ul. Wyspia skiego 16/4, Pozna tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Wyspia skiego 16/4, 60-751 Pozna tel. 0-61 8 66 28 83 e-mail:wydawnictwo@wsb.net.pl www.wsb.net.pl"

Transkrypt

1 PRZEGL D NAUKOWO-METODYCZNY EDUKACJA DLA BEZPIECZE STWA ROK III NUMER 4 (9) Pozna 2010

2 2 Rada Programowa Piotr Kwiatkiewicz (przewodnicz cy) Daniel Fic Stefan Filary Tomasz Fro owicz Magdalena Gawro ska-garstka Ma gorzata Ku Henryk Lisiak Waldemar agodowski Astrid M czkowska-christiansen Bronis aw Roc awski Adrian Siadkowski Renata Suchenek Recenzenci dzia ów Bezpiecze stwo Narodowe: prof. dr hab. in. Józef Buczy ski Bezpiecze stwo Wewn trzne: prof. dr hab. Micha P achta Redakcja dr Piotr Kwiatkiewicz Korekta i sk ad komputerowy Anna Panfil Copyright 2010 by ydawnictwo Wy szej Szko y Bezpiecze stwa All rights reserved Wszelkie prawa zastrze one. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie ca o ci lub fragmentów niniejszej publikacji bez zgody wydawcy zabronione. ISSN ydawnictwo Wy szej Szko y Bezpiecze stwa ul. Wyspia skiego 16/4, Pozna tel Druk i oprawa: Drukarnia MADO ul. Warszawska 52, 46, ysomice tel

3 3 SPIS TRE CI S owo wst pne... 5 I. BEZPIECZE STWO NARODOWE... 7 Grzegorz TOKARZ Najwa niejsze postanowienia umów i porozumie mi dzy III Rzeczpospolit a Islamsk Republik Iranu Piotr KWIATKIEWICZ Kurdowie a kwestia bezpiecze stwa wewn trznego Iraku w latach Grzegorz TOKARZ Stosunki mi dzy III Rzeczpospolit a Arabsk Republik Egiptu w wietle zawartych umów i porozumie Remigiusz ROSICKI Mi dzynarodowe i europejskie koncepcje zrównowa onego rozwoju Edyta LACHCI SKA Bezpiecze stwo transferu p atno ci w Internecie Remigiusz ROSICKI O suwerenno ci. Pocz tki rozwa a o suwerenno ci II. BEZPIECZE STWO WEWN TRZNE Rafa KANIA, Marcin PIOTROWSKI Wieloznaczno pojmowania istoty bezpiecze stwa. Kilka refleksji z perspektywy historii my li polityczno-prawnej Jacek DWORZECKI Negocjacje policyjne w Polsce (zarys zagadnienia) Artur WALCZUK Zarys dzia alno ci Polskich Kontyngentów Policyjnych Jacek DWORZECKI Sport w szeregach Policji Pa stwowej II Rzeczypospolitej Monika MAGDZIAK, Weronika ROSIAK-RYCZKOWSKA Jako ycia zawodowego w kontek cie bezpiecze stwa

4 4 Contents Introduction... 5 I. NATIONAL SECURITY... 7 Grzegorz TOKARZ The most important resolutions and agreements between the 3rd Republic of Poland and the Islamic Republic of Iran Piotr KWIATKIEWICZ The Kurds and the question of internal safety of Iraq in the years Grzegorz TOKARZ Relationship between the Third Republic of Poland and the Arab Republic of Egipt with the scope of the reached agreements and resolutions. 37 Remigiusz ROSICKI International and European concepts of balanced development Edyta LACHCI SKA Security of payment transfer on the Internet Remigiusz ROSICKI On sovereignity. The beginings of considerations on sovereignity 63 II. INTERNAL SECURITY Rafa KANIA, Marcin PIOTROWSKI Ambiguity in understanding of the principles of safety. A few reflections from the perspective of the history of political and legislative thought Jacek DWORZECKI Police negotiations in Poland (an outline of the subject).. 90 Artur WALCZUK An outline of Polish Police Contingents activity Jacek DWORZECKI Sport in Polish National Police of the Second Republic of Poland Monika MAGDZIAK, Weronika ROSIAK-RYCZKOWSKA The quality of professional life from the perspective of safety

5 5 Szanowni Pa stwo, Min y ju trzy lata, odk d w Pa stwa r ce trafi pierwszy numer naszego kwartalnika. Ka de kolejne wydanie Przegl du Naukowo-Metodycznego Edukacja dla Bezpiecze stwa ugruntowywa o pozycj periodyku w niezwykle bogatej ofercie czasopism naukowych. Poruszana na jego amach problematyka ci le wi za a si z zakresem dyscyplin i specjalno ci uprawianych w Wy szej Szkole Bezpiecze stwa z siedzib w Poznaniu. Szeroki obszar badawczy pozostawa z pewno ci elementem przyci gaj cym uwag zainteresowanych. Wspomniane miejsce, o czym nie mo na zapomnie, zapewni a mu oryginalno ukazuj cych si na jego amach tekstów. Ta oryginalno, po czona z merytorycznym profesjonalizmem ich autorów, sta a si znakiem firmowym tego pisma. Maj c wiadomo up ywu czasu i post puj cych wraz z nim zmian, zdecydowali my si dokona pewnych modyfikacji w istniej cej dot d formule periodyku i zamieszczanych w nim artyku ów oraz recenzji. Sedno innowacji polega na gruntownej selekcji tekstów pod wzgl dem zawartych w nich tre ci oraz zastosowaniu odmiennych ni dot d stosowane kryteriów doboru tematyki przy jednoczesnym wprowadzeniu streszcze oraz podsumowa w jednym z j zyków konferencyjnych. Zabieg ten uznali my za swoiste signum temporis. czy si ono bowiem w znacznej mierze z kierunkami rozwoju wspó czesnych bada naukowych i coraz wyra niej odciskaj cym na nich swe pi tno procesem globalizacji. Wyniki najcz ciej d ugoletnich i mudnych naukowych poszukiwa staj si za jego spraw powszechnie znane w ca ym wiecie. Niezwykle istotn, wr cz kluczow spraw pozostaje zatem sposób ich publikacji. Wszelkie ograniczenia, jakie nios y za sob bariery j zykowe stopniowo staj si anachronizmem. St d te, by dotrzyma kroku wyzwaniom, jakie stawia przed nauk przysz o, w tym rosn cym oczekiwaniom wobec standardów publikacji wyników, oddajemy niniejszy numer w nowej formule. Mamy nadziej, e przypadnie ona Pa stwu do gustu, a jednocze nie spe ni wymogi nowoczesnego przekazu naukowego. Dziewi ty numer Przegl du daje Pa stwu mo liwo bli szego zapoznania si z tematyk bezpiecze stwa w aspektach narodowym i wewn trznym. W cz ci pierwszej w dziale po wi conym pierwszemu z zagadnie znalaz y si teksty poruszaj ce zwi zan z nim problematyk w kontek cie historycznym, a tak e dotykaj ce g bi spraw daj cych si okre li mianem tera niejszych. Tak te, zgodnie z nadmienion kolejno ci, Grzegorz Tokarz w swych artyku ach analizuje najwa niejsze postanowienia umów i porozumie zawartych mi dzy III Rzeczpospolit i Islamsk Republik Iranu oraz rozwój stosunków mi dzy III Rzeczpospolit i Arabsk Republik Egiptu. Piotr Kwiatkiewicz poruszy natomiast problematyk bezpiecze stwa wewn trznego Iraku w drugiej po owie XX wieku. Niezwykle aktualne, stanowi ce swoiste signum temporis sprawy zwi zane z problematyk bezpiecze stwa transferu p atno ci w Internecie, sta y si przedmiotem rozwa a Edyty lachci skiej. Autorka na wietli a plusy i minusy handlu elektronicznego oraz zabezpiecze stosowanych przy transakcjach kupna/sprzeda y. Remigiusz Rosicki zaprezentowa natomiast w swym artykule mi dzynarodowe i europejskie koncepcje zrównowa onego rozwoju podkre laj c najwa niejsze aspekty w kszta towaniu i ochronie rodowiska przez spo eczno mi dzynarodow. Dzia zamyka publika-

6 6 cja tego samego Autora po wi cona poj ciu suwerenno ci i pocz tkom rozwa a na ten temat. Cz druga porusza zagadnienia zwi zane z bezpiecze stwem wewn trznym. Otwiera j artyku Jacka Dworzeckiego przedstawiaj cy zarys negocjacji policyjnych narz dzia stosowanego do rozwi zywania sytuacji nadzwyczajnych z udzia em np. zamachowców czy samobójców. W swoim artykule Autor poruszy ponadto temat sportu w szeregach Policji Pa stwowej w II Rzeczpospolitej. W tek policyjny kontynuuje równie Artur Walczuk, omawiaj c dzia alno polskich kontyngentów policyjnych delegowanych do pe nienia s u by w misjach mi dzynarodowych. Dziewi te wydanie naszego kwartalnika zamyka artyku Moniki Magdziak i Weroniki Rosiak-Ryczkowskiej po wi cony jako ci ycia zawodowego. Sk adamy serdeczne podzi kowania Autorom poszczególnych artyku ów za przyj cie zaproszenia do dyskursu na amach Przegl du Naukowo-Metodycznego Edukacja dla bezpiecze stwa, bez udzia u których zeszyt ten nie móg by powsta. yczymy wszystkim interesuj cej lektury. Przewodnicz cy Rady Programowej Wydawnictwa WSB dr Piotr Kwiatkiewicz

7 7 Bezpiecze stwo Narodowe

8 8

9 9 Grzegorz TOKARZ Uniwersytet Wroc awski, Instytut Studiów Mi dzynarodowych NAJWA NIEJSZE POSTANOWIENIA UMÓW I POROZUMIE MI DZY III RZECZPOSPOLIT A ISLAMSK REPUBLIK IRANU Streszczenie Iran nale y do najwa niejszych krajów Bliskiego Wschodu. Wspó czesne stosunki Polski i Iranu nie maj charakteru priorytetowego. Wynika to z koncepcji geopolitycznych, jakie przyj li politycy polscy. Podpisane umowy wiadcz o tym dobitnie. Summary The Republic of Iran is one of most important countries in the Middle East. Nowadays, our bilateral relations with this country aren t a priority. For political thinkers in Poland, Iraq is not a geopolitical aim. The agreements signed by both countries prove the latter to be the case. Iran nale y do najwi kszych i najbardziej znacz cych pa stw Bliskiego Wschodu. Zamieszkuje go ponad 72 milionów osób, jego obszar liczy km 2, z czego 12 tys. s to wody terytorialne. Pa stwo to posiada du e z o a ropy naftowej, gazu ziemnego, w gla i innych kopalin. Wed ug danych z 1994 r. Iran wydoby 171 milionów ton ropy naftowej, jest to 5,7% produkcji wiatowej. Za Iranem znalaz si : Kuwejt 3,2%, Irak 1,1% czy w Europie: Norwegia 3,8%, a w Ameryce: Wenezuela 4,4%. Wa nym elementem, który decyduje o sile naftowej Iranu s jego sieci przesy owe, infrastruktura ruroci gów przedstawia si nast puj co: skondensowanych 7 km, skondensowano-gazowych km, gazowych km, LPG 570 km, ropoci gów km, paliw przetworzonych km. 1 Kluczowym porozumieniem, jakie zawar y ze sob III Rzeczpospolita i Iran by- a Umowa handlowa mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Islamskiej Republiki Iranu, która zosta a podpisana w Teheranie 2 pa dziernika 1990 r. Strona polska i ira ska zobowi za y si, e ka da z nich b dzie popiera kontakty gospodarcze mi dzy obydwoma krajami, nie tylko dba o ich rozwój, ale równie o ich jak najwi ksz ró norodno. Wa nym zapisem by o to, i towary, które stan si obiektem handlu, b d posiada y standardy jako ciowe takie, jakie obowi zuj czy to w Iranie, czy te w Polsce. Zaznaczono w powy szej Umowie, i strona ira ska b dzie sprzyja organizowaniu ro nego rodzaju targów polskich na swoim terytorium, do podobnej zasady zobowi za si partner polski. Ustalono, e powstanie Komisja Mieszana, w sk ad której wejd osoby reprezentuj ce Iran i Rzeczpospolit, jej spotkania powinny odbywa si w stolicach obu pa stw (na przemian) na pro b jednej ze stron. Umowa powy sza wymienia cztery punkty, którymi Komisja powinna si zajmowa : jest to ocena, czy zapisy Umowy s realizowane, jakie s mo liwo ci rozwoju wzajemnych kontaktów handlowych, analizo- 1 Iran , por. R. Matykowski (red.): Encyklopedia Gutenberga. Aktualizacje encyklopedyczne. Suplement do Wielkiej Ilustrowanej Encyklopedii Powszechnej Wydawnictwa Gutenberga. t. 10, s

10 10 waniem jakie rodki nale y podj, aby zdynamizowa wspó prac oraz przedstawianie odpowiednich zalece. Umowa powy sza zosta a zawarta na trzy lata, je li najpó niej trzy miesi ce przed jej wyga ni ciem nie zostanie przez jedn ze stron w sposób pisemny wypowiedziana, przed u a si jej wa no o rok nast pny. Wej- cie w ycie tej Umowy mia o mie miejsce 30 dni od wymiany not listopada 2001 r. rz d polski wyda O wiadczenie, zawiera o ono informacj o ratyfikacji przez Prezydenta Polski Umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji (25 lipca 1999 r.) porozumienie wchodzi o w ycie od 30 pa dziernika 2001 r. Umowa powy sza zosta a podpisana w stolicy Iranu Teheranie w dniu 2 pa dziernika 1998 r. 3 Stwierdzono, e oba pa stwa uznaj potrzeb pog bienia wspó pracy gospodarczej, która przynie mo e wymierne korzy ci umawiaj cym si stronom (co wynika z ich potencja u gospodarczego). Strona polska stwierdzi a, e b dzie pomaga obywatelom Rzeczpospolitej, którzy chcieliby inwestowa w Iranie, podobnie Ira czycy zobowi zali si, e udziel poparcia mieszka com Iranu pragn cym prowadzi interesy w Polsce. Przy czym inwestycje ira skie w Polsce i polskie w Iranie b d traktowane w ten sam sposób, co inwestycje rodzimych przedsi biorców. Porozumienie zawiera zapis, e istnieje mo liwo wyw aszczenia czy nacjonalizacji inwestycji, jakie poczyni y obie strony w umawiaj cych si pa stwach. Jednak jedynym powodem takiego dzia ania mog by cele publiczne, przy czym wyw aszczona strona musi otrzyma godziwe odszkodowanie. Wzi to równie pod uwag fakt, e ka dy z dwóch krajów mo e ponie powa ne straty w wyniku udzia u w potencjalnym konflikcie zbrojnym czy rewolucji. W przypadku takowych strat inwestorzy polscy w Iranie i ira scy w Polsce b d traktowani tak samo, jak rodzimi przedsi biorcy. Wa ne s zapisy dotycz ce rozstrzygania sporów, w Umowie powy szej znajduje si zapis o 1) Rozstrzyganiu sporów mi dzy umawiaj c si Stron a inwestorem drugiej umawiaj cej si Strony i 2) Rozstrzyganie sporów mi dzy umawiaj cymi si Stronami. W pierwszym przypadku nale y próbowa rozwi za spór w sposób polubowny i za pomoc konsultacji. Je li nie odniesie to skutku, mo na spraw skierowa do w a ciwych s dów lub do trybuna- u arbitra owego, sk adaj cego si z trzech osób (reprezentant jednej i drugiej strony oraz przewodnicz cy, wybrany przez nich lub w przypadku braku porozumienia w tej kwestii wskazany przez Przewodnicz cego Mi dzynarodowego Trybuna u Arbitra owego Mi dzynarodowej Izby Handlowej). W przypadku drugim, równie nale y spraw stara si za atwi w drodze negocjacji i polubownie, je li jest to niemo liwe, sprawa powinna trafi do trybuna u arbitra owego (po jednym przedstawicielu ka dej strony, którzy wybior przewodnicz cego, je li si to nie uda, nale y odwo a si do decyzji Przewodnicz cego Mi dzynarodowego Trybuna u Sprawiedliwo ci). Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku decyzje Trybuna u s wi ce dla obu krajów. Powy sza Umowa zosta a podpisana na dziesi lat, je li adna ze stron z wyprzedzeniem sze ciu miesi cy od jej wyga ni cia nie wymówi tego porozumienia, wtedy nadal ona obowi zuje. W przypadku inwe- 2 Umowa handlowa mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Islamskiej Republiki Iranu O wiadczenie Rz dowe z dnia 14 listopada 2001 r. w sprawie mocy obowi zuj cej Umowy o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Islamskiej Republiki Iranu, sporz dzonej w Teheranie dnia 2 pa dziernika 1998, Dziennik Ustaw ', 2002, nr 22, poz. 218

11 11 stycji, które zosta y poczynione w trakcie obowi zywania Umowy, przepisy tej ostatniej obowi zuj przez nast pne 10 lat od jej wyga ni cia. Podkre li przy tym nale y, e Iran zaznaczy, e Umowa dotyczy tych inwestycji, które zosta y zatwierdzone przez Organizacj do Spraw Inwestycji, Pomocy Gospodarczej i Technicznej Iranu, je li chodzi o Rzeczpospolit, to Umowa dotyczy wszystkich inwestycji ira skich. 4 W dniu 14 grudnia 2006 r. ukaza o si O wiadczenie Rz dowe, w którym zapisano, i 9 marca 2000 r. Prezydent Rzeczpospolitej ratyfikowa Umow mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów. Powy sze porozumienie zawarto 2 pa dziernika 1998 r., wesz o w ycie 1 grudnia 2006 r. 5 Powy sza Umowa precyzuje istniej ce podatki, których w szczególno ci dotyczy, s to podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek dochodowy od osób prawnych (strona polska) i bezpo redni podatek od dochodu (strona ira ska). Jednocze nie zaznaczono, e powy sza Umowa dotyczy b dzie podatków podobnego rodzaju, które zostan wprowadzone przez jedn ze stron w trakcie obowi zywania powy szego porozumienia, napisano w tym porozumieniu, e za podatki od dochodu uwa a si wszystkie podatki, które pobiera si od ca ego dochodu albo od jego cz ci, w czaj c podatki od zysku z przeniesienia w asno ci maj tku ruchomego lub nieruchomego, podatki od ogólnych kwot wynagrodze wyp acanych przez przedsi biorstwo, jak równie podatki od przyrostu maj tku. 6 Umowa w sposób dok adny opisuje wszelkie kwestie dotycz ce unikania podwójnego opodatkowania (miejsce zamieszkania i siedziba art. 4, zak ad art. 5, dochód z nieruchomo ci art. 6, zyski przedsi biorstw art. 7, transport mi dzynarodowy art. 8, przedsi biorstwa powi zane art. 9, dywidendy art. 10, odsetki art. 11, nale no ci licencyjne art. 12, zyski z przeniesienia w asno ci maj tku art. 13, wolne zawody art. 14, praca najemna art. 15, wynagrodzenia cz onków organów spó ki art. 16, arty ci i sportowcy art. 17, renty i emerytury art. 18, funkcje publiczne art. 19, nauczyciele i studenci art. 20, inne dochody art. 21, unikanie podwójnego opodatkowania art. 22, równe traktowanie art. 23, procedura wzajemnego porozumienia si art. 24, wymiana informacji art. 25, cz onkowie misji dyplomatycznych i urz dów konsularnych art. 26). Podkre li nale y, e powy sza Umowa mia a obowi zywa do czasu, a która ze stron nie wypowie jej, przy czym nie pó niej ni 6 miesi cy przed ko cem roku kalendarzowego. 7 4 Umowa o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Islamskiej Republiki Iranu, sporz dzona w Teheranie dnia 2 pa dziernika 1998, Dziennik Ustaw, 2002, nr 22, poz O wiadczenie Rz dowe z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie mocy obowi zuj cej Umowy mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodów, podpisanej w Teheranie dnia 2 pa dziernika 1998 r., Dziennik Ustaw, 2006, nr 244, poz Umowa mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, Dziennik Ustaw, 2006, nr 244, poz Ibidem. Zauwa y nale y, e 15 grudnia 2004 r. w Warszawie podpisano Protokó zmieniaj cy Umow mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Islamskiej Republiki Iranu w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisany w Warszawie 15 grudnia 2004 r. Nie wprowadzi on jednak wielkich zmian do Umowy.

12 12 W czerwcu 2008 r. rozpocz y si mi dzy stron polsk i ira sk rozmowy na temat podpisania Umowy o transporcie morskim. Obie strony uzna y potrzeb wspó pracy w zakresie eglugi morskiej, co wi cej, stwierdzono, e nale y wspólnie dzia a na rzecz rozwoju eglugi mi dzynarodowej. Zarówno Polacy, jak i Ira czycy mieli nadziej, e dzi ki podpisaniu tej umowy powstan nowe inicjatywy wspó pracy morskiej mi dzy umawiaj cymi si stronami, w tym kontek cie wymieni nale y mi dzy innymi rozwijanie polskiego i ira skiego szkolnictwa morskiego, administracji morskiej itp. Projekt Umowy zosta parafowany przez obie strony. 8 Przyst pienie III Rzeczpospolitej do Wspólnoty Europejskiej wi za o si ze zmianami w polityce polskiej wobec Iranu, w tym kontek cie wymieni trzeba Uchwa Rad Ministrów z 23 wrze nia 2002 r., na mocy której wypowiedziano szereg umów z wieloma krajami, w tym mi dzy innymi Umow handlow mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Islamskiej Republiki Iranu z pa dziernika 1990 r., Umowa powy sza utraci a swoj moc 28 XII 2003 r., odpowiednie o wiadczenie rz dowe ukaza o si w dniu 4 sierpnia 2006 r. 9 W tym kontek cie wspomnie nale y o obrotach handlowych Polski i Iranu. Tabela nr 1. Obroty handlowe Polski i Iranu rok 2007 rok Eksport 84,997 mln Euro 76,5 mln Euro Import 20,645 mln Euro 18,8 mln Euro Saldo 64,351 mln Euro 57,7 mln Euro ród o: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Teheranie, net/?document-55, Stwierdzi nale y, e Polska do Iranu wysy a przede wszystkim metale nieszlachetne, dobrze sprzedaj si w tym kraju maszyny i urz dzenia mechaniczne, Ira czycy kupuj od Polaków tak e wyroby z kamienia, gipsu czy cementu. III Rzeczpospolita importuje g ównie produkty pochodzenia ro linnego i zwierz cego, powodzeniem w Iranie ciesz si polskie tworzywa sztuczne i chemikalia. Zauwa y trzeba, Islamska Republika Iranu sygnalizuje, e mog aby wspó pracowa z III Rzeczpospolit w dziedzinie górniczej, w tym przede wszystkim w poszukiwaniu i wydobyciu z ó ropy naftowej i gazu ziemnego. 10 Wa nym faktem we wzajemnych stosunkach by y porozumienia mi dzy pa stwem polskim a Iranem dotycz ce wspó pracy na p aszczy nie kulturalnej i naukowej. 18 stycznia 1989 r. podpisano Program wymiany kulturalnej, naukowej i naukowo-technicznej mi dzy Rz dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rz dem Islamskiej Republiki Iranu na lata stycznia 1993 r. podpisano nast pny Program wymiany kulturalnej i naukowej na lata , 30 czerwca 1998 r. Program wymiany kulturalnej, naukowej i o wiatowej na lata , 8 Mi dzyresortowy Zespó do Spraw Polityki Morskiej Rzeczypospolitej Polskiej, Raport z przebiegu realizacji polityki morskiej Rzeczypospolitej Polskiej w 2008 roku, przyj ty przez KERM dnia 31 marca 2009 r. Warszawa, marzec 2009, s. 7 9 O wiadczenie Rz dowe z dnia 4 sierpnia 2006 r. w sprawie utraty mocy obowi zuj cej umów normuj cych stosunki handlowe oraz umów gospodarczych zawieraj cych postanowienia odsy aj ce do umów normuj cych stosunki handlowe w zwi zku z przyst pieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej. W: Monitor Polski. 2006, nr 75, poz Iran, op. cit.

13 13 a 23 stycznia 2003 r. Program wymiany kulturalnej, naukowej i edukacyjnej na lata O wiadczenie Rz dowe z dnia 17 lutego 2003 r. stwierdza, e zwi zanie Rzeczypospolitej Polskiej z Rz dem Islamskiej Republiki Iranu powy sz wymian b dzie trwa przez trzy lata, od r. (odpowiednio w pa stwie ira skim od 1382 do 1385 r.). Odpowiednie dokumenty podpisano w Warszawie. Wej cie w ycie tego Programu przewidziano na 23 stycznia 2003 r. 12 Ustalono odpowiedni, szczegó owy program, w dziedzinie naukowej i edukacyjnej stwierdzono, i nale y wymienia si ró norodnymi do wiadczeniami, jakie strona polska i ira ska naby y w zakresie zmian edukacyjnych, w tym kontek cie wymieni nale y informowanie partnerów o swoich programach nauczania czy formie prowadzenia zaj dydaktycznych. Szczególnie wa na jest wspó praca mi dzy szko ami polskimi i ira skimi, zarówno tymi wy szymi, jak i rednimi czy podstawowymi. W tej dziedzinie pomocne powinny by programy Organizacji Narodów Zjednoczonych, odnosz ce si do edukacji czy nauki. Zobowi zano si, e popierane b d inicjatywy, których celem ma by wspó praca mi dzy ró nymi uczelniami wy szymi czy o rodkami naukowymi obu krajów. Form takowej wspó pracy powinno by mi dzy innymi wspólne prowadzenie ró nych projektów naukowych, wymienianie si ksi kami i artyku ami o charakterze naukowym. Wa ne wydaj si wyjazdy polskich naukowców do Iranu i ira skich badaczy do Rzeczpospolitej. Mieliby oni prowadzi zaj cia ze studentami, uczestniczy w ró nego rodzaju konferencjach. Chc c wprowadzi w ycie t form wspó pracy Polska zobowi za a si, e do czterech naukowców z Iranu rocznie b dzie mog o by uczestnikami studiów doktoranckich w Polsce (ró nego rodzaju specjalno ci), nie b dzie si od nich pobiera pieni dzy za studiowanie, przy czym nie uzyskaj oni stypendiów. Strona ira ska zobowi za a si, e Polacy b d mogli rocznie skorzysta z sze ciu sta y naukowych, dzi ki którym wzbogac swoj wiedz o kulturze i j zyku perskim. Sta e te mia y odbywa si na dwóch uniwersytetach ira skich: w Teheranie i Isfahanie. Zauwa y nale y, e skorzysta z nich mogli zarówno pracownicy naukowi, jak i studenci. Sta e te mia y trwa 10 miesi cy. Jednocze- nie Ira czycy zobowi zali si, e je li strona polska zg osi odpowiedni wniosek, to wy l do Polski lektora j zyka perskiego, który b dzie pracowa na jednej ze szkó wy szych. Oprócz cz ci dotycz cej kwestii zwi zanych z nauk i edukacj, Program zawiera tak e dok adne zapisy dotycz ce wymiany na p aszczy nie kultury, sztuki i informacji. Wyra ono potrzeb otwierania wystaw sztuki perskiej w Polsce i polskiej w Iranie. Szczególnie wa na wydaje si wspó praca na p aszczy nie bada archeologicznych oraz konserwacji i ochrony zabytków. Powinny w tej dziedzinie partycypowa ró ne instytucje, szczególnie za, jak wymienia si w Programie, Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego i Organizacja do Spraw Dziedzictwa Kulturalnego Islamskiej Republiki Iranu. Podkre lono potrzeb wspó pracy mi dzy archiwami obu krajów, zarówno w kwestii ich udost pniania jak i wymiany 11 Wykaz umów mi dzynarodowych, mi dzyresortowych i programów wykonawczych dotycz cych kultury, Biuletyn Informacji Publicznej O wiadczenie Rz dowe z dnia 17 lutego 2003 r., w sprawie zwi zania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wymiany kulturalnej, naukowej i edukacyjnej mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Islamskiej Republiki Iranu na lata A. D., co odpowiada latom A. H., sporz dzonym w Warszawie dnia 23 stycznia 2003 r.,,,dziennik Ustaw, 2003, nr 131, poz. 1217

14 14 informacji. W szeroko rozumianej dziedzinie czytelnictwa uznano potrzeb wspó pracy Biblioteki Narodowej w Polsce i jej odpowiednika w Iranie, a tak e tworzenia polsko-ira skich projektów, które dotyczy b d polityki wydawniczej. Inn p aszczyzn wspó pracy powinien by tak e film, owocem by y tygodnie filmu ira skiego w Polsce i polskiego w Iranie, jednocze nie powinna nast powa wymiana dzie obu kinematografii, zarówno tych ambitnych, jak równie bardziej popularnych (rozrywkowych). Zarówno strona polska, jak i ira ska b d promowa swoje kinematografie na ró nych festiwalach filmowych, jakie maj miejsce w Iranie i Rzeczpospolitej. W cz ci dotycz cej wspierania kontaktów mi dzy m odzie obu krajów, oprócz ogólnikowego stwierdzenia, e nale y popiera te kontakty, pojawia si zapis o potrzebie zawierania umów mi dzy organizacjami sportowymi Polski i Iranu, skutkowa one powinny wymian trenerów czy ekip sportowych. Zauwa y nale y, e w powy szym Programie zapisano, e obie strony mog podejmowa tak e inne, ni wy ej wymienione inicjatywy z dziedziny kultury, edukacji czy nauki, jednak wcze niej nale y ustali je za pomoc drogi dyplomatycznej. Stwierdza si równie, e zarówno Rzeczpospolita jak i Islamska Republika Iranu mog, drog dyplomatyczn, zmieni zakres, jakiego dotyczy powy szy Program, istniej jednak pewne ramy czasowe (obowi zuje zakaz zmian na 60 dni przed ko cem ka dego roku 31 grudnia). 13 Wa nym aktem by o Porozumienie mi dzy Ministrem rodowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Urz dem Ochrony rodowiska Islamskiej Republiki Iranu o wspó pracy w dziedzinie ochrony rodowiska, w O wiadczeniu rz dowym z 30 pa dziernika 2002 r. stwierdzono, i 8 pa dziernika tego roku rz d polski zgodzi si na to Porozumienie, miejscem jego podpisania by Teheran, fakt ten mia miejsce 10 pa dziernika 2002 r. 14 Strona polska i ira ska stwierdzi y, e b d wspólnie dzia a na p aszczy nie ochrony rodowiska. Jednocze nie ustalono szereg szczegó ów dotycz cych tej wspó pracy, okre lono p aszczyzny na których odbywa si mia y wzajemne kontakty. Wa n spraw jest ochrona ekosystemów. Wi e si z tym dbanie o zachowanie fauny i flory, wyst puj cych w obu pa stwach. Innym wa nym elementem jest wspó praca w dziedzinie ochrony zasobów wody s odkiej. Równie powa n kwesti jest dzia alno zwi zana ze zminimalizowaniem szkód, które powstaj w wyniku sk adowania wszelkiego rodzaju odpadów. Nale y w tym kontek cie wymieni ró ne metody pozbywania si odpadów, recykling czy tworzenie miejsc, w których mo na by w sposób bezpieczny te odpady sk adowa (jak równie zarz dza nimi). Wi e si to z badaniami naukowymi, w laboratoriach obu pa stw testuje si metody badania zanieczyszcze, obydwie strony powinny przekazywa sobie wyniki swoich eksperymentów. W powy szym Porozumieniu wspomniano o potrzebie wspólnej pracy w dziedzinie metod, które w sposób skuteczny umo liwi ochron zwierz t, ro lin oraz w a ciwe zarz dzanie terenami uznanymi za wa ne dla rozwoju ekologicznego. Równie wa n spraw jest, zdaniem sygnata- 13 Program wymiany kulturalnej, naukowej i edukacyjnej mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Islamskiej Republiki Iranu na lata A. D., co odpowiada latom A. H. Sporz dzony w Warszawie dnia 23 stycznia 2003 r.,,,dziennik Ustaw, 2003, nr 131, poz O wiadczenie rz dowe z dnia 30 pa dziernika 2002 r. w sprawie zwi zania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem mi dzy Ministrem rodowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Urz dem Ochrony rodowiska Islamskiej Republiki Iranu o wspó pracy w dziedzinie ochrony rodowiska, sporz dzonym w Teheranie dnia 10 pa dziernika 2002 r.,,,monitor Polski, 2003, nr 1, poz. 2

15 15 riuszy Porozumienia, wspó praca w dziedzinie odpowiedniego finansowania (maj cego charakter systemowy) pomys ów, które maj chroni system ekologiczny. Pami ta nale y, e Iran jest krajem, w którym wydobywa si du e ilo ci ropy naftowej i gazu ziemnego. Wi si z tym kwestie zwi zane z potencjalnym zagro eniem rodowiska, z tego te wzgl du w Porozumieniu poruszono spraw spopularyzowania w Iranie odnawialnych róde energii, takich jak wiatr czy s o ce. Wi e si z tym równie potrzeba ograniczenia energii zdobywanej dzi ki ropie naftowej oraz walka z zanieczyszczeniami, które ona powoduje. Podkre lono potrzeb zast powania w gla gazem naturalnym. Powy sze porozumienie podkre la równie tak szczegó ow kwesti jak przywóz i wywóz z obu krajów ro lin i zwierz t. Zosta- o ono zawarte na czas nieokre lony, aby móc je wypowiedzie nale y sformu owa odpowiednie, pisemne zawiadomienie. W przypadku, kiedy takowe si pojawi, traci ono swoj moc w ci gu trzech miesi cy. Podkre li przy tym nale y, e projekty, które rozpocz to w trakcie trwania tego porozumienia nie ulegaj uniewa nieniu czy likwidacji po trzech miesi cach, kiedy powy sze Porozumienie ulega rozwi zaniu. 15 Wa nym aktem by o O wiadczenie Rz dowe z 24 lipca 2008 r., g osi ono, e Prezydent pa stwa polskiego w dniu 30 stycznia 2006 r. ratyfikowa Memorandum o porozumieniu miedzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Islamskiej Republiki Iranu o wspó pracy w zwalczaniu nielegalnego obrotu rodkami odurzaj cymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami. Podpisano je 11 lipca 2005 r., obowi zywa mia o od 4 lutego 2008 r. (porozumienie powy sze zosta o zawarte na czas nieokre lony). 16 Powy sze Memorandum w sposób dok adny ukazuje, na jakich p aszczyznach wspó pracowa powinny obydwie strony. Kwesti fundamentaln jest zmniejszanie nielegalnego obrotu substancjami uwa anymi za narkotyki, przez te ostatnie rozumie nale y rodki odurzaj ce, substancje psychotropowe i prekursory. W tym celu nale y podj dzia ania, które polega b d na wspólnych (na arenie mi dzynarodowej) inicjatywach, za pomoc których mo na by zwalcza handel tymi rodkami. Wa nym elementem tego porozumienia jest zapis o przekazywaniu sobie informacji zarówno o skutecznych metodach znajdowania przemycanych czy uprawianych narkotyków, jak równie sposobach dzia ania, wykorzystywanych przez producentów i handlarzy tymi substancjami. eby w sposób efektywny walczy z tym zakazanym procederem obydwie strony zobowi za y si do wymiany wiedzy o ró nego rodzaju grupach przest pczych zajmuj cych si handlem narkotykami, a tak e osobach, które w wyniku akcji antynarkotykowych zosta y aresztowane. Odnosi si to równie do przekazywania informacji o nowych szlakach przerzutowych. W Memorandum stwierdza si, e strony powinny informowa o nowego rodzaju narkotykach, które pojawia si b d na nielegalnym rynku wiatowym. Bior c pod uwag, e metody stosowane przez przemytników substancjami zakazanymi staj si coraz bardziej trudne do wytropienia, Polska i Iran zobowi za y si 15 Porozumienie mi dzy Ministrem rodowiska Rzeczypospolitej Polskiej a Urz dem Ochrony rodowiska Islamskiej Republiki Iranu o wspó pracy w dziedzinie ochrony rodowiska. W: Monitor Polski, 2003, nr 1, poz O wiadczenie Rz dowe z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie mocy obowi zuj cej Memorandum o porozumieniu miedzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Islamskiej Republiki Iranu o wspó pracy w zwalczaniu nielegalnego obrotu rodkami odurzaj cymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami, podpisanego w Warszawie dnia 11 lipca 2005 r., Dziennik Ustaw, 2008, nr 175, poz. 1085

16 16 do wspó pracy w pracach nad wytworzeniem czy to urz dze, czy te technologii, u atwiaj cych wykrycie przest pstw narkotykowych. Odnosi si to równie do szkole, jakim podlegaj instytucje i osoby walcz ce z tym nielegalnym obrotem (policja, stra graniczna itp.). Szczególnie wa na wydaje si wymiana informacji, jakie rozwi zania problemu narkotykowego na p aszczy nie ustawodawstwa i wymiaru sprawiedliwo ci maj obydwa kraje. Pojawi si zapis, e Ira czycy i Polacy mog wspólnie decydowa si na akcje policyjne skierowane przeciwko handlarzom narkotyków. Elementem sk adowym antynarkotykowej wspó pracy powinna by tak e walka z praniem brudnych pieni dzy, zarobionych na obrocie substancjami zakazanymi. Du o miejsca w Memorandum po wi cono przekazywaniu informacji niejawnych, obie strony wyrazi y potrzeb wspó pracy w tej dziedzinie, a jednocze nie zobowi za y si, e nie b d przekazywa informacji niejawnych pa stwom trzecim (chyba e wyrazi na to zgod strona przekazuj ca dane materia y). Jednocze nie strona polska i ira ska zdecydowa y, e jej przedstawiciele b d si zbiera co roku, aby przeanalizowa skutki wspó pracy w dziedzinie zwalczania narkotyków, przy czym odbywa si one b d zamiennie, w pa stwie irackim i polskim. Pojawi si równie zapis o tym, e mo na zwo ywa spotkania w trybie nadzwyczajnym. W Memorandum wyznaczono instytucje polskie i ira skie, których zadaniem ma by wspó praca w dziedzinie walki z obrotem narkotykami, po stronie Rzeczypospolitej Polskiej: 1) Minister w a ciwy do spraw wewn trznych, 2) Minister w a- ciwy do spraw instytucji finansowych, 3) Minister w a ciwy do spraw finansów publicznych, 4) Szef Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, 5) Komendant G ówny Policji, 6) Komendant G ówny Stra y Granicznej; po stronie Islamskiej Republiki Iranu: 1) Centrala Kontroli Narkotyków. 17 Innym dokumentem jest O wiadczenie Rz dowe z 8 lutego 2002 r., w którym stwierdzono, i 21 kwietnia 1977 r. zosta a zatwierdzona Umowa mi dzy Rz dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rz dem Iranu o mi dzynarodowych przewozach drogowych, sporz dzona w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r. W dniu 1 kwietnia 1978 r. zacz a ona obowi zywa. 18 Podkre li nale y, e Iran wydaje si pa stwem, które ma przed sob ogromne mo liwo ci rozwoju. Bior c pod uwag jego po o enie geopolityczne, potencja surowcowy, ludno ciowy czy terytorialny stwierdzi nale y, e w przysz o ci mo e by najwa niejszym krajem na Bliskim Wschodzie a tak e mi dzy innymi w Azji Centralnej. Z tego te wzgl du nale a oby nawi za z nim jak najbli sze relacje o charakterze gospodarczo-politycznym. 17 Memorandum o porozumieniu mi dzy Rz dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz dem Islamskiej Republiki Iranu o wspó pracy w zwalczaniu nielegalnego obrotu rodkami odurzaj cymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami podpisane w Warszawie dnia 11 lipca 2005 r., Dziennik Ustaw, 2008, nr 175, poz O wiadczenie Rz dowe z dnia 8 lutego 2002 r. w sprawie zatwierdzenia Umowy mi dzy Rz dem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Cesarskim Rz dem Iranu o mi dzynarodowych przewozach drogowych, sporz dzonej w Warszawie dnia 4 grudnia 1976 r. (tekst w posiadaniu Autora)

17 Piotr KWIATKIEWICZ Wy sza Szko a Bezpiecze stwa w Poznaniu KURDOWIE A KWESTIA BEZPIECZE STWA WEWN TRZNEGO IRAKU W LATACH Streszczenie Kurdowie, zamieszkuj cy g ównie pó nocne regiony Iraku, stanowi do dzi najwi ksz liczebnie jego mniejszo etniczn. Cho podejmowane przez nich dzia ania w latach nie zmierza y otwarcie do budowy samodzielnej pa stwowo ci, pozostawa y niezmiennie powa nym zagro eniem dla w adz w Bagdadzie. Pragmatyzm przywódców kurdyjskich i ich w a ciwa ocena uwarunkowa geopolitycznych w regionie, samoistnie redukowa y p yn ce z ich strony niebezpiecze stwa dla integralno ci terytorialnej Iraku. Niezmiennym problemem w obliczu którego sta y w adze w Bagdadzie, by o permanentne wykorzystywanie kwestii kurdyjskiej do ingerencji w wewn trzne sprawy Iraku przez podmioty aktywnie anga uj ce si na bliskowschodniej scenie politycznej. Cho proceder ten wyst powa ju w okresie monarchii, szczególnie da si we znaki kolejnym republika skim ekipom rz dowym w Iraku. Sta y si one niemal zak adnikami kwestii kurdyjskiej, co wydatnie zaw a o im pole manewru - nie tylko w polityce zagranicznej ale i wewn trznej. Summary Kurds, living mostly in the northern part of Iraq, make up the minority of the country, that is the most umerous one. Kurds activities in the years were not openly leading to an independent national state. However, they constantly posed serious threats to Bagdad authorities. Pragmatism of the Kurdish leaders and their right assessment of geopolitical circumstances in the region have been reducing the threat for the territorial integrity of Iraq. Yet, the Bagdad authorities were continuously faced with making an issue of the Kurdish problem by those active in Middle East politics. They exploited it in their permanent interferences with Iraq internal affairs. The shady dealings were already applied during the monarchy period, but they were especially bothersome for successive republican governments of Iraq. The republican parties nearly became hostages of the Kurdish matter. It considerably narrowed down the parties field of action concerning foreign, as well as internal politics. Kurdowie s ludem pochodzenia indoeuropejskiego. Zamieszka e przez nich ziemie mog ce uchodzi, z racji zasiedzenia, za historyczne ju siedziby narodu do pocz tku dwudziestego wieku rozdzielone by y mi dzy Persj i Imperium Osma skie. Po parcelacji tego ostatniego ich po udniowe po acie zalaz y si w granicach powsta ych na jego gruzach pa stw arabskich Syrii i Iraku. 1 1 Do terytorium okre lonego mianem historycznych siedzib zaliczy nale y tak e korytarz oddzielaj cy Armeni od Górskiego Karabachu (tzw. Czerwony Kurdystan). Tak wi c w rezultacie zmian na politycznej mapie Bliskiego Wschodu w trzeciej dekadzie XX wieku - zamieszkuj cy go Kurdowie stali si obywatelami pi ciu pa stw: ZSRR, Turcji, Iranu, Iraku i Syrii.

18 18 Osiedlona w pó nocnych regionach ostatniego z wymienionych pa stw ludno kurdyjska sta a si przyczyn rozlicznych problemów dla w adz w Bagdadzie, jeszcze w okresie mandatowym. Oficjalne wyj cie spod brytyjskiego mandatu i og oszenie pe nej suwerenno ci przez monarchi irack niczego pod tym wzgl dem nie zmieni o. Kurdowie stanowi cy wówczas niemal pi t cz populacji Iraku pozostali niezmiennie czynnikiem destabilizacji tamtejszej i tak niezwykle skomplikowanej sytuacji politycznej. Wydarzenia drugiej wojny wiatowej, a precyzyjnie geopolityczne przeobra enia jakie za ich spraw sta y si pocz tkiem nowego adu wiatowego, nie pozosta y bez wp ywu na stan stosunków wewn trznych we wszystkich krajach regionu bliskowschodniego, w czywszy w to oczywi cie i Irak. W yj cych w nim Kurdach, podobnie jak w wiadomo ci ich rodaków z Turcji, Iranu i Syrii - zmiany te rozbudzi y nadziej na popraw po o enia. Wbrew obiegowym opiniom mo na jednak przyj tez zgodnie z któr, dzia ania jakie podejmowali do 1991 roku nie mia y jednak na celu budowy samodzielnej pa stwowo ci, lecz uzyskanie szerokiej autonomii wewn trz pa stwa. Przy takim za o- eniu kwesti kluczow pozostaje problem czy stanowi y one rzeczywiste zagro enie dla bezpiecze stwa Iraku, a je li tak to dlaczego? Podejmuj c problem wskazany w temacie, niezwykle istotnego znaczenia nabiera analiza historii wzajemnych relacji mi dzy w adzami w Bagdadzie, a spo eczno ci kurdyjsk Iraku. W 1945 roku sytuacja w Iraku da a si okre li mianem ma o stabilnej. Niepokoje zwi zane by y z niech tnym stosunkiem spo ecze stwa do dzia alno ci w adz. K opoty wewn trzne rz du spot gowali Kurdowie chwytaj c za bro latem tego roku. W zrywie tym dostrzec mo na, b d wr cz nale y, kontynuacj poprzedniego powstania, wznieconego jeszcze w 1943 roku b d cego wed ug kurdyjskiej historiografii wynikiem sprzeciwu wobec z ego traktowania klanu Barzani, faktycznie natomiast zbyt wygórowanych da samych Kurdów w sprawie autonomii na pó nocy. Walki trwa y od 25 sierpnia do 7 pa dziernika 1945 roku. Rz d iracki skorzysta tu z pomocy RAF-u, oraz armii oko o 30 tysi cy o nierzy i licz cych kilkana- cie tysi cy si porz dkowych. Mustafa Barzani i jego brat Ahmed zmuszeni zostali do ucieczki za granic, do Iranu - gdzie mia a powsta Republika Mahabadzka. Emigracja Barzaniego by a ju tre ci wcze niejszego porozumienia o zawieszeniu broni. Pierwszy powojenny bunt Kurdów irackich nie by, co warto podkre li, zrywem stricte niepodleg o ciowym. Analizuj c wydarzenia z nim zwi zane w a ciwe wydaje si po o enie akcentu na wykorzystywanie mniejszo ci kurdyjskiej w Iraku przez obce pa stwa, w tym o cienne, przeciw rz dowi w Bagdadzie. Potencjalnie zainteresowani destabilizacj sytuacji wokó regionu Kirkuku by y bowiem rz dy wszystkich pa stw d cych do uniewa nienia uk adu Czerwonej Linii, pocz wszy od ZSRR przez Francj a sko czywszy na Stanach Zjednoczonych. Równie Wielka Brytania mog a by zainteresowana powstaniem, chc c przekona rz d iracki o nieodzowno ci stacjonowania w Iraku wojsk brytyjskich. Tak ostatnia interpretacja dotycz ca okoliczno ci wybuchu powstania dominuje zreszt w ród historyków pochodzenia kurdyjskiego. 2 2 J. Faud: Kurdowie i Kurdystan. Gda sk 2001, s. 72

19 19 Kolejne protesty i wyst pienia antyrz dowe w Iraku w których uczestniczy a ludno kurdyjska, zwi zane by y z porozumieniem brytyjsko-irackim. Tekst uk adu z Portsmouth doprowadzi w styczniu do fali protestów zwanych potocznie powstaniem styczniowym. Niepokoje spo eczne, jakie ogarn y irack metropoli, b yskawicznie przenios y si na prowincj. 3 W kurdyjskiej As-Sulajmanijji wydalono nauczycieli angielskiego i wznoszono okrzyki poparcia dla Rosjan. Podobnie dzia o si i w innych miastach. Bunt koordynowany przez komunistów stopniowo zaczyna nabiera cech regularnego powstania. Przera one takim obrotem wydarze partie polityczne niemal wspó zawodniczy y ze sob w tempie uchwalania deklaracji pot piaj cych uk ad w Portsmouth. 4 O ile kwestia wykorzystywania ludno ci kurdyjskiej przez si y zewn trzne ma na kanwie wydarze z roku 1945 w du ej mierze charakter spekulacyjny, to w przypadku tych e zaj w roku 1948 w tpliwo ci takie zdaj si bezzasadne. Mniejszo kurdyjska w Iraku uchodzi mog a za najbardziej radykalny i podatny na oddzia ywanie ideologii lewicowych element spo ecze stwa. Zwa ywszy na pobyt samego M. Barazaniego w Zwi zku Radzieckim, kontakty tamtejszych s u b specjalnych z pozosta ymi w Iraku stronnikami kurdyjskiego przywódcy uzna nale y za wi cej ni prawdopodobne. Skal i rang procederu doskonale oddaje sytuacja towarzysz ca przygotowaniom rz du irackiego poprzedzaj cym powo anie do ycia Paktu Bagdadzkiego. W dniu 19 lutego 1954 roku równocze nie w Ankarze i Karaczi opublikowano podobnej tre ci komunikaty. 5 Informowa y one o post pach rozmów prowadzonych przez Turcj i Pakistan w sprawie zawarcia mi dzy obu pa stwami dwustronnego sojuszu obronnego. 6 Wiadomo ta wywo a a yw reakcj w adz w Bagdadzie. Praktycznie nie schodzi a z ust irackiego premiera. Nie kry on te swego poparcia dla projektowanego uk adu. 7 Nieustannie i przy ka dej niemal sposobno ci stara si podkre li wszelkie mo liwe zalety wspomnianego porozumienia. Momentami wr cz gloryfikowa pó nocnych s siadów, stawiaj c ich za wzorzec. Kontekst tych ostatnich wypowiedzi odczytywano w kraju niejednoznacznie. le kojarzy si szczególnie tutejszym Kurdom nieprzejednanie wrogo ustosunkowanym do poczyna Ankary. Rzucaj c nieco ad hoc s owa uznania dla postawy rz du tureckiego, Fadila al-d amali pope ni ogromn niezr czno polityczn. Przysporzy propagowanej przeze idei zadeklarowanych przeciwników w ród przedstawicieli tej narodowo ci. Problem by nader powa ny i nie nale a o go bagatelizowa. Spo- eczno kurdyjska ju od lat uchodzi a za jeden z najbardziej radykalnych ywio- ów w Iraku, a zamieszka e przez ni tereny nie bezpodstawnie uznawano za enklaw niezwykle podatn na oddzia ywanie wp ywów Kremla. 8 Dla planowanych 3 A.M. Rozdrigez (red.): Nowiejszaja istoria stran Azji i Afriki. XX wiek. t. 3, , Moskwa 2001, s S.H. Longrigg: Iraq 1900 to A Political, Social and Economic History. London New York Toronto s. 346; A.F. Fiedczenko: Irak w borbie za niezawisimost , Moskwa 1970, s. 124; S. Szumov, A. Andriejew: Irak: Istoria Narod Kultura. Moskwa 2002 s. 225; N.O. Oganesjan: Nacionalno oswoboditielnoje dwi enije w Irakie Erewan 1976 s. 322; Ch. Tripp: A History of Iraq. Cambridge 2002.s Turkey, Pakistan Confirm Pact Aim. W: The New York Times , s. 2 6 A.F. Fiedczenko, op. cit., s Iraq Held Warm to Near East Pact. W: The New York Times , s. 5 8 Report of PAO Dinsmore Shows Extent of Communist Organization in Sulaimaniya Liwa, (Kurdish area) United States Embassy, Iraq Despatch from Burton Berry to the Department of State, Baghdad

20 20 przedsi wzi obronnych zajmowany przez nich obszar posiada ogromne znaczenie geostrategiczne. Nale a o wszelkimi sposobami zaskarbi sobie poparcie tamtejszej ludno ci. Tymczasem sta o si ca kowicie inaczej. Niefrasobliwa wypowied premiera (odpowiednio nag o niona) i rozpowszechnianie jej przez radzieckich agentów wzmaga y tylko obawy Kurdów i umacnia y panuj ce w ród nich sympatie promoskiewskie. Wywo ywa o to wra enie jakoby jednym z potencjalnych celów zacie nienia wspó pracy wojskowej z Turcj, do czego ewidentnie par rz d w Bagdadzie, a w przysz o ci prawdopodobnie równie z Iranem, by a koordynacja dzia a wymierzonych przeciw nim. Zamieszkuj cy ten region Kurdowie postrzegali zawarcie sojuszu irackotureckiego za wrogi im akt, przyst pienie do przymierza Iranu tylko utwierdzi o ich w tym przekonaniu. Umowa zacie nia a bowiem polityczno-wojskow wspó prac pocz tkowo dwóch, nast pnie trzech rz dów, nieust pliwie odmawiaj cych im prawa do budowy w asnej pa stwowo ci. Oznacza o to koordynacj dzia a militarnych na obszarze zasiedlonym przez przesz o 4/5 populacji tego narodu. Konsekwencje porozumienia dla ewentualnego powstania by yby zatem oczywiste. 9 Ponadto uderza o w nich równie antykomunistyczne ostrze Paktu. Pó nocna cz pozostawa a niezmiennie najsilniejsz enklaw wp ywów radzieckich w Iraku, a tutejszej ludno ci niejednokrotnie zarzucano promoskiewskie sympatie. 10 Udowodnienie powi za z Moskw nie nastr cza oby adnych trudno ci. Komendanci poprzedniego powstania przebywali tam na emigracji, przechodz c specjalne przeszkolenie i zdobywaj c szlify generalskie w Armii Radzieckiej, o czym te wówczas wiedziano, 11 co cznie z silnie lewicowym zabarwieniem g ównych frakcji miejscowego ruchu narodowowyzwole czego nieuchronnie musia o doprowadzi do postawienia takich oskar e. Obawy Kurdów by y zatem w pe ni uzasadnione i sprawdzi y si wkrótce: pocz tkowo za spraw pomocy udzielonej przez rz d Nuriego as-saida w adzom ira skim podczas t umienia rozruchów plemion D uandru i Basztar, a nast pnie ju na terenie samego Iraku w okoliczno ciach zwi zanych z pogrzebem kurdyjskiego szejka Mahmmuda. 12 Wydarzenia te, jak i ca a sytuacja powsta a na pó nocy Iraku, stanowi potwierdzenie hipotez dotycz cych wykorzystywania przez obce pa stwa mniejszo ci kurdyjskiej w Iraku przeciw rz dowi w Bagdadzie. Co wa ne, wskazuj te na brak pod o a narodowo ciowego w dzia aniach restrykcyjnych jakie dotkn y ludno kurdyjsk i ukierunkowania ich ostrza g ównie przeciw dzia aniom agenturalnym. Kwestia kurdyjska w polityce wewn trznej Iraku, da a o sobie zna tak e w czasie kryzysu sueskiego. W 1956 wydarzenia w Kanale wzmog y w Iraku antyrz dowe nastroje. Te najmocniej wyczuwalne by y w a nie na pó nocy kraju, w regionach zamieszka ych przez Kurdów. Za przyk ad pos u y mo e tu protest przeprowadzony w pa dzierniku 1956 roku w As-Sulajmanijji, kiedy to dwudziestotysi czny t um wyleg na ulice miasta, daj c dymisji premiera i wyst pienia Iraku 9 W. Bukowski: Iran Irak. Islam, wojna i polityka. Warszawa 1982, s Report of PAO Dinsmore Shows Extent of Communist Organization in Sulaimaniya Liwa, op.cit., s Mowa o Mustafie al-barzanim i jego wspó pracownikach z powstania w 1945 roku. 12 Ponad dwudziestotysi czny t um Kurdów, bior cy udzia w pogrzebie szejka, wykrzykuj c has a antyrz dowe, próbowa uwolni z wi zienia osadzonego tam przez w adze syna zmar ego przywódcy. Podczas szturmu wi zienia zgin o kilkana cie osób. N.O. Oganesjan, op. cit., s. 359

Grzegorz Tokarz Najważniejsze postanowienia umów i porozumień między III Rzeczpospolitą a Islamską Republiką Iranu

Grzegorz Tokarz Najważniejsze postanowienia umów i porozumień między III Rzeczpospolitą a Islamską Republiką Iranu Grzegorz Tokarz Najważniejsze postanowienia umów i porozumień między III Rzeczpospolitą a Islamską Republiką Iranu Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa nr 4, 9-16 2010 9 Grzegorz TOKARZ

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 2002 r. Nr 62, poz. 557, z 2005 r. Nr 178,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego.

Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO. z dnia 28 października 2014 r. Tczewskiego. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 13 listopada 2014 r. Poz. 3763 UCHWAŁA NR L/327/14 RADY POWIATU TCZEWSKIEGO z dnia 28 października 2014 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

U Z A S A D N I E N I E. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową Umowa pomiędzy Rządami Królestwa Danii, Republiki Estońskiej, Republiki Finlandii, Republiki Federalnej

Bardziej szczegółowo

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a

Generalny Dyrektor Ochrony rodowiska. Art.32 ust. 1. Art. 35 ust. 5. Art. 38. Art. 26. Art 27 ust. 3. Art. 27a Najwa niejsze kompetencje organów, które odpowiadaj za powo anie i funkcjonowanie sieci obszarów Natura 2000 w Polsce oraz ustalaj ce te kompetencje artyku y ustawy o ochronie przyrody Organ Generalny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 11-12-10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH

NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH NOWELIZACJA USTAWY PRAWO O STOWARZYSZENIACH Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, w tym swoich

Bardziej szczegółowo

Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce

Bariery w usługach geodezyjnych w Polsce Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 12 grudnia 2006 r, dotycząca usług na rynku wewnętrznym, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nr L376 str. 0036 0068. art. 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Konwencja o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzona w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., zwana dalej Konwencją Waszyngtońską lub

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) Sygn. akt II CSK 35/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół

UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół UCHWAŁA NR 388/2012 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie ustanowienia stypendiów artystycznych dla uczniów radomskich szkół Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.14a ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA NR 16. sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego

KONWENCJA NR 16. sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego Dz.U.04.166.1735 KONWENCJA NR 16 sporządzona w Wiedniu dnia 8 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (Dz. U. z dnia 26 lipca 2004 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r.

Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. Druk nr 1013 Warszawa, 9 lipca 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Komisja Nadzwyczajna "Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczaniem biurokracji NPP-020-51-2008 Pan Bronisław

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. Dz.U.06.37.255 2008.01.15 zm. Dz.U.07.249.1865 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. Projekt ROZPORZ DZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia... 2009 r. zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie warunków i sposobu prowadzenia post powania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R.

OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R. Poznań, dnia 25 września 2013 r. OPINIA PRAWNA: MOŻLIWOŚĆ ORGANIZOWANIA DODATKOWYCH ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM PRZEZ FIRMY ZEWNĘTRZNE PO 1 WRZEŚNIA 2013 R. 1. Opis zagadnienia Opinia dotyczy stanu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia.. 2014 r. P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR././2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia.. 2014 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów za wyniki w nauce oraz osiągnięcia artystyczne Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz.

Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr 28, poz. Data generacji: 2009-5-11 20:13 ID aktu: 25900 brzmienie od 2007-07-20 Ustawa o obywatelstwie polskim z dnia 15 lutego 1962 r. (Dz.U. Nr 10, poz. 49) tekst jednolity z dnia 3 kwietnia 2000 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.12.2015 r. C(2015) 8948 final ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) / z dnia 15.12.2015 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania EUROGALICJA Regulamin Rady Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Eurogalicja, zwana dalej Radą, działa na podstawie: Ustawy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Wniosek o ustalenie warunków zabudowy Informacje ogólne Kiedy potrzebna jest decyzja Osoba, która składa wniosek o pozwolenie na budowę, nie musi mieć decyzji o warunkach zabudowy terenu, pod warunkiem

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku Gdańsk, dnia 03 listopada 2010 r. LGD-4101-019-003/2010 P/10/129 Pan Jacek Karnowski Prezydent Miasta Sopotu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015 r. Poz. 1253 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA FILIA w KOSZALINIE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA FILIA w KOSZALINIE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI GDAŃSKA WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA FILIA w KOSZALINIE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI Pytania na egzamin dyplomowy z kierunku administracja 1. Centralizm i decentralizacja administracji publicznej 2. Cechy modelu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach Na podstawie art. 95a ustawy

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 22 kwietnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 maja 2013 r. Poz. 3311 UCHWAŁA NR XXXIV/1014/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy

USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim. Rozdział 1 Obywatele polscy Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1962 Nr 10 poz. 49 USTAWA z dnia 15 lutego 1962 r. o obywatelstwie polskim Rozdział 1 Obywatele polscy Opracowano na podstawie: tj. Dz.U. z 2000 r. Nr 28, poz. 353, z 2001

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ PRACA ZAROBKOWA EMERYTÓW I RENCISTÓW A PROBLEM BEZROBOCIA BS/80/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności

DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności WOJEWODA ŁÓDZKI ZK-III.9611.15.2015 Łódź, dnia 17 czerwca 2015 r. DECYZJA w sprawie czasowego zaprzestania działalności Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Karty Ustrzycka Karta Dużej Rodziny Załącznik do Zarządzenia Nr 138/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 9 czerwca 2016 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 8/16 Burmistrza Ustrzyk Dolnych z dnia 12 stycznia 2016 r. Regulamin przyznawania,

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity

Regulamin wynajmu lokali użytkowych. Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Regulamin wynajmu lokali użytkowych Międzyzakładowej Górniczej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaworznie tekst jednolity Podstawa prawna: 48 i 92 ust.1 pkt 1.1 Statutu Sp-ni. I. Postanowienia ogólne. 1. Lokale

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 28 grudnia 2010 r. Pan Andrzej Pałucki Prezydent Miasta Włocławka LBY 4101-24-02/2010 P/10/155 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek

Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata, 2. Szablon Umowy zintegrowanej o rachunek ilokata oraz o rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy. Umowa zintegrowana o rachunek

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej

Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Regulamin Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej Podstawę prawną Regulaminu Walnego Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej zwanego dalej Walnym Zebraniem

Bardziej szczegółowo

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

FORUM ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH L.Dz.FZZ/VI/912/04/01/13 Bydgoszcz, 4 stycznia 2013 r. Szanowny Pan WŁADYSŁAW KOSINIAK - KAMYSZ MINISTER PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Uwagi Forum Związków Zawodowych do projektu ustawy z dnia 14 grudnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 16 wrze nia 2011 r. Rozdzia 1 Przepisy ogólne

Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu. USTAWA z dnia 16 wrze nia 2011 r. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Tekst ustawy ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu USTAWA z dnia 16 wrze nia 2011 r. o wspó pracy rozwojowej 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okre la organizacj, zasady i formy

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku

Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku O-KRS-490-1/16 Zarządzenie nr 91/2016 Wójta Gminy Zielonki z dnia 21 kwietnia 2016 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Zielonkach Na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR

Regulamin Drużyny Harcerek ZHR Regulamin Drużyny Harcerek ZHR (jednolity tekst obowiązujący od dnia 19.01.98 zgodnie z Uchwałą Naczelnictwa ZHR nr 80/7 z dnia 18.01.98) 1. Drużyna jest podstawową jednostką organizacyjną ZHR i podstawowym

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE

Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE Organizacja awansu zawodowego nauczycieli W ZESPOLE SZKÓŁ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W GŁOGOWIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o : 1) Szkole

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś

Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Przygotowały: Magdalena Golińska Ewa Karaś Druk: Drukarnia VIVA Copyright by Infornext.pl ISBN: 978-83-61722-03-8 Wydane przez Infornext Sp. z o.o. ul. Okopowa 58/72 01 042 Warszawa www.wieszjak.pl Od

Bardziej szczegółowo

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne

Koszty jakości. Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne 1 Definiowanie kosztów jakości oraz ich modele strukturalne Koszty jakości to termin umowny. Pojęcie to nie występuje w teorii kosztów 1 oraz nie jest precyzyjnie zdefiniowane ani przez teoretyków, ani

Bardziej szczegółowo

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14

Wprowadzam : REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 ZARZĄDZENIE Nr 2/2016 z dnia 16 lutego 2016r DYREKTORA PRZEDSZKOLA Nr 14 W K O N I N I E W sprawie wprowadzenia REGULAMINU REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 14 IM KRASNALA HAŁABAŁY W KONINIE Podstawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Kiedy opłaty za program komputerowy nie będą ujęte w definicji należności licencyjnych?

Kiedy opłaty za program komputerowy nie będą ujęte w definicji należności licencyjnych? Kwestia ujęcia w definicji należności licencyjnych opłat za programy komputerowe nie jest tak oczywista, jak w przypadku przychodów za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego

Bardziej szczegółowo

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r.

Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Druk nr 561 Warszawa, 27 maja 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r.

Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO. z dnia 26 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 lipca 2014 r. Poz. 2682 UCHWAŁA NR LIII/329/2014 RADY GMINY JONKOWO z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... 2009 r. w sprawie wysokości pomocy dla cudzoziemców ubiegających się o nadanie statusu uchodźcy Na podstawie art. 86 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r.

UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. UCHWAŁA Nr 523/2009 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 20.04.2009r. druk nr 478a w sprawie połączenia gminnych instytucji kultury: Miejskiego Centrum Kultury i Informacji Międzynarodowej w Radomiu oraz Klubu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo