Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU"

Transkrypt

1 Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Kraków, sierpień 2004

2 Spis treści WSTĘP STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE W POLSKIM SEKTORZE FINANSOWYM W 2003 ROKU JAKO DETERMINANTY ROZWOJU SEKTORA FINANSOWEGO W MAŁOPOLSCE STRUKTURA PRZEDMIOTOWA I PRZESTRZENNA SEKTORA FINANSOWEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Banki komercyjne Banki spółdzielcze Zakłady ubezpieczeń Firmy leasingowe Biura maklerskie Niebankowe instytucje kredytowo-pożyczkowe Sieć bankomatów ZATRUDNIENIE W SEKTORZE FINANSOWYM W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM...41 ANEKS

3 Wstęp Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie stanu sektora finansowego w województwie małopolskim do roku 2003 r., omówienie tendencji występujących w tym sektorze oraz ukazanie systemu finansowego województwa na tle porównawczym względem innych województw. Badaniem objęto instytucje sektora bankowego (banki komercyjne i banki spółdzielcze), a także pozabankowe instytucje finansowe (firmy ubezpieczeniowe, firmy leasingowe, biura maklerskie oraz niebankowe instytucje kredytowo-pożyczkowe). Analiza prowadzona była zarówno w ujęciu przedmiotowym (według rodzaju instytucji finansowych), jak i przestrzennym (w przekroju powiatowym). Główne obszary tematyczne opracowania dotyczą: a) tendencji występujących w sektorze finansowym w 2003 r. w skali kraju, b) sektora bankowości komercyjnej i spółdzielczej w Małopolsce, c) zakładów ubezpieczeń, firm leasingowych i biur maklerskich, d) funkcjonowania niebankowych instytucji finansowych, e) stanu zatrudnienia w sektorze finansowym, f) przedstawienia województwa małopolskiego na tle innych województw w oparciu o przyjęte kryteria ilościowe. Raport ma stanowić kompleksową ocenę sytuacji sektora finansowego w Małopolsce. Przeznaczony jest zarówno dla administracji rządowej, samorządowej, jak i praktyków gospodarczych. Wszystkie dane prezentowane w opracowaniu zostały uaktualnione na 31 grudnia 2003 r. Analizy ilościowe przeprowadzono poprzez obróbkę surowych danych statystycznych pochodzących m.in. z następujących źródeł: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Główny Urząd Statystyczny, Komisja Nadzoru Bankowego, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa, Narodowy Bank Polski, Związek Przedsiębiorstw Leasingowych. 2

4 1. Stan i tendencje rozwojowe w polskim sektorze finansowym w 2003 roku jako determinanty rozwoju sektora finansowego w Małopolsce Ocenę sektora finansowego Małopolski należy rozpocząć od zarysowania ogólnych tendencji występujących w skali kraju. Analizując sytuację sektora finansowego do 2003 r. należy pamiętać, że oprócz zmian wynikających z warunków rynkowych duże znaczenie miało również wprowadzenie w ostatnich latach nowych przepisów prawa bankowego i regulacji nadzorczych Komisji Nadzoru Bankowego, a także zmiana ustawy o rachunkowości. W 2003 r. największym segmentem rynku finansowego nadal pozostawał sektor bankowy, pomimo dynamicznego rozwoju (od połowy lat dziewięćdziesiątych) niebankowych instytucji finansowych (towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych). Udział banków w aktywach polskiego systemu finansowego wyniósł 77,5% (w roku 1996 wynosił 94,5%), udział towarzystw emerytalnych 7%, towarzystw ubezpieczeniowych 6%, funduszy inwestycyjnych 5%, firm leasingowych 3,5%, SKOK-ów 0,5%. Domy maklerskie, firmy factoringowe, pośrednicy kredytowi posiadali łącznie 0,5% udziałów w aktywach ogółem sektora finansowego 1. a) banki komercyjne W 2003 r. działalność podjęły 2 nowe banki komercyjne: Nykredit Bank Hipoteczny S.A. (czwarty z kolei bank hipoteczny w Polsce) oraz HSBC Bank Polska S.A. (utworzony na bazie licencji Polskiego Kredyt Banku S.A.). Z uwagi na to, że trzy małe banki: Bank Wschodni S.A., Bank CZĘSTOCHOWA S.A. i LG Petro Bank S.A. zostały połączone z innymi bankami (odpowiednio z Bankiem Społem S.A. 2, NORDEA BANKIEM POLSKA S.A. 3 i BRE Bankiem S.A. 4 ), liczba banków komercyjnych zmniejszyła się do 60 (z 62 na koniec 2002 r.), z czego działalność operacyjną prowadziło 58 banków (59 w 2002 r.). Większość banków komercyjnych (42 banki) prowadziła działalność za pośrednictwem oddziałów (łącznie 3 119) lub filii, ekspozytur i innych placówek (łącznie 5 986). Pozostałe banki to bezoddziałowe spółki-córki banków zagranicznych, świadczące usługi wyłącznie przez centrale. W porównaniu z końcem 2002 r. liczba krajowych placówek banków komercyjnych zmniejszyła się o

5 Kapitał zakładowy banków komercyjnych zwiększył się o 890 mln zł do poziomu mln zł. Zmiana struktury własnościowej banków była przede wszystkim efektem: rozpoczęcia działalności operacyjnej przez Nykredit Bank Hipoteczny S.A. (kapitał zakładowy 50 mln zł) oraz HSBC Bank Polska S.A. (kapitał zakładowy 113,4 mln zł), podwyższenia o 29,4 mln zł funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego (o 14,9 mln zł z tytułu podziału zysku, o 14,5 mln zł z przejęcia niektórych oddziałów NBP), podniesienia (łącznie o 926 mln zł) kapitału zakładowego 11 banków 5, obniżenia (łącznie o 147 mln zł) kapitału zakładowego 2 banków 6, zwiększenia przez Commerzbank AG zaangażowania w BRE Banku S.A. z 50% do 72,2% (głównie w wyniku ogłoszenia wezwania do sprzedaży akcji BRE Banku S.A.), połączenia Banku CZĘSTOCHOWA S.A. (o kapitale zakładowym 42,2 mln zł) z NORDEA BANKIEM POLSKIM S.A. i LG Petro Banku S.A. z BRE Bankiem S.A. Z uwagi na wycofanie akcji dwóch banków z obrotu giełdowego 7, nastąpiło zmniejszenie do 13 liczby banków notowanych na GPW w Warszawie; jednocześnie udział banków w kapitalizacji giełdy zmniejszył się do 33% (z 48,4% w 2002 r.) 8. Na koniec 2003 r. w sektorze bankowym zaangażowani byli inwestorzy z 15 krajów. Łączna wartość posiadanych przez inwestorów zagranicznych akcji banków działających w Polsce zwiększyła się o 574 mln zł (do mln zł), a ich udział w kapitale zakładowym sektora bankowego do 60,6% (o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z końcem 2002 r.), w tym w kapitale banków komercyjnych do 63,3% (o 0,2 punktu). Najbardziej zwiększyło się zaangażowanie podmiotów belgijskich (o 430 mln zł), z Wielkiej Brytanii (o 113 mln zł), szwedzkich (o 83 mln zł), austriackich (o 75 mln zł) oraz duńskich (o 50 mln zł). Inwestorzy zagraniczni kontrolowali 46 banków komercyjnych (o 1 więcej niż na koniec 2002 r.). Fundusze i aktywa tych banków stanowiły 76,7% i 67,8% (wobec 77,8% i 67,4% na koniec 2002 r.) odpowiednio funduszy i aktywów sektora bankowego. Banki te zgromadziły 62,6% depozytów podmiotów niefinansowych i udzieliły 69,7% kredytów netto. Charakterystyczne jest to, że udział banków kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych w aktywach banków komercyjnych jest w Polsce znacznie wyższy niż w większości krajów UE-15. Skarb Państwa kontrolował 6 banków (w tym 3 bezpośrednio). Należało do nich 24,4% aktywów, 21,7% kredytów netto dla sektora niefinansowego, 29,5% depozytów podmiotów niefinansowych oraz 15,7% funduszy podstawowych i uzupełniających sektora bankowego (na koniec 2002 r. odpowiednio 25,1%, 21,5%, 30,5% oraz 15,3%). 4

6 Do 6 (o 1) zmniejszyła się liczba banków prywatnych z przewagą kapitału polskiego. Przypadało na nie 2,5% aktywów, 1,5% kredytów netto dla sektora niefinansowego, 1,3% depozytów podmiotów niefinansowych oraz 2,2% funduszy podstawowych i uzupełniających sektora bankowego (na koniec 2002 r. odpowiednio 2,5%, 1,6%, 1,1% oraz 2,1%). Jeśli chodzi o zatrudnienie w sektorze finansowym, to rok 2003 był czwartym z kolei, w którym zmniejszyła się (ze w 2002 r. do ) liczba zatrudnionych w bankach komercyjnych. Było to z dużej mierze efektem konsolidacji i związanych z tym zmian w strukturze organizacyjnej banków, wprowadzania nowoczesnych, scentralizowanych systemów informatycznych, rozwoju bankowości elektronicznej oraz presji na obniżanie kosztów. Jeśli chodzi o wyniki finansowe, to rok 2003 był dla sektora bankowego lepszy od poprzedniego. Nastąpił wzrost aktywów o 4,8%. Decydujący wpływ na rozwój sektora miały banki komercyjne, reprezentujące 94,7% jego aktywów. Dynamika wzrostu aktywów tych banków (4,6%), po spadku w roku poprzednim, była jednak znacznie wolniejsza niż w latach Pod względem wysokości aktywów pierwsze miejsce zajmował PKO BP (84,3 mld zł), Pekao S.A. (62,9 mld), BPH PBK S.A. (45,5 mld). Wzrost aktywów nie przełożył się jednak na lepszy wynik finansowy: zysk netto sektora komercyjnego wyniósł 2,23 mld (spadek o 5,4% w porównaniu z rokiem 2002) 9. Nastąpiło przyspieszenie wzrostu zadłużenia sektora niefinansowego z tytułu udzielonych kredytów. Na przyrost portfela kredytowego złożył się głównie wzrost zadłużenia złotowego gospodarstw domowych, które zwiększyło się o 17,6%. Wysoka w poprzednich latach dynamika kredytów walutowych uległa zahamowaniu. Zmniejszyło się także zaangażowanie banków w kredyty indeksowane 10. Głównym czynnikiem kreującym popyt na kredyt był boom na rynku nieruchomości spowodowany zapowiedzią podwyższenia do 22% stawki podatku VAT na materiały budowlane oraz spekulacjami odnośnie wzrostu cen nieruchomości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Źródłem finansowania przyrostu aktywów były depozyty sektora niefinansowego, które po raz pierwszy od 2001 r. zwiększyły się o 8,8 mld zł, tj. o 3,4%. Przyrost ten został w całości osiągnięty dzięki depozytom przedsiębiorstw, wyższym o 13,2 mld zł (tj. o 24,5%). Należy jednak pamiętać, że depozyty te jednak mają niestabilny charakter i podlegają sezonowym wahaniom 11. Utrzymywała się natomiast malejąca tendencja wolumenu depozytów gospodarstw domowych (spadek o 4,7 mld zł, tj. o 2,3%), o czym zadecydowały depozyty osób 5

7 prywatnych (95% depozytów gospodarstw domowych). Tendencja ta była wypadkową wielu czynników: zmniejszenia stopy oszczędzania oraz rosnącego zainteresowania lokowaniem wolnych środków w funduszach inwestycyjnych (wzrost o 48,3%) i polisach ubezpieczeniowych (wzrost o 21,3%). Można oczekiwać, że w następnych latach udział depozytów w oszczędnościach gospodarstw domowych, w miarę rozwoju alternatywnych wobec depozytów instrumentów rynku finansowego, będzie prawdopodobnie nadal ulegał zmniejszeniu. W większości krajów UE udział depozytów w finansowaniu działalności banków (od 25% do 50%) jest bowiem znacznie niższy niż w Polsce. b) banki spółdzielcze W ostatnich latach sytuacja finansowa banków spółdzielczych uległa znaczącej zmianie, co wynikało przede wszystkim z procesów konsolidacyjnych, które objęły grupę banków zrzeszających banki spółdzielcze. W efekcie liczba zrzeszeń banków spółdzielczych zmniejszyła się z dziesięciu do trzech. Według stanu na 31 grudnia 2003 r. działalność operacyjną prowadziło w Polsce 600 banków spółdzielczych, spośród których 2 banki (Spółdzielczy Bank Rozwoju SAMOPOMOC CHŁOPSKA 12 i Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie) funkcjonowały samodzielnie, natomiast pozostałych 598 banków było zrzeszonych w 3 strukturach 13. W badanym okresie przybyło 105 placówek banków spółdzielczych. W wyniku połączeń banków zmniejszyła się wprawdzie liczba centrali (o 5), ale zwiększyła się liczba oddziałów (o 13) i pozostałych placówek (o 97). Fundusz udziałowy banków spółdzielczych zwiększył się o 37 mln zł (do 512 mln zł). Udział banków spółdzielczych w funduszach sektora bankowego zwiększył się o 0,6 punktu procentowego (do 5,4%), w aktywach o 0,3 punktu (do 5,3%), w portfelu kredytowym o 0,6 punktu (do 7,1%), a w depozytach sektora niefinansowego o 0,4 punktu (do 6,6%). W przeciwieństwie do sektora banków komercyjnych, zatrudnienie w bankach spółdzielczych wykazywało w dalszym ciągu tendencję wzrostową (w 2002 r. wzrosło o 416 osób, a w 2003 r. o 342 osoby). Również odmiennie niż w przypadku banków komercyjnych kształtowała się sytuacja ekonomiczno-finansowa banków spółdzielczych. W ubiegłym roku banki spółdzielcze po raz kolejny odnotowały szybszy niż banki komercyjne wzrost aktywów. Na koniec grudnia 2003 r. wartość aktywów wyniosła 25,68 mld zł i była wyższa o 9,8% w porównaniu 6

8 z końcem 2002 r. Dzięki temu udział banków spółdzielczych w aktywach całego sektora zwiększył się do 5,3% (do poziomu najwyższego od 1995 r.). Najbardziej podniosły się aktywa zrzeszenia Gospodarczego Banku Wielkopolski; najmniej Banku Polskiej Spółdzielczości, na co jednak miało wpływ wyłączenie Krakowskiego Banku Spółdzielczego ze sprawozdawczości tego zrzeszenia, a także przejście dwóch banków do zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego. Po przejęciu SBR SAMOPOMOC CHŁOPSKA przez BPH PBK, Krakowski BS jest obecnie jedynym niezależnym bankiem spółdzielczym (chociaż wciąż współpracuje z BPS, którego jest największym akcjonariuszem posiada 2,77% akcji). Wysokie tempo wzrostu działalności banki spółdzielcze uzyskały przede wszystkim dzięki wyższym o 2,2 mld zł (o 17,5%) kredytom dla sektora niefinansowego, w tym głównie kredytom preferencyjnym na cele związane z rolnictwem (wzrost o 0,9 mld zł, tj. o 19,6%). Na przyrost zadłużenia tego sektora złożyły się przede wszystkim kredyty inwestycyjne (wyższe o 1,1 mld zł, tj. o 38,3%), głównie dla rolników indywidualnych (o 0,7 mld zł, tj. o 35,1%), a także dla przedsiębiorstw (o 0,2 mld zł, tj. o 53%). Wysoką dynamikę osiągnęły także kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych, które wzrosły o blisko 0,3 mld zł (tj. o 62,1%). Jednocześnie, ubiegły rok przyniósł bankom spółdzielczym poprawę portfela kredytowego. Udział należności zagrożonych zmniejszył się z 7,3% do 7,2% Przyrost kredytów w sytuacji nieregularnej został bowiem zrównoważony wzrostem akcji kredytowej. Wyższe aktywa banki spółdzielcze sfinansowały głównie przyrostem depozytów sektora niefinansowego (o 1,8 mld zł, tj. o 10,2%), w tym zarówno od osób prywatnych (o 0,9 mld zł, tj. o 6,7%) i przedsiębiorstw (o 0,3 mld zł, tj. o 29,3%), jak i przedsiębiorców oraz rolników indywidualnych (o 0,5 mld zł, tj. o 19%). Zwiększyły się również zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (o 0,3 mld zł, tj. o 16,2%) oraz kapitały (o 0,4 mld zł, tj. o 15,6%). W porównaniu z rokiem 2002 zmniejszył się natomiast wynik finansowy brutto (404,5 mln zł) i netto (282 mln zł). Należy jednak pamiętać, że na dobre wyniki banków spółdzielczych w 2002 r. wpłynęły jednorazowe zyski, jakie zanotowały one w związku z przeszacowaniem wartości akcji banków zrzeszających, tworzących BPS. Mimo uwzględnienia tego czynnika, zysk był jednak w dalszym ciągu znacząco niższy niż w 2002 r. (zysk brutto o 7,9%, zysk netto o 5,6%). W ślad za tym obniżyły się wskaźniki efektywności. Główną przyczyną niższych wyników finansowych było zmniejszenie (o 101,2 mln zł, tj. o 4,6%) wyniku działalności bankowej spowodowane spadkiem wyniku 7

9 odsetkowego (o 127,4 mln zł, tj. o 8,6%). Marże odsetkowe spadły o ponad 1 punkt procentowy z powodu niższego oprocentowania kredytów dla rolników indywidualnych (w portfelach kredytowych banków spółdzielczych dominowały kredyty preferencyjne, subwencjonowane dopłatami z ARiMR, o niższym oprocentowaniu). Podobnie jak w 2002 r. na pierwszej pozycji w rankingu banków spółdzielczych uplasował się Krakowski Bank Spółdzielczy, największy zarówno pod względem aktywów, jak i funduszy własnych. Pod względem wielkości aktywów drugą pozycję sprzed roku obronił także Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków, a na trzeciej uplasował się BS Brodnica. Pierwszą trójkę banków o najwyższych funduszach własnych otwiera Krakowski BS, za którym jest Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków i BS Katowice. Krakowski BS wypracował w ubiegłym roku najwyższy w sektorze zysk netto, w wysokości 6,03 mln zł (był on jednak o 3 mln zł niższy niż w 2002 r.). W pierwszej czwórce banków o największych zyskach znalazły się także: BS Brodnica, PBS Sanok oraz BS Katowice (zysk netto każdego z nich w ubiegłym roku przekroczył 4 mln zł.). Liderem pod względem wartości udzielonych kredytów jest również Krakowski BS (282,3 mln zł), a największą ich dynamikę (ponad 489% w stosunku do 2002 r.) zanotował Orzesko-Kujawski BS. Krakowski BS zajął również pierwsze miejsce pod względem ilości posiadanych placówek (44), wyprzedzając m.in. BSR Kraków (41 placówek) oraz PBS Sanok (40 placówek). Według stanu na 31 grudnia 2003 r. wszystkie banki spółdzielcze posiadały fundusze własne w wysokości wyższej niż 300 tys. euro (poziom wymagany w 2001 r.), natomiast tylko 484 banki (80,7% ogółu) wyższe niż 500 tys. euro (banki zobowiązane są osiągnąć ten poziom do końca 2005 r.). W ciągu ostatnich kilku lat sektor banków spółdzielczych przeszedł bardzo poważne zmiany, związane z osiąganiem wymaganych progów kapitałowych. Przeciętne fundusze własne wzrosły w stosunku do końca 1999 r. blisko 3-krotnie (ponad 20-krotnie w stosunku do końca 1993 r.). Niewątpliwie mocną stroną banków spółdzielczych jest rozbudowana sieć placówek na terenie całego kraju (w 2003 r. liczba placówek wzrosła o 3,4%). Klientami banków spółdzielczych jest około 1 mln indywidualnych gospodarstw rolnych (na ok. 1,95 mln wszystkich indywidualnych gospodarstw). Szansa dalszego rozwoju sektora bankowości spółdzielczej wynika więc między innymi z tego, że banki spółdzielcze będą obsługiwały przepływ co najmniej połowy dopłat z funduszy unijnych do rolnictwa. 8

10 c) ubezpieczenia W 2003 r. działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń na życie prowadziło 35 zakładów ubezpieczeń (zezwolenie Ministra Finansów posiadało 36 towarzystw, przy czym towarzystwo Macif Życie TUW uzyskało pozwolenie r.; w efekcie w 2003 r. nie sprzedało żadnej polisy) oraz jeden oddział główny (Prevoir-Vie Groupe Prevoir S.A.). Działalność w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych prowadziło 38 zakładów oraz 2 oddziały główne (Cardif-Assurances Risques Divers S.A. oraz COFACE AG; oddział Elvia Travel Insurance Company uzyskał zezwolenie z dniem r. i nie rozpoczął działalności w 2003 r.). Największy udział w rynku ubezpieczeń na życie ma PZU Życie (46,1%, przy czym udział ten zmalał z poziomu 49,5% w roku 2002) z kapitałem podstawowym równym 295 mln zł (drugie miejsce pod względem wysokości kapitału podstawowego zajmuje TUnŻ Royal PBK S.A. 155,75 mln zł). Akcje PZU Życie S.A. należą w całości do PZU S.A. Na drugim miejscu w rankingu firm ubezpieczeniowych (według kryterium udziału w rynku) znalazło się CU na Życie (15,2%); na kolejnych Amplico Life (9,4%) oraz ING Nationale Nederlande (8,2). Udział pozostałych zakładów nie przekraczał 5%. W rankingu towarzystw oferujących ubezpieczenia majątkowe pierwsze miejsce pod względem udziałów w rynku zajmuje PZU S.A. 14 (53,7% rynku) z kapitałem podstawowym wynoszącym 86,35 mln zł (pierwsze miejsce zajmuje TU Allianz Polska S.A. kapitał podstawowy 324,1 mln zł). Na kolejnych miejscach w rankingu znalazły się: Warta (13% udziałów w rynku), Ergo Hestia (7%), Allianz (5,2%). Udział pozostałych zakładów nie przekracza 2% 15. Inwestorzy zagraniczni w sektorze ubezpieczeń pochodzili przede wszystkim z Niemiec (42,4% inwestycji zagranicznych ogółem), Austrii (10,17%), USA (9,66%), Holandii (8,28%) oraz Finlandii (8,18%). Z ofert towarzystw ubezpieczeniowych najczęściej wybierane były ubezpieczenia na życie (blisko 50%), wykazujące jednocześnie największą dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży usług (wzrost przychodów o 19%). Druga najbardziej popularna kategoria to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (korzystało z nich 32% klientów towarzystw ubezpieczeniowych). Analizując sytuację finansową zakładów ubezpieczeń można wskazać, że spadek dynamiki przypisu składki, jaki nastąpił w 2002 r., okazał się zjawiskiem przejściowym. Przyczyną narastających problemów finansowych towarzystw ubezpieczeniowych było 9

11 równoczesne pojawienie się dwóch zjawisk. Po pierwsze, obniżyły się ceny aktywów finansowych, w które inwestowane były środki zarządzane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Po drugie, firmy ubezpieczeniowe musiały ponosić koszty nadzwyczajnie wysokich odszkodowań. Z punktu widzenia zarządzania towarzystwami ubezpieczeniowym istotne były następujące przyczyny pogorszenia kondycji finansowej: prowadzenie działalności ubezpieczeniowej poza obszarami własnej specjalizacji, zbyt wysoka tolerancja podejmowania wysokiego ryzyka oraz brak autonomii działania ze strony właścicieli towarzystw ubezpieczeniowych. Wraz z poprawą koniunktury gospodarczej w 2003 r. wróciła wysoka dynamika przypisu składki. Zjawisko to można częściowo wyjaśnić tym, że rynek ubezpieczeniowy w Polsce nadal jest rynkiem rozwijającym się. Utrzymuje się również tendencja do szybszego wzrostu przypisu składki w ubezpieczeniach na życie niż w ubezpieczeniach majątkowych 16. Na ubezpieczenia majątkowe wydano w 2003 r. 13,4 mld zł, tj. 2% więcej niż w 2002 r.; na polisy na życie wydatki wyniosły 11,1 mld zł, tj. o 12% więcej. Istotną tendencją na rynku ubezpieczeniowym był proces dekoncentracji rynku szczególnie szybko, zarówno w ubezpieczeniach na życie, jak i majątkowych, traciły udziały w rynku największe podmioty. Jednocześnie, miniony rok był czasem finalizacji rozpoczętych wcześniej fuzji. We wrześniu zakończone zostało połączenie Compensy i Herosa (nowa firma, działająca pod nazwą Compensa, zajmuje dziewiąte miejsce na rynku ubezpieczeń majątkowych, z 1,6% udziałem w wielkości zbieranej składki). W grudniu belgijska grupa KBC zakupiła 24% akcji Warty, zwiększając swój pakiet do ponad 75% akcji. Pod koniec roku minister finansów wydał również zezwolenie na połączenie towarzystw ubezpieczeniowych Generali S.A. i Zurich S.A. oraz Generali Życie S.A. i Zurich Życie S.A. Zgoda ministra była jednym z ostatnich etapów konsolidacji towarzystw. W jej wyniku na rynku polskim pozostały dwa towarzystwa należące do włoskiego ubezpieczyciela: Generali SA (trzynasta firma pod względem wielkości zbieranej składki) oraz Generali Życie SA (ósma pozycja). Konkurencja na rynku ubezpieczeń miała w dużej mierze charakter cenowy. Zagregowane wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych wskazują na poprawę sytuacji rynkowej. Jednak wynik zagregowany był w dużym stopniu spowodowany systematycznie poprawiającymi się wynikami największego ubezpieczyciela. Większość pozostałych towarzystw, aby zwiększyć udział w rynku lub utrzymać się na nim, stosowała ekspansywną politykę cenową, która negatywnie odbijała się na bieżących wynikach finansowych. 10

12 W 2003 r. poprawiły się podstawowe wskaźniki mierzące stabilność sektora ubezpieczeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawę wskaźnika rentowności działalności technicznej towarzystw. Wzrost poziomu tego wskaźnika oznacza, że zwiększyła się dochodowość podstawowej działalności, czyli ubezpieczania ryzyka. Jedyny wskaźnik, jaki w 2003 r. uległ znacznemu pogorszeniu, to rentowność działalności lokacyjnej. Z uwagi na dość stabilną w czasie strukturę lokat można wnioskować, że zmiany te były wywołane głównie zmianami cen aktywów na rynkach finansowych. Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej w kolejnych latach spowoduje kilka zmian dla polskiego rynku ubezpieczeniowego. Pierwszą z nich jest wejście w życie pakietu ustaw ubezpieczeniowych. Ponadto, z dniem integracji zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe będę otwierać w Polsce oddziały bez konieczności ubiegania się (jak to miało miejsce do tej pory) o zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Takie rozwiązanie oznacza niższe koszty uruchomienia działalności, nie wymaga bowiem zakładania nowej spółki w Polsce wystarczy, że zagraniczna spółka uzyska zezwolenie na sprzedaż polis w innym państwie UE, które wyda jej macierzysty urząd nadzoru ubezpieczeń. Efektem powyższych zmian będzie zaostrzenie konkurencji na rynku usług ubezpieczeniowych oraz pogorszenie sytuacji słabszych kapitałowo zakładów ubezpieczeń. d) leasing W 2003 r funkcjonowało ok. 40 aktywnie działających firm leasingowych (z blisko 150 w roku 2000), co świadczy o postępującej koncentracji rynku i zanikaniu małych niedokapitalizowanych spółek (podstawą działania firm leasingowych jest dostęp do kapitału, stad rosnące znaczenie firm powiązanych kapitałowo z bankami lub przedsiębiorstwami produkcyjnymi). Należy przy tym podkreślić, że o ile rok 2001 był okresem spektakularnych bankructw firm leasingowych, zmian prawnych, a przede wszystkim ofensywy banków na przejmowanie lukratywnych portfeli leasingowych, o tyle rok 2003 (podobnie jak 2002) był okresem stabilizacji rynku (ogłoszono upadłość tylko jednego podmiotu Lubelskiego Towarzystwa Leasingowego). Uboga oferta alternatywnych w stosunku do kredytu form finansowania spowodowała, że w ubiegłym roku występował proces eliminowania niezależnych leasingodawców z rynku; tytułem przykładu można podać, że nawet lider rynku - Europejski Fundusz Leasingowy, związał się funkcjonalnie z bankiem Credit Agricole. 11

13 Największe firmy leasingowe to EFL (18,5% udział w rynku leasingu środków ruchomych), Raiffeisen Leasing (9,9%), BRE Leasing (8,2%), BZ WBK (6,8%), BEL Leasing (5,9%), BA Credit-Leasing (4,8%), Franfinance (4,4%), VB Leasing (4,3%), Handlowy (3,9%), Daimler Chrysler (3,6%). Jak wynika z powyższych danych w sektorze panuje duża koncentracja dziesięć największych firm skupia około 70% rynku. Według danych Związku Przedsiębiorstw Leasingowych, 35 firmom zrzeszonym w Związku i reprezentującym ponad 90% polskiego rynku usług leasingowych, udało się podpisać umowy leasingowe o wartości blisko 11 mld zł, wobec 7,84 mld zł w 2002 r. Środki ruchome stanowiły 10,4 mld zł (rok wcześniej było to 7,28 mld zł). Rok 2003 przyniósł więc blisko 41% wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym, a w porównaniu z 2001 r. wzrost o około 67%. Wyraźne ożywienie, jakie nastąpiło w 2003 r. było zwłaszcza zauważalne w obrębie leasingu środków transportu drogowego, w tym również samochodów osobowych. Wynika to m.in. z wprowadzonych w 2002 r. zmian w prawie podatkowym, likwidujących podwójne opodatkowanie podatkiem VAT leasingu tych samochodów. Leasing środków transportu drogowego stanowił 72% całości portfela leasingowego, maszyn i urządzeń przemysłowych 23%, komputerów i sprzętu biurowego 2,5%. Zauważalnej poprawie sytuacji finansowej branży, przejawiającej się rosnąca wartością aktywów przekazanych w leasing, towarzyszą zmiany w jej strukturze. Koncentracja rynku i ruchy konsolidacyjne wynikają m.in. z tendencji do wzrostu średniej wartości kontraktów leasingowych. Coraz częściej leasingiem jest objęta dostawa i serwis całych systemów produkcyjnych czy flot środków transportu. Zdaniem przedstawicieli firm leasingowych przystąpienie Polski do Unii Europejskiej powinno sprzyjać wzrostowi popytu na usługi leasingowe. Wzrost zainteresowania inwestycjami wywoła przede wszystkim popyt na nowe maszyny i urządzenia oraz na nieruchomości. Dużych zmian należy spodziewać się w leasingu samochodów. Poza tym, wejście do strefy euro powinno obniżyć koszty kredytów bankowych, a co za tym idzie również wysokość rat leasingowych, płaconych przez klientów. Na to nałoży się drugi czynnik, wynikający z obecnego stopnia rozwoju rynku leasingu w Polsce 17. Przedstawiciele firm leasingowych są też zgodni, że rozwojowi rynku powinno sprzyjać przystosowanie naszych przepisów do dyrektyw UE. Wydaje się jednak, że w tym roku leasing nie odnotuje już tak istotnego wzrostu jak w 2003 r. Wzrost rynku prognozowany jest na 10 20%, co oznaczałoby, że wartość podpisanych umów w tym roku sięgnie mld zł. 12

14 e) biura i domy maklerskie Specyfika polskiego rynku kapitałowego polega na występowaniu dwóch rodzajów instytucji maklerskich: biur maklerskich, będących wydzielonymi organizacyjnie i finansowo jednostkami w ramach banku prowadzącymi działalność maklerską, domów maklerskich, które działających jako samodzielne przedsiębiorstwa maklerskie, funkcjonujące w ramach organizacyjnych przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. Rok 2003 przyniósł dalszy spadek liczby biur maklerskich działających na giełdzie. Na początku roku z rynku zniknęły trzy: Credit Suisse First Boston, ABN Amro Securities i SG Securities. Biuro CSFB zostało przejęte przez Dom Maklerski BZ WBK, zaś klienci ABN Amro przeszli do Domu Maklerskiego Banku Handlowego. Występująca od 1997 r. tendencja do zmniejszania się liczby biur maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską była efektem procesów konsolidacyjnych zachodzących w bankowości (na przykład CitiBrokerage S.A. połączył się z Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego S.A., a efektem połączenia banku WBK S.A. z Bankiem Zachodnim S.A. było połączenie domów maklerskich należących do tych banków) oraz pogarszających się wyników biur i domów maklerskich. Obecnie większość dużych biur i domów maklerskich wchodzi w skład międzynarodowych konglomeratów finansowych. Niezależne biura i domy maklerskie, dysponujące małymi kapitałami będą musiały szukać szans rozwoju w niszach rynkowych, specjalizując się w obsłudze wybranych segmentów rynku, które rzadko są opłacalne dla podmiotów o charakterze ponadnarodowym. W końcu 2003 r. podmioty maklerskie prowadziły 1,17 mln rachunków (dotyczy to także rachunków na rynku niepublicznym), przy czym liczba rachunków aktywnych wynosiła tylko ok. 300 tys. (najwięcej tradycyjnych rachunków inwestycyjnych prowadził Bankowy Dom Maklerski PKO BP ok. 193 tys. 18 oraz Biuro Maklerskie BPH PBK ok. 165 tys.). Spośród papierów wartościowych na rachunkach klientów akcje stanowiły 71,5%, a obligacje 28,0%. Podmioty zagraniczne posiadały 0,3% ogółu rachunków, na których zgromadzono jednak 9,2% wartości instrumentów finansowych. Największy udział w obrotach na rynku akcji miał Dom Maklerski Banku Handlowego ponad 12,3 mld zł (w dużym stopniu był to efekt przejęcia klientów od ABN Amro). W porównaniu z 2002 r. największy procentowy przyrost obrotów na rynku akcji zanotowało biuro DB Securities (o ponad 200 %). Na rynku futures uwagę przykuwa stale 13

15 umacniająca się pozycja Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Brokerowi temu po raz pierwszy w historii warszawskiej giełdy udało się w ciągu roku przekroczyć poziom miliona kontraktów (silna pozycja DM BOŚ na rynku futures to zasługa internetowej platformy transakcyjnej oraz strategii nastawionej na rynek terminowy). Całkowita wartość instrumentów finansowych na rachunkach inwestycyjnych wzrosła do 33,7 mld zł z 29,2 mld zł w 2002 r. Łączna wartość akcji zapisanych na rachunkach inwestycyjnych w końcu 2003 r. wyniosła 21,9 mld zł, z czego 18,9 mld zł znajdowało się na rachunkach inwestorów krajowych. Wartość akcji na rachunkach osób fizycznych (krajowych i zagranicznych) wyniosła 11,4 mld zł w porównaniu z 8,09 mld zł. Wartość obligacji na rachunkach osób fizycznych wzrosła natomiast z 5,89 mld zł do 8,95 mld zł, tj. o 51,6%. Na 31 grudnia 2003 r. biura maklerskie prowadziły ok. 45 tys. internetowych rachunków, podczas gdy rok wcześniej ok. 30 tys. Do biur oferujących internetowy dostęp do transakcji na giełdzie dołączyły w 2003 r.: Penetrator, Biuro Maklerskie BGŻ, IDM Kredyt Banku i Beskidzki Dom Maklerski. Liderem z ponad 11 tys. rachunków jest Dom Maklerski BZ WBK 19. Na drugim miejscu pod względem liczby prowadzonych e-rachunków jest Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (9 tys. rachunków). Wszystkie biura prowadzące rachunki elektroniczne zanotowały znaczny przyrost ich liczby. Jedynie 5 spośród 21 biur maklerskich działających na warszawskiej giełdzie nie miało w swojej ofercie możliwości zawierania transakcji przez Internet. Wraz z uruchomieniem nowych możliwości składania zleceń oraz powolnym przenoszeniem działalności brokerów do okienek bankowych od kilku lat zmniejsza się liczba placówek biur maklerskich. W 2003 r. dzięki hossie na giełdzie i przeprowadzonej redukcji kosztów większość biur maklerskich odczuła wyraźną poprawę wyników. Dotyczy to przede wszystkim biur posiadających solidne zaplecze kapitałowe. Największy zwrot na kapitale (ROE) osiągnęło biuro CA IB Securities, kontrolowane przez Bank Austria Creditanstalt. Na poprawę wyników biur, oprócz hossy na giełdzie i redukcji zatrudnienia, wpłynął też wzrost znaczenia przychodów ze sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych. Łączny wynik finansowy brutto całego sektora wzrósł do 238 mln zł w porównaniu z 30,7 mln zł rok wcześniej. Łączne przychody wzrosły o 4,2%, do 967,4 mln zł, z czego przychody z działalności maklerskiej wyniosły 696,4 mln zł (wzrost aż o 21,5% w stosunku do 2002 r.). O 21,2% zwiększyły się prowizje od operacji papierami wartościowymi (relatywnie niewielki przyrost prowizji świadczy o silnej konkurencji w branży). Na uwagę zasługuje fakt, iż wartość prowizji od obrotu akcjami zwiększyła się o 19,3%, a obligacjami 14

16 aż o 165,5% Ponadto, brokerzy uzyskali trzykrotnie wyższe niż w roku ubiegłym zyski z tytułu pośrednictwa w obrocie jednostkami funduszy inwestycyjnych. Duże wyzwanie dla biur i domów maklerskich niesie za sobą przystapienie Polski do Unii Europejskiej, oznaczające konieczność sprostania konkurencji ze strony podmiotów mających już ugruntowaną pozycję na rynku finansowym Wspólnoty. W związku z nowelizacją w 2003 r. prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi została zatwierdzona tzw. zasada jednej licencji. Dzięki niej przedsiębiorstwa maklerskie bez konieczności uzyskania dodatkowego zezwolenia będą mogły prowadzić na terenie UE taką samą działalność jak w kraju. Identyczne uprawnienia uzyskają w Polsce przedsiębiorstwa maklerskie z państw członkowskich Wspólnoty (muszą jednak poinformować o tym Komisję Papierów Wartościowych i Giełd). f) niebankowe instytucje kredytowo pożyczkowe Do niebankowych instytucji kredytowo-pożyczkowych zalicza się instytucje działające na rzecz klientów instytucjonalnych (fundusze kredytowe, biura pośrednictwa kredytowego, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) oraz na rzecz klientów indywidualnych (agencje sprzedaży ratalnej, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe). Do najważniejszych niebankowych instytucji finansowych należą spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. SKOK-i są wspólnotami samopomocowymi, działającymi w formie spółdzielni 20 na podstawie ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo- Kredytowych 21 i ustawy Prawo Spółdzielcze 22. Celem działalności jest gromadzenie oszczędności swoich członków (jedynie w walucie krajowej, gdyż SKOK-i nie posiadają zezwolenia dewizowego), udzielanie pożyczek i kredytów, przeprowadzanie rozliczeń finansowych oraz pośrednictwo przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych. Klienci SKOK-ów mogą ponadto otwierać rachunki osobiste, do których jest dołączona karta płatnicza Visa. Kasy mogą również prowadzić rachunki spółek cywilnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Kasy nie są nastawione na osiąganie zysków i oferują swoim członkom większość usług świadczonych przez banki na atrakcyjniejszych warunkach (wyższe oprocentowanie wkładów i niższe oprocentowanie pożyczek i kredytów) 23. SKOK-i tworzą system instytucji depozytowo-pożyczkowych, na który składają się m.in.: Kasa Krajowa (pełniąca funkcję regulacyjną, nadzorczą i rozliczeniową) oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (ubezpieczające oszczędności zgromadzone 15

17 w kasach). Instytucje te są istotnymi elementami tzw. Programu Ochrony Oszczędności, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa SKOK-ów (ich rola wynika z faktu, że sieć SKOK-ów nie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Bankowego). Według stanu na 31 grudnia 2003 r. zarejestrowane były 102 kasy spółdzielcze, przy czym kilka z nich było w trakcie łączenia (faktycznie działało 96 kas) 24. Poszczególne kasy charakteryzują się znaczną dysproporcją udziałów w rynku: 29 największych kas (posiadających aktywa w wysokości min. 20 mln zł) posiada aktywa o wartości ok. 78% aktywów ogółem w sektorze SKOK-ów i obsługuje blisko 80% wszystkich pożyczek i kredytów. W 2003 r. sektor SKOK-ów rozwijał się dynamicznie: wzrosła liczba kas i oddziałów (z 923 w 2002 r. do 1286 w 2003 r.; przy czym 4 największe kasy posiadają łącznie aż 514 placówek: SKOK im. F. Stefczyka 230 placówek, SKOK Piast 98, Opolska SKOK 93, Skok im. Z. Chmielewskiego 93) oraz liczba członków SKOK-ów (z w 2002 r. do w 2003 r., przy czym wspomniane 29 największych kas skupiało członków). Aktywa SKOK-ów przekraczały 3,3 mld zł, wartość depozytów 3,1 mld zł, a wartość udzielonych pożyczek i kredytów 2,2 mld zł. Jeśli chodzi o udział SKOK-ów w strukturze sektora bankowego to wartość aktywów SKOK-ów była jednak stosunkowo niska i w 2003 r. stanowiła 0,6% aktywów sektora bankowego. Na koniec 2003 r. depozyty Kasy Krajowej i poszczególnych kas stanowiły około 0,1% depozytów bankowych ogółem. W 2003 r. w SKOK-ach, podobnie jak w bankach, można było zaobserwować spadek wskaźnika pożyczek i kredytów przeterminowanych 25. Pozytywny wpływ na ograniczenie ryzyka kredytowego SKOK-ów miała bowiem możliwość korzystania od maja 2002 r. z danych Biura Informacji Kredytowej SA (BIK), co wpłynęło z jednej strony na obniżenie skali udzielania przez kasy pożyczek i kredytów, z drugiej strony istotnie przyczyniło się do bardziej efektywnej alokacji środków. Istotnym elementem oceny SKOK-ów jest to, że działają one głównie w segmencie klientów detalicznych, tzn. mają w swoich portfelach przede wszystkim kredyty konsumpcyjne (w większości do 3 lat). W związku z tym nie ponoszą one ryzyka związanego z utrata wypłacalności lub upadłości przedsiębiorstw, co jest największym źródłem ryzyka w bankach. 16

18 2. Struktura przedmiotowa i przestrzenna sektora finansowego w województwie małopolskim 2.1. Banki komercyjne Według stanu na 31 grudnia 2003 r. na terenie województwa małopolskiego działało 31 banków komercyjnych, posiadających łącznie 418 placówek (w 2002 r. funkcjonowały 32 banki mające 390 placówek) o różnym charakterze i zakresie świadczonych usług (oddziały regionalne, oddziały operacyjne, filie). Bliższą analizę sektora bankowości komercyjnej należy rozpocząć od przedstawienia profilu dwóch banków (BPH PBK S.A. oraz Deutsche Bank PBC S.A.), które na terenie województwa posiadają swoją siedzibę. Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. powstał w 2001 r. w wyniku połączenia Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. 26 oraz Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w Warszawie 27. W wyniku tego połączenia został stworzony trzeci co do wielkości i cechujący się wysokim potencjałem wzrostu bank w Polsce, wykorzystujący doświadczenie zarówno obu instytucji, jak i ich strategicznych akcjonariuszy. Zgodnie z opiniami analityków rynku finansowego połączenie BPH oraz PBK posiada wyraźne uzasadnienie ekonomiczne: bank BPH PBK S.A. jest w stanie skorzystać z synergii kosztowych, podwyższyć jakość portfela kredytowego, zwiększyć zakres penetracji rynku, stymulować wzrost i rozwój bazy produktów o wysokiej wartości dodanej. Długookresowym efektem połączenia będzie wyższa efektywność, która przełoży się na większe zyski akcjonariuszy i zwiększony poziom obsługi klientów oraz jakość oferowanych produktów. Głównym akcjonariuszem BPH PBK S.A. jest grupa Hypo- und Vereinsbank 28 (71,24% akcji i głosów na WZA, w tym 71,21% akcji Bank Austria Creditanstalt AG 29 ). Pozostali akcjonariusze to: Skarb Państwa (3,68% akcji), The Bank of New York (4,04%), akcjonariusze rozproszeni (21,04%). Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. ma stać się wiodącym polskim bankiem uniwersalnym, koncentrującym się na obsłudze wybranych grup klientów, który byłby: bankiem pierwszego wyboru dla zamożnych i średniozamożnych klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw; preferowanym partnerem dla średnich i dużych przedsiębiorstw krajowych, jak i międzynarodowych, w tym klientów grupy HVB; wiodącym bankiem w zakresie finansowania nieruchomości; aktywną i innowacyjną instytucją na 17

19 rynkach międzynarodowych oraz liderem w zakresie działalności maklerskiej i zarządzania aktywami. Bank BPH PBK S.A. plasuje się na pierwszym miejscu w rankingu 100 największych przedsiębiorstw województwa małopolskiego (kryterium przychodów ze sprzedaży). Na 31 grudnia 2003 r. fundusze własne banku wynosiły mln zł, natomiast zysk netto 333 mln zł. Suma bilansowa BPH PBK S.A. wyniosła mln zł, co daje 3. pozycję wśród banków komercyjnych działających w Polsce. Bank prowadzi ok. 1,1 mln rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, posiadając stabilny 8% udział w rynku ROR (5. miejsce w Polsce). Na terenie województwa małopolskiego Bank posiada 81 placówek oraz 171 bankomatów własnych. O pozycji BPH PBK S.A. świadczy fakt, że Bank notowany jest nie tylko na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ale również na London Stock Exchange (program Global Depository Receipts). Drugi z banków mających swoją siedzibę na terenie Małopolski, Deutsche Bank PBC rozpoczął działalność 1 lipca 2001 roku, powstając na bazie pionu bankowości detalicznej Deutsche Bank Polska S.A. 30 i Banku Współpracy Regionalnej S.A. podmiotów należących do Grupy Deutsche Bank 31. Polska była pierwszym krajem poza Niemcami 32, w którym utworzono placówki Deutsche Banku PBC S.A. Największym akcjonariuszem Deutsche Bank PBC S.A. jest niemiecki Deutsche Bank Privat-und Geschäftskunden AG z siedzibą we Frankfurcie n/m., posiadający 95,02% udziałów. Akcjonariusze mniejszościowi posiadają 4,98% łącznej liczny akcji. Deutsche Bank PBC świadczy usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta Banku obejmuje zarówno dostęp do palety produktowej Grupy Deutsche Bank, jak i doradztwo finansowe polegające na budowaniu długoterminowych programów finansowych. Główne produkty oferowane przez DB PBC to konto osobiste wraz z kartami płatniczymi, depozyty oraz produkty para-depozytowe, a także instrumenty rynku kapitałowego, w tym fundusze inwestycyjne i kredyty. W ofercie Banku znajduje się również ubezpieczenie udzielane jako bonus do kart płatniczych. Pod względem poziomu przychodów ze sprzedaży, Deustche Bank PBC S.A. zajmuje 38. miejsce w rankingu 100 największych przedsiębiorstw województwa małopolskiego. Suma bilansowa Banku wynosi mln zł, co daje 28. pozycję wśród banków działających w Polsce, fundusze własne 172 mln zł, natomiast strata netto wyniosła 3,5 mln zł 33. Na terenie Małopolski Bank dysponuje siecią 11 oddziałów. 18

20 Przechodząc do omówienia struktury własności kapitału banków komercyjnych mających swoje placówki na terenie województwa małopolskiego (por. tablica 1) należy podkreślić, że pod tym względem sektor finansowy w Małopolsce obrazuje relacje charakterystyczne dla całego kraju. Łącznie na terenie województwa działa 8 banków kontrolowanych przez kapitał polski (1 bank państwowy, 4 banki z większościowym udziałem kapitału państwowego i 3 z dominującym udziałem polskiego kapitału prywatnego) oraz 23 banki kontrolowane przez kapitał zagraniczny (z czego najliczniejszą grupę stanowią spółki akcyjne z większościowym udziałem kapitału zagranicznego). Taka struktura własności kapitału jest charakterystyczna dla innych województw i jest wynikiem przeprowadzonych procesów prywatyzacji i konsolidacji sektora bankowego. Tablica 1. Wykaz banków 34 działających w Małopolsce struktura własności kapitału 1. Banki kontrolowane przez kapitał polski 1.1. Banki z przewagą kapitału państwowego 35 Banki państwowe Bank Gospodarstwa Krajowego Spółki akcyjne bezpośrednio kontrolowane przez Skarb Państwa 36 Spółki akcyjne pośrednio kontrolowane przez Skarb Państwa Banki z przewagą kapitału prywatnego Banki o profilu komercyjnym Banki zrzeszające banki spółdzielcze PKO Bank Polski S.A. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Bank Pocztowy S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Euro Bank S.A. (do 13 marca 2003 r.bank SPOŁEM S.A. 38 ) INVEST BANK S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (do 12 marca 2002 r. Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. 39 ) 2. Banki kontrolowane przez inwestorów zagranicznych Oddziały banków zagranicznych Societe Generale S.A. Oddział w Polsce 2.2. Spółki akcyjne ze 100% udziałem kapitału zagranicznego 2.3. Spółki akcyjne z większościowym udziałem kapitału zagranicznego GE Capital Bank S.A. Raiffeisen Bank Polska S.A. GE Bank Mieszkaniowy S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. 41 ING Bank Śląski S.A. 42 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. 43 Bank Zachodni WBK S.A

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W 2014 ROKU Zgodnie z art. 4 ust. 2 Ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym Komisja Nadzoru Finansowego ma obowiązek przedstawić

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, listopad 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski: Katarzyna Bień Paweł Bystrek Jolanta Fijałkowska

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok

Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Raport Roczny Grupy PZU za 2012 rok Zarząd PZU Przemysław Henschke PZU Życie Tomasz Tarkowski PZU / PZU Życie Przemysław Dąbrowski CFO PZU / PZU Życie Dariusz Krzewina

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane:

ZŁOTA SETKA. 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych. instytucji finansowych. Nagrody przyznane: ZŁOTA SETKA 100 najlepszych i 50 najbardziej dynamicznych 1 7 marca 2013 r. 19 instytucji finansowych Nagrody przyznane: Europejski Fundusz Leasingowy w kategorii: leasing Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. W OKRESIE 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYM DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 28 lutego 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok z działalności Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za 2013 rok Warszawa, luty 2014 r. Spis treści 1 PODSTAWOWE INFORMACJE O GIEŁDZIE... 3 1.1 GŁÓWNE DANE DOTYCZĄCE RYNKÓW PROWADZONYCH PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012

Grupa BRE Banku SA. Raport roczny 2012 Grupa BRE Banku SA Raport roczny 2012 1 Spis treści Spis treści List Prezesa Zarządu BRE Banku do Akcjonariuszy... 6 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej BRE Banku SA do Akcjonariuszy... 8 Ocena Rady

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 212 r. Warszawa 214 Opracowanie powstało w Departamencie Systemu Finansowego NBP. Redakcja: Paweł Sobolewski Dobiesław

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI POWSZECHNEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPÓŁKI AKCYJNEJ W 2012 ROKU Spis treści Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna WSTĘP... 5 1. Podsumowanie wyników finansowych...

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym

Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym AGNIESZKA PARLIŃSKA Ubezpieczyciele na rynku kapitałowym W niniejszym artykule autorka zaprezentowała rolę i znaczenie instytucji ubezpieczeniowych na rynku kapitałowym w Polsce. Przedstawiony został rozmiar

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012

Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 Sprawozdanie Zarządu z działalności BNP Paribas Banku Polska SA w roku 2012 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst

Przewodnik dla potencjalnych emitentów. Obligacje spółdzielcze na Catalyst Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze na Catalyst Emitenci obligacji spółdzielczych notowanych na Catalyst (lipiec 2011) Przewodnik dla potencjalnych emitentów Obligacje spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ GETIN NOBLE BANK S.A. za 2014 rok Warszawa, 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI 1. Działalność Banku i spółek Grupy w 2014 roku... 3 1.1. Czynniki istotne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

Jak zacząć inwestować na giełdzie

Jak zacząć inwestować na giełdzie Jak zacząć inwestować na giełdzie Poradnik przygotowany przez Macieja Kabata głównego analityka, INVISTA Dom Maklerski SA Autorzy: Maciej Kabat, główny analityk INVISTA Dom Maklerski SA rozdziały 1, 2,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok Sprawozdanie Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2009 rok 19 kwietnia 2010 r. SPIS TREŚCI CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A....3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A...3 1.2

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo