PREZENTACJA SPÓŁKI Publiczna oferta akcji ecard S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PREZENTACJA SPÓŁKI Publiczna oferta akcji ecard S.A."

Transkrypt

1 PREZENTACJA SPÓŁKI Publicna oferta akcji ecard S.A. Niniejsy materiał ma charakter promocyjny. Jedynym pranie iążącym dokumentem aierającym informacje o ofercie akcji ecard S.A. jest opublikoany Prospekt Emisyjny Akcji ecard S.A., dostępny formie elektronicnej na stronie.ecard.pl,.pkobp.pl/bdm ora.dmcp.com.pl.

2 Podstaoe informacje o spółce Spółka ałożona 2000 r. inicjatyy BRE Banku, ComputerLandu i BZ WBK ajmująca się autoryacją transakcji kartami płatnicymi Internecie. We reśniu 2005 r. prejęta pre obecnych akcjonariusy: Capital Partners i PerMobile. Restrukturyacja finansoa i miana strategii spółki. Jeden dóch podmiotó na polskim rynku o statusie agenta rolicenioego roumieniu ustay o elektronicnych instrumentach płatnicych obsługujących transakcje dalne. Obecny akres diałalności: autoryacja płatności kartoych Internecie i pre telefon, obsługa epreleó, usługi dostępoe oparte o Premium Rate SMS/WAP obsługa doładoań telefonó GSM prepaid, outsourcing technologii 3DS dla bankó. Dominująca poycja na rynku obsługi transakcji internetoych Polsce - ponad 90% udiał rynku (455 aktynych klientó). 2

3 Cołoy agent rolicenioy środoiska Card-Not-Present Polsce 1. Wybór toaru 2. Wybór formy płatności 3. Prekieroanie do systemó płatnicych i/lub banku sklep eprele 5. Odpoiedź autoryacyjna 4. Autoryacja transakcji 8. Status transakcji 7. Status transakcji 6. Status transakcji BANK 3

4 ecard S.A. głóny akres diałalności 4

5 Bepiecne transakcje Internecie Głónym celem diałalności Spółki jest proadenie bepiecnej autoryacji i obsługi finansoej transakcji płatnicych różnych kanałach rolicenioych środoiska Card-Not-Present (CNP): Internecie Karty płatnice epreley telefonii mobilnej Call Center obsługi leceń stałych Oferoane roiąania służą do pryjmoania opłat bieżących, jak rónież aległych (indykacja). 5

6 Dominująca poycja na rynku transakcji realioanych środoisku CNP Polcard 9% obrót: 15 mln PLN ŚRODOWISKO ŚRODOWISKO CNP CNP ecard: 91% obrót: 159 mln PLN Wartość systkich transakcji Wartość systkich transakcji realioanych a pomocą polskich realioanych a pomocą polskich kart polskich sklepach środoisku kart polskich sklepach środoisku CNP CNP r. r. to to ok. ok mln mln PLN. PLN Wartość transakcji środoisku CNP obsłużonych pre ecard (mln PLN) 25,9 29,9 32,7 39, ,1 ecard ecard 91% udiał rynku transakcji 91% udiał rynku transakcji kartoych. kartoych drożonych drożonych merchantó merchantó (rost (rost o o 12,1% 12,1% r/r). r/r) mln mln PLN PLN obrotó obrotó r. r. (rost (rost o 58% r/r). o 58% r/r) III III k IV IV k I I k II II k, 2005 III III k 2005 IV IV k

7 Wybrani klienci ecard 7

8 ecard S.A. ybrane dane finansoe 8

9 tys. PLN Budoanie skali binesu jako strategicny cel spółki latach % % Q2005 1Q2006 Zmniejsenie się 2005 r. prychodó o 17,5% (r/r) było spoodoane głónej miere aieseniem diałalności Zmniejsenie się 2005 r. prychodó o 17,5% (r/r) było spoodoane głónej miere aieseniem diałalności operacyjnej pre najięksego óceśnie klienta ecard - firmę Air Polonia. operacyjnej pre najięksego óceśnie klienta ecard - firmę Air Polonia. 9

10 Wybrane dane finansoe Q2005 1Q2006 Zysk na diałalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto Aktya raem Zoboiąania długoterminoe Kapitał łasny Kapitał akładoy W 2004 r. istotny pły na ynik operacyjny miały odpis na należności preterminoane i reerę łącnej ysokości 4 mln PLN, 2004 r. istotny pły na ynik operacyjny miały odpis na należności preterminoane i reerę łącnej ysokości 4 mln PLN, którą którą Spółka Spółka utoryła utoryła na na potencjalne potencjalne ryyko ryyko iąane iąane aprestaniem aprestaniem diałalności diałalności pre pre klienta klienta Air Air Polonia. Polonia. W 2005 r. spółka uyskała ysk operacyjny ysokości tys. PLN głónie skutek umorenia oboiąań ykupionych pre W 2005 r. spółka uyskała ysk operacyjny ysokości tys. PLN głónie skutek umorenia oboiąań ykupionych pre akcjonariusa akcjonariusa Capital Capital Partners Partners ysokości ysokości tys. tys. PLN PLN ora ora roiąania roiąania reer reer tytułu tytułu ryyka ryyka odskodoań odskodoań spoodoanych spoodoanych aprestaniem aprestaniem śiadcenia śiadcenia usług usług pre pre Air Air Polonię. Polonię. 10

11 Perspektyy rooju rynku ecommerce 11

12 Dynamicny rost artości ydatkó i licby kupujących on-line mln 12 Licba internautó Polsce a odsetek kupujących online 42,3% 45% PLN Wartość ydatkó handlu internetoym na 1 mieskańca 10 Licba internautó 9,2 11,2 40% 35% ,4 Odsetek kupujacych online 5,7 6,4 16,5% 23,0% 30% 25% 20% 15% Polska Stara EU USA 2 9,7% 11,5% 10% 5% %

13 ecommerce B2C - jeden najbardiej perspektyicnych rynkó Polsce Wielkość rynku ecommerce B2C mln PLN POLSKI RYNEK E-COMMERCE POLSKI RYNEK E-COMMERCE polski rynek ecommerce B2C polski rynek ecommerce B2C rósł praie trydiestokrotnie. rósł praie trydiestokrotnie. Bardo ysoka średniorocna dynamika Bardo ysoka średniorocna dynamika prychodó (ok. 171% okresie ) prychodó (ok. 171% okresie ) pooduje, że jest to jeden najsybciej pooduje, że jest to jeden najsybciej roijających się ora najbardiej roijających się ora najbardiej perspektyicnych rynkó Polsce. perspektyicnych rynkó Polsce r 2005 r Obroty e-handlu yniosły 3,1 mld PLN, Obroty e-handlu yniosły 3,1 mld PLN, cego obroty sklepó to około 1,3 mld PLN, a cego obroty sklepó to około 1,3 mld PLN, a platform akcyjnych - około 1,8 mld PLN. platform akcyjnych - około 1,8 mld PLN. Po ra piersy historii obroty handlu Po ra piersy historii obroty handlu elektronicnego osiągnęły poiom 1% całości elektronicnego osiągnęły poiom 1% całości obrotó detalicnych Polsce. obrotó detalicnych Polsce. Licba sklepó internetoych rosła do Licba sklepó internetoych rosła do około około

14 Karty platnice epreley Rynek płatno p atności online - dynamicny rost licby kart płatnicych p i rachunkó internetoych Struktura rynku płatności online 22% KARTY PŁATNICZE KARTY PŁATNICZE Licba kart płatnicych Polsce prekrocyła już 20 mln. Licba kart płatnicych Polsce prekrocyła już 20 mln. Tylko Tylko 3,9 3,9 mln mln nich nich umożliia umożliia płatności płatności Internecie. Internecie. 78% W roku roku banki banki yemitoały yemitoały 3,5 3,5 mln mln kart kart co co jest jest presło presło 20% rostem porónaniu do 2004r. 20% rostem porónaniu do 2004r. Licna rachunkó kontem internetoym (2005 r.) tys eprzelewy eprzelewy Nordea 30 Na Na koniec koniec r. r. 16,8 16,8 mln mln rachunkó rachunkó bankoych bankoych ( ( Polsce) Polsce) cego cego około około 5,1 5,1 mln mln może może być być użyanych użyanych pre pre Multibank 90 Internet. Internet. Na Na koniec koniec r. r. około około 3,3 3,3 mln mln ich ich klientó klientó miało miało dostęp dostęp BPH 390 do do rachunkó rachunkó bankoych bankoych funkcją funkcją preleó preleó bepośrednich. Inteligo bepośrednich. 450 BZWBK 450 PKOBP mbank

15 Telefonia mobilna Presło połoa użytkoanych telefonó komórkoych Polsce to telefony na kartę prepaid. Po 1Q2006 licba klientó mobilnych Polsce prekrocyła 30,7 mln. W 2005r. artość rynku transakcji prepaid prekrocyła 4 mld PLN. Już 50% systkich doładoań realioanych jest a pomocą elektronicnych terminali lub bankomató. W 2005 roku 11 krajach Europy Środkoej i Wschodniej ydano 15,12 mld USD na rynku usług dodanych telefonii komórkoej. 15

16 Perspektyy rooju rynku ecommerce Rosnące dynamicnie nasycenie Internetem. cterokrotny rost internautó ciągu seściu lat. Zięksająca się licba sklepó internetoych i ich lepsej oferty co treci polski internauta dokonał akupu sieci - USA dóch na trech. Obroty polskiego ecommerce (sklepy i platformy aukcyjne) ciągu 5 lat rosły trydiestokrotnie i osiągnęły 1% ogółu spredaży detalicnej - USA ok. 25%. Odsetek olennikó akupó Internecie rośnie sybciej niż licba użytkonikó Internetu. Globaliacja rynkó. maju 2005 roku na obsare Europejskiego Obsaru Gospodarcego (EEA kraje Uni Europejskiej ora Noregia, Islandia i Lichtenstein) obrót elektronicnym pieniądem osiągnął 371,9 mln euro, aś tym miesiącu prybyło presło 927 tyś noych rachunkó użytkonikó. 16

17 Perspektyy rooju rynku ecommerce Rosnąca licba kart płatnicych dopusconych do transakcji Internecie. W Polsce tylko co piąta karta ma opcję ykorystania jej danych do ureguloania płatności be fiycnej obecności karty (internet, CallCenter, itd.). Dla bepiecnego umożliienia ykorystania tej opcji dla poostałych 4/5 kart ymagany jest system 3DS banku ydającym kartę. Rosnąca licba rachunkó internetoych możliością preleó bepośrednich. Licba kart i rachunkó już jest porónyalna. Dynamicny roój mobilnych usług telekomunikacyjnych. Wartość rynku prepaid i usług dodanych 2005 to presło 4,5 mld PLN. 17

18 ecard S.A. - kierunki dalsego rooju 18

19 Realiacja adań ostatnich miesiącach CELE CELE STATEGICZNE STATEGICZNE Roój oferty Roój sieci spredaży Zmiana struktury organiacyjnej Reorganiacja atrudnienia CELE CELE IT IT Noocesne roiąania produkcyjne lokalioane Centrum Autoryacyjnym 3DS - akup licencji na yłącność na teren Polski od amerykańskiego partnera Arcot Inc Centrum Zapasoe (Disaster & Recovery) CELE CELE FINANSOWE FINANSOWE Ustabilioanie poycji finansoej (m.in. oddłużenie) Dokapitalioanie (obecnie arejestroany kapitał akładoy ynosi 20 mln PLN) 19

20 Głóne kierunki dalsego rooju ecard ( r.) CELE CELE STATEGICZNE STATEGICZNE Umocnienie poycji agenta rolicenioego ieloalutoym środoisku CNP Roój sieci bankomató Produkcja i personaliacja kart płatnicych Zbudoanie binesoej poycji Centrum Outsourcingoego 3DS dla bankó Roój usług opartych na technologiach mobilnych (prepaid, Premium Rate SMS/WAP) CELE CELE IT IT Centrum Zapasoe Data Center kontynuacja prac Wdrożenie produkcyjne systemu PolPay.net Moderniacja oprogramoania informatycnego ykorystyanego do śiadcenia usług kart płatnicych i epreleó Moderniacja sprętu biuroego Roój oprogramoania CRM ora oprogramoania do obsługi obecnych i noych usług CELE CELE FINANSOWE FINANSOWE Dynamicny rost prychodó i popraa marży operacyjnych Osiągnięcie break- even na poiomie operacyjnym i netto 2007 r. 20

21 Sieć bankomató Negocjacje celu prejęcia istniejącej sieci bankomató Polsce. W trakcie romó o sybkiej budoie dodatkoej sieci kilkuset bankomató lokalioanych punktach detalicnych, centrach handloych. Wielofunkcyjne bankomaty Wypłata gotóki Zapytania o stan rachunku Depoyty gotókoe Doładoanie konta prepaid Zapłata rachunkó TENDENCJE TENDENCJE RYNKOWE RYNKOWE 65% systkich transakcji dokonyanych 65% systkich transakcji dokonyanych kartą płatnicą Polsce to transakcje kartą płatnicą Polsce to transakcje bankomatoe. bankomatoe. Licba Licba bankomató bankomató Polsce Polsce odbiega odbiega od od średniej średniej europejskiej: europejskiej: 220 st. bankomató na 1 mln mieskańcó 220 st. bankomató na 1 mln mieskańcó Polsce.* Polsce.* Średnia Średnia europejska europejska ynosi ynosi st. st. Już Już połoa połoa bankomató bankomató krajach krajach EU15 EU15 jest jest obsługiana obsługiana pre pre firmy firmy enętrne.** enętrne.** 21

22 Personaliacja kart płatnicych p Centrum Operacyjne poalające śiadcyć usługi na najyżsym śiatoym poiomie, realiujące codienną obsługę sektora finansoego. W planach nabycie Centrum Personaliacji ra istniejącymi kontraktami. Naiąana spółpraca PPC GmbH firmą o unanej Europie poycji branży produkcji i personaliacji kart. Kontakty liderami na rynku śiatoym 22

23 3DS dla ystacó kart mln st Licba kart na rynku a karty możliością płatności pre Internet Tylko 20% ydanych kart płatnicych ma Tylko 20% ydanych kart płatnicych ma możliość możliość autoryacji autoryacji transakcjach transakcjach pre pre Internet. Internet ,4 Karty Karty autoryacja via Internet 16,9 15,1 16,9 20,4 Umoa Umoa na na yłącność yłącność Arcot Arcot na na Polskę Polskę i Region Europy Środkooschodniej. i Region Europy Środkooschodniej. Gotoość Gotoość operacyjna. operacyjna Negocjacje najięksymi polskimi Negocjacje najięksymi polskimi bankami toku. bankami toku. 5 1,65 1,83 2,09 2,6 3,

24 Roój j usług ug opartych na technologiach mobilnych Doładoania kart prepaid systkich operatoró GSM online. Wdrożone roiąania poalające na uatrakcyjnienie internetoych itryn sklepoych ora otrymyanie proiji a doładoania. Doładoania kart prepaid systkich operatoró bankomatach i sieciach terminali. Opracoany model binesoy - trają prace adaptacyjno-drożenioe. Usługi dostępoe oparte o Premium Rate SMS/WAP. Numery dostępne dla systkich klientó sieci komórkoych. SMS o podyżsonej opłacie skieroany głónie do klientó akceptujących drobne płatności, dostęp do danych i usług internetoych. Roiąania telefonii mobilnej dla płatności okresoych. Potierdenie SMS dla płatności okresoych dokonyanych kartą debetoą/kredytoą. Roiąania mcommerce. System 3DS pryjęty 2005 pre Europejski Komitet Standardó Bankoych jako standard abepieceń płatności mobilnych. Trają prace nad modelami binesoymi i technologicnymi. 24

25 Prognoy finansoe % miana r/r Prychody ,7% EBITDA Zysk netto ZAŁOŻENIA rok: rok: Uruchomienie Uruchomienie autoryacji autoryacji kart kart płatnicych płatnicych różnych różnych alutach alutach i i poyskanie poyskanie klienta klienta branży branży preodó preodó lotnicych. lotnicych. Wrost Wrost obsługianej obsługianej pre pre Spółkę Spółkę cęści cęści rynku rynku autoryacji autoryacji kart kart płatnicych płatnicych o o 63%. 63%. Poyskanie 2. podmiotó branży preoó lotnicych na Poyskanie 2. podmiotó branży preoó lotnicych na usługę eprele i uruchomienie jej na prełomie II i III k. usługę eprele i uruchomienie jej na prełomie II i III k. Współpraca Xtrade S.A. Współpraca Xtrade S.A. Uruchomienie usługi 3DS, SMS Premium, prepaid online Uruchomienie usługi 3DS, SMS Premium, prepaid online i poyskanie odpoiednio 4, 60 i 32 klientó. i poyskanie odpoiednio 4, 60 i 32 klientó. Uruchomienie Uruchomienie spredaży spredaży doładoań doładoań telefonó telefonó prepaid prepaid ora ora usług usług dodanych dodanych do do telefonó telefonó i i storenie storenie sieci sieci punktó. punktó rok: rok: Wrost Wrost obsługianego obsługianego pre pre Spółkę Spółkę cęści cęści rynku rynku autoryacji autoryacji kart kart płatnicych płatnicych o o 99%, 99%, a a także także poyskanie poyskanie kolejnego kolejnego nacącego nacącego klienta klienta branży branży preoó preoó lotnicych. lotnicych. Wrost usługi eprele o 120% stosunku do 2006 r. Wrost usługi eprele o 120% stosunku do 2006 r. Współpraca Xtrade S.A. Współpraca Xtrade S.A. Poyskanie 4. klientó na usługę 3DS ora spredaż Poyskanie 4. klientó na usługę 3DS ora spredaż dodatkoych licencji dla posiadacy kart. dodatkoych licencji dla posiadacy kart. Roój sieci klientó korystających usług SMS Premium Roój sieci klientó korystających usług SMS Premium i i prepaid prepaid online online yniesie yniesie odpoiednio odpoiednio i 64 i 64 punkty punkty spredaży. spredaży. Roój Roój sieci sieci obsługi obsługi klientó, klientó, która która ajmoać ajmoać się się będie będie spredażą spredażą doładoań doładoań telefonó telefonó prepaid prepaid ora ora usług usług dodanych dodanych do do punktó. punktó. 25

26 ecard S.A. - oferta publicna akcji 26

27 Podstaoe dane o ofercie publicnej 7 mln akcji ykłych na okaiciela: tym 4 mln akcji serii K noej emisji ora 3 mln akcji dotychcasoych Oferta akcji Oferta akcji Maksymalna cena akcji: 3,5 PLN a 1 akcje Lock-up 12 miesięcy akcjonariuse ięksościoi, 24 miesiące cłonkoie arądu: Konrad Koroboic, Radosła Sosnoski Spółka pryjęła Zasady Ładu Korporacyjnego Cele Cele oferty oferty Roój oferty produktoej: 4-6 mln PLN Akiycje ybranych podmiotó branży: co najmniej 4 mln PLN Struktura oferty Struktura oferty Transa inestoró instytucjonalnych: Transa inestoró indyidualnych: 5,5 mln akcji 1,5 mln akcji Harmonogram oferty Harmonogram oferty Bookbuilding: Ustalenie ceny emisyjnej Zapisy: cerca 26 cerca cerca 27

28 Struktura akcjonariatu Struktura akcjonariatu pred ofertą publicną Capital Partners 45,14% PerMobile 8,01% Radosla Sosnoski 4,86% Konrad Koroboic 4,86% Smart Capital 37,13% Struktura akcjonariatu po ofercie publicnej Capital Partners 31,36% PerMobile 0,43% Smart Capital 30,94% Poostali 29,17% Konrad Koroboic 4,05% Radosła Sosnoski 4,05% 28

29 ecard S.A. - podsumoanie 29

30 Dominująca poycja na rynku obsługi płatnicych transakcji internetoych. Noocesna baa IT, dośiadceni praconicy. Perspektyicny rynek ecommerce. Noe linie binesoe ykorystujące potencjał spółki

31 ecard S.A. ul. Króleska Warsaa

Informacja dodatkowa Komentarz Zarządu ecard S.A.

Informacja dodatkowa Komentarz Zarządu ecard S.A. Warszawa, 4 sierpnia 2006 r. Informacja dodatkowa Komentarz Zarządu ecard S.A. Zarząd Spółki ecard S.A., z siedzibą w Warszawie, w składzie: 1. Konrad Korobowicz Prezes Zarządu, 2. Radosław Sosnowski Wiceprezes

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH. Warszawa, 18 kwietnia 2016

SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH. Warszawa, 18 kwietnia 2016 SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH Warszawa, 18 kwietnia 2016 ZASIĘG OD PIERWSZEGO DNIA ponad 2 mln użytkowników Bankowości mobilnej z BLIKiem Alior BZWBK ING Bank Śląski mbank Millennium PKO Bank Polski Getin

Bardziej szczegółowo

DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warszawa,xpaździernika 2010 r.

DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warszawa,xpaździernika 2010 r. DS-WPZN-MJ-420/208/2010 Warsaa,xpaźdiernika 2010 r. Pan Rysard Proksa Preodnicący Sekcji Krajoej Ośiaty i Wychoania NSZZ Solidarność" ul. Wały Piastoskie 24 80-855 Gdańsk Sanony Panie Preodnicący, Odpoiadając

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - cstore

Płatności CashBill - cstore 19 lutego 2015 Płatności CashBill - cstore Uruchomienie Płatności CashBill na platformie cstore CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

Forum Akcjonariat Prezentacja

Forum Akcjonariat Prezentacja Forum Akcjonariat Prezentacja 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy PKO BP SA oraz analityków rynku i nie może być

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - SOTE

Płatności CashBill - SOTE 5 marca 2015 Płatności CashBill - SOTE Uruchomienie Płatności CashBill na platformie SOTE CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40

Bardziej szczegółowo

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna

Grupa Nokaut rusza oferta publiczna Warszawa, 29 listopada 2011 rusza oferta publiczna Akwizycja Skąpiec.pl i Opineo.pl S.A. czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen opublikowała dziś prospekt emisyjny

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Etap rozwoju. Geografia

Etap rozwoju. Geografia 2 Sektor Etap rozwoju Wartość inwestycji e-commerce technologie i usługi mobilne media cyfrowe finansowanie wzrostu i ekspansji 1,5-5 mln EUR Geografia Polska i inne kraje CEE 3 Spółki portfelowe MCI.Techventures

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw faktoringowych 2008 r.

Działalność przedsiębiorstw faktoringowych 2008 r. Warszaa, 2009.07.03 Działalność przedsiębiorst faktoringoych 2008 r. Według definicji Ottaskiej z 1988 r., firma faktoringoa ykonuje co najmniej die z czterech czynności: finansuje bezsporne i nieymagalne

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill. 25 marca 2015. Specyfikacja usług

Płatności CashBill. 25 marca 2015. Specyfikacja usług 25 marca 2015 Specyfikacja usług CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011 802 e-mail: marketing@cashbill.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r.

Debiut na rynku NewConnect. 18 kwietnia 2011 r. Debiut na rynku NewConnect 18 kwietnia 2011 r. AGENDA O Spółce Działalność Wyniki finansowe NewConnect Kontakt O SPÓŁCE PROFIL FIRMY Innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne Producent platformy Digital

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - cstore

Płatności CashBill - cstore 23 listopada 2015 Uruchomienie Płatności CashBill na platformie cstore CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011

Bardziej szczegółowo

Konta młodzieżowe. 1. Dane podstawowe wymagane

Konta młodzieżowe. 1. Dane podstawowe wymagane Konta 1. Dane podstaoe ymagane opłata za oproc. mies. proadze (/ liczba placóek nom. (%) płyy (/ mies.) brak,5, 336 brak,75 2, 367 2,5,5 827 5,5 1, 827 brak 1,5 1,5 511 brak,25, 43 45 placóek banku i 45

Bardziej szczegółowo

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut

Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych. Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut Warszawa, 8 grudnia 2011 Nokaut.pl mobilna rewolucja na rynku zakupów internetowych Dziś ostatni dzień zapisów na akcje Grupy Nokaut czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek

Bardziej szczegółowo

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki

DEBIUT NA NEWCONNECT 13 LIPCA 2011 R. Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl. Prezentacja Spółki DEBIUT NA NEWCONNECT Siedziba: Wrocław Strona Emitenta: www.internetworks.pl 13 LIPCA 2011 R. Prezentacja Spółki PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI WDRAŻANIE OPROGRAMOWANIA WSPIERAJĄCEGO ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za rok prezentacja zaudytowanych wyników finansowych dla Inwestorów i Analityków Warszawa, 25 lutego 2011 r. Kontynuacja dynamicznego rozwoju Grupy Znacząca poprawa

Bardziej szczegółowo

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT

SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT SURFLAND SYSTEMY KOMPUTEROWE S.A. DEBIUT NA NEWCONNECT Dzień debiutu: 5 sierpnia 2011 r. Siedziba Spółki: Wrocław Strona internetowa: www.ssk.com.pl HISTORIA FIRMY 1990 1998 1999 2002 2001 2005 2006-2007

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY

BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY BANK ZACHODNI WBK STRATEGIA, CELE I SUKCESY GRUPA BANKU ZACHODNIEGO WBK BZ WBK Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych BZ WBK Asset Management BZ WBK Leasing BZ WBK Faktor BZ WBK Aviva W oparciu o współpracę

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych

Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych 1 Wspólny bankowy standard płatności mobilnych zapewni wygodę i zagwarantuje bezpieczeństwo Korzyści Klienci i akceptanci

Bardziej szczegółowo

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyŝszych. za rok 2010

F-01/s. Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym szkół wyŝszych. za rok 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warsaa.stat.gov.pl Naa i adres jednostki spraodacej Numer indentyfikacyjny REGON F-01/s Spraodanie o prychodach, kostach i yniku finansoym skół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) ykonania adania publicnego JA CZŁOWIEK (tytuł adania publicnego) okresie 7.2.21 r. do 1.12.21 r. określonego umoie nr 9/21 aartej dniu 7 lutego 21 r. pomiędy POWIATEM

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r.

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2007 r. do 31.12.2007 r. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za IV kwartał 2007 r. zostały sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku. Sierpień 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2011 roku Sierpień 2011 MODEL BIZNESOWY II kwartał 2011 roku podsumowanie Przychody () 689-16% 576 Rachunki bieżące korporacyjnesalda

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok

Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok Wyniki za I półrocze 2013 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, czerwiec 2013 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 12 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Płatności CashBill - SOTE

Płatności CashBill - SOTE 23 listopada 2015 Uruchomienie Płatności CashBill na platformie SOTE CashBill Spółka Akcyjna ul. Rejtana 20, 41-300 Dąbrowa Górnicza Tel.: +48 032 764-18-42 Fax: +48 032 764-18-40 Infolinia: 0 801 011

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku

RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Warszawie. Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku RAPORT KWARTALNY ZA II KWARTAŁ 2012 R. MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 14 sierpnia 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. LIST ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY...

Bardziej szczegółowo

Projekt X-CARD, a karta międzynarodowa

Projekt X-CARD, a karta międzynarodowa 9/12/2008 Projekt X-CARD, a karta międzynarodowa Filip Wyszomirski Agenda 1. Kim jesteśmy i co robimy 2. Referencje 3. Projekt X-Card, a funkcjonalność karty międzynarodowej 4. Co to jest SEPA? 5. EMV

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 -

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2010 roku - 1 - Istotny wzrost wyniku netto w I kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) 227% 102 49% 151 46 1Q 09 4Q 09 1Q 10 Wzrost

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Informacja dodatkowa do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Informacja dodatkowa do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za II kwartał 2008 r. zostały sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

WARTO BYĆ RAZEM. Bank Zachodni WBK liderem. Maciej Biniek, czerwiec 2008

WARTO BYĆ RAZEM. Bank Zachodni WBK liderem. Maciej Biniek, czerwiec 2008 WARTO BYĆ RAZEM Bank Zachodni WBK liderem wśród d emitentów w kart płatniczych p Maciej Biniek, czerwiec 2008 1 ZAWSZE JESTEŚMY BLISKO Ponad 430 oddziałów na terenie całej Polski, pracujących w jednolitym

Bardziej szczegółowo

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH

SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH SYSTEM PŁATNOŚCI MOBILNYCH MOBILNE PŁATNOŚCI MOBILNE PŁATNOŚCI WYGODNE ROZWIĄZANIE DUŻA SIEĆ AKCEPTACJI WIELU UŻYTKOWNIKÓW OTWARTY STANDARD WYGODNE ŹRÓDŁO PIENIĄDZA ZASIĘG ponad 1 mln użytkowników bankowości

Bardziej szczegółowo

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA

ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY ROTOPINO.PL SPÓŁKA AKCYJNA z siedziba w Bydgoszczy za okres 01.10.2012r. 31.12.2012r. Bydgoszcz, dnia 14.02.2013 roku 1 Spis treści 1. Wybrane dane finansowe Emitenta... 3 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014

RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014 RAPORT ROCZNY ZA ROK OBROTOWY 2014 MPAY SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie Warszawa, 25 maja 2015 Spis treści: I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE ROCZNEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne płatności elektroniczne. DialCom24 Innowacyjne technologie dla e-biznesu

Bezpieczne płatności elektroniczne. DialCom24 Innowacyjne technologie dla e-biznesu Bezpieczne płatności elektroniczne Czym jest agregator płatności? Czym jest agregator płatności? Oferta Rejestracja Zamówienie Przyjęcie wpłaty Czym jest agregator płatności? Konto Inteligo, mbank, PKO

Bardziej szczegółowo

T-MOBILE USŁUGI BANKOWE ZAWSZE KONKURENCYJNI. Warszawa, 6 maja 2014 r.

T-MOBILE USŁUGI BANKOWE ZAWSZE KONKURENCYJNI. Warszawa, 6 maja 2014 r. T-MOBILE USŁUGI BANKOWE ZAWSZE KONKURENCYJNI Warszawa, 6 maja 2014 r. MIROSLAV RAKOWSKI Prezes T-Mobile Polska SA KLUCZOWE PRZEWAGI W wyniku współpracy Alior Sync i T-Mobile powstaje bankowość nowej generacji

Bardziej szczegółowo

Grupa Wind Mobile. www.windmobile.pl. Rekordowy rok 2014

Grupa Wind Mobile. www.windmobile.pl. Rekordowy rok 2014 Grupa Wind Mobile www.windmobile.pl Rekordowy rok 2014 Podsumowanie Q4 2014 Q1 2015 Interaktywna i multimedialna obsługa gości hotelowych Hotele Szpitale Partnerstwa Holiday Inn, Warszawa Hotel Puro,

Bardziej szczegółowo

1 Koszty i przychody związane zane ze świadczeniem usług ug bankowości elektronicznej Ile to kosztuje i ile to przynosi? 2 Dla świadczącego cego usługi ugi bankowości elektronicznej: obciąż ążenia związane

Bardziej szczegółowo

SeveNet Spółka Akcyjna. Debiut na NewConnect. Warszawa 8 czerwca 2011 r.

SeveNet Spółka Akcyjna. Debiut na NewConnect. Warszawa 8 czerwca 2011 r. SeveNet Spółka Akcyjna Debiut na NewConnect Warszawa 8 czerwca 2011 r. 1 Historia 2011 r. 2010 r. Oferta prywatna akcji serii B i debiut SeveNet S.A. na rynku NewConnect Decyzja Zarządu SeveNet S.A. o

Bardziej szczegółowo

Integracja programu PAYBACK z usługami Banku Zachodniego. Marek Biernacki

Integracja programu PAYBACK z usługami Banku Zachodniego. Marek Biernacki Integracja programu PAYBACK z usługami Banku Zachodniego Marek Biernacki Integracja programu PAYBACK z usługami Banku Zachodniego WBK Poznań 21.10.2011 Agenda 1 2 3 4 5 6 PAYBACK w liczbach Partnerzy Idea

Bardziej szczegółowo

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim

Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Magdalena Rabong / Departament Systemu Płatniczego Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim Warszawa / 12 marca 2015 r. Raport na temat usługi CASH BACK na rynku polskim 2 Spis treści 1 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015

Konferencja Grupy Amica. Warszawa, 1.12.2015 Konferencja Grupy Amica Warszawa, 1.12.2015 Agenda 1. Wyniki Grupy Amica za 2015 IQ-IIIQ 2. Przejęcie CDA Group Ltd 3. Profil CDA Group Ltd 4. Cele strategiczne 5. Parametry transakcji 6. Q&A 2 1 413 105

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Optymaliacja transportu wewnętrnego w akładie mechanicnym

Bardziej szczegółowo

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie

POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie POWER PRICE S.A. Moc ukryta w cenie Warszawa, marzec 2011 r. Dane rejestrowe spółki Power Price S.A. ul. Rosy Bailly 36 01-494 Warszawa tel./fax (22) 25 01 700 www.powerprice.pl e-mail: biuro@powerprice.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki za IV kwartał 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, marzec 2012 rok

Wyniki za IV kwartał 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL. Bydgoszcz, marzec 2012 rok Wyniki za IV kwartał 2011 oraz plany rozwojowe OPONEO.PL Bydgoszcz, marzec 2012 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z ponad 10 letnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Prezentacja pierwszego na rynku kompleksowego rozwiązania w zakresie bankowości mobilnej dla korporacji

Prezentacja pierwszego na rynku kompleksowego rozwiązania w zakresie bankowości mobilnej dla korporacji Prezentacja pierwszego na rynku kompleksowego rozwiązania w zakresie bankowości mobilnej dla korporacji 1. Rebranding w Grupie BRE Banku. 2. Wyniki badania GfK Polonia na temat bankowości mobilnej dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego)

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego. JA CZŁOWIEK (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) ykonania adania publicnego JA CZŁOWIEK (tytuł adania publicnego) okresie 2.7.21 r. do 27.7.21 r. określonego umoie nr 9/21 aartej dniu 7 lutego 21 r. pomiędy POWIATEM

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych. Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 03.10.2013 r.)

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych. Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 03.10.2013 r.) Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 03.10.2013 r.) Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:... 3 - Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego

mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego mnożą korzyści! Propozycja współpracy sprzedaży ratalnej dla Twojego sklepu internetowego Siła Santander Consumer Banku lider w sprzedaży ratalnej współpracujący z 17 000 punktów sprzedaży, w tym ze sklepami

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników. Luty 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2010 roku: strategia i szacunki wyników Luty 2011 Zysk za 2010 rok przewyższył rosnące oczekiwania rynku 100 Średnia cena docelowa w danym kwartale 99,4 zł 95

Bardziej szczegółowo

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010 Inteligo Rozwój projektu maj-listopad 2010 INTELIGO: powrót na pozycję lidera bankowości elektronicznej Zmiany wprowadzone od 11 maja do 15 listopada 2010 roku nowe Inteligo Zmiany Taryfy Pożyczka gotówkowa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 2014

Wyniki finansowe 2014 Wyniki finansowe 2014 20 marca 2015 Agenda 01 Biznes w 2014 02 Wyniki finansowe roczne 2014 03 Dywidenda za rok 2014 04 Program skupu akcji 05 Outlook 2015 2 Osiągnięcia 2014 Wzrost sprzedaży o 16% - znacznie

Bardziej szczegółowo

Orange Cash. płatności zbliżeniowe w komórkach. Warszawa, 15 października 2012

Orange Cash. płatności zbliżeniowe w komórkach. Warszawa, 15 października 2012 Orange Cash płatności zbliżeniowe w komórkach Warszawa, 15 października 2012 Świat Orange Orange to usługi telekomunikacyjne, oraz: Szeroka oferta usług multimedialnych (muzyka, film, TV, książki, gry)

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku. Maj 2011 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2011 roku Maj 2011 MODEL BIZNESOWY I kwartał 2011 roku podsumowanie Zysk netto () 181 151 +20% Rachunki bieżące korporacyjnesalda (mld

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 26 stycznia 1 lutego 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 26 stycznia 1 lutego 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 26 stycznia 1 lutego 2015 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Rzeczpospolita: Niższa nota dla Cyfrowego Polsatu Specjaliści DM BDM w raporcie z 19 stycznia ścięli

Bardziej szczegółowo

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r.

MILIARD... A NAWET WIĘCEJ. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 2005 roku. Konferencja prasowa 21 lutego 2006 r. Wyniki finansowe Banku BPH za 4 kwartały 25 roku MILIARD... A NAWET WIĘCEJ Konferencja prasowa 21 lutego 26 r. str. 1 Pozytywne trendy Wyniki finansowe za 4 kwartały 25 str. 2 Bank BPH dla... Klientów

Bardziej szczegółowo

Kraków 14 listopada 2013r.

Kraków 14 listopada 2013r. Kraków 14 listopada 2013r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY PÓŁNOC NIERUCHOMOŚCI ZA3KWARTAŁ2013ROKU Agenda Główne segmenty działalności Grupy Północ Nieruchomości Sieć Północ nieruchomości, pośrednictwo nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników 2015r.

Podsumowanie wyników 2015r. Podsumowanie wyników 2015r. Agenda Podsumowanie 2015 Otoczenie rynkowe Wyniki finansowe 2015 Nowe segmenty Plany na 2016 Oktawave Najważniejsze wskaźniki roku 2015 87,6 mln PLN Najwyższe w historii K2

Bardziej szczegółowo

Opłata za wypłatę z bankomatu innego banku. Miesięczna opłata za kartę

Opłata za wypłatę z bankomatu innego banku. Miesięczna opłata za kartę Ranking kont firmowych Założenia: firma z segmentu mikro, działająca na rynku i używająca konta minimum rok (miesięcznie: 3 przelewy do ZUS, 2 przelewy do US, 10 przelewów do innego banku, 4 zlecenia stałe,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2013 roku 1 kwietnia 2013 roku 30 czerwca 2013 roku Warszawa, 14 sierpnia 2013 roku Raport został przygotowany przez Emitenta zgodnie z wymogami określonymi w załączniku

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY

KOMUNIKAT PRASOWY KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY KOMUNIKAT PRASOWY 13 czerwca 2007 KOMPUTRONIK S.A. OPUBLIKOWAŁ PROSPEKT EMISYJNY Komputronik S.A., czołowy na polskim rynku dostawca sprzętu i oprogramowania komputerowego, elektroniki użytkowej oraz operator

Bardziej szczegółowo

ROZWIJAMY SPRZEDAŻ ONLINE I OFFLINE. Spotkanie z Zarządem Tell S.A. Prezentacja wyników 1H2015 Warszawa, 9 września 2015

ROZWIJAMY SPRZEDAŻ ONLINE I OFFLINE. Spotkanie z Zarządem Tell S.A. Prezentacja wyników 1H2015 Warszawa, 9 września 2015 ROZWIJAMY SPRZEDAŻ ONLINE I OFFLINE Spotkanie z Zarządem Tell S.A. Prezentacja wyników 1H2015 Warszawa, 9 września 2015 Najważniejsze wydarzenia 1H2015 Najważniejsze wydarzenia 1H2015 Przejęcie Cursora

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok

Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL. Bydgoszcz, luty 2014 rok Prezentacja wyników za IV kwartał 2013 Grupy OPONEO.PL Bydgoszcz, luty 2014 rok profil grupy kapitałowej OPONEO.PL lider rynku e-sprzedaży ogumienia i felg w Polsce firma z 13 letnim doświadczeniem w branży

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Pozostałe informacje do raportu za II kwartał roku obrotowego trwającego od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. Prezentowane dane finansowe ecard Spółka Akcyjna za II kwartał 2008 r. zostały sporządzone zgodnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie

Przedmiot działania: Rok powstania. Zatrudnienie Przedmiot działania: Branża: zarządzanie wierzytelnościami Sektor: hurtowy obrót wierzytelnościami z tytułu usług powszechnych Siedziba: ul. Okrzei 32, 22-400 Zamość Strona Internetowa: www.kredytinkaso.pl

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH

PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH styczeń - grudzień 2012 Warszawa, 20 marca 2013 r. PLAN PREZENTACJI 1. Najważniejsze wydarzenia w 2012 2. Wyniki finansowe 3. Realizacja prognozy finansowej 4. Osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych. Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 19.07.2013 r.)

Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych. Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 19.07.2013 r.) Tabele stóp procentowych mbanku w Polsce dla osób fizycznych Oprocentowanie w stosunku rocznym (obowiązuje od 19.07.2013 r.) Spis treści I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe:... 3 - Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Centrum Finansowe Banku BPS S.A.

Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Centrum Finansowe Banku BPS S.A. Wyniki finansowe za IV kw. 2011 Joanna Nowicka-Kempny Prezes Zarządu Centrum Finansowego Banku BPS Warszawa, 7 lutego 2011 Centrum Finansowe BPS Centrum Finansowe Banku

Bardziej szczegółowo

Bankomat Wpłatomat Infomat

Bankomat Wpłatomat Infomat Bankomat Wpłatomat Infomat 6 Kanały dostępu do Banku Bankowość internetowa Bankowość mobilna Netbank Dostęp do najważniejszych funkcjonalności i informacji na temat rachunków Łatwość nawigacji Możliwość

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela

Zgłoszenie poszkodowanego do VOTUM S.A. Ustalenie sprawcy wypadku i jego ubezpieczyciela VOTUM S.A. jest największym na polskim rynku pod względem przychodów ze sprzedaży podmiotem oferującym kompleksową pomoc w sprawach odszkodowawczych. Specjalizuje się w postępowaniach dotyczących roszczeń

Bardziej szczegółowo

Prezentacja inwestorska

Prezentacja inwestorska Prezentacja inwestorska Agenda NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O SPÓŁCE DANE FINANSOWE PAKIETY WIERZYTELNOŚCI NOTOWANIA AKCJI OBLIGACJE KIERUNKI ROZWOJU RYNEK MEDIA O KME KONTAKT KME: Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu

Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu Małgorzata O Shaughnessy Dyrektor Generalna Visa Europe Polska, Czechy, Słowacja Paweł Mikutowicz Senior Relationship Manager Visa Europe w Polsce Forum Liderów

Bardziej szczegółowo

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015

Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect. Warszawa, 6 maja 2015 Debiut Summa Linguae S.A. na rynku New Connect Warszawa, 6 maja 2015 Agenda Historia działalności Przedmiot działalności oferta Wybrane projekty i najważniejsze osiągnięcia Wybrani Klienci Spółki Silne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku

Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku. Kraków, 7 lutego 2011roku Prezentacja wyników PÓŁNOC Nieruchomości S.A. za IV kwartał 2010 roku Kraków, 7 lutego 2011roku Agenda Profil spółki Segmenty działalności Dynamika i struktura przychodów Segment pośrednictwa w sieci własnej

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za II kwartał 2010 roku Sierpień 2010-1- Citi Handlowy realizuje założoną strategię wzrostu Poprawa efektywności Kierunki wzrostu Innowacje Przychody:

Bardziej szczegółowo

Wersja jednorazowa. 200 MB 2 zł 24 godziny DOSTĘPNA wersja niedostępna

Wersja jednorazowa. 200 MB 2 zł 24 godziny DOSTĘPNA wersja niedostępna Regulamin usługi Pakiety internetoe taryfach Orange One, Orange Yes, Orange POP i Noe Orange Go ofercie Orange na kartę oboiązuje od dnia 20 lipca 2015 r. do odołania 1. Pakiety internetoe ( Usługa ) to

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów produkcyjnych w zakresie wytwarzania paliw alternatywnych

Automatyzacja procesów produkcyjnych w zakresie wytwarzania paliw alternatywnych Automatyacja procesó produkcyjnych akresie ytarania pali alternatynych Jery Osiński, Premysła Rumianek, Piotr Żach Instytut Podsta Budoy Masyn, Politechnika Warsaska Strescenie: W pracy oceniono możliości

Bardziej szczegółowo

OFERTA Płatności internetowe

OFERTA Płatności internetowe Dział Handlowy ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków tel.: +48 12 688-26-50 faks: +48 12 688-26-99 email: handlowy@dotpay.pl OFERTA Płatności internetowe I. Oferta II. Cennik Karty kredytowe Płatności kartą kredytową

Bardziej szczegółowo

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r.

Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. Igoria Trade S.A. RAPORT za II kwartał 2012r. 1 kwietnia 2012r. 30 czerwca 2012r. 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 1.1. DANE SPÓŁKI... 3 1.2. ZARZĄD... 3 1.2. RADA NADZORCZA... 3 1.3. AKCJONARIAT*...

Bardziej szczegółowo

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Oferta bankowa dla małych i średnich firm jest bardzo zróżnicowana. Rocznie za korzystanie z konta i wydanej do niego karty można zapłacić od 0 zł

Bardziej szczegółowo

Najlepszy kwartał - solidne podstawy

Najlepszy kwartał - solidne podstawy Najlepszy kwartał - solidne podstawy pod dalszy rozwój Grupy GRUPA KAPITAŁOWA GETIN HOLDING SA NIEZAUDYTOWANE WYNIKI FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2007 Prezentacja dla inwestorów i analityków Warszawa, 11 maja

Bardziej szczegółowo

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r.

Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014. Katowice, 25.03.2015 r. Pragma Faktoring SA 1.01. 31.12.2014 Kluczowe założenia Strategii Budowa zdywersyfikowanego portfela należności o wysokim bezpieczeństwie duże rozproszenie portfela klientów i dynamiczny wzrost liczby

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA RAPORTU KWARTALNEGO I KWARTAŁ 2012

PREZENTACJA RAPORTU KWARTALNEGO I KWARTAŁ 2012 PREZENTACJA RAPORTU KWARTALNEGO I KWARTAŁ 2012 Dobry początek roku Telewizja Kino Polska i Filmbox odnotowują znaczący wzrost oglądalności i przychodów z reklam Wynik badań oglądalności Telewizji Kino

Bardziej szczegółowo

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy BOŚ S.A. Warszawa, dn. 30.06.2010 r. Wyniki BOŚ S.A. na tle konkurencji Zmiana 2009/2008 Wynik odsetkowy Wynik prowizyjny Suma bilansowa Zysk netto -18% -26% -16% -2% -32%

Bardziej szczegółowo

Dotpay wspiera również płatności realizowane z użyciem portfeli cyfrowych - MasterPass oraz V.me by Visa.

Dotpay wspiera również płatności realizowane z użyciem portfeli cyfrowych - MasterPass oraz V.me by Visa. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

Debiut. na NewConnect

Debiut. na NewConnect Debiut na NewConnect Warszawa, 9 grudnia 2011 Plan prezentacji: 1. Charakterystyka Spółki 2. Profil działalności - Historia - Linie biznesowe - Nagrody i wyróżnienia 3. Akcje i cel emisji 4. Struktura

Bardziej szczegółowo

rewolucja w płatnościach Warszawa, 11 września 2007

rewolucja w płatnościach Warszawa, 11 września 2007 rewolucja w płatnościach Warszawa, 11 września 2007 Szczęśliwy, kto umie dzielić się z innymi Jednym z celów strategicznych firmy Polkomtel SA jest rozwijanie usług, które w jak najlepszy sposób odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Prostota, a zarazem funkcjonalność oraz minimum formalności przy nawiązywaniu współpracy, mają służyć zapewnieniu sprawnej obsługi płatności.

Prostota, a zarazem funkcjonalność oraz minimum formalności przy nawiązywaniu współpracy, mają służyć zapewnieniu sprawnej obsługi płatności. Oferta proponowanego przez PayU S.A. systemu Platnosci.pl stworzona została dla rynku usług B2C Business to Customer. Zapewniamy obsługę sklepów oraz serwisów internetowych, które przy detalicznej sprzedaży

Bardziej szczegółowo