DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy dokument informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (rynku podstawowym lub równoległym). Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym. Treść niniejszego dokumentu informacyjnego nie była zatwierdzana przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod względem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa. Autoryzowany Doradca: Noble Securities S.A. Doradca Finansowy: BMC Sp. z o.o. DATA SPORZĄDZENIA DOKUMENTU INFORMACYJNEGO: 29 CZERWCA 2012 R.

2 WSTĘP DOKUMENT INFORMACYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII A, AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII E ORAZ AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F ELEMENTAL HOLDING S.A. Dane o Emitencie Firma: Kraj siedziby: Siedziba: Elemental Holding Spółka Akcyjna Polska Grodzisk Mazowiecki Adres: Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 42 Telefon: Strona internetowa: NIP: KRS: Dane o Autoryzowanym Doradcy Firma: Noble Securities S.A. Kraj siedziby: Polska Siedziba: Kraków Adres: ul. Królewska 57, Kraków Telefon: Strona internetowa: NIP: KRS: Dane o Doradcy Finansowym Firma: BMC Sp. z o. o. Kraj siedziby: Polska Siedziba: Częstochowa Adres: Ul. Focha 89, Częstochowa Telefon: Strona internetowa: NIP: KRS: Strona 2 z 226

3 Informacje o instrumentach finansowych wprowadzanych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu Niniejszym dokumentem objętych jest: akcji na okaziciela serii A spółki Elemental Holding S.A. o jednostkowej wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100), akcji na okaziciela serii E spółki Elemental Holding S.A. o jednostkowej wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100), akcji na okaziciela serii F spółki Elemental Holding S.A. o jednostkowej wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100). Strona 3 z 226

4 Spis treści 1. Czynniki ryzyka Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną na świecie oraz w Polsce Ryzyko fluktuacji cen surowców Ryzyko kursów walutowych Ryzyko zmian stóp procentowych Ryzyko podatkowe Ryzyko zmian regulacji prawnych Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko utraty kluczowego personelu Ryzyko otoczenia konkurencyjnego Ryzyko uzależnienia od dostawców Ryzyko uzależnienia od odbiorców Ryzyko związane z niewypłacalnością odbiorców Ryzyko zadłużenia i poziomu płynności Ryzyko związane z ochroną środowiska Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko zawieszenia i wykluczenia z obrotu Ryzyko wstrzymania obrotu Ryzyko niskiej płynności akcji w ASO Ryzyko związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym Oświadczenie Emitenta Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych Określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu Uprzywilejowanie oraz zabezpieczenia i świadczenia dodatkowe związane z instrumentami finansowymi Emitenta Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych Emitenta Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie w zakresie określonym w 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych Strona 4 z 226

5 3.3.1 Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku Opodatkowanie dochodów związanych z otrzymaniem dywidendy Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych Opodatkowanie dochodów osób zagranicznych Podatek od czynności cywilnoprawnych Podatek od spadków i darowizn Dane o Emitencie Nazwa, forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi; identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej identyfikacji podatkowej Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z podaniem daty dokonania tego wpisu a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał Krótki opis historii Emitenta Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie Strona 5 z 226

6 4.10 Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności Podstawowy przedmiot działalności Emitenta Najważniejsze produkty oferowane przez Emitenta Przychody ze sprzedaży, segmenty działalności Dane finansowe Rynek hurtowego obrotu złomem metali nieżelaznych oraz recyklingu Strategia rozwoju Emitenta Prognozy finansowe Opis wykorzystania wpływów z emisji Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta Informację na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w 11 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO Strona 6 z 226

7 4.20 Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostały powołane osoby zarządzające i nadzorujące W przypadku spółek kapitałowych - dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Sprawozdania finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A. za rok zakończony Raport i opinia niezależnego biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A. za rok obrotowy zakończony Niezbadane informacje finansowe pro forma za okres r Raport niezależnego biegłego o informacjach finansowych pro forma za okres r Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A. za I kwartał 2012r Załączniki Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta Definicje i objaśnienia skrótów Strona 7 z 226

8 1. Czynniki ryzyka Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dotyczących Akcji potencjalni inwestorzy powinni uwzględnić wymienione czynniki ryzyka i inne informacje zawarte w niniejszym Dokumencie Informacyjnym. Każde z omówionych poniżej ryzyk może mieć istotnie negatywny wpływ na działalność, sytuację finansową i perspektywy rozwoju Emitenta, a tym samym może mieć istotnie negatywny wpływ na cenę Akcji lub prawa inwestorów wynikające z tych Akcji, w wyniku czego inwestorzy mogą stracić część lub całość zainwestowanych środków finansowych. Poniżej zostały opisane czynniki ryzyka specyficzne dla Emitenta oraz branży, w której prowadzi działalność. Są to czynniki ryzyka, które Emitentowi udało się zidentyfikować jako mogące mieć negatywny wpływ na jego działalność. Mogą istnieć jeszcze inne czynniki ryzyka, których Emitent obecnie nie zidentyfikował, a które mogłyby wywołać skutki, o których mowa powyżej. 1.1 Czynniki ryzyka związane z otoczeniem, w jakim Emitent prowadzi działalność Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną na świecie oraz w Polsce Istotne znaczenie dla prowadzenia działalności Emitenta, a przede wszystkim spółek należących do jego Grupy Kapitałowej ma tempo rozwoju gospodarczego w Polsce oraz na świecie. Popyt na produkty Grupy Kapitałowej kształtowany jest przez odbiorców reprezentujących różne gałęzie przemysłu - bezpośrednio huty a pośrednio firmy z sektora budowlanego, samochodowego, stoczniowego, producentów urządzeń eklektycznych i elektronicznych. Pozyskiwanie surowca realizowane jest także w oparciu o współpracę z podmiotami o zbliżonym przekroju branż, podobnie podatnymi na wpływ otoczenia gospodarczego. Zmiany podstawowych wskaźników ekonomicznych, takich jak poziom PKB, poziom inflacji, poziom stóp procentowych oraz niekorzystna polityka fiskalna państwa mogą negatywnie wpływać na wielkość przychodów generowanych przez spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej. Pomimo, iż powyższe ryzyko należy uznać za obiektywne i w dużej mierze niezależne od Emitenta, grupa kapitałowa stosuje zasady, które mają przeciwdziałać negatywnym skutkom takich zdarzeń i/lub całkowicie je eliminować. Wśród działań tych należy wymienić: restrykcyjną i elastyczną politykę kosztową, polegającą na jak największym udziale kosztów zmiennych w strukturze kosztów, prowadzenie różnorodnej polityki zakupowej zapobiegającej uzależnieniu się od dostawców pochodzących z jednej gałęzi gospodarki, dywersyfikacja odbiorców, w tym także posiadanie odbiorców reprezentujących różne kraje Europy. Ponadto ograniczanie kosztów w okresie spowolnienia gospodarczego przez dostawców implikuje często brak chęci do dostarczenia surowca. Posiadanie niezbędnych aktywów tj. samochodów, kontenerów powoduje znaczącą przewagę konkurencyjną, jak i zakupową Ryzyko fluktuacji cen surowców Działalność spółek Grupy Kapitałowej opiera się o dostawy metali kolorowych lub złomu metali nieżelaznych, których cena determinowana jest przez popyt i podaż na nie, a ich wyrazem jest cena giełdowa. Czas jaki upływa od momentu pozyskania surowca, do momentu jego ostatecznej sprzedaży wiąże się z ryzykiem zmian jego ceny i może mieć znaczący wpływ zarówno na przychody Grupy Kapitałowej, jak i na realizowane marże. W pierwszej połowie 2010 roku, ceny metali wykazywały znaczne wahania, przechodząc w drugiej połowie roku w trend wzrostowy. Średnia cena miedzi elektrolitycznej na Londyńskiej Giełdzie Metali Strona 8 z 226

9 (London Metal Exchange) wyniosła USD/t, co oznaczało 46% wzrost w stosunku do roku Minimalną cenę miedź osiągnęła w czerwcu USD/t natomiast wartość maksymalną odnotowano w grudniu, który był okresem najwyższego poziomu notowań, ze średnią ceną USD/t. Początek roku 2011 zaowocował nowym rekordem ceny na poziomie USD/t (15 lutego 2011). Kolejne miesiące pierwszego półrocza przyniosły systematyczne obniżanie wartości, jednak w dalszym ciągu były bliskie historycznych szczytów. Średnia notowań miedzi elektrolitycznej na Londyńskiej Giełdzie Metali (London Metal Exchange) w pierwszej połowie 2011 r. ukształtowała się na poziomie 9397,64 USD/t i była o 19,8% wyższa niż w roku Z punktu widzenia spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta negatywne skutki fluktuacji cen surowca wystąpić mogą w sytuacji nagłych wahań rynkowych cen miedzi, które utrudnią płynne przerzucenie zmian cen metali na odbiorców. Głównymi sposobami zabezpieczeń wykorzystywanymi przez Spółki zależne Emitenta są: stosowanie formuł cenowych, ograniczających ryzyko fluktuacji (przenoszenie ryzyka na odbiorcę) a także dywersyfikacja asortymentu, naturalnie ograniczająca negatywne skutki zmian cen poszczególnych metali Ryzyko kursów walutowych Ryzyko Emitenta związane ze zmianami cen walut należy rozpatrywać w dwóch aspektach. Po pierwsze wartość zakupowa odpadów metali nieżelaznych jest często przeliczana w walutach obcych lub ich cena pośrednio uzależniona jest od notowań giełdowych wyrażonych w USD. Z drugiej strony, podmioty Grupy Kapitałowej realizują sprzedaż eksportową głównie w EUR. W celu minimalizacji potencjalnych zagrożeń wynikających z niekorzystnych fluktuacji walut, spółki zabezpieczają swoje pozycje walutowe poprzez zawieranie stosowanych instrumentów finansowych typu forward, których jedynym celem jest zapewnienie określonego poziomu marży handlowej. Obok stosowania instrumentów zabezpieczających, doświadczona kadra osób zarządzających sprzedażą oraz zakupami, wypracowała w oparciu o swoją wiedzę politykę zakupów odpowiednio rozłożoną w czasie, likwidując w ten sposób ekspozycję na ryzyko walutowe poprzez skrócenie do minimum czasu dalszej odsprzedaży surowca Ryzyko zmian stóp procentowych Działalność przedsiębiorstw grupy Elemental Holding S.A. opiera się o dwa źródła finansowania: fundusze własne oraz finansowanie zewnętrzne, tj. kredyty bankowe, pożyczki oraz obligacje korporacyjne. Przeważająca większość zadłużenia zewnętrznego spółek oparta jest o charakteryzujące się zmiennością w czasie stopy procentowe WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate). Każdorazowe zwiększenie poziomu stóp procentowych może doprowadzić do zwiększenia kosztów obsługi zadłużenia ponoszonych przez spółki, co w konsekwencji może obniżyć rentowność tychże podmiotów Ryzyko podatkowe Polski system podatkowy charakteryzuje się częstymi zmianami przepisów, wiele z nich nie zostało sformułowanych w sposób dostatecznie precyzyjny i brak jest ich jednoznacznej wykładni. Interpretacje przepisów podatkowych ulegają częstym zmianom, a zarówno praktyka organów Strona 9 z 226

10 skarbowych, jak i orzecznictwo sądowe w sferze opodatkowania nie są jednolite. Niezwykle utrudnia to prowadzenie działalności. Warto dodać, iż rok 2011 przyniósł znamienną dla branży obrotu odpadami metali nieżelaznych i długo oczekiwaną przez Emitenta zmianę ustawy o VAT. Począwszy od 1 kwietnia 2011 roku zmienił się całkowicie model opodatkowania obrotu. W następstwie nowelizacji przepisów, zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego nie jest dostawca towaru, a jego nabywca. Aktualnie system oparty jest na mechanizmie samoopodatkowania, tzw. reverse-charge, co oznacza, że nabywca jest zobowiązany do naliczenia podatku należnego, który to jednocześnie stanowi dla niego podatek naliczony. Ustawodawca, modyfikując zasady opodatkowania obrotu złomem, uprościł sposób określania momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu jego nabycia. Zastosowanie będą miały zasady ogólne, tj. obowiązek podatkowy powstanie z chwilą wydania towaru, a jeżeli dostawa powinna być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w siódmym dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi. Wprowadzenie samonaliczania VAT dostosowuje polski rynek i rozwiązania podatkowe do tych, stosowanych w większości państw europejskich i ma na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych związanych z branżą. W ocenie Zarządu Emitenta wprowadzone zmiany są korzystne z punktu widzenia wyeliminowania części nieoficjalnego rynku, który pozostanie do zagospodarowania. W następstwie zmiany sposobu rozliczania VAT, podmioty posiadające dostęp do odpowiedniej bazy aktywów (rozbudowanego parku transportowego, magazynowego, środków i narzędzi produkcji), rozbudowaną ogólnopolską sieć pozyskiwania, a także wykwalifikowany personel będą premiowane za ponoszenie większe ryzyka gospodarczego oraz kosztów z tym związanych Ryzyko zmian regulacji prawnych Działalność Emitenta, jak i podmiotów tworzących grupę kapitałową umiejscowiona jest w ściśle określonym otoczeniu prawnym, które podlega częstym zmianom zwłaszcza w zakresie regulacji prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa handlowego, prawa budowlanego, prawa papierów wartościowych oraz prawa ochrony środowiska. Każdorazowa zmiana warunków funkcjonowania może mieć niekorzystny wpływ na działalność Emitenta. Jednocześnie Emitent, jak i spółki zależne, poprzez przynależność do polskich i międzynarodowych stowarzyszeń i organizacji branżowych, mają pewien wpływ na inicjatywy kształtowania regulacji prawnych. 1.2 Czynniki ryzyka związane z działalnością Emitenta Ryzyko utraty kluczowego personelu Działalność Emitenta, jak i spółek zależnych wysoce uzależniona jest od kadry menedżerskiej oraz pracowników działu handlowego. Ewentualna utrata tych osób mogłaby w negatywny sposób wpłynąć na działalność oraz na wyniki finansowe osiągane przez grupę Elemental Holding w przyszłości. W celu zapobieżenia utraty kluczowych pracowników Emitent stara się stworzyć odpowiednie warunki pracy, oferując jednocześnie konkurencyjny poziom wynagrodzeń, oparty na efektach i zaangażowaniu pracowników. Strona 10 z 226

11 Ponadto część z kluczowych pracowników Emitenta i spółek zależnych jest jednocześnie akcjonariuszami Emitenta, co pozytywnie przekłada się na ich zaangażowanie w rozwój Spółki Ryzyko otoczenia konkurencyjnego Spółki należące do Grupy Kapitałowej Emitenta funkcjonują na rynku o stosunkowo niewielkiej liczbie podmiotów działających w takiej samej skali oraz posiadających zbliżone zasoby kapitałowe i organizacyjne. Bezpośrednia konkurencja ze strony podmiotów porównywalnych może stanowić dla Grupy Kapitałowej konieczność dostosowania się do otoczenia rynkowego poprzez zmianę zakładanych celów strategicznych: wprowadzenie nowej polityki pozyskiwania surowca i realizacji sprzedaży, modyfikację planów inwestycyjnych oraz rozwoju sieci. Weryfikacja zamierzeń wynikająca z zaostrzenia walki konkurencyjnej może mieć negatywny wpływ na wyniki osiągane przez grupę kapitałową w przyszłości. Zmiany prawa podatkowego dotyczące obrotu metalami nieżelaznymi, dostosowujące przepisy do tych obowiązujących w Unii Europejskiej mogą spowodować zwiększenie zainteresowania polskim rynkiem ze strony podmiotów zagranicznych, co dla spółek z grupy Emitenta może w równym stopniu stanowić zagrożenie, jak i szansę Ryzyko uzależnienia od dostawców Skonsolidowane zakupy spółek Emitenta nie wykazują istotnego uzależnienia od jednego z dostawców. W 2011 roku spółki z Grupy Kapitałowej Elemental Holding S. A. posiadały relacje handlowe z kilkuset dostawcami. Z uwagi na fakt znaczącego rozdrobnienia i dywersyfikacji dostawców, w opinii Emitenta, ryzyko zachwiania ciągłości dostaw jest na niskim poziomie. Dodatkowo należy podkreślić, iż spółki zależne nie są związane długoterminowymi umowami o współpracy, rodzącymi zobowiązania do odbioru określonych ilości surowców. Negatywne skutki zachwiania dostaw mogą wynikać natomiast, przede wszystkim z ogólnej sytuacji makroekonomicznej, trendów na rynku metali nieżelaznych oraz ewentualnej koncentracji w branży. Emitent zabezpiecza się przed negatywnymi skutkami niniejszego ryzyka poprzez ciągłe procesy akwizycyjne nowych podmiotów, które uzupełniają bazę dostawców Ryzyko uzależnienia od odbiorców W ramach prowadzonej działalności spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta współpracują z kilkuset podmiotami, wśród których około trzydzieści podmiotów odpowiada za blisko 75% sprzedaży Grupy Kapitałowej. Działalność w branży recyklingu oraz obrotu metalami nieżelaznymi opiera się na pewności otrzymania zapłaty i wiarygodności kontrahenta, w związku z tym rozszerzanie portfolio odbiorców ma miejsce tylko i wyłącznie przy spełnieniu tychże warunków Ryzyko związane z niewypłacalnością odbiorców Realizacja sprzedaży przez spółki zależne Elemental Holding S.A. oparta jest o tzw. kredyt handlowy. Wiąże się to z udzieleniem odbiorcy odroczonego terminu płatności. Ewentualne problemy finansowe kontrahentów mogą implikować wydłużenie okresu rotacji należności, a w najgorszym przypadku mogą prowadzić do całkowitego braku spłaty należnych kwot. Sytuacja taka w sposób negatywny wpłynąć może na wyniki finansowe poprzez konieczność całkowitego lub częściowego odpisania należności lub zwiększenia salda finansowania zewnętrznego, co w konsekwencji rodzi dodatkowe koszty jego obsługi. W celu zmniejszenia ryzyka niewypłacalności, spółki prowadzą stały monitoring spływu należności oraz sytuacji finansowej poszczególnych odbiorców. Skala współpracy z poszczególnymi grupami kooperantów uzależniona jest od historii współpracy, a znacząca współpraca możliwa jest tylko Strona 11 z 226

12 wówczas, jeśli jej podstawą jest terminowość płatności lub jeśli kontrahent jest podmiotem o ugruntowanej pozycji rynkowej Ryzyko zadłużenia i poziomu płynności Rozwój Grupy Kapitałowej Emitenta nie byłby możliwy bez zewnętrznego źródła finansowania w formie kredytów bankowych. Dalszy wzrost organiczny spółek z portfela Elemental Holding S. A. może być uzależniony od przyszłej dostępności do finansowania dłużnego ze strony banków. Emitent prowadzi stały monitoring zadłużenia, w odniesieniu do zapotrzebowania na kapitał obrotowy, w ciągłej relacji do możliwości jego obsługi oraz potencjalnej spłaty Ryzyko związane z ochroną środowiska SYNTOM S.A. oraz Tesla Recycling S.A., prowadząc działalność w zakresie recyklingu oraz obrotu odpadami metalami nieżelaznymi zobowiązane są do stosowania norm określonych w prawie ochrony środowiska oraz ustawach powiązanych takich jak m.in. ustawa o odpadach, ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Najważniejsze pozwolenia związane z obrotem odpadami przedstawiono poniżej. Tesla Recycling S.A.: Decyzja 144/10/PŚ.O wydana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego znak PŚ.IV./AW/ /10 z dnia 7 czerwca 2010 o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2007 znak WŚR.V.EE.6620/177/2007 zmienionej decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 38/10/PŚ.O z dnia 8 kwietnia 2010 znak PŚ.IV./AW/ /10 udzielającej pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42 (centralny zakład Spółki). Postanowieniem z dnia 5 maja 2011 Marszałka Województwa Mazowieckiego znak PŚ-IV AW decyzja ta została sprostowana. Decyzją nr 468/11/PŚ.O Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 2 września 2011 znak PŚ-IV AW decyzja nr 144/10/PŚ została zmieniona. Tesla Recycling S.A.: Wpis do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pod numerem E R nadanym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dnia znak DKR/074-E12351/10/gj. Na wniosek spółki Tesla Recycling S.A. wpis do rejestru został zmieniony, o czym spółka została poinformowana pismem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia znak DKR/ /11/ar. Syntom S.A.: Decyzja Starosty Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia znak ZRO /o/09 na wytwarzanie odpadów w Tomaszowie Mazowieckim ul. Wysoka 61/65 (centralny zakład Spółki), zmieniona na wniosek Spółki decyzją Starosty Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim znak ZRO /o/09 z dnia Syntom S.A. Decyzja Starosty Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia znak ZRO o.2011 na zbieranie odpadów w Tomaszowie Mazowieckim ul. Wysoka 61/65 (centralny zakład Spółki). Syntom S.A. Decyzja Starosty Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim znak ZRO z dnia na odzysk odpadów w Tomaszowie Mazowieckim ul. Strona 12 z 226

13 Wysoka 61/65, (centralny zakład Spółki), zmienioną decyzją Starosty Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim znak ZRO z dnia Ponadto Tesla Recycling S.A. oraz Syntom S.A. posiadają zezwolenia na zbieranie odpadów w poszczególnych punktach skupu oraz na transport na terenie całej Polski. Niestosowanie norm określonych w przepisach prawa a także niezachowanie przez którąś ze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej wymogów lub rażące przekroczenie pozwoleń może skutkować niemożnością dokonywania obrotu odpadami metali. Według oceny Zarządu Emitenta, ryzyko związane z ochroną środowiska, w tym utraty przez spółki posiadanych pozwoleń jest znikome. W dotychczasowej działalności Grupy Kapitałowej nie były notowane istotne problemy z dotrzymaniem obowiązujących przepisów związanych z ochroną środowiska. Spółki rygorystycznie przestrzegają warunków określonych w uzyskanych pozwoleniach. Wszelkie kontrole, będące nieodłącznym elementem działalności w zakresie obrotu metalami, zarówno te wewnętrzne, jak i dokonywane przez zewnętrzne podmioty, nie wykazały rażących nieprawidłowości w prowadzeniu działalności. Emitent oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej, przykładają szczególną uwagę, aby prowadzić działalność w zgodzie z obowiązującym prawem, śledząc na bieżąco prace legislacyjne związane z obrotem odpadami w Polsce i Unii Europejskiej. 1.3 Czynniki ryzyka związane z rynkiem kapitałowym Ryzyko zawieszenia i wykluczenia z obrotu Zgodnie z art. 78 ust. 3 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi jest dokonywany w okolicznościach wskazujących na możliwość zagrożenia prawidłowego funkcjonowania alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwa obrotu dokonywanego w alternatywnym systemie obrotu, lub naruszenia interesów inwestorów, GPW, na żądanie KNF, ma obowiązek zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Zgodnie z art. 78 ust. 4 Ustawy o Obrocie, w przypadku, gdy obrót określonymi instrumentami finansowymi zagraża w sposób istotny prawidłowemu funkcjonowaniu alternatywnego systemu obrotu lub bezpieczeństwu obrotu dokonywanego w alternatywnym systemie obrotu, lub powodowałby naruszenie interesów inwestorów, GPW, na żądanie KNF, ma obowiązek wykluczyć te instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie obrotu Ryzyko wstrzymania obrotu Zgodnie z art. 78 ust. 2 Ustawy o Obrocie, w przypadku gdy wymaga tego bezpieczeństwo obrotu w alternatywnym systemie obrotu lub jest zagrożony interes inwestorów, GPW, na żądanie KNF, wstrzymuje wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w tym alternatywnym systemie obrotu lub wstrzymuje rozpoczęcie obrotu wskazanymi instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 10 dni. Niezależnie od ryzyk opisanych w punkcie 1.3.1, zgodnie z 11 regulaminu ASO: 1. Organizator Alternatywnego Systemu może zawiesić obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, z zastrzeżeniem 12 ust. 3: 1) na wniosek emitenta, 2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, Strona 13 z 226

14 3) jeżeli emitent narusza przepisy obowiązujące w alternatywnym systemie. Dokument Informacyjny 2. W przypadkach określonych przepisami prawa Organizator Alternatywnego Systemu zawiesza obrót instrumentami finansowymi na okres nie dłuższy niż miesiąc. Ponadto, niezależnie od ryzyk opisanych w punkcie 1.3.1, zgodnie z 12 regulaminu alternatywnego systemu obrotu: 1. Organizator ASO może wykluczyć instrumenty finansowe z obrotu: 1) na wniosek emitenta, z zastrzeżeniem możliwości uzależnienia decyzji w tym zakresie od spełnienia przez emitenta dodatkowych warunków, 2) jeżeli uzna, że wymaga tego interes i bezpieczeństwo uczestników obrotu, 3) wskutek ogłoszenia upadłości emitenta albo w przypadku oddalenia przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania, 4) wskutek otwarcia likwidacji emitenta. 2. Organizator ASO wyklucza instrumenty finansowe z obrotu w alternatywnym systemie: 1) w przypadkach określonych przepisami prawa, 2) jeżeli zbywalność tych instrumentów stała się ograniczona, 3) w przypadku zniesienia dematerializacji tych instrumentów, 4) po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta, obejmującej likwidację jego majątku, lub postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie tej upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania. 3. Przed podjęciem decyzji o wykluczeniu instrumentów finansowych z obrotu Organizator ASO może zawiesić obrót tymi instrumentami finansowymi. Do terminu zawieszenia w tym przypadku nie stosuje się postanowienia 11 ust Ryzyko niskiej płynności akcji w ASO Akcje Wprowadzane nie były do tej pory notowane na rynku regulowanym, ani w ASO. Płynność i kurs akcji spółek notowanych na rynku NewConnect zależy od ilości oraz wielkości zleceń kupna i sprzedaży składanych przez Inwestorów. Na zachowanie Inwestorów mają wpływ różne czynniki, także takie, które nie są związane bezpośrednio z sytuacją finansową Emitenta, np. sytuacja na giełdach oraz rynkach europejskich i światowych, sytuacja makroekonomiczna Polski, zmiana globalnych, czy też światowych, regionalnych lub krajowych czynników ekonomicznych i politycznych. W związku z powyższym istnieje ryzyko, że Akcje Wprowadzane mogą nie być przedmiotem aktywnego obrotu po ich wprowadzeniu do ASO i tym samym mogą nie uzyskać odpowiedniej płynności na rynku NewConnect. Istnieje więc ryzyko, iż Inwestor posiadający Akcje Wprowadzane nie będzie mógł ich zbyć w dowolnym terminie i w ilości przez siebie zakładanej. Dodatkowo sprzedaż dużej ilości Akcji Wprowadzanych w krótkim okresie może spowodować znaczne obniżenie cen akcji, a czasem brak możliwości ich sprzedaży Ryzyko związane z sankcjami administracyjnymi nakładanymi przez KNF Spółki notowane w ASO mają status spółek publicznych w rozumieniu Ustawy o Ofercie i Ustawy o Obrocie. W przypadku gdy Emitent nie wykonuje lub wykonuje nienależycie obowiązki wynikające z przepisów prawa KNF może nałożyć na Emitenta kary administracyjne. Strona 14 z 226

15 2 Oświadczenia osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w dokumencie informacyjnym 2.1 Oświadczenie Emitenta Strona 15 z 226

16 2.2 Oświadczenie Autoryzowanego Doradcy Strona 16 z 226

17 3 Dane o instrumentach finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu 3.1 Szczegółowe określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych z wyszczególnieniem rodzajów uprzywilejowania, wszelkich ograniczeń co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych oraz zabezpieczeń lub świadczeń dodatkowych Określenie rodzajów, liczby oraz łącznej wartości instrumentów finansowych wprowadzanych do alternatywnego systemu obrotu Przedmiotem wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu jest (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji na okaziciela serii F łącznie (siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Łączna wartość nominalna akcji będących przedmiotem wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na NewConnect wynosi ,00 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych 00/100), zaś rynkowa (wg Ceny Emisyjnej) nie więcej niż ,53 zł (słownie: dwanaście milionów pięćset trzydzieści trzy tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych 53/100) Uprzywilejowanie oraz zabezpieczenia i świadczenia dodatkowe związane z instrumentami finansowymi Emitenta Akcje Wprowadzane nie są akcjami uprzywilejowanymi. Z Akcjami Wprowadzanymi nie są związane żadne uprzywilejowania, zabezpieczenia ani świadczenia dodatkowe. Również pozostałe akcje Emitenta, tj.: akcje na okaziciela serii B, akcje na okaziciela serii C oraz akcje na okaziciela serii D nie będące przedmiotem niniejszego Dokumentu Informacyjnego są akcjami zwykłymi, z którymi nie są związane żadne uprzywilejowania, zabezpieczenia ani świadczenia dodatkowe. Emitent zamierza w przyszłości ubiegać się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii B, akcji na okaziciela serii C oraz akcji na okaziciela serii D do obrotu w ASO na rynku NewConnect Ograniczenia co do przenoszenia praw z instrumentów finansowych Emitenta Ograniczenia wynikające ze Statutu Spółki W Statucie Spółki nie występują żadne ograniczenia co do przenoszenia praw z akcji zwykłych na okaziciela, w tym Akcji Wprowadzanych objętych niniejszym Dokumentem Informacyjnym. Zgodnie z 6 ust. 4 Statutu Spółki, rozporządzanie akcjami imiennymi wymaga zgody Walnego Zgromadzenia Emitenta. Nie dotyczy to zbywania akcji na rzecz pozostałych akcjonariuszy. Poza tym wszystkie akcje są dziedziczone i mogą być także przenoszone w drodze zapisu. Ograniczenia wynikające z umów Poza wymienionymi poniżej, nie występują inne ograniczenia umowne co do przenoszenia praw z Akcji Wprowadzanych będących przedmiotem niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Strona 17 z 226

18 Ponadto, w dniu 19 marca 2012 r. obecni akcjonariusze Emitenta, posiadający akcje serii A i E (poniżej: Akcje, Akcjonariusze ) będące przedmiotem ubiegania się przez Emitenta o wprowadzenie na rynek NewConnect, zawarli z Noble Securities (Oferującym) umowy w sprawie czasowego ograniczenia zbywalności Akcji (lock-up). Umowy lock-up przewidują w szczególności, że: 1. Akcjonariusz niniejszym oświadcza, iż na podstawie Umowy dobrowolnie ogranicza przysługujące mu uprawnienie do zbycia Akcji, w związku z czym zobowiązuje się, że przez okres 1 (jeden) roku od dnia pierwszego notowania jakiejkolwiek akcji Spółki na NewConnect, Akcjonariusz bez pisemnej zgody Noble Securities, nie będzie zbywał jakiejkolwiek Akcji na NewConnect, w tym w ramach transakcji pakietowej, a także poza tym rynkiem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej. 2. Akcjonariusz będzie uprawniony do zbywania Akcji w ramach transakcji pakietowych lub poza rynkiem NewConnect na rzecz: a) funduszy inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych z dnia 27 maja 2004 r. (Dz.U. Nr 146, poz z późń. zm.), b) funduszy emerytalnych, w tym pracowniczych funduszy emerytalnych w rozumieniu ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych z dnia 28 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 34, poz. 189 z późn. zm.), c) tzw. instytucji venture capital lub private equity za uprzednią, pisemną zgodą Noble Securities, d) innych podmiotów będących akcjonariuszami Spółki, ale tylko wtedy, gdy uprzednio ziszczą się łącznie następujące okoliczności (warunek zawieszający): każdorazowy nabywca Akcji przyjmie na siebie ograniczenie w zbywaniu Akcji i pozostałe określone w Umowie obowiązki Akcjonariusza w co najmniej w takim zakresie, jaki wynika z Umowy, a w szczególności zobowiąże się względem Noble Securities i Akcjonariusza na piśmie do niezbywania Akcji przez okres i w zakresie w Umowie wskazanym, a możliwość i skuteczność dalszego zbywania Akcji uzależniona będzie od nałożenia identycznego ograniczenia na kolejnego nabywcę. Obowiązki i ograniczenia związane z nabywaniem akcji przewidziane w Ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów Zgodnie z art. 13 Ustawy UOKiK na przedsiębiorców, którzy deklarują zamiar koncentracji, w przypadku, gdy łączny obrót na terytorium Polski przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym, poprzedzającym rok zgłoszenia, przekracza równowartość euro ( euro dla łącznego światowego obrotu przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia) został nałożony obowiązek zgłoszenia takiego zamiaru Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Przy badaniu wysokości obrotu brany jest pod uwagę obrót zarówno przedsiębiorców bezpośrednio uczestniczących w koncentracji, jak i pozostałych przedsiębiorców należących do grup kapitałowych, do których należą przedsiębiorcy bezpośrednio uczestniczący w koncentracji. Wartość euro podlega przeliczeniu na złote według kursu średniego walut obcych ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku kalendarzowego poprzedzającego rok zgłoszenia zamiaru koncentracji. Zgodnie z art. 13 ust. 2 Ustawy UOKiK obowiązek zgłoszenia dotyczy zamiaru: 1) połączenia dwóch lub więcej samodzielnych przedsiębiorców, Strona 18 z 226

19 2) przejęcia - poprzez nabycie lub objęcie akcji, innych papierów wartościowych, udziałów, całości lub części majątku lub w jakikolwiek inny sposób - bezpośredniej lub pośredniej kontroli nad całym albo częścią jednego lub więcej przedsiębiorców przez jednego lub więcej przedsiębiorców, 3) utworzenia przez przedsiębiorców wspólnego przedsiębiorcy, 4) nabycia przez przedsiębiorcę części mienia innego przedsiębiorcy (całości lub części przedsiębiorstwa), jeżeli obrót realizowany przez to mienie w którymkolwiek z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej równowartość euro. Nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji (art. 14 Ustawy UOKiK): 1) jeżeli obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości euro, 2) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez instytucję finansową akcji albo udziałów w celu ich odsprzedaży, jeżeli przedmiotem działalności gospodarczej tej instytucji jest prowadzone na własny lub cudzy rachunek inwestowanie w akcje albo udziały innych przedsiębiorców, pod warunkiem, że odsprzedaż ta nastąpi przed upływem roku od dnia nabycia lub objęcia, oraz że: a) instytucja ta nie wykonuje praw z tych akcji albo udziałów, z wyjątkiem prawa do dywidendy, lub b) wykonuje te prawa wyłącznie w celu przygotowania odsprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa, jego majątku lub tych akcji albo udziałów, 3) polegającej na czasowym nabyciu lub objęciu przez przedsiębiorcę akcji lub udziałów w celu zabezpieczenia wierzytelności, pod warunkiem, że nie będzie on wykonywał praw z tych akcji lub udziałów, z wyłączeniem prawa do ich sprzedaży, 4) następującej w toku postępowania upadłościowego, z wyłączeniem przypadków, gdy zamierzający przejąć kontrolę jest konkurentem albo należy do grupy kapitałowej, do której należą konkurenci przedsiębiorcy przejmowanego, 5) przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej. Zgłoszenia zamiaru koncentracji dokonują: 1) wspólnie łączący się przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 1 Ustawy UOKiK, 2) przedsiębiorca przejmujący kontrolę - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 2 Ustawy UOKiK, 3) wspólnie wszyscy przedsiębiorcy biorący udział w utworzeniu wspólnego przedsiębiorcy w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 3 Ustawy UOKiK, 4) przedsiębiorca nabywający część mienia innego przedsiębiorcy - w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 2 pkt. 4 Ustawy UOKiK. W przypadku, gdy koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący za pośrednictwem co najmniej dwóch przedsiębiorców zależnych, zgłoszenia zamiaru tej koncentracji dokonuje przedsiębiorca dominujący. Strona 19 z 226

20 W myśl art. 96 ust. 1 Ustawy UOKiK postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone nie później, niż w terminie 2 miesięcy od dnia jego wszczęcia. Do czasu wydania decyzji przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub upływu terminu, w jakim decyzja powinna zostać wydana, przedsiębiorcy, których zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu, są obowiązani do wstrzymania się od dokonania koncentracji (art. 97 ust. 1 Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów). Stosownie do art Ustawy UOKiK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaje, w drodze decyzji, zgodę na dokonanie koncentracji, w wyniku której konkurencja na rynku nie zostanie istotnie ograniczona, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku. Wydając zgodę na dokonanie koncentracji Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może zobowiązać przedsiębiorcę lub przedsiębiorców zamierzających dokonać koncentracji do spełnienia określonych warunków lub przyjąć ich zobowiązanie, w szczególności do: 1) zbycia całości lub części majątku jednego lub kilku przedsiębiorców, 2) wyzbycia się kontroli nad określonym przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, w szczególności przez zbycie określonego pakietu akcji lub udziałów, lub odwołania z funkcji członka organu zarządzającego lub kontrolnego jednego lub kilku przedsiębiorców, 3) udzielenia licencji praw wyłącznych konkurentowi. Zgodnie z art. 19 ust. 2 in fine oraz ust. 3 Ustawy UOKiK Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów określa w decyzji termin spełnienia warunków oraz nakłada na przedsiębiorcę lub przedsiębiorców obowiązek składania, w wyznaczonym terminie, informacji o realizacji tych warunków. Decyzje w sprawie udzielenia zgody na koncentrację wygasają, jeżeli w terminie 2 lat od dnia ich wydania koncentracja nie została dokonana. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym, poprzedzającym rok nałożenia kary, jeżeli przedsiębiorca ten choćby nieumyślnie dokonał koncentracji bez uzyskania jego zgody. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do euro, między innymi, jeżeli, choćby nieumyślnie, we wniosku, o którym mowa w art. 23 Ustawy UOKiK, lub w zgłoszeniu zamiaru koncentracji, podał nieprawdziwe dane. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może również nałożyć na przedsiębiorcę w drodze decyzji karę pieniężną w wysokości stanowiącej równowartość do euro za każdy dzień zwłoki w wykonaniu m.in. decyzji wydanych m.in. na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy UOKiK lub wyroków sądowych w sprawach z zakresu koncentracji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, nałożyć na osobę pełniącą funkcję kierowniczą lub wchodzącą w skład organu zarządzającego przedsiębiorcy lub związku przedsiębiorców karę pieniężną w wysokości do pięćdziesięciokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w szczególności w przypadku, jeżeli osoba ta umyślnie albo nieumyślnie nie zgłosiła zamiaru koncentracji. Strona 20 z 226

21 W przypadku niezgłoszenia zamiaru koncentracji lub w przypadku niewykonania decyzji o zakazie koncentracji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, określając termin jej wykonania na warunkach określonych w decyzji, nakazać w szczególności zbycie akcji zapewniających kontrolę nad przedsiębiorcą lub przedsiębiorcami, lub rozwiązanie spółki, nad którą przedsiębiorcy sprawują wspólną kontrolę. Decyzja taka nie może zostać wydana po upływie 5 lat od dnia dokonania koncentracji. W przypadku niewykonania decyzji, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze decyzji, dokonać podziału przedsiębiorcy. Do podziału spółki stosuje się odpowiednio przepisy art ksh. Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przysługują kompetencje organów spółek uczestniczących w podziale. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może ponadto wystąpić do sądu o unieważnienie umowy lub podjęcie innych środków prawnych zmierzających do przywrócenia stanu poprzedniego. Przy ustalaniu wysokości kar pieniężnych Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów uwzględnia w szczególności okres, stopień oraz okoliczności uprzedniego naruszenia przepisów ustawy. Rozporządzenie Rady Wspólnot Europejskich dotyczące kontroli koncentracji przedsiębiorstw W zakresie kontroli koncentracji, przedsiębiorcy zobowiązani są również do przestrzegania obowiązków wynikających z przepisów Rozporządzenia Rady (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw (dalej w niniejszym pkt: Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji). Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji reguluje tzw. koncentracje o wymiarze wspólnotowym, dotyczy przedsiębiorstw i powiązanych z nimi podmiotów, które przekraczają określone progi obrotu towarami i usługami. Rozporządzenie Rady w Sprawie Koncentracji obejmuje jedynie takie koncentracje, w wyniku których dochodzi do trwałej zmiany struktury własności w przedsiębiorstwie. W świetle przepisów powoływanego rozporządzenia obowiązkowi zgłoszenia do Komisji Europejskiej podlegają koncentracje wspólnotowe przed ich ostatecznym dokonaniem, a po: 1) zawarciu odpowiedniej umowy, 2) ogłoszeniu publicznej oferty, lub 3) przejęciu większościowego udziału. Zawiadomienie Komisji Europejskiej może mieć również miejsce w przypadku, gdy przedsiębiorstwa posiadają wstępny zamiar w zakresie dokonania koncentracji o wymiarze wspólnotowym. Zawiadomienie Komisji niezbędne jest do uzyskania zgody na dokonanie takiej koncentracji. Koncentracja przedsiębiorstw posiada wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej, niż 5 mld EUR, 2) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 250 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Koncentracja przedsiębiorstw posiada również wymiar wspólnotowy w przypadku, gdy: 1) łączny światowy obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż mln EUR, Strona 21 z 226

22 2) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, 3) w każdym z co najmniej trzech państw członkowskich łączny obrót wszystkich przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, z czego łączny obrót co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi, co najmniej 25 mln EUR, oraz 4) łączny obrót przypadający na Wspólnotę Europejską każdego z co najmniej dwóch przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji wynosi więcej niż 100 mln EUR, chyba że każde z przedsiębiorstw uczestniczących w koncentracji uzyskuje więcej niż dwie trzecie swoich łącznych obrotów przypadających na Wspólnotę w jednym i tym samym państwie członkowskim. Na podstawie przepisów Rozporządzenia Rady w Sprawie Koncentracji uznaje się, że koncentracja nie występuje w przypadku, gdy: 1) instytucje kredytowe lub inne instytucje finansowe, bądź też firmy ubezpieczeniowe, których normalna działalność obejmuje transakcje dotyczące obrotu papierami wartościowymi, prowadzone na własny rachunek lub na rachunek innych, 2) czasowo posiadają papiery wartościowe nabyte w przedsiębiorstwie w celu ich odsprzedaży, pod warunkiem, że nie wykonują one praw głosu w stosunku do tych papierów wartościowych w celu określenia zachowań konkurencyjnych przedsiębiorstwa lub pod warunkiem, że wykonują te prawa wyłącznie w celu przygotowania sprzedaży całości lub części przedsiębiorstwa lub jego aktywów, bądź tych papierów wartościowych oraz pod warunkiem, że taka sprzedaż następuje w ciągu jednego roku od daty nabycia. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Obrocie instrumentami finansowymi Zgodnie z art. 159 oraz 161a ust. 1 w zw. z art. 39 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o Obrocie poniżej wskazane przepisy dotyczące obowiązków i ograniczeń w obrocie instrumentami finansowymi mają zastosowanie między innymi do instrumentów finansowych wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązki i ograniczenia związane są głównie z zakresem wykorzystywania informacji poufnej (art. 156 Ustawy o Obrocie). Zakaz wykorzystywania informacji poufnej ciąży na każdej osobie, która pozyskała informację poufną w związku z pełnieniem funkcji w organach spółki, posiadaniem w spółce akcji lub udziałów lub w związku z dostępem do informacji poufnej z racji zatrudnienia, wykonywania zawodu, a także stosunku zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze. W szczególności restrykcjami objęci są: a. członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub b. akcjonariusze spółki publicznej, lub c. osoby zatrudnione lub pełniące funkcje, o których mowa w lit. a, w podmiocie zależnym lub dominującym wobec emitenta lub wystawcy instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, albo pozostające z tym podmiotem w stosunku zlecenia lub innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, lub d. maklerzy lub doradcy. Strona 22 z 226

23 Ponadto zakaz wykorzystywania informacji poufnej ciąży na osobach, które pozyskały taką informację w wyniku popełnienia przestępstwa lub w inny sposób, jeżeli wiedziały lub przy dołożeniu należytej staranności mogły się dowiedzieć, że jest to informacja poufna. Pojęcie wykorzystywania informacji poufnej zdefiniowane zostało w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie, zgodnie z którym wykorzystywaniem informacji poufnej jest nabywanie lub zbywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, instrumentów finansowych, w oparciu o informację poufną będącą w posiadaniu tej osoby, albo dokonywanie, na rachunek własny lub osoby trzeciej, innej czynności prawnej powodującej lub mogącej powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, jeżeli instrumenty te: są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub któregokolwiek z innych państw członkowskich, lub są przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana na tym rynku, albo nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt. 1; są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub są przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do takiego systemu, niezależnie od tego, czy transakcja, której przedmiotem jest dany instrument, jest dokonywana w tym alternatywnym systemie obrotu, albo nie są wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu organizowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a ich cena lub wartość zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny instrumentu finansowego określonego w pkt. 3. Wszystkie osoby, których dotyczy zakaz wykorzystywania informacji poufnych nie mogą również ujawniać informacji poufnej lub udzielać rekomendacji lub nakłaniać inną osobę na podstawie informacji poufnej do nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, których dotyczy ta informacja. Ponadto, na podstawie art. 159 Ustawy o Obrocie, członkowie zarządu, rady nadzorczej, prokurenci lub pełnomocnicy Emitenta lub wystawcy, jego pracownicy, biegli rewidenci albo inne osoby pozostające z tym Emitentem lub wystawcą w stosunku zlecenia lub w innym stosunku prawnym o podobnym charakterze, w czasie trwania okresu zamkniętego, o którym mowa w art. 159 ust. 2 Ustawy o Obrocie, nie mogą nabywać lub zbywać na rachunek własny lub osoby trzeciej akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych. Osoby te nie mogą dokonywać na rachunek własny lub na rachunek osoby trzeciej innych czynności prawnych, powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi, w czasie trwania okresu zamkniętego. Wskazane powyżej osoby nie mogą w czasie trwania okresu zamkniętego, działając jako organ osoby prawnej, podejmować czynności, których celem jest doprowadzenie do nabycia lub zbycia przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej, akcji emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych albo podejmować czynności powodujących lub mogących powodować rozporządzenie takimi instrumentami finansowymi przez tę osobę prawną, na rachunek własny lub osoby trzeciej. Wyłączenia dotyczące opisanych powyżej przepisów zostały określone w art. 159 ust. 1b Ustawy o Obrocie, zgodnie z którym ograniczeń powyższych nie stosuje się do czynności dokonywanych: Strona 23 z 226

24 a) przez podmiot prowadzący działalność maklerską, któremu osoba wskazana powyżej zleciła zarządzanie portfelem instrumentów finansowych w sposób wyłączający ingerencję tej osoby w podejmowane na jej rachunek decyzje inwestycyjne, b) w wykonaniu umowy zobowiązującej do zbycia lub nabycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych z nimi powiązanych zawartej na piśmie z datą pewną przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego, c) w wyniku złożenia przez osobę wskazaną powyżej zapisu w odpowiedzi na ogłoszone wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie, d) w związku z obowiązkiem ogłoszenia przez osobę wskazaną powyżej, wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, zgodnie z przepisami Ustawy o Ofercie, e) w związku z wykonaniem przez dotychczasowego akcjonariusza Emitenta prawa poboru, f) w związku z ofertą skierowaną do pracowników lub osób wchodzących w skład statutowych organów Emitenta, pod warunkiem że informacja na temat takiej oferty była publicznie dostępna przed rozpoczęciem biegu danego okresu zamkniętego. Okresem zamkniętym jest: 1. okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Emitenta lub instrumentów finansowych spełniających warunki określone w art. 156 ust. 4 Ustawy o Obrocie do przekazania tej informacji do publicznej wiadomości; 2. w przypadku raportu rocznego - dwa miesiące przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy końcem roku obrotowego a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiadała dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport; 3. w przypadku raportu półrocznego miesiąc przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego półrocza a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiada dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport; 4. w przypadku raportu kwartalnego dwa tygodnie przed przekazaniem raportu do publicznej wiadomości lub okres pomiędzy dniem zakończenia danego kwartału a przekazaniem tego raportu do publicznej wiadomości, gdyby okres ten był krótszy od pierwszego ze wskazanych, chyba że osoba fizyczna nie posiada dostępu do danych finansowych, na podstawie których został sporządzony raport. Zgodnie z postanowieniami art. 160 Ustawy o Obrocie, osoby wchodzące w skład organów zarządzających lub nadzorczych Emitenta albo będące prokurentami, inne osoby pełniące w strukturze organizacyjnej Emitenta funkcje kierownicze, które posiadają stały dostęp do informacji poufnych dotyczących bezpośrednio lub pośrednio tego Emitenta oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, są obowiązane do przekazywania KNF oraz temu emitentowi informacji o zawartych przez te osoby oraz osoby blisko z nimi powiązane, na własny rachunek, transakcjach nabycia lub Strona 24 z 226

25 zbycia akcji Emitenta, praw pochodnych dotyczących akcji Emitenta oraz innych instrumentów finansowych powiązanych z tymi papierami wartościowymi, dopuszczonych od obrotu na rynku regulowanym lub będących przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na takim rynku. Przez osoby blisko związane z osobą, o której mowa w art. 160 ust. 1 Ustawy o Obrocie, rozumie się: 1) jej małżonka lub osobę pozostającą z nią faktycznie we wspólnym pożyciu; 2) dzieci pozostające na jej utrzymaniu bądź osoby związane z tą osobą z tytułu przysposobienia lub kurateli; 3) innych krewnych i powinowatych, którzy pozostają z nią we wspólnym gospodarstwie domowym przez okres co najmniej roku; 4) podmioty: a. w których osoba, o której mowa w ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa w pkt 1-3, wchodzi w skład ich organów zarządzających lub nadzorczych, lub w których strukturze organizacyjnej pełni funkcje kierownicze i posiada stały dostęp do informacji poufnych dotyczących tego podmiotu oraz kompetencje w zakresie podejmowania decyzji wywierających wpływ na jego rozwój i perspektywy prowadzenia działalności gospodarczej, lub b. które są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez osobę, o której mowa w ust. 1, lub osobę blisko z nią związaną, o której mowa w pkt 1-3, lub c. z działalności których osoba, o której mowa w ust. 1, lub osoba blisko z nią związana, o której mowa w pkt 1-3, czerpią zyski; d. których interesy ekonomiczne są równoważne interesom ekonomicznym osoby, o której mowa w ust. 1, lub osoby blisko z nią związanej, o której mowa w pkt 1-3. Zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o Obrocie, Emitent jest obowiązany do niezwłocznego udostępniania informacji otrzymanych na podstawie ust. 1, równocześnie spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są papiery wartościowe tego emitenta, oraz do publicznej wiadomości, w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Obowiązki i ograniczenia wynikające z Ustawy o Ofercie publicznej Zgodnie z art. 4 pkt. 20 Ustawy o Ofercie, Emitent jest spółką publiczną. Ustawa o Ofercie nakłada na podmioty zbywające i nabywające określone pakiety akcji oraz na podmioty, których udział w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej uległ określonej zmianie z innych przyczyn szereg restrykcji i obowiązków odnoszących się do takich czynności i zdarzeń. Zgodnie z art. 69 Ustawy o Ofercie, każdy: - kto osiągnął lub przekroczył 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 33%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej albo; - kto posiadał co najmniej 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 331/3%, 50%, 75% albo 90% ogólnej liczby głosów w tej spółce, a w wyniku zmniejszenia tego udziału osiągnął odpowiednio 5%, 10%, 15%,20%, 25%, 33 1/3%, 50%, 75% albo 90% lub mniej ogólnej liczby głosów Strona 25 z 226

26 jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym Komisję oraz spółkę, nie później niż w terminie 4 dni roboczych od dnia, w którym dowiedział się o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się o niej dowiedzieć. Ponadto, zgodnie z postanowieniami art. 69 ust. 2 pkt 2 Ustawy o Ofercie, każdy kogo dotyczy zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów, również jest zobowiązany dokonać zawiadomienia, o którym mowa w art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie. Zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy o Ofercie, zawiadomienie, o którym mowa powyżej, zawiera informacje o: 1. dacie i rodzaju zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie; 2. liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 3. liczbie aktualnie posiadanych akcji i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów; 4. informacje dotyczące zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów w okresie 12 miesięcy od złożenia zawiadomienia oraz celu zwiększania tego udziału w przypadku gdy zawiadomienie jest składane w związku z osiągnięciem lub przekroczeniem 10 % ogólnej liczby głosów; 5. podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki; 6. osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy o Ofercie. W przypadku gdy podmiot zobowiązany do dokonania zawiadomienia posiada akcje różnego rodzaju, zawiadomienie powinno zawierać także informacje określone w pkt 2 i 3 powyżej, odrębnie dla akcji każdego rodzaju. Zawiadomienie, o którym mowa powyżej, może być sporządzone w języku angielskim. Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie spoczywają również na podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony próg ogólnej liczby głosów w związku z: 1) zajściem innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego; 2) nabywaniem lub zbywaniem instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej; 3) pośrednim nabyciem akcji spółki publicznej. W przypadku nabywania lub zbywania instrumentów finansowych, z których wynika bezwarunkowe prawo lub obowiązek nabycia już wyemitowanych akcji spółki publicznej, zawiadomienie, o którym mowa w art. 69 ust. 1 Ustawy o Ofercie, zawiera również informacje o: 1) liczbie głosów oraz procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów jaką posiadacz instrumentu finansowego osiągnie w wyniku nabycia akcji; Strona 26 z 226

27 2) dacie lub terminie, w którym nastąpi nabycie akcji; Dokument Informacyjny 3) dacie wygaśnięcia instrumentu finansowego. Obowiązki określone w art. 69 Ustawy o Ofercie powstają również w przypadku gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi stanowiącymi przedmiot zabezpieczenia; nie dotyczy to sytuacji, gdy podmiot, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie, ma prawo wykonywać prawo głosu i deklaruje zamiar wykonywania tego prawa w takim przypadku prawa głosu uważa się za należące do podmiotu, na rzecz którego ustanowiono zabezpieczenie. Zgodnie z art. 87 Ustawy o Ofercie obowiązki określone powyżej spoczywają również na: 1) podmiocie, który osiągnął lub przekroczył określony w tej ustawie próg ogólnej liczby głosów w związku z nabywaniem kwitów depozytowych wystawionych w związku z akcjami spółki publicznej; 2) funduszu inwestycyjnym także w przypadku, gdy osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji łącznie przez: (i) inne fundusze inwestycyjne zarządzane przez to samo towarzystwo funduszy inwestycyjnych, (ii) inne fundusze inwestycyjne utworzone poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzane przez ten sam podmiot; 3) podmiocie, w przypadku którego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach następuje w związku z posiadaniem akcji: (i) przez osobę trzecią w imieniu własnym, lecz na zlecenie lub na rzecz tego podmiotu, z wyłączeniem akcji nabytych w ramach wykonywania czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt. 2 Ustawy o Obrocie; (ii) w ramach wykonywania czynności polegających na zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych, zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych w zakresie akcji wchodzących w skład zarządzanych portfeli papierów wartościowych, których podmiot ten, jako zarządzający, może w imieniu zleceniodawców wykonywać prawo głosu na walnym zgromadzeniu. (iii) przez osobę trzecią, z którą ten podmiot zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu; 4) na pełnomocniku, który w ramach reprezentowania akcjonariusza na walnym zgromadzeniu został upoważniony do wykonywania prawa głosu z akcji spółki publicznej, jeżeli akcjonariusz ten nie wydał wiążących pisemnych dyspozycji co do sposobu głosowania; 5) łącznie na wszystkich podmiotach, które łączy pisemne lub ustne porozumienie dotyczące nabywania przez te podmioty akcji spółki publicznej lub zgodnego głosowania na walnym zgromadzeniu lub prowadzenia trwałej polityki wobec spółki, chociażby tylko jeden z tych podmiotów podjął lub zamierzał podjąć czynności powodujące powstanie tych obowiązków; 6) na podmiotach, które zawierają porozumienie, o którym mowa w punkcie 5, posiadając akcje spółki publicznej, w liczbie zapewniającej łącznie osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów określonego w tych przepisach. W przypadkach wskazanych w pkt 5) i 6) obowiązki mogą być wykonywane przez jedną ze stron porozumienia, wskazaną przez strony porozumienia. Istnienie porozumienia, o którym mowa w pkt 5), domniemywa się w przypadku posiadania akcji spółki publicznej przez: (i) małżonków, ich wstępnych, zstępnych i rodzeństwo oraz powinowatych w tej samej linii lub stopniu, jak również osoby pozostające w stosunku przysposobienia, opieki i kurateli; (ii) osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym; (iii) mocodawcę lub jego pełnomocnika, nie będącego firmą inwestycyjną, Strona 27 z 226

28 upoważnionego do dokonywania na rachunku papierów wartościowych czynności zbycia lub nabycia papierów wartościowych (iv) jednostki powiązane w rozumieniu Ustawy o rachunkowości. Ponadto obowiązki wskazane wyżej powstają również w przypadku, gdy prawa głosu są związane z papierami wartościowymi zdeponowanymi lub zarejestrowanymi w podmiocie, którymi może on dysponować według własnego uznania. Do liczby głosów, która powoduje powstanie wyliczonych wyżej obowiązków: (i) po stronie podmiotu dominującego wlicza się liczbę głosów posiadanych przez jego podmioty zależne; (ii) po stronie pełnomocnika, który został upoważniony do wykonywania prawa głosu zgodnie z pkt. 4 wlicza się liczbę głosów z akcji spółki objętych pełnomocnictwem; wlicza się liczbę głosów z wszystkich akcji, nawet jeżeli wykonywanie z nich praw głosu jest ograniczone lub wyłączone z mocy statutu, umowy lub przepisu prawa. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 Ustawy o Ofercie, akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z akcji spółki publicznej będących przedmiotem czynności prawnej lub innego zdarzenia prawnego powodującego osiągnięcie lub przekroczenie danego progu ogólnej liczby głosów, jeżeli osiągnięcie lub przekroczenie tego progu nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 69 lub art. 72 Ustawy o Ofercie oraz z akcji spółki publicznej, nabytych w wezwaniu po cenie ustalonej z naruszeniem art. 79 Ustawy o Ofercie. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie akcjonariusz nie może wykonywać prawa głosu z wszystkich akcji spółki publicznej, jeżeli przekroczenie progu określonej liczby głosów nastąpiło z naruszeniem obowiązków określonych odpowiednio w art. 73 ust. 1 lub 74 ust. 1 Ustawy o Obrocie. Prawo głosu z akcji spółki publicznej wykonane wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 89 ust. 1 2b nie jest uwzględniane przy obliczaniu wyniku głosowania nad uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem przepisów innych ustaw. Zgodnie z art. 75 ust. 4 ustawy o Ofercie, przedmiotem obrotu nie mogą być akcje obciążone zastawem, do chwili jego wygaśnięcia. Wyjątkiem jest przypadek, gdy nabycie tych akcji następuje w wykonaniu umowy, o ustanowieniu zabezpieczenia finansowego, w rozumieniu ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 roku, o niektórych zabezpieczeniach finansowych (Dz. U. nr 91, poz. 871 z późn. zm.). 3.2 Informacje o subskrypcji lub sprzedaży instrumentów finansowych będących przedmiotem wniosku o wprowadzenie, mających miejsce w okresie ostatnich 6 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o wprowadzenie w zakresie określonym w 4 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu W okresie ostatnich 6 miesięcy Emitent przeprowadził ofertę prywatną Akcji serii F. Przedmiotem oferty prywatnej było (szesnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii F Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Akcje Serii F zostały zaoferowane Inwestorom w dwóch turach. Łączna wartość nominalna akcji będących przedmiotem oferty wynosiła ,00 zł (szesnaście milionów złotych). Deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii F były przyjmowane po cenie 1,57 (jeden złoty 57/100). Deklaracje zainteresowania objęciem Akcji Serii F przyjmowane były w dniach od 21 marca do 12 kwietnia 2012 r. oraz od 19 do 23 kwietnia 2012 r. Podpisanie umów objęcia Akcji Serii F nastąpiło 19 i 24 kwietnia 2012 r. Strona 28 z 226

29 W wyniku oferty prywatnej objętych zostało łącznie (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) Akcji Serii F przez łącznie 12 podmiotów. Łączna wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów oferty Akcji Serii F wyniosła ,19 zł, w tym: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty ,19 zł, b) wynagrodzenie subemitentów - nie dotyczy, c) sporządzenie dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa ,00 zł, d) promocja oferty nie dotyczy. Koszty emisji zostaną pokryte z nadwyżki ceny emisyjnej ponad wartość nominalną Akcji Serii F i pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta. 3.3 Określenie podstawy prawnej emisji instrumentów finansowych Organ lub osoby uprawnione do podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych Organem uprawnionym do podjęcia decyzji o emisji akcji jest zgodnie z przepisami ksh oraz Statutem Spółki Walne Zgromadzenie Emitenta Data i forma podjęcia decyzji o emisji instrumentów finansowych, z przytoczeniem jej treści Podstawę emisji akcji zwykłych na okaziciela serii A spółki Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim stanowi uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Synergis Metalrecycling Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 14 grudnia 2010 r. Spółka Elemental Holding S.A. została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 13 stycznia 2011 r. Zgodnie z postanowieniami statutu spółki przekształconej kapitał zakładowy wyniósł ,00 zł i dzielił się na równych i niepodzielnych akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 (jeden) zł każda i numerach od do Treść ww. uchwały zamieszczona została poniżej: Strona 29 z 226

30 Strona 30 z 226

31 Podstawę emisji akcji zwykłych imiennych serii E spółki Elemental Holding S.A. stanowi uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Elemental Holding S.A. z dnia 7 listopada 2011 r. Postanowienia powyższej uchwały zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 2 grudnia 2011 r. Dodatkowo, ponieważ akcje serii E spółki Elemental Holding S.A. wyemitowane zostały początkowo jako akcje zwykłe imienne, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta w dniu 16 lutego 2012 r. podjęło uchwałę o zamianie akcji zwykłych imiennych serii E na akcje zwykłe na okaziciela serii E. Zmiany Statutu Spółki wynikające z powyższej uchwały zostały zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 13 marca 2012 r. Treść ww. uchwał zamieszczona została poniżej: Strona 31 z 226

32 Strona 32 z 226

33 Strona 33 z 226

34 Strona 34 z 226

35 Strona 35 z 226

36 Strona 36 z 226

37 Strona 37 z 226

38 Podstawę emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Elemental Holding S.A. stanowi uchwała nr 4/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 16 lutego 2012 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru akcjonariuszy w całości, zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Postanowienie powyższej uchwały zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 22 maja 2012 r. Treść ww. uchwały zamieszczona została poniżej: Strona 38 z 226

39 Strona 39 z 226

40 Strona 40 z 226

41 Strona 41 z 226

42 3.4 Oznaczenie dat, od których akcje uczestniczą w dywidendzie W dniu 7 maja 2012 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Elemental Holding S.A. podjęło uchwałę Nr 6/05/2012 na podstawie której postanowiło pokryć stratę netto Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 roku, zyskami które zostaną przez Spółkę osiągnięte w kolejnych latach obrotowych. Akcje zwykłe na okaziciela serii A Emitenta uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku wypłacanego za rok Akcje zwykłe na okaziciela serii E Emitenta uczestniczą w zysku od dnia emisji. Podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta w wyniku emisji akcji na okaziciela serii E zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 2 grudnia 2011 roku. Strona 42 z 226

43 Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie według następujących zasad: Dokument Informacyjny a) Akcje Serii F, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, b) Akcje Serii F wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. Akcje Wprowadzane są równe w prawach, w tym w prawie do dywidendy. 3.5 Wskazanie praw z instrumentów finansowych i zasad ich realizacji Akcje Wprowadzane będące przedmiotem niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie są uprzywilejowane. Prawa i obowiązki dotyczące akcji Spółki są określone w kodeksie spółek handlowych, Statucie Spółki oraz w innych przepisach prawa. Prawa i obowiązki związane z instrumentami finansowymi są określone w kodeksie spółek handlowych, ustawie o obrocie instrumentami finansowymi i innych przepisach prawa. Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa majątkowe: prawo do dywidendy, tj. do udziału w zysku Spółki, wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, przeznaczonym przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom zgodnie z art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych. Statut nie przewiduje żadnych przywilejów w zakresie tego prawa dla Akcji Wprowadzanych, co oznacza, że na każdą z akcji przypada dywidenda w takiej samej wysokości. Statut Emitenta nie przewiduje również uprzywilejowania w zakresie prawa do dywidendy akcji serii B, C oraz D (nie będących przedmiotem niniejszego Dokumentu Informacyjnego). Uprawnionymi do dywidendy za dany rok obrotowy są akcjonariusze, którym przysługiwały akcje w dniu powzięcia uchwały o podziale zysku. Statut Emitenta upoważnia Walne Zgromadzenie do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) (art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych). Uchwała podejmowana jest bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności Zgromadzenia wymagana jest obecność przynajmniej połowy kapitału zakładowego (zgodnie z 10 Statutu Emitenta). Z akcjami Spółki nie jest związane inne prawo do udziału w zyskach Emitenta. Statut Emitenta przewiduje możliwość wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za dany rok obrotowy na zasadach określonych w przepisach kodeksu spółek handlowych (art. 349 ksh); prawo pierwszeństwa do objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji (tzw. prawo poboru), przy zachowaniu wymogów, o których mowa w art. 433 kodeksu spółek handlowych. Akcjonariusz może zostać pozbawiony tego prawa w części lub całości w interesie Spółki mocą uchwały Walnego Zgromadzenia podjętą większością co najmniej 4/5 (czterech piątych) głosów. Przepisu tego nie stosuje się, gdy uchwała o podwyższeniu kapitału zakładowego stanowi, że nowe akcje mają być objęte w całości przez instytucję finansową (subemitenta), z obowiązkiem oferowania ich następnie akcjonariuszom celem umożliwienia im wykonania Strona 43 z 226

44 prawa poboru na warunkach określonych w uchwale albo gdy uchwała stanowi, że nowe akcje mają być objęte przez subemitenta w przypadku, gdy akcjonariusze, którym służy prawo poboru, nie obejmą części lub wszystkich oferowanych im akcji. Pozbawienie akcjonariuszy prawa poboru akcji może nastąpić w przypadku, gdy zostało to zapowiedziane w porządku obrad Walnego Zgromadzenia; prawo do zbycia akcji. Prawo to w stosunku do Akcji Wprowadzanych, będących przedmiotem niniejszego Dokumentu Informacyjnego nie jest w żaden sposób ograniczone w Statucie Spółki. prawo do obciążania posiadanych akcji zastawem lub użytkowaniem. W związku z tym, że Statut Emitenta nie zawiera w tym przedmiocie postanowień, zastawienie Akcji Wprowadzanych lub ustanowienie na Akcjach Wprowadzanych użytkowania nie wymaga zgody ani Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ani Rady Nadzorczej. Również zawarcie umowy i ustanowienie zastawu na akcjach zwykłych na okaziciela serii B, C oraz D nie wymaga zgody organów Spółki. W przypadku ustanowienia na akcjach Spółki prawa zastawu, Statut nie zawiera zakazu przyznawania głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji. Ponadto, w okresie, gdy akcje spółki publicznej, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie, są zapisane na rachunkach papierów wartościowych w domu maklerskim lub w banku prowadzącym rachunki papierów wartościowych, prawo głosu z tych akcji przysługuje akcjonariuszowi (art kodeksu spółek handlowych); prawo do udziału w majątku spółki pozostałym po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli w przypadku jej likwidacji. Statut Spółki nie przewiduje uprzywilejowania w tym zakresie dla Akcji Wprowadzanych będących przedmiotem niniejszego Dokumentu Informacyjnego. Również pozostałe akcje zwykłe na okaziciela serii B, C oraz D Emitenta nie są uprzywilejowane w tym zakresie. Akcjonariuszowi Spółki przysługują następujące prawa korporacyjne: prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki (art. 412 Kodeks Spółek Handlowych); prawo do głosowania na Walnym Zgromadzeniu (art. 411 Kodeksu Spółek Handlowych). Na każdą Akcję Wprowadzaną przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu; Statut Emitenta nie przewiduje uprzywilejowania w zakresie prawa do głosu również dla akcji serii B, C oraz D (nie będących przedmiotem niniejszego Dokumentu Informacyjnego); prawo do żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia w porządku obrad poszczególnych spraw przyznane jest akcjonariuszom lub akcjonariuszowi reprezentującym co najmniej 5% kapitału zakładowego (art Kodeks Spółek Handlowych); prawo do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia na zasadach określonych w art Kodeks Spółek Handlowych; prawo do żądania wyboru Rady Nadzorczej odrębnymi grupami zgodnie z art kodeksu spółek handlowych przyznane jest akcjonariuszom lub akcjonariuszowi reprezentującym co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego;; prawo do uzyskania informacji o Spółce w zakresie i w sposób określony przepisami prawa zgodnie z art. 428 Kodeks Spółek Handlowych; prawo do żądania odpisów sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem (art Kodeks Spółek Handlowych); Strona 44 z 226

45 Dokument Informacyjny prawo do przeglądania w lokalu Zarządu listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz żądania odpisu listy ze zwrotem kosztów jego sporządzenia (art Kodeks Spółek Handlowych); prawo do żądania wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem (art Kodeks Spółek Handlowych); prawo do złożenia wniosku o sprawdzenie list obecności na Walnym Zgromadzeniu przez wybraną w tym celu komisję, złożoną co najmniej z trzech osób. Wniosek mogą złożyć akcjonariusze posiadający jedną dziesiątą kapitału zakładowego reprezentowanego na tym Walnym Zgromadzeniu. Wnioskodawcy mają prawo wyboru jednego członka komisji (art Kodeks Spółek Handlowych); prawo do przeglądania księgi protokołów oraz żądanie wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał (art Kodeks Spółek Handlowych); prawo żądania, aby spółka handlowa, która jest akcjonariuszem Emitenta, udzieliła informacji, czy pozostaje ona w stosunku dominacji lub zależności wobec określonej spółki albo spółdzielni będącej akcjonariuszem Emitenta albo czy taki stosunek dominacji lub zależności ustał. Żądanie udzielenia informacji oraz odpowiedź powinna być złożona na piśmie (art. 6 4 i 6 Kodeks Spółek Handlowych). 3.6 Określenie podstawowych zasad polityki emitenta co do wypłaty dywidendy w przyszłości Emitent nie określił zasad polityki co do wypłaty dywidendy w przyszłości. Wypłata dywidendy następuje u Emitenta zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa. Zgodnie z art ksh 17 pkt b) oraz 11 Statutu Spółki, organem uprawnionym do dysponowania zyskiem Emitenta jest Walne Zgromadzenie. Czysty zysk dzieli się według zasad ustalonych w uchwale Walnego Zgromadzenia. Według art. 348 ksh kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, akcje własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub statutem powinny być przeznaczone z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego, Zarząd - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej - uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 ksh. 3.7 Informacje o zasadach opodatkowania dochodów związanych z posiadaniem i obrotem instrumentami finansowymi objętymi Dokumentem Informacyjnym, w tym wskazanie płatnika podatku Opodatkowanie dochodów związanych z otrzymaniem dywidendy Opodatkowanie dochodów związanych z otrzymaniem dywidendy przez osoby fizyczne Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.) (Ustawa pdof), w przypadku Strona 45 z 226

46 akcjonariusza będącego osobą fizyczną, dywidenda wypłacana przez spółkę akcyjną stanowi przychód z kapitałów pieniężnych opodatkowany zryczałtowanym podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30a Ustawy pdof. Podatek pobiera się w wysokości 19% przychodów uzyskanych z tytułu dywidendy, bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania (art. 30a ust. 6 Ustawy pdof). Opisane powyżej zasady stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Płatnikiem zryczałtowanego podatku z tytułu dywidendy wypłacanej akcjonariuszom jest, zgodnie z art. 41 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 4 Ustawy pdof. Płatnik, zgodnie z art. 42 ust. 1 Ustawy pdof, przekazuje kwotę zryczałtowanego podatku w terminie do dnia 20 miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według siedziby płatnika. Zgodnie z art. 42 ust. 1a Ustawy pdof, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym Emitent jest zobowiązany przesłać do urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwego według siedziby Emitenta, roczne deklaracje, według ustalonego wzoru. W terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym Emitent jest zobowiązany przesłać podatnikom, oraz urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi według miejsca zamieszkania podatnika lub urzędom skarbowym, którymi kierują naczelnicy urzędów skarbowych właściwi w sprawach opodatkowania osób zagranicznych imienne informacje o wysokości dochodu, sporządzone według ustalonego wzoru. Opodatkowanie dochodów związanych z otrzymaniem dywidendy przez osoby prawne Zgodnie z art. 22. Ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2000 r., Dz. U. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) (Ustawa pdop), podatek dochodowy od dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustala się w wysokości 19% uzyskanego przychodu. Zgodnie z art. 22 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ust. 4, zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: 1) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w pkt. 1, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, spółka, o której mowa w pkt. 2, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w pkt. 1, 4) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest: a) spółka, o której mowa w pkt. 2, albo Strona 46 z 226

47 b) zagraniczny zakład spółki, o której mowa w pkt. 2. Dokument Informacyjny Zgodnie z art. 22 ust. 4a, zwolnienie, o którym mowa w ust. 4, ma zastosowanie w przypadku, kiedy spółka uzyskująca dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej posiada udziały (akcje) w spółce wypłacającej te należności w wysokości, o której mowa w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Zgodnie z art. 22 ust. 4b, zwolnienie to ma również zastosowanie w przypadku, gdy okres dwóch lat nieprzerwanego posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, przez spółkę uzyskującą dochody (przychody) z tytułu udziału w zysku osoby prawnej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upływa po dniu uzyskania tych dochodów (przychodów). W przypadku niedotrzymania warunku posiadania udziałów (akcji), w wysokości określonej w ust. 4 pkt 3, nieprzerwanie przez okres dwóch lat spółka, o której mowa w ust. 4 pkt 2, jest obowiązana do zapłaty podatku, wraz z odsetkami za zwłokę, od dochodów (przychodów) określonych w ust. 1 w wysokości 19% dochodów (przychodów) do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym utraciła prawo do zwolnienia. Odsetki nalicza się od następnego dnia po dniu, w którym po raz pierwszy skorzystała ze zwolnienia. Zgodnie z art. 22 ust. 4c, przepisy ust. 4-4b stosuje się odpowiednio do: 1) spółdzielni zawiązanych na podstawie rozporządzenia nr 1435/2003/WE z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie statutu Spółdzielni Europejskiej (SCE) (Dz. Urz. WE L 207 z ), 2) dochodów (przychodów), o których mowa w ust. 1, wypłacanych przez spółki, o których mowa w ust. 4 pkt 1, spółkom podlegającym w Konfederacji Szwajcarskiej opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, przy czym określony w ust. 4 pkt 3 bezpośredni udział procentowy w kapitale spółki, o której mowa w ust. 4 pkt 1, ustala się w wysokości nie mniejszej niż 25%. Zgodnie z art. 22 ust. 6, przepisy ust. 4-4c stosuje się odpowiednio również do podmiotów wymienionych w załączniku nr 4 do ustawy, przy czym w przypadku Konfederacji Szwajcarskiej przepisy ust. 4-4c mają zastosowanie, jeżeli zostanie spełniony warunek, o którym mowa w ust. 4c pkt 2. Zasady opisane powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółki, które dokonują wypłat należności z tytułów dywidend są obowiązane, jako płatnicy, pobierać, w dniu dokonania wypłaty, zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji. Zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, spółka zobowiązana jest do przekazania kwoty podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek, na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwego według siedziby podatnika, a w przypadku podatników nie mających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik Strona 47 z 226

48 urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Spółka jest obowiązana przesłać podatnikom mającym siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej informację o wysokości pobranego podatku a podatnikom niemającym siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz urzędowi skarbowemu informację o dokonanych wypłatach i pobranym podatku sporządzone według ustalonego wzoru Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych przez osoby fizyczne Zgodnie z art. 30b Ustawy pdof od dochodów uzyskanych z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych, i z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, podatek dochodowy wynosi 19% uzyskanego dochodu. Dochodem, o którym mowa powyżej, jest: 1) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub ust. 1g, lub art. 23 ust. 1 pkt 38, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 13 i 14 Ustawy pdof, 2) różnica między sumą przychodów uzyskanych z realizacji praw wynikających z papierów wartościowych, o których mowa w art. 3 pkt 1 lit. b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a Ustawy pdof, 3) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych oraz z realizacji praw z nich wynikających a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 38a Ustawy pdof, 4) różnica między sumą przychodów uzyskanych z tytułu odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną a kosztami uzyskania przychodów, określonymi na podstawie art. 22 ust. 1f lub art. 23 ust. 1 pkt 38 Ustawy pdof, 5) różnica pomiędzy wartością nominalną objętych udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część a kosztami uzyskania przychodów określonymi na podstawie art. 22 ust. 1e Ustawy pdof. Przepisy przytoczone powyżej stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niezapłacenie podatku zgodnie z tymi umowami jest możliwe pod warunkiem posiadania przez podatnika certyfikatu rezydencji. Przepisów wskazanych powyżej nie stosuje się, jeżeli odpłatne zbycie papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych oraz realizacja praw z nich wynikających następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej. Po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy pdof, wykazać dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, w tym również dochody, o których mowa w art. 24 ust. Strona 48 z 226

49 14 Ustawy pdof i dochody z odpłatnego zbycia pochodnych instrumentów finansowych, a także dochody z realizacji praw z nich wynikających oraz z odpłatnego zbycia udziałów w spółkach mających osobowość prawną oraz z tytułu objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną albo wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w postaci innej niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część, i obliczyć należny podatek dochodowy. Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 1 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z kapitałów opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30b. Opodatkowanie dochodów uzyskanych z tytułu sprzedaży papierów wartościowych przez osoby prawne Zgodnie z art. 10 Ustawy pdop, dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału (akcji), w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji), dochód uzyskany z odpłatnego zbycia udziałów (akcji) na rzecz spółki, w celu umorzenia tych udziałów (akcji), wartość majątku otrzymanego w związku z likwidacją osoby prawnej, dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz dochód stanowiący równowartość kwot przekazanych na ten kapitał (fundusz) z innych kapitałów (funduszy) osoby prawnej. Dochodem ze sprzedaży akcji, praw poboru i praw do akcji, podlegającym opodatkowaniu jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym, przy czym przychodem jest kwota otrzymana ze sprzedaży akcji, praw poboru, bądź praw do akcji, natomiast kosztem uzyskania przychodu są wydatki poniesione na nabycie tych akcji, praw poboru bądź praw do akcji. Dochody z odpłatnego zbycia akcji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 19 Ustawy pdop. Zgodnie z art. 25 Ustawy pdop, osoby prawne, które sprzedały papiery wartościowe, zobowiązane są do wykazania uzyskanego z tego tytułu dochodu w składanej, co miesiąc deklaracji podatkowej o wysokości dochodu lub straty, osiągniętych od początku roku podatkowego oraz do wpłacania na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki od sumy opodatkowanych dochodów uzyskanych od początku roku podatkowego. Zaliczka obliczana jest jako różnica pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a suma zaliczek zapłaconych za poprzednie miesiące tego roku. Podatnik może również wybrać uproszczony sposób deklarowania dochodu (straty), określony w art. 25 ust. 6-7 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Opodatkowanie dochodów osób zagranicznych Obowiązek pobrania podatku u źródła w wysokości 19 proc. przychodu spoczywa na Emitencie w przypadku, gdy kwoty związane z udziałem w zyskach osób prawnych wypłacane są na rzecz inwestorów zagranicznych, którzy podlegają w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy pdop podatnicy, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, które osiągają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Z kolei zgodnie z art. 3 ust. 2a Ustawy pdof, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi Strona 49 z 226

50 podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy). Jednak zasady opodatkowania oraz wysokość stawek podatku od dochodów z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach Emitenta osiąganych przez inwestorów zagranicznych mogą być zmienione postanowieniami umów o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartymi pomiędzy Rzeczpospolitą Polską i krajem miejsca siedziby lub zarządu osoby prawnej lub miejsca zamieszkania osoby fizycznej. W przypadku, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania modyfikuje zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez te osoby z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wiążące są postanowienia tej umowy i wyłączają one stosowanie przywołanych powyżej przepisów polskich ustaw podatkowych. Jednakże, zgodnie z art. 26 ust. 1 Ustawy pdop, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niedobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe, pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika do celów podatkowych uzyskanym od niego zaświadczeniem (certyfikat rezydencji), wydanym przez właściwy organ administracji podatkowej. W przypadku osób fizycznych, zgodnie z art. 30a ust. 2 Ustawy pdof, zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu albo niepobranie podatku jest możliwe, pod warunkiem uzyskania od podatnika certyfikatu rezydencji. Ponadto, należy pamiętać, że zgodnie z art. 22 ust.4 Ustawy pdop zwalnia się od podatku dochodowego dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki: a) wypłacającym dywidendę oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest spółka będąca podatnikiem podatku dochodowego, mająca siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, b) uzyskującym dochody (przychody) z dywidend oraz inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w lit. a, jest spółka podlegająca w Rzeczypospolitej Polskiej lub w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania, c) spółka, o której mowa w lit. b, posiada bezpośrednio nie mniej niż 10% udziałów (akcji) w kapitale spółki, o której mowa w lit. a, d) odbiorcą dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych jest: spółka, o której mowa w lit. b, albo zagraniczny zakład spółki, o której mowa w lit. b Podatek od czynności cywilnoprawnych Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz art. 6 ust 1 pkt 1 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych sprzedaż praw z akcji podlega, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 1% wartości rynkowej zbywanych papierów wartościowych. Strona 50 z 226

51 Jednakże, zgodnie z art. 2 pkt 4 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych sprzedaż praw z akcji nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest z niego zwolniona. Dodatkowo, zgodnie z art. 9 ust. 9 Ustawy o Podatku od Czynności Cywilnoprawnych sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi (i) firmom Inwestycyjnym oraz zagranicznym firmom inwestycyjnym, (ii) dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych lub zagranicznych firm inwestycyjnych, (iii) dokonywaną w ramach obrotu zorganizowanego, (iv) dokonywaną poza obrotem zorganizowanym przez firmy inwestycyjne oraz zagraniczne firmy inwestycyjne, jeżeli prawa te zostały nabyte przez te firmy w ramach obrotu zorganizowanego w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie Instrumentami Finansowymi jest zwolniona od podatku od czynności cywilnoprawnych Podatek od spadków i darowizn Zgodnie z Ustawą o podatku od spadków i darowizn (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r., Nr 93, poz. 768), nabycie przez osoby fizyczne w drodze spadku lub darowizny, praw majątkowych, w tym również praw związanych z posiadaniem papierów wartościowych, podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn, jeżeli: w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny spadkobierca lub obdarowany był obywatelem polskim lub miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub prawa majątkowe dotyczące papierów wartościowych są wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wysokość stawki podatku od spadków i darowizn jest zróżnicowana i zależy od rodzaju pokrewieństwa lub powinowactwa albo innego osobistego stosunku pomiędzy spadkobiercą i spadkodawcą albo pomiędzy darczyńcą i obdarowanym. Strona 51 z 226

52 4 Dane o Emitencie Dokument Informacyjny 4.1 Nazwa, forma prawna, kraj siedziby, siedziba i adres Emitenta wraz z numerami telekomunikacyjnymi; identyfikator według właściwej klasyfikacji statystycznej oraz numer według właściwej identyfikacji podatkowej Firma: Siedziba: Elemental Holding Spółka Akcyjna Grodzisk Mazowiecki Adres: Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 42 Telefon: Faks: Adres poczty elektronicznej: Strona internetowa: NIP: REGON: Wskazanie czasu trwania Emitenta, jeżeli jest oznaczony Zgodnie z postanowieniem Statutu Spółki, czas trwania Emitenta jest nieoznaczony. 4.3 Wskazanie przepisów prawa, na podstawie których został utworzony Emitent Emitent został utworzony na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych. 4.4 Wskazanie sądu, który wydał postanowienie o wpisie do właściwego rejestru, wraz z podaniem daty dokonania tego wpisu a w przypadku gdy Emitent jest podmiotem, którego utworzenie wymagało uzyskania zezwolenia - przedmiot i numer zezwolenia, ze wskazaniem organu, który je wydał Na mocy postanowienia Nr sygn. WA.XIV NS-REJ.KRS/9283/11/616 wydanego w dniu r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Emitent został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS Elemental Holding Spółka Akcyjna powstał na skutek przekształcenia spółki Synergis Metalrecycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS ), które dokonane zostało na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Synergis Metalrecycling Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia r. - Rep. A Nr 13607/2010. Strona 52 z 226

53 4.5 Krótki opis historii Emitenta Dokument Informacyjny Elemental Holding S.A. jest spółką holdingową, której głównym celem strategicznym jest zbudowanie największej w Polsce Grupy Kapitałowej, funkcjonującej na rynku hurtowego obrotu metalami nieżelaznymi oraz recyklingu. Założycielem spółki oraz głównym inicjatorem jej działań jest Pan Paweł Jarski, który zarządza Emitentem za pośrednictwem spółek cypryjskich. Pan Paweł Jarski to doświadczony manager, który związany jest z branżą metali kolorowych od 8 lat. Na przestrzeni 8 lat, Pan Paweł Jarski, był założycielem bądź współzałożycielem oraz prezesem i dyrektorem zarządzającym spółek: - SYNERGIS Sp. z o. o. - SYNERGIS Electrorecycling S. A. - Electro-System Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S. A., Spółki te zostały w latach 2009/2010 sprzedane inwestorom branżowym, w tym największemu w Europie niemiecku koncernowi. Na moment sprzedaży w/w spółki, w sektorach, w których prowadziły działalność zajmowały wiodące pozycje na krajowym rynku gospodarki odpadami. Kamienie milowe w rozwoju spółki: 1. Zawiązanie w dniu 14 sierpnia 2008 roku Synergis Metalrecycling Sp. z o. o. 2. Przekształcenie Synergis Metalrecycling Sp. z o. o. w Elemental Holding S.A., w celu budowy Grupy Kapitałowej, dnia 14 grudnia 2010 roku. 3. Nabycie ( r.) przez Emitenta przedsiębiorstwa Tesla Metal Sp. z o. o. (wówczas Sapientia Sp. z o.o.), którego celem jest handel metalami nieżelaznymi - głównie import oraz budowa oddziałów zajmujących się pozyskaniem złomu metali kolorowych na terenie całego kraju. 4. Wniesienie aportem 100% akcji Tesla Recycling S.A. ( r.) do Elemental Holding S.A. przez Glaholm Investments Ltd - podwyższenie kapitału zakładowego o 40 mln zł w drodze emisji 40 mln akcji imiennych serii B. 5. Kolejne podwyższenie kapitału Elemental Holding S.A. ( r.) poprzez wniesienie 81,48% akcji Syntom S.A. przez dotychczasowych akcjonariuszy Syntom S.A. 6. Podjęcie, dnia 7 listopada 2011 roku, Uchwały Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding Spółka Akcyjna w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji akcji zwykłych imiennych serii E, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii E w całości oraz zmiany Statutu Spółki. Zgodnie z treścią przedmiotowej uchwały kapitał zakładowy spółki został podwyższony z kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, w drodze emisji nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii E o numerach od 1 do , o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja i łącznej wartości nominalnej ,00 zł. Akcje serii E zostały zaoferowane pracownikom i współpracownikom spółki. 7. Zarejestrowanie podwyższenia kapitału zakładowego Elemental Holding S.A. ( r.) z dotychczasowej kwoty ,00 zł do kwoty ,00 zł, w drodze emisji: Strona 53 z 226

54 a) nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii C o numerach od 1 do , o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja i łącznej wartości nominalnej ,00 zł. b) nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii D o numerach od 1 do , o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja i łącznej wartości nominalnej ,00 zł. Akcje zostały pokryte wkładem niepieniężnym w postaci: akcji Syntom S.A. 8. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii F - uchwała nr 4/02/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim z dnia 16 lutego 2012 r. 4.6 Określenie rodzajów i wartości kapitałów (funduszy) własnych emitenta oraz zasad ich tworzenia Zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych oraz Statutem Emitent tworzy lub może tworzyć następujące kapitały własne: 1. Kapitał zakładowy 2. Kapitał zapasowy 3. oraz fundusze na pokrycie nadzwyczajnych strat lub wydatków. Kapitał zakładowy - Zasady tworzenia kapitału zakładowego spółek akcyjnych regulowane są przepisami Kodeksu Spółek Handlowych, które oprócz zwykłego podwyższenia kapitału zakładowego (art. 431 Kodeksu Spółek Handlowych) przewidują także podwyższenie kapitału zakładowego ze środków spółki (art. 442 Kodeksu Spółek Handlowych), podwyższenie kapitału zakładowego w trybie kapitału docelowego (art. 444 Kodeksu Spółek Handlowych) oraz warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego (art. 448 Kodeksu Spółek Handlowych). Statut Emitenta zawiera zapisy, zezwalające na emitowanie akcji w ramach kapitału docelowego. Na chwilę sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego kapitał zakładowy spółki wynosi ,00 PLN (osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemnaście PLN). Kapitał zapasowy Zgodnie z obowiązującymi przepisami, spółka akcyjna zobowiązana jest do tworzenia kapitału zapasowego przeznaczonego na pokrycie ewentualnej straty. Kapitał zapasowy tworzy się, przelewając corocznie co najmniej 8% zysku za dany rok obrotowy do momentu, kiedy kapitał ten nie osiągnie co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych do kapitału zapasowego przelewa się także nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej, a pozostałe po pokryciu kosztów emisji akcji (art Kodeksu Spółek Handlowych). Do kapitału zapasowego przelewa się również dopłaty, które uiszczają akcjonariusze w zamian za przyznanie szczególnych uprawnień ich dotychczasowym akcjom, o ile nie będą użyte na wyrównanie nadzwyczajnych odpisów lub strat (art Kodeksu Spółek Handlowych). Na chwilę sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego kapitał zapasowy Elemental Holding S.A. wynosi ,37 PLN (trzydzieści milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem PLN 37/100). Kapitały rezerwowe Zgodnie z brzmieniem art Kodeksu Spółek Handlowych statut spółki akcyjnej może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone, znoszone i wykorzystywane stosownie do potrzeb inne kapitały i fundusze. Strona 54 z 226

55 4.7 Informacje o nieopłaconej części kapitału zakładowego Dokument Informacyjny Kapitał zakładowy został opłacony w całości. 4.8 Informacje o przewidywanych zmianach kapitału zakładowego w wyniku realizacji przez obligatariuszy uprawnień z obligacji zamiennych lub z obligacji dających pierwszeństwo do objęcia w przyszłości nowych emisji akcji, lub w wyniku realizacji uprawnień przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych, ze wskazaniem wartości przewidywanego warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw podmiotów uprawnionych do nabycia tych akcji wskazaniem wartości warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz terminu wygaśnięcia praw obligatariuszy do nabycia tych akcji Emitent nie wyemitował obligacji zamiennych na akcje ani obligacji dających pierwszeństwo objęcia w przyszłości nowych emisji akcji. 4.9 Wskazanie liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które - na podstawie statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego - może być podwyższony kapitał zakładowy, jak również liczby akcji i wartości kapitału zakładowego, o które może być jeszcze podwyższony kapitał zakładowy w tym trybie Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, z dnia 7 listopada 2011 r., dokonano zmiany Statutu Emitenta w zakresie upoważnienia Zarządu do dokonywania podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego (które to upoważnienie zostało następnie uzupełnione uchwałą nr. 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, z dnia 16 lutego 2012 r.) obejmującego możliwość emisji warrantów subskrypcyjnych oraz pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji i warrantów subskrypcyjnych emitowanych w ramach kapitału docelowego. W granicach uzyskanego umocowania Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego spółki o kwotę wynoszącą do ,00 zł poprzez emisję do nowych akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 25 października 2014 r. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 25 października 2014 r., w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do: akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego; warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. Przedmiotowa zmiana Statutu Emitenta została zarejestrowana w KRS. Strona 55 z 226

56 4.10 Wskazanie, na jakich rynkach instrumentów finansowych są lub były notowane instrumenty finansowe Emitenta lub wystawiane w związku z nimi kwity depozytowe Żadne instrumenty finansowe Emitenta nie były i nie są notowane na jakimkolwiek rynku instrumentów finansowych Podstawowe informacje na temat powiązań organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta, mających istotny wpływ na jego działalność, ze wskazaniem istotnych jednostek jego grupy kapitałowej, z podaniem w stosunku do każdej z nich co najmniej nazwy (firmy), formy prawnej, siedziby, przedmiotu działalności i udziału emitenta w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Aktualna struktura Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A.: Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego Emitent jest: 1. Jedynym akcjonariuszem spółki pod firmą Tesla Recycling S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. 2. Jedynym wspólnikiem spółki pod firmą Tesla Metal Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. 3. Jedynym akcjonariuszem spółki pod firmą SYNTOM S.A. z siedzibą w Warszawie. 4. Jedynym wspólnikiem spółki pod firmą Tesla Metals Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Powiązania osobowe: Pan Paweł Jarski Prezes Zarządu Emitenta jest jednocześnie Dyrektorem zarządzającym Moerth Holdings Ltd i Glaholm Investments Ltd - akcjonariuszy Spółki, Pani Agata Jarska - Przewodnicząca Rady Nadzorczej Emitenta jest żoną Pana Pawła Jarskiego Prezesa Zarządu Emitenta. Nie występują powiązania pomiędzy Emitentem (lub osobami wchodzącymi w skład organów Emitenta) a Autoryzowanym Doradcą (lub osobami wchodzącymi w skład organów Autoryzowanego Doradcy). Przedmiotem działalności Spółki Tesla Recycling S.A. zgodnie z klasyfikacją PKD jest: Strona 56 z 226

57 20 16: (PKD 2007) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych 22 2: (PKD 2007) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 24: (PKD 2007) Produkcja metali 38: (PKD 2007) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 39: (PKD 2007) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 45 1: (PKD 2007) Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 45 3: (PKD 2007) Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 46 1: (PKD 2007) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie 46 5: (PKD 2007) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej 46 6: (PKD 2007) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia 46 7: (PKD 2007) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa 49 41: (PKD 2007) Transport drogowy towarów B: (PKD 2007) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów C: (PKD 2007) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 63 1: (PKD 2007) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 68 1: (PKD 2007) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68 2: (PKD 2007) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 69 2: (PKD 2007) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe 70 22: (PKD 2007) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania B: (PKD 2007) Pozostałe badania i analizy techniczne 73 1: (PKD 2007) Reklama 77 1: (PKD 2007) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77 3: (PKD 2007) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych 81 2: (PKD 2007) Sprzątanie obiektów 82 1: (PKD 2007) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą Przedmiotem działalności Tesla Metal Sp. z o.o. zgodnie z klasyfikacją PKD jest: 24 1: (PKD 2007) Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych 24 2: (PKD 2007) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 24 3: (PKD 2007) Produkcja pozostałych wyrobów ze stali poddanej wstępnej obróbce 24 4: (PKD 2007) Produkcja metali szlachetnych i innych metali nieżelaznych 24 5: (PKD 2007) Odlewnictwo metali 38 11: (PKD 2007) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38 12: (PKD 2007) Zbieranie odpadów niebezpiecznych 38 21: (PKD 2007) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38 22: (PKD 2007) Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 38 31: (PKD 2007) Demontaż wyrobów zużytych 38 32: (PKD 2007) Odzysk surowców z materiałów segregowanych Strona 57 z 226

58 46 12: (PKD 2007) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych 46 72: (PKD 2007) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46 77: (PKD 2007) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 49 41: (PKD 2007) Transport drogowy towarów B: (PKD 2007) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52 2: (PKD 2007) Działalność usługowa wspomagająca transport Przedmiotem działalności SYNTOM S.A. zgodnie z klasyfikacją PKD jest: 38: (PKD 2007) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców 38 11: (PKD 2007) Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne 38 31: (PKD 2007) Demontaż wyrobów zużytych 38 32: (PKD 2007) Odzysk surowców z materiałów segregowanych 39: (PKD 2007) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami 46 72: (PKD 2007) Sprzedaż hurtowa metali i rud metali 46 76: (PKD 2007) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów 46 77: (PKD 2007) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu 46 9: (PKD 2007) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana 49 41: (PKD 2007) Transport drogowy towarów B: (PKD 2007) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów 52 21: (PKD 2007) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy C: (PKD 2007) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych 68 1: (PKD 2007) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68 2: (PKD 2007) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 70 22: (PKD 2007) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 77 39: (PKD 2007) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Przedmiotem działalności Tesla Metals Sp. z o.o. zgodnie z klasyfikacją PKD jest: Z: (PKD 2007) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Z: (PKD 2007) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Z: (PKD 2007) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Z: (PKD 2007) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Z: (PKD 2007) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Strona 58 z 226

59 4.12 Podstawowe informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach, wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych grup produktów, towarów i usług albo, jeżeli jest to istotne, poszczególnych produktów, towarów i usług w przychodach ze sprzedaży ogółem dla grupy kapitałowej i Emitenta, w podziale na segmenty działalności Podstawowy przedmiot działalności Emitenta Elemental Holding S.A. jest spółką holdingową, której celem biznesowym jest konsolidacja podmiotów funkcjonujących na rynku hurtowego obrotu metalami nieżelaznymi oraz recyklingu. Emitent dąży do zbudowania największej na rynku Grupy Kapitałowej. Dobór podmiotów reprezentujących komplementarne części rynku pozwala osiągnąć zwielokrotnione korzyści, zarówno dla Emitenta, jak i dla jednostek działających we wnętrzu Grupy Kapitałowej. Założeniem modelu biznesowego grupy jest maksymalne wykorzystanie efektu synergii, na różnych płaszczyznach współpracy, jako podstawowego środka pozwalającego na zwiększenie skali działania, zmniejszenie kosztów działalności oraz maksymalizację osiąganych zysków. W skład Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A. wchodzą obecnie cztery podmioty działające w trzech różnych segmentach rynku: Najważniejsze produkty oferowane przez Emitenta Działalność Emitenta ma charakter holdingowy. W chwili obecnej grupę kapitałową Elemental Holding S.A. tworzą poniżej przedstawione spółki: Strona 59 z 226

60 Tesla Metal Sp. z o. o. Dokument Informacyjny FIRMA: TESLA Metal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SIEDZIBA: Grodzisk Mazowiecki ADRES: Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 42 REGON: NIP: KRS: Aktualnie TESLA Metal Sp. z o.o. znajduje się w fazie rozwoju. Począwszy od marca 2012r. spółka rozpoczęła działalność na rynkach zachodnioeuropejskich, zajmując się obrotem metalami kolorowymi, w szczególności półproduktami z miedzi Tesla Metals Sp. z o. o. Na dzień sporządzenia niniejszego Dokumentu Informacyjnego spółka Tesla Metals Sp. z o.o. jest spółką w organizacji Tesla Recycling S.A. FIRMA: TESLA Recycling Spółka Akcyjna SIEDZIBA: Grodzisk Mazowiecki ADRES: Grodzisk Mazowiecki ul. Traugutta 42 REGON: NIP: KRS: HISTORIA SPÓŁKI Spółka Tesla Recycling S.A. została zawiązana dnia 11 marca 2010 roku przez Sylwię Błaszczak. Działalność operacyjną rozpoczęła natomiast w czerwcu 2010 roku. Początkowo aktywność spółki skoncentrowana została na recyklingu odpadów usuniętych z zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych pozyskanych z zakładów przetwarzania zużytego sprzętu. Od końca trzeciego kwartału 2010 roku Tesla Recycling S.A. rozszerzyła swoją ofertę o obsługę zakładów produkcyjnych w zakresie odbioru poprodukcyjnego złomu metali oraz o handel hurtowy złomem metali. Dnia 11 kwietnia 2011 r. wszystkie akcje Tesla Recycling S.A. zostały wniesione aportem do spółki Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim, który w konsekwencji, postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, z dnia 19 października 2011 r. wpisany został, jako jedyny akcjonariusz spółki do Krajowego Rejestru Sądowego. Strona 60 z 226

61 AKTUALNA SYTUACJA SPÓŁKI Profil działalności SPRZEDAŻ ODBIÓR ODPADÓW ODZYSK I RECYKLING TRANSPORT Obecnie Tesla Recycling S.A. to prężnie rozwijające się przedsiębiorstwo, oferujące kompleksowe usługi w zakresie odbioru, transportu i odzysku odpadów: Prowadzi obrót złomem metali żelaznych i nieżelaznych Specjalizuje się w recyklingu układów elektronicznych Zapewnia innowacyjne rozwiązania w zakresie odbioru i odzysku metali Kluczowe atuty spółki: Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra Szeroka sieć dostawców i odbiorców na terenie całego kraju Działalność w jednym z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki Nowoczesne zaplecze transportowe i logistyczne Innowacyjny park maszynowy ODBIÓR ODPADÓW Szeroka sieć dostawców Strona 61 z 226

62 Spółka świadczy kompleksowe usługi w zakresie odbioru odpadów z dowolnego miejsca w kraju, a także za granicą. Klientami spółki są przede wszystkim jednostki średniej wielkości, wytwarzające duże ilości odpadów, zwłaszcza w postaci sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, punkty serwisowe, stacje demontażu pojazdów, punkty skupu złomu, jak również przedsiębiorstwa posiadające odpady poprodukcyjne. Opracowana efektywna polityka zakupowa stanowi platformę dla rozwoju spółki, a przyjęta dywersyfikacja źródeł dostawców ogranicza ryzyko związane z dekoniunkturą. TRANSPORT Nowoczesne zaplecze transportowe i logistyczne Dzięki nowoczesnemu zapleczu transportowemu i odpowiedniej bazie logistycznej Tesla Recycling S.A. świadczy pełne usługi transportowe. Spółka dysponuje specjalnymi kontenerami oraz własną flotą samochodów kontenerowych typu hakowego. Odpowiednio rozbudowana sieć logistyczna i transportowa pozwala spółce pozyskiwać złom i odpady nie tylko we własnych punktach skupu, ale też bezpośrednio od klientów. Wśród zasobów spółki znajduje się: 100 specjalistycznych kontenerów ulokowanych na terenie całego kraju; Nowoczesna flota 5 pojazdów transportowych typu hakowego do transportu hakowego; 6 skupów złomu i odpadów elektronicznych prowadzonych przez wyspecjalizowaną jednostkę zależną Tesla Metal Sp. z o.o. (Grodzisk Mazowiecki, Rzeszów, Warszawa); Skuteczne siły bezpośredniej sprzedaży: 6 handlowców (bezpośrednia akwizycja kluczowych klientów); Skuteczny system zarządzania supply chain: regionalne struktury skupu angażujące centralną bazę dopiero w przypadku większego wolumenu towaru; Strona 62 z 226

63 ODZYSK I RECYKLING Innowacyjny park maszynowy Dokument Informacyjny Bazując na potencjale zgromadzonych środków technicznych, a także dzięki zdobytym certyfikatom i pozwoleniom, Tesla Recycling S.A. specjalizuje się w odzysku elementów elektronicznych i elektrycznych. Zastosowanie innowacyjnych urządzeń gwarantuje nie tylko szybkie i efektywne przetwarzanie odpadów, ale również pozwala na osiągnięcie przez spółkę wysokiej marży. Przedsiębiorstwo, jako jedyne w Polsce, pracuje w oparciu o nowoczesną instalację renomowanej firmy UNTHA Recycling, w skład której wchodzą: podajniki taśmowe, Shredder czterowałkowy (rozdrabniarka), dwa rodzaje separatorów: magnetyczny i prądowo-wirowy. Dzięki użyciu innowacyjnych urządzeń spółka osiąga: Niską pracochłonność produkcji Zwiększenie tempa przerobu odpadów Możliwość czerpania zysku z procesów niedostępnych dla konkurencji Znaczne obniżenie kosztów produkcji Tesla Recycling S.A., pozyskuje odpady przede wszystkim od dwóch rodzajów podmiotów: zakładów przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz stacji demontażu pojazdów. Frakcjami interesującymi spółkę, w świetle możliwych do przeprowadzenia procesów odzysku i recyklingu, są: płytki (obwody) drukowane, powstałe przy demontażu sprzętu elektronicznego tj. telewizory, monitory, komputery, których przerób ukierunkowany jest na odzysk czystych frakcji metali żelaznych i nieżelaznych, a także przede wszystkim koncentratów zawierających metale szlachetne. kable o różnej gęstości tj. od 0,2 mm do 1,5 cm. Obecnie na rynku polskim żadna z firm konkurencyjnych nie jest w posiadaniu technologii, która byłaby w stanie przetwarzać kable o tak dużej rozpiętości w średnicy. Istniejące instalacje pozwalają jedynie na odzysk kabli o średnicy powyżej 0,05mm do 1mm lub powyżej 1mm, nie będąc tym samym zupełnie przystosowane do odzysku pełnego spektrum przekroju kabli. Tym sposobem powstaje istotna luka technologiczna w zakresie odzysku kabli o różnych przekrojach i właściwościach (np. zbrojonych i nie zbrojonych) powstałych w zakładach przetwarzania, jak i stacjach demontażu pojazdów. Obecnie znacząca ilość takich odpadów eksportowanych jest poza granice Polski lub poddawanych nielegalnemu wypalaniu poza zakładami przetwarzania. Wdrożony w spółce Tesla Recycling S.A. nowatorski proces przetwórczy dotyczący dwóch powyższych frakcji polega, na stopniowym kruszeniu/szatkowaniu materiału na maszynach, typu młyny rozdrabniające, które wskutek zastosowanych procesów zmniejszają wielkości materiałów i rozbijają ich struktury. Rozdrobnione odpady poddawane są działaniom pól magnetycznych i elektromagnetycznych oraz tzw. sił grawitacyjnych, które tworzone są przez umieszczone na różnych etapach specjalne separatory. W fazie końcowej materiał o granulacji poniżej 20mm (dla odpadu płytek) i poniżej 2mm (dla odpadu kabli) dzielony jest z uwagi na jego właściwości fizyczno-mechaniczne. Frakcje, które powstają w wyniku takich procesów, stanowią koncentraty metaliczne z dużym stopniem homogenicznej czystości. W efekcie, w przypadku układów drukowanych, wyodrębniana jest frakcja stalowa (Fe) i frakcja aluminium (Al) o czystości powyżej 95% oraz wysoko skoncentrowany materiał na bazie miedzi (Cu), zawierający metale szlachetne (tj. Pt, Ag, Au). Z odpadu kabli otrzymywany jest tzw. przemiał miedzi (Cu) i tworzyw sztucznych (PS, PE) o czystości powyżej 98%. Strona 63 z 226

64 Spółka posiada jeden z najbardziej nowoczesnych parków maszynowych do przerobu odpadów elektronicznych, co zapewnia jej ZNACZNĄ przewagę konkurencyjną, także na tle firm zachodnich. SPRZEDAŻ Odbiorcy Głównym odbiorcą produktów Tesli Recycling S.A. na rynku polskim jest Syntom S.A., natomiast na rynku zagranicznym Edelstahl Recycling Gmbh. Począwszy od 1 stycznia 2012 roku Tesla Recycling S.A. rozpoczęła bezpośrednie relacje handlowe z KGHM Metraco S.A. polegające na dostarczaniu złomu miedzi. Szacowane przez Zarząd miesięczne przychody związane z rozpoczęciem współpracy oscylować będą na poziomie ok. 8 mln PLN. Nawiązanie relacji handlowych z tak dużym odbiorcą jest jednym z pierwszych efektów, które potwierdzają słuszność strategii przyjętej przez Elemental Holding S.A., polegającej na przejęciu SYNTOM S.A. KAPITAŁ LUDZKI Wysoko wykwalifikowana i doświadczona kadra Skutecznym narzędziem budowania i utrzymywania przez spółkę przewagi konkurencyjnej na rynku jest posiadany kapitał ludzki. Zatrudnieni pracownicy, na każdym szczeblu hierarchii organizacyjnej reprezentują doświadczenie, wiedzę oraz rzetelność, co gwarantuje świadczenie usług najwyższej jakości. Zespół ukierunkowany jest na stały rozwój oraz pogłębianie długoterminowej współpracy z partnerami biznesowymi. W 2010 r. spółka utrzymywała zatrudnienie na poziomie nie przekraczającym 25 osób, a na dzień bilansowy stan zatrudnienia wyniósł 41 osób. Na dzień r. Tesla Recycling S.A. zatrudniała natomiast 36 osób. Kadrę zrządzającą spółki tworzą : Paweł Jarski Dyrektora Zarządzający 8 lat doświadczenia w branży (założyciel firmy Synergis Sp. z o. o.) Absolwent zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie Laureat stypendiów w Helsinki School of Economics i Jonkoping International Business School Strona 64 z 226

65 Paweł Krzemiński Dyrektor ds. Handlowych Sebastian Zasuwik Dyrektor ds. Zakupów Dokument Informacyjny 9 lat doświadczenia w branży (Stena Alcopper Sp.z o. o.,stena Recycling Sp. z o. o.) Absolwent AGH w Krakowie oraz WAT w Warszawie Specjalista w dziedzinie logistyki oraz metalurgii 7 lat doświadczenia w zarządzaniu zakupami (Synergis Sp. z o. o. ) BRANŻA Jeden z najszybciej rozwijających się sektorów gospodarki Tesla Recycling S.A. prowadzi aktywną działalność zarówno na rynku recyklingu elektroniki, jak i obrotu metalami nieżelaznymi (rynek obrotu metalami nieżelaznymi opisano szerzej w rozdziale niniejszego dokumentu). Rynek recyklingu elektroniki Każda działalność lub bytowanie człowieka powoduje pośrednio lub bezpośrednio powstawanie odpadów czyli substancji lub przedmiotów, których posiadacz pozbywa się lub zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia jest zobowiązany. Przeciętny mieszkaniec Polski wytwarza ponad 300 kg odpadów rocznie. Dla porównania średnia dla Unii Europejskiej wynosi ponad 500 kg (dla USA blisko 900 kg). W Europie najwięcej odpadów dostarczają Duńczycy ponad 800 kg, w czołówce są też Irlandczycy, Cypryjczycy 700 kg. Ponadto 360 mln ton odpadów w Unii Europejskiej pochodzi z produkcji, 900 mln ton z przemysłu budowlanego, a 95 mln ton z zaopatrzenia w wodę i wytwarzania energii. W sumie UE produkuje rocznie 3 bln ton śmieci. Jednocześnie Ilość wytwarzanych odpadów systematycznie rośnie. Natomiast w ogólnej masie wszystkich odpadów, z roku na rok dynamicznie wzrasta ilość odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pod koniec XX wieku elektroodpady stanowiły najszybciej rosnącą grupę odpadów. Szeroko rozpowszechnione użycie Internetu i postęp technologiczny doprowadziły do powstania ogromnych ilości komputerów, telefonów komórkowych, cyfrowych odtwarzaczy muzyki i innych produktów elektronicznych. Wszystko od muzyki i książek, aż do sprzedaży detalicznej i transakcji biznesowych zaczynało mieć formę zapisu cyfrowego. W efekcie, w 1998 r. Europa wytworzyła 6 milionów ton e- odpadów, co stanowiło 6% powstałych w porównywalnym okresie odpadów komunalnych. Ilość ta miała zwiększyć się przynajmniej o 3 5% rocznie. Wg raportu przygotowanego dla Komisji Europejskiej, ilość e-odpadów miała osiągnąć poziom 12,3 milionów ton w 2010 r. Ponadto, produkty elektroniczne były naszpikowane pierwiastkami takimi jak ołów, rtęć, kadm, rozpuszczalnikami i tworzywami sztucznymi, które mogły być niebezpieczne w przypadku złego składowania po zużyciu. Duża ilość tych produktów była kierowana na składowiska bądź palona, zanieczyszczając wodę, glebę i powietrze. Znacząca część była eksportowana, często nielegalnie, do krajów rozwijających się w Azji i Afryce, gdzie były przetwarzane lub złomowane, narażając pracowników i ludność na zatrucia toksycznymi związkami chemicznymi. Wychodząc naprzeciw powstałym problemom, w lutym 2003 roku wprowadzony został przełomowy akt prawny, jakim jest Dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Celem dyrektywy WEEE było zapobieganie tworzeniu e-odpadów oraz promocja powtórnego wykorzystania, odzysku oraz recyklingu zużytych produktów elektronicznych i ich komponentów. Dyrektywa nakładała na państwa Strona 65 z 226

66 członkowskie obowiązek tworzenia takich systemów zbiórki i recyklingu, które pozwoliłyby konsumentom na pozbywanie się zużytego sprzętu bez dodatkowych opłat. Znaczący był fakt, iż Dyrektywa powstała w myśl zasady o odpowiedzialności producenta - nałożyła na producentów obowiązek zorganizowania i sfinansowania odzysku i recyklingu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Tym samym spowodowała konieczność ulepszenia technologii, tak by zminimalizować koszty recyklingu i wpływu na środowisko naturalne. Ponadto państwa członkowskie zobligowane zostały do podjęcia właściwych działań w celu ograniczenia ilości usuwanego zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE), jako nieposortowanych odpadów komunalnych oraz osiągnięcia wysokiego poziomu zbiórki selektywnej ZSEE. W konsekwencji państwa członkowskie miały zapewnić osiągnięcie średniego wskaźnika zbiórki selektywnej ZSEE w wysokości co najmniej 4 kilogramów na mieszkańca rocznie. Jednocześnie dyrektywa wprowadziła wymagane minimalne poziomy odzysku oraz minimalne poziomy ponownego użycia i recyklingu dla elektrosprzętu: Docelowe wartości współczynników odzysku i recyklingu dla poszczególnych kategorii produktowych Lp. Kategoria produktowa Recykling % Odzysk % 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Automaty do wydawania Urządzenia IT i telekomunikacyjne Urządzenia konsumenckie Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego Urządzenia oświetleniowe Przyrządy elektryczne i elektroniczne Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy Przyrządy do nadzoru i kontroli Gazowe lampy wyładowcze 80 - W konsekwencji, zapoczątkowana w 2003 roku intensywna polityka UE w zakresie gospodarki odpadami przyczynia się do bardziej efektywnego zarządzania zasobami w UE oraz do ograniczenia szkodliwego wpływu zasobów podczas ich cyklu życia na zdrowie i środowisko. Biorąc pod uwagę stały wzrost liczby ludności na świecie oraz rozwój gospodarek wschodzących, oczekuje się, że całkowity poziom konsumpcji nadal będzie znacząco wzrastać. Wymusi to jeszcze większą presję na korzystanie z zasobów, z którym wiąże się kwestia wpływu na środowisko i zdrowie, w szczególności w odniesieniu do materiałów biotycznych, minerałów i metali. W miarę wzrostu zapotrzebowania na surowce w UE oraz biorąc pod uwagę zależność UE od przywozu wielu surowców, recykling będzie odgrywał coraz większą rolę. Zgodnie z przewidywanymi przyszłymi tendencjami w zakresie wytwarzania i przetwarzania odpadów, oczekuje się, że ilość wytwarzanych odpadów wzrośnie do 2020 roku o ok. 7%, natomiast poziom recyklingu z obecnych 40% osiągnie wielkość 49% w 2020 r. Jednocześnie szacuje się, że do 2020 r. ilość samych elektroodpadów może przekroczyć poziom 12 mln ton rocznie. Problematyka odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego nadal zyskiwać będzie na znaczeniu z dwojakiego powodu. Odpady te zawierają niebezpieczne substancje, takie jak metale ciężkie, ale też i wartościowe surowce, które można odzyskać, jak: złoto, Strona 66 z 226

67 srebro, platynę. Zarządzanie tymi odpadami jest nie tylko ważne z punktu widzenia aspektów ochrony środowiska. Jak pokazuje doświadczenie, przetworzenie tych odpadów może przynieść pokaźne zyski. Przemysł zarządzania odpadami stałymi i recyklingu obecnie osiąga obrót ok. 137 bln. EUR (materialna wartość samego WEEE szacowana jest obecnie na około 2 mld EUR rocznie) i tworzy ponad 2 mln miejsc pracy. W Unii spala się obecnie 20% śmieci, nieco więcej, bo 23% poddawanych jest recyklingowi, a 17% jest kompostowanych. Gdyby UE poddawała recyklingowi 70% odpadów, dałoby to pół miliona nowych miejsc pracy oraz kolejne setki bilonów euro przychodów rocznie. NOWELIZACJA DYREKTYWY WEEE W lutym 2011 r. Parlament Europejski, przyjął nowelizację dyrektywy WEEE. W stosunku do poprzedniej dyrektywy, w nowym akcie prawnym pojawi się kilka zmian, które z punktu widzenia polskiego rynku ZSEE mogą mieć duże znaczenie. Najważniejsze zmiany dotyczą: nowego podziału na grupy produktowe, wprowadzenia europejskich standardów dotyczących gospodarowania ZSEE, określenia nowych minimalnych poziomów zbierania ZSEE, obowiązku wprowadzenia do ponownego użytkowania 5% zebranego ZSEE z wyłączeniem lamp (tzw. re-use). Bardzo korzystnym rozwiązaniem zaproponowanym w nowelizacji unijnej dyrektywy jest zdefiniowanie nowych grup produktowych, według których rozliczane będzie zbieranie sprzętu. W miejsce dotychczasowych dziesięciu grup wprowadzono sześć: urządzenia chłodzące i grzewcze, ekrany i monitory, lampy, urządzenia wielkogabarytowe, urządzenia małogabarytowe, małe urządzenia informatyczne i telekomunikacyjne. Nowe przepisy ustanawiają także nowe poziomy zbierania ZSEE w krajach należących do Unii Europejskiej. Do roku 2016, wszystkie kraje powinny zbierać co najmniej 85% ZSEE wytworzonego w tych krajach, natomiast od 2012 roku we wszystkich krajach minimalny poziom zbierania wynosi 4 kg na mieszkańca lub tyle ile zebrano w danym kraju w 2010 roku (w zależności od tego, która z tych wartości jest większa). Państwa członkowskie będą miały także obowiązek zapewnienia stopniowego wzrostu ilości zbieranego ZSEE i przedstawienia Komisji Europejskiej planu poprawy w tym zakresie w ciągu 18 miesięcy od dnia wejścia w życie Dyrektywy. Projekt PE ma też na celu ukrócenie praktyk nielegalnego eksportu e-odpadów do krajów rozwijających się, gdzie są one utylizowane w niebezpiecznych warunkach. RYNEK WPROWADZONEGO, ZEBRANEGO I PRZETWORZONEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I ELEKTRYCZNEGO W POLSCE Podstawowym aktem prawnym regulującym w Polsce kwestie związane z postępowaniem z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym jest Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ZSEE) wraz z jej późniejszą nowelizacją z dnia 21 listopada 2008 roku. Stanowi ona implementację dyrektywy WEEE do krajowego systemu prawnego. Strona 67 z 226

68 W myśl przepisów ustawy, wszystkie podmioty prowadzące działalność związaną z zagospodarowaniem zużytego sprzętu, bądź wprowadzające sprzęt na rynek mają obowiązek rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Rejestr prowadzony jest w celu analizy przez GIOŚ funkcjonowania systemu gospodarki ZSEE oraz właściwego nad nim nadzoru. Podmioty wpisane do rejestru zobowiązane są do prowadzenia ewidencji obrotu nowym i zużytym sprzętem oraz do przekazywania Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sporządzonych na ich podstawie sprawozdań dotyczących swojej działalności. Zgodnie z publikowanymi rocznymi raportami o funkcjonowaniu systemu gospodarowania zużytym sprzętem, w latach wprowadzono, zebrano i przetworzono następujące ilości sprzętu elektronicznego i elektrycznego w Polsce: Rok Sprzęt wprowadzony na rynek (kg) Łączna zbiórka (kg) Sprzęt zebrany na każdego mieszka ńca (kg) Stosune k zbiórki do wprowa dzenia (%) Przetworzony zużyty sprzęt (kg) Odpady z zużytego sprzętu poddane procesowi odzysku innemu niż recykling (kg) Odpady z zużytego sprzętu poddane procesowi recyklingu (kg)* Zużyty sprzęt przekazan y do ponowne go użycia (kg) ,7 4, , ,7 24, , * * w 2010 roku w spółce Tesla Recycling S.A. poddano recyklingowi kg odpadów pochodzących z zużytego sprzętu elektronicznego. Jednocześnie w raportach GIOŚ zebrane są dane dotyczące liczby podmiotów funkcjonujących w systemie zbierania, przetwarzania i odzyskiwania ZSEE w Polsce. PRZEDSIĘBIORSTWA W REJESTRZE ROK Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie wprowadzania sprzętu Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie zbierania zużytego sprzętu, Przedsiębiorstwa prowadzące zakłady przetwarzania Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie recyklingu (w tym Tesla Recycling S.A.) Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku 7 11 Organizacje odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego Strona 68 z 226

69 Wskazane powyżej dane obrazują rozmiar polskiego rynku wprowadzonego, zebranego i przetworzonego sprzętu elektronicznego i elektrycznego ewaluującego na przestrzeni lat Pomimo osiągnięcia pewnych postępów, w zakresie zbierania, odzyskiwania i przetwarzania, uzyskane wartości są na zbyt niskim poziomie i nie spełniają aktualnie obowiązujących minimalnych norm unijnych - 4 kg zebranego sprzętu na mieszkańca rocznie. Należy dodać również, iż wprowadzona w roku 2011 nowelizacja dyrektywy WEEE, nakłada na państwa członkowskie obowiązek zbierania od roku 2016 co najmniej 85% ZSEE wytworzonego w tych krajach. Jednocześnie, do 31 grudnia 2012 roku ustalona ma być wspólna dla wszystkich krajów metoda określania masy ZSEE wytwarzanej w każdym państwie. Według wstępnych i przybliżonych szacunków nowe przepisy oznaczają, że w Polsce trzeba będzie zbierać około 350 tysięcy ton ZSEE (a następnie odzyskać i ponownie przetworzyć od 50% do 70% w zależności od kategorii sprzętu), a więc około trzykrotnie więcej niż obecnie. Są to niewyobrażalne na tę chwilę ilości, które polskie przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego (w tym także firmy recyklingowe, takie jak Tesla Recycling S.A.) będą musiały odpowiednio zagospodarować. OTOCZENIE PRAWNE Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym: Nakłada na producentów obowiązek zebrania i przekazania do recyklingu złomu elektronicznego; Obliguje sprzedawców oraz punkty napraw do odbierania od użytkowników odpadów elektronicznych i przekazania ich zakładowi przetwarzania zużytego sprzętu; Nakłada na punkty skupu złomu, posiadające odpowiednie zezwolenia, obowiązek bezpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu z gospodarstw domowych i przekazywania go zakładom przetwarzania; Zobowiązuje firmy zajmujące się przetwarzaniem odpadów elektronicznych do uzyskania stosownych zezwoleń. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług : Zmienia system naliczania i odliczania podatku VAT w obrocie surowcami wtórnymi, złomem oraz w handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych; Przesuwa obowiązek rozliczenia podatku VAT na nabywcę (metoda samonaliczania VAT); Ma na celu zlikwidowanie szarej strefy oraz rosnącej liczby nadużyć podatkowych w zakresie obrotu złomem. ZEZWOLENIA Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, gospodarowanie odpadami wymaga uzyskania zezwolenia, a prowadzenie działalności z zakresu recyklingu odpadów pochodzących z zużytego sprzętu, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym wymaga dokonania wpisu do Rejestru Przedsiębiorców i Organizacji Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Spółka posiada następujące zezwolenia na prowadzenie działalności: Decyzja 144/10/PŚ.O wydana przez Marszałka Województwa Mazowieckiego znak PŚ.IV./AW/ /10 z dnia 7 czerwca 2010 o przeniesieniu praw i obowiązków wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2007 znak WŚR.V.EE.6620/177/2007 zmienionej decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 38/10/PŚ.O z dnia 8 kwietnia 2010 znak PŚ.IV./AW/ /10 udzielającej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Strona 69 z 226

70 SYNERGIS Sp. z o.o. pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji objętej ww. decyzją w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Traugutta 42. Postanowieniem z dnia 5 maja 2011 Marszałka Województwa Mazowieckiego znak PŚ-IV AW decyzja ta została sprostowana. Decyzją nr 468/11/PŚ.O Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 2 września 2011 znak PŚ-IV AW decyzja nr 144/10/PŚ została zmieniona. Wpis do rejestru przedsiębiorców i organizacji odzysku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pod numerem E R nadanym przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dnia znak DKR/074-E12351/10/gj. Na wniosek spółki Tesla Recycling S.A. wpis do rejestru został zmieniony, o czym spółka została poinformowana pismem Głównego Inspektora Ochrony Środowiska z dnia znak DKR/ /11/ar. Prawidłowość posiadanych decyzji i ich kompletność była badana przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska podczas kontroli, która miała miejsce w dniach do Organ nie zgłosił żadnych zastrzeżeń dotyczących zakresu posiadanych przez Spółkę decyzji czy konieczności ich uzupełnienia lub zmiany. Jedyne stwierdzone podczas kontroli zastrzeżenia dotyczyły nieprawidłowego sposobu magazynowania dwóch rodzajów odpadów o kodach i , które nie należą do grupy odpadów niebezpiecznych. Dodatkowo wskazano: 1. Od stycznia 2012 r. spółka zamontowała pod otwartą wiatą instalacje do recyklingu elementów zużytych urządzeń elektronicznych nie zawierających elementów niebezpiecznych oraz do recyklingu kabli. Wg przedstawionej technologii procesu instalacja do recyklingu elementów wyposażona jest w urządzenia odpylające. 2. Instalacje posiadają wydajność, która może spowodować naruszenie warunków posiadanej decyzji na odzysk, tj.: odzysk kabli ok Mg/rok, decyzja odpadowa zezwala na odzysk do 5000 Mg/rok, odzysk elementów przy pracy 2-zmianowej Mg/rok, decyzja dopuszcza odzysk do 5000 Mg/rok. Powyższe naruszenie nie ma istotnego wpływu na działalność Tesla Recycling S.A., Emitenta, czy Grupy Kapitałowej Emitenta. Strona 70 z 226

71 KONKURENCJA HANDEL METALAMI ODZYSK Z URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Przychody mln PLN 373 mln PLN 178 mln PLN* 572 mln PLN 14 mln PLN 7 mln PLN* EBITDA/marż a EBITDA % mln PLN / 3% 11 mln PLN / 3% 9 mln PLN* / 5%* 13 mln PLN/ 2% 11 mln PLN / 76% 0,5 mln PLN* / 7%* Liczba pkt. skupu 9 oddziałów 12 oddziałów + 14 pkt. skupu 8 oddziałów 26 oddziałów 1 oddział 3 oddziały Zasięg geograficzny Polska centralna i płd. zachód (siedziba w Warszawie) Polska centralna, płn. zachód kraju i wschód (siedziba w Łodzi) Polska południow a i centralna (siedziba w Kaletach) Polska centralna i południowa (siedziba w Warszawie) Polska południowa (siedziba w Katowicach) Polska centralna - Wielkopolska (siedziba w Poznaniu) Specjalizacja Obrót odpadami opakowanio wymi i odpadami metali kolorowym Handel materiałam i niebezpiecz nymi oraz skup metali dla dużych odbiorców - hut Obrót metalami kolorowym i, stalami stopowymi Kompleksowa obsługa recyklingu, utylizacji (makulatura, urządzenia elektroniczne, materiały niebezpieczne ) Demontaż i skup central telefoniczny ch wycofanych z eksploatacji odzysk metali szlachetnych Demontażu i skup złomowanych central telefonicznych anal. i elektr. oraz złomowana elektronika komputerowa odzysk metali szlachetnych Rok powstania * Dane za 2009r Strona 71 z 226

72 SYNTOM S.A. Dokument Informacyjny FIRMA: SYNTOM Spółka Akcyjna SIEDZIBA: Warszawa ADRES: Warszawa ULICA Rembielińska 20 lok. 318 REGON: NIP: KRS: HISTORIA SPÓŁKI SYNTOM S.A. została zawiązana aktem notarialnym z dnia 21 maja 2009 roku w Warszawie. Wpis do rejestru sądowego spółka uzyskała 16 czerwca 2009 roku. Jeszcze w czerwcu 2009 roku Zarząd Spółki podpisał z syndykiem umowę dzierżawy przedsiębiorstwa TOMPOL S.A. z prawem pierwokupu. Celem tej transakcji była dzierżawa a następnie przejęcie majątku firmy TOMPOL S.A. oraz kontynuacja działalności gospodarczej, którą prowadziła spółka. TOMPOL S.A. był do 2009 roku zdecydowanie największą w Polsce firmą zajmującą się obrotem złomem metali kolorowych. Firma ta, istniejąca od 1991 roku przez lata sukcesywnie budowała sieć skupów odpadów i swój udział w rynku, osiągając w latach wolumen zakupów na poziomie 4-5 tys. ton złomu metali kolorowych miesięcznie i roczne przychody ze sprzedaży wynoszące około 320 mln PLN w 2006 roku (zysk netto ponad 7 mln PLN) i ok. 510 mln PLN w 2007 roku (zysk netto ponad 13 mln PLN). Działalność operacyjną SYNTOM S.A. rozpoczęła z początkiem lipca 2009 roku, dzięki przejęciu oraz zakupie nowych lub wyleasingowaniu większości parku maszynowego TOMPOL u, w tym przede wszystkim: specjalistycznych pojazdów ciężarowych Scania z zabudową hakową, przygotowanych do przewozu złomu, specjalistycznych kontenerów do przewozu złomu, naczep, maszyn do załadunku złomu, wózków widłowych, pras, nożyc do cięcia złomu itp. Jednocześnie, w wydzierżawionych od syndyka nieruchomościach w Tomaszowie Mazowieckim utworzono biuro i magazyn centralny a także punkty skupu w Konstantynowie Łódzkim, Szczecinie, Bielsku Białej. Następnie, podpisano umowy najmu kolejnych nieruchomości na terenie Polski, w których działalność polegającą na skupie odpadów metali prowadził TOMPOL S.A. Podpisano także umowy o pracę z kluczowymi pracownikami dawnego TOMPOL u, w szczególności z personelem handlowym, pracownikami działu księgowości, eksportu, transportu, magazynierami oraz kierownikami punktów skupu. W efekcie podjętych działań w ciągu zaledwie dwóch miesięcy SYNTOM S.A. stał się działającym na dużą skalę podmiotem na krajowym rynku obrotu odpadami metali, mającym biuro oraz centralny magazyn i zakład przerobu złomu w Tomaszowie Mazowieckim oraz 21 punktów skupu na terenie Polski (Piotrków Tryb., Siedlce, Radom, Sosnowiec, Opoczno, Przysucha, 2 punkty w Tomaszowie Strona 72 z 226

73 Maz., Koluszki, Końskie, Kalisz, Konstantynów Łódzki, Bydgoszcz, 2 punkty w Szczecinie, Stalowa Wola, Gdynia, Gorzów Wlkp., Grudziądz, Gdańsk, Bielsko Biała). W kolejnych miesiącach 2009 roku firma stopniowo zwiększała skalę działalności poprzez pozyskiwanie nowych dostawców oraz otwieranie kolejnych punktów skupu, których liczba na koniec 2009 roku wyniosła 23 (jesienią otwarto Słupsk oraz Kraków). Wg stanu na koniec 2009 roku zatrudnienie w spółce wynosiło 125 osób, a roczne przychody zamknęły się kwotą ponad 80 mln PLN (zysk netto ok. 1 mln PLN). Rok 2010 to dalszy dynamiczny rozwój spółki. Już na początku 2010 roku firma otrzymała certyfikat potwierdzający wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnie z normami PN-EN ISO oraz PN-EN ISO 14001:2005. Certyfikacja ISO oraz podniesienie, w kwietniu 2010 roku, kapitału zakładowego do kwoty 6 mln PLN, znacząco wpłynęło na poprawę wizerunku firmy, jako pewnego dostawcy i odbiorcy surowców wtórnych. Kolejnym kamieniem milowym w rozwoju przedsiębiorstwa SYNTOM S.A. było wykupienie przedsiębiorstwa TOMPOL S.A., w dniu 5 maja 2010 roku, w drodze wykonania należnego spółce prawa pierwokupu za łączną kwotę 12 mln PLN. W wyniku tego SYNTOM S.A. stał się właścicielem majątku upadłego przedsiębiorstwa, którego głównymi składnikami były nieruchomości - hale magazynowe wraz z obiektami biurowymi i placami utwardzonymi przystosowanymi do działalności przemysłowo-magazynowej, takiej jak zbieranie odpadów metali, w Tomaszowie Mazowieckim, Konstantynowie Łódzkim, Szczecinie, Słupsku, Gdańsku, Bielsku-Białej oraz ruchomości w postaci maszyn i urządzeń do transportu i przerobu złomu. Dzięki konsekwentnej polityce handlowej oraz działalności operacyjnej SYNTOM S.A. sukcesywnie i dynamicznie zyskiwała udział w rynku obrotu złomem metali kolorowych. Otwarte zostały kolejne duże punkty skupu w Legnicy (marzec 2010), Pile (maj 2010), Wrocławiu (lipiec 2010) oraz Zabrzu (listopad 2010) tak, że ich liczba na koniec 2010 roku wynosiła 27. Ponadto, 29 listopada 2010 roku spółka otrzymała od Wojewody Mazowieckiego decyzję o przyznaniu statusu Zakładu Pracy Chronionej. Dzięki temu firma uzyskała dodatkowe korzyści polegające na dofinansowaniu wynagrodzeń osób niepełnosprawnych z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz zwolnieniach podatkowych. Należy tutaj podkreślić, iż aby uzyskać opisany status, Firma musiała spełnić wysokie wymagania stawiane pracodawcom w zakresie przestrzegania przepisów BHP, dostosowania infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz zapewnienia opieki medycznej swoim pracownikom. Na koniec 2010 roku zatrudnienie w spółce wynosiło 193 osoby (w tym 91 niepełnosprawnych). Przychody spółki wyniosły około 271 mln PLN, a zysk netto przekroczył 4 mln PLN. W roku 2011 następuje dalszy dynamiczny rozwój SYNTOM S.A. Zgodnie z planami Zarządu dalej rozbudowuje się sieć pozyskania odpadów, dzięki otwarciu kolejnych punktów skupu w dużych miastach kraju: Lublinie, Poznaniu, Warszawie, Kielcach i Starachowicach. Znacznie zwiększa się udział rynkowy firmy dzięki dalszej rozbudowie działu handlowego oraz działu handlu zagranicznego. Spółka rozszerza zasięg swojej działalności związanej z zakupem złomu na rynki krajów europejskich, takich jak Słowacja, Niemcy, Włochy, czy Austria. Znacznie rozbudowany zostaje park maszynowy i transportowy firmy. Istotnym krokiem w zdobyciu wiodącego miejsca na rynku krajowym było także podpisanie długoterminowego kontraktu na dostawy złomu miedzi z KGHM Metraco S.A. Kontrakt ten gwarantuje spółce odbiór złomu o wartości ok. 10 mln PLN miesięcznie i plasuje firmę w ścisłej czołówce firm branży metalowej w kraju. Strona 73 z 226

74 Wg stanu na koniec III kwartału 2011 roku zatrudnienie w firmie wzrosło do ponad 210 osób, przychody spółki przekroczyły 360 mln PLN, a zysk netto wyniósł prawie 8 mln PLN. Dnia 7 listopada 2011 roku nastąpiło przejęcie 81,48% akcji Syntom S.A. od dotychczasowych właścicieli przez Elemental Holding S.A. (w dniu r. Elemental Holding S.A. stał się jedynym akcjonariuszem SYNTOM S.A.). Ostatni kwartał 2011 roku przyniósł dalsze szybkie zwiększanie przez spółkę udziału rynkowego. W grudniu 2011 roku, pomimo mniejszej ilości dni roboczych oraz ograniczonemu działaniu wielu hut oraz dostawców, spółka osiągnęła rekordowy miesięczny przychód na poziomie ok. 55 mln PLN oraz rekordowy wolumen zakupu - ponad 5000 ton złomu metali nieżelaznych. Roczne przychody SYNTOM SA wyniosły prawie 500 mln PLN przy zysku netto ok. 9 mln PLN. Osiągnięte w 2011 roku wyniki potwierdzają skuteczność obranej przez Zarząd wizji rozwoju firmy poprzez rozbudowę sieci pozyskania odpadów przy jednoczesnej rozbudowie centralnego działu handlowego. Wybrany model udowadnia swoją skuteczność w aktualnych warunkach rynkowych, powstałych wraz ze zmianą przepisów podatkowych regulujących działalność branży. AKTUALNA SYTUACJA SPÓŁKI SYNTOM S.A. prowadzi kompleksową działalność związaną ze zbieraniem, transportem i sprzedażą odpadów metali. Spółka jest liderem rynkowym w hurtowym obrocie złomem metali kolorowych. Szczególnym przedmiotem zainteresowania firmy jest złom metali kolorowych, w szczególności: miedzi stopów miedziopochodnych (brązu, mosiądzu) aluminium ołowiu cynku niklu oraz stali nierdzewnych (z zawartością niklu i chromu) metali rzadkich i nietypowych Spółka nabywa złom w/w metali w rozbiciu na wiele asortymentów, w zależności od składu chemicznego stopów, stopnia zanieczyszczenia, rozmiarów i przeznaczenia: miedzi (9 asortymentów) mosiądzu (11 asortymentów) brązu (5 asortymentów) ołowiu (6 asortymentów) stali nierdzewnej (5 asortymentów) aluminium (29 asortymentów) złomu stalowego (4 asortymenty) pozostałych (15 asortymentów) Ponadto SYNTOM S.A. nabywa szereg złomów w nietypowych postaciach, takich jak np. szlamy, zgary (pozostałości z wytopu), gąski itp., lub też o nietypowym składzie chemicznym lub stopniu zanieczyszczenia. Strona 74 z 226

75 Surowiec dostarczany jest do magazynu centralnego w Tomaszowie Mazowieckim (najwięksi dostawcy, dostarczają całe zestawy samochodowe) oraz do punktów skupu na terenie kraju. Złom skupowany w punktach skupu przewożony jest następnie do centralnego zakładu w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie odbywa się jego przygotowanie do wysyłki, w zależności od potrzeb poszczególnych odbiorców. Proces przygotowania obejmuje w szczególności: sortowanie: ręczne oraz przy pomocy analizy chemicznej i spektralnej oczyszczanie cięcie na mniejsze fragmenty, do tzw. postaci wsadowej prasowanie i paczkowanie W efekcie w/w procesów uzyskiwany jest wysokiej jakości surowiec dla hut. Dostawcy Główną grupą dostawców SYNTOM S.A. są podmioty gospodarcze zajmujące się handlem złomem metali. Zalicza się do nich głównie: mniejsze punkty skupu złomu firmy handlowe o zasięgu lokalnym, regionalnym oraz krajowym, zajmujące się obrotem surowcami wtórnymi Kolejną grupą dostawców są firmy recyklingowe: zakłady przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego podmioty zajmujące się recyklingiem pojazdów (stacje demontażu pojazdów) Ważnymi dostawcami są także zakłady przemysłowe, w których powstają metalowe odpady poprodukcyjne. Zaliczają się do nich firmy z niemal wszystkich gałęzi przemysłu, w tym zwłaszcza przemysłu motoryzacyjnego, produkcji materiałów konstrukcyjnych i budowlanych (okna, profile itp.), opakowań (np. producenci opakowań aluminiowych na żywność) itd. Znaczne ilości złomu spółka pozyskuje także w wyniku uczestnictwa w przetargach na sprzedaż złomu organizowanych przez największe krajowe spółki transportowe (np. spółki z grupy PKP S.A, zakłady transportu miejskiego), kopalnie i elektrownie, spółki komunalne, zakłady energetyczne, Agencję Mienia Wojskowego itp. Ostatnią grupą dostawców SYNTOM S.A. są osoby fizyczne, których udział w całości dostarczanego złomu wynosi niecałe 10%. W 2011 roku Firma znacznie rozbudowała dział handlu zagranicznego, co zaowocowało pozyskaniem nowych dostawców złomu z zagranicy. W konsekwencji nawiązano kontrakty handlowe z podmiotami działającymi na rynku słowackim, niemieckim, austriackim oraz włoskim. W ramach przyjętej strategii rozwoju, spółka w najbliższym czasie zamierza pozyskiwać kolejnych dostawców i budować swoją pozycję w krajach regionu Europy Środkowej takich jak Czechy, Słowacja, Niemcy, Węgry, Słowenia. Aktualnie udział dostawców zagranicznych w zakupach spółki wynosi niecałe 1%. Dzięki tak szerokiemu spektrum dostawców SYNTOM S.A. ma zapewniony stały dopływ surowca, co daje gwarancję terminowego wywiązywania się z zawartych kontraktów na dostawę złomu do hut. Strona 75 z 226

76 Odbiorcy Dokument Informacyjny SYNTOM S.A. może pochwalić się bogatym portfolio swoich odbiorców. Spółka posiada wieloletni kontrakt na dostawy złomu miedzi do KGHM Metraco S.A., który zobowiązuje hutę do odbioru złomu o wartości ok. 10 mln PLN miesięcznie. Dodatkowo, firma na bazie okresowych zamówień dostarcza dla KGHM także inne rodzaje złomów miedziopochodnych. Wśród odbiorców odpadów aluminiowych są największe krajowe huty, takie jak: ALUMETAL S.A., ALUMETAL Gorzyce Sp. z o.o., NICROMET, Grupa Kęty S.A. oraz szereg średnich i mniejszych hut i odlewni. Oprócz hut i odlewni znaczącą grupę odbiorców złomu stanowią także firmy produkcyjne, które w procesie produkcji przetapiają złom w celu wytworzenia produktu finalnego. Zaliczyć do nich możemy np. firmy z branży Automotive (np. spółka-córka jednego z największych koncernów samochodowych na świecie wytwarzająca w Polsce silniki diesla i odlewająca ze złomu aluminium bloki tych silników), firmy wytwarzające armaturę z mosiądzu i elementy hydrauliczne (zawory, złączki itp.), firmy wytwarzające elementy konstrukcyjne (np. profile aluminiowe ze złomu aluminium) i in. Swoją sprzedaż spółka realizuje także do innych podmiotów zajmujących się hurtowym obrotem odpadami metali lub też dalszym przetwarzaniem odpadów (np. złom kabli do firm, które przetwarzają kable do postaci granulatu miedzianego, złomu puszek aluminiowych do firm, które sortują i prasują w paczki wsadowe dla hut). W efekcie, SYNTOM S.A. jest jednym z największych dostawców złomu metali kolorowych do hut i odlewni na terenie Polski. Jednocześnie, około 25% przychodów ze sprzedaży SYNTOM S.A. stanowi sprzedaż eksportowa do krajów Unii Europejskiej. Główne rynki zbytu spółki to Niemcy, Włochy, Austria, Belgia i Holandia. Ponadto Firma posiada odbiorców w krajach takich jak Czechy, Słowacja, Słowenia, Dania, Litwa, Anglia. Spośród rynków pozaeuropejskich SYNTOM S.A. eksportuje złom do krajów Dalekiego Wschodu tj. Indii oraz Chin (około 1,5% przychodów ze sprzedaży). Jako liczący się podmiot na europejskim rynku obrotu surowcami wtórnymi, SYNTOM S.A. jest aktywnym członkiem największej światowej organizacji skupiającej firmy recyklingowe Bureau of International Recycling (BIR), dzięki czemu spółka ma ciągły kontakt i możliwość wymiany doświadczeń z największymi recyclerami metali w Europie i na świecie. Zaplecze logistyczne i techniczne SYNTOM S.A. dysponuje rozbudowanym własnym zapleczem logistycznym i technicznym. W chwili obecnej spółka posiada 23 pojazdy ciężarowe Scania, MAN i Volvo, z czego większość to pojazdy z zabudową hakową (samo załadowcze), przeznaczone do przewozu specjalistycznych kontenerów do transportu złomu. Posiadana flota pojazdów ciężarowych jest stosunkowo młoda i o niewielkim stopniu zużycia, większość stanowią auta wyprodukowane w latach , Strona 76 z 226

77 spełniające najwyższe normy spalania EURO 4 i EURO 5. W chwili obecnej ma to szczególne znaczenie, gdyż w związku ze zmianą opłat za przejazd drogami krajowymi skokowo wzrosły opłaty naliczane dla aut starszych, nie spełniających nowoczesnych norm, co znacząco podnosi koszty transportu. Spółka eksploatuje także 18 przyczep, 11 naczep oraz 4 auta dostawcze o ładowności całkowitej do 3,5 tony. Do przewozu odpadów metali firma wykorzystuje ponad 220 specjalistycznych kontenerów. Posiadanie własnej floty transportowej zapewnia spółce niezależność i samodzielność w obsłudze logistycznej własnych oddziałów na terenie całego kraju oraz w dostawach surowców do odbiorców końcowych. Możliwość odbioru złomu własnym transportem stanowi ponadto istotną przewagę konkurencyjną, a niezależność logistyczna gwarantuje terminowe wywiązywanie się nawet z największych kontraktów na odbiór złomu od dostawców takich jak PKP S.A., kopalnie, huty itp. Ponadto, w celu zoptymalizowania kosztów przejazdów własnych aut spółka świadczy usługi transportowe na zewnątrz, tak, aby w żadnym kierunku auto nie jechało na pusto. W uzasadnionych sytuacjach spółka korzysta także z usług operatorów logistycznych. Biuro spółki, centralny magazyn oraz zakład przerobu złomu zlokalizowane są w Tomaszowie Mazowieckim, w bezpośrednim sąsiedztwie trasy S8 oraz niedaleko autostrady A1. Lokalizacja w centrum Polski, przy głównych arteriach komunikacyjnych łączących Warszawę ze Śląskiem oraz północ z południem kraju, jest bardzo korzystna dla Firmy o zasięgu ogólnopolskim i stanowi istotną przewagę konkurencyjną ze względu na niższe koszty logistyki. Zakład w Tomaszowie Mazowieckim jest obiektem specjalnie dostosowanym do prowadzenia hurtowego handlu złomem. Nieruchomość ta, o całkowitej powierzchni prawie 4 hektarów, obejmuje obiekt biurowy o powierzchni użytkowej ok m 2, 3 specjalistyczne hale magazynowo składowe Strona 77 z 226

78 o łącznej powierzchni ok m 2 oraz ponad 1,5 hektara zewnętrznych powierzchni utwardzonych betonem. Główna hala magazynowa wyposażona jest w system suwnic, który pozwala na optymalizację załadunków i rozładunków. Ponadto w zakładzie wykorzystywanych jest szereg maszyn do przerobu złomu, takich jak prasy do przygotowywania paczek wsadowych dla hut, nożyce do cięcia złomu i in. W Firmie wykorzystywanych jest szereg maszyn do załadunku i rozładunku złomu, w tym specjalistyczne ładowarki Fuchs, JCB, Fadroma oraz około 50 wózków widłowych. Oprócz nieruchomości w Tomaszowie Mazowieckim SYNTOM S.A. posiada także 5 obiektów na terenie kraju: 1. Konstantynów Łódzki - obiekt położony przy ul. Kościelnej 13, o powierzchni ok. 1,34 ha, składający się z budynku magazynowo-biurowego o pow. zabudowy 1507m 2, wagowego o pow. zabudowy 67,5m 2, powierzchnia zewnętrzna utwardzona całkowicie lub częściowo Położony w strefie przemysłowej miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, niedaleko budowanej autostrady A1 oraz przy planowanej drodze ekspresowej S14 mającej stanowić obwodnicę Aglomeracji Łódzkiej w ścisłym centrum Polski. Jesienią 2011 roku rozpoczęła się przebudowa ulicy Kościelnej jako głównej arterii komunikacyjnej terenów strefy ekonomicznej, co dodatkowo zwiększa atrakcyjność terenu. Strona 78 z 226

79 Zarówno grunt jak i zabudowania są własnością spółki. Obecnie SYNTOM użytkuje ok. 45% powierzchni nieruchomości i prowadzi tam działalność w postaci skupu odpadów metali. Pozostałe ok. 55% powierzchni pozostaje do zagospodarowania przez spółkę. 2. Szczecin - obiekt zlokalizowany przy ul. Narzędziowej 15, działka o powierzchni ok. 0,6 ha, zabudowana budynkiem magazynowym o powierzchni zabudowy 532 m 2. Grunt znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Położony w strefie przemysłowej w południowej części miasta. Obecnie spółka prowadzi w obiekcie działalność polegającą na skupie odpadów metali. Jesienią 2011 roku SYNTOM przeprowadził inwestycję polegającą na wymianie dachu. Na obiekcie zlokalizowany jest maszt operatora sieci komórkowej dzięki czemu spółka uzyskuje dodatkowe przychody z dzierżawy. 3. Słupsk - obiekt położony przy ul. Grunwaldzkiej 2, o powierzchni działki 0,28 ha, zabudowany halą składowo-magazynową o pow. użytkowej 650 m 2 oraz budynkiem wagowym. Grunt znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Położony w części północnej miasta w sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych, przemysłowych. Aktualnie SYNTOM S.A. prowadzi na obiekcie działalność polegającą na skupie odpadów metali. Obecnie w obiekcie prowadzona jest inwestycja polegająca na budowie nowej instalacji wodno-kanalizacyjnej. Spółka podnajmuje część powierzchni 2 firmom (mały zakład poligraficzny oraz warsztat samochodowy). 4. Gdańsk - obiekt położony przy ul. Litewskiej 1, o powierzchni działki 0,26 ha, zabudowany halą magazynową z zapleczem biurowym o powierzchni zabudowy 324 m 2. Grunt znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Obecnie obiekt jest wynajmowany firmie, która prowadzi tam warsztat blacharsko-lakierniczy. SYNTOM S.A. prowadzi natomiast działalność w obiekcie położonym po sąsiedzku. Obecnie spółka kończy proces kompletowania dokumentacji w celu uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów we własnym obiekcie, w efekcie czego w 2012 roku spółka zamierza tam przenieść skup odpadów metali. 5. Bielsko-Biała - nieruchomość położona przy ul. Piekarskiej 74, o powierzchni działki 0,3585 ha, zabudowana budynkiem magazynowym o pow. zabudowy 230m 2, budynkiem administracyjno-biurowym o pow. zabudowy 308m 2, budynkiem wagi samochodowej. Grunt znajduje się w użytkowaniu wieczystym. Położony w części wschodniej miasta na terenach przemysłowych. Obecnie w obiekcie SYNTOM S.A. prowadzi działalność w postaci skupu odpadów metali. Zaplecze personalne Wg stanu na dzień roku SYNTOM S.A. zatrudnia 231 osób, z czego 107 stanowią osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. W centralnym magazynie, w Tomaszowie Mazowieckim w woj. łódzkim zatrudnionych jest 76 pracowników. Warto dodać, iż lokalizacja ta charakteryzuje się jednymi z najniższych poziomów kosztów pracy w Polsce, w związku z bardzo dużym bezrobociem panującym w regionie. OTOCZENIE PRAWNE Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym ustawą, SYNTOM S.A. posiada wszelkie wymagane prawem zezwolenia na gospodarowanie odpadami. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Strona 79 z 226

80 W roku 2011 miała miejsce bardzo istotna zmiana przepisów podatkowych dotyczących obrotu odpadami metali. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej, po długim okresie oczekiwania całej branży, 1 kwietnia 2011 roku wprowadzono odwrotne naliczanie podatku VAT w obrocie złomem, tzw. reverse charge mechanizm. Zmiany te mają na celu wyeliminowanie z rynku nieuczciwej konkurencji, która miała na celu wyłudzanie podatku VAT a nie rzeczywisty obrót odpadami. Dzięki wprowadzonym przepisom z rynku zaczęły znikać podmioty, które czerpały dodatkowe zyski poprzez nieuczciwe rozliczenia podatkowe. W efekcie nastąpiła i dalej postępuje dynamiczna przemiana krajowego rynku obrotu złomem, w rezultacie której ma miejsce utrata pozycji rynkowej przez część podmiotów oraz wzrost znaczenia firm, które okazały się najbardziej konkurencyjne w nowych warunkach rynkowych. ZEZWOLENIA Firma działa w oparciu o wymagane przepisami prawa decyzje, zezwolenia i licencje, takie jak: Syntom S.A.: Decyzja Starosty Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia znak ZRO /o/09 na wytwarzanie odpadów w Tomaszowie Mazowieckim ul. Wysoka 61/65 (centralny zakład Spółki), zmieniona na wniosek Spółki decyzją Starosty Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim znak ZRO /o/09 z dnia Syntom S.A. Decyzja Starosty Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim z dnia znak ZRO o.2011 na zbieranie odpadów w Tomaszowie Mazowieckim ul. Wysoka 61/65 (centralny zakład Spółki) Syntom S.A. Decyzja Starosty Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim znak ZRO z dnia na odzysk odpadów w Tomaszowie Mazowieckim ul. Wysoka 61/65, (centralny zakład Spółki), zmienioną decyzją Starosty Powiatowego w Tomaszowie Mazowieckim znak ZRO z dnia Syntom S.A. posiadają zezwolenia na zbieranie odpadów w poszczególnych punktach skupu oraz na transport na terenie całej Polski Zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne Licencja na wykonywanie transportu drogowego rzeczy Decyzja o przyznaniu statusu Zakładu Pracy Chronionej KONKURENCJA Wg oceny Zarządu SYNTOM S.A., rynek obrotu złomem metali kolorowych jest stosunkowo rozdrobniony. Do największych podmiotów konkurencyjnych SYNTOM S.A. należą: Strona 80 z 226

81 W 2011 roku, w wyniku bardzo istotnej zmiany w naliczaniu podatku VAT w obrocie złomem, rynek obrotu odpadami metali zaczął się bardzo znacząco przeobrażać. Z rynku zniknęły podmioty, które w nowych warunkach rynkowych nie potrafiły generować odpowiedniej skali obrotów oraz zapewnić sobie wystarczającej rentowności. Zmiany doprowadziły do wycofania się z rynku podmiotów, które nielegalnie uzyskiwały dodatkowe zyski dzięki wyłudzaniu podatku VAT. W ocenie Zarządu SYNTOM S.A., proces kształtowania się rynku nie uległ jeszcze zakończeniu i będzie kontynuowany. W jego efekcie część firm utraci swoją pozycję rynkową lub całkowicie przestanie istnieć (bądź zostanie przejęta). Swoją pozycję wzmocnią natomiast podmioty, które posiadają największą sieć pozyskania odpadów oraz najszersze grono dostawców. Wg oceny Zarządu SYNTOM S.A. jest liderem rynkowym w zakresie obrotu złomem metali kolorowych, zarówno pod względem ilości, jak i wartości kupowanego i sprzedawanego surowca. Ocenę swoją Zarząd formułuje na podstawie rozmów z głównymi odbiorcami złomu (największymi hutami w kraju) oraz analizy wyników finansowych największych konkurentów. Jednocześnie swój udział w rynku Zarząd Spółki ocenia na ok. 14%. SYNTOM S.A. posiada największą w kraju sieć punktów skupu złomu metali kolorowych, obejmującą 32 lokalizacje (stan na koniec października 2011 r.). Zasięg terytorialny obejmuje olbrzymią większość powierzchni naszego kraju. Spółka wg własnej oceny jest jednym z liderów rynkowch w następujących województwach: Zachodniopomorskim (2 oddziały), Pomorskim (3 oddziały), Kujawsko-Pomorskim (2 oddziały), Łódzkim (6 oddziałów). Ponadto Firma posiada silną pozycję w województwach: Wielkopolskim (3 oddziały), Mazowieckim (3 oddziały), Lubuskim (1 oddział), Dolnośląskim (2 oddziały), Śląskim (3 oddziały), Świętokrzyskim (3 oddziały), Małopolskim (1 oddział), Lubelskim (1 oddział). W najbliższych miesiącach planowane jest otwarcie kolejnych punktów w województwach: Podkarpackim (obecnie 1 oddział), Podlaskim (obecnie 0), Warmińsko-Mazurskim (obecnie 0), Mazowieckim (obecnie 3 oddziały). Dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce rozwoju sieci pozyskania odpadów oraz rozbudowie działu handlowego spółka sukcesywnie zwiększa skalę swojej działalności. Wspominane już, legislacyjne zmiany w naliczaniu podatku VAT dodatkowo korzystnie wpłynęły na udział Firmy w rynku krajowym, gdyż wyeliminowane zostały zjawiska patologiczne, a na znaczeniu w skuteczności pozyskania surowca zyskały, takie elementy konkurencyjne, jak: lokalizacja punktów skupu ceny jakość obsługi warunki płatności Strona 81 z 226

82 O PRZEWADZE KONKURENCYJNEJ SYNTOM S.A. DECYDUJĄ W SZCZEGÓLNOŚCI: NAJSZERSZA SIEĆ POZYSKANIA ODPADÓW, KTÓRA ZAPEWNIA MOŻLIWOŚĆ DOTARCIA DO MAŁYCH I ŚREDNICH PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKACH LOKALNYCH ORAZ DO OSÓB FIZYCZNYCH MOŻLIWOŚĆ ZAOFEROWANIA WYŻSZYCH CEN ZAKUPU ABY MIEĆ PEWNOŚĆ DOSTAW SUROWCA SPÓŁKA MOŻE ZAOFEROWAĆ WYŻSZE CENY ZAKUPU NIŻ KONKURENCJA GDYŻ JAKO LICZĄCY SIĘ NA RYNKU DOSTAWCA UZYSKUJE WYŻSZE KWOTY ZE SPRZEDAŻY METALI NIEŻELAZNYCH KOMPETENTNY I LICZNY ZESPÓŁ HANDLOWY, KTÓRY JEST W STANIE KOMPLEKSOWO OBSŁUŻYĆ NAWET NAJWIĘKSZE PODMIOTY ORAZ PRZETARGI DOŚWIADCZONY PERSONEL MAGAZYNOWY Z WIELOLETNIM DOŚWIADCZENIEM W BRANŻY MAGAZYNIERZY I KIEROWNICY PUNKTÓW SKUPU, POTRAFIĄCY WŁAŚCIWIE KLASYFIKOWAĆ KUPOWANY ZŁOM WŁASNA FLOTA TRANSPORTOWA, ZAPEWNIAJĄCA NIEZALEŻNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIORÓW I DOSTAW ZŁOMU, W TYM PRZY OBSŁUGIWANIU NAWET NAJWIĘKSZYCH KONTRAKTÓW Przychody ze sprzedaży, segmenty działalności Ze względu na holdingowy charakter działalności Emitenta na skonsolidowane przychody finansowe Emitenta wpływają przede wszystkim przychody spółek portfelowych Przychody ze sprzedaży Tesla Recycling S.A. PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY W 2010 r. spółka systematycznie umacniała pozycję na rynku gospodarowania odpadami, co przełożyło się w sposób bezpośredni na jej wyniki i dynamiczny wzrost sprzedaży. Strona 82 z 226

83 Przychody ze sprzedaży w miesiącach czerwiec grudzień 2010 r., [tys. PLN] Dokument Informacyjny Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Przychody netto ze sprzedaży w 2010 roku wyniosły łącznie ,34 PLN. STRUKTURA SPRZEDAŻY Strukturę sprzedaży spółki podzielić można na 3 podstawowe grupy produktów: Elektronika i płyty drukowane Metale z elektroniki i inne nietypowe Metale przemysłowe i kolorowe produkt najbardziej rentowny; podlega całkowitej obróbce w zakładzie spółki; prawie całkowicie przeznaczony na eksport; elementy zawierające mieszaniny metali przemysłowych, szlachetnych i nietypowych; w znacznej mierze podlegają obróbce w zakładzie spółki; w dużej mierze nie podlegają obróbce; przeznaczone głównie na rynek wewnętrzny; metale takie jak miedź, aluminium, ołów; Strona 83 z 226

84 Struktura sprzedaży wg podziału na asortyment Dokument Informacyjny 2010* 2011** Rodzaj Sprzedaży wartościowo (PLN) Sprzedaż wartościowo (PLN) Miedź , ,7 Mosiądz , ,2 Stal , ,7 Chromonikiel , ,2 Aluminium , ,2 Ołów , ,2 Inne , ,0 RAZEM METALE/OBRÓT , ,2 Elektronika recykling , ,2 RAZEM , ,4 *Spółka rozpoczęła działalność w czerwcu 2010 roku **Dane szacunkowe pochodzące ze sprawozdania pro forma Struktura sprzedaży geograficznie 26% zagranica kraj 74% Strona 84 z 226

85 Przychody ze sprzedaży SYNTOM S.A. Dokument Informacyjny PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY Przychody ze sprzedaży w poszczególnych kwartałach 2010r., [tys. PLN] IQ2010 IIQ2010 IIIQ2010 IVQ2010 W 2010 roku SYNTOM S.A. wypracował łączny przychód ze sprzedaży na poziomie PLN. STRUKTURA PRZYCHODÓW Rodzaj Struktura przychodów wg podziału na asortyment * Sprzedaż wartościowo (tys. PLN) Sprzedaż wartościowo (tys. PLN) Miedź , ,90 Aluminium , ,10 Stal i żeliwo , ,70 Kwasówka , ,00 Mosiądz, brąz, wióry, chłodnice , ,40 Akumulatory 3 114, ,30 Cynk, Znal 3 532, ,80 Ołów 4 521, ,70 Inne 2 732, ,2 RAZEM , ,1 *Dane szacunkowe pochodzące ze sprawozdania pro forma Strona 85 z 226

86 Struktura sprzedaży geograficznie Dokument Informacyjny 25% zagranica kraj 75% Dane finansowe Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A. 2010r.* 2011r. PRZYCHODY EBITDA Marża EBITDA % 3,2% 3,1% EBIT Marża EBIT 2,7% 2,8% ZYSK NETTO Marża NETTO % 1,6% 1,6% * Dane za rok 2010 zaczerpnięte zostały z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SYNTOM S.A r.* r. AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności handlowe KAPITAŁ WŁASNY ZOBOWIĄZANIA i rezerwy Zobowiązania handlowe SUMA BILANSOWA * Dane za rok 2010 zaczerpnięte zostały z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SYNTOM S.A. Strona 86 z 226

87 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A. za I kwartał 2012 r r.* r. PRZYCHODY EBITDA Marża EBITDA % 4,7% 3,0% EBIT Marża EBIT 4,4% 2,7% ZYSK NETTO Marża NETTO % 3,2% 1,8% * Dane za I kwartał 2011 r. zaczerpnięte zostały z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SYNTOM S.A r.* r. AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności handlowe KAPITAŁ WŁASNY ZOBOWIĄZANIA i rezerwy Zobowiązania handlowe SUMA BILANSOWA * Dane za I kwartał 2011 r. zaczerpnięte zostały z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SYNTOM S.A. Strona 87 z 226

88 Dane finansowe Tesla Recycling S.A. Dokument Informacyjny PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2010r.* 2011r.** PRZYCHODY EBITDA Marża EBITDA % 5,4% 10,1% EBIT Marża EBIT 3,5 % 9,6% ZYSK NETTO Marża NETTO % 2,4% 7,5% *Spółka rozpoczęła działalność w czerwcu 2010 roku **Dane szacunkowe pochodzące ze sprawozdania pro forma Bardzo dynamiczny wzrost sprzedaży w 2011 roku; Ponad trzykrotny wzrost marży netto biznes będzie stawał się coraz bardziej rentowny. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWANIE r.* r.** AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności handlowe KAPITAŁ WŁASNY ZOBOWIĄZANIA i rezerwy Zobowiązania handlowe SUMA BILANSOWA *Spółka rozpoczęła działalność w czerwcu 2010 roku **Dane szacunkowe pochodzące ze sprawozdania pro forma Wzrost wartości zaangażowanego kapitału własnego pozwala na znaczne ograniczenie ryzyka; Poprawa efektywności zarządzania kapitałem obrotowym. Strona 88 z 226

89 Dane finansowe SYNTOM S.A. Dokument Informacyjny PODSTAWOWE DANE FINANSOWE * PRZYCHODY EBITDA Marża EBITDA % 3,2% 3,0% EBIT Marża EBIT 2,7% 2,6% ZYSK NETTO Marża NETTO % 1,6% 1,8% *Dane szacunkowe pochodzące ze sprawozdania pro forma Dynamiczny rozwój sprzedaży blisko 80% wzrost przychodów w 2011 roku; Utrzymywana wysoka marżowość działalności; Wciąż istniejący potencjał dla dalszego rozwijania rentowności. SYTUACJA MAJĄTKOWA I FINANSOWANIE r r.* AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE Zapasy Należności handlowe KAPITAŁ WŁASNY ZOBOWIĄZANIA i rezerwy Zobowiązania handlowe SUMA BILANSOWA *Dane szacunkowe pochodzące ze sprawozdania pro forma Solidna baza aktywów trwałych (środki trwałe stanowiące ponad 80%); Bardziej efektywnie zarządzany kapitał obrotowy pomimo ostrej walki rynkowej; Efektywna struktura finansowania wykorzystująca finansowanie długiem. Strona 89 z 226

90 Rynek hurtowego obrotu złomem metali nieżelaznych oraz recyklingu Dokument Informacyjny Spółki należące do Grupy Kapitałowej Emitenta, biorąc pod uwagę strukturę osiąganych przychodów, specjalizują się w hurtowym obrocie złomem metali nieżelaznych oraz recyklingu odpadów. Celem tej działalności jest pozyskanie z rynku towarów, takich jak metalowe odpady poprodukcyjne, zużyte wyroby zawierające metale, elementy konstrukcji pochodzące z rozbiórki, odpady komunalne zawierające metale, wyeksploatowane samochody, czy elementy urządzeń. Nabyte towary po zastosowaniu odpowiednich zasad selekcji i poddaniu procesom odzysku, oraz recyklingu stanowią surowiec przede wszystkim dla hut i zakładów produkcyjnych. Generalnie złom podzielić można na złom stalowy i złom metali nieżelaznych (kolorowych), przy czym złom metali nieżelaznych obejmuje przede wszystkim: aluminium (w tym puszki aluminiowe), cynk, miedź, ołów oraz stopy metali: mosiądz, brąz, znal, kajner. Spółki należące do Grupy Kapitałowej Emitenta, mając na uwadze strukturę osiąganych przychodów, reprezentują przede wszystkim rynek hurtowego obrotu złomem metali nieżelaznych oraz recyklingu. Złom to przedmioty metalowe przeznaczone do wykorzystania w procesie recyklingu przez ich ponowne przetopienie. Do złomu należą np. metalowe odpady produkcyjne, wyroby metalowe nie nadające się do naprawy, elementy konstrukcji pochodzące z rozbiórki, odpady komunalne z metalu, wyeksploatowane samochody, maszyny, urządzenia i ich części, konstrukcje stalowe uszkodzone mechanicznie lub skorodowane itp. Zasadniczo, złom podzielić można na złom stalowy i złom metali nieżelaznych (kolorowych). Złom metali nieżelaznych obejmuje przede wszystkim: aluminium, w tym puszki aluminiowe cynk miedź ołów Stopy metali: mosiądz, brąz znal kajner Metale są najważniejszą grupą materiałów, na której opiera się prawie cała dzisiejsza gospodarka. Dzięki takim właściwościom, jak: twardość, wytrzymałość mechaniczna, wysoka temperatura topnienia, kowalność, dobre przewodzenie ciepła i prądu elektrycznego, barwa, połysk, możliwość stapiania, metale oraz ich stopy znalazły powszechne zastosowanie w różnych dziedzinach życia gospodarczego. Dla przykładu, aluminium i jego stopy wykorzystuje się głównie w przemyśle lotniczym, chemicznym i spożywczym. Produkuje się z nich również blachy, które mają zastosowanie w instalacjach wentylacyjnych i cieplnych. Podobnie miedź - oprócz elektrotechniki - ma zastosowanie w ciepłownictwie (wymienniki ciepła, kryzy dławiące). Dawniej blachy miedziane stosowano do krycia dachów, szczególnie obiektów sakralnych, zamków i innych reprezentacyjnych budowli. Miedź ma duże zastosowanie jako składnik do produkcji stopów: mosiądzów, brązów, które z kolei szeroko wykorzystuje się w budownictwie i przemyśle metalowym. Cynku używa się do pokrywania blach stalowych i rur stalowych w celu zabezpieczenia przed korozją. Nikiel jest dodatkiem do produkcji stali stopowych oraz jako warstwa zewnętrzna służy do zabezpieczenia różnych wyrobów z innych metali przed korozją. Czyni on również wyrób bardzo estetycznym. Metale nieżelazne należą jednak do surowców nieodnawialnych. Udokumentowane zasoby podstawowych surowców mineralnych oraz wielkość ich rezerw przedstawia poniższa tabela. Strona 90 z 226

91 Nazwa surowca Postać Rezerwa Dokument Informacyjny Żelazo Fe xo y, FeS 178 lat Chrom Cr 2O 3 Glin Al 2O lat 219 lat Magnez Miedź MgO CuS/CuO nieograniczona 35 lat Uran U 3O 8 65 lat Źródło: Karkonoska Państwowa Wyższa Szkoła w Jeleniej Górze W związku z faktem, iż naturalne źródła metali kolorowych są deficytowe, odpady metali na całym świecie postrzegane są jako surowiec strategiczny. Produkcja nowych wyrobów, w tym także niektórych metali, bazuje w dużym stopniu na wykorzystaniu odpadów. Nowe metale z wykorzystaniem materiałów pochodzących z recyklingu Aluminium > 33% Miedź > 40% Ołów > 35% Cynk > 30% Źródło: Bureau of International Recycling Gospodarowanie odpadami metali jest w konsekwencji bardzo efektywne ekonomicznie. Jednocześnie powtórne wykorzystanie metali ma istotny wymiar ekologiczny. Recykling przynosi wiele cennych korzyści dla środowiska: pozwala zaoszczędzić energię, zmniejszyć zużycie surowców oraz zanieczyszczenie środowiska. W ten sposób nie tylko chroni się naturalne złoża, ale także przyczynia się do redukcji odpadów zanieczyszczających składowiska. Przykładowo, produkcja aluminium ze złomu w porównaniu z produkcją aluminium z boksytu przynosi istotne korzyści poprzez: obniżenie o 95% emisji substancji chemicznych (np. fluorku aluminium) podczas procesów elektrolizy oszczędność o około 95% energii elektrycznej (w przypadku miedzi 85%, cynku 60%, ołowiu 65%) oszczędność złóż boksytu 1 tona złomu to oszczędność 4 ton rudy oszczędność ropy naftowej przy produkcji 1 tony aluminium z recyklingu oszczędza się 700 kg ropy naftowej Strona 91 z 226

92 Według danych Unii Europejskiej produkcja metali z surowców wtórnych ogranicza ponadto emisję CO 2 o około 200 milionów ton rocznie. Stąd też aktualnie nasila się dążenie do jak najbardziej efektywnego odzysku metali ze strumienia odpadów. W efekcie miliony ton złomu metali przetwarzane są co roku na świecie i ponownie stosowane przez huty, rafinerie i wielu innych producentów. Zgodnie z danymi wskazanymi przez Izbę Przemysłowo-Handlową Gospodarki Złomem zużycie złomu przez polskich odbiorców do połowy 2009 roku kształtowało się na poziomie 2,3 mln ton, a w ,7 mln ton. W 2009 roku huty zużyły 5,1 mln ton złomu, z czego 3,8 mln ton pochodziło z jednostek handlowych firm złomowych. Natomiast w okresie od stycznia do lipca 2010 roku zużycie złomu kształtowało się na poziomie 3,2 mln ton a przychód surowca z firm złomowych był na poziomie 2,5 mln ton, dane ukazują wzrost w porównaniu z rokiem ubiegłym. W przypadku handlu zagranicznego, analizując okres porównawczy od stycznia do sierpnia 2009 i 2010 w kwestii importu, który wynosił w 2009 roku 357 tys. ton a w 2010 roku 255 tys. ton, widać znaczny spadek. Znacznie inaczej sytuacja kształtuje się w przypadku eksportu surowca. W 2009 roku wynosił on 505 tys. ton a w 2010 roku był na poziomie 763 tys. ton. Spoglądając na ceny złomu - w odniesieniu do klasy złomu wsadowego W7 - ceny te w 2010 roku miały tendencję zwyżkową. Średnia cena z 9 miesięcy 2010 roku wynosiła około 813 PLN za tonę, natomiast w analogicznym okresie 2009 roku średnia cena wynosiła 612 PLN za tonę, co daje wyraźną różnicę 200 PLN na tonie. Rynek miedzi Największą część przychodów ze sprzedaży spółek należących do Grupy Emitenta stanowi sprzedaż złomu miedzi. Miedź jest bardzo wytrzymałym, jasnym metalem, mało aktywnym chemicznie. Wykazuje dobrą ciągliwość i kowalność, jest też bardzo dobrym przewodnikiem elektryczności i ciepła. Dlatego też obecnie miedź jest powszechnie i szeroko wykorzystywana m.in. do produkcji: przewodów, obwodów, przełączników i elektromagnesów, rurociągów, systemów klimatyzacyjnych, pokryć dachowych a także przedmiotów gospodarstwa domowego (garnki). Strona 92 z 226

93 Światowa produkcja miedzi w latach [tys. ton] P Sty-Wrz Światowa produkcja górnicza miedzi Światowe zdolności produkcji górniczej Wykorzystanie zdolności produkcji w kopalniach [%] Światowa produkcja miedzi rafinowanej Podstawowa produkcja miedzi rafinowanej Wtórna produkcja miedzi rafinowanej Światowe zdolności produkcji rafinowanej Wykorzystanie zdolności produkcji w rafineriach [%] Wtórna produkcja miedzi rafinowanej jako % w całości produkcji miedzi rafinowanej ,5 82,9 81,4 80,4 79,2 77, ,3 80,2 77,3 79,6 79,3 79,4 15,3 15,5 15,4 17,1 17,0 18,5 LME Cena Miedzi Comex Cena Miedzi 2 322,84 313,18 236,54 342,66 325,82 420,69 P Wstępne dane 1 - Średnie dla okresu, w dolarach za tonę miedzi. 2 - Średnie dla okresu w centach za funt miedzi. Źródło: International Copper Study Group Światowa produkcja górnicza miedzi w 2010 r. wyniosła według International Copper Study Group 15,989 tys. ton. Wśród trzech największych producentów miedzi znaleźli się: państwowy koncern Codelco z Chile, amerykańska spółka Freeport-McMoRan oraz australijska grupa BHP Billiton. Polska spółka KGHM Polska Miedź S.A. z ponad 2% udziałem w rynku, uplasowała się na dziesiątym miejscu w klasyfikacji. Jednocześnie światowa produkcja miedzi rafinowanej w 2010r., (wg szacunków ICSG) wyniosła tys. ton. Pierwsze miejsce zajmuje, podobnie jak w przypadku produkcji górniczej, Codelco. Na drugiej i trzeciej pozycji, znalazły się kolejno niemiecka firma Aurubis i amerykańska spółka Freeport McMoRan. KGHM Polska Miedź S.A. z prawie 3% udziałem w światowej produkcji miedzi rafinowanej, uplasował się na dwunastym miejscu, co oznacza spadek o jedną pozycję w stosunku do roku Recykling miedzi Stały wzrost popytu na miedź (wzrost o 140% od 1970 roku), w połączeniu z dużymi wahaniami cen surowca, sprawiają, iż recyklingu staje się nieodzownym uzupełnieniem produkcji podstawowej metalu. W przeciwieństwie do wielu innych surowców, miedź w 100% podlega recyklingowi, bez wprowadzania jakichkolwiek zmian lub utraty wydajności. Dlatego dostępność do miedzi pochodzącej z odzysku w konkurencyjnych cenach jest aktualnie koniecznością ekonomiczną i istotnym elementem łańcucha wartości miedzi. Według rocznego raportu opublikowanego 17 maja 2011 roku przez Międzynarodową Grupę Studiów ds. Miedzi (ICSG), udział miedzi pochodzącej Strona 93 z 226

94 z recyklingu osiągnął w 2009 roku rekordowy poziom w Europie (łącznie z Rosją). Wzrost o 3,5 punktu procentowego sprawił, iż miedź pochodząca z recyklingu pokryła w sumie 45,7% europejskiego zapotrzebowania na ten surowiec; dla porównania w 2008 roku jej udział wynosił 42,2%. Ostatni kryzys ekonomiczny na przełomie lat 2008/2009 poważnie dotknął europejski przemysł miedziowy, powodując spadek popytu o 23%. Wywołana kryzysem presja na rynku europejskim skłoniła jego uczestników do zwiększonego wykorzystania surowców wtórnych. Na skutek przetworzenia 2,2 milionów ton miedzi, rejon Europy (łącznie z Rosją) osiągnął wskaźnik udziału surowca z recyklingu na poziomie 45,7% (w porównaniu z rokiem 2002 jego wysokość wzrosła o 44,4%). Światowe zużycie miedzi z odzysku spadło z 35,3% w 2008 do 33,7% w roku Globalne zapotrzebowanie na miedź w 2009 roku, napędzane przez silny popyt w Chinach, wyniosło 23,1 miliona ton i utrzymało się na podobnym poziomie, co w roku Ogółem 7,8 mln ton miedzi zostało pozyskane z recyklingu, zarówno w procesie rafinacji wtórnej (związanej z odzyskaniem surowca pochodzącego z produktów po zakończeniu okresu ich eksploatacji), jak i z bezpośredniego przetopu odpadów produkcyjnych. W rezultacie globalny wskaźnik recyklingu miedzi osiągnął poziom o 1,4 punktu procentowego mniej w stosunku do roku Największą ilość miedzi z recyklingu niezmiennie wykorzystuje sektor budowlany, gdzie niektóre z podstawowych produktów w 100% wykonane są z wtórnie przetworzonego metalu. Rosnący udział miedzi pochodzącej z recyklingu w Europie jest odzwierciedleniem większej liczby produktów z miedzi oddanych do użytku społecznego, inwestycji przemysłu europejskiego w światowej klasy technologie wtórnego przetwarzania surowców, jak również uregulowań prawnych w zakresie odzyskiwania surowców, takich jak np. dyrektywa unijna dotycząca zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Źródło: International Copper Study Group Ceny miedzi Średnia cena miedzi w 2009 roku ukształtowała się na poziomie USD/t. W 2010 roku nastąpił dynamiczny wzrost średniej ceny za miedź do poziomu 7 539,32 USD/t. Rok 2011 natomiast miedź przywitała nowym rekordem ceny na poziomie USD/t (15 lutego 2011 r.). Kolejne miesiące pierwszego półrocza przyniosły systematyczne obniżanie wartości czerwonego metalu, jednak w dalszym ciągu były to poziomy zbliżone do historycznych szczytów. Średnia notowań miedzi elektrolitycznej na Londyńskiej Giełdzie Metali (London Metal Exchange) w pierwszej połowie 2011 r. ukształtowała się na poziomie 9 397,64 USD/t, więc była o 19,8% wyższa niż w roku Strona 94 z 226

95 Średnia cena miedzi na LME (USD/t) IH 2011 Źródło: Londyńska Giełda Metali (London Metal Exchange) Konsumpcja miedzi rafinowanej Według analiz organizacji International Copper Study Group (ICSG) konsumpcja miedzi rafinowanej w 2009 r. wzrosła w stosunku do roku poprzedniego 0,52 % do 18,2 mln ton, co daje wzrost w ujęciu ilościowym o 104 tys. ton. Osiągnięcie takiego poziomu było możliwe przede wszystkim dzięki olbrzymiemu wzrostowi konsumpcji w Chinach. Liczne inwestycje infrastrukturalne oraz rządowe pakiety stymulujące pozwoliły na zwiększenie popytu w Kraju Środka, aż o 2 mln ton, co oznaczało wzrost o 38% r/r. Szczególnie dużo czerwonego metalu trafiło do sektora budowlanego, motoryzacyjnego, a także energetycznego. Jednocześnie tak duży przyrost konsumpcji w Chinach pozwolił na zrównoważenie dynamicznego spadku popytu we wszystkich innych regionach na świecie. W krajach rozwiniętych wyhamowanie gospodarek, po największym od drugiej wojny światowej kryzysie, było bardzo widoczne. Skala obniżenia konsumpcji miedzi w Europie i USA (spadek odpowiednio o 22% i 18% r/r) świadczyły o rozmiarach ostatnio obserwowanego kryzysu. Rok 2010 przyniósł kolejny wzrost konsumpcji miedzi rafinowanej do poziomu 19,4 mln ton (dane ICSG). Popyt nadal napędzany był przede wszystkim sytuacją w Chinach (wzrost o 4,3%). Prognozy konsumpcji miedzi rafinowanej W roku 2011 szacowany jest dalszy wzrost zapotrzebowania na miedź rafinowaną o 4% do poziomu 20,1 mln ton (wobec 19,4 mln ton w 2010 roku). Wedle prognoz instytucji International Copper Study Group, również w 2012 roku kontynuowany ma być trend wzrostowy i wykorzystanie miedzi powiększy się o kolejne 4% a same Chiny zużyją ponad 6% więcej surowca niż w roku Źródło: International Copper Study Group Strona 95 z 226

96 Strategia rozwoju Emitenta Dokument Informacyjny Strona 96 z 226

97 Prognozy finansowe Prognozy wybranych elementów skonsolidowanego rachunku zysków i strat Elemental Holding S.A. na lata 2012 i 2013 (w tys. PLN): Prognozowana pozycja: Rok 2012 Rok 2013 Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk netto Opis wykorzystania wpływów z emisji Emitent w ramach oferty prywatnej zamierzał pozyskać 25 mln PLN, które planował wykorzystać na zakup pozostałego pakietu akcji SYNTOM S.A. oraz na zagospodarowanie posiadanych przez SYNTOM S.A. gruntów przemysłowych w Tomaszowie Mazowieckim i uruchomienie linii do recyklingu aluminium. W związku z faktem, iż w wyniku emisji akcji Emitent pozyskał ,53 PLN brutto, środki przeznaczone zostały wyłącznie na zakup akcji SYNTOM S.A., natomiast inwestycję w linię do recyclingu aluminium spółka planuje zrealizować w okresie przyszłym. W dniu 1 czerwca 2012 roku Zarząd Elemental Holding S.A. dokonał zakupu akcji SYNTOM S.A. z siedzibą w Warszawie. Przed transakcją Elemental Holding S.A. posiadał akcji SYNTOM S.A. stanowiących 81,48 % akcji w kapitale. Z dniem transakcji Elemental Holding S.A. stał się właścicielem wszystkich akcji stanowiących 100% akcji spółki SYNTOM S.A. Zakup akcji został sfinansowany ze środków własnych pochodzących z prywatnej emisji akcji (łączna cena sprzedaży to , z czego zł zapłacone zostało w dniu transakcji, tj. 1 czerwca 2012r. natomiast zapłata pozostałej kwoty odroczona została do końca roku 2012). W opinii Zarządu przejęcie pełnej kontroli nad spółką SYNTOM S.A. pozwoli na realizowanie jednolitej polityki grupy kapitałowej zgodnej ze strategicznym celem Zarządu, jakim jest stworzenie największej w Polsce grupy kapitałowej, działającej na rynku recyklingu oraz handlu metalami nieżelaznymi. Podstawowymi korzyściami wynikającymi z posiadania całości akcji spółki będą: Tworzenie wspólnej wizji i strategii działania spółek Większa masa krytyczna połączonych podmiotów, niezbędna dla zapewnienia efektu skali Synergie przychodowe (m. in. wzajemne powiększanie bazy klientów, tworzenie łączonych ofert) Synergie kosztowe (m. in. większa siła w negocjacjach zakupowych, niższe koszty eksploatacji zasobów dzięki skali działania, zminimalizowanie kosztów handlowych dzięki współużytkowaniu kanałów dystrybucji, uzyskanie przez Teslę Recycling S.A. pełnego dostępu do imponującej sieci dystrybucji Syntom S. A.). Strona 97 z 226

98 4.13 Opis głównych inwestycji krajowych i zagranicznych Emitenta, w tym inwestycji kapitałowych, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym W latach Tesla Recycling S.A. przeprowadziła inwestycje na kwotę blisko 1 mln PLN. Przedsięwzięcia związane były głównie z zakupem lub leasingiem niezbędnych do prowadzenia działalności środków transportu, urządzeń, maszyn, kontenerów, a także z wykonaniem utwardzenia terenu. Jednocześnie, w 2011 roku, spółka zaliczkowała na kwotę 320 tys. Euro, zakup linii do przetwarzania kabli oraz linii do przetwarzania płytek, w której zastosowano innowacyjne technologie. Ta inwestycja z pewnością zapewni Spółce znaczną przewagę konkurencyjną na rynku. W roku 2010 SYNTOM S.A. przeprowadził na kwotę 12 mln PLN, następujące główne inwestycje: 1. nabycie majątku TOMPOL S.A., w tym nieruchomości + sprzęt: 2 ładowarki Fuchs ładowarka Fadroma kilkanaście kontenerów 2 hakowce i 3 ciągniki siodłowe (pojazdy ciężarowe do przewozu złomu) kilkanaście naczep i przyczep 2. leasing nowych kontenerów specjalistycznych 30 szt. 3. leasing prawie nowej ładowarki JCB 4. leasing prawie nowej ładowarki Fuchs Główne inwestycje w 2011 roku, na łączną kwotę 1,9 mln PLN: leasing prawie nowych pojazdów ciężarowych specjalistycznych (7 szt.) leasing bądź zakup kilku naczep i przyczep leasing kilku nowych wózków widłowych leasing 30 nowych kontenerów specjalistycznych Główne inwestycje kapitałowe SYNTOM S. A.: Zakup w marcu 2010 roku, za kwotę 12 tys. PLN, 100% udziałów nowej spółki STM Metal Sp. z o.o. Sprzedaż 100% udziałów w/w spółki w maju 2011 roku. W związku z dalszym dynamicznym rozwojem w najbliższym czasie spółka planuje leasing kolejnych trzech specjalistycznych pojazdów ciężarowych Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: upadłościowym, układowym lub likwidacyjnym Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte, ani nie toczy się żadne postępowanie upadłościowe, układowe ani likwidacyjne Informacje o wszczętych wobec Emitenta postępowaniach: ugodowym, arbitrażowym lub egzekucyjnym, jeżeli wynik tych postępowań ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta Wedle wiedzy Emitenta, wobec Emitenta nie zostało wszczęte, ani nie toczy się żadne postępowanie ugodowe, arbitrażowe ani egzekucyjne, którego wynik ma lub może mieć istotne znaczenie dla działalności Emitenta. Strona 98 z 226

99 4.16 Informację na temat wszystkich innych postępowań przed organami rządowymi, postępowań sądowych lub arbitrażowych, włącznie z wszelkimi postępowaniami w toku, za okres obejmujący co najmniej ostatnie 12 miesięcy, lub takimi, które mogą wystąpić według wiedzy Emitenta, a które to postępowania mogły mieć lub miały w niedawnej przeszłości, lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta, albo zamieszczenie stosownej informacji o braku takich postępowań W okresie ostatnich 12 miesięcy wobec Emitenta nie toczyło się, ani nie toczy obecnie żadne postępowanie przed organami rządowymi, postępowanie sądowe lub arbitrażowe, które mogły lub mogą mieć istotny wpływ na sytuację finansową Emitenta. Według wiedzy Emitenta, na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego nie ma podstaw, aby postępowania takie wystąpiły Zobowiązania Emitenta istotne z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związane są w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego brak jest jakichkolwiek zobowiązań Emitenta istotnych z punktu widzenia realizacji zobowiązań wobec posiadaczy instrumentów finansowych, które związanych w szczególności z kształtowaniem się jego sytuacji ekonomicznej i finansowej Informacja o nietypowych okolicznościach lub zdarzeniach mających wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w Dokumencie Informacyjnym Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego brak jest jakichkolwiek nietypowych okoliczności lub zdarzeń mogących mieć wpływ na wyniki z działalności gospodarczej, za okres objęty sprawozdaniem finansowym lub skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym, zamieszczonymi w dokumencie Wskazanie wszelkich istotnych zmian w sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej Emitenta i jego grupy kapitałowej oraz innych informacji istotnych dla ich oceny, które powstały po sporządzeniu danych finansowych, o których mowa w 11 Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO. W dniu 2 stycznia 2012 roku spółka Tesla Recycling zawarła umowę ze spółką KGHM Metraco S.A. zobowiązującą Tesla Recycling S.A. do dostaw złomu miedzi w określonych klasach w ilości 350 ton miesięcznie. Umowa została zawarta na okres trzech miesięcy od dnia jej zawarcia. W opinii zarządu Emitenta niniejsza umowa będzie mieć znaczący wpływ na wyniki skonsolidowane w pierwszym kwartale 2012 roku oraz może być przyczynkiem do zawarcia umowy długoterminowej z KGHM Metraco S.A. Strona 99 z 226

100 4.20 Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko oraz termin upływu kadencji, na jaką zostały powołane osoby zarządzające i nadzorujące Zarząd: Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład Zarządu Emitenta wchodzą: 1. Pan Paweł Jarski Prezes Zarządu powołany uchwałą ws. przekształcenia Emitenta w Spółkę Akcyjną dnia 14 grudnia 2010 r. - jego kadencja upływa z dniem 14 grudnia 2013 r., 8 lat doświadczenia w branży (założyciel firmy Synergis Sp. z o. o. efektywne wyjście ze spółki poprzez sprzedaż jej udziałów do grupy Remondis) Absolwent zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie Laureat stypendiów w Helsinki School of Economics i Jonkoping International Business School 2. Pan Jarosław Michalik - Członek Zarządu powołany uchwałą RN Emitenta dnia 3 października 2011 r. jego kadencja upływa dnia 3 października 2014 r. 10 lat doświadczenia w zarządzaniu finansami grup kapitałowych Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, w tym studiów doktoranckich wieloletnie doświadczenie w podmiotach notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, w tym w Zarządach i Radach Nadzorczych Rada Nadzorcza: Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego w skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą: 1) Pan Karol Kuch, powołany do Rady Nadzorczej Emitenta, uchwałą ws. przekształcenia Emitenta w Spółkę Akcyjną dnia 14 grudnia 2010 r. - jego kadencja upływa z dniem 14 grudnia 2013 r. 2) Pani Sylwia Błaszczak, powołana do Rady Nadzorczej Emitenta, uchwałą nr 7 NWZ Emitenta z dnia 7 listopada 2011 r. - jej kadencja upływa dnia 7 listopada 2014 r. 3) Pan Tomasz Malinowski - powołany do Rady Nadzorczej Emitenta, uchwałą nr 7 NWZ Emitenta z dnia 7 listopada 2011 r. - jego kadencja upływa dnia 7 listopada 2014 r. 4) Pani Agata Jarska powołana do Rady Nadzorczej Emitenta, uchwałą nr 10/02/2012 NWZ Emitenta z dnia 16 lutego 2012 r. jej kadencja upływa dnia 16 lutego 2015 r., 5) Pan Paweł Gajewski - powołany do Rady Nadzorczej Emitenta, uchwałą nr 11/02/2012 NWZ Emitenta z dnia 16 lutego 2012 r. - jego kadencja upływa dnia 16 lutego 2015 r. Strona 100 z 226

101 4.21 W przypadku spółek kapitałowych - dane o strukturze akcjonariatu Emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Akcjonariat Elemental Holding S.A. Lp. Akcjonariusz Liczba akcji Seria akcji Procent Kapitału Procent Głosów Moerth Holdings Ltd* A 0,10 0, B 38,08 38,08 Glaholm Investments Ltd* C 24,15 24,15 Ibah Holdings Ltd** B 3,18 3,18 Pracownicy Współpracownicy i D 26,07 26, B 0,24 0, E 1,04 1,04 Pozostali F 7,14 7,14 Razem ,00% 100,00% *Podmiotem bezpośrednio kontrolującym 100% udziałów spółek Moerth Holdings Ltd oraz Glaholm Investments Ltd jest spółka pod firmą Crown Capital Holdings Ltd. Dyrektorem zarządzającym Moerth Holdings Ltd i Glaholm Investments Ltd jest Pan Paweł Jarski - Prezes Zarządu Emitenta. **Podmiotem kontrolującym 100% udziałów spółki Ibah Holdings Ltd jest cypryjski prywatny fundusz inwestycyjny pod firmą Maganela Services Ltd. Żaden z udziałowców przedmiotowego funduszu nie sprawuje nad nim bezpośredniej kontroli. Strona 101 z 226

102 5 Sprawozdania finansowe Dokument Informacyjny 5.1 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A. za rok zakończony Strona 102 z 226

103 Strona 103 z 226

104 Strona 104 z 226

105 Strona 105 z 226

106 Strona 106 z 226

107 Strona 107 z 226

108 Strona 108 z 226

109 Strona 109 z 226

110 Strona 110 z 226

111 Strona 111 z 226

112 Strona 112 z 226

113 Strona 113 z 226

114 Strona 114 z 226

115 Strona 115 z 226

116 Strona 116 z 226

117 Strona 117 z 226

118 Strona 118 z 226

119 Strona 119 z 226

120 Strona 120 z 226

121 Strona 121 z 226

122 Strona 122 z 226

123 Strona 123 z 226

124 Strona 124 z 226

125 Strona 125 z 226

126 Strona 126 z 226

127 Strona 127 z 226

128 Strona 128 z 226

129 Strona 129 z 226

130 Strona 130 z 226

131 Strona 131 z 226

132 Strona 132 z 226

133 Strona 133 z 226

134 Strona 134 z 226

135 Strona 135 z 226

136 Strona 136 z 226

137 Strona 137 z 226

138 Strona 138 z 226

139 Strona 139 z 226

140 Strona 140 z 226

141 Strona 141 z 226

142 Strona 142 z 226

143 Strona 143 z 226

144 Strona 144 z 226

145 Strona 145 z 226

146 Strona 146 z 226

147 Strona 147 z 226

148 Strona 148 z 226

149 Strona 149 z 226

150 Strona 150 z 226

151 Strona 151 z 226

152 Strona 152 z 226

153 Strona 153 z 226

154 Strona 154 z 226

155 Strona 155 z 226

156 Strona 156 z 226

157 Strona 157 z 226

158 Strona 158 z 226

159 Strona 159 z 226

160 Strona 160 z 226

161 Strona 161 z 226

162 Strona 162 z 226

163 Strona 163 z 226

164 Strona 164 z 226

165 Strona 165 z 226

166 Strona 166 z 226

167 Strona 167 z 226

168 Strona 168 z 226

169 Strona 169 z 226

170 Strona 170 z 226

171 Strona 171 z 226

172 Strona 172 z 226

173 Strona 173 z 226

174 Strona 174 z 226

175 Strona 175 z 226

176 Strona 176 z 226

177 Strona 177 z 226

178 Strona 178 z 226

179 Strona 179 z 226

180 Strona 180 z 226

181 Strona 181 z 226

182 Strona 182 z 226

183 Strona 183 z 226

184 5.2 Raport i opinia niezależnego biegłego z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A. za rok obrotowy zakończony Strona 184 z 226

185 Strona 185 z 226

186 Strona 186 z 226

187 Strona 187 z 226

188 Strona 188 z 226

189 Strona 189 z 226

190 Strona 190 z 226

191 Strona 191 z 226

192 Strona 192 z 226

193 Strona 193 z 226

194 Strona 194 z 226

195 Strona 195 z 226

196 5.3 Niezbadane informacje finansowe pro forma za okres r. Strona 196 z 226

197 Strona 197 z 226

198 Strona 198 z 226

199 Strona 199 z 226

200 Strona 200 z 226

201 Strona 201 z 226

202 Strona 202 z 226

203 Strona 203 z 226

204 Strona 204 z 226

205 Strona 205 z 226

206 Strona 206 z 226

207 Strona 207 z 226

208 5.4 Raport niezależnego biegłego o informacjach finansowych pro forma za okres r. Strona 208 z 226

209 Strona 209 z 226

210 5.5 Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Kapitałowej Elemental Holding S.A. za I kwartał 2012r r.* r. PRZYCHODY AMORTYZACJA ZYSK ZE SPRZEDAŻY ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (EBIT) ZYSK BRUTTO ZYSK NETTO * Dane za I kwartał 2011r. zaczerpnięte zostały z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SYNTOM S.A r.* r. AKTYWA TRWAŁE AKTYWA OBROTOWE Należności długoterminowe Należności krótkoterminowe Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne KAPITAŁ WŁASNY ZOBOWIĄZANIA i rezerwy Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe SUMA BILANSOWA * Dane za I kwartał 2011r. zaczerpnięte zostały z jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki SYNTOM S.A. Strona 210 z 226

211 6 Załączniki Dokument Informacyjny 6.1 Odpis z właściwego dla Emitenta rejestru Strona 211 z 226

212 Strona 212 z 226

213 Strona 213 z 226

214 Strona 214 z 226

215 Strona 215 z 226

216 6.2 Ujednolicony aktualny tekst statutu Emitenta Tekst Jednolity na dzień r. STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1) Spółka będzie prowadzona pod firmą Elemental Holding Spółka Akcyjna. 1. 2) Spółka może używać skrótu firmy Elemental Holding S.A. 3) Założycielami Spółki są: Agata Jarska i Paweł Jarski. 2. Siedziba Spółki mieści się w Grodzisku Mazowieckim. 3. 1) Spółka działa na obszarze Polski oraz za granicą. 2) Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą. 3) Spółka może uczestniczyć w spółkach krajowych i poza granicami Rzeczpospolitej. Czas trwania Spółki jest nieograniczony. 1. Przedmiotem działalności Spółki są: ) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów, odzysk surowców (PKD 38); 2) Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD Z); 3) Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1); 4) Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (PKD 46.5); 5) Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia (PKD 46.6); 6) Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7); 7) Transport drogowy towarów (PKD Z); 8) Działalność związana z oprogramowaniem (PKD Z); 9) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD Z); 10) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD Z); 11) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD Z); Strona 216 z 226

217 12) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD Z); 13) Działalność portali internetowych (PKD Z); 14) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 15) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (63.99.Z); 16) Działalność holdingów finansowych (64.20.Z); 17) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68); 18) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD Z); 19) Wynajem lub zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD Z); 20) Działalność prawnicza (69.10.Z); 21) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD Z); 22) Działalność firm centralnych (HEAD OFFICE) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD Z); 23) Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD Z); 24) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD Z); 25) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD B); 26) Reklama (PKD 73.1); 27) Działalność związana z tłumaczeniami (PKD Z); 28) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1); 29) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3); 30) Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD Z); 31) Działalność agencji pracy tymczasowej (PKD Z); 32) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD Z); 33) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1). 2. Jeżeli którakolwiek z dziedzin działalności gospodarczej Spółki wymaga uzyskania koncesji lub zezwolenia, Spółka zobowiązana będzie do uzyskania takiej koncesji lub zezwolenia przed podjęciem tego rodzaju działalności. 6 Strona 217 z 226

218 1. Kapitał zakładowy spółki wynosi (dziewięćdziesiąt sześć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści sześć) złotych. 2. Kapitał zakładowy dzieli się na: a) (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do (sto tysięcy), o łącznej wartości nominalnej (sto tysięcy) złotych, b) (czterdzieści milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do (czterdzieści milionów), o łącznej wartości nominalnej (czterdzieści milionów) złotych, c) (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy), o łącznej wartości nominalnej (dwadzieścia trzy miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy osiemset trzydzieści trzy) złotych, d) (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery), o łącznej wartości nominalnej (dwadzieścia pięć milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) złotych, e) (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do (jeden milion), o łącznej wartości nominalnej zł (jeden milion złotych), f) (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, o numerach od 1 (jeden) do (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć), o łącznej wartości nominalnej zł ( sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych). 3. Na żądanie akcjonariusza oraz po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, Spółka może dokonywać zamiany akcji imiennych na akcje okaziciela. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.. 4. Rozporządzenie akcjami imiennymi wymaga zgody Walnego Zgromadzenia. Nie dotyczy to zbywania akcji na rzecz pozostałych akcjonariuszy. 5. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. 6. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy został opłacony w całości. 7. Terminy dokonywania wpłat na akcje określa Zarząd Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę wynoszącą do ,00 zł (trzydzieści milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez emisję do (trzydzieści milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy) nowych akcji zwykłych imiennych lub na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja w drodze Strona 218 z 226

219 jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). 2. Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału docelowego wygasa z dniem 25 października 2014 r. 3. Zarząd jest upoważniony do emisji warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art Kodeksu spółek handlowych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż z dniem 25 października 2014 r., w ramach jednej lub kilku emisji, uprawniających do zapisu lub objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego, z wyłączeniem prawa poboru. 4. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do: a. akcji emitowanych w ramach każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego; b. warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu. 5. Z zastrzeżeniem ust. 6 poniżej, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz emisją warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 2, w szczególności Zarząd jest umocowany do: a. zawierania umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji papierów wartościowych emitowanych w ramach kapitału docelowego, jak również zawierania umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej będą wystawione kwity depozytowe w związku z tymi papierami wartościowymi z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; b. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie dematerializacji akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych oraz zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa; c. podejmowania uchwał oraz innych działań w sprawie emisji akcji lub warrantów subskrypcyjnych w drodze subskrypcji prywatnej lub w drodze oferty publicznej i ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji, prawa poboru, praw do akcji i warrantów subskrypcyjnych do obrotu na alternatywnym rynku obrotu New Connect, z zastrzeżeniem postanowień ogólnie obowiązujących przepisów prawa. 6. Zarząd może wydawać akcje emitowane w ramach kapitału docelowego za wkłady pieniężne lub niepieniężne. Uchwały Zarządu w sprawach ustalenia ceny emisyjnej oraz wydania akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymagają zgody Rady Nadzorczej. 1. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Strona 219 z 226

220 3. Akcje będą umarzane za wynagrodzeniem bądź bez wynagrodzenia. Dokument Informacyjny 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru nowych akcji w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do ilości akcji przez nich posiadanych. 3. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym, wobec których akcjonariusze nie skorzystają z przysługującego im prawa poboru zarząd przydziela według swego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna. Organami Spółki są: 1) Walne Zgromadzenie, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zarząd Najwyższą władzą Spółki jest Walne Zgromadzenie. 2. Z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Statucie Spółki, Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, przy czym do ważności Zgromadzenia wymagana jest obecność przynajmniej połowy kapitału zakładowego. 3. Walne Zgromadzenie może odbywać się w Warszawie lub Grodzisku Mazowieckim. 4. W Walnym Zgromadzeniu na każdą akcję przypada jeden głos. 5. Emisja akcji uprzywilejowanych co do prawa głosu wymaga zmiany niniejszego Statutu. 6. Walne Zgromadzenie może być zwołane w każdej chwili przez każdego akcjonariusza Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą następujące sprawy: 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego rocznego oraz rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny tych sprawozdań, 2) decydowanie o podziale zysku oraz o sposobie pokrycia strat, 3) ustalenie dnia dywidendy, 4) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków, 5) zmiana Statutu Spółki, 6) obniżenie i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, 7) skreślono, Strona 220 z 226

221 8) połączenie, podział, przekształcenie lub rozwiązanie Spółki, wybór likwidatora oraz ustalenie zasad podziału majątku polikwidacyjnego, 9) umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia, 10) emisja obligacji zamiennych, 11) ustalenie wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, 12) uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej, 13) wyrażenie zgody na zastawienie lub inne obciążenie akcji, 14) skreślono, 15) inne sprawy zastrzeżone dla wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia przepisami prawa lub niniejszym Statutem. 2. Zawarcie z subemitentem umowy, o której mowa w art. 433 Kodeksu spółek handlowych, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. W takim przypadku wymagane jest jedynie uzyskanie zgody Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż 5 (pięciu) i nie więcej niż 7 (siedmiu) członków, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Liczbę Członków Rady Nadzorczej danej kadencji ustala Walne Zgromadzenie. 2. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa trzy lata. 3. Mandat członka Rady Nadzorczej, powołanego lub dokooptowanego przed upływem danej kadencji Rady Nadzorczej, wygasa równocześnie z upływem tej kadencji. 4. Dopuszczalne jest ponowne powołanie do Rady Nadzorczej na następne kadencje tych samych osób. 5. Walne Zgromadzenie może odwołać każdego z członków Rady Nadzorczej lub całą Radę Nadzorczą przed upływem kadencji. 6. W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka, Rada Nadzorcza może dokooptować członka Rady Nadzorczej. W głosowaniu uchwały w sprawie dokooptowania członka Rady Nadzorczej biorą udział wyłącznie członkowie Rady Nadzorczej wybrani lub zatwierdzeni przez Walne Zgromadzenie. Liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady Nadzorczej są przedstawiani do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. 7. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście. 8. Rada Nadzorcza ze swojego grona wybiera Przewodniczącego, a w miarę potrzeb także Wiceprzewodniczącego i Sekretarza. 9. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwoływane są co najmniej z 3-dniowym wyprzedzeniem, za pomocą zaproszeń zawierających proponowany porządek obrad, miejsce, termin i godzinę zwoływanego posiedzenia, doręczonych przy wykorzystaniu dostępnych środków porozumiewania się na Strona 221 z 226

222 odległość, a w tym za pomocą poczty elektronicznej za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, przy czym doręczenie będzie uważane za skuteczne w przypadku przesłania zaproszenia co najmniej na jeden ze wskazanych w ust. 11 adresów do korespondencji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym może być skrócony. 10. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad posiedzenia. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania takiego wniosku. W razie naruszenia terminu, wynikającego z postanowienia zdania poprzedniego, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce, godzinę i proponowany porządek obrad posiedzenia Rady Nadzorczej. 11. Członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani przekazać Przewodniczącemu i Sekretarzowi Rady Nadzorczej aktualny adres do korespondencji: adres lokalu, pod który ma być wysyłana korespondencja lub adres poczty elektronicznej. W wypadku naruszenia obowiązku, wynikającego z postanowienia zdania poprzedniego, doręczenia zaproszeń na posiedzenie Rady Nadzorczej dokonane na ostatni wskazany Przewodniczącemu Rady Nadzorczej i Sekretarzowi Rady Nadzorczej adres, w tym adres poczty elektronicznej, uznaje się za skuteczne. 12. Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, który zatwierdza uchwała Walnego Zgromadzenia Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Rada Nadzorcza jest zdolna do podejmowania uchwał jeżeli na posiedzeniu obecna jest większość jej członków. 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej, na którym tacy członkowie Rady Nadzorczej oddają swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 4. Uchwały mogą być podejmowane przez Radę Nadzorczą także bez odbycia posiedzenia w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w takim trybie jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami prawa lub niniejszym Statutem,,do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy: 1) ocena rocznych sprawozdań finansowych Spółki, Strona 222 z 226

223 2) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki, Dokument Informacyjny 3) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, wykazanej w rocznym sprawozdaniu finansowym, 4) zapewnienie weryfikacji rocznych sprawozdań finansowych Spółki przez biegłych rewidentów, 5) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki, 6) przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania ze swej działalności wraz z oceną swojej pracy w minionym roku obrotowym, 7) przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z wyników oceny sprawozdań, o których mowa w pkt 1 i 2 oraz wniosków Zarządu, o których mowa w pkt 3, 8) powoływanie członków Zarządu, 9) odwoływanie członków Zarządu, 10) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu oraz delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności, 11) określanie wynagrodzenia dla poszczególnych członków Zarządu, 12) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach między Spółką a poszczególnymi członkami Zarządu, 13) zwoływanie Walnego Zgromadzenia w przypadkach i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, 14) uchwalenie regulaminu Zarządu, przy czym pierwszy w Spółce regulamin Zarządu uchwala Walne Zgromadzenie, 15) żądanie od Zarządu lub pracowników Spółki wglądu do sprawozdań, sporządzania zeń odpisów lub otrzymywania ich kopii, 16) żądanie od Zarządu lub pracowników Spółki wyjaśnień w sprawach objętych nadzorem lub kontrolą Rady Nadzorczej, 17) dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki, 18) występowanie do Walnego Zgromadzenia we wszystkich sprawach należących do kompetencji Rady Nadzorczej, 19) otrzymywanie od Zarządu wyczerpujących informacji dotyczących działalności Spółki, 20) opiniowanie projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, 21) udzielenie zgody na zbycie, nabycie lub objęcie przez Spółkę udziałów lub akcji w innych spółkach handlowych. Strona 223 z 226

224 15 Dokument Informacyjny 1. Zarząd składa się z jednego lub dwóch członków powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą. 2. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa 3 lata. 3. Członek Zarządu nie może bez zezwolenia Rady Nadzorczej zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej, jako członek władz lub wspólnik. 4. W przypadku, gdy Zarząd będzie składał się z dwóch osób, do składania oświadczeń w imieniu Spółki (do reprezentacji Spółki) uprawnionych będzie dwóch członków Zarządu działających łącznie lub członek Zarządu łącznie z prokurentem Zarząd - po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej - uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych. 2. Oprócz spraw, w których zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Statutu wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej, Zarząd jest zobowiązany uzyskać zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności: 1) nabycie, zbycie albo obciążenie prawa własności nieruchomości lub innych praw do nieruchomości; 2) podjęcie inwestycji budowlanych łącznie z przebudowami, nabycie elementów majątku trwałego, o ile ich wartość przekracza jednorazowo albo w roku obrotowym PLN (jeden milion złotych). 3. Zarząd podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych. 4. Każdemu z członków Zarządu przysługuje jeden głos. 5. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia Spółka może tworzyć fundusze na pokrycie nadzwyczajnych strat lub wydatków. 18 W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne przepisy prawa. Strona 224 z 226

225 Definicje i objaśnienia skrótów Dokument Informacyjny Akcje Serii F Akcje Wprowadzane ASO Dokument Informacyjny Doradca Finansowy Emitent, Elemental Holding, Spółka GPW Grupa Kapitałowa" KDPW KNF Kodeks Cywilny Kodeks Karny Kodeks Spółek Handlowych, ksh KRS NewConnect Noble Securities, Autoryzowany Doradca Oferta Organizator ASO Ustawa o Obrocie (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii E oraz (sześć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda. Alternatywny System Obrotu prowadzony przez GPW Dokument Informacyjny Spółki Elemental Holding S.A. sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji na okaziciela serii A, akcji na okaziciela serii E oraz akcji na okaziciela serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. - niniejszy dokument związany z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW BMC Sp. z o. o. z siedzibą w Częstochowie Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Emitent wraz z podmiotami zależnymi Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Komisja Nadzoru Finansowego ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) ustawa z dnia 7 czerwca 1997 r. kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) Krajowy Rejestr Sądowy rynek akcji w ramach ASO prowadzony przez GPW Noble Securities S.A. z siedzibą w Krakowie subskrypcja prywatna nowych akcji na okaziciela serii F Emitenta GPW ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity z 2010 r., Dz.U. Nr 211, poz. 1384, z późn. zm.) Strona 225 z 226

226 Ustawa o Ofercie Ustawa pdof Ustawa pdop Ustawa PCC Ustawa UOKiK Zarząd ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 185, poz z późn. zm.) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz.U. Nr 51, poz. 307 z późń. zm.) ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2000r., Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r., Nr 101, poz. 649 z późń. zm.) ustawa z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007r., Nr 50, poz. 331 z późń. zm.) Zarząd Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim Strona 226 z 226

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

DOKUMENT INFORMACYJNY ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, akcji serii E oraz akcji serii F do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres oraz szczegółowe zasady sporządzania przez emitentów

Bardziej szczegółowo

Autoryzowanym Doradcą jest Szczeszek i Wspólnicy sp.k.

Autoryzowanym Doradcą jest Szczeszek i Wspólnicy sp.k. Dokument Informacyjny GoAdvisers Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii G do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY (UPROSZCZONY) FLY.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 42, SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII D DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r.

Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ( Spółka ) z dnia 25.05.2015r. Projekt zamienny do Uchwał nr: 25/WZA/2015, 26/WZA/2015 i 27/WZA/2015 na Zwyczajne Walne Zgromadzenie ELEKTROTIM S.A. zaplanowane na dzień 25 maja 2015r. Uchwała nr 25/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.

Prawo objęcia warrantów subskrypcyjnych serii A przysługuje osobom wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki. Uchwała nr z dnia 26 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia The Farm 51 Group S.A. z siedzibą w Gliwicach wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU

DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU DODATKOWE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2017 ROKU Dodatkowe informacje mogące w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 28 września 2016r.

Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 28 września 2016r. Projekty uchwał przedstawione przez Zarząd, zaproponowane do podjęcia na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu NEUCA S.A. w dniu 28 września 2016r. Uchwała nr 1- wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

STI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

STI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY STI GROUP SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY Sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A oraz B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik nr 2 do Raportu bieżącego 21/2011 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii C BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki IPO Doradztwo Strategiczne SA, uchwala, co następuje: Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych oraz 15 ust. 1 Statutu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią

Bardziej szczegółowo

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675.

Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 1 200 000, udział w głosach na NWZ: 2,81%. Liczba głosów obecnych na NWZ: 42 708 675. Warszawa, 24 listopada 2014 Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Banku S.A., które odbyło się w dniu 31 października 2014 roku o godz. 10:00 w Hilton Warsaw Hotel w Warszawie, ul. Grzybowska

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A.

Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. Załącznik do Raportu bieżącego 12/2010 BUDOSTAL-5 S.A. Nota Informacyjna dla Obligacji Serii A BUDOSTAL-5 S.A. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HMSG

Uchwała nr 1/2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: HMSG Uchwała nr 1/2010 z dnia 18 pażdziernika 2010 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z jednoczesnym wyłączeniem prawa poboru akcji nowej emisji dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Działając

Bardziej szczegółowo

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając

1 Powołuje się Pana Mateusza Walczaka w skład Zarządu Spółki drugiej kadencji, powierzając UCHWAŁA NR _ w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie 7 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 4 Kodeksu spółek handlowych, uchwala,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Grupa Kęty S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 14 października 2009 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2013 Spis treści Ogólny zarys opisu działalności Spółki w 2013 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii I do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI CLEAN TECHNOLOGIES S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 9.06.2015 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ONICO S.A. Projekty uchwał ONICO S.A. Zarząd Spółki ONICO Spółka Akcyjna, przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Spółki, zwołanego na dzień 23 grudnia 2016 r.: Uchwała nr 1 z dnia 23

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY (UPROSZCZONY) FLY.PL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 42, SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PATENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA za 2015 rok

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PATENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA za 2015 rok Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PATENT FUND SPÓŁKA AKCYJNA za 2015 rok SPIS TREŚCI 1 INFORMACJE OGÓLNE O SPÓŁCE... 3 1. Emitent... 3 1. Zarząd... 3 2. Rada Nadzorcza... 3 3. Struktura Akcjonariatu...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY W DNIU 7 MAJA 2012 ROKU w sprawie wyboru Przewodniczącego i Protokolanta Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r.

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r. Projekty uchwał, które mają być przedmiotem Alior Bank S.A. zwołanego na dzień 22 października 2014 r. do pkt 2 porządku obrad Uchwała Nr 1/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

Temat: Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku

Temat: Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 czerwca 2011 roku Raport bieżący nr: 32/2011 Data sporządzenia: 2011-07-27 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji Temat: Sprostowanie omyłki pisarskiej w treści uchwały nr 22 Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki PRÓCHNIK S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

2. W 22 ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu:

2. W 22 ust. 2 dodaje się pkt. 10 w następującym brzmieniu: Stosownie do wymogów art. 402 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd LW Bogdanka S.A. podaje do wiadomości dotychczasowe oraz proponowane brzmienie postanowień Statutu Spółki w ramach pkt. 12 porządku obrad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego.

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego. Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Otwartego Funduszu Emerytalnego Spółka: Bumech SA Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie EC2 S.A. zwołanego na dzień 27 października 2015 r. Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE PORTAL INTERNETOWY www.corp gov.gpw.pl OBOWIĄZKI INFORMACYJNE SPÓŁEK PUBLICZNYCH I ICH AKCJONARIUSZY Agnieszka Gontarek Dział Emitentów w GPW Warszawa, 11 grudnia 2008 r. 2 SPÓŁKA NEWCONNECT SPÓŁKA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny PIK SPÓŁKA AKCYJNA

Dokument Informacyjny PIK SPÓŁKA AKCYJNA Dokument Informacyjny PIK SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Dokument Informacyjny został sporządzony w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tym dokumentem do obrotu w alternatywnym

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY Załącznik Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 3 lipca 2016 r.) DOKUMENT INFORMACYJNY Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Załącznik określa formę, zakres

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 97/2016 z dnia 31.12.2016 r. Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu BUMECH S.A. zwołanym na dzień 31 grudnia 2016 roku Uchwała nr 1 Spółki BUMECH S.A

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA

UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY DASE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY Z DNIA 30 CZERWCA 2015 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wraz z uzasadnieniem Uchwały dotyczące punktów porządku obrad od 1 do 4 dotycząca kwestii formalnych związanych z przebiegiem Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela

Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Spółka: Cyfrowy Polsat S.A. Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne Data walnego zgromadzenia: 17 grudnia 2010 roku Liczba głosów,

Bardziej szczegółowo

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie.

1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ALIOR BANK SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie: wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY

DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY DOKUMENT INFORMACYJNY INVENTI SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W BYDGOSZCZY sporządzony na potrzebę wprowadzenia akcji serii A, E, F do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 17 października 2011 roku

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 17 października 2011 roku Nicolas Games Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny Sporządzony na potrzeby wprowadzenia: - nie więcej niż 31.332.240 Akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,05 zł każda, - nie więcej

Bardziej szczegółowo

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku.

Dniem sporządzenia niniejszego dokumentu informacyjnego jest 16 czerwca 2011 roku. Dokument Informacyjny 1 TAX-NET Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B oraz akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system

Bardziej szczegółowo

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW

Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW Załącznik do raportu bieżącego nr 9/2016: Treść zmian dokonanych w Statucie GPW 1) 4 w dotychczasowym brzmieniu: 4 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 41.972.000 (słownie: czterdzieści jeden milionów dziewięćset

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. Uchwała Nr I/10/12/2015 z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie

1. Wybór Przewodniczącego. 2. Wejście w życie UCHWAŁA nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki e-kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, w oparciu o art. 409 1 KSH, uchwala co

Bardziej szczegółowo

NAVIMOR-INVEST SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY

NAVIMOR-INVEST SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY NAVIMOR-INVEST SPÓŁKA AKCYJNA DOKUMENT INFORMACYJNY sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B oraz C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej

Uchwała Nr [ ] 2. Akcje serii D będą objęte w drodze subskrypcji prywatnej Załącznik numer 1: Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY (UPROSZCZONY) DAMF INWESTYCJE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY UL. NOWOGRODZKIEJ 42, SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII D DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM,

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 26 / Zmiana do 2 projektu uchwały nr 3 zgłoszona podczas NWZ FAMUR SA odbytego w dniu r.

Raport bieżący nr 26 / Zmiana do 2 projektu uchwały nr 3 zgłoszona podczas NWZ FAMUR SA odbytego w dniu r. FAMUR S.A. RB-W 26 2017 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 26 / 2017 Data sporządzenia: 2017-06-05 Skrócona nazwa emitenta FAMUR S.A. Temat Zmiana do 2 projektu uchwały nr 3 zgłoszona podczas

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY (UPROSZCZONY) XSYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI PRZY ULICY JULIANOWSKIEJ 54B, 91-473 ŁÓDŹ SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r.

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień r. Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki EKO EXPORT SA z siedzibą w Bielsku-Białej zwołanym na dzień 21.04.2017 r. UCHWAŁA nr 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA EKO EXPORT S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny. LZMO spółka akcyjna

Dokument Informacyjny. LZMO spółka akcyjna Dokument Informacyjny LZMO spółka akcyjna sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A i B do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pana/-ią. strona " 1 z " 21 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r.

UCHWAŁA nr:../ /2016. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 16 czerwca 2016 r. UCHWAŁA nr:../ /2016 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, w drodze subskrypcji otwartej, poprzez emisję akcji serii L, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, związanej z tym

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia fuzji i przejęd wynikające z przepisów prawa antymonopolowego

Ograniczenia fuzji i przejęd wynikające z przepisów prawa antymonopolowego 27 28 luty 2012 r. Ograniczenia fuzji i przejęd wynikające z przepisów prawa antymonopolowego Aneta Pankowska, radca prawny Kancelaria KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy www.eurofinance.pl Obowiązek zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie.

W pozostałym zakresie projekty Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 16 czerwca 2016 r. nie ulegają zmianie. Zarząd SIMPLE S.A. (dalej "Spółka") informuje, iż w dniu 9 czerwca 2016 roku dokonał, na skutek stanowiska Rady Nadzorczej z dnia 3 czerwca br., zmiany projektów Uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY

DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY DOKUMENT INFORMACYJNY UPROSZCZONY FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie sporządzony na potrzeby wprowadzenia Akcji serii C do obrotu na rynku NewConnect organizowanym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Uchwała nr 1 Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z dnia 17 grudnia 2010 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Cyfrowy Polsat S.A. (,,Spółka )

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. w Gdyni 08 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nordea Bank Polska S.A. z siedzibą w Gdyni z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. w sprawie przyjęcia porządku obrad UCHWAŁA NR 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera Pana/Panią...

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI w dniu 20 listopada 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R.

PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ R. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI GRAVITON CAPITAL S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 08.02.2016 R. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1. Wybór Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r.

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CD Projekt RED S.A. w dniu 16 grudnia 2011 r. Uchwała nr 1 z dnia 16 grudnia 2011 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie:

Uchwała nr /2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Medapp Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Medapp S.A., z siedzibą w Krakowie uchwala, co następuje: Zwyczajne Walne

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych

Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EUROCENT Spółka Akcyjna z dnia 26 czerwca 2015 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Uchwała nr 23 w sprawie przyjęcia zasad programu motywacyjnego dla członków organów Spółki, kadry zarządzającej Spółką oraz kluczowych pracowników i współpracowników Spółki 1 1. W latach 2015-2019 Spółka

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A,

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R.

ANEKS NR 1 Z DNIA 8 KWIETNIA 2011 R. Oferta publiczna od 1 do 1.100.000 akcji zwykłych serii D oraz od 3.300.000 do 8.200.000 akcji zwykłych serii AA o wartości nominalnej 1 zł każda oraz ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT INFORMACYJNY

DOKUMENT INFORMACYJNY DOKUMENT INFORMACYJNY (UPROSZCZONY) NOVAVIS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY BARTYCKIEJ 26, SPORZĄDZONY NA POTRZEBY WPROWADZENIA AKCJI SERII A I B DO OBROTU NA RYNKU NEWCONNECT PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku:

Stawki opłat pobieranych od Członków Rynku: Załącznik Nr 7 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2012 r.) Opłaty w alternatywnym systemie obrotu 1 Niniejszy Załącznik określa wysokość oraz zasady

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

c) Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne.

c) Zarząd może wydać akcje w zamian za wkłady pieniężne. Proponowane zmiany Statutu Spółki: I. Obecne brzmienie 7 Statutu: 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 26.752.842,00 (dwadzieścia sześć milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści dwa)

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny AGROMA Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie sporządzony w celu wprowadzenia akcji na okaziciela serii C do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny system obrotu

Bardziej szczegółowo

1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być

1. Walne Zgromadzenie ustala nowe parametry Programu Motywacyjnego, który ma być Uchwała Nr 03/NWZA/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Travelplanet.pl S.A. z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 14/ZWZA/2008 z dnia 26.06.2008 roku 1. Walne

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 z dnia 16 października 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI. RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI RAJDY 4x4 S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 Spis treści Sprawozdanie Zarzadu Spółki RAJDY 4X4 za 2016 r.... 2 Informacje ogólne o spółce dominującej... 3 Informacje ogólne o spółce

Bardziej szczegółowo

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ŻĄDANIE ZAMIESZCZENIA OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY spółki VENO S.A. z siedzibą w Warszawie ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 27 LUTEGO 2013 ROKU Uchwała nr... w

Bardziej szczegółowo

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Temat: Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Pfleiderer Grajewo S.A. w dniu 22 października 2015 roku Raport bieżący nr 58/2015 Zarząd spółki pod firmą Pfleiderer

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY PRAGMA INKASO S.A. w dniu 6 grudnia 2010 roku Dane Akcjonariusza: Imię i nazwisko/ Nazwa:... Adres:..

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny

Dokument Informacyjny Dokument Informacyjny Organic Farma Zdrowia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie sporządzony w celu wprowadzenia akcji na okaziciela serii G do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako alternatywny

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 z dnia 2015 roku

Uchwała nr 2 z dnia 2015 roku Uchwała nr 1 z dnia 2015 roku wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Katowicach wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią. Uchwała wchodzi w życie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 września 2013 roku BIOTON S.A. ( Spółka ), działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Projekty uchwał. Na podstawie 10 ust. 2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia: Projekty uchwał Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą wybiera na Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

b) (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od do 20000;

b) (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii M1 o kolejnych numerach od do 20000; 2015-12-09 17:40 MIRACULUM SA Rejestracja przez sąd zmiany wysokości i struktury kapitału zakładowego i zmian statutu Spółki Raport bieżący 162/2015 Zarząd spółki Miraculum S.A. ("Spółka") informuje, że

Bardziej szczegółowo

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13.

12. Podjęcie uchwały w przedmiocie powierzenia Panu Jarosławowi Kopeć funkcji Wiceprezesa Zarządu w miejsce funkcji Prezesa Zarządu. 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HURTIMEX SA z siedzibą w Łodzi, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU:

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA TRAVELPLANET.PL S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 15 LIPCA 2013 ROKU: Uchwała nr 01/NWZ/13 z dnia 15 lipca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPTIMUS S.A

PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPTIMUS S.A PROJEKTY UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPTIMUS S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 03 GRUDNIA 2010 ROKU DOTYCZĄCE ZAPROPONOWANYCH NOWYCH PUNKTÓW PORZĄDKU OBRAD Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy

w sprawie wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Uchwała nr w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie przepisu art. 409 1 k.s.h., powołuje na Przewodniczącego Pan -a/-ią. 2. Uchwała wchodzi

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Temat: Zmiana praw z obligacji serii BB Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie ( Spółka ) informuje,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A.

UCHWAŁA NR II/10/12/2015 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA GETIN NOBLE BANKU S.A. UCHWAŁA NR I/10/12/2015 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1. Na podstawie art. 409 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. z 2000 r., nr 94, poz. 1037 ze zm.), [dalej Kodeks spółek

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny HOLLYWOOD Spółka Akcyjna

Dokument Informacyjny HOLLYWOOD Spółka Akcyjna Dokument Informacyjny HOLLYWOOD Spółka Akcyjna Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.:

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA

PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA PLAN POŁĄCZENIA uzgodniony pomiędzy AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA a DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Gdańsk, dnia 31 października 2013 roku PLAN POŁĄCZENIA AITON CALDWELL SPÓŁKA AKCYJNA Z DATERA SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH

TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU TYPY MODELOWYCH STRATEGII INWESTYCYJNYCH W ramach Zarządzania, Towarzystwo oferuje następujące Modelowe Strategie Inwestycyjne: 1. Strategia Obligacji: Cel inwestycyjny: celem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA

PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA PROJEKTY UCHWAŁ ZGŁOSZONE PRZEZ AKCJONARIUSZA w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego poprzez emisję akcji

Bardziej szczegółowo

Autoryzowanym Doradcą jest SZCZESZEK I WSPÓLNICY Sp.K.

Autoryzowanym Doradcą jest SZCZESZEK I WSPÓLNICY Sp.K. GoAdvisers S.A. Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii A, B i C do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Virtual Vision S.A. z siedzibą w Warszawie. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Wybór przewodniczącego Przewodniczącym wybrany zostaje w sprawie przyjęcia porządku obrad 1 Porządek obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie VIRTUAL

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami Za

Uchwała nr 1 została powzięta wszystkimi głosami Za Uchwała nr 1 akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 22 listopada 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 1. Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Walne

Bardziej szczegółowo

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 -

Załączniki Dokument Informacyjny - 121 - - 121 - - 122 - - 123 - - 124 - - 125 - - 126 - - 127 - - 128 - 6.3. Definicje i objaśnienia skrótów Akcje, Akcje Emitenta Autoryzowany Doradca Bank BPS S.A. Giełda, GPW, Giełda Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK: ATAL SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ ATAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sporządzony w dniu 21 marca 2017 r. w Warszawie przez: a) spółkę pod firmą: ATAL Spółka akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU UCHWAŁA NUMER 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OPEN FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Z DNIA 15 MAJA 2017 ROKU w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje

Bardziej szczegółowo