KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów"

Transkrypt

1 Instytut Mechatroniki KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Instytut Mechatroniki studiów 2. Nazwa kierunku studiów Mechatronika 3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 4. Profil studiów ogólnoakademicki 5. Poziom pierwszego stopnia 6. Nazwa przedmiotu wprowadzenie do mechatroniki 7. Kod przedmiotu K Poziom / kategoria przedmiotu przedmiot kierunkowego 9. Status przedmiotu obowiązkowy dla programu 10. Usytuowanie modułu w planie studiów sem: 3 ( W15 L15 P15) 11. Język wykładowy polski 12. Liczba punktów ECTS 4 ECTS 13. Imię i nazwisko koordynatora dr hab. inż. Mirosław Śmieszek 14 Dane kontaktowe koordynatora 15. Pozostałe osoby prowadzące przedmiot 2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar godzinowy Wykład Ćwiczenia Konserwa- Labora- Projekt DW DC torium DK torium DL DP Cele przedmiotu C1. Zapoznanie z interdyscyplinarnym spojrzeniem na produkt. C2. Zapoznanie z systemami pomiarowymi. C3. Zapoznanie z układami wykonawczymi. C4. Zapoznanie z metodami modelowania i badań symulacyjnych. Seminarium DS. Praktyka DZ 4. Wymagania wstępne dla przedmiotu Wymagania formalne: Wiedza z matematyki, informatyki, elektrotechniki i mechaniki na poziomie semestru I i II studiów inżynierskich Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych: Na poziomie matematyki, informatyki, elektrotechniki i mechaniki studiów inżynierskich. 5. Modułowe efekty i metody weryfikacji efektów MEK Opis efektów Formy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu Sposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów Odniesienie do kierunkowych efektów Pokrycie efektów obszarowych

2 Wiedza Zna zasady funkcjonowania podstawowych układów mechatronicznych Wie na czym polega integracja w mechatronice i jakie przynosi korzyści Umiejętności Potrafi poprawnie i precyzyjnie rozpoznać i zdefiniować zadania i funkcje urządzenia mechatronicznego Potrafi opracować model i projekt prostych urządzeń mechatronicznych wykład, laboratorium, projekty wykład, laboratorium, projekty wykład, laboratorium, projekty wykład, projekty Kolokwium, zaliczenie projektów i laboratorium Kolokwium, zaliczenie projektów i laboratorium Kolokwium, zaliczenie projektów i laboratorium Kolokwium, zaliczenie projektów K_W001 K_W006 K_U001 K_U004 K_U007 K_U012 K_U013 K_U014 T1A_W07 T1A_W03, T1A_W04 T1A_U01 T1A_U05 T1A_U10 T1A_U14 T1A_U15 T1A_U16 Kompetencje Jest świadomy pracy w zespole i konieczności podnoszenia kwalifikacji wykład, laboratorium K_K001 T1A_K01, 6. Treści dla modułu Wykłady TK TK01 Treści Wprowadzenie i podstawowe pojęcia i definicja z obszaru mechatroniki. System mechatroniczny. Realiz.n a W1-2 Odnies. do MEK TK02 Interdyscyplinarność i integracja w produktach mechatronicznych. W3-4 TK03 Czujniki i przetworniki oraz metody pomiarowe. W5-6 TK04 Przetwarzanie sygnałów. W7-8 TK05 Systemy mechaniczne, elektryczne i hydrauliczne jako podstawowe W9-10 układy przekazywania energii. TK06 Modelowanie i badania symulacyjne. W11-12 TK07 Sterowanie układów mechatronicznych. W13-14 Tk08 Przykłady dydaktyczne produktów i rozwiązań mechatronicznych w dziedzinie budowy maszyn oraz techniki samochodowej. W15

3 6. 2. Laboratorium TK Treści Realiz. Odnies. na do MEK TK09 Sensoryka L1-4 TK10 Przetwarzanie sygnałów pomiarowych. L5-6 TK11 Badania symulacyjne układów wykonawczych. L7-9 TK12 Napęd mechatroniczny. L10-11 TK13 Badania stanowiskowe elementów mechatronicznych układów L12-13 bezpieczeństwa pojazdu. TK14 Programowanie i sterowanie wybranych układów mechatronicznych. L Projekt TK Treści Realiz. Odnies. na do MEK TK15 Projekt systemu pomiarowego urządzenia mechatronicznego. P1-5 TK16 Projekt układu wykonawczego urządzenia mechatronicznego. P6-10 TK19 Model matematyczny układu mechatronicznego. P Macierz realizacji przedmiotu Odniesienie efektu Efekt do efektów zdefiniowanych dla programu Cele przedmiotu Treści programowe K_W001 C1 W1,3,5-8 L1-8 K_W006 C1 W1-2,8 L3-8 P1-6 K_U001 K_U004 K_U007 K_U012 K_U013 K_U014 C4 K_K001 C1 C2, C3 W3,5,7 L1-8 W1,2,6 P3-8 Narzędzia dydaktyczne Sposoby oceny W, L kolokwium zaliczenie wykładu i laboratoriów W, L, P kolokwium zaliczenie wykładu laboratorium i projektów W, L kolokwium zaliczenie wykładu i laboratoriów W, P kolokwium zaliczenie wykładu i projektów

4 8. Metody dydaktyczne Realizacja przedmiotu obejmuje następujące formy zajęć kontaktowych: - wykład problemowy, - laboratorium i projekty, - konsultacje prowadzonych cotygodniowo, z których korzystać może każdy student. 9. Ocena osiągniętych efektów Kryteria oceny Student, który osiągnął zakładany poziom wiedzy, posiadł wymagane umiejętności, cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi,które są zdefiniowane w efektach dla modułu, zalicza moduł Student, który nie osiągnął zakładanych efektów, nie zalicza modułu. Student, który zaliczył moduł na ocenę 3 na ocenę 4 na ocenę 5 Zna zasady funkcjonowania podstawowych układów mechatronicznych Wie na czym polega integracja w mechatronice i jakie przynosi korzyści Potrafi poprawnie i precyzyjnie rozpoznać i zdefiniować zadania i funkcje urządzenia mechatronicznego Potrafi opracować model i projekt prostych urządzeń mechatronicznych Jak na ocenę 3 ale również wymienić podstawowe układy zastosowane w urzadzeniu Jak na ocenę 3 ale również zna przykłady rozwiązań konstrukcyjnych urządzeń mechatronicznych Jak na ocenę 3 ale również potrafi podać podstawowe charakterystyki elementów urządzenia Jak na ocenę 3 ale również potrafi poprawnie określić algorytm układu sterowania Jak na ocenę 4 ale również potrafi poprawnie określić strukturę układu i powiązania Jak na ocenę 4 ale również potrafi określić profity wynikające z integracji Jak na ocenę 4, ale również potrafi wyznaczyć podstawowe charakterystyki elementów urządzenia mechatronicznego. Jak na ocenę 4, ale również potrafi dokonać symulacji wykorzystujących opracowany model Sposoby oceny Sposób wystawiania ocen formujących przedmiotu i oceny podsumowującej Ocena formująca F1 Kolokwium F2 Projekty F3 Laboratorium Ocena podsumowująca P1 Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwium P2 Zaliczenie przedmiotu na podstawie średniej arytmetycznej P1, F2 i F3

5 10. Literatura podstawowa i uzupełniająca Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia przedmiotu: 1. Heiman B. - Mechatronika. Komponenty, metody, przykłady. PWN, Warszawa, Schmid D. Mechatronika. Wyd. REA, Warszawa, 2002 Literatura uzupełniająca do samodzielnego studiowania 1. Gawrysiak M.: Mechatronika i projektowanie mechatroniczne. Wyd. Pol. Białostockiej, Białystok, Nakład pracy studenta. Dane z planu studiów: W15 L15 P15-45 godz. zajęć kontaktowych. 4 ECTS - odpowiada godz. całkowitego nakładu pracy studenta. Całkowita liczba godzin nakładu pracy studenta w 1 semestrze: 105 godz. Forma Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach Wykład Projekty kolokwium: 2.00 godz./sem. Przygotowanie zajęć projektowych: godz./sem. Godziny kontaktowe godz./sem. Kolokwium: 1.00 godz./sem. Godziny kontaktowe: godz./sem. Studiowanie notatek: 5.00 godz./sem. Studiowanie literatury: 4.00 godz./sem. Dokończenia projektów: godz./sem. Laboratorium Przygotowanie zajęć projektowych: godz./sem. Godziny kontaktowe: godz./sem. Wykonanie sprawozdań: godz./sem. Konsultacje Zaliczenie konsultacji: 2.00 godz./sem. zaliczenia: 3.00 godz./sem. Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem. Zaliczenie pisemne: 1.00 godz./sem. 12. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 1. Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Mirosław Śmieszek 2. Dyrektor Instytutu dr inż. Wojciech Żyłka Przemyśl, dnia 10 września 2012 r.

6 Instytut Mechatroniki KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Instytut Mechatroniki studiów 2. Nazwa kierunku studiów Mechatronika 3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 4. Profil studiów ogólnoakademicki 5. Poziom pierwszego stopnia 6. Nazwa przedmiotu Mechanika I 7. Kod przedmiotu K Poziom / kategoria przedmiotu przedmiot kierunkowego 9. Status przedmiotu obowiązkowy dla programu 10. Usytuowanie modułu w planie studiów sem: 1, ( W30 C30) 11. Język wykładowy polski 12. Liczba punktów ECTS 5 ECTS 13. Imię i nazwisko koordynatora dr hab. inż. Piotr Strzelczyk 14 Dane kontaktowe koordynatora 15. Pozostałe osoby prowadzące przedmiot 2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar godzinowy Wykład Ćwiczenia DW DC Konserwatorium DK Laboratorium DL Projekt DP Seminarium DS. Praktyka DZ 3. Cele przedmiotu C1. Uzyskanie wiedzy z zakresu statyki i kinematyki C2. Zdobycie umiejętności obliczania układów statycznie wyznaczalnych i obliczania kinematyki punktu materialnego i bryły sztywnej C3. Wyrobienie nawyku samodzielnego uczenia się 4. Wymagania wstępne dla przedmiotu Wymagania formalne: Wiedza z matematyki i fizyki na poziomie matury szkoły średniej Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych: Na poziomie matury szkoły średniej. 5. Modułowe efekty i metody weryfikacji efektów MEK Opis efektów Formy zajęć/metody dydaktyczne Sposoby weryfikacji każdego z Odniesienie do kierunkowych Pokrycie efektów

7 Wiedza posiada podstawową wiedzę z zakresu statyki nieodkształcalnych ciał materialnych. posiada podstawową wiedzę z zakresu kinematyki układów mechanicznych Umiejętności potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętność samo się i rozumie potrzebę, potrafi pracować w grupie. Kompetencje Jest świadomy konieczności samo prowadzące do osiągnięcia danego efektu wykład, ćwiczenia wykład, ćwiczenia wykład, ćwiczenia wymienionych efektów Kolokwium 1, zaliczenie ćwiczeń cz. pisemna Kolokwium 2, zaliczenie ćwiczeń cz. pisemna Zaliczenie ćwiczeń cz. pisemna efektów K_W001, K_W002 K_W001, K_W002 K_U001 K_U004 obszarowych T1A_W TIA_W TIA_W T1A_W TIA_W TIA_W T1A_U01 ++ T1A_U05 + wykład, ćwiczenia K_K001 T1A_K Treści dla modułu Wykłady TK Treści Realiz. na TK01 Statyka ciała stałego: wektor siły, analityczny zapis wektora siły, układy sił, wektor sumy, analityczny zapis wektora sumy, twierdzenie o rzucie wektora sumy na dowolną oś. Aksjomaty statyki, więzy i ich reakcje. W1,W2 Odnies. do MEK TK02 Zbieżny układ sił, układy statycznie wyznaczalne i przesztywnione. Kratownice. Wektor momentu siły względem bieguna i względem osi, moment ogólny układu sił twierdzenie o zmianie bieguna momentu ogólnego, moment siły wypadkowej. Para sił, twierdzenie o parach. W3,W4 TK03 Redukcja dowolnego układu sił. Tarcie suche, tarcie cięgien: hamulec klockowy i taśmowy: wzór Eulera, tarcie toczne. W5, W6 TK04 Środek ciężkości bryły. Momenty statyczne figur płaskich. Kinematyka punktu: parametryczne równania ruch, tor ruchu, wektor prędkości, równanie drogi, wektor przyspieszenia, przyspieszenie styczne i normalne. W7, W8 TK05 Kinematyka bryły: ruch postępowy, wektor prędkości i przyspieszenia dowolnego punktu, ruch obrotowy: kąt obrotu, wektory prędkości kątowej i przyspieszenia. W9, W10

8 TK06 Ruch płaski: wektor prędkości i przyspieszenia dowolnego punktu, chwilowy środek prędkości, chwilowy środek przyspieszenia. Ruch złożony punktu: wektor prędkości bezwzględnej i przyspieszenia bezwzględnego. W11, W12, W13 TK07 Ruch dowolny bryły, wektory prędkości i przyspieszenia dowolnego punktu.. W14, W Ćwiczenia TK TK08 Treści Zapis analityczny wektora siły, układy sił, wektor sumy, różnicy i iloczynu. Realizacja na C1 Odnies.d o MEK TK09 TK10 Wyznaczanie sumy zbieżnego układu sił, układy statycznie wyznaczalne. Kratownice Wyznaczanie wektora momentu siły względem bieguna i względem osi, momentu ogólnego układu sił,. Wyznaczanie momentu pary sił. Redukcja dowolnego układu sił - rozwiązywanie zadań. C2-3, C4 C5-6, C7-8 TK11 Tarcie suche, tarcie cięgien, tarcie toczne- obliczenia. Wyznaczanie środka ciężkości bryły. C9-10 TK12 TK13 Kinematyka punktu: parametryczne równania ruch, tor ruchu, wektor prędkości, równanie drogi, wektor przyspieszenia, przyspieszenie styczne i normalne obliczenia, Kinematyka bryły: ruch postępowy, wektor prędkości i przyspieszenia dowolnego punktu, ruch obrotowy: kąt obrotu, wektory prędkości kątowej i przyspieszenia obliczenia. C11 C12 TK14 Ruch płaski: wektor prędkości i przyspieszenia dowolnego punktu, chwilowy środek prędkości, chwilowy środek przyspieszenia obliczenia. C13 TK15 Ruch złożony punktu: wektor prędkości bezwzględnej i przyspieszenia bezwzględnego obliczenia. C14 TK16 Ruch dowolny bryły, wektory prędkości i przyspieszenia dowolnego punktu wyznaczanie wektorów C15 7. Macierz realizacji przedmiotu Odniesienie efektu Efekt do efektów zdefiniowanych dla programu Cele przedmiotu Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Sposoby oceny K_W C1 W1-7 W, C kolokwium 1 C7-10 egzamin pisemny K_W C2 W8-15 W, C kolokwium 2

9 C11-15 egzamin pisemny K_U C1, C2, C3 W1-15 C1-15 W, C kolokwium 2 egzamin pisemny K_K C3 8. Metody dydaktyczne Realizacja przedmiotu obejmuje następujące formy zajęć kontaktowych: - wykład; - ćwiczenia stanowiące ilustrację materiału objętego wykładem; - konsultacje prowadzonych cotygodniowo, z których korzystać może każdy student. 9. Ocena osiągniętych efektów Kryteria oceny Student, który osiągnął zakładany poziom wiedzy, posiadł wymagane umiejętności, cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi,które są zdefiniowane w efektach dla modułu, zalicza moduł Student, który nie osiągnął zakładanych efektów, nie zalicza modułu. Student, który zaliczył moduł na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 Umie obliczać proste układy statycznie wyznaczalne nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie zastosować je do obliczeń w typowych przypadkach ale nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3,5 ale również umie zastosować je do obliczeń układów płaskich o obciążeniach skupionych i ciągłych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4,0 ale również umie zastosować je do obliczeń układów przestrzennych. Jak na 4,5 ale również wykazuje twórcze podejście do rozwiązywanego problemu. Umie wyznaczać prędkości, przyspieszenia w ruchu punktu materialnego nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie zastosować je do obliczeń w typowych przypadkach nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3,5 ale również umie zastosować je do obliczeń w przypadkach bardziej skomplikowanych przypadkach. Umie ułożyć równania ruchu dla układów kinematycznych bardziej złożonych niż przypadku oceny 4,5 Jak na 4,5 ale również wykazuje twórcze podejście do rozwiązywanego problemu Sposoby oceny Sposób wystawiania ocen formujących przedmiotu i oceny podsumowującej Ocena formująca F1 Kolokwium nr 1 F2 Kolokwium nr 2

10 P1 P2 Ocena podsumowująca Zaliczenie z ćwiczeń na podstawie kolokwiów (średnia arytmetyczna F1 i F2) Egzamin pisemny 10. Literatura podstawowa i uzupełniająca Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia przedmiotu: 1. Lejko J.: Mechanika ogólna. Tomy I, II, Warszawa, PWN Osiński Z.: Mechanika ogólna. Warszawa, PWN Literatura uzupełniająca do samodzielnego studiowania 1.Hendzel Z., Zylski W.: Mechanika ogólna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Nakład pracy studenta. Dane z planu studiów: W30 C15-45 godz. zajęć kontaktowych. 5 ECTS - odpowiada godz. całkowitego nakładu pracy studenta. Całkowita liczba godzin nakładu pracy studenta w 1 semestrze: 130 godz. Forma Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach Studiowanie notatek: Godziny kontaktowe 5 godz./sem. 30 godz./sem. Studiowanie literatury: 5 godz./sem. Wykład Ćwiczenia Konsultacje Egzamin ćwiczeń: 15 godz./sem. kolokwiów: 10 godz./sem. konsultacji: 2.00 godz./sem. egzaminu: godz./sem. Godziny kontaktowe: 30 godz./sem. Udział w konsultacjach: 1.00 godz./sem. Egzamin pisemny: 2.00 godz./sem. Egzamin ustny: 0.00 godz./sem. Dokończenia/studiowanie zadań: 15 godz./sem. 12. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 1. Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Piotr Strzelczyk 2. Dyrektor Instytutu dr inż. Wojciech Żyłka Przemyśl, dnia 10 września 2012 r.

11 Instytut Mechatroniki KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Instytut Mechatroniki studiów 2. Nazwa kierunku studiów Mechatronika 3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 4. Profil studiów ogólnoakademicki 5. Poziom pierwszego stopnia 6. Nazwa przedmiotu Mechanika II 7. Kod przedmiotu K Poziom / kategoria przedmiotu przedmiot kierunkowego 9. Status przedmiotu obowiązkowy dla programu 10. Usytuowanie modułu w planie studiów sem: 2, ( W30 C15) 11. Język wykładowy polski 12. Liczba punktów ECTS 4 ECTS 13. Imię i nazwisko koordynatora dr hab. inż. Piotr Strzelczyk 14 Dane kontaktowe koordynatora 15. Pozostałe osoby prowadzące przedmiot 2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar godzinowy Wykład Ćwiczenia DW DC Konserwatorium DK Laboratorium DL Projekt DP Seminarium DS. Praktyka DZ 3. Cele przedmiotu C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy i umiejętności z zakresu dynamiki ciał sztywnych. C2. Kształtowanie umiejętności samokształceniowych 4. Wymagania wstępne dla przedmiotu Wymagania formalne: Umiejętność rozwiązywania układów równań algebraicznych. Znajomość aparatu matematycznego z zakresu algebry liniowej, trygonometrii i geometrii. Umiejętność opisu statyki i kinematyki nieodkształcalnych ciał materialnych. Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych: Zrozumienie potrzeby ciągłego dokształcania się. Umiejętność pozyskiwania informacji z literatury, samo się 5. Modułowe efekty i metody weryfikacji efektów MEK Opis efektów Formy zajęć/metody dydaktyczne Sposoby weryfikacji każdego z Odniesienie do kierunkowych Pokrycie efektów

12 Wiedza Posiada podstawową wiedzę z zakresu dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych.. Umiejętności potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętność samo się Kompetencje Jest świadomy konieczności samo prowadzące do osiągnięcia danego efektu wykład, ćwiczenia wykład, ćwiczenia wymienionych efektów Kolokwium 1, zaliczenie ćwiczeń cz. pisemna Kolokwium 1, zaliczenie ćwiczeń cz. pisemna efektów K_W001, K_W002 obszarowych T1A_W TIA_W TIA_W K_U001 T1A_U01 ++ wykład, ćwiczenia K_K001 T1A_K Treści dla modułu Wykłady TK TK01 Treści Zasady dynamiki Newtona, różniczkowe równania ruchu punku. Zasada d Alemberta. Ruch względny punktu. Realiz. na W1,W2 Odnies. do MEK TK02 Ruch drgający punktu materialnego: drgania swobodne nietłumione i tłumione, drgania wymuszone nietłumione i tłumione. Rezonans mechaniczny, modulacja i dudnienia, W4,W5 TK03 Dynamika układu punktów materialnych, siły zewnętrzne i wewnętrzne. wektor pędu układów punktów, równania ruchu środka masy układu, wektor pędu układów punktów, równania ruchu środka masy układu, wektor popędu układu sił, zasada zachowania pędu. W7,W8 TK04 Układy o zmiennej masie: równanie Mieszczerskiego, Wzór Ciołkowskiego. Środek masy układu. W9 TK05 Wektor krętu układu określony względem nieruchomego i ruchomego bieguna, zmiana wektora krętu w czasie, zasada zachowania krętu. Geometria mas: masowe momenty statyczne, bezwładności i dewiacji, główne centralne osie bezwładności. Twierdzenie Steinera. W10, W11 TK06 Dynamika bryły. Ruch postępowy bryły, różniczkowe równanie ruchu. Ruch obrotowy i płaski bryły. Zasady opisu ruchu układu brył. Metody energetyczne opisu ruchu. Energia kinetyczna punktu materialnego, bryły i układu brył Praca siły i układu sił działających na punkt, bryłę i układ brył. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy. W12, W13 TK07 Pole potencjalne, praca sił pola, zasada zachowania energii mechanicznej. Moc chwilowa układu. środek prędkości, chwilowy środek przyspieszenia. W14, W15,

13 Ruch złożony punktu: wektor prędkości bezwzględnej i przyspieszenia bezwzględnego Ćwiczenia TK TK08 Treści Zasada d Alemberta.- przykłady zastosowań. Drgania mechaniczne tłumione i nietłumione Realizacja na C1 Odnies. do MEK TK09 Wyznaczanie wektora krętu układu określony względem nieruchomego i ruchomego bieguna, zmiana wektora krętu w czasie, zasada zachowania krętu. C2 TK10 Wyznaczanie masowych momentów bezwładności i dewiacji, główne centralne osie bezwładności zadania. C4 TK11 Dynamika bryły. Ruch postępowy bryły, różniczkowe równanie ruchu. Ruch obrotowy i płaski bryły. Zasady opisu ruchu układu brył. Metody energetyczne opisu ruchu przykłady obliczeń i zastosowań. C5 TK12 Energia kinetyczna punktu materialnego, bryły i układu brył rozwiązywanie zadań. TK13 Praca siły i układu sił działających na punkt, bryłę i układ brył. Zasada równowartości energii kinetycznej i pracy rozwiązywanie zadań. C6 C7 TK14 Pole potencjalne, praca sił pola, zasada zachowania energii mechanicznej rozwiązywanie zadań. Obliczanie mocy chwilowej układu. C8 7. Macierz realizacji przedmiotu Odniesienie efektu do efektów zdefiniowanych dla programu Efekt Cele przedmiotu Treści programowe Narzędzia dydaktyczne Sposoby oceny K_W C1 W1-15 C1-7 W, C kolokwium 1 kolokwium 2 K_U C1, C2 W1-15 C1-7 W, C kolokwium 1 kolokwium 2 K_K C2 C kolokwium 1 kolokwium 2 8. Metody dydaktyczne Realizacja przedmiotu obejmuje następujące formy zajęć kontaktowych: - wykład; - ćwiczenia stanowiące ilustrację materiału objętego wykładem; - konsultacje prowadzonych cotygodniowo, z których korzystać może każdy student. 9. Ocena osiągniętych efektów Kryteria oceny

14 Student, który osiągnął zakładany poziom wiedzy, posiadł wymagane umiejętności, cechuje się określonymi kompetencjami społecznymi,które są zdefiniowane w efektach dla modułu, zalicza moduł Student, który nie osiągnął zakładanych efektów, nie zalicza modułu. Student, który zaliczył moduł na ocenę 3 na ocenę 3,5 na ocenę 4 na ocenę 4,5 na ocenę 5 Umie obliczać proste przypadki dynamiki bryły sztywnej nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również umie zastosować je do obliczeń w typowych przypadkach dynamiki klasycznej nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3,5 ale również umie przeprowadzić analizę zadanego układu mechanicznego i samodzielnie sformułować równania ruchu nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4,0 ale również potrafi samodzielnie przeprowadzić analizę parametryczną ruchu układu mechanicznego Jak na 4,5 ale również wykazuje twórcze podejście do rozwiązywanego problemu Sposoby oceny Sposób wystawiania ocen formujących przedmiotu i oceny podsumowującej Ocena formująca F1 Kolokwium nr 1 F2 Kolokwium nr 2 Ocena podsumowująca P1 Zaliczenie wykładów na podstawie kolokwiów (średnia arytmetyczna F1 i F2) P2 Egzamin pisemny 10. Literatura podstawowa i uzupełniająca Wykaz literatury, wymaganej do zaliczenia przedmiotu: 1. Lejko J.: Mechanika ogólna. Tomy I, II, Warszawa, PWN Osiński Z.: Mechanika ogólna. Warszawa, PWN Literatura uzupełniająca do samodzielnego studiowania 1.Hendzel Z., Zylski W.: Mechanika ogólna. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów Nakład pracy studenta. Dane z planu studiów: W30 C15-45 godz. zajęć kontaktowych.

15 4 ECTS - odpowiada godz. całkowitego nakładu pracy studenta. Całkowita liczba godzin nakładu pracy studenta w 2 semestrze: 106 godz. Forma Praca przed zajęciami Udział w zajęciach Praca po zajęciach Godziny kontaktowe Studiowanie notatek: 30 godz./sem. 5 godz./sem. kolokwiów: Kolokwia; Studiowanie literatury: 15 godz./sem godz./sem. 5 godz./sem. Wykład Ćwiczenia ćwiczeń: 15 godz./sem. Godziny kontaktowe: 15 godz./sem. Dokończenia/studiowanie zadań: 15 godz./sem. Konsultacje konsultacji: 2.00 godz./sem. Udział w konsultacjach: 2.00 godz./sem. 12. Zatwierdzenie karty przedmiotu do realizacji 1. Odpowiedzialny za przedmiot dr hab. inż. Piotr Strzelczyk 2. Dyrektor Instytutu dr inż. Wojciech Żyłka Przemyśl, dnia 10 września 2012 r.

16 Instytut Mechatroniki KARTA PRZEDMIOTU 1. Przedmiot i jego usytuowanie w systemie studiów 1. Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Instytut Mechatroniki studiów 2. Nazwa kierunku studiów Mechatronika 3. Forma prowadzenia studiów stacjonarne 4. Profil studiów ogólnoakademicki 5. Poziom pierwszego stopnia 6. Nazwa przedmiotu Wytrzymałość materiałów 7. Kod przedmiotu K03 8. Poziom / kategoria przedmiotu przedmiot kierunkowego 9. Status przedmiotu obowiązkowy dla programu 10. Usytuowanie modułu w planie studiów sem: 3 ( W30 C15 L15) 11. Język wykładowy polski 12. Liczba punktów ECTS 5 ECTS 13. Imię i nazwisko koordynatora dr inż. Adam Woś 14 Dane kontaktowe koordynatora 15. Pozostałe osoby prowadzące przedmiot 2. Formy zajęć dydaktycznych i ich wymiar godzinowy Wykład Ćwiczenia Konserwa- Labora- DW DC torium DK torium DL Projekt DP Seminarium DS. Praktyka DZ 3. Cele przedmiotu C1. Zapoznanie się z pojęciami podstawowymi dot. wytrzymałości materiałów. C 2. Zdobycie umiejętności analizy odkształceń i naprężeń. C3. Poznanie podstaw projektowania przekrojów elementów maszyn na podstawie warunków wytrzymałościowych 4. Wymagania wstępne dla przedmiotu Wymagania formalne: wpis na III semestr studiów Wymagania wstępne w kategorii wiedzy/umiejętności/kompetencji społecznych: znajomość mechaniki ogólnej z I roku studiów/uczęszczanie na zajęcia z danego modułu zgodnie z planem zajęć 5. Modułowe efekty i metody weryfikacji efektów MEK Opis efektów Formy zajęć/metody Sposoby weryfikacji każdego z Odniesienie Pokrycie

17 Wiedza dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu wymienionych efektów do kierunkowy ch efektów efektów obszarowych Zna pojęcie podstawowe, siły wew. I zewnętrzne, właściwości fizyczne materiałów wykład, ćwiczenia obliczeniowe, laboratorium kolokwium, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin cz. pisemna K_W001 T1A_W03 T1A_W04 T1A_W07 Umiejętności Zna pojęcie naprężenia i od wykład, ćwiczenia obliczeniowe, laboratorium kolokwium, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin cz. pisemna K_W001 T1A_W03 T1A_W04 T1A_W07 Potrafi wyznaczać naprężenia w wielostopniowych prętach rozciąganych/ściskanyc h (przypadki statycznie wyznaczalne i statycznie niewyznaczalne). Potrafi dobierać przekroje elementów pracujących na ściskanie i rozciąganie I ścinanie wykład, ćwiczenia obliczeniowe, laboratorium kolokwium, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin cz. pisemna. K_U001 K_U004 T1A_U01 T1A_U05 MEK_U3 Potrafi wyznaczać naprężenia w wielostopniowych prętach poddanych skręcaniu i zginaniu (przypadki statycznie wyznaczalne i statycznie niewyznaczalne). Potrafi dobierać przekroje elementów pracujących na skręcanie zginanie Potrafi wyznaczać ugięcia i obroty belek w wybranych miejscach. Umie dobrać przekrój z warunku wytrzymałościowego Potrafi wyznaczać wymiary w prętach wybaczanych wykład, ćwiczenia obliczeniowe, laboratorium wykład, ćwiczenia obliczeniowe, laboratorium kolokwium, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin cz pisemna Kolokwium, zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin cz pisemna K_U001 K_U004 K_U001 K_U004 T1A_U01 T1A_U05 T1A_U01 T1A_U05

18 MEK_U4 Zna problemy wytrzymałości złożonej np. zginanie ze skręcaniem, zginanie z udziałem sił tnących. Zna hipotezy wytężeniowe Zna problemy twardości i udarności materiałów K_U001 K_U004 T1A_U01 T1A_U05 Kompetencje Potrafi na bazie wiedzy i umiejętności samodzielnie zaprojektować przy zadanych obciążeniach wymiary prostych elementów maszyn wykład, ćwiczenia obliczeniowe, laboratorium K_K001 T1A_K01,, 6. Treści dla modułu Wykłady TK TK01 TK02 TK03 TK04 TK05 TK06 TK07 TK08 TK09 Treści Pojęcia podstawowe, siły wewnętrzne i zewnętrzne, elementy wysiłku przekroju Pojecie naprężenia, od, uogólnione Prawo Hooke`a. Charakterystyki geometryczne figur płaskich: moment statyczny, moment bezwładności, moment dewiacji, koło Mohra. Analiza pręta statycznie wyznaczalnego, ściskanie- rozciąganie, rozkłady sił wewnętrznych i przemieszczeń, warunek wytrzymałościowy, warunek sztywnościowy Analiza pręta statycznie niewyznaczalnego metoda ciągłości odkształceń Uproszczona analiza płaskiego stanu naprężenia i od,. Skręcanie prętów o przekroju kołowym, rozkłady sił wewnętrznych i deformacji, warunki wytrzymałościowy i sztywnościowy, przypadki statycznie niewyznaczalne Zginanie proste, rozkład sił wewnętrznych, warunek wytrzymałościowy, projektowanie przekrojów Wyboczenie prętów ściskanych Realiz. na W1, W2 W3, W4 W5, W6, W7 W8 W9, W10 W11 W12, W13 W14, W15, W16 W17 W18, W19 W20 W21, W22 W23, W24, W25 Odnies. do MEK MEK_U3

19 TK10 TK11 Ugięcia i obroty belek, dobieranie przekroju, momenty statyczne i bezwładności figur płaskich Hipotezy wytężeniowe, wytrzymałość złożona, zginanie ze skręcaniem z udziałem sił tnących. W25 W26 W27 W28, W29, W30 MEK_U3 MEK_U Ćwiczenia TK Treści Realiz. na C1-C2 Odnies. do MEK TK12 Obliczanie elementów ściskanych i rozciąganych o jednoosiowym i płaskim stanie naprężenia TK13 Praktyczne obliczenia na ścinanie elementów konstrukcyjnych C3 TK14 Obliczanie walczaka ciśnieniowego C4 TK15 Obliczanie prętów okrągłych na skręcanie C5, C6 TK16 Obliczanie belek na zginanie czyste i złożone. C7, C8 TK17 Obliczanie ugięć ugięć belek podpartych dwustronnie i jednostronnie C9, C10 MEK_U3 TK18 Obliczanie prętów prostych ściskanych na wyboczenie C11 C12 MEK_U3 TK19. Obliczanie elementów na wytrzymałość złożoną: 8.1. Zginanie i ścinanie, 8.2. Zginanie i ściskanie lub rozciąganie, 8.3. Zginanie i skręcanie. C13, C14, C15 MEK_U Laboratorium TK20 Własności fizyczne materiałów. L1 TK21 Działanie i obsługa zrywarki - dobór próbek. L2 TK22 Badanie wytrzymałości na rozciąganie, wykresy rozciągania, wyznaczanie wytrzymałości na rozciąganie i naprężeń dopuszczalnych L4, L3 TK23 Badanie wytrzymałości na ściskanie, wykresy ściskania, wyznaczanie wytrzymałości na ściskanie i naprężeń dopuszczalnych. L5, L6, TK24 Badanie wytrzymałości na ścinanie wyznaczanie wytrzymałości na ścinanie i naprężeń dopuszczalnych. L8, L7 TK25 Badanie wytrzymałości na zginanie, wyznaczanie wytrzymałości na zginanie i naprężeń dopuszczalnych L10, L9 TK26 Badanie wytrzymałości na skrecanie, wyznaczanie wytrzymałości na zginanie i naprężeń dopuszczalnych L12, L11 TK27 Badanie udarności młotem Charpiego- dobór próbek L13 MEK_U4 TK28 Pomiar twardości metoda Brinella L14 MEK_U4

20 TK29 Pomiar twardości metoda Rockwella L15 MEK_U4 7. Macierz realizacji przedmiotu Odniesienie efektu Efekt do efektów zdefiniowanych dla programu Cele przedmiotu Treści programowe K_W001 C1 W1-8 C1-3 L1-2 K_W001 C2, W1-30 C4-15 L3-15 MEK_U3 MEK_U4 K_U001 K_U004 K_U001 K_U004 K_U001 K_U004 K_U001 K_U004 K_K001 C1,C2,C3 C2,C3 W5-16 C1-4 L2-7 C2,C3 W14-22 C4-15 L10-11 C2,C3 W23-27 C9-12 L- C2,C3 W28-30 C13-15 L13-15 Narzędzia dydaktyczne Sposoby oceny W, C, L kolokwium, zaliczenie ćwiczeń zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin pisemny W, C, L kolokwium, zaliczenie ćwiczeń zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin pisemny W, C, L kolokwium, zaliczenie ćwiczeń zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin pisemny W, C, L kolokwium, zaliczenie ćwiczeń zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin pisemny W, C, L kolokwium, zaliczenie ćwiczeń zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin pisemny W, C, L kolokwium, zaliczenie ćwiczeń zaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych, egzamin pisemny 8. Metody dydaktyczne Realizacja przedmiotu obejmuje następujące formy zajęć kontaktowych: - wykład problemowy, - ćwiczenia będący praktycznym obrazem wykładu, - laboratorium będące praktycznym obrazem wykładu i ćwiczeń, - konsultacje prowadzonych cotygodniowo, z których korzystać może każdy student. 9. Ocena osiągniętych efektów

Podstawowe informacje o module

Podstawowe informacje o module Podstawowe informacje o module Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa i Inżynierii środowiska Nazwa kierunku studiów: Budownictwo Obszar : nauki techniczne Profil : ogólnoakademicki Poziom

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) przedmiotu Kierunek studiów Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Mechanika Techniczna Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 2 14-0_1 Rok: I Semestr: II Forma

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp Część I STATYKA

Spis treści. Wstęp Część I STATYKA Spis treści Wstęp... 15 Część I STATYKA 1. WEKTORY. PODSTAWOWE DZIAŁANIA NA WEKTORACH... 17 1.1. Pojęcie wektora. Rodzaje wektorów... 19 1.2. Rzut wektora na oś. Współrzędne i składowe wektora... 22 1.3.

Bardziej szczegółowo

Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu

Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu Mechanika i wytrzymałość materiałów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika i wytrzymałość materiałów Kod przedmiotu 06.9-WM-IB-P-22_15W_pNadGenRDG4C Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Mechanika teoretyczna Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Wytrzymałość materiałów Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Wytrzymałość materiałów Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 3 19-0_1 Rok: II Semestr: 3 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia, laboratorium WYTRZYMAŁOŚĆ MATERIAŁÓW Strenght of materials Forma studiów: stacjonarne Poziom

Bardziej szczegółowo

Treści programowe przedmiotu

Treści programowe przedmiotu WM Karta (sylabus) przedmiotu Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Studia stacjonarne pierwszego stopnia o profilu: ogólnoakademickim A P Przedmiot: Mechanika techniczna z wytrzymałością materiałów I Status

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: 1. Ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki i termodynamiki.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: 1. Ma podstawową wiedzę i umiejętności z zakresu matematyki, fizyki, mechaniki i termodynamiki. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika płynów 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II / semestr 3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 5

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-0133 Wytrzymałość materiałów Strength of materials

Z-LOG-0133 Wytrzymałość materiałów Strength of materials KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-0133 Wytrzymałość materiałów Strength of materials A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn. 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Mechanika. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: Studia pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok studiów I/ semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot podstawowy Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie przez

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI I TECHNIK POMIAROWYCH Foundations of electrotechnics, electronics and measurement techniques Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Z-ETI-0605 Mechanika Płynów Fluid Mechanics. Katedra Inżynierii Produkcji Dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk

Z-ETI-0605 Mechanika Płynów Fluid Mechanics. Katedra Inżynierii Produkcji Dr hab. inż. Artur Bartosik, prof. PŚk Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../ z dnia.... 0r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ETI-0605 Mechanika Płynów Fluid Mechanics Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Niestacjonarne Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji Dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr trzeci. Semestr zimowy Brak Tak

Niestacjonarne Wszystkie Katedra Inżynierii Produkcji Dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr trzeci. Semestr zimowy Brak Tak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 013/014 Mechanika Płynów i Wymiana Ciepła Fluid Mechanics and Heat Transfer A.

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria zaliczenia: Zaliczenie pisemne w formie pytań opisowych, testowych i rachunkowych.

Zasady i kryteria zaliczenia: Zaliczenie pisemne w formie pytań opisowych, testowych i rachunkowych. Jednostka prowadząca: Wydział Techniczny Kierunek studiów: Inżynieria bezpieczeństwa Nazwa przedmiotu: Mechanika techniczna Charakter przedmiotu: podstawowy, obowiązkowy Typ studiów: inżynierskie pierwszego

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia drugiego stopnia Przedmiot: Mechanika analityczna Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM 2 S 0 1 02-0_1 Rok: 1 Semestr: 1

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot podstawowy Rodzaj zajęć: Wykład, Ćwiczenia I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Mechanika analityczna - opis przedmiotu

Mechanika analityczna - opis przedmiotu Mechanika analityczna - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Mechanika analityczna Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-01_15W_pNadGenVU53Z Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: ELEKTROTECHNIKA 2. Kod przedmiotu: Eef 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Elektroautomatyka

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów

Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów Przedmiot: Mechanika z Wytrzymałością materiałów kierunek: ZARZĄDZANIE i INŻYNIERIA PRODUKCJI studia niestacjonarne pierwszego stopnia - N1 rok 2, semestr letni Kurs obejmuje: Wykłady (12 h) Ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL s Punkty ECTS: 4. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Podstawy mechaniki Rok akademicki: 2012/2013 Kod: EEL-1-207-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Wytrzymałość materiałów. Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Wytrzymałość materiałów. Wzornictwo przemysłowe I stopień (I stopień / II stopień) ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr../1 z dnia.... 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu (taki jak w USOS) Nazwa modułu Wytrzymałość materiałów Nazwa modułu w języku angielskim Strength

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr szósty. Semestr letni Statystyka, Fizyka I Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr szósty. Semestr letni Statystyka, Fizyka I Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-256z Podstawy miernictwa elektrycznego Fundamentals of Electrical

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne I. 1 Nazwa modułu kształcenia Podstawy elektrotechniki i elektroniki I 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu matematyki oraz fizyki. Znajomość jednostek układu SI

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu matematyki oraz fizyki. Znajomość jednostek układu SI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wytrzymałość 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I Stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/ 3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 w, 15

Bardziej szczegółowo

Energetyka I stopień ogólnoakademicki stacjonarne. kierunkowy. obowiązkowy. polski semestr 1 semestr zimowy

Energetyka I stopień ogólnoakademicki stacjonarne. kierunkowy. obowiązkowy. polski semestr 1 semestr zimowy KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Elektrotechnika 1 Nazwa modułu w języku angielskim Electrical engineering

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o module

Podstawowe informacje o module Strona 1 z 6 Strona: 1 Podstawowe informacje o module Nazwa jednostki prowadzącej studia: Elektrotechniki i Informatyki Nazwa kierunku studiów: Informatyka Obszar kształcenia: nauki techniczne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika I Nazwa w języku angielskim: Mechanics I Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Stopień studiów i forma:

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-739L Elementy dynamiki Elements of dynamics. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Z-LOGN1-739L Elementy dynamiki Elements of dynamics. Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu (taki jak w USOS) Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOGN1-739L Elementy dynamiki Elements of dynamics

Bardziej szczegółowo

Maszyny Elektryczne I Electrical Machines I. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. kierunkowy obowiązkowy polski Semestr IV

Maszyny Elektryczne I Electrical Machines I. Elektrotechnika I stopień ogólnoakademicki. niestacjonarne. kierunkowy obowiązkowy polski Semestr IV Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Semestr zimowy Brak Tak

Semestr zimowy Brak Tak KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 01/013 Z-ZIP-1006 Mechanika Płynów i Wymiana Ciepła Fluid Mechanics and Heat Transfer

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /20 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /20 (skrajne daty) SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/17-2019/20 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Mechanika płynów Kod przedmiotu/ modułu* Wydział (nazwa jednostki

Bardziej szczegółowo

Fizyka - opis przedmiotu

Fizyka - opis przedmiotu Fizyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Fizyka Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-09_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Automatyzacja i organizacja procesów

Bardziej szczegółowo

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /20 (skrajne daty)

SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/ /20 (skrajne daty) Załącznik nr 4 do Uchwały Senatu nr 430/01/2015 SYLABUS DOTYCZY CYKLU KSZTAŁCENIA 2016/17 2019/20 (skrajne daty) 1.1. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE/MODULE Nazwa przedmiotu/ modułu Mechanika Techniczna

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. stopnia. rachunkowe

SYLABUS. Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia Forma studiów. stopnia. rachunkowe SYLABUS Nazwa przedmiotu Mechanika Techniczna Nazwa jednostki prowadzącej Wydział Matematyczno Przyrodniczy, Katedra przedmiot Fizyki Teoretycznej Kod przedmiotu Studia Kierunek studiów Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE ELEKTROHYDRAULICZNE MASZYN DRIVES AND ELEKTRO-HYDRAULIC MACHINERY CONTROL SYSTEMS Kierunek: Mechatronika Forma studiów: STACJONARNE Kod przedmiotu: S1_07 Rodzaj przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

Karta (sylabus) przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN WM Karta (sylabus) przedmiotu MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia pierwszego stopnia o profilu: ogólnoakademicki A P Przedmiot: Wytrzymałość Kod przedmiotu Status przedmiotu: obowiązkowy MBM S 0 6 6-_0 Język

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych

Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych Przedmiot: Mechanika stosowana Liczba godzin zajęć dydaktycznych: Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Organizacji i Zarządzania Katedra Podstaw Systemów Technicznych Studia magisterskie: wykład 30

Bardziej szczegółowo

Dynamika maszyn - opis przedmiotu

Dynamika maszyn - opis przedmiotu Dynamika maszyn - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Dynamika maszyn Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-52_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa maszyn / Maszyny i Urządzenia

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PODSTAWY MODELOWANIA PROCESÓW WYTWARZANIA Fundamentals of manufacturing processes modeling Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) WIEDZA KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Procesy obróbki plastycznej 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: pierwszego stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: rok II / semestr 3 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/2016 Kierunek studiów: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych Electrical measurements

Bardziej szczegółowo

AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis

AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 AiRZ-0531 Analiza matematyczna Mathematical analysis A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1005I Mechanika techniczna Mechanics for Engineers

Z-LOG-1005I Mechanika techniczna Mechanics for Engineers KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1005I Mechanika techniczna Mechanics for Engineers A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK

Bardziej szczegółowo

Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo

Z-LOGN1-021 Materials Science Materiałoznastwo KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Z-LOGN-02 Materials Science Materiałoznastwo Obowiązuje od roku akademickiego 207/208 Materiałoznawstwo Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu

Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu Teoria maszyn i mechanizmów - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Teoria maszyn i mechanizmów Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-P-54_15gen Wydział Kierunek Wydział Mechaniczny Mechanika i budowa

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki dr Medard Makrenek

Logistyka I stopień Ogólnoakademicki Niestacjonarne Wszystkie Katedra Matematyki i Fizyki dr Medard Makrenek KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2017/2018 Z-LOGN1-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Automatyka Automatics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba

Bardziej szczegółowo

Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, Spis treści

Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, Spis treści Mechanika ogólna / Tadeusz Niezgodziński. - Wyd. 1, dodr. 5. Warszawa, 2010 Spis treści Część I. STATYKA 1. Prawa Newtona. Zasady statyki i reakcje więzów 11 1.1. Prawa Newtona 11 1.2. Jednostki masy i

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

masowymi momentami bezwładności względem osi, bieguna i płaszczyzny. 22 Dynamika układu punktów materialnych. Pęd punktu i układu punktów

masowymi momentami bezwładności względem osi, bieguna i płaszczyzny. 22 Dynamika układu punktów materialnych. Pęd punktu i układu punktów Tematyka zajęć 1 Wprowadzenie, pojęcia podstawowe: siła, jednostki siły, modele ciał, punkt materialny, ciało doskonale sztywne. Zasady mechaniki Newtona, aksjomaty statyki. 2 Więzy i ich reakcje. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Geometria analityczna (GAN010) 2. KIERUNEK: MATEMATYKA 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/2 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 8 6. LICZBA GODZIN: 30 / 30

Bardziej szczegółowo

Z-ID-103 Algebra liniowa Linear Algebra

Z-ID-103 Algebra liniowa Linear Algebra KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ID-0 Algebra liniowa Linear Algebra Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/06 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia pierwszego stopnia

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia pierwszego stopnia MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Drgania Mechaniczne Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MBM 1 S 0 5 61-1_0 Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Techniki wytwarzania i systemy montażu Rodzaj przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Techniki wytwarzania i systemy montażu Rodzaj przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Techniki wytwarzania i systemy montażu Rodzaj przedmiotu: Obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 3 18-0_1 Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia: Informacje ogólne Fizyka 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych, Zakład

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium Materiały dydaktyczne Wytrzymałość materiałów Semestr IV Laboratorium 1 Temat: Statyczna zwykła próba rozciągania metali. Praktyczne przeprowadzenie statycznej próby rozciągania metali, oraz zapoznanie

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 K _W04 K _W05 K _W06 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny Po

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: PODSTAWY KONSTRUKCJI MASZYN 2. Kod przedmiotu: Kxa 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność:

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU FIZYKA

I. KARTA PRZEDMIOTU FIZYKA I. KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: FIZYKA Kod przedmiotu: Mf 3 Jednostka prowadząca: Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego 4 Kierunek: Nawigacja 5 Specjalność: Wszystkie specjalności na kierunku

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3. Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne Nazwa modułu: Pompy, sprężarki i wentylatory Rok akademicki: 2014/2015 Kod: SEN-2-105-SM-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Energetyki i Paliw Kierunek: Energetyka Specjalność: Systemy, maszyny i urządzenia energetyczne

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia II stopnia

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia II stopnia Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechanika i Budowa Maszyn Studia II stopnia Przedmiot: Aerodynamika Rodzaj przedmiotu: Podstawowy Kod przedmiotu: MBM 2 N 2 2 18-0_1 Rok: 1 Semestr: 2 Forma studiów: Studia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: WYBRANE ZAGADNIENIA MECHANIKI ANALITYCZNEJ, DRGAŃ I STATECZNOŚCI KONSTRUKCJI MECHANICZNYCH (cz. I MECHANIKA ANALITYCZNA) Kierunki: Budowa i Eksploatacja Maszyn Rodzaj przedmiotu: obieralny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 N 0 4 4-0_1 Rok: II Semestr: 4 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu: Materiałoznawstwo

Opis przedmiotu: Materiałoznawstwo Opis przedmiotu: Materiałoznawstwo Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu TR.SIK102 Materiałoznawstwo Wersja przedmiotu 2013/14 A. Usytuowanie przedmiotu w systemie studiów Poziom Kształcenia Stopień Rodzaj Kierunek

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Metrologia 1 Nazwa modułu w języku angielskim Metrolgy 1 Obowiązuje od roku

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: MIKROMASZYNY I NAPĘDY ELEKTRYCZNE 2. Kod przedmiotu: Mne 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechatronika 5. Specjalność: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia. Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: Język polski Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Przedmiot: Podstawy elektrotechniki i elektroniki Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: IM S 0 4-0_0 Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje spawane Welded constructions

Konstrukcje spawane Welded constructions Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny)

Maszyny elektryczne Electrical machines. Energetyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólnoakademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów)

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Przedmiot: Fizyka Karta (sylabus) modułu/przedmiotu ELEKTROTECHNIKA (Nazwa kierunku studiów) Kod przedmiotu: E06_1_D Typ przedmiotu/modułu: obowiązkowy X obieralny Rok: pierwszy Semestr: pierwszy Nazwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR

KARTA PRZEDMIOTU 1/5. Wydział Mechaniczny PWR Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Mechanika analityczna Nazwa w języku angielskim: Analytical Mechanics Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I SYMULACJA PROCESÓW WYTWARZANIA Modeling and Simulation of Manufacturing Processes Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy specjalności PSM Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

Z-0099z. Fizyka I. Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki Prof. dr hab. Andrzej Okniński. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy

Z-0099z. Fizyka I. Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki Prof. dr hab. Andrzej Okniński. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr pierwszy KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-0099z Kod modułu Nazwa modułu Fizyka I Nazwa modułu w języku angielskim Physics I Obowiązuje od roku akademickiego 2012/201 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_F1. Elektronika I Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

EiT_S_I_F1. Elektronika I Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu EiT_S_I_F1 Nazwa modułu FIZYKA 1 Nazwa modułu w języku angielskim Physics 1 Obowiązuje od roku akademickiego 01/013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/1 z dnia 1 lutego 01r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/1 Nazwa modułu Projektowanie inżynierskie Engineering Design Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Analiza matematyczna 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: HYDRAULIKA, PNEUMATYKA I SYSTEMY AUTOMATYZACJI PRODUKCJI Hydraulics, pneumatics and production automation systems Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Materiały formierskie Zarządzanie i inżynieria produkcji Moulding materials Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wyk. Ćwicz. Lab. Sem. Proj. Poziom studiów: studia

Bardziej szczegółowo

Al.Politechniki 6, Łódź, Poland, Tel/Fax (48) (42) Mechanika Budowli. Inżynieria Środowiska, sem. III

Al.Politechniki 6, Łódź, Poland, Tel/Fax (48) (42) Mechanika Budowli. Inżynieria Środowiska, sem. III KATEDRA MECHANIKI MATERIAŁÓW POLITECHNIKA ŁÓDZKA DEPARTMENT OF MECHANICS OF MATERIALS TECHNICAL UNIVERSITY OF ŁÓDŹ Al.Politechniki 6, 93-590 Łódź, Poland, Tel/Fax (48) (42) 631 35 51 Mechanika Budowli

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Miernictwo elektroniczne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł (należy wskazać nazwę zgodnie ze Statutem PSW Instytut, Zakład)

Bardziej szczegółowo

Z-0099z. Fizyka II. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki Prof. Dr hab.

Z-0099z. Fizyka II. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji I stopień Ogólnoakademicki. Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki Prof. Dr hab. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-0099z Kod modułu Nazwa modułu Fizyka II Nazwa modułu w języku angielskim Physics II Obowiązuje od roku akademickiego 01/013 A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE STUDIÓW Kierunek

Bardziej szczegółowo

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu:

Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia. Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: Karta (sylabus) modułu/przedmiotu Mechatronika Studia pierwszego stopnia Przedmiot: Podstawy automatyzacji Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT 1 S 0 5 36-0_1 Rok: III Semestr: 5 Forma studiów:

Bardziej szczegółowo