Rozdział I - Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdział I - Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Obowiązuje: w przypadku umów zawartych od r. od dnia zawarcia umowy W przypadku umow zawartych do r. obowiązuje od r. Regulamin rachunków bankowych oferowanych Klientom indywidualnym przez FM Bank PBP S.A. Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz lokat terminowych oferowanych Klientom indywidualnym przez FM Bank PBP S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościoworozliczeniowych oraz oszczędnościowych lokat terminowych oferowanych Klientom indywidualnym przez FM Bank PBP S.A. 2. Dla potrzeb Regulaminu użyte w nim wymienione poniżej określenia oznaczają: 1) Bank - FM Bank PBP S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39A, Warszawa, NIP: , REGON: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy, KRS: ) Bankowość Internetowa usługa pozwalająca Użytkownikowi na zdalne dysponowanie swoimi rachunkami na zasadach określonych w Regulaminie, 3) COK - Centrum Obsługi Klienta umożliwiające składanie dyspozycji dotyczących Rachunku oraz dostęp do informacji i usług bankowych, 4) Cashback - szczególny rodzaj transakcji gotówkowej polegającej na wypłacie gotówki w kwocie ograniczonej z Rachunku w punktach sprzedaży oznaczonych logiem Visa Cashback pod warunkiem dokonania w tym punkcie sprzedaży transakcji bezgotówkowej (np. zapłata za towar lub usługę), 5) Czytnik zbliżeniowy urządzenie działające w trybie on-line/off-line służące do realizowania transakcji zbliżeniowych, znajdujące się w punktach handlowo-usługowych akceptujący kartę z funkcjonalnością zbliżeniową (np. VISA PayWave) oznaczony logo organizacji płatniczej np. VISA. 6) CVV2/CVC2 3 cyfrowy numer zabezpieczający, widniejący na odwrocie karty wykorzystywany do transakcji kartowych dokonywanych na odległość tj. bez fizycznego przedstawienia karty. 7) Data waluty - moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano Rachunek, 8) Dokument tożsamości dowód osobisty, paszport, karta pobytu, 9) Dyspozycja zlecenie płatnicze oraz innego rodzaju oświadczenia Klienta, 10) Dzień roboczy - dzień od poniedziałku do piątku w którym Bank prowadzi działalność operacyjną, z wyłączeniem dni uznanych ustawowo za dni wolne od pracy, 11) Dzień wolny Banku - dzień ustawowo wolny od pracy oraz sobota, 12) Dzień zapadalności Lokaty terminowej następny Dzień roboczy Banku po zakończeniu Okresu umownego, 13) Godzina graniczna godzina podana w Komunikacie, do której Bank przyjmuje określone zlecenia płatnicze w celu ich wykonania w danym Dniu roboczym; zlecenia złożone po upływie Godziny granicznej są traktowane jako złożone w następnym dniu roboczym, 14) IBAN - międzynarodowy standard określania sposobu numeracji rachunków bankowych zawierający identyfikator kraju oraz numer NRB rachunku, 15) Kapitał Lokaty terminowej kwota Lokaty terminowej powiększona o skapitalizowane odsetki, 16) Karta debetowa - karta płatnicza VISA, pozwalająca na dokonywanie transakcji w ciężar dostępnych środków na Rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, wydawana przez Bank, na podstawie Umowy lub Wniosku o wydanie Karty płatniczej, 17) Karta z funkcją zbliżeniową karty wyposażone w antenę zbliżeniową umożliwiającą dokonywania transakcji zbliżeniowych ze specjalnym oznaczeniem dla karty VISA 18) Karta Wzoru Podpisu - dokument posiadający formę pisemną, zawierający imiona, nazwiska oraz podpisy osób fizycznych uprawnionych do dysponowania Rachunkiem, w tym właścicieli i współwłaścicieli, 19) Klient - osoba fizyczna (Rezydent lub Nierezydent) lub osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca stroną zawartej z Bankiem Umowy o prowadzenie rachunków bankowych lub występująca o zawarcie Umowy z Bankiem,, lub osoba wnioskująca o zawarcie takiej Umowy, 20) Komunikat Komunikat o godzinach granicznych dla zleceń płatniczych w obrocie krajowym i dewizowym, dostępny na Stronie internetowej Banku oraz w Oddziale Banku 21) Kurs referencyjny kurs wymiany walut publikowany w Tabeli kursów walutowych ogłaszanej przez FM Bank PBP S.A. lub kurs wymiany walut publikowany w Tabelach kursowych instytucji uczestniczących w rozliczeniu transakcji płatniczych, 22) Lokata terminowa rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej prowadzony przez Bank, umożliwiający Klientowi przechowywanie środków pieniężnych, 23) Nierezydent - osoba fizyczna posiadająca pełna zdolność do czynności prawnych, mająca miejsce zamieszkania za granicą, 1

2 24) Numer PIN - poufny, osobisty numer identyfikacyjny przeznaczony do używania Karty debetowej w celu elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty, 25) NRB - polski standard określania sposobu numeracji rachunków bankowych składający się z 26 cyfr zawierających cyfry kontrolne, numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku, 26) Odbiorca osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji płatniczej, 27) Oddział Banku - jednostka organizacyjna Banku, w której prowadzona jest obsługa Klientów Banku, 28) Okres umowny - okres deponowania środków na rachunku Lokaty terminowej, 29) Pełnomocnik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych upoważniona przez Klienta do dokonywania czynności związanych z funkcjonowaniem Rachunku, 30) Współposiadacz Rachunku - Klient, dla którego Bank prowadzi rachunek wspólny, 31) Potwierdzenie Potwierdzenie otwarcia rachunku lub Potwierdzenie otwarcia lokaty terminowej stanowiące integralną część Umowy, 32) Polecenie zapłaty usługa płatnicza polegająca na obciążeniu zdefiniowaną kwotą Rachunku Klienta na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez odbiorcę, 33) Przelew krajowy - dyspozycja Klienta obciążenia przez Bank jego Rachunku kwotą w złotych i przekazania środków na zdefiniowany rachunek w innym banku krajowym, 34) Przelew wewnętrzny dyspozycja Klienta obciążenia przez Bank jego Rachunku i uznania innego Rachunku prowadzonego przez Bank, 35) Przelew wspólnotowy przelew realizowany w walutach państw członkowskich w obrocie z krajami Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub na terenie RP, 36) Przelew niewspólnotowy każdy przelew inny niż przelew krajowy, wewnętrzny i wspólnotowy, 37) Rachunek - rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy (ROR) lub rachunek Lokaty terminowej prowadzony przez Bank na rzecz Klienta. 38) Rezydent - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych mająca miejsce zamieszkania w kraju, 39) Storna internetowa Banku strona internetowa Banku pod adresem 40) Środki dostępne - saldo Rachunku pomniejszone o kwoty ewentualnych blokad, w szczególności wynikających z transakcji przy użyciu Kart debetowych, 41) Tabela Oprocentowania - Tabela oprocentowania środków na rachunkach bankowych Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A., zawierająca wykaz i nazwy handlowe oraz oprocentowanie produktów oferowanych przez Bank, 42) Tabela Prowizji i Opłat - Tabela prowizji i opłat bankowych pobieranych od Klientów indywidualnych w FM Bank PBP S.A. zawierająca wykaz i nazwy handlowe oraz warunki cenowe, terminy i waluty produktów i usług oferowanych przez Bank, 43) Transakcja płatnicza zainicjowana przez Klienta lub odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych, 44) Transakcja Bezgotówkowa dokonanie płatności za towary lub usługi przy użyciu karty. Transakcja w terminalu zaopatrzonym w pin-pad może wymagać wprowadzenia numeru PIN. Do transakcji bezgotówkowych zalicza się również zasilenie konta telefonu pre-paid w bankomacie oraz transakcje na odległość, nie wymagających fizycznego przedstawienia Karty takich jak: telefoniczne, pocztowe i przez Internet, transakcje zbliżeniowe i transakcje typu CAT 45) Transakcja Gotówkowa wypłatę gotówkową w dowolnej walucie zrealizowaną przy użyciu Karty lub Rachunku Karty, w tym m.in. uzyskanie środków pieniężnych z banków lub z bankomatów oznaczonych logo Visa, oraz transakcje w ramach zakładów i transakcji dotyczących gier hazardowych, do wysokości dziennego limitu określonego przez Bank w Rdz. VIII 29 ust. 4 46) Transakcja zbliżeniowa (bezstykowa) transakcja bezgotówkowa zrealizowana przy wykorzystaniu Karty wyposażonej w funkcjonalność zbliżeniową(paywave) w przy jednoczesnym wykorzystaniu czytnika zbliżeniowego w punkcie akceptującym.. 47) Transakcja na odległość nie wymagają fizycznego przedstawienia karty w celu wykonania transakcji poprzez zaczytanie danych z chipa lub paska magnetycznego. Jest to transakcja bezgotówkowa dokonywana bez fizycznego przedstawiania Karty, polegająca na podaniu numeru Karty, daty ważności Karty i innych parametrów identyfikujących Posiadacza/Użytkownika lub Kartę, dających możliwość autoryzacji transakcji. 48) Umowa - umowa o prowadzenie Rachunków bankowych zawarta pomiędzy Bankiem a Klientem, 49) Unikatowy identyfikator nr NRB lub nr IBAN dostarczany przez Klienta lub Pełnomocnika przy zlecaniu dokonywania transakcji płatniczej lub numer karty płatniczej, 50) Użytkownik Karty osoba fizyczna, na rzecz której Bank wydaje Kartę debetową na podstawie wniosku złożonego przez Klienta. Dane Użytkownika Karty umieszczone są na awersie Karty debetowej. 51) Ustawa ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych (DZ. U. nr 199, poz.1175) 52) Zdalne kanały obsługi - dostęp do wybranych produktów i usług oferowanych przez Bank, w szczególności poprzez serwis telefoniczny COK oraz Bankowość Internetową, zgodnie z odrębnymi regulacjami. 53) Zlecenie/Zlecenie płatnicze dyspozycja stanowiąca polecenie wykonania przez Bank transakcji płatniczej, 54) Zlecenie stałe zlecenie płatnicze o stałym terminie i kwocie, regulowane jednorazowo lub cyklicznie z Rachunku, dla którego Bank udostępnia taką usługę, po złożeniu przez Klienta odpowiedniej dyspozycji Postanowienia Regulaminu są wiążące dla Stron, o ile Umowa nie wprowadza odmiennych postanowień w tym zakresie. 2

3 2. Dla poszczególnych typów Rachunków, Bank może wydawać regulaminy określające warunki ich prowadzenia. Rozdział II - Rodzaje Rachunków 1. Bank prowadzi na podstawie Regulaminu i Umowy następujące Rachunki: 1) oszczędnościowo-rozliczeniowe, zwane dalej Rachunki ROR w: 4. a) złotych polskich - przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych Klienta oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych i obsługi Kart debetowych wydanych do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego, otwierane na czas nieokreślony, b) walucie obcej - prowadzone w walucie obcej określonej przez Bank, przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych Klienta oraz przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, otwierane na czas nieokreślony, 2) Lokat terminowych - przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych na warunkach określonych w Umowie oraz Potwierdzeniu. 3) oszczędnościowe, zwane dalej Rachunek oszczędnościowy przeznaczone do gromadzenia środków pieniężnych bez konieczności określenia okresu deponowania środków. 2. Bank otwiera i prowadzi Rachunki na rzecz osób fizycznych, w tym osób fizycznych prowadzących gospodarstwo rolne. 3. Bank otwiera i prowadzi Rachunki na rzecz Rezydentów lub Nierezydentów. 4. Bank może ograniczyć liczbę Rachunków danego typu otwieranych dla jednego Klienta oraz określić minimalne i maksymalne kwoty wpłat dla poszczególnych typów Rachunków. 5. Informacje o których mowa w ust. 4 podawane są do wiadomości Klientów Banku w komunikacie dostępnym w każdym Oddziale Banku oraz na stronie internetowej Banku pod adresem: Uprawnionymi do dysponowania Rachunkiem są Klienci, oraz Pełnomocnicy w granicach umocowania. W przypadku, gdy w trakcie trwania Umowy Klient zostanie ubezwłasnowolniony do dysponowania Rachunkiem w jego imieniu uprawniony jest należycie umocowany Przedstawiciel ustawowy po dostarczeniu oryginału dokumentu potwierdzającego ustanowienie Przedstawiciela ustawowego i wykonaniu czynności, o których mowa w Postanowienia Regulaminu odnoszące się do Klienta mają odpowiednie zastosowanie do Przedstawiciela ustawowego. Rozdział III - Oprocentowanie Oprocentowanie środków zgromadzonych na Rachunku ustalane jest przez Bank w stosunku rocznym. 2. Środki pieniężne znajdujące się na Rachunku oprocentowane są według: 1) zmiennej stopy procentowej - w przypadku Rachunków ROR, 2) stałej lub zmiennej stopy procentowej - w przypadku Lokat terminowych, 1. Oprocentowanie Lokat terminowych o stałym oprocentowaniu, w wysokości zgodnej z Tabelą Oprocentowania z dnia otwarcia rachunku Lokaty terminowej, jest stałe w trakcie Okresu umownego i nie ulega zmianie. 2. Odsetki stawiane są do dyspozycji Klienta w walucie Rachunku: 1) ostatniego dnia miesiąca poprzez dopisanie do stanu środków znajdujących się na Rachunku ROR ostatniego dnia miesiąca, 2) w Dniu zapadalności Lokaty terminowej. Jeżeli Dzień zapadalności Lokaty terminowej wypada w sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy odsetki stawiane są do dyspozycji Klienta w następnym dniu roboczym Środki pieniężne zgromadzone na Rachunku są oprocentowane: 1) od dnia uznania Rachunku zgodnie z 41 do dnia poprzedzającego wypłatę tych środków albo do dnia zamknięcia Rachunku, 2) od dnia wpływu środków na rachunek Lokaty terminowej do dnia zakończenia zadeklarowanego Okresu umownego włącznie - w przypadku Lokaty terminowej. 2. Środki pieniężne wpłacone i wypłacone w tym samym dniu nie podlegają oprocentowaniu. 8. Rachunek ROR oprocentowany jest według Tabeli Oprocentowania, w zależności od wysokości środków znajdujących się na Rachunku ROR w danym okresie. Szczegółowe wartości stawek procentowych oraz wysokości kwot, od których zależą stawki oprocentowania wskazane są w Tabeli Oprocentowania Oprocentowanie Rachunków o zmiennym oprocentowaniu może ulec zmianie w trakcie trwania Okresu umownego, jeżeli nastąpi zmiana któregokolwiek ze wskazanych poniżej czynników: 1) ogłaszanego przez GUS poziomu inflacji, 3

4 2) oprocentowania lokat międzybankowych dla lokat na rynku międzybankowym, 3) stóp procentowych NBP (stopy: redyskontowej lub kredytu lombardowego), 4) stóp LIBOR, WIBOR, WIBID lub EURIBOR dla jednomiesięcznych lokat na rynku międzybankowym, 5) poziomu rezerw obowiązkowych ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej, 6) rentowności rocznych bonów skarbowych emitowanych przez Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów. 2. Informację o obowiązującej Tabeli Oprocentowania Klient może uzyskać w Oddziałach Banku, na stronie internetowej Banku po adresem: oraz za pośrednictwem COK. 10. Dla wyliczeń związanych z oprocentowaniem środków przechowywanych na Rachunkach przyjmuje się że rok ma 365 dni, a miesiąc rzeczywistą liczbę dni. 11. Rozdział IV - Prowizje i opłaty 1. Za czynności związane z prowadzeniem i obsługą Rachunku Bank pobiera prowizje i opłaty w wysokości określonej w Tabeli Prowizji i Opłat. 2. W szczególnych przypadkach Bank zastrzega sobie prawo do odstąpienia od pobierania należnych prowizji i opłat. 3. Opłaty pobierane okresowo są należne Bankowi jedynie za okres obowiązywania Umowy. Opłaty uiszczone z góry podlegają proporcjonalnemu zwrotowi Stawki prowizji i opłat mogą ulegać zmianie, w szczególności w następstwie zmian kosztów świadczenia usług przez Bank. 2. Zmiany w Tabeli Prowizji i Opłat następują z zachowaniem trybu przewidzianego dla wprowadzania zmian w Regulaminie. 3. Informację o obowiązującej Tabeli Prowizji i Opłat Klient może uzyskać w Oddziałach Banku, na Stronie internetowej Banku oraz za pośrednictwem COK. 4. Bank zwolniony jest z obowiązku informowania o zmianach w Tabeli Prowizji i Opłat w przypadku: 1) wprowadzenia do oferty nowych produktów; 2) wprowadzenia zmian, które nie dotyczą produktów posiadanych przez Klienta. Rozdział V - Rachunki indywidualne i wspólne Dla jednego Klienta Bank może prowadzić kilka Rachunków. 2. Rachunek wspólny jest prowadzony wspólnie na rzecz dwóch Klientów, z zastrzeżeniem ust Rachunek wspólny nie może być prowadzony na rzecz Rezydenta i Nierezydenta oraz Nierezydentów posiadających różne statusy dewizowe Każdy z Współposiadaczy Rachunku wspólnego przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, aby: 1) każdy Współposiadacz Rachunku mógł dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na Rachunku, 2) każdy Współposiadacz Rachunku mógł w każdym czasie dokonać zamknięcia Rachunku ze skutkiem dla pozostałych Współposiadaczy, 3) każdy Współposiadacz Rachunku ponosił solidarną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego zadłużenia powstałego na Rachunku ROR, 4) Bank ujawnił spadkobiercom jednego z Współposiadaczy Rachunku informacje stanowiące tajemnicę bankową, dotyczącą Rachunku. 2. Wszystkie Rachunki w ramach Umowy wspólnej otwierane są jako Rachunki wspólne. 15. W przypadku Rachunku wspólnego Współposiadacze Rachunku przyjmują do wiadomości, iż żaden z nich nie może ograniczyć w drodze złożonego sprzeciwu prawa do dysponowania Rachunkiem przez drugiego Współposiadacza Rachunku. 16. Środki zgromadzone na Rachunku wspólnym stanowią współwłasność w częściach równych niezależnie od proporcji rzeczywiście dokonywanych wpłat i wypłat poszczególnych Współposiadaczy Rachunku. 4

5 Bank nie przyjmuje dyspozycji jednego Współposiadacza Rachunku zakazującej przyjmowania dyspozycji innego Współposiadacza Rachunku. 2. W sytuacji, gdy nastąpi zbieg dyspozycji Współposiadaczy Rachunku, które całkowicie albo częściowo się wykluczają, Bank wstrzymuje realizację transakcji, a w sytuacji, gdy nie dojdzie do porozumienia między Współposiadaczami Rachunku Bank może wypowiedzieć Umowę. 3. Bank nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wykonania dyspozycji Współposiadacza Rachunku, co do których brak jest porozumienia pomiędzy Współposiadaczami Rachunku. 18. Bank nie dokonuje z Rachunku wspólnego zwrotu kosztów pogrzebu ani nie wykonuje dyspozycji na wypadek śmierci. Rozdział VI - Pełnomocnictwa do Rachunku Klient może ustanowić w formie pisemnej Pełnomocników do dysponowania Rachunkiem. 2. Pełnomocnictwo udzielane jest w drodze pisemnego oświadczenia złożonego przed Pracownikiem Banku albo notariuszem. 3. Bank zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia pełnomocnictwa w razie powzięcia uzasadnionych wątpliwości, co do jego prawidłowości. 4. Pełnomocnikiem może być tylko osoba o pełnej zdolności do czynności prawnych. 5. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za składane przez Pełnomocnika dyspozycje do Rachunku Dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa powinien wskazywać zakres udzielonego pełnomocnictwa. 2. Pełnomocnictwo, z zastrzeżeniem postanowień 21 może zostać udzielone jako: 1) pełnomocnictwo rodzajowe - na mocy którego Pełnomocnik posiada uprawnienia określonego rodzaju, wskazane w treści pełnomocnictwa, 2) pełnomocnictwo jednorazowe - na mocy którego Pełnomocnik posiada uprawnienia do dokonania czynności wskazanej w treści pełnomocnictwa Z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo do: 1) udzielania dalszych pełnomocnictw, 2) wydawania dyspozycji na wypadek śmierci Klienta, 3) zmiany, wypowiedzenia Umowy, 4) zamykania Rachunków. 2. Dokonanie czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3-4 jest możliwe, o ile przewidziane zostały wprost w treści pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo wygasa: 22. 1) w przypadku odwołania pełnomocnictwa, 2) w przypadku śmierci Klienta lub Pełnomocnika, 3) w przypadku utraty zdolności do czynności prawnych przez Pełnomocnika, 4) z chwilą ustania osobowości prawnej, upadłości lub likwidacji Pełnomocnika, nie będącego osobą fizyczną, 5) z upływem terminu, na jaki zostało udzielone, 6) po dokonaniu czynności, której dotyczy pełnomocnictwo jednorazowe, 7) z chwilą zamknięcia Rachunku, do którego pełnomocnictwo zostało udzielone, 8) najpóźniej w następnym Dniu roboczym Banku po otrzymaniu przez Bank odwołania pełnomocnictwa, przy czym Bank zastrzega sobie prawo odmowy wykonania dyspozycji wydanej przez osobę, której pełnomocnictwo zostało odwołane już w dniu doręczenia zawiadomienia Klient może w każdym czasie odwołać pełnomocnictwo. 2. Wszelkie dyspozycje Klienta związane z ustanowieniem lub odwołaniem pełnomocnictwa stają się skuteczne z chwilą przyjęcia przez Bank stosownej dyspozycji. Rozdział VII - Otwarcie Rachunku ROR 24. 5

6 1. W celu otwarcia Rachunku ROR konieczne jest okazanie Pracownikowi Banku przez Klienta zainteresowanego otwarciem Rachunku ROR dokumentu tożsamości oraz dodatkowo na żądanie Pracownika Banku innego dokumentu, a w przypadku cudzoziemców paszportu oraz ewentualnie karty pobytu. 2. W celu stosowania przez Bank stawki dla podatku dochodowego od dochodów z innych źródeł wynikającej z Umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej pomiędzy RP a krajem rezydencji podatnika, Nierezydent może złożyć i aktualizować raz w roku certyfikat rezydencji. Nie złożenie oryginału certyfikatu skutkuje stosowaniem przez Bank stawki podatku wynikającej z obowiązujących w Polsce przepisów podatkowych. 3. Dokumenty wystawione za granicą, powinny być potwierdzone za zgodność z prawem miejsca wystawienia przez: 1) nadanie klauzuli apostille zgodnie z Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze dnia 5 października 1961r. - Dz.U. z 2005 roku nr 112 poz. 938, 2) właściwą polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną (w przypadku gdy dane państwo nie jest stroną Konwencji, o której mowa w pkt 1). - z tym, że dokument pełnomocnictwa może zostać potwierdzony przez polską placówkę dyplomatyczną lub konsularną, niezależnie od tego, czy państwo w którym mieści się dana placówka dyplomatyczna jest stroną Konwencji, o której mowa w pkt 1, czy też nie. 4. Dokumenty wystawione w językach obcych muszą być składane w Banku wraz z ich tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie powinno być sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie sporządzone przez tłumacza zagranicznego musi być poświadczone w sposób określony w ust Pracownik Banku uprawniony jest do sporządzenia kopii lub skanów dokumentów, o których mowa w Klient jest zobowiązany do złożenia przed Pracownikiem Banku wzoru podpisu na Karcie Wzoru Podpisu. 27. Podpis złożony na Karcie Wzoru Podpisu stanowi wzór podpisu do wszystkich dyspozycji składanych przez Klienta w formie pisemnej w odniesieniu do Rachunków i wszystkich produktów i usług bankowych, w tym również czynności dokonywanych przy użyciu Karty debetowej potwierdzanych podpisem, chyba że zawarte z Bankiem Umowy stanowią inaczej Do zawarcia Umowy dochodzi w momencie podpisania Umowy przez Bank oraz Klienta. 2. Rachunek ROR otwierany jest na podstawie dyspozycji Klienta oraz po podpisaniu Potwierdzenia przez Bank oraz Klienta. 3. Dyspozycja o której mowa w ust. 2 może być złożona w Oddziale, za pośrednictwem Zdalnych kanałów obsługi lub w inny sposób akceptowany przez Bank. 4. Bank może odmówić zawarcia Umowy lub otwarcia Rachunku bez podania przyczyny. 29. Rozdział VIII - Karty debetowe 1. Na wniosek Klienta Bank wydaje do 5 Kart debetowych do Rachunku ROR w PLN. 2. Karty debetowe mogą być wydane na Klienta lub wskazanych przez niego Użytkowników Karty nie będących stroną Umowy. 3. Złożenie wniosku o wydanie Karty debetowej na rzecz Użytkownika Karty jest jednoznaczne z upoważnieniem go do korzystania z Rachunku ROR w zakresie dokonywania transakcji gotówkowych oraz bezgotówkowych w ramach środków dostępnych na Rachunku oraz limitów transakcyjnych Karty debetowej. Klient jest uprawniony do wydawania dyspozycji zmiany wysokości miesięcznych limitów transakcyjnych Karty debetowej. Zmiana miesięcznego limitu transakcyjnego Karty debetowej, numeru karty lub numeru PIN nie wymaga zmiany Umowy. 4. Korzystanie z Karty debetowej ograniczone jest do następujących limitów dziennych: 1) ilość wypłat gotówki - 10, 2) łączna dzienna wartość wypłat gotówki ,00 PLN, 3) ilość wszystkich transakcji dziennie - 15, 4) łączna dzienna wartość wszystkich transakcji ,00 PLN. 5. Karty debetowe umożliwiają dokonywanie w kraju i za granicą transakcji gotówkowych i bezgotówkowych ( w tym transakcji zbliżeniowych w przypadku wyposażenia karty Klienta w taką funkcjonalność) w punktach akceptujących oraz bankomatach oznaczonych symbolem Visa (dla transakcji zbliżeniowej znak Paywave)jak również transakcji typu Cashback w punktach oznaczonych logiem Visa Cashback. 6. Nieaktywne Karty debetowe oraz Numer PIN przesyłane są odrębnymi przesyłkami za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny Użytkownika Karty w ciągu 5 dni roboczych od wpłynięcia prawidłowo wypełnionego wniosku o wydanie karty płatniczej. 6

7 7. Po otrzymaniu przesyłki Użytkownicy Kart zobowiązani są upewnić się czy otrzymana Karta debetowa nie jest uszkodzona, nie nosi znaków użytkowania lub nie jest podpisana, oraz czy koperta zawierająca Numer PIN nie jest uszkodzona. W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń lub podejrzeń że przesyłka mogła być wcześniej otwierana, Użytkownik Karty zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Bank. 8. Karty debetowe wymagają aktywacji zgodnie z instrukcją załączoną w przesyłce z Kartą debetową. 9. Karty debetowe wydawane są z trzyletnim okresem ważności. Data zakończenia okresu ważności wskazana jest na awersie Karty debetowej. Przed upływem terminu ważności Użytkownik otrzyma wznowioną Kartę debetową. Bank jest uprawniony do nie wznowienia Karty debetowej w przypadku, jeżeli na dwa miesiące przed upływem daty ważności Karty debetowej: 1) Karta debetowa nie została aktywowana, 2) Kartą debetową nie dokonano żadnej transakcji od minimum 12 miesięcy. 10. W przypadku nie wznowienia Karty debetowej, Klient uprawniony jest zwrócić się do Banku o wydanie kolejnej Karty debetowej dla wskazanego Użytkownika Karty. 11. Klient ma prawo zrezygnować z wznowienia wybranej Karty debetowej Informacja o rezygnacji z wznowienia Karty debetowej powinna być przekazana do Banku w formie pisemnej, co najmniej na 60 dni przed datą utraty ważności Karty debetowej. Brak takiego powiadomienia Bank potraktuje jako zgodę Klienta na wznowienie Karty debetowej. 12. Klient odpowiada za każdorazowe użycie Karty debetowej przez Użytkownika Karty, w tym za użycie z naruszeniem warunków Umowy. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się odpowiednio do każdego Użytkownika Karty. Klient może zrezygnować z przyznanego prawa używania Karty debetowej przez Użytkownika Karty powiadamiając o tym Bank na piśmie i zwracając Bankowi daną Kartę debetową przecięta na pół i z uszkodzonym mikroprocesorem. 13. W przypadku rezygnacji z użytkowania Kart przez Użytkowników Kart, Bank dokonuje blokady Karty debetowej w dniu otrzymania dyspozycji Klienta. Karta debetowa może być również czasowo zablokowana przez Bank w przypadku zgłoszenia dyspozycji przez Klienta lub naruszenia Regulaminu przez Użytkownika Karty lub Klienta. 14. Bank nie podnosi odpowiedzialności za brak akceptacji Karty debetowej przez punkty handlowe, pomimo oznaczenia ich jako akceptujących płatności bezgotówkowe kartami Visa. Podczas dokonywania transakcji Użytkownik Karty może zostać poproszony o potwierdzenie swojej tożsamości poprzez okazanie Dokumentu tożsamości. 15. Użytkownik Karty jest zobowiązany do przechowywania podpisanych przez niego wszystkich dokumentów obciążeniowych na potwierdzenie dokonanych przez niego transakcji (w tym transakcji, które nie zostały zrealizowane) w celu sprawdzenia poprawności miesięcznego wyciągu. Są one również traktowane jako dowód w przypadku ewentualnych roszczeń reklamacyjnych. 16. Zlecenia transakcji kartowej będą autoryzowane przez użytkownika karty. Autoryzacja następuje poprzez: 16.1 wprowadzenie poufnego kodu np. nr PIN czy CVV2/CVC złożenie podpisu na dokumencie potwierdzającym dokonanie transakcji kartowej - podpis powinien być zgodny ze wzorem podpisu złożonym na karcie oraz złożonym w Banku; 16.3 podanie numeru karty i daty ważności karty i / lub poprzez podanie poufnego kodu np. nr PIN oraz imienia i nazwiska użytkownika karty wymaganych przy transakcjach na odległość 16.4 zbliżenie karty lub jej włożenie do urządzenia (zależnie od urządzenia). Bank informuje o zasadach przeprowadzania tego typu transakcji kartowych na stronie internetowej, Oddziale Banku i COK. 17. W przypadku otrzymania zapytania autoryzacyjnego, Bank udziela zgody na dokonanie transakcji kartowej do wysokości salda dostępnego Rachunku oraz do wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego oraz ustanawia blokadę autoryzacyjną na kwotę odpowiadającą kwocie transakcji kartowej. 18. W przypadku transakcji dokonywanych bez blokady autoryzacyjnej, saldo dostępne Rachunku będzie pomniejszone dopiero w chwili rozliczenia transakcji kartowej. Transakcje kartowe dokonywane bez blokady środków obejmują operacje bezgotówkowe, podczas których do systemu Banku nie wpłynęły zapytania autoryzacyjne. Transakcje kartowe bezgotówkowe mogą być dokonywane bez uwzględniania wartości salda dostępnego Rachunku, do którego Karta została wydana. Saldo dostępne Rachunku zostanie pomniejszone dopiero w chwili rozliczenia transakcji kartowej. W takim przypadku, na Rachunku może powstać saldo debetowe. 19. Transakcje bez blokady autoryzacyjnej mogą być realizowane w sytuacjach: 19.1 dokonywania operacji zbliżeniowych nie wymagających zatwierdzenia Numerem PIN w wysokości ustalonej przez Bank. Rozliczenie transakcji w przypadku braku środków na rachunku może spowodować przekroczenie kwoty stanu konta do wysokości 100 zł Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych niewymagających dodatkowego potwierdzenia numerem PIN przeprowadzanych na terenie Polski jest ustalana przez organizację VISA i wynosi 50 zł dla jednorazowej transakcji Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych przeprowadzanych poza granicami Polski jest ustalana odpowiednio przez organizacje VISA i może być różna od wysokości limitu obowiązującego na terenie Polski Bank zastrzega sobie prawo do nałożenia innych limitów kwotowych oraz ilościowych transakcji ze względów bezpieczeństwa. 20. Transakcje kartą są nieodwołalne po dokonaniu przez Użytkownika Karty autoryzacji transakcji. 7

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 1. Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Spis treści...1 Rozdział 1. Postanowienia ogólne...1 Rozdział 2. Zawarcie Umowy

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Łosicach

Bank Spółdzielczy w Łosicach Bank Spółdzielczy w Łosicach REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 329/2014 Zarządu PBS w Zamościu z dnia 16 października 2014 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Załącznik do Uchwały Nr 93/ZRBD/2014 Zarządu Kurpiowskiego Banku Spółdzielczego z dnia 30 grudnia 2014 roku Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH DZIAŁ I. PRZEPISY OGÓLNE Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Chojnowie

Bank Spółdzielczy w Chojnowie Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 112/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 31.12.2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Strona 2 z 13.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH. Strona 2 z 13. Rozdział 1. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁOWEJ RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH w Banku Spółdzielczym w Sędziszowie Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen Bank Polska S.A. Niniejszy Regulamin Konta Osobistego, Konta Lokacyjnego, Lokat Terminowych i Umowy Karty w Raiffeisen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla osób fizycznych zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH Załącznik do Uchwały 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrozach z dnia 16 grudnia 2014 roku REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W MROZACH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 03/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 05 stycznia 2015r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie

Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie Bank Spółdzielczy Grodków Łosiów z siedzibą w Grodkowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY GRODKÓW-ŁOSIÓW RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Załącznik do Uchwały Nr 2/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia z dnia 08.10.2012 r., Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA OSÓB

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Strona 1 z 12. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W DOŁHOBYCZOWIE RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 72/2012 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 10 października 2012 roku Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RABIE WYŻNEJ Załącznik do Protokołu nr 16/2013 Zarządu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Bank Spółdzielczy w Chojnowie Załącznik do Uchwały Nr 38/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 28 maja 2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo