REGULAMIN Sprzedaży Kart Przedpłaconych Premium

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Sprzedaży Kart Przedpłaconych Premium"

Transkrypt

1 REGULAMIN Sprzedaży Kart Przedpłaconych Premium 1 DEFINICJE Określenia użyte w niniejszym Regulaminie Sprzedaży oznaczają: 1. Bank Bank Zachodni WBK S.A. 2. Karta Karta Przedpłacona Premium na okaziciela, wydana przez Bank i nosząca logo Sprzedającego lub nazwę programu lojalnościowego oferowanego przez Sprzedającego, będąca instrumentem płatniczym zgodnie z Ustawą o Usługach Płatniczych uprawniającym Posiadacza Karty do dokonywania transakcji z wykorzystaniem pieniądza elektronicznego przechowywanego na Koncie Przedpłaconym; 3. Posiadacz Karty osoba fizyczna używająca Karty, okaziciel; 4. Opakowanie Karty/ Opakowanie a) rzeczy związane z Kartą: Regulamin Kart, opakowanie Karty oraz indywidulany, niepowtarzalny numer PIN Karty umieszczony w Przesyłce z Kartą (zapieczętowana koperta z numerem PIN w środku)*; b) rzeczy związane z Kartą: Regulamin Kart oraz opakowanie Karty z kodem aktywacyjnym (2424)*; *niepotrzebne skreślić 5. Klient osoba zamawiająca Karty od Sprzedającego; 6. Oferta oferta sprzedaży Kart Klientowi przez Sprzedającego; 7. Zamówienie zamówienia na dostarczenie Kart w formie przewidzianej w Formularzu zamówienia; 8. Strona Sprzedający i/lub Klient; 9. Ustawa o Usługach Płatniczych Ustawa o Usługach Płatniczych z dnia 19 Sierpnia 2011 (Dz.U. 2011, nr 199, poz z późniejszymi zmianami); 10. Konto Przedpłacone elektroniczne konto przedpłacone dedykowane indywidualnie do poszczególnej Karty, prowadzone przez Bank i wykorzystywane do przechowywania pieniądza elektronicznego wydawanego za środki pochodzące z Funduszy Zasileniowych; 11. Warunki Cenowe wykaz cen dotyczących sprzedaży poszczególnych rodzajów Kart stanowiący część Oferty; 12. Taryfa opłat i prowizji taryfa opłat i kosztów stanowiąca część Formularzu zamówienia; 13. Sprzedający - Cheque Dejeuner sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Górczewska 124, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o numerze REGON i NIP ; 14. Wzór Karty elektroniczny wizerunek karty z nazwą/logo Klienta oraz ze stałymi elementami Karty; 15. Regulamin Sprzedaży niniejszy Regulamin Sprzedaży Kart Przedpłaconych Premium ; 16. Regulamin Kart regulamin wydany przez Bank, mający zastosowanie do Kart i pieniądza elektronicznego wyemitowanego przez Bank dla Posiadaczy Kart; 17. Fundusze Zasileniowe środki wpłacone w celu finansowania wydania pieniądza elektronicznego przechowywanego na Koncie Przedpłaconym; 18. Usługi Dodane dodatkowe funkcje i usługi dodawane do Kart i nie objęte Regulaminem Kart wydawanym przez Bank; 19. Cena cena Kart płacona przez Klienta na rzecz Sprzedawcy zgodnie z 13. Dla uniknięcia wątpliwości, Cena nie obejmuje Funduszy Zasileniowych, które są przekazywane przez Klienta oddzielnie; 20. Format Logo dotyczy zamówienia rozszerzonego o personalizację Karty. Logo w formacie CDR, AI, EPS, PDF (plik wektorowy).

2 2 SPRZEDAŻ KART 1. Sprzedający sprzedaje Karty Klientowi na podstawie i zgodnie z Zamówieniami przedstawionymi Sprzedającemu zgodnie z poniższym Niniejszy Regulamin Sprzedaży stosuje się do pierwszego Zamówienia złożonego przez Klienta Sprzedającemu i do wszystkich kolejnych Zamówień w odniesieniu do Kart, chyba że Strony inaczej uzgodniły w odrębnym porozumieniu. Wszelkie prawa, obowiązki i warunki, które nie zostały uregulowane w odrębnym porozumieniu pomiędzy Stronami podlegają niniejszemu Regulaminowi Sprzedaży. 3 PRAWA I OBOWIĄZKI SPRZEDAJĄCEGO 1. Sprzedający przeniesie własność Kart i Opakowań na rzecz Klienta i dostarczy Karty i Opakowania zgodnie z Zamówieniem. 2. Karty będą posiadać cechy określone 5, w Zamówieniu oraz, jeżeli odrębnie postanowiono, cechy związane z Usługami Dodanymi. 3. Sprzedający jest obowiązany do przekazania na rzecz Banku Funduszy Zasileniowych otrzymanych od Klienta, zgodnie z poniższym 7. 4 PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA 1. Klient jest zobowiązany do wpłaty Funduszy Zasileniowych, które będą wykorzystane do finansowania emisji pieniądza elektronicznego dla Posiadacza Karty, zgodnie z poniższym Klient jest obowiązany do zapłaty Ceny z tytułu dostarczonych Kart, obliczonej zgodnie z poniższym 13 i do odebrania Kart dostarczonych przez Sprzedającego. 5 CECHY KART 1. Cechy Kart, które Sprzedawca oferuje Klientowi są wskazane w Ofercie. 2. W przypadku, gdy Karty mają zawierać nazwę/logo Klienta: - Klient dostarcza Sprzedającemu odpowiednie logo/nazwę wg niniejszego regulaminu. Klient oświadcza Sprzedającemu, że posiada wszelkie prawa autorskie i jest w pełni uprawniony do używania logo/nazwy przekazanej Sprzedającemu. - Ostateczny wizerunek Karty uzgodniony przez Strony zostanie przekazany do zatwierdzenia przez Bank oraz przez właściwą międzynarodową organizację płatniczą. Klient zgadza się na dokonanie zmian w wizerunku dostarczonej Karty, aby dostosować ją do wymogów Banku i międzynarodowej organizacji płatniczej. - Sprzedawca przekaże Klientowi Wzór Karty w ciągu 7 dni od otrzymania Wzoru Karty od Banku. Wzór Karty powinien zostać zatwierdzony przez Klienta na piśmie (w szczególności w odniesieniu do zgodności wizerunku znajdującego się na Karcie). Jeżeli Klient nie przedstawi Sprzedawcy pisemnych zastrzeżeń w ciągu 7 dni od otrzymania Wzoru Karty oznacza to, że Klient akceptuje Kartę. - Koszt przygotowania projektu oraz ostatecznej wersji Karty z logo/nazwą Klienta ponosi Klient.

3 6 ZAMAWIANIE KART 1. Zamówienie złożone przez Klienta u Sprzedającego jest nieodwołalne od chwili jego otrzymania przez Sprzedającego. 2. Karty są wysyłane Klientowi w ciągu 5 dni roboczych od daty otrzymania przez Sprzedającego bankowego dowodu wpłaty Funduszy Zasileniowych związanych z Zamówieniem Klienta zgodnie z poniższym 7. Karty zawierające logo/nazwę Klienta będą dostarczone w terminie indywidualnie uzgodnionym między Stronami. 3. Zamówienie powinno być zrealizowane w formie określonej w Formularzu zamówienia do tego Regulaminu Sprzedaży. 4. Zamówienie może odnosić się tylko do Kart, które znajdują się w Ofercie obowiązującej w dniu złożenia Zamówienia. 5. Zeskanowana kopia Zamówienia zostanie dostarczona na poniższy adres 6. Warunki Oferty nie mogą być zmieniane przez Klienta. Wszelkie zmiany do warunków Oferty dokonane przez Klienta w Zamówieniu złożonym w związku z Ofertą są traktowane jako nowa Oferta Klienta i nie wiążą Sprzedającego, chyba że Sprzedający wyraźnie zaakceptował nowe warunki zaproponowane przez Klienta. 7. Sprzedawca wyśle Karty i Opakowania na adres wskazany w Zamówieniu. 8. W przypadku jakichkolwiek braków, lub uszkodzeń Kart, Klient jest zobowiązany zgłosić te okoliczności w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Kart. Uszkodzone Karty zostaną odesłane Sprzedającemu nie później niż w ciągu 7 dni od dnia otrzymania Kart przez Klienta. Uszkodzone Karty zostaną przez Sprzedającego zamienione na nowe bez dodatkowych kosztów. Brak zgłoszenia uszkodzenia lub braków Kart w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania Kart, jest traktowane jako potwierdzenie, że Karty zostały dostarczone bez jakichkolwiek braków i uszkodzeń. 9. Z zastrzeżeniem 6.8 Karty dostarczone Klientowi nie podlegają zwrotowi do Sprzedawcy. 7 WPŁATA FUNDUSZY ZASILENIOWYCH 1. Klient potwierdza, iż jest świadomy tego, że w celu realizacji transakcji przy użyciu Kart należy wpłacić do Banku Fundusze Zasileniowe. 2. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania należycie złożonego Zamówienia, Sprzedawca dostarczy Klientowi odpowiednią notę księgową pro-forma z tytułu należnych Funduszy Zasileniowych. Fundusze Zasileniowe powinny być równe kwocie odpowiadającej wartości pieniądza elektronicznego, który ma być zaksięgowany na Kontach Przedpłaconych przypisanych do Kart zamówionych przez Klienta. Każda Karta posiada swoje własne Fundusze Zasileniowe dla niej dedykowane i określone w Zamówieniu odnoszącym się do odpowiednich Kart. 3. Fundusze Zasileniowe muszą zostać wpłacone przed dostawą zamówionych Kart, w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania noty księgowe pro-forma, o której mowa w 7.2. Klient przekaże odpowiednie kwoty Funduszy Zasileniowych Sprzedawcy i zleca Sprzedawcy przekazanie tych kwot w imieniu Klienta do Banku. 4. Łączna kwota Funduszy Zasileniowych zostanie wpłacona na konto bankowe wskazane w Ofercie. 8 DALSZE PRZEKAZYWANIE KART 1. Po otrzymaniu Kart i zapłaceniu Ceny, Klient jest uprawniony do rozporządzania Kartami. Klient rozporządza Kartami we własnym imieniu, a nie w imieniu Sprzedającego. 2. Posiadacze Kart, którzy otrzymali Karty są uprawnieni do ich używania zgodnie z Regulaminem Kart załączonym do Opakowania. Każdy Posiadacz Karty staje się klientem Banku zgodnie z Regulaminem Kart.

4 3. Posiadacz Karty może używać Karty dopiero po zawarciu umowy o wydanie instrumentu płatniczego między Bankiem a Posiadaczem Karty zgodnie z Regulaminem Kart oraz po aktywowaniu Karty przez Bank. 4. Klient powinien przekazywać Karty wraz z Opakowaniami. 9 AKTYWACJA KART Karty są aktywowane przez Posiadaczy Karty zgodnie z Regulaminem Kart oraz instrukcjami zawartymi w Opakowaniach. 10 STATUS SPRZEDAJĄCEGO I REGULAMIN KART 1. Składając Zamówienie Klient, przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że: (i) Sprzedający nie jest emitentem Kart i pieniądza elektronicznego zaksięgowanego na Kontach Przedpłaconych oraz że Karty oraz pieniądz elektroniczny są emitowane przez Bank; (ii) Klient nie zawiera ze Sprzedającym umowy o wydawanie instrumentów płatniczych i pieniądza elektronicznego w rozumieniu Ustawy o Instrumentach Płatniczych; (iii) Bank jest jedynym wydawcą Regulaminu Kart mającego zastosowanie do Kart i pieniądza elektronicznego zaksięgowanego na Kontach Przedpłaconych i że Bank ma prawo do zmiany Regulaminu Kart bez potrzeby uzyskania zgody Klienta na te zmiany. 2. Regulamin Kart reguluje szczegółowe zasady używania Kart, jak również opłaty i prowizje związane z Kartami. 11 USŁUGI DODANE Jeśli dodatkowa funkcja lub usługa wymaga zaangażowania lub współpracy z Klientem, Strony określą zasady ich wzajemnej współpracy w tym zakresie w odrębnej umowie. 12 OGRANICZENIA 1. Klient nie może przekazać Kart do krajów określonych w wykazach/regulacjach, o których mowa poniżej w 12.2 and Obowiązująca lista krajów podatkowych znajduje się w Rozporządzeniu Ministra finansów z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych (Dz.U nr 493). Lista państw sponsorujących terroryzm jest aktualizowana w corocznym raporcie Departamentu Stanu USA. 2. Najnowsza lista znajduje się pod adresem: 3. Klient nie może rozporządzać Kartami na rzecz podmiotów z następujących krajów: Iran, Sudan, Syria, Kore Północna, Birma.

5 13 CENA 1. Klient zapłaci Cenę za Karty, obliczoną na podstawie cen właściwych dla danych typów Kart zamawianych przez Klienta i wskazanych w Warunkach Cenowych. 2. Cena jest obliczana oddzielnie dla każdego Zamówienia i może zależeć od liczby Kart zamówionych przez Klienta. Cena opiera si ę na Warunkach Cenowych obowiązujących w dniu Zamówienia. 3. Sprzedawca dostarczy fakturę pro-forma na kwotę odpowiadającą Cenie w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania należycie złożonego Zamówienia. Ostateczna faktura zostanie dostarczona Klientowi wraz z Kartami. 4. Klient zapłaci należności wynikające z faktury pro-forma w ciągu 3 dni od jej otrzymania. 5. Warunki Cenowe obowiązują do dnia wygaśnięcia danej Oferty, chyba że Oferta zostanie odwołana przed upływem terminu jej ważności. 6. Klient niniejszym wyraża zgodę na odbieranie i wysyłanie faktur wystawionych przez Sprzedającego w formie elektronicznej oraz na dokonanie zapłaty należnych kwot wskazanych na tych fakturach. 14 ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Strony potwierdzają, że w odniesieniu do Kart i Opakowań, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko za fizyczne uszkodzenia Kart lub Opakowań, które nastąpiły przed wydaniem Kart Klientowi. Z zastrzeżeniem poprzedniego zdania, Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Bank (a nie Sprzedawca) jest wyłącznie odpowiedzialny za Karty i Opakowania, w szczególności za: (i) zgodność Kart i Regulaminu Kart ze wszystkimi odpowiednimi przepisami odnoszącymi się do Kart (w tym regulaminów systemów kartowych); (ii) zgodność Kart z Regulaminem Kart; (iii) przetwarzanie, autoryzację i rozliczanie transakcji przy użyciu Kart zgodnie z Regulaminem Kart i innymi przepisami odnoszącymi się do takich transakcji (w tym regulaminów systemów kartowych); (iv) legalność używania logo na Kartach i materiałów promocyjnych odnoszących się do Kart; (v) spełnienie wszystkich związanych z Kartami obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu brudnych pieniędzy; (vi) zawartość Opakowań, Regulaminy Kart, Taryfy Opłat i Prowizji i wszystkie materiały promocyjne związane z Kartami (chyba że takie materiały zostały przygotowane przez Sprzedającego lub osobę trzecią). 2. Klient ponosi odpowiedzialność za fizyczne uszkodzenia Kart oraz Opakowań, które nastąpiły po dostarczeniu Kart do Klienta. 3. Klient nieodwołalnie i bezwarunkowo zobowiązuje się zwolnić Sprzedawcę, na jego żądanie, od wszelkich strat, zobowiązań, opłat i kosztów prawidłowo i należycie poniesionych, lub obciążających Sprzedającego w związku z okolicznościami, za które Klient jest odpowiedzialny zgodnie z tym Regulaminem. 4. Odpowiedzialność Stron w związku z Usługami Dodanymi jest uregulowana w oddzielnym porozumieniu dotyczącym Usług Dodanych. 5. Skargi Posiadaczy Karty, w zakresie określonym w Regulaminie Kart są rozpatrywane przez Bank (wydawcy Kart), natomiast zarzuty dotyczące Usług Dodanych są rozpatrywane wyłącznie przez Sprzedawcę (lub, odpowiednio, osobę trzecią). 6. Dla uniknięcia wątpliwości, wszelkie materiały zawarte w Opakowaniach, w tym Regulamin Kart dostarczony Klientowi i Posiadaczowi Kart przez Sprzedającego, uważa się za dostarczone przez Bank. 7. W przypadku jakichkolwiek roszczeń osób trzecich z tytułu niewłaściwego wykorzystania wizerunku Karty, lub jego elementów, Klient ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za zadośćuczynienie roszczeniu, jeżeli roszczenie dotyczy obrazu lub elementu Karty dostarczonego przez Klienta.

6 15 PROMOCJA 1. O ile nie zostało to zatwierdzone przez Sprzedającego na piśmie, Klient nie może promować i reklamować Kart oraz Usług Dodanych osobom trzecim, z wyjątkiem promocji Kart i Usług Dodanych wśród swoich pracowników. 2. Jeżeli Klient naruszy obowiązek określony w powyższym 15.1, Klient zwolni Sprzedawcę z odpowiedzialności z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich (włączając, ale nie ograniczając się do Banku i systemu kartowego) zgłoszonych w związku z taką promocją i/lub reklamą, uwzględniając uzasadnione koszty procesowe. 16 PRAWA AUTORSKIE Klient udziela Sprzedającemu oraz Bankowi pozwolenia na korzystanie z uzgodnionego wizerunku Karty i Opakowania. Pozwolenie staje się skuteczne od chwili uzgodnienia wizerunku i uprawnia Bank oraz Sprzedającego do korzystania z wizerunku wyłącznie do celów prawidłowego wykonania obowiązków wynikających z Regulaminu Sprzedaży oraz Regulaminu Kart, tj. do wydawania Kart i dostarcza nia ich Klientowi na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Sprzedaży oraz w dokumentach, o których mowa w niniejszym Regulaminie Sprzedaży. Bank i Sprzedający mają prawo do zapisu wizerunku Karty i kopiowania go na Karty, jak również do wprowadza nia go na rynek poprzez dostarczanie Kart do Klienta. Bank i Sprzedający są również uprawnieni do kopiowania i rozpowszechniania wizerunku Karty w ich własnych informacjach i materiałach reklamowych, jak i online. Pozwolenie przyznaje Bankowi i Sprzedającemu prawo do wykorzystania wizerunku Karty wyłącznie na Kartach wydanych zgodnie z Regulaminem Sprzedaży. 17 POSTANOWIENIA RÓŻNE W sprawach nieuregulowanych w niniejszym dokumencie stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszego dokumentu będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla m.st. Warszawy.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART REGULAMIN KART PŁATNICZYCH WYDAWANYCH KLIENTOM INDYWIDUALNYM PRZEZ BANK SMART 1 1. Niniejszy Regulamin kart płatniczych wydawanych klientom indywidualnym przez Bank SMART ( Regulamin Kart ) określa szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM

REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM REGULAMIN SPRZEDAŻY W SKLEPIE INTERNETOWYM Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy "DoDo4Story działający pod adresem: http://sklep.dodo4story.com prowadzony przez:

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne

REGULAMIN. korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU. Postanowienia Wstępne REGULAMIN korzystania ze Skrzynki Envelo i niektórych Usług dostępnych poprzez Skrzynkę Envelo CZĘŚĆ OGÓLNA REGULAMINU 1 Postanowienia Wstępne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z

1) Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.lotari.pl prowadzony jest przez Franc Gardiner Spółka z REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.lotari.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Franc Gardiner Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świdnicy, ul. Składowa 3, 58-100

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca

Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca Regulamin prenumeraty czasopisma National Geographic Odkrywca 1 Postanowienia ogólne 1. Na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie Wydawca umożliwia - poprzez Formularz udostępniony na

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw

Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział I - Postanowienia ogólne 1 Regulamin rachunków bankowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw, zwany

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.)

(obowiązuje od dnia 7 kwietnia 2013 r.) Regulamin prowadzenia rachunków bankowych, świadczenia usług bankowości elektronicznej oraz wydawania i używania debetowych kart płatniczych przez Idea Bank S.A. dla klientów indywidualnych (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp

Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. Wstęp Regulamin sprzedaży towarów na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną 1 Wstęp Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bayla.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY POWIERZCHNI REKLAMOWEJ W CZASOPIMACH WYDAWNICWTA ZWIERCIADŁO SP. Z O.O. I. Definicje Ilekroć w niniejszych ogólnie obowiązujących warunkach stosuje się poniższe określenia i definicje

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z instrumentu pieniądza elektronicznego PeoPay udostępnianego przez Bank Pekao S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.sklepproaudio.pl Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Marcin Wyrwich, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: Audiokom Marcin Wyrwich, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Business dla Przedsiębiorców Rozdział I Zakres stosowania, definicje oraz zmiana Regulaminu 1 Bank oferuje Klientom następujące typy Kart: a) Karta

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro

Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Regulamin serwisu internetowego www.fitwro.pl i Umowa o korzystanie z Karty fitwro Niniejszy Regulamin, zaakceptowany przez Klienta w procesie zakupu Karty fitwro, stanowi jednocześnie treść Umowy zawartej

Bardziej szczegółowo