PREZENTACJA SPÓŁKI Publiczna oferta akcji ecard S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA SPÓŁKI Publiczna oferta akcji ecard S.A."

Transkrypt

1 PREZENTACJA SPÓŁKI Publicna oferta akcji ecard S.A. Niniejsy materiał ma charakter promocyjny. Jedynym pranie iążącym dokumentem aierającym informacje o ofercie akcji ecard S.A. jest opublikoany Prospekt Emisyjny Akcji ecard S.A., dostępny formie elektronicnej na stronie.ecard.pl,.pkobp.pl/bdm ora.dmcp.com.pl.

2 Podstaoe informacje o spółce Spółka ałożona 2000 r. inicjatyy BRE Banku, ComputerLandu i BZ WBK ajmująca się autoryacją transakcji kartami płatnicymi Internecie. We reśniu 2005 r. prejęta pre obecnych akcjonariusy: Capital Partners i PerMobile. Restrukturyacja finansoa i miana strategii spółki. Jeden dóch podmiotó na polskim rynku o statusie agenta rolicenioego roumieniu ustay o elektronicnych instrumentach płatnicych obsługujących transakcje dalne. Obecny akres diałalności: autoryacja płatności kartoych Internecie i pre telefon, obsługa epreleó, usługi dostępoe oparte o Premium Rate SMS/WAP obsługa doładoań telefonó GSM prepaid, outsourcing technologii 3DS dla bankó. Dominująca poycja na rynku obsługi transakcji internetoych Polsce - ponad 90% udiał rynku (455 aktynych klientó). 2

3 Cołoy agent rolicenioy środoiska Card-Not-Present Polsce 1. Wybór toaru 2. Wybór formy płatności 3. Prekieroanie do systemó płatnicych i/lub banku sklep eprele 5. Odpoiedź autoryacyjna 4. Autoryacja transakcji 8. Status transakcji 7. Status transakcji 6. Status transakcji BANK 3

4 ecard S.A. głóny akres diałalności 4

5 Bepiecne transakcje Internecie Głónym celem diałalności Spółki jest proadenie bepiecnej autoryacji i obsługi finansoej transakcji płatnicych różnych kanałach rolicenioych środoiska Card-Not-Present (CNP): Internecie Karty płatnice epreley telefonii mobilnej Call Center obsługi leceń stałych Oferoane roiąania służą do pryjmoania opłat bieżących, jak rónież aległych (indykacja). 5

6 Dominująca poycja na rynku transakcji realioanych środoisku CNP Polcard 9% obrót: 15 mln PLN ŚRODOWISKO ŚRODOWISKO CNP CNP ecard: 91% obrót: 159 mln PLN Wartość systkich transakcji Wartość systkich transakcji realioanych a pomocą polskich realioanych a pomocą polskich kart polskich sklepach środoisku kart polskich sklepach środoisku CNP CNP r. r. to to ok. ok mln mln PLN. PLN Wartość transakcji środoisku CNP obsłużonych pre ecard (mln PLN) 25,9 29,9 32,7 39, ,1 ecard ecard 91% udiał rynku transakcji 91% udiał rynku transakcji kartoych. kartoych drożonych drożonych merchantó merchantó (rost (rost o o 12,1% 12,1% r/r). r/r) mln mln PLN PLN obrotó obrotó r. r. (rost (rost o 58% r/r). o 58% r/r) III III k IV IV k I I k II II k, 2005 III III k 2005 IV IV k

7 Wybrani klienci ecard 7

8 ecard S.A. ybrane dane finansoe 8

9 tys. PLN Budoanie skali binesu jako strategicny cel spółki latach % % Q2005 1Q2006 Zmniejsenie się 2005 r. prychodó o 17,5% (r/r) było spoodoane głónej miere aieseniem diałalności Zmniejsenie się 2005 r. prychodó o 17,5% (r/r) było spoodoane głónej miere aieseniem diałalności operacyjnej pre najięksego óceśnie klienta ecard - firmę Air Polonia. operacyjnej pre najięksego óceśnie klienta ecard - firmę Air Polonia. 9

10 Wybrane dane finansoe Q2005 1Q2006 Zysk na diałalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Aktya raem Zoboiąania długoterminoe Kapitał łasny Kapitał akładoy W 2004 r. istotny pły na ynik operacyjny miały odpis na należności preterminoane i reerę łącnej ysokości 4 mln PLN, 2004 r. istotny pły na ynik operacyjny miały odpis na należności preterminoane i reerę łącnej ysokości 4 mln PLN, którą którą Spółka Spółka utoryła utoryła na na potencjalne potencjalne ryyko ryyko iąane iąane aprestaniem aprestaniem diałalności diałalności pre pre klienta klienta Air Air Polonia. Polonia. W 2005 r. spółka uyskała ysk operacyjny ysokości tys. PLN głónie skutek umorenia oboiąań ykupionych pre W 2005 r. spółka uyskała ysk operacyjny ysokości tys. PLN głónie skutek umorenia oboiąań ykupionych pre akcjonariusa akcjonariusa Capital Capital Partners Partners ysokości ysokości tys. tys. PLN PLN ora ora roiąania roiąania reer reer tytułu tytułu ryyka ryyka odskodoań odskodoań spoodoanych spoodoanych aprestaniem aprestaniem śiadcenia śiadcenia usług usług pre pre Air Air Polonię. Polonię. 10

11 Perspektyy rooju rynku ecommerce 11

12 Dynamicny rost artości ydatkó i licby kupujących on-line mln 12 Licba internautó Polsce a odsetek kupujących online 42,3% 45% PLN Wartość ydatkó handlu internetoym na 1 mieskańca 10 Licba internautó 9,2 11,2 40% 35% ,4 Odsetek kupujacych online 5,7 6,4 16,5% 23,0% 30% 25% 20% 15% Polska Stara EU USA 2 9,7% 11,5% 10% 5% %

13 ecommerce B2C - jeden najbardiej perspektyicnych rynkó Polsce Wielkość rynku ecommerce B2C mln PLN POLSKI RYNEK E-COMMERCE POLSKI RYNEK E-COMMERCE polski rynek ecommerce B2C polski rynek ecommerce B2C rósł praie trydiestokrotnie. rósł praie trydiestokrotnie. Bardo ysoka średniorocna dynamika Bardo ysoka średniorocna dynamika prychodó (ok. 171% okresie ) prychodó (ok. 171% okresie ) pooduje, że jest to jeden najsybciej pooduje, że jest to jeden najsybciej roijających się ora najbardiej roijających się ora najbardiej perspektyicnych rynkó Polsce. perspektyicnych rynkó Polsce r 2005 r Obroty e-handlu yniosły 3,1 mld PLN, Obroty e-handlu yniosły 3,1 mld PLN, cego obroty sklepó to około 1,3 mld PLN, a cego obroty sklepó to około 1,3 mld PLN, a platform akcyjnych - około 1,8 mld PLN. platform akcyjnych - około 1,8 mld PLN. Po ra piersy historii obroty handlu Po ra piersy historii obroty handlu elektronicnego osiągnęły poiom 1% całości elektronicnego osiągnęły poiom 1% całości obrotó detalicnych Polsce. obrotó detalicnych Polsce. Licba sklepó internetoych rosła do Licba sklepó internetoych rosła do około około

14 Karty platnice epreley Rynek płatno p atności online - dynamicny rost licby kart płatnicych p i rachunkó internetoych Struktura rynku płatności online 22% KARTY PŁATNICZE KARTY PŁATNICZE Licba kart płatnicych Polsce prekrocyła już 20 mln. Licba kart płatnicych Polsce prekrocyła już 20 mln. Tylko Tylko 3,9 3,9 mln mln nich nich umożliia umożliia płatności płatności Internecie. Internecie. 78% W roku roku banki banki yemitoały yemitoały 3,5 3,5 mln mln kart kart co co jest jest presło presło 20% rostem porónaniu do 2004r. 20% rostem porónaniu do 2004r. Licna rachunkó kontem internetoym (2005 r.) tys eprzelewy eprzelewy Nordea 30 Na Na koniec koniec r. r. 16,8 16,8 mln mln rachunkó rachunkó bankoych bankoych ( ( Polsce) Polsce) cego cego około około 5,1 5,1 mln mln może może być być użyanych użyanych pre pre Multibank 90 Internet. Internet. Na Na koniec koniec r. r. około około 3,3 3,3 mln mln ich ich klientó klientó miało miało dostęp dostęp BPH 390 do do rachunkó rachunkó bankoych bankoych funkcją funkcją preleó preleó bepośrednich. Inteligo bepośrednich. 450 BZWBK 450 PKOBP mbank

15 Telefonia mobilna Presło połoa użytkoanych telefonó komórkoych Polsce to telefony na kartę prepaid. Po 1Q2006 licba klientó mobilnych Polsce prekrocyła 30,7 mln. W 2005r. artość rynku transakcji prepaid prekrocyła 4 mld PLN. Już 50% systkich doładoań realioanych jest a pomocą elektronicnych terminali lub bankomató. W 2005 roku 11 krajach Europy Środkoej i Wschodniej ydano 15,12 mld USD na rynku usług dodanych telefonii komórkoej. 15

16 Perspektyy rooju rynku ecommerce Rosnące dynamicnie nasycenie Internetem. cterokrotny rost internautó ciągu seściu lat. Zięksająca się licba sklepó internetoych i ich lepsej oferty co treci polski internauta dokonał akupu sieci - USA dóch na trech. Obroty polskiego ecommerce (sklepy i platformy aukcyjne) ciągu 5 lat rosły trydiestokrotnie i osiągnęły 1% ogółu spredaży detalicnej - USA ok. 25%. Odsetek olennikó akupó Internecie rośnie sybciej niż licba użytkonikó Internetu. Globaliacja rynkó. maju 2005 roku na obsare Europejskiego Obsaru Gospodarcego (EEA kraje Uni Europejskiej ora Noregia, Islandia i Lichtenstein) obrót elektronicnym pieniądem osiągnął 371,9 mln euro, aś tym miesiącu prybyło presło 927 tyś noych rachunkó użytkonikó. 16

17 Perspektyy rooju rynku ecommerce Rosnąca licba kart płatnicych dopusconych do transakcji Internecie. W Polsce tylko co piąta karta ma opcję ykorystania jej danych do ureguloania płatności be fiycnej obecności karty (internet, CallCenter, itd.). Dla bepiecnego umożliienia ykorystania tej opcji dla poostałych 4/5 kart ymagany jest system 3DS banku ydającym kartę. Rosnąca licba rachunkó internetoych możliością preleó bepośrednich. Licba kart i rachunkó już jest porónyalna. Dynamicny roój mobilnych usług telekomunikacyjnych. Wartość rynku prepaid i usług dodanych 2005 to presło 4,5 mld PLN. 17

18 ecard S.A. - kierunki dalsego rooju 18

19 Realiacja adań ostatnich miesiącach CELE CELE STATEGICZNE STATEGICZNE Roój oferty Roój sieci spredaży Zmiana struktury organiacyjnej Reorganiacja atrudnienia CELE CELE IT IT Noocesne roiąania produkcyjne lokalioane Centrum Autoryacyjnym 3DS - akup licencji na yłącność na teren Polski od amerykańskiego partnera Arcot Inc Centrum Zapasoe (Disaster & Recovery) CELE CELE FINANSOWE FINANSOWE Ustabilioanie poycji finansoej (m.in. oddłużenie) Dokapitalioanie (obecnie arejestroany kapitał akładoy ynosi 20 mln PLN) 19

20 Głóne kierunki dalsego rooju ecard ( r.) CELE CELE STATEGICZNE STATEGICZNE Umocnienie poycji agenta rolicenioego ieloalutoym środoisku CNP Roój sieci bankomató Produkcja i personaliacja kart płatnicych Zbudoanie binesoej poycji Centrum Outsourcingoego 3DS dla bankó Roój usług opartych na technologiach mobilnych (prepaid, Premium Rate SMS/WAP) CELE CELE IT IT Centrum Zapasoe Data Center kontynuacja prac Wdrożenie produkcyjne systemu PolPay.net Moderniacja oprogramoania informatycnego ykorystyanego do śiadcenia usług kart płatnicych i epreleó Moderniacja sprętu biuroego Roój oprogramoania CRM ora oprogramoania do obsługi obecnych i noych usług CELE CELE FINANSOWE FINANSOWE Dynamicny rost prychodó i popraa marży operacyjnych Osiągnięcie break- even na poiomie operacyjnym i netto 2007 r. 20

21 Sieć bankomató Negocjacje celu prejęcia istniejącej sieci bankomató Polsce. W trakcie romó o sybkiej budoie dodatkoej sieci kilkuset bankomató lokalioanych punktach detalicnych, centrach handloych. Wielofunkcyjne bankomaty Wypłata gotóki Zapytania o stan rachunku Depoyty gotókoe Doładoanie konta prepaid Zapłata rachunkó TENDENCJE TENDENCJE RYNKOWE RYNKOWE 65% systkich transakcji dokonyanych 65% systkich transakcji dokonyanych kartą płatnicą Polsce to transakcje kartą płatnicą Polsce to transakcje bankomatoe. bankomatoe. Licba Licba bankomató bankomató Polsce Polsce odbiega odbiega od od średniej średniej europejskiej: europejskiej: 220 st. bankomató na 1 mln mieskańcó 220 st. bankomató na 1 mln mieskańcó Polsce.* Polsce.* Średnia Średnia europejska europejska ynosi ynosi st. st. Już Już połoa połoa bankomató bankomató krajach krajach EU15 EU15 jest jest obsługiana obsługiana pre pre firmy firmy enętrne.** enętrne.** 21

22 Personaliacja kart płatnicych p Centrum Operacyjne poalające śiadcyć usługi na najyżsym śiatoym poiomie, realiujące codienną obsługę sektora finansoego. W planach nabycie Centrum Personaliacji ra istniejącymi kontraktami. Naiąana spółpraca PPC GmbH firmą o unanej Europie poycji branży produkcji i personaliacji kart. Kontakty liderami na rynku śiatoym 22

23 3DS dla ystacó kart mln st Licba kart na rynku a karty możliością płatności pre Internet Tylko 20% ydanych kart płatnicych ma Tylko 20% ydanych kart płatnicych ma możliość możliość autoryacji autoryacji transakcjach transakcjach pre pre Internet. Internet ,4 Karty Karty autoryacja via Internet 16,9 15,1 16,9 20,4 Umoa Umoa na na yłącność yłącność Arcot Arcot na na Polskę Polskę i Region Europy Środkooschodniej. i Region Europy Środkooschodniej. Gotoość Gotoość operacyjna. operacyjna Negocjacje najięksymi polskimi Negocjacje najięksymi polskimi bankami toku. bankami toku. 5 1,65 1,83 2,09 2,6 3,

24 Roój j usług ug opartych na technologiach mobilnych Doładoania kart prepaid systkich operatoró GSM online. Wdrożone roiąania poalające na uatrakcyjnienie internetoych itryn sklepoych ora otrymyanie proiji a doładoania. Doładoania kart prepaid systkich operatoró bankomatach i sieciach terminali. Opracoany model binesoy - trają prace adaptacyjno-drożenioe. Usługi dostępoe oparte o Premium Rate SMS/WAP. Numery dostępne dla systkich klientó sieci komórkoych. SMS o podyżsonej opłacie skieroany głónie do klientó akceptujących drobne płatności, dostęp do danych i usług internetoych. Roiąania telefonii mobilnej dla płatności okresoych. Potierdenie SMS dla płatności okresoych dokonyanych kartą debetoą/kredytoą. Roiąania mcommerce. System 3DS pryjęty 2005 pre Europejski Komitet Standardó Bankoych jako standard abepieceń płatności mobilnych. Trają prace nad modelami binesoymi i technologicnymi. 24

25 Prognoy finansoe % miana r/r Prychody ,7% EBITDA Zysk netto ZAŁOŻENIA rok: rok: Uruchomienie Uruchomienie autoryacji autoryacji kart kart płatnicych płatnicych różnych różnych alutach alutach i i poyskanie poyskanie klienta klienta branży branży preodó preodó lotnicych. lotnicych. Wrost Wrost obsługianej obsługianej pre pre Spółkę Spółkę cęści cęści rynku rynku autoryacji autoryacji kart kart płatnicych płatnicych o o 63%. 63%. Poyskanie 2. podmiotó branży preoó lotnicych na Poyskanie 2. podmiotó branży preoó lotnicych na usługę eprele i uruchomienie jej na prełomie II i III k. usługę eprele i uruchomienie jej na prełomie II i III k. Współpraca Xtrade S.A. Współpraca Xtrade S.A. Uruchomienie usługi 3DS, SMS Premium, prepaid online Uruchomienie usługi 3DS, SMS Premium, prepaid online i poyskanie odpoiednio 4, 60 i 32 klientó. i poyskanie odpoiednio 4, 60 i 32 klientó. Uruchomienie Uruchomienie spredaży spredaży doładoań doładoań telefonó telefonó prepaid prepaid ora ora usług usług dodanych dodanych do do telefonó telefonó i i storenie storenie sieci sieci punktó. punktó rok: rok: Wrost Wrost obsługianego obsługianego pre pre Spółkę Spółkę cęści cęści rynku rynku autoryacji autoryacji kart kart płatnicych płatnicych o o 99%, 99%, a a także także poyskanie poyskanie kolejnego kolejnego nacącego nacącego klienta klienta branży branży preoó preoó lotnicych. lotnicych. Wrost usługi eprele o 120% stosunku do 2006 r. Wrost usługi eprele o 120% stosunku do 2006 r. Współpraca Xtrade S.A. Współpraca Xtrade S.A. Poyskanie 4. klientó na usługę 3DS ora spredaż Poyskanie 4. klientó na usługę 3DS ora spredaż dodatkoych licencji dla posiadacy kart. dodatkoych licencji dla posiadacy kart. Roój sieci klientó korystających usług SMS Premium Roój sieci klientó korystających usług SMS Premium i i prepaid prepaid online online yniesie yniesie odpoiednio odpoiednio i 64 i 64 punkty punkty spredaży. spredaży. Roój Roój sieci sieci obsługi obsługi klientó, klientó, która która ajmoać ajmoać się się będie będie spredażą spredażą doładoań doładoań telefonó telefonó prepaid prepaid ora ora usług usług dodanych dodanych do do punktó. punktó. 25

26 ecard S.A. - oferta publicna akcji 26

27 Podstaoe dane o ofercie publicnej 7 mln akcji ykłych na okaiciela: tym 4 mln akcji serii K noej emisji ora 3 mln akcji dotychcasoych Oferta akcji Oferta akcji Maksymalna cena akcji: 3,5 PLN a 1 akcje Lock-up 12 miesięcy akcjonariuse ięksościoi, 24 miesiące cłonkoie arądu: Konrad Koroboic, Radosła Sosnoski Spółka pryjęła Zasady Ładu Korporacyjnego Cele Cele oferty oferty Roój oferty produktoej: 4-6 mln PLN Akiycje ybranych podmiotó branży: co najmniej 4 mln PLN Struktura oferty Struktura oferty Transa inestoró instytucjonalnych: Transa inestoró indyidualnych: 5,5 mln akcji 1,5 mln akcji Harmonogram oferty Harmonogram oferty Bookbuilding: Ustalenie ceny emisyjnej Zapisy: cerca 26 cerca cerca 27

28 Struktura akcjonariatu Struktura akcjonariatu pred ofertą publicną Capital Partners 45,14% PerMobile 8,01% Radosla Sosnoski 4,86% Konrad Koroboic 4,86% Smart Capital 37,13% Struktura akcjonariatu po ofercie publicnej Capital Partners 31,36% PerMobile 0,43% Smart Capital 30,94% Poostali 29,17% Konrad Koroboic 4,05% Radosła Sosnoski 4,05% 28

29 ecard S.A. - podsumoanie 29

30 Dominująca poycja na rynku obsługi płatnicych transakcji internetoych. Noocesna baa IT, dośiadceni praconicy. Perspektyicny rynek ecommerce. Noe linie binesoe ykorystujące potencjał spółki

31 ecard S.A. ul. Króleska Warsaa

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2014

Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2014 Sprawozdanie Zarządu ecard S.A. z działalności Emitenta za rok 2014 Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za 2014 r. zostały sporządzone zgodnie z zasadami ustawy o rachunkowości z 29 września

Bardziej szczegółowo

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006

ecard IPO Raport analityczny 21.06.2006 GPW: -- REUTERS: -- BLOOMBERG: -- 21.06.2006 Raport analityczny IPO Dane podstawowe (po emisji)* cena emisyjna (PLN)** 2,50 maksymalna cena emisyjna (PLN)*** 3,50 w ycena DCF (PLN) 2,60 w ycena porów naw

Bardziej szczegółowo

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014

Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 Wind Mobile SA KRAKÓW 16 luty 2015 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA IV KWARTAŁ 2014 SPIS TREŚCI 1 Podstawowe dane o Emitencie. 1.1. Dane adresowe 1.2. Główny przedmiot działalności 1.3.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestycyjna. sierpień 2012 r.

Prezentacja inwestycyjna. sierpień 2012 r. Prezentacja inwestycyjna sierpień 2012 r. Agenda 1. Grupa Kapitałowa OPTeam - obszary specjalizacji systemy kart elektronicznych integracja systemów ICT specjalistyczne rozwiązania do zarządzania przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie.

Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Comperia.pl S.A., założona w 2008 roku, była pierwszą w Polsce porównywaką produktów finansowych, twórcą tej kategorii w polskim Internecie. Obecnie należy do najczęściej odwiedzanych witryn internetowych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka elektroniczna. Wykład 1/3

Gospodarka elektroniczna. Wykład 1/3 Gospodarka elektroniczna Wykład 1/3 Plan wykładów Finanse elektroniczne Regulacje prawne (prawa autorskie w internecie, świadczenie usług w internecie, podpis elektroniczny, dokument elektroniczny, ).

Bardziej szczegółowo

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r.

Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r. Raport roczny jednostkowy InteliWISE S.A. za okres 01.01.2010 r. 31.12.2010 r. Raport z dnia 8 czerwca 2011 r. Raport jednostkowy InteliWISE S.A. za 2010 r. Strona 2 z 48 Wprowadzenie Raport roczny (jednostkowy)

Bardziej szczegółowo

RAPORT 2008 ROCZNY 2008

RAPORT 2008 ROCZNY 2008 2008 RAPORT ROCZNY 2008 2008 Raport Roczny Spis treści 1 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej....................................... 2 List Prezesa Zarządu.......................................................

Bardziej szczegółowo

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A.

Współmenedżerowie Oferty Dom Maklerski Banku Handlowego S.A. Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bank Polska Kasa Opieki S.A. UniCredit CAIB Poland S.A. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Oferta do 750.000 obligacji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 100 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie 1.700.000 obligacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software w 2013 r. obr.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software w 2013 r. obr. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LiveChat Software w 2013 r. obr. Wrocław, 18 czerwca 2014 r. Data zatwierdzenia: 16 czerwca 2014 r. Podsumowanie operacyjne Spis treści Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Związek Banków Polskich

Związek Banków Polskich Związek Banków Polskich GOSPODARKA ELEKTRONICZNA W BANKACH ELEKTRONICZNE USŁUGI FINANSOWE W POLSCE W PRZEDEDNIU AKCESJI DO UE STAN OBECNY WYZWAINA KONKURENCJA REKOMENDACJE Dr Remigiusz W. Kaszubski Paweł

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu

PR PROSPEKT OSPEKT EMI EMISYJNY SYJNY www.braster.eu PROSPEKT EMISYJNY BRASTER S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Szeligach w Polsce i adresem przy ul. Cichy Ogród 7 zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 405201)

Bardziej szczegółowo

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK

WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK WYCENA MAJĄTKU SPÓŁEK + Wycena wartości majątku CODEMEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) oraz Wycena wartości majątku GRUPA ADV S.A. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) na dzień 7

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok. Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej CUBE.ITG S.A. za 2014 rok Wrocław, dnia 23 marca 2015 roku Spis Treści Spis Treści 2 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 5 2. GRUPA KAPITAŁOWA CUBE.ITG 6 2.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT ANALITYCZNY Getin Service Provider S.A. internet

RAPORT ANALITYCZNY Getin Service Provider S.A. internet - Departament Analiz RAPORT ANALITYCZNY Getin Service Provider S.A. internet ISSN 1508-308X Warszawa, 23.04.01 Nie sprawdzony potencjał Getin Service Provider SA. (Getin SP S.A.) jest pierwszą z segmentu

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. GRUPA KAPITAŁOWA CYFROWY POLSAT S.A. Raport roczny za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 roku Miejsce i data publikacji: Warszawa, 4 marca 2015 roku Raport roczny ZAWARTOŚĆ RAPORTU ROCZNEGO Pismo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Sprawozdanie z działalności Talex Spółka Akcyjna w 2013 roku Marzec 2014 Profil działalności Spółki Spółka Talex S.A. (poprzednia forma prawna TALEX Sp. z o.o.) od 1990 roku świadczy zaawansowane usługi

Bardziej szczegółowo

Bank dla przedsiębiorców

Bank dla przedsiębiorców Bank dla przedsiębiorców ę 19 marca 2015 0 Zastrzeżenia ANI NINIEJSZA PREZENTACJA ANI JEJ KOPIA, ANI ŻADNE ZAWARTE W NIEJ INFORMACJENIE NIE PODLEGAJĄ ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI, W CAŁOŚCI

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna

Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna Prospekt Emisyjny Spółki Esotiq & Henderson Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Szybowcowej 8A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000370553.

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.)

Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Prospekt emisyjny akcji spółki Bakalland S.A. (dawniej Uno Fresco Tradex Sp. z o.o.) Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z: publiczną subskrypcją 2 500 000 akcji nowej emisji zwykłych na okaziciela

Bardziej szczegółowo

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

VI. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ 26 Wartość kredytów brutto udzielonych przez Grupę na dzień 31 grudnia 2014 r. wyniosła 45.501 mln zł. Kredyty dla Klientów segmentu detalicznego wyniosły 32.018 mln zł i stanowiły 70% całkowitej wartości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa

Grupa o2 S.A. Oferujący. Data Prospektu 17 lipca 2012 r. Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. Ul. Wspólna 47/49 00-684 Warszawa Grupa o2 S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000407130) Oferta

Bardziej szczegółowo

OS3 Group S.A. RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ - tendencje, analizy i komentarz

OS3 Group S.A. RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ - tendencje, analizy i komentarz OS3 Group S.A. RYNEK REKLAMY INTERNETOWEJ - tendencje, analizy i komentarz Najważniejsze założenia Marketing internetowy opiera się kryzysowi. Rynek reklamy internetowej rośnie bardzo szybko. Zmiana myślenia/oczekiwań

Bardziej szczegółowo

Investor Day. Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali. Warszawa, 4 lutego 2013r. WORKING DRAFT

Investor Day. Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali. Warszawa, 4 lutego 2013r. WORKING DRAFT 0 Investor Day Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali Warszawa, 4 lutego 2013r. Program spotkania 1 Generowanie trwałego wzrostu zysków dzięki większej skali Temat Godz. Prezentujący:

Bardziej szczegółowo

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI

1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI CZĘŚĆ I. PODSUMOWANIE 1. CZŁONKOWIE ZARZĄDU EMITENTA ORAZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE WYŻSZEGO SZCZEBLA, DORADCY BIORĄCY UDZIAŁ W SPORZĄDZENIU PROSPEKTU EMISYJNEGO, BIEGLI REWIDENCI Ze względu na charakter i zakres

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA 4FUN MEDIA S.A. ŚRÓDROCZNY SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH 31 MARCA 2015 ROKU Warszawa, 15 maja 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo