Projekt "Siedmiomilowy krok" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt "Siedmiomilowy krok" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: MOPS POKL.2012 Konstantynów Łódzki: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego Siedmiomilowy krok Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego następujących pięciu częściach. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim, ul. Słowackiego 11, Konstantynów Łódzki, woj. łódzkie, tel , faks Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2 II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego Siedmiomilowy krok Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego następujących pięciu częściach.. II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczestników projektu systemowego Siedmiomilowy krok Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego następujących pięciu częściach: Część I : Trening kompetencji wychowawczych Przewidziano do przeszkolenia ok. 18 osób. Szkolenie zostanie sfinansowane w ramach projektu systemowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Liczba osób i czas trwania szkolenia. W powyższym szkoleniu uczestniczyć będzie łącznie grupa ok. 18 osób. Osoby będą kierowane w grupach 9- osobowych. Szkolenie winno odbyć się w terminie: lipiec 2012 r., dwa razy w tygodniu na grupę. Miejsce szkolenia. Kurs powinien odbywać się na terenie Konstantynowa Łódzkiego. Jest to podyktowane faktem, iż uczestnicy Projektu są mieszkańcami Konstantynowa Łódzkiego i osobami o bardzo niskich dochodach. Liczba godzin i program szkolenia. Program zajęć obejmować winien 30 godzin dydaktycznych (godz. dydaktyczna 45 minut) przeznaczonych dla jednego uczestnika. Zajęcia dla każdej z grup winny odbywać się dwa razy w tygodniu w dni robocze od poniedziałku do piątku maksymalnie po 5 godzin dydaktycznych. Minimalny zakres tematyczny szkolenia. Celem szkolenia jest podnoszenie umiejętności rodzicielskich, wzmocnienie więzi rodzinnych. Zakres tematyczny szkolenia powinien obejmować: sposoby radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi, sytuacja szkolna dziecka-trudności w nauce i sposoby radzenia sobie z nimi,

3 modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka bez stosowania różnorodnych form przemocy, wywieranie wpływu wychowawczego na postawę i zachowanie dziecka, wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego dziecka. Program zajęć powinien zawierać dodatkowo: nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji szkolenia, cele szkolenia, plan nauczania określający tematy zajęć oraz ich wymiar, treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, ankiety ewaluacyjne służące sprawdzaniu efektów szkolenia pod kątem osiąganych celów (zaakceptowane przez Zamawiającego). Trening prowadzony będzie przez mgr pedagogiki lub psychologii, którzy okażą Zamawiającemu dyplom z zakresu pedagogiki lub psychologii i wykażą, że prowadzili w ciągu ostatnich trzech lat trzy szkolenia o podobnej tematyce skierowane do klientów ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i lub powiatowych urzędów pracy. Materiały szkoleniowe dla uczestników:uczestnicy szkolenia winni mieć zapewniony sprzęt, jak również winni otrzymać materiały poświęcone tematyce kursu zaopatrzone w logo UE i POKL oraz notatniki, długopisy, ołówki itp. przybory piśmiennicze. W czasie przerw wymagane jest zapewnienie uczestnikom tzw. cateringu: serwisu kawowego tj. kawy, herbaty, ciastek, kanapek, zimnych napojów. Harmonogram, preliminarz kosztów, zaświadczenia Do oferty należy przedłożyć harmonogramy będące propozycją terminów szkoleń, - załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz sporządzony przez Wykonawcę szczegółowy program szkolenia a także jego treści ( załącznik nr 12). Należy przedstawić preliminarz kosztów zawarty na druku stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Preliminarz winien zawierać wszystkie przedstawione na druku pozycje: m. in. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, koszt cateringu. Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu certyfikaty o jego ukończeniu na druku stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Część II: Trening kompetencji i umiejętności społecznych Przewidziano do przeszkolenia 30 osób. Szkolenie zostanie sfinansowane w ramach projektu systemowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Liczba osób i czas trwania szkolenia. W powyższym szkoleniu uczestniczyć będzie łącznie grupa 30 osób. Osoby będą kierowane w grupach 15-osobowych. Szkolenie winno odbyć się w terminie

4 04 czerwca - 12 lipca 2012 r. dwa razy w tygodniu na grupę. Miejsce szkolenia. Kurs powinien odbywać się na terenie Konstantynowa Łódzkiego. Jest to podyktowane faktem, iż uczestnicy Projektu są mieszkańcami Konstantynowa Łódzkiego i osobami o bardzo niskich dochodach. Liczba godzin i program szkolenia. Program zajęć obejmować winien 30 godzin dydaktycznych (godz. dydaktyczna = 45 minut); przeznaczonych dla jednego uczestnika. Zajęcia dla każdej z grup winny odbywać się dwa razy w tygodniu w dni robocze od poniedziałku do piątku maksymalnie po 5 godzin dydaktycznych, a w przypadku zajęć z zakresu aktywnego wypoczynku i wizażu po 6 godzin dydaktycznych. Minimalny zakres tematyczny szkolenia. Celem szkolenia jest: podniesienie samooceny, podniesienie umiejętności interpersonalnych i społecznych niezbędnych do podejmowania ról społecznych i zawodowych, zwiększenie aktywności własnej, podniesienie wiary w możliwości zmiany swojej sytuacji osobistej i społecznej; nabycie/rozwój kompetencji społecznych Ponadto program powinien obejmować: komunikacja interpersonalna, asertywność, negocjacje, zorganizowanie w czasie szkolenia dwóch form zajęć: z zakresu aktywnego wypoczynku i radzenia sobie ze stresem (zajęcia w plenerze); kreowanie własnego wizerunku w formie konsultacji wizażysty. w celu dostarczenia praktycznych doświadczeń związanych z realizowanymi tematami i treściami. Program zajęć powinien zawierać dodatkowo: nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji szkolenia, cele szkolenia, plan nauczania określający tematy zajęć oraz ich wymiar, treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, ankiety ewaluacyjne służące sprawdzaniu efektów szkolenia pod kątem osiąganych celów (zaakceptowane przez Zamawiającego). Trening prowadzony będzie przez mgr psychologii, którzy okażą Zamawiającemu dyplom z zakresu psychologii i wykażą, że prowadzili w ciągu ostatnich trzech lat trzy szkolenia o podobnej tematyce skierowane do klientów ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i lub powiatowych urzędów pracy. W przypadku konsultacji z zakresu wizażu, konsultacje prowadzone będą przez dyplomowanego wizażystę, który okaże Zamawiającemu dyplom z zakresu wizażu i wykaże, że prowadził w ciągu ostatnich trzech lat trzy konsultacje o podobnej tematyce. Materiały szkoleniowe dla uczestników Uczestnicy szkolenia winni mieć zapewniony sprzęt, jak również winni otrzymać materiały poświęcone tematyce kursu zaopatrzone w logo UE i POKL oraz notatniki, długopisy, ołówki itp. przybory piśmiennicze. W czasie przerw wymagane jest zapewnienie uczestnikom tzw. cateringu: serwisu kawowego tj. kawy, herbaty, ciastek, kanapek, zimnych napojów oraz w przypadku dwóch form zajęć dodatkowo obiadu w postaci jednego gorącego

5 posiłku tj. drugiego dania. Harmonogram, preliminarz kosztów, zaświadczenia Do oferty należy przedłożyć harmonogram będące propozycją terminów szkoleń - załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz sporządzony przez Wykonawcę szczegółowy program szkolenia a także jego treści ( załącznik nr 12). Należy przedstawić preliminarz kosztów zawarty na druku stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Preliminarz winien zawierać wszystkie przedstawione na druku pozycje: m. in. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, koszt cateringu, inne koszty. Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu certyfikaty o jego ukończeniu na druku stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Część III: Gospodarowanie czasem i budżetem domowym Przewidziano do przeszkolenia 30 osób. Szkolenie zostanie sfinansowane w ramach projektu systemowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Liczba osób i czas trwania szkolenia. W powyższym szkoleniu uczestniczyć będzie łącznie około 30 osób, w 2 grupach około 15-osobowych. Szkolenie winno odbyć się w terminie: lipiec 2012r. Miejsce szkolenia. Kurs powinien odbywać się w formie wyjazdowej i stacjonarnej: Zajęcia w formie wyjazdowej na terenie województwa łódzkiego w terminie lipiec 2012r. Zajęcia w formie stacjonarnej na terenie Konstantynowa Łódzkiego w terminie lipca 2012 r. Jest to podyktowane faktem, iż uczestnicy Projektu są mieszkańcami Konstantynowa Łódzkiego i osobami o bardzo niskich dochodach. Liczba godzin i program szkolenia. Szkolenie obejmuje 30 godzin dydaktycznych łącznie (godz. dydaktyczna = 45 minut) przeznaczonych dla jednego uczestnika. Zajęcia w formie stacjonarnej winny odbywać się w dni robocze od poniedziałku do piątku maksymalnie po 4 godziny dydaktyczne dziennie, w przypadku wyjazdów maksymalnie po 8 godzin dydaktycznych dziennie. Szkolenie obejmuje: Zajęcia w formie wyjazdowej w wymiarze 18 godzin (godz. dydaktyczna = 45 minut) przeznaczonych dla jednego uczestnika zorganizowane w formie wyjazdowej w terminie lipca 2012 r. na terenie województwa łódzkiego wraz z przejazdem dla uczestników z Konstantynowa Łódzkiego do miejsca szkolenia oraz transportu powrotnego z miejsca szkolenia do Konstantynowa Łódzkiego. Zajęcia w formie stacjonarnej na terenie Konstantynowa Łódzkiego - w wymiarze 12 godzin (godz. dydaktyczna = 45 minut) przeznaczone dla jednego uczestnika. Szkolenie winno odbywać się w terminie lipca 2012 r. Wykonawca

6 na okres trwania szkolenia musi: zapewnić noclegi i wyżywienie dla 30 uczestników (na terenie województwa łódzkiego - hotel z pokojami 1 i 2 osobowymi, własną restauracją i zapleczem szkoleniowym). Obiekt w którym będzie realizowane szkolenie, winien posiadać w jednym kompleksie co najmniej dwie sale konferencyjne mieszczące 15 osób, pokoje 1 i 2 osobowe z pełnym węzłem sanitarnym, spełniające warunki minimum dla obiektów trzygwiazdkowych, określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia r., stołówkę. Zapewnić i wyposażyć sale szkoleniowe w odpowiedni sprzęt dydaktyczny, a uczestników w materiały szkoleniowe niezbędne do prawidłowej realizacji programu szkolenia; Zapewnić warunki zgodne z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia. Zapewnić uczestnikom szkolenia: pierwszy dzień (5 godz. dydaktycznych): obiad o godz , zajęcia w tym 2 przerwy kawowe, kolacja oraz nocleg w pokojach max. 2-osobowych; drugi dzień (8 godzin dydaktycznych): śniadanie, zajęcia 9-18 w tym trzy przerwy kawowe, obiad, kolacja, nocleg ;trzeci dzień (5 godz. dydaktycznych): śniadanie, zajęcia , obiad, wyjazd o godz ;zorganizowanie przejazdu dla 12 uczestników z Konstantynowa Łódzkiego do miejsca szkolenia oraz transportu powrotnego z miejsca szkolenia do Konstantynowa Łódzkiego. zorganizowanie czasu wolnego wieczorem pierwszego i drugiego dnia; serwis kawowy w postaci: herbaty, kawy, zimnych napojów i ciastek w trakcie przerw kawowych. Trening prowadzony będzie przez mgr pedagogiki lub psychologii, którzy okażą Zamawiającemu dyplom z zakresu pedagogiki lub psychologii i wykażą, że prowadzili w ciągu ostatnich trzech lat trzy szkolenia o podobnej tematyce skierowane do klientów ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i lub powiatowych urzędów pracy. Minimalny zakres tematyczny szkolenia Celem szkolenia jest nabycie umiejętności gospodarowania pieniędzmi i budżetem domowym poprzez naukę prowadzenia budżetu domowego oraz wypracowanie własnych zasad zarządzania czasem. Program powinien obejmować m in.: Sporządzanie budżetu czasu - na co zużywamy nasz czas; Jak skutecznie gospodarować czasem; Definiowanie celów - warunki poprawnego sformułowania celu; Kontrola i weryfikacja celów; Realne koszty zakupów; Jak stworzyć budżet domowy; Organizacja prac domowych - oszczędzanie. Program zajęć powinien zawierać dodatkowo: nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji szkolenia, cele szkolenia, plan nauczania określający tematy zajęć oraz ich wymiar, treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych wykaz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, ankiety ewaluacyjne służące sprawdzaniu efektów szkolenia pod kątem osiąganych celów (zaakceptowane przez

7 Zamawiającego). Materiały szkoleniowe dla uczestników Uczestnicy szkolenia winni mieć zapewniony sprzęt, jak również winni otrzymać materiały poświęcone tematyce kursu zaopatrzone w logo UE i POKL oraz notatniki, długopisy, ołówki itp. przybory piśmiennicze. Harmonogram, preliminarz kosztów, zaświadczenia Do oferty należy przedłożyć harmonogram będące propozycją terminów szkoleń - załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz sporządzony przez Wykonawcę szczegółowy program szkolenia a także jego treści ( załącznik nr 12). Należy przedstawić preliminarz kosztów zawarty na druku stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Preliminarz winien zawierać wszystkie przedstawione na druku pozycje: m. in. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, koszt cateringu. Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu certyfikaty o jego ukończeniu na druku stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Część IV: Poradnictwo specjalistyczne o prawach i uprawnieniach z zakresu prawa pracy, cywilnego i rodzinnego służące przywróceniu samodzielności życiowej w tym powrotu na rynek pracy. Przewidziano do przeszkolenia 30 osób. Szkolenie zostanie sfinansowane w ramach projektu systemowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Liczba osób i czas trwania szkolenia. W powyższym szkoleniu uczestniczyć będzie łącznie grupa 30 osób. Osoby będą kierowane w grupach 15-osobowych. Szkolenie winno odbyć się w terminie - sierpień 2012r., dwa razy w tygodniu na grupę (warsztaty grupowe). Szkolenie obejmuje: warsztaty grupowe w wymiarze 20 godzin dydaktycznych na uczestnika (godz. dydaktyczna = 45 minut), konsultacje indywidualne w wymiarze średnio 1 godz. dydaktyczna na uczestnika, maksymalnie 40 godz. dydaktycznych ogółem (godz. dydaktyczna = 45 minut). Miejsce szkolenia. Kurs powinien odbywać się na terenie Konstantynowa Łódzkiego. Jest to podyktowane faktem, iż uczestnicy Projektu są mieszkańcami Konstantynowa Łódzkiego i osobami o bardzo niskich dochodach. Liczba godzin i program szkolenia. Program zajęć obejmować winien 20 godzin dydaktycznych (godz. dydaktyczna = 45 minut) przeznaczonych dla jednego uczestnika. Zajęcia dla każdej z grup winny odbywać się dwa raz w tygodniu w dni robocze od poniedziałku do piątku maksymalnie po 4 godziny dydaktyczne. W przypadku konsultacji indywidualnych na jednego uczestnika przewiduje się średnio 1 godzinę dydaktyczną (godz. dydaktyczna = 45min.), przy czym łączny czas konsultacji indywidualnych dla

8 30 uczestników nie może przekroczyć 40 godzin dydaktycznych (godz. dydaktyczna = 45min.). Minimalny zakres tematyczny szkolenia. Celem szkolenia jest nabycie informacji o prawach i uprawnieniach z zakresu prawa pracy, rodzinnego i cywilnego. zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę ; umowy cywilnoprawne; dochodzenie roszczeń przez pracowników w zakresie mobbingu, dyskryminacji; władza rodzicielska ; sprawy o rozwód i separację, alimenty ; prawa majątkowe i prawa dziedziczenia. Program zajęć powinien zawierać dodatkowo: nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji szkolenia, cele szkolenia, plan nauczania określający tematy zajęć oraz ich wymiar, treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, ankiety ewaluacyjne służące sprawdzaniu efektów szkolenia pod kątem osiąganych celów (zaakceptowane przez Zamawiającego). Trening prowadzony będzie przez co najmniej mgr prawa, którzy okażą Zamawiającemu dyplom ukończenia studiów prawniczych i wykażą, że prowadzili w ciągu ostatnich trzech lat trzy szkolenia konsultacje o podobnej tematyce skierowane do klientów ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i lub powiatowych urzędów pracy. Materiały szkoleniowe dla uczestników Uczestnicy szkolenia winni mieć zapewniony sprzęt, jak również winni otrzymać materiały poświęcone tematyce kursu zaopatrzone w logo UE i POKL oraz notatniki, długopisy, ołówki itp. przybory piśmiennicze. W czasie przerw wymagane jest zapewnienie uczestnikom tzw. cateringu: serwisu kawowego tj. kawy, herbaty, ciastek, kanapek, zimnych napojów. Harmonogram, preliminarz kosztów, zaświadczenia Do oferty należy przedłożyć harmonogram będące propozycją terminów szkoleń - załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz sporządzony przez Wykonawcę szczegółowy program szkolenia a także jego treści ( załącznik nr 12). Należy przedstawić preliminarz kosztów zawarty na druku stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Preliminarz winien zawierać wszystkie przedstawione na druku pozycje: m. in. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, koszt cateringu. Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu certyfikaty o jego ukończeniu na druku stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Część V: Doradztwo zawodowe - grupowe i poradnictwo indywidualne Przewidziano do przeszkolenia 30 osób. Szkolenie zostanie sfinansowane w ramach projektu systemowego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania Rozwój i upowszechnianie aktywnej

9 integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Liczba osób i czas trwania szkolenia. W powyższym szkoleniu uczestniczyć będzie łącznie grupa 30 osób. Osoby będą kierowane w grupach 15- osobowych. Szkolenie winno odbyć się w terminie 04 czerwca - 12 lipca 2012 r. dwa razy w tygodniu na grupę ( warsztaty grupowe). Miejsce szkolenia. Kurs powinien odbywać się na terenie Konstantynowa Łódzkiego. Jest to podyktowane faktem, iż uczestnicy Projektu są mieszkańcami Konstantynowa Łódzkiego i osobami o bardzo niskich dochodach. Liczba godzin i program szkolenia. Program zajęć obejmować: winien 20 godzin dydaktycznych grupowych (godz. dydaktyczna = 45 minut) przeznaczonych na uczestnika oraz 5 godzin dydaktycznych konsultacji indywidualnych (godz. dydaktyczna = 45 minut) przeznaczonych na uczestnika. Szkolenie obejmuje: warsztaty grupowe w wymiarze 20 h dydaktycznych przeznaczonych na uczestnika (godz. dydaktyczna = 45 minut). Zajęcia dla każdej z grup winny odbywać się dwa razy w tygodniu w dni robocze od poniedziałku do piątku maksymalnie po 5 godzin dydaktycznych dziennie; konsultacje indywidualne w wymiarze 5h dydaktycznych na uczestnika (godz. dydaktyczna = 45 minut) zorganizowane w dwóch spotkaniach po 2,5 h na uczestnika. Minimalny zakres tematyczny szkolenia. Celem szkolenia jest pomoc w zidentyfikowaniu przez uczestników swoich mocnych stron, umiejętności i kwalifikacji przydatnych do wykonywania pracy oraz podniesienie o umiejętności praktycznych w zakresie wypełniania formularzy aplikacyjnych, przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny) przez uczestników projektu. Zakres tematyczny szkolenia doradztwa grupowego - warsztaty diagnozy zawodowej powinien obejmować: planowanie i podejmowanie decyzji dot. pracy i edukacji, sposoby poszukiwania pracy, sposoby kontaktowania się z pracodawcą, warunki ekonomiczne określonych prac i zawodów,przygotowywanie formularzy dokumentów aplikacyjnych (cv, list motywacyjny) Zakres tematyczny szkolenia poradnictwo indywidualne powinien obejmować: analiza predyspozycji, umiejętności i kompetencji zawodowych, analiza dotychczasowej edukacji oraz doświadczenia zawodowego, ustalenie preferencji dotyczących rodzaju i charakteru poszukiwanej pracy, ustalanie luk kompetencyjnych, wskazanie kursów i szkoleń uzupełniających kompetencje zawodowe i osobiste, wskazanie możliwych kierunków rozwoju kariery zawodowej, opracowanie Indywidualnego Planu Działania. Program zajęć powinien zawierać dodatkowo: nazwę i zakres szkolenia, czas trwania i sposób organizacji szkolenia, cele szkolenia, plan nauczania określający tematy zajęć oraz ich wymiar, treści szkolenia w zakresie poszczególnych zajęć edukacyjnych, wykaz niezbędnych środków i materiałów dydaktycznych, ankiety ewaluacyjne służące sprawdzaniu efektów szkolenia pod kątem osiąganych

10 celów (zaakceptowane przez Zamawiającego). Trening prowadzony będzie przez licencjonowanych doradców zawodowych spełniających wymagania w stosunku do doradców zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, którzy okażą Zamawiającemu dyplom poświadczający wykształcenie oraz odpowiednie dokumenty potwierdzające posiadane kompetencje zawodowe i wykażą, że prowadzili w ciągu ostatnich trzech lat trzy szkolenia o podobnej tematyce, skierowane do klientów ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie i lub powiatowych urzędów pracy Materiały szkoleniowe dla uczestników Uczestnicy szkolenia winni mieć zapewniony sprzęt, jak również winni otrzymać materiały poświęcone tematyce kursu zaopatrzone w logo UE i POKL oraz notatniki, długopisy, ołówki itp. przybory piśmiennicze. W czasie przerw wymagane jest zapewnienie uczestnikom tzw. cateringu: serwisu kawowego tj. kawy, herbaty, ciastek, kanapek i zimnych napojów. Harmonogram, preliminarz kosztów, zaświadczenia Do oferty należy przedłożyć harmonogram będące propozycją różnych terminów szkoleń, - załącznik nr 8 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz sporządzony przez Wykonawcę szczegółowy program szkolenia a także jego treści ( załącznik nr 12). Należy przedstawić preliminarz kosztów zawarty na druku stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Preliminarz winien zawierać wszystkie przedstawione na druku pozycje: m. in. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, koszt catering, itp. Wykonawca dodatkowo wyda uczestnikom kursu certyfikaty o jego ukończeniu na druku stanowiącym załącznik nr 11 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W czas trwania poszczególnych szkoleń nie wlicza się przerw kawowych, przerw obiadowych, ani też żadnych innych przerw technicznych. Dla Części II i V prosimy o zaproponowanie po kilka terminów do jednego szkolenia ponieważ pod uwagę należy wziąć fakt, że jeden uczestnik projektu może brać udział w obu szkoleniach. Usługi szkoleniowe powinny obejmować: zapewnienie wykwalifikowanej kadry prowadzącej szkolenie, zapewnienie sal wykładowych szkoleniowych wraz ze sprzętem i materiałami niezbędnymi do przeprowadzenia szkolenia (np. rzutnik, ekran, flipchart,, kalkulator - jeśli dotyczy itp.), odpowiednio dostosowanych do ilości uczestników każdej z grup szkoleniowych, zapewnienie warunków zgodnych z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia, przygotowanie i druk materiałów dydaktycznych z naniesionymi odpowiednio logotypami (dla każdego uczestnika: program szkolenia, materiały szkoleniowe, bindowane lub w inny sposób trwale połączone, długopis, notatnik, ewentualnie dodatkowo multimedialne materiały dydaktyczne oraz jeden komplet tak przygotowanych materiałów dla

11 Zamawiającego), przygotowanie i druk certyfikatów ukończenia szkolenia z naniesionymi odpowiednio logotypami - załącznik nr 11, zapewnienie wyżywienia podczas każdego dnia szkoleniowego tzw. cateringu: serwisu kawowego tj. kawy, herbaty, ciastek, kanapek, zimnych napojów, a w przypadku zajęć z zakresu aktywnego wypoczynku i radzenia sobie ze stresem (zajęcia w plenerze) oraz kreowania własnego wizerunku w formie konsultacji wizażysty catering w formie obiadu w postaci jednego gorącego posiłku tj. drugiego dania. W przypadku zajęć w formie wyjazdowej zapewnienie uczestnikom szkolenia całodziennego wyżywienia zgodnie z częścią III zamówienia. Ponadto w trakcie szkolenia uczestnicy powinni mieć zapewniony ciągły dostęp do wody mineralnej, dowóz uczestników do miejsca przeprowadzenia zajęć w plenerze i z powrotem autokarem/busem, sporządzenie dokumentacji fotograficznej szkolenia (min. 10 zdjęć na płycie CD), przeprowadzenie badań ewaluacyjnych każdego z rodzajów szkolenia uwzględniając poziom wiedzy uczestnika przed rozpoczęciem szkolenia i po jego zakończeniu (ankiety zaakceptowane przez Zamawiającego) oraz sporządzenie raportu końcowego z efektów szkolenia pod kątem osiąganych celów, ubezpieczenie NNW, Wykonawca ma obowiązek dostarczyć pełną dokumentację szkoleń tj.: protokół odbioru wykonanego szkolenia, faktury VAT, dzienniki, listy obecności, kopie certyfikatów i zaświadczeń o ukończeniu szkolenia, ankiety ewaluacyjne, zdjęcia w formie papierowej i elektronicznej, listy potwierdzające odbiór cateringu, certyfikatów, zaświadczeń i materiałów dydaktycznych i szkoleniowych, Wykonawca ma obowiązek przeprowadzić wszystkie szkolenia na terenie miasta Konstantynowa Łódzkiego. W przypadku wyjazdu winien być zorganizowany na terenie województwa łódzkiego wraz z transportem dla uczestników do miejsca szkolenia oraz transportu powrotnego z miejsca szkolenia do Konstantynowa Łódzkiego, opracowanie szczegółowego programu i harmonogramu szkolenia, oznakowanie miejsca szkolenia oraz wszelkich dokumentów związanych z organizacją szkolenia zgodnie z wytycznymi dotyczącymi oznaczenia projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne szkolenia. Wykonawca może złożyć ofertę na część jedną, dwie, trzy lub wszystkie. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu wykonawcy usług, polegającego na udzieleniu tego samego rodzaju zamówienia w wysokości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. Zamawiający ze względu na specyfikę usług nie dopuszcza

12 powierzania wykonania zamówienia podwykonawcom. Wymagania stawiane Wykonawcy: Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych usług zgodną z opisem przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zmawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy. Określenie przez Wykonawcę numerów telefonów kontaktowych i numerów fax oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia uzupełniającego dotychczasowemu wykonawcy usług, polegającego na udzieleniu tego samego rodzaju zamówienia w wysokości nie większej niż 20% wartości zamówienia podstawowego. II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): , , , , II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 5. II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

13 III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 1)Aktualny odpis z właściwego rejestru - jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru - zawierający aktualną treść wpisów w rejestrze wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy PZP 2)Oświadczenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 22 ust.1pkt.1 ustawy PZP (Załącznik nr 2) 3)Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania art. 24 ust.1 PZP( załącznik nr 3) 4)Dokument potwierdzający ( zaświadczenie, poświadczenie) wpis do rejestru instytucji szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 1)Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te zostały lub są wykonywane należycie. Wykaz wykonanych usług musi być sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wykaz musi zawierać informacje niezbędne do stwierdzenia, czy Wykonawca spełnia warunek określony w punkcie V )Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub pisemne zobowiązanie tych podmiotów do wykonania zamówienia w zakresie wskazanym przez Wykonawcę. III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

14 o 1)Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art.22 ust.1 pkt 3 ustawy PZP, dotyczący dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 2)Jeżeli Wykonawca polega na potencjale technicznym innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub pisemne zobowiązanie tych podmiotów do wykonania zamówienia w zakresie wskazanym przez Wykonawcę. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 1)Oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art.22 ust.1 pkt 3 ustawy PZP, dotyczący dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ. 2)Wykaz osób, które uczestniczyć będą w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, doświadczenia zawodowego oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz należy sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ. Wykaz musi zawierać informacje niezbędne do stwierdzenia, czy Wykonawca spełnia warunek określony w punkcie V )Jeżeli Wykonawca polegaosobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia lub pisemne zobowiązanie tych podmiotów do wykonania zamówienia w zakresie wskazanym przez Wykonawcę. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku o 1)aktualne zaświadczenie odpowiedniego Urzędu Skarbowego oraz właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia potwierdzające, że uzyskał zgodę na

15 zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2)Opłaconej polisy OC w zakresie prowadzonej działalności, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie wykaz narządzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

16 oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem

17 terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2. III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada: III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert III.6) INNE DOKUMENTY Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5) Wykonawcza wykaże, że jest wpisany do rejestru instytucji szkoleniowych, prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy właściwy ze względu na siedzibę instytucji szkoleniowej zgodnie z art. 20

18 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. Nr 69 z 2008r. poz. 415 z późn. zm.); III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie: 1 - Cena Doświadczenie zawodowe Certyfikaty jakości - 10 IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. IV.3) ZMIANA UMOWY Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego ul. Słowackiego Konstantynów Łódzki. IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej im. Bł. Rafała Chylińskiego ul. Słowackiego Konstantynów Łódzki. IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Dla uczestników projektu systemowego Siedmiomilowy krok Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,

19 Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego. IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.suwalki.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.mops.suwalki.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Suwałki: Przeprowadzenie szkolenia kurs prawa jazdy kategorii B. Numer ogłoszenia: 160030-2011; data zamieszczenia: 16.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ASYSTEN OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ASYSTEN OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Suwałki: PRZEPROWADZENIE SZKOLENIA ASYSTEN OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ Numer ogłoszenia: 159838-2011; data zamieszczenia: 15.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH: NOWOCZESNY SPRZEDAWCA I ASYSTENT

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stargard Szczeciński: Organizacja i przeprowadzenie kursów prawa jazdy Numer ogłoszenia: 234647-2011; data zamieszczenia: 01.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Z EFS POKONAMY TRUDNOŚCI

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Z EFS POKONAMY TRUDNOŚCI Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klodawa.wlkp.pl Kłodawa: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE 3 - DNIOWEGO WYJAZDU INTEGRACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprkozienicepowiat.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprkozienicepowiat.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprkozienicepowiat.pl Kozienice: Upowszechnianie integracji społecznej w Powiecie kozienickim

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie,

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zgierzu, ul. Długa 56, 95-100 Zgierz, woj. łódzkie, 1 z 7 2010-05-10 17:13 Zgierz: Zorganizowanie i przeprowadzenie usług szkoleniowych. Numer ogłoszenia: 127370-2010; data zamieszczenia: 10.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt MOŻEMY WIĘCEJ współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Radomsko: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie - ABC prowadzenia własnej działalności gospodarczej wraz z obsługą komputera - w ramach projektu systemowego Możemy więcej którego realizatorem

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.06.2012. 1 z 5 2012-02-22 09:52 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Prawo jazdy kat. C i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 52502-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopsbelchatow.pl Bełchatów: PRZEPROWADZENIE KURSU JĘZYKA ANGIELSKIEGO, WARSZTATÓW I INDYWIDUALNEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopskalwariaz.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopskalwariaz.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mgopskalwariaz.com.pl Kalwaria Zebrzydowska: Zorganizowanie i przeprowadzenie dwudniowego wyjazdu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. R egionalny y Ośrodek. Polityki Społecznej. w R zeszow ie

Człowiek najlepsza inwestycja. R egionalny y Ośrodek. Polityki Społecznej. w R zeszow ie Człowiek najlepsza inwestycja R egionalny y Ośrodek O Polityki Społecznej w R zeszow ie PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Rzeszów: Usługi

Bardziej szczegółowo

Warszawa: przeprowadzenie audytu zewnętrznego Numer ogłoszenia: 267589-2012; data zamieszczenia: 18.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: przeprowadzenie audytu zewnętrznego Numer ogłoszenia: 267589-2012; data zamieszczenia: 18.12.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.imp.edu.pl Warszawa: przeprowadzenie audytu zewnętrznego Numer ogłoszenia: 267589-2012; data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Roźwienica: Czas na aktywność w Gminie Roźwienica Numer ogłoszenia: 123932-2011; data zamieszczenia: 23.05.2011 Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Usługa druku segregatorów z kartami-profilami spółek z Planu Prywatyzacji

Bardziej szczegółowo

Nysa: ORII-PB/271-16/10 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Nysa: ORII-PB/271-16/10 Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 5 Nysa: ORII-PB/271-16/10 Numer ogłoszenia: 109367-2010; data zamieszczenia: 05.05.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Temat: Nadawca: <Zapisane przez program Windows Internet Explorer 8> Data: 2012-11-15 09:36

Temat: Nadawca: <Zapisane przez program Windows Internet Explorer 8> Data: 2012-11-15 09:36 1 z 6 2012-11-15 13:00 Temat: Nadawca: Data: 2012-11-15 09:36 function redirectpage(link){ window.location = link; return false; }; Adres strony internetowej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.strzyzewice.ops.pl Strzyżewice: Organizacja i przeprowadzenie kursów miękkich w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Przejęcie i przechowywanie dokumentacji medycznej WSB SP ZOZ w likwidacji w Warszawie Numer ogłoszenia: 106613-2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 328.edupage.org

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 328.edupage.org Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 328.edupage.org Warszawa: Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych, warzyw i owoców do kuchni Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data zamieszczenia: 07.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data zamieszczenia: 07.01.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.losuchowola.edu.pl Suchowola: Dostawa oraz instalacja serwera Numer ogłoszenia: 5294-2014; data

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Susiec: Przeprowadzenie szkoleń, kursów, treningów kompetencji i umiejętności społecznych oraz spotkań indywidualnych (psycholog i doradca zawodowy) dla beneficjentów projektu systemowego Bądźcie aktywni

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mopstomaszow.nbip.pl Tomaszów Mazowiecki: ZORGANIZOWANIE I PRZEPROWADZENIE GRUPOWEGO SZKOLENIA W

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl Wadowice: Przeprowadzanie diagnozy społeczno-zawodowej i zajęć z zakresu treningu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lesiabart.pi Bartoszyce: : Dostawa komputerów przenośnych, urządzeń sieciowych, sprzętu wizualnego,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, ul. Waryńskiego 2, 26-600

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga, ul. Waryńskiego 2, 26-600 Radom: Dostawa i montaż: sprzętu monitorującego (CCTV) oraz instalacji alarmowej (SSWiN) dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca oraz przeszkolenie personelu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Konin: Kurs kroju i szycia Numer ogłoszenia: 40520 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Konin: Kurs kroju i szycia Numer ogłoszenia: 40520 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.konin.pl Konin: Kurs kroju i szycia Numer ogłoszenia: 40520 2016; data zamieszczenia: 23.02.2016

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna, ul. ks. Kontnego 34, 43-140 Lędziny, woj. śląskie, tel. 32 216 62 57.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ochotnicza Straż Pożarna, ul. ks. Kontnego 34, 43-140 Lędziny, woj. śląskie, tel. 32 216 62 57. Lędziny: Dostawa średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4 x 4 Numer ogłoszenia: 222845-2011; data zamieszczenia: 19.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-10-07 14:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.stargard.pl Stargard Szczeciński: Organizacja i przeprowadzenie kursu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Kamionna: Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy P.Z.P. na dostawę używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprstarachowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprstarachowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprstarachowice.pl Starachowice: Usługi szkoleniowe i korepetycje w ramach realizacji Projektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: "EC1 Łódź-Miasto Kultury" w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 638 58 62, faks 042 638 48 20.

I. 1) NAZWA I ADRES: EC1 Łódź-Miasto Kultury w Łodzi, ul. Targowa 1/3, 90-022 Łódź, woj. łódzkie, tel. 042 638 58 62, faks 042 638 48 20. Łódź: Usługi w zakresie druku materiałów promocyjnych oraz papieru firmowego dla celow Instytucji Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Numer ogłoszenia: 153684-2010; data zamieszczenia: 02.06.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 1 z 5 2011-07-21 10:51 Rybnik: Organizacja i przeprowadzenie szkolenia pt.kierowca operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowej dla łącznie 20 uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Rybniku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Z EFS POKONAMY TRUDNOŚCI

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Z EFS POKONAMY TRUDNOŚCI Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.klodawa.wlkp.pl Kłodawa: PRZEPROWADZENIE SZKOLEŃ ZAWODOWYCH, TRENINGÓW I WARSZTATÓW DLA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81, 43-

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Bielsku-Białej, ul. Tadeusza Regera 81, 43- Bielsko-Biała: Świadczenie usług związanych z oznakowaniem w ciągu dróg powiatowych na terenie powiatu bielskiego w 2011 roku. Części zamówienia: Część I. Świadczenie usług związanych z utrzymaniem oznakowania

Bardziej szczegółowo

Konin: Przeprowadzenie szkolenia Mała przedsiębiorczość Numer ogłoszenia: 21275-2015; data zamieszczenia: 17.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Konin: Przeprowadzenie szkolenia Mała przedsiębiorczość Numer ogłoszenia: 21275-2015; data zamieszczenia: 17.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2015-02-17 12:58 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.konin.pl Konin: Przeprowadzenie szkolenia Mała przedsiębiorczość Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.losuchowola.edu.pl Suchowola: Przeprowadzenie kursów na kierunku technik rolnik Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osm.gdansk.pl Gdańsk: Wymiana stolarki okiennej w budynku Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Rzeszów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń dla uczniów Zespołu Szkół Energetycznych w Rzeszowie współfinansowanych ze środków UE w ramach EFS, PO KL 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobroń, ul. 11 Listopada 9, Dobroń, woj. łódzkie, tel. 043

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Dobroń, ul. 11 Listopada 9, Dobroń, woj. łódzkie, tel. 043 Dobroń: Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci w miejscowości Dobroń i Barycz Numer ogłoszenia: 269209-2011; data zamieszczenia: 13.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.kepno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.kepno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcpr.kepno.pl Kępno: Zorganizowanie szkoleń oraz przeprowadzenie diagnozy dzieci pod kątem przemocy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl 1 z 6 2012-09-19 15:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Warszawa: Usługa przeprowadzenia kursu języków angielskiego

Bardziej szczegółowo

Łódź: usługi kominiarskie Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Łódź: usługi kominiarskie Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Łódź: usługi kominiarskie Numer ogłoszenia: 403090-2011; data zamieszczenia: 29.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Grodzisk Wlkp.: Zorganizowanie i przeprowadzenie obozów rehabilitacyjnoszkoleniowych oraz wyjazdu na warsztaty integracyjne dla uczestników projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ realizowanego przez PCPR w Grodzisku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: wdrożenie systemu bezpiecznego nawiązywania i monitorowania zdalnych sesji

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwoweksl.epcpr.pl Lwówek Śląski: Organizacja i przeprowadzenie w 2012r roku szkoleń, doradztwa

Bardziej szczegółowo

Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Organizacja i przeprowadzenie kursu operatora koparko-ładowarki kl. III w ramach projektu RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ Numer ogłoszenia: 357358-2013; data zamieszczenia: 04.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=147124&rok= Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.myslowice.sr.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.myslowice.sr.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.myslowice.sr.gov.pl Mysłowice: Dostawa sprzętu komputerowego, z podziałem na zadania, dla Sądu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Warszawa: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy P.Z.P. na kompletnych zestawów przeciwpowodziowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: Prowadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskiego dla kierownictwa i pracowników

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót elektrycznych nad realizowanymi zadaniami przez Zarząd Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia w BZP : 215402-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowo, ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 626-40-26, faks 089 626-41-40.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Janowo, ul. Przasnyska 14, 13-113 Janowo, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 089 626-40-26, faks 089 626-41-40. Janowo: Dostawę średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Janowie Numer ogłoszenia: 180173-2011; data zamieszczenia: 30.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatzdunskowolski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatzdunskowolski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatzdunskowolski.pl/bip Zduńska Wola: Założenie ewidencji budynków i lokali oraz weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zosprp.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zosprp.pl Warszawa: Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200.000 EURO zgodnie art.11 ust.8 w związku z art.39 ustawy P.Z.P. na kompletnych zestawów ratowniczych do działań

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-713

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań: Opracowanie Studium Wykonalności dla Projektu Zakup pasażerskiego taboru kolejowego do obsługi połączeń międzywojewódzkich organizowanych przez województwa: lubuskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugkaweczyn.bip2nd.maxus.com.pl/public/ Nowy Kawęczyn: Dostawa oleju opałowego do szkół na terenie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 4122222-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Numer ogłoszenia: 4122222-2012; data zamieszczenia: 23.10.2012r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Częstochowa: Szkolenia w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie systemowym Zainwestuj w siebie - program aktywnej integracji w Mieście Częstochowa Numer

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Wielopole Skrzyńskie: Usługa polegająca na przeprowadzeniu kursów zawodowych: przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. /B/, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, magazynier z obsługą wózka widłowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.umig.polaniec.pl Połaniec: Zorganizowanie szkolenia dla pracowników w ramach projektu Urząd

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-01-11 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-nisko.pl Nisko: Dostawa pieczywa do Szpitala Powiatowego im. PCK

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: dostawa kiosków multimedialnych Numer ogłoszenia: 328938-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bydgoszcz: dostawa kiosków multimedialnych Numer ogłoszenia: 328938-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Bydgoszcz: dostawa kiosków multimedialnych Numer ogłoszenia: 328938-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Warszawa: usługa wsparcia dla systemu raportowego na Oracle Discoverer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Obsługa serwisowa trzech wysokonakładowych urządzeń firmy Océ Numer ogłoszenia: 55164-2013; data zamieszczenia: 11.02.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.sokolowpodl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.pcpr.sokolowpodl.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sokolowpodlaski.asi.pl, www.pcpr.sokolowpodl.pl Sokołów Podlaski: Przeprowadzenie kursów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gops-maslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gops-maslow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gops-maslow.pl Masłów: Usługi szkoleniowe w ramach Projektu systemowego Program aktywizacji społeczno-

Bardziej szczegółowo

www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi

www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi www.bip.ledziny.pl/content/show.php?pg=przetargi Lędziny: Modernizacja dróg gminnych: ul. Słoneczna, Botaniczna, Dębowa, Radosna, 30 Lecia, Ekonomiczna Numer ogłoszenia: 247546-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.leszno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.leszno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.leszno.pl Leszno: Zmiana sposobu ogrzewania z węglowego na ogrzewania gazowe w lokalach mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Koźmin Wielkopolski: Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla uczestników projektu systemowego Stop bezrobociu - chcę pracować! nr POKL.07.01.01-30-153/09 w okresie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Data zamieszczenia ogłoszenia: 03 lipiec 2013 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY na: zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych dla osób niepełnosprawnych oraz wychowanków pieczy zastępczej uczestników

Bardziej szczegółowo

Projekt "Siedmiomilowy krok" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Siedmiomilowy krok współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopskonstantynów.pl Konstantynów Łódzki: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, ul. Wawelska 56, 00-922 Warszawa, woj. 1 of 5 04-01-2011 17:17 Warszawa: Rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych na przewozy pasażerskie dla potrzeb Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Numer ogłoszenia: 1178-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt Samodzielność drogą do aktywności życiowej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Samodzielność drogą do aktywności życiowej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Krasnystaw: Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń realizowanych w ramach projektu Samodzielność drogą do aktywności życiowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Krasnymstawie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługę polegającą na odwozie uczniów ze szkoły w ramach projektu Nasze dzieci - nasza przyszłość - projekt dla szkół Gminy Kawęczyn OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Projektowanie Auto CAD 2D, 3D Numer ogłoszenia: 286131-2010; data zamieszczenia: 14.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Rzeszów: Projektowanie Auto CAD 2D, 3D Numer ogłoszenia: 286131-2010; data zamieszczenia: 14.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2010-10-14 11:17 Rzeszów: Projektowanie Auto CAD 2D, 3D Numer ogłoszenia: 286131-2010; data zamieszczenia: 14.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłosze:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Mickiewicza 3, 19-200 Grajewo, woj. podlaskie, tel. 0-86 273 87 09, faks 0-86 273 87 09. Grajewo: Przeprowadzenie kursów zawodowych dla beneficjentów projektu Dobry start, lepsze jutro - program aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Numer ogłoszenia: 264544-2010;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osirochota.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osirochota.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.osirochota.waw.pl Warszawa: Dostawa energii elektrycznej na potrzeby obiektów Ośrodka Sportu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.1. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wadowice.pl Wadowice: Przeprowadzenie diagnozy społeczno-zawodowej i zajęć z zakresu treningu

Bardziej szczegółowo

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie Numer ogłoszenia: 37145-2010; data zamieszczenia: 23.02.2010r OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-11-13 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpital-tomaszow.pl Tomaszów Lubelski: Odbiór i unieszkodliwienie odpadów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, Tłuszcz, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Tłuszcz, ul. Warszawska 10, Tłuszcz, woj. mazowieckie, tel , faks Tłuszcz: Przeprowadzenie kursu stacjonarnego Podstawy obsługi komputera i Internetu dla osób dorosłych w tym osób niepełnosprawnych Numer ogłoszenia: 406038-2012; data zamieszczenia: 18.10.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stadion-zabrze.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stadion-zabrze.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stadion-zabrze.pl Zabrze: Wyburzenie budynku biurowo-socjalnego i segmentu wysokiego hali lekkoatletycznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przewozie, pl. Partyzantów, Przewóz, woj. lubuskie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy w Przewozie, pl. Partyzantów, Przewóz, woj. lubuskie, tel. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wrota.lubuskie.pl/ugprzewoz/zamowienia_publiczne/11/status/rodzaj/wzp/ Przewóz:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Skarbu Państwa, ul. Krucza 36/Wspólna 6, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć lekcyjnych z języka angielskiego dla kierownictwa i pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa w okresie od dnia 2 stycznia 2011r do dnia 10 grudnia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Sosnowiec: Ochrona osób i mienia w obiekcie Urzędu Skarbowego w Sosnowcu przy ul. 3 Maja 20 znak: OL/251-11/2012 Numer ogłoszenia: 77318-2012; data zamieszczenia: 13.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-08-17 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: E-biznes - zakładanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumwp.pl Warszawa: Dostawa ciągnika komunalnego z oprzyrządowaniem na potrzeby Biura ds. budowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Organizacja szkolenia Uprawnienia kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń elektroenergetycznych-nauka zawodu od podstaw, w wymiarze 200 godzin zegarowych dla 12

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dabie.nowoczesnagmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dabie.nowoczesnagmina.pl 1 z 6 2016-07-08 14:55 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: dabie.nowoczesnagmina.pl Dąbie: Przebudowa dróg w miejscowościach:bród na

Bardziej szczegółowo

Katowice: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 265915-2011; data zamieszczenia: 10.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Katowice: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 265915-2011; data zamieszczenia: 10.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Katowice: Dostawa mebli biurowych Numer ogłoszenia: 265915-2011; data zamieszczenia: 10.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie. Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lubelskie.pl/trzydnik/ Trzydnik Duży: Usługi edukacyjne w ramach projektu Razem

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ostrowiec Świętokrzyski: Przeprowadzenie kursów w zakresie szkolenia okresowego kierowców wykonujących transport drogowy kat. C, C + E z obsługą tachografu cyfrowego i ratownictwem drogowo - medycznym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl 1 z 5 2012-08-03 14:18 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lagow-gmina.pl Łagów: Usługi transportowe w zakresie przewozu - dowozów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.33wog.wp.mil.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.33wog.wp.mil.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.33wog.wp.mil.pl Nowa Dęba: Remont schodów przy nasypach bud. 4,5,6 w kompleksie wojskowym 5490

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Sejny: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 207 tys. euro na zakup i dostawy z podziałem na pięć pakietów. Numer ogłoszenia: 318196-2014;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Poddębic, ul. Łódzka 17/21/105, 99-200 Poddębice, woj. łódzkie, tel. 043/ 678-25-80, faks 043 6783995.

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Poddębic, ul. Łódzka 17/21/105, 99-200 Poddębice, woj. łódzkie, tel. 043/ 678-25-80, faks 043 6783995. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gmina.poddebice.pl oraz www.poddebice.signform.pl/poddebice/ Poddębice: Wykonanie usługi w ramach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrum.com3.pl Łódź: Sprzątanie budynków oraz terenów zewnętrznych i zielonych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Chełm: Utworzenie szkolnego placu zabaw w ramach programu Radosna Szkoła na terenie Zespołu Szkół w Okszowie. Numer ogłoszenia: 302296-2011; data zamieszczenia: 23.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Kielc, ul. Św. Leonarda 4, Kielce, woj. świętokrzyskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Historii Kielc, ul. Św. Leonarda 4, Kielce, woj. świętokrzyskie, tel , faks Kielce: Świadczenie usługi całodobowej ochrony osób i mienia oraz świadczenie usługi kompleksowego sprzątania obiektu Muzeum Historii Kielc wraz z terenem przyległym Numer ogłoszenia: 365128-2012; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslp.edu.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zslp.edu.pl Kozienice: Świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia młodzieży na praktyki do Elektrownii Kozienice S.A. Numer ogłoszenia: 206327-2010; data zamieszczenia: 02.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo