SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/"

Transkrypt

1 Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A Gdańsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2015 Numer zamówienia: Tryb udzielenia zamówienia: ZP/102/2014 przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. Wspólny słownik (CPV): Czasopisma Zatwierdzenie: Gdańsk, dnia r. Kanclerz mgr Marek Langowski /-/

2 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A Gdańsk (godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach ) 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej pzp. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM CZASOPISM ZAGRANICZNYCH DLA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ROKU Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ Formularzu cenowym. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty nie może zmieniać ilości i tytułów podanych w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Terminy i warunki płatności : Płatność zostanie dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w miesiącu styczniu 2015 roku, w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. 4. Obowiązki Wykonawcy: 1) Przedmiot zamówienia, tj. czasopisma drukowane, będą dostarczane do Zamawiającego w dostawie skonsolidowanej (tzn. przesyłki muszą być odprawiane celnie, kontrolowane i rejestrowane przez Wykonawcę i dystrybuowane z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego wraz z dowodami dostaw) co najmniej 1 raz w tygodniu, na adres: Gdański Uniwersytet Medyczny / Biblioteka Główna, ul. Dębinki 1, Gdańsk. 2) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w 2015 roku zgodnie z kolejnością ukazywania się poszczególnych numerów od numeru pierwszego prenumeraty za 2015 r. do pełnej realizacji zamówienia, lecz nie później niż do r. 3) Przedłużony okres dostawy, tj. pomiędzy r. a r., jest traktowany przez Zamawiającego wyłącznie jako umożliwienie Wykonawcy zrealizowania dostaw czasopism ukazujących się nieregularnie, półroczników i roczników oraz takich tytułów, w których wydawca sygnalizuje opóźnienie wydania. 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamówienia przez Wykonawcę u wydawcy prenumeraty w roku 2015, której realizacja rozpoczynałaby się od numeru zeszytu innego niż numer 1 lub numeru zeszytu, nie stanowiącego kontynuacji z roku poprzedniego, w przypadku stosowania przez wydawcę numeracji ciągłej zeszytów. 5) W przypadku dostawy czasopism spoza Unii Europejskiej, Wykonawca krajowy, jak i Wykonawca zagraniczny zapewnia całkowitą obsługę celną dostarczanych czasopism, ponosząc wszystkie związane z tym koszty. 6) Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia od dnia r. bezpośrednio z serwera wydawcy dostępu online do czasopism prenumerowanych w wersji elektronicznej zarówno płatnej jak i oferowanej jako dodatek bezpłatny do prenumeraty drukowanej, zgodnie z wykazem zawartym w Formularzu cenowym w kolumnach 5 i 6. 7) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszystkich świadczeń oferowanych Zamawiającemu w ramach prenumeraty naukowych czasopism zagranicznych na warunkach odpowiadających warunkom prenumeraty instytucjonalnej.

3 8) Wykonawca jest zobowiązany do posiadania serwisu elektronicznego do monitorowania w trybie online stanu realizacji prenumeraty czasopism drukowanych, umożliwiającego jednocześnie Zamawiającemu składanie reklamacji. Serwis powinien zawierać dane dotyczące prenumeraty, m.in. takie jak: tytuł czasopisma, ISSN, nazwa wydawnictwa, częstotliwość publikacji, numeracja, historia reklamacji, data i nr zamówienia, status zamówienia, data i nr faktury. 9) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do podpisu do dnia 28 listopada 2014 roku wymagane przez licencjonodawców druki umów licencyjnych, które są niezbędne do uzyskania nieprzerwanego dostępu do zamówionych czasopism elektronicznych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. 10) Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy podpisane druki umów licencyjnych do dnia 18 grudnia 2014 roku. 11) Wykonawca dostarczy Wydawcom podpisane przez Zamawiającego umowy licencyjne w terminie gwarantującym nieprzerwany dostęp do zamówionych czasopism elektronicznych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. 12) W przypadku przystąpienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego do nowego konsorcjum (w zakresie dostępu do czasopism elektronicznych), Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wskazanego w ofercie czasopisma w systemie DDP (o ile wydawca oferuje taki zakup) lub możliwość rezygnacji z tytułu czasopisma w wersji drukowanej wskazanego w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość rezygnacji z niektórych czasopism z oferty w wysokości do 10% wartości przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za nie zamówioną przez Zamawiającego część towaru ujętą w ofercie cenowej, jak również żadna rekompensata z tego tytułu. 13) Wykonawca wyznaczy co najmniej jednego pracownika (w przypadku Wykonawcy zagranicznego- posługującego się językiem polskim) do kontaktu z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy. 14) Wykonawca prześle Zamawiającemu, nie później niż do r., status zamówienia na 2015 r. potwierdzający złożenie i opłacenie zamówień u poszczególnych wydawców; status powinien zawierać: wykaz tytułów prenumerowanych czasopism, nr klienta u wydawcy, nr zamówienia Wykonawcy wraz z datą zamówienia, rodzaj płatności (karta płatnicza, czek, przelew) wraz z datą płatności. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Wymagany termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: a) termin: sukcesywnie w 2015 roku, zgodnie z kolejnością ukazywania się poszczególnych numerów od pierwszego numeru prenumeraty za 2015 r. do pełnej realizacji zamówienia za rok 2015, nie później jednak niż do r., b) miejsce: Gdański Uniwersytet Medyczny - Biblioteka Główna, ul. Dębinki 1, Gdańsk. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

4 Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 1 (jedną) dostawą czasopism zagranicznych o wartości nie mniejszej niż zł netto. UWAGA: w przypadku przedstawienia wartości wykonanych dostaw wymienionych w załączniku nr 4 do SIWZ w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę kwotę na PLN po kursie średnim waluty opublikowanym w tabeli kursów NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że spełniają łącznie w/w warunki. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdz. V SIWZ. V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik nr 3a do SIWZ. 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych przez Wykonawcę głównych dostaw wymaganych w rozdziale IV ust. 1 pkt. 2) oraz podanie ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 4 do SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3b do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy należy złożyć - informację o tym, czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami), załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy, załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2: 4.1. pkt 2), 3), 4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty, o których mowa w pkt lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów określonych powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Data wystawienia takiego dokumentu winna odpowiadać odpowiednim terminom, o których mowa wyżej. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z nich składa oddzielnie dokument wymieniony w rozdz. V ust Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp określonych w rozdz. IV ust. 1 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. V ust. 2 SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 7. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

6 8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Oferta musi zawierać: 1) wypełniony i podpisany Formularz cenowy (wg zał. Nr 2 do SIWZ) w postaci papierowej oraz jego elektroniczną wersję w formacie Excel na nośniku cyfrowym; 2) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w rozdz. V SIWZ; 3) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) dokument winien być przedstawiony w formie przewidzianej w pkt 2 dla pełnomocnictwa; 4) jeżeli dotyczy pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. VI W przypadku podpisywania oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osob(ę)y niewymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii; 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja Zamawiającego z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie prowadzona wyłącznie z ich pełnomocnikiem. 4. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski; 5. Brak któregokolwiek z oświadczeń lub dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentów zawierających błędy spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 pzp. 6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 8. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. 9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y upełnomocnioną do reprezentowania

7 Wykonawcy. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 11. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. 12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 13. Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia; 14. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach: a) osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić do Zamawiającego o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu, b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione, c) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający niezwłocznie udostępni wnioskodawcy protokół lub/i załączniki do protokołu. 15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 pzp. VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie , - zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz, musi być udzielane do końca terminu związania ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gdański Uniwersytet Medyczny Bank Zachodni WBK S.A. I O/Gdańsk Konto nr: ul. 3-go Maja 3, Gdańsk

8 KOD SWIFT: WBK PPLPP IBAN: PL 78 przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego) z dopiskiem: Wadium w przetargu na dostawę czasopism zagranicznych do Biblioteki Głównej GUMed na 2015 r.. Kopię dokumentu, potwierdzającego wpłatę wadium należy załączyć do oferty (jako załącznik). W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, oryginał poręczenia lub gwarancji należy załączyć do oferty (jako załącznik). 3. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium w wymaganej formie oraz wysokości zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 4. Zamawiający zwróci wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a pzp; b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego; c) niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 4 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku tym Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, straci wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. MIESJCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Sekcja Zamówień Publicznych, Budynek nr 1, III piętro, pok. nr 307, ul. Dębinki 7, Gdańsk w terminie najpóźniej do dnia r. do godz ) Kopertę należy zaadresować jak niżej: Oferta na dostawę wraz z transportem czasopism zagranicznych na 2015 r. znak sprawy: ZP/102/2014 nie otwierać przed dniem r. godz.: ) W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie dokona jej zwrotu Wykonawcy.

9 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. w siedzibie Zamawiającego Budynek nr 1, III piętro, Sala Konferencyjna nr 317, ul. Dębinki 7, Gdańsk o godzinie 10: Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. Na wniosek Wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, Zamawiający niezwłocznie przekaże informację z otwarcia ofert. X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGOZ WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje dotyczące niniejszego postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub em. Jeżeli w niniejszym postępowaniu strony przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje faksem lub em, wówczas każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (art. 27 ust. 2 Ustawy pzp). 2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Gdański Uniwersytet Medyczny Sekcja Zamówień Publicznych Ul. M. Skłodowskiej- Curie 3 a Gdańsk 3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: W sprawach merytorycznych: Beata Traczyk-Kępa w sprawach formalno-prawnych: Marzena Żarnowska fax. (58) , 4. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszystkich wątpliwości związanych ze SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy pzp, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby uprawnionej do kontaktów z Wykonawcami. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt Treść wyjaśnień zostanie udzielona przez Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy pzp. 6. Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. XI. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

10 XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie w odpowiednim miejscu formularza ofertowego. 2. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, oraz warunkami jego realizacji określonymi w SIWZ. Powinna zostać wyliczona na podstawie zał. nr 2 Formularz cenowy i należy ją skalkulować w sposób jednoznaczny i niezmienny przez cały okres realizacji zamówienia. 3. W cenach netto tak jednostkowych, jak i sumarycznych Wykonawca uwzględni wszystkie elementy składowe, tzn. cenę katalogową wydawcy, koszt licencji, koszt dostawy, transportu, koszt obsługi celnej, tak w wypadku podmiotów krajowych, jak i podmiotów zagranicznych oraz wszelkie upusty, bez konieczności ich wyszczególnienia. 4. Cena wpisana do oferty nie może być inna niż cena zawarta w Formularzu cenowym. 5. Oferta powinna zawierać łączną wartość netto całości zamówienia, łączną kwotę podatku VAT całości zamówienia, łączną wartość brutto całości zamówienia (na druku OFERTA ), a także szczegółową ofertę cenową z podaniem cen jednostkowych netto i brutto oraz stawką podatku VAT (zał. nr 2 Formularz cenowy ). 6. Ceną oferty podlegającą ocenie będzie cena brutto. 7. Wykonawcy mający siedzibę zagranicą podają wyłącznie wartości netto, a w pozycjach stawka podatku VAT wpisują nie dotyczy, w pozycji wartość brutto również wpisują nie dotyczy. a) Zamawiający w celu zapewnienia równego traktowania Wykonawców ubiegających się o niniejsze zamówienie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, dokona ubruttowienia łącznej wartości podanej przez Wykonawców mających siedzibę zagranicą, tj. do podanej łącznej wartości netto doda łączną kwotę podatku VAT wg stawek obowiązujących w Polsce otrzymana w ten sposób łączna wartość brutto zostanie przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie dla porównania i oceny złożonych ofert. 8. Cenę czasopism oznaczonych w zał. nr 2 Formularz cenowy w kolumnie 5 Model subskrypcji jako online należy podać zgodnie z wybranym przez Zamawiającego modelem licencji. 9. FTE Zamawiającego wynosi 4740 (liczba pracowników naukowych, dydaktycznych i studentów studiów stacjonarnych) i odpowiednio 5429 (liczba pracowników naukowych, dydaktycznych i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych). 10. Wszystkie tytuły zamieszczone w Formularzu cenowym muszą posiadać wycenę jednostkową Dotyczy to również czasopism w tzw. pakietach. W przypadku, gdy czasopismo przestało się ukazywać lub nie jest dostępne w prenumeracie, Wykonawcy powinni zamieścić w Formularzu cenowym w kolumnie 7 informację na ten temat wpisując czasopismo nie ukazuje się lub czasopismo niedostępne w prenumeracie cena: 0 (zero), pod warunkiem, iż jest to zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. W pozostałych przypadkach wpisanie ceny zero będzie skutkować odrzuceniem oferty. 11. Przy każdym tytule czasopisma, którego model subskrypcji w kolumnie 5 Formularza cenowego został określony jako print, Wykonawcy powinni dodatkowo wypełnić kolumnę 6 - Bezpłatny, pełnotekstowy dostęp online do wersji print, wpisując tak lub brak.

11 12. Wszystkie tytuły zamieszczone w ofercie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, są przez zamawiającego traktowane jako czasopisma. W przypadku zastosowania innej stawki podatku VAT, niż wymagana przepisami, do składanej oferty należy dołączyć informację o podstawie prawnej zastosowania takiej stawki podatku. 13. Wypełniony, zgodnie z powyższymi wskazówkami zał. nr 2 do SIWZ Formularz cenowy Wykonawca załącza do oferty w postaci papierowej oraz elektronicznej w formacie Excel na nośniku cyfrowym. XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich jednostkach pieniężnych. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: Kryterium Waga 1. Cena brutto 100 pkt. 2. Ocena ofert i obliczenie punktów w kryterium cena zostanie dokonana w oparciu o następujący wzór: gdzie: C C min C x C = (C min / C x ) x liczba punktów w kryterium cena brutto - najniższa cena spośród złożonych ofert - cena oferty badanej 3. Obliczenia w kryterium cena dokonane zostaną z dokładnością do 0,01 punktu. 4. Oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania, która uzyska największą liczbę punktów - maksymalnie zostanie uznana jako najkorzystniejsza. XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi Wykonawców o wyborze oferty, zgodnie z art. 92 pzp.

12 3. Projekt umowy w załączeniu załącznik nr 5 do SIWZ, który stanowi integralną część SIWZ. Umowa z Wykonawcą, który wygra postępowanie, zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż określono to w przepisach art. 94 ust. 1 pkt. 2 pzp, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pzp. 4. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego. 5. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów, która w sposób nie budzący wątpliwości określa: a) przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia, b) oznaczenie celu gospodarczego dla którego umowa została zawarta, c) oznaczenie czasu trwania umowy, d) oznaczenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum oraz zasady reprezentacji. Zamawiający wszelką korespondencję oraz rozliczanie za wykonane roboty prowadzić będzie z upoważnionym reprezentantem konsorcjum, e) określenie sposobu ustania umowy konsorcjum. XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi. 2. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych Środki ochrony prawnej. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór formularza ofertowego 2. Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz rzeczowo-cenowy 3. Załącznik nr 3a; 3b do SIWZ - wzór oświadczenia dot. art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy pzp, 4. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór wykazu dostaw, 5. Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy, 6. Załącznik nr 6 do SIWZ - informacja o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej.

13 Załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy). /Nazwa i adres Wykonawcy/ /miejscowość i data/ OFERTA Do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Marii Skłodowskiej- Curie 3a Gdańsk Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/102/2014 na dostawę wraz z transportem czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2015 My niżej podpisani: (imię i nazwisko):. występujący w imieniu i na rzecz: Pełna nazwa firmy: Adres firmy: NIP: Nr telefonu: Nr faksu: 1. OŚWIADCZAMY, IŻ OFERUJEMY WYKONANIE CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA: ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ NETTO W ZŁ:... (słownie zł:...) łączną wartość brutto w zł (słownie zł:...) kwota podatku VAT w zł... (słownie zł:...) (Szczegółowy wykaz cen jednostkowych został złożony na załączniku nr 2 do SIWZ Formularz cenowy stanowiącym odpowiednio załącznik do niniejszej Oferty) Wykonawcy mający siedzibę za granicą w polach: Kwota podatku VAT oraz Łączna wartość brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wpisują: Nie dotyczy 2. Oświadczamy, że cena oferty jest ceną ostateczną i zawiera wszystkie elementy składowe (cenę poszczególnych tytułów, koszt licencji, koszt dostawy, cło, marże, upusty, bonifikaty itp.). 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

14 4. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki dostawy i obowiązki wykonawcy szczegółowo określone w SIWZ i projekcie umowy. 5. Oświadczamy, że posiadamy i udostępnimy Zamawiającemu serwis elektroniczny do monitorowania w trybie online stanu realizacji prenumeraty czasopism drukowanych, umożliwiający jednocześnie Zamawiającemu składanie reklamacji. 6. Oświadczamy, że zakres wszystkich świadczeń oferowanych Zamawiającemu w ramach prenumeraty naukowych czasopism zagranicznych będzie odpowiadać warunkom prenumeraty instytucjonalnej. 7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia w którym dokonano otwarcia ofert. 8. Oświadczamy, że w przypadku przyznania niniejszego zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego. 9. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale podwykonawców, w następującym zakresie (części )*): Osoba odpowiedzialna za nadzór na d realizacja umowy i do kontaktów z Zamawiającym: Imię Nazwisko... nr Telefonu.. nr faksu. 11. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 1) - załącznik nr.. 2) załącznik nr.. 3) - załącznik nr.. Po zakończeniu postępowania prosimy o zwrot wadium wniesionego w pieniądzu na nasze konto*): Nazwa banku Wykonawcy... Nr konta: /upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy/ Uwaga: *) wypełnić jeżeli dotyczy

15 ... pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 3 a do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z transportem czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2015 Ja (imię i nazwisko)... reprezentując Firmę... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem miejscowość, data /upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy/

16 ... pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 3 b do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z transportem czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku Ja (imię i nazwisko)... reprezentując Firmę... Oświadczamy, że : Brak podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem miejscowość, data /upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy/

17 Załącznik nr 4 do SIWZ WYKAZ DOSTAW w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy w tym okresie) o wartości co najmniej ,- zł netto. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z transportem czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2015 Nazwa (firma) i adres Wykonawcy: Lp. Nazwa i adres odbiorcy Data wykonania Przedmiot dostawy Wartość dostawy (netto) 1 UWAGA: do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane z należytą starannością.... (podpis upełnomocnion(ych)ego przedstawiciel(i)a Wykonawcy)

18 ... (pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ INFORMACJA o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Dostawę wraz z transportem czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2015 nr postępowania ZP//2014 Ja (imię i nazwisko)... reprezentując Firmę... informujemy, że: nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.). należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres podmiotu):**) ( ).. miejscowość, data. /upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy *) niepotrzebne skreślić **) uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

19 Załącznik nr 5 do SIWZ PROJEKT U M O W Y UMOWA. zawarta w dniu. r. w Gdańsku, pomiędzy: Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, ul. M. Skłodowskiej- Curie 3a, Gdańsk, REGON: NIP: reprezentantami którego są: 1. Kanclerz - mgr Marek Langowski 2. Kwestor - mgr Jarosław Woźniak 3. p.o. Dyrektor Biblioteki Głównej - mgr inż. Anna Grygorowicz zwaną dalej Zamawiającym, a zwanym dalej Wykonawcą W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/102/2014 o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: dostawę wraz z transportem czasopism zagranicznych do Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w prenumeracie na rok 2015, według załącznika Formularz cenowy, stanowiącego integralną część umowy. 2. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się następująco: sukcesywnie w 2015 roku, zgodnie z kolejnością ukazywania się poszczególnych numerów od pierwszego numeru za rok 2015 do pełnej realizacji zamówienia za rok 2015, nie później jednak niż do r. 3. Przedłużony okres dostawy, tj. pomiędzy r. a r., jest traktowany przez Zmawiającego wyłącznie jako umożliwienie Wykonawcy zrealizowania dostaw czasopism ukazujących się nieregularnie, półroczników i roczników oraz takich tytułów, w których wydawca sygnalizuje opóźnienie wydania. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamówienia przez Wykonawcę u wydawcy prenumeraty w roku 2015, której realizacja rozpoczynałaby się od numeru zeszytu innego niż numer 1 lub numeru zeszytu, nie stanowiącego kontynuacji z roku poprzedniego, w przypadku stosowania przez wydawcę numeracji ciągłej zeszytów. Wykonawca zobowiązuje się do: 2 1. Dostarczania przedmiotu zamówienia, tj. czasopism drukowanych w dostawie skonsolidowanej (tzn. przesyłki muszą być odprawiane celnie, kontrolowane i rejestrowane przez Wykonawcę i dystrybuowane z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego wraz z dowodami dostaw), co najmniej 1 raz w tygodniu na adres: Gdański Uniwersytet Medyczny / Biblioteka Główna, ul. Dębinki 1, Gdańsk; 2. Realizacji wszystkich świadczeń oferowanych Zamawiającemu w ramach prenumeraty naukowych czasopism zagranicznych na warunkach odpowiadających warunkom prenumeraty instytucjonalnej.

20 3. Dostarczania Zamawiającemu czasopism europejskich w terminie: do 4 tygodni od daty wydania numeru, pozostałych w terminie: do 6 tygodni od daty wydania numeru. Za datę wydania przyjmuje się, odpowiednio dla poszczególnych typów periodyków, ostatni dzień roboczy okresu (tygodnia, miesiąca, kwartału, itd.), w jakim powinien się on ukazać. 4. Opłacenia w pierwszej kolejności czasopism amerykańskich. 5. Zapewnienia całkowitej obsługi celnej czasopism dostarczanych spoza Unii Europejskiej i poniesienia wszystkich związanych z tym kosztów. 6. Uruchomienia od dnia r. bezpośrednio z serwera wydawcy dostępu online do czasopism prenumerowanych w wersji elektronicznej zarówno płatnej jak i oferowanej bezpłatnie jako dodatek do prenumeraty drukowanej, zgodnie z wykazem zawartym w Formularzu cenowym w kolumnach 5 i Dostarczenia Zamawiającemu do podpisu do dnia 30 listopada 2014 roku wymaganych przez licencjonodawców druków umów licencyjnych niezbędnych do uzyskania nieprzerwanego dostępu do zamówionych czasopism elektronicznych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. 8. Dostarczenia Wydawcom podpisanych przez Zamawiającego umów licencyjnych w terminie gwarantującym nieprzerwany dostęp do zamówionych czasopism elektronicznych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. 9. Zagwarantowania od dnia r. dostępu online do wyżej wymienionych czasopism elektronicznych na podstawie autoryzacji z adresów IP komputerów należących do sieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz do pośredniczenia we wszystkich sprawach związanych z prawidłowym działaniem tej usługi; Zakresy IP sieci GUMed są następujące: * * * Zamawiający niezwłocznie zgłosi Wykonawcy zmiany zakresów IP sieci GUMed, które zaistnieją w trakcie trwania umowy. 10. Uruchomienia, nie później niż od r., serwisu elektronicznego do monitorowania w trybie online stanu realizacji prenumeraty czasopism drukowanych, umożliwiającego jednocześnie Zamawiającemu składanie reklamacji; serwis powinien zawierać co najmniej następujące dane dotyczące prenumeraty: tytuł czasopisma, ISSN, nazwa wydawnictwa, częstotliwość publikacji, numeracja, historia reklamacji, data i nr zamówienia, status zamówienia, data i nr faktury. 11. Potwierdzenia pocztą elektroniczną w ciągu 48 godz. przyjęcia zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji i natychmiastowego wszczęcia procesu reklamacyjnego z udzieleniem odpowiedzi o sposobie jej załatwienia (niezależnie od tego, jakiego modelu prenumeraty dotyczy reklamacja), a także - każdorazowo na wniosek Zamawiającego - do przedstawienia mu całości korespondencji z wydawcą dotyczącej realizacji reklamacji. 12. Skutecznej realizacji reklamacji, dotyczącej dostaw zaprenumerowanych czasopism w terminie: a) nie przekraczającym 4 tygodni od daty potwierdzenia przyjęcia reklamacji, dla dostaw z Europy, b) nie przekraczającym 6 tygodni od daty potwierdzenia przyjęcia reklamacji, dla dostaw z pozostałych krajów. 14. Niezwłocznego przywrócenia dostępu nie później, niż w ciągu 48 godzin w przypadku braku dostępu lub utrudnień w dostępie elektronicznym do czasopism zamówionych wyłącznie w wersji online. 15. Przywrócenia dostępu w ciągu 96 godzin w przypadku braku dostępu lub utrudnień w dostępie elektronicznym do pełnotekstowych wersji online czasopism stanowiących bezpłatny dodatek do wersji drukowanych.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr sprawy BFZ4b-073-PU-35/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zakup usług Microsoft Software Assurance i bezterminowej licencji

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi

Zakup oprogramowania do wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszącymi wirtualizacji stacji roboczych wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający: CENTRUM PRZETWARZANIA DANYCH MINISTERSTWA FINANSÓW 26-601 Radom, ul. Samorządowa 1 PN/7/14/VBC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09

Znak sprawy: OR.IV.3331-3/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ, MONTAŻ, KONFIGURACJĘ URZĄDZEŃ AKTYWNYCH INSTALACJI SIECI LOGICZNEJ I OPROGRAMOWANIA DLA

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO. MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. 022/ 695-89-02 fax 022/ 695-89-35

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy

na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ na zakup usług dostępu do sieci Internet oraz hostingu portalu internetowego i poczty e-mail Zamawiającego na zasobach własnych Wykonawcy I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo