Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013"

Transkrypt

1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r.

2 Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład komputerowy: Małgorzata Ostafińska Copyright by Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zielona Góra 2013

3 Spis treści Wstęp 5 Regulamin uczestnika szkolenia 6 Kursy nadające uprawnienia 9 Programy edukacyjne Rozwój osobisty członków społeczności szkolnej rozwojem placówki 12 Między trudnościami a sukcesem 18 Tematyka szkoleń członków rad pedagogicznych 23 Obszary tematyczne Dydaktyka ogólna 25 Dydaktyka przedmiotowa 36 Kształcenie integracyjne i specjalne 63 Ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne 64 Wychowanie, opieka i profilaktyka 67 Awans zawodowy nauczyciela 80 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej 83 Zarządzanie placówką oświatową 89 Indeks adresatów form doskonalenia 90 Indeks kierowników form doskonalenia 91 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013 3

4 4 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

5 KOLEŻANKI, KOLEDZY, NAUCZYCIELE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W bieżącym roku szkolnym nasza oferta edukacyjna jest kontynuacją pracy opartej o programy edukacyjne, które stanowią całościowe spojrzenie na różne obszary, związane z szeroko rozumianym kształceniem. Proponowany program to: Rozwój osobisty członków społeczności szkolnej rozwojem placówki przewidziany do realizacji w latach Między trudnościami a sukcesem przewidziany do realizacji w latach Ponadto pozostawiamy w Ofercie propozycje kursów niemieszczących się w tematyce programów, a przedstawionych w siedmiu obszarach tematycznych. INFORMUJEMY, ŻE istnieje możliwość realizacji niektórych form doskonalenia bezpośrednio w szkołach większość form doskonalenia, proponowanych w ofercie, można realizować w punktach konsultacyjnych ODN finansowe i organizacyjne warunki realizacji takich szkoleń należy uzgodnić pod numerem telefonu (68) Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013 5

6 REGULAMIN UCZESTNIKA SZKOLENIA w ODN w ZIELONEJ GÓRZE 1. Osoby zainteresowane formami doskonalenia, zamieszczonymi w ofercie edukacyjnej ODN, proszone są o elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Instrukcja wypełniania formularza dostępna jest na stronie (oferta edukacyjna). 2. Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu nauczyciel zostaje drogą elektroniczną na adres owy powiadomiony o terminie i miejscu zajęć. Zobowiązany jest wtedy do przekazania informacji o udziale bądź rezygnacji. 3. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się: a) otrzymanie terminarza zajęć, w przypadku kursów kwalifikacyjnych również ramowego programu; b) uzyskanie materiałów wypracowanych przez uczestników oraz materiałów szkoleniowych (w ramach budżetu kursu); c) możliwość konsultacji w związku z tematyką kursu; d) możliwość rozpatrzenia przez wykładowcę, kierownika kursu lub dyrekcję ODN każdej indywidualnej sprawy związanej z uczestnictwem w kursie; e) otrzymanie zaświadczenia, na indywidualną prośbę o udziale w kursie kwalifikacyjnym; f) możliwość formułowania opinii o szkoleniu; g) uzyskanie zaświadczenia, w przypadku spełnienia wymagań szkolenia lub świadectwa jego ukończenia; h) możliwość wnoszenia opłaty za kurs kwalifikacyjny w ratach. 4. Uczestnik kursu jest zobowiązany w szczególności do: a) złożenia w ODN wymaganych dokumentów; b) uiszczenia opłaty kursowej przed rozpoczęciem szkolenia; c) w przypadku kursu kwalifikacyjnego, wniesienia pierwszej raty w wysokości 500 zł (opłata ta wchodzi w skład kosztów kursu); d) uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć w przypadku form doskonalących, 90% zajęć w przypadku kursów kwalifikacyjnych (potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności); e) wykonania dodatkowych zadań przewidzianych w planie szkolenia. 5. W każdym przypadku nieuwzględnionym w regulaminie decyzje podejmuje kierownik szkolenia. 6 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

7 Oferta dostępna jest na stronie internetowej: zakładka oferta edukacyjna Osoby zainteresowane formami zamieszczonymi w ofercie proszone są o wypełnienie elektronicznego zgłoszenia na kurs. Szczegółowych informacji na temat oferty można zasięgnąć pod numerem telefonu (68) lub (68) UWAGA!!! Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną drogą elektroniczną na adres owy poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć. Należy wówczas dokonać wpłaty na konto: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze BZ WBK S.A. Oddział w Zielonej Górze nr lub w kasie ODN pokój 105, budynek A: od poniedziałku do czwartku godz.: i w piątek godz.: i Inne ważne numery telefonów w ODN: recepcja (68) sekretariat (68) księgowość (68) Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013 7

8 Na terenie województwa lubuskiego funkcjonują punkty konsultacyjne ODN. Ideą ich powołania jest umożliwienie nauczycielom udziału w spotkaniach metodycznych, jak i łatwiejszy dostęp do form doskonalenia oferowanych przez Ośrodek. Adresy punktów konsultacyjnych Szkoła Podstawowa nr 3 Krosno Odrzańskie, ul. Pułaskiego 1 Szkoła Podstawowa nr 8, Nowa Sól, ul. Matejki 29 Szkoła Podstawowa nr 7 Żagań, ul. Żarska 1 Zespół Szkół Samochodowych Żary, ul. 9 Maja 9 W wymienionych miejscach realizujemy głównie krótkie formy doskonalenia. Istnieje również możliwość po uzgodnieniu z kierownikiem danego szkolenia przeprowadzenia niektórych kursów umieszczonych w ofercie poza siedzibą Ośrodka. 8 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

9 KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA 2012/2013/2/001 Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy kurs nadający uprawnienia Liczba godzin: 30 Według ramowego programu i planu szkolenia ze stycznia 2010 r., zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia. Pierwsza pomoc anatomia i fizjologia człowieka. Organizacja miejsca zdarzenia. Poszkodowany nieprzytomny. Zasady RK-O. Defibrylacja z użyciem AED. Zadławienia. Urazy i skutki urazów. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran. Unieruchamianie zwichnięć i złamań. Nagłe zachorowania i stany zagrożenia zdrowia. Zatrucia. Wsparcie psychiczne poszkodowanego. Ewakuacja ze strefy zagrożenia. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych. Egzamin. Warunki ukończenia Obecność na zajęciach i zdanie egzaminów pisemnego i praktycznego. Kierownik: Bogusława Breitkopf zgłoszenia do: Krzysztof Ulbrych, Elżbieta Madej, Dominika Czyż, Iwona Bonikowska, Bogusława Breitkopf odpłatność uczestnika: 410 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013 9

10 KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA 2012/2013/2/002 Kurs dla kierowników placówek wypoczynku wg programu MEN kurs nadający uprawnienia Liczba godzin: 10 Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej. Organizacja pracy w placówce wypoczynku. Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników. Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjnoobsługowym. Prowadzenie dokumentacji. Kierownik: Bogusława Breitkopf zgłoszenia do: Bogusława Breitkopf, Helena Ochonczenko odpłatność uczestnika: 80 zł 10 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

11 KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA 2012/2013/2/003 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych kurs nadający uprawnienia Liczba godzin: 10 Przygotowanie wycieczek pod kątem organizacyjno-prawnym. Przygotowanie i realizacja wycieczek pod kątem merytorycznym i metodycznym. Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek. Kurs może być realizowany na terenie szkoły, gminy, powiatu, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z organizatorem. Uczestnicy otrzymają uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi. Kierownik: Bogusława Breitkopf zgłoszenia do: Bogusława Breitkopf, Helena Ochonczenko odpłatność uczestnika: 80 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

12 ROZWÓJ OSOBISTY CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ROZWOJEM PLACÓWKI Program edukacyjny przewidziany do realizacji w latach Dzisiejsza młodzież konstruuje mury i posadzki przyszłego domu ludzkości; nic więc dziwnego, że hałas i zgiełk może zagłuszyć nasze uszy i oślepić nasz wzrok. Poczekajcie, aż praca zostanie zakończona i będziemy mogli ujrzeć, że skonstruowany przez nich dom będzie bardziej przytulny od naszego, a rozwijające się w nim życie pogodniejsze i piękniejsze od obecnego. (Enrico Medi fizyk) Jest to program przeznaczony dla szkół i placówek oświatowych, zdecydowanych na przeprowadzenie skutecznych zmian. Założenia ogólne Nadrzędnym celem edukacji jest wszechstronny osobowy rozwój ucznia, zaś podstawowym zadaniem szkoły i nauczycieli wspomaganie tegoż rozwoju. Dlaczego szkoła powinna być organizacją dbającą o rozwój jej członków? Po pierwsze; rozwój członków społeczności szkolnej jest jednym z fundamentalnych celów szkoły. Po drugie; szkoły będą się doskonalić tylko wtedy, gdy zapragną tego tworzące je osoby, to znaczy odczują potrzebę zmiany. Zechcą podjąć trud nauczenia się czegoś nowego i zastosowania tego w praktyce. Po trzecie; szkoły powinny stale doskonalić się, aby umieć odnaleźć się w nurcie przemian społecznych. Po czwarte; szkoły powinny być dobrym przykładem dla innych, zwłaszcza dla lokalnej społeczności. Szkoła, dbająca o rozwój osobisty społeczności szkolnej, staje się zaczynem pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu. Celem ogólnym programu jest stworzenie pozytywnego klimatu dla rozwoju osobistego uczniów w szkołach. Cele szczegółowe to: stworzenie nauczycielom możliwości doskonalenia kompetencji zawodowych, w tym umiejętności diagnostycznych, metodycznych, wychowawczych, profilaktycznych, organizacyjnych; wyposażenie nauczycieli w narzędzia przydatne w pracy dydaktycznowychowawczej (wiedza, umiejętności, materiały); realizacja działań doradczo-wspierających udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego nauczycielom; skuteczne wspomaganie psychologiczno-pedagogiczne nauczycieli, rodziców w procesie wychowywania dzieci. 12 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

13 W programie mogą uczestniczyć szkoły bądź grupy nauczycieli i rodziców. W kolejnych latach członkowie społeczności będą mogli pogłębiać i doskonalić określone kompetencje, bądź zdobywać nowe umiejętności, zwłaszcza w obszarze wychowania i profilaktyki. Program zakłada realizację następujących tematów szkoleń, uporządkowanych w obszarach: Umiejętności interpersonalne (4-12 godz.) nawiązywanie kontaktu percepcja społeczna porozumiewanie się umiejętności empatyczne (empatia poznawcza, emocjonalna, behawioralna) elementy asertywności Diagnoza pedagogiczna (4-8 godz.) (w tym poznawanie siebie i uczniów) Wartości w życiu placówki (4-16 godz.) odkrywanie wartości hierarchizacja wartości rozwiązywanie dylematów moralnych warsztat Wychowanie do wartości Współpraca członków społeczności szkolnej (6-18 godz.) kontrakt kodeks konsekwencje budowanie zespołu współpraca w klasie rozwiązywanie konfliktów szkolny system dyscyplinujący Motywacja (ucznia i dorosłego) (4-24 godz.) motywacja człowieka do działania rodzaje motywacji motywacja do uczenia się Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

14 Angażowanie rodziców w życie klasy / szkoły (4-40 godz.) budowanie dobrych relacji udział rodziców w życiu szkoły (w tym spotkania z rodzicami) warsztat Szkoła dla rodziców Specjalne potrzeby edukacyjne (4-12 godz.) uczeń z wadą słuchu uczeń niedowidzący uczeń z niepełnosprawnością intelektualną uczeń z uszkodzonym narządem ruchu Uczeń z trudnościami (w tym trudnościami zdrowotnymi) (8-40 godz.) uczeń przewlekle chory (z cukrzycą, astmą, padaczką) uczeń z ADHD, ADD uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Praca z uczniem zdolnym (4-8 godz.) sfera emocjonalna ucznia zdolnego metody pracy z uczniem zdolnym trening twórczości Zapobieganie trudnym zachowaniom w szkole (6-24 godz.) Stres szkolny (4-12 godz.) stres szkolny ucznia stres szkolny nauczyciela Klub Kreatywnego Nauczyciela (4-24 godz.) diagnoza i rozwijanie uzdolnień aspekty przyśpieszonego uczenia się twórcze rozwiązywanie problemów Akademia Alternatyw Edukacyjnych (4-8 godz.) systemy pedagogiczne szkoła mistrzów nauczanie domowe 14 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

15 ROZWÓJ OSOBISTY CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ROZWOJEM PLACÓWKI Formy doskonalenia, które będą realizowane w ramach programu w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 Tytuł formy Klub Kreatywnego Nauczyciela Jak pracować z uczniem uzdolnionym matematycznie? str. 15 Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela 16 Diagnozowanie problemów wychowawczych w szkole 17 Prowadzenie rozmowy indywidualnej z uczniem i rodzicem /2013/2/004 Klub Kreatywnego Nauczyciela Jak pracować z uczniem uzdolnionym matematycznie? nauczycieli matematyki warsztaty metodyczne Liczba godzin: 4 Formy i metody pracy z uczniem zdolnym. Indywidualizacja pracy. Motywacja twórcza. Bariery twórczego myślenia godz , ODN Zielona Góra Kierownik: Jolanta Radczyc Grażyna Jakubczyk forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

16 ROZWÓJ OSOBISTY CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ROZWOJEM PLACÓWKI 2012/2013/2/005 Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela konsultacje zespołowe Liczba godzin: 3 Temat 1. Ocenianie bez oceny. Informacja i motywacja. (L. Miś-Ciągło) Temat 2. Jak pomóc sobie i uczniom? Tworzenie koalicji nauczycielskiej przeciwko trudnym zachowaniom uczniów. (J. Radczyc). Kontynuacja cyklu tematycznych konsultacji zespołowych. Forma adresowana jest szczególnie do uczestników programu Rozwój członków społeczności szkolnej rozwojem placówki oraz innych zainteresowanych nauczycieli. Celem jest doskonalenie kompetencji psychopedagogicznych nauczycieli. Można uczestniczyć we wszystkich bądź wybranych spotkaniach godz , ODN Zielona Góra Temat godz , ODN Zielona Góra Temat 2 Kierownik: Lucyna Miś-Ciągło Lucyna Miś-Ciągło, Jolanta Radczyc forma bezpłatna 16 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

17 ROZWÓJ OSOBISTY CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ROZWOJEM PLACÓWKI 2012/2013/2/006 Diagnozowanie problemów wychowawczych w szkole warsztaty Liczba godzin: 5 Obszary diagnozowania wychowania w szkole. Metody i narzędzia poznawania uczniów. Sposoby przygotowania raportu z badań diagnostycznych. Formułowanie wniosków do pracy z uczniem i zespołem klasowym. Kierownik i realizator: Lech Sałaciński zgłoszenia do: odpłatność uczestnika: 35 zł 2012/2013/2/007 Prowadzenie rozmowy indywidualnej z uczniem i rodzicem warsztaty Liczba godzin: 18 Ogólne zasady prowadzenia rozmowy z uczniem. Warunki prowadzenia rozmowy indywidualnej (zewnętrzne i wewnętrzne). Rodzaje rozmów z uczniem i rodzicem. Kierownik i realizator: Jolanta Radczyc zgłoszenia do: odpłatność uczestnika: 120 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

18 MIĘDZY TRUDNOŚCIAMI A SUKCESEM Program edukacyjny przewidziany do realizacji w latach Dynamika zmian w Oświacie oraz wdrażana reforma edukacyjna na II i IV etapie kształcenia stwarzają wielką szansę na tworzenie bardziej nowoczesnych szkół, równocześnie niesie jednak zagrożenia dla zdrowia psychicznego i społecznego dzieci i młodzieży szkolnej. Nie budzi wątpliwości również fakt, że wprowadzanie zmian w proces kształcenia i wychowania musi wynikać z dokładnie przeprowadzonej diagnozy oraz precyzyjnie określonego stanu oczekiwań. W procesie przekształceń szkoły niezwykle istotna rolę odgrywa profesjonalizm. Program przewiduje realizację różnorodnych działań wspierających pracę specjalistów na terenie szkół w kontekście wprowadzanych zmian w placówkach oświatowych. W ramach programu przewiduje się cykliczne spotkania warsztatowe. Jest to program wspierający pedagogów, psychologów i logopedów we współczesnej szkole. Cele ogólne spotkań: - wzmacnianie kompetencji wychowawczych, - doskonalenie kompetencji pedagogiczno-psychologicznych, - wspomaganie w pracy pedagogiczno-psychologicznej, - dążenie do ujednolicenia działań wychowawczych, - pomoc w tworzeniu narzędzi diagnostycznych, - wspomaganie jakościowego rozwoju, - realizacja działań doradczo-wspierających. Autorka programu: Bożena Bukiewicz 18 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

19 MIĘDZY TRUDNOŚCIAMI A SUKCESEM Formy doskonalenia, które będą realizowane w ramach programu w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 Tytuł formy str. Grupa wsparcia dla specjalistów szkolnych 19 Wykorzystanie seksualne dziecka o zjawisku, wskaźnikach nadużyć i organizowaniu pomocy 20 Grupa superwizyjna dla pedagogów, psychologów, wychowawców 20 Polubić siebie. Budowanie poczucia własnej wartości 21 Świadomy Dyrektor w bezpiecznej Placówce Oświatowej /2013/2/008 Grupa wsparcia dla specjalistów szkolnych logopedów, psychologów i pedagogów konsultacje zespołowe Liczba godzin: 4 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna specjalistom szkolnym. Kontynuacja programu Między trudnościami a sukcesem. Harmonogram szkolenia obejmuje cztery 4-godzinne spotkania godz , ODN Zielona Góra Kierownik: Bożena Bukiewicz Aleksandra Wachowiak, Bożena Bukiewicz forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

20 MIĘDZY TRUDNOŚCIAMI A SUKCESEM 2012/2013/2/009 Wykorzystanie seksualne dziecka o zjawisku, wskaźnikach nadużyć i organizowaniu pomocy nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, rodziców kurs doskonalący Liczba godzin: 5 Wykorzystanie seksualne charakterystyka zjawiska, różnica pomiędzy wykorzystaniem a pedofilią. Wskaźniki wykorzystania seksualnego dziecka w wieku przedszkolnym. Jak reagować wskazanie możliwości interwencji i reagowania w wypadku podejrzeń wykorzystania seksualnego. Kierownik: Bożena Bukiewicz zgłoszenia do: Agata Kaźmierska psycholog odpłatność uczestnika: 28 zł 2012/2013/2/010 Grupa superwizyjna dla pedagogów, psychologów, wychowawców wychowawców klas, wychowawców placówek opiekuńczych, psychologów i pedagogów kurs doskonalący Liczba godzin: 5 Uczeń i rodzina, a jego funkcjonowanie szkolne. Specyfika relacji nauczyciel uczeń. Szerszy kontekst systemowy. Emocje nauczyciela i ucznia. Warsztat z wykorzystaniem metody ustawień systemowych. Kierownik: Bożena Bukiewicz zgłoszenia do: dr Justyna Iwanowska psycholog odpłatność uczestnika: 40 zł 20 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

21 MIĘDZY TRUDNOŚCIAMI A SUKCESEM 2012/2013/2/011 Polubić siebie. Budowanie poczucia własnej wartości kurs doskonalący Liczba godzin: 8 Filary poczucia własnej wartości. Jak redukować schematyczne myślenie. Ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości. Rozwijanie pozytywnego myślenia o sobie. Forma warsztatowa. Kierownik: Bożena Bukiewicz zgłoszenia do: Małgorzata Grudzińska psycholog odpłatność uczestnika: 64 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

22 MIĘDZY TRUDNOŚCIAMI A SUKCESEM 2012/2013/2/012 Świadomy Dyrektor w bezpiecznej Placówce Oświatowej dyrektorów, wicedyrektorów kurs doskonalący Liczba godzin: 10 Ogólny zakres działalności prawnej na stanowisku osoby zarządzającej placówką oświatową. Prawo cywilne w placówkach oświatowych. Aktualne prawo pracy (2013) w placówkach oświatowych. Pragmatyki wewnętrzne. Odpowiedzialność osób zarządzających w placówkach oświatowych jako pracodawca, zleceniodawca, dyrektor placówki oświatowej. BHP i ppoż. jako element niezbędny w prawidłowym wykonywaniu obowiązków osoby zarządzającej placówką oświatową. Zarządzanie zasobami ludzkimi (sposoby, kryteria, warunki). Rola i działalność związków zawodowych w placówkach oświatowych. Praktyczne aspekty w zakresie w/w zagadnień występujące w konkretnych placówkach. Indywidualne konsultacje prawne 45 min. Kierownik: Bożena Bukiewicz zgłoszenia do: Rafał Gruza prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, Krystian Ślugaj główny specjalista ds. bhp i p.poż odpłatność uczestnika: 120 zł 22 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

23 TEMATYKA SZKOLEŃ CZŁONKÓW RAD PEDAGOGICZNYCH 1. Wychowanie w cyberprzestrzeni. 2. Nowe technologie w szkole tablica interaktywna i multimedia w nauczaniu. 3. Projekty edukacyjne zasady tworzenia i realizacji, pozyskiwanie środków. 4. Rozwiązywanie konfliktów w grupie. 5. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 6. Wykorzystanie wyników sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych w procesie ewaluacji pracy szkoły. 7. Analiza wyników badań osiągnięć uczniów z uwzględnieniem egzaminu zewnętrznego i wnioskowanie na jej podstawie. 8. Budowanie harmonogramu działań służących podnoszeniu efektywności kształcenia. 9. Budowanie autorytetu nauczyciela. 10. Nowatorstwo pedagogiczne nauczyciela. 11. Jak ćwiczyć pamięć? 12. Sztuka koncentracji uwagi. 13. Jak pomóc uczniom w efektywnym uczeniu się? 14. Kształtowanie u uczniów kompetencji samodzielnego uczenia się. 15. Kształtowanie u uczniów kompetencji społeczno-obywatelskich. 16. Ocenianie kształtujące sposobem na poprawę motywacji uczniów do uczenia się. 17. Konstruowanie narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów. 18. Ocena, która motywuje (w ujęciu psychologicznym). 19. Ocenianie kryterialne w bloku przedmiotów humanistycznych i matematycznoprzyrodniczych. 20. Doskonalenie umiejętności nauczycieli przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego Jak oceniać zachowanie uczniów? 22. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów? 23. Ewaluacja i modyfikacja szkolnych i przedmiotowych systemów oceniania. 24. Wypracowywanie norm społecznych przez uczniów w szkole warunkiem ich respektowania. 25. Stres szkolny nauczyciela i ucznia. 26. Współdziałanie szkoły z rodzicami uczniów. Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

24 27. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc według standardów UE oraz ILCOR. 28. Udział rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły warunkiem rzeczywistej współpracy. 29. Umiejętność współpracy nauczycieli warunkiem osiągania zakładanych zmian w szkole. 30. Formy i metody współpracy w gronie pedagogicznym. 31. Szkoła jako element środowiska lokalnego: współpraca, promocja, informacja. 32. Promocja placówki oświatowej. 33. Budowanie oferty i programów kursów kwalifikacyjnych w zawodach. 34. Ocenianie w kształceniu zawodowym. 35. Metody aktywizujące w kształceniu zawodowym. 36. Pożądane efekty kształcenia a dobór metod nauczania. 37. Planowanie i organizacja poradnictwa zawodowego w gimnazjach i liceach. 38. Planowanie i organizacja poradnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego. 39. Wdrażanie kształcenia zawodowego w oparciu o modułowe programy nauczania. 40. Wspieranie nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym. 41. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w szkole wspomaganie pracy zespołu zadaniowego. 42. Obowiązkowe działania szkoły zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym. Finansowe i organizacyjne warunki realizacji szkoleń członków rad pedagogicznych należy uzgodnić z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (68) Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

25 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/013 Pierwsza pomoc według standardów ERC kurs doskonalący Liczba godzin: 16 Prawne aspekty pierwszej pomocy. Rozpoznawanie stanów zagrożenia życia. Pierwsza pomoc w urazach co robić? Postępowanie w stanach zagrożenia życia. Nagłe zasłabnięcia i zachorowania jak pomóc, by nie zaszkodzić? Kurs może być realizowany na terenie szkoły, gminy, powiatu, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem. Uzgodnienia mogą dotyczyć zakresu tematycznego oraz liczby godzin. W ramach zajęć przewidziano 4 godz. pracy własnej. Kierownik i realizator: Bogusława Breitkopf zgłoszenia do: odpłatność uczestnika: 90 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

26 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/014 Coaching w pracy nauczyciela wicedyrektorów ds. wychowawczych, psychologów i pedagogów, wychowawców klas, kurs doskonalący Liczba godzin: 24 Coaching definicje, rodzaje wsparcia coachingowego. Zastosowanie coachingu w pracy z uczniem, klasą, rodzicami. Narzędzia pracy coachingowej. Coaching w rozwoju osobistym nauczyciela. Kierownik: Lidia Bugiera zgłoszenia do: Coach`owie i trenerzy Centrum Edukacji i Wspierania Rozwoju w Zielonej Górze odpłatność uczestnika: 175 zł 2012/2013/2/015 Praca zespołowa nauczycieli standardem efektywnego działania szkoły warsztaty Liczba godzin: 5 Uwarunkowania pracy zespołowej. Metody i formy działania zespołowego. Czynniki decydujące o skuteczności pracy zespołowej. Kierownik i realizator: Lidia Bugiera zgłoszenia do: odpłatność uczestnika: 33 zł 26 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

27 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/016 Emisja głosu kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Higiena i patologia głosu. Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe. Ćwiczenia fonacyjne i dykcyjne. Używanie głosu w sytuacjach typowych i trudnych. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy. Kierownik: Lidia Bugiera zgłoszenia do: Jolanta Kasprzak magister rehabilitacji ze specjalizacją w zakresie logopedii i emisji głosu, pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze. odpłatność uczestnika: 60 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

28 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/017 Emisja głosu część II kurs doskonalący Liczba godzin: 5 Poszerzenie zakresu ćwiczeń: relaksacyjnych i oddechowych, fonacyjnych i dykcyjnych. Kurs jest adresowany do osób, które ukończyły szkolenie podstawowe z zakresu emisji głosu. Kierownik: Lidia Bugiera zgłoszenia do: Jolanta Kasprzak magister rehabilitacji ze specjalizacją w zakresie logopedii i emisji głosu, pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze odpłatność uczestnika: 27 zł 2012/2013/2/018 Mowa ciała w komunikacji kurs doskonalący Liczba godzin: 16 Podstawy i specyfika mowy ciała. Mowa ciała w pracy nauczyciela. Praktyczne wykorzystanie technik niewerbalnych. Zajęcia będą odbywały się w cyklu sobotnio-niedzielnym. Kierownik: Lidia Bugiera zgłoszenia do: Barbara Szuszkiewicz, Daria Stachowska trenerki Akademii Liderów odpłatność uczestnika: 85 zł 28 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

29 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/019 Elementy przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej w szkole podstawowej warsztaty Liczba godzin: 5 Znaczenie edukacji ekonomicznej w życiu. Możliwości realizacji edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych w szkole podstawowej. Praca ze scenariuszami i materiałami metodycznymi m.in. w zakresie poznawania swoich mocnych i słabych stron, gospodarowania finansami, gospodarowania czasem, poznawania specyfiki różnych zawodów. Kurs skierowany do nauczycieli szkół podstawowych. Kierownik: Barbara Benyskiewicz zgłoszenia do: 2/22/2012 Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak Współorganizator Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Narodowy Bank Polski odpłatność uczestnika: 35 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

30 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/020 Ekonomia na co dzień kurs doskonalący Liczba godzin: 5 Znaczenie edukacji ekonomicznej w życiu. Praca z nowymi scenariuszami i materiałami metodycznymi. Kurs skierowany do uczestników programu Ekonomia na co dzień oraz innych nauczycieli gimnazjów. Kierownik: Barbara Benyskiewicz zgłoszenia do: Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak Współorganizator Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Narodowy Bank Polski forma bezpłatna 2012/2013/2/021 Efektywna i twórcza praca w grupie podstawowe zasady warsztaty metodyczne Liczba godzin: 4 Zasady pracy w grupie. Uczenie współpracy. Okoliczności wspomagające uczenie się godz , ODN Zielona Góra Kierownik i realizator: Barbara Benyskiewicz zgłoszenia do: forma bezpłatna 30 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

31 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/022 ABC metod aktywizujących warsztaty Liczba godzin: 6 Podstawowe zasady komunikacji i pracy w grupie. Preferowane style uczenia się. Rodzaje inteligencji. Wybrane metody i techniki aktywizujące np. dyskusje, debaty, burza mózgów, SWOT, metaplan, drzewko decyzyjne i inne. Kierownik: Barbara Benyskiewicz zgłoszenia do: Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak odpłatność uczestnika: 40 zł 2012/2013/2/023 Projekt edukacyjny królowa metod aktywizujących warsztaty Liczba godzin: 6 Metodologia tworzenia projektu. Specyfika realizacji projektu edukacyjnego. Etapy realizacji projektu edukacyjnego. Instrukcja do projektu. Kierownik: Maria Furtak zgłoszenia do: Maria Furtak, Barbara Benyskiewicz odpłatność uczestnika: 40 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

32 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/024 Aktywizacja uczniów szkół gimnazjalnych do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia Kim Będę wychowawców klas warsztaty Liczba godzin: 5 Zajęcia warsztatowe wg schematu: poznajemy siebie, poznajemy zawody (zawody z przyszłością), próbujemy zobaczyć siebie na tle zawodu (doświadczenia zawodowe), poznajemy szkoły prowadzące do zdobycia zawodu, zapoznajemy się z możliwościami zatrudnienia. Kurs skierowany do wychowawców klas gimnazjalnych. Kierownik: Bożena Bukiewicz zgłoszenia do: Wiesława Blonkowska psycholog, Jadwiga Cembrowicz pedagog odpłatność uczestnika: 24 zł 32 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

33 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/025 Aktywizacja uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia Moje Udane Życie wychowawców klas warsztaty Liczba godzin: 4 Zajęcia warsztatowe prowadzone wg schematu: poznajemy siebie, poznajemy zawody (zawody z przyszłością), próbujemy zobaczyć siebie na tle zawodu (doświadczenia zawodowe), poznajemy szkoły prowadzące do zdobycia zawodu, zapoznajemy się z możliwościami zatrudnienia. Kurs skierowany do wychowawców klas szkół ponadgimnazjalnych. Kierownik: Bożena Bukiewicz zgłoszenia do: Wiesława Blonkowska psycholog, Jadwiga Cembrowicz pedagog odpłatność uczestnika: 24 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w II semestrze roku szkolnego 2012/2013

LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 kursy nadające uprawnienia 2012/2013/2/001 Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 2012/2013/2/002 Kurs dla kierowników placówek wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI

I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI I. DOSKONALENIE PRACY NAUCZYCIELI A Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. IA/1. Prawa dziecka. Nauczyciele przedszkoli. Cel: - Nauczyciel doskonali swoje umiejętności niezbędne w podmiotowym traktowaniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru

Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Wykaz obszarów tematycznych i adresatów szkoleń w rejonach (Granty MKO 2015) Liczba grup w rejonach Nr obszaru Obszar tematyczny Adresaci szkoleń Warszawa Ciechanów Ostrołęka Płock Radom Siedlce 1. 2.

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 4 w Grodzisku Mazowieckim na rok szkolny 2017/2018 i 2018/2019 Ocena zapotrzebowania na WSDZ Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH. na rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH. na rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO PRZYRODNICZYCH na rok szkolny 2015/2016 W skład zespołu wchodzą nauczyciele: Chudy Ewa- matematyka, geografia Chudy Sylwester- geografia, technika

Bardziej szczegółowo

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT

POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT POTRZEBY NAUCZYCIELI WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO RAPORT Gorzów Wlkp., kwiecień 213 rok Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Cel badań... 3 2. Termin badania... 4 3. Narzędzie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2017 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.50.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 kwietnia 2017 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów

Wojewódzkie Zadania Edukacyjne. Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów Wojewódzkie Zadania Edukacyjne Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2007/2008 w ramach tzw.grantów L.p. Tematyka Adresaci 1. Działania szkoły na rzecz poprawy efektywności kształcenia lub wychowania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE Plan pracy Zespołu Szkół w Damnie na rok szkolny 2015/ Strona 1 z 5 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ W DAMNIE NA ROK SZKOLNY 2015/ Roczny plan pracy Zespołu Szkół w Damnie jest spójny programowo z Koncepcją pracy

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2011/2012

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2011/2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2011/2012 Zielona Góra, 2012 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY na rok szkolny 2016/2017 ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów ZADANIA TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1.Szkoła działa zgodnie z przyjętą

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sposób dokumentacji odpowiedzialne 1. Organizacja pracy zespołu: -omówienie zasad współpracy; -określenie zadań do realizacji w roku

Sposób dokumentacji odpowiedzialne 1. Organizacja pracy zespołu: -omówienie zasad współpracy; -określenie zadań do realizacji w roku PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO- PRZYRODNICZYCH W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CELE DZIAŁANIA ZESPOŁU: -poprawa efektów nauczania i uczenia się -kształcenie umiejętności i rozwijanie

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na sierpień i WRZESIEŃ 2015 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na sierpień i WRZESIEŃ 2015 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki efektywnego nauczania

Metody i techniki efektywnego nauczania Alternatywne metody nauczania matematyki Dla: nauczycieli matematyki Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania dostępnych narzędzi technologii informacyjnej na lekcjach matematyki ocenianie kształtujące

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Izabela Schulz Nauczyciel matematyki w Katolickim Gimnazjum Niepublicznym św. Stanisława Kostki w Zielonej Górze PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w roku szkolnym 2015/2016

Informacja na temat oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w roku szkolnym 2015/2016 Informacja na temat oferty Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze w roku szkolnym 2015/2016 1. Wspomaganie pracy szkół/placówek: A. Realizacja 5 obszarowych programów wspomagania: Motywowanie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z rocznej pracy doradcy metodycznego

Sprawozdanie z rocznej pracy doradcy metodycznego Sprawozdanie z rocznej pracy doradcy metodycznego Rok szkolny 2016/2017 Dane osobowe Imię Anna Nazwisko Dziel Rejon powołania Miasto Gniezno Stopień awansu/specjalność przedmiotowa Historia i wos Okres

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 92 W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2016 2017 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej w dniu 29.08.2016 r. Nr Protokołu I/2016/2017 Zatwierdzony do realizacji Radzie

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2016/2017

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2016/2017 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2016/2017 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11, *

Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka 23, tel. (95) , -11,   * Oferta Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Gorzowie Wlkp. - publicznej placówki doskonalenia prowadzonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego na rok szk. 2016/2017 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Łokietka

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia

Rozwijanie kreatywności i autonomii ucznia Językii obce REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA Kurs doskonalący Nauczyciele języka angielskiego Strony internetowe, portale społecznościowe oraz gry komputerowe jako narzędzia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Bardziej szczegółowo

METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI SZEŚCIOLETNIMI W SZKOLE

METODY I FORMY PRACY Z DZIEĆMI SZEŚCIOLETNIMI W SZKOLE Nr 1/W OCENA GOTOWOŚCI SZKOLNEJ Cel - doskonalenie umiejętności obserwacji z zastosowaniem Skali Gotowości Szkolnej i Kryteriów Gotowości Edukacyjnej Pięciolatka Adresat - nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY Uwaga! Przy zamówieniu szkolenia dla rady pedagogicznej lub innej grupy zorganizowanej istnieje możliwość negocjacji ceny szkolenia. DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych

Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych Warsztaty Szkoły Uczącej Się dla rad pedagogicznych organizowane od 2000 roku w ramach programu Szkoła Ucząca Się prowadzonego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY NR W.. NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 25 Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (poz.1270) 1) Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Raport na podstawie ankiety przeprowadzonej na przełomie 2011/12 roku. Opracowanie Stanisława Gurbowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

I. Efekty. Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny?

I. Efekty. Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? I. Efekty Obszar Oferta Tematy szkoleń 1. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Metody pracy dostosowane do indywidualnych potrzeb Indywidualne style uczenia się, odkrywanie potencjału uczniów,

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego. Podsumowanie 2012/2013

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego. Podsumowanie 2012/2013 Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Podsumowanie 2012/2013 Zadania ODN w projekcie 1. Przygotowanie programów szkoleń w ramach zaplanowanej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WOM

REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WOM REGIONALNY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI WOM W KATOWICACH 40-132 Katowice, ul. ks. kard. S. Wyszyńskiego 7 INFORMATOR KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Rok szkolny 2016/2017 SPIS TREŚCI 1. Kolejna reforma. 2.

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną?

Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą. Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA Technikum w Dobrzyniu Nad Wisłą NA PODSTAWIE OFERTY DOSKONALENIA Jak i po co prowadzić ewaluację wewnętrzną? 1. Czas realizacji Data rozpoczęcia realizacji Data zakończenia realizacji

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2014/2015 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 201/2015 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni

P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni P U B L I C Z N E G O G I M N A Z J U M im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Siemoni Opracowano na podstawie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego.

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2016/2017 KOD DOSKONALENIE ZESPOŁU NAUCZYCIELI NA TERENIE SZKOŁY/PLACÓWKI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Bardziej szczegółowo

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela

Zadania nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Moduł III, zał. 1 nauczycieli Tabela. Przykładowe zadania nauczyciela Planowanie i organizacja procesów gruntowne poznanie podstawy programowej nie tylko swojego etapu kształcenia, lecz także poprzedniego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014

KONCEPCJA PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Warszawie na rok szkolny 2013/2014 Koncepcja pracy szkoły została opracowana w oparciu o: Ustawę o systemie oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach na rok szkolny 2010/2011

Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach na rok szkolny 2010/2011 Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Ośrodka dla Dzieci z Wadami Słuchu i Mowy w Żarach na rok szkolny 2010/2011 Potrzeby szkoleniowe nauczycieli: zdobywanie stopni awansu zawodowego; podnoszenie

Bardziej szczegółowo

TERMINARZ FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ODN CKZiU listopad, grudzień 2017 r.

TERMINARZ FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ODN CKZiU listopad, grudzień 2017 r. TERMINARZ FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ODN CKZiU listopad, grudzień 2017 r. Szanowni Państwo Zapraszamy do zapoznania się z terminarzem form doskonalenia organizowanych przez Ośrodek Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Szkoły Podstawowej nr 61 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Krakowie 1. PODSTAWA PLANOWANIA DZIAŁAŃ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkimi zmysłami poznajemy światzabawy sensoryczne w edukacji przedszkolnej

Wszystkimi zmysłami poznajemy światzabawy sensoryczne w edukacji przedszkolnej KURSY I SZKOLENIA PRZEDMIOTOWE Wychowanie przedszkolne Jak pracować z dziećmi z zaburzeniami emocjonalnymi w przedszkolu Cel szkolenia Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi

Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Plan nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017 w Publicznym Gimnazjum nr 24 im.gen.józefa Wybickiego w Łodzi Podano do wiadomości w dniu 15.09.2016r. 1 Plan nadzoru pedagogicznego opracowano na

Bardziej szczegółowo

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM

O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM PRO BONO Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Kielce, ul. Sienkiewicza 60A/7 I N F O R M A T O R O KURSACH I SZKOLENIACH DLA NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2010/11 Szanowni Państwo Jesteśmy niepubliczną placówką

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Rok szkolny 2016/2017 Gimnazjum nr 67 im. ks. Prof. J. Tischnera w Poznaniu

Roczny Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Rok szkolny 2016/2017 Gimnazjum nr 67 im. ks. Prof. J. Tischnera w Poznaniu Roczny Plan Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Rok szkolny 2016/2017 Gimnazjum nr 67 im. ks. Prof. J. Tischnera w Poznaniu Plan opracowano w oparciu o : 1. Podstawowe kierunki realizacji

Bardziej szczegółowo

w Siemianowicach Śląskich w roku szkolnym 2014/2015

w Siemianowicach Śląskich w roku szkolnym 2014/2015 OFERTA ZAJĘĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Siemianowicach Śląskich dla nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015 ZAPISY NA WSZYSTKIE OFEROWANE ZAJĘCIA PRZYJMUJE SEKRETARIAT PORADNI ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-031 ZIELONA GÓRA, ul.chopina 15A, tel. 68-328 64 28 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl ; www.cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA (AUTOEWALUACJA) CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU W R. SZK. 2013/2014 ARKUSZ DO ANALIZY TREŚCI - 02

EWALUACJA WEWNĘTRZNA (AUTOEWALUACJA) CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU W R. SZK. 2013/2014 ARKUSZ DO ANALIZY TREŚCI - 02 EWALUACJA WEWNĘTRZNA (AUTOEWALUACJA) CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI W GDAŃSKU W R. SZK. 2013/2014 ARKUSZ DO ANALIZY TREŚCI - 02 Dokumenty poddane analizie: Oferta szkoleniowa Centrum na I i II semestr roku

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PIESZYCACH W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZE

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PIESZYCACH W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZE PROGRAM NAPRAWCZY DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W PIESZYCACH W ZAKRESIE POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW Podstawy konstruowania programu 1. Wytyczne organu sprawującego nadzór pedagogiczny, opracowane na podstawie

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie Porady indywidualne bez badań dla dzieci i młodzieży Poradnictwo dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci i młodzieży Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 234 IM. JULIANA TUWIMA W WARSZAWIE Akty prawne: Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY MAŁGORZATA RYNDAK Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej Zespół Szkół w Siemiechowie Czas : 9 miesięcy (od 01.IX.2016 r. do 31.V.2017 r.) I. DANE OSOBOWE 1. Imię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Nadrzędnym celem pracy szkoły jest wszechstronny rozwój uczniów, osiąganie sukcesów w olimpiadach i

Bardziej szczegółowo