REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SOFTTONES.PL"

Transkrypt

1 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem I. Definicje II. Postanowienia ogólne III. Prawa i obowiazki Użytkownika IV. Prawa i obowiazki Usługodawcy V. Złożenie zamówienia VI. płatności VII. Prawo odstapienia od umowy VIII. Dostawa IX. Reklamacje X. Ochrona danych osobowych i polityka prywatności XI. Polityka COOKIES XII. Warunki rozwiazania umów o świadczenie usług elektronicznych XIII. Postanowienia końcowe I. DEFINICJE 1. Regulamin - niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania sie na odległosc oraz swiadczenia usług droga elektroniczna ; 2. Sprzedawca - ECKE Justyna Eckersdorf, zarejestrowanej pod numerem 58591przez Referat Handlu i Usług Urzędu Miasta Łodzi Delegaturę Łódź-Polesie, NIP , REGON , adres rejestrowy: Łódź, , ul. Wileńska 38; oraz adres korespondencyjny: ul. Kubusia Puchatka 20a, , Łódź, wyłaczny właściciel sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym adres poczty elektronicznej tel Sklep internetowy SoftTones (Portal)- serwis internetowy dostępny pod adresem za pośrednictwem którego Klient może kupic Produkty; 4. Klient (Użytkownik)- osoba pełnoletnia odwiedzajaca Portal, a takze osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie bedaca osoba prawna, ktorej przepisy szczegolne przyznaja zdolnosc prawna, a ktora dokonuje lub zamierza dokonac Zamowienia i ktora zaakceptowała niniejszy Regulamin; 5. Produkt (Towar) - Towary prezentowane w Sklepie, ktorych dotyczy umowa sprzedazy; 6. Cena cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca kosztów dostarczenia Towaru. 7. Dostawca zewnętrzna firma usługowa dokonująca dostawy Towaru z magazynu Sklepu do Klienta za opłatą. 8. Koszty dostawy - opłaty za dostawę Towaru od Sprzedającego do Klienta. 9. Zamówienie zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie zgodnie z niniejszym Regulaminem, oswiadczenie woli Klienta, zmierzajace bezposrednio do zawarcia Umowy sprzedazy Produktow na odległosc za posrednictwem Sklepu, okreslajace rodzaj i liczbe Produktu; 10. Umowa sprzedazy - umowa sprzedazy Produktow w rozumieniu ustawy Kodeks Cywilny, zawierana pomiedzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem srodkow porozumiewania sie na odległosc ; 11. Strona - Usługodawca i Klient; 12. Rejestracja na Portalu - czynnosc jednorazowa polegajaca na podaniu swoich danych osobowych oraz adresu w Portalu podczas procesu finalizowania zakupów oraz udzieleniu zgod wymaganych przez Regulamin. 13. Przetwarzanie danych osobowych - zgodnie z ustawa z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.); Administrator danych osobowych ECKE Justyna Eckersdorf. 14. Usługa elektroniczna - usługa swiadczona droga elektroniczna przez Usługodawce na rzecz Usługobiorcy za posrednictwem Sklepu Internetowego. 1

2 15. Potwierdzenie złożenia nowego zamówienia wiadomość przesłana za pośrednictwem poczty zawierająca potwierdzenie złożenia nowego zamówienia, przy czym w wiadomość ta posiada nagłówek Dziękujemy za złożenie zamówienia. 16. Potwierdzenie zamówienia wiadomość przesłana za pośrednictwem poczty , zawierająca potwierdzenie przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia, przy czym w wiadomość musi posiadać nagłówek Zamówienie w realizacji. 17. Dzień roboczy dzień nie będący sobotą, niedzielą, ani żadnym dniem ustawowo wolnym od pracy. II. POSTANOWIENIA OGOLNE 1. W zakresie usług swiadczonych droga elektroniczna niniejszy Regulamin jest regulaminem, o ktorym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz z pozn. zm.) 2. Warunkiem złozenia zamowienia w Sklepie Internetowym przez Klienta jest zapoznanie sie z Regulaminem i akceptacja jego postanowien w czasie składania Zamowienia. 3. Usługodawca swiadczy za posrednictwem Sklepu Internetowego nastepujace usługi: a. umozliwienie Klientom składania Zamowien dotyczacych Produktow dostepnych w ramach sklepu internetowego SoftTones i zawierania Umow sprzedazy Produktow na odległosc ; b. udzielanie Klientom informacji o Produktach dostepnych w Sklepie. c. udzielanie Klientom informacji o promocjach i innych wydarzeniach związanych ze sprzedażą w Sklepie. 4. Nazwa producenta i marka naleza do Producenta i prezentowane sa w naszym Sklepie wyłacznie w celach informacyjnych. Zdjecia i wizerunki wyrobow prezentowane w Sklepie nie sa reklama w rozumieniu prawa, a jedynie informacja handlowa o wyrobach w rozumieniu i mogą nieznacznie roznic sie od wygladu rzeczywistego. 5. Podejmowanie działan takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie na Portalu niezamowionej informacji handlowej; podejmowanie czynnosci informatycznych lub wszelkich innych majacych na celu wejscie w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Uzytkownika jest zabronione. 6. Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczegolnosci ich opisy, parametry techniczne i uzytkowe oraz ceny, nie stanowia oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, sa jedynie zaproszeniem do rozpoczecia rokowan do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Klient składajac zamowienie, składa oferte kupna okreslonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu. 7. Ceny Towarow znajdujacych sie w ofercie Sklepu sa podane w złotych polskich i zawieraja podatek VAT (ceny brutto). 8. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta. Do ceny końcowej należy doliczyć koszty przesyłki. 9. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Towarów znajdujących się w ofercie oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży z zastrzeżeniem, że zmiany te nie naruszają praw osób, które zawarły umowę sprzedaży towarów przez Sprzedającego przed dokonaniem wyżej wymienionych zmian. 10. Promocje w sklepie nie łączą się ze sobą. W przypadku towarów przecenionych żaden dodatkowy rabat nie ma zastosowania. 11. Sklep realizuje dostawy Zamówień dla Klientów zlokalizowanych na terenie Polski. III. PRAWA I OBOWIAZKI UZYTKOWNIKA 1. Uzytkownik jest jedyna osoba upowazniona do dokonywania zakupów. 2. Przedmiotowy Regulamin obowiazuje wszystkich Uzytkownikow portalu, również tych, którzy składają zamowienia przez telefon. 2

3 3. Umowa o swiadczenie usług droga elektroniczna, zawarta poprzez Rejestracje na Portalu i akceptacje towarzyszacych temu zgod, zostaje zawarta na czas nieokreslony. 4. Uzytkownik jest zobowiazany do korzystania z wszelkich tresci zamieszczonych w ramach Portalu jedynie w zakresie własnego uzytku osobistego. Wykorzystywanie tresci w innym zakresie jest nie dopuszczalne. 5. Uzytkownik jest zobowiazany do przestrzegania postanowien przedmiotowego Regulaminu i korzystania z Portalu w sposob nie zakłocajacy jego działania ani nie utrudniajacy korzystania z Portalu przez innych Uzytkownikow. 6. Uzytkownik jest zobowiazany niezwłocznie powiadomic Usługodawce o kazdym przypadku naruszenia jego praw, jak rowniez o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad okreslonych w przedmiotowym Regulaminie. 7. Uzytkownik, ktory dokonał Rejestracji moze rozwiazac umowe o swiadczenie usług droga elektroniczna poprzez wysłanie na adres zadania usuniecia jego danych z bazy Klientów. Administrator Portalu zobowiazuje sie dokonac likwidacji konta w terminie 5 dni od daty otrzymania wyzej wymienionego zadania. 8. Użytkownik zobowiazany jest do podania prawdziwych danych podczas procesu Rejestracji. 9. Uzytkownik ma prawo do złozenia reklamacji zwiazanej z funkcjonowaniem Portalu. Za date złozenia reklamacji uznaje sie dzien wpłyniecia jej do ECKE Justyna Eckersdorf. Reklamacja powinna zawierac imie, nazwisko, adres do korespondencji oraz date i rodzaj nieprawidłowosci, ktora wystapiła. Sprzedawca ustosunkuje sie do zadania Klienta niezwłocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni. Odpowiedz w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposob. Reklamacje nalezy przekazywac za pomoca listow poleconych na adres: SoftTones dla ECKE Justyna Eckersdorf; ul. Kubusia Puchatka 20a; Łódź z dopiskiem Reklamacja Funkcjonowania Portalu, badz przesyłac za pomoca poczty elektronicznej na adres: tytułem wiadomosci Reklamacja Funkcjonowania Portalu. IV. PRAWA I OBOWIAZKI SPRZEDAWCY 1. Sprzedawca umozliwia Uzytkownikom poprzez Portal, składanie zamowien. Usługodawca ma prawo do odmowy Rejestracji Uzytkownika lub przyjecia zamowienia, w szczegolnosci gdy Uzytkownik:podał nieprawdziwe dane, dopusci sie naruszenia dobr osobistych osob trzecich, w szczegolnosci dobr osobistych innych Uzytkownikow, dopusci sie zachowan, ktore sa niezgodne z Regulaminem lub obowiazujacymi przepisami prawa. 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialnosci za problemy techniczne badz ograniczenia techniczne wystepujace w sprzecie komputerowym, urzadzeniu koncowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z ktorego korzysta Uzytkownik, a ktore uniemozliwiaja mu poprawne korzystanie z PortalU. 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakonczenia działalnosci Portalu. 4. Sprzedawca zobowiazuje sie do przetwarzania danych osobowych tylko i wyłacznie w zakresie uzyskanych od Uzytkownika zgod, na zasadach okreslonych Ustawa o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z pozn. zm) oraz Ustawa o swiadczenie usług droga elektroniczna (ustawa z dnia 18 lipca 2002 r., Dz.U. z 2002 Nr. 144 poz z pozn. zm.). 5. Sprzedawca zobowiazuje sie do prawidłowej realizacji Zamowien złozonych przez Uzytkownika oraz dołozenia wszelkiej starannosci przy udzielaniu informacji Uzytkownikom. V. ZŁOŻENIE ZAMOWIENIA 3

4 1. Zamówienia przez strone mailem na adres mogą być składane 24 godziny na dobę, przy czym Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek braku możliwości składania zamówień w wyniku niefunkcjonowania sklepu internetowego z powodów technicznych. lub telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach W celu złozenia Zamowienia na Portalu Uzytkownik musi pomyslnie przejsc przez proces Rejestracji. 3. Na proces Rejestracji składaja sie kolejne kroki: wypełnienie formularza poprzez podanie podanie adresu Użytkownika i telefonu, danych osobowych, adresu wysyłki oraz zaakceptowanie obligatoryjnych zgod na przetwarzanie danych osobowych (Uzytkownik powinien postepowac zgodnie z wyswietlanymi instrukcjami i komunikatami) 4. Warunkiem realizacji dokonanych zakupow jest prawidłowe złozenie zamowienia. 5. Podczas składania zamówienia kupujący obowiązany jest wybrać rozmiar i ilość zamawianego towaru w stosownej zakładce strony internetowej, a następnie dodać zamawiany towar do koszyka. 6. Po umieszczeniu wybranych towarów w koszyku, Kupujący ma prawo modyfikować zamówienie, dane teleadresowe, dane do faktury, metodę płatności, jak i sposób wysyłki do momentu zatwierdzenia zamówienia przyciskiem Zamawiam i płacę. 7. Zmiany w wysyłce, rezygnacje z zamowienia mozliwe sa poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem 8. Klient może anulować zamównie do momentu przesłania przez Sprzedającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. 9. Po złozeniu zamowienia Klient otrzyma z Potwierdzeniem złożenia nowego zamówienia. 10. Umowa Sprzedazy miedzy Klientem, a Sprzedawca. Zostaje zawarta z chwilą potwierdzenie otrzymania Zamowienia poprzez przesłanie wiadomosci zatytuowanej SoftTones Zamównienie przyjęto do realizacji, ktora zawiera: a. potwierdzenie wszystkich istotnych elementow Zamowienia, b. oswiadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamowienia, c. oswiadczenie Sklepu o przyjeciu Zamowienia do realizacji 11. Zamówienie uzyskuje status Zamówienia w realizacji gdy: a. Klient wybrał opcje płatności za pobraniem i przyjął zamówneie do realizacji potwierdzając fakt ten wysłaniem wiadomości zatytułowanej SoftTones Zamównienie przyjęto do realizacji lub b. Klient wybrał opcję płatności przelew lub PayU z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę całości należności wynikających z Zamówienia, obejmującej wartość zamówionych towarów wraz z kosztami dostawy co Sprzedawca potwierdzi wysłając wiadomości zatytułowaną SoftTones Zamównienie przyjęto do realizacji 12. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niescisłosci w tresci potwierdzenia przyjecia zamowienia, nalezy skontaktowac sie ze sklepem przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem lub telefonicznie pod numerem W przypadku braku w magazynie czesci produktow objetych zamowieniem Klienta, Sklep wysyła do klienta wiadomosc, na adres Klienta, wskazany w formularzu zamowieniowym, z informacja, jaki towar i w jakich terminach jest dostepny. Wiadomosc zawiera takze prosbe o podjecie przez Klienta decyzji, dotyczacej dalszego postepowania w sprawie zamowienia. W takiej sytuacji Klient moze: a. zrezygnowac z realizacji zamowienia w całosci. b. wyrazic zgode na wydłuzenie czasu oczekiwania na realizacje całego zamowienia. c. wyrazic zgode na podzielenie zamowienia na kilka paczek. 14. Sprzedający ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, bez podania przyczyny, lub zaoferować Kupującemu towar alternatywny. W przypadku zaoferowania towaru alternatywnego konieczne jest złożenie ponownego zamówienia przez Kupującego. 15. Sklep zastrzega sobie prawo do anulowania zamowienia jezeli formularz zamowienia został nieprawidłowo wypełniony. 16. Zamówienie z zadeklarowaną płatnością przelewem zostanie anulowane, jeśli w terminie 3 dni, licząc od dnia złożenia zamówienia, na rachunek bankowy Sprzedającego nie wpłyną środki przekazane przez Kupującego w ilości wystarczającej do zapłaty za złożone zamówienie. 17. Do sprzedazy promocyjnej oraz wyprzedazy przeznaczona jest ograniczona liczba towarow i realizacja zamowien nastepuje według kolejnosci wpływania potwierdzonych zamowien, az do wyczerpania sie zapasow objetych ta forma sprzedazy. 18. Do kazdego zamowienia Sklep wystawia paragon lub, na zyczenie Klienta, fakture VAT. W przypadku checi otrzymania faktury VAT wymagane jest zaznaczenie takiej podczas procesu składania zamówienia oraz podanie danych firmy wraz z NIP. Paragony oraz faktury wystawiane sa w chwili, gdy wszystkie zamowione przez Klienta towary sa skompletowane i gotowe do wysyłki. 4

5 19. Kupujący oświadcza, że wszystkie podawane przez niego informacje umożliwiające realizację zamówienia są zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. 20. W przypadku podania danych nieprawdziwych, niedokładnych lub nieaktualnych Sprzedający ma prawo pozbawić Klienta prawa do korzystania z serwisu. 21. Ponowna rejestracja Klienta uprzednio pozbawionego prawa do korzystania z serwisu jest możliwa jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Sprzedającego. VI. PŁATNOSCI 1. Ceny towarow nie uwzgledniaja kosztow usługi przesyłki. Koszt usługi transportu pokrywa Klient. Są one podane podczas składania zamówienia. 2. Klient moze wybrac jedna z nastepujacych form płatnosci za zamowione towary: a. Przelew: kwota zamowienia zostanie przelana na rachunek bankowy Sklepu podany podczas składania zamowienia oraz w u potwierdzajacym złozenie zamowienia. Przelewy prosimy kierowac na: ECKE Justyna Eckersdorf, ul. Wileńska 38, Łódź W tytule przelewu prosimy podac imie, nazwisko oraz numer zamowienia. b. Za pobraniem: naleznosc pobiera kurier lub listonosz. Te forme płatnosci mozna wybrac zaznaczajac jako sposob dostawy odpowiednio: Kurier DPD, za pobraniem lub InPost, za pobraniem lub Poczta Polska, za pobraniem c. Karta płatnicza lub płatnoscia online za posrednictwem Systemu PayU.pl. System PayU.pl umozliwia realizacje płatnosci za posrednictwem kart płatniczych: VISA, MasterCard, Diners Club oraz płatnosci online: mtransfer mbank MultiTransfer MultiBank Płace z Inteligo Inteligo Przelew24 BZ WBK Płace z ipko PKO BP Płac z Nordea Nordea Pekao24Przelew Pekao LUKAS e-przelew Lukas Bank Przelew z Millennium Millennium Przelew z Meritum Bank Meritum Bank Przelew z EuroBank EuroBank Przelew z Raiffeisen Raiffeisen Bank Przelew z GetinBank GetinBank Przelew z BPH BPH Przelew z ING INGBank Przelew z Citibanku Citibank Przelew z Polbanku Polbank Przelew z Kredyt Banku KredytBank Przelew z BGZ BGZ Przelew z Deutsche Banku DeutscheBank Przelew z Bankiem Pocztowym Bank Pocztowy Przelew z InvestBank InvestBank. Autoryzacja płatnosci nastepuje maksymalnie w terminie do 1 godziny. Przy czym bieg tych terminow rozpoczyna sie z chwila dokonania przez Klienta wszystkich wymaganych przez Partnerow Systemu Payu.pl i okreslonych na ich stronach internetowych czynnosci niezbednych do zatwierdzenia płatnosci. Reklamacje dotyczace płatnosci składane przez Klientow powinny byc kierowane bezposrednio do Sklepu. W przypadku ustalenia, ze przyczyny reklamacji nie leza po stronie Sklepu, Sklep przekaze reklamacje do społki PayU S.A., prowadzacej System Payu.pl. VII. DOSTAWA 1. Zakupione towary dostarczane sa pod adres wskazany w formularzu zamowienia lub podany mailowo w przypadku zamowien droga mailową lub telefonicznie, w przypadku zamowien składanych droga telefoniczna - potwierdzony w przesłanym do Klienta Potwierdzeniu zamówienia 2. Wysyłka zakupionych towarow mozliwa jest za posrednictwem Poczty Polskiej, Paczkomatów InPost lub firmy kurierskiej DPD. 3. Koszty dostawy: a. W przypadku zamowien o wartosci do 350 zł, koszt wysyłki jest podany w zamowieniu i wynosi: KURIER DPD 16 zł - przelew, 19 zł - PayU lub 20 zł - za pobraniem. POCZTA POLSKA 12 zł przelew, 15 zł PayU lub 14 zł - za pobraniem INPOST 10 zł przelew, 10 zł PAYU, 15 zł za pobraniem ODBIÓR OSOBISTY - O zł 5

6 b. W przypadku zamowien o wartosci przekraczajacej 330 zł i przedpłacie (przelew, PayU) wysyłka na terenie Polski za posrednictwem firmy kurierskiej DPD jest darmowa. 4. Czas realizacji zamowienia nie przekracza 2 dni roboczych od chwili przyjęcia przez Sprzedającego zamówienia do realizacji. Wyjatek moga stanowic zamowienia na produkty aktualnie niedostepne lub nietypowe. W takim przypadku termin realizacji zamowienia moze sie wydłuzyc, o czym Klient jest o niezwłocznie poinformowany i wyraża na to zgodę. 5. Termin doręczenia paczki: KURIER DPD następnego dnia roboczego od daty nadania na terenie całej, POCZTA POLSKA maksymalnie 2 dni roboczych od daty nadania, INPOST w ciągu3 dni roboczych od daty nadania. 6. W przypadku gdy paczka nie zostaje do Klienta doreczona w ciagu 3 dni roboczych od daty nadania, Klient powinien skontaktowac sie ze Sklepem. 7. Dostawa poza terytorium Polski możliwa jest jedynie na podstawie pisemnej umowy zawartej pomiędzy Klientem i Sprzedającym, której wszystkie istotne elementy będą ustalane indywidualnie z Klientem. 8. Sprzedający w stosunku do osób innych, niż konsumenci w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, roszczenia, koszty, szkody, opłaty lub wydatki wynikające z opóźnienia w dostawie, 9. Klient zobowiązuje się do sprawdzenia towaru w chwili dostawy oraz podpisania potwierdzenia odbioru towaru o ile będzie to od niego wymagane. 10. Jeśli dostarczenie zamówionego towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego będzie niemożliwe, Sprzedający obowiązany jest do przesłania zawiadomienia o zaistniałej sytuacji do Klienta. Zależnie od wyboru Klienta umowa zostanie anulowana lub towar zostanie wysłane w inne miejsce wskazane przez Klienta, o ile dostarczenie towaru w nowe miejsce będzie możliwe. 11. Towar wysyłany jest przez Sprzedającego w opakowaniu standardowym. Wszelkie niestandardowe opakowania wymagają akceptacji Sprzedającego i opłaty dodatkowej. 12. Ryzyko uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta w chwili dostarczenia mu towaru. 13. Jeśli towar nie został przekazany przez podmiot świadczący usługi kurierskie lub pocztowe Klienta z jego winy, ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru przechodzi na Klienta z chwilą, gdy przekazanie mu towaru stało się możliwe. 14. Jeśli dostawa zamówionego towaru była awizowana Klientowi, a Klient pomimo upływu 14 dni od daty pierwszej awizacji towaru, nie odebrał przesyłki, Sprzedającemu przysługuje prawo do: a) naliczenia opłaty za magazynowanie wysłanego towaru, b) odstąpienia od umowy. 15. Sprzedający może wykonać jedną lub dwie czynności jednocześnie opisane w pkt. VII.15 a. i b. VIII. PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY 1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U poz. 827), Klient bedacy konsumentem jest uprawniony, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru, do odstapienia od umowy sprzedazy. 2. Klient bedacy jednoczesnie Konsumentem, ktory zawarł umowe na odległosc, moze od niej odstapic bez podania przyczyn, składajac stosowne oswiadczenie na pismie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oswiadczenia o odstapieniu od umowy. 3. W razie odstapienia od umowy, Umowa Sprzedazy jest uwazana za niezawarta, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiazan. To, co strony swiadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, ze zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarzadu. 4. Zwrot powinien nastapic niezwłocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni na adres: SoftTones dla ECKE Justyna Eckersdorf; ul. Kubusia Puchatka 20a; Łódź Jednoczesnie prosimy o powiadomienie Sklepu o zamiarze zwrotu towaru za posrednictwem 5. Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 6

7 6. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 7. Konsument odstepujacy od Umowy Sprzedazy ponosi jedynie koszty odesłania produktu do sprzedawcy. 8. Termin czternastodniowy, w ktorym Konsument moze odstapic od umowy, liczy sie od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie. 9. Prawo odstapienia od umowy zawartej na odległosc nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach swiadczen, ktore z uwagi na ich charakter nie moga zostac zwrocone. Dotyczy to rowniez Produktow wykonanych na indywidualne Zamowienie. IX. REKLAMACJE IX.I. Reklamacje z tytułu niezgodnosci Produktu z Umowa Sprzedazy) 1. Podstawa i zakres odpowiedzialnosci Sprzedawcy wobec Klienta bedacego Konsumentem, z tytułu niezgodnosci Produktu z Umowa Sprzedazy, sa okreslone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) 2. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych. 3. Zawiadomienia o niezgodnosci Produktu z Umowa Sprzedazy oraz zgłoszenie odpowiedniego zadania mozna dokonac za pomoca poczty elektronicznej na adres: lub listownie /listem poleconym/ na adres: SoftTones dla ECKE Justyna Eckersdorf; ul. Kubusia Puchatka 20a; Łódź z dopiskiem Reklamacje. 4. W powyzszej wiadomosci nalezy podac jak najwiecej informacji i okolicznosci dotyczacych przedmiotu reklamacji, w szczegolnosci rodzaj i date wystapienia nieprawidłowosci oraz zdjęcia ukazujące daną wadę. Podane umożliwią sprawną obsługe reklamacji w drodze elektronicznej. 5. Gdy jest to niezbedne dla oceny niezgodnosci Produktu z umowa, nalezy go dostarczyc na adres: SoftTones dla ECKE Justyna Eckersdorf; ul. Kubusia Puchatka 20a; Łódź. Prosimy o dołaczenie dowodu zakupu Produktu. 6. W przypadku niezgodnosci Produktu z Umowa Sprzedazy powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie, zerwane tasmy zabezpieczajace) prosimy o sporzadzenie protokołu reklamacyjnego w obecnosci kuriera i dołaczenie go do zwracanej przesyłki. 7. Sprzedawca ustosunkuje sie do zadania Klienta niezwłocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni. Odpowiedz w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny podany przez Klienta sposob. 8. W przypadku reklamacji Klienta bedacego Konsumentem nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzglednieniem. 9. W zwiazku z uzasadniona reklamacja Klienta bedacego Konsumentem, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany towaru na wolny od wad. W wypadku, gdy reklamacja zostanie odrzucona koszty dostawy pokrywa Klient. 10. Produkty oferowane w sklepie posiadaja gwarancje z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania Towaru 11. Reklamacje dotyczace roznicy w wygladzie Produktu zamowionego z otrzymanym, ktore wynikaja z błedow w ustawieniu parametrow monitora Kupujacego, w szczegolnosci roznicy w barwach i odcieniach materiałow, z ktorych został wykonany Produkt, nie stanowia podstawy do reklamacji Produktu. IX.II. Reklamacje zwiazane ze swiadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawce : 1. Reklamacje zwiazane ze swiadczeniem Usług Elektronicznych za posrednictwem Sklepu Internetowego Usługobiorca moze składac za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: powyzszej wiadomosci , nalezy podac jak najwiecej informacji i okolicznosci dotyczacych przedmiotu reklamacji, w szczegolnosci rodzaj i date wystapienia nieprawidłowosci oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwia i przyspiesza rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawce. 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawce nastepuje niezwłocznie, nie pozniej niz w terminie 14 dni. 3. Odpowiedz Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorce sposob. 4. Sprzedający w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za: 7

8 a. zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu, spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta, b. blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na e mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e- maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta, c. różnice w wizualizacji Towaru w Sklepie i na komputerze Klienta wynikające z indywidualnego ustawienia komputera Klienta. X. WARUNKI ROZWIAZ WANIA UMOW O SWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH (Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej) 1. Wypowiedzeniu moze ulec umowa o swiadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciagłym i bezterminowym (np. Usługa Newsletter). 2. Usługobiorca moze wypowiedziec umowe ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oswiadczenia za posrednictwem poczty elektronicznej na adres: lub pisemnie na adres: SoftTones dla ECKE Justyna Eckersdorf; ul. Kubusia Puchatka 20a; Łódź 3. Usługodawca moze wypowiedziec umowe o swiadczenie usługi droga elektroniczna o charakterze ciagłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczegolnosci, gdy dostarcza tresci o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wczesniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszen z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złozenia oswiadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia). 4. Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłosc. 5. Usługodawca i Usługobiorca moga rozwiazac umowe o swiadczenie Usługi Elektronicznej w kazdym czasie w drodze porozumienia stron. XI. OCHRONA DAN CH OSOBOW CH I POLIT KA PR WATNOŚCI XII. 1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów do Sklepu w związku z Zamówieniami jest Sprzedający. Administrator baz danych przechowuje i przetwarza następujące dane Klientów:- imię i nazwisko,- adres ,- fakultatywnie numer telefonu i adres zamieszkania (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),- adres dostawy (ulica, nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),- w przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON). 2. Dane osobowe przetwarzane są: a. w związku z: koniecznością realizacji umowy sprzedaży na podstawie Zamówienia złożonego w Sklepie przez Klienta, z korespondencją mailową, ewentualną rejestracją konta Klienta w Sklepie, obsługą reklamacji i zwrotów, b. dla potrzeb: marketingowych i handlowych po wcześniejszej akceptacji Klienta, technicznych i statystyk Sklepu. 3. Składając Zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie danych osobowych w zbiorze danych osobowych prowadzonym przez Sklep dla celów związanych z prawidłową realizacją zamówienia oraz dla celów ewidencyjnych, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 8

9 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 roku, nr 133, poz. 883 z późn. zm.). Stosowne oświadczenie zawiera formularz Zamówienia. Klient, w przypadku wyrażenia zgody, ma zagwarantowane prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 4. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych swoich Klientów, gdyż stosuje środki ochrony fizycznej, organizacyjnej oraz sprzętowej niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych w ramach Sklepu, zgodne z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 5. Sprzedający może ujawnić dane osobowe przez siebie administrowane jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. 6. Formularze służące do zamawiania produktów w Sklepie zapewniają bezpieczną transmisję danych poprzez użycie protokołu SSL. Oznacza to, że dane trafiają do bazy danych w postaci zaszyfrowanej. 7. Informacje zawarte w logach dostępowych (np. adres IP), wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych. Sprzedający zastrzega sobie możliwość udostępniania ich podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów szczególnych (np. organom ścigania). XIII. POLITYKA COOKIES 1. Sklep nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 2. Pliki cookies (tak zwane ciasteczka ) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Sklepu. 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: o dostosowania zawartości stron internetowych Sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Sklepu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; o tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 5. W ramach Sklepu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: sesyjne (session cookies) oraz stałe (persistent cookies). Cookies sesyjne są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. 6. W ramach Sklepu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: niezbędne pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Sklepu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Sklepu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, na przykład wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu; wydajnościowe pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu; funkcjonalne pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; reklamowe pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Sklepu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 9

10 8. Operator Sklepu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu. 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Sklepu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Sklepu reklamodawców oraz partnerów. XIV. POSTANOWIENIA KONCOWE 1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane sa zgodnie z prawem polskim. 2. Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu Internetowego przez Usługodawcę wiaza Usługobiorce, pod warunkiem iz został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o swiadczenie usług droga elektroniczna w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep Internetowy. 3. W przypadku niezgodnosci jakiejkolwiek czesci Regulaminu z obowiazujacym prawem Usługodawca deklaruje bezwzgledne podporzadkowanie sie i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu. 4. Wszelkie spory wynikłe z Umow Sprzedazy miedzy Sklepem Internetowym, a Konsumentami beda rozstrzygane w pierwszej kolejnosci na drodze negocjacji, z intencja polubownego zakonczenia sporu. Jesli jednak nie byłoby to mozliwe, lub tez byłoby niesatysfakcjonujace dla ktorejkolwiek ze stron, spory beda rozstrzygane przez własciwy sad powszechny (zgodnie z punktem 5.) 5. Sądowe rozstrzyganie sporow: ewentualne spory powstałe pomiedzy Usługodawca, a Usługobiorca (Klientem) bedacym jednoczesnie Konsumentem zostaja poddane sadom własciwym zgodnie z przepisami kodeksu postepowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.). 6. Ewentualne spory powstałe pomiedzy Usługodawca, a Usługobiorca (Klientem) niebedacym jednoczesnie Konsumentem zostaja poddane sadowi własciwemu ze wzgledu na siedzibe Usługodawcy. 10

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.jasma.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.jasma.pl Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.jasma.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.jasma.pl I. Postanowienia ogólne II.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO kelman.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Kazimierz Konieczny, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Firma Wielobranżowa "KELMAN- MEBLE"

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklepekologiczny.com.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Wojciech Lisak, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Lisak NEW LIFE z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest:

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl. Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.selectshop.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Robert Zapora prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RAPU

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG. REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ EZDROWIE.ORG.PL Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą.

Regulamin sklepu. Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego pow yżej sklepu, ma YES Biżuteria Sp. z o.o. zwana w niniejszym regulamin Sprzedawcą. Regulamin sklepu internetowego YES.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: YES Biżuteria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Świerzawska 1 60321 Poznań NIP: 7780171607

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.

REGULAMIN. Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart. REGULAMIN Niniejszy regulamin określa zasady składania i realizacji zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.sellsmart.pl ROZDZIAŁ I - DEFINICJE: Użyte w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania)

Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) Regulamin sklepu internetowego chiantivini.pl (obowiązujący od dnia 26 marca 2012 r. do dnia jego odwołania) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Właścicielem sklepu internetowego www.chiantivini.pl jest firma SEI

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Kantorocean.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl

Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Regulamin świadczenia usług za pośrednictwem Fritzexchange.pl Informacje ogólne: 1. Niniejszy regulamin ( zwany dalej Regulaminem ) określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych przez

Bardziej szczegółowo

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym

Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym Niniejszy regulamin sklepu internetowego, określa zasady działania sklepu internetowego prowadzonego pod nazwą Moi Mili, pod adresem internetowym www.moimili.net, oraz warunki zawierania i realizacji umów

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym DRECOTTON.pl prowadzonym przez Sprzedającego. Właścicielem witryny DRECOTTON.pl i Sprzedającym jest spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Informacje ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.molamolawear.com

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.amelis-colour.com stanowi własność DELTIM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl

REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl REGULAMIN platformy sprzedażowej: military-zone.sklep.pl F.H.U. Zbigniew Matyjaszczyk 34-300 Żywiec, ul. Dworcowa 10 NIP: 553-139-22-60 tel. 33 4720922 lub 609868609 Spis treści 1 Postanowienia Ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu

Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Treść poniższego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej: www.monashe.pl/regulamin_sklepu Regulamin można także utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jego wydrukowanie, zapisanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego i aplikacji świadczonych przez DP Polska S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI. Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r.

Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI. Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Regulamin esklepu CHOLEWIŃSKI Obowiązuje od 25 grudnia 2014 r. Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Kupujący ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI

REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI REGULAMIN FIRMA HANDLOWO-PRODUKCYJNA SU-MA MAREK SUŁKOWSKI UL. SIEWNA 30, 31-231 KRAKÓW NIP. 679-002-43-56 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lampy-ogrodowe.pl SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNIA INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA SŁOWA I MYŚLI Obowiązujący do 24.12.2014 r.

REGULAMIN KSIĘGARNIA INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA SŁOWA I MYŚLI Obowiązujący do 24.12.2014 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KSIĘGARNIA INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA SŁOWA I MYŚLI Obowiązujący do 24.12.2014 r. 1. Sklep Wydawnictwa Słowa i Myśli - www.sklep.slowaimysli.pl, zwana dalej witryną, jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl

Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl Regulamin świadczenia usług elektronicznych StuGO.pl za pośrednictwem serwisu www.stugo.pl 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. StuGO.pl Artur Pawelec prowadzący działalność

Bardziej szczegółowo