Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin uczestnictwa w Projekcie"

Transkrypt

1 Regulamin uczestnictwa w Projekcie pn.. Kadry nowoczesnej egospodarki Autoryzowany Administrator Systemów Informatycznych Priorytet 8 Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie UŜyte w Regulaminie zapisy oznaczają: Projekt - oznacza projekt pn. Kadry nowoczesnej egospodarki Autoryzowany Administrator Systemów Informatycznych Lider Projektu, Realizator Szkoleń Partner Projektu Uczestnik, Beneficjent Ostateczny - Unizeto Technologies S.A. - Szczeciński Park Naukowo Technologiczny Sp. z o.o. - osoba korzystająca ze wsparcia w postaci bezpłatnego udziału w kursach będących przedmiotem Projektu PO KL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki , strona internetowa Projektu - Część 1 - PRZEDMIOT PROJEKTU 1 System udzielenia wsparcia 1. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia szkoleniowego dla 48-u Beneficjentów Ostatecznych. 2. W ramach Projektu zostaną zrealizowane dwie ścieŝki szkoleniowe: a) I ścieŝka szkoleniowa - ADMINISTRATOR SYSTEMU POCZTOWEGO, b) II ścieŝka szkoleniowa - ADMINISTRATOR SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA. 3. Do I ścieŝki szkoleniowej zostanie zrekrutowanych 24-ech Beneficjentów Ostatecznych, w ramach pierwszego terminu naboru, o którym mowa w 6 ust Do II ścieŝki szkoleniowej zostanie zrekrutowanych 24-ech Beneficjentów Ostatecznych, w ramach drugiego terminu naboru, o którym mowa w 6 ust KaŜda ścieŝka szkoleniowa będzie realizowana dla dwóch 12-sto osobowych grup uczestników. Jedna grupa będzie uczestniczyła w szkoleniach w systemie popołudniowym w dni powszednie poza godzinami pracy, natomiast druga grupa będzie uczestniczyła w szkoleniach w systemie weekendowym w dniach wolnych od pracy. 6. KaŜdy Beneficjent Ostateczny weźmie udział w 8 kursach, w tym: w siedmiu specjalistycznych szkoleniach MICROSOFT, odpowiednich dla danej ścieŝki szkoleniowej, oraz w jednym kursie z zakresu ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI. 7. KaŜdy Beneficjent Ostateczny otrzyma niezbędny zestaw autoryzowanych podręczników - jeden podręcznik do kaŝdego kursu tj. 8 sztuk Strona 1 z 1

2 8. Ukończenie poszczególnych kursów uprawnia Beneficjentów Ostatecznych do przystąpienia do ścieŝki egzaminacyjnej, łącznie kaŝdy uczestnik przystąpi do 5-ciu egzaminów. 9. Przed przystąpieniem do egzaminów dla kaŝdego z Beneficjentów Ostatecznych zostanie udostępniony system e-learningowy ułatwiający naukę. 10. Godzina szkoleniowa będzie trwała 45 minut. 11. I ścieŝka szkoleniowa będzie realizowana w terminie od września 2008 roku do maja 2009 roku. 12. II ścieŝka szkoleniowa będzie realizowana w terminie od marca 2009 roku do listopada 2009 roku. 2 Zakres merytoryczny wsparcia szkoleniowego w ramach realizowanego Projektu 1. Pakiet kursów certyfikacyjnych umoŝliwiających zdobycie uprawnień administratora systemów pocztowych I ścieŝka szkoleniowa MCSA on Microsoft Windows Server 2003 Certification; MCSA Messaging on Windows Server 2003; Microsoft Certified Technology Specialist: Windows Vista, Configuration: a) 2273 Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment b) 2276 Implementing a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hosts c) 2277 Implementing, Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Services d) 2272 Implementing and Supporting Microsoft Windows XP Professional e) 2400 Implementing and Managing Microsoft Exchange Server 2003 f) 5115 Installing and Configuring the Windows Vista Operating System g) 5116 Configuring Windows Vista Mobile Computing and Applications 2. Ukończenie poszczególnych kursów, wymienionych w ust. 1, uprawnia uczestników I ścieŝki szkoleniowej do przystąpienia do certyfikowanych egzaminów MICROSOFT: , , , , Pakiet kursów certyfikacyjnych umoŝliwiających zdobycie uprawnień administratora systemów bezpieczeństwa II ścieŝka szkoleniowa MCSA on Microsoft Windows Server 2003 Certification; MCSA Security on Windows Server 2003; Microsoft Certified Technology Specialist: Windows Vista, Configuration: a) 2273 Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Environment b) 2276 Implementing a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Hosts c) 2277 Implementing, Managing and Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network Services d) 5115 Installing and Configuring the Windows Vista Operating System e) 5116 Configuring Windows Vista Mobile Computing and Applications f) 2824 Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2004 g) 2823 Implementing and Administering Security on a Microsoft Windows Server 2003 Network 4. Ukończenie poszczególnych kursów, wymienionych w ust. 3, uprawnia uczestników II ścieŝki szkoleniowej do przystąpienia do certyfikowanych egzaminów MICROSOFT: , , , , Kurs Zarządzania Projektami dla uczestników I i II ścieŝki szkoleniowej. 6. Szkolenia wspomagające w formie e-learningu dla uczestników I i II ścieŝki szkoleniowej. 3 Wsparcie dodatkowe dla uczestników szkoleń 1. W czasie realizacji szkoleń Beneficjentom Ostatecznym zostanie zapewnione wyŝywienie. 2. Dla Beneficjentów Ostatecznych uczestniczących w szkoleniach w systemie weekendowym i przyjeŝdŝających z dalszych regionów województwa zachodniopomorskiego zostanie zapewniony nocleg, zgodnie z zapotrzebowaniem uczestników. 3. KaŜdy z uczestników otrzyma komplet materiałów szkoleniowych, mający na celu wsparcie procesu kształcenia w trakcie szkoleń, ale teŝ w pracy zawodowej z nową specjalnością oraz wspomoŝe w określeniu kierunków dalszego kształcenia. Strona 2 z 5

3 Część 2 REKRUTACJA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH 4 Podmiot odpowiedzialny za rekrutację 1. Nabór kandydatów do udziału w projekcie przeprowadzi Partner Projektu we współpracy z Liderem Projektu. 5 Warunki uczestnictwa 1. Uczestnikami projektu mogą zostać osoby fizyczne, które posiadają co najmniej podstawową wiedzę informatyczną, z własnej inicjatywy zainteresowane podnoszeniem swoich kwalifikacji w tym zakresie i ich międzynarodową certyfikacją. 2. WykaŜą się znajomością języka angielskiego w stopniu umoŝliwiającym zrozumienie branŝowych dokumentów technicznych. 3. Do uczestnictwa w Projekcie moŝe przystąpić kaŝda osoba dorosła, która w dniu zgłoszenia swojej kandydatury jest zatrudniona na postawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilno-prawnej, oraz jest zameldowana na terenie woj. zachodniopomorskiego. 4. Dostęp do szkoleń będzie otwarty dla wszystkich zainteresowanych bez względu na wiek, pleć czy stopień sprawności. 5. Osoba, która uczestniczy w I ścieŝce szkoleniowej, o której mowa w 1 ust. 2 pkt 1 nie moŝe kandydować do udziału w ramach II ścieŝki szkoleniowej. 6. W przypadku niewyłonienia, spośród zgłoszonych aplikacji, wymaganej liczby 48 uczestników Projektu, Lider Projektu zastrzega sobie moŝliwość wyznaczenia dodatkowego terminu składania formularzy rekrutacyjnych. 6 Proces rekrutacji 1. Proces rekrutacji będzie przebiegał selektywnie, dla kaŝdej ze ścieŝek szkoleniowych, o których mowa w 1 ust Terminy i daty rekrutacji będą publikowane na stronie internetowej Projektu, w prasowych ogłoszeniach rekrutacyjnych oraz rozpowszechniane w miejscach publicznie dostępnych za pośrednictwem plakatów i ulotek informacyjnych. 3. Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami będzie dostępny na stronie internetowej Projektu oraz w siedzibach Partnera Projektu. 4. Komplet dokumentów aplikacyjnych będzie zawierać: a) Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w Projekcie b) Załącznik nr 2 - Zaświadczenie o zatrudnieniu Kandydaci nie są zobowiązani do dostarczania Zaświadczenia o zatrudnieniu na wzorze załącznika nr 2, niniejszy załącznik określa jedynie minimalny zakres informacji, jakie kandydat powinien udzielić przedkładając zaświadczenie. c) Załącznik nr 3 Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Projektu, 5. Osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie się do uczestnictwa w projekcie jest zobowiązana do samodzielnego wypełnienia Formularza zgłoszeniowego i załączników. 6. W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa zainteresowana osoba powinna zgłosić się osobiście w siedzibie Partnera Projektu: Szczeciński Park Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89, SZCZECIN wraz z wypełnionym Formularzem rekrutacyjnym i jego Załącznikami oraz waŝnym dokumentem potwierdzającym toŝsamość kandydata, w terminach ustalonych zgodnie z ust. 2 z zastrzeŝeniem przedmiotu szkolenia wymienionego w 1 ust. 2. Strona 3 z 5

4 7. Niekompletna dokumentacja aplikacyjna, jak równieŝ dokumenty aplikacyjne dostarczone w sposób inny, niŝ wymagany, będą odrzucane, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych, z moŝliwością ponownego złoŝenia formularza w wymaganym terminie oraz zgodnie z wymaganymi warunkami Informacja dla kandydata do Projektu Załącznik nr KaŜdy kandydat przedkładający poprawne pod względem formalnym dokumenty rekrutacyjne w siedzibie Partnera zostanie zarejestrowany na liście kandydatów i otrzyma potwierdzenie zgłoszenia uczestnictwa w Projekcie wraz z przypisanym numerem ewidencyjnym (Informacja dla kandydata do Projektu Załącznik nr 4), a następnie zostanie zobowiązany do przystąpienia do Testu kwalifikacyjnego, badającego spełnienie przez kandydata warunków wymienionych w 5 ust Wybór uczestników projektu, na podstawie analizy odpowiedzi na pytania zawarte w teście kwalifikacyjnym (Testy kwalifikacyjne załącznik nr 5), przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna, w skład której będą wchodzić osoby reprezentujące Partnera Projektu i Lidera Projektu. 10. Nie przystąpienie do Testu kwalifikacyjnego, bądź nieuzyskanie 50% maksymalnej liczby punktów z Testu kwalifikacyjnego powoduje odrzucenie kandydatury. 11. Partner Projektu zastrzega sobie prawo do zamknięcia listy kandydatów przed upływem terminu, o którym mowa w 6 ust 2 w przypadku, kiedy do Projektu zgłosi się setna osoba włącznie, spełniająca wymagania formalne. 12. Partner Projektu ma obowiązek poinformowania kandydatów o terminie rozstrzygnięcia naboru. 13. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Projekcie będzie decydować liczba otrzymanych punktów za odpowiedzi na pytania znajdujące się w Teście kwalifikacyjnym. 14. Pierwszy w kolejności będzie kandydat, który uzyskał najwyŝsza liczbę punktów z Testu kwalifikacyjnego. 15. W przypadku, gdy liczba kandydatów, przekracza moŝliwą do zrekrutowania liczbę uczestników w ramach poszczególnej ścieŝki szkoleniowej, o której mowa w 1 ust. 2, tworzona jest lista rezerwowa. 16. Kolejność kandydatów na liście rezerwowej uzaleŝniona jest od otrzymanej punktacji z Testu kwalifikacyjnego. 17. W przypadku, kiedy poszczególni kandydaci uzyskają jednakową liczbę punktów z Testu kwalifikacyjnego o kolejności na liście będzie decydowała data zgłoszenia się Kandydata do udziału w Projekcie. 18. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem dokumentu: Protokół Komisji Rekrutacyjnej według wzoru Załącznik nr 6. 7 Ogłoszenie wyników naboru 1. Informacja o zakwalifikowaniu się kandydatów do projektu oraz lista rezerwowa, zostaną ogłoszone na stronie internetowej Projektu nie później niŝ na 7 dni przed rozpoczęciem kursów. 2. Informacja, o której mowa w ust. 1 będzie zawierała dane dotyczące numeru identyfikacyjnego kandydata i przyporządkowanemu dla danego numeru wyniku rekrutacji. 3. Informacja o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu do uczestnictwa w Projekcie zostanie przekazana wszystkim kandydatom drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej wymieniony w Deklaracji uczestnictwa w Projekcie. 4. Kandydaci, po uzyskaniu informacji o zakwalifikowaniu do Projektu są zobowiązani najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych potwierdzić chęć swojego udziału w Projekcie, pod rygorem wykreślenia z listy uczestników. 5. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie któregoś z zakwalifikowanych kandydatów na jego miejsce moŝe zostać zaproszona osoba z listy rezerwowej. 6. Na pisemny wniosek kandydata, któremu odmówiono zakwalifikowania do uczestnictwa w projekcie, złoŝony w terminie do 2 tygodni od daty ogłoszenia wyników procesu rekrutacji, w terminie 30 dni od dnia złoŝenia wniosku doręcza się pisemne uzasadnienie. Strona 4 z 5

5 CZĘŚĆ 3 ZAKRES OBOWIĄZKÓW 8 Obowiązki Beneficjantów Ostatecznych Projektu 1. KaŜdy uczestnik jest zobowiązany do regularnego uczęszczania na zajęcia zgodnie grafikiem szkolenia. 2. Grafik szkolenia, o który mowa w ust. 1 otrzyma kaŝdy Beneficjent Ostateczny wraz z informacją o zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie. 3. Do obowiązków Beneficjentów Ostatecznych naleŝy: a) Uczestnictwo w minimum 80% zajęć szkoleniowych pod rygorem skreślenia z listy uczestników. b) Potwierdzanie udziału w zajęciach na listach obecności. c) Wypełnianie arkuszy oceny szkoleń ankiet, po kaŝdych zajęciach oraz dla celów ewaluacji Projektu przed i po udziale szkolenia. d) Udzielanie w okresie do sześciu miesięcy po zakończeniu uczestnictwa w Projekcie odpowiedzi na pytania ankietera badającego efekty szkolenia. 9 Obowiązki realizatora szkoleń 1. Do obowiązków realizatora szkoleń naleŝy: a) Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury słuŝącej realizacji zajęć oraz dbałość o wyposaŝenie sal szkoleniowych umoŝliwiających realizacje Projektu. b) Zapewnienie trenerów o kwalifikacjach odpowiednich do zakresu szkolenia. c) Zapewnienia materiałów dydaktycznych uczestnikom szkoleń. d) Wydawanie certyfikatów uczestnictwa w szkoleniu. e) Zapewnienia wyŝywienia w trakcie trwania szkolenia. f) Zapewnienie noclegów, o których mowa w 3 ust. 2. g) Monitorowania jakości udzielonego wsparcia. 10 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie reguły i zasady wynikające z PO KL, a takŝe przepisy wynikające z właściwych aktów prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych. 2. Regulamin obowiązuje od dnia 1 sierpnia 2008 roku do końca realizacji Projektu. SZCZECIŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIZETO TECHNOLOGIES S.A Załączniki: Załącznik nr 1. - Załącznik nr 2. - Załącznik nr 3. - Załącznik nr 4. - Załącznik nr 5. - Załącznik nr 6. - Formularz - Deklaracja uczestnictwa w Projekcie Formularz - Zaświadczenie o zatrudnieniu Formularz - Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb realizacji Projektu, Formularz - Informacja dla kandydata do Projektu wzory - Testy kwalifikacyjne zastrzeŝone dla Kandydatów ubiegających się udział w Projekcie wzór Protokołu Komisji Rekrutacyjnej Strona 5 z 5

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT

KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KOMPUTER 50+ - rozwój kapitału ludzkiego województwa dolnośląskiego poprzez wzrost kompetencji ICT 1 1 Przedmiot regulaminu 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Sięgaj chmur Cloud Computing w Technikum TEB Edukacja jest TEB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki

REGULAMIN REKRUTACYJNY. Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy. Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników projektu Profesjonalny księgowy realizowanego w ramach, Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1.1. Wspieranie kwalifikacji zawodowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13

Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE OD BARIERY DO KARIERY 100 % Nr projektu WND-POKL.07.02.01-04-096/13 1 Przepisy ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji, w tym naboru i doboru

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę współfinansowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

1. Informacje o projekcie.

1. Informacje o projekcie. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe Moja przyszłość 1. Informacje o projekcie. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo