Regulamin Konkursu informatycznego o indeks Wydziału Informatyki PJWSTK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu informatycznego 31337 o indeks Wydziału Informatyki PJWSTK"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia 30 stycznia 2013 r. Regulamin Konkursu informatycznego o indeks Wydziału Informatyki PJWSTK (Edycja Konkursu marzec-kwiecień 2013 r.) Pojęcia obowiązujące w dokumencie Portal konkursowy - https://31337.pjwstk.edu.pl Adres kontaktowy - 1. Organizator Konkursu Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w Konkursie organizowanym przez Polsko- Japońską Wyższą Szkołę Technik Komputerowych, zwaną dalej PJWSTK lub Organizatorem. 2. Cele Konkursu Celem Konkursu jest propagowanie wiedzy informatycznej wśród młodych ludzi oraz podkreślenie szerokiej gamy zastosowań informatyki w codziennym życiu. 3. Realizacja Konkursu Realizacja Konkursu obejmuje pięć etapów: rejestracja (paragraf 4 pkt. 1), etap zdalny (paragraf 5), ogłoszenie wyników i wręczenie nagród ranking INDEKS+OPEN (paragraf 6). etapu finałowy (paragraf 7), ogłoszenie wyników i uroczyste wręczenie nagród ranking FINAŁOWY (paragraf 8). 4. Rejestracja i uczestnictwo 1. Przed przystąpieniem do Konkursu osoba zainteresowana zobowiązana jest zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz zarejestrować się na stronie portalu konkursowego w zakładce REJESTRACJA. Rejestracja trwa: od 1 lutego 2013 r. godz. 00:00:00,

2 do 29 marca 2013 r. godz. 23:59: Spełnienie obu w/w kryteriów nadaje osobie zainteresowanej status Uczestnika Konkursu. 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie zależne są od wybranego w trakcie rejestracji trybu konkursowego zgodnie z poniższym: tryb INDEKS - Uczestnikami tego trybu mogą być jedynie osoby, które urodziły się w latach od 1991 do 1995 włącznie. Osoby te biorą udział w etapie zdalnym Konkursu oraz po spełnieniu kryteriów określonych treścią paragrafu 7 pkt. 3, także w etapie finałowym Konkursu. Rezultaty aktywności Uczestników zarejestrowanych w trybie INDEKS klasyfikowane są w rankingach kategorii INDEKS oraz INDEKS+OPEN dla etapu zdalnego Konkursu i w rankingu FINAŁOWYM dla etapu finałowego Konkursu, tryb OPEN brak ograniczeń wiekowych dla Uczestników, którzy biorą udział wyłącznie w etapie zdalnym Konkursu. Rezultaty aktywności Uczestników zarejestrowanych w trybie OPEN klasyfikowane są w rankingach kategorii OPEN oraz INDEKS+OPEN dla etapu zdalnego Konkursu. 4. Osoba zainteresowana może zarejestrować się w danej edycji Konkursu nie więcej niż jeden raz, tym samym może posiadać nie więcej niż jedno indywidualne konto użytkownika na portalu konkursowym. 5. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby będące pracownikami ani studentami PJWSTK oraz zdobywcy głównej nagrody etapu finałowego (paragraf 8 pkt. 2) w poprzednich edycjach Konkursu. 1. Etap zdalny trwa: 5. Etap zdalny od 18 marca 2013 r. (poniedziałek) godz. 18:00:00, do 29 marca 2013 r. (piątek) godz. 23:59:59, i obejmuje 10 kolejnych dni roboczych. 2. W etapie zdalnym może wziąć udział każdy Uczestnik Konkursu. 3. Etap zdalny realizowany jest w formie rozwiązywania zadań z pytaniami testowymi przy użyciu portalu konkursowego. 4. Każdego dnia trwania etapu zdalnego o godz. 18:00:00 publikowane jest jedno zadanie w zakładce ZADANIA portalu konkursowego. 5. Każde zadanie składa się ze specyfikacji problemu oraz trzech różnie punktowanych pytań testowych, kolejno: pytanie na poziomie podstawowym 1 pkt. bazowy, pytanie na poziomie średnim 2 pkt. bazowe, pytanie na poziomie zaawansowanym 4 pkt. bazowe. 6. Dla każdego pytania zdefiniowana jest pula pięciu odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna.

3 7. Uczestnik zaznacza i wysyła za pomocą portalu konkursowego wybrane odpowiedzi na pytania, o których mowa w pkt. 5 niniejszego paragrafu. 8. Dla każdego pytania Uczestnik może zaznaczyć i wysłać odpowiedź nie więcej niż jeden raz. 9. Odpowiedzi na pytania do zadania przyjmowane są do godz. 23:59:59 danego dnia konkursowego. 10. Liczba punktów przyznanych Uczestnikowi za rozwiązanie zadania jest sumą punktów otrzymanych przez Uczestnika za udzielenie odpowiedzi na trzy pytania składowe danego zadania przyznanych zgodnie z poniższym schematem: jeżeli Uczestnik udzielił poprawnej odpowiedzi na postawione pytanie to: liczba punktów za pytanie = (360 minuta wysłania odpowiedzi licząc od godz. 18:00:00) x liczba punktów bazowych za pytanie jeżeli Uczestnik udzielił błędnej odpowiedzi na postawione pytanie to: liczba punktów za pytanie = ( 360) x liczba punktów bazowych za pytanie jeżeli Uczestnik nie udzielił odpowiedzi na postawione pytanie to: liczba punktów za pytanie = Publikacja poprawnych odpowiedzi na pytania do zadania i aktualizacja rankingów INDEX, OPEN, INDEKS+OPEN zgodnie ze schematem określonym treścią pkt. 10 niniejszego paragrafu odbywa się o godz. 00:30:00 następnego dnia. 12. Odwołania dotyczące treści zadania (w tym pytań) jak i poprawności odpowiedzi przyjmowane są do godz. 15:00:00 dnia następnego na adres kontaktowy Organizatora. Ewentualne zmiany postaci rankingów z tego wynikające będą uwzględniane w terminie do 2 dni od dnia publikacji treści zadania. Stosowna informacja o w/w zmianach zostanie podana w zakładce AKTUALNOŚCI. 13. Ostateczna i wiążąca postać rankingów INDEX, OPEN i INDEKS+OPEN z uwzględnieniem trybu odwołania określonego w pkt. 12 niniejszego paragrafu zostanie opublikowana w dniu 3 kwietnia 2013 r. (środa) godz. 15:00: Ranking INDEKS+OPEN i nagrody 1. Nazwiska Uczestników etapu zdalnego, którzy zajęli miejsca od 1 do 10 włącznie według klasyfikacji rankingu INDEKS+OPEN ogłaszane są w zakładce AKTUALNOŚCI portalu konkursowego w dniu publikacji ostatecznej postaci przedmiotowego rankingu (paragraf 5 pkt. 13). 2. Dla grupy Uczestników wymienionej w pkt. 1 niniejszego paragrafu przewidziano następującą pulę nagród:

4 a. redukcja kosztów opłaty za kurs CISCO CCNA realizowany w Akademickim Centrum Szkoleniowym PJWSTK (szczegółowe informacje na stronie https://acs.pjwstk.edu.pl): miejsce 1 w rankingu INDEKS+OPEN redukcja wysokości 100% w/w kosztów, miejsce 2 w rankingu INDEKS+OPEN redukcja wysokości 75% w/w kosztów, miejsce 3 w rankingu INDEKS+OPEN redukcja wysokości 50% w/w kosztów, miejsce 4 w rankingu INDEKS+OPEN redukcja wysokości 25% w/w kosztów, b. książki z aktualnej oferty Wydawnictwa PJWSTK (szczegółowe informacje na stronie miejsce 1 w rankingu INDEKS+OPEN dowolne 3 książki do wyboru, miejsca od 2 do 4 włącznie w rankingu INDEKS+OPEN dowolne 2 książki do wyboru, miejsca od 5 do 10 włącznie w rankingu INDEKS+OPEN dowolna 1 książka do wyboru, c. pakiet gadżetów (np. koszulka, kubek itp.) ufundowany przez Organizatora dla wszystkich Uczestników sklasyfikowanych w przedmiotowym rankingu na miejscach od 1 do 10 włącznie. 3. Termin i forma wręczenia nagród zostaną ustalone indywidualnie z zainteresowanymi. 4. Nagrody określone w pkt. 2 pkt. a niniejszego paragrafu zachowują ważność przez jeden rok kalendarzowy względem daty rozpoczęcia kursu CISCO CCNA, licząc od dnia ogłoszenia wyników etapu zdalnego Konkursu (paragraf 5 pkt. 13). 5. Nagrody określone w pkt. 2 pkt. b i c niniejszego paragrafu zachowują ważność przez 3 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia wyników etapu zdalnego Konkursu (paragraf 5 pkt. 13). 6. W przypadku niedostępności wystarczającej liczby nagród określonych treścią pkt. 2 pkt. b i c niniejszego paragrafu Organizator zachowuje prawo do zmiany oferty z zachowaniem typów nagród w przyjętej puli oraz ich liczności. 7. Etap finałowy 1. Minimalna liczba Uczestników etapu finałowego to 10 osób. Niespełnienie tego kryterium zwalnia Organizatora z obowiązku realizacji przedmiotowego etapu Konkursu wraz z wszystkimi implikacjami z tego wynikającymi (paragraf 8). 2. Etap finałowy odbywa się w dniu 13 kwietnia 2013 r. (sobota) w godz. 10:00-16:00 w siedzibie Organizatora, adres Warszawa ul. Koszykowa 86.

5 3. W etapie finałowym może wziąć udział tylko ten Uczestnik, który po zakończeniu etapu zdalnego zajął według rankingu INDEKS pozycje od 1 do 20 włącznie oraz spełnił kryteria określone treścią pkt. 4 niniejszego paragrafu. 4. Każdy Uczestnik przed przystąpieniem do etapu finałowego okazuje do wglądu Organizatorowi dokument jednoznacznie precyzujący datę urodzenia Uczestnika (dla dokumentów obcojęzycznych wymagane jest dodatkowo tłumaczenie przysięgłe przedmiotowego dokumentu) oraz, w przypadku Uczestników, którzy podlegają obowiązkowej opiece prawnej osób trzecich, także pisemnej zgody tych osób. Ponadto wypełnia i potwierdza podpisem deklarację obejmującą podanie danych osobowych, zgłoszenie chęci udziału w przedmiotowym etapie Konkursu, zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdza znajomość regulaminu Konkursu. 5. Etap finałowy składa się z trzech różnie punktowanych konkurencji realizowanych przy użyciu portalu konkursowego, polegających na samodzielnej pracy Uczestnika i obejmujących: test z dziedzin wiedzy będących przedmiotem zadań etapu zdalnego: o sześć zadań z pytaniami testowymi, o każde zadanie składa się ze specyfikacji problemu oraz trzech równo punktowanych pytań za 1 pkt. bazowy każde, o do każdego pytania definiowana jest pula pięciu odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna, o czas rozwiązania 60 minut, realizację zadań algorytmiczno-programistycznych: o dwa zadania, o każde zadanie składa się ze specyfikacji problemu oraz trzech różnie punktowanych pytań kolejno za 1 pkt., 2 pkt. oraz 3 pkt. bazowe, o do każdego pytania definiowana jest pula pięciu odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna, o czas rozwiązania 120 minut, o dla Uczestników udostępnione są środowiska programistyczne języków C/C++, JAVA, PHP, Python, Perl, dla systemów operacyjnych Windows oraz Linux, dodatkowo.net tylko dla systemu operacyjnego Windows (szczegóły w Załączniku A niniejszego regulaminu). wykład oraz test z wiedzy zaprezentowanej na wykładzie sprawdzający zdolność rozwiązywania problemów i uczenia się: o sześć zadań z pytaniami testowymi, o każde zadanie składa się ze specyfikacji problemu oraz pojedynczego pytania za 1 pkt. bazowy każde, o do każdego pytania definiowana jest pula trzech odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna, o czas rozwiązania 30 minut,

6 6. Liczba punktów przyznanych Uczestnikowi za rozwiązanie zadania jest sumą punktów otrzymanych przez Uczestnika za udzielenie odpowiedzi na trzy pytania składowe danego zadania przyznanych zgodnie z poniższym schematem: jeżeli Uczestnik udzielił poprawnej odpowiedzi na postawione pytanie to: liczba punktów za pytanie = liczba punktów bazowych za pytanie jeżeli Uczestnik udzielił błędnej odpowiedzi na postawione pytanie to: liczba punktów za pytanie = ( liczba punktów bazowych za pytanie) jeżeli Uczestnik nie udzielił odpowiedzi na postawione pytanie to: liczba punktów za pytanie = 0 7. Publikacja poprawnych odpowiedzi na pytania do zadania i publikacja rankingu FINAŁOWEGO zgodnie ze schematem określonym treścią pkt. 6 niniejszego paragrafu odbywa się o godz. 15:00:00 dnia 14 kwietnia 2013 r. (niedziela). 8. Odwołania dotyczące treści zadania (w tym pytań) jak i poprawności odpowiedzi przyjmowane są do godz. 15:00:00 dnia 17 kwietnia 2013 r. (środa) na adres kontaktowy Organizatora. Ewentualne zmiany postaci rankingu FINAŁOWEGO z tego wynikające będą uwzględniane w terminie do 7 dni od dnia realizacji etapu finałowego. Stosowna informacja o w/w zmianach zostanie opublikowana w zakładce AKTUALNOŚCI. 9. Ostateczna i wiążąca postać rankingu FINAŁOWEGO z uwzględnieniem trybu odwołania określonego w pkt. 8 niniejszego paragrafu zostanie opublikowana w dniu 24 kwietnia 2013 r. (środa) godz. 15:00: Ranking FINAŁOWY i nagrody 1. Nazwiska Uczestników etapu finałowego, według klasyfikacji rankingu FINAŁOWEGO ogłaszane są w zakładce AKTUALNOŚCI portalu konkursowego w dniu publikacji ostatecznej postaci przedmiotowego rankingu (paragraf 7 pkt. 9). 2. Dla grupy Uczestników wymienionej w pkt. 1 niniejszego paragrafu przewidziano następującą pulę nagród: a. redukcja kosztów wpisowego i czesnego na pierwszym semestrze pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia na Wydziale Informatyki PJWSTK w Warszawie albo w Gdańsku (do wyboru przez uprawnianego do nagrody): miejsce 1 w rankingu FINAŁOWYM redukcja wysokości 100% w/w kosztów oraz możliwość przedłużenia redukcji wysokości 100% kosztów czesnego na kolejne semestry przy zachowani średniej arytmetycznej wszystkich ocen za semestr poprzedzający, wynikających z obowiązującego programu studiów, nie mniejszej niż 4,50,

7 miejsca od 2 do 3 włącznie w rankingu FINAŁOWYM redukcja wysokości 75% w/w kosztów oraz możliwość przedłużenia redukcji wysokości 50% kosztów czesnego na kolejne semestry przy zachowani średniej arytmetycznej wszystkich ocen za semestr poprzedzający, wynikających z obowiązującego programu studiów, nie mniejszej niż 4,50, miejsca od 4 do 7 włącznie w rankingu FINAŁOWYM redukcja wysokości 50% w/w kosztów, miejsca od 8 do 15 włącznie w rankingu FINAŁOWYM redukcja wysokości 25% w/w kosztów, b. książki z aktualnej oferty Wydawnictwa PJWSTK (szczegółowe informacje na stronie miejsca od 1 do 3 włącznie w rankingu FINAŁOWYM dowolne 3 książki do wyboru, miejsca od 4 do 7 włącznie w rankingu FINAŁOWYM dowolne 2 książki do wyboru, miejsca od 8 do 15 włącznie w rankingu FINAŁOWYM dowolna 1 książka do wyboru, c. pakiet gadżetów (np. koszulka, kubek itp.) ufundowany przez Organizatora dla wszystkich Uczestników sklasyfikowanych w przedmiotowym rankingu. 3. Nagrody określone w pkt. 2 pkt. a niniejszego paragrafu mają zastosowanie w przypadku zwycięzcy, który rozpocznie studia na Wydziale Informatyki PJWSTK w roku akademickim 2013/2014, 2014/2015 albo 2015/ Termin i forma wręczenia nagród zostaną ustalone indywidualnie z zainteresowanymi. 5. Nagrody określone w pkt. 2 pkt. b i c niniejszego paragrafu zachowują ważność przez 3 miesiące, licząc od dnia ogłoszenia wyników etapu finałowego Konkursu (paragraf 7 pkt. 9). 6. W przypadku niedostępności wystarczającej liczby nagród określonych treścią pkt. 2 pkt. b i c niniejszego paragrafu Organizator zachowuje prawo do zmiany oferty z zachowaniem typów nagród w przyjętej puli oraz ich liczności. 7. W przypadku rezygnacji z nagrody przez zwycięzcę przedmiotowego rankingu, który nie był klasyfikowany na pozycji ex aequo z innym Uczestnikiem Konkursu, nagroda ta przysługuje Uczestnikowi z kolejnym najlepszym wynikiem w etapie finałowym Konkursu. W ewentualnym przydziale brane są pod uwagę jedynie te osoby, które zajęły jedno z trzech pierwszych miejsc w rankingu FINAŁOWYM. 9. Nadzór Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Konkursu sprawować będzie Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.

8 10. Postanowienia końcowe 1. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. W przypadku Uczestnika etapu finałowego, który nie ma ukończonych 18 lat, konieczne jest przedstawienie pisemnej zgody opiekuna prawnego na uczestnictwo w tym etapie. 2. Konkurs odbywa się w języku polskim. 3. Wszystkie ograniczenia czasowe zawarte w treści niniejszego regulaminu definiowane są czasem rzeczywistym zapisu informacji na serwerze Organizatora obsługującym portal Konkursu. 4. Uczestnik Konkursu zgadza się na otrzymywanie informacji związanych z Konkursem drogą elektroniczną na adres wskazany w trakcie procesu rejestracji. 5. Uczestnicy mają prawo wglądu do własnych danych osobowych oraz prawo ich poprawiania w trybie i formie udostępnionej przez Organizatora. 6. Nie ma możliwości otrzymania ekwiwalentu pieniężnego nagród i upominków rzeczowych wymienionych w paragrafach 6 oraz Pula nagród w Konkursie może zostać rozszerzona o nagrody sponsorowane przez Partnerów Konkursu, stosowna informacja w zakładce INFO portalu konkursowego. Sposób podziału w/w nagród nie jest określony treścią niniejszego regulaminu i podlega niezależnej decyzji Partnerów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niewywiązanie się Partnerów względem Uczestników z przekazania zadeklarowanych nagród sponsorowanych. 8. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego regulaminu o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niedostępność portalu konkursowego wskutek problemów technicznych niezależnych od Organizatora. 10. Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Uczestnika w przypadku podania nieprawdziwych lub niepełnych danych, złamania zasad konkursowych, zachowania nieetycznego bądź sprzecznego z prawem, w szczególności zakłócenia funkcjonowania portalu konkursowego i innych urządzeń infrastruktury technicznej należących do Organizatora. 11. W przypadkach nie uregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego. 12. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.

9 ZAŁĄCZNIK A. Dostępne środowiska programistyczne etap finałowy Konkursu 1. System operacyjny Windows: a. Visual Studio 2012, b. Eclipse, c. Dev-C++, d. NetBeans, e. Notepad++, f. IntelliJ IDEA, g. Aptana Studio. 2. System operacyjny Linux: a. Eclipse, b. NetBeans, c. Geany, d. IntelliJ IDEA, e. Code::Blocks, f. Aptana Studio.

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie.

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w Regulaminie. 1. Niniejszy Regulamin stanowi podstawę Podlaskiego Turnieju w Programowaniu Zespołowym 2015, który odbędzie się w dniach 21-22 marca 2015 r. i określa prawa oraz obowiązki jego uczestników. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. Regulamin konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój styl!. I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin niniejszy (zwany dalej Regulaminem) określa zasady konkursu organizowanego pod nazwą Pokaż nam swój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA. 1. Wprowadzenie.

REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA. 1. Wprowadzenie. REGULAMIN FUNKCJONOWANIA PROGRAMU NAJLEPSZA SZKOŁA 1. Wprowadzenie. 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania Programu NAJLEPSZA SZKOŁA, zwanym dalej Programem oraz warunki uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r.

Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. Regulamin Biegu na 10 km, 15.04.2015 r. BIEG NA 10 KM I. CELE IMPREZY 1. Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej. 2. Promocja miasta Warszawy w Polsce i na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r.

Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora nr 47 z dnia 19 listopada 2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ ORAZ PRZYZNAWANIA MIEJSC W DOMACH STUDENTA

Bardziej szczegółowo

Regulamin platformy Aleo

Regulamin platformy Aleo Regulamin platformy Aleo Niniejszy Regulamin platformy Aleo obowiązuje w zakresie użytkowania Platformy zdefiniowanej poniżej oraz reguluje stosunki prawne pomiędzy Państwem a ING Usługi dla Biznesu S.A.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2

REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 1 REGULAMIN KONKURSU INWESTYCYJNEGO TMS PRO DAYTRADER 2 WSTĘP (STRESZCZENIE REGULAMINU) 1. Konkurs TMS PRO Daytrader 2 polega na zainwestowaniu minimum 3.000,00 zł na rachunku TMS Pro oraz uzyskaniu najlepszej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS

Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS Regulamin konkursu SMS UWAGA KONKURS SMS 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa warunki uczestnictwa w Konkursie Mody na Zdrowie zatytułowanym Uwaga Konkurs SMS.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3

Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 Regulamin Konkursu Polo TV Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star3 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Najbardziej Energetyczny Uczestnik Disco Star 3 rozgrywanego na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie

REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie REGULAMIN Konkurs na projekt wnętrza BARGEWORK biuro na wodzie Konkurs BARGEWORK BIURO NA WODZIE : konkurs na projekt wnętrza jest projektem skierowanym do szerokiego grona architektów, projektantów oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR R.0000.33.2015. SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR R.0000.33.2015 SENATU UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Postanowienia noworoczne z Zalando 1 Postanowienia ogólne 1. W okresie od 6 stycznia 2015 r. do 23 stycznia 2015 r. (włącznie) zostanie zorganizowany i przeprowadzony Konkurs, a po 23

Bardziej szczegółowo

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY

GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY GÓRNOŚLĄSKA WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego KATOWICE REGULAMIN FINANSOWY Załącznik do uchwały Senatu Uczelni z dnia 20.03.2012 r. Spis treści POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 OPŁATA REJESTRACYJNA...

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WSZYSTKIE KOLORY JĘZYKA

REGULAMIN KONKURSU WSZYSTKIE KOLORY JĘZYKA REGULAMIN KONKURSU WSZYSTKIE KOLORY JĘZYKA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Wszystkie kolory języka zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU OMEGAMED - A KTO TO TAKI? 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Omegamed a kto to taki?. Przedmiotem Konkursu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo