Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013"

Transkrypt

1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r.

2 Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład komputerowy: Małgorzata Ostafińska Copyright by Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zielona Góra 2013

3 Spis treści Wstęp 5 Regulamin uczestnika szkolenia 6 Kursy nadające uprawnienia 9 Programy edukacyjne Rozwój osobisty członków społeczności szkolnej rozwojem placówki 12 Między trudnościami a sukcesem 18 Tematyka szkoleń członków rad pedagogicznych 23 Obszary tematyczne Dydaktyka ogólna 25 Dydaktyka przedmiotowa 36 Kształcenie integracyjne i specjalne 63 Ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne 64 Wychowanie, opieka i profilaktyka 67 Awans zawodowy nauczyciela 80 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej 83 Zarządzanie placówką oświatową 89 Indeks adresatów form doskonalenia 90 Indeks kierowników form doskonalenia 91 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013 3

4 4 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

5 KOLEŻANKI, KOLEDZY, NAUCZYCIELE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W bieżącym roku szkolnym nasza oferta edukacyjna jest kontynuacją pracy opartej o programy edukacyjne, które stanowią całościowe spojrzenie na różne obszary, związane z szeroko rozumianym kształceniem. Proponowany program to: Rozwój osobisty członków społeczności szkolnej rozwojem placówki przewidziany do realizacji w latach Między trudnościami a sukcesem przewidziany do realizacji w latach Ponadto pozostawiamy w Ofercie propozycje kursów niemieszczących się w tematyce programów, a przedstawionych w siedmiu obszarach tematycznych. INFORMUJEMY, ŻE istnieje możliwość realizacji niektórych form doskonalenia bezpośrednio w szkołach większość form doskonalenia, proponowanych w ofercie, można realizować w punktach konsultacyjnych ODN finansowe i organizacyjne warunki realizacji takich szkoleń należy uzgodnić pod numerem telefonu (68) Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013 5

6 REGULAMIN UCZESTNIKA SZKOLENIA w ODN w ZIELONEJ GÓRZE 1. Osoby zainteresowane formami doskonalenia, zamieszczonymi w ofercie edukacyjnej ODN, proszone są o elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Instrukcja wypełniania formularza dostępna jest na stronie (oferta edukacyjna). 2. Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu nauczyciel zostaje drogą elektroniczną na adres owy powiadomiony o terminie i miejscu zajęć. Zobowiązany jest wtedy do przekazania informacji o udziale bądź rezygnacji. 3. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się: a) otrzymanie terminarza zajęć, w przypadku kursów kwalifikacyjnych również ramowego programu; b) uzyskanie materiałów wypracowanych przez uczestników oraz materiałów szkoleniowych (w ramach budżetu kursu); c) możliwość konsultacji w związku z tematyką kursu; d) możliwość rozpatrzenia przez wykładowcę, kierownika kursu lub dyrekcję ODN każdej indywidualnej sprawy związanej z uczestnictwem w kursie; e) otrzymanie zaświadczenia, na indywidualną prośbę o udziale w kursie kwalifikacyjnym; f) możliwość formułowania opinii o szkoleniu; g) uzyskanie zaświadczenia, w przypadku spełnienia wymagań szkolenia lub świadectwa jego ukończenia; h) możliwość wnoszenia opłaty za kurs kwalifikacyjny w ratach. 4. Uczestnik kursu jest zobowiązany w szczególności do: a) złożenia w ODN wymaganych dokumentów; b) uiszczenia opłaty kursowej przed rozpoczęciem szkolenia; c) w przypadku kursu kwalifikacyjnego, wniesienia pierwszej raty w wysokości 500 zł (opłata ta wchodzi w skład kosztów kursu); d) uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć w przypadku form doskonalących, 90% zajęć w przypadku kursów kwalifikacyjnych (potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności); e) wykonania dodatkowych zadań przewidzianych w planie szkolenia. 5. W każdym przypadku nieuwzględnionym w regulaminie decyzje podejmuje kierownik szkolenia. 6 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

7 Oferta dostępna jest na stronie internetowej: zakładka oferta edukacyjna Osoby zainteresowane formami zamieszczonymi w ofercie proszone są o wypełnienie elektronicznego zgłoszenia na kurs. Szczegółowych informacji na temat oferty można zasięgnąć pod numerem telefonu (68) lub (68) UWAGA!!! Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną drogą elektroniczną na adres owy poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć. Należy wówczas dokonać wpłaty na konto: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze BZ WBK S.A. Oddział w Zielonej Górze nr lub w kasie ODN pokój 105, budynek A: od poniedziałku do czwartku godz.: i w piątek godz.: i Inne ważne numery telefonów w ODN: recepcja (68) sekretariat (68) księgowość (68) Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013 7

8 Na terenie województwa lubuskiego funkcjonują punkty konsultacyjne ODN. Ideą ich powołania jest umożliwienie nauczycielom udziału w spotkaniach metodycznych, jak i łatwiejszy dostęp do form doskonalenia oferowanych przez Ośrodek. Adresy punktów konsultacyjnych Szkoła Podstawowa nr 3 Krosno Odrzańskie, ul. Pułaskiego 1 Szkoła Podstawowa nr 8, Nowa Sól, ul. Matejki 29 Szkoła Podstawowa nr 7 Żagań, ul. Żarska 1 Zespół Szkół Samochodowych Żary, ul. 9 Maja 9 W wymienionych miejscach realizujemy głównie krótkie formy doskonalenia. Istnieje również możliwość po uzgodnieniu z kierownikiem danego szkolenia przeprowadzenia niektórych kursów umieszczonych w ofercie poza siedzibą Ośrodka. 8 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

9 KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA 2012/2013/2/001 Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy kurs nadający uprawnienia Liczba godzin: 30 Według ramowego programu i planu szkolenia ze stycznia 2010 r., zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia. Pierwsza pomoc anatomia i fizjologia człowieka. Organizacja miejsca zdarzenia. Poszkodowany nieprzytomny. Zasady RK-O. Defibrylacja z użyciem AED. Zadławienia. Urazy i skutki urazów. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran. Unieruchamianie zwichnięć i złamań. Nagłe zachorowania i stany zagrożenia zdrowia. Zatrucia. Wsparcie psychiczne poszkodowanego. Ewakuacja ze strefy zagrożenia. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych. Egzamin. Warunki ukończenia Obecność na zajęciach i zdanie egzaminów pisemnego i praktycznego. Kierownik: Bogusława Breitkopf zgłoszenia do: Krzysztof Ulbrych, Elżbieta Madej, Dominika Czyż, Iwona Bonikowska, Bogusława Breitkopf odpłatność uczestnika: 410 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013 9

10 KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA 2012/2013/2/002 Kurs dla kierowników placówek wypoczynku wg programu MEN kurs nadający uprawnienia Liczba godzin: 10 Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej. Organizacja pracy w placówce wypoczynku. Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników. Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjnoobsługowym. Prowadzenie dokumentacji. Kierownik: Bogusława Breitkopf zgłoszenia do: Bogusława Breitkopf, Helena Ochonczenko odpłatność uczestnika: 80 zł 10 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

11 KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA 2012/2013/2/003 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych kurs nadający uprawnienia Liczba godzin: 10 Przygotowanie wycieczek pod kątem organizacyjno-prawnym. Przygotowanie i realizacja wycieczek pod kątem merytorycznym i metodycznym. Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek. Kurs może być realizowany na terenie szkoły, gminy, powiatu, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z organizatorem. Uczestnicy otrzymają uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi. Kierownik: Bogusława Breitkopf zgłoszenia do: Bogusława Breitkopf, Helena Ochonczenko odpłatność uczestnika: 80 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

12 ROZWÓJ OSOBISTY CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ROZWOJEM PLACÓWKI Program edukacyjny przewidziany do realizacji w latach Dzisiejsza młodzież konstruuje mury i posadzki przyszłego domu ludzkości; nic więc dziwnego, że hałas i zgiełk może zagłuszyć nasze uszy i oślepić nasz wzrok. Poczekajcie, aż praca zostanie zakończona i będziemy mogli ujrzeć, że skonstruowany przez nich dom będzie bardziej przytulny od naszego, a rozwijające się w nim życie pogodniejsze i piękniejsze od obecnego. (Enrico Medi fizyk) Jest to program przeznaczony dla szkół i placówek oświatowych, zdecydowanych na przeprowadzenie skutecznych zmian. Założenia ogólne Nadrzędnym celem edukacji jest wszechstronny osobowy rozwój ucznia, zaś podstawowym zadaniem szkoły i nauczycieli wspomaganie tegoż rozwoju. Dlaczego szkoła powinna być organizacją dbającą o rozwój jej członków? Po pierwsze; rozwój członków społeczności szkolnej jest jednym z fundamentalnych celów szkoły. Po drugie; szkoły będą się doskonalić tylko wtedy, gdy zapragną tego tworzące je osoby, to znaczy odczują potrzebę zmiany. Zechcą podjąć trud nauczenia się czegoś nowego i zastosowania tego w praktyce. Po trzecie; szkoły powinny stale doskonalić się, aby umieć odnaleźć się w nurcie przemian społecznych. Po czwarte; szkoły powinny być dobrym przykładem dla innych, zwłaszcza dla lokalnej społeczności. Szkoła, dbająca o rozwój osobisty społeczności szkolnej, staje się zaczynem pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu. Celem ogólnym programu jest stworzenie pozytywnego klimatu dla rozwoju osobistego uczniów w szkołach. Cele szczegółowe to: stworzenie nauczycielom możliwości doskonalenia kompetencji zawodowych, w tym umiejętności diagnostycznych, metodycznych, wychowawczych, profilaktycznych, organizacyjnych; wyposażenie nauczycieli w narzędzia przydatne w pracy dydaktycznowychowawczej (wiedza, umiejętności, materiały); realizacja działań doradczo-wspierających udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego nauczycielom; skuteczne wspomaganie psychologiczno-pedagogiczne nauczycieli, rodziców w procesie wychowywania dzieci. 12 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

13 W programie mogą uczestniczyć szkoły bądź grupy nauczycieli i rodziców. W kolejnych latach członkowie społeczności będą mogli pogłębiać i doskonalić określone kompetencje, bądź zdobywać nowe umiejętności, zwłaszcza w obszarze wychowania i profilaktyki. Program zakłada realizację następujących tematów szkoleń, uporządkowanych w obszarach: Umiejętności interpersonalne (4-12 godz.) nawiązywanie kontaktu percepcja społeczna porozumiewanie się umiejętności empatyczne (empatia poznawcza, emocjonalna, behawioralna) elementy asertywności Diagnoza pedagogiczna (4-8 godz.) (w tym poznawanie siebie i uczniów) Wartości w życiu placówki (4-16 godz.) odkrywanie wartości hierarchizacja wartości rozwiązywanie dylematów moralnych warsztat Wychowanie do wartości Współpraca członków społeczności szkolnej (6-18 godz.) kontrakt kodeks konsekwencje budowanie zespołu współpraca w klasie rozwiązywanie konfliktów szkolny system dyscyplinujący Motywacja (ucznia i dorosłego) (4-24 godz.) motywacja człowieka do działania rodzaje motywacji motywacja do uczenia się Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

14 Angażowanie rodziców w życie klasy / szkoły (4-40 godz.) budowanie dobrych relacji udział rodziców w życiu szkoły (w tym spotkania z rodzicami) warsztat Szkoła dla rodziców Specjalne potrzeby edukacyjne (4-12 godz.) uczeń z wadą słuchu uczeń niedowidzący uczeń z niepełnosprawnością intelektualną uczeń z uszkodzonym narządem ruchu Uczeń z trudnościami (w tym trudnościami zdrowotnymi) (8-40 godz.) uczeń przewlekle chory (z cukrzycą, astmą, padaczką) uczeń z ADHD, ADD uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Praca z uczniem zdolnym (4-8 godz.) sfera emocjonalna ucznia zdolnego metody pracy z uczniem zdolnym trening twórczości Zapobieganie trudnym zachowaniom w szkole (6-24 godz.) Stres szkolny (4-12 godz.) stres szkolny ucznia stres szkolny nauczyciela Klub Kreatywnego Nauczyciela (4-24 godz.) diagnoza i rozwijanie uzdolnień aspekty przyśpieszonego uczenia się twórcze rozwiązywanie problemów Akademia Alternatyw Edukacyjnych (4-8 godz.) systemy pedagogiczne szkoła mistrzów nauczanie domowe 14 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

15 ROZWÓJ OSOBISTY CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ROZWOJEM PLACÓWKI Formy doskonalenia, które będą realizowane w ramach programu w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 Tytuł formy Klub Kreatywnego Nauczyciela Jak pracować z uczniem uzdolnionym matematycznie? str. 15 Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela 16 Diagnozowanie problemów wychowawczych w szkole 17 Prowadzenie rozmowy indywidualnej z uczniem i rodzicem /2013/2/004 Klub Kreatywnego Nauczyciela Jak pracować z uczniem uzdolnionym matematycznie? nauczycieli matematyki warsztaty metodyczne Liczba godzin: 4 Formy i metody pracy z uczniem zdolnym. Indywidualizacja pracy. Motywacja twórcza. Bariery twórczego myślenia godz , ODN Zielona Góra Kierownik: Jolanta Radczyc Grażyna Jakubczyk forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

16 ROZWÓJ OSOBISTY CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ROZWOJEM PLACÓWKI 2012/2013/2/005 Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela konsultacje zespołowe Liczba godzin: 3 Temat 1. Ocenianie bez oceny. Informacja i motywacja. (L. Miś-Ciągło) Temat 2. Jak pomóc sobie i uczniom? Tworzenie koalicji nauczycielskiej przeciwko trudnym zachowaniom uczniów. (J. Radczyc). Kontynuacja cyklu tematycznych konsultacji zespołowych. Forma adresowana jest szczególnie do uczestników programu Rozwój członków społeczności szkolnej rozwojem placówki oraz innych zainteresowanych nauczycieli. Celem jest doskonalenie kompetencji psychopedagogicznych nauczycieli. Można uczestniczyć we wszystkich bądź wybranych spotkaniach godz , ODN Zielona Góra Temat godz , ODN Zielona Góra Temat 2 Kierownik: Lucyna Miś-Ciągło Lucyna Miś-Ciągło, Jolanta Radczyc forma bezpłatna 16 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

17 ROZWÓJ OSOBISTY CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ROZWOJEM PLACÓWKI 2012/2013/2/006 Diagnozowanie problemów wychowawczych w szkole warsztaty Liczba godzin: 5 Obszary diagnozowania wychowania w szkole. Metody i narzędzia poznawania uczniów. Sposoby przygotowania raportu z badań diagnostycznych. Formułowanie wniosków do pracy z uczniem i zespołem klasowym. Kierownik i realizator: Lech Sałaciński zgłoszenia do: odpłatność uczestnika: 35 zł 2012/2013/2/007 Prowadzenie rozmowy indywidualnej z uczniem i rodzicem warsztaty Liczba godzin: 18 Ogólne zasady prowadzenia rozmowy z uczniem. Warunki prowadzenia rozmowy indywidualnej (zewnętrzne i wewnętrzne). Rodzaje rozmów z uczniem i rodzicem. Kierownik i realizator: Jolanta Radczyc zgłoszenia do: odpłatność uczestnika: 120 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

18 MIĘDZY TRUDNOŚCIAMI A SUKCESEM Program edukacyjny przewidziany do realizacji w latach Dynamika zmian w Oświacie oraz wdrażana reforma edukacyjna na II i IV etapie kształcenia stwarzają wielką szansę na tworzenie bardziej nowoczesnych szkół, równocześnie niesie jednak zagrożenia dla zdrowia psychicznego i społecznego dzieci i młodzieży szkolnej. Nie budzi wątpliwości również fakt, że wprowadzanie zmian w proces kształcenia i wychowania musi wynikać z dokładnie przeprowadzonej diagnozy oraz precyzyjnie określonego stanu oczekiwań. W procesie przekształceń szkoły niezwykle istotna rolę odgrywa profesjonalizm. Program przewiduje realizację różnorodnych działań wspierających pracę specjalistów na terenie szkół w kontekście wprowadzanych zmian w placówkach oświatowych. W ramach programu przewiduje się cykliczne spotkania warsztatowe. Jest to program wspierający pedagogów, psychologów i logopedów we współczesnej szkole. Cele ogólne spotkań: - wzmacnianie kompetencji wychowawczych, - doskonalenie kompetencji pedagogiczno-psychologicznych, - wspomaganie w pracy pedagogiczno-psychologicznej, - dążenie do ujednolicenia działań wychowawczych, - pomoc w tworzeniu narzędzi diagnostycznych, - wspomaganie jakościowego rozwoju, - realizacja działań doradczo-wspierających. Autorka programu: Bożena Bukiewicz 18 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

19 MIĘDZY TRUDNOŚCIAMI A SUKCESEM Formy doskonalenia, które będą realizowane w ramach programu w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 Tytuł formy str. Grupa wsparcia dla specjalistów szkolnych 19 Wykorzystanie seksualne dziecka o zjawisku, wskaźnikach nadużyć i organizowaniu pomocy 20 Grupa superwizyjna dla pedagogów, psychologów, wychowawców 20 Polubić siebie. Budowanie poczucia własnej wartości 21 Świadomy Dyrektor w bezpiecznej Placówce Oświatowej /2013/2/008 Grupa wsparcia dla specjalistów szkolnych logopedów, psychologów i pedagogów konsultacje zespołowe Liczba godzin: 4 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna specjalistom szkolnym. Kontynuacja programu Między trudnościami a sukcesem. Harmonogram szkolenia obejmuje cztery 4-godzinne spotkania godz , ODN Zielona Góra Kierownik: Bożena Bukiewicz Aleksandra Wachowiak, Bożena Bukiewicz forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

20 MIĘDZY TRUDNOŚCIAMI A SUKCESEM 2012/2013/2/009 Wykorzystanie seksualne dziecka o zjawisku, wskaźnikach nadużyć i organizowaniu pomocy nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, rodziców kurs doskonalący Liczba godzin: 5 Wykorzystanie seksualne charakterystyka zjawiska, różnica pomiędzy wykorzystaniem a pedofilią. Wskaźniki wykorzystania seksualnego dziecka w wieku przedszkolnym. Jak reagować wskazanie możliwości interwencji i reagowania w wypadku podejrzeń wykorzystania seksualnego. Kierownik: Bożena Bukiewicz zgłoszenia do: Agata Kaźmierska psycholog odpłatność uczestnika: 28 zł 2012/2013/2/010 Grupa superwizyjna dla pedagogów, psychologów, wychowawców wychowawców klas, wychowawców placówek opiekuńczych, psychologów i pedagogów kurs doskonalący Liczba godzin: 5 Uczeń i rodzina, a jego funkcjonowanie szkolne. Specyfika relacji nauczyciel uczeń. Szerszy kontekst systemowy. Emocje nauczyciela i ucznia. Warsztat z wykorzystaniem metody ustawień systemowych. Kierownik: Bożena Bukiewicz zgłoszenia do: dr Justyna Iwanowska psycholog odpłatność uczestnika: 40 zł 20 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

21 MIĘDZY TRUDNOŚCIAMI A SUKCESEM 2012/2013/2/011 Polubić siebie. Budowanie poczucia własnej wartości kurs doskonalący Liczba godzin: 8 Filary poczucia własnej wartości. Jak redukować schematyczne myślenie. Ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości. Rozwijanie pozytywnego myślenia o sobie. Forma warsztatowa. Kierownik: Bożena Bukiewicz zgłoszenia do: Małgorzata Grudzińska psycholog odpłatność uczestnika: 64 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

22 MIĘDZY TRUDNOŚCIAMI A SUKCESEM 2012/2013/2/012 Świadomy Dyrektor w bezpiecznej Placówce Oświatowej dyrektorów, wicedyrektorów kurs doskonalący Liczba godzin: 10 Ogólny zakres działalności prawnej na stanowisku osoby zarządzającej placówką oświatową. Prawo cywilne w placówkach oświatowych. Aktualne prawo pracy (2013) w placówkach oświatowych. Pragmatyki wewnętrzne. Odpowiedzialność osób zarządzających w placówkach oświatowych jako pracodawca, zleceniodawca, dyrektor placówki oświatowej. BHP i ppoż. jako element niezbędny w prawidłowym wykonywaniu obowiązków osoby zarządzającej placówką oświatową. Zarządzanie zasobami ludzkimi (sposoby, kryteria, warunki). Rola i działalność związków zawodowych w placówkach oświatowych. Praktyczne aspekty w zakresie w/w zagadnień występujące w konkretnych placówkach. Indywidualne konsultacje prawne 45 min. Kierownik: Bożena Bukiewicz zgłoszenia do: Rafał Gruza prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, Krystian Ślugaj główny specjalista ds. bhp i p.poż odpłatność uczestnika: 120 zł 22 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

23 TEMATYKA SZKOLEŃ CZŁONKÓW RAD PEDAGOGICZNYCH 1. Wychowanie w cyberprzestrzeni. 2. Nowe technologie w szkole tablica interaktywna i multimedia w nauczaniu. 3. Projekty edukacyjne zasady tworzenia i realizacji, pozyskiwanie środków. 4. Rozwiązywanie konfliktów w grupie. 5. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 6. Wykorzystanie wyników sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych w procesie ewaluacji pracy szkoły. 7. Analiza wyników badań osiągnięć uczniów z uwzględnieniem egzaminu zewnętrznego i wnioskowanie na jej podstawie. 8. Budowanie harmonogramu działań służących podnoszeniu efektywności kształcenia. 9. Budowanie autorytetu nauczyciela. 10. Nowatorstwo pedagogiczne nauczyciela. 11. Jak ćwiczyć pamięć? 12. Sztuka koncentracji uwagi. 13. Jak pomóc uczniom w efektywnym uczeniu się? 14. Kształtowanie u uczniów kompetencji samodzielnego uczenia się. 15. Kształtowanie u uczniów kompetencji społeczno-obywatelskich. 16. Ocenianie kształtujące sposobem na poprawę motywacji uczniów do uczenia się. 17. Konstruowanie narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów. 18. Ocena, która motywuje (w ujęciu psychologicznym). 19. Ocenianie kryterialne w bloku przedmiotów humanistycznych i matematycznoprzyrodniczych. 20. Doskonalenie umiejętności nauczycieli przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego Jak oceniać zachowanie uczniów? 22. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów? 23. Ewaluacja i modyfikacja szkolnych i przedmiotowych systemów oceniania. 24. Wypracowywanie norm społecznych przez uczniów w szkole warunkiem ich respektowania. 25. Stres szkolny nauczyciela i ucznia. 26. Współdziałanie szkoły z rodzicami uczniów. Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

24 27. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc według standardów UE oraz ILCOR. 28. Udział rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły warunkiem rzeczywistej współpracy. 29. Umiejętność współpracy nauczycieli warunkiem osiągania zakładanych zmian w szkole. 30. Formy i metody współpracy w gronie pedagogicznym. 31. Szkoła jako element środowiska lokalnego: współpraca, promocja, informacja. 32. Promocja placówki oświatowej. 33. Budowanie oferty i programów kursów kwalifikacyjnych w zawodach. 34. Ocenianie w kształceniu zawodowym. 35. Metody aktywizujące w kształceniu zawodowym. 36. Pożądane efekty kształcenia a dobór metod nauczania. 37. Planowanie i organizacja poradnictwa zawodowego w gimnazjach i liceach. 38. Planowanie i organizacja poradnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego. 39. Wdrażanie kształcenia zawodowego w oparciu o modułowe programy nauczania. 40. Wspieranie nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym. 41. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w szkole wspomaganie pracy zespołu zadaniowego. 42. Obowiązkowe działania szkoły zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym. Finansowe i organizacyjne warunki realizacji szkoleń członków rad pedagogicznych należy uzgodnić z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (68) Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

25 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/013 Pierwsza pomoc według standardów ERC kurs doskonalący Liczba godzin: 16 Prawne aspekty pierwszej pomocy. Rozpoznawanie stanów zagrożenia życia. Pierwsza pomoc w urazach co robić? Postępowanie w stanach zagrożenia życia. Nagłe zasłabnięcia i zachorowania jak pomóc, by nie zaszkodzić? Kurs może być realizowany na terenie szkoły, gminy, powiatu, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem. Uzgodnienia mogą dotyczyć zakresu tematycznego oraz liczby godzin. W ramach zajęć przewidziano 4 godz. pracy własnej. Kierownik i realizator: Bogusława Breitkopf zgłoszenia do: odpłatność uczestnika: 90 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

26 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/014 Coaching w pracy nauczyciela wicedyrektorów ds. wychowawczych, psychologów i pedagogów, wychowawców klas, kurs doskonalący Liczba godzin: 24 Coaching definicje, rodzaje wsparcia coachingowego. Zastosowanie coachingu w pracy z uczniem, klasą, rodzicami. Narzędzia pracy coachingowej. Coaching w rozwoju osobistym nauczyciela. Kierownik: Lidia Bugiera zgłoszenia do: Coach`owie i trenerzy Centrum Edukacji i Wspierania Rozwoju w Zielonej Górze odpłatność uczestnika: 175 zł 2012/2013/2/015 Praca zespołowa nauczycieli standardem efektywnego działania szkoły warsztaty Liczba godzin: 5 Uwarunkowania pracy zespołowej. Metody i formy działania zespołowego. Czynniki decydujące o skuteczności pracy zespołowej. Kierownik i realizator: Lidia Bugiera zgłoszenia do: odpłatność uczestnika: 33 zł 26 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

27 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/016 Emisja głosu kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Higiena i patologia głosu. Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe. Ćwiczenia fonacyjne i dykcyjne. Używanie głosu w sytuacjach typowych i trudnych. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy. Kierownik: Lidia Bugiera zgłoszenia do: Jolanta Kasprzak magister rehabilitacji ze specjalizacją w zakresie logopedii i emisji głosu, pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze. odpłatność uczestnika: 60 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

28 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/017 Emisja głosu część II kurs doskonalący Liczba godzin: 5 Poszerzenie zakresu ćwiczeń: relaksacyjnych i oddechowych, fonacyjnych i dykcyjnych. Kurs jest adresowany do osób, które ukończyły szkolenie podstawowe z zakresu emisji głosu. Kierownik: Lidia Bugiera zgłoszenia do: Jolanta Kasprzak magister rehabilitacji ze specjalizacją w zakresie logopedii i emisji głosu, pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze odpłatność uczestnika: 27 zł 2012/2013/2/018 Mowa ciała w komunikacji kurs doskonalący Liczba godzin: 16 Podstawy i specyfika mowy ciała. Mowa ciała w pracy nauczyciela. Praktyczne wykorzystanie technik niewerbalnych. Zajęcia będą odbywały się w cyklu sobotnio-niedzielnym. Kierownik: Lidia Bugiera zgłoszenia do: Barbara Szuszkiewicz, Daria Stachowska trenerki Akademii Liderów odpłatność uczestnika: 85 zł 28 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

29 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/019 Elementy przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej w szkole podstawowej warsztaty Liczba godzin: 5 Znaczenie edukacji ekonomicznej w życiu. Możliwości realizacji edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych w szkole podstawowej. Praca ze scenariuszami i materiałami metodycznymi m.in. w zakresie poznawania swoich mocnych i słabych stron, gospodarowania finansami, gospodarowania czasem, poznawania specyfiki różnych zawodów. Kurs skierowany do nauczycieli szkół podstawowych. Kierownik: Barbara Benyskiewicz zgłoszenia do: 2/22/2012 Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak Współorganizator Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Narodowy Bank Polski odpłatność uczestnika: 35 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

30 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/020 Ekonomia na co dzień kurs doskonalący Liczba godzin: 5 Znaczenie edukacji ekonomicznej w życiu. Praca z nowymi scenariuszami i materiałami metodycznymi. Kurs skierowany do uczestników programu Ekonomia na co dzień oraz innych nauczycieli gimnazjów. Kierownik: Barbara Benyskiewicz zgłoszenia do: Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak Współorganizator Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Narodowy Bank Polski forma bezpłatna 2012/2013/2/021 Efektywna i twórcza praca w grupie podstawowe zasady warsztaty metodyczne Liczba godzin: 4 Zasady pracy w grupie. Uczenie współpracy. Okoliczności wspomagające uczenie się godz , ODN Zielona Góra Kierownik i realizator: Barbara Benyskiewicz zgłoszenia do: forma bezpłatna 30 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

31 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/022 ABC metod aktywizujących warsztaty Liczba godzin: 6 Podstawowe zasady komunikacji i pracy w grupie. Preferowane style uczenia się. Rodzaje inteligencji. Wybrane metody i techniki aktywizujące np. dyskusje, debaty, burza mózgów, SWOT, metaplan, drzewko decyzyjne i inne. Kierownik: Barbara Benyskiewicz zgłoszenia do: Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak odpłatność uczestnika: 40 zł 2012/2013/2/023 Projekt edukacyjny królowa metod aktywizujących warsztaty Liczba godzin: 6 Metodologia tworzenia projektu. Specyfika realizacji projektu edukacyjnego. Etapy realizacji projektu edukacyjnego. Instrukcja do projektu. Kierownik: Maria Furtak zgłoszenia do: Maria Furtak, Barbara Benyskiewicz odpłatność uczestnika: 40 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

32 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/024 Aktywizacja uczniów szkół gimnazjalnych do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia Kim Będę wychowawców klas warsztaty Liczba godzin: 5 Zajęcia warsztatowe wg schematu: poznajemy siebie, poznajemy zawody (zawody z przyszłością), próbujemy zobaczyć siebie na tle zawodu (doświadczenia zawodowe), poznajemy szkoły prowadzące do zdobycia zawodu, zapoznajemy się z możliwościami zatrudnienia. Kurs skierowany do wychowawców klas gimnazjalnych. Kierownik: Bożena Bukiewicz zgłoszenia do: Wiesława Blonkowska psycholog, Jadwiga Cembrowicz pedagog odpłatność uczestnika: 24 zł 32 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

33 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/025 Aktywizacja uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia Moje Udane Życie wychowawców klas warsztaty Liczba godzin: 4 Zajęcia warsztatowe prowadzone wg schematu: poznajemy siebie, poznajemy zawody (zawody z przyszłością), próbujemy zobaczyć siebie na tle zawodu (doświadczenia zawodowe), poznajemy szkoły prowadzące do zdobycia zawodu, zapoznajemy się z możliwościami zatrudnienia. Kurs skierowany do wychowawców klas szkół ponadgimnazjalnych. Kierownik: Bożena Bukiewicz zgłoszenia do: Wiesława Blonkowska psycholog, Jadwiga Cembrowicz pedagog odpłatność uczestnika: 24 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK

OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK OFERTA EDUKACYJNA DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI SZKÓŁ/PLACÓWEK na rok szkolny 2014/2015 Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli KURSOR 20-013 Lublin, ul. G. Narutowicza 2 tel. 81 534-89-31; fax 81 534-57-2

Bardziej szczegółowo

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O

CENTRUM DOSKONALENIA KADR O CENTRUM DOSKONALENIA KADR OŚWIATOWYCH 27-200 STARACHOWICE, ul. Krywki 18 Tel/Fax: (0-41) 274 06 30 E-mail: poczta@cdko.edu.pl www.cdko.edu.pl Placówka akredytowana Decyzja Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015

Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oferta szkoleń 2014/2015 Zachodniopomorskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oferta szkoleń 2014/2015 Jest mi niezmiernie miło, że po raz kolejny mogę przekazać w Państwa ręce Ofertę szkoleń, przygotowaną przez Zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.

Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta. Ośrodek Doskonalenia Kadr ATENA 76-200 Słupsk, ul. Woj. Polskiego 28 tel/fax: 59 841 38 55, k. 501 657 200 e-mail: okkatena@poczta.fm wpis do rejestru KO w Gdańsku Nr 1/03 KO-II-4013/2/03/JG wpis do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Jolanta Bem, Dyrektor PODN

Jolanta Bem, Dyrektor PODN Najważniejsze, abyśmy nigdy nie przestawali zadawać pytań. Ciekawość nie istnieje bez przyczyny. Albert Einstein Szanowni Państwo! Ciekawość świata i stawianie pytań są początkiem niezwykłych odkryć naukowych

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży

Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży SODMiDN PPP nr 2 w Łomży w Łomży Oferta szkoleniowa Łomżyńskiego Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży Rok 2013/2014 Szanowni Państwo Rok szkolny 2013/2014 to kolejne wyzwania dookreślone w priorytetach polityki

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA KATALOG SZKOLEŃ 2015/2016 Skuteczne strategie budowy i rozwoju placówki oświatowej OPINIE UCZESTNIKÓW ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NAUCZYCIELA Opinia szkoły: Dzięki otwartości i profesjonalnemu podejściu Centrum

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego

Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. J. Korczaka Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Centrum Kształcenia Podyplomowego i Kursowego Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Korczaka w Warszawie jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012

INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 INFORMATOR SZKOLENIOWY 2011/2012 ROZWIJAMY NIEPUBLICZNA PLACÓWKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Europejskie Centrum Edukacji budujemy dla przestrze edukacji www.nowaszkola.com infolinia: 801 5555 08 Zapraszamy

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń 2011/2012

Oferta szkoleń 2011/2012 Oferta szkoleń 2011/2012 kursy grantowe kursy kwalifikacyjne kursy, warsztaty rady pedagogiczne ODN Słupsk ul. Bałtycka 29 76-200 Słupsk tel/fax 59 84 23 567 e-mail: kursy@odn.slupsk.pl www.odn.slupsk.pl

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach

Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach Artykuł 24 Edukacja 1. Państwa Strony uznają prawo osób niepełnosprawnych do edukacji. W celu realizacji tego prawa bez dyskryminacji i na zasadach równych szans, Państwa Strony zapewnią integracyjny system

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE

ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE ORGANIZACJA I REALIZACJA EDUKACJI ZDROWOTNEJ W SZKOLE Poradnik dla dyrektorów szkół i nauczycieli Praca zbiorowa pod redakcją Barbary Woynarowskiej Warszawa 2011 Spis treści Przedmowa... 4 CZĘŚĆ I. EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012

KURSY DOSKONALĄCE. Termin: listopad 2011 i kwiecień 2012 KURSY DOSKONALĄCE 1/11. Praca z dziećmi dyslektycznymi metodą P. Dennisona. Metoda kinezjologii edukacyjnej w pracy z dzieckiem dyslektycznym opiera się między innymi na zajęciach ruchowych, dlatego na

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp.

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ nr 13 w Gorzowie Wlkp. ustalony na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zmianami w: 2004 r. nr 273,

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Podniesienie Specjalne potrzeby efektywności edukacyjne kształcenia uczniów dzieci i młodzieży. ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prawne ABC dyrektora przedszkola, Materiały www.men.gov.pl szkoły

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo