Rozdział I - Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział I - Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od r. od dnia zawarcia umowy W przypadku umow zawartych do r. obowiązuje od r. Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez FM Bank PBP S.A. Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz lokat terminowych oferowanych Klientom indywidualnym przez FM Bank PBP S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych oraz oszczędnościowych lokat terminowych oferowanych Klientom indywidualnym przez FM Bank PBP S.A. 2. Dla potrzeb Regulaminu użyte w nim wymienione poniżej określenia oznaczają: 1) Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39A, Warszawa, NIP: , REGON: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS: ) Bankowość Internetowa usługa pozwalająca Użytkownikowi na zdalne dysponowanie swoimi rachunkami na zasadach określonych w Regulaminie, 3) COK - Centrum Obsługi Klienta umożliwiające składanie dyspozycji dotyczących Rachunku oraz dostęp do informacji i usług bankowych, 4) Cashback - szczególny rodzaj transakcji gotówkowej polegającej na wypłacie gotówki w kwocie ograniczonej z Rachunku w punktach sprzedaży oznaczonych logiem Visa Cashback pod warunkiem dokonania w tym punkcie sprzedaży transakcji bezgotówkowej (np. zapłata za towar lub usługę), 5) Czytnik zbliżeniowy urządzenie działające w trybie on-line/off-line służące do realizowania transakcji zbliżeniowych, znajdujące się w punktach handlowo-usługowych akceptujący kartę z funkcjonalnością zbliżeniową (np. VISA PayWave) oznaczony logo organizacji płatniczej np. VISA. 6) CVV2/CVC2 3 cyfrowy numer zabezpieczający, widniejący na odwrocie karty wykorzystywany do transakcji kartowych dokonywanych na odległość tj. bez fizycznego przedstawienia karty. 7) Data waluty - moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek, 8) Dokument tożsamości dowód osobisty, paszport, karta pobytu, 9) Dyspozycja zlecenie płatnicze oraz innego rodzaju oświadczenia Klienta, 10) Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku w którym Bank prowadzi działalność operacyjną, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za dni wolne od pracy, 11) Dzień wolny Banku - dzień ustawowo wolny od pracy oraz sobota, 12) Dzień zapadalności Lokaty terminowej następny Dzień roboczy Banku po zakończeniu Okresu umownego, 13) Godzina graniczna godzina podana w Komunikacie, do której Bank przyjmuje określone zlecenia płatnicze w celu ich wykonania w danym Dniu roboczym; zlecenia złożone po upływie Godziny granicznej są traktowane jako złożone w następnym dniu roboczym, 14) IBAN - międzynarodowy standard określania sposobu numeracji rachunków bankowych zawierający identyfikator kraju oraz numer NRB rachunku, 15) Kapitał Lokaty terminowej kwota Lokaty terminowej powiększona o skapitalizowane odsetki, 16) Karta debetowa - karta płatnicza VISA, pozwalająca na dokonywanie transakcji w ciężar dostępnych środków na Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, wydawana przez Bank, na podstawie Umowy lub Wniosku o wydanie Karty płatniczej, 17) Karta z funkcją zbliżeniową karty wyposażone w antenę zbliżeniową umożliwiającą dokonywania transakcji zbliżeniowych ze specjalnym oznaczeniem dla karty VISA 18) Karta Wzoru Podpisu - dokument posiadający formę pisemną, zawierający imiona, nazwiska oraz podpisy osób fizycznych uprawnionych do dysponowania Rachunkiem, w tym właścicieli i współwłaścicieli, 19) Klient - osoba fizyczna (Rezydent lub Nierezydent) lub osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca stroną zawartej z Bankiem Umowy o prowadzenie rachunków bankowych lub występująca o zawarcie Umowy z Bankiem,, lub osoba wnioskująca o zawarcie takiej Umowy, 20) Komunikat Komunikat o godzinach granicznych dla zleceń płatniczych w obrocie krajowym i dewizowym, dostępny na Stronie internetowej Banku oraz w Oddziale Banku 21) Kurs referencyjny kurs wymiany walut publikowany w Tabeli kursów walutowych ogłaszanej przez FM Bank PBP S.A. lub kurs wymiany walut publikowany w Tabelach kursowych instytucji uczestniczących w rozliczeniu transakcji płatniczych, 22) Lokata terminowa rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzony przez Bank, umożliwiający Klientowi przechowywanie środków pieniężnych, 23) Nierezydent - osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania za granicą, 1

2 24) Numer PIN - poufny, osobisty numer identyfikacyjny przeznaczony do używania Karty debetowej w celu elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty, 25) NRB - polski standard określania sposobu numeracji rachunków bankowych składający się z 26 cyfr zawierających cyfry kontrolne, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku, 26) Odbiorca osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej, 27) Oddział Banku - jednostka organizacyjna Banku, w której prowadzona jest obsługa Klientów Banku, 28) Okres umowny - okres deponowania środków na rachunku Lokaty terminowej, 29) Pełnomocnik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych upoważniona przez Klienta do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Rachunku, 30) Współposiadacz Rachunku - Klient, dla którego Bank prowadzi rachunek wspólny, 31) Potwierdzenie Potwierdzenie otwarcia rachunku lub Potwierdzenie otwarcia lokaty terminowej stanowiące integralną część Umowy, 32) Polecenie zapłaty usługa płatnicza polegająca na obciążeniu zdefiniowaną kwotą Rachunku Klienta na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę, 33) Przelew krajowy - dyspozycja Klienta obciążenia przez Bank jego Rachunku kwotą w złotych i przekazania środków na zdefiniowany rachunek w innym banku krajowym, 34) Przelew wewnętrzny dyspozycja Klienta obciążenia przez Bank jego Rachunku i uznania innego Rachunku prowadzonego przez Bank, 35) Przelew wspólnotowy przelew realizowany w walutach państw członkowskich w obrocie z krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub na terenie RP, 36) Przelew niewspólnotowy każdy przelew inny niż przelew krajowy, wewnętrzny i wspólnotowy, 37) Rachunek - rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy (ROR) lub rachunek Lokaty terminowej prowadzony przez Bank na rzecz Klienta. 38) Rezydent - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych mająca miejsce zamieszkania w kraju, 39) Storna internetowa Banku strona internetowa Banku pod adresem 40) Środki dostępne - saldo Rachunku pomniejszone o kwoty ewentualnych blokad, w szczególności wynikających z transakcji przy użyciu Kart debetowych, 41) Tabela Oprocentowania - Tabela oprocentowania środków na rachunkach bankowych Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A., zawierająca wykaz i nazwy handlowe oraz oprocentowanie produktów oferowanych przez Bank, 42) Tabela Prowizji i Opłat - Tabela prowizji i opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. zawierająca wykaz i nazwy handlowe oraz warunki cenowe, terminy i waluty produktów i usług oferowanych przez Bank, 43) Transakcja płatnicza zainicjowana przez Klienta lub odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, 44) Transakcja Bezgotówkowa dokonanie płatności za towary lub usługi przy użyciu karty. Transakcja w terminalu zaopatrzonym w pin-pad może wymagać wprowadzenia numeru PIN. Do transakcji bezgotówkowych zalicza się również zasilenie konta telefonu pre-paid w bankomacie oraz transakcje na odległość, nie wymagających fizycznego przedstawienia Karty takich jak: telefoniczne, pocztowe i przez Internet, transakcje zbliżeniowe i transakcje typu CAT 45) Transakcja Gotówkowa wypłatę gotówkową w dowolnej walucie zrealizowaną przy użyciu Karty lub Rachunku Karty, w tym m.in. uzyskanie środków pieniężnych z banków lub z bankomatów oznaczonych logo Visa, oraz transakcje w ramach zakładów i transakcji dotyczących gier hazardowych, do wysokości dziennego limitu określonego przez Bank w Rdz. VIII 29 ust. 4 46) Transakcja zbliżeniowa (bezstykowa) transakcja bezgotówkowa zrealizowana przy wykorzystaniu Karty wyposażonej w funkcjonalność zbliżeniową(paywave) w przy jednoczesnym wykorzystaniu czytnika zbliżeniowego w punkcie akceptującym.. 47) Transakcja na odległość nie wymagają fizycznego przedstawienia karty w celu wykonania transakcji poprzez zaczytanie danych z chipa lub paska magnetycznego. Jest to transakcja bezgotówkowa dokonywana bez fizycznego przedstawiania Karty, polegająca na podaniu numeru Karty, daty ważności Karty i innych parametrów identyfikujących Posiadacza/Użytkownika lub Kartę, dających możliwość autoryzacji transakcji. 48) Umowa - umowa o prowadzenie Rachunków bankowych zawarta pomiędzy Bankiem a Klientem, 49) Unikatowy identyfikator nr NRB lub nr IBAN dostarczany przez Klienta lub Pełnomocnika przy zlecaniu dokonywania transakcji płatniczej lub numer karty płatniczej, 50) Użytkownik Karty osoba fizyczna, na rzecz której Bank wydaje Kartę debetową na podstawie wniosku złożonego przez Klienta. Dane Użytkownika Karty umieszczone są na awersie Karty debetowej. 51) Ustawa ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (DZ. U. nr 199, poz.1175) 52) Zdalne kanały obsługi - dostęp do wybranych produktów i usług oferowanych przez Bank, w szczególności poprzez serwis telefoniczny COK oraz Bankowość Internetową, zgodnie z odrębnymi regulacjami. 53) Zlecenie/Zlecenie płatnicze dyspozycja stanowiąca polecenie wykonania przez Bank transakcji płatniczej, 54) Zlecenie stałe zlecenie płatnicze o stałym terminie i kwocie, regulowane jednorazowo lub cyklicznie z Rachunku, dla którego Bank udostępnia taką usługę, po złożeniu przez Klienta odpowiedniej dyspozycji Postanowienia Regulaminu są wiążące dla Stron, o ile Umowa nie wprowadza odmiennych postanowień w tym zakresie. 2

3 2. Dla poszczególnych typów Rachunków, Bank może wydawać regulaminy określające warunki ich prowadzenia. Rozdział II - Rodzaje Rachunków 1. Bank prowadzi na podstawie Regulaminu i Umowy następujące Rachunki: 1) oszczędnościowo-rozliczeniowe, zwane dalej Rachunki ROR w: 4. a) złotych polskich - przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych Klienta oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych i obsługi Kart debetowych wydanych do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, otwierane na czas nieokreślony, b) walucie obcej - prowadzone w walucie obcej określonej przez Bank, przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych Klienta oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, otwierane na czas nieokreślony, 2) Lokat terminowych - przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych na warunkach określonych w Umowie oraz Potwierdzeniu. 3) oszczędnościowe, zwane dalej Rachunek oszczędnościowy przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych bez konieczności określenia okresu deponowania środków. 2. Bank otwiera i prowadzi Rachunki na rzecz osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne. 3. Bank otwiera i prowadzi Rachunki na rzecz Rezydentów lub Nierezydentów. 4. Bank może ograniczyć liczbę Rachunków danego typu otwieranych dla jednego Klienta oraz określić minimalne i maksymalne kwoty wpłat dla poszczególnych typów Rachunków. 5. Informacje o których mowa w ust. 4 podawane są do wiadomości Klientów Banku w komunikacie dostępnym w każdym Oddziale Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: Uprawnionymi do dysponowania Rachunkiem są Klienci, oraz Pełnomocnicy w granicach umocowania. W przypadku, gdy w trakcie trwania Umowy Klient zostanie ubezwłasnowolniony do dysponowania Rachunkiem w jego imieniu uprawniony jest należycie umocowany Przedstawiciel ustawowy po dostarczeniu oryginału dokumentu potwierdzającego ustanowienie Przedstawiciela ustawowego i wykonaniu czynności, o których mowa w Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Klienta mają odpowiednie zastosowanie do Przedstawiciela ustawowego. Rozdział III - Oprocentowanie Oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku ustalane jest przez Bank w stosunku rocznym. 2. Środki pieniężne znajdujące się na Rachunku oprocentowane są według: 1) zmiennej stopy procentowej - w przypadku Rachunków ROR, 2) stałej lub zmiennej stopy procentowej - w przypadku Lokat terminowych, 1. Oprocentowanie Lokat terminowych o stałym oprocentowaniu, w wysokości zgodnej z Tabelą Oprocentowania z dnia otwarcia rachunku Lokaty terminowej, jest stałe w trakcie Okresu umownego i nie ulega zmianie. 2. Odsetki stawiane są do dyspozycji Klienta w walucie Rachunku: 1) ostatniego dnia miesiąca poprzez dopisanie do stanu środków znajdujących się na Rachunku ROR ostatniego dnia miesiąca, 2) w Dniu zapadalności Lokaty terminowej. Jeżeli Dzień zapadalności Lokaty terminowej wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy odsetki stawiane są do dyspozycji Klienta w następnym dniu roboczym Środki pieniężne zgromadzone na Rachunku są oprocentowane: 1) od dnia uznania Rachunku zgodnie z 41 do dnia poprzedzającego wypłatę tych środków albo do dnia zamknięcia Rachunku, 2) od dnia wpływu środków na rachunek Lokaty terminowej do dnia zakończenia zadeklarowanego Okresu umownego włącznie - w przypadku Lokaty terminowej. 2. Środki pieniężne wpłacone i wypłacone w tym samym dniu nie podlegają oprocentowaniu. 8. Rachunek ROR oprocentowany jest według Tabeli Oprocentowania, w zależności od wysokości środków znajdujących się na Rachunku ROR w danym okresie. Szczegółowe wartości stawek procentowych oraz wysokości kwot, od których zależą stawki oprocentowania wskazane są w Tabeli Oprocentowania Oprocentowanie Rachunków o zmiennym oprocentowaniu może ulec zmianie w trakcie trwania Okresu umownego, jeżeli nastąpi zmiana któregokolwiek ze wskazanych poniżej czynników: 1) ogłaszanego przez GUS poziomu inflacji, 3

4 2) oprocentowania lokat międzybankowych dla lokat na rynku międzybankowym, 3) stóp procentowych NBP (stopy: redyskontowej lub kredytu lombardowego), 4) stóp LIBOR, WIBOR, WIBID lub EURIBOR dla jednomiesięcznych lokat na rynku międzybankowym, 5) poziomu rezerw obowiązkowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej, 6) rentowności rocznych bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. 2. Informację o obowiązującej Tabeli Oprocentowania Klient może uzyskać w Oddziałach Banku, na stronie internetowej Banku po adresem: oraz za pośrednictwem COK. 10. Dla wyliczeń związanych z oprocentowaniem środków przechowywanych na Rachunkach przyjmuje się że rok ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 11. Rozdział IV - Prowizje i opłaty 1. Za czynności związane z prowadzeniem i obsługą Rachunku Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości określonej w Tabeli Prowizji i Opłat. 2. W szczególnych przypadkach Bank zastrzega sobie prawo do odstąpienia od pobierania należnych prowizji i opłat. 3. Opłaty pobierane okresowo są należne Bankowi jedynie za okres obowiązywania Umowy. Opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi Stawki prowizji i opłat mogą ulegać zmianie, w szczególności w następstwie zmian kosztów świadczenia usług przez Bank. 2. Zmiany w Tabeli Prowizji i Opłat następują z zachowaniem trybu przewidzianego dla wprowadzania zmian w Regulaminie. 3. Informację o obowiązującej Tabeli Prowizji i Opłat Klient może uzyskać w Oddziałach Banku, na Stronie internetowej Banku oraz za pośrednictwem COK. 4. Bank zwolniony jest z obowiązku informowania o zmianach w Tabeli Prowizji i Opłat w przypadku: 1) wprowadzenia do oferty nowych produktów; 2) wprowadzenia zmian, które nie dotyczą produktów posiadanych przez Klienta. Rozdział V - Rachunki indywidualne i wspólne Dla jednego Klienta Bank może prowadzić kilka Rachunków. 2. Rachunek wspólny jest prowadzony wspólnie na rzecz dwóch Klientów, z zastrzeżeniem ust Rachunek wspólny nie może być prowadzony na rzecz Rezydenta i Nierezydenta oraz Nierezydentów posiadających różne statusy dewizowe Każdy z Współposiadaczy Rachunku wspólnego przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, aby: 1) każdy Współposiadacz Rachunku mógł dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku, 2) każdy Współposiadacz Rachunku mógł w każdym czasie dokonać zamknięcia Rachunku ze skutkiem dla pozostałych Współposiadaczy, 3) każdy Współposiadacz Rachunku ponosił solidarną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego zadłużenia powstałego na Rachunku ROR, 4) Bank ujawnił spadkobiercom jednego z Współposiadaczy Rachunku informacje stanowiące tajemnicę bankową, dotyczącą Rachunku. 2. Wszystkie Rachunki w ramach Umowy wspólnej otwierane są jako Rachunki wspólne. 15. W przypadku Rachunku wspólnego Współposiadacze Rachunku przyjmują do wiadomości, iż żaden z nich nie może ograniczyć w drodze złożonego sprzeciwu prawa do dysponowania Rachunkiem przez drugiego Współposiadacza Rachunku. 16. Środki zgromadzone na Rachunku wspólnym stanowią współwłasność w częściach równych niezależnie od proporcji rzeczywiście dokonywanych wpłat i wypłat poszczególnych Współposiadaczy Rachunku. 4

5 Bank nie przyjmuje dyspozycji jednego Współposiadacza Rachunku zakazującej przyjmowania dyspozycji innego Współposiadacza Rachunku. 2. W sytuacji, gdy nastąpi zbieg dyspozycji Współposiadaczy Rachunku, które całkowicie albo częściowo się wykluczają, Bank wstrzymuje realizację transakcji, a w sytuacji, gdy nie dojdzie do porozumienia między Współposiadaczami Rachunku Bank może wypowiedzieć Umowę. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykonania dyspozycji Współposiadacza Rachunku, co do których brak jest porozumienia pomiędzy Współposiadaczami Rachunku. 18. Bank nie dokonuje z Rachunku wspólnego zwrotu kosztów pogrzebu ani nie wykonuje dyspozycji na wypadek śmierci. Rozdział VI - Pełnomocnictwa do Rachunku Klient może ustanowić w formie pisemnej Pełnomocników do dysponowania Rachunkiem. 2. Pełnomocnictwo udzielane jest w drodze pisemnego oświadczenia złożonego przed Pracownikiem Banku albo notariuszem. 3. Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia pełnomocnictwa w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do jego prawidłowości. 4. Pełnomocnikiem może być tylko osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych. 5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za składane przez Pełnomocnika dyspozycje do Rachunku Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa powinien wskazywać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 2. Pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem postanowień 21 może zostać udzielone jako: 1) pełnomocnictwo rodzajowe - na mocy którego Pełnomocnik posiada uprawnienia określonego rodzaju, wskazane w treści pełnomocnictwa, 2) pełnomocnictwo jednorazowe - na mocy którego Pełnomocnik posiada uprawnienia do dokonania czynności wskazanej w treści pełnomocnictwa Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo do: 1) udzielania dalszych pełnomocnictw, 2) wydawania dyspozycji na wypadek śmierci Klienta, 3) zmiany, wypowiedzenia Umowy, 4) zamykania Rachunków. 2. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3-4 jest możliwe, o ile przewidziane zostały wprost w treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo wygasa: 22. 1) w przypadku odwołania pełnomocnictwa, 2) w przypadku śmierci Klienta lub Pełnomocnika, 3) w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych przez Pełnomocnika, 4) z chwilą ustania osobowości prawnej, upadłości lub likwidacji Pełnomocnika, nie będącego osobą fizyczną, 5) z upływem terminu, na jaki zostało udzielone, 6) po dokonaniu czynności, której dotyczy pełnomocnictwo jednorazowe, 7) z chwilą zamknięcia Rachunku, do którego pełnomocnictwo zostało udzielone, 8) najpóźniej w następnym Dniu roboczym Banku po otrzymaniu przez Bank odwołania pełnomocnictwa, przy czym Bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania dyspozycji wydanej przez osobę, której pełnomocnictwo zostało odwołane już w dniu doręczenia zawiadomienia Klient może w każdym czasie odwołać pełnomocnictwo. 2. Wszelkie dyspozycje Klienta związane z ustanowieniem lub odwołaniem pełnomocnictwa stają się skuteczne z chwilą przyjęcia przez Bank stosownej dyspozycji. Rozdział VII - Otwarcie Rachunku ROR 24. 5

6 1. W celu otwarcia Rachunku ROR konieczne jest okazanie Pracownikowi Banku przez Klienta zainteresowanego otwarciem Rachunku ROR dokumentu tożsamości oraz dodatkowo na żądanie Pracownika Banku innego dokumentu, a w przypadku cudzoziemców paszportu oraz ewentualnie karty pobytu. 2. W celu stosowania przez Bank stawki dla podatku dochodowego od dochodów z innych źródeł wynikającej z Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy RP a krajem rezydencji podatnika, Nierezydent może złożyć i aktualizować raz w roku certyfikat rezydencji. Nie złożenie oryginału certyfikatu skutkuje stosowaniem przez Bank stawki podatku wynikającej z obowiązujących w Polsce przepisów podatkowych. 3. Dokumenty wystawione za granicą, powinny być potwierdzone za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez: 1) nadanie klauzuli apostille zgodnie z Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze dnia 5 października 1961r. - Dz.U. z 2005 roku nr 112 poz. 938, 2) właściwą polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną (w przypadku gdy dane państwo nie jest stroną Konwencji, o której mowa w pkt 1). - z tym, że dokument pełnomocnictwa może zostać potwierdzony przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, niezależnie od tego, czy państwo w którym mieści się dana placówka dyplomatyczna jest stroną Konwencji, o której mowa w pkt 1, czy też nie. 4. Dokumenty wystawione w językach obcych muszą być składane w Banku wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie sporządzone przez tłumacza zagranicznego musi być poświadczone w sposób określony w ust Pracownik Banku uprawniony jest do sporządzenia kopii lub skanów dokumentów, o których mowa w Klient jest zobowiązany do złożenia przed Pracownikiem Banku wzoru podpisu na Karcie Wzoru Podpisu. 27. Podpis złożony na Karcie Wzoru Podpisu stanowi wzór podpisu do wszystkich dyspozycji składanych przez Klienta w formie pisemnej w odniesieniu do Rachunków i wszystkich produktów i usług bankowych, w tym również czynności dokonywanych przy użyciu Karty debetowej potwierdzanych podpisem, chyba że zawarte z Bankiem Umowy stanowią inaczej Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie podpisania Umowy przez Bank oraz Klienta. 2. Rachunek ROR otwierany jest na podstawie dyspozycji Klienta oraz po podpisaniu Potwierdzenia przez Bank oraz Klienta. 3. Dyspozycja o której mowa w ust. 2 może być złożona w Oddziale, za pośrednictwem Zdalnych kanałów obsługi lub w inny sposób akceptowany przez Bank. 4. Bank może odmówić zawarcia Umowy lub otwarcia Rachunku bez podania przyczyny. 29. Rozdział VIII - Karty debetowe 1. Na wniosek Klienta Bank wydaje do 5 Kart debetowych do Rachunku ROR w PLN. 2. Karty debetowe mogą być wydane na Klienta lub wskazanych przez niego Użytkowników Karty nie będących stroną Umowy. 3. Złożenie wniosku o wydanie Karty debetowej na rzecz Użytkownika Karty jest jednoznaczne z upoważnieniem go do korzystania z Rachunku ROR w zakresie dokonywania transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych w ramach środków dostępnych na Rachunku oraz limitów transakcyjnych Karty debetowej. Klient jest uprawniony do wydawania dyspozycji zmiany wysokości miesięcznych limitów transakcyjnych Karty debetowej. Zmiana miesięcznego limitu transakcyjnego Karty debetowej, numeru karty lub numeru PIN nie wymaga zmiany Umowy. 4. Korzystanie z Karty debetowej ograniczone jest do następujących limitów dziennych: 1) ilość wypłat gotówki - 10, 2) łączna dzienna wartość wypłat gotówki ,00 PLN, 3) ilość wszystkich transakcji dziennie - 15, 4) łączna dzienna wartość wszystkich transakcji ,00 PLN. 5. Karty debetowe umożliwiają dokonywanie w kraju i za granicą transakcji gotówkowych i bezgotówkowych ( w tym transakcji zbliżeniowych w przypadku wyposażenia karty Klienta w taką funkcjonalność) w punktach akceptujących oraz bankomatach oznaczonych symbolem Visa (dla transakcji zbliżeniowej znak Paywave)jak również transakcji typu Cashback w punktach oznaczonych logiem Visa Cashback. 6. Nieaktywne Karty debetowe oraz Numer PIN przesyłane są odrębnymi przesyłkami za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny Użytkownika Karty w ciągu 5 dni roboczych od wpłynięcia prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie karty płatniczej. 6

7 7. Po otrzymaniu przesyłki Użytkownicy Kart zobowiązani są upewnić się czy otrzymana Karta debetowa nie jest uszkodzona, nie nosi znaków użytkowania lub nie jest podpisana, oraz czy koperta zawierająca Numer PIN nie jest uszkodzona. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub podejrzeń że przesyłka mogła być wcześniej otwierana, Użytkownik Karty zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Bank. 8. Karty debetowe wymagają aktywacji zgodnie z instrukcją załączoną w przesyłce z Kartą debetową. 9. Karty debetowe wydawane są z trzyletnim okresem ważności. Data zakończenia okresu ważności wskazana jest na awersie Karty debetowej. Przed upływem terminu ważności Użytkownik otrzyma wznowioną Kartę debetową. Bank jest uprawniony do nie wznowienia Karty debetowej w przypadku, jeżeli na dwa miesiące przed upływem daty ważności Karty debetowej: 1) Karta debetowa nie została aktywowana, 2) Kartą debetową nie dokonano żadnej transakcji od minimum 12 miesięcy. 10. W przypadku nie wznowienia Karty debetowej, Klient uprawniony jest zwrócić się do Banku o wydanie kolejnej Karty debetowej dla wskazanego Użytkownika Karty. 11. Klient ma prawo zrezygnować z wznowienia wybranej Karty debetowej Informacja o rezygnacji z wznowienia Karty debetowej powinna być przekazana do Banku w formie pisemnej, co najmniej na 60 dni przed datą utraty ważności Karty debetowej. Brak takiego powiadomienia Bank potraktuje jako zgodę Klienta na wznowienie Karty debetowej. 12. Klient odpowiada za każdorazowe użycie Karty debetowej przez Użytkownika Karty, w tym za użycie z naruszeniem warunków Umowy. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do każdego Użytkownika Karty. Klient może zrezygnować z przyznanego prawa używania Karty debetowej przez Użytkownika Karty powiadamiając o tym Bank na piśmie i zwracając Bankowi daną Kartę debetową przecięta na pół i z uszkodzonym mikroprocesorem. 13. W przypadku rezygnacji z użytkowania Kart przez Użytkowników Kart, Bank dokonuje blokady Karty debetowej w dniu otrzymania dyspozycji Klienta. Karta debetowa może być również czasowo zablokowana przez Bank w przypadku zgłoszenia dyspozycji przez Klienta lub naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Karty lub Klienta. 14. Bank nie podnosi odpowiedzialności za brak akceptacji Karty debetowej przez punkty handlowe, pomimo oznaczenia ich jako akceptujących płatności bezgotówkowe kartami Visa. Podczas dokonywania transakcji Użytkownik Karty może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości poprzez okazanie Dokumentu tożsamości. 15. Użytkownik Karty jest zobowiązany do przechowywania podpisanych przez niego wszystkich dokumentów obciążeniowych na potwierdzenie dokonanych przez niego transakcji (w tym transakcji, które nie zostały zrealizowane) w celu sprawdzenia poprawności miesięcznego wyciągu. Są one również traktowane jako dowód w przypadku ewentualnych roszczeń reklamacyjnych. 16. Zlecenia transakcji kartowej będą autoryzowane przez użytkownika karty. Autoryzacja następuje poprzez: 16.1 wprowadzenie poufnego kodu np. nr PIN czy CVV2/CVC złożenie podpisu na dokumencie potwierdzającym dokonanie transakcji kartowej - podpis powinien być zgodny ze wzorem podpisu złożonym na karcie oraz złożonym w Banku; 16.3 podanie numeru karty i daty ważności karty i / lub poprzez podanie poufnego kodu np. nr PIN oraz imienia i nazwiska użytkownika karty wymaganych przy transakcjach na odległość 16.4 zbliżenie karty lub jej włożenie do urządzenia (zależnie od urządzenia). Bank informuje o zasadach przeprowadzania tego typu transakcji kartowych na stronie internetowej, Oddziale Banku i COK. 17. W przypadku otrzymania zapytania autoryzacyjnego, Bank udziela zgody na dokonanie transakcji kartowej do wysokości salda dostępnego Rachunku oraz do wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego oraz ustanawia blokadę autoryzacyjną na kwotę odpowiadającą kwocie transakcji kartowej. 18. W przypadku transakcji dokonywanych bez blokady autoryzacyjnej, saldo dostępne Rachunku będzie pomniejszone dopiero w chwili rozliczenia transakcji kartowej. Transakcje kartowe dokonywane bez blokady środków obejmują operacje bezgotówkowe, podczas których do systemu Banku nie wpłynęły zapytania autoryzacyjne. Transakcje kartowe bezgotówkowe mogą być dokonywane bez uwzględniania wartości salda dostępnego Rachunku, do którego Karta została wydana. Saldo dostępne Rachunku zostanie pomniejszone dopiero w chwili rozliczenia transakcji kartowej. W takim przypadku, na Rachunku może powstać saldo debetowe. 19. Transakcje bez blokady autoryzacyjnej mogą być realizowane w sytuacjach: 19.1 dokonywania operacji zbliżeniowych nie wymagających zatwierdzenia Numerem PIN w wysokości ustalonej przez Bank. Rozliczenie transakcji w przypadku braku środków na rachunku może spowodować przekroczenie kwoty stanu konta do wysokości 100 zł Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych niewymagających dodatkowego potwierdzenia numerem PIN przeprowadzanych na terenie Polski jest ustalana przez organizację VISA i wynosi 50 zł dla jednorazowej transakcji Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych poza granicami Polski jest ustalana odpowiednio przez organizacje VISA i może być różna od wysokości limitu obowiązującego na terenie Polski Bank zastrzega sobie prawo do nałożenia innych limitów kwotowych oraz ilościowych transakcji ze względów bezpieczeństwa. 20. Transakcje kartą są nieodwołalne po dokonaniu przez Użytkownika Karty autoryzacji transakcji. 7

8 21. Wszelkie Transakcje oraz Opłaty wyrażane są w złotych polskich. Wszelkie kwoty wyrażane w EUR wynikające z Transakcji lub Opłat oraz wszelkie Transakcje wykonane za granica zostaną przeliczone na złote polskie po kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku Zachodnim WBK S.A., prowadzącym na rzecz Banku usługi rozliczeniowe, na dzień obciążenia Rachunku Karty. 22. Wszelkie kwoty wyrażane w walucie obcej innej niż EUR wynikające z Transakcji lub Opłat oraz wszelkie Transakcje wykonane za granica zostaną przeliczone na EUR według kursu stosowanego przez Visa obowiązującego w dniu przedstawienia transakcji do rozliczenia przez punkty akceptujące. Następnie zostaną one przeliczone na złote polskie po kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku Zachodnim WBK S.A., prowadzącym na rzecz Banku usługi rozliczeniowe, na dzień obciążenia Rachunku Karty. 23. Karta debetowa i Rachunek ROR w PLN nie mogą być używane w sposób oraz w celach sprzecznych z prawem polskim lub, w przypadku transakcji wykonanych za granica, w celach sprzecznych z prawem danego kraju, w tym w celu nabycia nielegalnych towarów lub usług. Za niezgodne z prawem wykorzystanie Karty debetowej oraz zwrot na rzecz Banku lub na rzecz Visa wszelkich kwot lub wydatków poniesionych przez Bank lub Visa w wyniku takiego użycia odpowiada Klient. 24. Bank jest właścicielem wszystkich Kart debetowych. Na żądanie Banku Klient jest zobowiązany niezwłocznie zwrócić Bankowi Karty debetowe, przecięte na pół z uszkodzonym mikroprocesorem. 25. Bank ma prawo, bez uprzedniego zawiadamiania Klienta, odmówić autoryzowania lub realizacji jakiejkolwiek transakcji, w przypadku, gdyby skutkowało to naruszeniem niniejszego Regulaminu przez Klienta lub w przypadku, gdy Klient naruszył niniejszy Regulamin. 26. Klient oraz Użytkownicy Kart nie mogą ujawnić Numeru PIN osobom nieuprawnionym. Wszelkie ryzyko związane z nieuprawnionym ujawnieniem Numeru PIN przez Użytkownika Karty ponosi Klient. 27. Klient zobowiązany jest: 1) bezzwłocznie poinformować Bank o zmianach dotyczących jego danych, w szczególności dotyczących numeru telefonu oraz adresu zamieszkania (w tym adresu do korespondencji), 2) zapewnić, aby Karty debetowe zostały podpisane bezpośrednio po ich otrzymaniu i przestrzegać instrukcji dotyczących użycia i bezpiecznego przechowywania Kart debetowych, opublikowanych lub przekazanych Użytkownikom Kart przez Bank, w szczególności podjąć niezbędne środki służące zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń Karty debetowej, w tym przechowywać Kartę debetową z zachowaniem należytej staranności oraz nie udostępniać jej osobom nieuprawnionym. 3) należycie troszczyć się o Kartę debetową i Numer PIN, aby zapobiec oszustwom lub nieuprawnionemu ujawnieniu informacji zawartych na Karcie debetowej oraz Numeru PIN, 4) podjąć wszelkie uzasadnione działania w celu przechowywania Kart debetowych i Numeru PIN z zachowaniem należytej staranności, 5) nie pozwalać nieuprawnionym osobom korzystać z Karty debetowej zarówno z użyciem Numeru PIN jak i bez użycia Numeru PIN, 6) przez cały czas przechowywać w tajemnicy Numer PIN i nigdy nie zapisywać ani nie utrwalać w inny sposób Numeru PIN, ani nie przechowywać Karty debetowej razem z Numerem PIN; zapamiętać Numer PIN i zniszczyć zawiadomienie o Numerze PIN natychmiast po jego otrzymaniu, 7) podać Bankowi wszystkie posiadane informacje, dotyczące utraty, kradzieży lub niewłaściwego użycia Karty debetowej lub ujawnienia Numeru PIN oraz inne informacje, jakich Bank zażąda, pomocnych w odzyskaniu środków. Bank może zażądać od Klienta dokonania zgłoszenia w zakresie powyższych spraw na policję. Bank może przekazać policji wszelkie informacje, jakie uzna w tym zakresie za istotne. Karty debetowe zgłoszone jako zgubione, skradzione lub co do których istnieją przypuszczenia, że zostały użyte w sposób niewłaściwy w przypadku, gdy ponownie znajda się w posiadaniu Użytkownika Karty, nie mogą być dalej używane, lecz musza być przecięte na pół i niezwłocznie zwrócone Bankowi na adres podany na odwrocie Karty debetowej, 8) kierować do Banku wszelkie wątpliwości dotyczące użycia Karty debetowej w terminalu udostępnionym przez inną organizację. Bank może ujawnić danej organizacji, która udostępnia ten terminal informacje, jakie Bank uważa za niezbędne w celu rozstrzygnięcia jakiejkolwiek kwestii dotyczącej korzystania lub zamierzonego korzystania przez Użytkownika Karty z takiego terminalu. 28. Klient lub Użytkownik Karty ma obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia do Banku: zgubienia, kradzieży lub zniszczenia Karty debetowej, prawdopodobnego nienależytego korzystania z Karty debetowej z innego powodu, uzasadnionego podejrzenia Klienta, że inna osoba zna lub może znać Numer PIN lub że jakakolwiek nieuprawniona osoba zna lub może znać numer Karty debetowej lub gdy w historii operacji na Rachunku ROR znajduje się pozycja, która wydaje się nieprawidłowa. Klient powinien dokonać zgłoszenia do Banku telefonicznie pod numerem lub , podając informacje dotyczące numeru Karty debetowej, osoby zgłaszającej oraz okoliczności utraty, zniszczenia, kradzieży lub niewłaściwego korzystania z Karty debetowej. 29. Bank potwierdzi otrzymanie zgłoszenia telefonicznie, podając datę, godzinę i minutę otrzymania zgłoszenia. 30. W każdej z sytuacji określonej w ust. 22 Bank zablokuje możliwość korzystania ze wskazanej Karty debetowej Klient odpowiada za transakcje dokonane przez osoby, którym Klient lub Użytkownik Karty przekazał Kartę debetowa lub ujawnił numer Karty debetowej lub Numer PIN. 8

9 2. Klient odpowiada za transakcje dokonane przy użyciu utraconej Karty debetowej do czasu zgłoszenia Bankowi utraty lub kradzieży, do kwoty stanowiącej równowartość w PLN 150 EUR ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania transakcji, jeżeli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem: 1) posłużenia się utraconą przez Klienta albo skradzioną Klientowi Kartą debetową lub 2) przywłaszczenia Karty debetowej lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia zasad użycia i bezpiecznego przechowywania Kart debetowych, o których mowa w 29 ust. 21 pkt Klient nie odpowiada za transakcje dokonane przy użyciu utraconej Karty debetowej, w przypadku, gdy transakcje te wynikały z nienależytego wykonania zobowiązań przez Bank. 4. W każdym przypadku Klient odpowiada za Transakcje do których doprowadził umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków wynikającego z Umowy lub w wyniku niepodjęcia niezbędnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w 29 ust. 21 pkt 2, 5. Po dokonaniu zgłoszenia, o którym mowa w 29 ust. 22 Klient nie odpowiada za nieautoryzowane transakcje płatnicze, chyba że doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji. 6. Bank jest uprawniony do monitorowania wszelkich transakcji oraz prób dokonania transakcji za pomocą Karty debetowej, celem ochrony przed wykorzystaniem Karty debetowej przez osoby nieuprawnione. 7. W związku z korzystaniem z Karty debetowej lub z Rachunku ROR Klient może podlegać ochronie ubezpieczeniowej na warunkach określonych w odrębnych warunkach ubezpieczenia. Rozdział IX - Lokaty Terminowe Charakterystyka Lokat terminowych Bank prowadzi Lokaty terminowe w PLN oraz walucie wymienialnej o charakterze: 1) odnawialnym tzn. Lokata terminowa jest automatycznie odnawiana w Dniu zapadalności Lokaty terminowej na kolejny (taki sam) Okres umowny, na zasadach i warunkach obowiązujących dla danego rodzaju Lokaty terminowej w dniu odnowienia, 2) nieodnawialnym tzn. Lokata terminowa nie jest automatycznie odnawiana po upływie Okresu umownego. 2. Szczegółowe informacje określane przez Bank, dot.: 1) walut w jakich prowadzone są rachunki Lokat terminowych, 2) okresów, na jakie przyjmowane są wpłaty na rachunki Lokat terminowych, 3) minimalnych wkładów niezbędnych do otwarcia rachunków Lokat terminowych podawane są do wiadomości Klientów Banku w komunikacie dostępnym w każdym Oddziale Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: 32. Oprocentowanie środków 1. Środki zgromadzone na Lokacie terminowej oprocentowane są na zasadach określonych w Rozdziale III. 2. Klient jest uprawniony do negocjowania wysokości oprocentowania deponowanych środków, w przypadku ich wpłaty w kwocie nie niższej niż kwota minimalna określana w Tabeli Oprocentowania, na zasadach obowiązujących w Banku. 3. W przypadku rachunku Lokaty terminowej negocjowanej Okres umowny nie podlega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres. Otwarcie rachunku Lokaty terminowej Rachunek Lokaty terminowej jest otwierany na podstawie dyspozycji Klienta przekazanej do Banku na piśmie, ustnie lub elektronicznie określającej m.in.: 1) rodzaj Lokaty terminowej jaka będzie zakładana, 2) kwotę środków wpłacanych na rachunek Lokaty terminowej, 3) Okres umowny, 4) sposób zadysponowania środkami z rachunku Lokaty terminowej po zakończeniu Okresu umownego. 2. Rachunek Lokaty terminowej jest prowadzony w oparciu o Umowę oraz Potwierdzenie, po dokonaniu wpłaty środków na Lokatę terminową w zadeklarowanej wysokości. 3. Dniem otwarcia rachunku Lokaty terminowej jest dzień wpływu (zaksięgowania) środków w wysokości zadeklarowanej przez Klienta na rachunek Lokaty terminowej. W przypadku braku wpłaty środków na rachunek Lokaty terminowej w terminie określonym w Tabeli Oprocentowania, rachunek Lokaty terminowej ulega rozwiązaniu. 4. Rachunek Lokaty terminowej otwierany jest i prowadzony na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej części zastosowanie mają odpowiednie postanowienia niniejszego Regulaminu dot. Rachunku ROR. 6. Zmiany warunków Lokaty terminowej wymagają formy pisemnej, za wyjątkiem dyspozycji składanych za pośrednictwem COK. Dyspozycja zmiany warunków Lokaty terminowej powinna zostać złożona nie później niż na jeden Dzień roboczy Banku przed końcem Okresu umownego. 9

10 7. W trakcie trwania Lokaty terminowej Klient nie może zmienić Okresu umownego Lokaty terminowej Dokumentem potwierdzającym otwarcie rachunku Lokaty terminowej w Oddziale Banku, zawierającym m.in. informację o numerze rachunku Lokaty terminowej, na który ma zostać dokonana wpłata środków w zadeklarowanej kwocie, deklarowanej kwocie i oprocentowaniu jest Potwierdzenie. 2. Klient ponosi wszelkie konsekwencje wynikłe ze złożenia błędnej dyspozycji Klienta. 35. Wpłata i wypłata środków 1. Wpłaty i wypłaty środków na/ z rachunek/u Lokaty terminowej mogą być dokonywane w formie: 1) gotówkowej, z zastrzeżeniem, iż wpłaty i wypłaty w walucie innej niż PLN mogą być dokonywane wyłącznie w formie bezgotówkowej, 2) bezgotówkowej (przelew środków z innego rachunku) z zastrzeżeniem, że przelewy na kwotę inną niż kwota Lokaty terminowej będą zwracane na rachunek nadawcy przelewu. 2. W czasie obowiązywania Okresu umownego Lokaty terminowej Bank nie przyjmuje dodatkowych wpłat powiększających saldo rachunku Lokaty terminowej (dopłat do rachunku Lokaty terminowej). 3. Wypłata środków z Lokaty terminowej przed upływem Okresu umownego powoduje zamknięcie rachunku Lokaty terminowej ze skutkiem natychmiastowym oraz wypłatę odsetek od środków zgromadzonych na rachunku Lokaty terminowej w wysokości wskazanej w Tabeli Oprocentowania. 4. Wypłaty gotówkowe z Lokaty terminowej w kwocie podlegającej zgłoszeniu realizowane są na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 5. W przypadku dokonania przelewu środków na rachunek Lokaty terminowej w kwocie innej niż zadeklarowana, Bank zastrzega sobie prawo do zwrotu środków na rachunek nadawcy przelewu ze skutkiem określonym w 33 ust Wszelkie dyspozycje dot. rachunku Lokaty terminowej muszą być złożone zgodnie z zasadami obowiązującymi w Banku, a w przypadku dyspozycji pisemnych - podpisane zgodnie ze wzorem podpisu złożonym w Banku. Odnowienie rachunku Lokaty terminowej Początkiem następnego okresu obowiązywania Lokaty terminowej o charakterze odnawialnym jest Dzień zapadalności Lokaty terminowej. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 środki znajdujące się na rachunku Lokaty terminowej powiększone o odsetki naliczone za dany Okres umowny stanowią kwotę Lokaty terminowej zakładanej na kolejny okres obowiązywania Lokaty terminowej, z zastrzeżeniem postanowień ust W przypadku Lokat terminowych z dzienną kapitalizacją odsetek odnowienie odbywa się na następujących zasadach: 1) W przypadku lokat, których kwota Lokaty terminowej przekroczyła maksymalną kwotę lokaty, określoną w Tabeli oprocentowania, Bank dokona rozliczenia dotychczasowej Lokaty terminowej i otworzy dwie nowe Lokaty terminowe, jedną w wysokości maksymalnej kwoty lokaty określonej w Tabeli oprocentowania i drugą na pozostałą kwotę środków oraz wyśle do Klienta Potwierdzenie otwarcia Lokat terminowych. 2) W przypadku Lokat terminowych, których kwota nie przekroczyła maksymalnej kwoty lokaty, określonej w Tabeli oprocentowania, odnowienie nie wiąże się z rozliczeniem dotychczasowej Lokaty terminowej i jest dokonywane na kwotę Lokaty powiększoną o kwotę odsetek. 4. Klient posiadacz Rachunku Lokaty terminowej odnawialnej może wydać dyspozycję, iż po zakończeniu danego Okresu umownego odsetki skapitalizowane w Dniu zapadalności Lokaty terminowej zostaną przekazane na wskazany rachunek, a kwota Lokaty terminowej ulegnie przedłużeniu na kolejny Okres umowny. 5. Przyjmuje się następujące zasady odnawiania lokat założonych przed roku, w FM Bank PBP S.A. oraz lokat założonych w Polskim Banku Przedsiębiorczości S.A.: 1) Odnowienie lokat następuje na obowiązujących w dniu odnowienia warunkach określonych w Tabeli Oprocentowania, obowiązującym Regulaminie oraz obowiązującym Regulaminie otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną przez FM Bank PBP S.A. 2) W przypadku braku odmiennych dyspozycji Klienta, odnawialne depozyty Lokata Spinająca z oferty Polskiego Banku Przedsiębiorczości S.A. odnawiają się na warunkach produktu FM Lokata Spinająca na warunkach określonych w Tabeli oprocentowania 3) W przypadku braku odmiennych dyspozycji Klienta, odnawialne depozyty z oferty FM Bank PBP S.A. odnawiają się: a) Depozyty FM Lokata jako depozyty FM Lokata Spinająca na warunkach określonych w Tabeli oprocentowania Pozostałe produkty depozytowe jako depozyty pod nazwą zgodną z dotychczasową na warunkach określonych w Tabeli oprocentowania FM Bank PBP S.A. 10

11 1. Lokata terminowa ulega rozwiązaniu: Rozwiązanie Lokaty terminowej 38. 1) w Dniu zapadalności Lokaty terminowej - w przypadku Lokaty terminowej o charakterze nieodnawialnym, 2) w dniu określonym przez Klienta - w przypadku złożenia przez Klienta dyspozycji zamknięcia Lokaty terminowej przed upływem Okresu umownego, 3) z zachowaniem okresu wypowiedzenia, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 2. Jeżeli Okres umowny Lokaty terminowej oznaczony jest w miesiącach, zakończenie Okresu umownego następuje w ostatnim miesiącu w dniu poprzedzającym dzień, który datą odpowiada dniowi otwarcia Lokaty terminowej, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było, z ostatnim dniem tego miesiąca. 3. W przypadku Lokat terminowych o Okresie umownym wyrażonym w dniach, termin kończy się z upływem ostatniego dnia Okresu umownego. 4. W sytuacji, gdy dzień zamknięcia rachunku Lokaty terminowej lub Dzień zapadalności Lokaty terminowej wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy wypłata środków może nastąpić w najbliższym dniu roboczym. 5. Sposób zadysponowania środkami z rachunku Lokaty terminowej określany jest przez Klient w momencie jej zakładania i może on zostać zmieniony przez Klienta przed końcem okresu Lokaty terminowej w formie dyspozycji złożonej na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 6. Jeżeli Klient nieodnawialnej Lokaty terminowej nie określił sposobu zadysponowania środkami po upływie Okresu umownego lub przekazanie środków zgodnie z dyspozycją Klienta nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Banku, środki z Lokaty terminowej przechowywane są po upływie Okresu umownego na nie oprocentowanym rachunku. Rozdział X Rachunek oszczędnościowy Rachunek oszczędnościowy służy do gromadzenia środków pieniężnych. 2. Maksymalna liczba rachunków, które mogą być otwarte dla jednego Klienta jest określana w Tabeli Oprocentowania. 3. Rachunek Oszczędnościowy udostępnia wszystkie funkcjonalności Rachunku ROR, z wyjątkiem: 1) kart płatniczych 2) limitu kredytowego w rachunku 4. Przy otwieraniu Rachunku Oszczędnościowego w Oddziale nie jest wymagane posiadanie innego rachunku w FM Banku. 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej części zastosowanie mają odpowiednie postanowienia niniejszego Regulaminu w zakresie jakim odnosi się on do Rachunku ROR. Rozdział XI - Dysponowanie Rachunkiem ROR Klient lub Pełnomocnik może składać zlecenia płatnicze do Rachunku ROR w formie: 1) wpłat gotówkowych, 2) wypłat gotówkowych (a w przypadku Rachunku ROR w PLN również przy użyciu Karty debetowej), 3) przelewów jednorazowych, 4) zleceń stałych, 5) polecenia zapłaty. 2. Wpłaty na Rachunek ROR mogą być dokonywane w formie bezgotówkowej albo gotówkowej, z zastrzeżeniem ust Wpłaty na Rachunek ROR w formie gotówkowej realizowane są we wszystkich Oddziałach Banku, jednostkach innych banków oraz urzędach pocztowych, z zastrzeżeniem, że wpłaty na Rachunek ROR prowadzony w walucie obcej przyjmowane są w Oddziałach Banku w złotych polskich. W przypadku wpłaty gotówkowej na Rachunek ROR prowadzony w walucie obcej Bank dokonuje przewalutowania kwoty wpłaty na walutę Rachunku ROR według obowiązującej w Banku Tabeli kursów walut. 4. Wpłaty na Rachunek ROR w formie bezgotówkowej mogą być dokonywane w drodze przelewu z innego rachunku. Dyspozycja bezgotówkowa złożona do Rachunku ROR jest realizowana w walucie tego Rachunku ROR. 5. W przypadku, gdy przelew na Rachunek ROR został dokonany w walucie innej niż waluta Rachunku ROR, Bank dokonuje przewalutowania kwoty przelewu na walutę Rachunku ROR według obowiązującej w Banku Tabeli kursów walut. 6. Klient może dokonać przewalutowania składając dyspozycję przelewu między Rachunkiem ROR w złotych polskich a Rachunkiem ROR w walucie obcej oferowanej przez Bank albo Rachunkiem ROR w walucie obcej a Rachunkiem ROR w złotych polskich lub Rachunkiem ROR w innej walucie obcej oferowanej przez Bank. 7. Dyspozycja gotówkowa złożona w Oddziale Banku do Rachunku ROR jest realizowana w złotych polskich. 8. Bank wykonuje dyspozycje płatnicze (uznaniowe i obciążeniowe) identyfikując strony rozliczenia na podstawie numerów rachunków bankowych, zgodnych ze standardami NRB/ IBAN, wskazanych w zleceniach płatniczych. 9. Za podstawę identyfikacji w rozliczeniach międzybankowych przyjmuje się numer rachunku bankowego w standardzie NRB/ IBAN Rozliczenia gotówkowe (wpłaty i wypłaty) Bank realizuje na podstawie dyspozycji: 11

12 1) ustnej, potwierdzonej podpisem osoby upoważnionej do dysponowania Rachunkiem zgodnie ze złożonym w Banku wzorem podpisu na wydruku potwierdzającym dokonanie rozliczenia gotówkowego, 2) złożonej na odpowiednim formularzu Banku podpisanym przez osobę upoważnioną do dysponowania Rachunkiem zgodnie ze złożonym w Banku wzorem podpisu. Klient zobowiązany jest poinformować Bank o wpływach na Rachunek z tytułu rent i emerytur otrzymywanych z zagranicy na miesiąc przed pierwszym wpływem Z zastrzeżeniem ust. 2, wypłaty z Rachunku ROR mogą być dokonywane w formie gotówkowej, bezgotówkowej i w przypadku Rachunku ROR w złotych polskich przy użyciu Kart debetowych. 2. Wypłaty gotówkowe z Rachunku ROR realizowane są w złotych polskich. W przypadku wypłaty gotówkowej z Rachunku ROR prowadzonego w walucie obcej Bank dokonuje przewalutowania kwoty wypłaty według obowiązującej w Banku Tabeli kursów walut. 3. Wypłaty z Rachunku ROR w formie bezgotówkowej mogą być dokonywane na podstawie jednorazowych dyspozycji oraz poleceń zapłaty i zleceń stałych, z zastrzeżeniem ust Rozliczenia bezgotówkowe dokonywane są: 1) w obrocie krajowym na podstawie polecenia przelewu, 2) w obrocie dewizowym w formie realizacji polecenia wypłaty, 3) zapłaty Kartą debetową, a także innych dyspozycji obciążeniowych złożonych na obowiązujących w Banku formularzach lub innych formularzach, zaakceptowanych przez Bank. 5. Szczegółowa lista usług oferowanych przez Bank określona jest w Tabeli Prowizji i Opłat. 6. Bank, z zastrzeżeniem ust. 7. wykonuje dyspozycje płatnicze do końca dnia roboczego następującego po dniu w którym została złożona dyspozycja z zastrzeżeniem, że dyspozycja została złożona przed upływem Godziny granicznej określonej w Komunikacie. Dyspozycje złożone po godzinie granicznej są traktowane jako złożone kolejnego dnia roboczego. 7. Dyspozycje złożone w formie papierowej będą wykonane najpóźniej j drugiego dnia roboczego po dniu złożenia dyspozycji przez Klienta, przy czym zastosowanie znajdują postanowienia ust. 6. w części odnoszącej się do Godziny granicznej Jeżeli odrębne regulacje nie stanowią inaczej, uznanie Rachunku Klienta, z zastrzeżeniem 41 ust 6 i 7, następuje: 1) w dniu wpłaty gotówki w Banku, 2) w dniu złożenia przez zleceniodawcę dyspozycji uznania Rachunku - dla rozliczeń wewnątrzbankowych, 3) w dniu uznania rachunku Banku - dla wszystkich zleceń, z zastrzeżeniem pkt. 4), 4) w dniu uznania rachunku Banku lub następnego dnia roboczego zgodnie z godzinami granicznymi podanymi w Komunikacie dla przelewów niewspólnotowych 2. Jeżeli inne regulacje nie stanowią inaczej, obciążenie Rachunku, z zastrzeżeniem ust.3, następuje: 1) w dniu wypłaty gotówki w Banku, 2) w dniu złożenia przez zleceniodawcę dyspozycji obciążenia Rachunku - dla rozliczeń wewnątrzbankowych, z zastrzeżeniem pkt 4, 3) z datą waluty nie wcześniejszą niż moment, w którym rachunek ten został faktycznie obciążony kwotą transakcji płatniczej - dla rozliczeń wewnątrzbankowych innych niż wskazane w ust. 2 oraz rozliczeń międzybankowych, z zastrzeżeniem pkt 4, 4) w dniu wskazanym przez zleceniodawcę dla wszystkich zleceń, dla których zleceniodawca określił późniejszą datę wykonania dyspozycji obciążenia Rachunku niż data wpływu dyspozycji do Banku, 3. Jeżeli dzień wskazany przez zleceniodawcę jest dniem wolnym Banku, dyspozycja zostanie wykonana w najbliższym dniu roboczym Banku następującym po dniu wskazanym przez zleceniodawcę. 4. Jeżeli realizacja dyspozycji uznania lub obciążenia wymaga dokonania wyjaśnień lub uzupełnień, dyspozycja zostanie wykonana po spełnieniu warunków umożliwiających jej realizację. 5. Dyspozycję obciążenia Rachunku w rozliczeniach międzybankowych Bank przekazuje do rozrachunku najpóźniej w następnym Dniu roboczym Banku liczonym od dnia obciążenia Rachunku. Dyspozycje złożone w dniu nie będącym dniem roboczym instytucji dokonującej rozliczeń zostaną przekazane do rozrachunku najpóźniej w najbliższym dniu roboczym tej instytucji. Bank określa w Tabeli Prowizji i Opłat: 43. 1) kwotę gotówki w złotych polskich której wypłata wymaga uprzedniego zgłoszenia oraz 2) okres wyprzedzenia, z jakim Klient zobowiązany jest zgłosić w Banku wypłatę, o której mowa w pkt

13 1. Klient lub Pełnomocnik może dysponować środkami pieniężnymi do wysokości środków dostępnych znajdujących się na Rachunku ROR. 2. Jeżeli wykonanie obciążenia Rachunku spowodowało przekroczenie salda środków dostępnych skutkujące powstaniem niedozwolonego zadłużenia, Bank nalicza od takiego zadłużenia odsetki wskazane w Tabeli Oprocentowania. 3. W sytuacji wystąpienia niedozwolonego zadłużenia na Rachunku ROR odsetki obliczane są od dnia wystąpienia zadłużenia do dnia poprzedzającego dzień, w którym nastąpiła spłata zadłużenia. 4. Klient ma obowiązek niezwłocznego dokonania wpłaty na Rachunek ROR, co najmniej w wysokości powodującej spłatę niedozwolonego zadłużenia, o którym mowa w ust Brak spłaty niedozwolonego zadłużenia w terminie, o którym mowa w ust. 4 powoduje, iż w dniu następnym zadłużenie to staje się zadłużeniem przeterminowanym Klient lub Pełnomocnik może zlecić Bankowi na stałe lub jednorazowo przekazywanie w przyszłym terminie na wskazany rachunek bankowy określonej kwoty w granicach środków dostępnych. 2. Zlecenie stałe oznacza automatyczne przekazywanie z Rachunku ROR określonej kwoty na wskazany rachunek bankowy, w terminach wskazanych w dyspozycji Klienta lub Pełnomocnika. 3. Zlecenie jednorazowe oznacza jednokrotne przekazanie z Rachunku ROR kwoty określonej przez Klienta lub Pełnomocnika na wskazany rachunek bankowy we wskazanym terminie. 4. Jeżeli data realizacji zlecenia wypada w innym dniu niż Dzień roboczy Banku, Bank realizuje zlecenia i obciąża Rachunek ROR kwotą zlecenia w najbliższym dniu roboczym. 5. Jeżeli na dzień realizacji zlecenia na Rachunku ROR brak będzie środków na pokrycie zlecenia lub na prowizję z tego tytułu z zastrzeżeniem ust. 6, realizacja zlecenia nie dojdzie do skutku. 6. Realizacja zlecenia stałego jest uzależniona od zapewnienia wystarczających środków do wykonania dyspozycji z uwzględnieniem należnych Bankowi prowizji i opłat. W przypadku braku wystarczających środków na Rachunku ROR w dniu realizacji zlecenia stałego Klient ma możliwość określenia dopuszczalnych dni zaległych, w obrębie których Bank będzie podejmował próby realizacji zlecenia stałego przez kolejne Dni robocze Banku licząc od następnego dnia po dniu realizacji zlecenia stałego. 7. W przypadku braku środków wystarczających do realizacji zlecenia stałego Bank niezwłocznie informuje Klienta o odmowie wykonania dyspozycji z Rachunku i jej przyczynach. 8. Odwołanie zlecenia jednorazowego jak i zlecenia stałego, o którym mowa w ust. 1, będzie miało skutek od następnego dnia roboczego, o ile zostanie złożone przed upływem godziny granicznej określonej w Komunikacie Klient lub Pełnomocnik może złożyć polecenie przelewu na wskazany rachunek bankowy dowolnej kwoty w granicach środków dostępnych. 2. Jeżeli w dniu realizacji polecenia przelewu brak będzie na Rachunku ROR środków dostępnych na pokrycie danego przelewu realizacja przelewu nie dojdzie do skutku Rozliczenia w formie polecenia zapłaty prowadzone są przez Bank na podstawie przepisów ustawy Prawo bankowe, ustawy o usługach płatniczych, przepisów regulujących działalność Krajowej Izby Rozliczeniowej S.A. w zakresie przeprowadzania rozrachunków międzybankowych oraz porozumienia zawartego pomiędzy bankami krajowymi, będącymi uczestnikami rozliczeń w formie poleceń zapłaty. 2. Przeprowadzanie rozliczeń w formie polecenia zapłaty jest możliwe pod warunkiem udzielenia przez Klienta Zgody na obciążanie rachunku Klienta przez Odbiorcę w umownych terminach, stanowiącej autoryzację wszystkich przyszłych transakcji polecenia zapłaty objętych zgodą, na obciążanie rachunku Klienta w formie polecenia zapłaty, z tytułu określonych zobowiązań, dla których ustalono identyfikator płatności. 3. Klient może odwołać Zgodę na obciążanie rachunku poprzez złożenie pisemnej dyspozycji w Oddziale Banku najpóźniej na jeden dzień roboczy poprzedzający termin płatności Klient lub Pełnomocnik składający dyspozycję w Oddziale Banku identyfikowany jest na podstawie dokumentu tożsamości. 2. Bank wykona dyspozycję Klienta lub Pełnomocnika, jeżeli wzór podpisu zgodny jest ze wzorem podpisu złożonym w Banku. 3. Dyspozycja zawierająca wzór podpisu niezgodny ze wzorem podpisu złożonym w Banku nie zostanie zrealizowana Podpis na Karcie Wzoru Podpisu Klient składa przy podpisywaniu Umowy, zgodnie z Pełnomocnik, który otrzymał pełnomocnictwo wzór podpisu składa na formularzu pełnomocnictwa. 13

14 3. Zmiana wzoru podpisu Klienta albo Pełnomocnika wymaga złożenia nowego wzoru podpisu w Oddziale Banku. Jeżeli zmiana wzoru została spowodowana zmianą danych osobowych, wymagane jest również przedłożenie dokumentów potwierdzających tę zmianę Transakcje płatnicze Bank realizuje na podstawie: 1) dyspozycji ustnej, potwierdzonej podpisem osoby upoważnionej do dysponowania Rachunkiem zgodnie ze złożonym w Banku wzorem podpisu na wydruku potwierdzającym dokonanie rozliczenia, 2) dyspozycji złożonej na odpowiednim formularzu Banku podpisanym przez osobę upoważnioną do dysponowania Rachunkiem zgodnie ze złożonym w Banku wzorem podpisu, 3) zlecenia transakcji płatniczej złożonej zgodnie z Regulaminem korzystania ze Zdalnych kanałów obsługi przez klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A., 4) transakcji wykonanych Kartą debetową. 2. Dyspozycje na podstawie których Bank realizuje transakcje płatnicze powinny być sporządzone w sposób trwały, staranny, bez skreśleń i poprawek, w sposób nie budzący wątpliwości co do treści tytułu dyspozycji. 3. Bank przyjmuje do realizacji przelewy wewnętrzne oraz przelewy krajowe w godzinach określonych w Komunikacie. 4. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego jest moment, w którym zlecenie płatnicze złożone przez Klienta zostało otrzymane przez Bank. W przypadku, gdy Bank otrzymuje zlecenie płatnicze Klienta w dniu wolnym od pracy, z zastrzeżeniem ust. 5, uznaje się, że zlecenie płatnicze zostało otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu. 5. Bank podaje w formie Komunikatu informację o nieprzekraczalnym przypadającym pod koniec dnia roboczego momencie, po którym otrzymane zlecenie płatnicze uznaje się za otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu. 4. Bank ma prawo odmówić wykonania dyspozycji, w szczególności w następujących przypadkach: 1) wystąpienia uzasadnionych wątpliwości co do autentyczności zlecenia płatniczego, 2) braku wolnych środków pieniężnych do wykonania dyspozycji na rachunku, włącznie z należnymi Bankowi opłatami/prowizjami, 3) jeżeli podpisy i/lub pieczątka firmowa (jeżeli jest stosowana) są niezgodne z Kartą Wzorów Podpisów lub autoryzacja transakcji przez Zdalne kanały obsługi nie została wykonana prawidłowo, 4) gdy numer rachunku nie spełnia wymogów określonych dla standardu NRB/IBAN, 5) niezgodności w dyspozycji lub braku tytułu płatności, 6) gdy wydana dyspozycja jest niezgodna z postanowieniami Umowy lub przepisami prawa, 7) awarii systemu informatycznego Banku uniemożliwiającej prawidłowe wykonanie dyspozycji. 5. Bank informuje Klienta o odmowie wykonania dyspozycji z rachunku i jej przyczynach Klient w celu zrealizowania transakcji płatniczej zobowiązany jest do podania unikatowego identyfikatora drugiej strony transakcji. Bank nie odpowiada za skutki zrealizowania transakcji płatniczej, jeżeli została ona wykonana zgodnie z podanym przez Klienta unikatowym identyfikatorem. 2. W przypadku stwierdzenia błędnego lub niezgodnego z dyspozycją zapisu księgowego na Rachunku, będącego konsekwencją zdarzenia leżącego po stronie Banku, Bank będzie uprawniony dokonać korekty bez obowiązku uzyskania odrębnej dyspozycji/zgody Klienta i bez względu na czas, jaki upłynął od daty błędnego lub niezgodnego z dyspozycją zapisu księgowego Klient nie może odwołać zlecenia płatniczego od chwili jego otrzymania przez Bank, z zastrzeżeniem ustępów poniższych. 2. Klient może odwołać jednorazową lub stałą dyspozycję, o których mowa w 45 ust. 2 i 3, nie później niż do końca dnia roboczego poprzedzającego uzgodniony dzień wykonania. 3. Po upływie terminów określonych w ust. 1 i 2 zlecenie płatnicze można odwołać wyłącznie, jeżeli uzgodnią to między sobą Bank i Klient. 4. Bank może pobrać opłatę za odwołanie zlecenia zgodnie z obowiązującą Tabeli Prowizji i Opłat. 5. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszają odrębnych uregulowań obowiązujących między Bankiem i Klientem, dotyczących sposobu i procedury udzielania i wycofywania zgody na wykonanie transakcji płatniczej. 1. Bank nie ponosi odpowiedzialności za: 53. 1) niezrealizowaną dyspozycję w przypadku, gdy jej treść zawiera nieprawidłowe lub niepełne dane w zakresie numeru rachunku beneficjenta oraz tytułu płatności, 2) zwłokę lub brak wykonania zlecenia płatniczego, która wynikła z braku odpowiedniego dostępnego salda w momencie wykonywania zlecenia płatniczego. 3) niewykonanie lub zwłokę w wykonaniu dyspozycji spowodowaną działaniem siły wyższej, tj. nieprzewidzianymi okolicznościami, niezależnymi od Banku, spowodowanymi działaniami władz państwowych de iure, de facto, rozruchami, zamieszkami, wojną, powstaniem, strajkiem, aktem terroru, katastrofą naturalną, awarią łączy telefonicznych, łączy internetowych czy też niezawinioną przerwą w łączności. 14

15 2. Bank nie będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek straty Klienta wynikające ze zmiany kursu wymiany walut w chwili wykonywania płatności zagranicznych i w krajowym obrocie dewizowym. 3. W przypadku gdy zlecenie płatnicze jest składane przez Klienta jako płatnika, Bank ponosi wobec Klienta odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, z zastrzeżeniem postanowień 29 ust. 21 pkt 2 oraz postanowień ust. 10 i ust. 11 niniejszego paragrafu, chyba że Bank udowodni, że rachunek banku beneficjenta został uznany zgodnie z 41 ust Jeżeli Bank ponosi odpowiedzialność zgodnie z ust. 3, niezwłocznie przywraca obciążony rachunek bankowy do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej. 5. Jeżeli rachunek Banku został uznany przez bank płatnika w terminach wskazanych w 41 ust 6-7 Bank ponosi odpowiedzialność wobec Klienta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej. 6. Jeżeli Bank ponosi odpowiedzialność zgodnie z ust. 5, niezwłocznie uznaje rachunek bankowy Klienta jako beneficjenta odpowiednią kwotą w celu doprowadzenia rachunku bankowego do stanu, jaki istniałby, gdyby nie miało miejsca niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej. 7. W przypadku niewykonanej lub nienależycie wykonanej transakcji płatniczej, zainicjowanej przez Klienta jako płatnika, Bank, bez względu na odpowiedzialność ponoszoną na mocy ust. 3, podejmuje na wniosek Klienta niezwłoczne działania w celu prześledzenia transakcji płatniczej i powiadamia Klienta o ich wyniku. 8. Odpowiedzialność Banku, o której mowa powyżej, obejmuje także opłaty, prowizje oraz odsetki, którymi został obciążony Klient w rezultacie niewykonania lub nienależytego wykonania transakcji płatniczej. 9. Jeżeli unikatowy identyfikator podany przez Klienta jest nieprawidłowy, Bank nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej. Bank jest jednak obowiązany podjąć działania w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej. Bank ma prawo pobrać opłatę za odzyskanie środków zgodnie z Tabelą opłat i prowizji. 10. Odpowiedzialność Banku za niewykonanie lub nienależyte wykonanie transakcji płatniczej, jest wyłączona jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zlecenia płatniczego Klient wynika z innych przepisów prawa. 11. Bank ma prawo odmówić wykonania każdej dyspozycji, gdy zaistnieją wątpliwości, co do tożsamości osoby składającej dyspozycję, autentyczności dyspozycji lub jej zgodności z przepisami prawa. 12. Bank zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby składającej dyspozycje na podstawie dokumentu tożsamości oraz dodatkowych dokumentów. 54. Klient może samodzielnie i bez ograniczeń dysponować środkami dostępnymi, a ewentualne ograniczenie może wynikać z zajęcia Rachunku albo prowadzenia z Rachunku egzekucji. 55. Przelewy wspólnotowe 1. Bank realizuje Przelewy wspólnotowe w określonych walutach obcych oraz w złotych polskich. 2. Lista walut oraz termin realizacji przelewów wspólnotowych określony jest w Tabeli Prowizji i Opłat, dostępnej na Stronie internetowej Banku. 3. Bank realizuje Przelewy wspólnotowe jedynie na zlecenie i na rzecz Klientów posiadających w Banku Rachunek. 56. Przelewy wspólnotowe wychodzące Klient może złożyć: 1. na formularzu papierowym w Oddziałach Banku, 2. w formie elektronicznej poprzez system Bankowości Internetowej, 3. telefonicznie poprzez COK. 57. Bank realizuje przelewy wspólnotowe wychodzące, otrzymane i przyjęte do realizacji do godziny granicznej określonej w Komunikacie, poprzez uznanie rachunku banku odbiorcy do końca dnia roboczego następującego po dniu otrzymania, z zastrzeżeniem Bank realizuje przelewy wspólnotowe w trybie pilnym poprzez uznanie rachunku banku otrzymującego płatność w dacie otrzymania Zlecenia, pod warunkiem jego otrzymania do godziny granicznej dla trybu pilnego określonej w Komunikacie oraz spełnienia przez zlecenie warunków określonych dla trybu pilnego Rachunek Klienta obciążany jest należnymi opłatami, prowizjami i kosztami banku z tytułu realizacji transakcji płatniczej najwcześniej w dniu realizacji złożonego Zlecenia. 7. Do rozliczeń z Klientem Bank stosuje kursy walut z dnia realizacji Zlecenia przez Bank, zgodnie z obowiązującą Tabelą kursów walut FM Bank PBP S.A., bądź kursy indywidualnie ustalone z Klientem. 8. Tabela kursów walut FM Bank PBP S.A. dostępna jest na Stronie internetowej Banku 15

16 Rozdział XII - Zdalne kanały obsługi Klient może składać dyspozycje odnoszące się do Rachunku z wykorzystaniem Zdalnych kanałów obsługi w zakresie określonym przez Bank. 2. Bank umożliwia dostęp do wybranych produktów i usług oferowanych przez Bank za pośrednictwem: 1) serwisu telefonicznego COK, 2) Bankowości Internetowej. 61. Dyspozycje do Rachunku składane przy pomocy Zdalnych kanałów obsługi realizowane są zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie korzystania ze Zdalnych kanałów obsługi przez Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A.. Rozdział XIII - Wyciągi oraz kontrola salda Rachunku ROR Bank informuje Klienta o saldach i operacjach dokonanych na Rachunku, wysyłając wyciąg z Rachunku na wskazany adres korespondencyjny w sposób i z częstotliwością oraz w terminie określonym w Potwierdzeniu otwarcia rachunku. 2. W przypadku nieokreślenia terminu, o którym mowa w ust.1 wyciąg będzie wysyłany w cyklach miesięcznych. 3. Klient może złożyć pisemną dyspozycję stosowania innego niż określony w ust. 1 sposób informowania o zmianach stanu Rachunku i ustaleniu salda. 4. Wyciąg zawiera w szczególności następujące informacje: 1) umożliwiające Klientowi zidentyfikowanie transakcji płatniczej, 2) o kwocie transakcji płatniczej w walucie, w które obciążono lub uznano rachunek Klienta, lub w walucie, w której zostało złożone Zlecenie płatnicze, 3) o kursie walutowym zastosowanym w danej transakcji płatniczej po przeliczeniu walut, jeżeli transakcja płatnicza wiązała się z przeliczeniem walut, 4) o dacie waluty zastosowanej przy uznaniu i obciążeniu rachunku lub o dacie otrzymania dyspozycji. 5. Wyciąg może być generowany: 1) w formie zbiorczego zestawienia sporządzanego w cyklach miesięcznych, 2) po każdej zmianie salda na Rachunku na koniec dnia. 6. Wyciąg może być przekazywany Klientowi listem zwykłym. 7. Klient obowiązany jest niezwłocznie informować Bank o nieotrzymaniu wyciągu. 8. Klient jest obowiązany na bieżąco uzgadniać stan swego Rachunku na podstawie otrzymanych wyciągów. W przypadku stwierdzenia niezgodności salda rachunku, Klient powinien zgłosić ten fakt niezwłocznie po dniu otrzymania wyciągu, z zastrzeżeniem 76 ust. 2. Rozdział XIV - Odstąpienie, wypowiedzenie, rozwiązanie Umowy oraz dokonywanie zmian w Umowie Umowa jest zawierana na czas nieokreślony. 2. Umowa może być wypowiedziana przez każdą ze Stron, w formie pisemnej, z zastrzeżeniem postanowień 56: 1) w związku z przyjętym przez Bank wnioskiem o zamknięcie wszystkich Rachunków otwartych w ramach Umowy lub 2) z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia - w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Klienta. 3) z zachowaniem 2-miesięcznego okresu wypowiedzenia - w przypadku wypowiedzenia Umowy przez Bank. 3. W przypadku zawarcia Umowy poza Bankiem (pracownik Banku lub osoba upoważniona przez Bank zawiera Umowę z Klientem poza Oddziałem), Klient może od niej odstąpić bez podania przyczyny odstąpienia, składając w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy oświadczenie, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. 4. W przypadku zawarcia Umowy z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość bez jednoczesnej obecności Stron, Klient może od niej odstąpić w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy składając oświadczenie, którego treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu Z zastrzeżeniem ust. 2, Klient może wypowiedzieć Umowę w każdym czasie, 2. W konsekwencji wypowiedzenia Umowy przez Klienta, wraz z upływem okresu wypowiedzenia następuje zamknięcie przez Bank wszystkich produktów posiadanych w Banku przez Klienta, prowadzonych przez Bank na podstawie Umowy. 3. W wypowiedzeniu Klient powinien wskazać rachunek, na który Bank ma przekazać środki znajdujące się na Rachunku. 4. Posiadacz zobowiązany jest do spłaty całości zadłużenia wraz z należnymi odsetkami, opłatami i prowizjami do końca okresu wypowiedzenia. W przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym, Posiadacz rachunku jest zobowiązany do 16

17 niezwłocznego uregulowania płatności. Bank jest uprawniony, bez odrębnej Dyspozycji Klienta i niezależnie od innych Dyspozycji Klienta, do zaspokojenia swoich należności z wpływów na rachunki Klienta prowadzone w Banku Bank może wypowiedzieć Umowę lub zamknąć Rachunek tylko z ważnych przyczyn, którymi w szczególności są następujące okoliczności: 1) brak obrotów na Rachunku poza okresowym dopisywaniem odsetek i ich wypłatą utrzymujący się przez okres 12 miesięcy lub braku wpływów na Rachunek rozliczeniowy przez okres minimum 6 miesięcy, 2) nie uregulowanie w przeciągu 3-miesięcy należnych prowizji i opłat, o których mowa w 11 ust. 1, 3) powzięcie przez Bank podejrzenia, że za pośrednictwem Rachunku do obrotu wprowadzane są środki pochodzące z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł lub wykorzystywanie Rachunku niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu w tym w szczególności wykorzystywanie Rachunku dla celów prowadzonej działalności gospodarczej. 4) brak środków pieniężnych na Rachunku w wysokości umożliwiającej pobranie należnych Bankowi opłat i prowizji, 5) zmiany zasad otwierania i prowadzenia Rachunków określonych w Umowie, niniejszym Regulaminie oraz w Regulaminie korzystania ze zdalnych kanałów dostępu przez klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A., 6) brak utrzymywania przez Klienta minimalnej kwoty na Rachunku, jeżeli obowiązek utrzymywania takiej kwoty na rachunku został określony przez Bank, 7) naruszenie przez Klienta warunków Umowy, 8) nie wywiązywania się Klienta z innych niż wynikające z Umowy, zobowiązań wobec Banku, 9) utrata zaufania Banku do Klienta wynikająca z działań Klienta sprzecznych z przepisami prawa innych niż wymienione w pkt Bank może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 1) podania przez Klienta nieprawdziwych danych w związku z zawartą Umową, 2) niedokonania przez Posiadacza rachunku spłaty zadłużenia przeterminowanego, o którym mowa w 44 w wymaganym przez Bank terminie, 3. Bank wypowiada Umowę na piśmie, podając przyczynę wypowiedzenia oraz informuje Klienta o konieczności wskazania rachunku, na który powinny zostać przekazane środki znajdujące się na Rachunku. 4. W przypadku określonym w ust. 2 Umowa rozwiązuje się z chwilą doręczenia Klientowi pisma zawierającego oświadczenie woli Banku o rozwiązaniu Umowy. W przypadku braku możliwości doręczenia wypowiedzenia, termin wypowiedzenia rozpoczyna się z datą zwrotu Bankowi niedostarczonej przesyłki z wypowiedzeniem Umowy. 5. W przypadku Rachunku indywidualnego Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą dostarczenia do Banku skróconego odpisu aktu zgonu Klienta bądź uzyskania od organu wypłacającego świadczenie (z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo uposażenia w stanie spoczynku) pisemnej informacji o śmierci Klienta. 6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Rachunek wspólny nie ulega zamknięciu i zostaje przekształcony na Rachunek indywidualny pozostałego Współposiadacza Rachunku. Do dyspozycji pozostałego Współposiadacza Rachunku Bank stawia połowę środków pieniężnych zgromadzonych na Rachunku według stanu aktualnego na dzień uzyskania informacji, o której mowa w ust. 5. Pozostała część środków pieniężnych wypłacana jest zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale XIV. 7. Zmiana Stron Umowy po stronie Współposiadaczy Rachunku wspólnego wymaga zgody Współposiadaczy Rachunku oraz zgody Banku. 8. Rozwiązanie Umowy skutkuje zamknięciem wszystkich Rachunków otwartych w ramach Umowy. 9. Zmiany dokonane w zakresie: 1) wprowadzenia nowych produktów lub usług, w szczególności wprowadzenia lub zmiany nazwy handlowej, 2) Tabeli Prowizji i Opłat, w tym jej nazwy 3) Treści Regulaminu, w tym jego nazwy, nie wymagają podpisania aneksu do Umowy. 66. Termin wypowiedzenia Umowy rozpoczyna swój bieg od dnia doręczenia pisma zawierającego wypowiedzenie Umowy Klient przed upływem terminu wypowiedzenia zobowiązany jest zwrócić otrzymane w związku z zawarciem Umowy Karty debetowe, uregulować wszelkie należności wobec Banku, podjąć środki pozostające na Rachunkach albo wskazać rachunek, na który Bank ma przekazać środki znajdujące się na Rachunkach w dniu rozwiązania Umowy. 2. W sytuacji gdy Klient nie podejmie środków pozostających na Rachunkach, ani nie wskaże rachunku, na który Bank ma przekazać środki znajdujące się na Rachunkach w dniu następnym po dniu rozwiązania Umowy, Bank ma prawo przelać je na nieoprocentowany rachunek bankowy. Rozdział XV - Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci - Zwrot kosztów pogrzebu. Wypłata środków po śmierci Klienta 17

18 Klient posiadacz Rachunku indywidualnego może polecić pisemnie Bankowi dokonanie po jego śmierci wypłaty z Rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej, przy czym kwota wypłaty, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku 2. Klient, który składa lub złożył dyspozycję, o której mowa w ust. 1 jest zobowiązany do informowania Banku o dyspozycjach wkładem na wypadek śmierci składanych w innych bankach Wypłata z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu następuje na podstawie aktu zgonu Klient oraz oryginałów rachunków i faktur dokumentujących poniesienie kosztów pogrzebu. 2. Wypłata dokonywana jest w gotówce lub przelewem na wskazany numer rachunku osobie, która poniosła koszty pogrzebu i przedłożyła dokumenty, o których mowa w ust Bank z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu wypłaca środki w wysokości nieprzekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku Po powzięciu przez Bank wiarygodnej informacji na temat śmierci Klienta, Bank: 1) w przypadku rachunku indywidualnego, zamyka Rachunek indywidualny i w przypadku występowania dodatniego salda na Rachunku, przekazuje środki na bezpłatny i nieoprocentowany rachunek techniczny Banku. 2) w przypadku rachunku wspólnego, przekształca rachunek w rachunek indywidualny żyjącego współposiadacza dotychczasowego rachunku wspólnego i w przypadku występowania dodatniego salda na Rachunku, przekazuje połowę środków zgromadzonych na rachunku wspólnym na bezpłatny i nieoprocentowany rachunek techniczny Banku. 3) w przypadku lokat terminowych, zamyka lokatę przed terminem kapitalizując na rachunku naliczone odsetki. W przypadku lokat terminowych wspólnych, Bank proponuje założenie nowej lokaty dla połowy środków na dotychczasowych warunkach. 2. Powyższe uprawnienie Banku nie wpływa na pobieranie należnych prowizji i opłat oraz dokonywanie potrącenia wierzytelności Banku z wierzytelnością o zwrot środków zgromadzonych na Rachunku. 3. Dla środków zgromadzonych przez zmarłego Klienta Bank otwiera jeden rachunek techniczny niezależnie od liczby rachunków i lokat terminowych, które były prowadzone dla zmarłego Klienta. Środki zgromadzone na rachunkach walutowych są przewalutowywane według kursu Banku obowiązującego w dniu wykonania operacji. 4. Ze środków zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 1 realizowane są wypłaty z tytułu zwrotu kosztów pogrzebu, dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz spadkobrania, maksymalnie do łącznej wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku. 5. Spadkobiercy Klienta nabywający prawa i obowiązki majątkowe zobowiązani są do przedstawienia Bankowi oryginalnego odpisu skróconego aktu zgonu lub jego notarialnie poświadczonej kopii oraz odpisu lub jego notarialnie poświadczonej kopii prawomocnego postanowienia sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku po Kliencie, względnie aktu poświadczenia dziedziczenia. 6. Wszyscy spadkobiercy, o których mowa w ust. 2 mają obowiązek złożenia dyspozycji dotyczącej przelania lub wypłaty środków zgromadzonych na Rachunku oraz zamknięcia Rachunku. Po spełnieniu powyższych przesłanek Bank zwalnia blokadę rachunku, jeśli została ustanowiona. Rozdział XVI - Postanowienia końcowe Korespondencję dotyczącą Rachunku Bank wysyła na ostatni adres do korespondencji podany przez Klienta. 2. Klient ma obowiązek pisemnego zgłaszania Bankowi każdej zmiany adresu korespondencyjnego oraz zmiany innych danych podanych Bankowi. 3. W przypadku nie powiadomienia Banku o zmianach określonych w ust. 2 Bank nie odpowiada za wynikłe z tego tytułu szkody. 4. Bank ma prawo żądać od Klienta aktualizacji danych, o których mowa w ust Wszelkie dokumenty składane przez Klienta w Banku muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego Informacje dotyczące zmian Regulaminu, Tabeli Prowizji i Opłat oraz Regulaminu korzystania ze zdalnych kanałów dostępu przez klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. przekazywane są Klientowi razem z comiesięcznym wyciągiem salda Rachunku ROR lub za pośrednictwem Bankowości Internetowej albo na adres poczty elektronicznej Klienta, a w przypadku Klientów nie posiadających Rachunku ROR w Banku oraz dostępu do Bankowości Internetowej informacja dotycząca zmian Regulaminu wysyłana jest na ostatni adres do korespondencji podany przez Klienta lub w inny sposób uzgodniony z Klientem, nie później niż: 18

19 1) 14 dni przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, w przypadku zapisów dotyczących Rachunków lokat terminowych 2) 2 miesiące przed proponowaną data wejścia w życie zmian w przypadku pozostałych zapisów. 3) 2. Niezależnie od korespondencji, o której mowa w ust. 1, Bank podaje informacje dotyczące zmiany Regulaminu w Oddziałach Banku, na stronie internetowej Banku po adresem: oraz za pośrednictwem COK. 3. Jeżeli przed proponowaną datą wejścia w życie zmian Klient nie zgłosi Bankowi pisemnego sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Klient wyraził na nie zgodę; 4. Klient ma prawo, przed datą proponowanego wejścia w życie zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat; 5. W przypadku gdy Klient zgłosi sprzeciw zgodnie z ust 3, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat Bank przestrzega obowiązku zachowania tajemnicy informacji dotyczących stron Umowy oraz czynności bankowych dokonywanych na podstawie Umowy na zasadach określonych w ustawie Prawo bankowe i Ustawie o ochronie danych osobowych. 2. Udzielenie przez Bank informacji dotyczących Rachunku następuje wyłącznie w przypadkach określonych Prawem bankowym. 1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji: 1) osobiście w Oddziale Banku; 74. 2) w formie pisemnej na adres: FM Bank PBP S.A., ul. Solec 38, Warszawa, z dopiskiem reklamacja ; 3) telefonicznie za pośrednictwem COK pod numerem lub Klient niezwłocznie powiadamia Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach płatniczych. Jeśli Klient nie powiadomi Banku o takich transakcjach płatniczych w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia rachunku bankowego albo od dnia, w którym transakcja miała być wykonana, roszczenia Klienta względem Banku przysługujące z tego tytułu wygasają 3. Bank rozpatruje oraz udziela pisemnej odpowiedzi na złożoną reklamację bezzwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty jej wpływu. 4. Bank przekazuje odpowiedź na złożoną reklamacje za pośrednictwem poczty lub w inny sposób uzgodniony każdorazowo z Klientem. 5. Termin o którym mowa w ust. 3 może ulec wydłużeniu w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, wymagających dodatkowych wyjaśnień lub nieotrzymania wszelkich niezbędnych informacji o czym Bank niezwłocznie poinformuje Klienta wraz z podaniem powodów opóźnienia i nowym terminem rozpatrzenia reklamacji Organem sprawującym nadzór nad Bankiem jest Komisja Nadzoru Finansowego. 2. Klient może wnieść skargę na działanie Banku do: 1) Komisji Nadzoru Finansowego, 2) Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich, 3) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, 4) Miejskiego, Powiatowego Rzecznika Konsumenta W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego i Prawa bankowego. 2. Umowa i inne dokumenty dotyczące Umowy zostały sporządzone w języku polskim. Polska wersja językowa tych dokumentów stanowi wyłączną podstawę ich interpretacji. 3. Korespondencja i wszelkie zawiadomienia, informacje oraz inne komunikaty będą przekazywane Klientowi w języku polskim 4. Wszelkie spory pomiędzy Bankiem a Posiadaczem rachunku rozstrzyga właściwy miejscowo i rzeczowo sąd powszechny. 5. Klient ma prawo złożyć wniosek o rozstrzygniecie sporu powstałego w związku z Umowa bezpośrednio do Bankowego Arbitra Konsumenckiego działającego przy Związku Banków Polskich. 6. Bank uprawniony jest do: 1) nagrywania za pomocą elektronicznych nośników informacji wszystkich rozmów telefonicznych z Klientem lub Użytkownikiem karty oraz do wykorzystywania takich nagrań do celów dowodowych, 2) telefonicznego kontaktowania się z Klientem lub Użytkownikiem karty, 3) odmowy przyjęcia telefonicznej dyspozycji w przypadku wątpliwości co do tożsamości Klienta/ Użytkownika karty. 19

20 Załącznik nr 1 do Regulaminu rachunków bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez FM Bank PBP S.A Imię i nazwisko:. Adres zamieszkania:.... Numer Rachunku:. FM Bank PBP S.A. Ul. Domaniewska 39A Warszawa Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Ja niżej podpisana/y, oświadczam, że odstępuję od Umowy zawartej w dniu pomiędzy FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Solec 38. Niniejsze oświadczenie zostało przedstawione Bankowi w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy.. Miejscowość, data Podpis Klienta FM Bank PBP S.A. Regulamin obowiązuje od dnia 20

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych

Regulamin Rachunków Lokat Terminowych Regulamin Rachunków Lokat Terminowych SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 11.12.2013 r. Jacek Gębala Tadeusz Dubiański Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne REG: Regulamin rachunków lokat terminowych Strona 1 z 5 Regulamin rachunków lokat terminowych w Powszechnej Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich

Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich Regulamin rachunków lokat terminowych wieloletnich KAPITAŁ" SpółSpielcpel Kajy ajpcpssnoęciowo-kresytowel im. Powjtańców Śląjkich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 8 kwietnia 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie

Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Bank Spółdzielczy w Łaszczowie REGULAMIN INTERNETOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1 Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy w Łaszczowie Internetowych lokat oszczędnościowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla Klientów Private Banking mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ SUPERLOKATA W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Oleśnica, październik 2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin terminowej lokaty oszczędnościowej Superlokata

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych Załącznik NR 1 do Uchwały 23/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty).

W okresie umownym utrzymywania rachunku lokaty nie będą przyjmowane wpłaty uzupełniające (dopłaty). Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych emax lokata w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. obowiązuje od 25 marca 2014r. 1/6 Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KONTA CLICK

WZÓR UMOWY KONTA CLICK WZÓR UMOWY KONTA CLICK Poniższe umowy zawarte zostały w dniu. pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich

REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich REGULAMIN rachunku lokaty TWOJA INWESTYCJA SKOK im. Powstańców Śląskich I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunku lokaty terminowej Inwestycja, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu

Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu Regulamin lokowania środków w ING Banku Śląskim S.A. za pośrednictwem Systemu 16 grudnia 2015 Definicje 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. ING Bank ING Bank Śląski Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 1. Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej. I. Postanowienia ogólne (bez funkcji rozliczeniowej) Zał. nr 1 do Zarz.8/12 Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą.

I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem lub,,lokatą. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO - KREDYTOWEJ ARKA I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 17/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w SOŚNICOWICACH REGULAMIN LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ STANDARD W ZŁOTYCH SOŚNICOWICE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWA RAFINERIA (bez funkcji rozliczeniowej) Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej Rafineria I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady prowadzenia przez Spółdzielczą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych

Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych Lokata terminowa Komunikat dla posiadaczy terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych 1/3 lokat prowadzone przez Bank 1. Rodzaje rachunków lokat oferowanych i prowadzonych przez Bank jako indywidualne

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Opłat i Prowizji BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Postanowienia ogólne 1. BIZ Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat,

1) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, mogących mieć wpływ na wysokość prowizji i opłat, Tabela Prowizji i Opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. Postanowienia ogólne 1. Na zlecenie Klienta FM Bank PBP S.A. zwany dalej Bankiem może wykonać inne czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w Żaganiu Załącznik do Uchwały Nr 31/03/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie

rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Z a łącznik do Uchwały Zarządu nr 7 z dnia 27.12.2004 r. REGULAMIN rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej im. Unii Lubelskiej w Lublinie Lublin 2004 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART

Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku SMART Tabela Oprocentowania, Opłat i Prowizji Rachunków w Banku Prowizje i Opłaty dla rachunków Klientów indywidualnych EU Otwarcie i prowadzenie 0 PLN 0 EUR 0 0 - pierwszy przelew w miesiącu kalendarzowym za

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Suwałkach Nr 165 /2013 z dnia 18.04.2013 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ebanknet DLA POSIADACZY RACHUNKÓW BANKOWYCH Suwałki,

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W WALUCIE POLSKIEJ I W WALUTACH WYMIENIALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot Regulaminu i definicje Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Załącznik nr 1 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pekao S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Jowisz I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku

KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych Meritum Banku KOMUNIKAT z dnia 17.08.2015 r. dotyczący oprocentowania rachunków bankowych I. Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe i oszczędnościowe dla Klientów Indywidualnych Nazwa Konto z Gwarancją Konto Oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji)

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Obowiązuje od 4 lipca 2013 r. do dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym

Załącznik Nr 5 do SIWZ. Umowa - wzór. Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez. z siedzibą w Ząbkach. zwanym dalej Zamawiającym Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu pomiędzy: Miastem Ząbki /Jednostka Organizacyjna reprezentowana przez z siedzibą w Ząbkach zwanym dalej Zamawiającym a Bankiem z siedzibą w zwanym dalej Bankiem, w

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 22 grudnia 2016 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 22 grudnia 2016 r. Duma Przedsiębiorcy 1/19 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH obowiązuje od 22 grudnia 2016 r. TERMINOWE LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ

REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Załącznik nr1 do Uchwały Zarządu nr132/2011 z dnia 28.07.2011 roku REGULAMIN OTWIERANIA LOKAT TERMINOWYCH POPRZEZ INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło, lipiec 2011 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD

Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD Regulamin Indywidualnych Kont Spółdzielczych STANDARD SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWEJ JAWORZNO W JAWORZNIE Data zatwierdzenia: Podpisy Zarządu: 18.09.2012 r. Jacek Gębala, Jerzy Pazdan Dokument

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

REGULACJE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULACJE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULACJE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Spis treści Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych dla Klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA 3 Regulamin świadczenia usług bankowości elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania, prowadzenia i zamykania Kont dla osób fizycznych przez Euro Bank S.A. 2. W sprawach

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W BANKU SMART POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W BANKU SMART POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W BANKU SMART POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy Regulamin Terminowych lokat oszczędnościowych otwieranych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października 2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/15 1. Oprocentowanie TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (zaktualizowana w dniu 13 października ) LOKATY TERMINOWE L.p. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ZPZ nr A/59/2015

Załącznik do ZPZ nr A/59/2015 Załącznik do ZPZ nr A/59/2015 REGULAMIN RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH LOKAT TERMINOWYCH STANDARDOWYCH I RENTIERSKICH OPROCENTOWANYCH WEDŁUG ZMIENNYCH STAWEK OPROCENTOWANIA OBSŁUGIWANYCH PRZEZ BANK PEKAO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH I KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH I KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH I KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W PKO BANKU POLSKIM SA Spis treści DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 Rozdział 1. Definicje 2 Rozdział 2. Zawarcie umowy rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA REGULAMIN RACHUNKÓW LOKACYJNYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W PKO BANKU POLSKIM SA Część I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin Rachunków lokacyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw w PKO

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242

PARAFKA Data modyfikacji: 2 września 1505261242 Umowa o rachunek bankowy oraz o świadczenie innych usług bankowych Nr zawarta w dniu roku, pomiędzy: Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo