III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ"

Transkrypt

1

2 3 Koszty dostawy ciepła do budynków obejmują wydatki ponoszone przez MZGM związane z opłatami uiszczanymi zewnętrznym Dostawcom ciepła lub Dostawcom innych nośników do uzyskiwania energii cieplnej. 4 Koszty dostawy ciepła są ewidencjonowane i rozliczane z wyodrębnieniem podziału na koszty stałe i zmienne oraz z podziałem na budynki. Opłata stała płatna jest w ciągu roku proporcjonalnie do pow. użytkowej lokalu wynikająca z kosztu mocy zamówionej dla danego budynku 5 Za powierzchnię ogrzewaną uważa się: - powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego, - powierzchnię użytkową lokalu użytkowego również ciągi komunikacyjne oraz inne pomieszczenia przynależne do lokalu z wyłączeniem piwnic chyba, że są one wyposażone w grzejniki. Jeśli dla rozliczenia niektórych składników kosztów dostawy ciepła fizyczną jednostką rozliczeń jest liczba osób, to za osobę zamieszkałą w lokalu mieszkalnym uważa się: a. osobę zameldowaną na pobyt stały, b. osobę zameldowaną na pobyt czasowy, c. osobę przebywającą faktycznie przez okres ponad jednego miesiąca bez dopełnienia obowiązku meldunkowego, jeśli okoliczność powyższa została stwierdzona przez administrację MZGM Rozliczenie z indywidualnymi odbiorcami w lokalach za ciepło zużyte na ogrzewanie prowadzone są w systemie opomiarowanym, jeżeli budynek wyposażony jest w ciepłomierz główny umożliwiający pomiar ilości ciepła przeznaczonego na cele centralnego ogrzewania, oraz: a. lokale wyposażone są w indywidualne liczniki ciepła, b. instalacja centralnego ogrzewania jest wyposażona w termostatyczne zawory grzejnikowe, c. jeżeli w lokalu brak indywidualnych ciepłomierz, grzejniki centralnego ogrzewania wyposażone są w podzielniki kosztów c.o /centralnego ogrzewania/ d. w przypadku braku urządzeń wymienionych w punktach a,c koszty zużycia ciepła rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. 2. Budynki w których źródłem energii cieplnej jest energia elektryczna rozlicza się wg. kosztu za zużytą energię wg. poniższych zasad: a. koszty energii elektrycznej rozlicza się są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej b. w przypadku posiadania (w budynku) pomieszczeń wspólnych proporcjonalnie do ilości osób zamieszkałych w lokalu.

3 3. Budynki wyposażone w indywidualne kotłownie gazowe rozlicza się wg. kosztu za zużyty gaz /suma faktur /PGNiG/ liczone wg. poniższych zasad: a. koszt dostawy gazu rozliczany jest wg. wskazań podzielników kosztów. b. w przypadku braku podzielników kosztów koszt dostawy gazu rozliczany jest proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali. Koszty poniesione na ccw /centralnie ciepłą wodę/ rozlicza się proporcjonalnie do ilości osób zamieszkałych w lokalu ( przy rozliczeniu pod uwagę brana jest ilość osób faktycznie pozostających w naliczeniach w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego) - w okresie X-IV koszt zużycia gazu dzieli się w stosunku 60% co, 40 % ccw, - w okresie V-IX koszt zużycia gazu 100% na ccw. 4. W przypadku braku wodomierzy wody ciepłej w lokalach, indywidualne rozliczenie kosztów podgrzania wody z odbiorcami ustala się proporcjonalnie do ilości osób zamieszkałych. 5 Cel wprowadzenia rozliczenia indywidualnego kosztów c.o i c.c.w.: a. efektywne gospodarowanie dostarczaną do budynku energią cieplną, b. umożliwienie mieszkańcom, użytkownikom lokali pełnego wpływu na temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach mieszkania, c. zapewnienie możliwości oszczędzania energii cieplnej (zmniejszenie opłat za c.o i c.c.w.), d. zapewnienie pełnego komfortu cieplnego e lokalach. 6. Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej Sp.z o. o. w ramach powierzonych obowiązków administratora podejmuje działania w zakresie: a) wykonania dokumentacji technicznej dotyczącej modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. wraz z jej opomiarowaniem, b) wykonanie robót modernizacyjnych instalacji c.o i jej opomiarowanie. III. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 1. Koszty dostawy ciepła na cele centralnego ogrzewania rozliczane są na: - budynki lub grupy budynków podłączone do jednego ciepłomierza posiadające instalacje centralnego ogrzewania, - budynki lub grupy budynków podłączone do jednego ciepłomierza posiadające instalacje centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody, - wolnostojące budynki użytkowe, - budynki z lokalami socjalnymi. 2. W budynkach wyposażonych w podzielniki kosztów, koszt zużycia ciepła do celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody rozliczane są przez firmy, z którymi MZGM zawarła stosowne umowy W budynkach nieopomiarowanych lub wyposażonych w ind. Ciepłomierze koszt zużycia ciepła rozlicza MZGM we własnym zakresie. 4. Fizyczną jednostką rozliczeniową kosztów dostawy ciepła dla lokali jest:

4 a. 1m 2 powierzchni użytkowej lokali w odniesieniu do kosztów stałych dostawy ciepła, oraz do lokali nie wyposażonych w ind. Ciepłomierze lub podzielniki kosztów. b. GJ /gigadżul/ (1 GJ = 0,0036 KWh) - w odniesieniu do kosztów zmiennych ciepła zużytego na cele centralnego ogrzewania wyposażonych w urządzenia pomiarowe (ind. Ciepłomierze). 5. Całkowita ilość ciepła zużyta przez budynek mierzona jest głównym licznikiem ciepła zainstalowanym w węźle cieplnym. 6. Zużycie ciepła na centralne ogrzewanie budynku dzielone jest na poszczególne lokale proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów zainstalowanych na grzejnikach z uwzględnieniem wszystkich należnych współczynników /położenie, moc grzejnika/ oraz: - koszty zmienne co rozlicza się w stosunku 60% kosztów proporcjonalnie do pow. użytkowej lokali, 40% proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów, jeżeli różnice obliczeniowe wskazań podzielników kosztów dla podobnych lokali w tym samym budynku wynoszą ponad 50 % - jeżeli różnice wynoszą do 50 % koszty zmienne rozlicza się w stosunku 50% proporcjonalnie do pow. użytkowej lokali, 50% proporcjonalnie do wskazań podzielników kosztów. 1) Decyzję o innym %-cie udziału może podjąć Prezes MZGM Sp. zo. o. 7. Różnicę pomiędzy ciepłomierzem głównym, a ciepłomierzami indw. w budynkach wyposażonych w ind. liczniki ciepła (bez uwzględnienia współczynników korygujących) rozlicza się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej wszystkich lokali. 8. Użytkownicy posiadający inny rodzaj ogrzewania niż ogrzewanie centralne w danym budynku, partycypują w kosztach ogrzewania pomieszczeń wspólnych /klatki schodowe, suszarnie itp./ proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu. a) opłata stała w wysokości 15 % obliczonej stawki b) opłata zmienna w wysokości: - dla budynków wyposażonych w indywidualne ciepłomierze proporcjonalnie do różnicy pomiędzy sumą wskazań indywidualnych liczników ciepła a wskazaniem ciepłomierza głównego % kosztu opłaty zmiennej centralnego ogrzewania dla budynków rozliczanych przy pomocy podzielników kosztów lub powierzchni użytkowej lokali. 9. zaliczka na poczet opłat określonych w pkt. 8 ppkt. b) ustala się w wysokości 15% średniego zużycia ciepła na m 2 pow. użytkowej w pierwszym okresie rozliczeniowym, a w następnych okresach na podstawie poniesionych kosztów w lokalu. 1. W lokalach z nie funkcjonującymi podzielnikami kosztów, rozliczanie kosztów ogrzewania następuje według maksymalnego zużycia w tym budynku na 1 m Przez nie funkcjonujące podzielniki kosztów ogrzewania rozumieć należy następujące przypadki: a. lokale nie wyposażone w podzielniki kosztów b. lokale w których podzielniki funkcjonowały przez okres krótszy niż 12 miesięcy (chyba, że dotyczy to w równej mierze wszystkich lokali w budynku) c. lokale, w których w żadnym z dwóch planowanych terminów, będących w dyspozycji użytkowników systemu indywidualnych rozliczeń kosztów ciepła, ani też w dodatkowym terminie indywidualnym nie dokonano odczytów,

5 d. lokale, w których stwierdzono uszkodzenie lub nieumyślne zniszczenie więcej niż jednego podzielnika kosztów ogrzewania, e. lokale, w których stwierdzono ingerencję użytkownika zmierzającą do zafałszowania odczytu (np. zerwanie lub uszkodzenie plomby podzielnika). 3. Dla pomieszczenia w lokalu, gdzie uszkodzony jest jeden podzielnik zużycie liczone jest wg. m 2 powierzchni użytkowej tego pomieszczenia oraz stawki określonej w punkcie Budynki, w których zainstalowane są indywidualne liczniki ciepła, rozliczenie zużycia ciepła dla poszczególnych lokali odbywa się według następujących zasad: 1. indywidualne wskazanie ciepłomierza pomnożone przez koszt GJ z uwzględnieniem poniższych współczynników wyrównawczych zużycia ciepła wynikających z położenia lokalu w bryle budynku. Ostatnie Parter ,8 0,9 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,8 piętro W przypadku, gdy mieszkanie usytuowane jest: - parter nad ogrzewanymi piwnicami lub pomieszczeniami + 0,1 - nad ostatnią kondygnacją znajduje się poddasze + 0,1 Współczynniki te stosujemy w budynkach wybudowanych po r. W przypadku budynków sprzed r. w pomieszczeniach szczytowych i na ostatniej kondygnacji, współczynniki obniża się o 0,1. Współczynnik redukcyjny w lokalu może wynieść maksymalnie 0,8. W przypadku współczynników poniżej 0,8 zastosowany zostaje współczynnik 0,8. 2. Różnicę pomiędzy sumą zużycia na ciepłomierzach ind. przed zastosowaniem współczynników, a po ich zastosowaniu dzieli się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali korzystających z c.o. 3. Różnicę pomiędzy sumą zużycia na ciepłomierzach ind. oraz zużyciem w lokalach bez ciepłomierzy z uwzględnieniem różnicy o której mowa w 10 pkt 2, a zużyciem wg. wskazań ciepłomierza głównego dzieli się proporcjonalnie do powierzchni użytkowej wszystkich lokali. 4. Koszt centralnego ogrzewania liczy się: - w przypadku braku ciepłomierza lub uszkodzenia ciepłomierza z winy lokatora proporcjonalnie do pow. użytkowej lokalu, pomnożony przez max. 120 % (przedział wynosi %) najwyższego zużycia w GJ za ogrzewanie 1m 2 w tym budynku oraz udział określony w pkt. 2 - w przypadku awarii ciepłomierza proporcjonalnie do pow. użytkowej lokalu, pomnożoną przez średnie zużycie w GJ za ogrzewanie 1m 2 w tym budynku oraz udział określony w pkt. 2.

6 IV. USTALANIE OPŁAT ZA DOSTAWĘ CIEPŁA DO LOKALI Użytkownik lokalu korzystający bezpośrednio z centralnego ogrzewania lub ciepłej wody obowiązany jest wnosić zaliczki miesięczne na poczet należności z tytułu dostawy ciepła. 2. Zaliczka miesięczna, o której mowa w ust. 1 ustalana jest w wysokości odpowiadającej średnio miesięcznym kosztom, ustalanym przez MZGM na podstawie analizy wydatków na c.o. poniesionych w ubiegłym okresie i powiększonych o wskaźnik przewidywanego wzrostu cen. 3. Jeżeli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany w warunkach dostawy ciepła powodujące istotne zmiany w wysokości kosztów (np. podwyżka cen ciepła) to dopuszczalna jest korekta zaliczkowo ustalonych opłat za dostawę ciepła do lokali. Możliwa jest zmiana zaliczki w czasie trwania okresu rozliczeniowego również w przypadku, gdy MZGM po porównaniu zaliczek i faktur stwierdzi, że dany budynek ponosi zysk/stratę. Decyzję o tej korekcie podejmuje MZGM. 4. W przypadku budynków nowo nabytych, część zaliczki dotycząca przewidywanych kosztów zakupu określana będzie na podstawie wskaźnika sezonowego zużycia ciepła wynikającego z dokumentacji technicznej bądź w oparciu o dane uzyskane od dotychczasowego administratora lub zarządcy budynku. 5. Zaliczki miesięczne należy wnosić równocześnie z innymi opłatami za korzystanie z lokalu w okresie rozliczeniowym jak w 2 pkt Obowiązek wnoszenia opłat za dostawę ciepła do lokalu powstaje z dniem postawienia lokalu przez MZGM do dyspozycji użytkownika, choćby faktycznie objęcie lokalu nastąpiło po tym dniu. 7. Obowiązek wnoszenia opłat ustaje z dniem opróżnienia lokalu i oddania kluczy do MZGM. V. ZASADY INDYWIDUALNYCH ROZLICZEN KOSZTÓW OGRZEWANIA Roczne koszty ogrzewania budynku i podgrzania wody rozliczane są między użytkowników lokali według zasad określonych w 9 i W kolejnych okresach rozliczeniowych procentowy rozdział kosztów zmiennych określonych w 8 pkt. 6 dla poszczególnych budynków może być zmieniany z inicjatywy MZGM lub na wniosek użytkowników lokali. 3. Koszty odczytu i rozliczenia ciepła w wysokości określonej w umowie zawartej przez MZGM z firmą rozliczeniową ujęte są w stawce eksploatacyjnej. 1. Odczyty podzielników i rozliczenie kosztów centralnego ogrzewania dokonywane są przez specjalistyczną firmę w miesiącach maj-czerwiec. Osoby dokonujące odczytów zobowiązane są do posiadania upoważnienia wydanego przez MZGM. 13

7 2. Odczyty podzielników kosztów ogrzewania w lokalach (w terminie podstawowym i ewentualnie dodatkowym) dokonywane będą w terminach ustalonych przez firmę odczytującą w uzgodnieniu z MZGM. 3. Na wniosek użytkownika lokalu, któremu żaden z dwóch terminów planowanych nie odpowiada, dopuszcza się trzeci indywidualny termin odczytu. Koszt odczytu w dodatkowym terminie pokrywa wnioskodawca ( właściciel lub najemca lokalu). 4. Terminy odczytu są podawane każdorazowo do wiadomości użytkowników lokali z wyprzedzeniem 7-mio dniowym, poprzez zamieszczenie stosownego ogłoszenia na tablicach ogłoszeniowych lub drzwiach wejściowych budynków MZGM. 5. Kopię karty odczytu osoba dokonująca odczytu pozostawia użytkownikowi Pisemne rozliczenie indywidualne kosztów ciepła winno nastąpić przed nowym sezonem grzewczym. 2. Użytkownik lokalu może reklamować rozliczenie w ciągu 10 dni od daty jego otrzymania pisemnie w MZGM, który przekazuje je do rozpatrzenia firmie rozliczeniowej. 3. Wyjaśnienie wszelkich wątpliwości w zakresie rozliczeń za zużytą energię obciąża firmę rozliczeniową dokonującą podziału kosztów centralnego ogrzewania. W przypadku sporów użytkownik ma prawo odwołać się do MZGM, który w terminie 14 dni ustala ostateczną wersję rozliczenia kosztów dostawy ciepła. 4. Rozliczenie dokonane w oparciu o m 2 powierzchni użytkowej spowodowane nie udostępnieniem lokalu dla dokonania odczytów podzielników kosztów w terminach ustalonych dla budynku bez względu na przyczynę nie może podlegać reklamacji Jeżeli w wyniku rozliczenia zaliczek nastąpi nadpłata, zaliczana jest ona na poczet bieżących opłat miesięcznych za lokal. Na indywidualny wniosek lokatora może nastąpić zwrot w gotówce w przypadkach uzasadnionych. 2. Nadpłatę w przypadku użytkowników zadłużonych wobec MZGM zalicza się w pierwszej kolejności na poczet zadłużenia z tytułu należności za używanie lokalu. 3. Jeżeli suma zaliczek miesięcznych nie pokryje należności, użytkownik zobowiązany jest dopłacić brakującą kwotę równocześnie z najbliższą wpłatą należności za używanie lokalu. 4. Jeżeli w wyniku rozliczenia zaliczek nastąpi niedopłata, użytkownik wnosi ją przy bieżących opłatach miesięcznych za lokal. 5. Użytkownik lokalu nie może rościć praw do odsetek w przypadku wystąpienia nadpłaty wynikającej z rozliczenia c.o. Indywidualne rozliczenia kosztów dostawy i zużycia ciepła do celów grzewczych i ciepłej wody rozliczane są poszczególnymi budynkami Lokale użytkowe nie opomiarowane są rozliczane według 120 % maksymalnego zużycia w budynku na m 2 p.uż. 2. Lokale użytkowe opomiarowane rozliczane są w taki sam sposób, jak lokale mieszkalne. 3. I. W przypadku gdy użytkownik:

8 II. II. III. IV. a. uszkodził plombę na urządzeniu pomiarowym, b. uszkodził urządzenie pomiarowe: rozliczenia za dany okres rozliczeniowy dokonuje się wówczas obciążając użytkownika kosztami w wysokości 120 % maksymalnego zużycia w danym budynku na 1 m 2. W przypadku nie udostępnienia mieszkania w celu dokonania odczytu, użytkownik zostaje rozliczony poprzez obciążenie kosztami w wysokości 120 % maksymalnego zużycia w danym budynku na 1 m 2. Użytkownik lokalu, który nie wyraził zgody na montaż podzielników będzie rozliczany przez obciążenie kosztami w wysokości 120 % maksymalnego zużycia w danym budynku na 1 m 2. Lokale mieszkalne ponownie zasiedlone, które nie mają zainstalowanych podzielników kosztów rozliczane będą za miniony okres ze średniego zużycia ciepła w danym budynku. Powyższe dotyczy pierwszego okresu rozliczeniowego W przypadku zmiany użytkownika mieszkania rozliczenie c.o nastąpi proporcjonalnie do okresu zajmowania mieszkania. V. W przypadku zmiany użytkownika lokalu, zostanie dokonany odczyt pośredni i koszty ogrzewania lokalu obciążą obu użytkowników wg wyników tego odczytu. W przypadku braku odczytu pośredniego koszty ogrzewania lokalu zostaną podzielone pomiędzy użytkowników proporcjonalnie do czasu użytkowania lokalu. VI. Koszty rozliczenia ciepła w przypadku zmiany użytkownika obciążają każdego użytkownika w równych częściach. VII. Koszty rozliczenia lokali mieszkalnych i użytkowych pokrywane są z opłat czynszowych i stawki eksploatacyjnej Użytkownik lokalu spełniającego warunki techniczne wymienione w 7 ust. 3 zobowiązany jest ponosić opłaty za podgrzewanie wody wodociągowej wg. ilości osób stale zamieszkałych. 2. W rozliczeniu nie uwzględnia się kosztów wody wodociągowej, której zasady rozliczania kosztów zużycia określa odrębny Regulamin. VI. ZASADY ROZLICZEŃ KOSZTÓW OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W BUDYNKACH NIEOPOMIAROWANYCH W celu rozliczenia kosztów ciepła budynki nieopomiarowane zestawione są w grupy: - wyposażone w instalację centralnego ogrzewania, - wyposażone w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody. 2. Dla każdej z grup zestawiane są dla każdego budynku wniesione przez mieszkańców zaliczki na pokrycie kosztów i faktycznie poniesione koszty. Porównanie zaliczek /przedpłat/ i kosztów za okres rozliczeniowy daje wynik, tj. nadpłatę lub niedopłatę. 3. Powstała różnica podzielona przez powierzchnię użytkową lokali daje wskaźnik wyrażony w złotych na 1 m 2, którym wylicza się nadpłatę lub niedopłatę dla poszczególnych mieszkań.

9 4. W budynkach wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody końcowe wyniki na poszczególnych działalnościach są wzajemnie kompensowane, czyli niedopłata na kosztach ciepłej wody pokrywana jest z nadpłaty na kosztach centralnego ogrzewania. 5. Do tak wyliczonych nadpłat i niedopłat mają zastosowanie odpowiednio uregulowania zawarte w 17 regulaminu. 6. Nadpłata lub niedopłata na ciepłej wodzie rozliczana jest w odniesieniu do ilości osób stale zamieszkałych. 7. W lokalach użytkowych opłata ryczałtowa nie podlega rozliczeniu. VII. USTALENIA KOŃCOWE 20 Dostarczana energia cieplna służy wyłącznie do ogrzewania lokalu O wszelkich zmianach mogących mieć wpływ na wysokość miesięcznych opłat należy poinformować administrację w terminie niezwłocznym. 2. Użytkownik lokalu zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić MZGM o każdym przypadku uszkodzenia instalacji c.o. i c.c.w. wewnątrz lokalu, podzielnika kosztów, wodomierza, zaworu termostatycznego pod rygorem ponoszenia odpowiedzialności za wynikłą szkodę. 3. Uszkodzenia podzielników polegające na trwałym zamalowaniu skali i pokryw w sposób utrudniający odczyt, są usuwane odpłatnie przez pracowników firmy odczytującej wg stawek ustalonych z MZGM. Koszty naprawy podzielnika oraz wymiany uszkodzonej ampułki wyparkowej, bądź ekraniku ( w elektronicznych podzielnikach ) pokrywa bezpośrednio użytkownik lokalu Każda samowolna ingerencja użytkownika w instalację c.o lub c.c.w bez zgody MZGM, a w szczególności: a. zabudowanie dodatkowych grzejników, powiększenie istniejących zestawów oraz ich zmiana; b. demontaż grzejników lub likwidacja; c. spuszczenie wody z instalacji c.o; d. zmiana nastaw wstępnych zaworów grzejnikowych; e. uszkodzenie podzielnika kosztów, plomy, zmiana miejsca zamocowania oraz każde inne działanie zmierzające do zafałszowania lub uniemożliwienia indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania, lub kosztów podgrzania c.c.w stanowi rażące naruszenie obowiązków użytkownika lokalu. 2. Użytkownik lokalu zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowości we własnym zakresie i na własny koszt w terminie wyznaczonym przez MZGM, w przeciwnym razie naprawienie szkody lub przywrócenie instalacji c.o lub c.c.w do stanu pierwotnego zostanie zlecone przez administratora, na koszt użytkownika lokalu.

10

III. Postanowienia szczegółowe IV. Zasady rozliczeń

III. Postanowienia szczegółowe IV. Zasady rozliczeń Regulamin rozliczania kosztów dostawy zimnej wody do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za zimna wodę do podgrzania i zimną wodę do użycia w zasobach własnych Wejherowskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

III. Zasady rozliczania kosztów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.

III. Zasady rozliczania kosztów ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w zasobach własnych Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w zasobach administrowanych oraz zarządzanych przez PGM

Bardziej szczegółowo

2.3. Podstawę ustalania opłat za ciepło dostarczone na ogrzewanie i za ciepło dostarczone na podgrzewanie wody wodociągowej stanowi:

2.3. Podstawę ustalania opłat za ciepło dostarczone na ogrzewanie i za ciepło dostarczone na podgrzewanie wody wodociągowej stanowi: Ramowy regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody. TEKST JEDNOLITY 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:

REGULAMIN. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy i zużycia ciepła do budynków, dokonywania indywidualnych rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie w zasobach administrowanych przez Spółdzielnię Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne /Dz. U. Nr 54 poz. 348 z późn. zmianami/.

1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo Energetyczne /Dz. U. Nr 54 poz. 348 z późn. zmianami/. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI MIESZKALNYCH ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZEWANIE WODY W ZASOBACH REGIONALNEGO TOWARZYSTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE STARÓWKA" W WARSZAWIE I. Postanowienia ogólno 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

5. Umowa o zarządzanie i administrowanie nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

5. Umowa o zarządzanie i administrowanie nieruchomością wspólnoty mieszkaniowej. II. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rozliczania kosztów zakupu i wytwarzania ciepła dla budynków administrowanych lub zarządzanych przez Zakład Usług Mieszkaniowych sp. z o.o. w Kwidzynie I. PODSTAWY PRAWNE 1. Ustawa z dnia 10

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1 Spółdzielni rozumie się przez to Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1. Podstawę prawną w zakresie rozliczania za zużycie energii cieplnej stanowią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE.

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Koszty dostawy ciepła do budynków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody we Wspólnocie Mieszkaniowej Przy Drodze w Iławie Podstawa prawna: 1. Statut Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla użytkowników lokali wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania we wspólnotach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

TEL. (32) NIP: (32) REGON:

TEL. (32) NIP: (32) REGON: ZAKŁAD GOSPODARKI LOKALOWEJ www.zgl.mikolow.pl 43-190 MIKOŁÓW, UL. KOLEJOWA 2 e-mail: zgl@zgl.mikolow.pl TEL. (32) 324-26-00 NIP: 635-00-11-970 FAX (32) 324-26-12 REGON: 270547060 REGULAMIN rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ROZLICZEŃ INDYWIDUALNYCH KOSZTÓW PALIWA GAZOWEGO NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODGRZANIA WODY W ZASOBACH SM CHEŁM (tekst

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody.

REGULAMIN. Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody. REGULAMIN Rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody. Podstawa prawna: Ustawa Prawo Spółdzielcze z dn. 16.09.1982.

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy zostaje wydany na podstawie 102 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w Szczecinie zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne Załącznik do Uchwały nr 95/2009 r. Zarządu ZBM Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2009 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ I. Postanowienia ogólne: 1. W niniejszych zasadach opisana jest metoda rozliczania kosztów zużycia wody w budynkach LWSM Wrzeszcz. 2. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Podstawa Prawna: I Postanowienia ogólne

Podstawa Prawna: I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pułtusku REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 Zasady ogólne 1 Instalacje centralnego ogrzewania w budynku przyłączonym do sieci scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło powinny być wyposażone w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO

Z A R Z Ą D Z E N I E WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19.2015 WÓJTA GMINY SZUDZIAŁOWO z dnia 05 marca 2015r. w sprawie określenia zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach stanowiących własność Gminy Szudziałowo

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody Załącznik nr 1 do Regulaminu gzm Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody 1 Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody ustala się na poziomie kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZEWANIE WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZEWANIE WODY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZEWANIE WODY POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OŁAWIE ul. Wiejska

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne Przez użyte w regulaminie określenia i definicje należy rozumieć:

II. Postanowienia ogólne Przez użyte w regulaminie określenia i definicje należy rozumieć: Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ustalania wysokości opłat zaliczkowych w budynkach mieszkalnych położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Bardziej szczegółowo

(załącznik Nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej) Regulamin Zasad Rozliczania Kosztów Dostawy Energii Cieplnej. Postanowienia ogólne

(załącznik Nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej) Regulamin Zasad Rozliczania Kosztów Dostawy Energii Cieplnej. Postanowienia ogólne (załącznik Nr 1 do uchwały Rady Nadzorczej) SBM Sztuka ul. Dzika 15 00-172 Warszawa Regulamin Zasad Rozliczania Kosztów Dostawy Energii Cieplnej. Postanowienia ogólne 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorlicach przy ulicy Pod Lodownią 12

Regulamin rozliczeń za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej w Gorlicach przy ulicy Pod Lodownią 12 RADA NADZORCZA Spółdzielni Mieszkaniowe! w Gorlicach l Załącznik nr I do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 14/2010 z dnia 05.03.2010 r. Regulamin rozliczeń za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody w lokalach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r.

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. REGULAMIN ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna. 2. Postanowienia ogólne

1. Podstawa prawna. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ dostarczanej do lokali mieszkalnych do celów centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Podstawa prawna 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Regulamin. zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

Regulamin. zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania Regulamin zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach PODSTAWOE ZASADY PRAWNO ORGANIZACYJNE I EKONOMICZNE GOSPDOARKI CIEPLNEJ Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI POŁOŻONYCH W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK POSTANOWIENIA OGÓLNE W KRAKOWIE 1

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA. ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA. ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN rozliczania kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania według podzielników kosztów oraz według powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Dział I. Postanowienia ogólne:

Dział I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN Tekst jednolity OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RODZINA KOLEJOWA Dział I. Postanowienia ogólne: Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania lokali opomiarowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Rapackiego 7A w Radomiu. I.

Bardziej szczegółowo

Postanowienia szczegółowe

Postanowienia szczegółowe 1 - lokale mieszkalne zajmowane na podstawie umowy najmu, - lokale mieszkalne zajmowane bez tytułu prawnego 5.5 Przez lokale użytkowe rozumie się wszystkie lokale najmowane na podstawie umowy nie będące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU ORAZ W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ

REGULAMIN ROZLICZANIA ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU ORAZ W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ REGULAMIN ROZLICZANIA ENERGII CIEPLNEJ W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU ORAZ W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ I.PODSTAWA PRAWNA. 1. Prawo Energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity - wg stanu na dzień 07.09.2012 r. REGULAMIN

Tekst jednolity - wg stanu na dzień 07.09.2012 r. REGULAMIN Tekst jednolity - wg stanu na dzień 07.09.2012 r. REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i podgrzania ciepłej wody użytkowej w S.M. Perspektywa w Mrągowie, z dnia 09.01.1998 r. 1/0. Koszty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE (TEKST JEDNOLITY) Regulamin zasad rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach

Regulamin rozliczania kosztów gospodarki cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach 1. Podstawy prawne Regulamin rozliczania kosztów gospodarki cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej SILESIA w Katowicach 1.1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne ( tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń

Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń Załącznik do uchwały Nr 146/18/2016 Rady Nadzorczej SM Czuby z dnia 22.11.2016 r. REGULAMIN rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

2. Decyzję o rozpoczynaniu i przerywaniu dostawy ciepła do budynków Spółdzielni podejmuje Zarząd.

2. Decyzję o rozpoczynaniu i przerywaniu dostawy ciepła do budynków Spółdzielni podejmuje Zarząd. Regulamin rozliczania kosztów dostawy i zużycia ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody do celów gospodarczych w zasobach Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA ORAZ USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA ORAZ USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Nadzorczej nr 19/RN/2012. Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania opłat Pracowniczej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów i opłat za ciepło w Spółdzielni Mieszkaniowej Diament w Piekarach Śląskich

REGULAMIN. Rozliczania kosztów i opłat za ciepło w Spółdzielni Mieszkaniowej Diament w Piekarach Śląskich REGULAMIN Rozliczania kosztów i opłat za ciepło w Spółdzielni Mieszkaniowej Diament w Piekarach Śląskich I. Podstawa prawna : 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1977 r. Prawo Energetyczne (Dz.U.Nr 54 poz.348)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY 1 Załącznik Nr 1 DO UCHWAŁY NR 24 /2011 RADY NADZORCZEJ SM LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W OPOLU LUB., Z DNIA 12.12.2011 R. TEKST JEDNOLITY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: użytkowe Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: użytkowe Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. Podstawa Prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia - Północ w Łodzi

REGULAMIN. rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia - Północ w Łodzi (Tekst jednolity) REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej Retkinia - Północ w Łodzi =================================================================================================================================

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZEWANIE WODY S.M. Osiedle Młodych w Gorlicach

R E G U L A M I N ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZEWANIE WODY S.M. Osiedle Młodych w Gorlicach R E G U L A M I N ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZEWANIE WODY S.M. Osiedle Młodych w Gorlicach I. Postanowienia ogólne. 1.1. Koszty dostawy ciepła do budynków obejmują

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Podstawa prawna

Regulamin. I. Podstawa prawna Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kościerzynie

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ

Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ Zasady rozliczenia opłat z tytułu zużycia wody w LWSM WRZESZCZ I. Postanowienia ogólne: 1. W niniejszych zasadach opisana jest metoda rozliczania kosztów zużycia wody w budynkach LWSM Wrzeszcz. 2. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła i wody w SM PLON

Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła i wody w SM PLON Regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła i wody w SM PLON Projekt. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Użyte w regulaminie określenia oznaczają: 1) Budynek budynek wielorodzinny zawierający lokale mieszkalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r.

REGULAMIN ROZLICZEŃ. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej SSM Nr.30/2005 z dnia 26 października 2005r. kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej z zastosowaniem indywidualnych

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

R e g u l a m i n. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: R e g u l a m i n rozliczania kosztów gazu na cele ogrzewania i cele przygotowania ciepłej wody w budynkach posiadających lokalne kotłownie gazowe i ustalenia opłat z tego tytułu w Zwierzynieckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA W NIERUCHOMOŚCIACH WYPOSAŻONYCH W PODZIELNIKI CIEPŁA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA W NIERUCHOMOŚCIACH WYPOSAŻONYCH W PODZIELNIKI CIEPŁA Tekst jednolity 25.01.2015 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA W NIERUCHOMOŚCIACH WYPOSAŻONYCH W PODZIELNIKI CIEPŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA w Spółdzielni Mieszkaniowej ODBUDOWA w Nidzicy I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w następujących aktach prawnych:

1. Regulamin opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w następujących aktach prawnych: REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ ZUŻYWANEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODGRZANIA WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU PRZY UL... W PIEKARACH ŚLĄSKICH I. ZASADY OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania REGULAMIN Określający zasady indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Skawinie zasilanych w energię cieplną przez MPEC S.A.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA OPŁAT I ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN USTALANIA OPŁAT I ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN USTALANIA OPŁAT I ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala zasady

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja w Jeleniej Górze. Podstawa prawna: - ustawa Prawo energetyczne z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 03 z dnia 15.02.2013r. Dyrektora Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Rozliczania dostawy mediów do lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy

Bardziej szczegółowo

4 1. Wysokość opłaty zaliczkowej za ciepło ustala Zarząd Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kolejny okres rozliczeniowy w oparciu o rozliczenie

4 1. Wysokość opłaty zaliczkowej za ciepło ustala Zarząd Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej na kolejny okres rozliczeniowy w oparciu o rozliczenie R E G U L A M I N rozliczania kosztów i ustalania opłat za ciepło dostarczane do lokali mieszkalnych i użytkowych Mysłowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 16 września

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, ustalenia opłat i

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 października 2014r.

z dnia 20 października 2014r. Zarządzenie Nr 1209/257/2014 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 października 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania kosztów ciepła i ciepłej wody w budynkach zarządzanych przez Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych.

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. 1 Koszty centralnego ogrzewania mieszkań rozlicza się dla wszystkich budynków

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY

ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY Tekst jednolity obejmujący: Tekst pierwotny: 27.08.2013r.; Aneks nr 1 z 28.01.2014 r.; Aneks

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK.

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SPÓŁDZIELNI CZĘŚĆ OGÓLNA. MIESZKANIOWEJ ENERGETYK. 1 Koszt zużycia ciepłej i zimnej wody, odprowadzania ścieków obliczany jest w przeliczeniu

Bardziej szczegółowo

1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu wprowadza się następujące pojęcia: 1) CO centralne ogrzewanie,

1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu wprowadza się następujące pojęcia: 1) CO centralne ogrzewanie, REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW, KOSZTÓW DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W LOKALACH W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ROZLICZEŃ ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W LOKALACH W SPÓŁDZIELNI Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 15/2014 Rady Nadzorczej SM z dnia 18.06.2014r. REGULAMIN ROZLICZEŃ ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA, ORAZ PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ W LOKALACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 03 z dnia 15.02.2013r. Dyrektora Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Rozliczania dostawy mediów do lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA LOKALI UŻYTKOWYCH WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ W GDAŃSKU Gdańsk 2012 1 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE R E G U L A M I N podziału kosztów energii cieplnej na użytkowników lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Barycz w Miliczu zużywanej na potrzeby ogrzewania i rozliczanej w oparciu o radiowe podzielniki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11/2016 z dnia 28 września 2016r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne

I. Postanowienia wstępne Tekst jednolity Regulaminu uchwalonego w dniu 19.12.2011 r. z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr 48/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 19.09.2012 r. Regulamin rozliczania kosztów dostawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW

REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW - Tekst jednolity - ROZDZIAŁ I Niniejszy Regulamin dotyczy zasobów Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwanej dalej,,spółdzielnią. Rozliczenia kosztów centralnego

Bardziej szczegółowo

1. Poniższy regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła stosuje się w budynkach

1. Poniższy regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła stosuje się w budynkach 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA W BUDYNKACH WIELOLOKALOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poniższy regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła stosuje się w budynkach wielolokalowych rozliczanych

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39/2011 z dnia 09.12.2011r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach wielolokalowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku

REGULAMIN. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach wielolokalowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody w budynkach wielolokalowych Spółdzielni Mieszkaniowej w Leżajsku Regulamin zatwierdzony Uchwałą Rady Nadzorczej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 11/2013 z dnia r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 11/2013 z dnia r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 11/2013 z dnia 16.05.2013 r. REGULAMIN rozliczania kosztów energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania i dostawy ciepłej wody użytkowej we Wspólnoty Mieszkaniowej Serce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SBM WARDOM

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SBM WARDOM REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA, CIEPŁEJ I ZIMNEJ WODY W SBM WARDOM I. Podstawy prawne 1. Ustawa z 10.04.1997 Prawo energetyczne (Dz.U. z 1997 r nr 54 poz. 348 z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie

Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie Regulamin rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzenia ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowe w Oleśnie I. Podstawa prawna 1. Ustawa z 18 sierpnia 2001 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE I OKREŚLENIA

III. POSTANOWIENIA OGÓLNE I OKREŚLENIA Regulamin zatwierdzony Uchwałą RN SM JEDNOŚĆ Nr 20/12 w Piasecznie z dnia 18.12.2012 roku REGLULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA WŁASNOŚCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ JASIEŃ GDAŃSK 2006 PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z 16.09.1982 roku Prawo Spółdzielcze (Dz.U.Nr 54 z 1995r. poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI 1 Na podstawie : -Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r (

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II. Montaż i odczyty ciepłomierzy kosztów centralnego ogrzewania.

Regulamin. II. Montaż i odczyty ciepłomierzy kosztów centralnego ogrzewania. Załącznik do uchwały nr 89/2011 Rady Nadzorczej RSM Ursus z dnia 15 grudnia 2011r. Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła w lokalach wyposażonych w ciepłomierze indywidualne w budynku mieszkalno-usługowym

Bardziej szczegółowo

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami). R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I.Podstawa prawna 1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r.

Bardziej szczegółowo