Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla firm 1

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla firm 1"

Transkrypt

1 1 Obowiązuje od 25 listopada 2013 r. Preambuła 1. Niniejsze Zasady określają warunki i tryb wydawania i używania znajdujących się w ofercie Banku dla firm Kart płatniczych typu Visa Business Electron BZ WBK, Visa Business BZ WBK z indywidualnym limitem wydatków, MasterCard Business Debit BZWBK, Visa Business w EUR BZ WBK, Visa Business BZ WBK charge, Visa Business Gold BZ WBK charge, MasterCard Corporate Debit BZ WBK, MasterCard Corporate Charge BZ WBK, MasterCard Corporate Executive Charge BZ WBK. 2. Zasady mają również zastosowanie do wydawania i używania kart z oferty byłego Kredyt Bank S.A., połączonego z Bankiem Zachodnim WBK S.A., które wydano do kont w PLN: Visa Electron Ekstrabiznes, Maestro Kontakt Ekstrabiznes, Visa Business Electron. 3. Zasady mają również zastosowanie do wydawania i używania kart z oferty byłego Kredyt Bank S.A., połączonego z Bankiem Zachodnim WBK S.A., które wydano do kont w EUR: Visa Biznes EURO. 4. Zasady mają zastosowanie do wydawania i używania Kart, o których mowa w ust. 2 i 3 w związku ze scaleniem Regulaminu wydawania i użytkowania kart debetowych wydawanych przez Bank Zachodni WBK dla Klientów Instytucjonalnych w ramach Pakietu Ekstrabiznes z niniejszymi zasadami. Tym samym, postanowienia zawartych umów o karty płatnicze, zgodnie z którymi ich integralną częścią jest Regulamin wydawania i użytkowania kart debetowych wydawanych przez Bank Zachodni WBK dla Klientów Instytucjonalnych w ramach Pakietu Ekstrabiznes zostają zmienione w zakresie powołanego tytułu Regulaminu na Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla firm. 5. Postanowienia niniejszych Zasad mają zastosowanie również do innych Kart płatniczych wydanych w ramach promocji, niewymienionych w ust. 1. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Karty BZ WBK S.A.: a) są międzynarodowymi Kartami płatniczymi; oznacza to, że można się nimi posługiwać zarówno w kraju, jak i za granicą, b) umożliwiają dokonywanie transakcji bezgotówkowych oraz wypłat gotówki w kraju i za granicą w sposób i na warunkach określonych w niniejszych Zasadach, w punktach oznaczonych logo organizacji płatniczych odpowiednio Visa i MasterCard. c) służą do regulowania płatności związanych zprowadzeniem działalności gospodarczej, d) nie mogą być używane dla celów niezgodnych z prawem, włącznie z zakupem towarów i usług zakazanych prawem w kraju jurysdykcji Posiadacza i Użytkownika lub w kraju dokonania transakcji. 2. O możliwości dokonania transakcji przy użyciu karty w danym punkcie handlowym, usługowym (w tym w sieci Internet) bądź w bankomacie informuje zamieszczone w widocznym miejscu logo danego typu karty określonego przez organizację płatniczą Visa lub MasterCard. Informację o możliwości dokonania zapłaty przy użyciu karty za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub drogą pocztową przekazuje osoba obsługująca w imieniu odbiorcy tę płatność. 3. Postanowienia szczegółowe dotyczące kart MasterCard Corporate Debit BZ WBK, MasterCard Corporate Charge BZ WBK, MasterCard Corporate Executive Charge BZ WBK zawarte są w Załączniku nr 3 do Zasad. Załącznik jest wydawany Posiadaczowi w przypadku zawarcia Umowy o ww. Karty. 2 Użyte w niniejszych Zasadach określenia oznaczają: Agent rozliczeniowy bank bądź inny podmiot zawierający z akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu Kart płatniczych; Akceptant przedsiębiorca, który zawarł z Agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu Kart płatniczych; Antena zbliżeniowa elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliżeniową komunikujące się z czytnikiem zbliżeniowym (Terminal POS), pozwalające na dokonanie transakcji zbliżeniowej. Autoryzacja wyrażenie zgody przez Użytkownika na wykonanie transakcji płatniczej w sposób określony w 18 niniejszych Zasad. Zgoda może dotyczyć także kolejnych transakcji płatniczych; Autoryzacja on-line autoryzacja, w wyniku której niezwłocznie zostaje przeprowadzona Weryfikacja Banku oraz następuje pomniejszenie kwoty dostępnych środków o kwotę transakcji; Autoryzacja off-line autoryzacja, w wyniku której nie dochodzi do Weryfikacji Banku, a kwota dostępnych środków zostaje pomniejszona o kwotę transakcji dopiero w momencie rozliczenia tej transakcji. Rozliczenie transakcji autoryzowanej off-line w przypadku braku dostępnych środków może spowodować wystąpienie zadłużenia na rachunku lub przekroczenie kwoty przyznanego limitu do autoryzacji; BZ WBK S.A. / BZ WBK / Bank Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, będący wydawcą Kart oraz dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych. Dla celów komunikacji Posiadacza z Bankiem udostępniony jest adres poczty elektronicznej: Lista miejsc, w których Bank wykonuje działalność jest dostępna na stronie internetowej Banku, pod adresem: Bankomat (ATM) urządzenie umożliwiające między innymi dokonywanie wypłat gotówki za pomocą Karty oraz innych operacji, w którym identyfikacja Użytkownika Karty oraz autoryzacja transakcji jest dokonywana poprzez użycie Karty i wprowadzenie numeru PIN; Bonus okresowe zwiększenie wysokości limitu do autoryzacji na wniosek Posiadacza, przyznawany dla Kart typu charge; Centrum Bankowości Telefonicznej i Elektronicznej / CBTiE jednostka Banku. świadcząca przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia (24/7/365) telefoniczną obsługę Użytkowników Kart pod numerem tel ( dla dzwoniących z zagranicy). Wszystkie rozmowy są rejestrowane. Opłata za minutę połączenia zgodnie z taryfą danego operatora; Cykl autoryzacyjny powtarzalny, miesięczny okres, w którym można dokonywać transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, do wysokości indywidualnego limitu wydatków, w przypadku kart nie będących kartami charge; Cykl rozliczeniowy powtarzalny, miesięczny okres, w którym można dokonywać transakcji gotówkowych i bezgotówkowych do wysokości limitu charge, po upływie którego następuje rozliczenie transakcji, opłat i prowizji dotyczących kart charge; CVV2 / CVC2 ( Card Verification Value / Card Verification Code ang.) ostatnie 3-cyfry numeru zabezpieczającego, widniejącego na odwrocie Karty, których podanie wymagane jest przy dokonywaniu transakcji bez fizycznego użycia Karty; Czytnik zbliżeniowy stanowiące integralną część terminala POS urządzenie elektroniczne, służące do przeprowadzania transakcji zbliżeniowych, pobierające dane Karty przy użyciu anteny zbliżeniowej, Dostawca Odbiorcy - podmiot świadczący usługi płatnicze na rzecz Odbiorcy w zakresie wykonania transakcji, Dostawcą Odbiorcy jest między innymi Agent rozliczeniowy w stosunku do Akceptanta (Odbiorcy); Dostępne środki środki pieniężne zgromadzone na koncie w danym dniu roboczym, które mogą być powiększone o środki udostępnione Posiadaczowi przez Bank na podstawie odrębnych umów oraz pomniejszone o ewentualne blokady z tytułu nierozliczonych transakcji; Duplikat Karty Karta wydana przez Bank w miejsce Karty zniszczonej lub uszkodzonej lub w przypadku zmiany imienia lub nazwiska Użytkownika lub zmiany nazwy Posiadacza, mająca taki sam numer i PIN;

2 2 Dzień roboczy Banku dzień niebędący dniem wolnym od pracy Banku; Dzień wolny Banku dzień ustawowo wolny od pracy oraz sobota; Dzień roboczy dzień roboczy Banku lub odpowiednio Dostawcy Odbiorcy; Kanał IKD - Internetowy Kanał Dostępu, wchodzący w skład Usług Bankowości Elektronicznej KB24, z którego można korzystać poprzez stronę internetową Banku Karta płatnicza (Karta, Karta debetowa) Instrument płatniczy w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych; Karta płatnicza z paskiem magnetycznym i mikroprocesorem, wydawana przez BZ WBK SA, identyfikująca wydawcę i upoważnionego Użytkownika Karty oraz Posiadacza, uprawniająca do dokonywania zapłaty (tj. zlecenia przeprowadzenia transakcji bezgotówkowych i gotówkowych) lub do wypłaty gotówki, a także wpłaty gotówki na rachunek we wpłatomatach, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz niniejszych Zasad. Karta z funkcją zbliżeniową Karta wyposażona dodatkowo w antenę zbliżeniową, umożliwiającą dokonywanie transakcji zbliżeniowych z oznaczeniem na awersie specjalnego oznaczenia PayPass w przypadku Kart MasterCard. Funkcję zbliżeniową posiada Karta Mastercard Business Debit BZWBK; Karta tłoczona (embosowana) Karta umożliwiająca dokonywanie operacji w urządzeniach elektronicznych i w bankomatach oraz umożliwiająca dokonywanie transakcji przy użyciu ręcznych powielaczy, realizację transakcji na odległość, nie wymagających fizycznego przedstawienia Karty, takich jak: telefoniczne, pocztowe i przez Internet. Są to Karty: Visa Business BZ WBK z indywidualnym limitem wydatków, Visa Business w EUR BZ WBK, Visa Business BZ WBK, Visa Business BZ WBK charge, Visa Business Gold BZ WBK charge, MasterCard Corporate Debit BZ WBK, MasterCard Corporate Charge BZ WBK, MasterCard Corporate Executive Charge BZ WBK; Karta typu charge / Karta z odroczonym terminem spłaty Karta funkcjonująca w oparciu o limit do autoryzacji ustalany przez Bank; wszystkie transakcje autoryzowane on-line oraz off-line, rozliczone w danym cyklu rozliczeniowym, wraz z naliczonymi opłatami i prowizjami, obciążają konto, do którego Karta została wydana, po zakończeniu tego cyklu rozliczeniowego. Są to Karty: Visa Business BZ WBK charge, Visa Business Gold BZ WBK charge; Konto / Rachunek prowadzony przez BZ WBK S.A. w ramach Regulaminu rachunek bankowy, do którego zostaje wydana Karta, w ciężar którego księgowane są opłaty i prowizje związane z realizacją transakcji; Indywidualny limit wydatków ustalona indywidualnie miesięczna łączna kwota wszystkich transakcji (bezgotówkowych i gotówkowych), które mogą być realizowane w ramach jednego cyklu autoryzacyjnego. Ma zastosowanie do Kart, innych niż karty typu charge; Limit do autoryzacji miesięczny limit, do wysokości którego mogą być realizowane transakcje dokonane przy użyciu Karty w okresie jednego cyklu rozliczeniowego, przyznany Posiadaczowi w wysokości ustalonej przez Bank. Ma zastosowanie do Kart typu charge; Limit płatności ustalona indywidualnie kwota maksymalna, do wysokości której w ciągu jednego dobowego cyklu mogą być przeprowadzane transakcje bezgotówkowe przy użyciu Karty. Limit płatności dotyczy Kart określonych w ust. 2 i 3 Preambuły, Limit wypłat gotówki ustalona przez Bank indywidualnie maksymalna dzienna kwota wypłat gotówki przy użyciu danej Karty; Odbiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych, stanowiących przedmiot transakcji płatniczej; Oddział Banku/ Oddział - jednostka organizacyjna Banku prowadząca działalność operacyjną; Operacja wypłata gotówki, dokonanie zapłaty przy użyciu Karty a także pozostałe operacje określone w niniejszych Zasadach; PIN (Osobisty Numer Identyfikacyjny) cyfrowy kod służący do identyfikacji Użytkownika Karty, korzystającego z urządzeń odczytujących informacje zawarte na pasku magnetycznym lub mikroprocesorze; PIN-Mailer bezpieczna koperta zawierająca numer PIN do Karty; PIN-pad podłączona do terminala POS klawiatura, przy użyciu której Użytkownik wprowadza numer PIN Karty podczas autoryzowania transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem terminala POS; Placówka partnerska - placówka agencyjna Banku działająca pod oznaczeniem Bank Zachodni WBK Partner ; Posiadacz rachunku / konta / Posiadacz / Firma przedsiębiorca na imię którego Bank prowadzi Konto zgodnie z Regulaminem; Regulamin kont dla firm/regulamin Regulamin, w ramach którego prowadzone są przez Bank rachunki dla firm; Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Zachodni WBK S.A. rachunków bankowych oferowanych w ramach Pakietu EKSTRABIZNES, Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Zachodni WBK S.A. rachunków bankowych dla Klientów Korporacyjnych, Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Zachodni WBK S.A. rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych /Regulamin regulaminy, zgodnie z którymi prowadzone są przez Bank rachunki bankowe z byłej oferty Kredyt Bank S.A., dla firm, Ręczny powielacz (imprinter) urządzenie działające w trybie offline, służące do zlecania w punktach akceptujących Karty embosowane przeprowadzenia transakcji bezgotówkowych i gotówkowych poprzez powielenie na rachunku transakcji danych wytłoczonych na awersie Karty; autoryzacja transakcji dokonywana jest poprzez złożenie własnoręcznego podpisu przez Użytkownika na rachunku zlecenia transakcji z adnotacją: SPRZEDAŻ, PURCHASE (bądź równoznaczną w innym języku) w przypadku transakcji bezgotówkowej bądź autoryzacja GOTÓWKA, CASH ADVANCE, CASH (bądź równoznaczną w innym języku) w przypadku transakcji gotówkowej; Ręczna wypłata gotówki transakcja gotówkowa, polegająca na Wypłacie gotówki w bankach i innych instytucjach finansowych, przy wykorzystaniu terminala POS. Transakcja jest autoryzowana przez Posiadacza/Użytkownika, w zależności od typu terminala, własnoręcznym podpisem albo kodem PIN, Sieć bankomatów BZWBK24 bankomaty zarządzane przez Bank i oznaczone logo Banku; Skrzynka odbiorcza skrzynka Posiadacza w usłudze BZWBK24 Internet lub w usłudze BZWBK24 Mini Firma Internet lub Moja Firma plus Internet lub ibiznes24 lub usłudze KB24 IKD lub KBnet, na którą Bank doręcza m.in.: treść Zasad oraz Taryfy lub informacje o ich zmianach, wyciągi bankowe, a także komunikaty o treści marketingowej, będąca trwałym nośnikiem informacji, w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych; Taryfa Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm; T&E (Travel and Entertainment) Usługodawca typu: linie lotnicze, hotele, wypożyczalnie samochodów, statki wycieczkowe, świadczący usługi związane z podróżami; Terminal POS urządzenie elektroniczne, którego integralną część może stanowić czytnik zbliżeniowy, służące do autoryzowania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych oraz drukowania ich potwierdzeń, odczytujące dane z paska magnetycznego Karty lub mikroprocesora, w przypadku transakcji zbliżeniowych, za pośrednictwem anteny zbliżeniowej wbudowanej w Kartę; autoryzacja transakcji bezgotówkowej potwierdzana jest rachunkiem transakcji z adnotacją "sprzedaż", "purchase" (lub równoznaczną w innym języku); autoryzacja transakcji gotówkowej potwierdzana jest rachunkiem transakcji z adnotacją: "gotówka", "cash advance", "cash" (bądź równoznaczną w innym języku). Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe przeprowadzane w terminalu POS wymagają autoryzacji transakcji przez Użytkownika

3 3 Karty za pomocą numeru PIN lub poprzez złożenie podpisu na wydruku z terminala, za wyjątkiem niektórych transakcji w urządzeniach typu CAT oraz transakcji zbliżeniowych do kwoty limitów określonych w 19 ust. 4 i 5; Transakcja płatnicza / Transakcja zainicjowana przez Użytkownika lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych; Transakcja bezgotówkowa dokonanie płatności za towary lub usługi przy użyciu Karty. Do transakcji bezgotówkowych zalicza się również doładowanie telefonu w bankomacie oraz transakcje na odległość, nie wymagające fizycznego przedstawienia Karty takie jak: telefoniczne, pocztowe, faksowe, przez Internet, transakcje zbliżeniowe i transakcje typu CAT; Transakcja cash back - transakcja polegająca na wypłacie niewielkiej kwoty gotówki (max. 200 zł) z kasy sklepowej przy jednoczesnym dokonywaniu płatności Kartą. Usługa jest dostępna w Polsce, w punktach oznaczonych specjalnym logo: Visa cash back (dla kart VISA); Transakcja gotówkowa dokonanie przy użyciu Karty wypłaty gotówki, w tym wypłata w bankomacie oraz Ręczna wypłata gotówki; Transakcje na odległość transakcje niewymagające fizycznego przedstawienia Karty, takie jak: zamówienia telefoniczne, pocztowe, faksowe, przez Internet, w których autoryzacja transakcji następuje po podaniu przez klienta wszystkich lub wybranych danych Karty: Klient może zostać poproszony w szczególności o podanie numeru Karty, daty ważności, CVV i innych danych identyfikujących klienta. W żadnym wypadku przy dokonywaniu transakcji na odległość nie może być wymagane podanie numeru PIN. Transakcji na odległość można dokonywać wszystkimi Kartami, do których mają zastosowanie niniejsze zasady; Transakcja no show transakcja związana z nieodwołaniem rezerwacji u Usługodawcy typu T&E. Nieodwołana rezerwacja powoduje obciążenie rachunku kwotą wskazaną przez Usługodawcę typu T&E w regulaminie świadczenia usług przez tego Usługodawcę, przekazanym Posiadaczowi/Użytkownikowi, Transakcje powtarzalne - transakcje dokonywane na odległość, których skutkiem jest regularne obciążanie Rachunku ustaloną pomiędzy Użytkownikiem a usługodawcą kwotą w ustalonych okresach czasu (rocznie, kwartalnie, miesięcznie) i terminie. Użytkownik autoryzuje kwotę i tryb obciążania oraz czas obowiązywania umowy z usługodawcą i podaje dane, jak przy pozostałych transakcjach na odległość i dokonując takiej autoryzacji zobowiązuje się do zapewnienia środków na pokrycie przyszłych obciążeń. Użytkownik ma prawo w każdym czasie odwołać swoją zgodę u Odbiorcy, a w przypadku dalszego obciążania do reklamowania takich transakcji u Odbiorcy. Aby odwołanie zgody na usługę powtarzalną było możliwe, Użytkownik/Posiadacz zobowiązany jest zgłosić ten fakt co najmniej 7 dni przed otrzymaniem przez Bank zlecenia płatniczego dotyczącego danejtransakcji; Transakcja Quasi Cash transakcje, podczas których dochodzi bezpośrednio do wymiany środków na gotówkę/jednostki pieniężne, np. gry losowe, zakłady bukmacherskie. Transakcja zagraniczna transakcja zlecona w walucie obcej lub w PLN u Akceptanta mającego siedzibę poza granicami Polski; Transakcja zbliżeniowa (bezstykowa) transakcja bezgotówkowa zlecona przy użyciu Karty z anteną zbliżeniową w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal POS z czytnikiem zbliżeniowym. Autoryzacja transakcji zbliżeniowej następuje poprzez zbliżenie Karty do czytnika zbliżeniowego. Transakcje dokonywane w tym trybie mogą być autoryzowane offline, Transakcje w terminalach typu CAT ( Cardholder Activated Terminal Transaction ang.) transakcje bezgotówkowe inicjowane przez Użytkownika Karty w urządzeniach samoobsługowych. CAT (typ A lub 3 ) CAT spełniający wszystkie poniższe warunki (płatność za parkingi, autostrady): kwota transakcji poniżej 40 USD lub odpowiednik w lokalnej walucie, nie dochodzi do Weryfikacji Banku. CAT (typ B lub 2 ) CAT spełniający wszystkie poniższe warunki (zakup paliwa bez PIN): kwota transakcji poniżej 100 USD lub odpowiednik w lokalnej walucie, dochodzi do Weryfikacji Banku. CAT (typ C lub 1) CAT spełniający wszystkie poniższe warunki (zakup paliwa): dochodzi do Weryfikacji Banku, wymagane podanie numeru PIN; Umowa o Kartę płatniczą / Umowa umowa ramowa w rozumieniu Ustawy o Usługach Płatniczych zawierana między Posiadaczem a Bankiem, precyzująca prawa i obowiązki Posiadacza i Użytkownika Karty oraz Banku jako wydawcy Karty; Usługi BE Usługi Bankowości Elektronicznej BZWBK24 lub Usługi Bankowości Elektronicznej BZWBK24 Mini Firma lub Usługi Bankowości Elektronicznej Moja Firma plus lub Usługi Bankowości Elektronicznej ibiznes24, dające dostęp do usług bankowych za pośrednictwem kanałów elektronicznych np. internetu, telefonu stacjonarnego, SMS, telefonu komórkowego w serwisie mobilnym; Usługi KB24/Usługi Bankowości Elektronicznej KB24 usługi bankowości elektronicznej Banku, w skład której wchodzą Kanały dostępu: IKD i Tele KB, Usługi KBnet/Usługi Bankowości Elektronicznej KBnet usługi bankowości elektronicznej Banku (Home Banking), system teleinformatyczny, umożliwiający Klientom korzystanie z usług bankowosci elektronicznej Banku za pośrednictwem KBnet on-line lub z wykorzystaniem programu KBnet Off-line, Użytkownik Karty / Użytkownik osoba fizyczna, której imię i nazwisko umieszczone jest na awersie Karty, dla której Posiadacz ustanawia pełnomocnictwo do dokonywania operacji przy użyciu Karty wyłącznie w imieniu i na rzecz Posiadacza; Visa organizacja wydawców kart płatniczych we współpracy z którą Bank wydaje Karty typu Visa, za pośrednictwem której następuje rozliczanie transakcji zleconych przy pomocy tych Kart; Waluta rozliczeniowa waluta stosowana przy rozliczeniach z organizacją Visa do rozliczenia transakcji dokonanych w innej walucie niż złoty polski; Weryfikacja Banku sprawdzenie w systemie informatycznym Banku statusu Karty (tj. czy Karta jest zastrzeżona lub zablokowana) oraz stanu dostępnych środków; Wpłatomat działające on-line urządzenie umożliwiające wpłacanie przez całą dobę gotówki na rachunek bankowy prowadzony w walucie PLN. Aby móc dokonać operacji wpłaty należy posiadać Kartę wydaną do Rachunku, na którym wpłata ma zostać zaksięgowana. Wpłata może zostać dokonana tylko i wyłącznie po wprowadzeniu do czytnika Karty i podaniu numeru PIN. Urządzenie umożliwia wpłatę max. 50 banknotów (nie przyjmuje bilonu) bez konieczności wcześniejszej segregacji nominałów. Osoba dokonująca transakcji otrzymuje potwierdzenie wpłaty na wydruku. W przypadku wpłaty dokonanej po godzinie uznanie Rachunku następuje w następnym dniu roboczym; Zablokowanie Karty czynność polegająca na czasowym wstrzymaniu możliwości zlecania transakcji autoryzowanych online; Zastrzeżenie Karty operacja polegająca na nieodwołalnym uniemożliwieniu zlecania dokonywania transakcji autoryzowanych on-line; Zbiorcze zestawienie operacji zestawienie sporządzane po zakończeniu miesiąca kalendarzowego przeznaczone dla Posiadacza, uwzględniające wszystkie transakcje i inne operacje dokonane przy użyciu Kart jednego typu dołączonych do jednego rachunku, rozliczone przez Bank w ciągu danego okresu, określające m.in. kwotę, datę, i walutę transakcji; Zestawienie operacji (zestawienie transakcji) - przeznaczone dla Posiadacza lub Użytkownika zestawienie transakcji i innych operacji dokonanych przy użyciu Karty bądź wyciąg z rachunku bankowego z uwzględnieniem m.in. transakcji dokonanych przy użyciu Karty oraz opłat i prowizji pobranych z tego tytułu; Zasady niniejsze Zasady wydawania i używania Kart płatniczych BZ WBK S.A. dla firm stanowiące integralną część Umowy o Kartę płatniczą ;

4 4 Zlecenie płatnicze oświadczenie Użytkownika lub Odbiorcy skierowane do jego dostawcy usług płatniczych, zawierające polecenie dokonania transakcji płatniczej. Rozdział II Wydanie Karty, duplikatu Karty i wznowienie Karty 3 1. O wydanie Karty może ubiegać się Posiadacz rachunku poprzez osobę upoważnioną do jego reprezentowania. 2. W Placówkach partnerskich Posiadacz rachunku może ubiegać się o wydanie Kart płatniczych typu Visa Business Electron BZ WBK. 3. Posiadacz może się ubiegać o wydanie więcej niż jednej Karty dla osób, na rzecz których złoży oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnictwa uprawniającego do dokonywania przy użyciu Karty transakcji w ciężar konta, z jednoczesnym zrzeczeniem się uprawnienia do odwołania pełnomocnictwa do momentu odebrania Karty Użytkownikowi lub jej zastrzeżenia. 4. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 3. jest składane w treści Umowy. 4 Warunkiem ubiegania się o wydanie Karty jest: 1. posiadanie Rachunku prowadzonego przez Bank (zasady otwierania, prowadzenia i zamykania konta są uregulowane w umowie dotyczącej prowadzenia danego rachunku, oraz w Regulaminie), oraz 2. zawarcie Umowy w Oddziale Banku lub w placówkach partnerskich lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usług BZWBK24 Mini Firma oraz 3. zapewnienie na rachunku środków pokrywających opłaty zgodnie z Taryfą Do jednego rachunku wydana może być więcej niż jedna Karta, lecz nie więcej niż jedna Karta tego samego typu dla tego samego Użytkownika. 2. Posiadacz ponosi pełną odpowiedzialność za transakcje dokonane przy użyciu wszystkich Kart wydanych do jego konta. 3. W przypadku jeśli Posiadaczem jest osoba fizyczna wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, do Posiadacza mają odpowiednie zastosowanie zapisy Zasad dotyczące Użytkownika Użytkownik, któremu Bank postanowił wydać Kartę, otrzymuje PIN-Mailer w Oddziale / Placówce Partnerskiej wraz z podpisanym egzemplarzem Umowy lub w przypadku Kart typu charge PIN-Mailer zostaje w terminie 14 dni od daty podpisania Umowy wysłany przesyłką pocztową na wskazany adres do korespondencji. 2. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Oddział / Placówkę Partnerską, jeśli stwierdzi uszkodzenie PIN-Mailera, jeśli numer PIN będzie nieczytelny lub jeśli nie otrzyma PIN-Mailera w ciągu 30 dni od daty podpisania Umowy. Bank po otrzymaniu powiadomienia powtarza procedurę wydania numeru PIN na swój koszt. W przypadku wydania kopii numeru PIN w Oddziale, PIN będzie uaktywniony najwcześniej następnego dnia roboczego po jego wydaniu. 3. Karta wysyłana jest przesyłką pocztową na adres korespondencyjny Użytkownika, za wyjątkiem duplikatu Karty, który udostępniany jest w Oddziale. Przy czym duplikat Karty, o który Posiadacz zawnioskował w Placówce Partnerskiej, jest wysyłanye przesyłką pocztową na adres do korespondencji, wskazany przez Użytkownika. Użytkownik lub osoba upoważniona może także odebrać Kartę w Oddziale, w którym podpisano Umowę, zgodnie z dyspozycją przekazaną w momencie podpisywania Umowy o Kartę w następujących terminach: a) najwcześniej następnego dnia po otrzymaniu drogą pocztową PIN-Mailera, b) najwcześniej na 10 dni przed upływem okresu ważności Karty poprzednio wydanej, c) po upływie 7 dni od daty złożenia oświadczenia o uszkodzeniu Karty, uniemożliwiającym jej używanie (duplikat), 4. Bank zastrzega sobie prawo zmiany sposobu dostarczenia Karty. Informacja o zmianie przekazywana jest Posiadaczowi wraz ze Zbiorczym zestawieniem operacji, a Posiadacz ma obowiązek poinformowania o zmianach Użytkownika. 5. Jeśli adresem do korespondencji jest Oddział Banku, Użytkownik lub upoważniona osoba odbiera Kartę w Oddziale po upływie 14 dni od dnia podpisania Umowy. W przypadku, gdy Użytkownik nie otrzymał PIN-Mailera wraz z Umową w Oddziale, kiedy wnioskował o wydanie Karty, PIN-Mailer odbiera w Oddziale wraz z Kartą po upływie 14 dni od dnia podpisania Umowy. 6. W przypadku, gdy Posiadacz wystąpił o ekspresowy tryb wydania, Karta zostanie wydana w Oddziale w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania stosownych Umów przez Posiadacza i Użytkownika. W przypadku umowy o Kartę Visa Business Electron, podpisanej w Placówce Partnerskiej nie ma możliwości wydania Karty w trybie ekspresowym. 7. Karta wysyłana drogą pocztową oraz udostępniana w Oddziale - jest nieaktywna. W celu aktywacji Karty należy dokonać pierwszej transakcji z użyciem numeru PIN. 8. Złożony pod Umową podpis Użytkownika stanowi wzór podpisu, którym obowiązany jest on posługiwać się przy zlecaniu dokonania transakcji przy pomocy Karty, po uprzednim umieszczeniu na Karcie podpisu zgodnego ze wzorem złożonym pod Umową. 9. Ewentualne reklamacje w przypadku utraty karty i jej odnalezienia będą rozpatrywane tylko w oparciu o podpis złożony na Karcie. 10. Niezwłocznie po otrzymaniu Karty Użytkownik podpisuje ją na rewersie. Podpis musi w całości mieścić się na pasku do podpisu i umożliwiać jednoznaczną identyfikację Użytkownika. 11. Posiadacz jest odpowiedzialny za złożenie odpowiedniego podpisu na Karcie przez Użytkownika. W przypadku złożenia podpisu nie mieszczącego się na pasku lub niezgodnego ze wzorem, procedura wydania Karty zostanie powtórzona na koszt Posiadacza. 12. Za chwilę wydania Karty: a) wysłanej przesyłką pocztową uznaje się dzień otrzymania przesyłki przez Posiadacza/Użytkownika, b) odbieranej w Oddziale Banku uznaje się złożenie podpisu przez uprawnioną osobę na dokumencie potwierdzenia odbioru Karty. 7 Bank nie ponosi odpowiedzialności za nie aktualizowanie danych adresowych Posiadacza i Użytkownika Karty Karty są wznawiane automatycznie, z zastrzeżeniem 12 ust Bank ma prawo do odmowy wydania Karty, jej wznowienia bez uzasadnienia swojej decyzji. 3. Odmowa wydania duplikatu Karty następuje na skutek wystąpienia przyczyn wypowiedzenia Umowy wskazanych w Zasadach. 4. W przypadku odmowy: wydania Karty, duplikatu, wznowienia Karty Bank powiadamia o tym Posiadacza w formie pisemnej W przypadku nieodebrania Karty przez osobę uprawnioną w Oddziale Banku po upływie 60 dni od dnia podpisania Umowy, złożenia wniosku o duplikat, automatycznego wznowienia Karty Bank może dokonać likwidacji Karty. Uznaje się wówczas, że Umowa została rozwiązana z upływem tego terminu, z zastrzeżeniem ust. 2. Jeżeli w tym terminie Posiadacz lub Użytkownik powiadomi Bank o niemożności odebrania Karty, Bank może przechować Kartę. 2. W przypadku nieodebrania Karty wydanej, wznowionej lub duplikatu, w myśl ust. 1, przez uprawnioną osobę w określonym powyżej terminie, Bank nie dokonuje zwrotu kwoty pobranych opłat. 3. Przy odbiorze Karty wznowionej w Oddziale Banku, Posiadacz lub Użytkownik powinien zwrócić Kartę dotychczas używaną bezpośrednio do Oddziału w którym odbiera wznowioną Kartę. 4. Jeśli Poczta Polska zwróci do Banku Kartę przesłaną listem: a) będzie ona do odbioru w Oddziale Banku, w którym Posiadacz ubiegał się o jej wydanie, z zastrzeżeniem ust. 1, b) w przypadku gdy Posiadacz wnioskował o Kartę poprzez Internet, będzie ona do odbioru w Oddziale Banku wskazanym przez Posiadacza w trakcie wypełniania wniosku Internetowego, c) w przypadku gdy Posiadacz ubiegał się o Kartę w

5 5 Placówce partnerskiej, będzie ona wysłana ponownie na adres korespondencyjny lub do Oddziału Banku wskazanego przez Posiadacza jako miejsce odbioru Karty Bank, w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia Karty oraz w przypadku zmiany imienia lub nazwiska Użytkownika lub zmiany nazwy Posiadacza wydaje Duplikat Karty. 2. Warunkiem ubiegania się o wydanie duplikatu Karty jest zwrot Karty uszkodzonej bądź Karty zawierającej nieaktualne dane osobowe do Oddziału/ Placówki partnerskiej lub złożenie oświadczenia o całkowitym zniszczeniu Karty oraz złożenie wniosku o duplikat Karty w Oddziale Banku/Placówce partnerskiej. 3. Wydanie duplikatu Karty nie pociąga za sobą konieczności zawarcia nowej Umowy. 4. Bank może odmówić wydania duplikatu Karty w przypadku wystąpienia przyczyn zablokowania lub zastrzeżenia Karty przez Bank określonych w Okres ważności Karty kończy się w ostatnim dniu miesiąca wskazanego na jej awersie Wznowienie karty lub wymiana Karty, skutkuje przedłużeniem okresu obowiązywania Umowy na kolejny okres ważności Karty. 2. Umowa będzie bez składania dodatkowych oświadczeń woli przedłużana o kolejne okresy odpowiadające okresowi ważności wznowionej/wymienionej Karty pod warunkiem braku pisemnej rezygnacji Posiadacza/Użytkownika lub braku decyzji Banku o nieprzedłużeniu okresu obowiązywania Umowy. Rezygnację z przedłużenia okresu obowiązywania Umowy może złożyć, Posiadacz lub odpowiednio Użytkownik, doręczając ją w formie pisemnej do Oddziału Banku najpóźniej 30 dni przed końcem okresu ważności aktualnie używanej Karty. Decyzję o nieprzedłużeniu okresu obowiązywania Umowy może wydać Bank. Decyzję Bank doręcza Posiadaczowi przesyłką pocztową najpóźniej 30 dni przed końcem okresu ważności aktualnie używanej Karty. 3. Złożenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji z używania Karty jest równoznaczne z wypowiedzeniem Umowy. 4. Użytkownik Karty wznowionej lub duplikatu karty, posługuje się dotychczas używanym numerem PIN, z zastrzeżeniem Kart, o których mowa w 16 ust 3 a). 5. Wydanie duplikatu Karty nie pociąga za sobą konieczności zawarcia nowej Umowy Posiadacz ma prawo do odstąpienia od Umowy w drodze doręczenia Bankowi pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od tej Umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania pierwszej Karty, zgodnego ze wzorem stanowiącym Załącznik do Umowy. 2. Odstąpienie uznaje się za skuteczne pod warunkiem, że Użytkownik nie dokonał żadnej operacji przy użyciu Karty. 3. Bank na skutek odstąpienia Posiadacza od Umowy, nie później niż w ciągu 14 dni od daty doręczenia oświadczenia o odstąpieniu do Banku, zwróci Posiadaczowi kwotę poniesionych opłat i prowizji W przypadku rezygnacji z korzystania z Karty w okresie jej ważności, Posiadacz / Użytkownik Karty powinien zwrócić ją do Oddziału/Placówki Partnerskiej. Uznaje się wówczas, iż Umowa została rozwiązana z chwilą zwrotu Karty, z zastrzeżeniem ust W przypadku wskazanym w ust. 1 Bank nie zwraca Posiadaczowi opłaty pobranej za rozpoczęty okres używania Karty Bank ma prawo do dokonania zmiany rodzaju Karty w trakcie trwania okresu ważności Karty lub w momencie jej wznawiania, bez konieczności zawarcia stosownego aneksu do Umowy, w przypadku: a) zmiany rodzaju Rachunku lub zmiany rodzaju Karty dedykowanej zgodnie z aktualną ofertą Banku do dotychczasowego lub zmienionego Rachunku. b) wycofania Karty z oferty. 2. Bank poinformuje Posiadacza o takiej zmianie, ze wskazaniem rodzaju Karty jaka zostanie wydana Użytkownikom, co najmniej z 30 dniowym wyprzedzeniem, W tym przypadku odpowiednie zastosowanie znajdują zapisy 38 ust. 3 i 6 Zasad. 3. Posiadacz może dokonać wyboru innej Karty spośród Kart dostępnych do danego rodzaju Rachunku w terminie 15 dni od otrzymania informacji o zmianie. Wniosek o wydanie innej Karty Posiadacz składa w Oddziale W związku z wycofaniem z oferty Banku Kart, o których mowa w ust. 2 Preambuły, od stycznia 2014 roku rozpocznie się wymiana tych Kart na kartę Mastercard Business Debit BZ WBK. Nowa Karta zostanie wysłana na adres do korespondencji Użytkownika. 2. W przypadku Kart, o których mowa w ust. 2 Preambuły, których koniec terminu ważności przypada : a) w okresie od stycznia do czerwca 2014 roku, wymiana o której mowa w ust. 1 nastąpi w momencie wznawiania Karty, b) od lipca 2014 roku, wymiana o której mowa w ust. 1 nastąpi w trakcie trwania okresu ważności Karty, z zastrzeżeniem ust. 4. Po aktywacji nowej Karty, Karta dotychczas używana zostanie zastrzeżona i nie będzie możliwości jej dalszego używania. 3. Użytkownicy Kart, o których mowa w ust. 2 Preambuły, których termin ważności Karty kończy się: a) w okresie od stycznia 2014 roku do marca 2014 roku - otrzymają w oddzielnej przesyłce nowy PIN do Karty Mastercard Business Debit BZ WBK, b) od kwietnia 2014 roku - będą mogli posługiwać się dotychczas używanym numerem PIN. 4. Wymianie nie podlegają Karty Visa Business Electron, o których mowa w ust. 2 Preambuły, których okres ważności upływa nie wcześniej niż 31 lipca 2014r. Mogą być one używane do końca okresu ważności wskazanego na Karcie. Po tym terminie zostaną wymienione na kartę Mastercard Business Debit BZ WBK. 5. Wysokość opłat i prowizji za Kartę Mastercard Business Debit BZ WBK może się różnić w zależności od rodzaju rachunku do którego zostanie ona wydana. Wysokość opłat i prowizji określa Taryfa. 6. W związku z wycofaniem z oferty Banku Kart Visa Biznes Euro, o których mowa w ust. 3 Preambuły, zostaną one wymienione po upływie terminu ważności na Kartę Visa Business w EUR BZ WBK. Użytkownicy Kart będą mogli posługiwać się dotychczas używanym numerem PIN. 7. W przypadku braku zgody Klienta na dokonanie wymiany Kart, o których mowa w ust. 2 i 3 Preambuły, klient może wypowiedzieć Umowę. Rozdział III Używanie Karty Karta może być używana wyłącznie przez osobę, której dane identyfikacyjne są umieszczone na awersie Karty w oparciu o dane osobowe określone w Umowie. 2. Użytkownik zobowiązany jest do: a) używania Karty tylko w okresie ważności, b) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa a w szczególności Ustawy o usługach płatniczych oraz Prawa dewizowego, c) właściwego zabezpieczenia Karty przed zagubieniem, kradzieżą czy zniszczeniem; należy chronić Kartę przed stopieniem, złamaniem lub zgięciem, nie należy umieszczać Karty w pobliżu urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne mogące spowodować rozmagnesowanie Karty, d) utrzymania w tajemnicy numeru PIN, e) nieujawniania danych umieszczonych na Karcie w celach innych niż dokonanie transakcji lub zgłoszenie utraty Karty, f) przestrzegania zapisów zawartych w Umowie oraz niniejszych Zasadach i Regulaminie, g) nieudostępniania Karty ani numeru PIN osobom trzecim, h) niekopiowania i niedopuszczania do kopiowania awersu i rewersu Karty, i) nieprzechowywania Karty razem z numerem PIN, j) niezwłocznego poinformowania Banku o fakcie utraty, zniszczenia, kradzieży, przywłaszczenia, albo

6 6 nieuprawnionego użycia Karty lub nieuprawnionego dostępu do Karty, w sposób określony w 30 ust. 1, k) bieżącego monitorowania obciążeń rachunku w zakresie transakcji dokonanych przy użyciu Kart i niezwłocznego zgłaszania wszelkich niezgodności i nieprawidłowości, l) anulowania wszelkich rezerwacji dokonanych u Usługodawców typu T&E zawartych w oparciu o dane Karty przed rozwiązaniem/ wygaśnięciem Umowy o Kartę, m) cofnięcia zgody udzielonej Usługodawcy na inicjowanie Transakcji bezgotówkowych powtarzalnych, dokonywanych w oparciu o dane Karty 30 dni przed rozwiązaniem/wygaśnięciem Umowy o Kartę. 3. Użytkownik, używając Karty do dokonania transakcji na odległość, powinien zachować szczególne środki bezpieczeństwa, w szczególności nie powinien ujawniać numeru Karty i daty jej ważności jeśli nie ma pewności, w jaki sposób dane te zostaną wykorzystane lub jeśli istnieje możliwość wejścia w ich posiadanie przez osoby nieuprawnione Użytkownik wyraża zgodę na wykonanie transakcji poprzez jej Autoryzację. 2. Autoryzacje transakcji dokonywanych przy użyciu Kart mogą przebiegać w następujący sposób: a) wprowadzenie nr PIN z jednoczesnym zaakceptowaniem kwoty transakcji w terminalu POS; b) wprowadzenie numeru PIN w terminalu bez wskazania kwoty transakcji; c) wprowadzenie nr PIN w bankomacie i wybór rodzaju i kwoty transakcji; d) wprowadzenie numeru PIN we wpłatomacie z jednoczesnym podaniem kwoty transakcji; e) złożenie podpisu na dokumencie potwierdzającym autoryzację transakcji (wydruk z terminala, rachunek z imprintera, umowa dla transakcji T&E); f) zbliżenie Karty z funkcją zbliżeniową do czytnika zbliżeniowego po wyświetleniu kwoty transakcji na terminalu, g) zbliżenie Karty z funkcją zbliżeniową do czytnika zbliżeniowego i wprowadzenie numeru PIN z jednoczesnym zaakceptowaniem kwoty transakcji, h) wprowadzenie numeru PIN w urządzeniu CAT, gdzie jest to wymagane, z jednoczesnym zaakceptowaniem kwoty transakcji; i) umieszczenie Karty w urządzeniu CAT w celu odczytu paska magnetycznego lub chipa; j) podanie danych Karty (dane o jakie może poprosić akceptant: numer Karty, dane Użytkownika, data ważności, CVV2/ CVC2) przy transakcjach na odległość; k) jednorazowe podanie danych Karty (dane o jakie może poprosić akceptant: numer Karty, dane Użytkownika, data ważności, CVV2/ CVC2) dla pierwszej i wszystkich kolejnych transakcji powtarzalnych. 3. Aby zlecenie płatnicze mogło zostać prawidłowo wykonane, konieczne jest użycie Karty przez Użytkownika w sposób określony w niniejszych zasadach oraz autoryzowanie transakcji. 4. Transakcje bezgotówkowe, transakcje w bankomatach poza Siecią bankomatów BZWBK24 oraz cash-back są inicjowane przez Odbiorcę lub za jego pośrednictwem po udzieleniu Odbiorcy przez Użytkownika zgody na wykonanie transakcji lub po przekazaniu zlecenia płatniczego Odbiorcy. 5. Transakcje w bankomatach Sieci BZWBK24 są inicjowane przez Użytkownika Karty. 6. Momentem otrzymania zlecenia płatniczego jest moment, w którym zlecenie przekazane bezpośrednio przez Użytkownika lub pośrednio przez Odbiorcę lub za pośrednictwem Odbiorcy zostało otrzymane przez Bank. W przypadku, gdy Bank otrzyma zlecenie płatnicze w dniu niebędącym dla Banku dniem roboczym, uznaje się, że zlecenie płatnicze zostało otrzymane pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Zlecenie płatnicze jest dostarczane do Banku w formie dokumentów rozliczeniowych, zawierających m.in. dane Karty, przy użyciu której dokonano autoryzacji. 7. Po dokonaniu autoryzacji zlecenie płatnicze nie może zostać odwołane. 8. Posiadacz jest obowiązany niezwłocznie powiadomić Bank o stwierdzonych nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych transakcjach. W przypadku niedokonania powiadomienia przez Posiadacza w terminie 13 miesięcy od dnia obciążenia Konta albo dnia, w którym transakcja miała być wykonana roszczenia Posiadacza względem Banku wygasają. 9. Ciężar udowodnienia, że transakcja nie była autoryzowana przez Użytkownika lub nie została wykonana prawidłowo spoczywa na Posiadaczu Zlecanie dokonania transakcji gotówkowych dozwolone jest wyłącznie do wysokości dostępnych środków oraz indywidualnego limitu wydatków lub limitu do autoryzacji (w zależności od typu Karty) przy uwzględnieniu wcześniej dokonanych operacji (transakcji autoryzowanych on-line i offline) do kwoty nie wyższej niż limit wypłat gotówki oraz ustalony przez Bank limit kwotowy i ilościowy na transakcje dla danego rodzaju Karty. 2. Zlecanie dokonania transakcji bezgotówkowych dozwolone jest wyłącznie do wysokości dostępnych środków bądź indywidualnego limitu wydatków lub limitu do autoryzacji, (w zależności od typu Karty) przy uwzględnieniu wcześniej zleconych operacji (transakcji autoryzowanych i nieautoryzowanych) do kwoty ustalonego przez Bank limitu kwotowego i ilościowego na transakcje dla danego rodzaju Karty. 3. Do każdej wydanej Karty Bank ustanawia limit wypłat gotówki. 4. Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych nie wymagających dodatkowego potwierdzenia numerem PIN przeprowadzanych na terenie Polski jest ustalana przez organizację Visa oraz MasterCard i wynosi 50,00 zł dla jednorazowej transakcji. 5. Wysokość limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych niewymagających dodatkowego potwierdzenia numerem PIN przeprowadzanych poza granicami Polski jest ustalana przez organizację Visa oraz MasterCard i może być różna od wysokości limitu obowiązującego na terenie Polski. 6. Informację o zmianie wysokości limitu kwotowego dla transakcji zbliżeniowych niewymagających potwierdzenia numerem PIN można uzyskać w Oddziałach Banku lub w Placówkach partnerskich na terenie całego kraju lub w Centrum Bankowości Telefonicznej i Elektronicznej. 7. Zlecanie dokonania transakcji zbliżeniowych jest możliwe tylko w przypadku Karty, która posiada określoną funkcjonalność umożliwiającą dokonywanie takich transakcji potwierdzoną stosownym oznaczeniem na awersie lub rewersie Karty o brzmieniu paywave dla kart Visa lub PayPass dla kart MasterCard. 8. Niezależnie od wysokości kwoty transakcji zbliżeniowej ze względów bezpieczeństwa może zaistnieć konieczność zrealizowania tej transakcji jako typowej transakcji bezgotówkowej dokonywanej w terminalu POS mimo, iż zostały spełnione wszelkie warunki do zrealizowania transakcji zbliżeniowej. 9. Transakcja typu cash back jest wliczana do kwotowego limitu transakcji. Maksymalna kwota wypłaty gotówki podczas korzystania z usługi cash back jest ustalana przez organizacje płatnicze i wynosi 200,00 zł. 10. Zlecanie dokonania transakcji typu cash back jest możliwe wyłącznie dla kart: Visa Business Electron BZ WBK. 11. Każdorazowa autoryzacja on-line może zmniejszyć dostępne środki o autoryzowaną kwotę, bez względu na to czy transakcja doszła do skutku, na następujący okres czasu: a) transakcje w bankomatach ( wszystkie Karty): - do 10 dni kalendarzowych, b) pozostałe transakcje Karty Visa: - w przypadku kart Visa Electron do 8 dni kalendarzowych, - w przypadku kart MasterCard: do 7 dni kalendarzowych (w przypadku transakcji zbliżeniowych u usługodawców typu komunikacja miejska oraz linie autobusowe: do 14 dni kalendarzowych), - w przypadku kart embosowanych Visa - do 30 dni kalendarzowych. 12. W celu ochrony środków pieniężnych Posiadacza Bank wprowadza dodatkowe zabezpieczenia w formie ilościowych i kwotowych limitów transakcji dla poszczególnych rodzajów Kart załącznik nr 1 do Zasad. 13. Bank zastrzega sobie prawo do nałożenia innych niż wskazane w ust. 12 indywidualnych limitów kwotowych oraz ilościowych dla transakcji, ze względów bezpieczeństwa.

7 7 Limity te będą skutkowały wyłącznie koniecznością kontaktu z Posiadaczem/Użytkownikiem w celu telefonicznego potwierdzenia transakcji odpowiednio przez Posiadacza albo Użytkownika. W tym celu Bank oddał do dyspozycji Posiadaczy /Użytkowników numer telefonu znajdujący się na rewersie karty W przypadku nieterminowej spłaty przez Posiadacza należności wobec Banku jako wydawcy Karty lub z powodu zwiększenia ryzyka utraty przez Posiadacza zdolności kredytowej, wymaganej dla Kart charge, Bank zastrzega sobie prawo do: a) jednostronnego wprowadzenia dodatkowych ograniczeń, w formie wprowadzania dziennych limitów liczby i kwoty transakcji dokonywanych przy użyciu Karty płatniczej a także obniżenia wysokości tych limitów oraz dziennego limitu wypłat gotówki, b) zablokowania lub zastrzeżenia Karty na koszt Posiadacza. 2. Bank zastrzega sobie prawo do zastrzeżenia Karty na koszt Posiadacza w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez Posiadacza lub Użytkownika w związku z używaniem Karty a w szczególności w przypadku podejrzenia fałszowania Karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej transakcji. 3. Bank zastrzega sobie prawo do zastrzeżenia Karty w przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa przez osoby trzecie związanego z Kartą, a w szczególności z podejrzeniem fałszowania Karty oraz z innych uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem transakcji dokonywanych przy użyciu Karty. 4. Posiadacz będzie powiadamiany przez Bank o zastosowanych limitach i ograniczeniach: telefonicznie lub w formie listu wysyłanego na jego adres do korespondencji bądź w inny dostępny dla Posiadacza sposób komunikacji. 5. Pozostałe formy ograniczeń zlecania dokonywania operacji (w tym m.in. zablokowanie i zastrzeżenie Karty) oraz formy ich zastosowania zostały uregulowane w poszczególnych rozdziałach Zasad Numer PIN znany jest wyłącznie Użytkownikowi Karty. 2. Użytkownik Karty może dokonać zmiany numeru PIN wyłącznie w bankomatach, w których usługa taka jest dostępna dla Użytkowników Kart BZ WBK S.A. Zmiana numeru PIN w tym przypadku wymaga użycia Karty oraz dotychczasowego numeru PIN. 3. W przypadku braku możliwości odtworzenia numeru PIN przez Użytkownika należy zwrócić się do Banku z prośbą o wygenerowanie nowego numeru PIN, z zastrzeżeniem ust Użytkownik Karty, który posiada jednocześnie dostęp do Usług Bankowości Elektronicznej BZWBK24 Mini Firma może nadać nowey numer PIN dla wydanej dla niego Karty, a także zmienić numer PIN, bez podawania starego numeru PIN. 5. W przypadku trzeciego z kolei błędnego wprowadzenia numeru PIN w bankomatach lub terminalach POS wyposażonych w PIN-pad, Karta zostanie w systemie zablokowana niezależnie od czasu, jaki upłynął od ostatniego wprowadzenia błędnego numeru PIN. Kartę można odblokować telefonując do CBTiE. 6. Podczas dokonywania transakcji bezgotówkowych w punktach handlowo-usługowych Użytkownik okazuje Kartę i wprowadza numer PIN (jeśli terminal wyposażony jest w PINpad), ewentualnie podpisuje wydruk z terminala elektronicznego POS lub okazuje Kartę i podpisuje rachunek z ręcznego powielacza (tzw. imprintera) identycznie jak na rewersie Karty. 7. Przy dokonywaniu transakcji bezgotówkowych przy użyciu Karty na prośbę obsługi punktu handlowo-usługowego Użytkownik Karty powinien okazać dokument stwierdzający tożsamość oraz wyrazić zgodę na spisanie cech tego dokumentu w celu potwierdzenia faktu dokonania transakcji. 8. Przy transakcji dokonywanej przy użyciu Karty ale bez fizycznego jej przedstawienia: telefonicznie, faxem, drogą pocztową lub przez Internet - należy podać numer Karty, datę ważności oraz nazwisko Użytkownika, a przy transakcjach internetowych dodatkowo CVV2/CVC2. Przy dokonywaniu tego typu transakcji nie należy nigdy podawać numeru PIN. 9. Przy transakcjach mających charakter powtarzalny (obciążających rachunek karty np. co miesiąc, tj. abonament, prenumerata itp.), Posiadacz karty zobowiązany jest do odwołania u Odbiorcy zgody na dokonywanie takich transakcji w terminie 30 dni przed datą rezygnacji z Karty. 10. Wymóg złożenia podpisu na wydruku z terminala lub wprowadzenia numeru PIN nie dotyczy wybranych transakcji typu CAT oraz transakcji zbliżeniowych do kwoty limitów określonych w 19 ust. 4 i Informacje o kartach debetowych dla firm obejmujące: dane szczegółowe karty debetowej oraz historię operacji - udostępniane są Posiadaczowi w ramach Usług BE Zbiorcze zestawienie operacji udostępniane jest Posiadaczowi w Oddziale i dotyczy Kart wymienionych w ust. 1 Preambuły. 2. Posiadacz Kart wymienionych w ust. 1 Preambuły, może wystąpić w Oddziale Banku (a w przypadku Kart Visa Business Electron również w Placówce partnerskiej) o udostępnienie zestawienia operacji wysyłanego w terminie 7 dni od sporządzenia przez Bank, na adres do korespondencji kartowej, generowanego w cyklu miesięcznym, tego samego dnia każdego miesiąca wyznaczonego przy generowaniu pierwszego zestawienia operacji. Za zestawienie pobierana jest opłata zgodnie z Taryfą W dniu rozliczenia transakcji (obciążenia konta Posiadacza kwotami zrealizowanych transakcji) oraz w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego dla Kart typu charge, Posiadacz zobowiązany jest utrzymywać na koncie saldo w wysokości zapewniającej pokrycie zrealizowanych transakcji dokonanych przy użyciu wszystkich Kart wydanych do jego konta, niezależnie od typu Karty objętej Zasadami a także pokrycie wszelkich opłat i prowizji należnych Bankowi w związku z używaniem Kart. 2. Obciążenie konta z tytułu transakcji dokonanych przy użyciu Kart następuje najpóźniej następnego dnia roboczego po otrzymaniu zlecenia płatniczego, tj. plików rozliczeniowych, za pośrednictwem organizacji Visa. 3. W przypadku przekroczenia dostępnych środków, zapewniających pokrycie zrealizowanych transakcji zastosowanie mają postanowienia 27 Zasad. 4. Bank ma prawo obciążyć konto Posiadacza kwotami transakcji autoryzowanych przy użyciu wszystkich Kart wydanych do jego konta, opłatami i prowizjami wynikającymi z Taryfy oraz innymi należnościami Banku zgodnie z Regulaminem. 5. Zawierając Umowę Posiadacz wyraża zgodę na dokonanie obciążenia Konta należnymi opłatami i prowizjami, mogącymi powodować wystąpienie zadłużenia o którym mowa w 27 niniejszych Zasad Prawo do używania Karty wygasa w chwili ziszczenia się jednego z następujących warunków: a) upływu okresu ważności Karty, b) uszkodzenia bądź całkowitego zniszczenia Karty, c) wymiany Karty na nową, d) zastrzeżenia lub zablokowania Karty, e) zamknięcia Konta, do którego została wydana Karta, f) rezygnacji z używania Karty, g) odwołania przez Posiadacza pełnomocnictwa dla Użytkownika, h) utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci Użytkownika, i) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych Posiadacza, śmierci lub utraty bytu prawnego Posiadacza, j) rozwiązania bądź wygaśnięcia Umów. 2. Umowa o Kartę płatniczą wygasa lub odpowiednio ulega rozwiązaniu w następujących przypadkach: a) rozwiązania lub wygaśnięcia umowy Rachunku bankowego, do którego została wydana Karta, b) wypowiedzenia Umowy o Kartę przez Posiadacza, c) z upływem okresu ważności Karty, w przypadku złożenia rezygnacji z przedłużenia okresu obowiązywania Umowy przez Posiadacza lub doręczenia decyzji o nieprzedłużeniu okresu obowiązywania umowy, d) z chwilą śmierci Użytkownika.

8 8 Rozdział IV Rozliczanie transakcji Ze środków zgromadzonych na rachunku, do którego została wydana Karta, pokrywane są: a) kwoty transakcji dokonanych przy użyciu Kart w kraju i za granicą, b) opłaty i prowizje za obsługę i używanie Kart, w tym z tytułu dokonanych transakcji, c) inne należności Banku zgodnie z Regulaminem. 2. Bank pobiera opłaty i prowizje zgodnie z obowiązującą Taryfą. 3. Zmiana wysokości prowizji i opłat w zakresie ww. czynności uzależniona jest od zmiany następujących czynników: a) zmiany stóp procentowych instrumentów finansowych oferowanych na rynkach pieniężnych i kapitałowych, b) zmiany rentowności następujących instrumentów finansowych rynku pieniężnego i kapitałowego: - stopy oprocentowania kredytu redyskontowego NBP - stopy oprocentowania kredytu lombardowego NBP, - sposobu naliczania rezerwy obowiązkowej banków, - dziennej stawki jednomiesięcznego WIBOR, - rentowności bonów skarbowych emitowanych przez Ministra Finansów, - rentowności bonów pieniężnych emitowanych przez NBP, c) stopnia pracochłonności i zakresu lub formy realizacji określonych czynności /usług, d) zmiana przepisów prawa, w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych, stosowanych w sektorze bankowym, e) zmiana poziomu inflacji bądź innych warunków makroekonomicznych, f) zmiana zakresu i/ lub formy realizacji określonych czynności i usług, g) zmiana wysokości kosztów operacji lub usług ponoszonych przez Bank Transakcje dokonane przy użyciu Kart realizowane są w walucie kraju, w którym zostały dokonane, z zastrzeżeniem ust Transakcje internetowe dokonywane u Akceptantów mających siedzibę poza granicami Polski są traktowane jak transakcje zagraniczne, niezależnie od wybranej waluty transakcji. 3. W kraju, gdzie dopuszczona jest usługa wyboru waluty transakcji, Użytkownik może zostać poproszony o wybór waluty transakcji z dostępnej listy walut. 4. Jeżeli Użytkownik Karty dokona zakupu towaru/usługi w walucie obcej, a następnie zwróci towar/usługę, Posiadacz ponosi odpowiedzialność za ewentualne powstałe z tego tytułu różnice kursowe. 5. Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe zagraniczne dokonywane przez Użytkowników Kart przy użyciu Kart wydanych w systemie Visa (z wyłączeniem Kart, o których mowa w ust. 2 Preambuły) w walucie innej niż EURO, przeliczane są na EURO, według kursu obowiązującego w systemie Visa w dniu rozliczenia transakcji, z zastrzeżeniem ust Kwoty transakcji o których mowa w ust 5 lub dokonane w EURO przeliczane są z EURO na złote polskie po kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku w dniu rozliczenia transakcji. Obciążenie konta z tytułu zrealizowanej transakcji jest dokonywane w złotych polskich z zastrzeżeniem ust. 7 i Jeżeli transakcja przy użyciu karty Visa Business w EUR BZ WBK jest dokonana w EUR wówczas obciążenie rachunku, do którego wydana jest karta, następuje w EUR. 8. Jeżeli transakcja przy użyciu karty Visa Business w EUR BZ WBK jest dokonana w walucie innej niż EUR wówczas w chwili rozliczenia następuje przewalutowanie przez Visa kwoty tej transakcji na EUR według kursu obowiązującego w Visa w dniu rozliczenia transakcji i obciążenie w EUR rachunku, do którego wydana jest karta. 9. W przypadku dokonywania transakcji przy użyciu Kart wydanych w systemie Visa akceptant może pobrać dodatkową prowizję od transakcji opłaconej kartą (tzw. surcharge). Warunkiem pobrania prowizji jest umieszczenie przez Akceptanta w widocznym miejscu informacji o wysokości pobieranej prowizji. 10. Transakcje w walucie innej niż waluta rachunku dokonywane przy użyciu Kart wydanych w systemie MasterCard do rachunków prowadzonych w PLN (z wyłączeniem Kart, o których mowa w ust. 2 Preambuły), przewalutowywane są na EUR, według kursu obowiązującego w systemie MasterCard w dniu rozliczenia transakcji w organizacji MasterCard, a następnie są przeliczane po kursie sprzedaży dewiz obowiązującym w Banku z dnia wprowadzenia do systemu Banku. 11. W przypadku Kart, o których mowa w ust. 2 Preambuły, ze znakiem Visa, transakcje dokonane za granicą w innej walucie niż PLN przeliczane są na PLN w oparciu o kurs systemu Visa, z zastrzeżeniem ust. 14. Kurs systemu Visa jest prezentowany na stronie internetowej 12. W przypadku Kart, o których mowa w ust. 2 Preambuły, ze znakiem Maestro, transakcje dokonane za granicą w innej walucie niż PLN przeliczane są na PLN w oparciu o kurs systemu MasterCard. Kurs systemu MasterCard jest prezentowany na stronie internetowej 13. W przypadku kart Visa Biznes Euro, o których mowa w ust. 3 Preambuły, Transakcje dokonane w kraju i za granicą w innej walucie niż EUR przeliczane są przez Visa na EUR w oparciu o kurs systemu Visa. 14. W przypadku Transakcji wykonanych Kartami, o których mowa w ust. 2 Preambuły w walucie innej niż waluta Rachunku, doliczana jest automatycznie opłata za przewalutowanie Transakcji zgodnie z Taryfą do kwoty obciążenia. 15. Obciążenie konta z tytułu transakcji przy użyciu Kart debetowych nastąpi najpóźniej w drugim dniu roboczym po otrzymaniu rozliczenia transakcji. 16. Obciążenie konta z tytułu transakcji przy użyciu Kart typu charge nastąpi z datą końca cyklu rozliczeniowego najpóźniej trzeciego dnia po ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego Jeśli w wyniku posługiwania się Kartami powstanie na rachunku zadłużenie bez zgody Banku, zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu dotyczące spowodowania zadłużenia bez zgody Banku oraz ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu. 2. W przypadku powstania zadłużenia określonego w ust. 1 Bank ma prawo od momentu wystąpienia niedozwolonego zadłużenia na rachunku do zablokowania wszystkich Kart wydanych do rachunku Posiadacza. 3. Jeśli zadłużenie wraz z należnymi Bankowi odsetkami nie zostanie uregulowane w terminie 14 dni, Bank ma prawo do zastrzeżenia wszystkich Kart wydanych do rachunku Posiadacza. Zastrzeżenie to jest nieodwołalne i pociąga za sobą konieczność zwrotu wszystkich zastrzeżonych Kart Bankowi. 4. Przed zablokowaniem lub zastrzeżeniem Karty, Bank poinformuje Posiadacza telefonicznie lub listownie o tym, że karta zostanie zastrzeżona, chyba, że przekazanie informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione z mocy prawa. Rozdział V Reklamacje Posiadacz lub Użytkownik ma prawo do reklamacji transakcji dokonanych przy użyciu Karty lub budzących wątpliwość lub związanych z funkcjonowaniem Karty. 2. Złożona reklamacja powinna spełniać wszystkie wymogi formalne zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Do reklamacji powinny być dołączone stosowne dokumenty w postaci kopii ewentualnych rachunków, potwierdzeń generowanych przez bankomat lub innego rodzaju dokumenty związane z transakcją i wykazujące zasadność reklamacji, w szczególności: a) przy anulowaniu transakcji w punkcie usługowohandlowym, Użytkownik Karty zobowiązany jest do dopilnowania, aby Akceptant po zaakceptowaniu płatności Kartą, wykonał operację korygującą i wydał stosowny dokument potwierdzający wykonany zwrot kwoty transakcji; b) w przypadku transakcji internetowych, dotyczących rezerwacji lub transakcji pocztowych/telefonicznych, Użytkownik Karty zobowiązany jest posiadać kod

9 9 rezerwacji, a w przypadku anulowania - kod anulowania rezerwacji; c) w przypadku wystąpienia trudności podczas zapłaty Kartą Użytkownik zobowiązany jest do posiadania dokumentu potwierdzającego fakt, że należność została uregulowana w inny sposób; d) Użytkownik Karty zobowiązany jest do posiadania paragonów potwierdzających transakcje nieudane, odrzucone itp.; e) w przypadku reklamacji transakcji dokonanych przy użyciu Karty zastrzeżonej lub przez osoby nieuprawnione (np. kradzież, zgubienie karty) wskazane jest złożenie doniesienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa organom ścigania, załączenie do reklamacji stosownego pisemnego oświadczenia, podpisanego przez Posiadacza/Użytkownika karty (dot. okoliczności utraty lub nieuprawnionego użycia Karty, itp.) i wydanego przez policję dokumentu potwierdzającego zgłoszenie zdarzenia; f) w przypadku składania reklamacji za pośrednictwem pełnomocnika konieczne jest załączenie stosownego pełnomocnictwa. 3. Reklamacje dotyczące transakcji nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych muszą zostać zgłoszone niezwłocznie (tj. najszybciej jak jest to możliwe, bez zbędnej zwłoki w normalnych okolicznościach) po otrzymaniu bieżącego zestawienia operacji lub bieżącego wyciągu z Rachunku bądź udostępnieniu informacji o transakcji w historii Rachunku w Usługach BE/KB24/KBnet, albo po powzięciu o nich wiadomości w inny sposób.. Posiadacz jest obowiązany niezwłocznie zgłosić Bankowi nieotrzymanie Zestawienia operacji w ustalonym w Umowie terminie. 4. Posiadacz lub Użytkownik może złożyć reklamację ustnie w siedzibie Banku oraz w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku zajmującej się obsługą klienta, pisemnie na adres Banku lub jego dowolnej jednostki organizacyjnej zajmującej się obsługą klienta, telefonicznie lub w formie elektronicznej. Odpowiednie adresy, w tym adresy poczty elektronicznej oraz numery telefonów dostępne są w jednostkach organizacyjnych Banku zajmujących się obsługą klienta oraz wskazane są na stronie internetowej Banku 5. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego Bank może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację i pisemne potwierdzenie dokumentów reklamacyjnych zebranych w trakcie procesu rozpatrywania reklamacji. 6. Reklamacja zostanie rozpatrzona merytorycznie przez Bank w terminach wskazanych poniżej, o ile złożona reklamacja będzie spełniać warunki wskazane w ust. 2 i 5. Terminy do rozpatrzenia złożonej reklamacji biegną od chwili, kiedy reklamacja spełnia przesłanki do jej merytorycznego rozpatrzenia, o których mowa wyżej. Posiadacz/Użytkownik otrzyma na życzenie potwierdzenie złożenia reklamacji, jeżeli reklamacja została złożona osobiście przez Posiadacza lub Użytkownika w dowolnej jednostce organizacyjnej Banku. 7. W przypadku złożenia reklamacji transakcji dokonanej w bankomatach należących do sieci Banku oraz w terminalach POS i imprinterach, którą rozliczył Bank odpowiedź na reklamację zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Posiadaczowi/Użytkownikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Bank uznaje konto Posiadacza kwotą kwestionowanej transakcji. 8. W przypadku złożenia reklamacji transakcji dokonanych w bankomatach nie należących do sieci BZWBK S.A. oraz transakcji dokonanych przy użyciu terminali i imprinterów nie rozliczanych przez Bank BZWBK S.A. - Bank rozpatrzy reklamację niezwłocznie, najpóźniej w terminie 5 dni roboczych od dnia uzyskania odpowiedzi lub stosownych dokumentów od agenta rozliczeniowego lub innego uprawnionego samoistnego posiadacza urządzenia, w którym została dokonana transakcja oraz w uzasadnionych przypadkach uzna warunkowo konto Posiadacza reklamowaną kwotą na czas trwania postępowania reklamacyjnego. 9. Odpowiedź na pozostałe (nie wymienione w ust. 7 i 8) reklamacje dotyczące używania Kart zostanie udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony maksymalnie do 90 dni, po uprzednim wyjaśnieniu Posiadaczowi/Użytkownikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia. 10. W uzasadnionych przypadkach Bank wykonuje uznanie warunkowe konta Posiadacza na czas rozpatrywania reklamacji, a w sytuacji negatywnego zakończenia reklamacji bądź zwrotu dokonanego przez Odbiorcę na Rachunek Posiadacza, Bank obciąży ten Rachunek kwotą dokonanego wcześniej uznania warunkowego. 11. Reklamacja, o której mowa w ust. 8., przekazywana jest za pośrednictwem organizacji Visa do agenta rozliczeniowego bądź innego uprawnionego samoistnego posiadacza urządzenia, w którym została dokonana transakcja. Po analizie dowodów dostarczonych przez ww. podmiot, Bank: a) potwierdzi zasadność reklamacji - w sytuacji jeśli Bank uznał konto Posiadacza odpowiednią kwotą, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów poinformuje Posiadacza o pozytywnym zakończeniu reklamacji; b) potwierdzi zasadność reklamacji - w sytuacji jeśli Bank nie uznał konta Posiadacza odpowiednią kwotą, w terminie 5 dni roboczych od daty otrzymania dokumentów poinformuje Posiadacza o pozytywnym zakończeniu reklamacji oraz uzna konto Posiadacza; c) potwierdzi, że reklamacja jest niezasadna - w sytuacji jeśli Bank uznał konto Posiadacza odpowiednią kwotą, w terminie 5 dni roboczych obciąża konto Posiadacza kwotą dokonanego wcześniej uznania oraz poinformuje Posiadacza o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji; d) potwierdzi, że reklamacja jest niezasadna - w sytuacji jeśli Bank nie uznał konta Posiadacza odpowiednią kwotą, w terminie 5 dni roboczych informuje Posiadacza o negatywnym rozpatrzeniu reklamacji. 12. Odpowiedź na reklamację, w zależności od charakteru sprawy, zostanie udzielona przez Bank pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej. 13. Właściwym dla Banku organem nadzoru jest Komisja Nadzoru Finansowego. Rozdział VI Zablokowanie i Zastrzeżenie Karty Prawo do zastrzeżenia Karty posiada: a) Bank, b) Użytkownik Karty w Oddziale Banku, placówce partnerskiej lub telefonicznie w Centrum Bankowości Telefonicznej i Elektronicznej (tel , ) c) Użytkownik Karty w lokalnym centrum Visa lub w innym niż Bank banku wydającym Karty Visa (dotyczy wyłącznie Kart systemu Visa), d) Osoba wskazana przez Posiadacza w Umowie lub na podstawie odrębnego pełnomocnictwa- telefonicznie w Centrum Bankowości Telefonicznej i Elektronicznej (tel , ), e) Posiadacz w Oddziale Banku. 2. Na wniosek Posiadacza, Bank może zastrzec wszystkie Karty wydane do danego konta. 3. Zastrzeżenie Karty realizowane jest przez Bank Fakt utraty Karty (zagubienia, kradzieży, podejrzenie dokonania oszustwa) Posiadacz, Użytkownik lub osoba wskazana przez Posiadacza w Umowie lub w odrębnym pełnomocnictwie ma obowiązek niezwłocznie zgłosić osobiście lub telefonicznie podając swoje dane osobowe umożliwiające potwierdzenie tożsamości (np. imię i nazwisko), miejsce utraty Karty (kraj) oraz inne potrzebne dane, jednej z niżej podanych jednostek: a) Centrum Bankowości Telefonicznej i Elektronicznej (tel , ), b) dowolnemu Oddziałowi Banku lub Placówce partnerskiej, c) lokalnemu centrum Visa lub innemu niż Bank bankowi honorującemu Karty Visa (dotyczy wyłącznie Kart systemu Visa). 2. W wyjątkowych sytuacjach fakt utraty karty może zostać zgłoszony telefonicznie przez osoby trzecie, po udzieleniu

10 10 informacji identyfikujących Użytkownika Karty wymaganych przez osobę przyjmującą zgłoszenie w CBTiE. 3. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 jest równoznaczne z zastrzeżeniem Karty i pociąga za sobą utratę możliwości dalszego dokonywania transakcji autoryzowanych on-line przy użyciu tej Karty. 4. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 2 jest równoznaczne z zablokowaniem Karty do momentu zgłoszenia osobistego Użytkownika Karty. Blokada Karty nie zabezpiecza Karty przed dokonaniem transakcji przeprowadzonych bez Weryfikacji Banku 5. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 przekazane ustnie lub telefonicznie należy potwierdzić w BZ WBK S.A. pisemnie w terminie 7 dni od dnia jego przekazania. 6. Pracownik CBTiE podczas rejestrowanej rozmowy telefonicznej potwierdza zastrzeżenie lub blokadę Karty na skutek zgłoszenia jej utraty. 7. Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zastrzeżenia Karty w przypadku stwierdzenia transakcji, której nie dokonywał pomimo, że Karta nie została skradziona lub zagubiona. W takim przypadku Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zwrócenia Karty do Banku. 31 W przypadku odnalezienia Karty zastrzeżonej należy ją niezwłocznie zwrócić do najbliższego Oddziału Banku/ Placówki Partnerskiej Po zgłoszeniu utraty Karty przez jej Użytkownika lub Posiadacza oraz po dokonaniu potwierdzenia, o którym mowa w 30 ust. 5 Zasad, Bank z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, w terminie 14 dni może wydać nową Kartę z nowym numerem PIN. Wydanie nowej Karty może nastąpić po podpisaniu nowej Umowy. 2. Bank może wydać na warunkach niestandardowych Kartę nową w miejsce karty utraconej o takim samym okresie obowiązywania jak Karta zastrzeżona i nowym numerze PIN bez konieczności zawierania kolejnej Umowy. 3. Bank nie wyda nowej Karty lub Karty nowej w miejsce Karty utraconej, o których mowa w ust. 1 i 2 w następujących sytuacjach: a) wygaśnięcia/rozwiązania umowy rachunku bankowego, do którego została wydana Karta, b) odwołania przez Posiadacza pełnomocnictwa dla Użytkownika, c) utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci Użytkownika, d) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych Posiadacza, śmierci lub utraty bytu prawnego Posiadacza, e) rozwiązania bądź wygaśnięcia Umowy. f) używania Karty utraconej niezgodnie z Umową, Zasadami, Regulaminem oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa Bank ma prawo do zablokowania lub zastrzeżenia Karty w przypadku posługiwania się Kartą niezgodnie z Umową, Regulaminem i Zasadami oraz obowiązującymi przepisami prawa. 2. Bank ma prawo do zastrzeżenia Karty również w następujących przypadkach: rezygnacji z używania Karty, a) w przypadku odwołania przez Posiadacza pełnomocnictwa dla Użytkownika, b) wymiany Karty na nową, c) uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia Karty, d) wygaśnięcia/rozwiązania umowy rachunku bankowego, do którego została wydana Karta, e) utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci Użytkownika, f) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych Posiadacza, g) śmierci lub utraty bytu prawnego Posiadacza, h) zaistnienia podejrzenia, że Kartą może posłużyć się osoba nieuprawniona, i) zaistnienia uzasadnionego podejrzenia, że informacje zawarte na Karcie zostały lub mogły zostać pozyskane przez osoby nieuprawnione, bądź innych uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Karty, j) zwiększenia ryzyka utraty przez Posiadacza zdolności kredytowej wymaganej dla danej Karty charge. 3. Bank blokując lub zastrzegając Kartę może wezwać Posiadacza konta lub Użytkownika tej Karty do jej zwrotu oraz do spłaty ewentualnych należności wobec BZ WBK S.A. 4. Bank niezwłocznie odblokuje Kartę po ustaniu przyczyny jej zablokowania. 5. Przed zastrzeżeniem Karty Bank poinformuje listownie lub telefonicznie Posiadacza o tym, że Karta zostanie zablokowana lub zastrzeżona, chyba, że przekazanie informacji byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa. Rozdział VII Odpowiedzialność Posiadacza obciążają operacje dokonane przez osoby, którym Użytkownik udostępnił Kartę lub dane karty w celach innych niż autoryzowanie transakcji lub ujawnił PIN. 2. Posiadacza obciążają nieautoryzowane transakcje dokonane z użyciem Karty do kwoty stanowiącej równowartość 150 EUR obliczonej przy zastosowaniu średniego kursu ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu dokonania obciążenia Rachunku, jeśli nieautoryzowana transakcja jest skutkiem: a) posłużenia się Kartą utraconą albo skradzioną Użytkownikowi lub, b) przywłaszczenia Karty lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Użytkownika obowiązków polegających na podejmowaniu niezbędnych środków służących zapobieżeniu naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń Karty, w tym na przechowywaniu Karty z zachowaniem należytej staranności oraz nieudostępnianiu jej osobom trzecim. 3. Posiadacza obciążają wszystkie transakcje autoryzowane w okresie obowiązywania Umowy, nawet jeżeli rozliczenie transakcji nastąpiło po zmianie statusu karty (do 30 dni od daty dokonania autoryzacji), tj. po zastrzeżeniu, zablokowaniu, jak również po wygaśnięciu/rozwiązaniu Umowy. 4. Posiadacz/Użytkownik jest zobowiązany do uregulowania wszystkich zobowiązań wobec Usługodawców typu T&E (Travel & Entertainment), wynikających z rezerwacji dokonanych w okresie obowiązywania Umowy. 5. Posiadacz odpowiada za nieautoryzowane transakcje w pełnej wysokości, jeżeli doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem nie dochowania należytej staranności naruszenia co najmniej jednego z następujących obowiązków: a) korzystania z instrumentu płatniczego zgodnie z Umową oraz Zasadami, b) zgłaszania niezwłocznie Bankowi stwierdzenia utraty, kradzieży, przywłaszczenia albo nieuprawnionego użycia Karty lub nieuprawnionego dostępu do Karty. 6. Posiadacza obciążają wszelkie autoryzowane transakcje dokonane na odległość (transakcje pocztowe, telefoniczne, w sieci Internet) mimo, że Karta została wykorzystana bez fizycznego jej przedstawienia. 7. Bank zastrzega sobie prawo do telefonicznego skontaktowania się z Posiadaczem/Użytkownikiem w celu potwierdzenia autentyczności wybranych Transakcji dokonanych Kartą. 35 W zakresie dotyczącym określenia odpowiedzialności pełnomocników zmarłego Posiadacza lub Posiadacza, który utracił byt prawny, zastosowanie mają odpowiednie zapisy Regulaminu. 36 BZ WBK S.A. nie ponosi odpowiedzialności za skutki następujących zdarzeń: 1. odmowy akceptacji Karty przez placówkę handlowo-usługową z przyczyn niezależnych od Banku, 2. odmowy autoryzacji transakcji w bankomacie lub terminalu elektronicznym POS z przyczyn niezależnych od Banku, 3. niepodpisania Karty przez jej Użytkownika lub złożenia na Karcie podpisu niezgodnego z wzorem złożonym w Umowie lub wniosku o wydanie Karty, 4. uszkodzenia / całkowitego zniszczenia Karty, z przyczyn nie leżących po stronie Banku, 5. braku odwołania u Odbiorcy transakcji powtarzalnych, 6. nieodebrania gotówki lub Karty z bankomatu, 7. niezgłoszenia przez Posiadacza / Użytkownika Karty zmiany danych osobowych ujętych w Umowach a w szczególności adresu do korespondencji,

11 11 8. zmiany numeru PIN na dowolnie wybrany numer, 9. wadliwego funkcjonowanie bankomatu spowodowanego niewłaściwą obsługą przez Użytkownika lub posługiwaniem się Kartą uszkodzoną, 10. nieterminowego dostarczenia lub zaginięcia korespondencji nie z winy Banku, 11. posługiwania się Kartą niezgodnie z Umowami, niniejszym Zasadami, Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Rozdział VIII Postanowienia końcowe Umowa może zostać wypowiedziana przez Posiadacza ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili pod warunkiem skutecznego doręczenia pisemnego wypowiedzenia do Oddziału Banku lub Placówki Partnerskiej 2. Umowa może zostać wypowiedziana przez Bank z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. 3. Z chwilą rozwiązania/wygaśnięcia Umowy Posiadacz/Użytkownik jest zobowiązany do zwrócenia Karty do Banku. 4. Wypowiedzenie Umów przez Bank uważa się za skutecznie doręczone z chwilą doręczenia pisemnego wypowiedzenia pod wskazany przez Posiadacza jego adres do korespondencji lub przekazania przez Bank podczas rejestrowanej rozmowy telefonicznej informacji dotyczącej zastrzeżenia Karty z inicjatywy Banku. 5. Wypowiedzenie Umowy przez Posiadacza bądź przez Użytkownika uważa się za skutecznie doręczone z chwilą doręczenia pisemnego wypowiedzenia pod wskazany adres Oddziału Banku, który wydał Kartę lub w którym zawarto Umowy Posiadacz i Użytkownik Karty zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Banku o zmianie danych zawartych we wniosku o wydanie Karty lub Umowach. Zmiana danych personalnych Użytkownika (imienia lub nazwiska) powoduje konieczność wydania duplikatu Karty. 2. BZ WBK S.A. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w treści niniejszych Zasad oraz Taryfy. 3. Bank zobowiązuje się informować o zmianach wskazanych w ust 2: a) Posiadacza będącego stroną Umowy Usług BE - poprzez Skrzynkę odbiorczą dostępną za pośrednictwem internetu w ramach usług bankowości elektronicznej, w przypadku, gdy funkcjonalność taka wynika z treści zawartej umowy, b) Posiadaczowi z dostępem do usług bankowości elektronicznej KB24 i Kanału IKD lub usług KBnet - poprzez skrzynkę pocztową w Usługach KB24 lub KBnet c) Posiadacza innego niż wskazany w lit. a) i b) powyżej - poprzez zamieszczenie treści zmian na wyciągach, zestawieniach operacji, dołączenie ich treści do wyciągów, zestawień operacji lub poprzez odrębną korespondencję. 4. Posiadacz zobowiązany jest do przekazania kopii zmian Zasad Użytkownikowi/Użytkownikom niezwłocznie po ich otrzymaniu. 5. Bank nie będzie zawiadamiał Posiadacza o takich zmianach niniejszych zasad, które polegać będą wyłącznie na wprowadzeniu nowych rodzajów Kart lub zmian w zakresie rodzajów Kart, w przedmiocie których posiadacza nie wiąże z Bankiem umowa. 6. Brak wypowiedzenia Umowy przez Posiadaczaw terminie 14 dni od daty udostępnienia przez Bank informacji o treści zmian lub zmienionych Zasad skutkuje akceptacją tych zmian. 7. W przypadku odbierania przez Posiadacza korespondencji w Oddziale Banku, składanie tych zmian odbywać się będzie 1 i 15 dnia każdego miesiąca. 8. Posiadacz karty Visa Bussines Electron, który pozostawał objęty ubezpieczeniem Pakiet Ubezpieczeń Finansowych w dniu r., jest objęty odpłatnym ubezpieczeniem Pakiet Ubezpieczeń Finansowych od dnia r. w towarzystwie ubezpieczeń wskazanym w warunkach ubezpieczenia. Z ubezpieczenia tego można zrezygnować w każdym czasie. Posiadacz wyraża zgodę na obciążenie konta kwotą opłaty ubezpieczeniowej w wysokości określonej w Taryfie. 9. Bank może oferować Posiadaczom lub Użytkownikom Kart, o których mowa w ust. 2 Preambuły oraz karty MasterCard Business Debit BZWBK, usługi dodatkowe w formie pakietów ubezpieczeniowych lub innych usług świadczonych na rzecz Użytkowników Kart lub Posiadacza. Rodzaj i zakres usług dodatkowych oraz zasady korzystania z nich zawiera Załącznik nr Użytkownik Karty Visa Business Electron, o których mowa w ust. 2 Preambuły, od dnia r. jest objęty bezpłatną ochroną ubezpieczeniową świadczoną na podstawie Warunków ubezpieczenia opóźnienia bagażu podróżnego, opóźnienia lotu oraz utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty lub dokumentów podróżnych lub czeków podróżnych w trakcie podróży zagranicznych użytkowników kart Visa Business Electron wydawanych przez Bank Zachodni WBK S.A. przez ubezpieczyciela wskazanego w powyższych warunkach ubezpieczenia, zgodnie z Załącznikiem nr Użytkownicy Kart, o których mowa w ust. 2 Preambuły, z wyłączeniem Użytkowników Kart Visa Business Electron od dnia r. są objęci bezpłatną ochroną ubezpieczeniową świadczoną na podstawie Warunków ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, kosztów leczenia, assistance, bagażu podróżnego, opóźnienia lotu, odpowiedzialności cywilnej oraz utraty, zniszczenia lub uszkodzenia karty lub dokumentów podróżnych w trakcie podróży krajowych i zagranicznych Użytkowników Kart dla firm wydawanych przez Bank Zachodni WBK S.A. z wyłączeniem karty Visa Business Electron przez ubezpieczyciela wskazanego w powyższych warunkach ubezpieczenia, zgodnie z Załącznikiem nr Posiadacze/Użytkownicy Kart, o których mowa w ust. 2 Preambuły, od dnia r. objęci są ochroną ubezpieczeniową świadczoną na podstawie Warunków ubezpieczenia posiadaczy kart płatniczych wydawanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w zakresie nieuprawnionych transakcji w kraju i za granicą, Warunków ubezpieczenia posiadaczy kart wydawanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w zakresie rabunku gotówki, Warunków ubezpieczenia posiadaczy i użytkowników kart wydawanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w zakresie uszkodzenia, trwałego zniszczenia, rozboju lub kradzieży towaru za który dokonano płatności kartą, Warunków ubezpieczenia posiadaczy i użytkowników kart wydawanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w zakresie utraty karty lub dokumentów wskutek rozboju, Warunków ubezpieczenia posiadaczy i użytkowników kart wydawanych przez Bank Zachodni WBK S.A. w zakresie gwarancji najniższej ceny przez ubezpieczyciela wskazanego w powyższych warunkach ubezpieczenia, zgodnie z Załącznikiem nr Posiadacz ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu nierozliczonych przez Bank transakcji autoryzowanych przy użyciu wszystkich Kart wydanych do jego konta również po wygaśnięciu/ rozwiązaniu umowy rachunku bankowego W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Zasadach mają zastosowanie zapisy Regulaminu, powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności: ustawa o usługach płatniczych, z zastrzeżeniem ust. 2, Prawo bankowe, Prawo dewizowe, Kodeks cywilny. 2. Strony zgodnie postanawiają, iż wyłączają w stosunku do Umowy zastosowanie w całości przepisów Działu II (art ) oraz przepisów art , art. 40 ust. 3 i 4, art. 45, art. 46 ust. 2 5, art. 47, art. 48, art. 51 oraz art ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych. Rozdział IX Postanowienia szczegółowe Zasady wydawania i używania Kart: Visa Business Electron BZ WBK, Visa Business BZ WBK z indywidualnym limitem wydatków, MasterCard Business Debit BZWBK i Visa Business w EUR BZ WBK Karty Visa Business Electron BZWBK oraz Visa Business BZWBK z indywidualnym limitem wydatków mogą być wydawane wyłącznie do kont w PLN za wyjątkiem kont z oferty byłego Kredyt Banku. 2. Karta MasterCard Business Debit może być wydawana wyłącznie do kont w PLN z oferty byłego Kredyt Banku. 3. Karta Visa Biznes EURO, o której mowa w ust 3 Preambuły, może być wydawana wyłącznie do kont w EUR z oferty

12 12 byłego Kredyt Banku. 4. Przy pomocy Karty Visa Business Electron BZ WBK oraz Visa Business w EUR BZ WBK można dokonywać operacji na całym świecie, w tym transakcji na odległość (drogą pocztową, telefoniczną lub w sieci Internet), we wszystkich punktach handlowych i usługowych oznaczonych symbolem Visa Electron i wyposażonych w POS oraz bankomatach oznaczonych symbolem: Visa lub Visa Electron, oraz transakcji typu cash back. 5. Przy pomocy Karty MasterCard Business Debit BZWBK można dokonywać operacji na całym świecie, w tym transakcji na odległość (drogą pocztową, telefoniczną lub w sieci Internet), we wszystkich punktach handlowych i usługowych oznaczonych symbolem Maestro i wyposażonych w POS oraz bankomatach oznaczonych symbolem: Maestro, Cirrus lub MasterCard, oraz transakcji typu cash back. 6. Przy pomocy Karty Visa Business BZ WBK, Visa Business BZ WBK z indywidualnym limitem wydatków oraz Visa Business w EUR BZ WBK można dokonywać operacji na całym świecie, w tym transakcji na odległość (drogą pocztową, telefoniczną lub w sieci Internet), we wszystkich punktach handlowych i usługowych wyposażonych w POS lub ręczne powielacze oraz w bankomatach oznaczonych symbolem Visa lub Visa Electron. 7. Karta Visa Business BZ WBK będzie wznawiana jako Karta Visa Business BZ WBK z indywidualnym limitem wydatków. Wznowiona Karta ma nowy numer Karty oraz nowy numer PIN. 8. Karty: Visa Business BZ WBK z indywidualnym limitem wydatków, MasterCard Business Debit BZWBK i Visa Business w EUR BZ WBK, nie są obsługiwane w Placówkach partnerskich Do Kart wymienionych w niniejszym rozdziale zastosowanie ma indywidualny limit wydatków. 2. Cykl autoryzacyjny dla Karty rozpoczyna się 1 dnia miesiąca, a kończy się ostatniego dnia tego miesiąca. 3. Dobowy limit wypłat gotówki dla Kart Visa Business Electron BZ WBK, Visa Business BZ WBK z indywidualnym limitem wydatków, Visa Business BZ WBK oraz MasterCard Busines Debit BZWBK wynosi zł. Dobowy limit wypłat gotówki dla Karty Visa Business w EUR BZ WBK wynosi 2500 EUR. 4. Transakcje dokonane przy użyciu Karty pomniejszają indywidualny limit wydatków w danym cyklu autoryzacyjnym oraz pomniejszają dostępne środki. 5. Rozliczone transakcje oraz opłaty i prowizje należne Bankowi obciążają konto w dniu wskazanym w 23 niniejszych Zasad. 6. Niewykorzystany w danym cyklu indywidualny limit wydatków nie powiększa indywidualnego limitu wydatków przysługującego w następnym cyklu autoryzacyjnym Indywidualny limit wydatków przyznawany jest indywidualnie dla każdego Użytkownika Karty funkcjonującej w ramach tego samego konta. Posiadacz wnioskuje o jego wysokość. Ostateczną decyzję o wysokości przyznanego indywidualnego limitu wydatków podejmuje Bank. 2. Gdy składanie wniosków o wydanie kolejnych Kart do tego samego konta jest rozłożone w czasie, Bank przyznając indywidualny limit wydatków dla Użytkowników kolejnych Kart może dokonać obniżenia przyznanego indywidualnego limitu wydatków Użytkownikom Kart już wydanych. 3. Posiadacz może wystąpić o zmianę wysokości przyznanego indywidualnego limitu wydatków. W takim przypadku Bank może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji o zwiększeniu wysokości tego limitu. 4. Bank ma prawo do obniżenia indywidualnego limitu wydatków, jeśli Karta używana jest niezgodnie z Zasadami, Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Bank powiadamia pisemnie lub telefonicznie Użytkownika oraz Posiadacza o swojej decyzji. 5. Decyzja, o której mowa w ust. 3 i 4 obowiązuje najpóźniej od początku następnego cyklu autoryzacyjnego. 44 W przypadku Kart innych niż karty charge transakcje gotówkowe i bezgotówkowe mogą być zrealizowane pod warunkiem, że w chwili dokonywania Weryfikacji przez Bank Posiadacz posiada środki pieniężne wystarczające do dokonania transakcji Usługą dołączoną do Karty Visa Business Electron BZ WBK jest ubezpieczenie, które obejmuje ryzyka: a) opóźnienia odlotu, b) opóźnienia dostarczenia bagażu, c) zwrotu kosztów zastąpienia / wymiany utraconych dokumentów podróżnych. Warunkiem objęcia Użytkownika ochroną ubezpieczeniową jest zapłata Kartą w całości za bilet lotniczy. 2. Usługą dołączoną do Karty Visa Business BZ WBK z indywidualnym limitem wydatków, Visa Business BZ WBK oraz Visa Business w EUR BZ WBK jest ubezpieczenie, które obejmuje ryzyka: a) strat wynikających z użycia Karty przez osoby nieuprawnione, b) strat wynikających z kradzieży gotówki pobranej Kartą z bankomatu. Dodatkowo, pod warunkiem zapłacenia Kartą w całości za podróż środkiem komunikacji publicznej, Użytkownik Karty objęty jest ubezpieczeniem z zakresu: c) śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, d) trwałego inwalidztwa całkowitego lub częściowego, e) poniesienia kosztów leczenia poza miejscem stałego zamieszkania, f) odpowiedzialności cywilnej, g) usług assistance, h) utraty/ opóźnienia dostarczenia bagażu, i) opóźnienia odlotu, j) zwrotu kosztów zastąpienia/ wymiany utraconych dokumentów podróżnych. 3. Usługą dołączoną do karty MasterCard Business Debit BZWBK jest ubezpieczenie Użytkownika karty, które - pod warunkiem zapłacenia Kartą w całości za podróż środkiem komunikacji publicznej - obejmuje ryzyka z zakresu: a) śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, b) trwałego inwalidztwa całkowitego lub częściowego, c) poniesienia kosztów leczenia poza miejscem stałego zamieszkania, d) odpowiedzialności cywilnej, e) usług assistance, f) utraty / opóźnienia dostarczenia bagażu, g) opóźnienia odlotu, h) zwrotu kosztów zastąpienia/ wymiany utraconych dokumentów podróżnych. Zasady używania Kart z oferty byłego Kredyt Banku: Visa Electron Ekstrabiznes, Maestro Kontakt Ekstrabiznes, Visa Business Electron oraz Visa Biznes EURO Od dnia 25 listopada 2013 roku Bank nie wydaje nowych Kart: Visa Electron Ekstrabiznes, Maestro Kontakt Ekstrabiznes, Visa Business Electron oraz Visa Biznes EURO, 2. W przypadku Kart: Visa Electron Ekstrabiznes, Maestro Kontakt Ekstrabiznes, Visa Business Electron, nie ma również możliwości wydania duplikatów tych Kart ani wydania nowej Karty w miejsce utraconej. W przypadku utraty (zniszczenia) Karty Posiadacz może zawnioskować o wydanie karty MasterCard Business Debit BZWBK. 3. W przypadku Kart Visa Biznes EURO, nie ma możliwości wydania duplikatów tych Kart ani wydania nowej Karty w miejsce utraconej. 4. W sytuacji wznowienia Karty, Posiadaczowi/Użytkownikowi wydana zostanie Karta odpowiednio: MasterCard Business Debit BZWBK lub Visa Business w EUR. 5. Przy użyciu kart typu Visa można dokonywać operacji na całym świecie, we wszystkich punktach handlowych i usługowych oznaczonych symbolem: Visa i wyposażonych w POS, dokonywać transakcji niewymagających fizycznego przedstawienia karty: telefonicznych, drogą pocztową, faksem lub poprzez Internet oraz bankomatach oznaczonych symbolem Visa lub Visa Electron. 6. Przy użyciu kart typu Maestro można dokonywać operacji na całym świecie, we wszystkich punktach handlowych i usługowych oznaczonych symbolem Maestro i wyposażonych w POS, bankomatach oznaczonych symbolem: Maestro, Cirrus lub MasterCard. 7. W przypadku Kart wymienionych w niniejszym rozdziale, obowiązują limity określone w załączniku nr 1a do Zasad. Wysokość limitów może zostać zmieniona indywidualnie na wniosek Posiadacza w Oddziale Banku. 8. Karty wymienionych w niniejszym rozdziale nie są obsługiwane w Placówkach partnerskich.

13 13 Zasady wydawania Kart: Visa Business Gold BZ WBK charge oraz Visa Business BZ WBK charge Przy pomocy Karty Visa Business BZ WBK charge oraz Visa Business Gold BZ WBK charge można dokonywać operacji na całym świecie, w tym transakcji na odległość (drogą pocztową, telefoniczną lub w sieci Internet), we wszystkich punktach handlowych i usługowych wyposażonych w POS lub ręczne powielacze oraz w bankomatach oznaczonych symbolem Visa lub Visa Electron. 2. Karty Visa Business BZ WBK charge oraz Visa Business Gold BZ WBK charge mogą być wydawane wyłącznie do kont w PLN za wyjątkiem kont z oferty byłego Kredyt Banku Do Kart wymienionych w niniejszym rozdziale zastosowanie ma limit do autoryzacji. 2. Cykle autoryzacyjne dla kart charge są następujące: a) dla Karty Visa Business BZ WBK charge rozpoczyna się 28. dnia miesiąca, a kończy się 27. dnia następnego miesiąca b) dla Karty Visa Business Gold BZ WBK charge rozpoczyna się 1. dnia miesiąca, a kończy się ostatniego dnia tego miesiąca, 3. Dobowy limit wypłat gotówki Kartą wynosi: a) dla Kart Visa Business Gold BZ WBK charge zł, b) dla Kart Visa Business BZ WBK charge zł Limit do autoryzacji przyznawany jest odrębnie dla każdego Użytkownika Karty funkcjonującej w ramach tego samego rachunku. O jego wysokość wnioskuje Posiadacz, ostateczną decyzję o wysokości przyznanego limitu do autoryzacji podejmuje Bank. 2. W przypadku gdy składanie wniosków o wydanie kolejnych Kart do tego samego konta jest rozłożone w czasie, Bank przyznając limit do autoryzacji dla Użytkownika kolejnej Karty może dokonać obniżenia wysokości przyznanego limitu do autoryzacji dla Użytkowników Kart już wydanych. 3. Posiadacz może wystąpić o zmianę wysokości przyznanego limitu do autoryzacji. W takim przypadku Bank może zażądać przedłożenia dodatkowych dokumentów niezbędnych do podjęcia decyzji. Warunkiem zmiany limitu jest sporządzenie odpowiedniego aneksu do Umowy. 4. Bank ma prawo do obniżenia wysokości limitu do autoryzacji jeśli Karta używana jest niezgodnie z niniejszymi Zasadami lub Regulaminem. Bank powiadamia pisemnie Użytkownika oraz Posiadacza o swojej decyzji. 5. Decyzja, o której mowa w ust. 2, 3 i 4 obowiązuje od początku następnego cyklu autoryzacyjnego Istnieje możliwość zwiększenia Użytkownikowi limitu do autoryzacji w formie Bonusa. 2. Wniosek o udzielenie Bonusa składa Posiadacz. Ostateczną decyzję o przyznaniu Bonusa i o jego wysokości podejmuje Bank. 3. Bonus obowiązuje od momentu podjęcia stosownej decyzji przez Bank do końca aktualnego cyklu autoryzacyjnego Kwoty wszystkich transakcji dokonanych przy użyciu Karty zmniejszają przyznaną wysokość limitu do autoryzacji. 2. Transakcje dokonane w poprzednich cyklach rozliczeniowych, których rozliczenie nastąpiło w bieżącym cyklu rozliczeniowym, obciążają limit do autoryzacji bieżącego cyklu autoryzacyjnego. 3. Niewykorzystany w danym cyklu autoryzacyjnym limit do autoryzacji nie powiększa tego limitu w następnym cyklu. 4. Rozliczone transakcje, opłaty i prowizje obciążają rachunek, do którego została wydana Karta w terminach określonych w 26 ust. 15 i 16 Zasad. 5. Posiadacz rachunku jest zobowiązany do zapewnienia odpowiednich środków na rachunku w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego, pozwalających na pokrycie całości obciążenia z tytułu dokonanych transakcji oraz opłat i prowizji wynikających z dokonanych transakcji. 6. W przypadku nie wznowienia Kart typu charge a także nie wydania duplikatu, nie wydania Karty nowej w miejsce utraconej ostateczna spłata wszelkich należności wobec Banku z tytułu dokonanych transakcji oraz opłat i prowizji należnych Bankowi nastąpi w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego. 7. Jeśli w ostatnim dniu cyklu rozliczeniowego na rachunku nie będzie środków wystarczających na pokrycie zrealizowanych transakcji oraz opłat i prowizji wynikających z dokonanych transakcji, zastosowanie mają postanowienia Regulaminu dotyczące spowodowania zadłużenia bez zgody Banku oraz 27 niniejszych Zasad Z przyznanego limitu do autoryzacji Użytkownik korzystać może od momentu odebrania Karty w Oddziale Banku. 2. Użytkownik może korzystać z limitu do autoryzacji do końca okresu ważności wydanej mu Karty z zastrzeżeniem ust Okres korzystania z limitu do autoryzacji ulega przedłużeniu na skutek wznowienia Karty na okres ważności Karty wznowionej z zastrzeżeniem, iż przedłużenie to może być uwarunkowane zawarciem stosownego aneksu do Umowy. 4. Użycie wydanej Karty oznacza akceptację udzielonej lub zmienionej wysokości limitu do autoryzacji. 5. Udzielony limit do autoryzacji odnawia się z pierwszym dniem każdego następnego cyklu rozliczeniowego. 6. Od niespłaconej kwoty wykorzystanego limitu do autoryzacji w stosownym terminie naliczane będą odsetki wg stawki zmiennej odpowiadającej dwukrotnej wysokości stopy kredytu lombardowego NBP. 7. Limit do autoryzacji przestaje obowiązywać w odniesieniu do danej Karty w przypadku: a) zastrzeżenia i zablokowania Karty przez Bank, b) nie wydania Karty nowej w miejsce utraconej, c) zastrzeżenia Karty przez Posiadacza lub Użytkownika i nie złożenia wniosku o wydanie Karty nowej w miejsce utraconej, d) nie wydania duplikatu Karty, e) nie wznowienia Karty, f) zamknięcia konta, g) złożenia dyspozycji zamknięcia konta, h) wypowiedzenia lub wygaśnięcia umowy rachunku bankowego, do którego została wydana Karta, i) rezygnacji z używania Karty, j) odwołania przez Posiadacza pełnomocnictwa dla Użytkownika, k) utraty zdolności do czynności prawnych lub śmierci Użytkownika, l) utraty lub ograniczenia zdolności do czynności prawnych Posiadacza, śmierci lub utraty bytu prawnego Posiadacza, m) rozwiązania bądź wygaśnięcia Umów. 8. Wystąpienie którejkolwiek sytuacji wskazanej w ust. 7 skutkuje koniecznością zwrotu zadłużenia z tytułu wykorzystanego limitu do autoryzacji obejmującego również należności z tytułu opłat i prowizji należnych Bankowi przed upływem danego cyklu rozliczeniowego pod rygorem wszczęcia przez Bank postępowania windykacyjnego. 53 Usługą dołączoną do Karty jest ubezpieczenie, które obejmuje ryzyka: 1. strat wynikających z użycia Karty przez osoby nieuprawnione, 2. strat wynikających z kradzieży gotówki pobranej Kartą z bankomatu. Dodatkowo, pod warunkiem zapłacenia Kartą w całości za podróż środkiem komunikacji publicznej, Użytkownik Karty objęty jest ubezpieczeniem z zakresu: 3. śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 4. trwałego inwalidztwa całkowitego lub częściowego, 5. poniesienia kosztów leczenia poza miejscem stałego zamieszkania, 6. odpowiedzialności cywilnej, 7. usług assistance, 8. utraty / opóźnienia dostarczenia bagażu, 9. opóźnienia odlotu, 10. zwrotu kosztów zastąpienia/ wymiany utraconych dokumentów podróżnych.

14 14 Załącznik nr 1 do Zasad wydawania i używania kart płatniczych dla firm Rodzaj Karty limit wypłat gotówki (dzienny) kwotowy limit wypłat gotówki (dzienny) ilościowy limit transakcji (dzienny) kwotowy /transakcje: gotówkowe + bezgotówkowe/ limit transakcji(dzienny) ilościowy /transakcje gotówkowe + bezgotówkowe/ Visa Business Electron BZ WBK zł zł 20 MasterCard Business Debit BZWBK zł zł 20 Visa Business BZ WBK z ind. limitem wydatków Visa Business BZ WBK charge zł zł 20 Visa Business w EUR BZWBK EUR EUR 20 Visa Business Gold BZ WBK charge zł zł 25 Załącznik nr 1a: Karty z oferty byłego Kredyt Banku: Rodzaj karty limit wypłat gotówki (dzienny), maksymalnie: limit płatności - transakcji bezgotówkowych ( dzienny), maksymalnie: 30-dniowy limit płatności (transakcji bezgotówkowych), maksymalnie: Visa Electron Ekstrabiznes PLN Do wysokości salda Nie dotyczy Maestro Kontakt Ekstrabiznes PLN Do wysokości salda Nie dotyczy Visa Business Electron PLN Nie dotyczy Do wysokości salda Visa Biznes EURO EUR Do wysokości salda Nie dotyczy

15 15 Załącznik nr 2 do Zasad wydawania i używania kart płatniczych dla firm Usługi dodatkowe Visa Electron Ekstrabiznes Maestro Kontakt Ekstrabiznes Visa Business Electron Visa Biznes EURO MasterCard Business Debit ubezpieczenie od rabunku gotówki pobranej w bankomacie TAK (O) TAK (O) TAK (S) NIE TAK (O) ubezpieczenie od nieuprawnionego użycia karty TAK (O) TAK (O) TAK (S) NIE TAK (O) ubezpieczenie zakupu dokonanego kartą TAK (O) TAK (O) TAK (S) NIE TAK (O) ubezpieczenie Najniższa cena TAK (O) TAK (O) TAK (S) NIE TAK (O) ubezpieczenie Karty i dokumentów TAK (O) TAK (O) TAK (S) NIE TAK (O) ubezpieczenie Podróżne Biznes NIE NIE TAK (S) NIE TAK (S) (S) usługa standardowa, dostępna bez dodatkowych opłat (O) usługa opcjonalna, dostępna w ramach opcjonalnego pakietu usług dodatkowych

16 16 Załącznik nr 3 do Zasad wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla firm Postanowienia szczegółowe Zasady wydawania i używania Kart: MasterCard Corporate Debit BZ WBK, MasterCard Corporate Charge BZ WBK, MasterCard Corporate Executive Charge BZ WBK Definicje Grace Period odroczony okres spłaty zadłużenia z poprzedniego cyklu rozliczeniowego dla Kart Korporacyjnych typu charge wydawanych w ramach organizacji MasterCard; Karta Korporacyjna typu charge karta płatnicza z odroczonym terminem spłaty zadłużenia z poprzedniego cyklu rozliczeniowego (Grace Period) funkcjonująca w oparciu o Limit do autoryzacji ustalany przez Bank. Wszystkie transakcje autoryzowane i nieautoryzowane rozliczone w danym cyklu rozliczeniowym, wraz z naliczonymi opłatami i prowizjami obciążają Konto, do którego ta Karta została wydana. Są to karty: MasterCard Corporate Charge BZ WBK, MasterCard Corporate Executive Charge BZ WBK; Limity transakcyjne limit transakcji bezgotówkowych, limit wypłat gotówki, limit transakcji w Internecie; MasterCard organizacja we współpracy z którą Bank wydaje Karty Korporacyjne typu charge, za pośrednictwem której następuje rozliczanie transakcji dokonanych przy użyciu tych Kart; 1 1. Przy użyciu Karty MasterCard Corporate Debit BZ WBK, MasterCard Corporate Charge BZ WBK oraz MasterCard Corporate Executive Charge BZ WBK można dokonywać operacji na całym świecie, we wszystkich punktach handlowych i usługowych wyposażonych w terminale POS lub ręczne powielacze oraz w bankomatach oznaczonych symbolem MasterCard lub Maestro. 2. Karty MasterCard Corporate Debit BZ WBK, MasterCard Corporate Charge BZ WBK oraz MasterCard Corporate Executive Charge BZ WBK mogą być używane przy zakupach dokonywanych drogą pocztową, telefoniczną, faksem lub w sieci Internet. 3. Karty MasterCard Corporate Debit BZ WBK, MasterCard Corporate Charge BZ WBK, MasterCard Corporate Executive Charge BZ WBK są wydawane na okres 4 lat W przypadku Kart Korporacyjnych typu charge BZ WBK zastosowanie ma Limit do autoryzacji, określony w Umowie szczegółowej o kartę płatniczą. 2. Cykl autoryzacyjny dla Kart Korporacyjnych typu charge rozpoczyna się 1 dnia miesiąca kalendarzowego, a kończy ostatniego dnia danego miesiąca. 3. Dzienny Limit wypłaty gotówki Kartą wynosi: a) Karty MasterCard Corporate Executive Charge BZ WBK złotych; b) Karty MasterCard Corporate Charge BZ WBK, MasterCard Corporate Debit BZ WBK złotych. 4. Dzienny Limit transakcji (łącznie transakcje bezgotówkowe i gotówkowe) dla Karty MasterCard Corporate Executive Charge BZWBK, MasterCard Corporate Charge BZWBK I MasterCard Debit BZWBK wynosi złotych W przypadku Kart MasterCard Corporate Debit BZ WBK, MasterCard Corporate Charge BZ WBK i MasterCard Corporate Executive Charge BZ WBK istnieje możliwość ustalenia i zmiany Limitów transakcyjnych dla danej Karty. 2. Istnieje możliwość zmiany następujących limitów: a) Limity ogólne kwotowe: - Dzienny Limit transakcji (łącznie transakcje bezgotówkowe i gotówkowe). b) Limity gotówkowe: - Dzienny Limit wypłaty gotówki; - Miesięczny Limit wypłaty gotówki. c) Limity transakcyjne kwotowe: - Dzienny limit transakcji bezgotówkowych; - Miesięczny limit transakcji bezgotówkowych; - Miesięczny limit transakcji w Internecie. 3. Zmiany Limitów transakcyjnych mogą dokonać osoby uprawnione do reprezentacji Firmy, zgodnie z KRS oraz osoby przez nie upoważnione zakresie sposób, o którym mowa w pkt Osoby upoważnione do dokonywania określonych czynności w zakresie zmian dotyczących Kart Korporacyjnych, wskazuje się w załączniku do Umowy Osoby uprawnione do działania w imieniu firmy ; 5. Zmiana Limitów transakcyjnych, o których mowa w pkt. 2 jest możliwa przez złożenie Dyspozycji w Centrum Obsługi Biznesu w formie dyspozycji telefonicznej poprzez Usługę telefoniczną, poprzez e-wniosek w usługach bankowości elektronicznej ibiznes24 oraz poprzez formularz papierowy złożony u Doradcy Klienta, po wcześniejszej identyfikacji uprawnień osoby upoważnionej do takiej zmiany. 6. Zmiana Limitów, o których mowa w pkt 2 jest możliwa po wydaniu Karty przez Bank. 4 Karta oraz PIN-Mailer wysyłane są osobnymi przesyłkami na adres korespondencyjny wskazany w Umowie Do Kart Korporacyjnych typu charge ma zastosowanie 21- dniowy okres odroczenia spłaty zadłużenia z poprzedniego cyklu rozliczeniowego, tzw. Grace Period. Grace Period liczony jest od ostatniego dnia danego Cyklu rozliczeniowego. 2. W okresie Grace Period istnieje możliwość wystąpienia dozwolonego zadłużenia w wyniku transakcji dokonanych przy użyciu każdej Karty Korporacyjnej typu charge, do równowartości dwukrotności Limitu do autoryzacji wskazanego w Umowie (zadłużenie w ramach Limitu do autoryzacji z miesiąca poprzedniego oraz zadłużenie w ramach Limitu do autoryzacji w miesiącu bieżącym). 3. Obciążenie konta z tytułu transakcji dokonanych w poprzednim Cyklu rozliczeniowym nastąpi w ostatni dzień Grace Period. Jeżeli obciążenie konta przypada na dzień wolny od pracy, to obciążenie dokonywane jest pierwszego dnia roboczego następującego po dniu wolnym od pracy. 4. Jeżeli w ostatnim dniu Grace Period Firma nie zapewni na rachunku środków na rozliczenie transakcji dokonanych przy użyciu Kart Korporacyjnych typu charge, to na rachunku firmy powstaje niedozwolony debet, a Karty do tego rachunku mogą zostać zablokowane przez Bank W przypadku Kart Korporacyjnych typu charge, Bank, co roku, dokonuje oceny zdolności kredytowej Posiadacza, w celu potwierdzenia, czy Karta może być używana przez pozostały okres jej ważności; 2. Na wezwanie Banku Posiadacz jest zobowiązany do przedłożenia odpowiednich dokumentów, które pozwolą na dokonanie analizy jego zdolności kredytowej; 3. W sytuacji pogorszenia się sytuacji finansowej Posiadacza, Bank może wypowiedzieć Umowy o wszystkie Karty Korporacyjne typu charge wydane do rachunków Posiadacza; 7 1. Usługą dołączoną do każdej Karty jest ubezpieczenie, które obejmuje ryzyka: a) strat wynikających z użycia Karty przez osoby nieuprawnione, b) strat wynikających z kradzieży gotówki pobranej z bankomatu, Dodatkowo, pod warunkiem zapłacenia Kartą w całości za podróż środkiem komunikacji publicznej, Użytkownik Karty objęty jest ubezpieczeniem z zakresu: c) śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku, d) trwałego inwalidztwa całkowitego lub częściowego, e) poniesienia kosztów leczenia poza miejscem stałego zamieszkania, f) odpowiedzialności cywilnej, g) usług assistance, h) utraty/ opóźnienia dostarczenia bagażu, i) opóźnienia lotu, j) zwrotu kosztów zastąpienia/ wymiany utraconych dokumentów podróżnych. 2. Zakres ubezpieczenia dla Kart MasterCard Corporate Debit BZ WBK oraz MasterCard Corporate Charge BZ WBK jest zgodny z zakresem ubezpieczenia właściwym dla kart Visa/MasterCard/EuroCard Business Silver, natomiast zakres ubezpieczenia dla Kart MasterCard Corporate Executive Charge BZ WBK jest zgodny z zakresem ubezpieczenia właściwym dla kart Visa/MasterCard/EuroCard Business Gold. 3. Usługą dołączoną do każdej Karty jest ubezpieczenie, które obejmuje ryzyko strat jakie poniósł Posiadacz rachunku w związku z nieuczciwym wykorzystaniem Karty przez Użytkownika.

17 Zakres ubezpieczenia określają Warunki ubezpieczenia nieuczciwego wykorzystania kart płatniczych wydanych przez Bank Zachodni WBK S.A. 5. Zasady ubezpieczeń o których mowa w ust. 1-3 regulują odpowiednie warunki ubezpieczenia dostępne na stronie

18 18 18 Obowiązuje od 9 czerwca 2014 r. Preambuła 1. Niniejsze Zasady określają warunki i tryb wydawania i używania znajdujących się w ofercie Banku dla firm Kart płatniczych typu Visa Business Electron BZ WBK, Visa Business BZ WBK z indywidualnym limitem wydatków, MasterCard Business Debit BZWBK, Visa Business w EUR BZ WBK, Visa Business BZ WBK charge, MasterCard Business BZWBK charge, Visa Business Gold BZ WBK charge, MasterCard Corporate Debit BZ WBK, MasterCard Corporate Charge BZ WBK, MasterCard Corporate Executive Charge BZ WB. 2. Zasady mają również zastosowanie do używania Kart z oferty byłego Kredyt Bank S.A., połączonego z Bankiem Zachodnim WBK S.A., które wydano do kont w PLN: a) Visa Electron Ekstrabiznes, Maestro Kontakt Ekstrabiznes, Visa Business Electron, a b) od 23 czerwca 2014 roku Zasady mają zastosowanie również do Kart: Visa Business, Złota Visa Business. 3. Zasady mają również zastosowanie do używania kart z oferty byłego Kredyt Bank S.A., połączonego z Bankiem Zachodnim WBK S.A., które wydano do kont w EUR: Visa Biznes EURO. 4. Zasady mają zastosowanie do używania Kart, o których mowa w ust. 2 i 3 w związku ze scaleniem Regulaminu wydawania i użytkowania kart debetowych wydawanych przez Bank Zachodni WBK dla Klientów Instytucjonalnych w ramach Pakietu Ekstrabiznes oraz od dnia 23 czerwca 2014 r. Regulaminu użytkowania kart charge wydawanych do rachunków dla Klientów Instytucjonalnych w ramach Pakietu Ekstrabiznes z niniejszymi Zasadami. Tym samym, postanowienia zawartych umów o karty płatnicze, zgodnie z którymi ich integralną częścią jest Regulamin wydawania i użytkowania kart debetowych wydawanych przez Bank Zachodni WBK dla Klientów Instytucjonalnych w ramach Pakietu Ekstrabiznes lub odpowiednio Regulamin użytkowania kart charge wydawanych do rachunków dla Klientów Instytucjonalnych w ramach Pakietu Ekstrabiznes zostają zmienione w zakresie powołanych tytułów Regulaminów na Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla firm.postanowienia niniejszych Zasad mają zastosowanie również do innych Kart płatniczych wydanych w ramach promocji, niewymienionych w ust. 1. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Karty BZ WBK S.A.: a) są międzynarodowymi Kartami płatniczymi; oznacza to, że można się nimi posługiwać zarówno w kraju, jak i za granicą, b) umożliwiają dokonywanie transakcji bezgotówkowych oraz wypłat gotówki w kraju i za granicą w sposób i na warunkach określonych w niniejszych Zasadach, w punktach oznaczonych logo organizacji płatniczych odpowiednio Visa i MasterCard. c) służą do regulowania płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, d) nie mogą być używane dla celów niezgodnych z prawem, włącznie z zakupem towarów i usług zakazanych prawem w kraju jurysdykcji Posiadacza i Użytkownika lub w kraju dokonania transakcji. 2. O możliwości dokonania transakcji przy użyciu karty w danym punkcie handlowym, usługowym (w tym w sieci Internet) bądź w bankomacie informuje zamieszczone w widocznym miejscu logo danego typu karty określonego przez organizację płatniczą Visa lub MasterCard. Informację o możliwości dokonania zapłaty przy użyciu karty za pośrednictwem telefonu, telefaksu lub drogą pocztową przekazuje osoba obsługująca w imieniu odbiorcy tę płatność.o możliwości dokonania transakcji zbliżeniowej informuje oznaczenie PayPass. 3. Postanowienia szczegółowe dotyczące kart MasterCard Corporate Debit BZ WBK, MasterCard Corporate Charge BZ WBK, MasterCard Corporate Executive Charge BZ WBK zawarte są w Załączniku nr 3 do Zasad. Załącznik jest wydawany Posiadaczowi w przypadku zawarcia Umowy o ww. Karty. 2 Użyte w niniejszych Zasadach określenia oznaczają: Agent rozliczeniowy bank bądź inny podmiot zawierający z akceptantami umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu Kart płatniczych; Akceptant przedsiębiorca, który zawarł z Agentem rozliczeniowym umowę o przyjmowanie zapłaty przy użyciu Kart płatniczych; Antena zbliżeniowa elektroniczne urządzenie wbudowane w kartę z funkcją zbliżeniową komunikujące się z czytnikiem zbliżeniowym (Terminal POS), pozwalające na dokonanie transakcji zbliżeniowej. Autoryzacja wyrażenie zgody przez Użytkownika na wykonanie transakcji płatniczej w sposób określony w 19 niniejszych Zasad. Zgoda może dotyczyć także kolejnych transakcji płatniczych; Autoryzacja on-line autoryzacja, w wyniku której niezwłocznie zostaje przeprowadzona Weryfikacja Banku oraz następuje pomniejszenie kwoty dostępnych środków o kwotę transakcji; Autoryzacja off-line autoryzacja, w wyniku której nie dochodzi do Weryfikacji Banku, a kwota dostępnych środków zostaje pomniejszona o kwotę transakcji dopiero w momencie rozliczenia tej transakcji. Rozliczenie transakcji autoryzowanej off-line w przypadku braku dostępnych środków może spowodować wystąpienie zadłużenia na rachunku lub przekroczenie kwoty przyznanego limitu do autoryzacji; BZ WBK S.A. / BZ WBK / Bank Bank Zachodni WBK Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, będący wydawcą Kart oraz dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczych. Dla celów komunikacji Posiadacza z Bankiem udostępniony jest adres poczty elektronicznej: Lista miejsc, w których Bank wykonuje działalność jest dostępna na stronie internetowej Banku, pod adresem: Bankomat (ATM) urządzenie umożliwiające między innymi dokonywanie wypłat gotówki za pomocą Karty oraz innych operacji, w którym identyfikacja Użytkownika Karty oraz autoryzacja transakcji jest dokonywana poprzez użycie Karty i wprowadzenie numeru PIN; Bonus okresowe zwiększenie wysokości limitu do autoryzacji na wniosek Posiadacza, przyznawany dla Kart typu charge; Cykl autoryzacyjny powtarzalny, miesięczny okres, w którym można dokonywać transakcji gotówkowych i bezgotówkowych, do wysokości indywidualnego limitu wydatków, w przypadku kart nie będących kartami charge; Cykl rozliczeniowy powtarzalny, miesięczny okres, w którym można dokonywać transakcji gotówkowych i bezgotówkowych do wysokości limitu charge, po upływie którego następuje rozliczenie transakcji, opłat i prowizji dotyczących kart charge; CVV2 / CVC2 ( Card Verification Value / Card Verification Code ang.) ostatnie 3-cyfry numeru zabezpieczającego, widniejącego na odwrocie Karty, których podanie wymagane jest przy dokonywaniu transakcji bez fizycznego użycia Karty; Czytnik zbliżeniowy stanowiące integralną część terminala POS urządzenie elektroniczne, służące do przeprowadzania transakcji zbliżeniowych, pobierające dane Karty przy użyciu anteny zbliżeniowej, Dostawca Odbiorcy - podmiot świadczący usługi płatnicze na rzecz Odbiorcy w zakresie wykonania transakcji, Dostawcą Odbiorcy jest między innymi Agent rozliczeniowy w stosunku do Akceptanta (Odbiorcy); Dostępne środki środki pieniężne zgromadzone na koncie w danym dniu roboczym, które mogą być powiększone o środki udostępnione Posiadaczowi przez Bank na podstawie odrębnych umów oraz pomniejszone o ewentualne blokady z tytułu nierozliczonych transakcji; Duplikat Karty Karta wydana przez Bank w miejsce Karty zniszczonej lub uszkodzonej lub w przypadku zmiany imienia lub nazwiska Użytkownika lub zmiany nazwy Posiadacza, mająca taki sam numer i PIN;

19 19 19 Dzień roboczy Banku dzień niebędący dniem wolnym od pracy Banku; Dzień wolny Banku dzień ustawowo wolny od pracy oraz sobota; Dzień roboczy dzień roboczy Banku lub odpowiednio Dostawcy Odbiorcy; Hasło dostępu hasło, wskazywane w Umowie, niezbędne do dokonywania poprawnej identyfikacji Użytkownika przez Bank w przypadku telefonicznego kontaktu Użytkownika z Bankiem. Infolinia - usługa telefoniczna świadczona przez jednostkę organizacyjną Banku przez 24 godziny na dobę, we wszystkie dni tygodnia (24/7/365) w zakresie obsługi Użytkowników Kart pod numerem tel ( dla dzwoniących z zagranicy). Wszystkie rozmowy są rejestrowane. Opłata za minutę połączenia zgodnie z taryfą danego operatora. Kanał IKD - Internetowy Kanał Dostępu, wchodzący w skład Usług Bankowości Elektronicznej KB24, z którego można korzystać poprzez stronę internetową Banku Karta płatnicza (Karta, Karta debetowa) Instrument płatniczy w rozumieniu Ustawy o usługach płatniczych; Karta płatnicza z paskiem magnetycznym i mikroprocesorem, wydawana przez BZ WBK SA, identyfikująca wydawcę i upoważnionego Użytkownika Karty oraz Posiadacza, uprawniająca do dokonywania zapłaty (tj. zlecenia przeprowadzenia transakcji bezgotówkowych i gotówkowych) lub do wypłaty gotówki, a także wpłaty gotówki na rachunek we wpłatomatach, zgodnie z postanowieniami Umowy oraz niniejszych Zasad. Karta z funkcją zbliżeniową Karta wyposażona dodatkowo w antenę zbliżeniową, umożliwiającą dokonywanie transakcji zbliżeniowych z oznaczeniem na awersie specjalnego oznaczenia PayPass w przypadku Kart MasterCard. Funkcję zbliżeniową posiada Karta Mastercard Business Debit BZWBK; Karta tłoczona (embosowana) Karta umożliwiająca dokonywanie operacji w urządzeniach elektronicznych i w bankomatach oraz umożliwiająca dokonywanie transakcji przy użyciu ręcznych powielaczy, realizację transakcji na odległość, nie wymagających fizycznego przedstawienia Karty, takich jak: telefoniczne, pocztowe i przez Internet. Są to Karty: Visa Business BZ WBK z indywidualnym limitem wydatków, Visa Business w EUR BZ WBK, Visa Business BZ WBK, Visa Business BZ WBK charge, MasterCard Business BZWBK charge, Visa Business Gold BZ WBK charge, MasterCard Corporate Debit BZ WBK, MasterCard Corporate Charge BZ WBK, MasterCard Corporate Executive Charge BZ WBK, Visa Business, Złota Visa Business; Karta typu charge / Karta z odroczonym terminem spłaty Karta funkcjonująca w oparciu o limit do autoryzacji/ Limit Karty ustalany przez Bank; wszystkie transakcje autoryzowane on-line oraz off-line, rozliczone w danym cyklu rozliczeniowym, wraz z naliczonymi opłatami i prowizjami, obciążają konto, do którego Karta została wydana, po zakończeniu cyklu rozliczeniowego. Są to Karty: Visa Business BZ WBK charge, MasterCard Business BZWBK charge, Visa Business Gold BZ WBK charge, MasterCard Corporate Charge BZ WBK, MasterCard Corporate Executive Charge BZ WBK, Visa Business, Złota Visa Business; Konto / Rachunek prowadzony przez BZ WBK S.A. w ramach Regulaminu rachunek bankowy, do którego zostaje wydana Karta, w ciężar którego księgowane są opłaty i prowizje związane z realizacją transakcji; Indywidualny limit wydatków ustalona indywidualnie miesięczna łączna kwota wszystkich transakcji (bezgotówkowych i gotówkowych), które mogą być realizowane w ramach jednego cyklu autoryzacyjnego. Ma zastosowanie do Kart, innych niż karty typu charge; Limit do autoryzacji/limit Karty miesięczny limit, do wysokości którego mogą być realizowane transakcje dokonane przy użyciu Karty w okresie jednego cyklu rozliczeniowego, przyznany Posiadaczowi w wysokości ustalonej przez Bank. Ma zastosowanie do Kart typu charge;limit płatności ustalona indywidualnie kwota maksymalna, do wysokości której w ciągu jednego dobowego cyklu mogą być przeprowadzane transakcje bezgotówkowe przy użyciu Karty. Limit płatności dotyczy Kart określonych w ust. 2a i 3 Preambuły, Limit wypłat gotówki ustalona przez Bank indywidualnie maksymalna dzienna kwota wypłat gotówki przy użyciu danej Karty; MasterCard - organizacja płatnicza we współpracy z którą Bank wydaje Karty typu MasterCard, za pośrednictwem której następuje rozliczanie transakcji zleconych przy pomocy tych Kart; Odbiorca osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, będąca odbiorcą środków pieniężnych, stanowiących przedmiot transakcji płatniczej; Oddział Banku/ Oddział - jednostka organizacyjna Banku prowadząca działalność operacyjną; Operacja wypłata gotówki, dokonanie zapłaty przy użyciu Karty a także pozostałe operacje określone w niniejszych Zasadach; PIN (Osobisty Numer Identyfikacyjny) cyfrowy kod służący do identyfikacji Użytkownika Karty, korzystającego z urządzeń odczytujących informacje zawarte na pasku magnetycznym lub mikroprocesorze; PIN-Mailer bezpieczna koperta zawierająca numer PIN do Karty; PIN-pad podłączona do terminala POS klawiatura, przy użyciu której Użytkownik wprowadza numer PIN Karty podczas autoryzowania transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem terminala POS; Placówka partnerska - placówka agencyjna Banku działająca pod oznaczeniem Bank Zachodni WBK Partner ; Posiadacz rachunku / konta / Posiadacz / Firma przedsiębiorca na rzecz którego Bank prowadzi Konto zgodnie z Regulaminem; Regulamin kont dla firm/regulamin Regulamin, w ramach którego prowadzone są przez Bank rachunki dla firm; Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Zachodni WBK S.A. rachunków bankowych oferowanych w ramach Pakietu EKSTRABIZNES, Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Zachodni WBK S.A. rachunków bankowych dla Klientów Korporacyjnych, Regulamin otwierania i prowadzenia przez Bank Zachodni WBK S.A. rachunków bankowych dla Klientów Instytucjonalnych /Regulamin regulaminy, zgodnie z którymi prowadzone są przez Bank rachunki bankowe z byłej oferty Kredyt Bank S.A., dla firm, Ręczny powielacz (imprinter) urządzenie działające w trybie offline, służące do zlecania w punktach akceptujących Karty embosowane przeprowadzenia transakcji bezgotówkowych i gotówkowych poprzez powielenie na rachunku transakcji danych wytłoczonych na awersie Karty; autoryzacja transakcji dokonywana jest poprzez złożenie własnoręcznego podpisu przez Użytkownika na rachunku zlecenia transakcji z adnotacją: SPRZEDAŻ, PURCHASE (bądź równoznaczną w innym języku) w przypadku transakcji bezgotówkowej bądź autoryzacja GOTÓWKA, CASH ADVANCE, CASH (bądź równoznaczną w innym języku) w przypadku transakcji gotówkowej; Ręczna wypłata gotówki transakcja gotówkowa, polegająca na Wypłacie gotówki w bankach i innych instytucjach finansowych, przy wykorzystaniu terminala POS. Transakcja jest autoryzowana przez Posiadacza/Użytkownika, w zależności od typu terminala, własnoręcznym podpisem albo kodem PIN, Sieć bankomatów BZWBK24 bankomaty zarządzane przez Bank i oznaczone logo Banku; Skrzynka odbiorcza skrzynka Posiadacza w usłudze BZWBK24 Internet lub w usłudze BZWBK24 Mini Firma Internet lub Moja Firma plus Internet lub ibiznes24 lub usłudze KB24 IKD lub KBnet, na którą Bank doręcza m.in.: treść Zasad oraz Taryfy lub informacje o ich zmianach, wyciągi bankowe, a także komunikaty o treści marketingowej, będąca trwałym nośnikiem informacji, w rozumieniu ustawy o usługach płatniczych; Taryfa Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Zachodni WBK S.A. za czynności bankowe dla firm;

20 20 20 T&E (Travel and Entertainment) Usługodawca typu: linie lotnicze, hotele, wypożyczalnie samochodów, statki wycieczkowe, świadczący usługi związane z podróżami; Terminal POS urządzenie elektroniczne, którego integralną część może stanowić czytnik zbliżeniowy, służące do autoryzowania transakcji gotówkowych i bezgotówkowych oraz drukowania ich potwierdzeń, odczytujące dane z paska magnetycznego Karty lub mikroprocesora, w przypadku transakcji zbliżeniowych, za pośrednictwem anteny zbliżeniowej wbudowanej w Kartę; autoryzacja transakcji bezgotówkowej potwierdzana jest rachunkiem transakcji z adnotacją "sprzedaż", "purchase" (lub równoznaczną w innym języku); autoryzacja transakcji gotówkowej potwierdzana jest rachunkiem transakcji z adnotacją: "gotówka", "cash advance", "cash" (bądź równoznaczną w innym języku). Transakcje gotówkowe i bezgotówkowe przeprowadzane w terminalu POS wymagają autoryzacji transakcji przez Użytkownika Karty za pomocą numeru PIN lub poprzez złożenie podpisu na wydruku z terminala, za wyjątkiem niektórych transakcji w urządzeniach typu CAT oraz transakcji zbliżeniowych do kwoty limitów określonych w 20 ust. 4 i 5; Transakcja płatnicza / Transakcja zainicjowana przez Użytkownika lub Odbiorcę wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych; Transakcja bezgotówkowa dokonanie płatności za towary lub usługi przy użyciu Karty. Do transakcji bezgotówkowych zalicza się również doładowanie telefonu w bankomacie oraz transakcje na odległość, nie wymagające fizycznego przedstawienia Karty takie jak: telefoniczne, pocztowe, faksowe, przez Internet, transakcje zbliżeniowe i transakcje typu CAT; Transakcja cash back - transakcja polegająca na wypłacie niewielkiej kwoty gotówki (max. 200 zł - karty VISA i max. 300 zł - karty MasterCard) z kasy sklepowej przy jednoczesnym dokonywaniu płatności Kartą. Usługa jest dostępna w Polsce, w punktach oznaczonych specjalnym logo: Visa cash back (karty VISA) oraz MasterCard/Maestro cash back (karty Maestro, MasterCard), Transakcja gotówkowa dokonanie przy użyciu Karty wypłaty gotówki, w tym wypłata w bankomacie oraz Ręczna wypłata gotówki; Transakcje na odległość transakcje niewymagające fizycznego przedstawienia Karty, takie jak: zamówienia telefoniczne, pocztowe, faksowe, przez Internet, w których autoryzacja transakcji następuje po podaniu przez klienta wszystkich lub wybranych danych Karty: Klient może zostać poproszony w szczególności o podanie numeru Karty, daty ważności, CVV i innych danych identyfikujących klienta. W żadnym wypadku przy dokonywaniu transakcji na odległość nie może być wymagane podanie numeru PIN. Transakcji na odległość można dokonywać wszystkimi Kartami, do których mają zastosowanie niniejsze zasady; Transakcja no show transakcja związana z nieodwołaniem rezerwacji u Usługodawcy typu T&E. Nieodwołana rezerwacja powoduje obciążenie rachunku kwotą wskazaną przez Usługodawcę typu T&E w regulaminie świadczenia usług przez tego Usługodawcę, przekazanym Posiadaczowi/Użytkownikowi, Transakcje powtarzalne - transakcje dokonywane na odległość, których skutkiem jest regularne obciążanie Rachunku ustaloną pomiędzy Użytkownikiem a usługodawcą kwotą w ustalonych okresach czasu (rocznie, kwartalnie, miesięcznie) i terminie. Użytkownik autoryzuje kwotę i tryb obciążania oraz czas obowiązywania umowy z usługodawcą i podaje dane, jak przy pozostałych transakcjach na odległość i dokonując takiej autoryzacji zobowiązuje się do zapewnienia środków na pokrycie przyszłych obciążeń. Użytkownik ma prawo w każdym czasie odwołać swoją zgodę u Odbiorcy, a w przypadku dalszego obciążania do reklamowania takich transakcji u Odbiorcy. Aby odwołanie zgody na usługę powtarzalną było możliwe, Użytkownik/Posiadacz zobowiązany jest zgłosić ten fakt co najmniej 7 dni przed otrzymaniem przez Bank zlecenia płatniczego dotyczącego danejtransakcji; Transakcja Quasi Cash transakcje, podczas których dochodzi bezpośrednio do wymiany środków na gotówkę/jednostki pieniężne, np. gry losowe, zakłady bukmacherskie. Transakcja zagraniczna transakcja zlecona w walucie obcej lub w PLN u Akceptanta mającego siedzibę poza granicami Polski; Transakcja zbliżeniowa (bezstykowa) transakcja bezgotówkowa zlecona przy użyciu Karty z anteną zbliżeniową w punkcie usługowo-handlowym zaopatrzonym w terminal POS z czytnikiem zbliżeniowym. Autoryzacja transakcji zbliżeniowej następuje poprzez zbliżenie Karty do czytnika zbliżeniowego. Transakcje dokonywane w tym trybie mogą być autoryzowane offline, Transakcje w terminalach typu CAT ( Cardholder Activated Terminal Transaction ang.) transakcje bezgotówkowe inicjowane przez Użytkownika Karty w urządzeniach samoobsługowych. CAT (typ A lub 3 ) CAT spełniający wszystkie poniższe warunki (płatność za parkingi, autostrady): kwota transakcji poniżej 40 USD lub odpowiednik w lokalnej walucie, nie dochodzi do Weryfikacji Banku. CAT (typ B lub 2 ) CAT spełniający wszystkie poniższe warunki (zakup paliwa bez PIN): kwota transakcji poniżej 100 USD lub odpowiednik w lokalnej walucie, dochodzi do Weryfikacji Banku. CAT (typ C lub 1) CAT spełniający wszystkie poniższe warunki (zakup paliwa): dochodzi do Weryfikacji Banku, wymagane podanie numeru PIN; Umowa o Kartę płatniczą / Umowa umowa ramowa w rozumieniu Ustawy o Usługach Płatniczych zawierana między Posiadaczem a Bankiem, precyzująca prawa i obowiązki Posiadacza i Użytkownika Karty oraz Banku jako wydawcy Karty; Usługi BE Usługi Bankowości Elektronicznej BZWBK24 lub Usługi Bankowości Elektronicznej BZWBK24 Mini Firma lub Usługi Bankowości Elektronicznej Moja Firma plus lub Usługi Bankowości Elektronicznej ibiznes24, dające dostęp do usług bankowych za pośrednictwem kanałów elektronicznych np. internetu, telefonu stacjonarnego, SMS, telefonu komórkowego w serwisie mobilnym; Usługi KB24/Usługi Bankowości Elektronicznej KB24 usługi bankowości elektronicznej Banku, w skład której wchodzą Kanały dostępu: IKD i Tele KB, Usługi KBnet/Usługi Bankowości Elektronicznej KBnet usługi bankowości elektronicznej Banku (Home Banking), system teleinformatyczny, umożliwiający Klientom korzystanie z usług bankowosci elektronicznej Banku za pośrednictwem KBnet on-line lub z wykorzystaniem programu KBnet Off-line, Użytkownik Karty / Użytkownik osoba fizyczna, której imię i nazwisko umieszczone jest na awersie Karty, dla której Posiadacz ustanawia pełnomocnictwo do dokonywania operacji przy użyciu Karty wyłącznie w imieniu i na rzecz Posiadacza; Visa organizacja płatnicza we współpracy z którą Bank wydaje Karty typu Visa, za pośrednictwem której następuje rozliczanie transakcji zleconych przy pomocy tych Kart; Waluta rozliczeniowa waluta stosowana przy rozliczeniach z organizacją Visa do rozliczenia transakcji dokonanych w innej walucie niż złoty polski; Weryfikacja Banku sprawdzenie w systemie informatycznym Banku statusu Karty (tj. czy Karta jest zastrzeżona lub zablokowana) oraz stanu dostępnych środków; Wpłatomat działające on-line urządzenie umożliwiające wpłacanie przez całą dobę gotówki na rachunek bankowy prowadzony w walucie PLN. Aby móc dokonać operacji wpłaty należy posiadać Kartę wydaną do Rachunku, na którym wpłata ma zostać zaksięgowana. Wpłata może zostać dokonana tylko i wyłącznie po wprowadzeniu Karty do czytnika i podaniu numeru PIN. Urządzenie umożliwia wpłatę max. 50 banknotów (nie przyjmuje bilonu) bez konieczności wcześniejszej segregacji nominałów. Osoba dokonująca transakcji otrzymuje potwierdzenie wpłaty na wydruku. W przypadku wpłaty dokonanej po godzinie uznanie Rachunku następuje w następnym dniu roboczym; Zablokowanie Karty czynność polegająca na czasowym wstrzymaniu możliwości zlecania transakcji autoryzowanych online;

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3.6 do Regulaminu kont dla firm

Załącznik nr 3.6 do Regulaminu kont dla firm Obowiązuje od 14.10.2012 r. Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla firm Preambuła 1. Niniejsze Zasady określają warunki i tryb wydawania i używania znajdujących się w ofercie Banku

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla firm 1

Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla firm 1 1 1 Obowiązuje od 9 czerwca 2014 r. Preambuła 1. Niniejsze Zasady określają warunki i tryb wydawania i używania znajdujących się w ofercie Banku dla firm Kart płatniczych typu Visa Business Electron BZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 8 stycznia 2018

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 7 marca 2016

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla firm 1

Zasady wydawania i używania kart płatniczych BZ WBK S.A. dla firm 1 1 1 Obowiązuje od dnia 1 marca 2017 r. Preambuła 1. Niniejsze Zasady określają warunki i tryb wydawania i używania znajdujących się w ofercie Banku dla firm Kart płatniczych typu Visa Business Electron

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT

Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT Informacja dodatkowa do Ogólnych warunków wydawania i użytkowania kart kredytowych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT ING Banku Śląskiego S.A (Bank) dla Posiadaczy kart kredytowych z dnia 9 listopada 2015

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r.

Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ KLIENCI INDYWIDUALNI Obowiązuje od dnia 1 lutego 2017 r. 1. Prowizje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 14 sierpnia 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 14 sierpnia 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. Obowiązuje od 14 sierpnia 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI I. K@rta wirtualna ING VISA...4 Wspólne zapisy... 4 K@rta wirtualna ING

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron dla osób fizycznych, wydawanych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby

b. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Internetowego: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard debetowa PayPass Banku Spółdzielczego w Gorzycach

Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard debetowa PayPass Banku Spółdzielczego w Gorzycach Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard debetowa PayPass Banku Spółdzielczego w Gorzycach Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart płatniczych Visa Classic Debetowa i MasterCard

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A.

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A. REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH NA OKAZICIELA PLUS BANK S.A. I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU 1 Regulamin kart przedpłaconych na okaziciela PLUS BANK S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty płatniczej Visa Classic Debetowej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania i używania karty

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców

Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców Umowa o świadczenie usługi eskok dla członków SKOK - przedsiębiorców zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Zygmunta Chmielewskiego z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na okres 5 lat. Aktywacji należy dokonać

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA TO JA Z PREMIĄ 1 dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w dnia 30 lipca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 10/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 10/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 10/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r. REGULAMIN KART DEBETOWYCH BUSINESS Dołhobyczów, listopad 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Szadek, kwiecień 2012 r.

Szadek, kwiecień 2012 r. Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro, MasterCard Debit Paypass, Visa Electron i Visa Electron młodzieżowa w Banku Spółdzielczym w Szadku Szadek, kwiecień 2012 r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA FIRM INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Obowiązuje od dnia 11 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów indywidualnych

Usługi dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Pszczółkach Taryfa Prowizji i Opłat Usługi dla klientów indywidualnych Karty płatnicze WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Visa Electron "młodzieżowa" Maestro/ Visa Electron

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania Karty business Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej wydany przez Sales

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie.

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lipca 2014 roku zmianie ulega Regulamin funkcjonowania kart kredytowych Visa i MasterCard dla klientów indywidualnych w Rejonowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia roku

Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia roku Zarządzenie Nr 147 Prezydenta Olsztyna z dnia 07.06.2011 roku w sprawie zasad dokonywania wydatków budżetowych za pomocą służbowych kart płatniczych oraz rozliczania płatności dokonywanych przy ich wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8

OTWARCIE I PROWADZENIE RACHUNKU Opłata/Prowizja w PLN. Konsultant 4 każdorazowo 2) Kanały samoobsługowe 0. Każdorazowo Kanały samoobsługowe 8 Obowiązuje od dnia podanego przez Bank w odrębnym komunikacie, nie wcześniej niż 26 sierpnia 213 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart

Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych - oferta Rachunków i Kart (obowiązuje od dnia 19 grudnia 2016 roku) Postanowienia ogólne 1. Tabela Opłat i Prowizji dla Klientów biznesowych oferta Rachunków

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI INSTRUMENTY PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO I INNE ELEKTRONICZNE INSTRUMENTY PŁATNICZE Obowiązuje od dnia 11 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 14 kwietnia 2017 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Telefon (serwis automatyczny) Telefon (konsultant) WWW 0 PLN 0 PLN 0 PLN WAP Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały nr 10/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10. 2012 r. Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały Nr 11/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Sośnicowice, 2012

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych

Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych 1 Postanowienia ogólne 1. Taryfa Opłat, Prowizji i Oprocentowania Kantoru Walutowego dla Klientów Indywidualnych,

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. . Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Maestro i Visa Electron wydawanych do Kont prywatnych SGB 24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego

Umowa Nr... o świadczenie usług bankowości internetowej ebo dla Klienta Korporacyjnego Załącznik nr2 do Instrukcji świadczenia przez Bank Spółdzielczy w Wąchocku usług bankowości internetowej ebo Bank Spółdzielczy w Wąchocku ul.wielkowiejska 1 A 27-215 Wąchock tel. 041-271-50-85 ; 271-51-72

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PLUS BANK S.A.

REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PLUS BANK S.A. REGULAMIN KART PRZEDPŁACONYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH PLUS BANK S.A. I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU 1 Regulamin kart przedpłaconych dla osób fizycznych PLUS BANK S.A., zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH

ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH ROZDZIAŁ V. WYDAWANIE I OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH A KARTY DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO I Karta bankomatowa Braniewsko-Pasłęckiego Banku Spółdzielczego lokalna 1 Wydanie karty 5 zł 2 Wydanie nowej karty w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart kredytowych Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart kredytowych Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart kredytowych Euro Banku S.A. 1 1) Niniejszy Regulamin określa zasady przyznawania i korzystania z Limitu kredytowego oraz zasady wydawania i używania kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI BANKOWE WYCOFANE Z OFERTY ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ - TABELA NR 3 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE Wersja obowiązująca od dnia 16 października 2017 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ORAZ KARTY DEBETOWE W FORMIE TRADYCYJNEJ TABELA NR 1 Tytuł prowizji/opłaty

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH. ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO-KREDYTOWYCH ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Kowal, maj 2007 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat

Taryfa Prowizji i Opłat zał. do Uchwały Zarzadu Banku nr 18/I/2014 Taryfa Prowizji i Opłat DZIAŁ VI. USŁUGI W ZAKRESIE WYDAWANIA I OBSŁUGI KART PŁATNICZYCH Rozdział 1. Karty dla Klientów indywidualnych Karty wydawane do rachunku

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 78 /2007 z dnia 12 września 2007 r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z Kart Korporacyjnych American Express w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Załącznik nr 4 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych otwartych w Banku Zachodnim WBK S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH INVEST-BANK S.A. WYDANYCH W KONKURSIE DNI OTWARTE NA NAGRODY PRZYGOTOWANYM PRZEZ ORGANIZATORA

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH INVEST-BANK S.A. WYDANYCH W KONKURSIE DNI OTWARTE NA NAGRODY PRZYGOTOWANYM PRZEZ ORGANIZATORA REGULAMIN KART PŁATNICZYCH INVEST-BANK S.A. WYDANYCH W KONKURSIE DNI OTWARTE NA NAGRODY PRZYGOTOWANYM PRZEZ ORGANIZATORA I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU 1 Niniejszy Regulamin Kart płatniczych INVEST-BANK

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usługi e-skok

Umowa o świadczenie usługi e-skok Umowa o świadczenie usługi e-skok zwaną dalej Umową, zawarta w dniu... pomiędzy: Wielkopolską Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 13,kod pocztowy 60-242

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania Kart płatniczych VISA Podkarpackiego Banku Spółdzielczego

Regulamin wydawania i używania Kart płatniczych VISA Podkarpackiego Banku Spółdzielczego Regulamin wprowadzony na mocy Uchwały Zarządu PBS nr 13/2011 z dnia 13 stycznia 2011 roku Zmiany: uchwała Zarządu PBS nr 249/2011 z dnia 22 czerwca 2011 roku tekst jednolity Uchwały zmieniające: Uchwała

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART DEBETOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART DEBETOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KART DEBETOWYCH PLUS BANK S.A. DLA OSÓB FIZYCZNYCH I. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA REGULAMINU 1 1. Regulamin wydawania i użytkowania kart debetowych PLUS BANK S.A. dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą.

Fizycznej, Umowę rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego oraz Umowę o kartę płatniczą. Niniejszy dokument obejmuje: 1. Szablony dla Konta Wyższej Jakości: a. Szablon Umowy zintegrowanej obejmującej Umowę o świadczenie usług oferowanych przez Bank dla Osoby Fizycznej, b. Szablon Umowy zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia ogólne... 2. Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2. Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Spis treści regulamin usługi BLIK w ramach Orange Finanse Rozdział I Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II Zasady korzystania z Usługi... 2 Rozdział III Transakcje BLIK... 3 Rozdział IV Rezygnacja z Usługi...

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych

WYKAZ ZMIAN w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych WYKAZ ZMIAN w Regulaminie świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych Zapis dotychczasowy 1 pkt 10 bazowa stopa procentowa stopa procentowa pochodząca z

Bardziej szczegółowo