Domowy dostęp p do Internetu drogą do budowania eczeństwa informacyjnego. Maria Jolanta Grabowska Z-ca Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Domowy dostęp p do Internetu drogą do budowania eczeństwa informacyjnego. Maria Jolanta Grabowska Z-ca Burmistrza Grodziska Mazowieckiego"

Transkrypt

1 Domowy dostęp p do Internetu drogą do budowania społecze eczeństwa informacyjnego Maria Jolanta Grabowska Z-ca Burmistrza Grodziska Mazowieckiego

2 Podstawowe informacje Całkowita wartość Projektu: złz Źródło o dofinansowania: Projekt współfinansowany w 85% przez Unię Europejską ze środków w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Ponadto szkolenia oraz catering będąb dofinansowane w ramach mechanizmu Cross-financing financing,, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

3 Podstawowe informacje Czas trwania Projektu: lata Liczba gospodarstw docelowo objętych Projektem: 100 gospodarstw domowych Sposób b finansowania: zaliczka Wnioskodawca: Gmina Grodzisk Mazowiecki

4 Cel Projektu Umożliwienie ludziom, będącym b w trudnej sytuacji życiowej, pełnoprawnego funkcjonowania w społecze eczeństwie informacyjnym

5 Działania ania Projektu Zapewnienie sprzętu teleinformatycznego (1 komputer na gospodarstwo domowe) Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu u w gospodarstwach ach domowych 80 godzin szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu Serwisowanie sprzętu

6 Od pomysłu

7 Na potrzeby sporządzenia wniosku o dofinansowanie realizacji projektu przeprowadzono badania ankietowe obejmujące ok. 10% gospodarstw Gminy (903 gospodarstwa domowe). Wyniki badań wykazały, że 54% gospodarstw domowych nie posiadało dostępu do Internetu i niemal cała ta grupa znajdowała się w trudnej sytuacji ekonomicznej. 54% 46% Gospodarstwa domowe nieposiadające dostępu do Internetu Gospodarstwa domowe posiadające dostęp do Internetu

8 Kluczowe daty Data złożenia wniosku o dofinansowanie r. Data podpisania umowy o dofinansowanie r. Realizacja projektu rozpoczęła się 6 kwietnia 2009 r., a zakończy się w kwietniu 2012 r.

9 do realizacji

10 Etapy realizacji Powołanie Biura Projektu Opracowanie regulaminu naboru, strategii promocyjnej Przeprowadzenie akcji promocyjnej związanej zanej z naborem do Projektu Wyłonienie Beneficjentów w Ostatecznych Przeprowadzenie postępowa powań przetargowych Dostarczenie i podłą łączenie sprzętu u Beneficjentów Ostatecznych Kontrole monitorujące prawidłowy przebieg realizacji Projektu

11 Harmonogram rzeczowy Koszty związane zane z zarządzaniem Projektem: Wynagrodzenia koordynatora, księgowej oraz pracownika ds. zamówie wień publicznych Zlecenie przeprowadzenia firmie zewnętrznej audytu zewnętrznego

12 Harmonogram rzeczowy Koszty związane zane z promocją Projektu Zlecenie firmie zewnętrznej usługi ugi przygotowania promocji Projektu: Przygotowanie grafiki, skład i wydruk materiałów promocyjnych do celów w rekrutacji uczestników w (ulotki i plakaty) Ogłoszenia w prasie Przygotowanie tablicy informacyjnej w Biurze Projektu Opracowanie strony internetowej Projektu

13 Harmonogram rzeczowy Koszty związane zane z Beneficjentami Ostatecznymi: Zakup komputerów w stacjonarnych z podzespołami oraz oprogramowaniem Zlecenie firmie zewnętrznej świadczenia usług ug dostawy Internetu szerokopasmowego o przepustowości 512 kb/s Zlecenie firmie zewnętrznej przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi komputera i Internetu Zlecenie firmie zewnętrznej cateringu na szkoleniach

14 Harmonogram rzeczowy Koszty administracyjne: Koszty wynajmu pomieszczenia na Biuro Projektu Koszty opłat telefonu w Biurze Projektu Zakup materiałów w biurowych i piśmiennych Koszty usług ug pocztowych w Projekcie

15 I nabór r wniosków w do Projektu

16 Grupy docelowe 30 gospodarstw domowych spełniaj niających warunki upoważniaj niające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej 30 gospodarstw domowych spełniaj niających warunki upoważniaj niające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych 30 dzieci i młodziem odzieży y uczących cych się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów w socjalnych 10 osób b niepełnosprawnych nosprawnych z minimum umiarkowanym stopniem niepełnosprawno nosprawności, lub z orzeczeniem równoważnym, nym, których dochód d nie przekracza 300% kryterium dochodowego w ramach systemu pomocy społecznej)

17 Warunki uczestnictwa w Projekcie Spełnianie minimum jednego z kryteriów dla grup docelowych Posiadanie czasowego lub stałego meldunku na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki Nieposiadanie w gospodarstwie domowym komputera z dostępem do Internetu

18 Wyniki I naboru do Projektu Wnioski złożyło z o 80 osób Wstępnie zakwalifikowało o się 76 gospodarstw domowych, w których będzie b oceniana techniczna możliwo liwość podłą łączenia Internetu

19 II nabór r wniosków w do Projektu

20 Grupy docelowe Gospodarstwa domowe spełniaj niające warunki upoważniaj niające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych Dzieci i młodziem odzież ucząca ca się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej i społecznej, uprawniającej do uzyskania stypendiów w socjalnych Osoby niepełnosprawne nosprawne z minimum umiarkowanym stopniem niepełnosprawno nosprawności, lub z orzeczeniem równowar wnoważnymnym

21 Wyniki II naboru do Projektu Wpłyn ynęło o 68 Formularzy zgłoszeniowych Komisja jest w trakcie oceny złożonych z onych wniosków Wybór r Beneficjentów w Ostatecznych odbędzie dzie się metodą losową W trakcie losowania zostaną wytypowane 24 gospodarstwa domowe, które zostaną wstępnie zakwalifikowane do Projektu (przejdą one ponadto weryfikację pod względem technicznej możliwo liwości podłą łączenia w nich Internetu) Pozostałe e Formularze, równier wnież w drodze losowania celem ustalenia kolejności, utworzą listę rezerwową Projektu

22 Promocja Projektu Promocja Projektu podczas naborów w objęł ęła a następuj pujące działania: ania: Plakaty Ulotki Łącznie 5 ogłosze oszeń w prasie lokalnej Informacje na temat naboru w lokalnych h stacjach radiowych Wywiad w radiu Bogoria z Zastępc pcą Burmistrza, panią Marią Jolantą Grabowską Informacje na temat naborów w oraz wywiad z koordynatorem projektu na stronie internetowej Gminy Spotkania oraz konsultacje ze społeczno ecznością lokalną

23 Najbliższe działania: Obecnie trwa przetarg na dostawę i instalację sprzętu komputerowego oraz oprogramowania Po wstępnym wyłonieniu Uczestników ruszy przetarg na dostawę Internetu. Firma, która wygra przetarg określi techniczną możliwość podłączenia Internetu w konkretnych gospodarstwach domowych Po ocenie możliwości podłączenia Internetu zostaną podpisane umowy z Beneficjentami Ostatecznymi, a w ich domach zostanie zainstalowany sprzęt W najbliższym czasie ruszy także przetarg na organizację szkoleń dla Beneficjentów Ostatecznych

24 Inne działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Grodzisku Mazowieckim: Projekt SIGMA - System Elektronicznego Wsparcia Gmin Innowacyjna Inicjatywa Samorządów w Województwa Mazowieckiego Wioska Internetowa kształcenie na odległość na terenach wiejskich projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wyposażenie świetlicy w podgrodziskich Książ ążenicach w komputery z dostępem do Internetu.

25 Inne działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Grodzisku Mazowieckim: Wyposażenie Urzędu Miejskiego w: Sieć logiczną Serwerownię System kolejkowy Elektroniczny obieg dokumentów wewnątrz Urzędu Miejskiego Ponadto umożliwiono mieszkańcom gminy nadanie biegu sprawie urzędowej przez wysłani anie dokumentu wytworzonego w wyniku wypełnienia elektronicznego formularza (e-formularza( formularza).

26 Inne działania na rzecz rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Grodzisku Mazowieckim: 6 punktów Publicznego Dostępu do Internetu (tzw. PIAPY) 14 lokalizacji Hot Spotów w na terenie Gminy

27 Dziękuj kuję za uwagę

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion w Mieście Łańcut Załącznik do Zarządzenia Nr 76/2013 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2013r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pod tytułem Moc Internetu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu -

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn.: Internet w gminie Gostynin brak wykluczenia cyfrowego Numer projektu: POIG.08.03.00-14-161/12 1 Umowa o dofinansowanie nr: POIG.08.03.00-14-161/12-00

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku

REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku REGULAMIN PROJEKTU Równe szanse einclusion w Sulejówku 1. Definicje Projekt projekt Równe szanse einclusion w Sulejówku, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, oś

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan

Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan Możliwości inwestycyjne jst w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego Marek Jaślan 1 Możliwości inwestycyjne jst w sieci szerokopasmowe 2 Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13

Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 Regulamin projektu pt. Społeczny dialog mądre decyzje! POKL.05.04.02.00-E98/13 REALIZOWANEGO W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Poddziałanie 5.4.2

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12

REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Przez pracę do projektu POKL.07.04.00-16-013/12 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa oraz formy wsparcia w ramach projektu Przez

Bardziej szczegółowo

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi?

Informacje szczegółowe. 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Informacje szczegółowe 1. Jakie organizacje (biorące udział w konkursie) mogą prowadzić kluby na wsi? Działalnością klubów zajmują się utworzone przez mieszkańców (nawet początkowo dla potrzeb konkursu)

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W SZKOLENIACH w ramach projektu Wsparcie funkcjonowania instytucji ekonomii społecznej- budowanie dobra wspólnego realizowanego przez Centrum Promocji Innowacji i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr WND-POKL.09.06.02-02-298/13 pt.: Akademia języka angielskiego 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE

PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE PROGRAM INFORMATYZACJA WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W LATACH 2004-2006 STRESZCZENIE Kraków, maj 2004 Program Informatyzacja Województwa Małopolskiego w latach 2004 2006 opracowany został przez zespół ekspertów

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04

Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego PL04 Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ P R O J E K T Z DNIA 31.03.2014r. PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014 2020 WARSZAWA,.2014 r. SPIS TREŚCI Nr strony 1. OKREŚLENIE PROGRAMU 2 2. FORMAT PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Gimnazjalna akademia program rozwojowy szkół gimnazjalnych Miasta Opola POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Wirtualna Społeczność Szkolna Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Brzeźnicy 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu Wirtualna Społeczność

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik do Uchwały nr IV/51/11/2014 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 2 czerwca 2014 roku Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu Nauka drogą do sukcesu na Śląsku VI edycja realizowanego

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 27 (322)/2015 (20 26 lipca 2015 r.) WAŻNE INFORMACJE «Możliwość skorzystania z usługi specjalistycznej w punktach informacyjnych Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo