Taryfa podmioty instytucjonalne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa podmioty instytucjonalne"

Transkrypt

1 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych

2 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014 Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju z dnia 16 stycznia 2014r.(obejmuje zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu nr 32/2014 z dnia 20 marca 2014r, Uchwałą Zarządu nr22 /2015 z dnia 26 lutego 2015r.) Uchwałą Zarządu nr 54/2015 z dnia 29kwietnia 2015r Uchwałą Zarządu nr 58/2015 z dnia 08 maja 2015r.) Uchwałą Zarządu nr 60/2015 z dnia 18 maja 2015r.) Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych Solec-Zdrój, maj 2015 r.

3 3 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 3 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 4 RACHUNKI BANKOWE... 5 TAB. 1 RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH... 5 TAB. 2 PAKIETY BIZNES... 6 TAB. 3 RACHUNEK ROLNICZY... 7 TAB. 4 RACHUNEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH... 8 TAB. 5 RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH TAB. 6 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH TAB. 7 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH TAB. 8 WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH KARTY BANKOWE TAB. 9 KARTY PŁATNICZE TAB. 10 KARTY KREDYTOWE KREDYTY TAB. 11 SZYBKIE KREDYTY TAB. 12 KREDYTY OBROTOWE TAB. 13 KREDYTY INWESTYCYJNE TAB. 14 KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATĄ ARIMR 1) OPERACJE DEWIZOWE TAB. 15 INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I FINANSOWYCH W OBROCIE DEWIZOWYM TAB. 16 SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE TAB. 17 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM TAB. 18 PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM INNE USŁUGI TAB. 19 GWARANCJE, PORĘCZENIA, AWALE TAB. 20 INKASO EKSPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM TAB. 21 INKASO IMPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM TAB. 22 WRZUTNIA TAB. 23 DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE TAB. 24 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH TAB. 25 USŁUGI RÓŻNE... 21

4 4 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku NBS, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 10. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 11. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 12. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 13. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.

5 5 RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych 1. Otwarcie rachunku : 1.1 bieżącego 30zł 1.2 pomocniczego 0zł 2. Prowadzenie rachunku 1) : 2.1 bieżącego 20 zł miesięcznie 2.2 pomocniczego 20 zł 3. System bankowości internetowej 3.1 Home Banking dostęp do systemu 2) : miesięcznie Zgodnie z umową z klientem konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu instalacja u Klienta przez pracownika Banku Zgodnie z umową z klientem max 300zł 3.2 Internet banking nbs 24 3) dostęp do systemu 2) : miesięcznie 0zł konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20zł + 23% VAT 3.3 Internet banking ecorponet aktywacja usługi Jednorazowo 20zł dostęp do systemu 2) : miesięcznie 0zł konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20zł + 23% VAT zablokowanie/odblokowanie dostępu na wniosek posiadacza od wniosku 5zł Wydanie trzeciego i kolejnego loginu Za login 10zł Zmiana w karcie uprawnień Od zmiany 5zł Autoryzacja operacji przy pomocy SMS (pobierana miesięcznie na zakończenie każdego miesiąca) Za SMS 0,20zł 4. Wpłaty gotówkowe: 4.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 4) od kwoty 0,5% min. 2,5 zł 4.2 wpłata gotówkowa w formie zamkniętej od kwoty Zgodnie z umową z klientem 5. Wypłata gotówkowa 5) od kwoty 0,5% min. 2,5 zł 6. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących 6) od transakcji 0,2% max. 200 zł 7. Przelew na rachunek w Banku: 7.1 w placówce Banku 0 zł za przelew 7.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8.1 w placówce Banku za przelew 2,5 zł 8.2 w systemie bankowości internetowej: Zgodnie z umową z klientem Home banking max 2,5zł za przelew Internet banking nbs24 1,5 zł e CorpoNet 1,5 zł 9. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 9.1 w placówce Banku za przelew 20 zł 9.2 Administrowanie przelewem bez pokrycia za przelew 5 zł 10. Zlecenie stałe 7) : 10.1 realizacja zlecenia stałego 2 zł za zlecenie 10.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 2,5 zł 11. Polecenie zapłaty: 11.1 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 1 zł 11.2 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 12. Czeki krajowe: Wg ceny zakupu powiększonej 12.1 wydanie czeków o 10% za czek 12.2 potwierdzenie czeku 10 zł 12.3 inkaso czeku 10 zł 12.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 20 zł

6 6 13. Udzielenie informacji o rachunku: 13.1 telefonicznie na hasło 8) miesięcznie 5 zł 13.2 przekazywane informacji o wysokości salda na rachunku w formie komunikatu SMS Za SMS 0,29 zł 14. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni 15 zł 15. Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych 9) miesięcznie zgodnie z umową z Klientem 16. Inne czynności - zgodnie z TAB. 8 1) Od Organizacji Społecznych i politycznych pobiera się opłatę 5zł. 2) Nie pobiera się opłaty za dostęp do rachunku za miesiąc w którym nastąpiła instalacja systemu. 3) Dotyczy przypadków jednoosobowego dysponowania rachunkiem. 4) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 5) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną. 6) Za wpływ bieżący nie uznaje się przelewów między rachunkami Klienta, uznania rachunku wypłatą kredytu oraz zapadłych lokat. Opłata pobierana jest niezależnie od opłaty pobieranej za przelew lub wypłatę. 7) Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 8) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 9) Opłatę pobiera się od każdego rachunku masowego. TAB. 2 Pakiety Biznes Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Pakiet NBS Pakiet NBS BIZNES BIZNES PLUS 1. Otwarcie rachunku 30 zł 30 zł 2. Prowadzenie rachunku: 2.1 Bieżącego 50 zł 100 zł miesięcznie 2.2 Pomocniczego 0 zł 0 zł 3. System bankowości internetowej ecorponet 3.1 dostęp do systemu miesięcznie 0zł 0 zł 3.2 wydanie trzeciego i kolejnego loginu za login 10zł 10zł 3.3 Zablokowanie/odblokowanie dostępu na wniosek posiadacza od wniosku 5zł 5zł 3.4 Zmiana w karcie uprawnień Od zmiany 5zł 5zł 3.5 Autoryzacja operacji za pomocą SMS Za SMS (pobierania miesięcznie) 0,20zł 0,20zł 3.6 konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 20 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 4. Wpłaty gotówkowe: 4.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 1) od kwoty 0,25% min. 2,5 zł 0,15% min. 2,5 zł 4.2 wpłata gotówkowa w formie zamkniętej od kwoty Zgodnie z umową z klientem 5. Wypłata gotówkowa 2) od kwoty 0,25% min. 2,5 zł 0,15% min. 2,5 zł 6. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących 3) od transakcji 0zł 0zł 7. Przelew na rachunek w Banku NBS: 7.1 w systemie bankowości internetowej ecorponet 0zł 0zł za przelew 7.3 w placówce Banku 0zł 0zł 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8.1 w systemie bankowości internetowej ecorponet 8.2 w systemie bankowości internetowej ecorponet za przelew Pierwsze 20szt w miesiącu bezpłatnie Powyżej 20szt w miesiącu 1,5zł Pierwsze 50szt w miesiącu bezpłatnie Powyżej 50szt w miesiącu 1,5zł 8.3 w placówce Banku 5zł 5zł 9. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 9.1 w placówce Banku za przelew 20 zł 20 zł 10. Administrowanie przelewem bez pokrycia za przelew 5 zł 5 zł 11. Zlecenie stałe 4) : 11.1 realizacja zlecenia stałego: na rachunek w Banku:

7 7 Tryb Lp. Rodzaj usług (czynności) pobierania Pakiet NBS Pakiet NBS BIZNES BIZNES PLUS w placówce Banku 2 zł 2 zł za zlecenie w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł na rachunek w innym banku w placówce Banku 2 zł 2 zł za zlecenie w systemie bankowości internetowej 1,5 zł 1,5 zł 11.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 2,5 zł 2,5 zł 12. Polecenie zapłaty: 12.1 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za zlecenie 1 zł 1 zł 12.2 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 13. Czeki krajowe: 13.1 wydanie czeków za czek Wg ceny zakupu powiększonej o 10% Wg ceny zakupu powiększonej o 10% 13.2 potwierdzenie czeku 10 zł 10 zł 13.3 inkaso czeku 10 zł 10 zł 13.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 20 zł 20 zł 14. Udzielenie informacji o rachunku: 14.1 telefonicznie na hasło 5) miesięcznie 5 zł 0 zł 14.2 przekazywane informacji o wysokości salda na rachunku w formie komunikatu SMS 6) Za SMS 0,29 zł 0,29 zł 15. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni 15 zł 15 zł 16. Inne czynności - zgodnie z TAB. 8 zgodnie z TAB. 8 1) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 2) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną 3) Za wpływ bieżący nie uznaje się przelewów między rachunkami Klienta, uznania rachunku wypłatą kredytu oraz zapadłych lokat. Opłata pobierana jest niezależnie od opłaty pobieranej za przelew lub wypłatę. 4) Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 5) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 6) Opłatę pobiera się miesięcznie. TAB. 3 Rachunek rolniczy 1. Otwarcie rachunku : 1.1 bieżącego 20zł 1.2 pomocniczego 0zł 2. Prowadzenie rachunku 1) : 2.1 bieżącego 0 zł miesięcznie 2.2 pomocniczego 0 zł 3. System bankowości internetowej 3.1 Home Banking dostęp do systemu 2) : miesięcznie Zgodnie z umową z klientem konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu instalacja u Klienta przez pracownika Banku Zgodnie z umową z klientem max 300zł 3.2 Internet banking nbs 24 3) dostęp do systemu 2) : miesięcznie 0zł konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20zł + 23% VAT 3.3 Internet banking ecorponet aktywacja usługi Jednorazowo 20zł dostęp do systemu 2) : miesięcznie 0zł konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20zł + 23% VAT zablokowanie/odblokowanie dostępu na wniosek posiadacza od wniosku 5zł Wydanie trzeciego i kolejnego loginu Za login 10zł Zmiana w karcie uprawnień Od zmiany 5zł Autoryzacja operacji przy pomocy SMS (pobierana miesięcznie na zakończenie każdego miesiąca) Za SMS 0,20zł 4. Wpływ na rachunek (gotówkowy/bezgotówkowy) 4) : od kwoty 0,25% min. 2,2 zł

8 8 5. Wypłata gotówkowa 5) od kwoty 0zł 6. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących 6) od transakcji 0 zł 7. Przelew na rachunek w Banku NBS: 7.1 w placówce Banku 0 zł za przelew 7.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8.1 w placówce Banku za przelew 2,5 zł 8.2 w systemie bankowości internetowej: Zgodnie z umową z klientem Home banking max 2,5zł za przelew Internet banking nbs24 1,5 zł e CorpoNet 1,5 zł 9. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 9.1 w placówce Banku za przelew 20 zł 9.2 Administrowanie przelewem bez pokrycia za przelew 5 zł 10. Zlecenie stałe 7) : 10.1 realizacja zlecenia stałego 2 zł za zlecenie 10.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 2,5 zł 11. Polecenie zapłaty: 11.1 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 1 zł 11.2 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 12. Czeki krajowe: Wg ceny zakupu powiększonej 12.1 wydanie czeków o 10% za czek 12.2 potwierdzenie czeku 10 zł 12.3 inkaso czeku 10 zł 12.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 20 zł 13. Udzielenie informacji o rachunku: 13.1 telefonicznie na hasło 8) miesięcznie 5 zł 13.2 przekazywane informacji o wysokości salda na rachunku w formie komunikatu SMS Za SMS 0,29 zł 14. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni 15 zł 15. Inne czynności - zgodnie z TAB. 8 1) Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym nastąpiło otwarcie rachunku. 2) Nie pobiera się opłaty za dostęp do rachunku za miesiąc w którym nastąpiła instalacja systemu. 3) Dotyczy przypadków jednoosobowego dysponowania rachunkiem. 4) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 5) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną. 6) Za wpływ bieżący nie uznaje się przelewów między rachunkami Klienta, uznania rachunku wypłatą kredytu oraz zapadłych lokat. Opłata pobierana jest niezależnie od opłaty pobieranej za przelew lub wypłatę. 7) Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 8) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 9) Opłatę pobiera się od każdego rachunku masowego. TAB. 4 Rachunek dla Wspólnot Mieszkaniowych 1. Otwarcie rachunku : 1.1 bieżącego 20zł 1.2 pomocniczego 0zł 2. Prowadzenie rachunku 1) : 2.1 bieżącego 15 zł miesięcznie 2.2 pomocniczego 10 zł 3. System bankowości internetowej 3.1 Home Banking dostęp do systemu 2) : miesięcznie Zgodnie z umową z klientem konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu instalacja u Klienta przez pracownika Banku Zgodnie z umową z klientem

9 9 max 300zł 3.2 Internet banking nbs 24 3) dostęp do systemu 2) : miesięcznie 0zł konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20zł + 23% VAT 3.3 Internet banking ecorponet aktywacja usługi Jednorazowo 20zł dostęp do systemu 2) : miesięcznie 0zł konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20zł + 23% VAT zablokowanie/odblokowanie dostępu na wniosek posiadacza od wniosku 5zł Wydanie trzeciego i kolejnego loginu Za login 10zł Zmiana w karcie uprawnień Od zmiany 5zł Autoryzacja operacji przy pomocy SMS (pobierana miesięcznie na zakończenie każdego miesiąca) Za SMS 0,20zł 4. Wpłaty gotówkowe: 4.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 4) od kwoty 3 zł 4.2 wpłata gotówkowa w formie zamkniętej od kwoty Zgodnie z umową z klientem 5. Wypłata gotówkowa 5) od kwoty 0,15% min.5 zł 6. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących 6) od transakcji 0 zł 7. Przelew na rachunek w Banku: 7.1 w placówce Banku 1 zł za przelew 7.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8.1 w placówce Banku za przelew 3 zł 8.2 w systemie bankowości internetowej: Zgodnie z umową z klientem Home banking max 2,5zł za przelew Internet banking nbs24 1,5 zł e CorpoNet 1,5 zł 9. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 9.1 w placówce Banku za przelew 20 zł 9.2 Administrowanie przelewem bez pokrycia za przelew 5 zł 10. Zlecenie stałe 7) : 10.1 realizacja zlecenia stałego 1,5 zł za zlecenie 10.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 2,5 zł 11. Polecenie zapłaty: 11.1 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 1 zł 11.2 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 12. Czeki krajowe: Wg ceny zakupu powiększonej 12.1 wydanie czeków o 10% za czek 12.2 potwierdzenie czeku 10 zł 12.3 inkaso czeku 10 zł 12.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 20 zł 13. Udzielenie informacji o rachunku: 13.1 telefonicznie na hasło 8) miesięcznie 5 zł 13.2 przekazywane informacji o wysokości salda na rachunku w formie komunikatu SMS Za SMS 0,29 zł 14. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni 15 zł 15. Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych 9) miesięcznie zgodnie z umową z Klientem 16. Inne czynności - zgodnie z TAB. 8 1) Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym nastąpiło otwarcie rachunku. 2) Nie pobiera się opłaty za dostęp do rachunku za miesiąc w którym nastąpiła instalacja systemu. 3) Dotyczy przypadków jednoosobowego dysponowania rachunkiem. 4) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 5) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną. 6) Za wpływ bieżący nie uznaje się przelewów między rachunkami Klienta, uznania rachunku wypłatą kredytu oraz zapadłych lokat. Opłata pobierana jest niezależnie od opłaty pobieranej za przelew lub wypłatę. 7) Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 8) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 9) Opłatę pobiera się od każdego rachunku masowego.

10 10 TAB. 5 Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku : 1.1 bieżącego 25zł 1.2 pomocniczego 0zł 2. Prowadzenie rachunku 1) : 2.1 bieżącego 25 zł miesięcznie 2.2 pomocniczego 10 zł 3. System bankowości internetowej 3.1 Home Banking dostęp do systemu 2) : miesięcznie Zgodnie z umową z klientem konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu instalacja u Klienta przez pracownika Banku Zgodnie z umową z klientem max 300zł 3.2 Internet banking nbs 24 3) dostęp do systemu 2) : miesięcznie 0zł konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20zł + 23% VAT 3.3 Internet banking ecorponet aktywacja usługi Jednorazowo 20zł dostęp do systemu 2) : miesięcznie 0zł konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20zł + 23% VAT zablokowanie/odblokowanie dostępu na wniosek posiadacza od wniosku 5zł Wydanie trzeciego i kolejnego loginu Za login 10zł Zmiana w karcie uprawnień Od zmiany 5zł Autoryzacja operacji przy pomocy SMS (pobierana miesięcznie na zakończenie każdego miesiąca) Za SMS 0,20zł 4. Wpłaty gotówkowe: 4.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 4) od kwoty 0,3% min 5zł zł 5. Wypłata gotówkowa 5) od kwoty 0,20% min.5 zł 6. Przelew na rachunek złotowy lub walutowy w Banku: 6.1 w placówce Banku 0 zł za przelew 6.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 7. Przelew na rachunek złotowy w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 7.1 w placówce Banku za przelew 3 zł 7.2 w systemie bankowości internetowej: Zgodnie z umową z klientem Home banking max 2,5zł za przelew Internet banking nbs24 1,5 zł e CorpoNet 1,5 zł 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 8.1 w placówce Banku za przelew 20 zł 9. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni 15 zł 10. Przelew na rachunek walutowy w innym banku zgodnie z TAB Inne czynności - zgodnie z TAB. 8 1) Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym nastąpiło otwarcie rachunku. 2) Nie pobiera się opłaty za dostęp do rachunku za miesiąc w którym nastąpiła instalacja systemu. 3) Dotyczy przypadków jednoosobowego dysponowania rachunkiem. 4) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 5) Wypłaty należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. TAB. 6 Rachunek lokaty terminowej w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Przelew na rachunek: 1.1 w Banku 0 zł 1.2 w innym banku krajowym w systemie ELIXIR za przelew 3 zł 1.3 w innym banku krajowym w systemie SORBNET 20 zł 2. Wypłata gotówki 1) od kwoty 0 zł

11 11 1) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną TAB. 7 Rachunek lokaty terminowej w walutach wymienialnych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Przelew na rachunek: 1.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 0 zł 1.2 złotowy prowadzony w innym banku krajowym za przelew 3 zł 1.3 walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z TAB Wypłata gotówki 1) od kwoty 0 zł 1) Wypłaty należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną TAB. 8 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: 1.1 listem zwykłym raz w miesiącu 0 zł 1.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę 5,5 zł 1.3 listem poleconym za każdą przesyłkę 20 zł 2. Opłata za wyciąg wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: 2.1 listem zwykłym 10 zł za przesyłkę 2.2 listem poleconym 20 zł 3. Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 0 zł 4. Duplikat wyciągu za wyciąg 12 zł 5. Historia rachunku za stronę 10 zł 6. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych za dokument 10 zł 7. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty/itp. za zaświadczenie 20 zł 8. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych dla banków zagranicznych za potwierdzenie 20 zł 9. Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego za monit 20 zł 10. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 1) 11. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 11.1 z Bankiem za każdą wyegzekwowaną kwotę za każdą zawartą umowę 0,3% min. 15 zł max. 100 zł 11.2 z innymi bankami od transakcji 50 zł 12. Potwierdzenie wykonania blokady środków od transakcji 20 zł 1) Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 0 zł

12 12 KARTY BANKOWE TAB. 9 Karty płatnicze Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Visa Business Debetowa VISA Business VISA Business elektron (dotyczy kart wydanych do dnia r.) 1. Wydanie pierwszej karty do rachunku 0 zł 100 zł 0 zł 2. Wznowienie pierwszej karty do rachunku/pakietu: 2.1 Rachunki rolnicze 0 zł 100 zł 50 zł 2.2 Pakiet NBS BIZNES 0zł Pakiet NBS BIZNES PLUS 0zł pozostałe rachunki 30 zł 100 zł 50 zł 3. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku/pakietu 3.1 Rachunki rolnicze 30 zł 100 zł 50 zł 3.2 Pakiet NBS BIZNES 15zł Pakiet NBS BIZNES PLUS 0zł pozostałe rachunki 30 zł 100 zł 50 zł 4. Wydanie duplikatu karty 15 zł 40 zł 15 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 od transakcji - 12 zł 6 zł 6. Transakcje bezgotówkowe 3) od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 7. Transakcje gotówkowe: 3) 7.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1) 0 zł 1% min. 2 zł 0 zł 7.2 w innych bankomatach w kraju 4 zł 2% min. 4 zł 4 zł 7.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 3% min. 12 zł 2% min. 10 zł od transakcji 7.4 poprzez usługę Visa ash back w Polsce - 0 zł 0 zł 7.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 2% min. 5 zł 5 zł 7.6 w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 3% min. 12 zł 2% min. 10 zł 7.7 w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 2% min. 5 zł 5 zł 7.8 W usłudze Cash back Od transakcji 2 zł 2zł 2zł 8. Sprawdzenie salda w bankomacie 2) od transakcji 2 zł 4 zł 2 zł 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany od transakcji 3 zł 6 zł 3 zł 10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika od transakcji 8 zł 12 zł 8 zł 11. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika od transakcji - 12 zł 8 zł 12. Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 3 zł 6 zł 3 zł 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł zł Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty zł zł Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego/ przyznanie bonusa - 6 zł 6 zł 16. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10 zł 10 zł 10 zł 1) Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 2) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 3) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. TAB. 10 Karty kredytowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Visa Business Credit Visa Business Credit Gold 1. Wydanie nowej karty 0 zł 0 zł 2. Wznowienie karty 0 zł 0 zł 3. Obsługa karty kredytowej: 3.1 opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: mniej niż zł 75 zł co najmniej zł 0 zł - rocznie mniej niż zł zł co najmniej zł - 0 zł 3.2 Karta dodatkowa rocznie 25 zł 50 zł 4. Wydanie duplikatu karty 30 zł 30 zł 5. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 0 zł 0 zł

13 13 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Visa Business Credit Visa Business Credit Gold karty 6. Transakcje bezgotówkowe 1)3) 0 zł 0 zł 7. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 3) 3 % 3 % 7.1 w kraju min. 5 zł min. 5 zł 3 % 3 % 7.2 za granicą min. 10 zł min. 10 zł 8. Przelew z karty 3) za przelew 3 % 3 % min. 5 zł min. 5 zł 9. Sprawdzenie salda w bankomacie 0 zł 0 zł 10. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 10 zł 10 zł 11. Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł 0 zł 12. Obsługa nieterminowej spłaty 2) 20 zł 20 zł 13. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego 5% min.100 zł 5% min. 100 zł okresu rozliczeniowego 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. 3) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego.

14 14 KREDYTY TAB. 11 Szybkie kredyty 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) od wnioskowanej kwoty 0,2% min. 20 zł 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu: Kredyt w rachunku bieżącym MIKRO 2.2 Szybka Inwestycja od kwoty kredytu / od1% 2.3 Szybka Inwestycja AGRO kwoty podwyższenia Od 1% 3. Gotowość finansowa 2) miesięcznie od 0% 4. Zaangażowanie kredytowe 3) rocznie od 0,00% 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna 4) od kwoty wcześniejszej spłaty 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu 5) min. 100 zł 7. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 6) : 7.1 do 1 miesiąca min. 50 zł od kwoty kredytu 7.2 powyżej 1 miesiąca min. 100 zł 8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks od 50 zł 9. Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta 50 zł 10. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej: 10.1 Kredyt o wartości do zł 150 zł 10.2 Kredyt o wartości powyżej zł 300 zł 11. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) za monit 20 zł 12. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta za zaświadczenie/ opinię 50 zł 13. Sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy kredytu, w tym o niedostarczeniu dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy oraz dokumentów za przypomnienie 20 zł związanych z zabezpieczeniem spłaty kredytu 14. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 30 zł 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. Nie dotyczy Debetu Dopuszczalnego. 2) Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Nie dotyczy: Szybka Inwestycja oraz Szybka Inwestycja AGRO. 3) Naliczania od kwoty zaangażowania bilansowego na dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 4) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. Dotyczy Szybka Inwestycja, Szybka Inwestycja AGRO. 5) Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności promesy. 6) Prowizja pobierana od kwoty zaangażowania bilansowego na dzień złożenia wniosku o prolongowanie terminu spłaty. TAB. 12 Kredyty obrotowe 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) od wnioskowanej kwoty 0,2% min. 20 zł 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu: 2.1 Kredyt w rachunku bieżącym 2.2 Kredyt obrotowy 2.3 Kredyt rewolwingowy od kwoty kredytu / 2.4 Pożyczka AGRO kwoty podwyższenia 2.6 Kredyt Agro Skup 3. Gotowość finansowa 2) miesięcznie od 0% 4. Zaangażowanie kredytowe 3) rocznie od 0,00% 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna 4) od kwoty wcześniejszej spłaty 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu 5) od kwoty przyrzeczonej 7. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 6) : 7.1 do 1 miesiąca 7.2 powyżej 1 miesiąca od kwoty kredytu min. 100 zł min. 50 zł Od 0,5% min. 100 zł

15 15 8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy: 8.1 Kredyt o wartości do zł od 50 zł za aneks 8.2 Kredyt o wartości powyżej zł od 100 zł 9. Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta 50 zł 10. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej: 10.1 Kredyt o wartości do zł 150 zł 10.2 kredyt o wartości powyżej zł 300 zł 11. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) za monit 20 zł 12. Sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy kredytu, w tym o niedostarczeniu dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy oraz dokumentów za przypomnienie 20 zł związanych z zabezpieczeniem spłaty kredytu 13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 30 zł 14. Rozłożenie zadłużenia na raty (ratalna spłata zadłużenia) Jednorazowo od kwoty przekazanej do ratalnej spłaty zadłużenia Od 2% min. 200zł 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 2) Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Nie dotyczy kredytu rewolwingowego. 3) Naliczana od kwoty zaangażowania bilansowego na dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 4) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. Nie dotyczy kredytu rewolwingowego i kredytu w rachunku bieżącym. 5) Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności promesy. 6) Prowizja pobierana od kwoty zaangażowania bilansowego na dzień złożenia wniosku o prolongowanie terminu spłaty. TAB. 13 Kredyty inwestycyjne 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) 0,1% 1.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od min. 25 zł wnioskowanej 1.2 Kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną 100 zł kwoty 1.3 Pozostałe kredyty 0,2% min. 20 zł 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu: 2.1 Kredyt inwestycyjny 2.2 Kredytowa Linia Hipoteczna od kwoty kredytu / kwoty podwyższenia 2.3 Kredyty pomostowe: Unia Biznes Unia Super Biznes od kwoty kredytu / kwoty Kredyt Technologiczny podwyższenia 2.4 Wspólny Remont od kwoty kredytu / 2.5 Kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną kwoty podwyższenia 2.6 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty kredytu / kwoty podwyższenia do 4% min. 100 zł 3. Gotowość finansowa 2) miesięcznie od 0% 4. Zaangażowanie kredytowe 3) : Rocznie Od 0% 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna 4) : 5.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty od1%min. 100zł 5.2 Pozostałe kredyty wcześniejszej spłaty 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu 5) od kwoty przyrzeczonej 7. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 6) : 7.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 7.2 Pozostałe kredyty: od kwoty kredytu min. 100 zł do 4 % min. 20 zł do 1 miesiąca od kwoty kredytu

16 16 min. 50 zł powyżej 1 miesiąca min. 100 zł 8. Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 7) za aneks od 100 zł 9. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks od 50zł 10. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 10.1 kredyt o wartości do zł 150 zł 10.2 kredyt o wartości powyżej zł 300 zł 11. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) za monit 20 zł 12. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/ opinii 50 zł 13. Sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy kredytu, w tym o niedostarczeniu dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy oraz dokumentów za przypomnienie 20 zł związanych z zabezpieczeniem spłaty kredytu 14. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 30 zł 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 2) Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. 3) Naliczania od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 4) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 5) Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności promesy. 6) Prowizja pobierana od kwoty zaangażowania bilansowego na dzień złożenia wniosku o prolongowanie terminu spłaty. 7) Dotyczy tylko Kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych. TAB. 14 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARIMR 1) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 2) od wnioskowanej kwoty 0zł 2. Przyznanie: 2.1 Kredyty z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania 1% 2.2 Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych od kwoty kredytu z częściową spłatą kapitału kredytu przez ARiMR symbol CSK 1% 3. Gotowość finansowa 3) miesięcznie 4. Zaangażowanie kredytowe 4) : Kredyty z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 4.1 oprocentowania min.100 zł rocznie Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych 0,3% 4.2 z częściową spłatą kapitału kredytu przez ARiMR symbol CSK min. 100 zł 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna 5) od kwoty wcześniejszej spłaty 1% 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu 6) od kwoty 100 zł przyrzeczonej 7. Prolongowanie terminu spłaty kredytu od kwoty prolongowanej 0,5% min. 50 zł 8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks od 50 zł 9. Wystawienie zaświadczenia na żądanie Klienta 50 zł 10. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 10.1 kredyt o wartości do zł 150 zł 10.2 kredyt o wartości powyżej zł 300 zł 11. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów za monit 20 zł 12. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/ opinii 50 zł 13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 30 zł 1) W przypadku kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR suma prowizji za rozpatrzenie wniosku, prowizji przygotowawczej i prowizji za wydanie promesy nie może przekroczyć 1% kwoty udzielonego kredytu, zgodnie z umową zawartą z ARiMR. 2) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 3) Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. 4) Naliczania od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.

17 17 5) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 6) W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. OPERACJE DEWIZOWE TAB. 15 Inkaso dokumentów handlowych i finansowych w obrocie dewizowym 1. Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych 1) od transakcji 0,2% min. 100 zł, max. 400 zł 2. Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko) od transakcji 70 zł 3. Zmiana instrukcji inkasowej od transakcji 70 zł 4. Zwrot dokumentów niezapłaconych od transakcji 70 zł 5. Przekazanie części zainkasowanej kwoty na rzecz agenta (imiennie wskazanego przez podawcę inkasa) od transakcji 50 zł 6. Odmowa zapłaty inkasa 2) od transakcji 50 zł 7. Indosowanie lub cesja dokumentów przewozowych adresowanych na Bank od transakcji 70 zł 8. Przygotowanie weksla własnego (sola) od każdego weksla 50 zł 9. Awizowanie akceptu do banku zagranicznego od transakcji 30 zł 10. Oddanie weksla do protestu od każdego weksla 150 zł + koszty notarialne 11. Awal na wekslu 12. Przechowywanie weksli 13. Nadanie komunikatu SWIFT 1) W przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się od kwoty każdego weksla. 2) Opłata pobierana jest łącznie z opłatą określoną w pkt.2 lub 4. od kwoty awalowanej za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności przy przyjęciu weksli od każdego komunikatu do 3% min. 100 zł 70 zł 10 zł TAB. 16 Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo-importowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe): od Klientów posiadających rachunki w Banku z zarachowaniem równowartości w złotych na te rachunki od Klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem środków złotowych na te rachunki 1.3 z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej 2. Sprzedaż walut obcych: 2.1 w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w Banku 2.2 w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w innych bankach od kwoty skupionej waluty od kwoty skupionej waluty od kwoty skupionej waluty od transakcji od transakcji 0,1% min. 10 zł, max. 100 zł 0,2% min. 20 zł, max. 100 zł 0,2% min. 25 zł, max. 120 zł 0,3% min. 10 zł, max. 150 zł 0,4% min. 20 zł, max. 150 zł TAB. 17 Czeki w obrocie dewizowym 1. Skup czeków podróżnych od łącznej wartości czeków w jednej walucie 1% min. 40 zł 2. Warunkowy skup czeków 1) od łącznej wartości czeków 1,5% min. 20 zł 3. Inkaso czeków 2) od łącznej wartości czeków 0,25% w jednej walucie min.30 zł, max. 300 zł zł + koszty Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od od czeku rzeczywiste banków podawcy czeku trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 5.1 czeki opiewające na euro - EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową za czek 4 EUR płatne w pozostałych krajach 10 EUR 5.2 czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii za czek 4 GBP 5.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę jednego za czek 4 USD

18 czeku płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku 3 USD Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 3) od transakcji 15 zł 1) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto. 2) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 3) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. TAB. 18 Przekaz w obrocie dewizowym 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł od transakcji 1.2 przelewy SEPA 2) 15 zł 1.3 przelewy regulowane 3) od transakcji 20 zł 1.4 polecenia wypłaty 4) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji 20 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu od transakcji 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 3. Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na 85 zł zlecenie Klienta 5) za zlecenie + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1 przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 15 zł 4.2 przelewy SEPA 2) 15 zł 4.3 przelewy regulowane 3) od transakcji 30 zł 4.4 polecenia wypłaty 4)6) 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 7) : 5.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji 100 zł 5.2 w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym od transakcji 80 zł 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie 85 zł + koszty banków od transakcji Klienta trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 8) : przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej zł walucie wymienialnej od transakcji przy kwotach przekraczających EUR lub ich równowartości w innej zł walucie wymienialnej 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu od transakcji 10 zł 9 Opłata Non-STP 9) od transakcji 30 zł 1) Przekaz w obrocie dewizowym - transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC koszty SHA nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 3) Przelew regulowany transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC koszty SHA. 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 6) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 7) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje.

19 19

20 20 INNE USŁUGI TAB. 19 Gwarancje, poręczenia, awale 1. Wystawienie promesy gwarancji/ poręczenia/ awalu od kwoty zobowiązania od 0,2% 2. Przyznanie gwarancji/ poręczenia/ awalu - prowizja przygotowawcza od kwoty zobowiązania 3. Przyznanie limitu od kwoty limitu 4. Korzystanie z gwarancji/ poręczenia/ awalu w okresach trzy miesięcznych 5. Zmiana warunków gwarancji/ poręczenia/ awalu: przedłużenie terminu ważności i/lub podwyższenie kwoty gwarancji/ awalu/ 5.1 od kwoty objętej poręczenia zmianą 5.2 zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji/ poręczenia/ awalu od 100 zł 6. Wypłata z gwarancji/ poręczenia/ awalu od kwoty roszczenia od 0,15% 7. Awizowanie treści gwarancji obcej od kwoty gwarancji 0,2% min. 100 zł 8. Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji/ poręczenia/ awalu za czynność 200 zł TAB. 20 Inkaso eksportowe w obrocie krajowym 1. Zmiana instrukcji inkasowej od transakcji 20 zł 2. Prowizja za wypłatę z weksla od transakcji 20 zł 3. Opłata pocztowa za wysyłkę weksla do innego banku krajowego od transakcji 10 zł TAB. 21 Inkaso importowe w obrocie krajowym 1. Prowizja za akcept weksla od weksla 20 zł 2. Przechowywanie weksla od weksla 20 zł 3. Prowizja za zapłatę weksla od weksla 20 zł 4. Odmowa zapłaty weksla od transakcji 20 zł 5. Zwrot dokumentów niezainkasowanych do innego banku krajowego od transakcji 10 zł TAB. 22 Wrzutnia Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków, którzy podpisali umowę o wpłaty za pośrednictwem wrzutni 10 zł 2. Wydanie portfela i woreczków do wpłat za pośrednictwem wrzutni lub klucza do wg ceny zakupu drzwiczek wrzutni + 20% marży 3. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem wrzutni za wpłatę wg umowy z Klientem TAB. 23 Depozyty wartościowe i rzeczowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 20 zł 2. Przechowywanie depozytu 1) : 2.1 duplikatów kluczy miesięcznie 20 zł 2.2 bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych miesięcznie za każdy dokument 2.3 papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) rocznie 20 zł 1% wartości, min. 5 zł, max. 100 zł 1) Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej.

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Stan aktualny na 20.05.2015 r.

Stan aktualny na 20.05.2015 r. Stan aktualny na 20.05.2015 r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 3 KONTA OSOBISTE Tab. 1 Rachunki bieżące i pomocnicze w złotych i w walutach wymienialnych 4 OSZCZĘDNOŚCI 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 55a/2013 z dnia 10.10.2013 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 59/ZORK/13 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 29.10.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI BANKOWE... 4 Tab. 1 Rachunek rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r. Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 110/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 172/2014 z dnia 30.12.2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA W RADOMIU Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 142/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów indywidualnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo