Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU"

Transkrypt

1 Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Kraków, sierpień 2004

2 Spis treści WSTĘP STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE W POLSKIM SEKTORZE FINANSOWYM W 2003 ROKU JAKO DETERMINANTY ROZWOJU SEKTORA FINANSOWEGO W MAŁOPOLSCE STRUKTURA PRZEDMIOTOWA I PRZESTRZENNA SEKTORA FINANSOWEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Banki komercyjne Banki spółdzielcze Zakłady ubezpieczeń Firmy leasingowe Biura maklerskie Niebankowe instytucje kredytowo-pożyczkowe Sieć bankomatów ZATRUDNIENIE W SEKTORZE FINANSOWYM W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM...41 ANEKS

3 Wstęp Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie stanu sektora finansowego w województwie małopolskim do roku 2003 r., omówienie tendencji występujących w tym sektorze oraz ukazanie systemu finansowego województwa na tle porównawczym względem innych województw. Badaniem objęto instytucje sektora bankowego (banki komercyjne i banki spółdzielcze), a także pozabankowe instytucje finansowe (firmy ubezpieczeniowe, firmy leasingowe, biura maklerskie oraz niebankowe instytucje kredytowo-pożyczkowe). Analiza prowadzona była zarówno w ujęciu przedmiotowym (według rodzaju instytucji finansowych), jak i przestrzennym (w przekroju powiatowym). Główne obszary tematyczne opracowania dotyczą: a) tendencji występujących w sektorze finansowym w 2003 r. w skali kraju, b) sektora bankowości komercyjnej i spółdzielczej w Małopolsce, c) zakładów ubezpieczeń, firm leasingowych i biur maklerskich, d) funkcjonowania niebankowych instytucji finansowych, e) stanu zatrudnienia w sektorze finansowym, f) przedstawienia województwa małopolskiego na tle innych województw w oparciu o przyjęte kryteria ilościowe. Raport ma stanowić kompleksową ocenę sytuacji sektora finansowego w Małopolsce. Przeznaczony jest zarówno dla administracji rządowej, samorządowej, jak i praktyków gospodarczych. Wszystkie dane prezentowane w opracowaniu zostały uaktualnione na 31 grudnia 2003 r. Analizy ilościowe przeprowadzono poprzez obróbkę surowych danych statystycznych pochodzących m.in. z następujących źródeł: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A., Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego, Główny Urząd Statystyczny, Komisja Nadzoru Bankowego, Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A., Krajowa Izba Rozliczeniowa, Narodowy Bank Polski, Związek Przedsiębiorstw Leasingowych. 2

4 1. Stan i tendencje rozwojowe w polskim sektorze finansowym w 2003 roku jako determinanty rozwoju sektora finansowego w Małopolsce Ocenę sektora finansowego Małopolski należy rozpocząć od zarysowania ogólnych tendencji występujących w skali kraju. Analizując sytuację sektora finansowego do 2003 r. należy pamiętać, że oprócz zmian wynikających z warunków rynkowych duże znaczenie miało również wprowadzenie w ostatnich latach nowych przepisów prawa bankowego i regulacji nadzorczych Komisji Nadzoru Bankowego, a także zmiana ustawy o rachunkowości. W 2003 r. największym segmentem rynku finansowego nadal pozostawał sektor bankowy, pomimo dynamicznego rozwoju (od połowy lat dziewięćdziesiątych) niebankowych instytucji finansowych (towarzystw ubezpieczeniowych, funduszy inwestycyjnych i emerytalnych). Udział banków w aktywach polskiego systemu finansowego wyniósł 77,5% (w roku 1996 wynosił 94,5%), udział towarzystw emerytalnych 7%, towarzystw ubezpieczeniowych 6%, funduszy inwestycyjnych 5%, firm leasingowych 3,5%, SKOK-ów 0,5%. Domy maklerskie, firmy factoringowe, pośrednicy kredytowi posiadali łącznie 0,5% udziałów w aktywach ogółem sektora finansowego 1. a) banki komercyjne W 2003 r. działalność podjęły 2 nowe banki komercyjne: Nykredit Bank Hipoteczny S.A. (czwarty z kolei bank hipoteczny w Polsce) oraz HSBC Bank Polska S.A. (utworzony na bazie licencji Polskiego Kredyt Banku S.A.). Z uwagi na to, że trzy małe banki: Bank Wschodni S.A., Bank CZĘSTOCHOWA S.A. i LG Petro Bank S.A. zostały połączone z innymi bankami (odpowiednio z Bankiem Społem S.A. 2, NORDEA BANKIEM POLSKA S.A. 3 i BRE Bankiem S.A. 4 ), liczba banków komercyjnych zmniejszyła się do 60 (z 62 na koniec 2002 r.), z czego działalność operacyjną prowadziło 58 banków (59 w 2002 r.). Większość banków komercyjnych (42 banki) prowadziła działalność za pośrednictwem oddziałów (łącznie 3 119) lub filii, ekspozytur i innych placówek (łącznie 5 986). Pozostałe banki to bezoddziałowe spółki-córki banków zagranicznych, świadczące usługi wyłącznie przez centrale. W porównaniu z końcem 2002 r. liczba krajowych placówek banków komercyjnych zmniejszyła się o

5 Kapitał zakładowy banków komercyjnych zwiększył się o 890 mln zł do poziomu mln zł. Zmiana struktury własnościowej banków była przede wszystkim efektem: rozpoczęcia działalności operacyjnej przez Nykredit Bank Hipoteczny S.A. (kapitał zakładowy 50 mln zł) oraz HSBC Bank Polska S.A. (kapitał zakładowy 113,4 mln zł), podwyższenia o 29,4 mln zł funduszu statutowego Banku Gospodarstwa Krajowego (o 14,9 mln zł z tytułu podziału zysku, o 14,5 mln zł z przejęcia niektórych oddziałów NBP), podniesienia (łącznie o 926 mln zł) kapitału zakładowego 11 banków 5, obniżenia (łącznie o 147 mln zł) kapitału zakładowego 2 banków 6, zwiększenia przez Commerzbank AG zaangażowania w BRE Banku S.A. z 50% do 72,2% (głównie w wyniku ogłoszenia wezwania do sprzedaży akcji BRE Banku S.A.), połączenia Banku CZĘSTOCHOWA S.A. (o kapitale zakładowym 42,2 mln zł) z NORDEA BANKIEM POLSKIM S.A. i LG Petro Banku S.A. z BRE Bankiem S.A. Z uwagi na wycofanie akcji dwóch banków z obrotu giełdowego 7, nastąpiło zmniejszenie do 13 liczby banków notowanych na GPW w Warszawie; jednocześnie udział banków w kapitalizacji giełdy zmniejszył się do 33% (z 48,4% w 2002 r.) 8. Na koniec 2003 r. w sektorze bankowym zaangażowani byli inwestorzy z 15 krajów. Łączna wartość posiadanych przez inwestorów zagranicznych akcji banków działających w Polsce zwiększyła się o 574 mln zł (do mln zł), a ich udział w kapitale zakładowym sektora bankowego do 60,6% (o 0,1 punktu procentowego w porównaniu z końcem 2002 r.), w tym w kapitale banków komercyjnych do 63,3% (o 0,2 punktu). Najbardziej zwiększyło się zaangażowanie podmiotów belgijskich (o 430 mln zł), z Wielkiej Brytanii (o 113 mln zł), szwedzkich (o 83 mln zł), austriackich (o 75 mln zł) oraz duńskich (o 50 mln zł). Inwestorzy zagraniczni kontrolowali 46 banków komercyjnych (o 1 więcej niż na koniec 2002 r.). Fundusze i aktywa tych banków stanowiły 76,7% i 67,8% (wobec 77,8% i 67,4% na koniec 2002 r.) odpowiednio funduszy i aktywów sektora bankowego. Banki te zgromadziły 62,6% depozytów podmiotów niefinansowych i udzieliły 69,7% kredytów netto. Charakterystyczne jest to, że udział banków kontrolowanych przez inwestorów zagranicznych w aktywach banków komercyjnych jest w Polsce znacznie wyższy niż w większości krajów UE-15. Skarb Państwa kontrolował 6 banków (w tym 3 bezpośrednio). Należało do nich 24,4% aktywów, 21,7% kredytów netto dla sektora niefinansowego, 29,5% depozytów podmiotów niefinansowych oraz 15,7% funduszy podstawowych i uzupełniających sektora bankowego (na koniec 2002 r. odpowiednio 25,1%, 21,5%, 30,5% oraz 15,3%). 4

6 Do 6 (o 1) zmniejszyła się liczba banków prywatnych z przewagą kapitału polskiego. Przypadało na nie 2,5% aktywów, 1,5% kredytów netto dla sektora niefinansowego, 1,3% depozytów podmiotów niefinansowych oraz 2,2% funduszy podstawowych i uzupełniających sektora bankowego (na koniec 2002 r. odpowiednio 2,5%, 1,6%, 1,1% oraz 2,1%). Jeśli chodzi o zatrudnienie w sektorze finansowym, to rok 2003 był czwartym z kolei, w którym zmniejszyła się (ze w 2002 r. do ) liczba zatrudnionych w bankach komercyjnych. Było to z dużej mierze efektem konsolidacji i związanych z tym zmian w strukturze organizacyjnej banków, wprowadzania nowoczesnych, scentralizowanych systemów informatycznych, rozwoju bankowości elektronicznej oraz presji na obniżanie kosztów. Jeśli chodzi o wyniki finansowe, to rok 2003 był dla sektora bankowego lepszy od poprzedniego. Nastąpił wzrost aktywów o 4,8%. Decydujący wpływ na rozwój sektora miały banki komercyjne, reprezentujące 94,7% jego aktywów. Dynamika wzrostu aktywów tych banków (4,6%), po spadku w roku poprzednim, była jednak znacznie wolniejsza niż w latach Pod względem wysokości aktywów pierwsze miejsce zajmował PKO BP (84,3 mld zł), Pekao S.A. (62,9 mld), BPH PBK S.A. (45,5 mld). Wzrost aktywów nie przełożył się jednak na lepszy wynik finansowy: zysk netto sektora komercyjnego wyniósł 2,23 mld (spadek o 5,4% w porównaniu z rokiem 2002) 9. Nastąpiło przyspieszenie wzrostu zadłużenia sektora niefinansowego z tytułu udzielonych kredytów. Na przyrost portfela kredytowego złożył się głównie wzrost zadłużenia złotowego gospodarstw domowych, które zwiększyło się o 17,6%. Wysoka w poprzednich latach dynamika kredytów walutowych uległa zahamowaniu. Zmniejszyło się także zaangażowanie banków w kredyty indeksowane 10. Głównym czynnikiem kreującym popyt na kredyt był boom na rynku nieruchomości spowodowany zapowiedzią podwyższenia do 22% stawki podatku VAT na materiały budowlane oraz spekulacjami odnośnie wzrostu cen nieruchomości po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Źródłem finansowania przyrostu aktywów były depozyty sektora niefinansowego, które po raz pierwszy od 2001 r. zwiększyły się o 8,8 mld zł, tj. o 3,4%. Przyrost ten został w całości osiągnięty dzięki depozytom przedsiębiorstw, wyższym o 13,2 mld zł (tj. o 24,5%). Należy jednak pamiętać, że depozyty te jednak mają niestabilny charakter i podlegają sezonowym wahaniom 11. Utrzymywała się natomiast malejąca tendencja wolumenu depozytów gospodarstw domowych (spadek o 4,7 mld zł, tj. o 2,3%), o czym zadecydowały depozyty osób 5

7 prywatnych (95% depozytów gospodarstw domowych). Tendencja ta była wypadkową wielu czynników: zmniejszenia stopy oszczędzania oraz rosnącego zainteresowania lokowaniem wolnych środków w funduszach inwestycyjnych (wzrost o 48,3%) i polisach ubezpieczeniowych (wzrost o 21,3%). Można oczekiwać, że w następnych latach udział depozytów w oszczędnościach gospodarstw domowych, w miarę rozwoju alternatywnych wobec depozytów instrumentów rynku finansowego, będzie prawdopodobnie nadal ulegał zmniejszeniu. W większości krajów UE udział depozytów w finansowaniu działalności banków (od 25% do 50%) jest bowiem znacznie niższy niż w Polsce. b) banki spółdzielcze W ostatnich latach sytuacja finansowa banków spółdzielczych uległa znaczącej zmianie, co wynikało przede wszystkim z procesów konsolidacyjnych, które objęły grupę banków zrzeszających banki spółdzielcze. W efekcie liczba zrzeszeń banków spółdzielczych zmniejszyła się z dziesięciu do trzech. Według stanu na 31 grudnia 2003 r. działalność operacyjną prowadziło w Polsce 600 banków spółdzielczych, spośród których 2 banki (Spółdzielczy Bank Rozwoju SAMOPOMOC CHŁOPSKA 12 i Krakowski Bank Spółdzielczy w Krakowie) funkcjonowały samodzielnie, natomiast pozostałych 598 banków było zrzeszonych w 3 strukturach 13. W badanym okresie przybyło 105 placówek banków spółdzielczych. W wyniku połączeń banków zmniejszyła się wprawdzie liczba centrali (o 5), ale zwiększyła się liczba oddziałów (o 13) i pozostałych placówek (o 97). Fundusz udziałowy banków spółdzielczych zwiększył się o 37 mln zł (do 512 mln zł). Udział banków spółdzielczych w funduszach sektora bankowego zwiększył się o 0,6 punktu procentowego (do 5,4%), w aktywach o 0,3 punktu (do 5,3%), w portfelu kredytowym o 0,6 punktu (do 7,1%), a w depozytach sektora niefinansowego o 0,4 punktu (do 6,6%). W przeciwieństwie do sektora banków komercyjnych, zatrudnienie w bankach spółdzielczych wykazywało w dalszym ciągu tendencję wzrostową (w 2002 r. wzrosło o 416 osób, a w 2003 r. o 342 osoby). Również odmiennie niż w przypadku banków komercyjnych kształtowała się sytuacja ekonomiczno-finansowa banków spółdzielczych. W ubiegłym roku banki spółdzielcze po raz kolejny odnotowały szybszy niż banki komercyjne wzrost aktywów. Na koniec grudnia 2003 r. wartość aktywów wyniosła 25,68 mld zł i była wyższa o 9,8% w porównaniu 6

8 z końcem 2002 r. Dzięki temu udział banków spółdzielczych w aktywach całego sektora zwiększył się do 5,3% (do poziomu najwyższego od 1995 r.). Najbardziej podniosły się aktywa zrzeszenia Gospodarczego Banku Wielkopolski; najmniej Banku Polskiej Spółdzielczości, na co jednak miało wpływ wyłączenie Krakowskiego Banku Spółdzielczego ze sprawozdawczości tego zrzeszenia, a także przejście dwóch banków do zrzeszenia Mazowieckiego Banku Regionalnego. Po przejęciu SBR SAMOPOMOC CHŁOPSKA przez BPH PBK, Krakowski BS jest obecnie jedynym niezależnym bankiem spółdzielczym (chociaż wciąż współpracuje z BPS, którego jest największym akcjonariuszem posiada 2,77% akcji). Wysokie tempo wzrostu działalności banki spółdzielcze uzyskały przede wszystkim dzięki wyższym o 2,2 mld zł (o 17,5%) kredytom dla sektora niefinansowego, w tym głównie kredytom preferencyjnym na cele związane z rolnictwem (wzrost o 0,9 mld zł, tj. o 19,6%). Na przyrost zadłużenia tego sektora złożyły się przede wszystkim kredyty inwestycyjne (wyższe o 1,1 mld zł, tj. o 38,3%), głównie dla rolników indywidualnych (o 0,7 mld zł, tj. o 35,1%), a także dla przedsiębiorstw (o 0,2 mld zł, tj. o 53%). Wysoką dynamikę osiągnęły także kredyty mieszkaniowe dla gospodarstw domowych, które wzrosły o blisko 0,3 mld zł (tj. o 62,1%). Jednocześnie, ubiegły rok przyniósł bankom spółdzielczym poprawę portfela kredytowego. Udział należności zagrożonych zmniejszył się z 7,3% do 7,2% Przyrost kredytów w sytuacji nieregularnej został bowiem zrównoważony wzrostem akcji kredytowej. Wyższe aktywa banki spółdzielcze sfinansowały głównie przyrostem depozytów sektora niefinansowego (o 1,8 mld zł, tj. o 10,2%), w tym zarówno od osób prywatnych (o 0,9 mld zł, tj. o 6,7%) i przedsiębiorstw (o 0,3 mld zł, tj. o 29,3%), jak i przedsiębiorców oraz rolników indywidualnych (o 0,5 mld zł, tj. o 19%). Zwiększyły się również zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych (o 0,3 mld zł, tj. o 16,2%) oraz kapitały (o 0,4 mld zł, tj. o 15,6%). W porównaniu z rokiem 2002 zmniejszył się natomiast wynik finansowy brutto (404,5 mln zł) i netto (282 mln zł). Należy jednak pamiętać, że na dobre wyniki banków spółdzielczych w 2002 r. wpłynęły jednorazowe zyski, jakie zanotowały one w związku z przeszacowaniem wartości akcji banków zrzeszających, tworzących BPS. Mimo uwzględnienia tego czynnika, zysk był jednak w dalszym ciągu znacząco niższy niż w 2002 r. (zysk brutto o 7,9%, zysk netto o 5,6%). W ślad za tym obniżyły się wskaźniki efektywności. Główną przyczyną niższych wyników finansowych było zmniejszenie (o 101,2 mln zł, tj. o 4,6%) wyniku działalności bankowej spowodowane spadkiem wyniku 7

9 odsetkowego (o 127,4 mln zł, tj. o 8,6%). Marże odsetkowe spadły o ponad 1 punkt procentowy z powodu niższego oprocentowania kredytów dla rolników indywidualnych (w portfelach kredytowych banków spółdzielczych dominowały kredyty preferencyjne, subwencjonowane dopłatami z ARiMR, o niższym oprocentowaniu). Podobnie jak w 2002 r. na pierwszej pozycji w rankingu banków spółdzielczych uplasował się Krakowski Bank Spółdzielczy, największy zarówno pod względem aktywów, jak i funduszy własnych. Pod względem wielkości aktywów drugą pozycję sprzed roku obronił także Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków, a na trzeciej uplasował się BS Brodnica. Pierwszą trójkę banków o najwyższych funduszach własnych otwiera Krakowski BS, za którym jest Bank Spółdzielczy Rzemiosła Kraków i BS Katowice. Krakowski BS wypracował w ubiegłym roku najwyższy w sektorze zysk netto, w wysokości 6,03 mln zł (był on jednak o 3 mln zł niższy niż w 2002 r.). W pierwszej czwórce banków o największych zyskach znalazły się także: BS Brodnica, PBS Sanok oraz BS Katowice (zysk netto każdego z nich w ubiegłym roku przekroczył 4 mln zł.). Liderem pod względem wartości udzielonych kredytów jest również Krakowski BS (282,3 mln zł), a największą ich dynamikę (ponad 489% w stosunku do 2002 r.) zanotował Orzesko-Kujawski BS. Krakowski BS zajął również pierwsze miejsce pod względem ilości posiadanych placówek (44), wyprzedzając m.in. BSR Kraków (41 placówek) oraz PBS Sanok (40 placówek). Według stanu na 31 grudnia 2003 r. wszystkie banki spółdzielcze posiadały fundusze własne w wysokości wyższej niż 300 tys. euro (poziom wymagany w 2001 r.), natomiast tylko 484 banki (80,7% ogółu) wyższe niż 500 tys. euro (banki zobowiązane są osiągnąć ten poziom do końca 2005 r.). W ciągu ostatnich kilku lat sektor banków spółdzielczych przeszedł bardzo poważne zmiany, związane z osiąganiem wymaganych progów kapitałowych. Przeciętne fundusze własne wzrosły w stosunku do końca 1999 r. blisko 3-krotnie (ponad 20-krotnie w stosunku do końca 1993 r.). Niewątpliwie mocną stroną banków spółdzielczych jest rozbudowana sieć placówek na terenie całego kraju (w 2003 r. liczba placówek wzrosła o 3,4%). Klientami banków spółdzielczych jest około 1 mln indywidualnych gospodarstw rolnych (na ok. 1,95 mln wszystkich indywidualnych gospodarstw). Szansa dalszego rozwoju sektora bankowości spółdzielczej wynika więc między innymi z tego, że banki spółdzielcze będą obsługiwały przepływ co najmniej połowy dopłat z funduszy unijnych do rolnictwa. 8

10 c) ubezpieczenia W 2003 r. działalność ubezpieczeniową w zakresie ubezpieczeń na życie prowadziło 35 zakładów ubezpieczeń (zezwolenie Ministra Finansów posiadało 36 towarzystw, przy czym towarzystwo Macif Życie TUW uzyskało pozwolenie r.; w efekcie w 2003 r. nie sprzedało żadnej polisy) oraz jeden oddział główny (Prevoir-Vie Groupe Prevoir S.A.). Działalność w zakresie pozostałych ubezpieczeń osobowych i ubezpieczeń majątkowych prowadziło 38 zakładów oraz 2 oddziały główne (Cardif-Assurances Risques Divers S.A. oraz COFACE AG; oddział Elvia Travel Insurance Company uzyskał zezwolenie z dniem r. i nie rozpoczął działalności w 2003 r.). Największy udział w rynku ubezpieczeń na życie ma PZU Życie (46,1%, przy czym udział ten zmalał z poziomu 49,5% w roku 2002) z kapitałem podstawowym równym 295 mln zł (drugie miejsce pod względem wysokości kapitału podstawowego zajmuje TUnŻ Royal PBK S.A. 155,75 mln zł). Akcje PZU Życie S.A. należą w całości do PZU S.A. Na drugim miejscu w rankingu firm ubezpieczeniowych (według kryterium udziału w rynku) znalazło się CU na Życie (15,2%); na kolejnych Amplico Life (9,4%) oraz ING Nationale Nederlande (8,2). Udział pozostałych zakładów nie przekraczał 5%. W rankingu towarzystw oferujących ubezpieczenia majątkowe pierwsze miejsce pod względem udziałów w rynku zajmuje PZU S.A. 14 (53,7% rynku) z kapitałem podstawowym wynoszącym 86,35 mln zł (pierwsze miejsce zajmuje TU Allianz Polska S.A. kapitał podstawowy 324,1 mln zł). Na kolejnych miejscach w rankingu znalazły się: Warta (13% udziałów w rynku), Ergo Hestia (7%), Allianz (5,2%). Udział pozostałych zakładów nie przekracza 2% 15. Inwestorzy zagraniczni w sektorze ubezpieczeń pochodzili przede wszystkim z Niemiec (42,4% inwestycji zagranicznych ogółem), Austrii (10,17%), USA (9,66%), Holandii (8,28%) oraz Finlandii (8,18%). Z ofert towarzystw ubezpieczeniowych najczęściej wybierane były ubezpieczenia na życie (blisko 50%), wykazujące jednocześnie największą dynamikę wzrostu przychodów ze sprzedaży usług (wzrost przychodów o 19%). Druga najbardziej popularna kategoria to ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (korzystało z nich 32% klientów towarzystw ubezpieczeniowych). Analizując sytuację finansową zakładów ubezpieczeń można wskazać, że spadek dynamiki przypisu składki, jaki nastąpił w 2002 r., okazał się zjawiskiem przejściowym. Przyczyną narastających problemów finansowych towarzystw ubezpieczeniowych było 9

11 równoczesne pojawienie się dwóch zjawisk. Po pierwsze, obniżyły się ceny aktywów finansowych, w które inwestowane były środki zarządzane przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Po drugie, firmy ubezpieczeniowe musiały ponosić koszty nadzwyczajnie wysokich odszkodowań. Z punktu widzenia zarządzania towarzystwami ubezpieczeniowym istotne były następujące przyczyny pogorszenia kondycji finansowej: prowadzenie działalności ubezpieczeniowej poza obszarami własnej specjalizacji, zbyt wysoka tolerancja podejmowania wysokiego ryzyka oraz brak autonomii działania ze strony właścicieli towarzystw ubezpieczeniowych. Wraz z poprawą koniunktury gospodarczej w 2003 r. wróciła wysoka dynamika przypisu składki. Zjawisko to można częściowo wyjaśnić tym, że rynek ubezpieczeniowy w Polsce nadal jest rynkiem rozwijającym się. Utrzymuje się również tendencja do szybszego wzrostu przypisu składki w ubezpieczeniach na życie niż w ubezpieczeniach majątkowych 16. Na ubezpieczenia majątkowe wydano w 2003 r. 13,4 mld zł, tj. 2% więcej niż w 2002 r.; na polisy na życie wydatki wyniosły 11,1 mld zł, tj. o 12% więcej. Istotną tendencją na rynku ubezpieczeniowym był proces dekoncentracji rynku szczególnie szybko, zarówno w ubezpieczeniach na życie, jak i majątkowych, traciły udziały w rynku największe podmioty. Jednocześnie, miniony rok był czasem finalizacji rozpoczętych wcześniej fuzji. We wrześniu zakończone zostało połączenie Compensy i Herosa (nowa firma, działająca pod nazwą Compensa, zajmuje dziewiąte miejsce na rynku ubezpieczeń majątkowych, z 1,6% udziałem w wielkości zbieranej składki). W grudniu belgijska grupa KBC zakupiła 24% akcji Warty, zwiększając swój pakiet do ponad 75% akcji. Pod koniec roku minister finansów wydał również zezwolenie na połączenie towarzystw ubezpieczeniowych Generali S.A. i Zurich S.A. oraz Generali Życie S.A. i Zurich Życie S.A. Zgoda ministra była jednym z ostatnich etapów konsolidacji towarzystw. W jej wyniku na rynku polskim pozostały dwa towarzystwa należące do włoskiego ubezpieczyciela: Generali SA (trzynasta firma pod względem wielkości zbieranej składki) oraz Generali Życie SA (ósma pozycja). Konkurencja na rynku ubezpieczeń miała w dużej mierze charakter cenowy. Zagregowane wyniki finansowe towarzystw ubezpieczeniowych wskazują na poprawę sytuacji rynkowej. Jednak wynik zagregowany był w dużym stopniu spowodowany systematycznie poprawiającymi się wynikami największego ubezpieczyciela. Większość pozostałych towarzystw, aby zwiększyć udział w rynku lub utrzymać się na nim, stosowała ekspansywną politykę cenową, która negatywnie odbijała się na bieżących wynikach finansowych. 10

12 W 2003 r. poprawiły się podstawowe wskaźniki mierzące stabilność sektora ubezpieczeń. Szczególną uwagę należy zwrócić na poprawę wskaźnika rentowności działalności technicznej towarzystw. Wzrost poziomu tego wskaźnika oznacza, że zwiększyła się dochodowość podstawowej działalności, czyli ubezpieczania ryzyka. Jedyny wskaźnik, jaki w 2003 r. uległ znacznemu pogorszeniu, to rentowność działalności lokacyjnej. Z uwagi na dość stabilną w czasie strukturę lokat można wnioskować, że zmiany te były wywołane głównie zmianami cen aktywów na rynkach finansowych. Wejście Polski do struktur Unii Europejskiej w kolejnych latach spowoduje kilka zmian dla polskiego rynku ubezpieczeniowego. Pierwszą z nich jest wejście w życie pakietu ustaw ubezpieczeniowych. Ponadto, z dniem integracji zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe będę otwierać w Polsce oddziały bez konieczności ubiegania się (jak to miało miejsce do tej pory) o zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej. Takie rozwiązanie oznacza niższe koszty uruchomienia działalności, nie wymaga bowiem zakładania nowej spółki w Polsce wystarczy, że zagraniczna spółka uzyska zezwolenie na sprzedaż polis w innym państwie UE, które wyda jej macierzysty urząd nadzoru ubezpieczeń. Efektem powyższych zmian będzie zaostrzenie konkurencji na rynku usług ubezpieczeniowych oraz pogorszenie sytuacji słabszych kapitałowo zakładów ubezpieczeń. d) leasing W 2003 r funkcjonowało ok. 40 aktywnie działających firm leasingowych (z blisko 150 w roku 2000), co świadczy o postępującej koncentracji rynku i zanikaniu małych niedokapitalizowanych spółek (podstawą działania firm leasingowych jest dostęp do kapitału, stad rosnące znaczenie firm powiązanych kapitałowo z bankami lub przedsiębiorstwami produkcyjnymi). Należy przy tym podkreślić, że o ile rok 2001 był okresem spektakularnych bankructw firm leasingowych, zmian prawnych, a przede wszystkim ofensywy banków na przejmowanie lukratywnych portfeli leasingowych, o tyle rok 2003 (podobnie jak 2002) był okresem stabilizacji rynku (ogłoszono upadłość tylko jednego podmiotu Lubelskiego Towarzystwa Leasingowego). Uboga oferta alternatywnych w stosunku do kredytu form finansowania spowodowała, że w ubiegłym roku występował proces eliminowania niezależnych leasingodawców z rynku; tytułem przykładu można podać, że nawet lider rynku - Europejski Fundusz Leasingowy, związał się funkcjonalnie z bankiem Credit Agricole. 11

13 Największe firmy leasingowe to EFL (18,5% udział w rynku leasingu środków ruchomych), Raiffeisen Leasing (9,9%), BRE Leasing (8,2%), BZ WBK (6,8%), BEL Leasing (5,9%), BA Credit-Leasing (4,8%), Franfinance (4,4%), VB Leasing (4,3%), Handlowy (3,9%), Daimler Chrysler (3,6%). Jak wynika z powyższych danych w sektorze panuje duża koncentracja dziesięć największych firm skupia około 70% rynku. Według danych Związku Przedsiębiorstw Leasingowych, 35 firmom zrzeszonym w Związku i reprezentującym ponad 90% polskiego rynku usług leasingowych, udało się podpisać umowy leasingowe o wartości blisko 11 mld zł, wobec 7,84 mld zł w 2002 r. Środki ruchome stanowiły 10,4 mld zł (rok wcześniej było to 7,28 mld zł). Rok 2003 przyniósł więc blisko 41% wzrost w porównaniu z rokiem wcześniejszym, a w porównaniu z 2001 r. wzrost o około 67%. Wyraźne ożywienie, jakie nastąpiło w 2003 r. było zwłaszcza zauważalne w obrębie leasingu środków transportu drogowego, w tym również samochodów osobowych. Wynika to m.in. z wprowadzonych w 2002 r. zmian w prawie podatkowym, likwidujących podwójne opodatkowanie podatkiem VAT leasingu tych samochodów. Leasing środków transportu drogowego stanowił 72% całości portfela leasingowego, maszyn i urządzeń przemysłowych 23%, komputerów i sprzętu biurowego 2,5%. Zauważalnej poprawie sytuacji finansowej branży, przejawiającej się rosnąca wartością aktywów przekazanych w leasing, towarzyszą zmiany w jej strukturze. Koncentracja rynku i ruchy konsolidacyjne wynikają m.in. z tendencji do wzrostu średniej wartości kontraktów leasingowych. Coraz częściej leasingiem jest objęta dostawa i serwis całych systemów produkcyjnych czy flot środków transportu. Zdaniem przedstawicieli firm leasingowych przystąpienie Polski do Unii Europejskiej powinno sprzyjać wzrostowi popytu na usługi leasingowe. Wzrost zainteresowania inwestycjami wywoła przede wszystkim popyt na nowe maszyny i urządzenia oraz na nieruchomości. Dużych zmian należy spodziewać się w leasingu samochodów. Poza tym, wejście do strefy euro powinno obniżyć koszty kredytów bankowych, a co za tym idzie również wysokość rat leasingowych, płaconych przez klientów. Na to nałoży się drugi czynnik, wynikający z obecnego stopnia rozwoju rynku leasingu w Polsce 17. Przedstawiciele firm leasingowych są też zgodni, że rozwojowi rynku powinno sprzyjać przystosowanie naszych przepisów do dyrektyw UE. Wydaje się jednak, że w tym roku leasing nie odnotuje już tak istotnego wzrostu jak w 2003 r. Wzrost rynku prognozowany jest na 10 20%, co oznaczałoby, że wartość podpisanych umów w tym roku sięgnie mld zł. 12

14 e) biura i domy maklerskie Specyfika polskiego rynku kapitałowego polega na występowaniu dwóch rodzajów instytucji maklerskich: biur maklerskich, będących wydzielonymi organizacyjnie i finansowo jednostkami w ramach banku prowadzącymi działalność maklerską, domów maklerskich, które działających jako samodzielne przedsiębiorstwa maklerskie, funkcjonujące w ramach organizacyjnych przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych. Rok 2003 przyniósł dalszy spadek liczby biur maklerskich działających na giełdzie. Na początku roku z rynku zniknęły trzy: Credit Suisse First Boston, ABN Amro Securities i SG Securities. Biuro CSFB zostało przejęte przez Dom Maklerski BZ WBK, zaś klienci ABN Amro przeszli do Domu Maklerskiego Banku Handlowego. Występująca od 1997 r. tendencja do zmniejszania się liczby biur maklerskich i banków prowadzących działalność maklerską była efektem procesów konsolidacyjnych zachodzących w bankowości (na przykład CitiBrokerage S.A. połączył się z Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego S.A., a efektem połączenia banku WBK S.A. z Bankiem Zachodnim S.A. było połączenie domów maklerskich należących do tych banków) oraz pogarszających się wyników biur i domów maklerskich. Obecnie większość dużych biur i domów maklerskich wchodzi w skład międzynarodowych konglomeratów finansowych. Niezależne biura i domy maklerskie, dysponujące małymi kapitałami będą musiały szukać szans rozwoju w niszach rynkowych, specjalizując się w obsłudze wybranych segmentów rynku, które rzadko są opłacalne dla podmiotów o charakterze ponadnarodowym. W końcu 2003 r. podmioty maklerskie prowadziły 1,17 mln rachunków (dotyczy to także rachunków na rynku niepublicznym), przy czym liczba rachunków aktywnych wynosiła tylko ok. 300 tys. (najwięcej tradycyjnych rachunków inwestycyjnych prowadził Bankowy Dom Maklerski PKO BP ok. 193 tys. 18 oraz Biuro Maklerskie BPH PBK ok. 165 tys.). Spośród papierów wartościowych na rachunkach klientów akcje stanowiły 71,5%, a obligacje 28,0%. Podmioty zagraniczne posiadały 0,3% ogółu rachunków, na których zgromadzono jednak 9,2% wartości instrumentów finansowych. Największy udział w obrotach na rynku akcji miał Dom Maklerski Banku Handlowego ponad 12,3 mld zł (w dużym stopniu był to efekt przejęcia klientów od ABN Amro). W porównaniu z 2002 r. największy procentowy przyrost obrotów na rynku akcji zanotowało biuro DB Securities (o ponad 200 %). Na rynku futures uwagę przykuwa stale 13

15 umacniająca się pozycja Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska. Brokerowi temu po raz pierwszy w historii warszawskiej giełdy udało się w ciągu roku przekroczyć poziom miliona kontraktów (silna pozycja DM BOŚ na rynku futures to zasługa internetowej platformy transakcyjnej oraz strategii nastawionej na rynek terminowy). Całkowita wartość instrumentów finansowych na rachunkach inwestycyjnych wzrosła do 33,7 mld zł z 29,2 mld zł w 2002 r. Łączna wartość akcji zapisanych na rachunkach inwestycyjnych w końcu 2003 r. wyniosła 21,9 mld zł, z czego 18,9 mld zł znajdowało się na rachunkach inwestorów krajowych. Wartość akcji na rachunkach osób fizycznych (krajowych i zagranicznych) wyniosła 11,4 mld zł w porównaniu z 8,09 mld zł. Wartość obligacji na rachunkach osób fizycznych wzrosła natomiast z 5,89 mld zł do 8,95 mld zł, tj. o 51,6%. Na 31 grudnia 2003 r. biura maklerskie prowadziły ok. 45 tys. internetowych rachunków, podczas gdy rok wcześniej ok. 30 tys. Do biur oferujących internetowy dostęp do transakcji na giełdzie dołączyły w 2003 r.: Penetrator, Biuro Maklerskie BGŻ, IDM Kredyt Banku i Beskidzki Dom Maklerski. Liderem z ponad 11 tys. rachunków jest Dom Maklerski BZ WBK 19. Na drugim miejscu pod względem liczby prowadzonych e-rachunków jest Centralny Dom Maklerski Pekao S.A. (9 tys. rachunków). Wszystkie biura prowadzące rachunki elektroniczne zanotowały znaczny przyrost ich liczby. Jedynie 5 spośród 21 biur maklerskich działających na warszawskiej giełdzie nie miało w swojej ofercie możliwości zawierania transakcji przez Internet. Wraz z uruchomieniem nowych możliwości składania zleceń oraz powolnym przenoszeniem działalności brokerów do okienek bankowych od kilku lat zmniejsza się liczba placówek biur maklerskich. W 2003 r. dzięki hossie na giełdzie i przeprowadzonej redukcji kosztów większość biur maklerskich odczuła wyraźną poprawę wyników. Dotyczy to przede wszystkim biur posiadających solidne zaplecze kapitałowe. Największy zwrot na kapitale (ROE) osiągnęło biuro CA IB Securities, kontrolowane przez Bank Austria Creditanstalt. Na poprawę wyników biur, oprócz hossy na giełdzie i redukcji zatrudnienia, wpłynął też wzrost znaczenia przychodów ze sprzedaży jednostek funduszy inwestycyjnych. Łączny wynik finansowy brutto całego sektora wzrósł do 238 mln zł w porównaniu z 30,7 mln zł rok wcześniej. Łączne przychody wzrosły o 4,2%, do 967,4 mln zł, z czego przychody z działalności maklerskiej wyniosły 696,4 mln zł (wzrost aż o 21,5% w stosunku do 2002 r.). O 21,2% zwiększyły się prowizje od operacji papierami wartościowymi (relatywnie niewielki przyrost prowizji świadczy o silnej konkurencji w branży). Na uwagę zasługuje fakt, iż wartość prowizji od obrotu akcjami zwiększyła się o 19,3%, a obligacjami 14

16 aż o 165,5% Ponadto, brokerzy uzyskali trzykrotnie wyższe niż w roku ubiegłym zyski z tytułu pośrednictwa w obrocie jednostkami funduszy inwestycyjnych. Duże wyzwanie dla biur i domów maklerskich niesie za sobą przystapienie Polski do Unii Europejskiej, oznaczające konieczność sprostania konkurencji ze strony podmiotów mających już ugruntowaną pozycję na rynku finansowym Wspólnoty. W związku z nowelizacją w 2003 r. prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi została zatwierdzona tzw. zasada jednej licencji. Dzięki niej przedsiębiorstwa maklerskie bez konieczności uzyskania dodatkowego zezwolenia będą mogły prowadzić na terenie UE taką samą działalność jak w kraju. Identyczne uprawnienia uzyskają w Polsce przedsiębiorstwa maklerskie z państw członkowskich Wspólnoty (muszą jednak poinformować o tym Komisję Papierów Wartościowych i Giełd). f) niebankowe instytucje kredytowo pożyczkowe Do niebankowych instytucji kredytowo-pożyczkowych zalicza się instytucje działające na rzecz klientów instytucjonalnych (fundusze kredytowe, biura pośrednictwa kredytowego, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe) oraz na rzecz klientów indywidualnych (agencje sprzedaży ratalnej, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe). Do najważniejszych niebankowych instytucji finansowych należą spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. SKOK-i są wspólnotami samopomocowymi, działającymi w formie spółdzielni 20 na podstawie ustawy o Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo- Kredytowych 21 i ustawy Prawo Spółdzielcze 22. Celem działalności jest gromadzenie oszczędności swoich członków (jedynie w walucie krajowej, gdyż SKOK-i nie posiadają zezwolenia dewizowego), udzielanie pożyczek i kredytów, przeprowadzanie rozliczeń finansowych oraz pośrednictwo przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych. Klienci SKOK-ów mogą ponadto otwierać rachunki osobiste, do których jest dołączona karta płatnicza Visa. Kasy mogą również prowadzić rachunki spółek cywilnych i osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. Kasy nie są nastawione na osiąganie zysków i oferują swoim członkom większość usług świadczonych przez banki na atrakcyjniejszych warunkach (wyższe oprocentowanie wkładów i niższe oprocentowanie pożyczek i kredytów) 23. SKOK-i tworzą system instytucji depozytowo-pożyczkowych, na który składają się m.in.: Kasa Krajowa (pełniąca funkcję regulacyjną, nadzorczą i rozliczeniową) oraz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (ubezpieczające oszczędności zgromadzone 15

17 w kasach). Instytucje te są istotnymi elementami tzw. Programu Ochrony Oszczędności, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa SKOK-ów (ich rola wynika z faktu, że sieć SKOK-ów nie podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Bankowego). Według stanu na 31 grudnia 2003 r. zarejestrowane były 102 kasy spółdzielcze, przy czym kilka z nich było w trakcie łączenia (faktycznie działało 96 kas) 24. Poszczególne kasy charakteryzują się znaczną dysproporcją udziałów w rynku: 29 największych kas (posiadających aktywa w wysokości min. 20 mln zł) posiada aktywa o wartości ok. 78% aktywów ogółem w sektorze SKOK-ów i obsługuje blisko 80% wszystkich pożyczek i kredytów. W 2003 r. sektor SKOK-ów rozwijał się dynamicznie: wzrosła liczba kas i oddziałów (z 923 w 2002 r. do 1286 w 2003 r.; przy czym 4 największe kasy posiadają łącznie aż 514 placówek: SKOK im. F. Stefczyka 230 placówek, SKOK Piast 98, Opolska SKOK 93, Skok im. Z. Chmielewskiego 93) oraz liczba członków SKOK-ów (z w 2002 r. do w 2003 r., przy czym wspomniane 29 największych kas skupiało członków). Aktywa SKOK-ów przekraczały 3,3 mld zł, wartość depozytów 3,1 mld zł, a wartość udzielonych pożyczek i kredytów 2,2 mld zł. Jeśli chodzi o udział SKOK-ów w strukturze sektora bankowego to wartość aktywów SKOK-ów była jednak stosunkowo niska i w 2003 r. stanowiła 0,6% aktywów sektora bankowego. Na koniec 2003 r. depozyty Kasy Krajowej i poszczególnych kas stanowiły około 0,1% depozytów bankowych ogółem. W 2003 r. w SKOK-ach, podobnie jak w bankach, można było zaobserwować spadek wskaźnika pożyczek i kredytów przeterminowanych 25. Pozytywny wpływ na ograniczenie ryzyka kredytowego SKOK-ów miała bowiem możliwość korzystania od maja 2002 r. z danych Biura Informacji Kredytowej SA (BIK), co wpłynęło z jednej strony na obniżenie skali udzielania przez kasy pożyczek i kredytów, z drugiej strony istotnie przyczyniło się do bardziej efektywnej alokacji środków. Istotnym elementem oceny SKOK-ów jest to, że działają one głównie w segmencie klientów detalicznych, tzn. mają w swoich portfelach przede wszystkim kredyty konsumpcyjne (w większości do 3 lat). W związku z tym nie ponoszą one ryzyka związanego z utrata wypłacalności lub upadłości przedsiębiorstw, co jest największym źródłem ryzyka w bankach. 16

18 2. Struktura przedmiotowa i przestrzenna sektora finansowego w województwie małopolskim 2.1. Banki komercyjne Według stanu na 31 grudnia 2003 r. na terenie województwa małopolskiego działało 31 banków komercyjnych, posiadających łącznie 418 placówek (w 2002 r. funkcjonowały 32 banki mające 390 placówek) o różnym charakterze i zakresie świadczonych usług (oddziały regionalne, oddziały operacyjne, filie). Bliższą analizę sektora bankowości komercyjnej należy rozpocząć od przedstawienia profilu dwóch banków (BPH PBK S.A. oraz Deutsche Bank PBC S.A.), które na terenie województwa posiadają swoją siedzibę. Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. powstał w 2001 r. w wyniku połączenia Banku Przemysłowo-Handlowego S.A. 26 oraz Powszechnego Banku Kredytowego S.A. w Warszawie 27. W wyniku tego połączenia został stworzony trzeci co do wielkości i cechujący się wysokim potencjałem wzrostu bank w Polsce, wykorzystujący doświadczenie zarówno obu instytucji, jak i ich strategicznych akcjonariuszy. Zgodnie z opiniami analityków rynku finansowego połączenie BPH oraz PBK posiada wyraźne uzasadnienie ekonomiczne: bank BPH PBK S.A. jest w stanie skorzystać z synergii kosztowych, podwyższyć jakość portfela kredytowego, zwiększyć zakres penetracji rynku, stymulować wzrost i rozwój bazy produktów o wysokiej wartości dodanej. Długookresowym efektem połączenia będzie wyższa efektywność, która przełoży się na większe zyski akcjonariuszy i zwiększony poziom obsługi klientów oraz jakość oferowanych produktów. Głównym akcjonariuszem BPH PBK S.A. jest grupa Hypo- und Vereinsbank 28 (71,24% akcji i głosów na WZA, w tym 71,21% akcji Bank Austria Creditanstalt AG 29 ). Pozostali akcjonariusze to: Skarb Państwa (3,68% akcji), The Bank of New York (4,04%), akcjonariusze rozproszeni (21,04%). Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. ma stać się wiodącym polskim bankiem uniwersalnym, koncentrującym się na obsłudze wybranych grup klientów, który byłby: bankiem pierwszego wyboru dla zamożnych i średniozamożnych klientów indywidualnych oraz małych przedsiębiorstw; preferowanym partnerem dla średnich i dużych przedsiębiorstw krajowych, jak i międzynarodowych, w tym klientów grupy HVB; wiodącym bankiem w zakresie finansowania nieruchomości; aktywną i innowacyjną instytucją na 17

19 rynkach międzynarodowych oraz liderem w zakresie działalności maklerskiej i zarządzania aktywami. Bank BPH PBK S.A. plasuje się na pierwszym miejscu w rankingu 100 największych przedsiębiorstw województwa małopolskiego (kryterium przychodów ze sprzedaży). Na 31 grudnia 2003 r. fundusze własne banku wynosiły mln zł, natomiast zysk netto 333 mln zł. Suma bilansowa BPH PBK S.A. wyniosła mln zł, co daje 3. pozycję wśród banków komercyjnych działających w Polsce. Bank prowadzi ok. 1,1 mln rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych, posiadając stabilny 8% udział w rynku ROR (5. miejsce w Polsce). Na terenie województwa małopolskiego Bank posiada 81 placówek oraz 171 bankomatów własnych. O pozycji BPH PBK S.A. świadczy fakt, że Bank notowany jest nie tylko na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, ale również na London Stock Exchange (program Global Depository Receipts). Drugi z banków mających swoją siedzibę na terenie Małopolski, Deutsche Bank PBC rozpoczął działalność 1 lipca 2001 roku, powstając na bazie pionu bankowości detalicznej Deutsche Bank Polska S.A. 30 i Banku Współpracy Regionalnej S.A. podmiotów należących do Grupy Deutsche Bank 31. Polska była pierwszym krajem poza Niemcami 32, w którym utworzono placówki Deutsche Banku PBC S.A. Największym akcjonariuszem Deutsche Bank PBC S.A. jest niemiecki Deutsche Bank Privat-und Geschäftskunden AG z siedzibą we Frankfurcie n/m., posiadający 95,02% udziałów. Akcjonariusze mniejszościowi posiadają 4,98% łącznej liczny akcji. Deutsche Bank PBC świadczy usługi bankowe dla klientów indywidualnych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Oferta Banku obejmuje zarówno dostęp do palety produktowej Grupy Deutsche Bank, jak i doradztwo finansowe polegające na budowaniu długoterminowych programów finansowych. Główne produkty oferowane przez DB PBC to konto osobiste wraz z kartami płatniczymi, depozyty oraz produkty para-depozytowe, a także instrumenty rynku kapitałowego, w tym fundusze inwestycyjne i kredyty. W ofercie Banku znajduje się również ubezpieczenie udzielane jako bonus do kart płatniczych. Pod względem poziomu przychodów ze sprzedaży, Deustche Bank PBC S.A. zajmuje 38. miejsce w rankingu 100 największych przedsiębiorstw województwa małopolskiego. Suma bilansowa Banku wynosi mln zł, co daje 28. pozycję wśród banków działających w Polsce, fundusze własne 172 mln zł, natomiast strata netto wyniosła 3,5 mln zł 33. Na terenie Małopolski Bank dysponuje siecią 11 oddziałów. 18

20 Przechodząc do omówienia struktury własności kapitału banków komercyjnych mających swoje placówki na terenie województwa małopolskiego (por. tablica 1) należy podkreślić, że pod tym względem sektor finansowy w Małopolsce obrazuje relacje charakterystyczne dla całego kraju. Łącznie na terenie województwa działa 8 banków kontrolowanych przez kapitał polski (1 bank państwowy, 4 banki z większościowym udziałem kapitału państwowego i 3 z dominującym udziałem polskiego kapitału prywatnego) oraz 23 banki kontrolowane przez kapitał zagraniczny (z czego najliczniejszą grupę stanowią spółki akcyjne z większościowym udziałem kapitału zagranicznego). Taka struktura własności kapitału jest charakterystyczna dla innych województw i jest wynikiem przeprowadzonych procesów prywatyzacji i konsolidacji sektora bankowego. Tablica 1. Wykaz banków 34 działających w Małopolsce struktura własności kapitału 1. Banki kontrolowane przez kapitał polski 1.1. Banki z przewagą kapitału państwowego 35 Banki państwowe Bank Gospodarstwa Krajowego Spółki akcyjne bezpośrednio kontrolowane przez Skarb Państwa 36 Spółki akcyjne pośrednio kontrolowane przez Skarb Państwa Banki z przewagą kapitału prywatnego Banki o profilu komercyjnym Banki zrzeszające banki spółdzielcze PKO Bank Polski S.A. Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. Bank Pocztowy S.A. Bank Ochrony Środowiska S.A. Euro Bank S.A. (do 13 marca 2003 r.bank SPOŁEM S.A. 38 ) INVEST BANK S.A. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (do 12 marca 2002 r. Gospodarczy Bank Południowo-Zachodni S.A. 39 ) 2. Banki kontrolowane przez inwestorów zagranicznych Oddziały banków zagranicznych Societe Generale S.A. Oddział w Polsce 2.2. Spółki akcyjne ze 100% udziałem kapitału zagranicznego 2.3. Spółki akcyjne z większościowym udziałem kapitału zagranicznego GE Capital Bank S.A. Raiffeisen Bank Polska S.A. GE Bank Mieszkaniowy S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. 41 ING Bank Śląski S.A. 42 Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. 43 Bank Zachodni WBK S.A

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a Warszawa, 2011.07.08 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2010 roku a W 2010 r. badaniem objęto 59 firm pośrednictwa kredytowego. Wśród nich przeważały spółki kapitałowe (20 spółek akcyjnych

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona)

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) Warszawa, dnia 30 października 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych za 2008 r. i I półrocze 2009 r. (wersja rozszerzona) W końcu grudnia 2008 r. funkcjonowały 62 kasy

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 Warszawa, 2009.06.19 Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w 2008 roku 1 W 2008 r. na wartość majątku i wyniki finansowe przedsiębiorstw maklerskich niekorzystny wpływ wywarły psychologiczne następstwa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a

Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 2011 roku a Warszawa, 01.07.0 Działalność przedsiębiorstw pośrednictwa kredytowego w 011 roku a Badaniem GUS w 011 r. objęto 64 przedsiębiorstwa pośrednictwa kredytowego. Wśród nich było 1 spółek akcyjnych, 35 spółek

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski sektor banków spółdzielczych WYNIKI FINANSOWE DYNAMICZNY WZROST DEPOZYTÓW WZROST NALEŻNOŚCI OD PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 6 lutego 2012 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2011 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r.

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r. Sprawozdanie dotyczące Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2016 r. obejmujące: zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej

Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego po I półroczu 2007 r. Nr 18/2007 Wysoka dynamika wzrostu zysku netto i brutto Stabilny rozwój i umacnianie pozycji lidera w bankowości detalicznej Grupa Kapitałowa

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Warszawa, dnia 23 września 2009 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za I półrocze 2009 r. 1 Badaniem objęte zostały 63 spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 31 sierpnia 2009r. GETIN Holding w I półroczu 2009

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DAR 411/09/03/EK Warszawa, 17.06.2003 r. DECYZJA Nr DAR...8.../2003 Na podstawie art. 17 w związku z art. 12 ust. 1 i 3 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych

Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych Tomasz Mironczuk Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006

Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2006 Warszawa, 27 kwietnia, 2006 SPIS TREŚCI 1. SYSTEMATYCZNA POPRAWA WYNIKÓW 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. ANEKS PODSTAWOWE WSKAŹNIKI FINANSOWE zm.

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009

Komisja Nadzoru Finansowego. Raport bieżący nr 10/2009 NORDEA BANK POLSKA S.A. Komisja Nadzoru Finansowego Raport bieżący nr 10/2009 Data sporządzenia: 2009-04-07 Temat: Opinia Rady Nadzorczej na temat sytuacji spółki Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 2

Bardziej szczegółowo

100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r.

100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r. 100 największych spółek z branŝy finansowej w 2009 r. Czytaj komentarz» Pozycja w rankingu 1 Nazwa Wartość aktywów Wartość aktywów w 2008 r. Kapitały własne Zysk brutto Zysk netto Zatrudnienie ROE GK PKO

Bardziej szczegółowo

Raport. Finanse Biura Informacji Kredytowej w 2009 roku

Raport. Finanse Biura Informacji Kredytowej w 2009 roku Raport Finanse Biura Informacji Kredytowej w 2009 roku Warszawa, styczeń 2011 1. Wstęp W ramach oceny wyników finansowych sektora rejestrów kredytowych w Polsce wykonaliśmy dwa raporty o sytuacji finansowej

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Departament Systemu Finansowego Rozwój systemu finansowego w Polsce Warszawa 213 Struktura systemu finansowego (1) 2 Struktura aktywów systemu finansowego w Polsce w latach 25-VI 213 1 % 8 6 4 2 25 26

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 31.08.2015 r. Opracowanie sygnalne Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2014 roku Badaniem objętych zostało 116 przedsiębiorstw prowadzących w 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI BANKU ZA I KWARTAŁ 2001 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 7 maja 2001 r. 2 Wyniki pierwszego kwartału 3 Wyniki za I kwartał 2001 r. I Q 2001 I Q 2000 Zmiana (mln zł) Zysk netto

Bardziej szczegółowo

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia

Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Polskie banki jako element międzynarodowych holdingów bankowych szanse czy zagrożenia Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Warszawa, 08.03.2012 r. 1 Sektor bankowy w

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO NOTATKA DOTYCZĄCA SYTUACJI FINANSOWEJ DOMÓW MAKLERSKICH W 2012 ROKU URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, KWIECIEŃ 2013 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 I. PODSTAWOWE INFORMACJE O RYNKU DOMÓW

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 marca 2012 r.

Warszawa, 8 marca 2012 r. Kondycja banków w Europie i Polsce. Czy problemy finansowe inwestorów strategicznych wpłyną na zaostrzenie polityki kredytowej w spółkach-córkach w Polsce Warszawa, 8 marca 2012 r. Samodzielność w ramach

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 Warszawa, 01.04.2014 r. Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w 2013 roku 1 W dniu 31 grudnia 2013 r. zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej w Polsce miało pięćdziesiąt osiem zakładów

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005

WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 WYNIKI GRUPY KREDYT BANKU PO III KW.2005 KONFERENCJA PRASOWA WARSZAWA, 03/11/2005 2 WYNIKI PO TRZECH KWARTAŁACH POTWIERDZAJĄ KONTYNUACJĘ DOTYCHCZASOWYCH TRENDÓW 3 kwartały 04 3 kwartały 05 zmiana Zysk

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI

STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Warszawa, 10 listopada 2005 r. Informacja prasowa STRATEGICZNE CELE BLISKIE REALIZACJI Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po III kwartałach 2005 roku według MSSF 901 mln zł zysku brutto (wzrost

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe Opis Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe funkcjonujące w ramach indywidualnych i grupowych ubezpieczeń na życie proponowanych

Bardziej szczegółowo

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1

Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Warszawa, 2008.06.20 Działalność biur i domów maklerskich oraz banków powierniczych w 2007 roku 1 Na wyniki przedsiębiorstw maklerskich, podobnie jak innych instytucji rynku kapitałowego, korzystny wpływ

Bardziej szczegółowo

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012

Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku. Maj 2012 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2012 roku Maj 2012 Wzrost zysku netto w I kwartale 2012 roku /mln zł/ ZYSK NETTO +34% +10% -16% +21% +21% 17% kw./kw. Wzrost przychodów

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36

SPIS TREŚCI. Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12. Rozdział 2. Modele organizacji działalności banków komercyjnych 36 SPIS TREŚCI Część I. Organizacja i strategie działalności banków komercyjnych Rozdział 1. Współczesna bankowość komercyjna 12 1.1. Pojęcie i cechy... 13 1.2. Determinanty rozwoju współczesnych banków komercyjnych...

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1

Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze 2010 r. 1 Warszawa, dnia 25 października r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (SKOK) za 2009 r. i I półrocze r. 1 W końcu grudnia 2009 r. funkcjonowały 62 spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I kwartale 2014 roku 1 W dniu 31 marca 2014

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r.

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień r. Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień 31.12.2007 r. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie EUROPA SA Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego: PKO Stabilnego Wzrostu

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy

5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy 5. Sektor bankowy i rynek kapitałowy Sektor bankowy W I kwartale 2016 r. w sektorze bankowym można zauważyć kilka niekorzystnych zjawisk, które były już sygnalizowane w IV kwartale 2015 r. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH

INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH INFORMACJA O SYTUACJI FINANSOWEJ TOWARZYSTW FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH NA KONIEC 2001 ROKU ORAZ NA KONIEC I PÓŁROCZA 2002 R. WARSZAWA, LISTOPAD 2002 r. 1 Wstęp Dane prezentowane w poniższym opracowaniu zostały

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r.

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. Warszawa, 2007.12.03 Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. W okresie styczeń-wrzesień br., przy wysokiej dynamice wartości udzielonych kredytów, w sektorze bankowym 1 odnotowano duŝo

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1

Wyniki finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 22 września 2014 r. Informacja sygnalna i finansowe zakładów ubezpieczeń w I półroczu 2014 roku 1 W dniu 30 czerwca

Bardziej szczegółowo