I i II studiów inżynierskich Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych: Na poziomie matematyki, informatyki, elektrotechniki i mechaniki studiów inżynierskich. 5. Modułowe efekty i metody weryfikacji efektów MEK Opis efektów Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów Odniesienie do kierunkowych efektów Pokrycie efektów obszarowych

2 Wiedza Zna zasady funkcjonowania podstawowych układów mechatronicznych Wie na czym polega integracja w mechatronice i jakie przynosi korzyści Umiejętności Potrafi poprawnie i precyzyjnie rozpoznać i zdefiniować zadania i funkcje urządzenia mechatronicznego Potrafi opracować model i projekt prostych urządzeń mechatronicznych wykład, laboratorium, projekty wykład, laboratorium, projekty wykład, laboratorium, projekty wykład, projekty Kolokwium, zaliczenie projektów i laboratorium Kolokwium, zaliczenie projektów i laboratorium Kolokwium, zaliczenie projektów i laboratorium Kolokwium, zaliczenie projektów K_W001 K_W006 K_U001 K_U004 K_U007 K_U012 K_U013 K_U014 T1A_W07 T1A_W03, T1A_W04 T1A_U01 T1A_U05 T1A_U10 T1A_U14 T1A_U15 T1A_U16 Kompetencje Jest świadomy pracy w zespole i konieczności podnoszenia kwalifikacji wykład, laboratorium K_K001 T1A_K01, 6. Treści dla modułu Wykłady TK TK01 Treści Wprowadzenie i podstawowe pojęcia i definicja z obszaru mechatroniki. System mechatroniczny. Realiz.n a W1-2 Odnies. do MEK TK02 Interdyscyplinarność i integracja w produktach mechatronicznych. W3-4 TK03 Czujniki i przetworniki oraz metody pomiarowe. W5-6 TK04 Przetwarzanie sygnałów. W7-8 TK05 Systemy mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne jako podstawowe W9-10 układy przekazywania energii. TK06 Modelowanie i badania symulacyjne. W11-12 TK07 Sterowanie układów mechatronicznych. W13-14 Tk08 Przykłady dydaktyczne produktów i rozwiązań mechatronicznych w dziedzinie budowy maszyn oraz techniki samochodowej. W15

3 6. 2. Laboratorium TK Treści Realiz. Odnies. na do MEK TK09 Sensoryka L1-4 TK10 Przetwarzanie sygnałów pomiarowych. L5-6 TK11 Badania symulacyjne układów wykonawczych. L7-9 TK12 Napęd mechatroniczny. L10-11 TK13 Badania stanowiskowe elementów mechatronicznych układów L12-13 bezpieczeństwa pojazdu. TK14 Programowanie i sterowanie wybranych układów mechatronicznych. L Projekt TK Treści Realiz. Odnies. na do MEK TK15 Projekt systemu pomiarowego urządzenia mechatronicznego. P1-5 TK16 Projekt układu wykonawczego urządzenia mechatronicznego. P6-10 TK19 Model matematyczny układu mechatronicznego. P Macierz realizacji przedmiotu Odniesienie efektu Efekt do efektów zdefiniowanych dla programu Cele przedmiotu Treści programowe K_W001 C1 W1,3,5-8 L1-8 K_W006 C1 W1-2,8 L3-8 P1-6 K_U001 K_U004 K_U007 K_U012 K_U013 K_U014 C4 K_K001 C1 C2, C3 W3,5,7 L1-8 W1,2,6 P3-8 Narzędzia dydaktyczne Sposoby oceny W, L kolokwium zaliczenie wykładu i laboratoriów W, L, P kolokwium zaliczenie wykładu laboratorium i projektów W, L kolokwium zaliczenie wykładu i laboratoriów W, P kolokwium zaliczenie wykładu i projektów

4 8. Metody dydaktyczne Realizacja przedmiotu obejmuje następujące formy zajęć kontaktowych: - wykład problemowy, - laboratorium i projekty, - konsultacje prowadzonych cotygodniowo, z których korzystać może każdy student. 9. Ocena osiągniętych efektów Kryteria oceny Student, który osiągnął zakładany poziom wiedzy, posiadł wymagane umiejętności, cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi,które są zdefiniowane w efektach dla modułu, zalicza moduł Student, który nie osiągnął zakładanych efektów, nie zalicza modułu. Student, który zaliczył moduł na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Zna zasady funkcjonowania podstawowych układów mechatronicznych Wie na czym polega integracja w mechatronice i jakie przynosi korzyści Potrafi poprawnie i precyzyjnie rozpoznać i zdefiniować zadania i funkcje urządzenia mechatronicznego Potrafi opracować model i projekt prostych urządzeń mechatronicznych Jak na ocenę 3 ale również wymienić podstawowe układy zastosowane w urzadzeniu Jak na ocenę 3 ale również zna przykłady rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń mechatronicznych Jak na ocenę 3 ale również potrafi podać podstawowe charakterystyki elementów urządzenia Jak na ocenę 3 ale również potrafi poprawnie określić algorytm układu sterowania Jak na ocenę 4 ale również potrafi poprawnie określić strukturę układu i powiązania Jak na ocenę 4 ale również potrafi określić profity wynikające z integracji Jak na ocenę 4, ale również potrafi wyznaczyć podstawowe charakterystyki elementów urządzenia mechatronicznego. Jak na ocenę 4, ale również potrafi dokonać symulacji wykorzystujących opracowany model Sposoby oceny Sposób wystawiania ocen formujących przedmiotu i oceny podsumowującej Ocena formująca F1 Kolokwium F2 Projekty F3 Laboratorium Ocena podsumowująca P1 Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium P2 Zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej arytmetycznej P1, F2 i F3

5 10. Literatura podstawowa i uzupełniająca Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia przedmiotu: 1. Heiman B. - Mechatronika. Komponenty, metody, przykłady. PWN, Warszawa, Schmid D. Mechatronika. Wyd. REA, Warszawa, 2002 Literatura uzupełniająca do samodzielnego studiowania 1. Gawrysiak M.: Mechatronika i projektowanie mechatroniczne. Wyd. Pol. Białostockiej, Białystok, Nakład pracy studenta. Dane z planu studiów: W15 L15 P15-45 godz. zajęć kontaktowych. 4 ECTS - odpowiada godz. całkowitego nakładu pracy studenta. Całkowita liczba godzin nakładu pracy studenta w 1 semestrze: 105 godz. Forma Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach Wykład Projekty kolokwium: 2.00 godz./sem. Przygotowanie zajęć projektowych: godz./sem. Godziny kontaktowe godz./sem. Kolokwium: 1.00 godz./sem. Godziny kontaktowe: godz./sem. Studiowanie notatek: 5.00 godz./sem. Studiowanie literatury: 4.00 godz./sem. Dokończenia projektów: godz./sem. Laboratorium Przygotowanie zajęć projektowych: godz./sem. Godziny kontaktowe: godz./sem. Wykonanie sprawozdań: godz./sem. Konsultacje Zaliczenie konsultacji: 2.00 godz./sem. zaliczenia: 3.00 godz./sem. Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem. Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem. 12. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 1. Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Mirosław Śmieszek 2. Dyrektor Instytutu dr inż. Wojciech Żyłka Przemyśl, dnia 10 września 2012 r.

6 Instytut Mechatroniki KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Instytut Mechatroniki studiów 2. Nazwa kierunku studiów Mechatronika 3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 4. Profil studiów ogólnoakademicki 5. Poziom pierwszego stopnia 6. Nazwa przedmiotu Mechanika I 7. Kod przedmiotu K Poziom / kategoria przedmiotu przedmiot kierunkowego 9. Status przedmiotu obowiązkowy dla programu 10. Usytuowanie modułu w planie studiów sem: 1, ( W30 C30) 11. Język wykładowy polski 12. Liczba punktów ECTS 5 ECTS 13. Imię i nazwisko koordynatora dr hab. inż. Piotr Strzelczyk 14 Dane kontaktowe koordynatora 15. Pozostałe osoby prowadzące przedmiot 2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar godzinowy Wykład Ćwiczenia DW DC Konserwatorium DK Laboratorium DL Projekt DP Seminarium DS. Praktyka DZ 3. Cele przedmiotu C1. Uzyskanie wiedzy z zakresu statyki i kinematyki C2. Zdobycie umiejętności obliczania układów statycznie wyznaczalnych i obliczania kinematyki punktu materialnego i bryły sztywnej C3. Wyrobienie nawyku samodzielnego uczenia się 4. Wymagania wstępne dla przedmiotu Wymagania formalne: Wiedza z matematyki i fizyki na poziomie matury szkoły średniej Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych: Na poziomie matury szkoły średniej. 5. Modułowe efekty i metody weryfikacji efektów MEK Opis efektów Formy zajęć/metody dydaktyczne Sposoby weryfikacji każdego z Odniesienie do kierunkowych Pokrycie efektów

7 Wiedza posiada podstawową wiedzę z zakresu statyki nieodkształcalnych ciał materialnych. posiada podstawową wiedzę z zakresu kinematyki układów mechanicznych Umiejętności potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętność samo się i rozumie potrzebę, potrafi pracować w grupie. Kompetencje Jest świadomy konieczności samo prowadzące do osiągnięcia danego efektu wykład, ćwiczenia wykład, ćwiczenia wykład, ćwiczenia wymienionych efektów Kolokwium 1, zaliczenie ćwiczeń cz. pisemna Kolokwium 2, zaliczenie ćwiczeń cz. pisemna Zaliczenie ćwiczeń cz. pisemna efektów K_W001, K_W002 K_W001, K_W002 K_U001 K_U004 obszarowych T1A_W TIA_W TIA_W T1A_W TIA_W TIA_W T1A_U01 ++ T1A_U05 + wykład, ćwiczenia K_K001 T1A_K Treści dla modułu Wykłady TK Treści Realiz. na TK01 Statyka ciała stałego: wektor siły, analityczny zapis wektora siły, układy sił, wektor sumy, analityczny zapis wektora sumy, twierdzenie o rzucie wektora sumy na dowolną oś. Aksjomaty statyki, więzy i ich reakcje. W1,W2 Odnies. do MEK TK02 Zbieżny układ sił, układy statycznie wyznaczalne i przesztywnione. Kratownice. Wektor momentu siły względem bieguna i względem osi, moment ogólny układu sił twierdzenie o zmianie bieguna momentu ogólnego, moment siły wypadkowej. Para sił, twierdzenie o parach. W3,W4 TK03 Redukcja dowolnego układu sił. Tarcie suche, tarcie cięgien: hamulec klockowy i taśmowy: wzór Eulera, tarcie toczne. W5, W6 TK04 Środek ciężkości bryły. Momenty statyczne figur płaskich. Kinematyka punktu: parametryczne równania ruch, tor ruchu, wektor prędkości, równanie drogi, wektor przyspieszenia, przyspieszenie styczne i normalne. W7, W8 TK05 Kinematyka bryły: ruch postępowy, wektor prędkości i przyspieszenia dowolnego punktu, ruch obrotowy: kąt obrotu, wektory prędkości kątowej i przyspieszenia. W9, W10

8 TK06 Ruch płaski: wektor prędkości i przyspieszenia dowolnego punktu, chwilowy środek prędkości, chwilowy środek przyspieszenia. Ruch złożony punktu: wektor prędkości bezwzględnej i przyspieszenia bezwzględnego. W11, W12, W13 TK07 Ruch dowolny bryły, wektory prędkości i przyspieszenia dowolnego punktu.. W14, W Ćwiczenia TK TK08 Treści Zapis analityczny wektora siły, układy sił, wektor sumy, różnicy i iloczynu. Realizacja na C1 Odnies.d o MEK TK09 TK10 Wyznaczanie sumy zbieżnego układu sił, układy statycznie wyznaczalne. Kratownice Wyznaczanie wektora momentu siły względem bieguna i względem osi, momentu ogólnego układu sił,. Wyznaczanie momentu pary sił. Redukcja dowolnego układu sił - rozwiązywanie zadań. C2-3, C4 C5-6, C7-8 TK11 Tarcie suche, tarcie cięgien, tarcie toczne- obliczenia. Wyznaczanie środka ciężkości bryły. C9-10 TK12 TK13 Kinematyka punktu: parametryczne równania ruch, tor ruchu, wektor prędkości, równanie drogi, wektor przyspieszenia, przyspieszenie styczne i normalne obliczenia, Kinematyka bryły: ruch postępowy, wektor prędkości i przyspieszenia dowolnego punktu, ruch obrotowy: kąt obrotu, wektory prędkości kątowej i przyspieszenia obliczenia. C11 C12 TK14 Ruch płaski: wektor prędkości i przyspieszenia dowolnego punktu, chwilowy środek prędkości, chwilowy środek przyspieszenia obliczenia. C13 TK15 Ruch złożony punktu: wektor prędkości bezwzględnej i przyspieszenia bezwzględnego obliczenia. C14 TK16 Ruch dowolny bryły, wektory prędkości i przyspieszenia dowolnego punktu wyznaczanie wektorów C15 7. Macierz realizacji przedmiotu Odniesienie efektu Efekt do efektów zdefiniowanych dla programu Cele przedmiotu Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Sposoby oceny K_W C1 W1-7 W, C kolokwium 1 C7-10 egzamin pisemny K_W C2 W8-15 W, C kolokwium 2

9 C11-15 egzamin pisemny K_U C1, C2, C3 W1-15 C1-15 W, C kolokwium 2 egzamin pisemny K_K C3 8. Metody dydaktyczne Realizacja przedmiotu obejmuje następujące formy zajęć kontaktowych: - wykład; - ćwiczenia stanowiące ilustrację materiału objętego wykładem; - konsultacje prowadzonych cotygodniowo, z których korzystać może każdy student. 9. Ocena osiągniętych efektów Kryteria oceny Student, który osiągnął zakładany poziom wiedzy, posiadł wymagane umiejętności, cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi,które są zdefiniowane w efektach dla modułu, zalicza moduł Student, który nie osiągnął zakładanych efektów, nie zalicza modułu. Student, który zaliczył moduł na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 Umie obliczać proste układy statycznie wyznaczalne nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie zastosować je do obliczeń w typowych przypadkach ale nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3,5 ale również umie zastosować je do obliczeń układów płaskich o obciążeniach skupionych i ciągłych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4,0 ale również umie zastosować je do obliczeń układów przestrzennych. Jak na 4,5 ale również wykazuje twórcze podejście do rozwiązywanego problemu. Umie wyznaczać prędkości, przyspieszenia w ruchu punktu materialnego nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie zastosować je do obliczeń w typowych przypadkach nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3,5 ale również umie zastosować je do obliczeń w przypadkach bardziej skomplikowanych przypadkach. Umie ułożyć równania ruchu dla układów kinematycznych bardziej złożonych niż przypadku oceny 4,5 Jak na 4,5 ale również wykazuje twórcze podejście do rozwiązywanego problemu Sposoby oceny Sposób wystawiania ocen formujących przedmiotu i oceny podsumowującej Ocena formująca F1 Kolokwium nr 1 F2 Kolokwium nr 2

10 P1 P2 Ocena podsumowująca Zaliczenie z ćwiczeń na podstawie kolokwiów (średnia arytmetyczna F1 i F2) Egzamin pisemny 10. Literatura podstawowa i uzupełniająca Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia przedmiotu: 1. Lejko J.: Mechanika ogólna. Tomy I, II, Warszawa, PWN Osiński Z.: Mechanika ogólna. Warszawa, PWN Literatura uzupełniająca do samodzielnego studiowania 1.Hendzel Z., Zylski W.: Mechanika ogólna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Nakład pracy studenta. Dane z planu studiów: W30 C15-45 godz. zajęć kontaktowych. 5 ECTS - odpowiada godz. całkowitego nakładu pracy studenta. Całkowita liczba godzin nakładu pracy studenta w 1 semestrze: 130 godz. Forma Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach Studiowanie notatek: Godziny kontaktowe 5 godz./sem. 30 godz./sem. Studiowanie literatury: 5 godz./sem. Wykład Ćwiczenia Konsultacje Egzamin ćwiczeń: 15 godz./sem. kolokwiów: 10 godz./sem. konsultacji: 2.00 godz./sem. egzaminu: godz./sem. Godziny kontaktowe: 30 godz./sem. Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem. Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem. Egzamin ustny: 0.00 godz./sem. Dokończenia/studiowanie zadań: 15 godz./sem. 12. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 1. Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Piotr Strzelczyk 2. Dyrektor Instytutu dr inż. Wojciech Żyłka Przemyśl, dnia 10 września 2012 r.

11 Instytut Mechatroniki KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Instytut Mechatroniki studiów 2. Nazwa kierunku studiów Mechatronika 3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 4. Profil studiów ogólnoakademicki 5. Poziom pierwszego stopnia 6. Nazwa przedmiotu Mechanika II 7. Kod przedmiotu K Poziom / kategoria przedmiotu przedmiot kierunkowego 9. Status przedmiotu obowiązkowy dla programu 10. Usytuowanie modułu w planie studiów sem: 2, ( W30 C15) 11. Język wykładowy polski 12. Liczba punktów ECTS 4 ECTS 13. Imię i nazwisko koordynatora dr hab. inż. Piotr Strzelczyk 14 Dane kontaktowe koordynatora 15. Pozostałe osoby prowadzące przedmiot 2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar godzinowy Wykład Ćwiczenia DW DC Konserwatorium DK Laboratorium DL Projekt DP Seminarium DS. Praktyka DZ 3. Cele przedmiotu C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dynamiki ciał sztywnych. C2. Kształtowanie umiejętności samokształceniowych 4. Wymagania wstępne dla przedmiotu Wymagania formalne: Umiejętność rozwiązywania układów równań algebraicznych. Znajomość aparatu matematycznego z zakresu algebry liniowej, trygonometrii i geometrii. Umiejętność opisu statyki i kinematyki nieodkształcalnych ciał materialnych. Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych: Zrozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się. Umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, samo się 5. Modułowe efekty i metody weryfikacji efektów MEK Opis efektów Formy zajęć/metody dydaktyczne Sposoby weryfikacji każdego z Odniesienie do kierunkowych Pokrycie efektów

12 Wiedza Posiada podstawową wiedzę z zakresu dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych.. Umiejętności potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętność samo się Kompetencje Jest świadomy konieczności samo prowadzące do osiągnięcia danego efektu wykład, ćwiczenia wykład, ćwiczenia wymienionych efektów Kolokwium 1, zaliczenie ćwiczeń cz. pisemna Kolokwium 1, zaliczenie ćwiczeń cz. pisemna efektów K_W001, K_W002 obszarowych T1A_W TIA_W TIA_W K_U001 T1A_U01 ++ wykład, ćwiczenia K_K001 T1A_K Treści dla modułu Wykłady TK TK01 Treści Zasady dynamiki Newtona, różniczkowe równania ruchu punku. Zasada d Alemberta. Ruch względny punktu. Realiz. na W1,W2 Odnies. do MEK TK02 Ruch drgający punktu materialnego: drgania swobodne nietłumione i tłumione, drgania wymuszone nietłumione i tłumione. Rezonans mechaniczny, modulacja i dudnienia, W4,W5 TK03 Dynamika układu punktów materialnych, siły zewnętrzne i wewnętrzne. wektor pędu układów punktów, równania ruchu środka masy układu, wektor pędu układów punktów, równania ruchu środka masy układu, wektor popędu układu sił, zasada zachowania pędu. W7,W8 TK04 Układy o zmiennej masie: równanie Mieszczerskiego, Wzór Ciołkowskiego. Środek masy układu. W9 TK05 Wektor krętu układu określony względem nieruchomego i ruchomego bieguna, zmiana wektora krętu w czasie, zasada zachowania krętu. Geometria mas: masowe momenty statyczne, bezwładności i dewiacji, główne centralne osie bezwładności. Twierdzenie Steinera. W10, W11 TK06 Dynamika bryły. Ruch postępowy bryły, różniczkowe równanie ruchu. Ruch obrotowy i płaski bryły. Zasady opisu ruchu układu brył. Metody energetyczne opisu ruchu. Energia kinetyczna punktu materialnego, bryły i układu brył Praca siły i układu sił działających na punkt, bryłę i układ brył. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy. W12, W13 TK07 Pole potencjalne, praca sił pola, zasada zachowania energii mechanicznej. Moc chwilowa układu. środek prędkości, chwilowy środek przyspieszenia. W14, W15,

13 Ruch złożony punktu: wektor prędkości bezwzględnej i przyspieszenia bezwzględnego Ćwiczenia TK TK08 Treści Zasada d Alemberta.- przykłady zastosowań. Drgania mechaniczne tłumione i nietłumione Realizacja na C1 Odnies. do MEK TK09 Wyznaczanie wektora krętu układu określony względem nieruchomego i ruchomego bieguna, zmiana wektora krętu w czasie, zasada zachowania krętu. C2 TK10 Wyznaczanie masowych momentów bezwładności i dewiacji, główne centralne osie bezwładności zadania. C4 TK11 Dynamika bryły. Ruch postępowy bryły, różniczkowe równanie ruchu. Ruch obrotowy i płaski bryły. Zasady opisu ruchu układu brył. Metody energetyczne opisu ruchu przykłady obliczeń i zastosowań. C5 TK12 Energia kinetyczna punktu materialnego, bryły i układu brył rozwiązywanie zadań. TK13 Praca siły i układu sił działających na punkt, bryłę i układ brył. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy rozwiązywanie zadań. C6 C7 TK14 Pole potencjalne, praca sił pola, zasada zachowania energii mechanicznej rozwiązywanie zadań. Obliczanie mocy chwilowej układu. C8 7. Macierz realizacji przedmiotu Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu Efekt Cele przedmiotu Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Sposoby oceny K_W C1 W1-15 C1-7 W, C kolokwium 1 kolokwium 2 K_U C1, C2 W1-15 C1-7 W, C kolokwium 1 kolokwium 2 K_K C2 C kolokwium 1 kolokwium 2 8. Metody dydaktyczne Realizacja przedmiotu obejmuje następujące formy zajęć kontaktowych: - wykład; - ćwiczenia stanowiące ilustrację materiału objętego wykładem; - konsultacje prowadzonych cotygodniowo, z których korzystać może każdy student. 9. Ocena osiągniętych efektów Kryteria oceny

14 Student, który osiągnął zakładany poziom wiedzy, posiadł wymagane umiejętności, cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi,które są zdefiniowane w efektach dla modułu, zalicza moduł Student, który nie osiągnął zakładanych efektów, nie zalicza modułu. Student, który zaliczył moduł na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 Umie obliczać proste przypadki dynamiki bryły sztywnej nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie zastosować je do obliczeń w typowych przypadkach dynamiki klasycznej nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3,5 ale również umie przeprowadzić analizę zadanego układu mechanicznego i samodzielnie sformułować równania ruchu nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4,0 ale również potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę parametryczną ruchu układu mechanicznego Jak na 4,5 ale również wykazuje twórcze podejście do rozwiązywanego problemu Sposoby oceny Sposób wystawiania ocen formujących przedmiotu i oceny podsumowującej Ocena formująca F1 Kolokwium nr 1 F2 Kolokwium nr 2 Ocena podsumowująca P1 Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwiów (średnia arytmetyczna F1 i F2) P2 Egzamin pisemny 10. Literatura podstawowa i uzupełniająca Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia przedmiotu: 1. Lejko J.: Mechanika ogólna. Tomy I, II, Warszawa, PWN Osiński Z.: Mechanika ogólna. Warszawa, PWN Literatura uzupełniająca do samodzielnego studiowania 1.Hendzel Z., Zylski W.: Mechanika ogólna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Nakład pracy studenta. Dane z planu studiów: W30 C15-45 godz. zajęć kontaktowych.

15 4 ECTS - odpowiada godz. całkowitego nakładu pracy studenta. Całkowita liczba godzin nakładu pracy studenta w 2 semestrze: 106 godz. Forma Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach Godziny kontaktowe Studiowanie notatek: 30 godz./sem. 5 godz./sem. kolokwiów: Kolokwia; Studiowanie literatury: 15 godz./sem godz./sem. 5 godz./sem. Wykład Ćwiczenia ćwiczeń: 15 godz./sem. Godziny kontaktowe: 15 godz./sem. Dokończenia/studiowanie zadań: 15 godz./sem. Konsultacje konsultacji: 2.00 godz./sem. Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem. 12. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 1. Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Piotr Strzelczyk 2. Dyrektor Instytutu dr inż. Wojciech Żyłka Przemyśl, dnia 10 września 2012 r.

16 Instytut Mechatroniki KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Instytut Mechatroniki studiów 2. Nazwa kierunku studiów Mechatronika 3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 4. Profil studiów ogólnoakademicki 5. Poziom pierwszego stopnia 6. Nazwa przedmiotu Wytrzymałość materiałów 7. Kod przedmiotu K03 8. Poziom / kategoria przedmiotu przedmiot kierunkowego 9. Status przedmiotu obowiązkowy dla programu 10. Usytuowanie modułu w planie studiów sem: 3 ( W30 C15 L15) 11. Język wykładowy polski 12. Liczba punktów ECTS 5 ECTS 13. Imię i nazwisko koordynatora dr inż. Adam Woś 14 Dane kontaktowe koordynatora 15. Pozostałe osoby prowadzące przedmiot 2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar godzinowy Wykład Ćwiczenia Konserwa- Labora- DW DC torium DK torium DL Projekt DP Seminarium DS. Praktyka DZ 3. Cele przedmiotu C1. Zapoznanie się z pojęciami podstawowymi dot. wytrzymałości materiałów. C 2. Zdobycie umiejętności analizy odkształceń i naprężeń. C3. Poznanie podstaw projektowania przekrojów elementów maszyn na podstawie warunków wytrzymałościowych 4. Wymagania wstępne dla przedmiotu Wymagania formalne: wpis na III semestr studiów Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych: znajomość mechaniki ogólnej z I roku studiów/uczęszczanie na zajęcia z danego modułu zgodnie z planem zajęć 5. Modułowe efekty i metody weryfikacji efektów MEK Opis efektów Formy zajęć/metody Sposoby weryfikacji każdego z Odniesienie Pokrycie

17 Wiedza dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu wymienionych efektów do kierunkowy ch efektów efektów obszarowych Zna pojęcie podstawowe, siły wew. I zewnętrzne, właściwości fizyczne materiałów wykład, ćwiczenia obliczeniowe, laboratorium kolokwium, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin cz. pisemna K_W001 T1A_W03 T1A_W04 T1A_W07 Umiejętności Zna pojęcie naprężenia i od wykład, ćwiczenia obliczeniowe, laboratorium kolokwium, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin cz. pisemna K_W001 T1A_W03 T1A_W04 T1A_W07 Potrafi wyznaczać naprężenia w wielostopniowych prętach rozciąganych/ściskanyc h (przypadki statycznie wyznaczalne i statycznie niewyznaczalne). Potrafi dobierać przekroje elementów pracujących na ściskanie i rozciąganie I ścinanie wykład, ćwiczenia obliczeniowe, laboratorium kolokwium, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin cz. pisemna. K_U001 K_U004 T1A_U01 T1A_U05 MEK_U3 Potrafi wyznaczać naprężenia w wielostopniowych prętach poddanych skręcaniu i zginaniu (przypadki statycznie wyznaczalne i statycznie niewyznaczalne). Potrafi dobierać przekroje elementów pracujących na skręcanie zginanie Potrafi wyznaczać ugięcia i obroty belek w wybranych miejscach. Umie dobrać przekrój z warunku wytrzymałościowego Potrafi wyznaczać wymiary w prętach wybaczanych wykład, ćwiczenia obliczeniowe, laboratorium wykład, ćwiczenia obliczeniowe, laboratorium kolokwium, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin cz pisemna Kolokwium, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin cz pisemna K_U001 K_U004 K_U001 K_U004 T1A_U01 T1A_U05 T1A_U01 T1A_U05

18 MEK_U4 Zna problemy wytrzymałości złożonej np. zginanie ze skręcaniem, zginanie z udziałem sił tnących. Zna hipotezy wytężeniowe Zna problemy twardości i udarności materiałów K_U001 K_U004 T1A_U01 T1A_U05 Kompetencje Potrafi na bazie wiedzy i umiejętności samodzielnie zaprojektować przy zadanych obciążeniach wymiary prostych elementów maszyn wykład, ćwiczenia obliczeniowe, laboratorium K_K001 T1A_K01,, 6. Treści dla modułu Wykłady TK TK01 TK02 TK03 TK04 TK05 TK06 TK07 TK08 TK09 Treści Pojęcia podstawowe, siły wewnętrzne i zewnętrzne, elementy wysiłku przekroju Pojecie naprężenia, od, uogólnione Prawo Hooke`a. Charakterystyki geometryczne figur płaskich: moment statyczny, moment bezwładności, moment dewiacji, koło Mohra. Analiza pręta statycznie wyznaczalnego, ściskanie- rozciąganie, rozkłady sił wewnętrznych i przemieszczeń, warunek wytrzymałościowy, warunek sztywnościowy Analiza pręta statycznie niewyznaczalnego metoda ciągłości odkształceń Uproszczona analiza płaskiego stanu naprężenia i od,. Skręcanie prętów o przekroju kołowym, rozkłady sił wewnętrznych i deformacji, warunki wytrzymałościowy i sztywnościowy, przypadki statycznie niewyznaczalne Zginanie proste, rozkład sił wewnętrznych, warunek wytrzymałościowy, projektowanie przekrojów Wyboczenie prętów ściskanych Realiz. na W1, W2 W3, W4 W5, W6, W7 W8 W9, W10 W11 W12, W13 W14, W15, W16 W17 W18, W19 W20 W21, W22 W23, W24, W25 Odnies. do MEK MEK_U3

19 TK10 TK11 Ugięcia i obroty belek, dobieranie przekroju, momenty statyczne i bezwładności figur płaskich Hipotezy wytężeniowe, wytrzymałość złożona, zginanie ze skręcaniem z udziałem sił tnących. W25 W26 W27 W28, W29, W30 MEK_U3 MEK_U Ćwiczenia TK Treści Realiz. na C1-C2 Odnies. do MEK TK12 Obliczanie elementów ściskanych i rozciąganych o jednoosiowym i płaskim stanie naprężenia TK13 Praktyczne obliczenia na ścinanie elementów konstrukcyjnych C3 TK14 Obliczanie walczaka ciśnieniowego C4 TK15 Obliczanie prętów okrągłych na skręcanie C5, C6 TK16 Obliczanie belek na zginanie czyste i złożone. C7, C8 TK17 Obliczanie ugięć ugięć belek podpartych dwustronnie i jednostronnie C9, C10 MEK_U3 TK18 Obliczanie prętów prostych ściskanych na wyboczenie C11 C12 MEK_U3 TK19. Obliczanie elementów na wytrzymałość złożoną: 8.1. Zginanie i ścinanie, 8.2. Zginanie i ściskanie lub rozciąganie, 8.3. Zginanie i skręcanie. C13, C14, C15 MEK_U Laboratorium TK20 Własności fizyczne materiałów. L1 TK21 Działanie i obsługa zrywarki - dobór próbek. L2 TK22 Badanie wytrzymałości na rozciąganie, wykresy rozciągania, wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i naprężeń dopuszczalnych L4, L3 TK23 Badanie wytrzymałości na ściskanie, wykresy ściskania, wyznaczanie wytrzymałości na ściskanie i naprężeń dopuszczalnych. L5, L6, TK24 Badanie wytrzymałości na ścinanie wyznaczanie wytrzymałości na ścinanie i naprężeń dopuszczalnych. L8, L7 TK25 Badanie wytrzymałości na zginanie, wyznaczanie wytrzymałości na zginanie i naprężeń dopuszczalnych L10, L9 TK26 Badanie wytrzymałości na skrecanie, wyznaczanie wytrzymałości na zginanie i naprężeń dopuszczalnych L12, L11 TK27 Badanie udarności młotem Charpiego- dobór próbek L13 MEK_U4 TK28 Pomiar twardości metoda Brinella L14 MEK_U4

20 TK29 Pomiar twardości metoda Rockwella L15 MEK_U4 7. Macierz realizacji przedmiotu Odniesienie efektu Efekt do efektów zdefiniowanych dla programu Cele przedmiotu Treści programowe K_W001 C1 W1-8 C1-3 L1-2 K_W001 C2, W1-30 C4-15 L3-15 MEK_U3 MEK_U4 K_U001 K_U004 K_U001 K_U004 K_U001 K_U004 K_U001 K_U004 K_K001 C1,C2,C3 C2,C3 W5-16 C1-4 L2-7 C2,C3 W14-22 C4-15 L10-11 C2,C3 W23-27 C9-12 L- C2,C3 W28-30 C13-15 L13-15 Narzędzia dydaktyczne Sposoby oceny W, C, L kolokwium, zaliczenie ćwiczeń zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin pisemny W, C, L kolokwium, zaliczenie ćwiczeń zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin pisemny W, C, L kolokwium, zaliczenie ćwiczeń zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin pisemny W, C, L kolokwium, zaliczenie ćwiczeń zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin pisemny W, C, L kolokwium, zaliczenie ćwiczeń zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin pisemny W, C, L kolokwium, zaliczenie ćwiczeń zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin pisemny 8. Metody dydaktyczne Realizacja przedmiotu obejmuje następujące formy zajęć kontaktowych: - wykład problemowy, - ćwiczenia będący praktycznym obrazem wykładu, - laboratorium będące praktycznym obrazem wykładu i ćwiczeń, - konsultacje prowadzonych cotygodniowo, z których korzystać może każdy student. 9. Ocena osiągniętych efektów

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Wytrzymałość materiałów Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów

Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów kierunek: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI studia niestacjonarne pierwszego stopnia - N1 rok 2, semestr letni Kurs obejmuje: Wykłady (12 h) Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Procesy obróbki plastycznej 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II / semestr 3 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych Electrical measurements

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE MASZYN DRIVES AND ELEKTRO-HYDRAULIC MACHINERY CONTROL SYSTEMS Kierunek: Mechatronika Forma studiów: STACJONARNE Kod przedmiotu: S1_07 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne Nazwa modułu: Pompy, sprężarki i wentylatory Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu : Materiałoznawstwo Materials science Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Rodzaj przedmiotu: Treści kierunkowe Rodzaj zajęć: Wykład, Laboratorium Poziom przedmiotu: I stopnia studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: KONSTRUKCJE BUDOWLANE klasa III Podstawa opracowania: PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK BUDOWNICTWA 311204 1 DZIAŁ PROGRAMOWY V. PODSTAWY STATYKI I WYTRZYMAŁOŚCI MATERIAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria materiałowa. 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Inżynieria teriałowa 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa szyn 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 i 2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: specjalności obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przekazanie

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE

NARZĘDZIA DYDAKTYCZNE Nazwa przedmiotu: Kształtowanie środowiska wewnętrznego Forming of internal environment Kierunek: Inżynieria Środowiska Kod przedmiotu: 5.4.3 Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: II obieralny,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia modelowania i obliczeń inżynierskich Chosen problems of engineer modeling and numerical analysis Dyscyplina: Budowa i Eksploatacja Maszyn Rodzaj przedmiotu: Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca

1. Pojazdy i maszyny robocze 2. Metody komputerowe w projektowaniu maszyn 3. Inżynieria produkcji Jednostka prowadząca Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-2p7-2012-S Pozycja planu: B7 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Wytrzymałość materiałów I 2 Rodzaj przedmiotu Podstawowy/obowiązkowy 3 Kierunek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Urządzenia i systemy automatyki. Elektrotechnika I stopień ogólno akademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy

Urządzenia i systemy automatyki. Elektrotechnika I stopień ogólno akademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Automatics systems and devices Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus

Zarządzanie produkcją Production Management. Technologie Produkcyjne Katedra Inżynierii Produkcji Dr inż. Aneta Masternak-Janus KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Zarządzanie produkcją Production Management A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy w ramach treści wspólnych z kierunkiem Matematyka, moduł kierunku obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Konstrukcje metalowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: mechanika i budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Nazwa kierunku studiów: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Mechanika i wytrzymałość materiałów

Mechanika i wytrzymałość materiałów PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Mechanika i wytrzymałość materiałów KIERUNEK: Odnawialne Źródła Energii STOPIEŃ/SEMESTR: I, inżynierski / II semestr TRYB: stacjonarny I. KARTA PRZEDMIOTU KOD ECTS: 6.19-MWM NAZWA

Bardziej szczegółowo

Mechanizacja procesów spawalniczych The mechanization of welding processes. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Mechanizacja procesów spawalniczych The mechanization of welding processes. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Urządzenia w elektroenergetyce Devices in power

Urządzenia w elektroenergetyce Devices in power Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Urządzenia w elektroenergetyce Devices in

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA Z CAD 2. Kod przedmiotu: Ko 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CHWYTAKI, NAPĘDY I CZUJNIKI URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH Grippers, driver and sensors of mechatronic devices Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Informatyki Stosowanej Dr inż. Marcin Detka. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy. Semestr letni Brak Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 202/203 Z-ZIP2-0452 Informatyczne Systemy Zarządzania Produkcją Manufacturing Management

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROCESÓW SPAWALNICZYCH COMPUTER AIDED welding processes Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Forma studiów: stacjonarne Kod przedmiotu: S5_1-4 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: Projekt I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PROJEKT INŻYNIERSKI Engineer s project

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PRODUCTS. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I WYROBÓW QUALITY CONTROL OF MATERIALS AND PRODUCTS. Liczba godzin/tydzień: 1W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU KONTROLA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Przetwórstwo tworzyw polimerowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski VII semestr letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski VII semestr letni (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki.

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Ma podstawową wiedzę w zakresie podstaw inżynierii materiałowej. 2. Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Procesy obróbki ubytkowej 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów II/ semestr 3 5.

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne

Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management. Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Stacjonarne KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-072I Zarządzanie Produkcją Production Management A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie

Semestr letni Metrologia, Grafika inżynierska Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-415zz Obrabiarki Sterowane Numerycznie Numerically Controlled Machine

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Ciepłownictwo i Ogrzewnictwo District Heating Systems and Heating Kierunek: inżynieria środowiska Kod przedmiotu: Rodzaj przedmiotu: Poziom przedmiotu: Semestr: VI Obieralny, moduł 5.5

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Organizacja Systemów Produkcyjnych Organization of Production Systems Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization

Z-ZIP2-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Z-ZIP-303z Zagadnienia optymalizacji Problems of optimization A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Algorytmy i programowanie Algorithms and Programming Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Instytut Politechniczny Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-IIIkC5-2013-S Pozycja planu: C5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metrologia I 2 Kierunek studiów Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia

Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia Opis poszczególnych przedmiotów (Sylabus) Fizyka, studia pierwszego stopnia Nazwa Przedmiotu: Mechanika klasyczna i relatywistyczna Kod przedmiotu: Typ przedmiotu: obowiązkowy Poziom przedmiotu: rok studiów,

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr siódmy. Semestr zimowy Techniki wytwarzania I Nie. 15 h

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr siódmy. Semestr zimowy Techniki wytwarzania I Nie. 15 h KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-131z Metody kształtowania wyrobów metalowych Method of shaping

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 utego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU EiT_S_I_PS_AEwT Podstawy sensoryki Base of Sensoric Kod Nazwa Nazwa w języku angieskim Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Semestr letni Grafika inżynierska Nie

Semestr letni Grafika inżynierska Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-447z Prototypowanie nowych wyrobów Prototyping new products A.

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Konstrukcje metalowe i drewniane KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI

WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Wstęp do analizy i algebry Nazwa w języku angielskim Introduction to analysis and algebra Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia Załącznik nr 5 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy

I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE. Nie dotyczy. podstawowy i kierunkowy 1.1.1 Statystyka opisowa I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE STATYSTYKA OPISOWA Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: P6 Wydział Zamiejscowy w Ostrowie Wielkopolskim

Bardziej szczegółowo

Kontrola jakości materiałów i wyrobów Quality control of materials and products. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Kontrola jakości materiałów i wyrobów Quality control of materials and products. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Spawalnictwo Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II stopień ogólno akademicki. stacjonarne. obowiązkowy polski II stopień, semestr III semestr letni

Elektrotechnika II stopień ogólno akademicki. stacjonarne. obowiązkowy polski II stopień, semestr III semestr letni KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Automatyka Wybranych Procesów i Urządzeń Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-1d10-2012IP-S Pozycja planu: D10

Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-1d10-2012IP-S Pozycja planu: D10 Załącznik nr 1 do PROCEDURY 1.11. WYKONANIE YLABUU DO PRZEDMIOTU UJĘTEGO W PROGRAMIE KZTAŁCENIA w Państwowej Wyższej zkole Zawodowej im. tanisława taszica w Pile Kod przedmiotu: PLPILA02-IPMIBM-I-1d10-2012IP-

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PROJEKTOWANIA IMPLANTÓW Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności inżynieria rehabilitacyjna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CYFROWE UKŁADY STEROWANIA DIGITAL CONTROL SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: ELECTRONIC CIRCUITS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Geometria i grafika inżynierska Rok akademicki: 2015/2016 Kod: EEL-1-205-n Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów. Wykład 2: Organizacja studiów

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów. Wykład 2: Organizacja studiów INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów Wykład 2: Organizacja studiów Załączniki Zał. 1: mechanika.txt (spis zawartości FTP) Zał. 2: literatura.doc Zał. 3: Zalecenia 1. Ilości

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-449z Maszyny do obróbki plastycznej Plastic working machines

Z-ZIP-449z Maszyny do obróbki plastycznej Plastic working machines KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-449z Maszyny do obróbki plastycznej Plastic working machines A.

Bardziej szczegółowo

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Informatyka II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Badania Operacyjne w Informatyce Operations Research in Computer Science

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30

Podstawy projektowania infrastruktury technicznej WF-ST1-GI--12/13Z-PWYP. Liczba godzin Wykłady: 15 Zajęcia terenowe: 10 Zajęcia projektowe: 30 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Podstawy projektowania infrastruktury technicznej Nazwa przedmiotu w j. ang. Język

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU:Podstawy Konstrukcji Maszyn II 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II/ semestr 1V. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2013/2014 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 013/014 Kierunek studiów: Informatyka Stosowana Forma

Bardziej szczegółowo