Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013"

Transkrypt

1 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2012/2013 Zielona Góra, 2013 r.

2 Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład komputerowy: Małgorzata Ostafińska Copyright by Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Zielona Góra 2013

3 Spis treści Wstęp 5 Regulamin uczestnika szkolenia 6 Kursy nadające uprawnienia 9 Programy edukacyjne Rozwój osobisty członków społeczności szkolnej rozwojem placówki 12 Między trudnościami a sukcesem 18 Tematyka szkoleń członków rad pedagogicznych 23 Obszary tematyczne Dydaktyka ogólna 25 Dydaktyka przedmiotowa 36 Kształcenie integracyjne i specjalne 63 Ocenianie wewnątrzszkolne i zewnętrzne 64 Wychowanie, opieka i profilaktyka 67 Awans zawodowy nauczyciela 80 Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnej 83 Zarządzanie placówką oświatową 89 Indeks adresatów form doskonalenia 90 Indeks kierowników form doskonalenia 91 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013 3

4 4 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

5 KOLEŻANKI, KOLEDZY, NAUCZYCIELE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO W bieżącym roku szkolnym nasza oferta edukacyjna jest kontynuacją pracy opartej o programy edukacyjne, które stanowią całościowe spojrzenie na różne obszary, związane z szeroko rozumianym kształceniem. Proponowany program to: Rozwój osobisty członków społeczności szkolnej rozwojem placówki przewidziany do realizacji w latach Między trudnościami a sukcesem przewidziany do realizacji w latach Ponadto pozostawiamy w Ofercie propozycje kursów niemieszczących się w tematyce programów, a przedstawionych w siedmiu obszarach tematycznych. INFORMUJEMY, ŻE istnieje możliwość realizacji niektórych form doskonalenia bezpośrednio w szkołach większość form doskonalenia, proponowanych w ofercie, można realizować w punktach konsultacyjnych ODN finansowe i organizacyjne warunki realizacji takich szkoleń należy uzgodnić pod numerem telefonu (68) Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013 5

6 REGULAMIN UCZESTNIKA SZKOLENIA w ODN w ZIELONEJ GÓRZE 1. Osoby zainteresowane formami doskonalenia, zamieszczonymi w ofercie edukacyjnej ODN, proszone są o elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Instrukcja wypełniania formularza dostępna jest na stronie (oferta edukacyjna). 2. Po zakwalifikowaniu do uczestnictwa w szkoleniu nauczyciel zostaje drogą elektroniczną na adres owy powiadomiony o terminie i miejscu zajęć. Zobowiązany jest wtedy do przekazania informacji o udziale bądź rezygnacji. 3. Uczestnikowi szkolenia zapewnia się: a) otrzymanie terminarza zajęć, w przypadku kursów kwalifikacyjnych również ramowego programu; b) uzyskanie materiałów wypracowanych przez uczestników oraz materiałów szkoleniowych (w ramach budżetu kursu); c) możliwość konsultacji w związku z tematyką kursu; d) możliwość rozpatrzenia przez wykładowcę, kierownika kursu lub dyrekcję ODN każdej indywidualnej sprawy związanej z uczestnictwem w kursie; e) otrzymanie zaświadczenia, na indywidualną prośbę o udziale w kursie kwalifikacyjnym; f) możliwość formułowania opinii o szkoleniu; g) uzyskanie zaświadczenia, w przypadku spełnienia wymagań szkolenia lub świadectwa jego ukończenia; h) możliwość wnoszenia opłaty za kurs kwalifikacyjny w ratach. 4. Uczestnik kursu jest zobowiązany w szczególności do: a) złożenia w ODN wymaganych dokumentów; b) uiszczenia opłaty kursowej przed rozpoczęciem szkolenia; c) w przypadku kursu kwalifikacyjnego, wniesienia pierwszej raty w wysokości 500 zł (opłata ta wchodzi w skład kosztów kursu); d) uczestniczenia w co najmniej 80% zajęć w przypadku form doskonalących, 90% zajęć w przypadku kursów kwalifikacyjnych (potwierdzonego własnoręcznym podpisem na liście obecności); e) wykonania dodatkowych zadań przewidzianych w planie szkolenia. 5. W każdym przypadku nieuwzględnionym w regulaminie decyzje podejmuje kierownik szkolenia. 6 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

7 Oferta dostępna jest na stronie internetowej: zakładka oferta edukacyjna Osoby zainteresowane formami zamieszczonymi w ofercie proszone są o wypełnienie elektronicznego zgłoszenia na kurs. Szczegółowych informacji na temat oferty można zasięgnąć pod numerem telefonu (68) lub (68) UWAGA!!! Osoby zakwalifikowane na kurs zostaną drogą elektroniczną na adres owy poinformowane o terminie i miejscu rozpoczęcia zajęć. Należy wówczas dokonać wpłaty na konto: Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze BZ WBK S.A. Oddział w Zielonej Górze nr lub w kasie ODN pokój 105, budynek A: od poniedziałku do czwartku godz.: i w piątek godz.: i Inne ważne numery telefonów w ODN: recepcja (68) sekretariat (68) księgowość (68) Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013 7

8 Na terenie województwa lubuskiego funkcjonują punkty konsultacyjne ODN. Ideą ich powołania jest umożliwienie nauczycielom udziału w spotkaniach metodycznych, jak i łatwiejszy dostęp do form doskonalenia oferowanych przez Ośrodek. Adresy punktów konsultacyjnych Szkoła Podstawowa nr 3 Krosno Odrzańskie, ul. Pułaskiego 1 Szkoła Podstawowa nr 8, Nowa Sól, ul. Matejki 29 Szkoła Podstawowa nr 7 Żagań, ul. Żarska 1 Zespół Szkół Samochodowych Żary, ul. 9 Maja 9 W wymienionych miejscach realizujemy głównie krótkie formy doskonalenia. Istnieje również możliwość po uzgodnieniu z kierownikiem danego szkolenia przeprowadzenia niektórych kursów umieszczonych w ofercie poza siedzibą Ośrodka. 8 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

9 KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA 2012/2013/2/001 Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy kurs nadający uprawnienia Liczba godzin: 30 Według ramowego programu i planu szkolenia ze stycznia 2010 r., zatwierdzonego przez Ministra Zdrowia. Pierwsza pomoc anatomia i fizjologia człowieka. Organizacja miejsca zdarzenia. Poszkodowany nieprzytomny. Zasady RK-O. Defibrylacja z użyciem AED. Zadławienia. Urazy i skutki urazów. Tamowanie krwotoków i opatrywanie ran. Unieruchamianie zwichnięć i złamań. Nagłe zachorowania i stany zagrożenia zdrowia. Zatrucia. Wsparcie psychiczne poszkodowanego. Ewakuacja ze strefy zagrożenia. Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych. Egzamin. Warunki ukończenia Obecność na zajęciach i zdanie egzaminów pisemnego i praktycznego. Kierownik: Bogusława Breitkopf zgłoszenia do: Krzysztof Ulbrych, Elżbieta Madej, Dominika Czyż, Iwona Bonikowska, Bogusława Breitkopf odpłatność uczestnika: 410 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013 9

10 KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA 2012/2013/2/002 Kurs dla kierowników placówek wypoczynku wg programu MEN kurs nadający uprawnienia Liczba godzin: 10 Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej. Organizacja pracy w placówce wypoczynku. Bezpieczeństwo zdrowia i życia uczestników. Organizacja pracy kierownika z personelem pedagogicznym i administracyjnoobsługowym. Prowadzenie dokumentacji. Kierownik: Bogusława Breitkopf zgłoszenia do: Bogusława Breitkopf, Helena Ochonczenko odpłatność uczestnika: 80 zł 10 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

11 KURSY NADAJĄCE UPRAWNIENIA 2012/2013/2/003 Kurs dla kierowników wycieczek szkolnych kurs nadający uprawnienia Liczba godzin: 10 Przygotowanie wycieczek pod kątem organizacyjno-prawnym. Przygotowanie i realizacja wycieczek pod kątem merytorycznym i metodycznym. Zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek. Kurs może być realizowany na terenie szkoły, gminy, powiatu, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków z organizatorem. Uczestnicy otrzymają uprawnienia do kierowania wycieczkami szkolnymi. Kierownik: Bogusława Breitkopf zgłoszenia do: Bogusława Breitkopf, Helena Ochonczenko odpłatność uczestnika: 80 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

12 ROZWÓJ OSOBISTY CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ROZWOJEM PLACÓWKI Program edukacyjny przewidziany do realizacji w latach Dzisiejsza młodzież konstruuje mury i posadzki przyszłego domu ludzkości; nic więc dziwnego, że hałas i zgiełk może zagłuszyć nasze uszy i oślepić nasz wzrok. Poczekajcie, aż praca zostanie zakończona i będziemy mogli ujrzeć, że skonstruowany przez nich dom będzie bardziej przytulny od naszego, a rozwijające się w nim życie pogodniejsze i piękniejsze od obecnego. (Enrico Medi fizyk) Jest to program przeznaczony dla szkół i placówek oświatowych, zdecydowanych na przeprowadzenie skutecznych zmian. Założenia ogólne Nadrzędnym celem edukacji jest wszechstronny osobowy rozwój ucznia, zaś podstawowym zadaniem szkoły i nauczycieli wspomaganie tegoż rozwoju. Dlaczego szkoła powinna być organizacją dbającą o rozwój jej członków? Po pierwsze; rozwój członków społeczności szkolnej jest jednym z fundamentalnych celów szkoły. Po drugie; szkoły będą się doskonalić tylko wtedy, gdy zapragną tego tworzące je osoby, to znaczy odczują potrzebę zmiany. Zechcą podjąć trud nauczenia się czegoś nowego i zastosowania tego w praktyce. Po trzecie; szkoły powinny stale doskonalić się, aby umieć odnaleźć się w nurcie przemian społecznych. Po czwarte; szkoły powinny być dobrym przykładem dla innych, zwłaszcza dla lokalnej społeczności. Szkoła, dbająca o rozwój osobisty społeczności szkolnej, staje się zaczynem pozytywnych zmian w najbliższym otoczeniu. Celem ogólnym programu jest stworzenie pozytywnego klimatu dla rozwoju osobistego uczniów w szkołach. Cele szczegółowe to: stworzenie nauczycielom możliwości doskonalenia kompetencji zawodowych, w tym umiejętności diagnostycznych, metodycznych, wychowawczych, profilaktycznych, organizacyjnych; wyposażenie nauczycieli w narzędzia przydatne w pracy dydaktycznowychowawczej (wiedza, umiejętności, materiały); realizacja działań doradczo-wspierających udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego nauczycielom; skuteczne wspomaganie psychologiczno-pedagogiczne nauczycieli, rodziców w procesie wychowywania dzieci. 12 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

13 W programie mogą uczestniczyć szkoły bądź grupy nauczycieli i rodziców. W kolejnych latach członkowie społeczności będą mogli pogłębiać i doskonalić określone kompetencje, bądź zdobywać nowe umiejętności, zwłaszcza w obszarze wychowania i profilaktyki. Program zakłada realizację następujących tematów szkoleń, uporządkowanych w obszarach: Umiejętności interpersonalne (4-12 godz.) nawiązywanie kontaktu percepcja społeczna porozumiewanie się umiejętności empatyczne (empatia poznawcza, emocjonalna, behawioralna) elementy asertywności Diagnoza pedagogiczna (4-8 godz.) (w tym poznawanie siebie i uczniów) Wartości w życiu placówki (4-16 godz.) odkrywanie wartości hierarchizacja wartości rozwiązywanie dylematów moralnych warsztat Wychowanie do wartości Współpraca członków społeczności szkolnej (6-18 godz.) kontrakt kodeks konsekwencje budowanie zespołu współpraca w klasie rozwiązywanie konfliktów szkolny system dyscyplinujący Motywacja (ucznia i dorosłego) (4-24 godz.) motywacja człowieka do działania rodzaje motywacji motywacja do uczenia się Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

14 Angażowanie rodziców w życie klasy / szkoły (4-40 godz.) budowanie dobrych relacji udział rodziców w życiu szkoły (w tym spotkania z rodzicami) warsztat Szkoła dla rodziców Specjalne potrzeby edukacyjne (4-12 godz.) uczeń z wadą słuchu uczeń niedowidzący uczeń z niepełnosprawnością intelektualną uczeń z uszkodzonym narządem ruchu Uczeń z trudnościami (w tym trudnościami zdrowotnymi) (8-40 godz.) uczeń przewlekle chory (z cukrzycą, astmą, padaczką) uczeń z ADHD, ADD uczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Praca z uczniem zdolnym (4-8 godz.) sfera emocjonalna ucznia zdolnego metody pracy z uczniem zdolnym trening twórczości Zapobieganie trudnym zachowaniom w szkole (6-24 godz.) Stres szkolny (4-12 godz.) stres szkolny ucznia stres szkolny nauczyciela Klub Kreatywnego Nauczyciela (4-24 godz.) diagnoza i rozwijanie uzdolnień aspekty przyśpieszonego uczenia się twórcze rozwiązywanie problemów Akademia Alternatyw Edukacyjnych (4-8 godz.) systemy pedagogiczne szkoła mistrzów nauczanie domowe 14 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

15 ROZWÓJ OSOBISTY CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ROZWOJEM PLACÓWKI Formy doskonalenia, które będą realizowane w ramach programu w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 Tytuł formy Klub Kreatywnego Nauczyciela Jak pracować z uczniem uzdolnionym matematycznie? str. 15 Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela 16 Diagnozowanie problemów wychowawczych w szkole 17 Prowadzenie rozmowy indywidualnej z uczniem i rodzicem /2013/2/004 Klub Kreatywnego Nauczyciela Jak pracować z uczniem uzdolnionym matematycznie? nauczycieli matematyki warsztaty metodyczne Liczba godzin: 4 Formy i metody pracy z uczniem zdolnym. Indywidualizacja pracy. Motywacja twórcza. Bariery twórczego myślenia godz , ODN Zielona Góra Kierownik: Jolanta Radczyc Grażyna Jakubczyk forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

16 ROZWÓJ OSOBISTY CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ROZWOJEM PLACÓWKI 2012/2013/2/005 Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela konsultacje zespołowe Liczba godzin: 3 Temat 1. Ocenianie bez oceny. Informacja i motywacja. (L. Miś-Ciągło) Temat 2. Jak pomóc sobie i uczniom? Tworzenie koalicji nauczycielskiej przeciwko trudnym zachowaniom uczniów. (J. Radczyc). Kontynuacja cyklu tematycznych konsultacji zespołowych. Forma adresowana jest szczególnie do uczestników programu Rozwój członków społeczności szkolnej rozwojem placówki oraz innych zainteresowanych nauczycieli. Celem jest doskonalenie kompetencji psychopedagogicznych nauczycieli. Można uczestniczyć we wszystkich bądź wybranych spotkaniach godz , ODN Zielona Góra Temat godz , ODN Zielona Góra Temat 2 Kierownik: Lucyna Miś-Ciągło Lucyna Miś-Ciągło, Jolanta Radczyc forma bezpłatna 16 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

17 ROZWÓJ OSOBISTY CZŁONKÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ROZWOJEM PLACÓWKI 2012/2013/2/006 Diagnozowanie problemów wychowawczych w szkole warsztaty Liczba godzin: 5 Obszary diagnozowania wychowania w szkole. Metody i narzędzia poznawania uczniów. Sposoby przygotowania raportu z badań diagnostycznych. Formułowanie wniosków do pracy z uczniem i zespołem klasowym. Kierownik i realizator: Lech Sałaciński zgłoszenia do: odpłatność uczestnika: 35 zł 2012/2013/2/007 Prowadzenie rozmowy indywidualnej z uczniem i rodzicem warsztaty Liczba godzin: 18 Ogólne zasady prowadzenia rozmowy z uczniem. Warunki prowadzenia rozmowy indywidualnej (zewnętrzne i wewnętrzne). Rodzaje rozmów z uczniem i rodzicem. Kierownik i realizator: Jolanta Radczyc zgłoszenia do: odpłatność uczestnika: 120 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

18 MIĘDZY TRUDNOŚCIAMI A SUKCESEM Program edukacyjny przewidziany do realizacji w latach Dynamika zmian w Oświacie oraz wdrażana reforma edukacyjna na II i IV etapie kształcenia stwarzają wielką szansę na tworzenie bardziej nowoczesnych szkół, równocześnie niesie jednak zagrożenia dla zdrowia psychicznego i społecznego dzieci i młodzieży szkolnej. Nie budzi wątpliwości również fakt, że wprowadzanie zmian w proces kształcenia i wychowania musi wynikać z dokładnie przeprowadzonej diagnozy oraz precyzyjnie określonego stanu oczekiwań. W procesie przekształceń szkoły niezwykle istotna rolę odgrywa profesjonalizm. Program przewiduje realizację różnorodnych działań wspierających pracę specjalistów na terenie szkół w kontekście wprowadzanych zmian w placówkach oświatowych. W ramach programu przewiduje się cykliczne spotkania warsztatowe. Jest to program wspierający pedagogów, psychologów i logopedów we współczesnej szkole. Cele ogólne spotkań: - wzmacnianie kompetencji wychowawczych, - doskonalenie kompetencji pedagogiczno-psychologicznych, - wspomaganie w pracy pedagogiczno-psychologicznej, - dążenie do ujednolicenia działań wychowawczych, - pomoc w tworzeniu narzędzi diagnostycznych, - wspomaganie jakościowego rozwoju, - realizacja działań doradczo-wspierających. Autorka programu: Bożena Bukiewicz 18 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

19 MIĘDZY TRUDNOŚCIAMI A SUKCESEM Formy doskonalenia, które będą realizowane w ramach programu w I semestrze roku szkolnego 2012/2013 Tytuł formy str. Grupa wsparcia dla specjalistów szkolnych 19 Wykorzystanie seksualne dziecka o zjawisku, wskaźnikach nadużyć i organizowaniu pomocy 20 Grupa superwizyjna dla pedagogów, psychologów, wychowawców 20 Polubić siebie. Budowanie poczucia własnej wartości 21 Świadomy Dyrektor w bezpiecznej Placówce Oświatowej /2013/2/008 Grupa wsparcia dla specjalistów szkolnych logopedów, psychologów i pedagogów konsultacje zespołowe Liczba godzin: 4 Pomoc psychologiczno-pedagogiczna specjalistom szkolnym. Kontynuacja programu Między trudnościami a sukcesem. Harmonogram szkolenia obejmuje cztery 4-godzinne spotkania godz , ODN Zielona Góra Kierownik: Bożena Bukiewicz Aleksandra Wachowiak, Bożena Bukiewicz forma bezpłatna Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

20 MIĘDZY TRUDNOŚCIAMI A SUKCESEM 2012/2013/2/009 Wykorzystanie seksualne dziecka o zjawisku, wskaźnikach nadużyć i organizowaniu pomocy nauczycieli wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, rodziców kurs doskonalący Liczba godzin: 5 Wykorzystanie seksualne charakterystyka zjawiska, różnica pomiędzy wykorzystaniem a pedofilią. Wskaźniki wykorzystania seksualnego dziecka w wieku przedszkolnym. Jak reagować wskazanie możliwości interwencji i reagowania w wypadku podejrzeń wykorzystania seksualnego. Kierownik: Bożena Bukiewicz zgłoszenia do: Agata Kaźmierska psycholog odpłatność uczestnika: 28 zł 2012/2013/2/010 Grupa superwizyjna dla pedagogów, psychologów, wychowawców wychowawców klas, wychowawców placówek opiekuńczych, psychologów i pedagogów kurs doskonalący Liczba godzin: 5 Uczeń i rodzina, a jego funkcjonowanie szkolne. Specyfika relacji nauczyciel uczeń. Szerszy kontekst systemowy. Emocje nauczyciela i ucznia. Warsztat z wykorzystaniem metody ustawień systemowych. Kierownik: Bożena Bukiewicz zgłoszenia do: dr Justyna Iwanowska psycholog odpłatność uczestnika: 40 zł 20 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

21 MIĘDZY TRUDNOŚCIAMI A SUKCESEM 2012/2013/2/011 Polubić siebie. Budowanie poczucia własnej wartości kurs doskonalący Liczba godzin: 8 Filary poczucia własnej wartości. Jak redukować schematyczne myślenie. Ćwiczenia wzmacniające poczucie własnej wartości. Rozwijanie pozytywnego myślenia o sobie. Forma warsztatowa. Kierownik: Bożena Bukiewicz zgłoszenia do: Małgorzata Grudzińska psycholog odpłatność uczestnika: 64 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

22 MIĘDZY TRUDNOŚCIAMI A SUKCESEM 2012/2013/2/012 Świadomy Dyrektor w bezpiecznej Placówce Oświatowej dyrektorów, wicedyrektorów kurs doskonalący Liczba godzin: 10 Ogólny zakres działalności prawnej na stanowisku osoby zarządzającej placówką oświatową. Prawo cywilne w placówkach oświatowych. Aktualne prawo pracy (2013) w placówkach oświatowych. Pragmatyki wewnętrzne. Odpowiedzialność osób zarządzających w placówkach oświatowych jako pracodawca, zleceniodawca, dyrektor placówki oświatowej. BHP i ppoż. jako element niezbędny w prawidłowym wykonywaniu obowiązków osoby zarządzającej placówką oświatową. Zarządzanie zasobami ludzkimi (sposoby, kryteria, warunki). Rola i działalność związków zawodowych w placówkach oświatowych. Praktyczne aspekty w zakresie w/w zagadnień występujące w konkretnych placówkach. Indywidualne konsultacje prawne 45 min. Kierownik: Bożena Bukiewicz zgłoszenia do: Rafał Gruza prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy, Krystian Ślugaj główny specjalista ds. bhp i p.poż odpłatność uczestnika: 120 zł 22 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

23 TEMATYKA SZKOLEŃ CZŁONKÓW RAD PEDAGOGICZNYCH 1. Wychowanie w cyberprzestrzeni. 2. Nowe technologie w szkole tablica interaktywna i multimedia w nauczaniu. 3. Projekty edukacyjne zasady tworzenia i realizacji, pozyskiwanie środków. 4. Rozwiązywanie konfliktów w grupie. 5. Organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 6. Wykorzystanie wyników sprawdzianów/egzaminów zewnętrznych w procesie ewaluacji pracy szkoły. 7. Analiza wyników badań osiągnięć uczniów z uwzględnieniem egzaminu zewnętrznego i wnioskowanie na jej podstawie. 8. Budowanie harmonogramu działań służących podnoszeniu efektywności kształcenia. 9. Budowanie autorytetu nauczyciela. 10. Nowatorstwo pedagogiczne nauczyciela. 11. Jak ćwiczyć pamięć? 12. Sztuka koncentracji uwagi. 13. Jak pomóc uczniom w efektywnym uczeniu się? 14. Kształtowanie u uczniów kompetencji samodzielnego uczenia się. 15. Kształtowanie u uczniów kompetencji społeczno-obywatelskich. 16. Ocenianie kształtujące sposobem na poprawę motywacji uczniów do uczenia się. 17. Konstruowanie narzędzi pomiaru osiągnięć uczniów. 18. Ocena, która motywuje (w ujęciu psychologicznym). 19. Ocenianie kryterialne w bloku przedmiotów humanistycznych i matematycznoprzyrodniczych. 20. Doskonalenie umiejętności nauczycieli przedmiotów humanistycznych i matematyczno-przyrodniczych w zakresie przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego Jak oceniać zachowanie uczniów? 22. Jak sobie radzić z trudnymi zachowaniami uczniów? 23. Ewaluacja i modyfikacja szkolnych i przedmiotowych systemów oceniania. 24. Wypracowywanie norm społecznych przez uczniów w szkole warunkiem ich respektowania. 25. Stres szkolny nauczyciela i ucznia. 26. Współdziałanie szkoły z rodzicami uczniów. Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

24 27. Bezpieczeństwo i pierwsza pomoc według standardów UE oraz ILCOR. 28. Udział rodziców w procesie podejmowania decyzji dotyczących szkoły warunkiem rzeczywistej współpracy. 29. Umiejętność współpracy nauczycieli warunkiem osiągania zakładanych zmian w szkole. 30. Formy i metody współpracy w gronie pedagogicznym. 31. Szkoła jako element środowiska lokalnego: współpraca, promocja, informacja. 32. Promocja placówki oświatowej. 33. Budowanie oferty i programów kursów kwalifikacyjnych w zawodach. 34. Ocenianie w kształceniu zawodowym. 35. Metody aktywizujące w kształceniu zawodowym. 36. Pożądane efekty kształcenia a dobór metod nauczania. 37. Planowanie i organizacja poradnictwa zawodowego w gimnazjach i liceach. 38. Planowanie i organizacja poradnictwa zawodowego w placówkach kształcenia zawodowego. 39. Wdrażanie kształcenia zawodowego w oparciu o modułowe programy nauczania. 40. Wspieranie nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym. 41. Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej w szkole wspomaganie pracy zespołu zadaniowego. 42. Obowiązkowe działania szkoły zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu o nadzorze pedagogicznym. Finansowe i organizacyjne warunki realizacji szkoleń członków rad pedagogicznych należy uzgodnić z Biurem Obsługi Klienta pod numerem telefonu (68) Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

25 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/013 Pierwsza pomoc według standardów ERC kurs doskonalący Liczba godzin: 16 Prawne aspekty pierwszej pomocy. Rozpoznawanie stanów zagrożenia życia. Pierwsza pomoc w urazach co robić? Postępowanie w stanach zagrożenia życia. Nagłe zasłabnięcia i zachorowania jak pomóc, by nie zaszkodzić? Kurs może być realizowany na terenie szkoły, gminy, powiatu, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem. Uzgodnienia mogą dotyczyć zakresu tematycznego oraz liczby godzin. W ramach zajęć przewidziano 4 godz. pracy własnej. Kierownik i realizator: Bogusława Breitkopf zgłoszenia do: odpłatność uczestnika: 90 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

26 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/014 Coaching w pracy nauczyciela wicedyrektorów ds. wychowawczych, psychologów i pedagogów, wychowawców klas, kurs doskonalący Liczba godzin: 24 Coaching definicje, rodzaje wsparcia coachingowego. Zastosowanie coachingu w pracy z uczniem, klasą, rodzicami. Narzędzia pracy coachingowej. Coaching w rozwoju osobistym nauczyciela. Kierownik: Lidia Bugiera zgłoszenia do: Coach`owie i trenerzy Centrum Edukacji i Wspierania Rozwoju w Zielonej Górze odpłatność uczestnika: 175 zł 2012/2013/2/015 Praca zespołowa nauczycieli standardem efektywnego działania szkoły warsztaty Liczba godzin: 5 Uwarunkowania pracy zespołowej. Metody i formy działania zespołowego. Czynniki decydujące o skuteczności pracy zespołowej. Kierownik i realizator: Lidia Bugiera zgłoszenia do: odpłatność uczestnika: 33 zł 26 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

27 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/016 Emisja głosu kurs doskonalący Liczba godzin: 12 Higiena i patologia głosu. Ćwiczenia relaksacyjne i oddechowe. Ćwiczenia fonacyjne i dykcyjne. Używanie głosu w sytuacjach typowych i trudnych. Na zajęciach obowiązuje strój sportowy. Kierownik: Lidia Bugiera zgłoszenia do: Jolanta Kasprzak magister rehabilitacji ze specjalizacją w zakresie logopedii i emisji głosu, pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze. odpłatność uczestnika: 60 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

28 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/017 Emisja głosu część II kurs doskonalący Liczba godzin: 5 Poszerzenie zakresu ćwiczeń: relaksacyjnych i oddechowych, fonacyjnych i dykcyjnych. Kurs jest adresowany do osób, które ukończyły szkolenie podstawowe z zakresu emisji głosu. Kierownik: Lidia Bugiera zgłoszenia do: Jolanta Kasprzak magister rehabilitacji ze specjalizacją w zakresie logopedii i emisji głosu, pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Zielonej Górze odpłatność uczestnika: 27 zł 2012/2013/2/018 Mowa ciała w komunikacji kurs doskonalący Liczba godzin: 16 Podstawy i specyfika mowy ciała. Mowa ciała w pracy nauczyciela. Praktyczne wykorzystanie technik niewerbalnych. Zajęcia będą odbywały się w cyklu sobotnio-niedzielnym. Kierownik: Lidia Bugiera zgłoszenia do: Barbara Szuszkiewicz, Daria Stachowska trenerki Akademii Liderów odpłatność uczestnika: 85 zł 28 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

29 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/019 Elementy przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej w szkole podstawowej warsztaty Liczba godzin: 5 Znaczenie edukacji ekonomicznej w życiu. Możliwości realizacji edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości w ramach zajęć szkolnych i pozaszkolnych w szkole podstawowej. Praca ze scenariuszami i materiałami metodycznymi m.in. w zakresie poznawania swoich mocnych i słabych stron, gospodarowania finansami, gospodarowania czasem, poznawania specyfiki różnych zawodów. Kurs skierowany do nauczycieli szkół podstawowych. Kierownik: Barbara Benyskiewicz zgłoszenia do: 2/22/2012 Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak Współorganizator Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Narodowy Bank Polski odpłatność uczestnika: 35 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

30 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/020 Ekonomia na co dzień kurs doskonalący Liczba godzin: 5 Znaczenie edukacji ekonomicznej w życiu. Praca z nowymi scenariuszami i materiałami metodycznymi. Kurs skierowany do uczestników programu Ekonomia na co dzień oraz innych nauczycieli gimnazjów. Kierownik: Barbara Benyskiewicz zgłoszenia do: Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak Współorganizator Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości i Narodowy Bank Polski forma bezpłatna 2012/2013/2/021 Efektywna i twórcza praca w grupie podstawowe zasady warsztaty metodyczne Liczba godzin: 4 Zasady pracy w grupie. Uczenie współpracy. Okoliczności wspomagające uczenie się godz , ODN Zielona Góra Kierownik i realizator: Barbara Benyskiewicz zgłoszenia do: forma bezpłatna 30 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

31 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/022 ABC metod aktywizujących warsztaty Liczba godzin: 6 Podstawowe zasady komunikacji i pracy w grupie. Preferowane style uczenia się. Rodzaje inteligencji. Wybrane metody i techniki aktywizujące np. dyskusje, debaty, burza mózgów, SWOT, metaplan, drzewko decyzyjne i inne. Kierownik: Barbara Benyskiewicz zgłoszenia do: Barbara Benyskiewicz, Maria Furtak odpłatność uczestnika: 40 zł 2012/2013/2/023 Projekt edukacyjny królowa metod aktywizujących warsztaty Liczba godzin: 6 Metodologia tworzenia projektu. Specyfika realizacji projektu edukacyjnego. Etapy realizacji projektu edukacyjnego. Instrukcja do projektu. Kierownik: Maria Furtak zgłoszenia do: Maria Furtak, Barbara Benyskiewicz odpłatność uczestnika: 40 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

32 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/024 Aktywizacja uczniów szkół gimnazjalnych do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia Kim Będę wychowawców klas warsztaty Liczba godzin: 5 Zajęcia warsztatowe wg schematu: poznajemy siebie, poznajemy zawody (zawody z przyszłością), próbujemy zobaczyć siebie na tle zawodu (doświadczenia zawodowe), poznajemy szkoły prowadzące do zdobycia zawodu, zapoznajemy się z możliwościami zatrudnienia. Kurs skierowany do wychowawców klas gimnazjalnych. Kierownik: Bożena Bukiewicz zgłoszenia do: Wiesława Blonkowska psycholog, Jadwiga Cembrowicz pedagog odpłatność uczestnika: 24 zł 32 Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/2013

33 DYDAKTYKA OGÓLNA 2012/2013/2/025 Aktywizacja uczniów szkół ponadgimnazjalnych do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia Moje Udane Życie wychowawców klas warsztaty Liczba godzin: 4 Zajęcia warsztatowe prowadzone wg schematu: poznajemy siebie, poznajemy zawody (zawody z przyszłością), próbujemy zobaczyć siebie na tle zawodu (doświadczenia zawodowe), poznajemy szkoły prowadzące do zdobycia zawodu, zapoznajemy się z możliwościami zatrudnienia. Kurs skierowany do wychowawców klas szkół ponadgimnazjalnych. Kierownik: Bożena Bukiewicz zgłoszenia do: Wiesława Blonkowska psycholog, Jadwiga Cembrowicz pedagog odpłatność uczestnika: 24 zł Oferta edukacyjna ODN na II semestr roku szkolnego 2012/

LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w II semestrze roku szkolnego 2012/2013

LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w II semestrze roku szkolnego 2012/2013 kursy nadające uprawnienia 2012/2013/2/001 Kurs przygotowujący nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy 2012/2013/2/002 Kurs dla kierowników placówek wypoczynku

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych,

Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, Start zawodowy nauczycieli oferta dla nauczycieli kontraktowych, mianowanych opr. A. Sternicka Projekt dotyczy wspierania rozwoju zawodowego nauczycieli wszystkich przedmiotów rozpoczynających pracę w

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 21 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ELBLĄGU w roku szkolnym 2013/2014 OPRACOWANY W OPARCIU O: Priorytetowe zadania nadzoru pedagogicznego,

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2010/2011 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele organów prowadzących

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2011/2012

Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2011/2012 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na II semestr roku szkolnego 2011/2012 Zielona Góra, 2012 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego

Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Projekt: Wrzesiński standard wielkopolska jakość. Doskonalenie nauczycieli powiatu wrzesińskiego Udział ODN w Poznaniu w projekcie w projekcie Ośrodek zapewniał: 1. Programy szkoleń w ramach planowanej

Bardziej szczegółowo

Metody i techniki efektywnego nauczania

Metody i techniki efektywnego nauczania Alternatywne metody nauczania matematyki Dla: nauczycieli matematyki Cel: doskonalenie umiejętności wykorzystania dostępnych narzędzi technologii informacyjnej na lekcjach matematyki ocenianie kształtujące

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005

Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Sprawozdanie z form doskonalenia zawodowego nauczycieli w CKPiDN w Mielcu w roku szkolnego 2005 Lp. Nazwa kursu Zleceniodawca Ilość słuchaczy Ilość kursów Kursy 822 21 1. Kursy modułowe informatyczne nauczyciele

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2014 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 17 marca 2015 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku

Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia w 2012 roku Raport na podstawie ankiety przeprowadzonej na przełomie 2011/12 roku. Opracowanie Stanisława Gurbowicz Gdańsk,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu

WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu PROGRAM KSZTAŁCENIA Kierunek Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony jest kierunek studiów PEDAGOGIKA / Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym NAUKI SPOŁECZNE Forma kształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2015/2016 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na sierpień i WRZESIEŃ 2015 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na sierpień i WRZESIEŃ 2015 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE

PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE DO NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO Niniejszy program studiów podyplomowych przygotowano zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Edukacji i Sportu z dnia 7 września 2004 r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum Nr 6 Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2014/2015 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA KSZTAŁCENIA KADR QUERCUS W BYDGOSZCZY Uwaga! Przy zamówieniu szkolenia dla rady pedagogicznej lub innej grupy zorganizowanej istnieje możliwość negocjacji ceny szkolenia. DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów

Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych. Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Propozycje tematyczne szkoleń Rad Pedagogicznych Prawa i obowiązki nauczyciela. Odpowiedzialność nauczyciela w świetle obowiązujących przepisów Akty prawne regulujące prawa i obowiązki nauczyciela. Urlop

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Oferta edukacyjna na rok szkolny 2015/2016 DOSKONALENIE RAD PEDAGOGICZNYCH I ZESPOŁÓW NAUCZYCIELI Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek, Liderzy

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Żórawinie

Szkoła Podstawowa w Żórawinie Szkoła Podstawowa w Żórawinie SORE Sabina Żuchelkowska Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Potrzeby nauczycieli Podczas spotkania z Panią Dyrektor SP w Żórawinie,

Bardziej szczegółowo

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie PLAN WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną w dniu 6.10.2010 r. Cele WDN główny Wzrost efektywności

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO. mgr Katarzyny Rzeźniczak Wrocław, 19. 09. 2003 r. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Katarzyny Rzeźniczak nauczyciela mianowanego Gimnazjum nr 29 we Wrocławiu ubiegającej się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego okres stażu 01.09.2003r.

Bardziej szczegółowo

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016

Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 ZS nr 5 w Bełku Działania profilaktyczne na rok szkolny 2015/2016 w Zespole Szkół nr 5 w Bełku uwzględniają: I. Podstawowe kierunki realizacji polityki

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki Wojennej Program kształcenia studiów podyplomowych Przygotowanie pedagogiczne Gdynia 2014 r. Podstawa prawna realizacji studiów. Ustawa Prawo

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

w Siemianowicach Śląskich w roku szkolnym 2014/2015

w Siemianowicach Śląskich w roku szkolnym 2014/2015 OFERTA ZAJĘĆ PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ w Siemianowicach Śląskich dla nauczycieli w roku szkolnym 2014/2015 ZAPISY NA WSZYSTKIE OFEROWANE ZAJĘCIA PRZYJMUJE SEKRETARIAT PORADNI ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na WRZESIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego Zespół Placówek Oświatowych w Jurkowie Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Agata Kędroń Rozpoczęcie stażu: 01.09.2012 r. Okres trwania stażu:

Bardziej szczegółowo

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013

Z poważaniem. Dariusz Magacz. Dyrektor WODN w Piotrkowie Trybunalskim. Piotrków Trybunalski, 11.09.2013 Zmiana. Dodaje otuchy, ma moc uzdrawiającą, ożywia, zaskakuje, otwiera nowe możliwości, przynosi świeże doświadczenie Z całą pewnością jest warta ryzyka. Leo Buscaglia Nowe formy doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Imię i nazwisko: mgr Ewelina Szydłak Placówka oświatowa: Zespół Szkół Integracyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016

Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Wyniki badania ankietowego potrzeb edukacyjnych dyrektorów i nauczycieli na rok szkolny 2015/2016 Jakie formy doskonalenia najbardziej spełnią Pana/-i oczekiwania? szkolenie rady pedagogicznej 26 32.10%

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ

SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ SZKOLNY PROGRAM EFEKTYWNEGO UCZENIA SIĘ Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kowalach Oleckich opracował zespół w składzie: Jadwiga Lizanowicz Mirosław Mularczyk Teresa Truchan Urszula Kołodzińska Kluczem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. W Gimnazjum im. ks. Wacława Rabczyńskiego w Wasilkowie

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Generała Franciszka Kamińskiego w Ciechlinie w dniu 10.09.2013 roku I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w roku szkolnym 2013/2014

LISTA KURSÓW ORGANIZOWANYCH W OŚRODKU DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ZIELONEJ GÓRZE w roku szkolnym 2013/2014 2013/2014/1/001 Kwalifikacyjny kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo Lucyna Kusiak 2013/2014/1/002 Kurs kwalifikacyjny pedagogiczno-metodyczny z zakresu nauczania języka angielskiego Lidia

Bardziej szczegółowo

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011

Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 Plan WDN Zespołu Szkół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej Nr 13 w Zawierciu - rok szkolny 2010/2011 I. Plan WDN opracowano w oparciu o: 1. Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r. ( Dz.U. Z 2004r.

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie. w roku szkolnym 2011/2012 Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Jana Paderewskiego w Zbrachlinie w roku szkolnym 2011/2012 I. Opracowany w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi

Urszula Wojtkiewicz. Doradca metodyczny. CKU SWŁ w Łodzi Urszula Wojtkiewicz Doradca metodyczny CKU SWŁ w Łodzi Oferta doskonalenia doradcy metodycznego na rok szkolny 2015/2016 r. dla dyrektorów szkól i nauczycieli placówek prowadzonych przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO Nauczyciel mianowany: Magdalena Anna Płatonow Zajmowane stanowisko: nauczyciel bibliotekarz Miejsce pracy: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny Biblioteka

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia

ZAGADNIENIA KIERUNKOWE rok akademicki 2014/2015. Pedagogika, studia II stopnia ZAGADNIENIA KIERUNKOWE 1. Pedagogika jako nauka źródła pedagogiki jako nauki teoretycznej i praktycznej, miejsce pedagogiki w systemie nauk oraz jej powiązania z innymi dyscyplinami; interdyscyplinarność

Bardziej szczegółowo

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku

Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach Gminy Gryfino w 2016 roku Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 marca 2016 r. Specjalności dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w poszczególnych szkołach i placówkach

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2011 r.) Zarządzeniem Nr 41/2011 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU

PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W SIERADZU Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Sieradzu Pl. Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz, Regon 000734937, tel/fax (0 43) 822 42 70, email:porped@poczta.onet.pl PLAN PRACY PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014

Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli Oferta edukacyjna na rok szkolny 2013/2014 Zielona Góra, 2013 r. Opracowanie: na podstawie propozycji złożonych przez nauczycieli konsultantów Redakcja techniczna i skład

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE

OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE OFERTA WSPARCIA DLA SZKÓŁ i PLACÓWEK Z TERENU DZIAŁANIA PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ W SYCOWIE (miasto i gmina Syców, miasto i gmina Międzybórz, gmina Dziadowa Kłoda) Przedszkola A) Na terenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Zorganizowanie oraz przeprowadzenie kursów doskonalących i konferencji szkoleniowych dla nauczycieli z terenu województwa opolskiego w ramach Grantów Edukacyjnych Opolskiego Kuratora Oświaty Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r.

INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 2013r. MAŁOPOLSKIE CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W KRAKOWIE Imię i nazwisko: Halina Schab INFORMACJA O PRACY DORADCY METODYCZNEGO od lutego do sierpnia 0r. Przedmiot doradztwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 OFERTA SZKOLENIOWA OŚRODKA DOSKONALENIA NAUCZYCIELI ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM EDUKACJI MORSKIEJ I POLITECHNICZNEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014 EDUKACJA MATEMATYCZNA Szanowni Państwo Dyrektorzy oraz Nauczyciele

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na GRUDZIEŃ 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły

Koncepcja pracy szkoły szkoły Gimnazjum w Koźmicach Wielkich opracowana i zatwierdzona przez Radę Pedagogiczną dnia 17 maja 2010 roku. U nas znajdziesz dobre wychowanie, nowe umiejętności, przyjazną atmosferę 2 Dążymy, aby nasze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.

RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r. RAPORT Z BADANIA POTRZEB NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO (wrzesień - październik 2012 r.) Zarządzeniem Nr 36/2012 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO Imię i nazwisko odbywającego staż : mgr Elżbieta Kędzior Ubiega się o awans na stanowisko nauczyciela : mianowanego Szkoła : Opiekun : mgr Edyta Midura Data rozpoczęcia : 1 września

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół.

SZKOLENIA RÓśNE. IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. IX SZKOLENIA RÓśNE IX/1. Warsztat pracy młodego nauczyciela. Nauczyciele rozpoczynający pracę we wszystkich typach szkół. Cel: - Zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu podstawowych obowiązków nauczyciela.

Bardziej szczegółowo

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016

WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 WDN Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli rok szkolny 2015/2016 Przyjęty 27 sierpnia na posiedzeniu Rady Pedagogicznej wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016 Poznań 2015 Wewnątrzszkolne Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW WSTĘP Bardzo ważnym zadaniem współczesnej szkoły jest odkrywanie i rozwijanie zdolności i talentów uczniów, wyposażenie ich we wszechstronną wiedzę i przygotowanie

Bardziej szczegółowo

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie:

3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 3. Wspomaganie 3.1. Organizacja i realizacja wspomagania 3.1.1. Informacje o wspomaganiu szkół i placówek opisujące działania Kuratora Oświaty w zakresie: 1) Przygotowywania i podawania do publicznej wiadomości

Bardziej szczegółowo

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r.

w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. POWIATOWY OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI w MŁAWIE Ciechanów, wrzesień 2015 r. OFERTY DOSKONALENIA NA ROK 2015/2016 W PRZYGOTOWANIU OFERTY UWZGLĘDNILIŚMY KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA DIAGNOZĘ

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO. w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE. w roku szkolnym 2015/2016 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA EDUKACYJNO - ZAWODOWEGO w GIMNAZJUM MIEJSKIM IM. JANA PAWŁA II W GŁOWNIE w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na MARZEC 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-031 ZIELONA GÓRA, ul.chopina 15A, tel. 68-328 64 28 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl ; www.cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 GIMNAZJUM NR 123 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI I ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. JANA PAWŁA II UL. STRUMYKOWA 21 W WARSZAWIE 1) Podstawy prawne programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W UJŚCIU

REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W UJŚCIU Załącznik do Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Ujściu z dnia 23 września 2013 REGULAMIN PRACY ZESPOŁÓW DZIAŁAJĄCYCH W STRUKTURZE RADY PEDAGOGICZNEJ W GIMNAZJUM IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY

Bardziej szczegółowo

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015

Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Plan Nadzoru Pedagogicznego Szkoła Podstawowa nr 65, im Juliusza Słowackiego 91-322 Łódź, ul. Pojezierska 10 rok szkolny 2014/2015 Przedstawiony: Radzie Pedagogicznej w dniu 10 września 2014 r. 1 ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym

Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Wsparcie uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym w środowisku lokalnym Słupca, 12 kwietnia 2012r. Rola poradni psychologicznopedagogicznej w zapobieganiu niedostosowaniu społecznemu wśród dzieci

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM DORADZTWA ZAWODOWEGO w Szkole Podstawowej nr 118 im. Przyjaciół Mazowsza w Warszawie na rok szkolny 2014/2015 1. Ocena zapotrzebowania na WSDZ w Szkole Podstawowej nr 118 Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku

O D N. środek. oskonalenia. auczycieli. w Słupsku O D N środek oskonalenia auczycieli w Słupsku Status Publiczna wojewódzka placówka doskonalenia nauczycieli Organ prowadzący Samorząd Województwa Pomorskiego Nadzór pedagogiczny Pomorski Kurator Oświaty

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie

Bezpośrednio po zgłoszeniu / w ramach konsultacji lub innym ustalonym terminie Porady indywidualne bez badań dla dzieci i młodzieży Poradnictwo dla rodziców (opiekunów prawnych) dzieci i młodzieży Konsultacje dla rodziców, nauczycieli, wychowawców, pedagogów szkolnych, dyrektorów

Bardziej szczegółowo

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak

mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak mgr Hanna Arend mgr Dariusz Nowak Poradnie od zawsze wychodziły naprzeciw potrzebom środowiska lokalnego wpierając: dziecko rodzica nauczyciela Pakiet poradniany w roku 2010 Potrzeba pełnej optymalizacji

Bardziej szczegółowo

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY

OFERTA PORADNI PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNEJ NR 2 W ŁOMŻY Ł o m ż y ń s k i e C e n t r u m R o z w o j u E d u k a c j i w Ł o m ż y P o r a d n i a P s y c h o l o g i c z n o - P e d a g o g i c z n a N r 2 ul. Polna 16, 18-400 Łomża tel./fax 86-215-03-18

Bardziej szczegółowo

OFERTĘ METODYCZNĄ na PAŹDZIERNIK 2014 r.

OFERTĘ METODYCZNĄ na PAŹDZIERNIK 2014 r. SAMORZĄDOWY OŚRODEK DOSKONALENIA I DORADZTWA w CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO i PRAKTYCZNEGO, 65-154 ZIELONA GÓRA, ul. Dolina Zielona 19, tel. 68 419 65 60 lub 730-019-119 e-mail: sodid@cku.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center

Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Oferta Instytutu Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Instytut Kształcenia Ustawicznego Nauczycieli BD Center Głównym celem szkoleń realizowanych przez BD Center w ramach Instytutu Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Centrum Doskonalenia PCG

Centrum Doskonalenia PCG Ścieżki rozwoju dla kadr systemu oświaty Wierzymy, że o sukcesie najlepszych placówek oświatowych decydują ich liderzy, którzy podejmują skuteczne decyzje organizacyjne i finansowe, budują potencjał swoich

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM Gimnazjum nr 131 im. K.K.Baczyńskiego w Warszawie Monika Polesiak Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia zawodowego w 2014 roku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia zawodowego w 2014 roku Wyniki badania potrzeb nauczycieli województwa pomorskiego w zakresie doskonalenia zawodowego w 2014 roku Gdańsk, luty 2014 I. Wprowadzenie Kuratorium Oświaty w Gdańsku Tegoroczne badanie, podobnie jak

Bardziej szczegółowo

CKiW OHP ul. Mościckiego 27 Tarnów. Miejsce spotkania. Termin spotkania. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania

CKiW OHP ul. Mościckiego 27 Tarnów. Miejsce spotkania. Termin spotkania. Lp. Doradca metodyczny Tematyka spotkań/rodzaj formy Adresaci spotkania Szczegółowych informacji na temat terminu i miejsca udzielają doradcy metodyczni w godzinach dyŝurów w SCE pod numerem tel. 014 696-33-80 oraz podczas dyŝurów w szkołach macierzystych. zaprasza nauczycieli

Bardziej szczegółowo

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK

W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK S P O Ł E C Z N E G I M N A Z J U M N R 7 PROGRAM PROFILAKTYKI SPOŁECZNEGO GIMNAZJUM NR 7 W BIAŁYMSTOKU W R Z E S I E Ń 2 0 0 8 BIAŁYSTOK WSTĘP Podstawowym i naturalnym środowiskiem wychowawczym dziecka

Bardziej szczegółowo

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015

Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia. Kierunek PEDAGOGIKA studia I stopnia, profil ogólnoakademicki, 2014/2015 , profil ogólnoakademicki, 2014/2015 Diagnoza i terapia pedagogiczna z Edukacją zdrowotną Rok 1 1 Język obcy 4 2 Wychowanie fizyczne 0 3 Technologie informacyjne 3 4 Teoretyczne podstawy wychowania 11

Bardziej szczegółowo

AWANS.NET Publikacje nauczycieli. Marzenna Turczyk. Gimnazjum nr 3 w Żarach. Plan Rozwoju Zawodowego

AWANS.NET Publikacje nauczycieli. Marzenna Turczyk. Gimnazjum nr 3 w Żarach. Plan Rozwoju Zawodowego WNS.NET Publikacje nauczycieli Marzenna Turczyk Gimnazjum nr 3 w Żarach Plan Rozwoju Zawodowego Praca opublikowana w Internetowym Serwisie Oświatowym wans.net 2 Marzenna Turczyk Gimnazjum nr 3 w Żarach;

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 9 /2014 /2015

UCHWAŁA 9 /2014 /2015 UCHWAŁA 9 /2014 /2015 Rady Pedagogicznej Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy z dnia 10.02.2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Statutu Gimnazjum nr 8 Sportowego w Bydgoszczy Na podstawie art. 50 ust.

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej TYTUŁ: Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym nr umowy 2014-1-PL01-KA101-000468

Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej TYTUŁ: Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym nr umowy 2014-1-PL01-KA101-000468 Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej TYTUŁ: Kompetencje kluczowe w nauczaniu szkolnym nr umowy 2014-1-PL01-KA101-000468 Projekt Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej realizowany jest w

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY

DIAGNOZOWANIE DZIECI I MŁODZIEŻY Oferta pomocy psychologiczno- pedagogicznej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Szprotawie na rok szkolny 2013/2014 dla uczniów, rodziców i nauczycieli placówek oświatowych z terenu działania poradni

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY ZESPOŁU PRZEDMIOTOWEGO EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W KLESZCZOWIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Skład zespołu: Przewodniczący: Renata Zarzycka-Masłowska Członkowie:

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu

Szanowni Państwo! Zespół Doradców Metodycznych przy PCEiPP w Miliczu Szanowni Państwo! Przedstawiamy ofertę form doskonalących na najbliższe miesiące (marzec/kwiecień). Zachęcamy równocześnie do korzystania z propozycji naszego zespołu, zarówno tych prowadzonych przez nas,

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

Ankieta dla nauczycieli doskonalenie warsztatu pracy, metod i technik nauczania

Ankieta dla nauczycieli doskonalenie warsztatu pracy, metod i technik nauczania Ankieta dla nauczycieli doskonalenie warsztatu pracy, metod i technik nauczania 1. Jak często daje Pani/Pan swoim uczniom możliwość kształtowania poniższych umiejętności: a) formułowania wniosków opartych

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO mgr Anna Wojtkowska Imię i nazwisko nauczyciela mianowanego mgr Halina Dąbrowska Dyrektor szkoły Publiczne

Bardziej szczegółowo

Edukacja interaktywna na lekcjach języka polskiego

Edukacja interaktywna na lekcjach języka polskiego Język pollskii REALIZACJA KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA szkoły podstawowej kl. IV VI, gimnazjum Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych na lekcjach języka polskiego TREŚCI: Diagnozowanie

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Zadania Zespołu Wychowawczego

Zadania Zespołu Wychowawczego Zał. Nr 2 do Regulaminu Zespołów Nauczycielskich Zadania Zespołu Wychowawczego 1. Opracowywanie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki na podstawie diagnozy potrzeb, ewaluacji wcześniej

Bardziej szczegółowo

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach

Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach na okres październik 2013 sierpień 2016 1. Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo