Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych"

Transkrypt

1 Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje w placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A. będących, przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A., placówkami lub obsługujących klientów jednostkami centralnymi Kredyt Banku S.A. Lista tych placówek i obsługujących klientów jednostek centralnych dostępna jest pod adresem: Aktualizacja tej listy odbywać się będzie poprzez publikację na stronach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i uŝywania kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych oraz rozliczania transakcji dokonanych przy uŝyciu tych kart. 2 UŜyte w Regulaminie wyraŝenia oznaczają: 1. akceptant punkt handlowy lub usługowy (takŝe w postaci wszelkiego rodzaju automatycznych terminali samoobsługowych) przyjmujący płatności kartą, 2. aktywacja kart udostępnienie Posiadaczowi/UŜytkownikowi karty moŝliwości korzystania z karty w systemie autoryzacyjnym, 3. autoryzacja transakcji weryfikacja moŝliwości zrealizowania transakcji kartą, w oparciu o dostępny w momencie autoryzacji limit kredytowy, status karty i dzienny limit wypłat gotówki, 4. Bank Bank Zachodni WBK S.A., 5. całkowite zadłuŝenie łączna kwota aktualnego zadłuŝenia Posiadacza karty wobec Banku będąca sumą kwot: a) transakcji dokonanych kartą, b) obciąŝeń z tytułu nieterminowej spłaty rat kredytu ratalnego (o ile tak stanowi umowa kredytu ratalnego), c) naliczonych opłat i prowizji, d) naliczonych odsetek, 6. cykl rozliczeniowy miesięczny okres rozliczeniowy, za który generowany jest wyciąg z rachunku karty, 7. CVV2 ostatnie 3-cyfry numeru zabezpieczającego, widniejącego na odwrocie karty, których podanie moŝe być wymagane przez akceptanta, przy dokonywaniu transakcji bez fizycznego uŝycia karty. 8. dostępny limit kredytowy wartość limitu kredytowego do dyspozycji Posiadacza karty stanowiąca róŝnicę pomiędzy limitem przyznanym a aktualnym stanem zadłuŝenia Posiadacza karty z tytułu posiadania i posługiwania się kartą oraz zadłuŝeniem z tytułu nieterminowej spłaty rat kredytu ratalnego (o ile tak stanowi umowa kredytu ratalnego), 9. karta karta kredytowa śagiel słuŝąca do dokonywania transakcji w kraju i za granicą: a) karta główna - wydana Posiadaczowi rachunku karty lub b) karta dodatkowa - wydana osobie wskazanej przez Posiadacza rachunku karty (UŜytkownikowi karty), 10. KB24 serwis bankowości elektronicznej Banku 11. Komunikat Komunikat dla Posiadacza karty Załącznik do Regulaminu określający aktualne stawki prowizji i opłat oraz inne warunki korzystania z karty, 12. kredyt ratalny kredyt udzielony na podstawie Umowy kredytu na zakup towarów/usług oraz przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej Visa Electron śagiel lub Umowy kredytu na zakup towarów/usług oraz przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej śagiel, 13. kredyt gotówkowy kredyt udzielony na podstawie Umowy kredytu gotówkowego oraz przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej 14. limit wypłat gotówki limit określający maksymalną kwotę gotówki moŝliwą do podjęcia przy uŝyciu karty w ramach dostępnego w chwili wypłaty limitu kredytowego, 15. minimalna kwota spłaty kwota wyliczana po zakończeniu kaŝdego cyklu rozliczeniowego, której spłata powinna zostać zarejestrowana na rachunku karty do ostatniego dnia terminu spłaty włącznie, 16. operacja kaŝda transakcja, opłata, prowizja, odsetki księgowane na rachunku karty kredytowej mające wpływ na wysokość salda zadłuŝenia oraz dostępny limit kredytowy, 17. PIN (Personal Identification Number) Osobisty Numer Identyfikacyjny czterocyfrowy numer przyznany Posiadaczowi/UŜytkownikowi karty i znany tylko jemu, słuŝący do weryfikacji transakcji dokonywanych kartą, 18. Posiadacz lub Posiadacz karty osoba fizyczna, której została wydana karta główna, 19. przyznany limit kredytowy ustalana indywidualnie dla kaŝdego rachunku karty maksymalna kwota dopuszczalnego zadłuŝenia z tytułu korzystania z karty głównej i kart dodatkowych, 20. Regulamin niniejszy Regulamin kart kredytowych śagiel - załącznik do Umowy kredytu na zakup towarów/usług oraz przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej Visa Electron śagiel lub Umowy kredytu na zakup towarów/usług oraz przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej lub Umowy kredytu gotówkowego oraz przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej lub Umowy o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej VISA Electron śagiel lub Umowy o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej stanowiący jej integralną część, 21. Reklamacja transakcyjna - reklamacja dotycząca transakcji dokonanej przy uŝyciu karty bądź danych zapisanych na karcie, 22. Reklamacja nietransakcyjna - reklamacja dotycząca operacji związanych z funkcjonowaniem karty 23. rachunek karty rachunek rozliczeniowy prowadzony w złotych, słuŝący do obsługi zadłuŝenia Posiadacza karty oraz rejestrowania transakcji, odsetek, opłat i prowizji związanych z uŝytkowaniem karty głównej i/lub dodatkowej, 1

2 24. rozliczenie końcowe określenie całkowitej kwoty zadłuŝenia Posiadacza karty oraz sposobu i terminu spłaty w przypadku zakończenia współpracy z Posiadaczem karty, 25. system VISA/MasterCard międzynarodowy system elektronicznej akceptacji i rozliczania transakcji dokonywanych za pomocą kart ze znakiem VISA lub MasterCard, 26. telefoniczne biuro obsługi klienta dostępna dla wszystkich Posiadaczy kart usługa telefoniczna umoŝliwiająca uzyskanie informacji, m.in. o całkowitym zadłuŝeniu, minimalnej kwocie spłaty, terminie spłaty, zadłuŝeniu opóźnionym, zgłoszenie zastrzeŝenia karty oraz zamówienie nowej karty gdy poprzednia została zastrzeŝona, 27. termin spłaty data (włącznie) do której Posiadacz rachunku karty zobowiązany jest do dokonania wpłaty w wysokości równej co najmniej minimalnej kwocie spłaty liczonej jako liczba dni od daty sporządzenia wyciągu z rachunku karty, 28. transakcja kartowa płatność kartą za towary/usługi u akceptanta (transakcja bezgotówkowa) lub dokonana przy uŝyciu karty wypłata gotówki w jednostce organizacyjnej banku, bankomacie, w urzędzie pocztowym oraz wybranych instytucjach finansowych i handlowo-usługowych (transakcja gotówkowa), 29. Transakcja nieautoryzowana transakcja wykonana bez zgody przez Posiadacza karty w sposób określony w 29 niniejszego Regulaminu. 30. Umowa karty Umowa o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Visa Electron śagiel oraz Umowa o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej śagiel, 31. UŜytkownik lub UŜytkownik karty osoba fizyczna, której dane identyfikacyjne są umieszczone na karcie dodatkowej, upowaŝniona przez Posiadacza karty do dokonywania transakcji w imieniu i na rzecz Posiadacza karty, 32. wniosek wniosek o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej, 33. Wnioskodawca osoba ubiegająca się o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej, 34. wyciąg z rachunku karty generowany po zakończeniu cyklu rozliczeniowego rejestr transakcji opłat i prowizji oraz naliczonych w ww. cyklu odsetek, stanowiący wezwanie do dokonania spłaty zadłuŝenia co najmniej w wysokości określonej jako minimalna kwota spłaty, 35. zablokowanie karty czasowe pozbawienie Posiadacza/UŜytkownika karty moŝliwości korzystania z karty, 36. zadłuŝenie opóźnione niespłacona do terminu spłaty minimalna kwota spłaty wskazana na wyciągu z rachunku karty, 37. zastrzeŝenie karty nieodwołalne zablokowanie moŝliwości korzystania z karty, 38. śagiel śagiel Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, która działała w imieniu Banku i uczestniczyła w zawarciu umowy karty. Karta jest własnością Banku. 3 4 Karta umoŝliwia dokonywanie płatności bezgotówkowych u akceptantów oraz wypłat gotówki w bankomatach oznaczonych symbolem systemu VISA/MasterCard (zgodnym z umieszczonym na karcie), w instytucjach finansowych i wybranych oddziałach banków oraz placówkach pocztowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Bank wydaje karty główną i dodatkowe oraz prowadzi ich obsługę na podstawie zawartej z Posiadaczem karty Umowy karty. Posiadacz karty moŝe korzystać z usług dodatkowych określonych w niniejszym Regulaminie oraz Komunikacie Karta nie moŝe być uŝywana do celów sprzecznych z prawem. 2. Karta powinna być uŝywana zgodnie z: 1) Umową karty i stanowiącym jej integralną część Regulaminem, 2) przepisami polskiego prawa, a w szczególności Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, Prawa bankowego, Ustawy o kredycie konsumenckim i Prawa dewizowego, Rozdział II Warunki wydawania karty; Umowa karty 8 1. Wnioskodawca składa wniosek wraz z wymaganymi przez Bank dokumentami niezbędnymi do podjęcia decyzji o przyznaniu limitu kredytowego oraz wydaniu karty głównej 2. Wnioskodawca ubiegający się o wydanie karty głównej powinien spełniać łącznie wszystkie poniŝsze warunki: 1) być obywatelem polskim oraz rezydentem mającym miejsce zameldowania w kraju, 2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 3) osiągać stałe dochody nieobciąŝone tytułami egzekucyjnymi, 4) posiadać zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w wysokości i terminach określonych w Umowie karty, 5) podpisać oświadczenie upowaŝniające Bank do sprawdzenia jego danych, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej, w szczególności w Biurze Informacji Kredytowej SA. 3. UŜytkownikiem karty dodatkowej moŝe być osoba spełniająca warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i Decyzję o wydaniu karty i przyznaniu limitu kredytowego podejmuje Bank. 2

3 5. ZłoŜony na informacyjnym egzemplarzu Umowy karty podpis Posiadacza karty stanowi wzór podpisu. Posiadacz karty winien złoŝyć podpis na karcie zgodnie z wyŝej wymienionym wzorem podpisu. 6. Bank moŝe Ŝądać złoŝenia przez Wnioskodawcę dodatkowych dokumentów przed zawarciem Umowy jak równieŝ w czasie jej obowiązywania w celu oceny jego zdolności kredytowej. 7. Posiadacz karty wyraŝa zgodę na sprawdzanie przez Bank jego danych w Biurze Informacji Kredytowej w trakcie trwania umowy w celu oceny jego zdolności kredytowej. Bank zastrzega sobie prawo do: 1. weryfikacji danych z Umowy karty, 2. weryfikacji dokumentów przedłoŝonych przed podpisaniem Umowy karty, W przypadku pozytywnej decyzji Banku dotyczącej przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej Bank przesyła do Posiadacza karty, dwiema oddzielnymi przesyłkami, nieaktywną kartę kredytową, numer PIN, egzemplarz Umowy karty podpisany przez Bank (z wyjątkiem kredytu ratalnego lub kredytu gotówkowego) oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Regulamin, Komunikat oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy karty. 2. W przypadku pozytywnej decyzji Banku dotyczącej wydania karty dodatkowej Bank przesyła do UŜytkownika karty, dwiema oddzielnymi przesyłkami, nieaktywną kartę kredytową i numer PIN. 3. Niezwłocznie po odebraniu karty Posiadacz karty zobowiązany jest do podpisania karty w sposób trwały, zgodnie ze wzorem podpisu złoŝonym na Umowie z wyłączeniem karty dodatkowej, którą podpisuje UŜytkownik karty. 4. Bank wydaje kartę jako nieaktywną w środowisku elektronicznym. Aktywacji karty dokonuje Posiadacz/UŜytkownik karty jedną z poniŝszych metod: 1) poprzez dokonanie transakcji w bankomacie z uŝyciem poprawnego kodu PIN, 2) poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej z uŝyciem poprawnego kodu PIN, 3) za pośrednictwem telefoniczngo biura obsługi klienta śagiel lub Banku, o ile Bank udostępnia wyŝej wymienione usługi. 5. Aktywacja karty moŝe nie być moŝliwa, jeśli Posiadacz karty nie obsługuje prawidłowo zadłuŝenia z tytułu kredytu ratalnego udzielonego na podstawie Umowy kredytu na zakup towarów/usług oraz przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej Visa Electron śagiel lub Umowy kredytu na zakup towarów/usług oraz przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej lub kredytu gotówkowego obsługiwanego na podstawie Umowy kredytu gotówkowego oraz przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej ) lub innego kredytu udzielonego przez Bank. 6. Bank zastrzega sobie prawo do uzaleŝnienia realizacji dyspozycji aktywacji karty od wyniku weryfikacji: 1) przedłoŝonych przez klienta na wniosek Banku dodatkowych dokumentów potwierdzających wysokość i źródło aktualnie osiąganych dochodów i/lub 2) danych klienta w zakresie jego zdolności kredytowej Umowa karty zawierana jest na czas określony, wskazany w Umowie, i podlega automatycznemu przedłuŝeniu na kolejny okres wskazany jako data waŝności wydrukowana na karcie bez konieczności składania dodatkowych dyspozycji przez Posiadacza karty w tym zakresie z zastrzeŝeniem ust. 2 i ust Umowa karty nie ulega przedłuŝeniu, w sytuacjach opisanych w 33 ust. 1 i Bank zastrzega sobie prawo do uzaleŝnienia przedłuŝenia Umowy karty na kolejny okres od wyniku weryfikacji: 1) przedłoŝonych przez klienta na wniosek Banku dodatkowych dokumentów potwierdzających wysokość i źródło aktualnie osiąganych dochodów i/lub 2) danych klienta w zakresie zdolności kredytowej. 4. Bank moŝe zastąpić kartę inną kartą, w tym oznaczoną znakiem innego systemu płatniczego, o innej nazwie lub kartą o nowych rozwiązaniach technologicznych jeśli spełnione zostaną następujące warunki: 1) nowa karta będzie mieć co najmniej taką samą funkcjonalność jak poprzednia; 2) opłaty i prowizje, w zakresie tych samych funkcjonalności nie będą wyŝsze niŝ w odniesieniu do dotychczasowej karty. 5. Bank poinformuje Posiadacza karty o takiej zmianie, ze wskazaniem rodzaju karty jaka zostanie Posiadaczowi karty wydana, co najmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. 6. Posiadacz karty moŝe dokonać wyboru innej karty spośród dostępnych kart w terminie miesiąca od otrzymania informacji o zmianie. Wniosek o wydanie innej karty Posiadacz karty składa w jednostce Banku. Rozdział III UŜywanie karty Karta moŝe być uŝywana wyłącznie przez Posiadacza karty lub UŜytkownika karty, którego imię i nazwisko jest wydrukowane na karcie. 2. Transakcje przy uŝyciu karty mogą być realizowane do wysokości przyznanego limitu kredytowego oraz dziennych limitów wypłat gotówkowych. 3. Potwierdzeniem dokonania transakcji jest odpowiednio: 1) podpis Posiadacza karty na dokumencie obciąŝeniowym lub wprowadzenie PIN w przypadku transakcji u akceptantów lub w bankach, 2) wprowadzenie PIN w przypadku transakcji w bankomacie, 3

4 3) podanie numeru karty oraz daty waŝności w przypadku zamówień i zleceń składanych telefonicznie, listownie lub przez Internet, 4) wprowadzenie trzyznakowego numeru CVV2 znajdującego się na odwrocie karty w przypadku transakcji dokonywanych w środowisku internetowym, o ile punkt handlowo-usługowy wymaga podania takich danych. 4. Akceptant lub bank ma prawo zaŝądać od Posiadacza/UŜytkownika karty okazania dokumentu toŝsamości jako dodatkowego potwierdzenia toŝsamości Posiadacza/UŜytkownika karty. 5. Posiadacz/UŜytkownik karty, potwierdzając transakcję, wyraŝa zgodę na obciąŝenie rachunku karty kwotą tej transakcji wraz z opłatami i prowizjami wynikającymi z Komunikatu. 6. Posiadacza karty obciąŝają transakcje dokonane przez osoby, którym Posiadacz/UŜytkownik karty udostępnił kartę lub ujawnił PIN. 7. Karta moŝe być wykorzystywana do dokonywania transakcji na odległość bez jej fizycznego przedstawiania. 8. Karta moŝe być uŝywana do ostatniego dnia miesiąca wytłoczonego na karcie oznaczającego koniec okresu waŝności karty lub do czasu utraty waŝności z innych przyczyn Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji karty przez punkt handlowo-usługowy, nieprawidłowe przeprowadzenie transakcji przez punkt handlowo-usługowy lub odmowę wypłaty gotówki w bankomacie z przyczyn zaleŝnych od Posiadacza karty. 2. Bank ma prawo odmówić dokonania transakcji w przypadku przekroczenia przyznanego limitu kredytowego lub w przypadku podejrzenia posługiwania się kartą przez osobę nieupowaŝnioną. 3. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Posiadaczem i/lub UŜytkownikiem karty w celu potwierdzenia dokonania lub próby dokonania transakcji Karta jest kartą płatniczą kredytową, co oznacza, Ŝe limit karty jest odnawialnym limitem kredytowym. 2. KaŜda transakcja dokonana przy uŝyciu karty głównej i/lub dodatkowej lub związana z posługiwaniem się kartą zmniejsza dostępny limit karty. 3. Odsetki i opłaty naliczone zgodnie z Komunikatem zmniejszają dostępny limit karty w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego i powiększają całkowite zadłuŝenie, z zastrzeŝeniem ust Dostępny limit karty zmniejszany jest: 1) bezpośrednio po naliczeniu opłaty, prowizji lub odsetek, 2) w dniu dokonania transakcji kartą lub w dniu zaksięgowania na rachunku karty transakcji dokonanej kartą. 5. Karta główna i wydane do niej karty dodatkowe funkcjonują w ramach jednego limitu kredytowego. 6. Dzienny limit wypłat gotówkowych obowiązuje niezaleŝnie dla kaŝdej karty głównej i dodatkowej. 7. Transakcje gotówkowe mogą być dokonywane do wysokości dostępnego limitu kredytowego, z ograniczeniem dziennego limitu wypłat gotówki. 15 Posiadacz/UŜytkownik karty moŝe w telefonicznym biurze obsługi klienta, w bankomatach Banku oraz innych instytucji oferujących taką funkcjonalność sprawdzić wysokość dostępnego limitu karty Posiadacz karty jest zobowiązany do kontroli wysokości swojego aktualnego zadłuŝenia. Łączna kwota zadłuŝenia z tytułu dokonanych transakcji, naliczonych opłat, prowizji i odsetek nie powinna spowodować przekroczenia przyznanego limitu kredytowego. 2. W przypadku wystąpienia przekroczenia przyznanego limitu kredytowego na rachunku karty, Posiadacz karty jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania spłaty kwoty, o którą został przekroczony limit, bez otrzymania wezwania ze strony Banku, a Bank ma prawo do zablokowania wszystkich kart wydanych do rachunku karty do czasu spłaty zadłuŝenia Bank ma prawo do obniŝenia, bez zgody Posiadacza karty, przyznanego limitu karty i/lub dziennego limitu wypłat gotówkowych oraz zablokowania moŝliwości dokonywania transakcji wszystkimi kartami wydanymi do rachunku karty w przypadku: 1) naruszenia przez Posiadacza karty postanowień Regulaminu lub Umowy karty, 2) nieterminowej spłaty naleŝności z tytułu Umowy karty lub innych produktów kredytowych posiadanych przez Posiadacza karty w Banku, 3) stwierdzenia zagroŝenia nieterminowej spłaty naleŝności z tytułu Umowy karty lub innych produktów kredytowych posiadanych przez Posiadacza karty w Banku m.in. z powodu utraty lub zmniejszenia zdolności kredytowej lub wystąpienia przeterminowania z tytułu produktów kredytowych posiadanych w innych bankach. 2. Działania Banku opisane w ust. 1 poprzedzone są decyzją Banku podjętą na podstawie m.in. analizy terminowości spłaty zadłuŝenia w Banku, analizy bieŝącej zdolności kredytowej Posiadacza karty, danych z Biura Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej oraz dokumentów dostarczonych przez Posiadacza karty na wniosek Banku. 3. W celu podwyŝszenia przyznanego limitu kredytowego, dziennego limitu wypłat gotówki i/lub odblokowania kart wydanych do rachunku, Posiadacz karty zobowiązany jest do postępowania zgodnie z postanowieniami 18 ust. 1 oraz

5 1. W okresie obowiązywania Umowy karty Posiadacz karty głównej moŝe wystąpić pisemnie lub telefonicznie o zmianę przyznanego limitu kredytowego. 2. Bank zastrzega sobie prawo do uzaleŝnienia realizacji dyspozycji podwyŝszenia przyznanego limitu kredytowego Umowy karty na kolejny okres od wyniku weryfikacji: 1) przedłoŝonych przez klienta na wniosek Banku dodatkowych dokumentów potwierdzających wysokość i źródło aktualnie osiąganych dochodów i/lub 2) danych klienta w zakresie zdolności kredytowej. 3. Zmniejszenie przyznanego limitu kredytowego na wniosek Posiadacza karty następuje najpóźniej czternastego dnia roboczego po wpłynięciu do Banku wniosku o zmniejszenie limitu kredytowego. 4. W ciągu 14 dni od daty złoŝenia przez Posiadacza karty wniosku o podwyŝszenie wysokości przyznanego limitu kredytowego (wraz z dodatkowymi dokumentami, w przypadku ich zaŝądania przez Bank) Bank przeprowadza następujące czynności: 1) rozpatruje wniosek o zmianę wysokości limitu kredytowego, 2) w przypadku pozytywnej decyzji Bank udostępnia Posiadaczowi karty limit kredytowy w zmienionej wysokości. 5. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy podwyŝszenia przyznanego limitu kredytowego. 6. Informację o podwyŝszeniu przyznanego limitu kredytowego lub odmowie dokonania podwyŝszenia tego limitu Bank przesyła do Posiadacza karty na comiesięcznym wyciągu z rachunku karty lub odrębną korespondencją. 7. Bank moŝe podwyŝszyć wysokość przyznanego limitu kredytowego, informując niezwłocznie Posiadacza karty o tym fakcie. Zmiana przyznanego limitu kredytowego nie wiąŝe się z naliczeniem Ŝadnych opłat ani prowizji na rachunku karty. Posiadacz karty moŝe wnioskować o zmianę przyznanego limitu kredytowego zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1. Rozdział IV Zasady rozliczeń IV.1. ObciąŜanie rachunku karty i limitu karty Transakcje dokonywane przy uŝyciu Kart realizowane są w walucie kraju, w którym zostały dokonane, z zastrzeŝeniem ust Transakcje internetowe autoryzowane u Akceptantów mających siedzibę poza granicami Polski są traktowane jak Transakcje zagraniczne, niezaleŝnie od wybranej waluty transakcji. W przypadku transakcji autoryzowanych w PLN u Akceptanta, którego siedziba znajduje się za granicą, rozliczenie Transakcji przez Bank następuje w PLN. 3. U Akceptanta, u którego dopuszcza się dokonanie wyboru waluty transakcji, Posiadacz karty moŝe zostać poproszony o wybór waluty transakcji z dostępnej listy walut, 4. JeŜeli Posiadacz karty dokona zakupu towaru/usługi w walucie obcej, a następnie zwróci towar/usługę, Posiadacz karty ponosi odpowiedzialność za ewentualne powstałe z tego tytułu róŝnice kursowe. 5. ObciąŜenie Rachunku z tytułu rozliczenia Transakcji, opłat i prowizji dokonywane jest z datą księgowania. 6. ObciąŜanie rachunku karty z tytułu rozliczania transakcji, opłat i innych naleŝności związanych z uŝywaniem karty odbywa się w złotych. 7. Transakcje dokonane za granicą w innej walucie niŝ EUR przeliczane są przez VISA/MasterCard na EUR w oparciu o kurs VISA/MasterCard, a następnie przeliczane są na złote po kursie sprzedaŝy dewiz obowiązującym w Banku w dniu obciąŝenia rachunku karty transakcją. Aktualny kurs waluty udostępniony jest na stronach internetowych: Visa MasterCard, 8. ObciąŜenie rachunku karty opłatami z tytułu ubezpieczeń jest traktowane jak obciąŝenie z tytułu dokonanych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. 9. Od dnia aktywowania karty do momentu spłaty zadłuŝenia z tytułu kredytu ratalnego, o ile stanowi tak umowa kredytu ratalnego, w przypadku braku spłaty raty kredytu ratalnego w dniu jej wymagalności, rachunek karty w terminie spłaty jest obciąŝany kwotą miesięcznej raty kredytu ratalnego. 10. W przypadku transakcji w walucie innej niŝ waluta Rachunku autoryzowanych przy uŝyciu Kart do wartości transakcji doliczana jest automatycznie opłata za przewalutowanie transakcji. Wysokość tej opłaty podana jest na wyciągu z rachunku karty. 11. Uznanie rachunku karty następuje z datą waluty z dnia roboczego w którym uznanie rachunku faktycznie nastąpiło. IV.2. Opłaty, prowizje, oprocentowanie Bank nalicza odsetki od dnia zaksięgowania operacji, w tym równieŝ transakcji na rachunku karty, do dnia zaksięgowania całkowitej spłaty zadłuŝenia. 2. Odsetki naliczane są według zmiennej rocznej stopy oprocentowania. 3. Odsetki od transakcji bezgotówkowych nie są pobierane, jeśli całkowite zadłuŝenie określone w wyciągu zostało spłacone w terminie wskazanym na wyciągu. 4. W przypadku gdy w okresie kredytowania zmiana wysokości odsetek maksymalnych określonych przepisami prawa spowoduje, Ŝe wysokość oprocentowania przekroczy czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne), Bank obniŝy wysokość oprocentowania do wysokości odsetek maksymalnych w okresie tego przekroczenia. 5. Bank moŝe dokonać podwyŝszenia oprocentowania, jeŝeli w okresie od dnia zawarcia Umowy lub ostatniej zmiany oprocentowania, podwyŝszeniu ulegną przynajmniej dwa z niŝej wymienionych czynników, kaŝdy co najmniej o 5% wartości danego czynnika: 1) stawka WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, 2) stopa kredytu lombardowego NBP, 3) stopa redyskonta weksli NBP, 4) stopa referencyjna NBP, 5

6 5) stopa inflacji (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez GUS publikowany za okresy miesięczne). W przypadku podwyŝszenia oprocentowania Bank uwzględnia stopę inflacji publikowaną przez GUS wyłącznie za pełne miesiące kalendarzowe w okresie obowiązywania Umowy. 6. PodwyŜszenie oprocentowania nie moŝe przekroczyć średniej arytmetycznej wszystkich czynników,których wartość w danym okresie wzrosła co najmniej o 5 % wartości, powiększonej o 25% wyliczonej wartości. 7. Bank dokona obniŝenia oprocentowania, jeŝeli w okresie od dnia zawarcia Umowy lub ostatniej zmiany oprocentowania, obniŝeniu ulegną przynajmniej dwa z czynników wymienionych w ust.2, kaŝdy co najmniej o 5% wartości. 8. ObniŜenie oprocentowania nie moŝe przekroczyć średniej arytmetycznej wszystkich czynników, których wartość w danym okresie uległa obniŝeniu co najmniej o 5 % wartości, powiększonej o 25% wyliczonej wartości. 9. Ponadto Bank moŝe obniŝyć wysokość oprocentowania z pominięciem zasad, o których mowa w ust Aktualna stopa oprocentowania, o której mowa w ust.2, podawana jest na wyciągu z rachunku karty. 11. O zmianie stopy oprocentowania Bank powiadamia Posiadacza karty poprzez przesłanie informacji pocztą razem z najbliŝszym wyciągiem z rachunku karty lub przekazanie jej w formie elektronicznej. 12. Nowe stawki oprocentowania obowiązują od daty ich wprowadzenia Aktualne stawki opłat i prowizji oraz inne warunki korzystania z karty podawane są w Komunikacie stanowiącym załącznik do Regulaminu. 2. Bank zastrzega sobie prawo podwyŝszenia wysokości określonej prowizji lub opłaty w Komunikacie w okresie obowiązywania umowy, jeŝeli podwyŝszeniu ulegnie przynajmniej jeden z poniŝszych czynników o co najmniej 5 % wartości danego czynnika od ostatniej zmiany j tej prowizji lub opłaty: 1) stawka WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, 2) stopa kredytu lombardowego NBP, 3) stopa redyskonta weksli NBP, 4) stopa referencyjna NBP, 5) stopa inflacji (stopa inflacji - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS za okresy miesięczne; w przypadku podwyŝszania prowizji lub opłat Bank uwzględnia stopę inflacji publikowaną przez GUS za pełne miesiące kalendarzowe w okresie obowiązywania umowy). PodwyŜszenie wyŝej wymienionej prowizji lub opłaty w wyniku zmiany wyŝej wymienionego czynnika nie moŝe przekroczyć trzykrotności w stosunku do dotychczasowej wysokości. W przypadku podwyŝszenia prowizji lub opłaty, których wysokość do tej pory wynosiła: 1) - prowizja lub opłata w wyniku podwyŝszenia nie moŝe przekroczyć 20, 2) 0 % - prowizja lub opłata w wyniku podwyŝszenia nie moŝe wynosić więcej niŝ 2%. 3. Ponadto Bank zastrzega sobie prawo adekwatnej zmiany Komunikatu polegającej na podwyŝszeniu wysokości prowizji i opłat oraz wprowadzeniu nowych prowizji i opłat w okresie obowiązywania umowy jeŝeli zmianie ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 1) wysokość kosztów operacji i usług ponoszonych przez Bank związanych z obsługą produktu, którego dotyczy nowa lub podwyŝszana prowizja i opłata, 2) wysokość kosztów związanych z wdroŝeniem decyzji i zaleceń organów nadzorujących działalność Banku, mających wpływ na koszty ponoszone przez Bank związane z obsługą produktu którego dotyczy nowa lub podwyŝszana prowizja i opłata, 4. Za nowe prowizje i opłaty uwaŝa się równieŝ te prowizje i opłaty, w stosunku do których ustalono w dotychczasowej Taryfie wysokość lub 0%. 5. Bank moŝe obniŝyć wysokość prowizji i opłat z pominięciem zasad dotyczących ich podwyŝszenia, o których mowa w ust Bank moŝe uzgodnić indywidualnie z Klientem zmianę wysokości prowizji i opłat, oraz wprowadzenie nowych prowizji i opłat w okresie obowiązywania umowy z pominięciem zasad określonych w ust O zmianie wysokości opłat lub prowizji określonych w Komunikacie Posiadacz karty jest powiadamiany, z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie informacji o ww. zmianie pocztą lub przekazanie jej w formie elektronicznej. Informacja ta moŝe być przesłana razem z wyciągiem z rachunku karty Brak sprzeciwu Posiadacza karty wobec proponowanych zmian, zgłoszonego Bankowi przed ich wejściem w Ŝycie, jest równoznaczne z wyraŝeniem na nie zgody. 8. Posiadacz karty ma prawo przed datą wejścia w Ŝycie proponowanych zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. 9. W przypadku, gdy Posiadacz karty zgłosi sprzeciw zgodnie z ust. 3, ale nie dokona wypowiedzenia umowy ramowej, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w Ŝycie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat. IV.3. Cykl rozliczeniowy Miesięczny cykl rozliczeniowy kończy się w dniu miesiąca, który wskazał Posiadacz karty, wnioskując o przyznanie mu karty lub w przypadku gdy Posiadacz karty nie wskazał tego dnia, dzień miesiąca zostanie określony przez Bank. Posiadacz karty moŝe wskazać jeden dzień z listy udostępnionych dni. 2. Po zakończeniu cyklu rozliczeniowego Bank przesyła wyciąg z rachunku karty listem zwykłym na wskazany przez Posiadacza karty adres korespondencyjny w kraju. 6

7 3. Zmiana terminu sporządzania wyciągu wskazanego pierwotnie przez Posiadacza karty dokonywana jest przez Bank po jej telefonicznym lub pisemnym zgłoszeniu przez Posiadacza karty. Szczegółowe postanowienia dotyczące trybu składania i rozpatrywania reklamacji W razie zaistnienia niezgodności w wyciągu z rachunku, Posiadacz karty jest zobowiązany do zgłoszenia tej niezgodności bankowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyciągu. Posiadacz karty jest zobowiązany zgłosić w jednostce Banku fakt nieotrzymania wyciągu z rachunku karty najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca, którego dotyczy wyciąg. 2. Posiadacz karty jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienaleŝycie wykonanych Transakcjach. 3. Posiadacz karty ma prawo do reklamacji Transakcji dokonanych przy uŝyciu Karty, budzących wątpliwość lub związanych z funkcjonowaniem Karty. 4. Reklamacje mogą być składane: 1) osobiście w Placówce Banku, 2) telefonicznie pod numerami: (z telefonu stacjonarnego), (z zagranicy / z telefonu komórkowego) 3) poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej: 4) przez serwis bankowości elektronicznej (dotyczy wyłącznie Klientów posiadających dostęp do serwisu), 5) w formie pisemnej na adres: Bank Zachodni WBK S.A. Giełdowa 7/9, Warszawa lub adres dowolnej jednostki organizacyjnej Banku. Adresy dostępne są na stronie internetowej 5. Posiadacz karty otrzyma na Ŝyczenie potwierdzenie złoŝenia reklamacji: 1) w dowolnej jednostce Banku jeŝeli reklamacja została złoŝona osobiście przez Posiadacza; 2) na adres mailowy bądź listownie jeŝeli reklamacja została złoŝona telefonicznie za pośrednictwem infolinii Banku; 6. Do reklamacji transakcyjnej powinny być dołączone stosowne dokumenty w postaci kopii ewentualnych rachunków, potwierdzeń generowanych podczas realizacji transakcji lub wszelkie innego rodzaju dokumenty związane z transakcją; 7. Dopuszcza się złoŝenie reklamacji do 13 miesiąca wstecz względem dnia, podczas którego dokonana została reklamowana transakcja. 8. ZłoŜenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku spłaty zadłuŝenia w wysokości co najmniej minimalnej kwoty spłaty najpóźniej do dnia ostatecznego terminu spłaty. 9. W przypadku reklamacji transakcyjnej Bank ciągu 14 dni od przyjęcia reklamacji rozpoczyna postępowanie reklamacyjne. 10. W przypadku uznania zasadności reklamacji transakcyjnej Bank niezwłocznie uznaje rachunek: 1) kwotą reklamowanej transakcji, 2) kwotą odsetek, które liczone są według stopy procentowej właściwej dla rachunku, za okres od dnia obciąŝenia rachunku reklamowana kwotą do dnia poprzedzającego uznanie rachunku, 3) kwotą opłat i/lub prowizji, jakie zostały naliczone z tytułu dokonania reklamowanej transakcji. 11. W przypadku, gdy reklamacja transakcyjna nie moŝe być rozpatrzona z przyczyn technicznych i/lub z przyczyn niezaleŝnych od banku, w ciągu 14 dni Bank przesyła na adres korespondencyjny Posiadacza karty informację zawierającą: 1) powiadomienie o rozpoczęciu przez Bank postępowania reklamacyjnego, 2) przewidywany czas zakończenia postępowania reklamacyjnego 12. W przypadku uznania reklamacji transakcyjnej za niezasadną Bank przesyła informację o braku zasadności reklamacji pisemnie na adres korespondencyjny lub poprzez serwis bankowości elektronicznej (dotyczy wyłącznie Klientów posiadających dostęp do serwisu), adres poczty elektronicznej podany przez Klienta lub telefonicznie na numer telefonu. 13. W przypadku reklamacji transakcyjnej dokonanej przez osoby nieuprawnione (np. kradzieŝ, zgubienie Karty) Bank moŝe zaŝądać od Posiadacza karty potwierdzenia złoŝenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa organom ścigania, który dołączy do reklamacji. 14. Bank moŝe warunkowo uznać rachunek reklamowaną kwota w trakcie toczącego się postępowania reklamacyjnego, a następnie ponownie obciąŝyć rachunek tą kwotą w przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, w szczególności jeŝeli transakcja była nie autoryzowana przez Posiadacza karty. O warunkowym uznaniu rachunku Bank przesyła na adres korespondencyjny Posiadacza karty stosowne powiadomienie. 15. Odpowiedź na reklamację nietransakcyjną zostanie udzielona przez Bank pisemnie, telefonicznie, w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niŝ w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi moŝe zostać wydłuŝony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Posiadaczowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. 16. W przypadku składania reklamacji za pośrednictwem pełnomocnika konieczne jest załączenie stosownego pełnomocnictwa. 17. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego Bank moŝe zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację i pisemne potwierdzenie dokumentów reklamacyjnych zebranych w trakcie procesu rozpatrywania reklamacji. 18. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 19. Klient moŝe zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 20. Spory pomiędzy Klientem a Bankiem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyŝsza niŝ Do rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonaniem Umowy, właściwy będzie wyłącznie sąd polski według właściwości ogólnej. 7

8 IV.4. Spłata zadłuŝenia Po zakończeniu cyklu rozliczeniowego Posiadacz karty jest zobowiązany do dokonania spłaty zadłuŝenia w wysokości co najmniej minimalnej kwoty spłaty, z zastrzeŝeniem ust. 5. Spłata powinna być dokonana najpóźniej do dnia wskazanego jako termin spłaty, z zastrzeŝeniem ust Spłata zadłuŝenia powinna zostać dokonana poprzez wpłatę na rachunek wskazany na wyciągu z rachunku karty. 3. Minimalna kwota spłaty zostaje wyliczona jako część całkowitego zadłuŝenia na dzień sporządzenia wyciągu powiększona o kwotę naliczonych w danym cyklu rozliczeniowym opłat, prowizji i odsetek, z zastrzeŝeniem ust JeŜeli wysokość całkowitego zadłuŝenia na dzień generowania wyciągu z rachunku karty nie przekracza kwoty 15 złotych, to minimalna kwota spłaty w danym cyklu rozliczeniowym przyjmie wartość zerową. 5. Opóźnienie w dostarczeniu lub nieotrzymanie wyciągu nie zwalnia Posiadacza karty z obowiązku dokonania spłaty określonej w ust. 1. Informacje na temat stanu całkowitego zadłuŝenia i wysokości minimalnej kwoty spłaty naleŝy w takim przypadku uzyskać w telefonicznym biurze obsługi klienta pod numerami telefonów podanymi na rewersie karty i w materiałach marketingowych; działania takie Posiadacz karty powinien wykonać w kaŝdym przypadku, kiedy przesyłki zawierającej wyciąg nie otrzyma w terminie 7 dni od daty wystawiania wyciągów. 6. Spłaty, o których mowa w ust.1, są zaksięgowane w następującej kolejności: 1) opłaty i prowizje naliczone zgodnie z Komunikatem z wyłączeniem opłat z tytułu ubezpieczeń karty, 2) naliczone odsetki, 3) transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonane kartą, opłaty z tytułu ubezpieczeń karty oraz - o ile tak stanowi umowa kredytu ratalnego - zadłuŝenie z tytułu obciąŝenia rachunku karty związanego z nieterminową obsługą kredytu ratalnego Posiadacz karty w dowolnym momencie ma prawo dokonać spłaty całkowitego zadłuŝenia. 2. Spłata całkowitego zadłuŝenia wskazanego na wyciągu za ostatni okres rozliczeniowy w terminie określonym w 24 ust. 1 powoduje brak obciąŝenia rachunku kredytowego z tytułu odsetek od transakcji bezgotówkowych dokonanych w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy wyciąg. 3. W przypadku gdy Posiadacz rachunku kredytowego nie dokona spłaty całkowitego zadłuŝenia w terminie określonym w 24 ust. 1, wszystkie transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonane w ostatnim okresie rozliczeniowym są oprocentowane zgodnie z oprocentowaniem podanym na wyciągu. IV.5. Odnawialność limitu karty Dostępny limit kredytowy jest powiększany o kwotę dokonanej spłaty zadłuŝenia. 2. JeŜeli kwota spłaty zadłuŝenia jest wyŝsza od aktualnego całkowitego zadłuŝenia, środki przekraczające to zadłuŝenie zasilają rachunek karty na poczet przyszłego zadłuŝenia i są nieoprocentowane. 3. Dostępny limit karty odnawiany jest niezwłocznie po uznaniu rachunku karty, nie później niŝ w następnym dniu roboczym następującym po zarejestrowaniu przez Bank kwoty spłaty zadłuŝenia na rachunku karty. IV.6. Opóźnienia w spłacie W przypadku niespełnienia przez Posiadacza karty warunku określonego w 24 ust. 1 Bank moŝe dokonać prolongaty terminu spłaty. Posiadacz karty wyraŝa zgodę na automatyczną prolongatę terminu spłaty o 4 dni kalendarzowe liczone od terminu spłaty. W okresie prolongaty spłaty Bank nie nalicza odsetek za opóźnienie. Minimalna kwota spłaty nie ulega zmianie. Przesunięciu ulega termin spłaty wskazany na wyciągu, co powoduje skutek określony w 25 ust. 2. Za przesunięcie terminu spłaty zostaje naliczona opłata za prolongatę terminu spłaty, której aktualna wysokość podawana jest w Komunikacie. 2. W przypadku braku spłaty minimalnej kwoty spłaty Bank zastrzega sobie prawo do podejmowania względem Posiadacza czynności windykacyjnych zmierzających do uregulowania naleŝności. Bank moŝe podejmować następujące czynności windykacyjne podlegające opłatom: upomnienia przez SMS wysyłane na numer wskazany przez Posiadacza, upomnienie telefoniczne, przygotowanie i wysłanie monitu, wizytę windykatora, zlecenie czynności windykacyjnych zewnętrznej firmie windykacyjnej. Za kaŝdą z czynności windykacyjnych Bank nalicza opłaty w wysokości określonej w Komunikacie, przy czym Bank jest uprawniony do wysłania do Posiadacza karty w danym miesiącu kalendarzowym: maksymalnie dwóch wiadomości SMS, czterech upomnień telefonicznych, dwóch korespondencji upominawczych oraz zlecenia przeprowadzenia dwóch wizyt windykatora i jeden raz przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej. Za czynności ponad ustalone limity opłaty nie będą pobierane. 3. Nieuregulowana kwota zaległej minimalnej kwoty spłaty jest dodawana w kolejnym wyciągu za następny cykl rozliczeniowy do wymagalnej minimalnej kwoty spłaty za kolejny cykl rozliczeniowy. 4. Niedokonanie zaległej spłaty w terminie wskazanym w kolejnym wyciągu z rachunku karty powoduje zablokowanie wszystkich kart wydanych do rachunku karty. Za taką czynność zostaje naliczona opłata, której aktualna wysokość podawana jest w Komunikacie. 8

9 5. Odblokowanie karty następuje niezwłocznie po uregulowaniu minimalnej kwoty spłaty w wysokości i terminie wynikającym z aktualnego wyciągu z rachunku karty. 6. JeŜeli Posiadacz karty nie ureguluje minimalnej kwoty spłaty w terminie spłaty, o której mowa w ust. 4, Bank moŝe wypowiedzieć Umowę karty. 7. Do Posiadacza karty wysyłane jest warunkowe wypowiedzenie Umowy karty. Wypowiedzenie Umowy karty skutkuje jej rozwiązaniem z wyłączeniem przypadku, gdy w dacie doręczenia wypowiedzenia naleŝność jest uregulowana. 8. Dokonanie w wyznaczonym terminie wpłaty kwoty określonej w wypowiedzeniu warunkowym spowoduje nieskuteczność tego wypowiedzenia. 9. Brak wpłaty zaległej kwoty w terminie podanym w wypowiedzeniu warunkowym spowoduje, Ŝe po upływie dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia kwota całkowitego zadłuŝenia stanie się wymagalna. 10. W przypadku gdy kwota całkowitego zadłuŝenia stanie się wymagalna, Bank zastrzega kartę. Rozdział V Ochrona karty Posiadacz/UŜytkownik karty jest zobowiązany do: 1) przechowywania i ochrony karty, jej numeru oraz daty waŝności, PIN oraz numeru CVV2 z zachowaniem naleŝytej staranności, 2) nie przechowywania karty razem z PIN, 3) nie udostępniania karty, jej numeru lub daty waŝności, PIN lub/i numeru CVV2 osobom nieuprawnionym za wyjątkiem sytuacji gdy ujawnienie danych jest konieczne w celu dokonania transakcji lub w przypadku zgłoszenia faktu zniszczenia, zgubienia lub kradzieŝy karty, 4) zabezpieczenia karty, PIN oraz numeru CVV2 przed utratą, kradzieŝą oraz zniszczeniem 5) uŝywania karty zgodnie z jej przeznaczeniem. 6) niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty lub zniszczenia karty. 2. Karta powinna być zwrócona na kaŝde Ŝądanie Banku. 3. W okresie waŝności karty Bank ma prawo dokonać jej wymiany na nową Posiadacz karty ponosi pełną odpowiedzialność za Transakcje dokonane przy uŝyciu wszystkich Kart wydanych do jego Rachunku. 2. Posiadacza karty obciąŝają Transakcje dokonane przez osoby, którym udostępnił Kartę lub dane Karty, w celach innych niŝ autoryzowanie Transakcji przez Posiadacza karty, lub ujawnił numer PIN do Karty. 3. Posiadacza karty głównej obciąŝają nieautoryzowane transakcje dokonane z uŝyciem karty do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 EUR (według średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wykonania transakcji), jeśli nieautoryzowana Transakcja jest skutkiem: 1) posłuŝenia się kartą utraconą albo skradzioną Posiadaczowi karty lub, 2) przywłaszczenia karty lub jej nieuprawnionego uŝycia w wyniku naruszenia przez Posiadacza karty obowiązków polegających na podejmowaniu niezbędnych środków słuŝących zapobieŝeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń Karty, w tym na przechowywaniu Karty z zachowaniem naleŝytej staranności oraz nieudostępnianiu jej osobom trzecim. 4. Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane Transakcje w pełnej wysokości, jeŝeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem raŝącego niedbalstwa naruszenia, co najmniej jednego z następujących obowiązków: 1) korzystania z Karty zgodnie z Umową/Umową Karty oraz Regulaminem, 2) zgłaszania niezwłocznie Bankowi stwierdzenia utraty, kradzieŝy, przywłaszczenia albo nieuprawnionego uŝycia Karty lub nieuprawnionego dostępu do Karty. 5. Posiadacza karty obciąŝają wszystkie transakcje w okresie obowiązywania Umowy, nawet jeśli rozliczenie transakcji nastąpiło po zmianie statusu karty tj. po zastrzeŝeniu, zablokowaniu, jak równieŝ po wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy. 6. Po dokonaniu zgłoszenia, zgodnie z 30 ust.1 Posiadacz karty nie odpowiada za autoryzowane transakcje płatnicze, chyba Ŝe Posiadacz karty doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji. Zablokowanie i ZastrzeŜenie Karty Fakt utraty karty (w tym zagubienia, kradzieŝy), jej przywłaszczenia albo nieuprawnionego uŝycia karty w tym danych karty - lub teŝ nieuprawnionego dostępu, Posiadacz karty ma obowiązek niezwłocznie zgłosić osobiście lub telefonicznie podając swoje dane osobowe umoŝliwiające potwierdzenie toŝsamości, np. imię i nazwisko, miejsce utraty karty (kraj) oraz inne potrzebne dane, jednej z niŝej podanych jednostek: 1) Infolinii Banku, 2) dowolnej Jednostce Banku. 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.1 jest równoznaczne z zastrzeŝeniem Karty i pociąga za sobą utratę moŝliwości dalszego dokonywania transakcji przy uŝyciu tej Karty. 3. W wyjątkowych sytuacjach fakt utraty karty moŝe zostać zgłoszony przez osoby trzecie, po udzieleniu informacji identyfikujących Posiadacza karty wymaganych przez osobę przyjmującą zgłoszenie utraty karty. 4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 jest równoznaczne z zablokowaniem karty do momentu zgłoszenia osobistego Posiadacza karty. 9

10 5. Karta zastrzeŝona, w tym karta odnaleziona, która została wcześniej zastrzeŝona, nie moŝe być ponownie uŝyta. Posiadacz karty powinien niezwłocznie zwrócić kartę zastrzeŝoną do najbliŝszej jednostki Banku lub ją zniszczyć poprzez uszkodzenie paska magnetycznego i mikroprocesora. 6. Posiadacz karty jest zobowiązany do niezwłocznego zastrzeŝenia karty w jednostce Banku, poprzez infolinię lub w placówce dowolnego banku uczestniczącego odpowiednio w systemie Visa lub w systemie MasterCard w przypadku: 1) utraty karty, 2) podejrzenia uzyskania dostępu do danych karty, w tym kodu PIN przez osoby nieuprawnione, 3) stwierdzenia nieuprawnionych transakcji dokonanych z wykorzystaniem karty. 7. Bank potwierdza przyjęcie zastrzeŝenia karty. 8. W miejsce karty zastrzeŝonej Bank wydaje nową kartę, o ile Posiadacz rachunku nie złoŝy rezygnacji z jej wydania. 9. Ponowne wydanie karty, o którym mowa w ust. 8, następuje w ramach obowiązującej Umowy. 10. Bank moŝe odmówić ponownego wydania karty lub wydać kartę ze zmniejszonym limitem karty i/lub dziennym limitem transakcyjnym, w szczególności gdy zachodzi podejrzenie działania przestępczego przy uŝyciu karty. 11. Karty odzyskanej, wcześniej zgłoszonej jako utracona, nie moŝna uŝywać. Posiadacz karty jest zobowiązany zniszczyć kartę w sposób trwały, uniemoŝliwiający dalsze posługiwanie się kartą. Za skutki niedopełnienia tego obowiązku odpowiedzialność ponosi Posiadacz karty Bank ma prawo do zablokowania lub zastrzeŝenia karty w następujących przypadkach: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty, w tym w przypadku: zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez Posiadacza karty przestępstwa w związku z uzyskaniem bądź uŝywaniem karty w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty, 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego uŝycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, w tym w przypadku: zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, Ŝe informacje zawarte na karcie zostały lub mogły zostać pozyskane przez osoby nieuprawnione, podejrzenia popełnienia przestępstwa przez osoby trzecie związanego z kartą a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty lub wejścia przez osoby trzecie w posiadanie danych dotyczących karty, zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, Ŝe kartą moŝe posłuŝyć się osoba nieuprawniona. 2. Posiadacz karty zostanie powiadomiony przez Bank o zastrzeŝeniu/zablokowaniu telefonicznie lub w formie przesyłki pocztowej wysyłanej na jego adres do korespondencji bądź w inny dostępny dla Posiadacza karty sposób komunikacji, chyba, Ŝe przekazanie informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione z mocy prawa. 3. Bank ma prawo do zastrzeŝenia karty równieŝ w następujących przypadkach: 1) rezygnacji z uŝywania karty, 2) wymiany karty na nową, 3) uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia karty, 4) utraty zdolności do czynności prawnych przez Posiadacza karty, 5) śmierci Posiadacza karty. 4. Na wniosek Posiadacza karty, Bank moŝe zastrzec wszystkie karty wydane do danego rachunku. 5. W przypadku zastrzeŝenia karty Posiadacz karty zobowiązany jest do zniszczenia karty poprzez uszkodzenie paska magnetycznego i mikroprocesora (o ile karta nie została utracona). V.1. Ubezpieczenia Posiadacz karty po wyraŝeniu zgody moŝe przystąpić do ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia po spełnieniu warunków tam określonych. 2. Z tytułu udzielonej przez zakład ubezpieczeń ochrony ubezpieczeniowej, Bank nalicza opłaty w dniu wystawienia wyciągu w wysokości określonej w Komunikacie. 3. Posiadacz karty moŝe być objęty ubezpieczeniem pakietowym oferowanym przez TUiR WARTA SA w zakresie: 1) nieupowaŝnionego uŝycia karty do wysokości 150 EUR, 2) rabunku gotówki wypłaconej z bankomatu w czasie 15 godzin od zgłoszenia kradzieŝy do wysokości 100otych, 3) rabunku karty/dokumentów do wysokości 30otych, o ile nie odstąpił od ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy karty. 4. Posiadacz karty moŝe w trakcie trwania Umowy karty pisemnie lub telefonicznie zrezygnować z ubezpieczenia. Rozdział VI Wznowienie karty 33 10

11 1. NiezłoŜenie przez Posiadacza karty pisemnej rezygnacji ze wznowienia karty jest jednoznaczne z deklaracją zgody na jej wznowienie i obciąŝenie związanymi z tym kosztami. Posiadacz karty winien dostarczyć rezygnację do Banku do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin waŝności karty pod rygorem wznowienia karty, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 2. ZłoŜenie rezygnacji ze wznowienia karty głównej przez Posiadacza karty oznacza jednocześnie rezygnację ze wznowienia kart dodatkowych. 3. Decyzję o wznowieniu karty na kolejny okres waŝności podejmuje Bank. Pozytywna decyzja dotycząca wznowienia karty będzie podjęta w stosunku do Posiadacza karty, którego karta w momencie dokonywania analizy przez Bank nie jest zablokowana lub zastrzeŝona. 4. Po wznowieniu karty numer karty i PIN nie ulegają zmianie. 5. Po odebraniu wznowionej karty Posiadacz/UŜytkownik karty powinien zniszczyć kartę poprzednią poprzez mechaniczne uszkodzenie lub przecięcie paska magnetycznego w sposób uniemoŝliwiający dalsze korzystanie. Nieotrzymanie przez Posiadacza karty nowej karty w terminie do ostatniego dnia miesiąca waŝności karty oznacza, Ŝe Bank nie wznowił karty na kolejny okres. 6. Posiadaczom kart, w stosunku do których Bank podejmuje decyzję o nie wznawianiu kart, po 30 dniach od daty wygenerowania wyciągu za ostatni miesiąc waŝności karty, przesyłane jest rozliczenie końcowe i wezwanie do zapłaty kwoty całkowitego zadłuŝenia, w ciągu 30 dni. ZadłuŜenie opóźnione 34 W przypadku wystąpienia zadłuŝenia opóźnionego Bank moŝe: 1) Podjąć czynności monitorowania zadłuŝenia opóźnionego, a w szczególności dokonania analizy i/lub zbadania zdolności kredytowej Posiadacza rachunku. 2) Podjąć oraz przygotowania monitu dotyczącego powstania zadłuŝenia czynności monitujące i windykacyjne, których zakres i wysokość naleŝnych za nie opłat określone są w Komunikacie i naliczyć odpowiednią opłatę określoną w Komunikacie,. 3) Potrącić kwotę zadłuŝenia opóźnionego wraz z wymagalnymi opłatami i prowizjami z innej swojej wierzytelności wobec Posiadacza rachunku, zgodnie z art Kodeksu Cywilnego, 4) Zablokować kartę główną i kartę dodatkową (jeŝeli została wydana) oraz naliczyć opłatę za zablokowanie karty określoną w Komunikacie (karta zostanie odblokowana po dokonaniu spłaty kwoty wymaganej w takim wypadku przez Bank), 5) Zastrzec kartę główną i kartę dodatkową (jeŝeli została wydana) i wypowiedzieć Umowę w całości lub w części dotyczącej karty oraz naliczyć odpowiednią opłatę określoną w Komunikacie, 6) Przekazać zadłuŝenie do windykacji przez podmiot zewnętrzny. Rozdział VII Wypowiedzenie Umowy karty 35 Posiadacz karty moŝe odstąpić od Umowy karty w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Posiadacz moŝe wypowiedzieć Umowę w kaŝdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia poprzez złoŝenie pisemnego oświadczenia. 2. Wypowiedzenie Umowy moŝe zostać złoŝone w formie rezygnacji ze wznowienia karty (nie później niŝ w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym upływa termin waŝności karty). 3. Dopuszcza się wypowiedzenie przez Posiadacza Umowy za pośrednictwem infolinii. 4. Wypowiedzenie Umowy w formie innej niŝ rezygnacja ze wznowienia karty oznacza niezwłoczne zastrzeŝenie karty przez Bank. 5. Posiadacz karty jest zobowiązany zniszczyć kartę, o której mowa w ust. 4 w sposób trwały, uniemoŝliwiający dalsze posługiwanie się kartą. Za skutki niedopełnienia tego obowiązku odpowiedzialność ponosi Posiadacz karty Bank moŝe wypowiedzieć Umowę w części dotyczącej karty z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia i zastrzec kartę z następujących waŝnych powodów: 1) nieregulowania w terminie przez posiadacza karty zobowiązań wobec Banku, 2) wycofania usług z oferty Banku, 3) naruszania przez Posiadacza karty postanowień wynikających z Umowy oraz Regulaminu lub ogólnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia rachunków bankowych, 4) zmiany statusu dewizowego Posiadacza karty, 5) w ciągu 6 ostatnich miesięcy na rachunku karty nie została zarejestrowana Ŝadna operacja, 6) stwierdzone zostanie zagroŝenie terminowej spłaty zobowiązań Posiadacza karty głównej wobec Banku, 7) stwierdzone zostanie działanie przestępcze przy uŝyciu karty lub podejrzenie takiego działania. 2. Bank moŝe wypowiedzieć Umowę w części dotyczącej karty z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia i zastrzec kartę w przypadku zagroŝenia upadłością Posiadacza karty. 3. W przypadku określonym w ust 1 pkt. 7 oraz ust. 2 karta jest zastrzegana bezzwłocznie. 4. Posiadacz karty jest zobowiązany zniszczyć kartę, o której mowa w ust. 1 w sposób trwały, uniemoŝliwiający dalsze posługiwanie się kartą. 11

12 5. Wypowiedzenie przez jedną ze stron Umowy w części dotyczącej karty głównej oznacza wypowiedzenie Umowy w części dotyczącej karty dodatkowej (jeŝeli została wydana). 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy w całości lub w części dotyczącej karty przez Bank, Posiadacz karty zobowiązany jest do spłaty całkowitego zadłuŝenia karty kredytowej w ciągu dwóch miesięcy JeŜeli Umowa karty została wypowiedziana przez Bank Posiadacz karty zobowiązany jest do spłaty całkowitego zadłuŝenia w ciągu dwóch miesięcy z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w 37 ust. 1 pkt JeŜeli Umowa karty została wypowiedziana przez Posiadacza karty lub zgodnie z 37 ust.1 pkt. 5, to ma on obowiązek spłacić całkowite zadłuŝenie w całości lub jeśli zadłuŝenie przekracza kwotę 100 PLN zgodnie z liczbą rat zgłoszoną w chwili wnioskowania o wydanie karty. O ile Posiadacz karty nie zgłosił wcześniej liczby rat do spłaty zadłuŝenia, kwota całkowitego zadłuŝenia obliczonego po wypowiedzeniu Umowy jest wymagana do spłaty w 12 ratach miesięcznych. Odsetki od zadłuŝenia spłacanego zgodnie z dostarczonym przez Bank harmonogramem spłat naliczane są zgodnie ze stawką oprocentowania aktualnie obowiązującą dla limitu kredytowego, a odsetki od zadłuŝenia przeterminowanego naliczane są w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Zmiana wysokości oprocentowania dla zadłuŝenia przeterminowanego będzie następowała odpowiednio do zmiany wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 39 Bank zastrzega sobie prawo do zaliczenia nadpłaty na rachunku karty po wypowiedzeniu Umowy karty przez jedną ze stron na poczet spłaty innych zobowiązań zaciągniętych przez Posiadacza karty w Banku. Rozdział VIII Postanowienia końcowe Karta traci waŝność z powodu: 1) upływu terminu waŝności, 2) zniszczenia lub uszkodzenia, 3) śmierci Posiadacza karty głównej, 4) zastrzeŝenia na wniosek Posiadacza/UŜytkownika karty, 5) zastrzeŝenia karty na wniosek Banku lub śagiel, 6) wymiany karty na nową, 7) wypowiedzenia Umowy karty przez jedną ze stron. 2. Karta uniewaŝniona powinna zostać zniszczona przez Posiadacza karty poprzez mechaniczne uszkodzenie albo przecięcie paska magnetycznego lub zwrócona do Banku. 3. UniewaŜnienie karty nie zwalnia Posiadacza karty z obowiązku uregulowania wszelkich naleŝności wobec Banku z tytułu całkowitego zadłuŝenia KaŜda ze Stron Umowy karty zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o kaŝdej zmianie wskazanego w Umowie karty adresu, nazwiska lub firmy. Ponadto Posiadacz i UŜytkownik karty zobowiązują się do powiadomienia o zmianie telefonów i innych danych zawartych w Umowie karty lub we wniosku. Strona Umowy karty, która nie dokonała aktualizacji danych ujętych w Umowie karty, a w szczególności w zakresie danych adresowych, ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie wynikające z tego skutki. 2. Niezawiadomienie o powyŝszych zmianach powoduje, Ŝe oświadczenia i zawiadomienia Stron Umowy oraz UŜytkownika kierowane będą do pozostałych Stron Umowy według ostatnich danych i pod ostatni znany adres. 3. Za doręczoną uwaŝa się równieŝ korespondencję, która zostanie zwrócona do nadawcy w związku z jej nieodebraniem przez adresata z przyczyn leŝących po stronie adresata. 4. Adresem do doręczeń jest Bank Zachodni WBK S.A., Lublin, ul. T. Zana 39a Bank zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie. O wprowadzanych zmianach Bank kaŝdorazowo informuje Posiadacza rachunku. 2. Zawiadomienie o zmianach przesyłane jest Posiadaczowi rachunku w formie: 1) papierowej na adres korespondencyjny lub 2) elektronicznej poprzez KB24 - w przypadku udostępnienia Posiadaczowi rachunku bankowości elektronicznej KB Bank informuje o proponowanych zmianach postanowień umownych nie później niŝ 2 miesiące przed proponowana datą ich wejścia w Ŝycie. Brak sprzeciwu Posiadacza karty wobec proponowanych zmian, zgłoszonego Bankowi przed ich wejściem w Ŝycie, jest równoznaczne z wyraŝeniem na nie zgody. 4. Posiadacz karty ma prawo przed datą wejścia w Ŝycie proponowanych zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. 5. W przypadku, gdy Posiadacz karty zgłosi sprzeciw zgodnie z ust. 3, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w Ŝycie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat. 12

13 43 W sprawach nieuregulowanych Umową karty zastosowanie mają niniejszy Regulamin oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, Prawo bankowe, Ustawa o kredycie konsumenckim, Prawo dewizowe i kodeks cywilny i przepisy w zakresie obrotu dewizowego. 13

14 Komunikat dla Posiadacza karty VISA Electron śagiel Plan A Opłata stała Opłata za prowadzenie rachunku karty Prowizje Prowizja za transakcje bezgotówkowe Prowizja za wypłatę gotówki Prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych 2% Parametry Limit karty Dzienny limit wypłat gotówki Minimalna kwota spłaty Okres bezodsetkowy Opłaty związane z dodatkowymi usługami Opłata z tytułu ubezpieczenia karty Opłata za ponowne wydanie karty z nowym PIN ZastrzeŜenie karty utraconej lub zgubionej Opłata za upomnienie przez SMS Opłata za upomnienie telefoniczne Opłata za duplikat wyciągu z rachunku karty Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji Opłata za przygotowanie i wysłanie monitu dotyczącego nieterminowej spłaty 4,0 / miesiąc 5% wypłacanej kwoty, nie mniej niŝ 5 zł minimalny: 50 maksymalny: do 50% przyznanego limitu, max % kwoty wykorzystanego kredytu i odsetek+ opłaty; nie mniej niŝ 3, do 54 dni 2,99 zł / miesiąc 1 zł (kaŝdorazowo) 25 zł (kaŝdorazowo) Opłata za prolongatę spłaty Opłata za wizytę windykatora Opłata za przekazanie naleŝności do zewnętrznej firmy windykacyjnej Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata za sporządzenie historii rachunku kredytowego Maksymalny limit miesięcznych opłaty windykacyjnych 1 29 zł PLN 10 Oprocentowanie Roczna stopa oprocentowania na dzień r. 16,00% Rzeczywista roczna stopa oprocentowania*) 18,31% *) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania została wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim. Do wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przyjęto następujące załoŝenia: - dostępny limit karty wynosi 8.00 i zostaje wykorzystany w pełni poprzez dokonanie jednej transakcji - data zarejestrowania tej transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą sporządzenia pierwszego wyciągu z rachunku karty - powstałe w ten sposób zadłuŝenie zostaje spłacone w ciągu 12 miesięcy - spłata zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji następuje w równych ratach; dodatkowo na bieŝąco spłacane są odsetki, które są naliczane od pozostałego do spłaty zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji - spłata zadłuŝenia następuje zawsze w dniu wskazanym na wyciągu z rachunku karty jako ostateczny termin spłaty - opłaty za wydanie (lub wznowienie) i obsługę karty pobierane są przez Bank z limitu karty w wysokości określonej w niniejszym Komunikacie. 1 Miesięcznie Bank jest uprawniony do wysłania do Kredytobiorcy dwóch wiadomości SMS, czterech upomnień telefonicznych, dwóch korespondencji upominawczych oraz zlecenia przeprowadzenia dwóch wizyt windykatora i jednego przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej na koszt Kredytobiorcy, z zastrzeŝeniem, Ŝe podjęcie kolejnych działań upominawczych następuje w przypadku stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i w dalszym ciągu widniejącego zadłuŝenia przeterminowanego. Za czynności ponad ustalone limity opłaty nie będą pobierane. Dodatkowo wprowadzone zostają limity częstotliwości pobieranych opłat pozwalające na obciąŝenie kosztem za czynności windykacji telefonicznej i SMS nie częściej niŝ co 3 dni i nie częściej niŝ co 5 dni dla pozostałych kosztów z uwzględnieniem relacji kosztu windykacji telefonicznej/sms do innego kosztu za czynności windykacyjne. 14

15 Komunikat dla Posiadacza karty VISA Electron śagiel Plan B Opłata stała Opłata za prowadzenie rachunku karty Prowizje Prowizja za transakcje bezgotówkowe Prowizja za wypłatę gotówki Prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych 2% Parametry Limit karty Dzienny limit wypłat gotówki Minimalna kwota spłaty Okres bezodsetkowy Opłaty związane z dodatkowymi usługami Opłata z tytułu ubezpieczenia karty Opłata za ponowne wydanie karty z nowym PIN ZastrzeŜenie karty utraconej lub zgubionej Opłata za upomnienie przez SMS Opłata za upomnienie telefoniczne Opłata za duplikat wyciągu z rachunku karty Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji Opłata za przygotowanie i wysłanie monitu dotyczącego nieterminowej spłaty 4,0 / miesiąc 5% wypłacanej kwoty, nie mniej niŝ 5 zł minimalny: 50 maksymalny: do 50% przyznanego limitu, max % kwoty wykorzystanego kredytu i odsetek+ opłaty; nie mniej niŝ 3, do 54 dni 2,99 zł / miesiąc 1 zł (kaŝdorazowo) 25 zł (kaŝdorazowo) Opłata za prolongatę spłaty Opłata za wizytę windykatora Opłata za przekazanie naleŝności do zewnętrznej firmy windykacyjnej Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata za sporządzenie historii rachunku kredytowego Maksymalny limit miesięcznych opłaty windykacyjnych 2 29 zł PLN Oprocentowanie Roczna stopa oprocentowania na dzień r. 16,00% Rzeczywista roczna stopa oprocentowania*) 18,31% *) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania została wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim. Do wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przyjęto następujące załoŝenia: - dostępny limit karty wynosi 8.00 i zostaje wykorzystany w pełni poprzez dokonanie jednej transakcji - data zarejestrowania tej transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą sporządzenia pierwszego wyciągu z rachunku karty - powstałe w ten sposób zadłuŝenie zostaje spłacone w ciągu 12 miesięcy - spłata zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji następuje w równych ratach; dodatkowo na bieŝąco spłacane są odsetki, które są naliczane od pozostałego do spłaty zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji - spłata zadłuŝenia następuje zawsze w dniu wskazanym na wyciągu z rachunku karty jako ostateczny termin spłaty - opłaty za wydanie (lub wznowienie) i obsługę karty pobierane są przez Bank z limitu karty w wysokości określonej w niniejszym Komunikacie Miesięcznie Bank jest uprawniony do wysłania do Kredytobiorcy dwóch wiadomości SMS, czterech upomnień telefonicznych, dwóch korespondencji upominawczych oraz zlecenia przeprowadzenia dwóch wizyt windykatora i jednego przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej na koszt Kredytobiorcy, z zastrzeŝeniem, Ŝe podjęcie kolejnych działań upominawczych następuje w przypadku stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i w dalszym ciągu widniejącego zadłuŝenia przeterminowanego. Za czynności ponad ustalone limity opłaty nie będą pobierane. Dodatkowo wprowadzone zostają limity częstotliwości pobieranych opłat pozwalające na obciąŝenie kosztem za czynności windykacji telefonicznej i SMS nie częściej niŝ co 3 dni i nie częściej niŝ co 5 dni dla pozostałych kosztów z uwzględnieniem relacji kosztu windykacji telefonicznej/sms do innego kosztu za czynności windykacyjne. 15

16 Komunikat dla Posiadacza karty VISA Electron śagiel Plan C Opłata stała Opłata roczna za prowadzenie rachunku karty Prowizje Prowizja za transakcje bezgotówkowe Prowizja za wypłatę gotówki Prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych 2% Parametry Limit karty Dzienny limit wypłat gotówki Minimalna kwota spłaty Okres bezodsetkowy Opłaty związane z dodatkowymi usługami Opłata z tytułu ubezpieczenia karty Opłata za ponowne wydanie karty z nowym PIN ZastrzeŜenie karty utraconej lub zgubionej Opłata za upomnienie przez SMS Opłata za upomnienie telefoniczne Opłata za duplikat wyciągu z rachunku karty Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji Opłata za przygotowanie i wysłanie monitu dotyczącego nieterminowej spłaty 29,0 5% wypłacanej kwoty, nie mniej niŝ 5 zł minimalny: 50 maksymalny: do 50% przyznanego limitu, max % kwoty wykorzystanego kredytu i odsetek+ opłaty; nie mniej niŝ 3, do 54 dni 2,99 zł / miesiąc 1 zł (kaŝdorazowo) 25 zł (kaŝdorazowo) Opłata za prolongatę spłaty Opłata za wizytę windykatora Opłata za przekazanie naleŝności do zewnętrznej firmy windykacyjnej Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata za sporządzenie historii rachunku kredytowego Maksymalny limit miesięcznych opłaty windykacyjnych 3 29 zł PLN Oprocentowanie Roczna stopa oprocentowania na dzień r. 16,00% Rzeczywista roczna stopa oprocentowania*) 17,86% *) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania została wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim. Do wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przyjęto następujące załoŝenia: - dostępny limit karty wynosi 8.00 i zostaje wykorzystany w pełni poprzez dokonanie jednej transakcji - data zarejestrowania tej transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą sporządzenia pierwszego wyciągu z rachunku karty - powstałe w ten sposób zadłuŝenie zostaje spłacone w ciągu 12 miesięcy - spłata zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji następuje w równych ratach; dodatkowo na bieŝąco spłacane są odsetki, które są naliczane od pozostałego do spłaty zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji - spłata zadłuŝenia następuje zawsze w dniu wskazanym na wyciągu z rachunku karty jako ostateczny termin spłaty - opłaty za wydanie (lub wznowienie) i obsługę karty pobierane są przez Bank z limitu karty w wysokości określonej w niniejszym Komunikacie Miesięcznie Bank jest uprawniony do wysłania do Kredytobiorcy dwóch wiadomości SMS, czterech upomnień telefonicznych, dwóch korespondencji upominawczych oraz zlecenia przeprowadzenia dwóch wizyt windykatora i jednego przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej na koszt Kredytobiorcy, z zastrzeŝeniem, Ŝe podjęcie kolejnych działań upominawczych następuje w przypadku stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i w dalszym ciągu widniejącego zadłuŝenia przeterminowanego. Za czynności ponad ustalone limity opłaty nie będą pobierane. Dodatkowo wprowadzone zostają limity częstotliwości pobieranych opłat pozwalające na obciąŝenie kosztem za czynności windykacji telefonicznej i SMS nie częściej niŝ co 3 dni i nie częściej niŝ co 5 dni dla pozostałych kosztów z uwzględnieniem relacji kosztu windykacji telefonicznej/sms do innego kosztu za czynności windykacyjne. 16

17 Komunikat dla Posiadacza karty VISA Electron śagiel Plan D Opłata stała Opłata roczna za prowadzenie rachunku karty Prowizje Prowizja za transakcje bezgotówkowe Prowizja za wypłatę gotówki Prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych 2% Parametry Limit karty Dzienny limit wypłat gotówki Minimalna kwota spłaty Okres bezodsetkowy Opłaty związane z dodatkowymi usługami Opłata z tytułu ubezpieczenia karty Opłata za ponowne wydanie karty z nowym PIN ZastrzeŜenie karty utraconej lub zgubionej Opłata za upomnienie przez SMS Opłata za upomnienie telefoniczne Opłata za duplikat wyciągu z rachunku karty Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji Opłata za przygotowanie i wysłanie monitu dotyczącego nieterminowej spłaty 29,0 5% wypłacanej kwoty, nie mniej niŝ 5 zł minimalny: 50 maksymalny: do 50% przyznanego limitu, max % kwoty wykorzystanego kredytu i odsetek+ opłaty; nie mniej niŝ 3, do 54 dni 2,99 zł / miesiąc 1 zł (kaŝdorazowo) 25 zł (kaŝdorazowo) Opłata za prolongatę spłaty Opłata za wizytę windykatora Opłata za przekazanie naleŝności do zewnętrznej firmy windykacyjnej Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata za sporządzenie historii rachunku kredytowego Maksymalny limit miesięcznych opłaty windykacyjnych 4 29 zł PLN Oprocentowanie Roczna stopa oprocentowania na dzień r. 16,00% Rzeczywista roczna stopa oprocentowania*) 17,86% *) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania została wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim. Do wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przyjęto następujące załoŝenia: - dostępny limit karty wynosi 8.00 i zostaje wykorzystany w pełni poprzez dokonanie jednej transakcji - data zarejestrowania tej transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą sporządzenia pierwszego wyciągu z rachunku karty - powstałe w ten sposób zadłuŝenie zostaje spłacone w ciągu 12 miesięcy - spłata zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji następuje w równych ratach; dodatkowo na bieŝąco spłacane są odsetki, które są naliczane od pozostałego do spłaty zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji - spłata zadłuŝenia następuje zawsze w dniu wskazanym na wyciągu z rachunku karty jako ostateczny termin spłaty - opłaty za wydanie (lub wznowienie) i obsługę karty pobierane są przez Bank z limitu karty w wysokości określonej w niniejszym Komunikacie Miesięcznie Bank jest uprawniony do wysłania do Kredytobiorcy dwóch wiadomości SMS, czterech upomnień telefonicznych, dwóch korespondencji upominawczych oraz zlecenia przeprowadzenia dwóch wizyt windykatora i jednego przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej na koszt Kredytobiorcy, z zastrzeŝeniem, Ŝe podjęcie kolejnych działań upominawczych następuje w przypadku stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i w dalszym ciągu widniejącego zadłuŝenia przeterminowanego. Za czynności ponad ustalone limity opłaty nie będą pobierane. Dodatkowo wprowadzone zostają limity częstotliwości pobieranych opłat pozwalające na obciąŝenie kosztem za czynności windykacji telefonicznej i SMS nie częściej niŝ co 3 dni i nie częściej niŝ co 5 dni dla pozostałych kosztów z uwzględnieniem relacji kosztu windykacji telefonicznej/sms do innego kosztu za czynności windykacyjne. 17

18 Komunikat dla Posiadacza karty VISA Electron śagiel Plan E Opłata stała Opłata za prowadzenie rachunku karty Prowizje Prowizja za transakcje bezgotówkowe Prowizja za wypłatę gotówki Prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych 2% Parametry Limit karty Dzienny limit wypłat gotówki Minimalna kwota spłaty Okres bezodsetkowy Opłaty związane z dodatkowymi usługami Opłata z tytułu ubezpieczenia karty Opłata za ponowne wydanie karty z nowym PIN ZastrzeŜenie karty utraconej lub zgubionej Opłata za upomnienie przez SMS Opłata za upomnienie telefoniczne Opłata za duplikat wyciągu z rachunku karty Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji Opłata za przygotowanie i wysłanie monitu dotyczącego nieterminowej spłaty 4,0 / miesiąc 5% wypłacanej kwoty, nie mniej niŝ 5 zł minimalny: 50 maksymalny: do 50% przyznanego limitu, max % kwoty wykorzystanego kredytu i odsetek+ opłaty; nie mniej niŝ 3, do 54 dni / miesiąc 1 zł (kaŝdorazowo) 25 zł (kaŝdorazowo) Opłata za prolongatę spłaty Opłata za wizytę windykatora Opłata za przekazanie naleŝności do zewnętrznej firmy windykacyjnej Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata za sporządzenie historii rachunku kredytowego Maksymalny limit miesięcznych opłaty windykacyjnych 5 29 zł PLN Oprocentowanie Roczna stopa oprocentowania na dzień r. 16,00% Rzeczywista roczna stopa oprocentowania*) 18,31% *) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania została wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim. Do wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przyjęto następujące załoŝenia: - dostępny limit karty wynosi 8.00 i zostaje wykorzystany w pełni poprzez dokonanie jednej transakcji - data zarejestrowania tej transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą sporządzenia pierwszego wyciągu z rachunku karty - powstałe w ten sposób zadłuŝenie zostaje spłacone w ciągu 12 miesięcy - spłata zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji następuje w równych ratach; dodatkowo na bieŝąco spłacane są odsetki, które są naliczane od pozostałego do spłaty zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji - spłata zadłuŝenia następuje zawsze w dniu wskazanym na wyciągu z rachunku karty jako ostateczny termin spłaty - opłaty za wydanie (lub wznowienie) i obsługę karty pobierane są przez Bank z limitu karty w wysokości określonej w niniejszym Komunikacie Miesięcznie Bank jest uprawniony do wysłania do Kredytobiorcy dwóch wiadomości SMS, czterech upomnień telefonicznych, dwóch korespondencji upominawczych oraz zlecenia przeprowadzenia dwóch wizyt windykatora i jednego przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej na koszt Kredytobiorcy, z zastrzeŝeniem, Ŝe podjęcie kolejnych działań upominawczych następuje w przypadku stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i w dalszym ciągu widniejącego zadłuŝenia przeterminowanego. Za czynności ponad ustalone limity opłaty nie będą pobierane. Dodatkowo wprowadzone zostają limity częstotliwości pobieranych opłat pozwalające na obciąŝenie kosztem za czynności windykacji telefonicznej i SMS nie częściej niŝ co 3 dni i nie częściej niŝ co 5 dni dla pozostałych kosztów z uwzględnieniem relacji kosztu windykacji telefonicznej/sms do innego kosztu za czynności windykacyjne. 18

19 Komunikat dla Posiadacza karty VISA Electron śagiel Plan F Opłata stała Opłata roczna za prowadzenie rachunku karty Prowizje Prowizja za transakcje bezgotówkowe Prowizja za wypłatę gotówki Prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych 2% Parametry Limit karty Dzienny limit wypłat gotówki Minimalna kwota spłaty Okres bezodsetkowy Opłaty związane z dodatkowymi usługami Opłata z tytułu ubezpieczenia karty Opłata za ponowne wydanie karty z nowym PIN ZastrzeŜenie karty utraconej lub zgubionej Opłata za upomnienie przez SMS Opłata za upomnienie telefoniczne Opłata za duplikat wyciągu z rachunku karty Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji Opłata za przygotowanie i wysłanie monitu dotyczącego nieterminowej spłaty 29,0 5% wypłacanej kwoty, nie mniej niŝ 5 zł minimalny: 50 maksymalny: do 50% przyznanego limitu, max % kwoty wykorzystanego kredytu i odsetek+ opłaty; nie mniej niŝ 3, do 54 dni / miesiąc 1 zł (kaŝdorazowo) 25 zł (kaŝdorazowo) Opłata za prolongatę spłaty Opłata za wizytę windykatora Opłata za przekazanie naleŝności do zewnętrznej firmy windykacyjnej Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata za sporządzenie historii rachunku kredytowego Maksymalny limit miesięcznych opłaty windykacyjnych 6 29 zł PLN Oprocentowanie Roczna stopa oprocentowania na dzień r. 16,00% Rzeczywista roczna stopa oprocentowania*) 17,86% *) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania została wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim. Do wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przyjęto następujące załoŝenia: - dostępny limit karty wynosi 8.00 i zostaje wykorzystany w pełni poprzez dokonanie jednej transakcji - data zarejestrowania tej transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą sporządzenia pierwszego wyciągu z rachunku karty - powstałe w ten sposób zadłuŝenie zostaje spłacone w ciągu 12 miesięcy - spłata zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji następuje w równych ratach; dodatkowo na bieŝąco spłacane są odsetki, które są naliczane od pozostałego do spłaty zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji - spłata zadłuŝenia następuje zawsze w dniu wskazanym na wyciągu z rachunku karty jako ostateczny termin spłaty - opłaty za wydanie (lub wznowienie) i obsługę karty pobierane są przez Bank z limitu karty w wysokości określonej w niniejszym Komunikacie Miesięcznie Bank jest uprawniony do wysłania do Kredytobiorcy dwóch wiadomości SMS, czterech upomnień telefonicznych, dwóch korespondencji upominawczych oraz zlecenia przeprowadzenia dwóch wizyt windykatora i jednego przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej na koszt Kredytobiorcy, z zastrzeŝeniem, Ŝe podjęcie kolejnych działań upominawczych następuje w przypadku stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i w dalszym ciągu widniejącego zadłuŝenia przeterminowanego. Za czynności ponad ustalone limity opłaty nie będą pobierane. Dodatkowo wprowadzone zostają limity częstotliwości pobieranych opłat pozwalające na obciąŝenie kosztem za czynności windykacji telefonicznej i SMS nie częściej niŝ co 3 dni i nie częściej niŝ co 5 dni dla pozostałych kosztów z uwzględnieniem relacji kosztu windykacji telefonicznej/sms do innego kosztu za czynności windykacyjne. 19

20 Komunikat dla Posiadacza karty VISA Electron śagiel Plan G Opłata stała Opłata roczna za prowadzenie rachunku karty Prowizje Prowizja za transakcje bezgotówkowe Prowizja za wypłatę gotówki Prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych 2% Parametry Limit karty Dzienny limit wypłat gotówki Minimalna kwota spłaty Okres bezodsetkowy Opłaty związane z dodatkowymi usługami Opłata z tytułu ubezpieczenia karty Opłata za ponowne wydanie karty z nowym PIN ZastrzeŜenie karty utraconej lub zgubionej Opłata za upomnienie przez SMS Opłata za upomnienie telefoniczne Opłata za duplikat wyciągu z rachunku karty Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji Opłata za przygotowanie i wysłanie monitu dotyczącego nieterminowej spłaty 4,0 / miesiąc 5% wypłacanej kwoty, nie mniej niŝ 5 zł minimalny: 50 maksymalny: do 50% przyznanego limitu, max % kwoty wykorzystanego kredytu i odsetek+ opłaty; nie mniej niŝ 3, do 54 dni / miesiąc 1 zł (kaŝdorazowo) 25 zł (kaŝdorazowo) Opłata za prolongatę spłaty Opłata za wizytę windykatora Opłata za przekazanie naleŝności do zewnętrznej firmy windykacyjnej Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata za sporządzenie historii rachunku kredytowego Maksymalny limit miesięcznych opłaty windykacyjnych 7 29 zł PLN Oprocentowanie Roczna stopa oprocentowania na dzień r. 16,00% Rzeczywista roczna stopa oprocentowania*) 18,31% *) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania została wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim. Do wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przyjęto następujące załoŝenia: - dostępny limit karty wynosi 8.00 i zostaje wykorzystany w pełni poprzez dokonanie jednej transakcji - data zarejestrowania tej transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą sporządzenia pierwszego wyciągu z rachunku karty - powstałe w ten sposób zadłuŝenie zostaje spłacone w ciągu 12 miesięcy - spłata zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji następuje w równych ratach; dodatkowo na bieŝąco spłacane są odsetki, które są naliczane od pozostałego do spłaty zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji - spłata zadłuŝenia następuje zawsze w dniu wskazanym na wyciągu z rachunku karty jako ostateczny termin spłaty - opłaty za wydanie (lub wznowienie) i obsługę karty pobierane są przez Bank z limitu karty w wysokości określonej w niniejszym Komunikacie Miesięcznie Bank jest uprawniony do wysłania do Kredytobiorcy dwóch wiadomości SMS, czterech upomnień telefonicznych, dwóch korespondencji upominawczych oraz zlecenia przeprowadzenia dwóch wizyt windykatora i jednego przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej na koszt Kredytobiorcy, z zastrzeŝeniem, Ŝe podjęcie kolejnych działań upominawczych następuje w przypadku stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i w dalszym ciągu widniejącego zadłuŝenia przeterminowanego. Za czynności ponad ustalone limity opłaty nie będą pobierane. Dodatkowo wprowadzone zostają limity częstotliwości pobieranych opłat pozwalające na obciąŝenie kosztem za czynności windykacji telefonicznej i SMS nie częściej niŝ co 3 dni i nie częściej niŝ co 5 dni dla pozostałych kosztów z uwzględnieniem relacji kosztu windykacji telefonicznej/sms do innego kosztu za czynności windykacyjne. 20

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce Bank Spółdzielczy w Sokółce Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 16/08 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 10.04.2008 r. Regulamin wydawania własnej karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Sokółce

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 22.03.2010 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków oszczędnościowych Efekt w złotych dla osób fizycznych Niechobrz, dnia 22 października 2007r. (miejscowość, rok) SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Szczucinie

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego w Szczucinie BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 2/8/2014 Zarządu BS w Szczucinie z dnia 28.11.2014r. obowiązuje od 01.02.2015r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE Niniejszy Regulamin karty kredytowej keep it simple określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN RACHUNKU LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Katowice, lipiec 2004 r. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ 2 OTWARCIE RACHUNKU LOKATY ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego

Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego Załącznik nr 9 do Zarządzenia Nr Z PMiZP_2012 z dn. Umowa z dnia o wydanie i uŝywanie karty płatniczej debetowej Banku BPH S.A. do rachunku bankowego W dniu pomiędzy Bankiem BPH S.A. z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy

REGULAMIN. świadczenia usług za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Trzebnicy BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Niniejszy regulamin jest jedynie informacją o zasadach udostępnienia produktu bankowego, który moŝe ulec zmianie w przypadku zawarcia umowy z klientem. Przed zawarciem umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej keep it simple określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Zachodniego WBK S.A. wydawanych Klientom Indywidualnym

Regulamin wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Zachodniego WBK S.A. wydawanych Klientom Indywidualnym Regulamin wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Zachodniego WBK S.A. wydawanych Klientom Indywidualnym Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje w placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU

Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU Zasady rozpatrywania skarg i reklamacji w PayU W przypadku reklamacji składanych na podstawie Regulaminu pojedynczej transakcji płatniczej: 1. Klient może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA CLASSIC DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem

Umowa Nr 1..., 2..., zwanym dalej Województwem. oraz. który reprezentują: 1..., 2..., zwanym dalej Bankiem Umowa Nr W dniu... 2011 r. pomiędzy: Województwem Łódzkim, z siedzibą w Łodzi przy Al. Piłsudskiego 8, o numerze statystycznym REGON 472057626 i numerze identyfikacji podatkowej NIP 7251739344, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Nawet 700 zł czeka na Ciebie edycja 2 ( Promocja ). 2. Organizatorem Programu jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTUKONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Dane identyfikacyjne: (Adres, z którego ma korzystać konsument)

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w śaganiu

Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym w śaganiu Załącznik do Uchwały Nr 24/02/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w śaganiu z dnia 28 września 2012 roku Regulamin usług bankowości internetowej e-bank dla Posiadaczy rachunków bankowych w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych Załącznik nr 9 do Regulaminu udzielania przez BGK gwarancji i poręczeń spłaty kredytów w ramach programów rządowych Warunki uzyskania w BGK gwarancji lub poręczenia spłaty kredytu w ramach programów rządowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r.

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r. REGULAMIN wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Warszawa, październik 2013 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA FIRMOWEGO SGB24 ORAZ KONTA KORPORACYJNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, lipiec

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne REGULAMIN udzielania pożyczek i kredytów przez Euro Bank S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki udzielania pożyczek i kredytów osobom fizycznym przez Euro Bank S.A.

Bardziej szczegółowo

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku

Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Złotów, dnia 21 grudnia 2015 roku Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.03.2016 r. będzie obowiązywał nowy Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały Nr 11/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Sośnicowice, 2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych

Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski. dla klientów korporacyjnych Regulamin serwisu telefonicznego HaloŚląski dla klientów korporacyjnych Spis treści strona Rozdział 1. Rozdział 2. Postanowienia ogólne...3 Zasady udostępniania serwisu HaloŚląski...4 Rozdział 3. Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą

REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą REGULAMIN PROMOCJI 0% z kartą 1 Definicje ORGANIZATOR Sygma Bank Polska S.A., o kapitale zakładowym wynoszącym 25 000 000 zł (opłacony w całości), z siedzibą w Warszawie, ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Karty Kredytowe CLUBCARD Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start

REGULAMIN PROMOCJI. Kredyt 0% na start REGULAMIN PROMOCJI Kredyt 0% na start 1 Definicje KARTA Karta kredytowa Sygma Bank MasterCard wydana przez Organizatora NAGRODA Możliwość dokonania zmiany opcji spłaty wybranej Transakcji Kartą dokonanej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta...

WZÓR UMOWY. W dniu roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... BD.271.1.2016 Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY W dniu... 2016 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Zamawiającym - Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) Wprowadzana zmiana Przed zmianą Po zmianie Komentarz Nazwy Kart kredytowych Numer rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Promocji pod nazwą Gotówka na różne potrzeby 25.04-31.05.16 (zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 23 listopada 2010r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytowa Nr...

Umowa kredytowa Nr... Umowa kredytowa Nr... Nazwa Wykonawcy z siedzibą w miejscowość.,.kod pocztowy ul. adres wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla miejscowość,... Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Partnerskich Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązująca od 05.10.2014 r. RODZAJ KARTY Media Markt MasterCard Alsolia MasterCard Visa Castorama Visa E.Leclerc

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Finansowych KREDYT OBROTOWY. I Postanowienia ogólne

Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Finansowych KREDYT OBROTOWY. I Postanowienia ogólne Regulamin Kredytowania Działalności Gospodarczej w Santander Consumer Banku S.A. dla Partnerów Finansowych KREDYT OBROTOWY Obowiązuje dla umów zawartych od dnia 01.03.2011r. Metryka I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 06 grudnia 2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY

Załącznik nr 3 do siwz. Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do siwz Nr BD/341/1/2009/MP WZÓR UMOWY W dniu... 2009 roku w Bielsku-Białej pomiędzy: Miastem Bielsko-Biała reprezentowanym przez Prezydenta Miasta... zwanym dalej Kredytobiorcą oraz Bankiem...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo

Miesięcznie. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo. Każdorazowo TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO OD DNIA 11 MAJA 21 R. LUB PRZESZLI NA NOWE WARUNKI CENOWE.

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Visa Platinum Kredyt Noble Bank określa warunki w zakresie wydawania przez Getin Noble Bank S.A. kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY POŻYCZKI 1. Dane identyfikacyjne i kontaktowe dotyczące Pożyczkodawcy Pożyczkodawca Adres: Numer telefonu: Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: SuperGrosz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. Zarządzenie Nr 33/2010 Wójta Gminy Kołczygłowy z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze słuŝbowych kart płatniczych przy dokonywaniu

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r.

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. I. OPŁATY: Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od 02.04.2016 r. 1 Wystawienie opinii bankowej/ zaświadczenia/ kopii dokumentu

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Spis treści regulamin usługi BLIK w ramach Orange Finanse Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2 Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Rozdział IV Rezygnacja z Usługi...

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

wydania i obsługi Karty; Tabela Oprocentowania obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania zawierająca wysokość oprocentowania

wydania i obsługi Karty; Tabela Oprocentowania obowiązująca w Banku Tabela Oprocentowania zawierająca wysokość oprocentowania Załącznik nr 1 do Umowy o Kartę Kredytową Poduszka Kredytowa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ PODUSZKA KREDYTOWA Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej Poduszka Kredytowa określa warunki w zakresie wydawania kart

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany)

Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. ( Regulamin wymiany) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin wymiany walutowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość

Limit debetowy. Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Opłaty. Konto Inteligo prywatne. Konto Inteligo firmowe. Lp. Operacja Częstotliwość TABELA WARUNKÓW I OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W RAMACH KONT INTELIGO DLA KLIENTÓW, KTÓRZY ZAWARLI UMOWĘ RACHUNKU BANKOWEGO KONTA INTELIGO PRZED DNIEM 11 MAJA 2010 R. Limit debetowy Kanał dostępu

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 2 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja

Regulamin promocji Energia w koncie 2015. 1. Organizacja 1 Regulamin promocji Energia w koncie 2015 1 Organizacja 1 Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki promocji prowadzonej w formie sprzedaŝy premiowej Energia w koncie 2015 ( Promocja ) 2 Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK

REGULAMIN PROMOCJI DLA KART PŁATNICZYCH Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK 1 Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Kupuj na Allegro z kartami Banku Zachodniego WBK. 2. Organizatorem Promocji jest Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 103 /B/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chodzieży z 23 grudnia 2013 r. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW KONSUMENCKICH w Banku Spółdzielczym w Chodzieży Chodzież, grudzień 2013

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich

Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Załącznik do Uchwały nr 72/R/2014 Zarządu Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie z dnia 30 grudnia 2014 r. Regulamin udzielania kredytów konsumenckich Wejherowo, grudzień 2014 r. Spis treści ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE Załącznik do Uchwały nr 20/08 Zarządu BS w Legionowie z dnia 24.04.2008 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ MR BANK ONLINE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LEGIONOWIE LEGIONOWO 2008 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych

Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych oraz świadczenie usług płatniczych dla Klientów indywidualnych Umowa ramowa o prowadzenie rachunków bankowych zawarta w dniu.. pomiędzy: Nest Bank S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 39a, 02-672 Warszawa, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO 1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego Kredytodawca: Adres: (siedziba) Numer telefonu: Dane identyfikacyjne:

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania i korzystania z limitu kredytowego w rachunku Ekstrakonto dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Regulamin udzielania i korzystania z limitu kredytowego w rachunku Ekstrakonto dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A. Regulamin udzielania i korzystania z limitu kredytowego w rachunku Ekstrakonto dla Klientów Indywidualnych w Banku Zachodnim WBK S.A. Obowiązuje od 01.02.2014r. Rozdział I Ogólne warunki udzielania i korzystania

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r.

Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. I. OPŁATY: Tabela Opłat dla kredytów gotówkowych, kredytów konsolidacyjnych Santander Consumer Bank S.A. (dalej Bank) Obowiązuje od r. 1 Wystawienie opinii bankowej / zaświadczenia / 25,00 zł (1) kopii

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r.

Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych. z dnia 11 marca 2016 r. Taryfa prowizji i opłat kart kredytowych Banku BGŻ BNP Paribas S.A. wydawanych dla klientów detalicznych z dnia 11 marca 2016 r. Klienci, którzy nabyli kartę kredytową Visa Gold lub Visa Platinum przed

Bardziej szczegółowo