1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.),

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.),"

Transkrypt

1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY DO INDYWIDUALNYCH ODBIORCÓW W BUDYNKACH WIELOLOKALOWYCH ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. Regulamin dotyczy dokonywania rozliczeń kosztów energii cieplnej zużytej do potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody w budynkach administrowanych przez administracje zasobów komunalnych w Łodzi oraz w lokalach stanowiących własność Miasta w budynkach wspólnot mieszkaniowych. I. PODSTAWA PRAWNA Regulamin został opracowany na podstawie przepisów art.45a ustawy Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz ze zm.). Ponadto, niniejszy Regulamin uwzględnia postanowienia zawarte w następujących przepisach prawnych i Polskich Normach: 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz ze zm.), 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 ze zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. Nr 194, poz. 1291). 4. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 150). 5. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 ze zm.). 6. Polskie normy PN-EN 834:1999 i PN-EN 835:1999, dotyczące podzielników kosztów ogrzewania (odpowiednio: zasilanych energią elektryczną i działających na zasadzie parowania dyfuzyjnego). II. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Postanowienia regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych i użytkowych położonych w budynkach administrowanych przez administracje zasobów komunalnych w Łodzi, wyposażonych w instalację centralnego ogrzewania i/lub centralnej ciepłej wody oraz innych lokali przyłączonych do ww. instalacji oraz w lokalach stanowiących własność Miasta Łodzi w budynkach stanowiących własność wspólnot mieszkaniowych, o których mowa w rozdziale IX niniejszego regulaminu. 2. Koszty dostawy ciepła są ewidencjonowane i rozliczane dla jednego budynku lub wielu budynków usytuowanych na nieruchomości zasilanego/ych z węzła cieplnego, w którym 1

2 zainstalowano układ pomiarowo-rozliczeniowy, udokumentowane w postaci faktur od Dostawcy. 3. Okres rozliczeniowy obejmuje 12 miesięcy i pokrywa się z rokiem kalendarzowym. 4. Decyzje o rozpoczęciu i zakończeniu sezonu grzewczego podejmuje administrator/zarządca budynku. 5. Za powierzchnię ogrzewaną uważa się powierzchnię użytkową pomieszczeń, w których zainstalowane są grzejniki centralnego ogrzewania, a także powierzchnię pomieszczeń wchodzących w skład lokali takich jak: korytarz, przedpokój, łazienka, wc, nie wyposażonych w grzejniki, w których występuje ogrzewanie pośrednie, jak również ogrzewane powierzchnie wspólnego użytku. 6. Za budynek opomiarowany uważa się budynek, w którym opomiarowanie poboru ciepłej wody i centralnego ogrzewania posiadają wszystkie punkty poboru wody oraz grzejniki. 7. Miesięczne opłaty zaliczkowe na pokrycie kosztów ciepła Użytkownik wnosi w wysokości ustalonej przez administratora/zarządcę na podstawie kosztów dotychczasowych i prognozowanej zmiany taryfy. 8. Jeśli w ciągu okresu rozliczeniowego następują zmiany w warunkach dostawy ciepła powodujące wzrost kosztów, to dokonywana jest korekta zaliczkowo ustalonych opłat za centralne ogrzewanie lub podgrzewanie wody. Decyzję o korekcie podejmuje administrator/zarządca budynku. 9. W budynkach opomiarowanych koszty stałe ogrzewania budynku rozliczane są na powierzchnię ogrzewaną, o której mowa w pkt 5, a koszty zmienne rozliczane są proporcjonalnie do wskazań urządzeń pomiarowych lub podzielników ciepła z uwzględnieniem współczynników korygujących. 10. W budynkach nie opomiarowanych koszty ogrzewania lokali rozliczane są na powierzchnię ogrzewaną budynku. 11. Koszty ogrzewania części wspólnej budynku określa się procentowo ustalając udział ogrzewanej powierzchni wspólnej do ogrzewanej powierzchni użytkowej budynku. III. DEFINICJE POJĘĆ. 1. Powierzchnia użytkowa, ogrzewana budynku suma powierzchni użytkowych, ogrzewanych, wszystkich lokali w budynku, które podlegają rozliczeniu kosztów ogrzewania wg zasad podanych w niniejszym regulaminie wraz z ogrzewanymi powierzchniami wspólnego użytku. 2. Układ pomiarowo-rozliczeniowy ciepłomierz zainstalowany na wejściu do węzła ciepłowniczego w danym budynku, odpowiadający przepisom metrologicznym, na podstawie wskazań którego, odbiorca administrator/zarządca budynku rozlicza się z dostawcą ciepła za dostarczone do budynku ciepło. 3. Koszt dostawy ciepła koszty ponoszone przez administratora/zarządcę budynku na rzecz Dostawcy ciepła 4. Administrator/zarządca właściwa terytorialnie administracja zasobów komunalnych w Łodzi. 5. Użytkownik lokalu najemca lokalu lub inny podmiot użytkujący lokal na podstawie innego tytułu prawnego, osoba lub inny podmiot użytkująca lokal bez tytułu prawnego, 6. Budynek budynek mieszkalny, użytkowy lub garaż (o ile jest wyposażony w instalację c.o. lub c.w.). 7. Dostawca przedsiębiorstwo zaopatrujący budynek w ciepło/gaz. 8. Rozliczający przedstawiciel administratora/zarządcy budynku lub specjalistyczna firma zewnętrzna. 2

3 9. CO centralne ogrzewanie. 10. CW ciepła woda użytkowa. 11. Lokal mieszkanie, lokal użytkowy, w tym garaż. 12. Lokal opomiarowany w zakresie c.o. lokal, w którym ilość dostarczonego ciepła w celu jego ogrzania określana jest wskazaniem zainstalowanego w tym celu ciepłomierza lokalowego lub w którym wszystkie grzejniki (wyposażone w zawory termostatyczne) w pomieszczeniach, z wyjątkiem pomieszczeń ogrzewanych pośrednio, zostały wyposażone w podzielniki kosztów. 13. Lokal opomiarowany w zakresie c.w. lokal, w którym ilość dostarczonej ciepłej wody określana jest wskazaniami zainstalowanego w tym celu wodomierza lokalowego. 14. Lokal nie opomiarowany w zakresie c.o. lokal nie posiadający liczników ciepła/podzielników kosztów (budynek nie opomiarowany lub brak zgody Użytkownika na montaż licznika ciepła/podzielników kosztów). 15. Lokal nieopomiarowany w zakresie c.w. lokal nie wyposażony w wodomierze c.w. 16. Indywidualny licznik ciepła urządzenie pomiarowe obliczające ilość zużytego ciepła na podstawie ilości przepływu wody oraz jej temperatury - ciepłomierz; 17. Podzielnik kosztów przyrząd do rejestrowania zużycia ciepła przez grzejnik w lokalu (może być elektroniczny z odczytem radiowym). 18. Wodomierz lokalowy c.w. urządzenie zamontowane w lokalach, mierzące zużycie ciepłej wody przy wszystkich punktach czerpalnych w lokalu. 19. Współczynniki wyrównawcze współczynniki korygujące koszt zużycia ciepła w budynkach opomiarowanych wynikający z położenia lokalu w bryle budynku (LAF) lub wynikający z wydajności grzewczej grzejników (współczynnik grzejnika UF). Współczynnik wyrównawczy wynosi 1,00: - w lokalach nieopomiarowanych tj. rozliczanych wyłącznie na podstawie ich powierzchni, - w lokalach nie będących lokalami mieszkalnymi. 20. Nośnik woda dostarczona do napełnienia i uzupełnienia jej ubytków w instancji c.o. 21. Koszty stałe opłata za moc zamówioną wyrażoną w MW, opłata stała za usługi przesyłowe oraz opłata abonamentowa. 22. Koszty zmienne opłata za energię cieplną wyrażoną w GJ, opłata zmienna za usługi przesyłowe oraz opłata za nośnik ciepła. 23. Koszty części wspólnych opłata ponoszona na ogrzewanie powierzchni wspólnego użytku. 24. Obliczeniowa jednostka zużycia jest to wartość wskazywana przez podzielnik kosztów ogrzewania, przeliczona przez współczynniki korygujące. 25. Grupowy węzeł cieplny zespół urządzeń łączących sieć cieplną znajdującą się na zewnątrz obiektu zaopatrzenia w ciepło z instalacją wewnętrzną obiektu służący ogrzaniu więcej niż jednego budynku na różnych nieruchomościach. IV. RODZAJE KOSZTÓW DOSTARCZONEJ DO BUDYNKU ENERGII CIEPLNEJ ORAZ INNYCH KOSZTÓW DOTYCZĄCYCH OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ. Rozliczeniu pomiędzy użytkowników lokali w danym budynku podlegają koszty związane z dostawą ciepła do ogrzewania oraz podgrzania cieplej wody użytkowej, poniesione przez administratora budynku w danym okresie rozliczeniowym. Na koszty te składają się: 3

4 a) koszty stałe (ponoszone przez 12 miesięcy w roku), ustalone zgodnie z taryfą i cennikiem dostawcy ciepła, zatwierdzonym przez Urząd Regulacji Energetyki, obejmujące: - opłatę za moc zamówioną, - opłatę stałą za usługi przesyłowe, - opłatę abonamentową, b) koszty zmienne (ponoszone w sezonie grzewczym), wynikające ze wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego i ustalone zgodnie z cennikiem dostawcy ciepła, obejmujące: - opłatę za zużyte w okresie rozliczeniowym ciepło, - opłatę zmienną za usługi przesyłowe, - opłatę za nośnik ciepła, zużyty do uzupełnienia ubytków nośnika ciepła w instalacji. W przypadku kotłowni lokalnych koszty zakupu ciepła obejmują koszty: - zakupu paliwa, - obsługi kotłowni, - konserwacji urządzeń wytwarzających ciepło. Ostateczny koszt zakupu ciepła, po pomniejszeniu o koszty ciepła przypadające na części wspólne, rozliczany jest pomiędzy użytkowników lokali. Rozliczenie z użytkownikami lokali kosztów dostawy ciepła do budynku, dokonuje się z podziałem na: - w przypadku budynków nieopomiarowanych (wyposażonych jedynie w węzeł cieplny) koszty stałe i zmienne rozliczane są wg powierzchni ogrzewanej, - w przypadku budynków opomiarowanych koszty stałe rozliczane są według powierzchni ogrzewanej a koszty zmienne rozliczane są wg wskazań podzielników kosztów zainstalowanych na grzejnikach (z uwzględnieniem współczynników korekcyjnych) lub wskazań liczników ciepła z uwzględnieniem współczynników wyrównawczych. V. WSPÓŁCZYNNIKI WYRÓWNAWCZE 1. Do części kosztów zmiennych, rozliczanych wg wskazań podzielników kosztów lub liczników ciepła, stosuje się współczynniki wyrównawcze LAF lub UF. Współczynniki te i ich wielkości określa podmiot dokonujący rozliczenia kosztów c.o. w budynku, któremu administrator/zarządca zlecił dokonanie rozliczenia. 2. Współczynniki wyrównawcze ustala się zawsze dla całego lokalu, a nie dla poszczególnych pomieszczeń. 3. Jeżeli budynek został częściowo lub w całości ocieplony i termin zakończenia robót termomodernizacyjnych wypada w trakcie sezonu grzewczego, nowe, wyliczone po ociepleniu współczynniki wyrównawcze stosuje się od następnego okresu rozliczeniowego. VI. SZCZEGÓŁOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA. 1. W lokalach wyposażonych w podzielniki kosztów. 4

5 1) całkowite koszty CO składają się z: - kosztów stałych rozliczane są na powierzchnię ogrzewaną (odnoszone są do 1 m 2 powierzchni), - kosztów zmiennych rozliczane są według wskazań podzielników ciepła, z uwzględnieniem współczynników korygujących, 2) rozliczenia całkowitych kosztów c.o. wykonuje administrator/zarządca budynku lub wyspecjalizowana firma zewnętrzna, 3) ustalenie zużycia w lokalach wyposażonych w podzielniki kosztów: - podstawowy odczyt wskazań podzielników kosztów zainstalowanych na grzejnikach w lokalach dokonywany jest po zakończeniu okresu rozliczeniowego, - istnieje możliwość dokonywania dodatkowych odczytów podzielników kosztów w lokalach,. O terminie odczytu administrator/zarządca budynku powiadamia użytkownika lokalu z wyprzedzeniem. W przypadku nieudostępnienia lokalu w wyznaczonym terminie administrator/zarządca budynku może wyznaczyć drugi termin. Nieudostępnienie lokalu w drugim terminie, powoduje rozliczenie tego lokalu jako lokalu nieopomiarowanego, w danym okresie rozliczeniowym. - między odczyty przeprowadza się między innymi w przypadku oddania lokalu do dyspozycji zarządcy/wynajmującego trakcie okresu rozliczeniowego, - w przypadku zmiany Użytkownika lokalu polegającej na zwolnieniu i nowym zasiedleniu lub zamianie lokali, administrator/zarządca dokonuje odczytu pośredniego w lokalu, - zwalniający oraz przejmujący lokal zobowiązani są do złożenia oświadczenia, w którym wyrażają zgodę na dokonanie rozliczenia całego okresu rozliczeniowego. Wynik rozliczenia (nadpłata lub zwrot) będzie stanowił podstawę do dokonania korekty naliczeń dla byłego i obecnego użytkownika lokalu, - zużycie ciepła ustala się po przemnożeniu odczytu przez współczynniki wyrównawcze, - jeżeli wniesiona zaliczka na poczet CO jest wyższa od kosztu ciepła występuje nadpłata, której rozliczenie następuje zgodnie z dyspozycją Użytkownika po poinformowaniu o przez administratora/zarządcę budynku o jej zaksięgowaniu na koncie finansowym Użytkownika, - jeżeli wniesiona zaliczka na poczet CO jest niższa od kosztu ciepła występuje niedopłata, którą należy uregulować w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, - Użytkownik pokrywa koszt założenia nowego podzielnika kosztów oraz wymiany niesprawnego podzielnika kosztów w przypadku jego uszkodzenia z winy użytkownika, 5

6 - rozliczenie indywidualne Użytkownik otrzymuje w terminie do 30 czerwca następnego roku za rok poprzedni, z wyłączeniem Użytkowników lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych. 2. W lokalach wyposażonych w liczniki ciepła 1) Całkowite koszty CO składają się z: - kosztów stałych które rozliczane są na powierzchnię ogrzewaną (odnoszone są do 1 m 2 powierzchni), - kosztów zmiennych które rozliczane są według wskazań liczników ciepła ciepłomierzy, z uwzględnieniem współczynników wyrównawczych, 2) rozliczenie całkowitych kosztów c.o. wykonuje administrator/zarządca budynku lub Firma zewnętrzna. 3) rozliczenie lokalu wyposażonego w indywidualny licznik ciepła - ciepłomierz: - odczytu wskazań ciepłomierzy dokonuje przedstawiciel administratora/zarządcy lub pracownik Firmy zewnętrznej w terminie 30 dni od daty zakończenia okresu grzewczego oraz okresu rozliczeniowego, O terminie odczytu administrator/zarządca budynku powiadamia użytkownika lokalu z wyprzedzeniem. W przypadku nieudostępnienia lokalu w wyznaczonym terminie administrator budynku może wyznaczyć drugi termin. Nieudostępnienie lokalu w drugim terminie, powoduje rozliczenie tego lokalu jako lokalu nieopomiarowanego, w danym okresie rozliczeniowym. - między odczyt przeprowadza się w przypadku oddania lokalu do dyspozycji administratora/zarządcy w razie zmiany użytkownika lokalu w trakcie okresu rozliczeniowego, - w przypadku zmiany Użytkownika lokalu polegającej na zwolnieniu i nowym zasiedleniu lub zamianie lokali, administrator/zarządca dokonuje odczytu pośredniego w lokalu, - zwalniający oraz przejmujący lokal zobowiązani są do złożenia oświadczenia, w którym wyrażają zgodę na dokonanie rozliczenia całego okresu rozliczeniowego. Wynik rozliczenia (nadpłata lub zwrot) będzie stanowił podstawę do dokonania korekty naliczeń dla byłego i obecnego użytkownika lokalu, - zużycie ciepła ustala się po przemnożeniu odczytu przez współczynniki wyrównawcze, - jeżeli wniesiona zaliczka na poczet CO jest wyższa od kosztu ciepła występuje nadpłata, której rozliczenie następuje zgodnie z dyspozycją Użytkownika po poinformowaniu o przez administratora/zarządcę budynku o jej zaksięgowaniu na koncie finansowym Użytkownika, - jeśli wniesiona zaliczka na poczet CO jest niższa od kosztu ciepła występuje niedopłata, którą należy uregulować w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, 6

7 - Użytkownik pokrywa koszt zamontowania nowego licznika ciepła, wymiany niesprawnego licznika oraz baterii zasilającej, jeżeli koniczność taka powstała z winy Użytkownika, - rozliczenie indywidualne Użytkownik otrzymuje w terminie do 30 czerwca następnego roku za rok poprzedni, z wyłączeniem użytkowników lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych. 3. W lokalach nieopomiarowanych. 1) Całkowite koszty CO składają się z: - kosztów stałych które rozliczane są na powierzchnię ogrzewaną (odnoszone są do 1 m 2 powierzchni), - kosztów zmiennych które rozliczane są na powierzchnię ogrzewaną (odnoszone są do 1 m 2 powierzchni), 2) rozliczenie całkowitych kosztów c.o. wykonuje administrator/zarządca budynku lub Firma zewnętrzna, 3) rozliczenie lokalu nie opomiarowanego następuje poprzez ustalenie kosztu ogrzewania 1 m 2 powierzchni ogrzewanej budynku pomnożonego przez powierzchnię ogrzewaną lokalu; - jeżeli wniesiona zaliczka na poczet CO jest wyższa od kosztu ciepła występuje nadpłata, której rozliczenie następuje zgodnie z dyspozycją Użytkownika po poinformowaniu o przez administratora/zarządcę budynku o jej zaksięgowaniu na koncie finansowym Użytkownika, - jeśli wniesiona zaliczka na poczet CO jest niższa od kosztu ciepła występuje niedopłata, którą należy uregulować w terminie 30 dni od daty otrzymania rozliczenia, - w przypadku zmiany Użytkownika lokalu polegającej na zwolnieniu i nowym zasiedleniu lub zamianie lokali, zwalniający oraz przejmujący lokal zobowiązani są do złożenia oświadczenia, w którym wyrażają zgodę na dokonanie rozliczenia całego okresu rozliczeniowego. Wynik rozliczenia (nadpłata lub zwrot) będzie stanowił podstawę do dokonania korekty naliczeń dla byłego i obecnego użytkownika lokalu proporcjonalnie do okresu użytkowania lokalu w okresie rozliczeniowym, - rozliczenie indywidualne Użytkownik otrzymuje w terminie do 30 czerwca następnego roku za rok poprzedni, z wyłączeniem użytkowników lokali w budynkach wspólnot mieszkaniowych. VII. ZASADY ROZLICZANIA BUDYNKÓW I LOKALI W PRZYPADKACH SZCZEGÓLNYCH. 1. Jeśli odczyt w lokalu opomiarowanym nie został dokonany z powodu: a) uszkodzenia licznika ciepła lub podzielnika kosztów z winy Użytkownika; 7

8 b) nie udostępnienia lokalu do odczytu; c) naruszenia plomby licznika ciepła lub podzielnika kosztów i nie powiadomienia o tym administratora/zarządcy budynku; d) samowolnego przerobienia instalacji grzewczej przez Użytkownika (np. zmiana ilości żeberek na grzejnikach, zdemontowanie grzejnika, indywidualnego licznika ciepła lub podzielnika kosztów) ustalenia zużycia ciepła dokonuje się na podstawie średniego zużycia ciepła na m 2 powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku zwiększonego o 100%. 2. Jeśli odczyt podzielnia kosztów ogrzewania lub indywidualnego licznika ciepła nie został dokonany z powodów opisanych w pkt 1, które nie powstały z winy Użytkownika i Użytkownik niezwłocznie powiadomił administratora/zarządcę budynku o zaistniałym zdarzeniu, ustalenia zużycia ciepła dokonuje się na podstawie średniego zużycia ciepła na m 2 powierzchni użytkowej wszystkich lokali w budynku. 3. W przypadku zasilania więcej niż jednego budynku z grupowych węzłów cieplnych, stanowiących własność Miasta Łodzi i pozostających we władaniu administratora/zarządcy będącego jednostką gminną, koszty związane z utrzymaniem w należytym stanie technicznym budynku węzła, urządzeń grzewczych i instalacji, w tym usuwania awarii, pokrywane są przez właścicieli budynków zasilanych z węzła grupowego proporcjonalnie do zużycia ciepła przez poszczególne budynki. 4. W przypadku dostarczania ciepła do lokali w budynku, w którym część lokali został wyposażona w indywidualne liczniki ciepła a pozostałe nie, rozliczenie kosztów stałych następuje według zasad określonych w pkt VI ppkt 3.1 trite 1, a kosztów zmiennych według zasad określonych w w pkt VI ppkt 3.1 trite 2 po pomniejszeniu faktury o koszty wynikające ze wskazań indywidualnych liczników ciepła, którymi to kosztami obciążeni są Użytkownicy lokali opomiarowanych. VIII. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ. 1. Koszt dostawy energii cieplnej zużytej do podgrzania wody nie obejmuje ceny wody zimnej dostarczonej do lokalu, a jedynie wartość energii cieplnej zużytej do jej podgrzania. 2. Całkowite koszty podgrzania wody składają się z: a) kosztów stałych - obejmujących koszt mocy zamówionej i przesyłu dla celów ciepłej wody. Koszty stałe za podgrzanie wody łączone są z kosztami stałymi za centralne ogrzewanie i podlegają rozliczeniu w opłatach za centralne ogrzewanie. Koszty stałe naliczane są proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokalu; b) kosztów zmiennych - obejmujących koszty energii cieplnej dostarczonej do budynku na podgrzanie wody. 8

9 3.1. Dla poszczególnych lokali określa się koszt podgrzania 1 m 3 CW w oparciu o ilość i koszt dostarczonego ciepła oraz ilość podgrzanej wody na podstawie wskazań układu pomiarowo-rozliczeniowego Jeżeli układ pomiarowo rozliczeniowy nie wyodrębnia ilości energii cieplnej niezbędnej do podgrzania wody, jej wielkość określa się procentowo w oparciu o średnie zużycie energii cieplnej zużytej do podgrzania wody w miesiącach poza sezonem grzewczym W przypadku lokali nieopomiarowanych przyjmuje się, że ilość podlegającej podgrzaniu wody zimnej stanowi 40 % całkowitego normatywnego zużycia wody zimnej w lokalu Przeniesienie kosztów zmiennych podgrzania wody na indywidualnych użytkowników odbywa się w oparciu o zasady wynikające z REGULAMINU ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW W BUDYNKACH WIELOLOKALOWYCH ZARZĄDZANYCH/ADMINISTROWANYCH PRZEZ ADMINISTRACJE ZASOBÓW KOMUNALNYCH W ŁODZI Wodomierze zainstalowane w lokalach spełniają jednocześnie funkcję podzielników kosztów. 5. Zasady rozliczania nadpłat i niedopłat obowiązują jak przy rozliczaniu kosztów CO 6. Rozliczenie kosztów podgrzania ciepłej wody dokonywane jest w terminie do 30 czerwca następnego roku po upływie okresu rozliczeniowego. IX. ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ ZUŻYTEJ DO POTRZEB CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W LOKALACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY USYTUOWANYCH W BUDYNKACH WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH (NIE ADMINISTROWANYCH PRZEZ ADMINISTRACJE ZASOBÓW KOMUNALNYCH W ŁODZI). 1. W lokalach stanowiących własność Miasta Łodzi położonych w budynkach pozostających w administrowaniu podmiotów nie będących jednostkami gminy Łódź, rozliczeń kosztów energii cieplnej zużytej do potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody dokonuje się według zasad określonych w regulaminach rozliczeń wprowadzonych przez te podmioty na podstawie art.45a ust. 10 Prawa energetycznego. W przypadku braku stosownego regulaminu, dla tych lokali stosuje się zasady rozliczeń ciepła przyjęte w niniejszym regulaminie. 2. Miesięczne opłaty zaliczkowe na pokrycie kosztów ciepła Użytkownik lokalu gminnego wnosi w wysokości ustalonej przez zarządy wspólnot mieszkaniowych od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie podjęcia w tej sprawie uchwały danej wspólnoty mieszkaniowej. 3. W budynkach wspólnot mieszkaniowych Użytkownicy lokali gminnych otrzymują rozliczenia indywidualne kosztów dostawy ciepła do potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody w okresie 3 miesięcy od dostarczenia do administratora/zarządcy prawidłowego rozliczenia od wspólnoty mieszkaniowej kosztów przypadających na gminę. 9

10 X. PRZEPISY KOŃCOWE 1. Jeżeli w ciągu okresu rozliczeniowego nastąpią zmiany w warunkach dostawy energii cieplnej, które mogą spowodować zwiększenie kosztów c.o., dopuszcza się korektę opłat zaliczkowych. 2. W przypadku zmiany Użytkownika w tracie okresu rozliczeniowego rozliczenia kosztów zużycia ciepła na cele CO i CW dokonuje się z dotychczasowym i nowym Użytkownikiem stosownie do wskazań urządzeń pomiarowych lub podzielników kosztów albo proporcjonalnie do okresu rozliczeniowego. 3. Użytkownik zobowiązany jest udostępnić swój lokal administratorowi/zarządcy budynku lub Firmie zewnętrznej w celach odczytowych i kontrolnych zainstalowanych urządzeń. 4. Użytkownik lokalu nie może dokonywać jakichkolwiek zmian w instalacji centralnego ogrzewania (np. wymiany grzejnika, usunięcia lub powiększenia kryzy). W przypadku stwierdzenia dokonania takich zmian przez administratora/zarządcę budynku, koszty związane z doprowadzeniem instalacji i urządzeń do właściwego stanu technicznego ponosi Użytkownik. 6. Użytkownik urządzeń pomiarowych (np. wodomierza, licznika ciepła, podzielnika kosztów, zaworów termostatyczne) jest obowiązany do kontroli prawidłowości ich działania. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu tych urządzeń Użytkownik jest obowiązany natychmiast powiadomić administratora/zarządcę budynku. Koszt naprawy lub wymiany uszkodzonych urządzeń, jeżeli szkoda powstała z winy Użytkownika, pokrywa Użytkownik. 7. Koszt legalizacji urządzeń pomiarowych pokrywa ich właściciel. 8. Reklamacje dotyczące rozliczenia kosztów dostawy ciepła do lokalu Użytkownik lokalu może składać na piśmie w siedzibie administratora/zarządcy w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania rozliczenia. 9. Regulamin wprowadza się do stosowania z dniem 17 czerwca 2015 r., przy czym rozliczenie kosztów dostawy energii cieplnej w roku 2014 może nastąpić na podstawie niniejszego regulaminu lub według zasad dotychczasowych. 10

KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH WYPOSAŻONYCH W LICZNIKI CIEPŁA

KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH WYPOSAŻONYCH W LICZNIKI CIEPŁA Załącznik do Uchwały Nr 04/15 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Jedność w Piasecznie z dn. 12.01.2015r. REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA DLA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH WYPOSAŻONYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ REGULAMIN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 7A/2011 Dyrektora Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych z dnia 01.02.2011 r. ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA, GAZU I ENERGII ELEKTRYCZNEJ W ZASOBACH

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń

R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń R E G U L A M I N R O Z L I C Z E Ń ciepła w budynkach własnych i zarządzanych przez Brodnickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BTBS) I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Podstawa prawna:

REGULAMIN. Podstawa prawna: REGULAMIN rozliczeń kosztów ciepła dostarczonego do lokali na cele ogrzewania lokali i podgrzewania wody we Wspólnocie Mieszkaniowej Przy Drodze w Iławie Podstawa prawna: 1. Statut Wspólnoty Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO CELÓW OGRZEWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA LOKALI POŁOŻONYCH W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK POSTANOWIENIA OGÓLNE W KRAKOWIE 1

Bardziej szczegółowo

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne

ogrzewanie budynki dzielą się na: Nowy Bocianek. opomiarowania budynków. 1. Ze względu na sposób rozliczania kosztów ciepła za centralne Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych w Spółdzielni Mieszkaniowej Bocianek w Kielcach. I. Postanowienia ogólne. 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do celów centralnego ogrzewania lokali opomiarowanych w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej nieruchomości wspólnej przy ul. Rapackiego 7A w Radomiu. I.

Bardziej szczegółowo

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach

I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach I Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania w lokalach ROZDZIAŁ I Postanowienia wstępne 1. Podstawę prawną w zakresie rozliczania za zużycie energii cieplnej stanowią

Bardziej szczegółowo

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7

0,8 0,9 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 0,9 0,8 0,9 0,9 0,8. przed 01.01.1983 r. 0,7 0,8 0,8 0,7 0,8 1,0 1,0 0,8 0,8 1,0 1,0 0,8 0,7 0,9 0,9 0,7 Zasady ogólne 1 Instalacje centralnego ogrzewania w budynku przyłączonym do sieci scentralizowanego zaopatrzenia w ciepło powinny być wyposażone w urządzenia niezbędne do indywidualnego rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. A. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami).

REGULAMIN. A. Ustawa z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2010r. Nr 243, poz. 1623, z późniejszymi zmianami). REGULAMIN INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO MIESZKAŃ I LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA

REGULAMIN I. PODSTAWA PRAWNA Załącznik nr 4 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW ORAZ DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z WŁAŚCICIELAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W BUDYNKU WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ W KWIDZYNIE

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody

Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody Załącznik nr 1 do Regulaminu gzm Zasady rozliczeń kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody 1 Koszty centralnego ogrzewania i ciepłej wody ustala się na poziomie kosztów

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Regulamin niniejszy zostaje wydany na podstawie 102 ust.1 pkt 13 Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej ARS w Szczecinie zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ARBUZOWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania, ustalenia opłat i

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. II. Montaż i odczyty ciepłomierzy kosztów centralnego ogrzewania.

Regulamin. II. Montaż i odczyty ciepłomierzy kosztów centralnego ogrzewania. Załącznik do uchwały nr 89/2011 Rady Nadzorczej RSM Ursus z dnia 15 grudnia 2011r. Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła w lokalach wyposażonych w ciepłomierze indywidualne w budynku mieszkalno-usługowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE.

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ENERGETYK W KRAKOWIE. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³

2.5. 40 % 3. Zasady rozliczania kosztów podgrzania wody użytkowej ( c.w.u). 3.1. 3.2. 3.3. 3.3.1. O m ²/ 3.3.2. 1 m ³ R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz wody zimnej i odprowadzania ścieków w Spółdzielni Mieszkaniowej w Gołdapi. Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Naliczenie kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do węzła cieplnego.

Naliczenie kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do węzła cieplnego. Regulamin naliczania kosztów zakupu ciepła z sieci miejskiej do celów grzewczych do budynków oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody w SBM TORWAR I.

Bardziej szczegółowo

z dnia 20 października 2014r.

z dnia 20 października 2014r. Zarządzenie Nr 1209/257/2014 Prezydenta Miasta Piły z dnia 20 października 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczania kosztów ciepła i ciepłej wody w budynkach zarządzanych przez Miejski Zakład

Bardziej szczegółowo

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ

ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA CIEPŁEJ WODY W ZASOBACH LOKATORSKO WŁASNOSCIOWEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ WRZESZCZ 1. Zasady rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i

Bardziej szczegółowo

Podstawa Prawna: I Postanowienia ogólne

Podstawa Prawna: I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do uchwały nr 18/2016 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej w Pułtusku REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów

R E G U L A M I N. indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów R E G U L A M I N indywidualnego rozliczania kosztów energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Nowy Bieżanów Ilekroć w regulaminie mowa jest o: 1 Spółdzielni rozumie się przez to Spółdzielnię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW I DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Koszty dostawy ciepła do budynków

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO LOKALI ORAZ POBIERANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja w Jeleniej Górze. Podstawa prawna: - ustawa Prawo energetyczne z

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w następujących aktach prawnych:

1. Regulamin opracowano w oparciu o postanowienia zawarte w następujących aktach prawnych: REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ ZUŻYWANEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODGRZANIA WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU PRZY UL... W PIEKARACH ŚLĄSKICH I. ZASADY OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa prawna. 2. Postanowienia ogólne

1. Podstawa prawna. 2. Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ dostarczanej do lokali mieszkalnych do celów centralnego ogrzewania i podgrzewania wody w Bełchatowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej 1. Podstawa prawna 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych.

R e g u l a m i n. dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. R e g u l a m i n dokonywania indywidualnego rozliczania energii cieplnej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Hutnik w Łaziskach Górnych. 1 1. Podstawa prawna niniejszego regulaminu : Statut Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA WSTĘPNE Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dla użytkowników lokali wyposażonych w podzielniki kosztów ogrzewania we wspólnotach mieszkaniowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r.

REGULAMIN. ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. REGULAMIN ROZLICZANIA CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻORACH z dnia 15.02.2011 r. Postanowienia niniejszego Regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY Czerwonackie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Os. Leśne 24C, 62-028 Koziegłowy tel. (0-61) 6520240-41, fax (0-61) 6520239 www.cztbs.pl e-mail: biuro@cztbs.pl Załącznik do Zarządzenia Prezesa

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE

R E G U L A M I N ZASADY OGÓLNE R E G U L A M I N podziału kosztów energii cieplnej na użytkowników lokali w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Barycz w Miliczu zużywanej na potrzeby ogrzewania i rozliczanej w oparciu o radiowe podzielniki

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. R E G U L A M I N rozliczania kosztów zużycia ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Olecku. Podstawa prawna: 1/ Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA OPŁAT I ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

REGULAMIN USTALANIA OPŁAT I ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ TEKST UJEDNOLICONY REGULAMIN USTALANIA OPŁAT I ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY W FORDOŃSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. Postanowienia wstępne. 1 1. Regulamin ustala zasady

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE

R E G U L A M I N POSTANOWIENIA OGÓLNE R E G U L A M I N Rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach komunalnych oraz Wspólnotach Mieszkaniowych będących w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania

Regulamin. zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania Regulamin zasad rozliczania kosztów centralnego ogrzewania obowiązujący w Spółdzielni Mieszkaniowej w Łambinowicach PODSTAWOE ZASADY PRAWNO ORGANIZACYJNE I EKONOMICZNE GOSPDOARKI CIEPLNEJ Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY ENERGII CIEPLNEJ DO LOKALI MIESZKALNYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE (TEKST JEDNOLITY) Regulamin zasad rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R.

R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA WŁOCŁAWEK, 2011 R. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE - 1-1 1. Rozliczeń kosztów energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzewania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 29 listopada 2013 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.116.2013 BURMISTRZA OLECKA w sprawie wprowadzenia regulaminów rozliczenia mediów w budynkach i lokalach wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości Na podstawie art.30 ust.2

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY REGULAMIN INDYWIDUALNEGO ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO LOKALI MIESZKALNYCH I LOKALI UŻYTKOWYCH BĘDĄCYCH W ZASOBACH WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości.

REGULAMIN. 2. Koszty dostawy ciepła rozliczane są oddzielnie dla poszczególnych nieruchomości. REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła dla potrzeb centralnego ogrzewania oraz dla podgrzania wody użytkowej w zasobach mieszkaniowych Spółdzielni Mieszkaniowej Budowlanych w Giżycku. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU

REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU REGULAMIN OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BUDOWLANI W BIAŁYMSTOKU I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy regulamin został opracowany na postawie

Bardziej szczegółowo

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania

7. Zasady indywidualnego rozliczenia kosztów ogrzewania REGULAMIN Określający zasady indywidualnego rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Skawinie zasilanych w energię cieplną przez MPEC S.A.

Bardziej szczegółowo

Dział I. Postanowienia ogólne:

Dział I. Postanowienia ogólne: REGULAMIN Tekst jednolity OKREŚLAJĄCY ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW I USTALANIA OPŁAT ENERGII CIEPLNEJ W LOKALACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RODZINA KOLEJOWA Dział I. Postanowienia ogólne: Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA. ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA. ul. Wiejska 8, Chorzów REGULAMIN SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA BARBARA ul. Wiejska 8, 41-503 Chorzów REGULAMIN rozliczania kosztów energii cieplnej na cele centralnego ogrzewania według podzielników kosztów oraz według powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY. Podstawy prawne Załącznik do Uchwały nr 95/2009 r. Zarządu ZBM Sp. z o.o. z dnia 14 grudnia 2009 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ENERGII CIEPLNEJ NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA I CENTRALNEJ CIEPŁEJ WODY 1 Podstawy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA

POSTANOWIENIA OGÓLNE PODSTAWOWE ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej, centralnego ogrzewania oraz podgrzewania wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej Młoda Rodzina Warszawa, ul. Relaksowa 37 I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawa Prawna

REGULAMIN. I. Podstawa Prawna REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na cele ogrzewania w budynkach nie wyposażonych w indywidualne liczniki ciepła i ustalania opłat z tego tytułu w Zwierzynieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody

Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do budynków i dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie wody Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 47/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dn. 19.09.2012 r. 2) nr 31/2014 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 27.10.2014 r. Regulamin rozliczania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody.

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody. TEKST UJEDNOLICONY Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych dla celów centralnego ogrzewania i ciepłej wody. I. Podstawa prawna Regulamin rozliczania kosztów ciepła

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ DOSTARCZANEJ DO LOKALI ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W ZASOBACH SM MORSBUD W SZCZECINIE SPIS TREŚCI: I. PODSTAWA PRAWNA.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 5 /2016 z dnia r.

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 5 /2016 z dnia r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 5 /2016 z dnia 29.02.2016r. Regulamin rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie w Spółdzielni Mieszkaniowej Ostoja"

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 11/2016 z dnia 28 września 2016r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY

ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW ENERGII CIEPLNEJ NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA I PODGRZANIA WODY Tekst jednolity obejmujący: Tekst pierwotny: 27.08.2013r.; Aneks nr 1 z 28.01.2014 r.; Aneks

Bardziej szczegółowo

Regul am in roz licz eń k osztów ene rgii c iep l nej p rzez nac zone j na og rzewani e b udynków w zas oba ch

Regul am in roz licz eń k osztów ene rgii c iep l nej p rzez nac zone j na og rzewani e b udynków w zas oba ch Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej nr 23/IX/2015 z dnia 28.09.2015 r. Regulamin rozliczeń kosztów energii cieplnej przeznaczonej na ogrzewanie budynków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej "Nad Wartą"

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Regulamin rozliczeń kosztów zakupu ciepła dla ogrzewania lokali i podgrzania wody w Jeleniogórskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - tekst jednolity na dzień 12.01.2010r.- Część I. Postanowienia ogólne. 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków we Wspólnocie Mieszkaniowej Roślinna przy ul. Roślinnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych.

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i sposobu ustalania opłat za ogrzewanie mieszkań i lokali użytkowych. 1 Koszty centralnego ogrzewania mieszkań rozlicza się dla wszystkich budynków

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

R e g u l a m i n. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o: R e g u l a m i n rozliczania kosztów gazu na cele ogrzewania i cele przygotowania ciepłej wody w budynkach posiadających lokalne kotłownie gazowe i ustalenia opłat z tego tytułu w Zwierzynieckiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1.

I. Postanowienia ogólne. 1. Regulamin naliczania kosztów zakupu gazu z sieci miejskiej do celów grzewczych w budynkach wyposażonych w kotłownie własne oraz dokonywania rozliczeń z użytkownikami lokali za centralne ogrzewanie i podgrzewanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI

Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania przy zastosowaniu podzielników kosztów ogrzewania oraz ciepłomierzy lokalowych w SML-W ROZŁOGI 1 Na podstawie : -Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI UŻYTKOWYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 03 z dnia 15.02.2013r. Dyrektora Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Rozliczania dostawy mediów do lokali użytkowych w budynkach stanowiących własność Gminy

Bardziej szczegółowo

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW OGRZEWANIA Z ZASTOSOWANIEM PODZIELNIKÓW KOSZTÓW OGRZEWANIA DLA UŻYTKOWNIKÓW LOKALI W BUDYNKACH W OSTROWIECKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

1 Podstawy prawne. 2 Postanowienia ogólne

1 Podstawy prawne. 2 Postanowienia ogólne REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA ZIMNEJ WODY, CIEPŁEJ WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW W LOKALCH MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ PGM SPÓŁKA Z O.O. 1 Podstawy prawne Do opracowania niniejszego

Bardziej szczegółowo

1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu wprowadza się następujące pojęcia: 1) CO centralne ogrzewanie,

1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu wprowadza się następujące pojęcia: 1) CO centralne ogrzewanie, REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW DOSTAWY CIEPŁA DO BUDYNKÓW, KOSZTÓW DOKONYWANIA ROZLICZEŃ Z UŻYTKOWNIKAMI LOKALI ZA CENTRALNE OGRZEWANIE I PODGRZANIE WODY W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ USTRONIE I. Podstawa

Bardziej szczegółowo

ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI

ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI R E G U L A M I N ROZLICZANIA KOSZTÓW CIEPŁA I USTALANIA OPŁAT Z TEGO TYTUŁU DLA LOKALI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ AGAT W ZŁOTORYI 1. Postanowienia ogólne 1.1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN

REGULAMIN ROZLICZANIA DOSTAWY MEDIÓW DO LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKACH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY OLSZTYN Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 03 z dnia 15.02.2013r. Dyrektora Zakładu Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie Rozliczania dostawy mediów do lokali mieszkalnych w budynkach stanowiących własność Gminy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Ostrołęce

REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Ostrołęce REGULAMIN rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych i użytkowych Spółdzielni Mieszkaniowej CENTRUM w Ostrołęce Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I.

Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Regulamin rozliczania kosztów za dostawę centralnej ciepłej wody użytkowej w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej Na Kozłówce. I. Akty prawne 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne

I. Postanowienia wstępne Tekst jednolity Regulaminu uchwalonego w dniu 19.12.2011 r. z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej uchwałą nr 48/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 19.09.2012 r. Regulamin rozliczania kosztów dostawy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody oraz kosztów dostawy wody i odprowadzenia ścieków we Wspólnocie Mieszkaniowej Roślinna przy ul. Roślinnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA w Spółdzielni Mieszkaniowej ODBUDOWA w Nidzicy I. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego regulaminu mają zastosowanie do wszystkich lokali

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I. Podstawa prawna

Regulamin. I. Podstawa prawna Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynkach wspólnot mieszkaniowych, administrowanych przez Kościerskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kościerzynie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2013 Dyrektora Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Chełmnie w sprawie wprowadzenia regulaminu rozliczenia kosztów dostarczonej wody i odprowadzanych ścieków w nieruchomościach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. zasad rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku.

REGULAMIN. zasad rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku. REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania w Spółdzielni Mieszkaniowej w Ciechocinku. TEKST JEDNOLITY I. Podstawa prawna. 1. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia wstępne

I. Postanowienia wstępne Tekst jednolity Regulaminu uchwalonego w dniu 19.12.2011 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałami: 1) nr 48/2012 Rady Nadzorczej Spółdzielni z dnia 19.09.2012 r. 2) nr 32/2014 Rady nadzorczej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW

REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW REGULAMIN ROZLICZEŃ KOSZTÓW DOSTAWY MEDIÓW - Tekst jednolity - ROZDZIAŁ I Niniejszy Regulamin dotyczy zasobów Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, zwanej dalej,,spółdzielnią. Rozliczenia kosztów centralnego

Bardziej szczegółowo

1. Poniższy regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła stosuje się w budynkach

1. Poniższy regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła stosuje się w budynkach 1 REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA W BUDYNKACH WIELOLOKALOWYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Poniższy regulamin rozliczania kosztów zużycia ciepła stosuje się w budynkach wielolokalowych rozliczanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA W NIERUCHOMOŚCIACH WYPOSAŻONYCH W PODZIELNIKI CIEPŁA

REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA W NIERUCHOMOŚCIACH WYPOSAŻONYCH W PODZIELNIKI CIEPŁA Tekst jednolity 25.01.2015 r. REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA CIEPŁA NA CELE CENTRALNEGO OGRZEWANIA W NIERUCHOMOŚCIACH WYPOSAŻONYCH W PODZIELNIKI CIEPŁA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 39/2011 z dnia 09.12.2011r Rady Nadzorczej SML-W Mazowsze w Ciechanowie R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy ciep a w SML-W MAZOWSZE w Ciechanowie I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń

Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej do budynków i dokonywania rozliczeń Załącznik do uchwały Nr 146/18/2016 Rady Nadzorczej SM Czuby z dnia 22.11.2016 r. REGULAMIN rozliczania kosztów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 233 16023 Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 listopada 2010 r.

Dziennik Ustaw Nr 233 16023 Poz. 1531 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 19 listopada 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 233 16023 Poz. 1531 Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 206, poz. 1367) zarządza

Bardziej szczegółowo

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie.

Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie. Regulamin w sprawie zasad rozliczania kosztów CO, CWU i zimnej wody oraz odprowadzenia ścieków w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej w Wąbrzeźnie. I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin dotyczy zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania Podstawa prawna:

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania Podstawa prawna: Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej dostarczonej do lokali mieszkalnych i użytkowych dla celów centralnego ogrzewania Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. -Prawo spółdzielcze (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków

REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Dzierżoniowie nr 21/2012 REGULAMIN zasad rozliczania kosztów dostawy wody i odprowadzania ścieków Podstawa prawna: -Ustawa z dnia 7.06.2001r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM

REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM REGULAMIN ROZLICZANIA ZUŻYCIA WODY W ZASOBACH JSM Załącznik do Uchwały RN JSM nr 2/2007 z dnia 1 lutego 2007 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1 Woda zimna jest dostarczana do budynków mieszkalnych dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N

ZAŁĄCZNIK NR 1. DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR 88/2008 z dnia 27.11.2008r. R E G U L A M I N ROZLICZEŃ INDYWIDUALNYCH KOSZTÓW PALIWA GAZOWEGO NA POTRZEBY CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ PODGRZANIA WODY W ZASOBACH SM CHEŁM (tekst

Bardziej szczegółowo

Treść zarządzenia zamieszczona jest na wewnętrznych stronach intranetu ZGM.

Treść zarządzenia zamieszczona jest na wewnętrznych stronach intranetu ZGM. NO-0210-26/09 ZARZĄDZENIE NR 26/09 Dyrektora Zarządu Gospodarki Mieszkaniowe w Legnicy z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie regulaminu rozliczania kosztów energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi

Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód w Łodzi Regulamin rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Radogoszcz-Zachód" w Łodzi stanowiący Aneks do Regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz ustalania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 2. Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1443).

REGULAMIN. 2. Ustawa Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (tekst jednolity Dz. U. 2013, poz. 1443). REGULAMIN ROZLICZANIA KOSZTÓW ZIMNEJ I CIEPŁEJ WODY ORAZ PODGRZANIA WODY. ZASADY WYMIANY I UŻYTKOWANIA WODOMIERZY Z MODUŁEM RADIOWYM W ZASOBACH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W CIECHOCINKU. Podstawa prawna.

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia wstępne

1. Postanowienia wstępne REGULAMIN rozliczeń kosztów dostawy energii cieplnej, wody i odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystości stałych w budynkach Poznańskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. rozliczania kosztów dostarczania energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej

REGULAMIN. rozliczania kosztów dostarczania energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej Załącznik do Zarządzenia nr Prezydenta Miasta Jeleniej Góry z dn w sprawie zatwierdzenia regulaminu rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej zużywanej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI

REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI REGULAMIN ZASAD ROZLICZANIA KOSZTÓW ZUŻYCIA WODY I ODPROWADZENIA ŚCIEKÓW ORAZ USTALANIA OPŁAT ZA WODĘ I ŚCIEKI W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWEJ W RYPINIE REGULAMIN ZASAD ROZLICZENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem

REGULAMIN. Rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem REGULAMIN Rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i ciepłej wody w Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowem I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin dotyczy zasad gospodarki zasobami mieszkaniowymi w zakresie indywidualnego

Bardziej szczegółowo

II. Postanowienia ogólne Przez użyte w regulaminie określenia i definicje należy rozumieć:

II. Postanowienia ogólne Przez użyte w regulaminie określenia i definicje należy rozumieć: Regulamin indywidualnego rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ustalania wysokości opłat zaliczkowych w budynkach mieszkalnych położonych w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz. 1568

Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz. 1568 Warszawa, dnia 28 września 2016 r. Poz. 1568 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 września 2016 r. w sprawie opłat za używanie lokali mieszkalnych będących w dyspozycji Agencji Mienia Wojskowego

Bardziej szczegółowo

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami).

1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. nr 115 poz. 1229 z 2001r. z późniejszymi zmianami). R E G U L A M I N rozliczania kosztów dostawy wody zimnej i odprowadzania ścieków z lokali mieszkalnych i użytkowych Siemianowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej I.Podstawa prawna 1.Ustawa z 18 sierpnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie

R E G U L A M I N. rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie R E G U L A M I N rozliczania kosztów energii cieplnej w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko Własnościowej w Grajewie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą opracowania takiego Regulaminu jest Ustawa o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Piast w Katowicach.

R E G U L A M I N rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Piast w Katowicach. R E G U L A M I N rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w Spółdzielni Mieszkaniowej Piast w Katowicach. Podstawa prawna: 1.Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Rozdział I. Podstawa prawna.

R E G U L A M I N. Rozdział I. Podstawa prawna. Załącznik do uchwały nr 65 Rady Nadzorczej z dnia 25.10.2011 r. R E G U L A M I N rozliczania zużycia wody zimnej i ciepłej w zasobach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Michałów w Radomiu Rozdział

Bardziej szczegółowo