KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ. Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny"

Transkrypt

1 KSZTAŁCENIE OBYWATELSKIE W SZKOLE SAMORZĄDOWEJ Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny 1

2 Temat lekcji 1. Jak zdobywać informacje i jak z nich korzystać? O porozumiewaniu się i nieporozumieniach 2. Bez współpracy ani rusz. Zagadnienia - komunikacja werbalna i niewerbalna - nadawca i odbiorca - zasady skutecznej komunikacji - mowa ciała - umiejętność publicznych wystąpień - prowadzenie dyskusji i debaty - praca zespołowa - role społeczne - konflikt ról - zbiorowość a grupa społeczna - przyczyny powstawania grup - podział grup społecznych - rodzina jako podstawowa grupa społeczna CZĘŚĆ 1 Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Podstawowe umiejętności obywatelskie - wyjaśnia, na czym polega komunikacja werbalna i niewerbalna - prowadzi rozmowę w sposób kulturalny - wskazuje sposoby podejmowania decyzji w grupie - tłumaczy, co to znaczy, Ŝe człowiek jest istotą społeczną - wylicza pełnione przez siebie role - wyjaśnia, czym jest zbiorowość, a czym grupa społeczna - podaje nazwy grup społecznych - podaje zasady skutecznego porozumiewania się podstawowe zasady publicznych wystąpień role społeczne, jakie moŝe odgrywać człowiek - określa rolę kontaktów i więzi z innymi ludźmi w Ŝyciu człowieka podział grup społecznych - przekazuje komunikat w sposób werbalny i niewerbalny - odczytuje w sposób prawidłowy gesty rozmówcy - określa reguły przemawiania w sytuacjach oficjalnych - podaje zalety pracy zespołowej - wyjaśnia, co decyduje o dobrych relacjach z innymi ludźmi korzyści płynące z przynaleŝności do róŝnych grup społecznych - dostrzega wpływ grupy na jednostkę - wyjaśnia znaczenie mowy ciała w akcie komunikacji - uczestniczy w dyskusji lub debacie na wybrany temat - omawia hierarchię grupy cechy, jakie powinien mieć przywódca grupy polega wartość i rola rodziny oraz specyfika więzi rodzinnych - prezentuje publicznie przygotowane wystąpienie polega debata oksfordzka przyczyny konfliktu ról społecznych 2

3 3. Trudne decyzje - przyczyny powstawania konfliktów - najczęstsze sytuacje konfliktowe - sposoby rozwiązywania konfliktów - skuteczne prowadzenie negocjacji 4. Negocjacje zamiast kłótni. 1. Człowiek istota społeczna - formalne i nieformalne normy społeczne - funkcje norm społecznych - prawa obywatelskie - tolerancja i rodzaje nietolerancji - dyskryminacja osób i grup społecznych - czynniki ułatwiające i utrudniające socjalizację - role społeczne konflikt, negocjacje, kompromis - podaje przykłady sytuacji konfliktowych w codziennym Ŝyciu - rozpoznaje podstawowe zasady i normy współŝycia społecznego podstawowe prawa obywatelskie Polaków - omawia przyczyny dyskryminacji w szkole - tłumaczy, co to znaczy, Ŝe człowiek jest istotą społeczną - wylicza pełnione przez siebie role róŝne typy zachowań i postaw w sytuacjach konfliktowych - wskazuje sposoby rozwiązywania konfliktów polega konflikt pokoleń, na podstawie tekstu źródłowego - wyjaśnia, dlaczego naleŝy przestrzegać norm społecznych polega tolerancja i nietolerancja - podaje przyczyny nietolerancji CZŁOWIEK W SPOŁECZEŃSTWIE socjalizacja role społeczne, jakie moŝe odgrywać - określa najczęstsze przyczyny konfliktów we współczesnym świecie - wskazuje problemy, z którymi najczęściej wiąŝe się konflikt pokoleń, na podstawie tekstu źródłowego - podaje przykłady postępowania zgodne z określonymi normami - omawia skutki nieprzestrzegania norm społecznych wolność słowa - rozpoznaje zagroŝenia związane z nietolerancją, na podstawie tekstu źródłowego - wyjaśnia, co decyduje o dobrych relacjach z innymi ludźmi - określa, w jakich - podaje negatywne skutki róŝnych zachowań w sytuacjach konfliktowych - uzasadnia, które normy społeczne uwaŝa za najwaŝniejsze przykłady nietolerancji we współczesnym świecie - wskazuje czynniki sprzyjające socjalizacji i ją ograniczające - symuluje prowadzenie mediacji pomiędzy zwaśnionymi stronami sposoby zapobiegania dyskryminacji w szkole przyczyny konfliktu ról społecznych 3

4 2. Reguły gry społecznej 3. Szkoła jako wspólnota - konflikt ról społeczne człowiek sytuacjach człowiek moŝe utracić swoją indywidualność - społeczeństwo - społeczeństwo informacyjne - globalna wioska - klasy i warstwy społeczne - awans społeczny i degradacja społeczna - władze szkolne - statut szkoły - prawa i obowiązki ucznia - zadania samorządu uczniowskiego 4. Jak Ŝyją Polacy? - współczesne społeczeństwo polskie - podział klasowy polskiego społeczeństwa społeczeństwo klasy społeczne - wyjaśnia, czym jest statut szkoły podstawowe prawa i obowiązki ucznia klasy społeczne występujące w Polsce globalna wioska - tłumaczy, czym jest społeczeństwo informacyjne - wskazuje róŝnice między Ŝyciem społeczeństwa pierwotnego i współczesnego klasę średnią - omawia strukturę władz szkoły - podaje przykłady działań samorządu uczniowskiego współczesne społeczeństwo polskie kwestie związane ze szkolnictwem wyŝszym w Polsce, na podstawie tekstu źródłowego klasy i warstwy społeczne korzyści wynikające z obecności w społeczeństwie klasy średniej, na podstawie tekstu źródłowego - określa zadania poszczególnych organów władz szkoły historię swojej szkoły i biografię jej patrona problemy społeczne występujące w Polsce - opisuje funkcjonowanie wybranego społeczeństwa pierwotnego dobre i złe strony przynaleŝności do wybranej klasy społecznej - podaje sposoby aktywnego uczestniczenia w Ŝyciu szkoły - omawia poziom wykształcenia społeczeństwa polskiego korzyści i zagroŝenia, jakie niesie ze sobą powszechny dostęp do internetu - wyjaśnia, na czym polega awans społeczny i degradacja społeczna - omawia wybrany problem swojej społeczności szkolnej i wskazuje sposoby jego rozwiązania - tłumaczy przyczyny małej liczebności polskiej klasy średniej 4

5 1. Moja gmina i mój samorząd. 2. Jakie są zadania samorządu - rodzaje gmin - władze gminne i ich uprawnienia - zadania i budŝet gminy - rola obywatela w Ŝyciu gminy - rodzaje powiatów - władze powiatowe i ich uprawnienia - zadania i budŝet gminy, powiatu typy gmin specyfikę poszczególnych typów gmin - wyjaśnia, w jaki sposób obywatele mogą wpływać na decyzje władz gminy typy powiatów specyfikę poszczególnych typów powiatów SAMORZAD LOKALNY - omawia róŝnice - opisuje sposób między wyboru kandydatów do uprawnieniami władz gminnych władzy wykonawczej - wskazuje miejsce a kompetencjami urzędowania władz władzy gminy, na której uchwałodawczej w terenie mieszka gminie imiona - określa zadania i nazwiska osób władz gminnych pełniących - podaje przykłady najwaŝniejsze funkcje spraw urzędowych, w gminie (wójta, które moŝna załatwić burmistrza lub na poziomie gminy prezydenta, - wskazuje źródła przewodniczącego gminnych dochodów rady gminy bądź i wydatków przewodniczącego - omawia róŝnice między uprawnieniami władzy wykonawczej a kompetencjami władzy uchwałodawczej w powiecie - określa zadania władz powiatowych - podaje przykłady spraw urzędowych, które moŝna załatwić rady miasta) - opisuje sposób wyboru kandydatów do władz powiatowych - wskazuje miejsce urzędowania władz powiatu, na którego terenie mieszka imiona i nazwiska osób pełniących najwaŝniejsze funkcje w powiecie (starosty, przewodniczącego własne propozycje inicjatyw, które moŝna by finansować z dochodów gminnych - podaje przykładowe rozwiązania problemów zaistniałych w gminie - ocenia pracę władz swojej gminy własne propozycje inicjatyw, które moŝna by finansować z dochodów powiatowych - podaje przykładowe rozwiązania problemów zaistniałych w powiecie - inicjuje działania, które wpłynęłyby na podniesienie jakości Ŝycia mieszkańców w jego gminie - wskazuje sposoby pozyskiwania funduszy unijnych na realizację gminnych przedsięwzięć - inicjuje działania, które wpłynęłyby na podniesienie jakości Ŝycia mieszkańców w jego powiecie - wskazuje sposoby pozyskiwania funduszy unijnych na realizację przedsięwzięć powiatowych 5

6 3. Wizytą w urzędzie gminy. 4. Kto rządzi w samorządzie - urzędy publiczne i ich funkcjonowanie - proces informatyzacji urzędów - Biuletyn Informacji Publicznej - elektroniczny podpis - cechy województwa - władze wojewódzkie i ich uprawnienia - wypełnia wybrane formularze urzędowe, np. wniosek o wydanie dowodu osobistego - pobiera z internetu wybrane druki urzędowe - wyjaśnia, jaka jest rola wojewody - podaje przykłady spraw urzędowych, które moŝna na poziomie powiatu - wskazuje źródła powiatowych dochodów i wydatków - na podstawie tekstu źródłowego przedstawia propozycje zmian, które warto byłoby wprowadzić w funkcjonowaniu powiatów Biuletyn Informacji Publicznej - odszukuje w róŝnych źródłach informacje na temat działalności wskazanych urzędów - tłumaczy, do czego słuŝą karty opisu usługi róŝnice między uprawnieniami władzy wykonawczej a kompetencjami rady powiatu) - wskazuje lokalizację najwaŝniejszych urzędów w miejscu swojego zamieszkania rodzaje usług świadczonych przez urzędy za pośrednictwem internetu - opisuje sposób wyboru kandydatów do władz wojewódzkich - wskazuje miejsce urzędowania władz - ocenia pracę władz swojego powiatu - podaje własne propozycje zmian w funkcjonowaniu urzędów - wyjaśnia konieczność informatyzacji administracji publicznej - podaje szanse i zagroŝenia wynikające z informatyzacji urzędów - omawia zmiany w podziale administracyjnym Polski, które zaszły od 1950 r. - wyjaśnia pojęcie biurokracji i podaje jej cechy pozytywne (idealne) oraz negatywne - proponuje zmiany na stronie internetowej urzędu w swojej miejscowości lub tworzy własną stronę WWW - rozpoznaje herb swojej gminy, powiatu oraz województwa i wyjaśnia ich 6

7 1. RóŜne oblicza państwa. 2. Demokracja co to takiego? - zadania samorządu wojewódzkiego - budŝet województwa - przedstawiciel rządu w województwie - państwo - państwa federacyjne i unitarne - cechy państwa - funkcje państwa - obywatelstwo - narodowość - demokracja bezpośrednia i pośrednia - istota demokracji - termin: prawa człowieka - prawa i wolności obywatelskie w państwie demokratycznym załatwić na poziomie województwa państwo - przyporządkowuje Polskę do właściwego rodzaju państwa cechy państwa - wyjaśnia istotę demokracji prawa i wolności obywatelskie w państwie demokratycznym radni, posłowie, referendum władzy uchwałodawczej w województwie - określa zadania samorządu wojewódzkiego - wskazuje źródła wojewódzkich dochodów i wydatków ZASADY DEMOKRACJI - podaje nazwy trzech państw federacyjnych i unitarnych - określa funkcje państwa - rozróŝnia pojęcia obywatelstwo i narodowość - odróŝnia demokrację bezpośrednią od pośredniej - podaje przykłady zastosowania róŝnych form demokracji bezpośr inicjatywa ob., plebiscyt województwa, na którego terenie mieszka imiona i nazwiska osób pełniących najwaŝniejsze funkcje w województwie (wojewody, marszałka wojewódzkiego) - omawia cechy państwa - opisuje wewnętrzne i zewnętrzne funkcje państwa repatriacja - wyjaśnia, w jaki sposób państwo demokratyczne dba o dobro obywateli przykłady praw przysługujących ob.w krajach demokr - przyporządkowuje prawa obywateli do odpowiednich kategorii praw własne propozycje inicjatyw - wskazuje na mapie państwa federacyjne i unitarne sposoby uzyskania obywatelstwa polskiego polegają róŝne rodzaje demokracji - uzasadnia wyŝszość demokracji nad innymi ustrojami politycznymi symbolikę - samodzielnie tworzy definicje państwa federacyjnego i państwa unitarnego - ocenia relacje państwo obywatel - ocenia znaczenie kultury politycznej dla funkcjonowania państwa demokratycznego 7

8 3. Demokratyczne spory. - zalety i wady demokracji - demokracja większościowa i konstytucyjna - dobro państwa a dobro partii zalety i wady ustroju demokratycznego polega demokracja większościowa i demokracja konstytucyjna - wyjaśnia, na czym polegają działania dla dobra państwa - omawia zagroŝenia, które wiąŝą się z demokracją większościową znaczenie współpracy i kompromisu dla funkcjonowania demokracji - rozróŝnia pojęcia dobro państwa i dobro partii cechy charakteru i osobowości, którymi powinien się odznaczać dobry polityk swoją opinię na temat polskiej demokracji 4. Krótka historia długiej drogi. - państwa demokratyczne, autorytarne i totalitarne - republika - monarchia - system prezydencki, parlamentarny i mieszany ustroje: demokratyczny, autorytarny i totalitarny - wskazuje róŝnice między monarchią a republiką nazwy dwóch państw demokratycznych, autorytarnych i totalitarnych - podaje nazwy dwóch monarchii i republik rolę obywateli w państwie demokratycznym, autorytarnym i totalitarnym ideologia, gospodarka centralnie sterowana, kadencja - opisuje sposoby powstawania trzech typów ustrojów politycznych - wyjaśnia genezę róŝnych form rządów - wskazuje na mapie państwa demokratyczne, autorytarne i totalitarne - rozpoznaje przywódców najwaŝniejszych państw współczesnych indoktrynacja, pucz, system prezydencki, parlamentarny i mieszany 1.Obywatel-kto to taki? - obywatelstwo - inicjatywa obywatelska i społeczeństwo obywatelskie - formy społecznego protestu obywatelstwo prawa i obowiązki obywatela Polski - omawia cechy charakteryzujące dobrego obywatela AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA polega istota społeczeństwa obywatelskiego formy udziału obywateli w Ŝyciu publicznym - rozróŝnia formy cechy, którymi powinny charakteryzować się osoby chcące brać aktywny udział w Ŝyciu społecznym, na podstawie tekstu źródłowego weto ludowe, strajk pracowniczy, organizacja poŝytku publicznego - uczestniczy w dyskusji dotyczącej wpływu obywateli - wskazuje sposoby rozwiązań problemów lokalnych i ogólnokrajowych z wykorzystaniem róŝnych form inicjatywy obywatelskiej 8

9 2. Jak obywatele uczestniczą w Ŝyciu publicznym? 3. Stowarzyszenie, czyli raźniej. - obywatelskie nieposłuszeństwo - naród - toŝsamość narodowa - dziedzictwo narodowe - symbole narodowe i ich historia - kształtowanie się narodu polskiego - organizacje pozarządowe - wolontariat - stowarzyszenia i fundacje naród polskie symbole narodowe - rozróŝnia trzy sektory Ŝycia społecznego wolontariat organizacja pozarządowa społecznego protestu toŝsamość narodowa, dziedzictwo narodowe - podaje daty polskich świąt narodowych - omawia czynniki sprzyjające kształtowaniu się narodów - wskazuje róŝnice między działalnością fundacji i stowarzyszenia - omawia zadania organizacji pozarządowych - uzasadnia konieczność udziału obywateli w Ŝyciu publicznym - podaje przykłady polskiego dziedzictwa narodowego - określa rolę symboli narodowych zasady wolontariatu - tłumaczy, jaką rolę odgrywają w społeczeństwie organizacje non profit, na podstawie tekstu źródłowego na sprawy waŝne dla całego państwa etapy powstawania narodu polskiego - wyjaśnia, dlaczego utrata niepodległości i okres zaborów wpłynęły na kształtowanie świadomości narodowej Polaków - podaje przykłady organizacji non profit działających w najbliŝszej okolicy - prowadzi dyskusję dotyczącą wpływu obywateli na sprawy waŝne dla całego państwa zalety uczestnictwa w tworzeniu kultury narodowej - omawia dobre oraz złe strony wielonarodowości - wskazuje korzyści wynikające z pracy wolontariuszy dla obywatela i społeczeństwa 9

10 4.Marsz na wybory! - legitymizacja władzy - ordynacja wyborcza - rodzaje ordynacji wyborczej - zasady demokratycznych wyborów - rodzaje prawa wyborczego - procedury wyborcze do parlamentu - podaje nazwy organów władzy, do których społeczeństwo wybiera swoich przedstawicieli zasady demokratycznych wyborów legitymizacja władzy, ordynacja wyborcza - opisuje zasady demokratycznych wyborów - rozróŝnia czynne i bierne prawo wyborcze - omawia znaczenie udziału obywateli w wyborach - uzasadnia konieczność obowiązywania zasad demokratycznych wyborów - opisuje procedury wyborcze do parlamentu - odszukuje informacje o wynikach wyborów i zasadach ich przeprowadzania - ocenia zasadność istnienia przymusu wyborczego - wskazuje korzyści i zagroŝenia wynikające z częstego przeprowadzania referendów zalety oraz wady proporcjonalnego i większościowego systemu liczenia głosów - odszukuje informacje o wynikach wyborów w innych państwach - ocenia i porównuje polityczne kampanie wyborcze 5.Opinia, z którą trzeba się liczyć. Środki masowego przekazu- czwarta władza - opinia publiczna - mass media i ich funkcje - termin czwarta władza - cenzura opinia publiczna, mass media, cenzura funkcje mass mediów - wyjaśnia termin czwarta władza - opisuje funkcje mass mediów nazwy ośrodków badania opinii publicznej - rozróŝnia i charakteryzuje rodzaje cenzury - korzysta z róŝnych źródeł informacji - podaje sposoby przeprowadzania badań opinii publicznej - wyjaśnia wpływ mass mediów oraz opinii publicznej na działalność władz i zachowania społeczne - dostrzega wady i zalety róŝnych metod badania opinii publicznej - rozumie i wyjaśnia problem manipulowania społeczeństwem za pomocą wyników badań oraz odpowiednio formułowanych informacji 10

11 1.Nród i państwo - ojczyzna - mała ojczyzna - patriotyzm - patriotyzm lokalny ojczyzna, patriotyzm obowiązki obywateli wobec ojczyzny NARÓD I PATRIOTYZM - wskazuje róŝnice polega patriotyzm pomiędzy lokalny patriotyzmem a rodzaje nacjonalizmem i patriotyzmu, na szowinizmem podstawie tekstu źródłowego róŝne postawy patriotyczne współczesne formy patriotyzmu zalety uczestnictwa w tworzeniu kultury narodowej - prowadzi dyskusję dotyczącą wpływu obywateli na sprawy waŝne dla całego państwa 2.Mniejszości narodowe w Polsce. - mniejszości narodowe i etniczne - prawa mniejszości narodowych i etnicznych - emigracja i imigracja - Polonia na świecie mniejszości narodowe, mniejszości etniczne mniejszości narodowe i etniczne mieszkające w Polsce - podaje podstawowe prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce - uzasadnia konieczność poszanowania odrębności kulturowej mniejszości narodowych - wskazuje największe skupiska Polonii na świecie - omawia prawa mniejszości narodowych i etnicznych w Polsce - wskazuje na mapie państwo, w którym znajduje się największe skupisko Polonii - podaje czynniki wpływające na kształtowanie poczucia odrębności kulturowej, na podstawie tekstu źródłowego - wskazuje więzi łączące Polonię z państwem i narodem polskim dziedziny aktywności Polonii - omawia pozytywne i negatywne skutki emigracji Polaków - ocenia stosunek Polaków do mniejszości narodowych 11

12 3.Co to znaczy być patriotą? - naród - toŝsamość narodowa - dziedzictwo narodowe - symbole narodowe i ich historia - kształtowanie się narodu polskiego naród polskie symbole narodowe toŝsamość narodowa, dziedzictwo narodowe - podaje daty polskich świąt narodowych - omawia czynniki sprzyjające kształtowaniu się narodów - podaje przykłady polskiego dziedzictwa narodowego - określa rolę symboli narodowych etapy powstawania narodu polskiego - wyjaśnia, dlaczego utrata niepodległości i okres zaborów wpłynęły na kształtowanie świadomości narodowej Polaków zalety uczestnictwa w tworzeniu kultury narodowej - omawia dobre oraz złe strony wielonarodowości 4.Cień zagłady. - nacjonalizm, szowinizm, rasizm, kosmopolityzm - stereotypy narodowe ojczyzna, patriotyzm obowiązki obywateli wobec ojczyzny polega patriotyzm lokalny rodzaje patriotyzmu, na podstawie tekstu źródłowego róŝne postawy patriotyczne nacjonalizm, szowinizm i kosmopolityzm - określa, czym jest stereotyp i wymienia jego cechy - wskazuje róŝnice pomiędzy patriotyzmem a nacjonalizmem i szowinizmem współczesne formy patriotyzmu - omawia przyczyny Holocaustu - wyjaśnia znaczenie stereotypu w odniesieniu do narodów - podaje przykłady pozytywnych stereotypów narodowych 12

13 Temat lekcji 1. Rola konstytucji w państwie. Zasady ustroju Polski Zagadnienia - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe III RP - prawa i obowiązki obywatela Polski Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca konstytucja, suwerenność narodu - omawia róŝnicę między prawami a obowiązkami konstytucyjnymi podstawowe prawa obywatelskie Polaków - określa obowiązki obywatelskie Polaków USTRÓJ POLTYCZNY W POLSCE preambuła, trójpodział władzy, państwo prawa, decentralizacja władzy - odszukuje w Konstytucji III RP rozdziały, w których zawarte są podstawowe zasady ustroju oraz wolności, prawa i obowiązki obywateli - na podstawie tekstu źródłowego podaje prawa dzieci zapisane w Konstytucji III RP - wyjaśnia znaczenie naczelnych zasad konstytucyjnych dla określenia ustroju państwa - omawia znaczenie praw i obowiązków wynikających z Konstytucji III RP przykłady sytuacji, w których doszło do naruszenia praw obywateli - klasyfikuje prawa (osobiste, polityczne, ekonomiczne, socjalne i kulturalne) i podaje przykłady - uzasadnia znaczenie nadrzędności konstytucji nad innymi aktami prawnymi - interpretuje wybrane fragmenty Konstytucji III RP - ocenia jakość Konstytucji i prawa stanowionego w Polsce - porównuje Konstytucję III RP z rozwiązaniami ustrojowymi innych państw 2. Prawo i rządy prawa - rola i specyfika władzy sądowniczej - rodzaje sądów i trybunałów w prawo specyfikę władzy adwokat, radca prawny rodzaje kompetencje poszczególnych organów władzy - ocenia działalność sądów, prokuratury i policji w Polsce - podaje nazwy - wyjaśnia rolę międzynarodowych organów sądowniczych 13

14 Polsce - struktura sądów w Polsce - rola sędziego, prokuratury i policji sądowniczej w koncepcji trójpodziału władzy - opisuje rolę sędziego w sprawowaniu władzy sądowniczej - uzasadnia konieczność niezawisłości władzy sądowniczej sądów i trybunałów w Polsce polega zasada niezawisłości sędziów - rozróŝnia specyfikę pracy prokuratury i policji - na podstawie tekstu źródłowego określa wpływ władzy sądowniczej na Ŝycie obywateli oraz jej rolę we współczesnym państwie demokratycznym sądowniczej w Polsce - wyjaśnia, na czym polega zasada instancyjności sądów instytucji, do których moŝna się zwrócić w przypadku bycia świadkiem naruszenia prawa - identyfikuje i objaśnia problemy polskiego wymiaru sprawiedliwości - uzasadnia konieczność niezaleŝności władzy sądowniczej od innych władz 3.Na scenie politycznej - partie polityczne - funkcje partii politycznych - systemy partyjne - typy partii politycznych - polska scena polityczna partia polityczna - podaje nazwy partii politycznych istniejących w Polsce - omawia funkcje partii politycznych - określa typy systemów partyjnych nazwy krajów, w których obowiązują poszczególne systemy partyjne typy partii politycznych - na podstawie tekstu źródłowego - określa rolę partii politycznych we współczesnym świecie - opisuje procedury zakładania partii i podstawy jej działania - na podstawie tekstu źródłowego omawia tezę o częstej niejednoznaczności - wskazuje zalety i wady poszczególnych typów systemów partyjnych polską scenę polityczną - odszukuje informacje o programach partii politycznych istniejących w - uzasadnia, jaki model finansowania partii politycznych jest najkorzystniejszy - ocenia jakość proponowanych przez partie polityczne haseł programowych 14

15 7. Mass media i opinia publiczna - opinia publiczna - mass media i ich funkcje - termin czwarta władza - cenzura opinia publiczna, mass media, cenzura funkcje mass mediów wskazuje cechy ideologii konserwatywnej - wyjaśnia termin czwarta władza - opisuje funkcje mass mediów podziału na lewicę i prawicę w Polsce nazwy ośrodków badania opinii publicznej - rozróŝnia i charakteryzuje rodzaje cenzury - korzysta z róŝnych źródeł informacji Polsce - podaje sposoby przeprowadzania badań opinii publicznej - wyjaśnia wpływ mass mediów oraz opinii publicznej na działalność władz i zachowania społeczne - dostrzega wady i zalety róŝnych metod badania opinii publicznej - rozumie i wyjaśnia problem manipulowania społeczeństwem za pomocą wyników badań oraz odpowiednio formułowanych informacji 1.Jak działa parlament? - uprawnienia polskiego parlamentu - funkcjonowanie polskiego parlamentu - przebieg procesu ustawodawczego immunitet - opisuje rolę parlamentu w koncepcji trójpodziału władzy - określa funkcje sejmu i senatu warunki, które musi spełnić kandydat na posła lub senatora Rozdział II: JAK DZIAŁA PARLAMENT próg wyborczy, Zgromadzenie Narodowe, inicjatywa ustawodawcza, ordynacja wyborcza, wotum zaufania, wotum nieufności - omawia funkcjonowanie polskiego parlamentu podmioty, którym przysługuje inicjatywa ustawodawcza - opisuje, na czym polega praca parlamentarzysty - odszukuje w źródłach dodatkowe informacje na temat regulaminu pracy sejmu i senatu - interpretuje wybrane fragmenty genezę polskiego parlamentaryzmu - ocenia pracę wybranego parlamentarzysty - określa rolę Prezydenta RP i Trybunału Konstytucyjnego w procesie ustawodawczym - aktywnie uczestniczy w - ocenia jakość prawa stanowionego przez polski sejm i senat - opisuje na podstawie ilustracji lub schematu salę posiedzeń sejmu - w czasie symulacji procesu ustawodawczego występuje z inicjatywą ustawodawczą i umiejętnie ją 15

16 kwestie związane z zasadami wyborczymi polega proces ustawodawczy - wylicza uprawnienia sejmu i senatu w Polsce poszczególne etapy procesu ustawodawczego Konstytucji III RP symulacji procesu ustawodawczego i rozróŝnia funkcje sejmu i senatu argumentuje - orientuje się w bieŝących wydarzeniach związanych z funkcjonowaniem parlamentu 2. Prezydent i rząd, czyli władza wykonawcza - organy władzy wykonawczej - funkcje i uprawnienia Rady Ministrów - rola i kompetencje Prezydenta RP - sposoby powoływania i odwoływania Rady Ministrów - opisuje rolę władzy wykonawczej w koncepcji trójpodziału władzy - podaje imię i nazwisko obecnego Prezydenta RP oraz aktualnego Prezesa Rady Ministrów podstawowe kompetencje Prezydenta RP i Rady Ministrów procedury wyboru Prezydenta RP i Rady Ministrów dymisja, Rada Gabinetowa, kontrasygnata, ratyfikacja imiona i nazwiska wszystkich prezydentów Polski po 1989 r. - interpretuje wybrane fragmenty Konstytucji III RP - opisuje procedury odwołania Prezydenta RP i Rady Ministrów - porównuje kompetencje Prezydenta RP z uprawnieniami prezesa Rady Ministrów - ocenia pracę obecnego Prezydenta RP oraz aktualnych członków Rady Ministrów - wyjaśnia zasadność tworzenia tzw. gabinetów cieni - prawidłowo interpretuje skutki finansowe realizacji róŝnych przedsięwzięć władzy wykonawczej 16

17 3. Administrować, czyli zarządzać. 4. Wymierzając sprawiedliwość 1. Silna Polska w świecie - administracja publiczna - słuŝba cywilna - prawa i obowiązki obywatela - prawa i obowiązki urzędnika - rola i specyfika władzy sądownicze - struktura sądów w Polsce - rola sędziego, prokuratury i policji - racja stanu - polityka zagraniczna - współpraca międzynarodowa - podmioty polityki zagranicznej - słuŝba - wskazuje obowiązki urzędników słuŝby cywilnej prawa przysługujące obywatelom korzystającym z usług urzędów publicznych prawo specyfikę władzy sądowniczej w koncepcji trójpodziału władzy - opisuje rolę sędziego w sprawowaniu władzy sądowniczej - omawia strukturę administracji publicznej - na podstawie tekstu źródłowego określa najwaŝniejsze zasady moralne i etyczne obowiązujące urzędników słuŝby cywilnej adwokat, radca rodzaje sądów i trybunałów w Polsce polega zasada niezawisłości sędziów - rozróŝnia specyfikę pracy prokuratury i policji - uzasadnia znaczenie apolityczności urzędników słuŝby cywilnej - bierze udział w dyskusji na temat funkcjonowania idealnego urzędu oraz cech idealnego urzędnika kompetencje poszczególnych organów władzy sądowniczej w Polsce - wyjaśnia, na czym polega zasada instancyjności sądów Rozdział III: POLSKA W ŚWIECIE, POLSKA W EUROPIE racja stanu, słuŝba dyplomatyczna i konsularna kierunki polskiej polit zagranicznej polityka zagraniczna podmioty uprawnione w Polsce do prowadzenia polityki zagranicznej - wskazuje główne róŝne sposoby działania w polityce zagranicznej - na podstawie mapy przedstawia kierunki polskiej polityki - wskazuje róŝnice między pracownikami słuŝby cywilnej a urzędnikami mianowanymi słuŝby cywilnej - ocenia działalność sądów, prokuratury i policji w Polsce - podaje nazwy instytucji, do których moŝna się zwrócić w przypadku bycia świadkiem naruszenia prawa - ocenia bieŝącą politykę zagraniczną Polski zadania polskiej dyplomacji - uzasadnia konieczność współpracy - lokalizuje urzędy na terenie swojej gminy, powiatu i województwa oraz określa ich zakres zadań - identyfikuje i objaśnia problemy polskiego wymiaru sprawiedliwości - uzasadnia konieczność niezaleŝności władzy sądowniczej od innych władz - ocenia znaczenie takich elementów polskiej polityki zagranicznej, jak: wejście w struktury NATO, UE, Rady Europy czy uczestnictwo w 17

18 dyplomatyczna i konsularna kierunki polskiej polityki zagranicznej zagranicznej w Europie i na świecie międzynarodowej konfliktach zbrojnych w Iraku i Afganistanie 2. NATO, czyli nasi sojusznicy - organizacje międzynarodowe - rodzaje organizacji międzynarodowych - charakterystyka wybranych organizacji międzynarodowych - miejsce Polski w organizacjach międzynarodowych organizacja międzynarodowa - rozwija skrótowce: ONZ, NATO, ZSRR - rozwija skrótowiec: OBWE - określa zasadnicze cele wybranych organizacji międzynarodowych, do których naleŝy Polska typy organizacji międzynarodowych - wskazuje na mapie zasięg wybranych organizacji międzynarodowych - ocenia zaangaŝowanie Polski w funkcjonowanie organizacji międzynarodowych (np. NATO) - odszukuje informacje na temat wybranych organizacji międzynarodowych - porównuje skuteczność działania poszczególnych organizacji międzynarodowych - zna aktualnych liderów poszczególnych organizacji międzynarodowych 3. Wspólna Europa - geneza integracji europejskiej - trzy filary Unii Europejskiej - funkcjonowanie i organy Unii Europejskiej - przebieg integracji europejskiej - miejsce Polski w Unii Europejskiej - fundusze unijne najwaŝniejsze etapy integracji europejskiej nazwy organów Unii Europejskiej - wyjaśnia znaczenie Traktatu z Lizbony dla procesu integracji europejskiej - wskazuje na mapie państwa członkowskie Unii Europejskiej przyczyny integracji europejskiej - omawia szczegółowo etapy integracji europejskiej organy Unii Europejskiej - wskazuje korzyści i zagroŝenia wynikające z integracji Polski z Unią Europejską - uczestniczy w dyskusji na temat dalszego pogłębiania i poszerzania integracji Unii Europejskiej oraz wprowadzenia euro w Polsce - poszukuje informacji na temat programów unijnych oraz budŝetu UE - ocenia róŝnorodne aspekty funkcjonowania UE: finansowy, polityczny, społeczny, kulturowy itp. 18

19 4. Organizacja Narodów Zjednoczonych 5. Niespokojny świat 6. Globalizacja, czyli nawzajem od siebie zaleŝni - geneza ONZ - struktura i cele ONZ - misje pokojowe - organizacje wyspecjalizowane ONZ - konflikty na świecie i ich przyczyny - migracje ludności - główne formy migracji - terroryzm - państwa Trzeciego Świata - podział na bogatą Północ i biedne Południe - problemy współczesnego świata - podaje nazwy najwaŝniejszych organów ONZ najwaŝniejsze organizacje wyspecjalizowane ONZ migracja, terroryzm potencjalne skutki konfliktów zbrojnych i działań terrorystycznych Trzeci Świat, pomoc humanitarna - wskazuje na mapie kraje bogatej Północy i biednego Południa - omawia przyczyny utworzenia ONZ - określa załoŝenia i cele ONZ działalność UNESCO i UNICEF aktualne konflikty i wskazuje na mapie miejsca, w których do nich doszło - opisuje róŝnorodne formy działań terrorystycznych globalizacja problemy współczesnego świata genezę ONZ poszczególne organy ONZ - lokalizuje na mapie miejsca misji pokojowych ONZ róŝne formy migracji polega uchodźstwo - opisuje wybrane zamachy terrorystyczne w XXI w. sposoby rozwiązywania problemów współczesnego świata - ocenia skuteczność działań podejmowanych przez ONZ - uczestniczy w dyskusji na temat przyszłości i reformy ONZ - ocenia działalność terrorystyczną, uwzględniając zasady moralne, prawo oraz skuteczność działania - odszukuje informacje na temat najwaŝniejszych konfliktów zbrojnych na świecie - uzasadnia konieczność niesienia pomocy humanitarnej w wybranych rejonach świata - wskazuje - wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania ONZ (wybór przedstawicieli, sposób nabywania i utraty członkostwa, podejmowanie decyzji w ZO i RB) - ocenia wkład Polski w funkcjonowanie ONZ - wskazuje miejsca potencjalnych konfliktów w przyszłości i uzasadnia swój wybór - proponuje działania lokalne, państwowe i międzynarodowe zmierzające do rozwiązania problemów migracyjnych - ocenia skuteczność róŝnorodnych form przeciwdziałania problemom współczesnego świata (pomoc humanitarna 19

20 - pomoc humanitarna - globalizacja działalność organizacji humanitarnych - opisuje róŝne wymiary globalizacji pozytywne i negatywne strony globalizacji organizacji rządowych i pozarządowych, działalność MWF, BŚ, WHO, WTO) 1. Pomyślmy o przyszłości - predyspozycje wymagane w poszczególnych typach zawodów - typy szkół ponadgimnazjalnych i studiów wyŝszych - poradnictwo zawodowe - ścieŝka kariery zawodowej - podaje umiejętności i predyspozycje osobiste niezbędne do wykonywania określonych zawodów - wskazuje własne predyspozycje zawodowe rodzaje szkół w Polsce - omawia moŝliwości dalszego kształcenia Rozdział IV: EKONOMIA W MOIM DOMU - planuje własną ścieŝkę edukacji i kariery zawodowej - na podstawie tekstu źródłowego wyjaśnia ideę zmian w polskim systemie kształcenia - na podstawie tekstu źródłowego przedstawia przyczyny funkcjonowania dotychczasowego systemu kształcenia na wybranych kierunkach sposoby pozyskiwania informacji dotyczących dalszego kształcenia - ocenia skuteczność róŝnorodnych sposobów pozyskiwania informacji - uzasadnia dokonany przez siebie wybór dalszej ścieŝki edukacyjnej i kariery zawodowej - wskazuje zalety i wady wykonywania określonych zawodów - oddziela kwestię prestiŝu zawodowego od wysokości zarobków związanych z wykonywaniem określonych zawodów - ocenia wady i zalety prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pracy na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnej, pracy w pełnym i niepełnym wymiarze godzin 2. O racjonalnym gospodarowaniu. - idea podatków - rodzaje podatków w Polsce - budŝet państwa podatek - uzasadnia potrzebę płacenia podatków - wyjaśnia, czym jest budŝet państwa rodzaje podatków w Polsce - podaje wysokość stawek podatkowych obowiązujących w Polsce - wskazuje źródła rodzaje podatków w Polsce polega zjawisko szarej strefy deficyt budŝetowy, NIP, PIT, CIT, VAT - oblicza wysokość podatku dochodowego płaconego przez - opisuje sposoby pokrywania deficytu budŝetowego - ocenia skalę podatkową obowiązującą w Polsce na tle innych 20

21 3. Rynek, czyli w poszukiwaniu równowagi - rynek pracy - krajowy i lokalny rynek pracy - mobilność zawodowa - emigracja zarobkowa - kierunki emigracji zarobkowej - bezrobocie rynek pracy, mobilność zawodowa, aktywność zawodowa, bezrobocie, bezrobotny, stopa bezrobocia - podaje przyczyny emigracji zarobkowej Polaków zawody najbardziej poszukiwane na rynku pracy dochodów i wydatków państwa potrzeby lokalnego rynku pracy - omawia działania instytucji wpływających na rynek pracy - wskazuje na mapie kierunki emigracji zarobkowej Polaków korzyści i zagroŝenia wynikające z istnienia emigracji zarobkowej polega drenaŝ mózgów - określa stopę bezrobocia w powiecie, na którego terenie mieszka - wskazuje przyczyny i skutki bezrobocia obywatela - ocenia sposoby przeciwdziałania bezrobociu - proponuje własne sposoby przeciwdziałania bezrobociu państw własne propozycje inicjatyw, które moŝna by finansować z dochodów państwa - ocenia skutki emigracji zarobkowej z perspektywy społecznej, ekonomicznej, politycznej i kulturowej - analizuje zjawisko bezrobocia w UE i na świecie 4. W świecie pieniądza - system pienięŝny - rodzaje banków i ich specyfika - usługi bankowe - reklama usług bankowych waluta, konto bankowe, lokata, kredyt - określa istotę działalności banków emisja, NBP, Rada Polityki PienięŜnej - omawia prawo popytu i podaŝy - wskazuje szanse i zagroŝenia wynikające z korzystania z róŝnorodnych usług bankowych zadania Narodowego Banku Polskiego i Rady Polityki PienięŜnej - określa czynniki kształtujące prawo - wyjaśnia, co wpływa na tworzenie systemu pienięŝnego w danym państwie - porównuje i ocenia jakość usług bankowych 21

22 popytu i podaŝy - omawia rolę reklamy w sektorze bankowym - prezentuje ofertę wybranych banków internetowych 5.Domowa gospodarka, czyli jak ułoŝyć budŝet. 6. Jak znaleźć pracę - gospodarstwo domowe - źródła dochodów gospodarstw domowych - budŝet domowy - wydatki stałe i zmienne - konsument - prawa konsumenta - obowiązki sprzedawcy - umowa kupnasprzedaŝy - gwarancja towaru - reklamacja - dochodzenie praw konsumenta - zasady poszukiwania pracy - staŝ zawodowy - CV i list motywacyjny - targi pracy - etapy procesu poszukiwania - wyjaśnia, czym jest gospodarstwo domowe róŝne źródła dochodów w gospodarstwach domowych - planuje swoje wydatki - wyjaśnia, kim jest konsument podstawowe prawa konsumenta - tłumaczy, czym jest gwarancja towaru rodzaje gospodarstw domowych - podaje sposoby zgłaszania reklamacji - wskazuje instytucje zajmujące się ochroną praw konsumenta - redaguje CV - redaguje list motywacyjny - wskazuje źródła informacji o ofertach pracy - umie odpowiednio się zachować w trakcie rozmowy - planuje budŝet domowy - wyjaśnia, czym są wydatki stałe i zmienne - podaje, na co naleŝy zwrócić uwagę przy dokonywaniu zakupu towaru - omawia prawa konsumenta i obowiązki sprzedawcy - prawidłowo wypełnia formularz reklamacyjny - wskazuje korzyści wynikające ze zdobywania doświadczenia zawodowego w trakcie odbywania staŝu - odszukuje w - określa liczebność i rodzaje współczesnych polskich gospodarstw domowych - ocenia skuteczność róŝnych form poszukiwania pracy - określa cechy dobrego pracownika w zadania rzecznika konsumentów - tłumaczy, czym zajmuje się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów - przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z perspektywy pracodawcy 22

23 zatrudnienia - metody wyboru odpowiedniego kandydata na dane stanowisko kwalifikacyjnej internecie wzory CV i listu motywacyjnego zaleŝności od charakteru pracy 7. Jak działa człowiek przedsiębiorczy. - prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy - kodeks pracy - prawa nieletnich pracowników - mobbing - związki zawodowe - Państwowa Inspekcja Pracy podstawowe prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy polega mobbing zasady zatrudniania młodocianych - podaje nazwy instytucji, do których moŝna zwrócić się o pomoc w przypadku łamania praw pracowniczych i mobbingu - wyjaśnia wpływ związków zawodowych i Państwowej Inspekcji Pracy na warunki pracy - opisuje rolę NSZZ Solidarność w walce o prawa pracownicze w czasach PRL i obecnie - wyjaśnia znaczenie ustalania tzw. płacy minimalnej z perspektywy rządu, związków zawodowych, pracodawców i pracowników - poszukuje informacji na temat sposobów zawierania umów o pracę 8. Zakładamy firmę, czyli ABC przedsiębiorstwa - procedury zakładania firmy - biznesplan - formy działalności gospodarczej - marketing i zarządzanie przedsiębiorstwem biznesplan, marketing podstawowe procedury związane z załoŝeniem firmy - określa rodzaje działalności gospodarczej biznes-plan dla własnej firmy róŝne rodzaje działalności gospodarczej korzyści i zagroŝenia związane z załoŝeniem własnej firmy - omawia zasady marketingu i zarządzania - opracowuje plan finansowy własnej firmy - poszukuje informacji o moŝliwościach pozyskania funduszy na rozpoczęcie działalności gospodarczej (kredyt bankowy, projekt UE, programy UP) 23

24 9. O etyce i prawie w gospodarce - nieuczciwe praktyki rynkowe plagiat, piractwo - szara strefa - etyka zawodowa - zawody zaufania publicznego norma moralna (etyczna), zaufanie publiczne - omawia rodzaje nieuczciwych praktyk zawody zaufania publicznego - wyjaśnia zjawisko szarej strefy - na podstawie tekstu źródłowego gromadzi argumenty do dyskusji na temat braku moŝliwości prawnego usankcjonowania zaufania przyczyny nieuczciwych praktyk rynkowych - odszukuje informacje o kodeksach etyki zawodowej rozwiązania, które mogłyby ograniczyć tzw. szarą strefę i nieetyczne zachowania w Ŝyciu gospodarczym - ocenia etyczność określonych działań w Ŝyciu gospodarczym - wyjaśnia zjawiska nieuczciwej konkurencji i dumpingu - udowadnia pozytywną rolę kapitału zaufania (teoria gier) w biznesie - analizuje kodeksy etyki zawodowej Uwaga dotycząca oceniania na kaŝdym poziomie wymagań Aby uzyskać kolejną, wyŝszą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu. 24

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca

KLASA II GIMNAZJUM. Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej. Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA II GIMNAZJUM Rozdział I Ustrój Rzeczpospolitej Polskiej Temat lekcji 1. O czym będziemy się uczyć na lekcjach wiedzy o społeczeńst

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla III klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 2 - wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla III klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 2 - wymagania na poszczególne oceny Roczny plan z wiedzy o społeczeństwie dla III klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 2 - wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. Polska polityka zagraniczna 2. Integracja europejska

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny:

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE. Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Pierwsze półrocze, rozdział I i II Opis wymagań na poszczególne oceny: OCENA ZAGADNIENIA Celujący Uczeń opanował następujące pojęcia: uzasadnia znaczenie nadrzędności Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III 2 Roczny plan pracy Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie III Temat lekcji 1. Konstytucja wyjaśnia terminy: konstytucja, preambuła, trójpodział władzy, suwerenność

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla I klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro część 1 - wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wiedza o Społeczeństwie wymagania edukacyjne dla klasy III

Wiedza o Społeczeństwie wymagania edukacyjne dla klasy III Wiedza o Społeczeństwie wymagania edukacyjne dla klasy III Wymagania podstawowe ( 1 ) na ocenę dostateczną oraz ponad podstawowe ( 2 ) na wyższą ocenę. Uczeń potrafi: III - POLSKA I ŚWIAT 1 wyjaśnia terminy:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie III

Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie III Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie III Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ I: SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 2 Roczny plan pracy 1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 Zagadnienia, materiał ROZDZIAŁ I: SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA POLSKIEGO ustawa zasadnicza

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WoS kl. III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WoS kl. III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie szkolne WoS kl. III gimnazjum Stopień niedostateczny Uczeń nie opanował minimum programowego ( około 30% wiedzy i umiejętności wymaganych na stopień bardzo dobry) Stopień

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 2

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 2 Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 2 Temat lekcji 2. Konstytucja RP 3. Parlament RP. 4. Organy polskiego parlamentu- droga legislacyjna. 5. Władza wykonawczaprezydent.

Bardziej szczegółowo

polega wartość i - wymienia funkcje rola rodziny oraz rodziny

polega wartość i - wymienia funkcje rola rodziny oraz rodziny Wymagania podstawowe: oceny - dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny - dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga: Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Aldona Sobczuk Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Lp Temat lekcji Wymagania konieczne Uczeń: 1. Konstytucja konstytucja, trójpodział władzy, suwerenność narodu, państwo

Bardziej szczegółowo

Rozdział I: System polityczny państwa polskiego. - wyjaśnia terminy:

Rozdział I: System polityczny państwa polskiego. - wyjaśnia terminy: Plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro, Część 2. Wymagania na poszczególne oceny w klasie 2. rok szkolny 2011/2012 Wymagania na poszczególne oceny Numer, temat

Bardziej szczegółowo

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 2 Roczny plan pracy Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 Temat lekcji ROZDZIAŁ I: SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA POLSKIEGO. Konstytucja 6 0 (w źródłowy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie klasa 3

Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie klasa 3 Wymagania edukacyjne z Wiedzy o społeczeństwie klasa 3 Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe III RP - prawa i obowiązki obywatela Polski 2. Sejm i senat - uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą Uczeń: - - - -

Wymagania na ocenę dostateczną Uczeń: Wymagania na ocenę dobrą Uczeń: - - - - Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I III gimnazjum Dziś i jutro Podręcznik: Dziś i jutro część druga. I.

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. klasa 3. Wymagania na poszczególne oceny

Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. klasa 3. Wymagania na poszczególne oceny Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum klasa 3 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Rozdział I: System

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie dla klasy 2 gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny

Wiedza o społeczeństwie dla klasy 2 gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Wiedza o społeczeństwie dla klasy 2 gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Rozdział I:

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie III gimnazjum

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie III gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie w klasie III gimnazjum Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe III RP - prawa i obowiązki obywatela Polski

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 2

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 2 2 Roczny plan pracy Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 2 Na (2) na (3) ROZDZIAŁ I: SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA POLSKIEGO Na(4) na (5) Liczba.

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla KL II gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla KL II gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla KL II gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

WOS dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

WOS dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny WOS dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe III RP - prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie Dziś i jutro Część 2 Klas III gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie Dziś i jutro Część 2 Klas III gimnazjum 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe III RP - prawa i obowiązki obywatela Polski 2. Sejm i senat - uprawnienia polskiego parlamentu - funkcjonowanie polskiego parlamentu - przebieg procesu

Bardziej szczegółowo

Klasa 3. - wyjaśnia terminy: preambuła, trójpodział władzy, państwo prawa, decentralizacja. władzy

Klasa 3. - wyjaśnia terminy: preambuła, trójpodział władzy, państwo prawa, decentralizacja. władzy Klasa 3 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum (IIIB) rok szkolny 2016/17

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum (IIIB) rok szkolny 2016/17 Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum (IIIB) rok szkolny 2016/17 Anna Najberek - Ciepły Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe III

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w klasie II gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania

Bardziej szczegółowo

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2

1 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 2 Roczny plan pracy Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro. Część 2 Temat lekcji ROZDZIAŁ I: SYSTEM POLITYCZNY PAŃSTWA POLSKIEGO. Konstytucja 6 0 (w źródłowy,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe III RP - prawa i obowiązki obywatela

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny mgr Anna Rajda

Wiedza o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny mgr Anna Rajda - wyjaśnia terminy: konstytucja, suwerenność narodu - omawia różnicę między prawami a obowiązkami konstytucyjnymi - wymienia podstawowe prawa obywatelskie Polaków - określa obowiązki obywatelskie Polaków

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Na ocenę dostateczną uczeń potrafi to co na ocenę dopuszczającą i ponadto:

Na ocenę dostateczną uczeń potrafi to co na ocenę dopuszczającą i ponadto: PLAN PRACY NAUCZYCIELA/WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY rok szkolny 2017/2018 KLASA : 3a, Marek Dawidowski PRZEDMIOT: WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Dziś i jutro w klasach II gimnazjum obowiązujące od roku szkolnego 2017/2018

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Dziś i jutro w klasach II gimnazjum obowiązujące od roku szkolnego 2017/2018 Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie Dziś i jutro w klasach II gimnazjum obowiązujące od roku szkolnego 2017/2018 Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie. Klasa III gimnazjum Dziś i jutro. Wymagania na poszczególne oceny

Wiedza o społeczeństwie. Klasa III gimnazjum Dziś i jutro. Wymagania na poszczególne oceny Wiedza o społeczeństwie Klasa III gimnazjum Dziś i jutro Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe III RP - prawa i obowiązki obywatela

Bardziej szczegółowo

Rozdział I: System polityczny państwa polskiego - wyjaśnia terminy: preambuła, trójpodział władzy, państwo prawa, decentralizacja

Rozdział I: System polityczny państwa polskiego - wyjaśnia terminy: preambuła, trójpodział władzy, państwo prawa, decentralizacja Załącznik do Przedmiotowych Zasad Oceniania z wiedzy o społeczeństwie. Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu wiedza o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum. Nauczyciel Agnieszka Jaźwiec Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie III gimnazjum. Rozdział I: System polityczny państwa polskiego - wyjaśnia terminy: preambuła,

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie III gimnazjum. Rozdział I: System polityczny państwa polskiego - wyjaśnia terminy: preambuła, Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie III gimnazjum Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe III RP obywatela Polski 2. Sejm i senat - uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Wiedza a społeczeństwie klasa 3a, 3b gimnazjum rok szkolny 2017/18 Wymagania na poszczególne oceny, Dziś i jutro Część 2

Wiedza a społeczeństwie klasa 3a, 3b gimnazjum rok szkolny 2017/18 Wymagania na poszczególne oceny, Dziś i jutro Część 2 Wiedza a społeczeństwie klasa 3a, 3b gimnazjum rok szkolny 2017/18 Wymagania na poszczególne oceny, Dziś i jutro Część 2 Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki w Katowicach

Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki w Katowicach Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki w Katowicach Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy III gimnazjum Realizowany program: Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III gimnazjum, autor: T. Kowalewska, wyd. Nowa

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. III OCENA CELUJĄCA OCENA NIEDOSTATECZNA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. III OCENA CELUJĄCA OCENA NIEDOSTATECZNA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE KL. III OCENA CELUJĄCA Uczeń posiada wiedzę wykraczającą poza podstawę programową z wybranych dziedzin wiedzy o społeczeństwie. Uczestniczy w szkolnych

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla II klasy gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1/Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa III Wiedza o społeczeństwie. Nauczyciele prowadzący zajęcia: Banaszak Paweł Grzybowska Marcela

Wymagania na poszczególne oceny klasa III Wiedza o społeczeństwie. Nauczyciele prowadzący zajęcia: Banaszak Paweł Grzybowska Marcela Wymagania na poszczególne oceny klasa III Wiedza o społeczeństwie Nauczyciele prowadzący zajęcia: Banaszak Paweł Grzybowska Marcela Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Klasa III Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Klasa III Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Klasa III Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 2

Roczny plan pracy Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 2 Roczny plan Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 2 Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe III RP - prawa i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z wiedzy o społeczeństwie KLASA III GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z wiedzy o społeczeństwie KLASA III GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z wiedzy o społeczeństwie KLASA III GIMNAZJUM Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe III RP - prawa i obowiązki obywatela

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie - klasa trzecia Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Wiedza o społeczeństwie - klasa trzecia Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Wiedza o społeczeństwie - klasa trzecia Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe III RP - prawa i obowiązki obywatela Polski

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe III RP -

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe III

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Klasa 3 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Klasa 3 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Klasa 3 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro wyd. Nowa Era Klasa III

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro wyd. Nowa Era Klasa III Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro wyd. Nowa Era Klasa III Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z wiedzy o społeczeństwie dla klasy I Temat lekcji 1. Po co ludziom państwo? 2. Ustroje polityczne Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla kl.3a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w r. szk. 2016/2017

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla kl.3a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w r. szk. 2016/2017 Nauczyciel : mgr Elżbieta Ciapa Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla kl.3a Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w r. szk. 2016/2017 Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA II OCENA DOPUSZCZAJĄCA: - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm, autorytet - tłumaczy, co to znaczy, że człowiek

Bardziej szczegółowo

prawami a obowiązkami obywateli - na podstawie tekstu źródłowego podaje prawa dzieci zapisane w Konstytucji III RP

prawami a obowiązkami obywateli - na podstawie tekstu źródłowego podaje prawa dzieci zapisane w Konstytucji III RP Wymagania na poszczególne oceny wiedzy o społeczeństwie w klasie III gimnazjum, do programu Dziś i jutro Nauczyciele uczący: mgr Maria Kołacka, mgr Urszula Kotus Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Normy wymaga z przedmiotu wiedza o społecze stwie klasa 1 i 2 na poziomie podstawowym na ocen dopuszczaj cy i dostateczny cz

Normy wymaga z przedmiotu wiedza o społecze stwie klasa 1 i 2 na poziomie podstawowym na ocen dopuszczaj cy i dostateczny cz Normy wymagań z przedmiotu wiedza o społeczeństwie klasa 1 i 2 na poziomie podstawowym na ocenę dopuszczający i dostateczny część I Rozdział I: Ja i moje otoczenie - wyjaśnia terminy: toŝsamość, samoocena,

Bardziej szczegółowo

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie II gimnazjum

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu wiedza o społeczeństwie w klasie II gimnazjum Temat lekcji 1. Jak będziemy pracować na lekcjach wiedzy o społeczeństwie w klasie II G? Zapoznanie z treściami nauczania,

Bardziej szczegółowo

Uczeń zna główne punkty programu nauczania dla klasy 1. oraz podstawy PSO

Uczeń zna główne punkty programu nauczania dla klasy 1. oraz podstawy PSO Plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro, Część 2. Wymagania na poszczególne oceny w klasie 3A oraz 3B rok szkolny 2016/2017 Wymagania na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady ustrojowe III RP - prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie I gimnazjum zintegrowane z serią Dziś i jutro

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie I gimnazjum zintegrowane z serią Dziś i jutro Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w klasie I gimnazjum zintegrowane z serią Dziś i jutro Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Rozdział I: Ja i moje otoczenie. Ja, czyli kto? - wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Konstytucja - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiedzę i umiejętności: - wyjaśnia terminy: samoocena, samorealizacja, autorytet - dokonuje samooceny - tłumaczy, czym jest styl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Dziś i jutro 1 klasy drugiej

Szczegółowe wymagania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Dziś i jutro 1 klasy drugiej Szczegółowe wymagania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Dziś i jutro 1 klasy drugiej Opracowano na podstawie materiałów wydawnictwa Nowa Era autorstwa mgr Macieja Batorskiego Temat lekcji Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 1

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum seria Dziś i jutro Część 1 Wymagania podstawowe UCZEŃ: - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm, autorytet - wymienia elementy tożsamości - odróżnia tożsamość osobistą od społecznej - dokonuje samooceny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie II

Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie II Wymagania edukacyjne z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum w klasie II Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: 1. Ja, czyli kto? - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm,

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny- kl.i

Wymagania na poszczególne oceny- kl.i Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Wymagania na poszczególne oceny- kl.i Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dla klasy II gimnazjum Program nauczania ogólnego wiedzy o społeczeństwie w klasach I-III gimnazjum, autor: T. Kowalewska, wyd. Nowa Era Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie do podręcznika z serii "Dziś i jutro" wydawnictwa Nowa Era dla klasy III.

Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie do podręcznika z serii Dziś i jutro wydawnictwa Nowa Era dla klasy III. Renata Szmajnta Przedmiotowy system oceniania z wiedzy o społeczeństwie do podręcznika z serii "Dziś i jutro" wydawnictwa Nowa Era dla klasy III. Temat lekcji Wymagania podstawowe na ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 2 Wymagania na poszczególne oceny 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Zagadnienia - ustawa zasadnicza - zasady

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny mgr Anna Rajda

Wiedza o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny mgr Anna Rajda samoocena, samorealizacja, autorytet - dokonuje samooceny - tłumaczy, czym jest styl życia - podaje przykłady aktywnego i biernego spędzania wolnego czasu Wiedza o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa I gimnazjum

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa I gimnazjum Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa I gimnazjum JA I MOJE OTOCZENIE - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm, autorytet - wymienia elementy tożsamości -

Bardziej szczegółowo

- omawia różnice pomiędzy aktywnym i biernym stylem życia - wskazuje współczesne autorytety

- omawia różnice pomiędzy aktywnym i biernym stylem życia - wskazuje współczesne autorytety Rozkład materiału i wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa Dziś i jutro WYMAGANIA OGÓLNE: I. Wykorzystanie i tworzenie informacji. Uczeń znajduje i wykorzystuje informacje na temat życia

Bardziej szczegółowo

Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie II

Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie II Temat lekcji Wymagania z przedmiotu Wiedza o społeczeństwie w Gimnazjum w Dziadowej Kłodzie w klasie II Wymagania podstawowe Uczeń: Rozdział I: Ja i moje otoczenie 1. Ja, czyli kto? - wyjaśnia terminy:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE w klasie I gimnazjum str. 1 Wymagania edukacyjne

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. klasa 2

Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum. klasa 2 Wiedza o społeczeństwie w gimnazjum klasa 2 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Rozdział I: Ja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie dostosowane do nowej Podstawy Programowej KLASA I Rozdział I: Ja i moje otoczenie Wymagania konieczne na ocenę dopuszczającą Wymagania podstawowe na ocenę

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie do klasy II

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie do klasy II Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie do klasy II Część Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Liczba godzin. Ja, czyli kto? - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie kl. II gimnazjum. - wyjaśnia terminy:

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie kl. II gimnazjum. - wyjaśnia terminy: Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu - samorealizacja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa 2

Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa 2 Wymagania edukacyjne z wiedzy o społeczeństwie klasa 2 Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą - styl życia - aktywny i bierny

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KL. II - III

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KL. II - III WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KL. II - III WYMAGANIA PODSTAWOWE PONADPODSTAWOWE wyjaśnia terminy: samoocena, podejmuje działania mające na celu samorealizacja, autorytet eliminację swoich wad i wykorzystywanie

Bardziej szczegółowo

tożsamość, konsumpcjonizm - wymienia elementy tożsamości - odróżnia tożsamość osobistą od społecznej - charakteryzuje własny

tożsamość, konsumpcjonizm - wymienia elementy tożsamości - odróżnia tożsamość osobistą od społecznej - charakteryzuje własny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad sobą - styl życia - aktywny i bierny styl życia - sposoby spędzania wolnego czasu - samorealizacja

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Klasa 3. Dziś i jutro część I

Klasa 3. Dziś i jutro część I Temat lekcji 1. Zalety i wady demokracji 2. Społeczeństwo obywatelskie 3. Organizacje pozarządowe Zagadnienia - zalety i wady demokracji - demokracja większościowa i konstytucyjna - dobro państwa a dobro

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 1

Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum Dziś i jutro Część 1 Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum Temat lekcji Wymagania podstawowe Uczeń: 1. Ja, czyli kto? - wyjaśnia terminy: tożsamość, samoocena, samorealizacja, konsumpcjonizm, autorytet - wymienia elementy tożsamości - odróżnia tożsamość osobistą

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum zintegrowany z serią Dziś i jutro Część 1 Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z wiedzy o społeczeństwie. Kl. II gimnazjum

Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z wiedzy o społeczeństwie. Kl. II gimnazjum Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne z wiedzy o społeczeństwie Kl. II gimnazjum (pierwszy rok nauczania przedmiotu) Stopień niedostateczny Uczeń nie opanował minimum programowego

Bardziej szczegółowo

Wymagania przedmiotowe z wiedzy o społeczeństwie w klasie 2 gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny

Wymagania przedmiotowe z wiedzy o społeczeństwie w klasie 2 gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Wymagania przedmiotowe z wiedzy o społeczeństwie w klasie 2 gimnazjum. Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z wiedzy o społeczeństwie klasa II GIMNAZJUM

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z wiedzy o społeczeństwie klasa II GIMNAZJUM Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie z wiedzy o społeczeństwie klasa II GIMNAZJUM Temat lekcji Zagadnienia 1. Ja, czyli kto? - tożsamość - tożsamość osobista i społeczna - samoocena - praca nad

Bardziej szczegółowo

Wiedza a społeczeństwie klasa 2a, 2b gimnazjum rok szkolny 2017/18. Wymagania na poszczególne oceny Dziś i jutro Część 1

Wiedza a społeczeństwie klasa 2a, 2b gimnazjum rok szkolny 2017/18. Wymagania na poszczególne oceny Dziś i jutro Część 1 Wiedza a społeczeństwie klasa 2a, 2b gimnazjum rok szkolny 2017/18 Wymagania na poszczególne oceny Dziś i jutro Część 1 Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo