Taryfa podmioty instytucjonalne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa podmioty instytucjonalne"

Transkrypt

1 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych

2 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014 Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju z dnia 16 stycznia 2014r.(obejmuje zmiany wprowadzone Uchwałą Zarządu nr 32/2014 z dnia 20 marca 2014r, Uchwałą Zarządu nr22 /2015 z dnia 26 lutego 2015r.) Uchwałą Zarządu nr 54/2015 z dnia 29kwietnia 2015r Uchwałą Zarządu nr 58/2015 z dnia 08 maja 2015r.) Uchwałą Zarządu nr 60/2015 z dnia 18 maja 2015r.) Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych Solec-Zdrój, maj 2015 r.

3 3 Spis treści: SPIS TREŚCI:... 3 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 4 RACHUNKI BANKOWE... 5 TAB. 1 RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH... 5 TAB. 2 PAKIETY BIZNES... 6 TAB. 3 RACHUNEK ROLNICZY... 7 TAB. 4 RACHUNEK DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH... 8 TAB. 5 RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH TAB. 6 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH TAB. 7 RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W WALUTACH WYMIENIALNYCH TAB. 8 WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH KARTY BANKOWE TAB. 9 KARTY PŁATNICZE TAB. 10 KARTY KREDYTOWE KREDYTY TAB. 11 SZYBKIE KREDYTY TAB. 12 KREDYTY OBROTOWE TAB. 13 KREDYTY INWESTYCYJNE TAB. 14 KREDYTY PREFERENCYJNE Z DOPŁATĄ ARIMR 1) OPERACJE DEWIZOWE TAB. 15 INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I FINANSOWYCH W OBROCIE DEWIZOWYM TAB. 16 SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE TAB. 17 CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM TAB. 18 PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM INNE USŁUGI TAB. 19 GWARANCJE, PORĘCZENIA, AWALE TAB. 20 INKASO EKSPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM TAB. 21 INKASO IMPORTOWE W OBROCIE KRAJOWYM TAB. 22 WRZUTNIA TAB. 23 DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE TAB. 24 CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH TAB. 25 USŁUGI RÓŻNE... 21

4 4 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu-Zdroju dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku NBS, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od transakcji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 10. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 11. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 12. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 13. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.

5 5 RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący i pomocniczy w złotych 1. Otwarcie rachunku : 1.1 bieżącego 30zł 1.2 pomocniczego 0zł 2. Prowadzenie rachunku 1) : 2.1 bieżącego 20 zł miesięcznie 2.2 pomocniczego 20 zł 3. System bankowości internetowej 3.1 Home Banking dostęp do systemu 2) : miesięcznie Zgodnie z umową z klientem konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu instalacja u Klienta przez pracownika Banku Zgodnie z umową z klientem max 300zł 3.2 Internet banking nbs 24 3) dostęp do systemu 2) : miesięcznie 0zł konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20zł + 23% VAT 3.3 Internet banking ecorponet aktywacja usługi Jednorazowo 20zł dostęp do systemu 2) : miesięcznie 0zł konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20zł + 23% VAT zablokowanie/odblokowanie dostępu na wniosek posiadacza od wniosku 5zł Wydanie trzeciego i kolejnego loginu Za login 10zł Zmiana w karcie uprawnień Od zmiany 5zł Autoryzacja operacji przy pomocy SMS (pobierana miesięcznie na zakończenie każdego miesiąca) Za SMS 0,20zł 4. Wpłaty gotówkowe: 4.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 4) od kwoty 0,5% min. 2,5 zł 4.2 wpłata gotówkowa w formie zamkniętej od kwoty Zgodnie z umową z klientem 5. Wypłata gotówkowa 5) od kwoty 0,5% min. 2,5 zł 6. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących 6) od transakcji 0,2% max. 200 zł 7. Przelew na rachunek w Banku: 7.1 w placówce Banku 0 zł za przelew 7.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8.1 w placówce Banku za przelew 2,5 zł 8.2 w systemie bankowości internetowej: Zgodnie z umową z klientem Home banking max 2,5zł za przelew Internet banking nbs24 1,5 zł e CorpoNet 1,5 zł 9. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 9.1 w placówce Banku za przelew 20 zł 9.2 Administrowanie przelewem bez pokrycia za przelew 5 zł 10. Zlecenie stałe 7) : 10.1 realizacja zlecenia stałego 2 zł za zlecenie 10.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 2,5 zł 11. Polecenie zapłaty: 11.1 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 1 zł 11.2 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 12. Czeki krajowe: Wg ceny zakupu powiększonej 12.1 wydanie czeków o 10% za czek 12.2 potwierdzenie czeku 10 zł 12.3 inkaso czeku 10 zł 12.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 20 zł

6 6 13. Udzielenie informacji o rachunku: 13.1 telefonicznie na hasło 8) miesięcznie 5 zł 13.2 przekazywane informacji o wysokości salda na rachunku w formie komunikatu SMS Za SMS 0,29 zł 14. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni 15 zł 15. Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych 9) miesięcznie zgodnie z umową z Klientem 16. Inne czynności - zgodnie z TAB. 8 1) Od Organizacji Społecznych i politycznych pobiera się opłatę 5zł. 2) Nie pobiera się opłaty za dostęp do rachunku za miesiąc w którym nastąpiła instalacja systemu. 3) Dotyczy przypadków jednoosobowego dysponowania rachunkiem. 4) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 5) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną. 6) Za wpływ bieżący nie uznaje się przelewów między rachunkami Klienta, uznania rachunku wypłatą kredytu oraz zapadłych lokat. Opłata pobierana jest niezależnie od opłaty pobieranej za przelew lub wypłatę. 7) Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 8) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 9) Opłatę pobiera się od każdego rachunku masowego. TAB. 2 Pakiety Biznes Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Pakiet NBS Pakiet NBS BIZNES BIZNES PLUS 1. Otwarcie rachunku 30 zł 30 zł 2. Prowadzenie rachunku: 2.1 Bieżącego 50 zł 100 zł miesięcznie 2.2 Pomocniczego 0 zł 0 zł 3. System bankowości internetowej ecorponet 3.1 dostęp do systemu miesięcznie 0zł 0 zł 3.2 wydanie trzeciego i kolejnego loginu za login 10zł 10zł 3.3 Zablokowanie/odblokowanie dostępu na wniosek posiadacza od wniosku 5zł 5zł 3.4 Zmiana w karcie uprawnień Od zmiany 5zł 5zł 3.5 Autoryzacja operacji za pomocą SMS Za SMS (pobierania miesięcznie) 0,20zł 0,20zł 3.6 konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 20 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu 4. Wpłaty gotówkowe: 4.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 1) od kwoty 0,25% min. 2,5 zł 0,15% min. 2,5 zł 4.2 wpłata gotówkowa w formie zamkniętej od kwoty Zgodnie z umową z klientem 5. Wypłata gotówkowa 2) od kwoty 0,25% min. 2,5 zł 0,15% min. 2,5 zł 6. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących 3) od transakcji 0zł 0zł 7. Przelew na rachunek w Banku NBS: 7.1 w systemie bankowości internetowej ecorponet 0zł 0zł za przelew 7.3 w placówce Banku 0zł 0zł 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8.1 w systemie bankowości internetowej ecorponet 8.2 w systemie bankowości internetowej ecorponet za przelew Pierwsze 20szt w miesiącu bezpłatnie Powyżej 20szt w miesiącu 1,5zł Pierwsze 50szt w miesiącu bezpłatnie Powyżej 50szt w miesiącu 1,5zł 8.3 w placówce Banku 5zł 5zł 9. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 9.1 w placówce Banku za przelew 20 zł 20 zł 10. Administrowanie przelewem bez pokrycia za przelew 5 zł 5 zł 11. Zlecenie stałe 4) : 11.1 realizacja zlecenia stałego: na rachunek w Banku:

7 7 Tryb Lp. Rodzaj usług (czynności) pobierania Pakiet NBS Pakiet NBS BIZNES BIZNES PLUS w placówce Banku 2 zł 2 zł za zlecenie w systemie bankowości internetowej 0 zł 0 zł na rachunek w innym banku w placówce Banku 2 zł 2 zł za zlecenie w systemie bankowości internetowej 1,5 zł 1,5 zł 11.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 2,5 zł 2,5 zł 12. Polecenie zapłaty: 12.1 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym za zlecenie 1 zł 1 zł 12.2 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 13. Czeki krajowe: 13.1 wydanie czeków za czek Wg ceny zakupu powiększonej o 10% Wg ceny zakupu powiększonej o 10% 13.2 potwierdzenie czeku 10 zł 10 zł 13.3 inkaso czeku 10 zł 10 zł 13.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 20 zł 20 zł 14. Udzielenie informacji o rachunku: 14.1 telefonicznie na hasło 5) miesięcznie 5 zł 0 zł 14.2 przekazywane informacji o wysokości salda na rachunku w formie komunikatu SMS 6) Za SMS 0,29 zł 0,29 zł 15. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni 15 zł 15 zł 16. Inne czynności - zgodnie z TAB. 8 zgodnie z TAB. 8 1) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 2) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną 3) Za wpływ bieżący nie uznaje się przelewów między rachunkami Klienta, uznania rachunku wypłatą kredytu oraz zapadłych lokat. Opłata pobierana jest niezależnie od opłaty pobieranej za przelew lub wypłatę. 4) Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 5) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 6) Opłatę pobiera się miesięcznie. TAB. 3 Rachunek rolniczy 1. Otwarcie rachunku : 1.1 bieżącego 20zł 1.2 pomocniczego 0zł 2. Prowadzenie rachunku 1) : 2.1 bieżącego 0 zł miesięcznie 2.2 pomocniczego 0 zł 3. System bankowości internetowej 3.1 Home Banking dostęp do systemu 2) : miesięcznie Zgodnie z umową z klientem konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu instalacja u Klienta przez pracownika Banku Zgodnie z umową z klientem max 300zł 3.2 Internet banking nbs 24 3) dostęp do systemu 2) : miesięcznie 0zł konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20zł + 23% VAT 3.3 Internet banking ecorponet aktywacja usługi Jednorazowo 20zł dostęp do systemu 2) : miesięcznie 0zł konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20zł + 23% VAT zablokowanie/odblokowanie dostępu na wniosek posiadacza od wniosku 5zł Wydanie trzeciego i kolejnego loginu Za login 10zł Zmiana w karcie uprawnień Od zmiany 5zł Autoryzacja operacji przy pomocy SMS (pobierana miesięcznie na zakończenie każdego miesiąca) Za SMS 0,20zł 4. Wpływ na rachunek (gotówkowy/bezgotówkowy) 4) : od kwoty 0,25% min. 2,2 zł

8 8 5. Wypłata gotówkowa 5) od kwoty 0zł 6. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących 6) od transakcji 0 zł 7. Przelew na rachunek w Banku NBS: 7.1 w placówce Banku 0 zł za przelew 7.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8.1 w placówce Banku za przelew 2,5 zł 8.2 w systemie bankowości internetowej: Zgodnie z umową z klientem Home banking max 2,5zł za przelew Internet banking nbs24 1,5 zł e CorpoNet 1,5 zł 9. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 9.1 w placówce Banku za przelew 20 zł 9.2 Administrowanie przelewem bez pokrycia za przelew 5 zł 10. Zlecenie stałe 7) : 10.1 realizacja zlecenia stałego 2 zł za zlecenie 10.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 2,5 zł 11. Polecenie zapłaty: 11.1 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 1 zł 11.2 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 12. Czeki krajowe: Wg ceny zakupu powiększonej 12.1 wydanie czeków o 10% za czek 12.2 potwierdzenie czeku 10 zł 12.3 inkaso czeku 10 zł 12.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 20 zł 13. Udzielenie informacji o rachunku: 13.1 telefonicznie na hasło 8) miesięcznie 5 zł 13.2 przekazywane informacji o wysokości salda na rachunku w formie komunikatu SMS Za SMS 0,29 zł 14. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni 15 zł 15. Inne czynności - zgodnie z TAB. 8 1) Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym nastąpiło otwarcie rachunku. 2) Nie pobiera się opłaty za dostęp do rachunku za miesiąc w którym nastąpiła instalacja systemu. 3) Dotyczy przypadków jednoosobowego dysponowania rachunkiem. 4) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 5) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną. 6) Za wpływ bieżący nie uznaje się przelewów między rachunkami Klienta, uznania rachunku wypłatą kredytu oraz zapadłych lokat. Opłata pobierana jest niezależnie od opłaty pobieranej za przelew lub wypłatę. 7) Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 8) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 9) Opłatę pobiera się od każdego rachunku masowego. TAB. 4 Rachunek dla Wspólnot Mieszkaniowych 1. Otwarcie rachunku : 1.1 bieżącego 20zł 1.2 pomocniczego 0zł 2. Prowadzenie rachunku 1) : 2.1 bieżącego 15 zł miesięcznie 2.2 pomocniczego 10 zł 3. System bankowości internetowej 3.1 Home Banking dostęp do systemu 2) : miesięcznie Zgodnie z umową z klientem konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu instalacja u Klienta przez pracownika Banku Zgodnie z umową z klientem

9 9 max 300zł 3.2 Internet banking nbs 24 3) dostęp do systemu 2) : miesięcznie 0zł konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20zł + 23% VAT 3.3 Internet banking ecorponet aktywacja usługi Jednorazowo 20zł dostęp do systemu 2) : miesięcznie 0zł konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20zł + 23% VAT zablokowanie/odblokowanie dostępu na wniosek posiadacza od wniosku 5zł Wydanie trzeciego i kolejnego loginu Za login 10zł Zmiana w karcie uprawnień Od zmiany 5zł Autoryzacja operacji przy pomocy SMS (pobierana miesięcznie na zakończenie każdego miesiąca) Za SMS 0,20zł 4. Wpłaty gotówkowe: 4.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 4) od kwoty 3 zł 4.2 wpłata gotówkowa w formie zamkniętej od kwoty Zgodnie z umową z klientem 5. Wypłata gotówkowa 5) od kwoty 0,15% min.5 zł 6. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących 6) od transakcji 0 zł 7. Przelew na rachunek w Banku: 7.1 w placówce Banku 1 zł za przelew 7.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 8.1 w placówce Banku za przelew 3 zł 8.2 w systemie bankowości internetowej: Zgodnie z umową z klientem Home banking max 2,5zł za przelew Internet banking nbs24 1,5 zł e CorpoNet 1,5 zł 9. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 9.1 w placówce Banku za przelew 20 zł 9.2 Administrowanie przelewem bez pokrycia za przelew 5 zł 10. Zlecenie stałe 7) : 10.1 realizacja zlecenia stałego 1,5 zł za zlecenie 10.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego 2,5 zł 11. Polecenie zapłaty: 11.1 realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 1 zł 11.2 odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 12. Czeki krajowe: Wg ceny zakupu powiększonej 12.1 wydanie czeków o 10% za czek 12.2 potwierdzenie czeku 10 zł 12.3 inkaso czeku 10 zł 12.4 przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 20 zł 13. Udzielenie informacji o rachunku: 13.1 telefonicznie na hasło 8) miesięcznie 5 zł 13.2 przekazywane informacji o wysokości salda na rachunku w formie komunikatu SMS Za SMS 0,29 zł 14. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni 15 zł 15. Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych 9) miesięcznie zgodnie z umową z Klientem 16. Inne czynności - zgodnie z TAB. 8 1) Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym nastąpiło otwarcie rachunku. 2) Nie pobiera się opłaty za dostęp do rachunku za miesiąc w którym nastąpiła instalacja systemu. 3) Dotyczy przypadków jednoosobowego dysponowania rachunkiem. 4) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 5) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,20% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną. 6) Za wpływ bieżący nie uznaje się przelewów między rachunkami Klienta, uznania rachunku wypłatą kredytu oraz zapadłych lokat. Opłata pobierana jest niezależnie od opłaty pobieranej za przelew lub wypłatę. 7) Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 8) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 9) Opłatę pobiera się od każdego rachunku masowego.

10 10 TAB. 5 Rachunek rozliczeniowy w walutach wymienialnych 1. Otwarcie rachunku : 1.1 bieżącego 25zł 1.2 pomocniczego 0zł 2. Prowadzenie rachunku 1) : 2.1 bieżącego 25 zł miesięcznie 2.2 pomocniczego 10 zł 3. System bankowości internetowej 3.1 Home Banking dostęp do systemu 2) : miesięcznie Zgodnie z umową z klientem konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20 zł + 23% VAT + rzeczywiste koszty dojazdu instalacja u Klienta przez pracownika Banku Zgodnie z umową z klientem max 300zł 3.2 Internet banking nbs 24 3) dostęp do systemu 2) : miesięcznie 0zł konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20zł + 23% VAT 3.3 Internet banking ecorponet aktywacja usługi Jednorazowo 20zł dostęp do systemu 2) : miesięcznie 0zł konsultacje u Klienta za rozpoczętą godzinę 20zł + 23% VAT zablokowanie/odblokowanie dostępu na wniosek posiadacza od wniosku 5zł Wydanie trzeciego i kolejnego loginu Za login 10zł Zmiana w karcie uprawnień Od zmiany 5zł Autoryzacja operacji przy pomocy SMS (pobierana miesięcznie na zakończenie każdego miesiąca) Za SMS 0,20zł 4. Wpłaty gotówkowe: 4.1 wpłata gotówkowa w placówce Banku 4) od kwoty 0,3% min 5zł zł 5. Wypłata gotówkowa 5) od kwoty 0,20% min.5 zł 6. Przelew na rachunek złotowy lub walutowy w Banku: 6.1 w placówce Banku 0 zł za przelew 6.2 w systemie bankowości internetowej 0 zł 7. Przelew na rachunek złotowy w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: 7.1 w placówce Banku za przelew 3 zł 7.2 w systemie bankowości internetowej: Zgodnie z umową z klientem Home banking max 2,5zł za przelew Internet banking nbs24 1,5 zł e CorpoNet 1,5 zł 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET: 8.1 w placówce Banku za przelew 20 zł 9. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni 15 zł 10. Przelew na rachunek walutowy w innym banku zgodnie z TAB Inne czynności - zgodnie z TAB. 8 1) Nie pobiera się opłaty za miesiąc w którym nastąpiło otwarcie rachunku. 2) Nie pobiera się opłaty za dostęp do rachunku za miesiąc w którym nastąpiła instalacja systemu. 3) Dotyczy przypadków jednoosobowego dysponowania rachunkiem. 4) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 5) Wypłaty należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. TAB. 6 Rachunek lokaty terminowej w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Przelew na rachunek: 1.1 w Banku 0 zł 1.2 w innym banku krajowym w systemie ELIXIR za przelew 3 zł 1.3 w innym banku krajowym w systemie SORBNET 20 zł 2. Wypłata gotówki 1) od kwoty 0 zł

11 11 1) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia w wypłatę gotówkową awizowaną TAB. 7 Rachunek lokaty terminowej w walutach wymienialnych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Przelew na rachunek: 1.1 walutowy lub złotowy prowadzony w Banku 0 zł 1.2 złotowy prowadzony w innym banku krajowym za przelew 3 zł 1.3 walutowy prowadzony w innym banku zgodnie z TAB Wypłata gotówki 1) od kwoty 0 zł 1) Wypłaty należy awizować co najmniej 2 dni robocze wcześniej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną TAB. 8 Wspólne czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: 1.1 listem zwykłym raz w miesiącu 0 zł 1.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę 5,5 zł 1.3 listem poleconym za każdą przesyłkę 20 zł 2. Opłata za wyciąg wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: 2.1 listem zwykłym 10 zł za przesyłkę 2.2 listem poleconym 20 zł 3. Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 0 zł 4. Duplikat wyciągu za wyciąg 12 zł 5. Historia rachunku za stronę 10 zł 6. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych za dokument 10 zł 7. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty/itp. za zaświadczenie 20 zł 8. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych dla banków zagranicznych za potwierdzenie 20 zł 9. Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego za monit 20 zł 10. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 1) 11. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: 11.1 z Bankiem za każdą wyegzekwowaną kwotę za każdą zawartą umowę 0,3% min. 15 zł max. 100 zł 11.2 z innymi bankami od transakcji 50 zł 12. Potwierdzenie wykonania blokady środków od transakcji 20 zł 1) Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 0 zł

12 12 KARTY BANKOWE TAB. 9 Karty płatnicze Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Visa Business Debetowa VISA Business VISA Business elektron (dotyczy kart wydanych do dnia r.) 1. Wydanie pierwszej karty do rachunku 0 zł 100 zł 0 zł 2. Wznowienie pierwszej karty do rachunku/pakietu: 2.1 Rachunki rolnicze 0 zł 100 zł 50 zł 2.2 Pakiet NBS BIZNES 0zł Pakiet NBS BIZNES PLUS 0zł pozostałe rachunki 30 zł 100 zł 50 zł 3. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku/pakietu 3.1 Rachunki rolnicze 30 zł 100 zł 50 zł 3.2 Pakiet NBS BIZNES 15zł Pakiet NBS BIZNES PLUS 0zł pozostałe rachunki 30 zł 100 zł 50 zł 4. Wydanie duplikatu karty 15 zł 40 zł 15 zł 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach sieci BZ WBK 24 od transakcji - 12 zł 6 zł 6. Transakcje bezgotówkowe 3) od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 7. Transakcje gotówkowe: 3) 7.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 1) 0 zł 1% min. 2 zł 0 zł 7.2 w innych bankomatach w kraju 4 zł 2% min. 4 zł 4 zł 7.3 w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 3% min. 12 zł 2% min. 10 zł od transakcji 7.4 poprzez usługę Visa ash back w Polsce - 0 zł 0 zł 7.5 w punktach akceptujących kartę w kraju 5 zł 2% min. 5 zł 5 zł 7.6 w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 10 zł 3% min. 12 zł 2% min. 10 zł 7.7 w placówkach Poczty Polskiej 5 zł 2% min. 5 zł 5 zł 7.8 W usłudze Cash back Od transakcji 2 zł 2zł 2zł 8. Sprawdzenie salda w bankomacie 2) od transakcji 2 zł 4 zł 2 zł 9. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany od transakcji 3 zł 6 zł 3 zł 10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika od transakcji 8 zł 12 zł 8 zł 11. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika od transakcji - 12 zł 8 zł 12. Zmiana danych Użytkownika karty od transakcji 3 zł 6 zł 3 zł 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty zł zł Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty zł zł Za zmianę wysokości miesięcznego limitu indywidualnego/ przyznanie bonusa - 6 zł 6 zł 16. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 10 zł 10 zł 10 zł 1) Lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku. 2) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 3) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. TAB. 10 Karty kredytowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Visa Business Credit Visa Business Credit Gold 1. Wydanie nowej karty 0 zł 0 zł 2. Wznowienie karty 0 zł 0 zł 3. Obsługa karty kredytowej: 3.1 opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: mniej niż zł 75 zł co najmniej zł 0 zł - rocznie mniej niż zł zł co najmniej zł - 0 zł 3.2 Karta dodatkowa rocznie 25 zł 50 zł 4. Wydanie duplikatu karty 30 zł 30 zł 5. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 0 zł 0 zł

13 13 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Visa Business Credit Visa Business Credit Gold karty 6. Transakcje bezgotówkowe 1)3) 0 zł 0 zł 7. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 3) 3 % 3 % 7.1 w kraju min. 5 zł min. 5 zł 3 % 3 % 7.2 za granicą min. 10 zł min. 10 zł 8. Przelew z karty 3) za przelew 3 % 3 % min. 5 zł min. 5 zł 9. Sprawdzenie salda w bankomacie 0 zł 0 zł 10. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 10 zł 10 zł 11. Zmiana danych Użytkownika karty 0 zł 0 zł 12. Obsługa nieterminowej spłaty 2) 20 zł 20 zł 13. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego 5% min.100 zł 5% min. 100 zł okresu rozliczeniowego 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. 3) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego.

14 14 KREDYTY TAB. 11 Szybkie kredyty 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) od wnioskowanej kwoty 0,2% min. 20 zł 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu: Kredyt w rachunku bieżącym MIKRO 2.2 Szybka Inwestycja od kwoty kredytu / od1% 2.3 Szybka Inwestycja AGRO kwoty podwyższenia Od 1% 3. Gotowość finansowa 2) miesięcznie od 0% 4. Zaangażowanie kredytowe 3) rocznie od 0,00% 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna 4) od kwoty wcześniejszej spłaty 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu 5) min. 100 zł 7. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 6) : 7.1 do 1 miesiąca min. 50 zł od kwoty kredytu 7.2 powyżej 1 miesiąca min. 100 zł 8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks od 50 zł 9. Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta 50 zł 10. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej: 10.1 Kredyt o wartości do zł 150 zł 10.2 Kredyt o wartości powyżej zł 300 zł 11. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) za monit 20 zł 12. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta za zaświadczenie/ opinię 50 zł 13. Sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy kredytu, w tym o niedostarczeniu dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy oraz dokumentów za przypomnienie 20 zł związanych z zabezpieczeniem spłaty kredytu 14. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 30 zł 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. Nie dotyczy Debetu Dopuszczalnego. 2) Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Nie dotyczy: Szybka Inwestycja oraz Szybka Inwestycja AGRO. 3) Naliczania od kwoty zaangażowania bilansowego na dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 4) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. Dotyczy Szybka Inwestycja, Szybka Inwestycja AGRO. 5) Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności promesy. 6) Prowizja pobierana od kwoty zaangażowania bilansowego na dzień złożenia wniosku o prolongowanie terminu spłaty. TAB. 12 Kredyty obrotowe 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) od wnioskowanej kwoty 0,2% min. 20 zł 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu: 2.1 Kredyt w rachunku bieżącym 2.2 Kredyt obrotowy 2.3 Kredyt rewolwingowy od kwoty kredytu / 2.4 Pożyczka AGRO kwoty podwyższenia 2.6 Kredyt Agro Skup 3. Gotowość finansowa 2) miesięcznie od 0% 4. Zaangażowanie kredytowe 3) rocznie od 0,00% 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna 4) od kwoty wcześniejszej spłaty 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu 5) od kwoty przyrzeczonej 7. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 6) : 7.1 do 1 miesiąca 7.2 powyżej 1 miesiąca od kwoty kredytu min. 100 zł min. 50 zł Od 0,5% min. 100 zł

15 15 8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy: 8.1 Kredyt o wartości do zł od 50 zł za aneks 8.2 Kredyt o wartości powyżej zł od 100 zł 9. Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta 50 zł 10. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej: 10.1 Kredyt o wartości do zł 150 zł 10.2 kredyt o wartości powyżej zł 300 zł 11. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) za monit 20 zł 12. Sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy kredytu, w tym o niedostarczeniu dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy oraz dokumentów za przypomnienie 20 zł związanych z zabezpieczeniem spłaty kredytu 13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 30 zł 14. Rozłożenie zadłużenia na raty (ratalna spłata zadłużenia) Jednorazowo od kwoty przekazanej do ratalnej spłaty zadłużenia Od 2% min. 200zł 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 2) Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. Nie dotyczy kredytu rewolwingowego. 3) Naliczana od kwoty zaangażowania bilansowego na dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Prowizji nie pobiera się w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 4) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. Nie dotyczy kredytu rewolwingowego i kredytu w rachunku bieżącym. 5) Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności promesy. 6) Prowizja pobierana od kwoty zaangażowania bilansowego na dzień złożenia wniosku o prolongowanie terminu spłaty. TAB. 13 Kredyty inwestycyjne 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1) 0,1% 1.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od min. 25 zł wnioskowanej 1.2 Kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną 100 zł kwoty 1.3 Pozostałe kredyty 0,2% min. 20 zł 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kwoty kredytu: 2.1 Kredyt inwestycyjny 2.2 Kredytowa Linia Hipoteczna od kwoty kredytu / kwoty podwyższenia 2.3 Kredyty pomostowe: Unia Biznes Unia Super Biznes od kwoty kredytu / kwoty Kredyt Technologiczny podwyższenia 2.4 Wspólny Remont od kwoty kredytu / 2.5 Kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną kwoty podwyższenia 2.6 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty kredytu / kwoty podwyższenia do 4% min. 100 zł 3. Gotowość finansowa 2) miesięcznie od 0% 4. Zaangażowanie kredytowe 3) : Rocznie Od 0% 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna 4) : 5.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty od1%min. 100zł 5.2 Pozostałe kredyty wcześniejszej spłaty 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu 5) od kwoty przyrzeczonej 7. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 6) : 7.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 7.2 Pozostałe kredyty: od kwoty kredytu min. 100 zł do 4 % min. 20 zł do 1 miesiąca od kwoty kredytu

16 16 min. 50 zł powyżej 1 miesiąca min. 100 zł 8. Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 7) za aneks od 100 zł 9. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks od 50zł 10. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 10.1 kredyt o wartości do zł 150 zł 10.2 kredyt o wartości powyżej zł 300 zł 11. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) za monit 20 zł 12. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/ opinii 50 zł 13. Sporządzenie i wysłanie przypomnienia o zobowiązaniu wynikającym z umowy kredytu, w tym o niedostarczeniu dokumentów niezbędnych do prawidłowego monitorowania sytuacji ekonomiczno-finansowej Kredytobiorcy oraz dokumentów za przypomnienie 20 zł związanych z zabezpieczeniem spłaty kredytu 14. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 30 zł 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 2) Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. 3) Naliczania od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. 4) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 5) Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji lub wygaśnięcia terminu ważności promesy. 6) Prowizja pobierana od kwoty zaangażowania bilansowego na dzień złożenia wniosku o prolongowanie terminu spłaty. 7) Dotyczy tylko Kredytu z dotacją na zakup kolektorów słonecznych. TAB. 14 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARIMR 1) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 2) od wnioskowanej kwoty 0zł 2. Przyznanie: 2.1 Kredyty z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania 1% 2.2 Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych od kwoty kredytu z częściową spłatą kapitału kredytu przez ARiMR symbol CSK 1% 3. Gotowość finansowa 3) miesięcznie 4. Zaangażowanie kredytowe 4) : Kredyty z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do 4.1 oprocentowania min.100 zł rocznie Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych 0,3% 4.2 z częściową spłatą kapitału kredytu przez ARiMR symbol CSK min. 100 zł 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna 5) od kwoty wcześniejszej spłaty 1% 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu 6) od kwoty 100 zł przyrzeczonej 7. Prolongowanie terminu spłaty kredytu od kwoty prolongowanej 0,5% min. 50 zł 8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks od 50 zł 9. Wystawienie zaświadczenia na żądanie Klienta 50 zł 10. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej 10.1 kredyt o wartości do zł 150 zł 10.2 kredyt o wartości powyżej zł 300 zł 11. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów za monit 20 zł 12. Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta od zaświadczenia/ opinii 50 zł 13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 30 zł 1) W przypadku kredytów preferencyjnych z dopłatą ARiMR suma prowizji za rozpatrzenie wniosku, prowizji przygotowawczej i prowizji za wydanie promesy nie może przekroczyć 1% kwoty udzielonego kredytu, zgodnie z umową zawartą z ARiMR. 2) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. Nie dotyczy kredytów udzielanych w konsorcjum bankowym. 3) Pobierana jest od różnicy pomiędzy kredytem postawionym do dyspozycji a wykorzystanym. 4) Naliczania od kwoty zaangażowania na dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu.

17 17 5) Nie pobiera się prowizji, jeśli spłata nastąpi do 30 dni włącznie przed terminem określonym w harmonogramie spłat kredytu. 6) W przypadku udzielenia kredytu zaliczana na poczet prowizji przygotowawczej. Nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji Klienta z transakcji. OPERACJE DEWIZOWE TAB. 15 Inkaso dokumentów handlowych i finansowych w obrocie dewizowym 1. Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych 1) od transakcji 0,2% min. 100 zł, max. 400 zł 2. Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko) od transakcji 70 zł 3. Zmiana instrukcji inkasowej od transakcji 70 zł 4. Zwrot dokumentów niezapłaconych od transakcji 70 zł 5. Przekazanie części zainkasowanej kwoty na rzecz agenta (imiennie wskazanego przez podawcę inkasa) od transakcji 50 zł 6. Odmowa zapłaty inkasa 2) od transakcji 50 zł 7. Indosowanie lub cesja dokumentów przewozowych adresowanych na Bank od transakcji 70 zł 8. Przygotowanie weksla własnego (sola) od każdego weksla 50 zł 9. Awizowanie akceptu do banku zagranicznego od transakcji 30 zł 10. Oddanie weksla do protestu od każdego weksla 150 zł + koszty notarialne 11. Awal na wekslu 12. Przechowywanie weksli 13. Nadanie komunikatu SWIFT 1) W przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się od kwoty każdego weksla. 2) Opłata pobierana jest łącznie z opłatą określoną w pkt.2 lub 4. od kwoty awalowanej za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności przy przyjęciu weksli od każdego komunikatu do 3% min. 100 zł 70 zł 10 zł TAB. 16 Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo-importowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe): od Klientów posiadających rachunki w Banku z zarachowaniem równowartości w złotych na te rachunki od Klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem środków złotowych na te rachunki 1.3 z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej 2. Sprzedaż walut obcych: 2.1 w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w Banku 2.2 w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w innych bankach od kwoty skupionej waluty od kwoty skupionej waluty od kwoty skupionej waluty od transakcji od transakcji 0,1% min. 10 zł, max. 100 zł 0,2% min. 20 zł, max. 100 zł 0,2% min. 25 zł, max. 120 zł 0,3% min. 10 zł, max. 150 zł 0,4% min. 20 zł, max. 150 zł TAB. 17 Czeki w obrocie dewizowym 1. Skup czeków podróżnych od łącznej wartości czeków w jednej walucie 1% min. 40 zł 2. Warunkowy skup czeków 1) od łącznej wartości czeków 1,5% min. 20 zł 3. Inkaso czeków 2) od łącznej wartości czeków 0,25% w jednej walucie min.30 zł, max. 300 zł zł + koszty Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od od czeku rzeczywiste banków podawcy czeku trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 5.1 czeki opiewające na euro - EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową za czek 4 EUR płatne w pozostałych krajach 10 EUR 5.2 czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii za czek 4 GBP 5.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę jednego za czek 4 USD

18 czeku płatne w USA - w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku 3 USD Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 3) od transakcji 15 zł 1) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto. 2) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 3) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. TAB. 18 Przekaz w obrocie dewizowym 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł od transakcji 1.2 przelewy SEPA 2) 15 zł 1.3 przelewy regulowane 3) od transakcji 20 zł 1.4 polecenia wypłaty 4) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA od transakcji 20 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu od transakcji 0,15% min. 20 zł, max. 100 zł 3. Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na 85 zł zlecenie Klienta 5) za zlecenie + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1 przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 15 zł 4.2 przelewy SEPA 2) 15 zł 4.3 przelewy regulowane 3) od transakcji 30 zł 4.4 polecenia wypłaty 4)6) 0,25% min. 30 zł, max. 300 zł 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 7) : 5.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym od transakcji 100 zł 5.2 w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym od transakcji 80 zł 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie 85 zł + koszty banków od transakcji Klienta trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 8) : przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej zł walucie wymienialnej od transakcji przy kwotach przekraczających EUR lub ich równowartości w innej zł walucie wymienialnej 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu od transakcji 10 zł 9 Opłata Non-STP 9) od transakcji 30 zł 1) Przekaz w obrocie dewizowym - transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC koszty SHA nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 3) Przelew regulowany transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC koszty SHA. 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 6) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 7) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje.

19 19

20 20 INNE USŁUGI TAB. 19 Gwarancje, poręczenia, awale 1. Wystawienie promesy gwarancji/ poręczenia/ awalu od kwoty zobowiązania od 0,2% 2. Przyznanie gwarancji/ poręczenia/ awalu - prowizja przygotowawcza od kwoty zobowiązania 3. Przyznanie limitu od kwoty limitu 4. Korzystanie z gwarancji/ poręczenia/ awalu w okresach trzy miesięcznych 5. Zmiana warunków gwarancji/ poręczenia/ awalu: przedłużenie terminu ważności i/lub podwyższenie kwoty gwarancji/ awalu/ 5.1 od kwoty objętej poręczenia zmianą 5.2 zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji/ poręczenia/ awalu od 100 zł 6. Wypłata z gwarancji/ poręczenia/ awalu od kwoty roszczenia od 0,15% 7. Awizowanie treści gwarancji obcej od kwoty gwarancji 0,2% min. 100 zł 8. Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji/ poręczenia/ awalu za czynność 200 zł TAB. 20 Inkaso eksportowe w obrocie krajowym 1. Zmiana instrukcji inkasowej od transakcji 20 zł 2. Prowizja za wypłatę z weksla od transakcji 20 zł 3. Opłata pocztowa za wysyłkę weksla do innego banku krajowego od transakcji 10 zł TAB. 21 Inkaso importowe w obrocie krajowym 1. Prowizja za akcept weksla od weksla 20 zł 2. Przechowywanie weksla od weksla 20 zł 3. Prowizja za zapłatę weksla od weksla 20 zł 4. Odmowa zapłaty weksla od transakcji 20 zł 5. Zwrot dokumentów niezainkasowanych do innego banku krajowego od transakcji 10 zł TAB. 22 Wrzutnia Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Udostępnienie wrzutni do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków, którzy podpisali umowę o wpłaty za pośrednictwem wrzutni 10 zł 2. Wydanie portfela i woreczków do wpłat za pośrednictwem wrzutni lub klucza do wg ceny zakupu drzwiczek wrzutni + 20% marży 3. Wpłaty własne przyjmowane za pośrednictwem wrzutni za wpłatę wg umowy z Klientem TAB. 23 Depozyty wartościowe i rzeczowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 20 zł 2. Przechowywanie depozytu 1) : 2.1 duplikatów kluczy miesięcznie 20 zł 2.2 bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych miesięcznie za każdy dokument 2.3 papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) rocznie 20 zł 1% wartości, min. 5 zł, max. 100 zł 1) Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej.

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa podmioty instytucjonalne

Taryfa podmioty instytucjonalne 2015 Taryfa podmioty instytucjonalne Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego Banku Spółdzielczego w Solcu Zdroju dla klientów instytucjonalnych 2015-05-18 2 Załącznik do Uchwały Zarządu nr 7/2014

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 92/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 08.09.2015 r. obowiązuje od dnia 15.09.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w i w walutach Zasady opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie walutowy Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.10.2016 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Październik

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE Uchwała nr 09/2016 Zarządu BS w Raszynie z dnia 20.01.2016

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 16/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 06.02.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 70/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 17.05.2016r. obowiązuje od dnia 01.06.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku.

Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 16/12/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. Warszawa, 17 marca 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 40/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 4 kwietnia 2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

dla Umów zawartych od dnia r. Załącznik do Uchwały Nr 16/13/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku.

dla Umów zawartych od dnia r. Załącznik do Uchwały Nr 16/13/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 16/13/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. dla Umów zawartych od dnia 16.07.2012 r. Warszawa, 17 marca 2014 r. Spis treści ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 r.

Warszawa, listopad 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 61/11/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 listopada 2014 roku dla Umów zawartych do dnia 15.07.2012 r. Warszawa, listopad 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WERBKOWICACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 06 lutego 2017 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WERBKOWICACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 06 lutego 2017 r. Załącznik do Uchwały Nr 17/2017 Zarządu Banku z dnia 06.02.2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WERBKOWICACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 06 lutego 2017 r.

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 Do uchwały Zarządu Banku z dnia 20-01-2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 2016 rok 1 Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 01.08.2014 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych. obowiązuje od 01.08.2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 91/Z/2014 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 24.07.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.08.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Wilamowice, 2014r. Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Zakres operacji i usług

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 2/3/25/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 14.11.2016r. obowiązuje od 21 listopad 2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 150/Z/2015 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 30.11.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 141 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje 02.01.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego Załącznik do uchwały Zarządu zm. 2 /3/2016 z 19.01.2016r. zm. 1/7/2016 z 16.02.2016r. zm.4 /9/2016 z 01.03.2016r. zm.4 /14/2016 z 05.04.2016r. zm. 4 /15/2016 z 12.04.2016r. zm. /19/2016 z 17.05.2016r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity uwzgledniający zmiany wprowadzone:

Tekst jednolity uwzgledniający zmiany wprowadzone: Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.02.2015 r. Tekst jednolity uwzgledniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu banku nr 36/2015 z dnia 03.04.2015 (zmiana

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Suchedniowie od jednostek samorządu terytorialnego Załącznik do uchwały Zarządu zm. 2 /3/2016 z 19.01.2016r. zm. 1/7/2016 z 16.02.2016r. zm.4 /9/2016 z 01.03.2016r. zm.4 /14/2016 z 05.04.2016r. zm. 4 /15/2016 z 12.04.2016r. zm. 1/19/2016 z 17.05.2016r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo