REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU WOLONTARIAT RODZINNY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU WOLONTARIAT RODZINNY"

Transkrypt

1 REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU WOLONTARIAT RODZINNY I. Organizacja i cel konkursu grantowego w ramach Programu Wolontariat Rodzinny 1. Organizatorami konkursu grantowego w ramach Programu Wolontariat Rodzinny są Fundacja PZU oraz Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce zwani dalej Organizatorami. 2. Celem konkursu grantowego realizowanego w ramach Programu Wolontariat Rodzinny, zwanego dalej Konkursem jest: umożliwienie Polakom zaangażowania się w działania wolontariackie na rzecz lokalnych społeczności całymi rodzinami; popularyzacja i wspieranie wolontariatu rodzinnego jako formy wartościowego spędzania czasu przez rodziny; wyłonienie wzorcowych praktyk wolontariatu, w który zaangażowane są całe rodziny. Wypracowane praktyki posłużą w przyszłości do propagowania idei wolontariatu rodzinnego. 3. Główne wyzwania wynikające z misji i wizji Programu Wolontariat Rodzinny zakładają, że projekty realizowane w ramach Konkursu będą: aktywnie włączać rodziny, które wspólnie będą działać na rzecz dobra wspólnego; odpowiadać na realne potrzeby lokalnej społeczności. 4. W Konkursie zostanie dofinansowanych 18 projektów, w tym 6 projektów z budżetem zaplanowanym na kwotę do zł (duży grant) i 12 projektów z budżetem zaplanowanym na kwotę do zł (mały grant). II. Adresaci konkursu grantowego 1. Do udziału w Konkursie uprawnione są: organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną oraz instytucje samorządowe działające na terenie Polski, w tym w szczególności: 1

2 biblioteki 1 ; domy kultury 2 ; szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne oraz inne placówki oświatowe (z wyłączeniem uczelni wyższych) 3 ; ośrodki pomocy społecznej 4. Wszystkie wyżej wymienione podmioty w dalszej części niniejszego regulaminu zwane są Wnioskodawcami. 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest prawidłowe wypełnienie wniosku aplikacyjnego dostępnego na stronie III. Harmonogram Konkursu 1. Termin składania wniosków aplikacyjnych upływa 15 stycznia 2014 r. o godzinie 18:00 (decyduje godzina wpłynięcia wniosku na serwer Programu Wolontariat Rodzinny ). Wnioski będą składane przez formularz aplikacyjny dostępny na stronie 2. Spośród nadesłanych wniosków zespół ekspertów Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce (zwanych dalej Ekspertami) dokona wstępnej oceny i wyłoni kilkaset najlepszych projektów. Decyzja o przejściu do następnego etapu oceny zostanie przekazana Wnioskodawcom pocztą elektroniczną na adres podany we wniosku w terminie do 31 stycznia 2014 r. 3. Wnioskodawcy, którzy nadesłali wnioski zarekomendowane przez Ekspertów, zostaną poproszeni za pośrednictwem wiadomości wysłanej na adres podany we wniosku o przesłanie krótkich filmików opowiadających o projekcie (stworzonych wg wskazówek znajdujących się na stronie Filmiki mogą być nakręcone przy pomocy dowolnego urządzenia telefonu, aparatu cyfrowego, kamery itd. Na przesłanie filmików Wnioskodawcy będą mieli czas do 17 lutego 2014 r., do godziny 18: Spośród nadesłanych filmików zostaną wybrane projekty, które otrzymają grant na realizację zaplanowanych działań. Wybór zwycięskich projektów będzie przebiegał następująco: nadesłane filmiki zostaną przekazane Kapitule Konkursu (zwanej dalej Kapitułą), która wybierze maksimum 50 najlepszych aplikacji. Proces oceny przez Kapitułę będzie trwał do końca lutego 2014 r.; filmiki wybrane przez Kapitułę zostaną umieszczone na stronie (wraz z krótkimi opisami) i poddane pod głosowanie internautów. Internauci będą mogli głosować na projekty od 3 do 24 marca 2014 r., do godziny 18: projektów (w tym 6 projektów z budżetem zaplanowanym na 1 Omówionych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U nr 114, poz. 493). 2 Omówionych w ww. ustawie. 3 Omówionych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U nr 95, poz. 425). 4 Omówionych w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U Nr 64 poz. 593). 2

3 kwotę do zł i 12 projektów z budżetem zaplanowanym na kwotę do zł) z największą liczbą głosów zdobędzie grant. 5. Ostateczne wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 31 marca 2014 r. 6. Projekty będą realizowane od kwietnia 2014 r. do września 2014 r. Podpisanie umów z organizacjami/instytucjami, które zdobyły grant, zwanymi dalej Grantobiorcami, oraz wypłacenie dotacji nastąpi do końca kwietnia 2014 r. 7. Projekty nie mogą trwać krócej niż 3 miesiące i dłużej niż 6 miesięcy w terminie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 września 2014 r. 8. W trakcie realizowania projektów Grantobiorcy mają możliwość uczestnictwa w konkursach i zdobywania nagród na platformie (patrz: pkt VI niniejszego regulaminu). 9. Grantobiorcy zobowiązani są do nadesłania sprawozdania finansowego i merytorycznego do 21 października 2014 r. IV. Zasady wyłaniania zwycięzców Konkursu 1. Eksperci dokonają oceny formalnej złożonych wniosków w oparciu o następujące kryteria formalne: Wnioskodawca umieścił prawidłowo wypełniony, kompletny wniosek aplikacyjny za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie we wniosku zostały umieszczone informacje o zadeklarowaniu udziału minimum 3 rodzin zainteresowanych uczestnictwem w projekcie; wniosek został złożony przez formularz dostępny na stronie w terminie do 15 stycznia 2014 r., do godziny 18:00 (decyduje godzina wpłynięcia wniosku na serwer Programu Wolontariat Rodzinny ); wniosek został złożony przez podmiot do tego uprawniony (zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu); projekt nie trwa krócej niż 3 miesiące i nie dłużej niż 6 miesięcy w terminie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 września 2014 r.; Wnioskodawca może wnioskować o jeden grant w wysokości do zł (mały grant) lub do zł (duży grant). Jeśli Wnioskodawca ubiega się o mały grant, zobowiązany jest umieścić we wniosku informacje o deklaracji minimum 3 rodzin zainteresowanych wzięciem udziału w projekcie. Wnioskodawca ubiegający się o duży grant zobowiązany jest do umieszczenia we wniosku informacji o deklaracji minimum 6 rodzin. 2. Wnioski, które spełnią powyższe kryteria formalne, zostaną również ocenione przez Ekspertów pod względem merytorycznym. Ocena Ekspertów zostanie dokonana w oparciu o następujące kryteria merytoryczne: 3

4 stopień zaangażowania w zaplanowane działania rodzin wolontariuszy i skala tego zaangażowania; korzyści, które odniesie środowisko lokalne dzięki zrealizowaniu projektu; sposób komunikowania o projekcie i promowania go (w tym: różnorodność wykorzystanych narzędzi komunikacji); spójność budżetu z zaplanowanymi działaniami. 3. W przypadku projektów realizowanych we współpracy z pracownikami PZU 5 oraz ich rodzinami, na etapie oceny nadesłanych wniosków przez Ekspertów, liczba punktów uzyskanych przez te projekty zostanie powiększona o 5%. 4. Eksperci zarekomendują do dofinansowania kilkaset najlepszych projektów, które spełniają wszystkie kryteria formalne wymienione w pkt IV. 1. oraz w najwyższym stopniu spełniają kryteria merytoryczne wymienione w pkt IV. 2. Decyzja o przejściu do następnego etapu oceny zostanie przekazana Wnioskodawcom drogą elektroniczną na adres podany we wniosku aplikacyjnym. 5. Wnioskodawcy, których projekty przejdą do następnego etapu oceny, zostaną poproszeni przez Organizatorów o przesłanie krótkiego filmiku opowiadającego o ich projekcie, przygotowanego wg wskazówek znajdujących się na stronie 6. Nadesłane filmiki zostaną poddane pod ocenę niezależnej Kapituły. W skład Kapituły wchodzą autorytety związane z wolontariatem, środowiskiem biznesu i środowiskiem akademickim oraz wybrani pracownicy Grupy PZU. Kapituła wybierze maksimum 50 filmików, które w najciekawszy sposób będą prezentowały planowane projekty. 7. Zarekomendowane przez Kapitułę projekty zostaną umieszczone na stronie w formie filmików (wraz z krótkimi opisami) i poddane pod głosowanie internautów. Głosowanie będzie trwało do 24 marca 2013 r., do godziny 18:00. Każdy internauta może oddać jeden głos na 24 godziny. 8. Projekty, które otrzymają największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w ww. terminie zostaną wytypowane do otrzymania grantów. Ostateczną decyzję o przyznaniu grantów podejmie Zarząd Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce w porozumieniu z Fundacją PZU, w oparciu o liczbę głosów oddanych na poszczególne projekty. 9. Wnioskodawcy, którzy zostaną wytypowani do otrzymania grantu decyzją internautów (zatwierdzoną przez Organizatorów), zostaną poinformowani drogą elektroniczną przez przedstawiciela Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce na adres podany we wniosku. Wyniki głosowania internautów zostaną również opublikowane na stronie 5 Za pracownika PZU uważane będą osoby zatrudnione na umowę o pracę w każdej ze spółek należących od Grupy PZU, osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, pod warunkiem, że obowiązuje ona w okresie realizacji projektu oraz agenci na wyłączność współpracujący w czasie realizacji projektu z PZU SA lub PZU Życie 4

5 V. Warunki organizacyjne Konkursu 1. Jeden wnioskodawca ma prawo do złożenia jednego wniosku aplikacyjnego. 2. Grant powinien zostać przeznaczony na realizację działań opisanych we wniosku aplikacyjnym. Działania opisane we wniosku mogą być kontynuacją dotychczasowych przedsięwzięć realizowanych przez Wnioskodawcę, pod warunkiem, że do przeprowadzenia działań opisanych we wniosku zostaną włączone minimum 3 rodziny. 3. Dofinansowanie otrzyma w sumie 18 projektów: 6 projektów otrzyma grant w wysokości do zł (duży grant), a 12 projektów grant w wysokości do zł (mały grant). W uzasadnionych przypadkach Eksperci oceniający wniosek mogą rekomendować obniżenie kwoty dotacji. Wnioskodawca zostanie poinformowany o rekomendacji Ekspertów przez przedstawiciela Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce drogą elektroniczną na adres podany we wniosku. Wnioskodawca może zastosować się do sugestii Ekspertów i nadesłać poprawiony budżet projektu (w terminie do 3 dni roboczych od otrzymania informacji od przedstawiciela Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce) bądź też nie zastosować się do rekomendacji Ekspertów, co traktowane będzie na równi z rezygnacją z ubiegania się o grant. 4. W przypadku ubiegania się o mały grant w wysokości do zł Wnioskodawca zobligowany jest do zaangażowania w działania minimum 3 rodzin. Jeśli Wnioskodawca ubiega się o duży grant w wysokości do zł, powinien zaangażować minimum 6 rodzin. Informacje o deklaracjach rodzin, które są zainteresowane wzięciem udziału w projekcie, powinny znaleźć się we wniosku aplikacyjnym. 5. Zadeklarowanie rodzin powinno zostać dokonane przez członków rodziny dobrowolnie i za ich wiedzą. Organizatorzy zobowiązują się nie wykorzystywać danych osobowych członków rodzin w celu innym niż wyłonienie zwycięzców Konkursu, co oznacza, że dane te nie będą rozpowszechniane, podawane do publicznej wiadomości ani udostępniane osobom trzecim, niezwiązanym z procesem wyboru zwycięzców Konkursu. 6. Ze środków z grantu mogą być finansowane jedynie te działania, które zostały opisane w projekcie i zawierają się w terminie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 września 2014 r. Koszty poniesione przed lub po tym terminie nie będą kwalifikowane. 7. Działania w projekcie nie mogą zaczynać się wcześniej niż 1 kwietnia 2014 r. i kończyć później niż 30 września 2014 r. Organizatorzy nie przewidują możliwości przedłużenia czasu trwania projektu określonego w umowie z Grantobiorcą. 8. Działania nie muszą być realizowane w równym stopniu w trakcie każdego miesiąca trwania projektu. 9. Podmioty, które otrzymają grant w Konkursie mają możliwość uczestnictwa w konkursach i zdobywania nagród na platformie (patrz: pkt VI niniejszego regulaminu). 5

6 VI. Działania na platformie 1. Platforma (zwana dalej Platformą) jest narzędziem stworzonym specjalnie na potrzeby Konkursu organizowanego w ramach Programu Wolontariat Rodzinny. 2. Podmioty, które zdobędą grant w Konkursie, będą brały udział w aktywnościach na Platformie. Aktywnościami będą np. dodawanie zdjęć, reportaży, filmików, relacji z przeprowadzonych działań, komentowanie działań innych organizacji/instytucji realizujących projekty w ramach Konkursu, zapraszanie nowych rodzin wolontariuszy, wypełnianie misji specjalnych (jak np. udostępnienie plakatu zachęcającego do przyjścia na organizowane wydarzenie, założenie fan page a projektu w serwisie Facebook itd.). Działania przewidziane w ramach Platformy będą podawane do wiadomości Grantobiorców z odpowiednim wyprzedzeniem na etapie realizacji projektów. 3. Podmioty biorące udział w grywalizacji będą zdobywały za swoje działania punkty, które następnie będą mogły wymienić na nagrody. 4. Podmioty, które zdobędą największą liczbę punktów w trakcie działań na Platformie w terminie od 1 kwietnia 2014 r. do 30 września 2014 r., otrzymają nagrody specjalne. Wręczenie nagród będzie miało miejsce w trakcie podsumowania projektu, które odbędzie się w grudniu 2014 r. 5. W działaniach na Platformie mogą wziąć udział również te organizacje/instytucje, które dostały się do drugiego etapu oceny (filmiki opowiadające o ich projektach zostały poddane pod głosowanie internautów na stronie ale nie otrzymały grantu. Podmioty te mogą realizować opisane we wniosku przedsięwzięcia (bez finansowania ze strony Organizatorów) oraz zdobywać nagrody za swoje działania na Platformie. 6. Podmioty opisane w pkt VI. 6. niniejszego regulaminu nie są zobowiązane do przedstawienia Organizatorom raportu merytorycznego i finansowego z realizowanych działań. VII. Koszty kwalifikowane 1. Z otrzymanego grantu można finansować między innymi: koszty koordynacji i zarządzania projektem (w kwocie nie większej niż 20% wartości wnioskowanej dotacji); zakup materiałów biurowych, artykułów plastycznych i innych materiałów, np. do zajęć; zakup elementów wyposażenia oraz zakup dodatkowego sprzętu, jeżeli jest to merytorycznie uzasadnione; koszty podróży; wynagrodzenia specjalistów, honoraria; wynajem sal, sprzętu, nagłośnienia, transportu; 6

7 koszty druku. 2. Z otrzymanego grantu nie można finansować: udzielania pożyczek; przedsięwzięć, które zostały już zrealizowane; przedsięwzięć o celach religijnych i politycznych oraz uprawiania kultu religijnego; bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych; inwestycji (np. zakup gruntów, budowa obiektów przemysłowych, oczyszczalni ścieków itd.); wyjazdów zagranicznych; kar, grzywien i odsetek karnych. 3. Koszty będą uznane za kwalifikowane tylko wtedy, gdy: są bezpośrednio związane z realizowanym przedsięwzięciem i są niezbędne do jego realizacji; są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe; odzwierciedlają koszty faktycznie poniesione. VIII. Zobowiązania Wnioskodawcy 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do wyznaczenia osoby, która będzie czuwała nad prawidłowym i terminowym przebiegiem projektu. Osoba ta, zwana dalej Koordynatorem, zostaje wyznaczona przez Wnioskodawcę do bieżącego kontaktu z Organizatorami poprzez podanie jej danych we wniosku aplikacyjnym. W przypadku długotrwałej nieobecności Koordynatora w trakcie realizacji projektu (spowodowanej chorobą, zmianą miejsca zamieszkania lub innymi umotywowanymi przyczynami) Grantobiorca zobowiązany jest wyznaczyć nowego Koordynatora oraz dostarczyć Organizatorom dane i kontakt do niego. 2. W trakcie realizowania projektu w ramach Programu Wolontariat Rodzinny Wnioskodawca zobowiązuje się do umieszczenia na wszystkich dokumentach, materiałach promocyjnych i publikacjach zdania: «Projekt jest realizowany w ramach Programu Wolontariat Rodzinny prowadzonego przez Fundację PZU oraz Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce». Do zdania powinien być dołączony logotyp Programu oraz, w miarę możliwości, logotyp Fundacji PZU i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce. Informacje na temat oznaczania materiałów znajdują się na stronie 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do przesłania Organizatorom raportu merytorycznego i finansowego do 21 października 2014 r. Wzór raportu merytorycznego i finansowego zostanie udostępniony Wnioskodawcom na stronie 4. Niewykorzystane przez Wnioskodawcę środki przyznane w ramach dotacji powinny zostać zwrócone na numer konta podany w podpisywanej z Grantobiorcą w umowie grantowej w ciągu 14 dni od daty złożenia raportu końcowego (merytorycznego i finansowego) z 7

8 realizacji przedsięwzięcia. W przypadku, gdy kwota niewykorzystanych środków z dotacji nie przekracza 10 zł (dziesięciu złotych), Grantobiorca nie ma obowiązku ich zwrotu pod warunkiem, że przeznaczy je na cele statutowe Grantobiorcy. 5. Dotowany jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji finansowo-księgowej Projektu. Ewidencja operacji finansowych powinna odbywać się na podstawie dowodów źródłowych zgodnych z zasadami wynikającymi z przepisów prawa. Dotowany zobowiązuje się wyodrębnić w swojej ewidencji księgowej konta dotyczące kosztów i przychodów związanych z realizacją umowy grantowej. IX. Postanowienia końcowe 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu w okresie jego obowiązywania. O ewentualnych zmianach w regulaminie Konkursu uczestnicy zostaną poinformowani na stronie internetowej W przypadku, gdy uczestnicy Konkursu nie zgodzą się ze zmianami regulaminu, mają prawo wycofać zgłoszenie najpóźniej w dniu zakończenia przyjmowania zgłoszeń. 2. Organizatorzy informują, że będą zbierać i przetwarzać dane Wnioskodawców w celu prowadzenia i promowania Programu Wolontariat Rodzinny, w tym: publikowania informacji na portalu oraz umieszczenia informacji o zrealizowanych projektach w publikacjach związanych z Programem. 3. Organizatorzy nie udostępniają do wglądu indywidualnych ocen przyznanych przez Ekspertów ani Kapitułę oraz informacji o przebiegu procesu oceny poszczególnych projektów. Decyzje Ekspertów i Kapituły są ostateczne i nie przysługują od nich odwołania. 4. Zasady udziału w Konkursie określa niniejszy regulamin oraz informacje opublikowane na stronie 5. Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować do koordynatora Programu ze strony Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce: Magdalena Wachol tel. (22) , wew. 30. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce ul. Marszałkowska 6/ Warszawa 8

realizowane przez organizacje pozarządowe przy wsparciu (finansowym, rzeczowym lub usługowym) jednostek samorządu terytorialnego;

realizowane przez organizacje pozarządowe przy wsparciu (finansowym, rzeczowym lub usługowym) jednostek samorządu terytorialnego; REGULAMIN PROGRAMU GRANTOWEGO WOLONTARIAT RODZINNY - LOKALNIE I. Organizacja i cel programu grantowego Wolontariat Rodzinny - lokalnie 1. Organizatorem programu grantowego Fundacji PZU Wolontariat Rodzinny

Bardziej szczegółowo

Fundacja. Regulamin III edycji konkursu grantowego w ramach PROGRAMU mpotęga. Adresaci działań uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Fundacja. Regulamin III edycji konkursu grantowego w ramach PROGRAMU mpotęga. Adresaci działań uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Regulamin III edycji konkursu grantowego w ramach PROGRAMU mpotęga Adresaci działań uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Warszawa, Marzec 2016 Fundacja mbank.pl Spis treści I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Fundacja. Regulamin IV edycji konkursu grantowego w ramach PROGRAMU mpotęga. Adresaci działań uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych. mbank.

Fundacja. Regulamin IV edycji konkursu grantowego w ramach PROGRAMU mpotęga. Adresaci działań uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych. mbank. Regulamin IV edycji konkursu grantowego w ramach PROGRAMU mpotęga Adresaci działań uczniowie klas 4-7 szkół podstawowych Warszawa, Marzec 2017 Fundacja mbank.pl Spis treści I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

Fundacja. Regulamin IV edycji konkursu grantowego w ramach PROGRAMU mpotęga. Adresaci działań uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Fundacja. Regulamin IV edycji konkursu grantowego w ramach PROGRAMU mpotęga. Adresaci działań uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Regulamin IV edycji konkursu grantowego w ramach PROGRAMU mpotęga Adresaci działań uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Warszawa, Marzec 2017 Fundacja mbank.pl Spis treści I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA MAŁE GRANTY. I edycja

REGULAMIN KONKURSU NA MAŁE GRANTY. I edycja REGULAMIN KONKURSU NA MAŁE GRANTY I edycja organizowanego w ramach projektu Global Challenges Local Solutions, współfinansowanego ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu RITA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego Fundacji mbanku pn. Wakacje z matematyką

Regulamin konkursu grantowego Fundacji mbanku pn. Wakacje z matematyką Regulamin konkursu grantowego Fundacji mbanku pn. Wakacje z matematyką Adresaci działań uczniowie szkół podstawowych (w podziale na klasy 1-3 i 4-7) oraz gimnazjów Warszawa, Maj 2017 Fundacja mbank.pl

Bardziej szczegółowo

ANIMATOR DOBRA WSPÓLNEGO

ANIMATOR DOBRA WSPÓLNEGO REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO ANIMATOR DOBRA WSPÓLNEGO 1 CEL KONKURSU Konkurs Grantowy Animator Dobra Wspólnego (Konkurs), jest prowadzony w ramach programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin VII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek!

Regulamin VII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek! Regulamin VII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek! I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu grantowego Na dobry początek! (zwanego dalej Konkursem ) jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

Bardziej szczegółowo

ANIMATOR DOBRA WSPÓLNEGO

ANIMATOR DOBRA WSPÓLNEGO REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO ANIMATOR DOBRA WSPÓLNEGO 1 CEL KONKURSU Konkurs Grantowy Animator Dobra Wspólnego (Konkurs), jest prowadzony w ramach programu Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin VIII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek!

Regulamin VIII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek! Regulamin VIII edycji Konkursu grantowego Na dobry początek! I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu grantowego Na dobry początek! (zwanego dalej Konkursem ) jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI

REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI REGULAMIN II EDYCJI KONKURSU O TYTUŁ GWIAZDY DOBROCZYNNOŚCI I. Organizacja i cel Konkursu 1. Konkurs organizuje Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, zwana dalej Akademią i Tygodnik Newsweek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU DL DLA LEADERA ZAŁOŻENIA I CEL FUNDUSZU

REGULAMIN FUNDUSZU DL DLA LEADERA ZAŁOŻENIA I CEL FUNDUSZU REGULAMIN FUNDUSZU DL DLA LEADERA FUNDUSZ DZIAŁAJ LOKALNIE DLA PROGRAMU LEADER. DOTACJE I POŻYCZKI jest częścią programu Działaj Lokalnie VII finansowanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności realizowanego

Bardziej szczegółowo

I. Organizacja i cel konkursu.

I. Organizacja i cel konkursu. KONKURS GRANTOWY ODKRYJ E-WOLONTARIAT REGULAMIN VII EDYCJI KONKURSU I. Organizacja i cel konkursu. 1. Konkurs grantowy Odkryj e-wolontariat organizuje Fundacja Dobra Sieć, zwana dalej FDS, wraz z Polsko-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE GRANTOWYM PROGRAMU WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO CEMEX POLSKA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE GRANTOWYM PROGRAMU WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO CEMEX POLSKA REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE GRANTOWYM PROGRAMU WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO CEMEX POLSKA ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu grantowego programu wolontariatu pracowniczego zwanego w dalszej części

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 - REGULAMIN KONKURSU Przepis na wolontariat

Załącznik nr 3 - REGULAMIN KONKURSU Przepis na wolontariat Załącznik nr 3 - REGULAMIN KONKURSU Przepis na wolontariat ORGANIZATOR 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Przepis na wolontariat, zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem, jest FUNDACJA BANKOWA IM.

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego w ramach programu AXA Wspieramy Mamy

Regulamin konkursu grantowego w ramach programu AXA Wspieramy Mamy Regulamin konkursu grantowego w ramach programu AXA Wspieramy Mamy Konkurs jest realizowany w ramach programu społecznego AXA Wspieramy Mamy. I. Założenia i cel konkursu W ostatnim czasie coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż

Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż Regulamin konkursu Projekt: Zielony Staż I. Postanowienia Ogólne 1 1. Organizatorem konkursu Projekt: Zielony Staż, zwanego dalej Konkursem, jest Fundacja Myśli Ekologicznej z siedzibą w Krakowie, przy

Bardziej szczegółowo

Parlament Europejski +/-50

Parlament Europejski +/-50 Zasady współpracy przy organizacji lokalnych symulacji wyborów do Parlamentu Europejskiego w ramach projektu Parlament Europejski +/-50 I. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorami projektu Parlament Europejski

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Gościeradów

Wójt Gminy Gościeradów Gościeradów, dnia 18 stycznia 2017 r. Wójt Gminy Gościeradów działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Bardziej szczegółowo

Regulamin IX edycji Konkursu grantowego Na dobry początek!

Regulamin IX edycji Konkursu grantowego Na dobry początek! Regulamin IX edycji Konkursu grantowego Na dobry początek! I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu grantowego Na dobry początek! (zwanego dalej Konkursem ) jest Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu dotacyjnego Akademii Lokalnych Animatorów OWES Szczecin Edycja 2016

Regulamin konkursu dotacyjnego Akademii Lokalnych Animatorów OWES Szczecin Edycja 2016 Regulamin konkursu dotacyjnego Akademii Lokalnych Animatorów OWES Szczecin Edycja 2016 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorami Konkursu są: Aktywa Plus Emilia Kowalska Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU STUDENCKI PROJEKT SPOŁECZNY

REGULAMIN KONKURSU STUDENCKI PROJEKT SPOŁECZNY REGULAMIN KONKURSU STUDENCKI PROJEKT SPOŁECZNY ORGANIZATOR 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Studencki Projekt Społeczny, zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem, jest FUNDACJA BANKOWA IM. LEOPOLDA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Podstawa: Zarządzenie Nr 1/2014 Prezesa Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 maja 2014 REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego Dzień dobry sąsiada organizowanego przez Fundacje BNP Paribas Fortis

Regulamin konkursu grantowego Dzień dobry sąsiada organizowanego przez Fundacje BNP Paribas Fortis Regulamin konkursu grantowego Dzień dobry sąsiada organizowanego przez Fundacje BNP Paribas Fortis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs grantowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA BUDOWĘ PZU TRASY ZDROWIA EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU NA BUDOWĘ PZU TRASY ZDROWIA EDYCJA 2015 REGULAMIN KONKURSU NA BUDOWĘ PZU TRASY ZDROWIA EDYCJA 2015 I. Definicje A. Fundator Programu PZU finansujące Program PZU Trasy Zdrowia. B. Konkurs Konkurs na realizację PZU Trasy Zdrowia w Edycji 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WOLONTARIUSZ NA BANK!

REGULAMIN KONKURSU WOLONTARIUSZ NA BANK! REGULAMIN KONKURSU WOLONTARIUSZ NA BANK! ORGANIZATOR 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą "Wolontariusz na Bank!, zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem, jest FUNDACJA BANKOWA im. LEOPOLDA KRONENBERGA,

Bardziej szczegółowo

Eko-reaktywacja w gminie Lipowa

Eko-reaktywacja w gminie Lipowa Regulamin grantowego GRANTY NA EKOLOGIĘ W GMINIE LIPOWA realizowanego w ramach projektu Eko-reaktywacja w gminie Lipowa 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem grantowego Granty na ekologię w gminie

Bardziej szczegółowo

KONKURS DISCOVER E-VOLUNTEERING REGULAMIN 2. EUROPEJSKIEJ EDYCJI KONKURSU

KONKURS DISCOVER E-VOLUNTEERING REGULAMIN 2. EUROPEJSKIEJ EDYCJI KONKURSU KONKURS DISCOVER E-VOLUNTEERING REGULAMIN 2. EUROPEJSKIEJ EDYCJI KONKURSU I. Organizacja i cel Konkursu. 1. 2. Europejską edycję Konkursu Discover e-volunteering organizuje Fundacja Dobra Sieć, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły prowadzonego przez Fundację Rozwoju Świętochłowic

REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły prowadzonego przez Fundację Rozwoju Świętochłowic REGULAMIN PROGRAMU STYPENDIALNEGO TOP Talenty, Odkrycia, Pomysły prowadzonego przez Fundację Rozwoju Świętochłowic 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Regulamin zawiera warunki i tryb przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO FUNDACJI W CZŁOWIEKU WIDZIEĆ BRATA - MAŁE JEST WIELKIE

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO FUNDACJI W CZŁOWIEKU WIDZIEĆ BRATA - MAŁE JEST WIELKIE REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO FUNDACJI W CZŁOWIEKU WIDZIEĆ BRATA - MAŁE JEST WIELKIE INFORMACJE OGÓLNE 1 1. Organizatorem konkursu grantowego Małe jest Wielkie jest Fundacja W Człowieku Widzieć Brata z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE GRANTOWYM PROGRAMU WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO CEMEX POLSKA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE GRANTOWYM PROGRAMU WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO CEMEX POLSKA REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE GRANTOWYM PROGRAMU WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO CEMEX POLSKA ORGANIZATOR 1. Organizatorem konkursu grantowego programu wolontariatu pracowniczego zwanego w dalszej części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO FUNDUSZ INICJOWANIA ROZWOJU edycja III 2016

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO FUNDUSZ INICJOWANIA ROZWOJU edycja III 2016 REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO FUNDUSZ INICJOWANIA ROZWOJU edycja III 2016 I Preambuła Fundusz Inicjowania Rozwoju powstał z inicjatywy międzysektorowego partnerstwa dla rozwoju społeczno-gospodarczego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepsze programy stypendialne. Dobre Stypendia 2014. Marzeniom trzeba pomagać!

Regulamin Konkursu na najlepsze programy stypendialne. Dobre Stypendia 2014. Marzeniom trzeba pomagać! Regulamin Konkursu na najlepsze programy stypendialne Dobre Stypendia 2014 Marzeniom trzeba pomagać! I. Organizatorzy i cel Konkursu 1. Organizatorem Konkursu na najlepsze programy stypendialne Dobre Stypendia

Bardziej szczegółowo

Inicjatorzy programu Działaj Lokalnie

Inicjatorzy programu Działaj Lokalnie Inicjatorzy programu Działaj Lokalnie Autor: Polsko Amerykańska Fundacja Wolności. Operator: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Ośrodek Działaj Lokalnie W wyniku konkursu Partnerstwo Borów Niemodlińskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PROJEKTY WOLONTARYJNE Szkoła bez przemocy Rok szkolny 2010/2011

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PROJEKTY WOLONTARYJNE Szkoła bez przemocy Rok szkolny 2010/2011 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE PROJEKTY WOLONTARYJNE Szkoła bez przemocy Rok szkolny 2010/2011 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Organizatorzy programu społecznego Szkoła bez przemocy Grupy Wydawnicze Media Regionalne

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu grantowego Dzień dobry sąsiada organizowanego przez BNP Paribas Bank Polska SA

Regulamin konkursu grantowego Dzień dobry sąsiada organizowanego przez BNP Paribas Bank Polska SA Regulamin konkursu grantowego Dzień dobry sąsiada organizowanego przez BNP Paribas Bank Polska SA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs grantowy Dzień

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepsze programy stypendialne. Dobre Stypendia Marzeniom trzeba pomagać!

Regulamin Konkursu na najlepsze programy stypendialne. Dobre Stypendia Marzeniom trzeba pomagać! Regulamin Konkursu na najlepsze programy stypendialne Dobre Stypendia 2012 Marzeniom trzeba pomagać! I. Organizatorzy i cel Konkursu 1. Organizatorem Konkursu na najlepsze programy stypendialne Dobre Stypendia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDACJI ING DZIECIOM NA ZIMOWISKA W RAMACH PROGRAMU TURNUSY UŚMIECHU

REGULAMIN KONKURSU FUNDACJI ING DZIECIOM NA ZIMOWISKA W RAMACH PROGRAMU TURNUSY UŚMIECHU REGULAMIN KONKURSU FUNDACJI ING DZIECIOM NA ZIMOWISKA W RAMACH PROGRAMU TURNUSY UŚMIECHU 1 Postanowienia ogólne 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają, co następuje : 1) Wnioskodawca podmiot,

Bardziej szczegółowo

Na dobry początek. konkursu o dofinansowanie projektów dla dzieci w wieku 3-5 lat. REGULAMIN

Na dobry początek. konkursu o dofinansowanie projektów dla dzieci w wieku 3-5 lat. REGULAMIN Na dobry początek konkursu o dofinansowanie projektów dla dzieci w wieku 3-5 lat. REGULAMIN Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego powołana została w 2005r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w celu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Zasady przyznawania, realizacji

Bardziej szczegółowo

Fundacja dla Edukacji Ekologicznej

Fundacja dla Edukacji Ekologicznej REGULAMIN PRZYZNAWANIA CERTYFIKATÓW PROGRAMU EKOSZKOŁYEKOSZKOŁY 1 Certyfikat Programu EkoSzkoły W ramach Programu EkoSzkoły (Eco-Schools Poland) przyznawany jest międzynarodowy certyfikat Zielona Flaga

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru wniosków nr 2/2017/G na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2

Regulamin naboru wniosków nr 2/2017/G na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 Regulamin naboru wniosków nr 2/2017/G na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem

Bardziej szczegółowo

Organizatorem Konkursu pod nazwą Studencki Projekt Społeczny, zwanego w dalszej części

Organizatorem Konkursu pod nazwą Studencki Projekt Społeczny, zwanego w dalszej części REGULAMIN KONKURSU STUDENCKI PROJEKT SPOŁECZNY ORGANIZATOR 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Studencki Projekt Społeczny, zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem, jest FUNDACJA BANKOWA IM. LEOPOLDA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 5(2)/T/2014 MYŚL W RUCHU

PROGRAM NR 5(2)/T/2014 MYŚL W RUCHU PROGRAM NR 5(2)/T/2014 MYŚL W RUCHU IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Edukacja taneczna dzieci i młodzieży. Wspieranie współpracy instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych prowadzących działalność edukacyjną

Bardziej szczegółowo

Młody Obywatel na sportowo

Młody Obywatel na sportowo Regulamin programu grantowego Młody Obywatel na sportowo ROK SZKOLNY 2015/2016 1. Postanowienia Ogólne 1. Podmiotem prowadzącym i realizującym program dofinansowań działań Młody Obywatel na sportowo jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKTY OBYWATELSKIE

REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKTY OBYWATELSKIE REGULAMIN KONKURSU NA PROJEKTY OBYWATELSKIE 1. Adresatami konkursu są mieszkańcy Gminy Wielka Wieś z miejscowości Bębło i Czajowice. 2. Organizatorem konkursu jest Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Moje Stypendium - Opowieści stypendialne

Regulamin Konkursu Moje Stypendium - Opowieści stypendialne Postanowienia ogólne: Regulamin Konkursu Moje Stypendium - Opowieści stypendialne 1. Tematyka Konkursu Celem Konkursu jest promocja programów stypendialnych rozumianych jako narzędzie rozwoju stypendystów.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Studencki Projekt Społeczny

REGULAMIN KONKURSU DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Studencki Projekt Społeczny REGULAMIN KONKURSU DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Studencki Projekt Społeczny ORGANIZATOR 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą Studencki Projekt Społeczny, zwanego w dalszej części regulaminu

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje na temat konkursu:

Najważniejsze informacje na temat konkursu: Ogłoszenie nr 1/2017/G z dnia 19.09.2017 r. o konkursie na wybór grantobiorców w ramach realizacji przez Stowarzyszenie Wielkopolska z Wyobraźnią projektu grantowego pod nazwą Kompetencje na rzecz organizacji

Bardziej szczegółowo

Konkurs grantowy w ramach PROGRAMU mpotęga II edycja Adresaci działań uczniowie szkół gimnazjalnych u ponadgimnazjalnych

Konkurs grantowy w ramach PROGRAMU mpotęga II edycja Adresaci działań uczniowie szkół gimnazjalnych u ponadgimnazjalnych Konkurs grantowy w ramach PROGRAMU mpotęga II edycja Adresaci działań uczniowie szkół gimnazjalnych u ponadgimnazjalnych WNIOSEK APLIKACYJNY WERSJA POGLĄDOWA UWAGA! Wnioski składane są wyłącznie za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE

REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ POSTANOWIENIA OGÓLNE DEFINICJE REGULAMIN KONKURSU HR OSOBOWOŚĆ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs na najlepszego HR Managera, który odbędzie się w okresie listopad 2013 czerwiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDACJI ING DZIECIOM NA TURNUS TERAPEUTYCZNY W RAMACH PROGRAMU TURNUSY UŚMIECHU

REGULAMIN KONKURSU FUNDACJI ING DZIECIOM NA TURNUS TERAPEUTYCZNY W RAMACH PROGRAMU TURNUSY UŚMIECHU REGULAMIN KONKURSU FUNDACJI ING DZIECIOM NA TURNUS TERAPEUTYCZNY W RAMACH PROGRAMU TURNUSY UŚMIECHU 1 Postanowienia ogólne 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają, co następuje : 1) Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Decydujesz, pomagamy

Decydujesz, pomagamy Decydujesz, pomagamy INFORMACJA O PROGRAMIE IV EDYCJA Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia ogłasza nabór do czwartej edycji programu Decydujesz,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Wędrowna Akademia Kultury 2017

Regulamin Konkursu. Wędrowna Akademia Kultury 2017 Regulamin Konkursu Wędrowna Akademia Kultury 2017 I. Organizator: Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie ul. Parkowa 1, 10-233 Olsztyn e-mail: bmk@ceik.eu strony: www.ceik.eu www.jakakultura.warmia.mazury.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego

Regulamin Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbinek Nr 5/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. Regulamin Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku

Bardziej szczegółowo

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie

dziedzictwa lokalnego, kulturowego i/lub naturalnego obszaru LGD stanowi uszczegółowienie Załącznik do Uchwały nr 5/2017 Zarządu Stowarzyszenia LGD Krzemienny Krąg z dnia 31.03.2017 r. Regulamin naboru wniosków nr 1/2017/G na projekt grantowy w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złoty pomysł

Regulamin konkursu Złoty pomysł Regulamin konkursu Złoty pomysł I. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia i wyboru zwycięzców w Konkursie ( Regulamin ). 2. Konkurs odbywa się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZU ANIMACJI KULTURY, edycja II, rok 2016

FUNDUSZU ANIMACJI KULTURY, edycja II, rok 2016 FUNDUSZU ANIMACJI KULTURY, edycja II, rok 2016 REGULAMIN I. Informacje ogólne 1. Fundusz Animacji Kultury jest realizowany w ramach Warszawskiego Programu Edukacji Kulturalnej 2015-2020. 2. Koordynatorem

Bardziej szczegółowo

(Postanowienia ogólne)

(Postanowienia ogólne) Regulamin Konkursu grantowego dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów z zakresu edukacji ekonomicznej dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Na podstawie 7 ust. 2 uchwały nr 32/2011

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WOLONTARIUSZ NA BANK!

REGULAMIN KONKURSU WOLONTARIUSZ NA BANK! REGULAMIN KONKURSU WOLONTARIUSZ NA BANK! ORGANIZATOR 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą "Wolontariusz na Bank!, zwanego w dalszej części regulaminu Konkursem, jest FUNDACJA BANKOWA im. LEOPOLDA KRONENBERGA,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO Na podstawie art. 43, 47 i 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), art.

Bardziej szczegółowo

Forma realizacji zadania: wsparcie wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadania.

Forma realizacji zadania: wsparcie wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie zadania. IR.524.9.2017 Warka dnia 10.05.2017r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA WARKI Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817

Bardziej szczegółowo

c.) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) oraz deklarację CIT 8 z

c.) sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) oraz deklarację CIT 8 z OGŁOSZENIE Nr 3/EKS/2014 Burmistrza Ząbkowic Śląskich z dnia 19 lutego 2014 roku o konkursie na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w Gminie Ząbkowice Śląskie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu fotograficznego Wiosna w dolinie rzeki Białej

Regulamin konkursu fotograficznego Wiosna w dolinie rzeki Białej Regulamin konkursu fotograficznego Wiosna w dolinie rzeki Białej I. Organizator: Organizatorem konkursu fotograficznego Wiosna w dolinie rzeki Białej jest Polski Klub Ekologiczny z siedzibą w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

Decydujesz, pomagamy

Decydujesz, pomagamy Decydujesz, pomagamy INFORMACJA O PROGRAMIE III EDYCJA Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco Dzieciom oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia ogłasza nabór do drugiej edycji Programu Decydujesz,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDACJI ING DZIECIOM NA TURNUS EDUKACYJNY W RAMACH PROGRAMU TURNUSY UŚMIECHU

REGULAMIN KONKURSU FUNDACJI ING DZIECIOM NA TURNUS EDUKACYJNY W RAMACH PROGRAMU TURNUSY UŚMIECHU REGULAMIN KONKURSU FUNDACJI ING DZIECIOM NA TURNUS EDUKACYJNY W RAMACH PROGRAMU TURNUSY UŚMIECHU 1 Postanowienia ogólne 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają, co następuje : 1) Wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 5(4)/T/2016 MYŚL W RUCHU

PROGRAM NR 5(4)/T/2016 MYŚL W RUCHU PROGRAM NR 5(4)/T/2016 MYŚL W RUCHU IMiT 2016 1 I. CELE PROGRAMU Edukacja taneczna dzieci i młodzieży, w tym projekty międzypokoleniowe. Wspieranie współpracy instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO WYDZIAŁU BIOTECHNOLOGII UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH LUB PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ ZADAŃ Z NIMI ZWIĄZANYCH, SŁUŻĄCYCH ROZWOJOWI MŁODYCH NAUKOWCÓW ORAZ

Bardziej szczegółowo

KONKURS GRANTOWY AKTYWNA BIBLIOTEKA

KONKURS GRANTOWY AKTYWNA BIBLIOTEKA KONKURS GRANTOWY AKTYWNA BIBLIOTEKA Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w Konkursie Grantowym Aktywna Biblioteka. Chcemy umożliwić Państwu realizację pomysłów opisanych w Planie Rozwoju Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA. REGULAMIN programu dofinansowania wolontariatu pracowniczego pt. ANWIL pomaga

Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA. REGULAMIN programu dofinansowania wolontariatu pracowniczego pt. ANWIL pomaga Fundacja ANWIL DLA WŁOCŁAWKA REGULAMIN programu dofinansowania wolontariatu pracowniczego pt. ANWIL pomaga uchwalony przez Radę Fundacji w dniu 4 września 2017 r. 1 Organizatorem programu dofinansowania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla laureatów I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2016

Szkolenie dla laureatów I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2016 Szkolenie dla laureatów I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego Programu Równać Szanse 2016 Informacje dotyczące przygotowania projektu i współpracy z PFDiM Najważniejsze elementy Konkursu 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego:

R e g u l a m i n otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Załącznik nr 1 do ogłoszenia R e g u l a m i n otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Letnia akademia młodzieżowych liderów Polonii 1. Postanowienia wstępne: 1.1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 2 z dnia 22.10.2015 roku do Regulaminu Głosowania ZDROWE PRZEDSZKOLE Z ACTIVTEK

Aneks nr 2 z dnia 22.10.2015 roku do Regulaminu Głosowania ZDROWE PRZEDSZKOLE Z ACTIVTEK Aneks nr 2 z dnia 22.10.2015 roku do Regulaminu Głosowania ZDROWE PRZEDSZKOLE Z ACTIVTEK Niniejszy aneks (zwany dalej Aneksem ) wprowadza następujące zmiany do Regulaminu Głosowania ZDROWE PRZEDSZKOLE

Bardziej szczegółowo

Regulamin. konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska Konkurs Fundusz Naturalnej Energii BK-DY-R13

Regulamin. konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska Konkurs Fundusz Naturalnej Energii BK-DY-R13 Regulamin konkursu na opracowanie autorskiego pomysłu na podtrzymanie lub ratowanie środowiska Konkurs Fundusz Naturalnej Energii BK-DY-R13 Warszawa, wrzesień 2014 r. Spis treści Definicje i skróty:...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1

REGULAMIN REKRUTACJI. Strona 1 REGULAMIN REKRUTACJI Przygotowany w ramach zadania Przeprowadzenie szkoleń dla dyrektorów szkół i przedszkoli pt. Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się - rola dyrektora

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Grantowego Cała naprzód! organizowanego przez Fundację BNP Paribas Fortis

Regulamin Konkursu Grantowego Cała naprzód! organizowanego przez Fundację BNP Paribas Fortis Regulamin Konkursu Grantowego Cała naprzód! organizowanego przez Fundację BNP Paribas Fortis I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Grantowy Cała naprzód!

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU INICJATYW DLA ANIMATORÓW PARTNERSTW NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO

REGULAMIN FUNDUSZU INICJATYW DLA ANIMATORÓW PARTNERSTW NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO REGULAMIN FUNDUSZU INICJATYW DLA ANIMATORÓW PARTNERSTW NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO 1 CEL FUNDUSZU Fundusz Inicjatyw dla Animatorów partnerstw na rzecz dobra wspólnego (Fundusz), jest jednym z elementów Pracowni

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA

PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA PREZYDENT MIASTA SŁUPSKA Załącznik do Zarządzenia Nr 902/Ku/15 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 8 grudnia 2015 r. ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów określonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU AKTYWNI MIESZKAŃCY 2015 REALIZOWANY PRZEZ CZARNKOWSKO TRZCIANECKĄ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA

REGULAMIN KONKURSU AKTYWNI MIESZKAŃCY 2015 REALIZOWANY PRZEZ CZARNKOWSKO TRZCIANECKĄ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA REGULAMIN KONKURSU AKTYWNI MIESZKAŃCY 2015 REALIZOWANY PRZEZ CZARNKOWSKO TRZCIANECKĄ LOKALNĄ GRUPĘ DZIAŁANIA Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Europa Inwestująca w obszary wiejskie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MUZYKOGRANTY EDYCJA 2017 NABÓR I

REGULAMIN KONKURSU MUZYKOGRANTY EDYCJA 2017 NABÓR I REGULAMIN KONKURSU MUZYKOGRANTY EDYCJA 2017 NABÓR I Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie przez Katowice Miasto Ogrodów Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek (Organizatora) projektów kulturalnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA MIKROGRANTÓW PRZEZ Katowice Miasto Ogrodów Instytucję Kultury im. K.Bochenek

REGULAMIN UDZIELANIA MIKROGRANTÓW PRZEZ Katowice Miasto Ogrodów Instytucję Kultury im. K.Bochenek Program: MikroGranty Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie przez Katowice Miasto Ogrodów Instytucję Kultury im. K.Bochenek (Organizatora) projektów kulturalnych i artystycznych o charakterze non-profit,

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu wolontariatu pracowniczego Kompanii Piwowarskiej S.A. KOMPANIA WOLONTARIUSZY

Regulamin programu wolontariatu pracowniczego Kompanii Piwowarskiej S.A. KOMPANIA WOLONTARIUSZY Regulamin programu wolontariatu pracowniczego Kompanii Piwowarskiej S.A. KOMPANIA WOLONTARIUSZY 1 Organizator Organizatorem programu wolontariatu pracowniczego o nazwie Kompania Wolontariuszy, zwanego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 6(2)/T/2014 PROGRAM WYDAWNICZY DEPARTAMENTU TAŃCA

PROGRAM NR 6(2)/T/2014 PROGRAM WYDAWNICZY DEPARTAMENTU TAŃCA PROGRAM NR 6(2)/T/2014 PROGRAM WYDAWNICZY DEPARTAMENTU TAŃCA IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Wzbogacenie zasobów polskojęzycznej literatury naukowej oraz popularnonaukowej na temat tańca. Rozwój naukowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOFINANSOWANIA TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ

REGULAMIN UDZIELANIA DOFINANSOWANIA TYPY PRZEDSIĘWZIĘĆ Głównym celem przedsięwzięcia jest wsparcie przez Katowice Miasto Ogrodów Instytucji Kultury im. Krystyny Bochenek (Organizatora) projektów kulturalnych i artystycznych o charakterze non-profit, które

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 4(2)/T/2014 ZAMÓWIENIA CHOREOGRAFICZNE

PROGRAM NR 4(2)/T/2014 ZAMÓWIENIA CHOREOGRAFICZNE PROGRAM NR 4(2)/T/2014 ZAMÓWIENIA CHOREOGRAFICZNE IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Animacja współpracy polskich zespołów tanecznych z uznanymi choreografami polskimi i zagranicznymi. Wzbogacanie repertuaru

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Zwyczajni Nadzwyczajni w powiecie grodziskim

Regulamin konkursu. Zwyczajni Nadzwyczajni w powiecie grodziskim Regulamin konkursu Zwyczajni Nadzwyczajni w powiecie grodziskim I. Cele i założenia 1. Konkurs Zwyczajni Nadzwyczajni w powiecie grodziskim zwany dalej konkursem ma za zadanie wytypowanie i nagrodzenie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Z DNIA 28 maja 2012 r. FUNDUSZU WIECZYSTEGO IM. OLGI ROK

REGULAMIN Z DNIA 28 maja 2012 r. FUNDUSZU WIECZYSTEGO IM. OLGI ROK REGULAMIN Z DNIA 28 maja 2012 r. FUNDUSZU WIECZYSTEGO IM. OLGI ROK I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundusz Wieczysty im. Olgi Rok ( Fundusz ) został utworzony na podstawie umowy darowizny z poleceniem z dnia

Bardziej szczegółowo

KONKURS GRANTOWY FUNDACJI AUCHAN NA RZECZ MŁODZIEŻY REGULAMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW. rok 2016

KONKURS GRANTOWY FUNDACJI AUCHAN NA RZECZ MŁODZIEŻY REGULAMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW. rok 2016 KONKURS GRANTOWY FUNDACJI AUCHAN NA RZECZ MŁODZIEŻY rok 2016 REGULAMIN SKŁADANIA PROJEKTÓW I. Postanowienia ogólne 1. ORGANIZATOR Auchan Polska Sp. z o.o., adres: ul. Puławska 46, 05-500 Piaseczno, NIP:

Bardziej szczegółowo

program partnerski Fundacji PZU i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Regulamin konkursu dotacyjnego

program partnerski Fundacji PZU i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Regulamin konkursu dotacyjnego program partnerski Fundacji PZU i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce Regulamin konkursu dotacyjnego Wraz z rozwojem nowych technologii, szybkim tempem przemian zwiększył się dystans, który dzieli pokolenia.

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY KONKURSU. 1 z 5

UCZESTNICY KONKURSU. 1 z 5 Regulamin Konkursu Szkoła zawodowa najwyższej jakości na najlepsze praktyki szkół zawodowych w zakresie zapewnienia jakości kształcenia Edycja II 2016/2017 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse 2012 Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności administrowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży Celem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, tel.:22 59 65 735, www.fundacja-steczkowskiego.

Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, tel.:22 59 65 735, www.fundacja-steczkowskiego. Na dobry początek konkurs o dofinansowanie projektów dla dzieci w wieku 3-5 lat. REGULAMIN Fundacja im. Jana Kantego Steczkowskiego powołana została w 2005r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego w celu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA MERYTORYCZNE

KRYTERIA MERYTORYCZNE Nazwa wnioskodawcy :.. Tytuł działania aktywizującego : Ilość otrzymanych punktów :. KRYTERIA FORMALNE 1. Czy wniosek został złożony we wskazanym terminie? 2. Czy wniosek został złożony na obowiązującym

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIE PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2017 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIE PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2017 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(dz.u.z 2016r. poz. 239, 395) oraz w związku

Bardziej szczegółowo

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce:

2. Fundatorem nagród jest wyłączny dystrybutor marki Cat w Polsce: REGULAMIN KONKURSU Twoje przygotowania do Runmageddonu z CAT 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Extreme. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy alei Rzeczypospolitej 2 lok. 20, 02-972 Warszawa

Bardziej szczegółowo

I. PRIORYTETOWE ZADANIE PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU

I. PRIORYTETOWE ZADANIE PUBLICZNE DO REALIZACJI W 2015 ROKU Na podstawie art.13 w związku z art.11 ust.2 oraz art. 4 ust. 1 pkt. 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1118,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRAKTYKA WAKACYJNA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 2017

REGULAMIN PROJEKTU PRAKTYKA WAKACYJNA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 2017 REGULAMIN PROJEKTU PRAKTYKA WAKACYJNA W STAROGARDZIE GDAŃSKIM 2017 I. POSTANOWIENIE OGÓLNE CELE PROJEKTU 1.Umożliwienie absolwentom szkół średnich i studiów wyższych zdobycia praktyki zawodowej ułatwiającej

Bardziej szczegółowo

www.wolontariatrodzinny.pl

www.wolontariatrodzinny.pl Wolontariat rośnie w siłę! W porównaniu z wcześniejszymi badaniami odsetek wolontariuszy zwiększył się z 20 proc. w 2011 r. do aż 26 proc. w 2013 r.!!! Czapiński J., Błędowski P. (2013). Stan społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Zasady realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Zasady realizacji i rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA

REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA REGULAMIN KONKURSU PRZEDSIĘBIORCZA SZKOŁA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu Przedsiębiorcza Szkoła (zwanego dalej konkursem), jest Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości z siedzibą

Bardziej szczegółowo