Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych"

Transkrypt

1 Regulamin kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych Oferta dotycząca usług i cen obowiązuje w placówkach i obsługujących klientów jednostkach centralnych Banku Zachodniego WBK S.A. będących, przed dniem połączenia Banku Zachodniego WBK S.A. i Kredyt Banku S.A., placówkami lub obsługujących klientów jednostkami centralnymi Kredyt Banku S.A. Lista tych placówek i obsługujących klientów jednostek centralnych dostępna jest pod adresem: Aktualizacja tej listy odbywać się będzie poprzez publikację na stronach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i uŝywania kart płatniczych typu kredytowego śagiel dla osób fizycznych oraz rozliczania transakcji dokonanych przy uŝyciu tych kart. 2 UŜyte w Regulaminie wyraŝenia oznaczają: 1. akceptant punkt handlowy lub usługowy (takŝe w postaci wszelkiego rodzaju automatycznych terminali samoobsługowych) przyjmujący płatności kartą, 2. aktywacja kart udostępnienie Posiadaczowi/UŜytkownikowi karty moŝliwości korzystania z karty w systemie autoryzacyjnym, 3. autoryzacja transakcji weryfikacja moŝliwości zrealizowania transakcji kartą, w oparciu o dostępny w momencie autoryzacji limit kredytowy, status karty i dzienny limit wypłat gotówki, 4. Bank Bank Zachodni WBK S.A., 5. całkowite zadłuŝenie łączna kwota aktualnego zadłuŝenia Posiadacza karty wobec Banku będąca sumą kwot: a) transakcji dokonanych kartą, b) obciąŝeń z tytułu nieterminowej spłaty rat kredytu ratalnego (o ile tak stanowi umowa kredytu ratalnego), c) naliczonych opłat i prowizji, d) naliczonych odsetek, 6. cykl rozliczeniowy miesięczny okres rozliczeniowy, za który generowany jest wyciąg z rachunku karty, 7. CVV2 ostatnie 3-cyfry numeru zabezpieczającego, widniejącego na odwrocie karty, których podanie moŝe być wymagane przez akceptanta, przy dokonywaniu transakcji bez fizycznego uŝycia karty. 8. dostępny limit kredytowy wartość limitu kredytowego do dyspozycji Posiadacza karty stanowiąca róŝnicę pomiędzy limitem przyznanym a aktualnym stanem zadłuŝenia Posiadacza karty z tytułu posiadania i posługiwania się kartą oraz zadłuŝeniem z tytułu nieterminowej spłaty rat kredytu ratalnego (o ile tak stanowi umowa kredytu ratalnego), 9. karta karta kredytowa śagiel słuŝąca do dokonywania transakcji w kraju i za granicą: a) karta główna - wydana Posiadaczowi rachunku karty lub b) karta dodatkowa - wydana osobie wskazanej przez Posiadacza rachunku karty (UŜytkownikowi karty), 10. KB24 serwis bankowości elektronicznej Banku 11. Komunikat Komunikat dla Posiadacza karty Załącznik do Regulaminu określający aktualne stawki prowizji i opłat oraz inne warunki korzystania z karty, 12. kredyt ratalny kredyt udzielony na podstawie Umowy kredytu na zakup towarów/usług oraz przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej Visa Electron śagiel lub Umowy kredytu na zakup towarów/usług oraz przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej śagiel, 13. kredyt gotówkowy kredyt udzielony na podstawie Umowy kredytu gotówkowego oraz przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej 14. limit wypłat gotówki limit określający maksymalną kwotę gotówki moŝliwą do podjęcia przy uŝyciu karty w ramach dostępnego w chwili wypłaty limitu kredytowego, 15. minimalna kwota spłaty kwota wyliczana po zakończeniu kaŝdego cyklu rozliczeniowego, której spłata powinna zostać zarejestrowana na rachunku karty do ostatniego dnia terminu spłaty włącznie, 16. operacja kaŝda transakcja, opłata, prowizja, odsetki księgowane na rachunku karty kredytowej mające wpływ na wysokość salda zadłuŝenia oraz dostępny limit kredytowy, 17. PIN (Personal Identification Number) Osobisty Numer Identyfikacyjny czterocyfrowy numer przyznany Posiadaczowi/UŜytkownikowi karty i znany tylko jemu, słuŝący do weryfikacji transakcji dokonywanych kartą, 18. Posiadacz lub Posiadacz karty osoba fizyczna, której została wydana karta główna, 19. przyznany limit kredytowy ustalana indywidualnie dla kaŝdego rachunku karty maksymalna kwota dopuszczalnego zadłuŝenia z tytułu korzystania z karty głównej i kart dodatkowych, 20. Regulamin niniejszy Regulamin kart kredytowych śagiel - załącznik do Umowy kredytu na zakup towarów/usług oraz przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej Visa Electron śagiel lub Umowy kredytu na zakup towarów/usług oraz przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej lub Umowy kredytu gotówkowego oraz przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej lub Umowy o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej VISA Electron śagiel lub Umowy o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej stanowiący jej integralną część, 21. Reklamacja transakcyjna - reklamacja dotycząca transakcji dokonanej przy uŝyciu karty bądź danych zapisanych na karcie, 22. Reklamacja nietransakcyjna - reklamacja dotycząca operacji związanych z funkcjonowaniem karty 23. rachunek karty rachunek rozliczeniowy prowadzony w złotych, słuŝący do obsługi zadłuŝenia Posiadacza karty oraz rejestrowania transakcji, odsetek, opłat i prowizji związanych z uŝytkowaniem karty głównej i/lub dodatkowej, 1

2 24. rozliczenie końcowe określenie całkowitej kwoty zadłuŝenia Posiadacza karty oraz sposobu i terminu spłaty w przypadku zakończenia współpracy z Posiadaczem karty, 25. system VISA/MasterCard międzynarodowy system elektronicznej akceptacji i rozliczania transakcji dokonywanych za pomocą kart ze znakiem VISA lub MasterCard, 26. telefoniczne biuro obsługi klienta dostępna dla wszystkich Posiadaczy kart usługa telefoniczna umoŝliwiająca uzyskanie informacji, m.in. o całkowitym zadłuŝeniu, minimalnej kwocie spłaty, terminie spłaty, zadłuŝeniu opóźnionym, zgłoszenie zastrzeŝenia karty oraz zamówienie nowej karty gdy poprzednia została zastrzeŝona, 27. termin spłaty data (włącznie) do której Posiadacz rachunku karty zobowiązany jest do dokonania wpłaty w wysokości równej co najmniej minimalnej kwocie spłaty liczonej jako liczba dni od daty sporządzenia wyciągu z rachunku karty, 28. transakcja kartowa płatność kartą za towary/usługi u akceptanta (transakcja bezgotówkowa) lub dokonana przy uŝyciu karty wypłata gotówki w jednostce organizacyjnej banku, bankomacie, w urzędzie pocztowym oraz wybranych instytucjach finansowych i handlowo-usługowych (transakcja gotówkowa), 29. Transakcja nieautoryzowana transakcja wykonana bez zgody przez Posiadacza karty w sposób określony w 29 niniejszego Regulaminu. 30. Umowa karty Umowa o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej Visa Electron śagiel oraz Umowa o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej śagiel, 31. UŜytkownik lub UŜytkownik karty osoba fizyczna, której dane identyfikacyjne są umieszczone na karcie dodatkowej, upowaŝniona przez Posiadacza karty do dokonywania transakcji w imieniu i na rzecz Posiadacza karty, 32. wniosek wniosek o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej, 33. Wnioskodawca osoba ubiegająca się o przyznanie limitu kredytowego i wydanie karty kredytowej, 34. wyciąg z rachunku karty generowany po zakończeniu cyklu rozliczeniowego rejestr transakcji opłat i prowizji oraz naliczonych w ww. cyklu odsetek, stanowiący wezwanie do dokonania spłaty zadłuŝenia co najmniej w wysokości określonej jako minimalna kwota spłaty, 35. zablokowanie karty czasowe pozbawienie Posiadacza/UŜytkownika karty moŝliwości korzystania z karty, 36. zadłuŝenie opóźnione niespłacona do terminu spłaty minimalna kwota spłaty wskazana na wyciągu z rachunku karty, 37. zastrzeŝenie karty nieodwołalne zablokowanie moŝliwości korzystania z karty, 38. śagiel śagiel Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, która działała w imieniu Banku i uczestniczyła w zawarciu umowy karty. Karta jest własnością Banku. 3 4 Karta umoŝliwia dokonywanie płatności bezgotówkowych u akceptantów oraz wypłat gotówki w bankomatach oznaczonych symbolem systemu VISA/MasterCard (zgodnym z umieszczonym na karcie), w instytucjach finansowych i wybranych oddziałach banków oraz placówkach pocztowych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami. Bank wydaje karty główną i dodatkowe oraz prowadzi ich obsługę na podstawie zawartej z Posiadaczem karty Umowy karty. Posiadacz karty moŝe korzystać z usług dodatkowych określonych w niniejszym Regulaminie oraz Komunikacie Karta nie moŝe być uŝywana do celów sprzecznych z prawem. 2. Karta powinna być uŝywana zgodnie z: 1) Umową karty i stanowiącym jej integralną część Regulaminem, 2) przepisami polskiego prawa, a w szczególności Ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych, Prawa bankowego, Ustawy o kredycie konsumenckim i Prawa dewizowego, Rozdział II Warunki wydawania karty; Umowa karty 8 1. Wnioskodawca składa wniosek wraz z wymaganymi przez Bank dokumentami niezbędnymi do podjęcia decyzji o przyznaniu limitu kredytowego oraz wydaniu karty głównej 2. Wnioskodawca ubiegający się o wydanie karty głównej powinien spełniać łącznie wszystkie poniŝsze warunki: 1) być obywatelem polskim oraz rezydentem mającym miejsce zameldowania w kraju, 2) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych, 3) osiągać stałe dochody nieobciąŝone tytułami egzekucyjnymi, 4) posiadać zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w wysokości i terminach określonych w Umowie karty, 5) podpisać oświadczenie upowaŝniające Bank do sprawdzenia jego danych, w zakresie niezbędnym do oceny zdolności kredytowej, w szczególności w Biurze Informacji Kredytowej SA. 3. UŜytkownikiem karty dodatkowej moŝe być osoba spełniająca warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i Decyzję o wydaniu karty i przyznaniu limitu kredytowego podejmuje Bank. 2

3 5. ZłoŜony na informacyjnym egzemplarzu Umowy karty podpis Posiadacza karty stanowi wzór podpisu. Posiadacz karty winien złoŝyć podpis na karcie zgodnie z wyŝej wymienionym wzorem podpisu. 6. Bank moŝe Ŝądać złoŝenia przez Wnioskodawcę dodatkowych dokumentów przed zawarciem Umowy jak równieŝ w czasie jej obowiązywania w celu oceny jego zdolności kredytowej. 7. Posiadacz karty wyraŝa zgodę na sprawdzanie przez Bank jego danych w Biurze Informacji Kredytowej w trakcie trwania umowy w celu oceny jego zdolności kredytowej. Bank zastrzega sobie prawo do: 1. weryfikacji danych z Umowy karty, 2. weryfikacji dokumentów przedłoŝonych przed podpisaniem Umowy karty, W przypadku pozytywnej decyzji Banku dotyczącej przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej Bank przesyła do Posiadacza karty, dwiema oddzielnymi przesyłkami, nieaktywną kartę kredytową, numer PIN, egzemplarz Umowy karty podpisany przez Bank (z wyjątkiem kredytu ratalnego lub kredytu gotówkowego) oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia, Regulamin, Komunikat oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy karty. 2. W przypadku pozytywnej decyzji Banku dotyczącej wydania karty dodatkowej Bank przesyła do UŜytkownika karty, dwiema oddzielnymi przesyłkami, nieaktywną kartę kredytową i numer PIN. 3. Niezwłocznie po odebraniu karty Posiadacz karty zobowiązany jest do podpisania karty w sposób trwały, zgodnie ze wzorem podpisu złoŝonym na Umowie z wyłączeniem karty dodatkowej, którą podpisuje UŜytkownik karty. 4. Bank wydaje kartę jako nieaktywną w środowisku elektronicznym. Aktywacji karty dokonuje Posiadacz/UŜytkownik karty jedną z poniŝszych metod: 1) poprzez dokonanie transakcji w bankomacie z uŝyciem poprawnego kodu PIN, 2) poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej z uŝyciem poprawnego kodu PIN, 3) za pośrednictwem telefoniczngo biura obsługi klienta śagiel lub Banku, o ile Bank udostępnia wyŝej wymienione usługi. 5. Aktywacja karty moŝe nie być moŝliwa, jeśli Posiadacz karty nie obsługuje prawidłowo zadłuŝenia z tytułu kredytu ratalnego udzielonego na podstawie Umowy kredytu na zakup towarów/usług oraz przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej Visa Electron śagiel lub Umowy kredytu na zakup towarów/usług oraz przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej lub kredytu gotówkowego obsługiwanego na podstawie Umowy kredytu gotówkowego oraz przyznania limitu kredytowego i wydania karty kredytowej ) lub innego kredytu udzielonego przez Bank. 6. Bank zastrzega sobie prawo do uzaleŝnienia realizacji dyspozycji aktywacji karty od wyniku weryfikacji: 1) przedłoŝonych przez klienta na wniosek Banku dodatkowych dokumentów potwierdzających wysokość i źródło aktualnie osiąganych dochodów i/lub 2) danych klienta w zakresie jego zdolności kredytowej Umowa karty zawierana jest na czas określony, wskazany w Umowie, i podlega automatycznemu przedłuŝeniu na kolejny okres wskazany jako data waŝności wydrukowana na karcie bez konieczności składania dodatkowych dyspozycji przez Posiadacza karty w tym zakresie z zastrzeŝeniem ust. 2 i ust Umowa karty nie ulega przedłuŝeniu, w sytuacjach opisanych w 33 ust. 1 i Bank zastrzega sobie prawo do uzaleŝnienia przedłuŝenia Umowy karty na kolejny okres od wyniku weryfikacji: 1) przedłoŝonych przez klienta na wniosek Banku dodatkowych dokumentów potwierdzających wysokość i źródło aktualnie osiąganych dochodów i/lub 2) danych klienta w zakresie zdolności kredytowej. 4. Bank moŝe zastąpić kartę inną kartą, w tym oznaczoną znakiem innego systemu płatniczego, o innej nazwie lub kartą o nowych rozwiązaniach technologicznych jeśli spełnione zostaną następujące warunki: 1) nowa karta będzie mieć co najmniej taką samą funkcjonalność jak poprzednia; 2) opłaty i prowizje, w zakresie tych samych funkcjonalności nie będą wyŝsze niŝ w odniesieniu do dotychczasowej karty. 5. Bank poinformuje Posiadacza karty o takiej zmianie, ze wskazaniem rodzaju karty jaka zostanie Posiadaczowi karty wydana, co najmniej z dwumiesięcznym wyprzedzeniem. 6. Posiadacz karty moŝe dokonać wyboru innej karty spośród dostępnych kart w terminie miesiąca od otrzymania informacji o zmianie. Wniosek o wydanie innej karty Posiadacz karty składa w jednostce Banku. Rozdział III UŜywanie karty Karta moŝe być uŝywana wyłącznie przez Posiadacza karty lub UŜytkownika karty, którego imię i nazwisko jest wydrukowane na karcie. 2. Transakcje przy uŝyciu karty mogą być realizowane do wysokości przyznanego limitu kredytowego oraz dziennych limitów wypłat gotówkowych. 3. Potwierdzeniem dokonania transakcji jest odpowiednio: 1) podpis Posiadacza karty na dokumencie obciąŝeniowym lub wprowadzenie PIN w przypadku transakcji u akceptantów lub w bankach, 2) wprowadzenie PIN w przypadku transakcji w bankomacie, 3

4 3) podanie numeru karty oraz daty waŝności w przypadku zamówień i zleceń składanych telefonicznie, listownie lub przez Internet, 4) wprowadzenie trzyznakowego numeru CVV2 znajdującego się na odwrocie karty w przypadku transakcji dokonywanych w środowisku internetowym, o ile punkt handlowo-usługowy wymaga podania takich danych. 4. Akceptant lub bank ma prawo zaŝądać od Posiadacza/UŜytkownika karty okazania dokumentu toŝsamości jako dodatkowego potwierdzenia toŝsamości Posiadacza/UŜytkownika karty. 5. Posiadacz/UŜytkownik karty, potwierdzając transakcję, wyraŝa zgodę na obciąŝenie rachunku karty kwotą tej transakcji wraz z opłatami i prowizjami wynikającymi z Komunikatu. 6. Posiadacza karty obciąŝają transakcje dokonane przez osoby, którym Posiadacz/UŜytkownik karty udostępnił kartę lub ujawnił PIN. 7. Karta moŝe być wykorzystywana do dokonywania transakcji na odległość bez jej fizycznego przedstawiania. 8. Karta moŝe być uŝywana do ostatniego dnia miesiąca wytłoczonego na karcie oznaczającego koniec okresu waŝności karty lub do czasu utraty waŝności z innych przyczyn Bank nie ponosi odpowiedzialności za odmowę akceptacji karty przez punkt handlowo-usługowy, nieprawidłowe przeprowadzenie transakcji przez punkt handlowo-usługowy lub odmowę wypłaty gotówki w bankomacie z przyczyn zaleŝnych od Posiadacza karty. 2. Bank ma prawo odmówić dokonania transakcji w przypadku przekroczenia przyznanego limitu kredytowego lub w przypadku podejrzenia posługiwania się kartą przez osobę nieupowaŝnioną. 3. Bank zastrzega sobie prawo do kontaktowania się z Posiadaczem i/lub UŜytkownikiem karty w celu potwierdzenia dokonania lub próby dokonania transakcji Karta jest kartą płatniczą kredytową, co oznacza, Ŝe limit karty jest odnawialnym limitem kredytowym. 2. KaŜda transakcja dokonana przy uŝyciu karty głównej i/lub dodatkowej lub związana z posługiwaniem się kartą zmniejsza dostępny limit karty. 3. Odsetki i opłaty naliczone zgodnie z Komunikatem zmniejszają dostępny limit karty w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego i powiększają całkowite zadłuŝenie, z zastrzeŝeniem ust Dostępny limit karty zmniejszany jest: 1) bezpośrednio po naliczeniu opłaty, prowizji lub odsetek, 2) w dniu dokonania transakcji kartą lub w dniu zaksięgowania na rachunku karty transakcji dokonanej kartą. 5. Karta główna i wydane do niej karty dodatkowe funkcjonują w ramach jednego limitu kredytowego. 6. Dzienny limit wypłat gotówkowych obowiązuje niezaleŝnie dla kaŝdej karty głównej i dodatkowej. 7. Transakcje gotówkowe mogą być dokonywane do wysokości dostępnego limitu kredytowego, z ograniczeniem dziennego limitu wypłat gotówki. 15 Posiadacz/UŜytkownik karty moŝe w telefonicznym biurze obsługi klienta, w bankomatach Banku oraz innych instytucji oferujących taką funkcjonalność sprawdzić wysokość dostępnego limitu karty Posiadacz karty jest zobowiązany do kontroli wysokości swojego aktualnego zadłuŝenia. Łączna kwota zadłuŝenia z tytułu dokonanych transakcji, naliczonych opłat, prowizji i odsetek nie powinna spowodować przekroczenia przyznanego limitu kredytowego. 2. W przypadku wystąpienia przekroczenia przyznanego limitu kredytowego na rachunku karty, Posiadacz karty jest zobowiązany do niezwłocznego dokonania spłaty kwoty, o którą został przekroczony limit, bez otrzymania wezwania ze strony Banku, a Bank ma prawo do zablokowania wszystkich kart wydanych do rachunku karty do czasu spłaty zadłuŝenia Bank ma prawo do obniŝenia, bez zgody Posiadacza karty, przyznanego limitu karty i/lub dziennego limitu wypłat gotówkowych oraz zablokowania moŝliwości dokonywania transakcji wszystkimi kartami wydanymi do rachunku karty w przypadku: 1) naruszenia przez Posiadacza karty postanowień Regulaminu lub Umowy karty, 2) nieterminowej spłaty naleŝności z tytułu Umowy karty lub innych produktów kredytowych posiadanych przez Posiadacza karty w Banku, 3) stwierdzenia zagroŝenia nieterminowej spłaty naleŝności z tytułu Umowy karty lub innych produktów kredytowych posiadanych przez Posiadacza karty w Banku m.in. z powodu utraty lub zmniejszenia zdolności kredytowej lub wystąpienia przeterminowania z tytułu produktów kredytowych posiadanych w innych bankach. 2. Działania Banku opisane w ust. 1 poprzedzone są decyzją Banku podjętą na podstawie m.in. analizy terminowości spłaty zadłuŝenia w Banku, analizy bieŝącej zdolności kredytowej Posiadacza karty, danych z Biura Informacji Kredytowej, Biura Informacji Gospodarczej oraz dokumentów dostarczonych przez Posiadacza karty na wniosek Banku. 3. W celu podwyŝszenia przyznanego limitu kredytowego, dziennego limitu wypłat gotówki i/lub odblokowania kart wydanych do rachunku, Posiadacz karty zobowiązany jest do postępowania zgodnie z postanowieniami 18 ust. 1 oraz

5 1. W okresie obowiązywania Umowy karty Posiadacz karty głównej moŝe wystąpić pisemnie lub telefonicznie o zmianę przyznanego limitu kredytowego. 2. Bank zastrzega sobie prawo do uzaleŝnienia realizacji dyspozycji podwyŝszenia przyznanego limitu kredytowego Umowy karty na kolejny okres od wyniku weryfikacji: 1) przedłoŝonych przez klienta na wniosek Banku dodatkowych dokumentów potwierdzających wysokość i źródło aktualnie osiąganych dochodów i/lub 2) danych klienta w zakresie zdolności kredytowej. 3. Zmniejszenie przyznanego limitu kredytowego na wniosek Posiadacza karty następuje najpóźniej czternastego dnia roboczego po wpłynięciu do Banku wniosku o zmniejszenie limitu kredytowego. 4. W ciągu 14 dni od daty złoŝenia przez Posiadacza karty wniosku o podwyŝszenie wysokości przyznanego limitu kredytowego (wraz z dodatkowymi dokumentami, w przypadku ich zaŝądania przez Bank) Bank przeprowadza następujące czynności: 1) rozpatruje wniosek o zmianę wysokości limitu kredytowego, 2) w przypadku pozytywnej decyzji Bank udostępnia Posiadaczowi karty limit kredytowy w zmienionej wysokości. 5. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy podwyŝszenia przyznanego limitu kredytowego. 6. Informację o podwyŝszeniu przyznanego limitu kredytowego lub odmowie dokonania podwyŝszenia tego limitu Bank przesyła do Posiadacza karty na comiesięcznym wyciągu z rachunku karty lub odrębną korespondencją. 7. Bank moŝe podwyŝszyć wysokość przyznanego limitu kredytowego, informując niezwłocznie Posiadacza karty o tym fakcie. Zmiana przyznanego limitu kredytowego nie wiąŝe się z naliczeniem Ŝadnych opłat ani prowizji na rachunku karty. Posiadacz karty moŝe wnioskować o zmianę przyznanego limitu kredytowego zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 1. Rozdział IV Zasady rozliczeń IV.1. ObciąŜanie rachunku karty i limitu karty Transakcje dokonywane przy uŝyciu Kart realizowane są w walucie kraju, w którym zostały dokonane, z zastrzeŝeniem ust Transakcje internetowe autoryzowane u Akceptantów mających siedzibę poza granicami Polski są traktowane jak Transakcje zagraniczne, niezaleŝnie od wybranej waluty transakcji. W przypadku transakcji autoryzowanych w PLN u Akceptanta, którego siedziba znajduje się za granicą, rozliczenie Transakcji przez Bank następuje w PLN. 3. U Akceptanta, u którego dopuszcza się dokonanie wyboru waluty transakcji, Posiadacz karty moŝe zostać poproszony o wybór waluty transakcji z dostępnej listy walut, 4. JeŜeli Posiadacz karty dokona zakupu towaru/usługi w walucie obcej, a następnie zwróci towar/usługę, Posiadacz karty ponosi odpowiedzialność za ewentualne powstałe z tego tytułu róŝnice kursowe. 5. ObciąŜenie Rachunku z tytułu rozliczenia Transakcji, opłat i prowizji dokonywane jest z datą księgowania. 6. ObciąŜanie rachunku karty z tytułu rozliczania transakcji, opłat i innych naleŝności związanych z uŝywaniem karty odbywa się w złotych. 7. Transakcje dokonane za granicą w innej walucie niŝ EUR przeliczane są przez VISA/MasterCard na EUR w oparciu o kurs VISA/MasterCard, a następnie przeliczane są na złote po kursie sprzedaŝy dewiz obowiązującym w Banku w dniu obciąŝenia rachunku karty transakcją. Aktualny kurs waluty udostępniony jest na stronach internetowych: Visa MasterCard, 8. ObciąŜenie rachunku karty opłatami z tytułu ubezpieczeń jest traktowane jak obciąŝenie z tytułu dokonanych transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. 9. Od dnia aktywowania karty do momentu spłaty zadłuŝenia z tytułu kredytu ratalnego, o ile stanowi tak umowa kredytu ratalnego, w przypadku braku spłaty raty kredytu ratalnego w dniu jej wymagalności, rachunek karty w terminie spłaty jest obciąŝany kwotą miesięcznej raty kredytu ratalnego. 10. W przypadku transakcji w walucie innej niŝ waluta Rachunku autoryzowanych przy uŝyciu Kart do wartości transakcji doliczana jest automatycznie opłata za przewalutowanie transakcji. Wysokość tej opłaty podana jest na wyciągu z rachunku karty. 11. Uznanie rachunku karty następuje z datą waluty z dnia roboczego w którym uznanie rachunku faktycznie nastąpiło. IV.2. Opłaty, prowizje, oprocentowanie Bank nalicza odsetki od dnia zaksięgowania operacji, w tym równieŝ transakcji na rachunku karty, do dnia zaksięgowania całkowitej spłaty zadłuŝenia. 2. Odsetki naliczane są według zmiennej rocznej stopy oprocentowania. 3. Odsetki od transakcji bezgotówkowych nie są pobierane, jeśli całkowite zadłuŝenie określone w wyciągu zostało spłacone w terminie wskazanym na wyciągu. 4. W przypadku gdy w okresie kredytowania zmiana wysokości odsetek maksymalnych określonych przepisami prawa spowoduje, Ŝe wysokość oprocentowania przekroczy czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne), Bank obniŝy wysokość oprocentowania do wysokości odsetek maksymalnych w okresie tego przekroczenia. 5. Bank moŝe dokonać podwyŝszenia oprocentowania, jeŝeli w okresie od dnia zawarcia Umowy lub ostatniej zmiany oprocentowania, podwyŝszeniu ulegną przynajmniej dwa z niŝej wymienionych czynników, kaŝdy co najmniej o 5% wartości danego czynnika: 1) stawka WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, 2) stopa kredytu lombardowego NBP, 3) stopa redyskonta weksli NBP, 4) stopa referencyjna NBP, 5

6 5) stopa inflacji (wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podawanych przez GUS publikowany za okresy miesięczne). W przypadku podwyŝszenia oprocentowania Bank uwzględnia stopę inflacji publikowaną przez GUS wyłącznie za pełne miesiące kalendarzowe w okresie obowiązywania Umowy. 6. PodwyŜszenie oprocentowania nie moŝe przekroczyć średniej arytmetycznej wszystkich czynników,których wartość w danym okresie wzrosła co najmniej o 5 % wartości, powiększonej o 25% wyliczonej wartości. 7. Bank dokona obniŝenia oprocentowania, jeŝeli w okresie od dnia zawarcia Umowy lub ostatniej zmiany oprocentowania, obniŝeniu ulegną przynajmniej dwa z czynników wymienionych w ust.2, kaŝdy co najmniej o 5% wartości. 8. ObniŜenie oprocentowania nie moŝe przekroczyć średniej arytmetycznej wszystkich czynników, których wartość w danym okresie uległa obniŝeniu co najmniej o 5 % wartości, powiększonej o 25% wyliczonej wartości. 9. Ponadto Bank moŝe obniŝyć wysokość oprocentowania z pominięciem zasad, o których mowa w ust Aktualna stopa oprocentowania, o której mowa w ust.2, podawana jest na wyciągu z rachunku karty. 11. O zmianie stopy oprocentowania Bank powiadamia Posiadacza karty poprzez przesłanie informacji pocztą razem z najbliŝszym wyciągiem z rachunku karty lub przekazanie jej w formie elektronicznej. 12. Nowe stawki oprocentowania obowiązują od daty ich wprowadzenia Aktualne stawki opłat i prowizji oraz inne warunki korzystania z karty podawane są w Komunikacie stanowiącym załącznik do Regulaminu. 2. Bank zastrzega sobie prawo podwyŝszenia wysokości określonej prowizji lub opłaty w Komunikacie w okresie obowiązywania umowy, jeŝeli podwyŝszeniu ulegnie przynajmniej jeden z poniŝszych czynników o co najmniej 5 % wartości danego czynnika od ostatniej zmiany j tej prowizji lub opłaty: 1) stawka WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych, 2) stopa kredytu lombardowego NBP, 3) stopa redyskonta weksli NBP, 4) stopa referencyjna NBP, 5) stopa inflacji (stopa inflacji - wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez GUS za okresy miesięczne; w przypadku podwyŝszania prowizji lub opłat Bank uwzględnia stopę inflacji publikowaną przez GUS za pełne miesiące kalendarzowe w okresie obowiązywania umowy). PodwyŜszenie wyŝej wymienionej prowizji lub opłaty w wyniku zmiany wyŝej wymienionego czynnika nie moŝe przekroczyć trzykrotności w stosunku do dotychczasowej wysokości. W przypadku podwyŝszenia prowizji lub opłaty, których wysokość do tej pory wynosiła: 1) - prowizja lub opłata w wyniku podwyŝszenia nie moŝe przekroczyć 20, 2) 0 % - prowizja lub opłata w wyniku podwyŝszenia nie moŝe wynosić więcej niŝ 2%. 3. Ponadto Bank zastrzega sobie prawo adekwatnej zmiany Komunikatu polegającej na podwyŝszeniu wysokości prowizji i opłat oraz wprowadzeniu nowych prowizji i opłat w okresie obowiązywania umowy jeŝeli zmianie ulegnie przynajmniej jeden z czynników: 1) wysokość kosztów operacji i usług ponoszonych przez Bank związanych z obsługą produktu, którego dotyczy nowa lub podwyŝszana prowizja i opłata, 2) wysokość kosztów związanych z wdroŝeniem decyzji i zaleceń organów nadzorujących działalność Banku, mających wpływ na koszty ponoszone przez Bank związane z obsługą produktu którego dotyczy nowa lub podwyŝszana prowizja i opłata, 4. Za nowe prowizje i opłaty uwaŝa się równieŝ te prowizje i opłaty, w stosunku do których ustalono w dotychczasowej Taryfie wysokość lub 0%. 5. Bank moŝe obniŝyć wysokość prowizji i opłat z pominięciem zasad dotyczących ich podwyŝszenia, o których mowa w ust Bank moŝe uzgodnić indywidualnie z Klientem zmianę wysokości prowizji i opłat, oraz wprowadzenie nowych prowizji i opłat w okresie obowiązywania umowy z pominięciem zasad określonych w ust O zmianie wysokości opłat lub prowizji określonych w Komunikacie Posiadacz karty jest powiadamiany, z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie informacji o ww. zmianie pocztą lub przekazanie jej w formie elektronicznej. Informacja ta moŝe być przesłana razem z wyciągiem z rachunku karty Brak sprzeciwu Posiadacza karty wobec proponowanych zmian, zgłoszonego Bankowi przed ich wejściem w Ŝycie, jest równoznaczne z wyraŝeniem na nie zgody. 8. Posiadacz karty ma prawo przed datą wejścia w Ŝycie proponowanych zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. 9. W przypadku, gdy Posiadacz karty zgłosi sprzeciw zgodnie z ust. 3, ale nie dokona wypowiedzenia umowy ramowej, umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w Ŝycie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat. IV.3. Cykl rozliczeniowy Miesięczny cykl rozliczeniowy kończy się w dniu miesiąca, który wskazał Posiadacz karty, wnioskując o przyznanie mu karty lub w przypadku gdy Posiadacz karty nie wskazał tego dnia, dzień miesiąca zostanie określony przez Bank. Posiadacz karty moŝe wskazać jeden dzień z listy udostępnionych dni. 2. Po zakończeniu cyklu rozliczeniowego Bank przesyła wyciąg z rachunku karty listem zwykłym na wskazany przez Posiadacza karty adres korespondencyjny w kraju. 6

7 3. Zmiana terminu sporządzania wyciągu wskazanego pierwotnie przez Posiadacza karty dokonywana jest przez Bank po jej telefonicznym lub pisemnym zgłoszeniu przez Posiadacza karty. Szczegółowe postanowienia dotyczące trybu składania i rozpatrywania reklamacji W razie zaistnienia niezgodności w wyciągu z rachunku, Posiadacz karty jest zobowiązany do zgłoszenia tej niezgodności bankowi w terminie 14 dni od dnia otrzymania wyciągu. Posiadacz karty jest zobowiązany zgłosić w jednostce Banku fakt nieotrzymania wyciągu z rachunku karty najpóźniej do ostatniego dnia roboczego miesiąca, którego dotyczy wyciąg. 2. Posiadacz karty jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienaleŝycie wykonanych Transakcjach. 3. Posiadacz karty ma prawo do reklamacji Transakcji dokonanych przy uŝyciu Karty, budzących wątpliwość lub związanych z funkcjonowaniem Karty. 4. Reklamacje mogą być składane: 1) osobiście w Placówce Banku, 2) telefonicznie pod numerami: (z telefonu stacjonarnego), (z zagranicy / z telefonu komórkowego) 3) poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej: 4) przez serwis bankowości elektronicznej (dotyczy wyłącznie Klientów posiadających dostęp do serwisu), 5) w formie pisemnej na adres: Bank Zachodni WBK S.A. Giełdowa 7/9, Warszawa lub adres dowolnej jednostki organizacyjnej Banku. Adresy dostępne są na stronie internetowej 5. Posiadacz karty otrzyma na Ŝyczenie potwierdzenie złoŝenia reklamacji: 1) w dowolnej jednostce Banku jeŝeli reklamacja została złoŝona osobiście przez Posiadacza; 2) na adres mailowy bądź listownie jeŝeli reklamacja została złoŝona telefonicznie za pośrednictwem infolinii Banku; 6. Do reklamacji transakcyjnej powinny być dołączone stosowne dokumenty w postaci kopii ewentualnych rachunków, potwierdzeń generowanych podczas realizacji transakcji lub wszelkie innego rodzaju dokumenty związane z transakcją; 7. Dopuszcza się złoŝenie reklamacji do 13 miesiąca wstecz względem dnia, podczas którego dokonana została reklamowana transakcja. 8. ZłoŜenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku spłaty zadłuŝenia w wysokości co najmniej minimalnej kwoty spłaty najpóźniej do dnia ostatecznego terminu spłaty. 9. W przypadku reklamacji transakcyjnej Bank ciągu 14 dni od przyjęcia reklamacji rozpoczyna postępowanie reklamacyjne. 10. W przypadku uznania zasadności reklamacji transakcyjnej Bank niezwłocznie uznaje rachunek: 1) kwotą reklamowanej transakcji, 2) kwotą odsetek, które liczone są według stopy procentowej właściwej dla rachunku, za okres od dnia obciąŝenia rachunku reklamowana kwotą do dnia poprzedzającego uznanie rachunku, 3) kwotą opłat i/lub prowizji, jakie zostały naliczone z tytułu dokonania reklamowanej transakcji. 11. W przypadku, gdy reklamacja transakcyjna nie moŝe być rozpatrzona z przyczyn technicznych i/lub z przyczyn niezaleŝnych od banku, w ciągu 14 dni Bank przesyła na adres korespondencyjny Posiadacza karty informację zawierającą: 1) powiadomienie o rozpoczęciu przez Bank postępowania reklamacyjnego, 2) przewidywany czas zakończenia postępowania reklamacyjnego 12. W przypadku uznania reklamacji transakcyjnej za niezasadną Bank przesyła informację o braku zasadności reklamacji pisemnie na adres korespondencyjny lub poprzez serwis bankowości elektronicznej (dotyczy wyłącznie Klientów posiadających dostęp do serwisu), adres poczty elektronicznej podany przez Klienta lub telefonicznie na numer telefonu. 13. W przypadku reklamacji transakcyjnej dokonanej przez osoby nieuprawnione (np. kradzieŝ, zgubienie Karty) Bank moŝe zaŝądać od Posiadacza karty potwierdzenia złoŝenia zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa organom ścigania, który dołączy do reklamacji. 14. Bank moŝe warunkowo uznać rachunek reklamowaną kwota w trakcie toczącego się postępowania reklamacyjnego, a następnie ponownie obciąŝyć rachunek tą kwotą w przypadku stwierdzenia braku zasadności reklamacji, w szczególności jeŝeli transakcja była nie autoryzowana przez Posiadacza karty. O warunkowym uznaniu rachunku Bank przesyła na adres korespondencyjny Posiadacza karty stosowne powiadomienie. 15. Odpowiedź na reklamację nietransakcyjną zostanie udzielona przez Bank pisemnie, telefonicznie, w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niŝ w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi moŝe zostać wydłuŝony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Posiadaczowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. 16. W przypadku składania reklamacji za pośrednictwem pełnomocnika konieczne jest załączenie stosownego pełnomocnictwa. 17. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego Bank moŝe zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację i pisemne potwierdzenie dokumentów reklamacyjnych zebranych w trakcie procesu rozpatrywania reklamacji. 18. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. 19. Klient moŝe zwrócić się o bezpłatną pomoc prawną do Miejskich lub Powiatowych Rzeczników Konsumenta. 20. Spory pomiędzy Klientem a Bankiem mogą być rozstrzygane polubownie przed Arbitrem Bankowym przy Związku Banków Polskich, o ile wartość przedmiotu sporu nie jest wyŝsza niŝ Do rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonaniem Umowy, właściwy będzie wyłącznie sąd polski według właściwości ogólnej. 7

8 IV.4. Spłata zadłuŝenia Po zakończeniu cyklu rozliczeniowego Posiadacz karty jest zobowiązany do dokonania spłaty zadłuŝenia w wysokości co najmniej minimalnej kwoty spłaty, z zastrzeŝeniem ust. 5. Spłata powinna być dokonana najpóźniej do dnia wskazanego jako termin spłaty, z zastrzeŝeniem ust Spłata zadłuŝenia powinna zostać dokonana poprzez wpłatę na rachunek wskazany na wyciągu z rachunku karty. 3. Minimalna kwota spłaty zostaje wyliczona jako część całkowitego zadłuŝenia na dzień sporządzenia wyciągu powiększona o kwotę naliczonych w danym cyklu rozliczeniowym opłat, prowizji i odsetek, z zastrzeŝeniem ust JeŜeli wysokość całkowitego zadłuŝenia na dzień generowania wyciągu z rachunku karty nie przekracza kwoty 15 złotych, to minimalna kwota spłaty w danym cyklu rozliczeniowym przyjmie wartość zerową. 5. Opóźnienie w dostarczeniu lub nieotrzymanie wyciągu nie zwalnia Posiadacza karty z obowiązku dokonania spłaty określonej w ust. 1. Informacje na temat stanu całkowitego zadłuŝenia i wysokości minimalnej kwoty spłaty naleŝy w takim przypadku uzyskać w telefonicznym biurze obsługi klienta pod numerami telefonów podanymi na rewersie karty i w materiałach marketingowych; działania takie Posiadacz karty powinien wykonać w kaŝdym przypadku, kiedy przesyłki zawierającej wyciąg nie otrzyma w terminie 7 dni od daty wystawiania wyciągów. 6. Spłaty, o których mowa w ust.1, są zaksięgowane w następującej kolejności: 1) opłaty i prowizje naliczone zgodnie z Komunikatem z wyłączeniem opłat z tytułu ubezpieczeń karty, 2) naliczone odsetki, 3) transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonane kartą, opłaty z tytułu ubezpieczeń karty oraz - o ile tak stanowi umowa kredytu ratalnego - zadłuŝenie z tytułu obciąŝenia rachunku karty związanego z nieterminową obsługą kredytu ratalnego Posiadacz karty w dowolnym momencie ma prawo dokonać spłaty całkowitego zadłuŝenia. 2. Spłata całkowitego zadłuŝenia wskazanego na wyciągu za ostatni okres rozliczeniowy w terminie określonym w 24 ust. 1 powoduje brak obciąŝenia rachunku kredytowego z tytułu odsetek od transakcji bezgotówkowych dokonanych w okresie rozliczeniowym, którego dotyczy wyciąg. 3. W przypadku gdy Posiadacz rachunku kredytowego nie dokona spłaty całkowitego zadłuŝenia w terminie określonym w 24 ust. 1, wszystkie transakcje gotówkowe i bezgotówkowe dokonane w ostatnim okresie rozliczeniowym są oprocentowane zgodnie z oprocentowaniem podanym na wyciągu. IV.5. Odnawialność limitu karty Dostępny limit kredytowy jest powiększany o kwotę dokonanej spłaty zadłuŝenia. 2. JeŜeli kwota spłaty zadłuŝenia jest wyŝsza od aktualnego całkowitego zadłuŝenia, środki przekraczające to zadłuŝenie zasilają rachunek karty na poczet przyszłego zadłuŝenia i są nieoprocentowane. 3. Dostępny limit karty odnawiany jest niezwłocznie po uznaniu rachunku karty, nie później niŝ w następnym dniu roboczym następującym po zarejestrowaniu przez Bank kwoty spłaty zadłuŝenia na rachunku karty. IV.6. Opóźnienia w spłacie W przypadku niespełnienia przez Posiadacza karty warunku określonego w 24 ust. 1 Bank moŝe dokonać prolongaty terminu spłaty. Posiadacz karty wyraŝa zgodę na automatyczną prolongatę terminu spłaty o 4 dni kalendarzowe liczone od terminu spłaty. W okresie prolongaty spłaty Bank nie nalicza odsetek za opóźnienie. Minimalna kwota spłaty nie ulega zmianie. Przesunięciu ulega termin spłaty wskazany na wyciągu, co powoduje skutek określony w 25 ust. 2. Za przesunięcie terminu spłaty zostaje naliczona opłata za prolongatę terminu spłaty, której aktualna wysokość podawana jest w Komunikacie. 2. W przypadku braku spłaty minimalnej kwoty spłaty Bank zastrzega sobie prawo do podejmowania względem Posiadacza czynności windykacyjnych zmierzających do uregulowania naleŝności. Bank moŝe podejmować następujące czynności windykacyjne podlegające opłatom: upomnienia przez SMS wysyłane na numer wskazany przez Posiadacza, upomnienie telefoniczne, przygotowanie i wysłanie monitu, wizytę windykatora, zlecenie czynności windykacyjnych zewnętrznej firmie windykacyjnej. Za kaŝdą z czynności windykacyjnych Bank nalicza opłaty w wysokości określonej w Komunikacie, przy czym Bank jest uprawniony do wysłania do Posiadacza karty w danym miesiącu kalendarzowym: maksymalnie dwóch wiadomości SMS, czterech upomnień telefonicznych, dwóch korespondencji upominawczych oraz zlecenia przeprowadzenia dwóch wizyt windykatora i jeden raz przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej. Za czynności ponad ustalone limity opłaty nie będą pobierane. 3. Nieuregulowana kwota zaległej minimalnej kwoty spłaty jest dodawana w kolejnym wyciągu za następny cykl rozliczeniowy do wymagalnej minimalnej kwoty spłaty za kolejny cykl rozliczeniowy. 4. Niedokonanie zaległej spłaty w terminie wskazanym w kolejnym wyciągu z rachunku karty powoduje zablokowanie wszystkich kart wydanych do rachunku karty. Za taką czynność zostaje naliczona opłata, której aktualna wysokość podawana jest w Komunikacie. 8

9 5. Odblokowanie karty następuje niezwłocznie po uregulowaniu minimalnej kwoty spłaty w wysokości i terminie wynikającym z aktualnego wyciągu z rachunku karty. 6. JeŜeli Posiadacz karty nie ureguluje minimalnej kwoty spłaty w terminie spłaty, o której mowa w ust. 4, Bank moŝe wypowiedzieć Umowę karty. 7. Do Posiadacza karty wysyłane jest warunkowe wypowiedzenie Umowy karty. Wypowiedzenie Umowy karty skutkuje jej rozwiązaniem z wyłączeniem przypadku, gdy w dacie doręczenia wypowiedzenia naleŝność jest uregulowana. 8. Dokonanie w wyznaczonym terminie wpłaty kwoty określonej w wypowiedzeniu warunkowym spowoduje nieskuteczność tego wypowiedzenia. 9. Brak wpłaty zaległej kwoty w terminie podanym w wypowiedzeniu warunkowym spowoduje, Ŝe po upływie dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia kwota całkowitego zadłuŝenia stanie się wymagalna. 10. W przypadku gdy kwota całkowitego zadłuŝenia stanie się wymagalna, Bank zastrzega kartę. Rozdział V Ochrona karty Posiadacz/UŜytkownik karty jest zobowiązany do: 1) przechowywania i ochrony karty, jej numeru oraz daty waŝności, PIN oraz numeru CVV2 z zachowaniem naleŝytej staranności, 2) nie przechowywania karty razem z PIN, 3) nie udostępniania karty, jej numeru lub daty waŝności, PIN lub/i numeru CVV2 osobom nieuprawnionym za wyjątkiem sytuacji gdy ujawnienie danych jest konieczne w celu dokonania transakcji lub w przypadku zgłoszenia faktu zniszczenia, zgubienia lub kradzieŝy karty, 4) zabezpieczenia karty, PIN oraz numeru CVV2 przed utratą, kradzieŝą oraz zniszczeniem 5) uŝywania karty zgodnie z jej przeznaczeniem. 6) niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty lub zniszczenia karty. 2. Karta powinna być zwrócona na kaŝde Ŝądanie Banku. 3. W okresie waŝności karty Bank ma prawo dokonać jej wymiany na nową Posiadacz karty ponosi pełną odpowiedzialność za Transakcje dokonane przy uŝyciu wszystkich Kart wydanych do jego Rachunku. 2. Posiadacza karty obciąŝają Transakcje dokonane przez osoby, którym udostępnił Kartę lub dane Karty, w celach innych niŝ autoryzowanie Transakcji przez Posiadacza karty, lub ujawnił numer PIN do Karty. 3. Posiadacza karty głównej obciąŝają nieautoryzowane transakcje dokonane z uŝyciem karty do kwoty stanowiącej równowartość w złotych 150 EUR (według średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w dniu wykonania transakcji), jeśli nieautoryzowana Transakcja jest skutkiem: 1) posłuŝenia się kartą utraconą albo skradzioną Posiadaczowi karty lub, 2) przywłaszczenia karty lub jej nieuprawnionego uŝycia w wyniku naruszenia przez Posiadacza karty obowiązków polegających na podejmowaniu niezbędnych środków słuŝących zapobieŝeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń Karty, w tym na przechowywaniu Karty z zachowaniem naleŝytej staranności oraz nieudostępnianiu jej osobom trzecim. 4. Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane Transakcje w pełnej wysokości, jeŝeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem raŝącego niedbalstwa naruszenia, co najmniej jednego z następujących obowiązków: 1) korzystania z Karty zgodnie z Umową/Umową Karty oraz Regulaminem, 2) zgłaszania niezwłocznie Bankowi stwierdzenia utraty, kradzieŝy, przywłaszczenia albo nieuprawnionego uŝycia Karty lub nieuprawnionego dostępu do Karty. 5. Posiadacza karty obciąŝają wszystkie transakcje w okresie obowiązywania Umowy, nawet jeśli rozliczenie transakcji nastąpiło po zmianie statusu karty tj. po zastrzeŝeniu, zablokowaniu, jak równieŝ po wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy. 6. Po dokonaniu zgłoszenia, zgodnie z 30 ust.1 Posiadacz karty nie odpowiada za autoryzowane transakcje płatnicze, chyba Ŝe Posiadacz karty doprowadził umyślnie do nieautoryzowanej transakcji. Zablokowanie i ZastrzeŜenie Karty Fakt utraty karty (w tym zagubienia, kradzieŝy), jej przywłaszczenia albo nieuprawnionego uŝycia karty w tym danych karty - lub teŝ nieuprawnionego dostępu, Posiadacz karty ma obowiązek niezwłocznie zgłosić osobiście lub telefonicznie podając swoje dane osobowe umoŝliwiające potwierdzenie toŝsamości, np. imię i nazwisko, miejsce utraty karty (kraj) oraz inne potrzebne dane, jednej z niŝej podanych jednostek: 1) Infolinii Banku, 2) dowolnej Jednostce Banku. 2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust.1 jest równoznaczne z zastrzeŝeniem Karty i pociąga za sobą utratę moŝliwości dalszego dokonywania transakcji przy uŝyciu tej Karty. 3. W wyjątkowych sytuacjach fakt utraty karty moŝe zostać zgłoszony przez osoby trzecie, po udzieleniu informacji identyfikujących Posiadacza karty wymaganych przez osobę przyjmującą zgłoszenie utraty karty. 4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 3 jest równoznaczne z zablokowaniem karty do momentu zgłoszenia osobistego Posiadacza karty. 9

10 5. Karta zastrzeŝona, w tym karta odnaleziona, która została wcześniej zastrzeŝona, nie moŝe być ponownie uŝyta. Posiadacz karty powinien niezwłocznie zwrócić kartę zastrzeŝoną do najbliŝszej jednostki Banku lub ją zniszczyć poprzez uszkodzenie paska magnetycznego i mikroprocesora. 6. Posiadacz karty jest zobowiązany do niezwłocznego zastrzeŝenia karty w jednostce Banku, poprzez infolinię lub w placówce dowolnego banku uczestniczącego odpowiednio w systemie Visa lub w systemie MasterCard w przypadku: 1) utraty karty, 2) podejrzenia uzyskania dostępu do danych karty, w tym kodu PIN przez osoby nieuprawnione, 3) stwierdzenia nieuprawnionych transakcji dokonanych z wykorzystaniem karty. 7. Bank potwierdza przyjęcie zastrzeŝenia karty. 8. W miejsce karty zastrzeŝonej Bank wydaje nową kartę, o ile Posiadacz rachunku nie złoŝy rezygnacji z jej wydania. 9. Ponowne wydanie karty, o którym mowa w ust. 8, następuje w ramach obowiązującej Umowy. 10. Bank moŝe odmówić ponownego wydania karty lub wydać kartę ze zmniejszonym limitem karty i/lub dziennym limitem transakcyjnym, w szczególności gdy zachodzi podejrzenie działania przestępczego przy uŝyciu karty. 11. Karty odzyskanej, wcześniej zgłoszonej jako utracona, nie moŝna uŝywać. Posiadacz karty jest zobowiązany zniszczyć kartę w sposób trwały, uniemoŝliwiający dalsze posługiwanie się kartą. Za skutki niedopełnienia tego obowiązku odpowiedzialność ponosi Posiadacz karty Bank ma prawo do zablokowania lub zastrzeŝenia karty w następujących przypadkach: 1) z uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem karty, w tym w przypadku: zaistnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez Posiadacza karty przestępstwa w związku z uzyskaniem bądź uŝywaniem karty w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty, 2) w związku z podejrzeniem nieuprawnionego uŝycia karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji płatniczej, w tym w przypadku: zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, Ŝe informacje zawarte na karcie zostały lub mogły zostać pozyskane przez osoby nieuprawnione, podejrzenia popełnienia przestępstwa przez osoby trzecie związanego z kartą a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania karty lub wejścia przez osoby trzecie w posiadanie danych dotyczących karty, zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, Ŝe kartą moŝe posłuŝyć się osoba nieuprawniona. 2. Posiadacz karty zostanie powiadomiony przez Bank o zastrzeŝeniu/zablokowaniu telefonicznie lub w formie przesyłki pocztowej wysyłanej na jego adres do korespondencji bądź w inny dostępny dla Posiadacza karty sposób komunikacji, chyba, Ŝe przekazanie informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione z mocy prawa. 3. Bank ma prawo do zastrzeŝenia karty równieŝ w następujących przypadkach: 1) rezygnacji z uŝywania karty, 2) wymiany karty na nową, 3) uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia karty, 4) utraty zdolności do czynności prawnych przez Posiadacza karty, 5) śmierci Posiadacza karty. 4. Na wniosek Posiadacza karty, Bank moŝe zastrzec wszystkie karty wydane do danego rachunku. 5. W przypadku zastrzeŝenia karty Posiadacz karty zobowiązany jest do zniszczenia karty poprzez uszkodzenie paska magnetycznego i mikroprocesora (o ile karta nie została utracona). V.1. Ubezpieczenia Posiadacz karty po wyraŝeniu zgody moŝe przystąpić do ochrony ubezpieczeniowej w zakresie określonym w ogólnych warunkach ubezpieczenia po spełnieniu warunków tam określonych. 2. Z tytułu udzielonej przez zakład ubezpieczeń ochrony ubezpieczeniowej, Bank nalicza opłaty w dniu wystawienia wyciągu w wysokości określonej w Komunikacie. 3. Posiadacz karty moŝe być objęty ubezpieczeniem pakietowym oferowanym przez TUiR WARTA SA w zakresie: 1) nieupowaŝnionego uŝycia karty do wysokości 150 EUR, 2) rabunku gotówki wypłaconej z bankomatu w czasie 15 godzin od zgłoszenia kradzieŝy do wysokości 100otych, 3) rabunku karty/dokumentów do wysokości 30otych, o ile nie odstąpił od ubezpieczenia w trakcie trwania Umowy karty. 4. Posiadacz karty moŝe w trakcie trwania Umowy karty pisemnie lub telefonicznie zrezygnować z ubezpieczenia. Rozdział VI Wznowienie karty 33 10

11 1. NiezłoŜenie przez Posiadacza karty pisemnej rezygnacji ze wznowienia karty jest jednoznaczne z deklaracją zgody na jej wznowienie i obciąŝenie związanymi z tym kosztami. Posiadacz karty winien dostarczyć rezygnację do Banku do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym upływa termin waŝności karty pod rygorem wznowienia karty, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 2. ZłoŜenie rezygnacji ze wznowienia karty głównej przez Posiadacza karty oznacza jednocześnie rezygnację ze wznowienia kart dodatkowych. 3. Decyzję o wznowieniu karty na kolejny okres waŝności podejmuje Bank. Pozytywna decyzja dotycząca wznowienia karty będzie podjęta w stosunku do Posiadacza karty, którego karta w momencie dokonywania analizy przez Bank nie jest zablokowana lub zastrzeŝona. 4. Po wznowieniu karty numer karty i PIN nie ulegają zmianie. 5. Po odebraniu wznowionej karty Posiadacz/UŜytkownik karty powinien zniszczyć kartę poprzednią poprzez mechaniczne uszkodzenie lub przecięcie paska magnetycznego w sposób uniemoŝliwiający dalsze korzystanie. Nieotrzymanie przez Posiadacza karty nowej karty w terminie do ostatniego dnia miesiąca waŝności karty oznacza, Ŝe Bank nie wznowił karty na kolejny okres. 6. Posiadaczom kart, w stosunku do których Bank podejmuje decyzję o nie wznawianiu kart, po 30 dniach od daty wygenerowania wyciągu za ostatni miesiąc waŝności karty, przesyłane jest rozliczenie końcowe i wezwanie do zapłaty kwoty całkowitego zadłuŝenia, w ciągu 30 dni. ZadłuŜenie opóźnione 34 W przypadku wystąpienia zadłuŝenia opóźnionego Bank moŝe: 1) Podjąć czynności monitorowania zadłuŝenia opóźnionego, a w szczególności dokonania analizy i/lub zbadania zdolności kredytowej Posiadacza rachunku. 2) Podjąć oraz przygotowania monitu dotyczącego powstania zadłuŝenia czynności monitujące i windykacyjne, których zakres i wysokość naleŝnych za nie opłat określone są w Komunikacie i naliczyć odpowiednią opłatę określoną w Komunikacie,. 3) Potrącić kwotę zadłuŝenia opóźnionego wraz z wymagalnymi opłatami i prowizjami z innej swojej wierzytelności wobec Posiadacza rachunku, zgodnie z art Kodeksu Cywilnego, 4) Zablokować kartę główną i kartę dodatkową (jeŝeli została wydana) oraz naliczyć opłatę za zablokowanie karty określoną w Komunikacie (karta zostanie odblokowana po dokonaniu spłaty kwoty wymaganej w takim wypadku przez Bank), 5) Zastrzec kartę główną i kartę dodatkową (jeŝeli została wydana) i wypowiedzieć Umowę w całości lub w części dotyczącej karty oraz naliczyć odpowiednią opłatę określoną w Komunikacie, 6) Przekazać zadłuŝenie do windykacji przez podmiot zewnętrzny. Rozdział VII Wypowiedzenie Umowy karty 35 Posiadacz karty moŝe odstąpić od Umowy karty w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy Posiadacz moŝe wypowiedzieć Umowę w kaŝdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia poprzez złoŝenie pisemnego oświadczenia. 2. Wypowiedzenie Umowy moŝe zostać złoŝone w formie rezygnacji ze wznowienia karty (nie później niŝ w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym upływa termin waŝności karty). 3. Dopuszcza się wypowiedzenie przez Posiadacza Umowy za pośrednictwem infolinii. 4. Wypowiedzenie Umowy w formie innej niŝ rezygnacja ze wznowienia karty oznacza niezwłoczne zastrzeŝenie karty przez Bank. 5. Posiadacz karty jest zobowiązany zniszczyć kartę, o której mowa w ust. 4 w sposób trwały, uniemoŝliwiający dalsze posługiwanie się kartą. Za skutki niedopełnienia tego obowiązku odpowiedzialność ponosi Posiadacz karty Bank moŝe wypowiedzieć Umowę w części dotyczącej karty z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia i zastrzec kartę z następujących waŝnych powodów: 1) nieregulowania w terminie przez posiadacza karty zobowiązań wobec Banku, 2) wycofania usług z oferty Banku, 3) naruszania przez Posiadacza karty postanowień wynikających z Umowy oraz Regulaminu lub ogólnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących prowadzenia rachunków bankowych, 4) zmiany statusu dewizowego Posiadacza karty, 5) w ciągu 6 ostatnich miesięcy na rachunku karty nie została zarejestrowana Ŝadna operacja, 6) stwierdzone zostanie zagroŝenie terminowej spłaty zobowiązań Posiadacza karty głównej wobec Banku, 7) stwierdzone zostanie działanie przestępcze przy uŝyciu karty lub podejrzenie takiego działania. 2. Bank moŝe wypowiedzieć Umowę w części dotyczącej karty z zachowaniem 7-dniowego okresu wypowiedzenia i zastrzec kartę w przypadku zagroŝenia upadłością Posiadacza karty. 3. W przypadku określonym w ust 1 pkt. 7 oraz ust. 2 karta jest zastrzegana bezzwłocznie. 4. Posiadacz karty jest zobowiązany zniszczyć kartę, o której mowa w ust. 1 w sposób trwały, uniemoŝliwiający dalsze posługiwanie się kartą. 11

12 5. Wypowiedzenie przez jedną ze stron Umowy w części dotyczącej karty głównej oznacza wypowiedzenie Umowy w części dotyczącej karty dodatkowej (jeŝeli została wydana). 6. W przypadku wypowiedzenia Umowy w całości lub w części dotyczącej karty przez Bank, Posiadacz karty zobowiązany jest do spłaty całkowitego zadłuŝenia karty kredytowej w ciągu dwóch miesięcy JeŜeli Umowa karty została wypowiedziana przez Bank Posiadacz karty zobowiązany jest do spłaty całkowitego zadłuŝenia w ciągu dwóch miesięcy z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w 37 ust. 1 pkt JeŜeli Umowa karty została wypowiedziana przez Posiadacza karty lub zgodnie z 37 ust.1 pkt. 5, to ma on obowiązek spłacić całkowite zadłuŝenie w całości lub jeśli zadłuŝenie przekracza kwotę 100 PLN zgodnie z liczbą rat zgłoszoną w chwili wnioskowania o wydanie karty. O ile Posiadacz karty nie zgłosił wcześniej liczby rat do spłaty zadłuŝenia, kwota całkowitego zadłuŝenia obliczonego po wypowiedzeniu Umowy jest wymagana do spłaty w 12 ratach miesięcznych. Odsetki od zadłuŝenia spłacanego zgodnie z dostarczonym przez Bank harmonogramem spłat naliczane są zgodnie ze stawką oprocentowania aktualnie obowiązującą dla limitu kredytowego, a odsetki od zadłuŝenia przeterminowanego naliczane są w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Zmiana wysokości oprocentowania dla zadłuŝenia przeterminowanego będzie następowała odpowiednio do zmiany wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. 39 Bank zastrzega sobie prawo do zaliczenia nadpłaty na rachunku karty po wypowiedzeniu Umowy karty przez jedną ze stron na poczet spłaty innych zobowiązań zaciągniętych przez Posiadacza karty w Banku. Rozdział VIII Postanowienia końcowe Karta traci waŝność z powodu: 1) upływu terminu waŝności, 2) zniszczenia lub uszkodzenia, 3) śmierci Posiadacza karty głównej, 4) zastrzeŝenia na wniosek Posiadacza/UŜytkownika karty, 5) zastrzeŝenia karty na wniosek Banku lub śagiel, 6) wymiany karty na nową, 7) wypowiedzenia Umowy karty przez jedną ze stron. 2. Karta uniewaŝniona powinna zostać zniszczona przez Posiadacza karty poprzez mechaniczne uszkodzenie albo przecięcie paska magnetycznego lub zwrócona do Banku. 3. UniewaŜnienie karty nie zwalnia Posiadacza karty z obowiązku uregulowania wszelkich naleŝności wobec Banku z tytułu całkowitego zadłuŝenia KaŜda ze Stron Umowy karty zobowiązuje się do powiadomienia drugiej Strony o kaŝdej zmianie wskazanego w Umowie karty adresu, nazwiska lub firmy. Ponadto Posiadacz i UŜytkownik karty zobowiązują się do powiadomienia o zmianie telefonów i innych danych zawartych w Umowie karty lub we wniosku. Strona Umowy karty, która nie dokonała aktualizacji danych ujętych w Umowie karty, a w szczególności w zakresie danych adresowych, ponosi pełną odpowiedzialność za wszystkie wynikające z tego skutki. 2. Niezawiadomienie o powyŝszych zmianach powoduje, Ŝe oświadczenia i zawiadomienia Stron Umowy oraz UŜytkownika kierowane będą do pozostałych Stron Umowy według ostatnich danych i pod ostatni znany adres. 3. Za doręczoną uwaŝa się równieŝ korespondencję, która zostanie zwrócona do nadawcy w związku z jej nieodebraniem przez adresata z przyczyn leŝących po stronie adresata. 4. Adresem do doręczeń jest Bank Zachodni WBK S.A., Lublin, ul. T. Zana 39a Bank zastrzega sobie prawo dokonania zmian w Regulaminie. O wprowadzanych zmianach Bank kaŝdorazowo informuje Posiadacza rachunku. 2. Zawiadomienie o zmianach przesyłane jest Posiadaczowi rachunku w formie: 1) papierowej na adres korespondencyjny lub 2) elektronicznej poprzez KB24 - w przypadku udostępnienia Posiadaczowi rachunku bankowości elektronicznej KB Bank informuje o proponowanych zmianach postanowień umownych nie później niŝ 2 miesiące przed proponowana datą ich wejścia w Ŝycie. Brak sprzeciwu Posiadacza karty wobec proponowanych zmian, zgłoszonego Bankowi przed ich wejściem w Ŝycie, jest równoznaczne z wyraŝeniem na nie zgody. 4. Posiadacz karty ma prawo przed datą wejścia w Ŝycie proponowanych zmian, wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez ponoszenia opłat. 5. W przypadku, gdy Posiadacz karty zgłosi sprzeciw zgodnie z ust. 3, ale nie dokona wypowiedzenia Umowy, Umowa wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w Ŝycie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat. 12

13 43 W sprawach nieuregulowanych Umową karty zastosowanie mają niniejszy Regulamin oraz przepisy prawa powszechnie obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych, Prawo bankowe, Ustawa o kredycie konsumenckim, Prawo dewizowe i kodeks cywilny i przepisy w zakresie obrotu dewizowego. 13

14 Komunikat dla Posiadacza karty VISA Electron śagiel Plan A Opłata stała Opłata za prowadzenie rachunku karty Prowizje Prowizja za transakcje bezgotówkowe Prowizja za wypłatę gotówki Prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych 2% Parametry Limit karty Dzienny limit wypłat gotówki Minimalna kwota spłaty Okres bezodsetkowy Opłaty związane z dodatkowymi usługami Opłata z tytułu ubezpieczenia karty Opłata za ponowne wydanie karty z nowym PIN ZastrzeŜenie karty utraconej lub zgubionej Opłata za upomnienie przez SMS Opłata za upomnienie telefoniczne Opłata za duplikat wyciągu z rachunku karty Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji Opłata za przygotowanie i wysłanie monitu dotyczącego nieterminowej spłaty 4,0 / miesiąc 5% wypłacanej kwoty, nie mniej niŝ 5 zł minimalny: 50 maksymalny: do 50% przyznanego limitu, max % kwoty wykorzystanego kredytu i odsetek+ opłaty; nie mniej niŝ 3, do 54 dni 2,99 zł / miesiąc 1 zł (kaŝdorazowo) 25 zł (kaŝdorazowo) Opłata za prolongatę spłaty Opłata za wizytę windykatora Opłata za przekazanie naleŝności do zewnętrznej firmy windykacyjnej Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata za sporządzenie historii rachunku kredytowego Maksymalny limit miesięcznych opłaty windykacyjnych 1 29 zł PLN 10 Oprocentowanie Roczna stopa oprocentowania na dzień r. 16,00% Rzeczywista roczna stopa oprocentowania*) 18,31% *) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania została wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim. Do wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przyjęto następujące załoŝenia: - dostępny limit karty wynosi 8.00 i zostaje wykorzystany w pełni poprzez dokonanie jednej transakcji - data zarejestrowania tej transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą sporządzenia pierwszego wyciągu z rachunku karty - powstałe w ten sposób zadłuŝenie zostaje spłacone w ciągu 12 miesięcy - spłata zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji następuje w równych ratach; dodatkowo na bieŝąco spłacane są odsetki, które są naliczane od pozostałego do spłaty zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji - spłata zadłuŝenia następuje zawsze w dniu wskazanym na wyciągu z rachunku karty jako ostateczny termin spłaty - opłaty za wydanie (lub wznowienie) i obsługę karty pobierane są przez Bank z limitu karty w wysokości określonej w niniejszym Komunikacie. 1 Miesięcznie Bank jest uprawniony do wysłania do Kredytobiorcy dwóch wiadomości SMS, czterech upomnień telefonicznych, dwóch korespondencji upominawczych oraz zlecenia przeprowadzenia dwóch wizyt windykatora i jednego przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej na koszt Kredytobiorcy, z zastrzeŝeniem, Ŝe podjęcie kolejnych działań upominawczych następuje w przypadku stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i w dalszym ciągu widniejącego zadłuŝenia przeterminowanego. Za czynności ponad ustalone limity opłaty nie będą pobierane. Dodatkowo wprowadzone zostają limity częstotliwości pobieranych opłat pozwalające na obciąŝenie kosztem za czynności windykacji telefonicznej i SMS nie częściej niŝ co 3 dni i nie częściej niŝ co 5 dni dla pozostałych kosztów z uwzględnieniem relacji kosztu windykacji telefonicznej/sms do innego kosztu za czynności windykacyjne. 14

15 Komunikat dla Posiadacza karty VISA Electron śagiel Plan B Opłata stała Opłata za prowadzenie rachunku karty Prowizje Prowizja za transakcje bezgotówkowe Prowizja za wypłatę gotówki Prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych 2% Parametry Limit karty Dzienny limit wypłat gotówki Minimalna kwota spłaty Okres bezodsetkowy Opłaty związane z dodatkowymi usługami Opłata z tytułu ubezpieczenia karty Opłata za ponowne wydanie karty z nowym PIN ZastrzeŜenie karty utraconej lub zgubionej Opłata za upomnienie przez SMS Opłata za upomnienie telefoniczne Opłata za duplikat wyciągu z rachunku karty Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji Opłata za przygotowanie i wysłanie monitu dotyczącego nieterminowej spłaty 4,0 / miesiąc 5% wypłacanej kwoty, nie mniej niŝ 5 zł minimalny: 50 maksymalny: do 50% przyznanego limitu, max % kwoty wykorzystanego kredytu i odsetek+ opłaty; nie mniej niŝ 3, do 54 dni 2,99 zł / miesiąc 1 zł (kaŝdorazowo) 25 zł (kaŝdorazowo) Opłata za prolongatę spłaty Opłata za wizytę windykatora Opłata za przekazanie naleŝności do zewnętrznej firmy windykacyjnej Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata za sporządzenie historii rachunku kredytowego Maksymalny limit miesięcznych opłaty windykacyjnych 2 29 zł PLN Oprocentowanie Roczna stopa oprocentowania na dzień r. 16,00% Rzeczywista roczna stopa oprocentowania*) 18,31% *) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania została wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim. Do wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przyjęto następujące załoŝenia: - dostępny limit karty wynosi 8.00 i zostaje wykorzystany w pełni poprzez dokonanie jednej transakcji - data zarejestrowania tej transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą sporządzenia pierwszego wyciągu z rachunku karty - powstałe w ten sposób zadłuŝenie zostaje spłacone w ciągu 12 miesięcy - spłata zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji następuje w równych ratach; dodatkowo na bieŝąco spłacane są odsetki, które są naliczane od pozostałego do spłaty zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji - spłata zadłuŝenia następuje zawsze w dniu wskazanym na wyciągu z rachunku karty jako ostateczny termin spłaty - opłaty za wydanie (lub wznowienie) i obsługę karty pobierane są przez Bank z limitu karty w wysokości określonej w niniejszym Komunikacie Miesięcznie Bank jest uprawniony do wysłania do Kredytobiorcy dwóch wiadomości SMS, czterech upomnień telefonicznych, dwóch korespondencji upominawczych oraz zlecenia przeprowadzenia dwóch wizyt windykatora i jednego przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej na koszt Kredytobiorcy, z zastrzeŝeniem, Ŝe podjęcie kolejnych działań upominawczych następuje w przypadku stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i w dalszym ciągu widniejącego zadłuŝenia przeterminowanego. Za czynności ponad ustalone limity opłaty nie będą pobierane. Dodatkowo wprowadzone zostają limity częstotliwości pobieranych opłat pozwalające na obciąŝenie kosztem za czynności windykacji telefonicznej i SMS nie częściej niŝ co 3 dni i nie częściej niŝ co 5 dni dla pozostałych kosztów z uwzględnieniem relacji kosztu windykacji telefonicznej/sms do innego kosztu za czynności windykacyjne. 15

16 Komunikat dla Posiadacza karty VISA Electron śagiel Plan C Opłata stała Opłata roczna za prowadzenie rachunku karty Prowizje Prowizja za transakcje bezgotówkowe Prowizja za wypłatę gotówki Prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych 2% Parametry Limit karty Dzienny limit wypłat gotówki Minimalna kwota spłaty Okres bezodsetkowy Opłaty związane z dodatkowymi usługami Opłata z tytułu ubezpieczenia karty Opłata za ponowne wydanie karty z nowym PIN ZastrzeŜenie karty utraconej lub zgubionej Opłata za upomnienie przez SMS Opłata za upomnienie telefoniczne Opłata za duplikat wyciągu z rachunku karty Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji Opłata za przygotowanie i wysłanie monitu dotyczącego nieterminowej spłaty 29,0 5% wypłacanej kwoty, nie mniej niŝ 5 zł minimalny: 50 maksymalny: do 50% przyznanego limitu, max % kwoty wykorzystanego kredytu i odsetek+ opłaty; nie mniej niŝ 3, do 54 dni 2,99 zł / miesiąc 1 zł (kaŝdorazowo) 25 zł (kaŝdorazowo) Opłata za prolongatę spłaty Opłata za wizytę windykatora Opłata za przekazanie naleŝności do zewnętrznej firmy windykacyjnej Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata za sporządzenie historii rachunku kredytowego Maksymalny limit miesięcznych opłaty windykacyjnych 3 29 zł PLN Oprocentowanie Roczna stopa oprocentowania na dzień r. 16,00% Rzeczywista roczna stopa oprocentowania*) 17,86% *) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania została wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim. Do wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przyjęto następujące załoŝenia: - dostępny limit karty wynosi 8.00 i zostaje wykorzystany w pełni poprzez dokonanie jednej transakcji - data zarejestrowania tej transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą sporządzenia pierwszego wyciągu z rachunku karty - powstałe w ten sposób zadłuŝenie zostaje spłacone w ciągu 12 miesięcy - spłata zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji następuje w równych ratach; dodatkowo na bieŝąco spłacane są odsetki, które są naliczane od pozostałego do spłaty zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji - spłata zadłuŝenia następuje zawsze w dniu wskazanym na wyciągu z rachunku karty jako ostateczny termin spłaty - opłaty za wydanie (lub wznowienie) i obsługę karty pobierane są przez Bank z limitu karty w wysokości określonej w niniejszym Komunikacie Miesięcznie Bank jest uprawniony do wysłania do Kredytobiorcy dwóch wiadomości SMS, czterech upomnień telefonicznych, dwóch korespondencji upominawczych oraz zlecenia przeprowadzenia dwóch wizyt windykatora i jednego przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej na koszt Kredytobiorcy, z zastrzeŝeniem, Ŝe podjęcie kolejnych działań upominawczych następuje w przypadku stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i w dalszym ciągu widniejącego zadłuŝenia przeterminowanego. Za czynności ponad ustalone limity opłaty nie będą pobierane. Dodatkowo wprowadzone zostają limity częstotliwości pobieranych opłat pozwalające na obciąŝenie kosztem za czynności windykacji telefonicznej i SMS nie częściej niŝ co 3 dni i nie częściej niŝ co 5 dni dla pozostałych kosztów z uwzględnieniem relacji kosztu windykacji telefonicznej/sms do innego kosztu za czynności windykacyjne. 16

17 Komunikat dla Posiadacza karty VISA Electron śagiel Plan D Opłata stała Opłata roczna za prowadzenie rachunku karty Prowizje Prowizja za transakcje bezgotówkowe Prowizja za wypłatę gotówki Prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych 2% Parametry Limit karty Dzienny limit wypłat gotówki Minimalna kwota spłaty Okres bezodsetkowy Opłaty związane z dodatkowymi usługami Opłata z tytułu ubezpieczenia karty Opłata za ponowne wydanie karty z nowym PIN ZastrzeŜenie karty utraconej lub zgubionej Opłata za upomnienie przez SMS Opłata za upomnienie telefoniczne Opłata za duplikat wyciągu z rachunku karty Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji Opłata za przygotowanie i wysłanie monitu dotyczącego nieterminowej spłaty 29,0 5% wypłacanej kwoty, nie mniej niŝ 5 zł minimalny: 50 maksymalny: do 50% przyznanego limitu, max % kwoty wykorzystanego kredytu i odsetek+ opłaty; nie mniej niŝ 3, do 54 dni 2,99 zł / miesiąc 1 zł (kaŝdorazowo) 25 zł (kaŝdorazowo) Opłata za prolongatę spłaty Opłata za wizytę windykatora Opłata za przekazanie naleŝności do zewnętrznej firmy windykacyjnej Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata za sporządzenie historii rachunku kredytowego Maksymalny limit miesięcznych opłaty windykacyjnych 4 29 zł PLN Oprocentowanie Roczna stopa oprocentowania na dzień r. 16,00% Rzeczywista roczna stopa oprocentowania*) 17,86% *) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania została wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim. Do wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przyjęto następujące załoŝenia: - dostępny limit karty wynosi 8.00 i zostaje wykorzystany w pełni poprzez dokonanie jednej transakcji - data zarejestrowania tej transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą sporządzenia pierwszego wyciągu z rachunku karty - powstałe w ten sposób zadłuŝenie zostaje spłacone w ciągu 12 miesięcy - spłata zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji następuje w równych ratach; dodatkowo na bieŝąco spłacane są odsetki, które są naliczane od pozostałego do spłaty zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji - spłata zadłuŝenia następuje zawsze w dniu wskazanym na wyciągu z rachunku karty jako ostateczny termin spłaty - opłaty za wydanie (lub wznowienie) i obsługę karty pobierane są przez Bank z limitu karty w wysokości określonej w niniejszym Komunikacie Miesięcznie Bank jest uprawniony do wysłania do Kredytobiorcy dwóch wiadomości SMS, czterech upomnień telefonicznych, dwóch korespondencji upominawczych oraz zlecenia przeprowadzenia dwóch wizyt windykatora i jednego przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej na koszt Kredytobiorcy, z zastrzeŝeniem, Ŝe podjęcie kolejnych działań upominawczych następuje w przypadku stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i w dalszym ciągu widniejącego zadłuŝenia przeterminowanego. Za czynności ponad ustalone limity opłaty nie będą pobierane. Dodatkowo wprowadzone zostają limity częstotliwości pobieranych opłat pozwalające na obciąŝenie kosztem za czynności windykacji telefonicznej i SMS nie częściej niŝ co 3 dni i nie częściej niŝ co 5 dni dla pozostałych kosztów z uwzględnieniem relacji kosztu windykacji telefonicznej/sms do innego kosztu za czynności windykacyjne. 17

18 Komunikat dla Posiadacza karty VISA Electron śagiel Plan E Opłata stała Opłata za prowadzenie rachunku karty Prowizje Prowizja za transakcje bezgotówkowe Prowizja za wypłatę gotówki Prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych 2% Parametry Limit karty Dzienny limit wypłat gotówki Minimalna kwota spłaty Okres bezodsetkowy Opłaty związane z dodatkowymi usługami Opłata z tytułu ubezpieczenia karty Opłata za ponowne wydanie karty z nowym PIN ZastrzeŜenie karty utraconej lub zgubionej Opłata za upomnienie przez SMS Opłata za upomnienie telefoniczne Opłata za duplikat wyciągu z rachunku karty Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji Opłata za przygotowanie i wysłanie monitu dotyczącego nieterminowej spłaty 4,0 / miesiąc 5% wypłacanej kwoty, nie mniej niŝ 5 zł minimalny: 50 maksymalny: do 50% przyznanego limitu, max % kwoty wykorzystanego kredytu i odsetek+ opłaty; nie mniej niŝ 3, do 54 dni / miesiąc 1 zł (kaŝdorazowo) 25 zł (kaŝdorazowo) Opłata za prolongatę spłaty Opłata za wizytę windykatora Opłata za przekazanie naleŝności do zewnętrznej firmy windykacyjnej Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata za sporządzenie historii rachunku kredytowego Maksymalny limit miesięcznych opłaty windykacyjnych 5 29 zł PLN Oprocentowanie Roczna stopa oprocentowania na dzień r. 16,00% Rzeczywista roczna stopa oprocentowania*) 18,31% *) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania została wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim. Do wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przyjęto następujące załoŝenia: - dostępny limit karty wynosi 8.00 i zostaje wykorzystany w pełni poprzez dokonanie jednej transakcji - data zarejestrowania tej transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą sporządzenia pierwszego wyciągu z rachunku karty - powstałe w ten sposób zadłuŝenie zostaje spłacone w ciągu 12 miesięcy - spłata zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji następuje w równych ratach; dodatkowo na bieŝąco spłacane są odsetki, które są naliczane od pozostałego do spłaty zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji - spłata zadłuŝenia następuje zawsze w dniu wskazanym na wyciągu z rachunku karty jako ostateczny termin spłaty - opłaty za wydanie (lub wznowienie) i obsługę karty pobierane są przez Bank z limitu karty w wysokości określonej w niniejszym Komunikacie Miesięcznie Bank jest uprawniony do wysłania do Kredytobiorcy dwóch wiadomości SMS, czterech upomnień telefonicznych, dwóch korespondencji upominawczych oraz zlecenia przeprowadzenia dwóch wizyt windykatora i jednego przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej na koszt Kredytobiorcy, z zastrzeŝeniem, Ŝe podjęcie kolejnych działań upominawczych następuje w przypadku stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i w dalszym ciągu widniejącego zadłuŝenia przeterminowanego. Za czynności ponad ustalone limity opłaty nie będą pobierane. Dodatkowo wprowadzone zostają limity częstotliwości pobieranych opłat pozwalające na obciąŝenie kosztem za czynności windykacji telefonicznej i SMS nie częściej niŝ co 3 dni i nie częściej niŝ co 5 dni dla pozostałych kosztów z uwzględnieniem relacji kosztu windykacji telefonicznej/sms do innego kosztu za czynności windykacyjne. 18

19 Komunikat dla Posiadacza karty VISA Electron śagiel Plan F Opłata stała Opłata roczna za prowadzenie rachunku karty Prowizje Prowizja za transakcje bezgotówkowe Prowizja za wypłatę gotówki Prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych 2% Parametry Limit karty Dzienny limit wypłat gotówki Minimalna kwota spłaty Okres bezodsetkowy Opłaty związane z dodatkowymi usługami Opłata z tytułu ubezpieczenia karty Opłata za ponowne wydanie karty z nowym PIN ZastrzeŜenie karty utraconej lub zgubionej Opłata za upomnienie przez SMS Opłata za upomnienie telefoniczne Opłata za duplikat wyciągu z rachunku karty Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji Opłata za przygotowanie i wysłanie monitu dotyczącego nieterminowej spłaty 29,0 5% wypłacanej kwoty, nie mniej niŝ 5 zł minimalny: 50 maksymalny: do 50% przyznanego limitu, max % kwoty wykorzystanego kredytu i odsetek+ opłaty; nie mniej niŝ 3, do 54 dni / miesiąc 1 zł (kaŝdorazowo) 25 zł (kaŝdorazowo) Opłata za prolongatę spłaty Opłata za wizytę windykatora Opłata za przekazanie naleŝności do zewnętrznej firmy windykacyjnej Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata za sporządzenie historii rachunku kredytowego Maksymalny limit miesięcznych opłaty windykacyjnych 6 29 zł PLN Oprocentowanie Roczna stopa oprocentowania na dzień r. 16,00% Rzeczywista roczna stopa oprocentowania*) 17,86% *) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania została wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim. Do wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przyjęto następujące załoŝenia: - dostępny limit karty wynosi 8.00 i zostaje wykorzystany w pełni poprzez dokonanie jednej transakcji - data zarejestrowania tej transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą sporządzenia pierwszego wyciągu z rachunku karty - powstałe w ten sposób zadłuŝenie zostaje spłacone w ciągu 12 miesięcy - spłata zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji następuje w równych ratach; dodatkowo na bieŝąco spłacane są odsetki, które są naliczane od pozostałego do spłaty zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji - spłata zadłuŝenia następuje zawsze w dniu wskazanym na wyciągu z rachunku karty jako ostateczny termin spłaty - opłaty za wydanie (lub wznowienie) i obsługę karty pobierane są przez Bank z limitu karty w wysokości określonej w niniejszym Komunikacie Miesięcznie Bank jest uprawniony do wysłania do Kredytobiorcy dwóch wiadomości SMS, czterech upomnień telefonicznych, dwóch korespondencji upominawczych oraz zlecenia przeprowadzenia dwóch wizyt windykatora i jednego przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej na koszt Kredytobiorcy, z zastrzeŝeniem, Ŝe podjęcie kolejnych działań upominawczych następuje w przypadku stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i w dalszym ciągu widniejącego zadłuŝenia przeterminowanego. Za czynności ponad ustalone limity opłaty nie będą pobierane. Dodatkowo wprowadzone zostają limity częstotliwości pobieranych opłat pozwalające na obciąŝenie kosztem za czynności windykacji telefonicznej i SMS nie częściej niŝ co 3 dni i nie częściej niŝ co 5 dni dla pozostałych kosztów z uwzględnieniem relacji kosztu windykacji telefonicznej/sms do innego kosztu za czynności windykacyjne. 19

20 Komunikat dla Posiadacza karty VISA Electron śagiel Plan G Opłata stała Opłata roczna za prowadzenie rachunku karty Prowizje Prowizja za transakcje bezgotówkowe Prowizja za wypłatę gotówki Prowizja za przewalutowanie transakcji zagranicznych 2% Parametry Limit karty Dzienny limit wypłat gotówki Minimalna kwota spłaty Okres bezodsetkowy Opłaty związane z dodatkowymi usługami Opłata z tytułu ubezpieczenia karty Opłata za ponowne wydanie karty z nowym PIN ZastrzeŜenie karty utraconej lub zgubionej Opłata za upomnienie przez SMS Opłata za upomnienie telefoniczne Opłata za duplikat wyciągu z rachunku karty Opłata za kopię dowodu dokonania transakcji Opłata za przygotowanie i wysłanie monitu dotyczącego nieterminowej spłaty 4,0 / miesiąc 5% wypłacanej kwoty, nie mniej niŝ 5 zł minimalny: 50 maksymalny: do 50% przyznanego limitu, max % kwoty wykorzystanego kredytu i odsetek+ opłaty; nie mniej niŝ 3, do 54 dni / miesiąc 1 zł (kaŝdorazowo) 25 zł (kaŝdorazowo) Opłata za prolongatę spłaty Opłata za wizytę windykatora Opłata za przekazanie naleŝności do zewnętrznej firmy windykacyjnej Opłata za wystawienie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego Opłata za sporządzenie historii rachunku kredytowego Maksymalny limit miesięcznych opłaty windykacyjnych 7 29 zł PLN Oprocentowanie Roczna stopa oprocentowania na dzień r. 16,00% Rzeczywista roczna stopa oprocentowania*) 18,31% *) Rzeczywista roczna stopa oprocentowania została wyliczona zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim. Do wyliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania przyjęto następujące załoŝenia: - dostępny limit karty wynosi 8.00 i zostaje wykorzystany w pełni poprzez dokonanie jednej transakcji - data zarejestrowania tej transakcji na rachunku karty jest zgodna z datą sporządzenia pierwszego wyciągu z rachunku karty - powstałe w ten sposób zadłuŝenie zostaje spłacone w ciągu 12 miesięcy - spłata zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji następuje w równych ratach; dodatkowo na bieŝąco spłacane są odsetki, które są naliczane od pozostałego do spłaty zadłuŝenia z tytułu dokonanej transakcji - spłata zadłuŝenia następuje zawsze w dniu wskazanym na wyciągu z rachunku karty jako ostateczny termin spłaty - opłaty za wydanie (lub wznowienie) i obsługę karty pobierane są przez Bank z limitu karty w wysokości określonej w niniejszym Komunikacie Miesięcznie Bank jest uprawniony do wysłania do Kredytobiorcy dwóch wiadomości SMS, czterech upomnień telefonicznych, dwóch korespondencji upominawczych oraz zlecenia przeprowadzenia dwóch wizyt windykatora i jednego przekazania sprawy do zewnętrznej firmy windykacyjnej na koszt Kredytobiorcy, z zastrzeŝeniem, Ŝe podjęcie kolejnych działań upominawczych następuje w przypadku stwierdzenia bezskuteczności poprzednich działań i w dalszym ciągu widniejącego zadłuŝenia przeterminowanego. Za czynności ponad ustalone limity opłaty nie będą pobierane. Dodatkowo wprowadzone zostają limity częstotliwości pobieranych opłat pozwalające na obciąŝenie kosztem za czynności windykacji telefonicznej i SMS nie częściej niŝ co 3 dni i nie częściej niŝ co 5 dni dla pozostałych kosztów z uwzględnieniem relacji kosztu windykacji telefonicznej/sms do innego kosztu za czynności windykacyjne. 20

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r.

REGULAMIN. wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Warszawa, październik 2013 r. REGULAMIN wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A. Warszawa, październik 2013 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin wydawania i uŝywania kart kredytowych Banku Pocztowego S.A.,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ VISA CLASSIC BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NIECHOBRZU Niechobrz, listopad 2007 r. Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE...3 ROZDZIAŁ II. PODPISANIE UMOWY I WYDANIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych Załącznik Nr 8 do Uchwały 214/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oławie z dnia 31.08.2012 r. Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w zrzeszonych Bankach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS W BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych Visa Business w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU Banku Spółdzielczym Załacznik nr 1 do Uchwały Nr 19/02/2014 Zarządu ESBANKU Banku Spółdzielczego z dnia 14 lutego 2014 roku Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w ESBANKU

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne

Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium S.A. Rozdział 1 - Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty kredytowej Millennium Visa Business wydawanej przez Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN kart kredytowych business

REGULAMIN kart kredytowych business REGULAMIN kart kredytowych business Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart kredytowych business w Banku Spółdzielczym Muszyna- Krynica Zdrój zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWOROZLICZENIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie nie wcześniej niż 26 sierpnia 2013 r. Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Inteligo Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów indywidualnych Chełmno, luty 2015 r. SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady przyznawania limitu kredytu...

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Regulamin karty kredytowej Visa Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin karty kredytowej VISA Classic Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i rozliczania transakcji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ . REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY KREDYTOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania karty kredytowej określa zasady przyznawania limitu kredytowego i wydawania kart

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej

Regulamin wydawania i używania karty kredytowej Regulamin wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2. Wydanie karty 2 Rozdział 3. Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4. Używanie karty i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych Getinonline

Regulamin kart kredytowych Getinonline Regulamin kart kredytowych Getinonline Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK

Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK Regulamin wydawania i uŝywania Kart kredytowych BZ WBK 1 Zakres normowania Regulaminu. Regulamin określa warunki wydawania i uŝywania Kart kredytowych oraz zasady udzielania kredytu wykorzystywanego przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin kart debetowych dla Klientów Instytucjonalnych, zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku)

Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) Duma Przedsiębiorcy 1/6 Regulamin Kart kredytowych Idea Bank (dla przedsiębiorców) (obowiązuje od dnia 25 sierpnia 2014 roku) 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I.

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ LEROY MERLIN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 5 SIERPNIA 2013 I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A.

Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Regulamin wydawania i używania Kart kredytowych Banku BPH S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z przyznanego Limitu kredytu i używania Kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ Carrefour Visa OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 26.11.2014 SPIS TREŚCI I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyznawania limitu kredytowego i wydania karty... 5 III. Korzystanie z limitu

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne

Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw Rozdział 1. Warunki ogólne Regulamin kart kredytowych BIZ Banku, Obszar Mikro i Małych Przedsiębiorstw został wydany na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA

Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA Regulamin kart kredytowych dla Klientów indywidualnych w BNP Paribas Banku Polska SA 1. Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: 1. Agent Rozliczeniowy bank lub przedsiębiorca, który

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ

REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ REGULAMIN SMART KARTY KREDYTOWEJ 1 Regulamin SMART Karty Kredytowej (dalej Regulamin Karty Kredytowej ) określa szczegółowe zasady wydawania i używania Kart Kredytowych przez Klientów Indywidualnych Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział

Bardziej szczegółowo

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014

in karty AUCHAN 1 pazdziernika2014 czarny.indd 1 23.07.2014 REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ AUCHAN OBOWIĄZUJĄCY OD DNIA 1 października 2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 [cel i podstawa wydania] 1. Regulamin określa warunki przyznania i korzystania z limitu kredytowego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78

BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 Załącznik do uchwały nr 2/BS/2015 z 07-01-2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY DĄBROWA TARNOWSKA 33-200 Dąbrowa Tarnowska ul. Jagiellońska 1A, tel.-fax (0-14) 642-21-78 REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych

Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin płatniczych kart debetowych Banku BPH S.A. dla Klientów Indywidualnych 1. Regulamin określa warunki używania karty płatniczej debetowej i dokonywania rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE BANK SPÓŁDZIELCZY W SZCZUCINIE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/9/2013 Zarządu BS w Szczucinie z dnia 31.12.2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZUCINIE Szczucin,

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo