KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów"

Transkrypt

1 Instytut Mechatroniki KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Instytut Mechatroniki studiów 2. Nazwa kierunku studiów Mechatronika 3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 4. Profil studiów ogólnoakademicki 5. Poziom pierwszego stopnia 6. Nazwa przedmiotu wprowadzenie do mechatroniki 7. Kod przedmiotu K Poziom / kategoria przedmiotu przedmiot kierunkowego 9. Status przedmiotu obowiązkowy dla programu 10. Usytuowanie modułu w planie studiów sem: 3 ( W15 L15 P15) 11. Język wykładowy polski 12. Liczba punktów ECTS 4 ECTS 13. Imię i nazwisko koordynatora dr hab. inż. Mirosław Śmieszek 14 Dane kontaktowe koordynatora 15. Pozostałe osoby prowadzące przedmiot 2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar godzinowy Wykład Ćwiczenia Konserwa- Labora- Projekt DW DC torium DK torium DL DP Cele przedmiotu C1. Zapoznanie z interdyscyplinarnym spojrzeniem na produkt. C2. Zapoznanie z systemami pomiarowymi. C3. Zapoznanie z układami wykonawczymi. C4. Zapoznanie z metodami modelowania i badań symulacyjnych. Seminarium DS. Praktyka DZ 4. Wymagania wstępne dla przedmiotu Wymagania formalne: Wiedza z matematyki, informatyki, elektrotechniki i mechaniki na poziomie semestru I i II studiów inżynierskich Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych: Na poziomie matematyki, informatyki, elektrotechniki i mechaniki studiów inżynierskich. 5. Modułowe efekty i metody weryfikacji efektów MEK Opis efektów Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów Odniesienie do kierunkowych efektów Pokrycie efektów obszarowych

2 Wiedza Zna zasady funkcjonowania podstawowych układów mechatronicznych Wie na czym polega integracja w mechatronice i jakie przynosi korzyści Umiejętności Potrafi poprawnie i precyzyjnie rozpoznać i zdefiniować zadania i funkcje urządzenia mechatronicznego Potrafi opracować model i projekt prostych urządzeń mechatronicznych wykład, laboratorium, projekty wykład, laboratorium, projekty wykład, laboratorium, projekty wykład, projekty Kolokwium, zaliczenie projektów i laboratorium Kolokwium, zaliczenie projektów i laboratorium Kolokwium, zaliczenie projektów i laboratorium Kolokwium, zaliczenie projektów K_W001 K_W006 K_U001 K_U004 K_U007 K_U012 K_U013 K_U014 T1A_W07 T1A_W03, T1A_W04 T1A_U01 T1A_U05 T1A_U10 T1A_U14 T1A_U15 T1A_U16 Kompetencje Jest świadomy pracy w zespole i konieczności podnoszenia kwalifikacji wykład, laboratorium K_K001 T1A_K01, 6. Treści dla modułu Wykłady TK TK01 Treści Wprowadzenie i podstawowe pojęcia i definicja z obszaru mechatroniki. System mechatroniczny. Realiz.n a W1-2 Odnies. do MEK TK02 Interdyscyplinarność i integracja w produktach mechatronicznych. W3-4 TK03 Czujniki i przetworniki oraz metody pomiarowe. W5-6 TK04 Przetwarzanie sygnałów. W7-8 TK05 Systemy mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne jako podstawowe W9-10 układy przekazywania energii. TK06 Modelowanie i badania symulacyjne. W11-12 TK07 Sterowanie układów mechatronicznych. W13-14 Tk08 Przykłady dydaktyczne produktów i rozwiązań mechatronicznych w dziedzinie budowy maszyn oraz techniki samochodowej. W15

3 6. 2. Laboratorium TK Treści Realiz. Odnies. na do MEK TK09 Sensoryka L1-4 TK10 Przetwarzanie sygnałów pomiarowych. L5-6 TK11 Badania symulacyjne układów wykonawczych. L7-9 TK12 Napęd mechatroniczny. L10-11 TK13 Badania stanowiskowe elementów mechatronicznych układów L12-13 bezpieczeństwa pojazdu. TK14 Programowanie i sterowanie wybranych układów mechatronicznych. L Projekt TK Treści Realiz. Odnies. na do MEK TK15 Projekt systemu pomiarowego urządzenia mechatronicznego. P1-5 TK16 Projekt układu wykonawczego urządzenia mechatronicznego. P6-10 TK19 Model matematyczny układu mechatronicznego. P Macierz realizacji przedmiotu Odniesienie efektu Efekt do efektów zdefiniowanych dla programu Cele przedmiotu Treści programowe K_W001 C1 W1,3,5-8 L1-8 K_W006 C1 W1-2,8 L3-8 P1-6 K_U001 K_U004 K_U007 K_U012 K_U013 K_U014 C4 K_K001 C1 C2, C3 W3,5,7 L1-8 W1,2,6 P3-8 Narzędzia dydaktyczne Sposoby oceny W, L kolokwium zaliczenie wykładu i laboratoriów W, L, P kolokwium zaliczenie wykładu laboratorium i projektów W, L kolokwium zaliczenie wykładu i laboratoriów W, P kolokwium zaliczenie wykładu i projektów

4 8. Metody dydaktyczne Realizacja przedmiotu obejmuje następujące formy zajęć kontaktowych: - wykład problemowy, - laboratorium i projekty, - konsultacje prowadzonych cotygodniowo, z których korzystać może każdy student. 9. Ocena osiągniętych efektów Kryteria oceny Student, który osiągnął zakładany poziom wiedzy, posiadł wymagane umiejętności, cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi,które są zdefiniowane w efektach dla modułu, zalicza moduł Student, który nie osiągnął zakładanych efektów, nie zalicza modułu. Student, który zaliczył moduł na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Zna zasady funkcjonowania podstawowych układów mechatronicznych Wie na czym polega integracja w mechatronice i jakie przynosi korzyści Potrafi poprawnie i precyzyjnie rozpoznać i zdefiniować zadania i funkcje urządzenia mechatronicznego Potrafi opracować model i projekt prostych urządzeń mechatronicznych Jak na ocenę 3 ale również wymienić podstawowe układy zastosowane w urzadzeniu Jak na ocenę 3 ale również zna przykłady rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń mechatronicznych Jak na ocenę 3 ale również potrafi podać podstawowe charakterystyki elementów urządzenia Jak na ocenę 3 ale również potrafi poprawnie określić algorytm układu sterowania Jak na ocenę 4 ale również potrafi poprawnie określić strukturę układu i powiązania Jak na ocenę 4 ale również potrafi określić profity wynikające z integracji Jak na ocenę 4, ale również potrafi wyznaczyć podstawowe charakterystyki elementów urządzenia mechatronicznego. Jak na ocenę 4, ale również potrafi dokonać symulacji wykorzystujących opracowany model Sposoby oceny Sposób wystawiania ocen formujących przedmiotu i oceny podsumowującej Ocena formująca F1 Kolokwium F2 Projekty F3 Laboratorium Ocena podsumowująca P1 Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium P2 Zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej arytmetycznej P1, F2 i F3

5 10. Literatura podstawowa i uzupełniająca Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia przedmiotu: 1. Heiman B. - Mechatronika. Komponenty, metody, przykłady. PWN, Warszawa, Schmid D. Mechatronika. Wyd. REA, Warszawa, 2002 Literatura uzupełniająca do samodzielnego studiowania 1. Gawrysiak M.: Mechatronika i projektowanie mechatroniczne. Wyd. Pol. Białostockiej, Białystok, Nakład pracy studenta. Dane z planu studiów: W15 L15 P15-45 godz. zajęć kontaktowych. 4 ECTS - odpowiada godz. całkowitego nakładu pracy studenta. Całkowita liczba godzin nakładu pracy studenta w 1 semestrze: 105 godz. Forma Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach Wykład Projekty kolokwium: 2.00 godz./sem. Przygotowanie zajęć projektowych: godz./sem. Godziny kontaktowe godz./sem. Kolokwium: 1.00 godz./sem. Godziny kontaktowe: godz./sem. Studiowanie notatek: 5.00 godz./sem. Studiowanie literatury: 4.00 godz./sem. Dokończenia projektów: godz./sem. Laboratorium Przygotowanie zajęć projektowych: godz./sem. Godziny kontaktowe: godz./sem. Wykonanie sprawozdań: godz./sem. Konsultacje Zaliczenie konsultacji: 2.00 godz./sem. zaliczenia: 3.00 godz./sem. Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem. Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem. 12. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 1. Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Mirosław Śmieszek 2. Dyrektor Instytutu dr inż. Wojciech Żyłka Przemyśl, dnia 10 września 2012 r.

6 Instytut Mechatroniki KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Instytut Mechatroniki studiów 2. Nazwa kierunku studiów Mechatronika 3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 4. Profil studiów ogólnoakademicki 5. Poziom pierwszego stopnia 6. Nazwa przedmiotu Mechanika I 7. Kod przedmiotu K Poziom / kategoria przedmiotu przedmiot kierunkowego 9. Status przedmiotu obowiązkowy dla programu 10. Usytuowanie modułu w planie studiów sem: 1, ( W30 C30) 11. Język wykładowy polski 12. Liczba punktów ECTS 5 ECTS 13. Imię i nazwisko koordynatora dr hab. inż. Piotr Strzelczyk 14 Dane kontaktowe koordynatora 15. Pozostałe osoby prowadzące przedmiot 2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar godzinowy Wykład Ćwiczenia DW DC Konserwatorium DK Laboratorium DL Projekt DP Seminarium DS. Praktyka DZ 3. Cele przedmiotu C1. Uzyskanie wiedzy z zakresu statyki i kinematyki C2. Zdobycie umiejętności obliczania układów statycznie wyznaczalnych i obliczania kinematyki punktu materialnego i bryły sztywnej C3. Wyrobienie nawyku samodzielnego uczenia się 4. Wymagania wstępne dla przedmiotu Wymagania formalne: Wiedza z matematyki i fizyki na poziomie matury szkoły średniej Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych: Na poziomie matury szkoły średniej. 5. Modułowe efekty i metody weryfikacji efektów MEK Opis efektów Formy zajęć/metody dydaktyczne Sposoby weryfikacji każdego z Odniesienie do kierunkowych Pokrycie efektów

7 Wiedza posiada podstawową wiedzę z zakresu statyki nieodkształcalnych ciał materialnych. posiada podstawową wiedzę z zakresu kinematyki układów mechanicznych Umiejętności potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętność samo się i rozumie potrzebę, potrafi pracować w grupie. Kompetencje Jest świadomy konieczności samo prowadzące do osiągnięcia danego efektu wykład, ćwiczenia wykład, ćwiczenia wykład, ćwiczenia wymienionych efektów Kolokwium 1, zaliczenie ćwiczeń cz. pisemna Kolokwium 2, zaliczenie ćwiczeń cz. pisemna Zaliczenie ćwiczeń cz. pisemna efektów K_W001, K_W002 K_W001, K_W002 K_U001 K_U004 obszarowych T1A_W TIA_W TIA_W T1A_W TIA_W TIA_W T1A_U01 ++ T1A_U05 + wykład, ćwiczenia K_K001 T1A_K Treści dla modułu Wykłady TK Treści Realiz. na TK01 Statyka ciała stałego: wektor siły, analityczny zapis wektora siły, układy sił, wektor sumy, analityczny zapis wektora sumy, twierdzenie o rzucie wektora sumy na dowolną oś. Aksjomaty statyki, więzy i ich reakcje. W1,W2 Odnies. do MEK TK02 Zbieżny układ sił, układy statycznie wyznaczalne i przesztywnione. Kratownice. Wektor momentu siły względem bieguna i względem osi, moment ogólny układu sił twierdzenie o zmianie bieguna momentu ogólnego, moment siły wypadkowej. Para sił, twierdzenie o parach. W3,W4 TK03 Redukcja dowolnego układu sił. Tarcie suche, tarcie cięgien: hamulec klockowy i taśmowy: wzór Eulera, tarcie toczne. W5, W6 TK04 Środek ciężkości bryły. Momenty statyczne figur płaskich. Kinematyka punktu: parametryczne równania ruch, tor ruchu, wektor prędkości, równanie drogi, wektor przyspieszenia, przyspieszenie styczne i normalne. W7, W8 TK05 Kinematyka bryły: ruch postępowy, wektor prędkości i przyspieszenia dowolnego punktu, ruch obrotowy: kąt obrotu, wektory prędkości kątowej i przyspieszenia. W9, W10

8 TK06 Ruch płaski: wektor prędkości i przyspieszenia dowolnego punktu, chwilowy środek prędkości, chwilowy środek przyspieszenia. Ruch złożony punktu: wektor prędkości bezwzględnej i przyspieszenia bezwzględnego. W11, W12, W13 TK07 Ruch dowolny bryły, wektory prędkości i przyspieszenia dowolnego punktu.. W14, W Ćwiczenia TK TK08 Treści Zapis analityczny wektora siły, układy sił, wektor sumy, różnicy i iloczynu. Realizacja na C1 Odnies.d o MEK TK09 TK10 Wyznaczanie sumy zbieżnego układu sił, układy statycznie wyznaczalne. Kratownice Wyznaczanie wektora momentu siły względem bieguna i względem osi, momentu ogólnego układu sił,. Wyznaczanie momentu pary sił. Redukcja dowolnego układu sił - rozwiązywanie zadań. C2-3, C4 C5-6, C7-8 TK11 Tarcie suche, tarcie cięgien, tarcie toczne- obliczenia. Wyznaczanie środka ciężkości bryły. C9-10 TK12 TK13 Kinematyka punktu: parametryczne równania ruch, tor ruchu, wektor prędkości, równanie drogi, wektor przyspieszenia, przyspieszenie styczne i normalne obliczenia, Kinematyka bryły: ruch postępowy, wektor prędkości i przyspieszenia dowolnego punktu, ruch obrotowy: kąt obrotu, wektory prędkości kątowej i przyspieszenia obliczenia. C11 C12 TK14 Ruch płaski: wektor prędkości i przyspieszenia dowolnego punktu, chwilowy środek prędkości, chwilowy środek przyspieszenia obliczenia. C13 TK15 Ruch złożony punktu: wektor prędkości bezwzględnej i przyspieszenia bezwzględnego obliczenia. C14 TK16 Ruch dowolny bryły, wektory prędkości i przyspieszenia dowolnego punktu wyznaczanie wektorów C15 7. Macierz realizacji przedmiotu Odniesienie efektu Efekt do efektów zdefiniowanych dla programu Cele przedmiotu Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Sposoby oceny K_W C1 W1-7 W, C kolokwium 1 C7-10 egzamin pisemny K_W C2 W8-15 W, C kolokwium 2

9 C11-15 egzamin pisemny K_U C1, C2, C3 W1-15 C1-15 W, C kolokwium 2 egzamin pisemny K_K C3 8. Metody dydaktyczne Realizacja przedmiotu obejmuje następujące formy zajęć kontaktowych: - wykład; - ćwiczenia stanowiące ilustrację materiału objętego wykładem; - konsultacje prowadzonych cotygodniowo, z których korzystać może każdy student. 9. Ocena osiągniętych efektów Kryteria oceny Student, który osiągnął zakładany poziom wiedzy, posiadł wymagane umiejętności, cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi,które są zdefiniowane w efektach dla modułu, zalicza moduł Student, który nie osiągnął zakładanych efektów, nie zalicza modułu. Student, który zaliczył moduł na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 Umie obliczać proste układy statycznie wyznaczalne nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie zastosować je do obliczeń w typowych przypadkach ale nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3,5 ale również umie zastosować je do obliczeń układów płaskich o obciążeniach skupionych i ciągłych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4,0 ale również umie zastosować je do obliczeń układów przestrzennych. Jak na 4,5 ale również wykazuje twórcze podejście do rozwiązywanego problemu. Umie wyznaczać prędkości, przyspieszenia w ruchu punktu materialnego nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie zastosować je do obliczeń w typowych przypadkach nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3,5 ale również umie zastosować je do obliczeń w przypadkach bardziej skomplikowanych przypadkach. Umie ułożyć równania ruchu dla układów kinematycznych bardziej złożonych niż przypadku oceny 4,5 Jak na 4,5 ale również wykazuje twórcze podejście do rozwiązywanego problemu Sposoby oceny Sposób wystawiania ocen formujących przedmiotu i oceny podsumowującej Ocena formująca F1 Kolokwium nr 1 F2 Kolokwium nr 2

10 P1 P2 Ocena podsumowująca Zaliczenie z ćwiczeń na podstawie kolokwiów (średnia arytmetyczna F1 i F2) Egzamin pisemny 10. Literatura podstawowa i uzupełniająca Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia przedmiotu: 1. Lejko J.: Mechanika ogólna. Tomy I, II, Warszawa, PWN Osiński Z.: Mechanika ogólna. Warszawa, PWN Literatura uzupełniająca do samodzielnego studiowania 1.Hendzel Z., Zylski W.: Mechanika ogólna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Nakład pracy studenta. Dane z planu studiów: W30 C15-45 godz. zajęć kontaktowych. 5 ECTS - odpowiada godz. całkowitego nakładu pracy studenta. Całkowita liczba godzin nakładu pracy studenta w 1 semestrze: 130 godz. Forma Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach Studiowanie notatek: Godziny kontaktowe 5 godz./sem. 30 godz./sem. Studiowanie literatury: 5 godz./sem. Wykład Ćwiczenia Konsultacje Egzamin ćwiczeń: 15 godz./sem. kolokwiów: 10 godz./sem. konsultacji: 2.00 godz./sem. egzaminu: godz./sem. Godziny kontaktowe: 30 godz./sem. Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem. Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem. Egzamin ustny: 0.00 godz./sem. Dokończenia/studiowanie zadań: 15 godz./sem. 12. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 1. Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Piotr Strzelczyk 2. Dyrektor Instytutu dr inż. Wojciech Żyłka Przemyśl, dnia 10 września 2012 r.

11 Instytut Mechatroniki KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Instytut Mechatroniki studiów 2. Nazwa kierunku studiów Mechatronika 3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 4. Profil studiów ogólnoakademicki 5. Poziom pierwszego stopnia 6. Nazwa przedmiotu Mechanika II 7. Kod przedmiotu K Poziom / kategoria przedmiotu przedmiot kierunkowego 9. Status przedmiotu obowiązkowy dla programu 10. Usytuowanie modułu w planie studiów sem: 2, ( W30 C15) 11. Język wykładowy polski 12. Liczba punktów ECTS 4 ECTS 13. Imię i nazwisko koordynatora dr hab. inż. Piotr Strzelczyk 14 Dane kontaktowe koordynatora 15. Pozostałe osoby prowadzące przedmiot 2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar godzinowy Wykład Ćwiczenia DW DC Konserwatorium DK Laboratorium DL Projekt DP Seminarium DS. Praktyka DZ 3. Cele przedmiotu C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dynamiki ciał sztywnych. C2. Kształtowanie umiejętności samokształceniowych 4. Wymagania wstępne dla przedmiotu Wymagania formalne: Umiejętność rozwiązywania układów równań algebraicznych. Znajomość aparatu matematycznego z zakresu algebry liniowej, trygonometrii i geometrii. Umiejętność opisu statyki i kinematyki nieodkształcalnych ciał materialnych. Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych: Zrozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się. Umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, samo się 5. Modułowe efekty i metody weryfikacji efektów MEK Opis efektów Formy zajęć/metody dydaktyczne Sposoby weryfikacji każdego z Odniesienie do kierunkowych Pokrycie efektów

12 Wiedza Posiada podstawową wiedzę z zakresu dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych.. Umiejętności potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętność samo się Kompetencje Jest świadomy konieczności samo prowadzące do osiągnięcia danego efektu wykład, ćwiczenia wykład, ćwiczenia wymienionych efektów Kolokwium 1, zaliczenie ćwiczeń cz. pisemna Kolokwium 1, zaliczenie ćwiczeń cz. pisemna efektów K_W001, K_W002 obszarowych T1A_W TIA_W TIA_W K_U001 T1A_U01 ++ wykład, ćwiczenia K_K001 T1A_K Treści dla modułu Wykłady TK TK01 Treści Zasady dynamiki Newtona, różniczkowe równania ruchu punku. Zasada d Alemberta. Ruch względny punktu. Realiz. na W1,W2 Odnies. do MEK TK02 Ruch drgający punktu materialnego: drgania swobodne nietłumione i tłumione, drgania wymuszone nietłumione i tłumione. Rezonans mechaniczny, modulacja i dudnienia, W4,W5 TK03 Dynamika układu punktów materialnych, siły zewnętrzne i wewnętrzne. wektor pędu układów punktów, równania ruchu środka masy układu, wektor pędu układów punktów, równania ruchu środka masy układu, wektor popędu układu sił, zasada zachowania pędu. W7,W8 TK04 Układy o zmiennej masie: równanie Mieszczerskiego, Wzór Ciołkowskiego. Środek masy układu. W9 TK05 Wektor krętu układu określony względem nieruchomego i ruchomego bieguna, zmiana wektora krętu w czasie, zasada zachowania krętu. Geometria mas: masowe momenty statyczne, bezwładności i dewiacji, główne centralne osie bezwładności. Twierdzenie Steinera. W10, W11 TK06 Dynamika bryły. Ruch postępowy bryły, różniczkowe równanie ruchu. Ruch obrotowy i płaski bryły. Zasady opisu ruchu układu brył. Metody energetyczne opisu ruchu. Energia kinetyczna punktu materialnego, bryły i układu brył Praca siły i układu sił działających na punkt, bryłę i układ brył. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy. W12, W13 TK07 Pole potencjalne, praca sił pola, zasada zachowania energii mechanicznej. Moc chwilowa układu. środek prędkości, chwilowy środek przyspieszenia. W14, W15,

13 Ruch złożony punktu: wektor prędkości bezwzględnej i przyspieszenia bezwzględnego Ćwiczenia TK TK08 Treści Zasada d Alemberta.- przykłady zastosowań. Drgania mechaniczne tłumione i nietłumione Realizacja na C1 Odnies. do MEK TK09 Wyznaczanie wektora krętu układu określony względem nieruchomego i ruchomego bieguna, zmiana wektora krętu w czasie, zasada zachowania krętu. C2 TK10 Wyznaczanie masowych momentów bezwładności i dewiacji, główne centralne osie bezwładności zadania. C4 TK11 Dynamika bryły. Ruch postępowy bryły, różniczkowe równanie ruchu. Ruch obrotowy i płaski bryły. Zasady opisu ruchu układu brył. Metody energetyczne opisu ruchu przykłady obliczeń i zastosowań. C5 TK12 Energia kinetyczna punktu materialnego, bryły i układu brył rozwiązywanie zadań. TK13 Praca siły i układu sił działających na punkt, bryłę i układ brył. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy rozwiązywanie zadań. C6 C7 TK14 Pole potencjalne, praca sił pola, zasada zachowania energii mechanicznej rozwiązywanie zadań. Obliczanie mocy chwilowej układu. C8 7. Macierz realizacji przedmiotu Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu Efekt Cele przedmiotu Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Sposoby oceny K_W C1 W1-15 C1-7 W, C kolokwium 1 kolokwium 2 K_U C1, C2 W1-15 C1-7 W, C kolokwium 1 kolokwium 2 K_K C2 C kolokwium 1 kolokwium 2 8. Metody dydaktyczne Realizacja przedmiotu obejmuje następujące formy zajęć kontaktowych: - wykład; - ćwiczenia stanowiące ilustrację materiału objętego wykładem; - konsultacje prowadzonych cotygodniowo, z których korzystać może każdy student. 9. Ocena osiągniętych efektów Kryteria oceny

14 Student, który osiągnął zakładany poziom wiedzy, posiadł wymagane umiejętności, cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi,które są zdefiniowane w efektach dla modułu, zalicza moduł Student, który nie osiągnął zakładanych efektów, nie zalicza modułu. Student, który zaliczył moduł na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 Umie obliczać proste przypadki dynamiki bryły sztywnej nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie zastosować je do obliczeń w typowych przypadkach dynamiki klasycznej nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3,5 ale również umie przeprowadzić analizę zadanego układu mechanicznego i samodzielnie sformułować równania ruchu nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4,0 ale również potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę parametryczną ruchu układu mechanicznego Jak na 4,5 ale również wykazuje twórcze podejście do rozwiązywanego problemu Sposoby oceny Sposób wystawiania ocen formujących przedmiotu i oceny podsumowującej Ocena formująca F1 Kolokwium nr 1 F2 Kolokwium nr 2 Ocena podsumowująca P1 Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwiów (średnia arytmetyczna F1 i F2) P2 Egzamin pisemny 10. Literatura podstawowa i uzupełniająca Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia przedmiotu: 1. Lejko J.: Mechanika ogólna. Tomy I, II, Warszawa, PWN Osiński Z.: Mechanika ogólna. Warszawa, PWN Literatura uzupełniająca do samodzielnego studiowania 1.Hendzel Z., Zylski W.: Mechanika ogólna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Nakład pracy studenta. Dane z planu studiów: W30 C15-45 godz. zajęć kontaktowych.

15 4 ECTS - odpowiada godz. całkowitego nakładu pracy studenta. Całkowita liczba godzin nakładu pracy studenta w 2 semestrze: 106 godz. Forma Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach Godziny kontaktowe Studiowanie notatek: 30 godz./sem. 5 godz./sem. kolokwiów: Kolokwia; Studiowanie literatury: 15 godz./sem godz./sem. 5 godz./sem. Wykład Ćwiczenia ćwiczeń: 15 godz./sem. Godziny kontaktowe: 15 godz./sem. Dokończenia/studiowanie zadań: 15 godz./sem. Konsultacje konsultacji: 2.00 godz./sem. Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem. 12. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 1. Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Piotr Strzelczyk 2. Dyrektor Instytutu dr inż. Wojciech Żyłka Przemyśl, dnia 10 września 2012 r.

16 Instytut Mechatroniki KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Instytut Mechatroniki studiów 2. Nazwa kierunku studiów Mechatronika 3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 4. Profil studiów ogólnoakademicki 5. Poziom pierwszego stopnia 6. Nazwa przedmiotu Wytrzymałość materiałów 7. Kod przedmiotu K03 8. Poziom / kategoria przedmiotu przedmiot kierunkowego 9. Status przedmiotu obowiązkowy dla programu 10. Usytuowanie modułu w planie studiów sem: 3 ( W30 C15 L15) 11. Język wykładowy polski 12. Liczba punktów ECTS 5 ECTS 13. Imię i nazwisko koordynatora dr inż. Adam Woś 14 Dane kontaktowe koordynatora 15. Pozostałe osoby prowadzące przedmiot 2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar godzinowy Wykład Ćwiczenia Konserwa- Labora- DW DC torium DK torium DL Projekt DP Seminarium DS. Praktyka DZ 3. Cele przedmiotu C1. Zapoznanie się z pojęciami podstawowymi dot. wytrzymałości materiałów. C 2. Zdobycie umiejętności analizy odkształceń i naprężeń. C3. Poznanie podstaw projektowania przekrojów elementów maszyn na podstawie warunków wytrzymałościowych 4. Wymagania wstępne dla przedmiotu Wymagania formalne: wpis na III semestr studiów Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych: znajomość mechaniki ogólnej z I roku studiów/uczęszczanie na zajęcia z danego modułu zgodnie z planem zajęć 5. Modułowe efekty i metody weryfikacji efektów MEK Opis efektów Formy zajęć/metody Sposoby weryfikacji każdego z Odniesienie Pokrycie

17 Wiedza dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu wymienionych efektów do kierunkowy ch efektów efektów obszarowych Zna pojęcie podstawowe, siły wew. I zewnętrzne, właściwości fizyczne materiałów wykład, ćwiczenia obliczeniowe, laboratorium kolokwium, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin cz. pisemna K_W001 T1A_W03 T1A_W04 T1A_W07 Umiejętności Zna pojęcie naprężenia i od wykład, ćwiczenia obliczeniowe, laboratorium kolokwium, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin cz. pisemna K_W001 T1A_W03 T1A_W04 T1A_W07 Potrafi wyznaczać naprężenia w wielostopniowych prętach rozciąganych/ściskanyc h (przypadki statycznie wyznaczalne i statycznie niewyznaczalne). Potrafi dobierać przekroje elementów pracujących na ściskanie i rozciąganie I ścinanie wykład, ćwiczenia obliczeniowe, laboratorium kolokwium, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin cz. pisemna. K_U001 K_U004 T1A_U01 T1A_U05 MEK_U3 Potrafi wyznaczać naprężenia w wielostopniowych prętach poddanych skręcaniu i zginaniu (przypadki statycznie wyznaczalne i statycznie niewyznaczalne). Potrafi dobierać przekroje elementów pracujących na skręcanie zginanie Potrafi wyznaczać ugięcia i obroty belek w wybranych miejscach. Umie dobrać przekrój z warunku wytrzymałościowego Potrafi wyznaczać wymiary w prętach wybaczanych wykład, ćwiczenia obliczeniowe, laboratorium wykład, ćwiczenia obliczeniowe, laboratorium kolokwium, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin cz pisemna Kolokwium, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin cz pisemna K_U001 K_U004 K_U001 K_U004 T1A_U01 T1A_U05 T1A_U01 T1A_U05

18 MEK_U4 Zna problemy wytrzymałości złożonej np. zginanie ze skręcaniem, zginanie z udziałem sił tnących. Zna hipotezy wytężeniowe Zna problemy twardości i udarności materiałów K_U001 K_U004 T1A_U01 T1A_U05 Kompetencje Potrafi na bazie wiedzy i umiejętności samodzielnie zaprojektować przy zadanych obciążeniach wymiary prostych elementów maszyn wykład, ćwiczenia obliczeniowe, laboratorium K_K001 T1A_K01,, 6. Treści dla modułu Wykłady TK TK01 TK02 TK03 TK04 TK05 TK06 TK07 TK08 TK09 Treści Pojęcia podstawowe, siły wewnętrzne i zewnętrzne, elementy wysiłku przekroju Pojecie naprężenia, od, uogólnione Prawo Hooke`a. Charakterystyki geometryczne figur płaskich: moment statyczny, moment bezwładności, moment dewiacji, koło Mohra. Analiza pręta statycznie wyznaczalnego, ściskanie- rozciąganie, rozkłady sił wewnętrznych i przemieszczeń, warunek wytrzymałościowy, warunek sztywnościowy Analiza pręta statycznie niewyznaczalnego metoda ciągłości odkształceń Uproszczona analiza płaskiego stanu naprężenia i od,. Skręcanie prętów o przekroju kołowym, rozkłady sił wewnętrznych i deformacji, warunki wytrzymałościowy i sztywnościowy, przypadki statycznie niewyznaczalne Zginanie proste, rozkład sił wewnętrznych, warunek wytrzymałościowy, projektowanie przekrojów Wyboczenie prętów ściskanych Realiz. na W1, W2 W3, W4 W5, W6, W7 W8 W9, W10 W11 W12, W13 W14, W15, W16 W17 W18, W19 W20 W21, W22 W23, W24, W25 Odnies. do MEK MEK_U3

19 TK10 TK11 Ugięcia i obroty belek, dobieranie przekroju, momenty statyczne i bezwładności figur płaskich Hipotezy wytężeniowe, wytrzymałość złożona, zginanie ze skręcaniem z udziałem sił tnących. W25 W26 W27 W28, W29, W30 MEK_U3 MEK_U Ćwiczenia TK Treści Realiz. na C1-C2 Odnies. do MEK TK12 Obliczanie elementów ściskanych i rozciąganych o jednoosiowym i płaskim stanie naprężenia TK13 Praktyczne obliczenia na ścinanie elementów konstrukcyjnych C3 TK14 Obliczanie walczaka ciśnieniowego C4 TK15 Obliczanie prętów okrągłych na skręcanie C5, C6 TK16 Obliczanie belek na zginanie czyste i złożone. C7, C8 TK17 Obliczanie ugięć ugięć belek podpartych dwustronnie i jednostronnie C9, C10 MEK_U3 TK18 Obliczanie prętów prostych ściskanych na wyboczenie C11 C12 MEK_U3 TK19. Obliczanie elementów na wytrzymałość złożoną: 8.1. Zginanie i ścinanie, 8.2. Zginanie i ściskanie lub rozciąganie, 8.3. Zginanie i skręcanie. C13, C14, C15 MEK_U Laboratorium TK20 Własności fizyczne materiałów. L1 TK21 Działanie i obsługa zrywarki - dobór próbek. L2 TK22 Badanie wytrzymałości na rozciąganie, wykresy rozciągania, wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i naprężeń dopuszczalnych L4, L3 TK23 Badanie wytrzymałości na ściskanie, wykresy ściskania, wyznaczanie wytrzymałości na ściskanie i naprężeń dopuszczalnych. L5, L6, TK24 Badanie wytrzymałości na ścinanie wyznaczanie wytrzymałości na ścinanie i naprężeń dopuszczalnych. L8, L7 TK25 Badanie wytrzymałości na zginanie, wyznaczanie wytrzymałości na zginanie i naprężeń dopuszczalnych L10, L9 TK26 Badanie wytrzymałości na skrecanie, wyznaczanie wytrzymałości na zginanie i naprężeń dopuszczalnych L12, L11 TK27 Badanie udarności młotem Charpiego- dobór próbek L13 MEK_U4 TK28 Pomiar twardości metoda Brinella L14 MEK_U4

20 TK29 Pomiar twardości metoda Rockwella L15 MEK_U4 7. Macierz realizacji przedmiotu Odniesienie efektu Efekt do efektów zdefiniowanych dla programu Cele przedmiotu Treści programowe K_W001 C1 W1-8 C1-3 L1-2 K_W001 C2, W1-30 C4-15 L3-15 MEK_U3 MEK_U4 K_U001 K_U004 K_U001 K_U004 K_U001 K_U004 K_U001 K_U004 K_K001 C1,C2,C3 C2,C3 W5-16 C1-4 L2-7 C2,C3 W14-22 C4-15 L10-11 C2,C3 W23-27 C9-12 L- C2,C3 W28-30 C13-15 L13-15 Narzędzia dydaktyczne Sposoby oceny W, C, L kolokwium, zaliczenie ćwiczeń zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin pisemny W, C, L kolokwium, zaliczenie ćwiczeń zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin pisemny W, C, L kolokwium, zaliczenie ćwiczeń zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin pisemny W, C, L kolokwium, zaliczenie ćwiczeń zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin pisemny W, C, L kolokwium, zaliczenie ćwiczeń zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin pisemny W, C, L kolokwium, zaliczenie ćwiczeń zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin pisemny 8. Metody dydaktyczne Realizacja przedmiotu obejmuje następujące formy zajęć kontaktowych: - wykład problemowy, - ćwiczenia będący praktycznym obrazem wykładu, - laboratorium będące praktycznym obrazem wykładu i ćwiczeń, - konsultacje prowadzonych cotygodniowo, z których korzystać może każdy student. 9. Ocena osiągniętych efektów

Kursy oferowane w języku angielskim

Kursy oferowane w języku angielskim Kursy oferowane w języku angielskim nazwa kursu tyg. wymiar godz. W C L P S ECTS sem. Basics of Thermodynamics 1 + 1 letni Fundamentals of Fluid Mechanics 1 + 1 letni Fundamental Mechanics and Strength

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH

INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM EDUKACYJNYCH GIER WIDEO I GIER W TECHNOLOGII FLASH Wirtualna Fizyka Wiedza Prawdziwa nr projektu WND-POKL.03.03.04-00-032/10 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego INNOWACYJNY PROGRAM NAUCZANIA Z WYKORZYSTANIEM

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P III 3 2 30 IV 2 2 30 V 2 4 60

WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L P III 3 2 30 IV 2 2 30 V 2 4 60 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 14 Przedmiot: Podstawy konstrukcji maszyn + CAD I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU

SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Zał. nr 4 do ZW SEMESTR 1 WYDZIAŁ GEOINŻYNIERII, GÓRNICTWA I GEOLOGII KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Zaawansowane metody obliczeń numerycznych Nazwa w języku angielskim Advanced numerical calculation

Bardziej szczegółowo

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI:

Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: Programy przedmiotów na studiach niestacjonarnych II stopnia kierunek Automatyka i Robotyka 1 SPIS TREŚCI: IDENTYFIKATOR NAZWA PRZEDMIOTU STRONA AAPN01U00N11 JĘZYK ANGIELSKI W MECHANICE I BUDOWIE MASZYN...

Bardziej szczegółowo

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013

Karty kursów. Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Karty kursów Studia prowadzone w Instytucie Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie od roku akad. 2012/2013 Kierunek: Studia: Edukacja techniczno-informatyczna I stopnia, niestacjonarne Specjalności:

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1

MECHATRONIKA. 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE. Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM. 2009r 1 Dr hab. inż. Andrzej PIĘTAK prof. UWM MECHATRONIKA 1. WPROWADZENIA i POJĘCIA PODSTAWOWE - Podstawowe pojęcia mechatroniki - Przykłady urządzeń mechatronicznych - Analiza procesowa systemów mechatronicznych

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Język angielski. Systemy i Sieci Telekomunikacji Cyfrowej. Znajomość języka angielskiego na poziomie B1 Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI KATALOG PRZEDMIOTÓW Kierunek Biznes Elektroniczny Studia I stopnia o profilu praktycznym Rok akademicki: 2015/2016 1 Spis treści Analiza matematyczna...

Bardziej szczegółowo

C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a

C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a Kod przedmiotu: BUD-SIIKBiI-PSP-C1-7 Język w ykładowy: polski 2 / II Godzin w tygodniu - - 2 - Punkty kredytowe ECTS - - 2 -

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT...... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna) nr albumu... DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- studia II stopnia (magisterskie) czas trwania: 3 semestry Siedlce 2013/2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII

WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII WYDZIAŁ OCEANOGRAFII I GEOGRAFII INSTYTUT GEOGRAFII KIERUNEK: GEOGRAFIA STUDIA I STOPNIA TRYB STACJONARNY PROGRAM STUDIÓW TREŚCI I EFEKTY KSZTAŁCENIA PROGRAM OBOWIĄZUJE OD ROKU AKAD. 2012/2013 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA WYKAZ PRZEDMIOTÓW I KARTY OPISU POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW DLA NABORU 2011/2012 STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Kierunek: Ekonomia Kod Wyszczególnienie Nr strony przedmiotu I/1 Język obcy obowiązkowy - angielski

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński

METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński METODY NUMERYCZNE W MECHANICE ORAZ ICH WPŁYW NA ROZWÓJ MECHANIKI W POLSCE Tadeusz Burczyński Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Politechnika Śląska Instytut Informatyki Politechnika

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku Program studiów dla kierunku Inżynieria bezpieczeństwa Załącznik do Uchwały Senatu nr 6/000/0 z dnia lutego 0 roku zmieniony Uchwałą Senatu nr 6/000/0 z dnia 8 czerwca 0 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Matematyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy dla wszystkich specjalności Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka

PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka PAKIET INFORMACYJNY ECTS dla kierunku informatyka I stopnia Profil ogólnoakademicki Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Kielce, 2013 W Y D Z I A Ł M A T E M AT

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA]

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] [TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] 1 Spis treści Wstęp... 4 Cel oraz zakres pracy... 4 Wprowadzenie w tematykę dźwigarów warstwowych oraz szczegółowe zdefiniowanie przedmiotu pracy... 4 Materiały okładzin

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW. dr Andrzej Jagodziński Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/FPIA/SRG USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Strategia rozwoju gminy Strategy of development of district Kierunek

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo