SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/"

Transkrypt

1 Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A Gdańsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2015 Numer zamówienia: Tryb udzielenia zamówienia: ZP/102/2014 przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy pzp. Wspólny słownik (CPV): Czasopisma Zatwierdzenie: Gdańsk, dnia r. Kanclerz mgr Marek Langowski /-/

2 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A Gdańsk (godziny pracy: od poniedziałku do piątku w godzinach ) 2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest wg przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2013 r. poz. 907 z póź. zm.) zwanej dalej pzp. II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: DOSTAWA WRAZ Z TRANSPORTEM CZASOPISM ZAGRANICZNYCH DLA BIBLIOTEKI GŁÓWNEJ GDAŃSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W ROKU Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 2 do SIWZ Formularzu cenowym. Wykonawca pod rygorem odrzucenia oferty nie może zmieniać ilości i tytułów podanych w załączniku nr 2 do SIWZ. 3. Terminy i warunki płatności : Płatność zostanie dokonana na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w miesiącu styczniu 2015 roku, w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. 4. Obowiązki Wykonawcy: 1) Przedmiot zamówienia, tj. czasopisma drukowane, będą dostarczane do Zamawiającego w dostawie skonsolidowanej (tzn. przesyłki muszą być odprawiane celnie, kontrolowane i rejestrowane przez Wykonawcę i dystrybuowane z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego wraz z dowodami dostaw) co najmniej 1 raz w tygodniu, na adres: Gdański Uniwersytet Medyczny / Biblioteka Główna, ul. Dębinki 1, Gdańsk. 2) Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie w 2015 roku zgodnie z kolejnością ukazywania się poszczególnych numerów od numeru pierwszego prenumeraty za 2015 r. do pełnej realizacji zamówienia, lecz nie później niż do r. 3) Przedłużony okres dostawy, tj. pomiędzy r. a r., jest traktowany przez Zamawiającego wyłącznie jako umożliwienie Wykonawcy zrealizowania dostaw czasopism ukazujących się nieregularnie, półroczników i roczników oraz takich tytułów, w których wydawca sygnalizuje opóźnienie wydania. 4) Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamówienia przez Wykonawcę u wydawcy prenumeraty w roku 2015, której realizacja rozpoczynałaby się od numeru zeszytu innego niż numer 1 lub numeru zeszytu, nie stanowiącego kontynuacji z roku poprzedniego, w przypadku stosowania przez wydawcę numeracji ciągłej zeszytów. 5) W przypadku dostawy czasopism spoza Unii Europejskiej, Wykonawca krajowy, jak i Wykonawca zagraniczny zapewnia całkowitą obsługę celną dostarczanych czasopism, ponosząc wszystkie związane z tym koszty. 6) Wykonawca zobowiązany jest do uruchomienia od dnia r. bezpośrednio z serwera wydawcy dostępu online do czasopism prenumerowanych w wersji elektronicznej zarówno płatnej jak i oferowanej jako dodatek bezpłatny do prenumeraty drukowanej, zgodnie z wykazem zawartym w Formularzu cenowym w kolumnach 5 i 6. 7) Wykonawca jest zobowiązany do realizacji wszystkich świadczeń oferowanych Zamawiającemu w ramach prenumeraty naukowych czasopism zagranicznych na warunkach odpowiadających warunkom prenumeraty instytucjonalnej.

3 8) Wykonawca jest zobowiązany do posiadania serwisu elektronicznego do monitorowania w trybie online stanu realizacji prenumeraty czasopism drukowanych, umożliwiającego jednocześnie Zamawiającemu składanie reklamacji. Serwis powinien zawierać dane dotyczące prenumeraty, m.in. takie jak: tytuł czasopisma, ISSN, nazwa wydawnictwa, częstotliwość publikacji, numeracja, historia reklamacji, data i nr zamówienia, status zamówienia, data i nr faktury. 9) Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu do podpisu do dnia 28 listopada 2014 roku wymagane przez licencjonodawców druki umów licencyjnych, które są niezbędne do uzyskania nieprzerwanego dostępu do zamówionych czasopism elektronicznych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. 10) Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy podpisane druki umów licencyjnych do dnia 18 grudnia 2014 roku. 11) Wykonawca dostarczy Wydawcom podpisane przez Zamawiającego umowy licencyjne w terminie gwarantującym nieprzerwany dostęp do zamówionych czasopism elektronicznych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. 12) W przypadku przystąpienia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego do nowego konsorcjum (w zakresie dostępu do czasopism elektronicznych), Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu wskazanego w ofercie czasopisma w systemie DDP (o ile wydawca oferuje taki zakup) lub możliwość rezygnacji z tytułu czasopisma w wersji drukowanej wskazanego w ofercie. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość rezygnacji z niektórych czasopism z oferty w wysokości do 10% wartości przedmiotu zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za nie zamówioną przez Zamawiającego część towaru ujętą w ofercie cenowej, jak również żadna rekompensata z tego tytułu. 13) Wykonawca wyznaczy co najmniej jednego pracownika (w przypadku Wykonawcy zagranicznego- posługującego się językiem polskim) do kontaktu z Zamawiającym w zakresie realizacji umowy. 14) Wykonawca prześle Zamawiającemu, nie później niż do r., status zamówienia na 2015 r. potwierdzający złożenie i opłacenie zamówień u poszczególnych wydawców; status powinien zawierać: wykaz tytułów prenumerowanych czasopism, nr klienta u wydawcy, nr zamówienia Wykonawcy wraz z datą zamówienia, rodzaj płatności (karta płatnicza, czek, przelew) wraz z datą płatności. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 6. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 7. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających. III. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1. Wymagany termin i miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: a) termin: sukcesywnie w 2015 roku, zgodnie z kolejnością ukazywania się poszczególnych numerów od pierwszego numeru prenumeraty za 2015 r. do pełnej realizacji zamówienia za rok 2015, nie później jednak niż do r., b) miejsce: Gdański Uniwersytet Medyczny - Biblioteka Główna, ul. Dębinki 1, Gdańsk. IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

4 Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie 1 (jedną) dostawą czasopism zagranicznych o wartości nie mniejszej niż zł netto. UWAGA: w przypadku przedstawienia wartości wykonanych dostaw wymienionych w załączniku nr 4 do SIWZ w walucie obcej, Zamawiający przeliczy tę kwotę na PLN po kursie średnim waluty opublikowanym w tabeli kursów NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie złożonego przez Wykonawcę oświadczenia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą wykazać, że spełniają łącznie w/w warunki. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia 2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w rozdz. V SIWZ. V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 Pzp - załącznik nr 3a do SIWZ. 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych przez Wykonawcę głównych dostaw wymaganych w rozdziale IV ust. 1 pkt. 2) oraz podanie ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których dostawy zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 4 do SIWZ. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp wraz z ofertą należy złożyć następujące oświadczenia i dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia - załącznik nr 3b do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy należy złożyć - informację o tym, czy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zmianami), załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku przynależności do grupy kapitałowej Wykonawca składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy, załącznik nr 6 do SIWZ. 4. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2: 4.1. pkt 2), 3), 4) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty, o których mowa w pkt lit. a) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt lit. b) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów określonych powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Data wystawienia takiego dokumentu winna odpowiadać odpowiednim terminom, o których mowa wyżej. 5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, każdy z nich składa oddzielnie dokument wymieniony w rozdz. V ust Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp określonych w rozdz. IV ust. 1 SIWZ polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. V ust. 2 SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio. 7. Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenia zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

6 8. Poświadczenie za zgodność z oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem). VI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT 1. Oferta musi zawierać: 1) wypełniony i podpisany Formularz cenowy (wg zał. Nr 2 do SIWZ) w postaci papierowej oraz jego elektroniczną wersję w formacie Excel na nośniku cyfrowym; 2) dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu wymienione w rozdz. V SIWZ; 3) dokument stwierdzający ustanowienie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (dotyczy jedynie Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie) dokument winien być przedstawiony w formie przewidzianej w pkt 2 dla pełnomocnictwa; 4) jeżeli dotyczy pełnomocnictwo, o którym mowa w pkt. VI W przypadku podpisywania oferty i składających się na nią dokumentów i oświadczeń przez osob(ę)y niewymienion(ą)e w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo musi być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii; 3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz do zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja Zamawiającego z Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia będzie prowadzona wyłącznie z ich pełnomocnikiem. 4. W przypadku załączania do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym należy je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski; 5. Brak któregokolwiek z oświadczeń lub dokumentów wymaganych w SIWZ, lub złożenie dokumentów zawierających błędy spowoduje odrzucenie oferty, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 pzp. 6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 8. Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami. 9. Zamawiający zaleca, aby oferta wraz z załącznikami była zestawiona w sposób uniemożliwiający jej samoistną dekompletację (bez udziału osób trzecich) oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów naruszenia. 10. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y upełnomocnioną do reprezentowania

7 Wykonawcy. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę). 11. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy załączonych do SIWZ. Dopuszcza się złożenie w ofercie załączników opracowanych przez Wykonawców pod warunkiem, że będą one zgodne co do treści z formularzami określonymi przez Zamawiającego. 12. Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 96 ust. 3 pzp oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane. 13. Udostępnieniu podlega protokół wraz z załącznikami. Załączniki do protokołu mogą być udostępniane po dokonaniu przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty są jawne od chwili ich otwarcia; 14. Udostępnianie protokołu oraz załączników do protokołu odbywać się będzie na poniższych zasadach: a) osoba zainteresowana zobowiązana jest wystąpić do Zamawiającego o udostępnienie treści protokołu lub/i załączników do protokołu, b) Zamawiający ustali, z uwzględnieniem złożonego w ofercie zastrzeżenia o tajemnicy przedsiębiorstwa, zakres informacji, które mogą być udostępnione, c) po przeprowadzeniu powyższych czynności Zamawiający niezwłocznie udostępni wnioskodawcy protokół lub/i załączniki do protokołu. 15. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 pzp. VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w kwocie , - zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.). Wadium wnoszone w formach innych niż pieniądz, musi być udzielane do końca terminu związania ofertą. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Gdański Uniwersytet Medyczny Bank Zachodni WBK S.A. I O/Gdańsk Konto nr: ul. 3-go Maja 3, Gdańsk

8 KOD SWIFT: WBK PPLPP IBAN: PL 78 przed upływem terminu składania ofert (decyduje data wpływu środków na rachunek Zamawiającego) z dopiskiem: Wadium w przetargu na dostawę czasopism zagranicznych do Biblioteki Głównej GUMed na 2015 r.. Kopię dokumentu, potwierdzającego wpłatę wadium należy załączyć do oferty (jako załącznik). W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji, oryginał poręczenia lub gwarancji należy załączyć do oferty (jako załącznik). 3. Wykonawca, który nie zabezpieczy oferty wadium w wymaganej formie oraz wysokości zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 4. Zamawiający zwróci wadium: a) wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a pzp; b) wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego; c) niezwłocznie na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 5. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 4 lit. a), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. W przypadku tym Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 6. Wykonawca, którego oferta została wybrana, straci wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy: 1) odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. VIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. IX. MIESJCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej danymi wykonawcy w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym, Sekcja Zamówień Publicznych, Budynek nr 1, III piętro, pok. nr 307, ul. Dębinki 7, Gdańsk w terminie najpóźniej do dnia r. do godz ) Kopertę należy zaadresować jak niżej: Oferta na dostawę wraz z transportem czasopism zagranicznych na 2015 r. znak sprawy: ZP/102/2014 nie otwierać przed dniem r. godz.: ) W przypadku złożenia oferty po terminie zamawiający niezwłocznie dokona jej zwrotu Wykonawcy.

9 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. w siedzibie Zamawiającego Budynek nr 1, III piętro, Sala Konferencyjna nr 317, ul. Dębinki 7, Gdańsk o godzinie 10: Wykonawcy mogą być obecni przy otwarciu ofert. Na wniosek Wykonawcy, który nie był obecny przy otwarciu ofert, Zamawiający niezwłocznie przekaże informację z otwarcia ofert. X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGOZ WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje dotyczące niniejszego postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub em. Jeżeli w niniejszym postępowaniu strony przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje faksem lub em, wówczas każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania (art. 27 ust. 2 Ustawy pzp). 2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Gdański Uniwersytet Medyczny Sekcja Zamówień Publicznych Ul. M. Skłodowskiej- Curie 3 a Gdańsk 3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: W sprawach merytorycznych: Beata Traczyk-Kępa w sprawach formalno-prawnych: Marzena Żarnowska fax. (58) , 4. Wykonawcy mogą zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie wszystkich wątpliwości związanych ze SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy pzp, kierując swoje zapytania do Zamawiającego, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby uprawnionej do kontaktów z Wykonawcami. Zapytania winny być składane w sposób określony w pkt Treść wyjaśnień zostanie udzielona przez Zamawiającego zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy pzp. 6. Wszelkie wyjaśnienia i modyfikacje, w tym zmiany terminów stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i są wiążące dla Zamawiającego i Wykonawców. XI. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia.

10 XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Cena musi być wyrażona w złotych polskich cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie w odpowiednim miejscu formularza ofertowego. 2. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia, oraz warunkami jego realizacji określonymi w SIWZ. Powinna zostać wyliczona na podstawie zał. nr 2 Formularz cenowy i należy ją skalkulować w sposób jednoznaczny i niezmienny przez cały okres realizacji zamówienia. 3. W cenach netto tak jednostkowych, jak i sumarycznych Wykonawca uwzględni wszystkie elementy składowe, tzn. cenę katalogową wydawcy, koszt licencji, koszt dostawy, transportu, koszt obsługi celnej, tak w wypadku podmiotów krajowych, jak i podmiotów zagranicznych oraz wszelkie upusty, bez konieczności ich wyszczególnienia. 4. Cena wpisana do oferty nie może być inna niż cena zawarta w Formularzu cenowym. 5. Oferta powinna zawierać łączną wartość netto całości zamówienia, łączną kwotę podatku VAT całości zamówienia, łączną wartość brutto całości zamówienia (na druku OFERTA ), a także szczegółową ofertę cenową z podaniem cen jednostkowych netto i brutto oraz stawką podatku VAT (zał. nr 2 Formularz cenowy ). 6. Ceną oferty podlegającą ocenie będzie cena brutto. 7. Wykonawcy mający siedzibę zagranicą podają wyłącznie wartości netto, a w pozycjach stawka podatku VAT wpisują nie dotyczy, w pozycji wartość brutto również wpisują nie dotyczy. a) Zamawiający w celu zapewnienia równego traktowania Wykonawców ubiegających się o niniejsze zamówienie, zgodnie z art. 91 ust. 3a ustawy PZP, dokona ubruttowienia łącznej wartości podanej przez Wykonawców mających siedzibę zagranicą, tj. do podanej łącznej wartości netto doda łączną kwotę podatku VAT wg stawek obowiązujących w Polsce otrzymana w ten sposób łączna wartość brutto zostanie przyjęta przez Zamawiającego wyłącznie dla porównania i oceny złożonych ofert. 8. Cenę czasopism oznaczonych w zał. nr 2 Formularz cenowy w kolumnie 5 Model subskrypcji jako online należy podać zgodnie z wybranym przez Zamawiającego modelem licencji. 9. FTE Zamawiającego wynosi 4740 (liczba pracowników naukowych, dydaktycznych i studentów studiów stacjonarnych) i odpowiednio 5429 (liczba pracowników naukowych, dydaktycznych i studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych). 10. Wszystkie tytuły zamieszczone w Formularzu cenowym muszą posiadać wycenę jednostkową Dotyczy to również czasopism w tzw. pakietach. W przypadku, gdy czasopismo przestało się ukazywać lub nie jest dostępne w prenumeracie, Wykonawcy powinni zamieścić w Formularzu cenowym w kolumnie 7 informację na ten temat wpisując czasopismo nie ukazuje się lub czasopismo niedostępne w prenumeracie cena: 0 (zero), pod warunkiem, iż jest to zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy. W pozostałych przypadkach wpisanie ceny zero będzie skutkować odrzuceniem oferty. 11. Przy każdym tytule czasopisma, którego model subskrypcji w kolumnie 5 Formularza cenowego został określony jako print, Wykonawcy powinni dodatkowo wypełnić kolumnę 6 - Bezpłatny, pełnotekstowy dostęp online do wersji print, wpisując tak lub brak.

11 12. Wszystkie tytuły zamieszczone w ofercie, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, są przez zamawiającego traktowane jako czasopisma. W przypadku zastosowania innej stawki podatku VAT, niż wymagana przepisami, do składanej oferty należy dołączyć informację o podstawie prawnej zastosowania takiej stawki podatku. 13. Wypełniony, zgodnie z powyższymi wskazówkami zał. nr 2 do SIWZ Formularz cenowy Wykonawca załącza do oferty w postaci papierowej oraz elektronicznej w formacie Excel na nośniku cyfrowym. XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ Zamawiający nie dopuszcza podania ceny ofertowej i jej elementów w walutach obcych. Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym, a Wykonawcą prowadzone będą w polskich jednostkach pieniężnych. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1. Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie niżej przedstawionych kryteriów: Kryterium Waga 1. Cena brutto 100 pkt. 2. Ocena ofert i obliczenie punktów w kryterium cena zostanie dokonana w oparciu o następujący wzór: gdzie: C C min C x C = (C min / C x ) x liczba punktów w kryterium cena brutto - najniższa cena spośród złożonych ofert - cena oferty badanej 3. Obliczenia w kryterium cena dokonane zostaną z dokładnością do 0,01 punktu. 4. Oferta niepodlegająca odrzuceniu złożona przez Wykonawcę niewykluczonego z postępowania, która uzyska największą liczbę punktów - maksymalnie zostanie uznana jako najkorzystniejsza. XIV. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie. 2. Zamawiający po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty powiadomi Wykonawców o wyborze oferty, zgodnie z art. 92 pzp.

12 3. Projekt umowy w załączeniu załącznik nr 5 do SIWZ, który stanowi integralną część SIWZ. Umowa z Wykonawcą, który wygra postępowanie, zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż określono to w przepisach art. 94 ust. 1 pkt. 2 pzp, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 pzp. 4. Podpisanie umowy nastąpi w miejscu i czasie określonym przez Zamawiającego. 5. W przypadku gdyby wyłoniona w prowadzonym postępowaniu oferta została złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (np. konsorcjum), Zamawiający przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zażąda umowy regulującej współpracę tych podmiotów, która w sposób nie budzący wątpliwości określa: a) przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia, b) oznaczenie celu gospodarczego dla którego umowa została zawarta, c) oznaczenie czasu trwania umowy, d) oznaczenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum oraz zasady reprezentacji. Zamawiający wszelką korespondencję oraz rozliczanie za wykonane roboty prowadzić będzie z upoważnionym reprezentantem konsorcjum, e) określenie sposobu ustania umowy konsorcjum. XV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej w postaci odwołania i skargi. 2. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy - Prawo zamówień publicznych Środki ochrony prawnej. Załączniki: 1. Załącznik nr 1 do SIWZ - wzór formularza ofertowego 2. Załącznik nr 2 do SIWZ - formularz rzeczowo-cenowy 3. Załącznik nr 3a; 3b do SIWZ - wzór oświadczenia dot. art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy pzp, 4. Załącznik nr 4 do SIWZ - wzór wykazu dostaw, 5. Załącznik nr 5 do SIWZ - projekt umowy, 6. Załącznik nr 6 do SIWZ - informacja o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej.

13 Załącznik nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy). /Nazwa i adres Wykonawcy/ /miejscowość i data/ OFERTA Do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego ul. Marii Skłodowskiej- Curie 3a Gdańsk Odpowiadając na ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/102/2014 na dostawę wraz z transportem czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2015 My niżej podpisani: (imię i nazwisko):. występujący w imieniu i na rzecz: Pełna nazwa firmy: Adres firmy: NIP: Nr telefonu: Nr faksu: 1. OŚWIADCZAMY, IŻ OFERUJEMY WYKONANIE CAŁOŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZA: ŁĄCZNĄ WARTOŚĆ NETTO W ZŁ:... (słownie zł:...) łączną wartość brutto w zł (słownie zł:...) kwota podatku VAT w zł... (słownie zł:...) (Szczegółowy wykaz cen jednostkowych został złożony na załączniku nr 2 do SIWZ Formularz cenowy stanowiącym odpowiednio załącznik do niniejszej Oferty) Wykonawcy mający siedzibę za granicą w polach: Kwota podatku VAT oraz Łączna wartość brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia wpisują: Nie dotyczy 2. Oświadczamy, że cena oferty jest ceną ostateczną i zawiera wszystkie elementy składowe (cenę poszczególnych tytułów, koszt licencji, koszt dostawy, cło, marże, upusty, bonifikaty itp.). 3. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

14 4. Oświadczamy, że przyjmujemy warunki dostawy i obowiązki wykonawcy szczegółowo określone w SIWZ i projekcie umowy. 5. Oświadczamy, że posiadamy i udostępnimy Zamawiającemu serwis elektroniczny do monitorowania w trybie online stanu realizacji prenumeraty czasopism drukowanych, umożliwiający jednocześnie Zamawiającemu składanie reklamacji. 6. Oświadczamy, że zakres wszystkich świadczeń oferowanych Zamawiającemu w ramach prenumeraty naukowych czasopism zagranicznych będzie odpowiadać warunkom prenumeraty instytucjonalnej. 7. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia w którym dokonano otwarcia ofert. 8. Oświadczamy, że w przypadku przyznania niniejszego zamówienia zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach, w terminie i miejscu określonym przez Zamawiającego. 9. Oświadczamy, że zamówienie zamierzamy zrealizować przy udziale podwykonawców, w następującym zakresie (części )*): Osoba odpowiedzialna za nadzór na d realizacja umowy i do kontaktów z Zamawiającym: Imię Nazwisko... nr Telefonu.. nr faksu. 11. wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty: 1) - załącznik nr.. 2) załącznik nr.. 3) - załącznik nr.. Po zakończeniu postępowania prosimy o zwrot wadium wniesionego w pieniądzu na nasze konto*): Nazwa banku Wykonawcy... Nr konta: /upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy/ Uwaga: *) wypełnić jeżeli dotyczy

15 ... pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 3 a do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z transportem czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2015 Ja (imię i nazwisko)... reprezentując Firmę... Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem miejscowość, data /upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy/

16 ... pieczęć Wykonawcy Załącznik nr 3 b do SIWZ OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ubiegając się o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z transportem czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku Ja (imię i nazwisko)... reprezentując Firmę... Oświadczamy, że : Brak podstaw do wykluczenia nas z przedmiotowego postępowania z powodu niespełnienia warunków o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych. Świadomy odpowiedzialności karnej, o której mowa w art. 233 Kodeksu Karnego, potwierdzam prawdziwość powyższych danych własnoręcznym podpisem miejscowość, data /upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy/

17 Załącznik nr 4 do SIWZ WYKAZ DOSTAW w okresie ostatnich trzech lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności był krótszy w tym okresie) o wartości co najmniej ,- zł netto. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę wraz z transportem czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2015 Nazwa (firma) i adres Wykonawcy: Lp. Nazwa i adres odbiorcy Data wykonania Przedmiot dostawy Wartość dostawy (netto) 1 UWAGA: do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane z należytą starannością.... (podpis upełnomocnion(ych)ego przedstawiciel(i)a Wykonawcy)

18 ... (pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 6 do SIWZ INFORMACJA o przynależności lub braku przynależności Wykonawcy do grupy kapitałowej wraz z listą podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na Dostawę wraz z transportem czasopism zagranicznych dla Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w roku 2015 nr postępowania ZP//2014 Ja (imię i nazwisko)... reprezentując Firmę... informujemy, że: nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.). należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331, z późn. zm.).*) Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (nazwa i adres podmiotu):**) ( ).. miejscowość, data. /upełnomocniony(ieni) przedstawiciel(e) Wykonawcy *) niepotrzebne skreślić **) uzupełnić w przypadku przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu definicji zawartej w art. 4 pkt. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.)

19 Załącznik nr 5 do SIWZ PROJEKT U M O W Y UMOWA. zawarta w dniu. r. w Gdańsku, pomiędzy: Gdańskim Uniwersytetem Medycznym, ul. M. Skłodowskiej- Curie 3a, Gdańsk, REGON: NIP: reprezentantami którego są: 1. Kanclerz - mgr Marek Langowski 2. Kwestor - mgr Jarosław Woźniak 3. p.o. Dyrektor Biblioteki Głównej - mgr inż. Anna Grygorowicz zwaną dalej Zamawiającym, a zwanym dalej Wykonawcą W rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w ramach postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP/102/2014 o wartości szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP została zawarta umowa następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji: dostawę wraz z transportem czasopism zagranicznych do Biblioteki Głównej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego w prenumeracie na rok 2015, według załącznika Formularz cenowy, stanowiącego integralną część umowy. 2. Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się następująco: sukcesywnie w 2015 roku, zgodnie z kolejnością ukazywania się poszczególnych numerów od pierwszego numeru za rok 2015 do pełnej realizacji zamówienia za rok 2015, nie później jednak niż do r. 3. Przedłużony okres dostawy, tj. pomiędzy r. a r., jest traktowany przez Zmawiającego wyłącznie jako umożliwienie Wykonawcy zrealizowania dostaw czasopism ukazujących się nieregularnie, półroczników i roczników oraz takich tytułów, w których wydawca sygnalizuje opóźnienie wydania. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zamówienia przez Wykonawcę u wydawcy prenumeraty w roku 2015, której realizacja rozpoczynałaby się od numeru zeszytu innego niż numer 1 lub numeru zeszytu, nie stanowiącego kontynuacji z roku poprzedniego, w przypadku stosowania przez wydawcę numeracji ciągłej zeszytów. Wykonawca zobowiązuje się do: 2 1. Dostarczania przedmiotu zamówienia, tj. czasopism drukowanych w dostawie skonsolidowanej (tzn. przesyłki muszą być odprawiane celnie, kontrolowane i rejestrowane przez Wykonawcę i dystrybuowane z siedziby Wykonawcy do siedziby Zamawiającego wraz z dowodami dostaw), co najmniej 1 raz w tygodniu na adres: Gdański Uniwersytet Medyczny / Biblioteka Główna, ul. Dębinki 1, Gdańsk; 2. Realizacji wszystkich świadczeń oferowanych Zamawiającemu w ramach prenumeraty naukowych czasopism zagranicznych na warunkach odpowiadających warunkom prenumeraty instytucjonalnej.

20 3. Dostarczania Zamawiającemu czasopism europejskich w terminie: do 4 tygodni od daty wydania numeru, pozostałych w terminie: do 6 tygodni od daty wydania numeru. Za datę wydania przyjmuje się, odpowiednio dla poszczególnych typów periodyków, ostatni dzień roboczy okresu (tygodnia, miesiąca, kwartału, itd.), w jakim powinien się on ukazać. 4. Opłacenia w pierwszej kolejności czasopism amerykańskich. 5. Zapewnienia całkowitej obsługi celnej czasopism dostarczanych spoza Unii Europejskiej i poniesienia wszystkich związanych z tym kosztów. 6. Uruchomienia od dnia r. bezpośrednio z serwera wydawcy dostępu online do czasopism prenumerowanych w wersji elektronicznej zarówno płatnej jak i oferowanej bezpłatnie jako dodatek do prenumeraty drukowanej, zgodnie z wykazem zawartym w Formularzu cenowym w kolumnach 5 i Dostarczenia Zamawiającemu do podpisu do dnia 30 listopada 2014 roku wymaganych przez licencjonodawców druków umów licencyjnych niezbędnych do uzyskania nieprzerwanego dostępu do zamówionych czasopism elektronicznych w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. 8. Dostarczenia Wydawcom podpisanych przez Zamawiającego umów licencyjnych w terminie gwarantującym nieprzerwany dostęp do zamówionych czasopism elektronicznych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. 9. Zagwarantowania od dnia r. dostępu online do wyżej wymienionych czasopism elektronicznych na podstawie autoryzacji z adresów IP komputerów należących do sieci Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz do pośredniczenia we wszystkich sprawach związanych z prawidłowym działaniem tej usługi; Zakresy IP sieci GUMed są następujące: * * * Zamawiający niezwłocznie zgłosi Wykonawcy zmiany zakresów IP sieci GUMed, które zaistnieją w trakcie trwania umowy. 10. Uruchomienia, nie później niż od r., serwisu elektronicznego do monitorowania w trybie online stanu realizacji prenumeraty czasopism drukowanych, umożliwiającego jednocześnie Zamawiającemu składanie reklamacji; serwis powinien zawierać co najmniej następujące dane dotyczące prenumeraty: tytuł czasopisma, ISSN, nazwa wydawnictwa, częstotliwość publikacji, numeracja, historia reklamacji, data i nr zamówienia, status zamówienia, data i nr faktury. 11. Potwierdzenia pocztą elektroniczną w ciągu 48 godz. przyjęcia zgłoszonej przez Zamawiającego reklamacji i natychmiastowego wszczęcia procesu reklamacyjnego z udzieleniem odpowiedzi o sposobie jej załatwienia (niezależnie od tego, jakiego modelu prenumeraty dotyczy reklamacja), a także - każdorazowo na wniosek Zamawiającego - do przedstawienia mu całości korespondencji z wydawcą dotyczącej realizacji reklamacji. 12. Skutecznej realizacji reklamacji, dotyczącej dostaw zaprenumerowanych czasopism w terminie: a) nie przekraczającym 4 tygodni od daty potwierdzenia przyjęcia reklamacji, dla dostaw z Europy, b) nie przekraczającym 6 tygodni od daty potwierdzenia przyjęcia reklamacji, dla dostaw z pozostałych krajów. 14. Niezwłocznego przywrócenia dostępu nie później, niż w ciągu 48 godzin w przypadku braku dostępu lub utrudnień w dostępie elektronicznym do czasopism zamówionych wyłącznie w wersji online. 15. Przywrócenia dostępu w ciągu 96 godzin w przypadku braku dostępu lub utrudnień w dostępie elektronicznym do pełnotekstowych wersji online czasopism stanowiących bezpłatny dodatek do wersji drukowanych.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.gumed.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.gumed.edu.pl 1 z 5 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.przetargi.gumed.edu.pl Gdańsk: Dostawa wraz z transportem czasopism zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gumed.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gumed.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gumed.edu.pl Gdańsk: ZP/61/2014 Budowa budynku Centrum Symulacji Medycznej dla Gdańskiego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej -Curie 3A 80-210 Gdańsk SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa, montaż oraz modernizacja systemu AV

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pism.pl Warszawa: Świadczenie usług w zakresie pośrednictwa w rezerwacji i zakupie: biletów lotniczych

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220

Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 1/11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:325220-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi odśnieżania 2015/S 179-325220 Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Wilanów,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uw.edu.pl Warszawa: Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S )

Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, , 2016/S ) 1 / 11 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:187286-2016:text:pl:html Polska-Kraków: Roboty drogowe 2016/S 105-187286 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, ul. Głowackiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kpr.med.pl Kraków: dostawa materiałów biurowych Numer ogłoszenia: 9920-2016; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl 1 z 6 2014-04-24 13:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital.netus.pl Cieszyn: Odbiór, transport oraz unieszkodliwianie odpadów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Polanica-Zdrój: ZP/PN/2014/42-obsługa prawna Numer ogłoszenia: 230786-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE

SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Koło: SUKCESYWNA DOSTAWA TABLIC REJESTRACYJNYCH DLA POTRZEB WYDZIAŁU KOMUNIKACJI I TRANSPORTU STAROSTWA POWIATOWEGO W KOLE Numer ogłoszenia: 41956-2015; data zamieszczenia: 25.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787

Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276787-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Samochody osobowe 2015/S 150-276787 Sąd Apelacyjny w Krakowie (Zamawiający) reprezentowany

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.coi.gov.pl coi.ssdip.bip.gov.pl/ Warszawa: Dostawa papieru kserograficznego i do drukowania Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ippt.pan.pl/przetargi/ Warszawa: Prenumerata zagranicznych, specjalistycznych czasopism naukowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.stargard.pl Stargard Szczeciński: Usługa systematycznego sprzątania i utrzymywania czystości

Bardziej szczegółowo

31/0813/DN 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

31/0813/DN 1 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 31/0813/DN 1 Gdańsk: 31/0813/DN - Prenumerata czasopism zagranicznych na 2014 r. dla Biblioteki Głównej AWFiS w Gdańsku Numer ogłoszenia: 336014-2013; data zamieszczenia: 20.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.krus.gov.pl Bydgoszcz: Wymiana dźwigów osobowych wraz z remontem maszynowni i szybów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.starostwo.zywiec.pl Żywiec: Dostawa materiałów biurowych i druków akcydensowych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-11-08 15:11 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa oprogramowania i sprzętu informatycznego Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S

OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA S Warszawa: OG-3501-5/13- USŁUGA OCHRONY FIZYCZNEJ OBIEKTÓW I MIENIA SĄDU REJONOWEGO DLA WARSZAWY-MOKOTOWA W WARSZAWIE ORAZ USŁUGI KONWOJOWANIA GOTÓWKI I INNYCH WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH Numer ogłoszenia: 129520-2013;

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO

WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO (formularz - WZÓR )..., dnia... Nazwa Wykonawcy (pełnomocnika Wykonawców działających wspólnie):...... REGON... NIP...KRS... z siedzibą w:...... internet: http://... e-mail:...@... telefon...fax... I LO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-24 14:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl Ostrów Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na świadczenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU WYKONANIE REMONTU NAWIERZCHNI DROGI DOJAZDOWEJ DO ZAPLECZA TECHNICZNEGO W PORCIE LOTNICZYM RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. PLRzJ/ZZU/5400-01/16 Jasionka, dn.: 20.09.2016 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 942 Tel. 17/ 852 00 81 fax 17/ 852 07 09 ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.rprsosnowiec.pl Sosnowiec: Budowa budynku zaplecza garażowego wraz z infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Strona 1 z 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zut.com.pl Gdańsk: Opracowanie dokumentacji projektowej, w tym przeprowadzenie powtórnej

Bardziej szczegółowo

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S

PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:98394-2013:text:pl:html PL-Katowice: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2013/S 060-098394 Koleje Śląskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan. 1 z 8 2015-03-10 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Druk i sukcesywna dostawa

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane REMONT ŚWIETLIC WIEJSKICH W KRAKULICACH, BIAŁOGARDZIE, NOWĘCINIE ORAZ WICKU W GMINIE WICKO - realizowany w ramach projektu pt. Remont z wyposażeniem świetlic

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Ochrona mienia Instytutu (17/PN/2016/MO) Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Ochrona mienia Instytutu (17/PN/2016/MO) Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spartanska.pl Warszawa: Ochrona mienia Instytutu (17/PN/2016/MO) Numer ogłoszenia: 79398-2016;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku trzech broszur oraz zaproszeń

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej EURO, poniżej progów unijnych RI.II OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Powyżej 30 000 EURO, poniżej progów unijnych RI.II.272.33.2015 Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Starostwa Powiatowego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 8 2016-04-13 11:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.krakow.pl Kraków: Druk materiałów reklamowych według bieżącego zapotrzebowania

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-12-01 11:07 Kielce: Przetarg nieograniczony na świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia oraz prowadzenie Punktu Informacyjnego, sprzątanie terenów zewnętrznych i zielonych na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Dodatkowe informacje - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:231315-2011:text:pl:html PL-Łańcut: Usługi udzielania kredytu 2011/S 140-231315 Miasto Łańcut, Plac Sobieskiego 18, Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Święciechowa: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Święciechowa: Zakup energii elektrycznej Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.swieciechowa.pl/informacje/przetargi/125-zamowieniapubliczne/dostawy Święciechowa: Zakup energii

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-05-13 11:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.21blot.wp.mil.pl Świdwin: Dostawa koksu przemysłowo-opałowego do celów

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:299905-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Maszyny do przetwarzania danych (sprzęt) 2015/S 164-299905 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psychiatria.com Rybnik: Dostawa materiałów kontrolnych do międzynarodowej kontroli

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o przetargu nieograniczonym. o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8

OGŁOSZENIE. o przetargu nieograniczonym. o wartości powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Wersja archiwalna Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę energii elektrycznej do lokali, obiektów i na potrzeby oświetlenia drogowego Tucholskiej Grupy Zakupowej OGŁOSZENIE o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl 1 z 5 2015-04-22 15:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.com.pl Warszawa: Zakup usług polegających na redakcji językowej oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.laznianowa.pl Kraków: dostawa i wdrożenie oprogramowania komputerowego do zarządzania zbiorami

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: WYKONYWANIE USŁUG WPROWADZANIA DANYCH ORAZ DODATKOWYCH USŁUG BIUROWYCH W URZĘDZIE SKARBOWYM W BYTOMIU Bytom, dnia 18 stycznia 2013 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-1/2013/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA WYKONYWANIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844)

Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 31.10.2015, 2015/S 212-384844) 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:390776-2015:text:pl:html Polska-Jarocin: Olej napędowy 2015/S 214-390776 Jarocińskie Linie Autobusowe Spółka z o.o. w Jarocinie,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Dostawa komputerów i akcesoriów komputerowych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Wykonanie prac polegających na dostosowaniu części numerycznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu.

Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej. dotyczącej profilaktyki palenia tytoniu. 1 z 6 2015-10-01 13:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ 1 z 6 2015-11-12 13:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl/ Łódź: Dostawa licencji i wdrożenie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH

BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH BUDOWA BUDYNKU OSP W NACZĘSŁAWICACH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Bardziej szczegółowo