Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne"

Transkrypt

1 SSE (I), rok II, gr. 2 Podstawy prawa cywilnego i handlowego mgr Justyna Białoch Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego SPRZEDAŻ NIEKONSUMENCKA PRZED r. SPRZEDAŻ NIEKONSUMENCKA OD r. SPRZEDAŻ KONSUMENCKA OD r. SPRZEDAŻ KONSUMENCKA PRZED r. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA JAKOŚĆ ŚWIADCZENIA Regulacja prawna Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Kodeks cywilny Odpowiedzialność za niezgodność towaru z umową Ustawa z r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego* POJĘCIE WADY FIZYCZNEJ I PRAWNEJ /NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ Przepisy k.c. regulujące odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji mają zastosowanie wyłącznie do sprzedaży niekonsumenckiej. Wada fizyczna: 1) rzecz ma wadę zmniejszającą jej wartość lub użyteczność ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia rzeczy; 2) rzecz nie ma właściwości, o których istnieniu zapewnił kupującego; 3) rzecz została kupującemu wydana w stanie niezupełnym (art k.c. w brzmieniu dotychczasowym) Wada prawna: 1) rzecz sprzedana stanowi własność Ujednolicenie odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi i gwarancji w zakresie sprzedaży konsumenckiej i niekonsumenckiej. Zniesienie odrębnego reżimu odpowiedzialności za niezgodność towaru z umową w ramach sprzedaży konsumenckiej. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową [art. 556 (1) 1 k.c.]. ujednolicenie pojęcia wady fizycznej i niezgodności towaru z umową. Rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, w szczególności jeżeli (wyliczenie przykładowe, katalog otwarty): 11) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia [art. 556 (1) 1 pkt 1 k.c.]; 22) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór[art. 556 (1) 1 pkt 2 k.c.], z zastrzeżeniem, że w przypadku sprzedaży konsumenckiej na równi z zapewnieniem sprzedawcy traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub jego przedstawiciela, osoby, która wprowadza rzecz do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, oraz osoby, która przez umieszczenie na rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczenia 1 Art. 1 ust. 4 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej wyłącza stosowanie przepisów k.c. dotyczących rękojmi za wady i gwarancji, tj. art k.c. Niezgodność towaru z umową zachodzi, jeśli towar: 1) nie nadaje się do celu do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany; 2) nie posiada właściwości, jakie powinny cechować towar tego rodzaju; 3) gdy indywidualnie uzgodniono właściwości towaru i nie odpowiada on opisowi podanemu przez sprzedawcę lub okazanej próbce lub wzorowi towaru, albo gdy nie nadaje się do celu określonego przy zawarciu umowy;

2 osoby trzeciej; 2) rzecz sprzedana jest obciążona prawem osoby trzeciej; 3) sprzedane prawo nie istnieje (art k.c. w brzmieniu dotychczasowym) odróżniającego przedstawia się jako producent [art. 556 (1) 2 k.c.] WYJĄTEK z art k.c.; 33) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia [art. 556 (1) 1 pkt 3 k.c.]; 44) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym [art. 556 (1) 1 pkt 4 k.c.]; 5) została nieprawidłowo zamontowana i uruchomiona, w sytuacji, gdy czynności te zostały wykonane przez sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy [art. 556 (1) 3] Wada prawna - Art. 556 (3) k.c. rzecz sprzedana stanowi 1) własność osoby trzeciej; 2) jest obciążona prawem osoby trzeciej; 3) korzystanie lub rozporządzanie rzeczą jest ograniczone w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu; 4) sprzedane prawo nie istnieje 4) nie odpowiada oczekiwaniom opartym na publicznych zapewnieniach sprzedawcy lub producenta zawartych w oznakowaniu towaru lub reklamie, z zastrzeżeniem art. 5 w/w ustawy; 5) został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony przez sprzedawcę, albo wg instrukcji otrzymanej od sprzedawcy. Art. 4 i 6 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY Z TYTUŁU RĘKOJMI ZA WADY/NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne: 1) które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego oraz te, które wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy w tej samej chwili (z dotychczasowego brzmienia art. 559 k.c. wynika ogólne domniemanie wadliwości rzeczy); 2) sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne rzeczy, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, a gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone co do gatunku albo rzeczy przyszłe gdy kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy (art i 2 k.c.). Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne: 1) które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili (z nowego brzmienia art. 559 k.c. nie wynika ogólne domniemanie wadliwości rzeczy przedmiotowe domniemanie przewidziane jest wyłącznie w odniesieniu do sprzedaży konsumenckiej); 2) sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne rzeczy, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, a gdy przedmiotem sprzedaży są rzeczy oznaczone co do gatunku albo rzeczy przyszłe gdy kupujący wiedział o wadzie w chwili wydania rzeczy (art i 2 k.c.). Sprzedawca odpowiada za wady fizyczne: 1) które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili (art. 559 k.c.), przy czym do sprzedaży konsumenckiej znajduje zastosowanie art. 556 (2) k.c., przewidujący domniemanie wadliwości rzeczy sprzedanej, gdy wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy konsumentowi; 2) sprzedawca nie odpowiada za wady fizyczne rzeczy, jeżeli kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy. Również w sytuacji, gdy przedmiotem sprzedaży konsumenckiej są rzeczy oznaczone 1) sprzedawca ponosi odp., jeżeli towar jest niezgodny z umową w chwili jego wydania, przy czym jeśli stwierdzenie niezgodności towaru z umową nastąpi przed upływem 6 miesięcy od wydania towaru, domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania (domniemanie niezgodności towaru z umową) - art. 4 ust. 1 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej; 2) sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, gdy kupujący w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć - to samo odnosi się do niezgodności, która wynikła z przyczyny tkwiącej w materiale dostarczonym przez kupującego (art. 7 u. o szczególnych 2

3 TERMINY tylko co do gatunku albo rzeczy mające powstać w przyszłości, sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności tylko wówczas, gdy konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy nie ma więc wpływu na odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi wiedza konsumenta o wadzie w chwili wydania rzeczy sprzedanej, nawet wówczas, gdy przedmiotem sprzedaży jest rzecz oznaczona co do gatunku lub rzecz przyszła. (art zd. 2 k.c. w nowym brzmieniu).. 3) art k.c.- wyłączenie odpowiedzialności wobec konsumenta w sytuacji, gdy rzecz nie ma właściwości wynikających z publicznych zapewnień, jeśli spełnione są warunki określone w tym przepisie (odpowiednik art. 5 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej) Sprzedawca odpowiada za wady prawne, ale może zwolnić się od odpowiedzialności z tytułu rękojmi zwracając kupującemu zapłaconą przez niego sumę pieniężną lub wartość spełnionego świadczenia wraz z odsetkami i kosztami, w sytuacji gdy kupujący uniknął utraty rzeczy albo skutków jej obciążenia prawem osoby trzeciej w warunkach określonych w art. 575 (1) k.c. 1 miesiąc na zawiadomienie sprzedawcy o wadzie fizycznej rzeczy (termin reklamacyjny) Art. 563 k.c. w dotychczasowym brzmieniu (dotyczy tylko wad fizycznych akt staranności): 1) kupujący traci uprawnienia z rękojmi za wady fiz., jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy o wadzie w ciągu 1 m-ca od jej wykrycia, a jeżeli W nowym stanie prawnym akt staranności przewidziany jest tylko w stosunkach między przedsiębiorcami. W myśl art. 563 k.c. (w nowym brzmieniu) przedsiębiorca powinien zbadać rzecz w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i zawiadomić sprzedawcę o wadzie niezwłocznie, a gdy wada wyszła na jaw później niezwłocznie po jej stwierdzeniu, z zastrzeżeniem art. 564 k.c. w nowym brzmieniu. W pozostałych przypadkach, w tym również przy sprzedaży konsumenckiej, żadne akty staranności nie obciążają kupującego. Stwierdzenie wady fizycznej 2 lata/5 lat (okres odpowiedzialności sprzedawcy) 3 warunkach sprzedaży konsumenckiej); 3) sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność towaru z publicznymi zapewnieniami w przypadkach wskazanych w przepisie art. 5 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. 2 miesiące na zawiadomienie sprzedawcy o stwierdzeniu niezgodności (termin reklamacyjny) Konsument traci swoje uprawnienia, jeżeli przed upływem 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sprzedawcy o tej niezgodności (art. 9 ust. 1 u. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej) akt staranności.

4 zbadanie rzeczy jest w danych stosunkach przyjęte, jeżeli nie zawiadomi sprzedawcy w terminie 1 m-ca po upływie czasu, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł ją wykryć; 2) przy sprzedaż między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie (a gdy wada wyszła na jaw później powinien zawiadomić sprzedawcę niezwłocznie po jej wykryciu) Art. 573 k.c. akt staranności obciążający kupującego w przypadku wad prawnych (kupujący, przeciwko któremu osoba trzecia dochodzi roszczeń dotyczących rzeczy sprzedanej, obowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedawcę i wezwać go do wzięcia udziału w sprawie) 1 rok/3 lata Art. 568 i 576 k.c. w dotychczasowym brzmieniu (są to terminy zawite) Uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają: 1) za wady fizyczne po upływie roku od dnia wydania rzeczy; 2) za wady fizyczne budynku po Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości - przed upływem 5 lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu (art k.c. w nowym brzmieniu; zob. też art. 568 (1) k.c.). Wyjątek: art k.c. - upływ terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedawca wadę podstępnie zataił. Termin przedawnienia roszczeń o usunięcie wady lub wymianę rzeczy 1 rok od stwierdzenia wady Wady fizyczne - roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy przedawnia się z upływem roku od stwierdzenia wady, z zastrzeżeniem, że jeśli kupujący jest konsumentem to przedawnienie nie może skończyć się przed upływem 2 lat od wydania rzeczy (a w przypadku nieruchomości przed upływem 5 lat od wydania) art k.c. w nowym brzmieniu Termin zawity na złożenie oświadczenia o odstąpieniu albo obniżeniu ceny 1 rok, ale jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady (art k.c. w nowym brzmieniu) Art. 556 (2) k.c. Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego domniemanie istnienia wady (wyłącznie!) w przypadku sprzedaży konsumenckiej Przy wadach prawnych - do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się przepisy art , z tym że bieg rocznego terminu przedawnienia, o którym mowa w art rozpoczyna się od dnia, w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli kupujący dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek 4 6 miesięczny okres domniemania istnienia niezgodności w chwili wydania towaru Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli towar jest niezgodny z umową w chwili jego wydania. Jeżeli stwierdzenie niezgodności towaru z umową nastąpi przed upływem 6 miesięcy od wydania towaru, domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania (art. 4 ust. 1 w/w ustawy). Domniemanie zgodności towaru z umową art. 4 ust. 2-4 w/w ustawy 2 lata odpowiedzialności sprzedawcy Sprzedawca odpowiada jedynie w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem 2 lat od jego wydania. Termin biegnie na nowo w razie wymiany towaru. Jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą ten termin skrócić, jednakże maksymalnie do jednego roku. (art. 10 ust. 1 w/w ustawy) Wyjątek: gdy sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi kupującego (art. 10 ust. 4 w/w ustawy 1 rok - przedawnienie roszczeń kupującego

5 UPRAWNIENIA KUPUJĄCEGO Z TYTUŁU RĘKOJMI/NIEZGODNOŚ CI TOWARU Z UMOWĄ upływie 3 lat od wydania rzeczy; 3) za wady prawne z upływem roku od chwili, gdy kupujący dowiedział się o wadzie (jeżeli dowiedział się na skutek powództwa os. trzeciej termin biegnie od dnia uprawomocnienia się wyroku). Wyjątek: sprzedawca wadę fizyczną bądź prawną podstępnie zataił wówczas upływ w/w terminów nie wyłącza wykonania uprawnień z rękojmi powództwa osoby trzeciej - od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne. prawo wyboru uprawnienia z rękojmi przez kupującego uprawnienia: 1) obniżenie ceny (w dotychczasowym brzmieniu żądanie obniżenia ceny, czyli roszczenie, zaś w nowym brzmieniu art k.c. złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny wątpliwości co do charakteru prawnego koncepcja uprawnienia kształtującego) 2) odstąpienie od umowy, o ile wada jest istotna (uprawnienie kształtujące) 3) wymiana rzeczy na rzecz wolną od wad (roszczenie) 4) usunięcie wady (roszczenie) Art. 560 i 561 k.c. w dotychczasowym Art. 560, 561, 561 (1) 561 (5), 562, 565 k.c. w nowym brzmieniu brzmieniu Kontruprawnienia sprzedawcy: sprzedawca niezwłocznie rzecz wymieni na wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie (skutek: niemożność realizacji przez kupującego prawa odstąpienia lub obniżenia ceny, przy czym to ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była wymieniana lub naprawiana, chyba że wady są nieistotne) Kontruprawnienia sprzedawcy: sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz na wolną od wad albo wadę usunie (skutek: niemożliwość realizacji przez kupującego prawa odstąpienia lub obniżenia ceny, przy czym to ograniczenie nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniana lub naprawiana albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady jednak, 5 jeżeli kupujący jest konsumentem wybór sprzedawcy co do kontruprawnienia jest ograniczony, bo konsument może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wad żądać wymiany rzeczy 1 rok od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, z zastrzeżeniem, że przedawnienie nie może skończyć się przed upływem 2 lat od wydania towaru kupującemu (art. 10 ust. 2 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej) Przerwanie biegu przedawnienia art. 10 ust. 3 w/w ustawy 2 grupy uprawnień sekwencyjność uprawnień konsumenta (konsument ma możliwość skorzystania z uprawnień z drugiej grupy dopiero po uprzednim wyczerpaniu uprawnień z pierwszej grupy) art. 8 u. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 1) naprawa towaru albo wymiana na nowy Konsument może w pierwszej kolejności żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. 14 dni na ustosunkowanie się przez sprzedawcę do żądania naprawy lub wymiany towaru (bezskuteczny

6 lub odwrotnie, chyba że byłoby to niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem doprowadzenia rzeczy do zgodności z umową zaproponowanym przez sprzedawcę (art i 2 w nowym brzmieniu). Ponadto przy sprzedaży konsumenckiej, jeżeli konsument zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione art. 561 (5) k.c. upływ tego terminu jest równoznaczny z uznaniem zasadności żądania zgłoszonego przez konsumenta art. 8 ust. 3 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej) 2) obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy Jeżeli konsument, z w/w przyczyn, nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby konsumenta na znaczne niedogodności, może on domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Z tym, że konsument nie może odstąpić od umowy, jeśli niezgodność towaru z umową jest nieistotna. ROSZCZENIE SPRZEDAWCY W STOSUNKU DO POPRZEDNICH SPRZEDAWCÓW Odpowiedzialność poprzednich sprzedawców na zasadach ogólnych Art. 576 (1) 576 (4) k.c. przepisy o charakterze semiimperatywnym roszczenie sprzedawcy, który poniósł szkodę w wyniku realizacji względem niego przez konsumenta uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy sprzedanej, przysługujące sprzedawcy względem poprzednich sprzedawców Art. 11 w/w ustawy zakaz wyłączenia lub ograniczenia uprawnień kupującego sprzedawca może dochodzić odszkodowania od któregokolwiek z poprzednich sprzedawców, jeżeli: 1) wskutek jego działania lub zaniechania towar był niezgodny z umową sprzedaży konsumenckiej; 2) sprzedawca zaspokoił roszczenie wynikające z niezgodności towaru z umową Sprzedawca może żądać naprawienia Roszczenie sprzedawcy przedawnia 6

7 poniesionej szkody od tego z poprzednich sprzedawców, wskutek którego działania lub zaniechania rzecz stała się wadliwa albo od poprzedniego sprzedawcy, który wiedząc o wadzie rzeczy, nie poinformował o niej kupującego lub sporządził instrukcję montażu i uruchomienia dołączoną do rzeczy, jeżeli wada powstała na skutek zamontowania i uruchomienia rzeczy przez konsumenta zgodnie z tą instrukcją, w razie spełnienia następujących warunków: 1) rzecz sprzedana nie miała właściwości, które powinna mieć zgodnie ze swoim przeznaczeniem lub zgodnie z publicznie składanymi zapewnieniami lub została wydana w stanie niezupełnym, 2) sprzedawca żądający odszkodowania poniósł koszty w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy przez konsumenta. się z upływem 6 miesięcy (art. 12 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej). Zakres odszkodowania (damnum emergens i lucrum cessans): 1) zwrot wydatków niezbędnych w celu realizacji uprawnień konsumenta; 2) kwota, o którą została obniżona cena rzeczy; 3) utracone korzyści. Termin przedawnienie roszczenia sprzedawcy - 6 miesięcy. Bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się z dniem poniesienia kosztów 7

8 GWARANCJA przez sprzedawcę w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi przez konsumenta, nie później jednak niż w dniu, w którym sprzedawca powinien wykonać swoje obowiązki wobec konsumenta. W razie oddalenia powództwa - bieg terminu przedawnienia w stosunku do wszystkich pozostałych sprzedawców nie może zakończyć się przed upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia oddalającego powództwo art. 576 (2) k.c. Art. 578 k.c. zakres odpowiedzialności z tytułu gwarancji o ile nie zastrzeżono inaczej w gwarancji, gwarant odpowiada tylko za wady powstałe z przyczyn tkwiących w sprzedanej rzeczy Art k.c. w dotychczasowym brzmieniu Art k.c. w dotychczasowym brzmieniu w razie wątpliwości przyjmuje się, że gwarant jest obowiązany do usunięcia wady fizycznej lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad (ściśle określony zakres obowiązków gwaranta). Art k.c. w dotychczasowym brzmieniu termin gwarancji, jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, Ujednolicone zasad w zakresie gwarancji przy sprzedaży konsumenckiej i niekonsumenckiej (art k.c.) Udzielenie gwarancji następuje przez złożenie oświadczenia gwarancyjnego, które określa obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego w przypadku, gdy rzecz sprzedana nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Oświadczenie gwarancyjne może zostać złożone w odrębnej umowie (akcesoryjnej w stosunku do umowy sprzedaży) lub w reklamie art k.c. w nowym brzmieniu Art i 3 k.c. w nowym brzmieniu obowiązki gwaranta zakres obowiązków nie jest ściśle określony i mogą one wykraczać poza zakres odpowiedzialności za wady na podstawie rękojmi. Gwarant może też określić kolejność realizacji tych obowiązków. Art k.c. termin gwarancji i jego bieg art. 581 k.c. jeżeli nie zastrzeżono innego terminu, termin gwarancji wynosi 2 lata licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Art. 577 (1) k.c. treść gwarancji i zasady formułowania oświadczenia gwarancyjnego (uregulowanie oparte na postanowieniach art. 13 ust. 3 i 4 8 Art. 13 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej Udzielenie kupującemu gwarancji następuje przez oświadczenie gwaranta, zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie, odnoszących się do towaru konsumpcyjnego. Treść gwarancji (minimum) - obowiązki gwaranta i uprawnienia kupującego przysługujące w przypadku, gdy właściwość towaru nie odpowiada właściwości wskazanej oświadczeniu. Nie uważa się za gwarancję oświadczenia, które nie kształtuje obowiązków gwaranta. W gwarancji należy umieścić także informacje z art. 13 ust. 4 w/w ustawy.

9 wynosi 1 rok,licząc od dnia, kiedy rzecz została kupującemu wydana. Art. 579 k.c. w dotychczasowym brzmieniu - wykonanie uprawnień wynikających z gwarancji jest niezależne od uprawnień z tytułu rękojmi (nieuregulowana kwestia zawieszenia biegu terminu uprawnień z rękojmi w razie wykonywania przez kupującego uprawnień z gwarancji). Art k.c. w dotychczasowym brzmieniu termin wykonania obowiązków z gwarancji (sprzedawca powinien wykonać w terminie odpowiednim oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca, w którym ją otrzymał do naprawy/wymiany). ustawy o sprzedaży konsumenckiej) uchybienia w zakresie wymogów dot. treści gwarancji nie wpływają na ważność gwarancji i nie pozbawia kupującego wynikających z niej uprawnień. Art. 577 (2) k.c. uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku (dokument gwarancyjny) zasadniczo nie ma więc sprzedawca obowiązku wydania dokumentu gwarancyjnego Art. 577 (3) wydanie gwarancji z rzeczą sprzedaną oraz sprawdzenie zgodności znajdujących się na rzeczy oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na rzeczy zabezpieczeń Art. 579 k.c. w nowym brzmieniu utrzymuje niezależność uprawnień z tytułu rękojmi i uprawnień z tytułu gwarancji, jednocześnie regulując kwestię zawieszenia biegu terminu uprawnień z rękojmi w razie skorzystania przez kupującego z uprawnień z tytułu gwarancji. Art k.c. w nowym brzmieniu termin wykonania obowiązków z gwarancji (termin określony w treści oświadczenia gwarancyjnego, a gdy go nie określono - niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia dostarczenia rzeczy przez uprawnionego z gwarancji, oraz dostarczyć mu rzecz na swój koszt do miejsca, w którym ją otrzymał do naprawy/wymiany) Obowiązek wydania przez sprzedawcę dokumentu gwarancyjnego wraz z towarem tylko w sytuacji, gdy gwarantem jest sprzedawca. Sprzedawca powinien sprawdzić zgodność znajdujących się na towarze oznaczeń z danymi zawartymi w dokumencie gwarancyjnym oraz stan plomb i innych umieszczonych na towarze zabezpieczeń. Uchybienia w zakresie wymogów dot. treści i wydania gwarancji nie wpływają na ważność gwarancji i nie pozbawia kupującego wynikających z niej uprawnień. *Ustawa z dnia r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego oraz ustawa z dnia r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny tracą moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Jednakże w myśl art. 51 ustawy o prawach konsumenta, do umów zawartych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, tj. przed r. zastosowanie znajdują przepisy dotychczasowe, czyli m.in. ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Natomiast umowy zawarte po 25 grudnia 2014 r. będą podlegały nowym przepisom. W rezultacie przez pierwsze 2 lata obowiązywania ustawy o prawach konsumenta będą współistniały dwa reżimy prawne w zakresie sprzedaży konsumenckiej. To oznacza, że w ramach odpowiedzialności za jakość świadczenia, sprzedawcy będą odpowiadać z tytułu niezgodności towaru z umową w odniesieniu do umów sprzedaży konsumenckiej zawartych przed r. (w razie przerwania biegu przedawnienia nawet dłużej niż przez 2 lata), zaś sprzedawcy, którzy zawarli umowy z konsumentami po wejściu w życie ustawy o prawach konsumenta będą odpowiadali w ramach rękojmi za wady. 9

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121)

Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta - Przepisy zmieniające Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121) Art. 556. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego

Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego Załącznik nr 3 do REGULAMINU SKLEPU INTERNETOWEGO www.fraternity.pl Wyciąg z przepisów kodeksu cywilnego DZIAŁ II Rękojmia za wady Art. 556. (13) Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALN OŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALN OŚCI SPRZEDAWCY z t Z tytułu niezgodności

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego. w zakresie umów sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami. 3 grudnia 2014 r.

Nowelizacja Kodeksu Cywilnego. w zakresie umów sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami. 3 grudnia 2014 r. Nowelizacja Kodeksu Cywilnego w zakresie umów sprzedaży pomiędzy przedsiębiorcami 3 grudnia 2014 r. 30 maja 2014 r. Sejm uchwalił ustawę nowelizującą Kodeks cywilny. Nowelizacja ta ma bardzo szeroki zakres.

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALN OŚCI SPRZEDAWCY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 110/234

Kancelaria Sejmu s. 110/234 Kancelaria Sejmu s. 110/234 Art. 554. Roszczenia z tytułu sprzedaży dokonanej w zakresie działalności przedsiębiorstwa sprzedawcy, roszczenia rzemieślników z takiego tytułu oraz roszczenia prowadzących

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 2. PODSTAWA REKLAMACJI 3. z tytułu niezgodności towaru z umową 4. z tytułu rękojmi 5. DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 6. dotyczy Umów Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY dotyczy Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJAPRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJAPRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJAPRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY dotyczy Umów Sprzedaży zawartych dotyczy

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ? Katarzyna du Vall

JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ? Katarzyna du Vall JAK ZŁOŻYĆ REKLAMACJĘ? Katarzyna du Vall ODPOWIEDZIALNOŚĆ GWARANTA A ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY PODSTAWOWE AKTY PRAWNE: Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 2. PODSTAWA REKLAMACJI 3. z tytułu niezgodności towaru z umową 4. z tytułu rękojmi 5. DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 6. dotyczy Umów Sprzedaży zawartych

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY z tytułu niezgodności towaru z umową dotyczy Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY Z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI.

USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA. Tytuł XI. Dz.U.1964.16.93 2012.04.28 zm. Dz.U.2011.230.1370 USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY 1) (Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r.) KSIĘGA TRZECIA ZOBOWIĄZANIA [ ] Tytuł XI. SPRZEDAŻ [ ] DZIAŁ II. RĘKOJMIA

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA Z TYTUŁU RĘKOJMI

GWARANCJA Z TYTUŁU RĘKOJMI GWARANCJA Z TYTUŁU RĘKOJMI dotyczy Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Umowa sprzedaży oprac. Tomasz A. Winiarczyk Umowa sprzedaży oprac. Tomasz A. Winiarczyk Art. 535 Kodeksu cywilnego: Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu rękojmi dotyczy Umów

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Rozdział 1 Sprzedaż konsumencka

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Rozdział 1 Sprzedaż konsumencka Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY z tytułu niezgodności towaru z umową

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY z tytułu niezgodności towaru z umową REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

NOTATKA Z WARSZTATÓW Z DNIA r. Sprzedaż koni w świetle prawa zagadnienia praktyczne

NOTATKA Z WARSZTATÓW Z DNIA r. Sprzedaż koni w świetle prawa zagadnienia praktyczne 1 Sz. P. Anna Cuber Polski Związek Hodowców Koni NOTATKA Z WARSZTATÓW Z DNIA 1.10.2016 r. Sprzedaż koni w świetle prawa zagadnienia praktyczne PRZEPISY PRAWA I PODSTAWOWE POJĘCIA PRAWNE Źródłem wiedzy

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r. Dz.U.2002.141.1176 2011.05.16 zm. Dz.U.2011.80.432 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z dnia 5 września 2002 r.) Rozdział

Bardziej szczegółowo

ZAWIADOMIENIE O WADACH TOWARU Z ŻĄDANIEM JEGO WYMIANY

ZAWIADOMIENIE O WADACH TOWARU Z ŻĄDANIEM JEGO WYMIANY WZÓR NR 88 OŚWIADCZENIE KONSUMENTA STANOWIĄCE ZAWIADOMIENIE O WADACH FIZYCZNYCH TOWARU I ŻĄDANIE WYMIANY TOWARU Wanda Miła Wałbrzych, 2 lutego 2009 r. zam. w Wałbrzychu, ul. Pocztowa 22 m. 8 Sz. P. Edward

Bardziej szczegółowo

Aktualne zmiany w Prawie Cywilnym dotyczące odpowiedzialności za jakość towarów i usług

Aktualne zmiany w Prawie Cywilnym dotyczące odpowiedzialności za jakość towarów i usług Aktualne zmiany w Prawie Cywilnym dotyczące odpowiedzialności za jakość towarów i usług Konsekwencja zmian w prawie konsumenckim dla przedsiębiorców działających w branży budowlanej Adwokat Małgorzata

Bardziej szczegółowo

1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 1. REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY 2. PODSTAWA 3. Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI TOWARU Z UMOWĄ REKLAMACJI 4. Z TYTUŁU RĘKOJMI 5. DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY 8. PODSTAWA PRAWNA 11. PODSTAW

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA TOWARU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PRZED I PO 25 GRUDNIA 2014 ROKU z tytułu niezgodności towaru z umową

REKLAMACJA TOWARU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PRZED I PO 25 GRUDNIA 2014 ROKU z tytułu niezgodności towaru z umową PODSTAWA REKLAMACJI REKLAMACJA TOWARU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PRZED I PO 25 GRUDNIA 2014 ROKU z tytułu niezgodności towaru z umową z tytułu rękojmi DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Przewidziane przez prawo zasady odpowiedzialności Dewelopera / Sprzedawcy za jakość świadczenia i procedura reklamacyjna

Załącznik nr 4 Przewidziane przez prawo zasady odpowiedzialności Dewelopera / Sprzedawcy za jakość świadczenia i procedura reklamacyjna I. Przewidziane przez prawo zasady odpowiedzialności (wyciąg z ustawy kodeks cywilny) Dział II. Rękojmia za wady Art. 556. [Wady rzeczy] Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) Rozdział 1 Sprzedaż konsumencka

USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) Rozdział 1 Sprzedaż konsumencka Kancelaria Sejmu s. 1/6 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) Rozdział 1 Sprzedaż konsumencka Opracowano na podstawie: Dz.

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRZEDAWCY z tytułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

1. 1. Reklamacja - wymiana towaru

1. 1. Reklamacja - wymiana towaru ul. B. Prusa 19 lok. 4, 05-800 Pruszków Tel. 22 425 95 90 - Fax 22 425 95 91 apolonia@apolonia.com.pl - www.apolonia.com.pl 1. 1. Reklamacja - wymiana towaru Do: APOLONIA BOŻENA SKAUT ul. B. Prusa 19 lok.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. 1)

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. 1) Dz.U.02.141.1176 2004-05-01 zm. Dz.U.2004.96.959 art. 76 2009-08-21 zm. Dz.U.2009.115.960 art. 1 2011-03-03 zm. Dz.U.2011.34.169 art. 1 2011-05-16 zm. Dz.U.2011.80.432 art. 77 USTAWA z dnia 27 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Ochrona praw konsumenta Prezentacja 1. Agnieszka Regiec

Ochrona praw konsumenta Prezentacja 1. Agnieszka Regiec Ochrona praw konsumenta Prezentacja 1 Agnieszka Regiec Konsument Kodeks cywilny Art. 22 1 Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY Spis treści: I Podstawa reklamacji: z tytułu niezgodności towaru z umową 1. Data zawarcia umowy sprzedaży 2. Podstawa prawna 3. Podstawowe przesłanki

Bardziej szczegółowo

Reklamacje dokonywane przez konsumentów.

Reklamacje dokonywane przez konsumentów. Reklamacje dokonywane przez konsumentów. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Tam

Bardziej szczegółowo

Zasady odpowiedzialności przy umowie wdrożeniowej. Prowadzenie: r.pr. Jakub Cebula oraz dr Jakub Kabza

Zasady odpowiedzialności przy umowie wdrożeniowej. Prowadzenie: r.pr. Jakub Cebula oraz dr Jakub Kabza Zasady odpowiedzialności przy umowie wdrożeniowej Prowadzenie: r.pr. Jakub Cebula oraz dr Jakub Kabza Wynagrodzenie - modele Modele wynagrodzenia w umowach wdrożeniowych: Fixed price - z góry określona

Bardziej szczegółowo

Ochrona konsumenta Prezentacja 1. Agnieszka Regiec

Ochrona konsumenta Prezentacja 1. Agnieszka Regiec Ochrona konsumenta Prezentacja 1 Agnieszka Regiec Akty prawne Ustawa Kodeks cywilny Ustawa Kodeks postępowania cywilnego Ustawa o usługach turystycznych Ustawa prawo przewozowe Ustawa prawo lotnicze Ustawa

Bardziej szczegółowo

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kreatywnedzieci.com.pl,

- w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@kreatywnedzieci.com.pl, Reklamacja towaru Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa,

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji McAlpine

Warunki gwarancji McAlpine Warunki gwarancji McAlpine 1 Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie zasad odpowiedzialności oraz zgłaszania i rozpatrywania przez McAlpine Polska Krysiak Sp. j. (dalej: McAlpine) reklamacji z

Bardziej szczegółowo

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY

REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA REKLAMACJI DATA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY REKLAMACJA PRODUKTU PRZEZ KONSUMENTA NA PODSTAWIE USTAWY PODSTAWA PRAWNA PODSTAWOWE PRZESŁANKI ODPOWIEDZIALN OŚCI SPRZEDAWCY z t z tułu niezgodności towaru

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi

Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi Powiatowy Rzecznik Konsumentów radzi W poradniku: Co należy wiedzieć przy zawarciu umowy sprzedaży, dostawy, o dzieło, komisu, czyli SPRZEDAŻ KONSUMECKA Jakie rodzaje sprzedaży konsumenckiej sprzedawca

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Sejmu s. 105/232

Kancelaria Sejmu s. 105/232 Kancelaria Sejmu s. 105/232 Art. 534. Uznania czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzycieli za bezskuteczną nie można żądać po upływie lat pięciu od daty tej czynności. TYTUŁ XI Sprzedaż DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KONSUMENCKA - OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA UMÓW ZAWIERANYCH POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ

INFORMACJA KONSUMENCKA - OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA UMÓW ZAWIERANYCH POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ INFORMACJA KONSUMENCKA - OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DLA UMÓW ZAWIERANYCH POZA LOKALEM PRZEDSIĘBIORSTWA LUB NA ODLEGŁOŚĆ I. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ Z KUPUJĄCYM Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest: osobiście

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. [wyciąg] Stan prawny 16 maja 2011 r. Rozdział 1 Sprzedaż konsumencka Art. 1. 1. Ustawę

Bardziej szczegółowo

Ustawa o prawach konsumenta. - praktyczne konsekwencje dla przedsiębiorców. 17 grudnia 2014 r.

Ustawa o prawach konsumenta. - praktyczne konsekwencje dla przedsiębiorców. 17 grudnia 2014 r. Ustawa o prawach konsumenta - praktyczne konsekwencje dla przedsiębiorców 17 grudnia 2014 r. 30 maja 2014 r. Sejm uchwalił Ustawę o prawach konsumenta. Uchyla ona dotychczasowe ustawy konsumenckie, nowelizuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) Rozdział 1. Sprzedaż konsumencka

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) Rozdział 1. Sprzedaż konsumencka Dziennik Ustaw rok 2002 nr 141 poz. 1176 wersja obowiązująca od 2011-05-16 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 1) (ostatnia

Bardziej szczegółowo

świadomy konsument Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

świadomy konsument Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Senior nr 1/2015 świadomy konsument Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego Czy znasz kogoś, kto by nie dokonywał zakupów, nie korzystał z własnego telefonu, nie był odbiorcą

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (druk nr 632)

Materiał porównawczy. do ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta. (druk nr 632) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o prawach konsumenta (druk nr 632) USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. KODEKS CYWILNY (Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Ważne terminy w prawie konsumenckim

Ważne terminy w prawie konsumenckim Ważne terminy w prawie konsumenckim Termin Przepis Akt prawny Znaczenie Sprzedaż konsumencka (dla towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 r.) 14 dni Art.561 5 Brak terminu (z ostrożności najlepiej jak najszybciej)

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Gliwicach

Urząd Miejski w Gliwicach Dwa sposoby reklamowania - wybór należy do konsumenta JEDEN TOWAR A DWA REŻIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI: ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY I GWARANTA Konsument kupując jakikolwiek towar (rzecz ruchomą) na rynku otrzymując

Bardziej szczegółowo

Obowiązki i uprawnienia e-sprzedawcy w zakresie zwrotów i reklamacji konsumenckich. RzetelnyRegulamin.pl 24 listopada 2015 r.

Obowiązki i uprawnienia e-sprzedawcy w zakresie zwrotów i reklamacji konsumenckich. RzetelnyRegulamin.pl 24 listopada 2015 r. Obowiązki i uprawnienia e-sprzedawcy w zakresie zwrotów i reklamacji konsumenckich RzetelnyRegulamin.pl 24 listopada 2015 r. Odstąpienie od umowy Terminy i koszty Wyjątki Reklamacje Rękojmia vs gwarancja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W REGULAMINE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWEJ USTAWY KONSUMENCKIEJ 25 GRUDNIA.

INFORMACJA O ZMIANACH W REGULAMINE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWEJ USTAWY KONSUMENCKIEJ 25 GRUDNIA. INFORMACJA O ZMIANACH W REGULAMINE W ZWIĄZKU Z WEJŚCIEM W ŻYCIE NOWEJ USTAWY KONSUMENCKIEJ 25 GRUDNIA. ZMIANY DOTYCZĄ W SZCZEGÓLNOŚCI KWESTII REKLAMACJI ORAZ ODSTAPIENIA OD UMOWY. ZMIANY W NOWYM REGULAMINIE

Bardziej szczegółowo

głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera i kraju pochodzenia towaru.

głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera i kraju pochodzenia towaru. Co każdy konsument wiedzieć powinien? Sprzedaż konsumencka. Prawo chroni szczególnie konsumenta indywidualnego, który jest zbyt słaby, aby przeciwstawić się będącym w przewadze ekonomicznej przedsiębiorcom

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca MASTERPART Grzegorz Janusz z siedzibą w Warszawie przy ulicy Ostroroga 10 wpisana do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Stołecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca Lwy Północy S.C. ul. Wielkie Młyny 16/8 80-49 Gdańsk, wpisany do rejestru przedsiębiorców. Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy,

Bardziej szczegółowo

Ważne terminy w prawie konsumenckim (stan prawny na 18 luty 2016 r.)

Ważne terminy w prawie konsumenckim (stan prawny na 18 luty 2016 r.) Ważne terminy w prawie konsumenckim (stan prawny na 18 luty 2016 r.) Termin Przepis Akt prawny Znaczenie Sprzedaż konsumencka (dla towarów zakupionych po 25 grudnia 2014 r.) 14 dni Art.561 5 Czas jaki

Bardziej szczegółowo

Kompendium praw konsumenta

Kompendium praw konsumenta Kompendium praw konsumenta najczęściej zadawane pytania Bochnia 2015 Strona 1 z 8 Uwaga! Opracowanie uwzględnia stan prawny wynikający z ustawy o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. (Dz. U. poz. 827).

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI. Czym się charakteryzuje umowa sprzedaży?

UMOWA SPRZEDAŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI. Czym się charakteryzuje umowa sprzedaży? Diana Krawczyk, Dariusz Jakubski Recenzja: dr Grzegorz Trojanowski UMOWA SPRZEDAŻY ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU RĘKOJMI I GWARANCJI. Czym się charakteryzuje umowa sprzedaży?

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA KUPUJĄCEGO

INFORMACJA DLA KUPUJĄCEGO INFORMACJA DLA KUPUJĄCEGO I. Informacje ogólne 1. Niniejsza informacja przeznaczona jest wyłącznie dla Kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22¹ kodeksu cywilnego. 2. Sprzedającym jest: SALON

Bardziej szczegółowo

Co zrobić gdy produkt okazał się wadliwy?

Co zrobić gdy produkt okazał się wadliwy? Co zrobić gdy produkt okazał się wadliwy? Należy złożyć reklamację u sprzedawcy to on zawsze odpowiada za towar, który wydał konsumentowi. Gdy do produktu został dołączony ważny dokument gwarancyjny, dokonujemy

Bardziej szczegółowo

PRAWA KONSUMENCKIE - 2014 - SOLUTIONIS Kancelaria Prawna

PRAWA KONSUMENCKIE - 2014 - SOLUTIONIS Kancelaria Prawna PRAWA KONSUMENCKIE - 2014 - SOLUTIONIS Kancelaria Prawna USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA Od dnia 24 grudnia 2014 r. zacznie obowiązywać nowa ustawa o prawach konsumenta. Ustawa ta zasadniczo modyfikuje prawo

Bardziej szczegółowo

Prawa konsumenta w praktyce

Prawa konsumenta w praktyce Prawa konsumenta w praktyce III Kongres Serwisów AGD Krzysztof Lehmann krzysztof.lehmann@konsumentwsieci.pl Mszczonów, 17.09.2015 r. Czas na zmiany. 25 grudnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 maja

Bardziej szczegółowo

Prawa konsumenta w Internecie

Prawa konsumenta w Internecie W T Y M N U M E R Z E : Prawa konsumenta w Internecie Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej 2 Newsletter nr 13 marzec 2014 Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową Procedura reklamacyjna

Bardziej szczegółowo

Czy istnieje możliwość reklamowania towaru przecenionego?

Czy istnieje możliwość reklamowania towaru przecenionego? 1 Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi. a. Umowa sprzedaży/umowa o dzieło Czy możliwy jest zwrot towaru pełnowartościowego? W obowiązującym stanie prawnym brak jest przepisów nakładających na przedsiębiorcę

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży oprac. Tomasz A. Winiarczyk

Umowa sprzedaży oprac. Tomasz A. Winiarczyk Umowa sprzedaży oprac. Tomasz A. Winiarczyk Art. 535 Kodeksu cywilnego: Przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

TABELA ZBIEŻNOŚCI. Projekt ustawy o prawach konsumenta. Art. 44 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta (art. 22 1 kc)

TABELA ZBIEŻNOŚCI. Projekt ustawy o prawach konsumenta. Art. 44 pkt 1) ustawy o prawach konsumenta (art. 22 1 kc) ABELA ZBIEŻOŚCI YUŁ PROJEKU: YUŁ WDRAŻAEGO AKU PRAWEGO / WDRAŻAYCH AKÓW PRAWYCH 1) : Projekt ustawy o prawach konsumenta Dyrektywa 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny

USTAWA z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 1996 Nr 114 poz. 542 USTAWA z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny Art. 1. W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93,

Bardziej szczegółowo

Uwagi do ustawy o prawach konsumenta. (druk nr 632)

Uwagi do ustawy o prawach konsumenta. (druk nr 632) Warszawa, 20 maja 2014 r. Uwagi do ustawy o prawach konsumenta (druk nr 632) 1) Art. 2 pkt 4 ustawy zawiera definicję trwałego nośnika. Jest to przeniesienie brzmienia definicji z dyrektywy w sprawie praw

Bardziej szczegółowo

Zgłoszenie reklamacyjne

Zgłoszenie reklamacyjne Zgłoszenie reklamacyjne Informacje ogólne Reklamacja, czyli zakwestionowanie zakupu Składanie w sklepie reklamacji, w ramach sprzedaŝy konsumenckiej (czyli takiej, gdy nabywamy rzecz na własny uŝytek,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO. I. Podstawowe pojęcia REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Podstawowe pojęcia Sprzedawca FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA NATALIA CIAPKA Bystra 8 lok.5 34-371 Ujsoły REGON: 241654657 Sklep - serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny

Bardziej szczegółowo

Gwarancja a rękojmia. Właściciel: SP Data wydruku: 2016-04-21. Zaakceptował: SP Status: zaakceptowany

Gwarancja a rękojmia. Właściciel: SP Data wydruku: 2016-04-21. Zaakceptował: SP Status: zaakceptowany 1. Niezgodność towaru z umową Sprzedawca odpowiada wobec kupującego (konsumenta), jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową i jednocześnie niezgodność ta istniała w chwili wydania towaru. W przypadku

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie kupić konia. Umowy kupna i sprzedaży koni w świetle prawa. Elżbieta Liberda Witam serdecznie

Jak bezpiecznie kupić konia. Umowy kupna i sprzedaży koni w świetle prawa. Elżbieta Liberda Witam serdecznie Jak bezpiecznie kupić konia. Umowy kupna i sprzedaży koni w świetle prawa. Elżbieta Liberda Witam serdecznie Koń w świetle prawa : zwierzęta, choć nie są rzeczami ( ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO W DOMENIE. http://allegro.pl/my_page.php?uid=21229525 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO W DOMENIE. http://allegro.pl/my_page.php?uid=21229525 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO DZIAŁAJĄCEGO W DOMENIE http://allegro.pl/my_page.php?uid=21229525 obowiązujący dla zamówień złożonych od dnia 25 grudnia 2014 roku włącznie 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY Prawo odstąpienia od umowy Kupując jako Konsumenci (osoby fizyczne wykonujące czynność z przedsiębiorcą niezwiązaną

Bardziej szczegółowo

Europejskie Wykłady Otwarte

Europejskie Wykłady Otwarte Europejskie Wykłady Otwarte Nowe przepisy prawa konsumenckiego - lepsza pozycja konsumenta na rynku? Warszawa, 20 listopada 2014 Treść wykładu 2 Aktualna sytuacja na rynku konsumenckim Co sie zmieni dla

Bardziej szczegółowo

Między rękojmią a gwarancją praktyczne porady jak skutecznie reklamować. Europe Direct Warszawa 17 marca 2016 r.

Między rękojmią a gwarancją praktyczne porady jak skutecznie reklamować. Europe Direct Warszawa 17 marca 2016 r. Między rękojmią a gwarancją praktyczne porady jak skutecznie reklamować Europe Direct Warszawa 17 marca 2016 r. Plan wykładu: 1. Podstawa prawna. 2. Omówienie kluczowych pojęć. 3. Cechy charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro.

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. 1. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. 1. Postanowienia wstępne 2. Opis produktów

Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. 1. Postanowienia wstępne 2. Opis produktów Regulamin świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy handlowej Allegro. 1. Postanowienia wstępne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem platformy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Firmy 79th Element sp. z o. o.

Regulamin Firmy 79th Element sp. z o. o. Regulamin Firmy 79th Element sp. z o. o. 1. Postanowienia ogólne Serwis internetowy działający pod adresem www.zlotagotowka.pl, prowadzony jest przez Firmę 79th Element sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

RĘKOJMIA JAK REKLAMOWAĆ?

RĘKOJMIA JAK REKLAMOWAĆ? RĘKOJMIA JAK REKLAMOWAĆ? Warszawa 2014 Kupując od przedsiębiorcy towar, zawierasz z nim umowę. Jeśli jej celem jest zaspokojenie wyłącznie Twoich prywatnych potrzeb, to jesteś konsumentem. Przysługują

Bardziej szczegółowo

Przed dokonaniem zakupu prosimy zapoznać się z poniższym regulaminem. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę:

Przed dokonaniem zakupu prosimy zapoznać się z poniższym regulaminem. Sklep internetowy  prowadzony jest przez firmę: Przed dokonaniem zakupu prosimy zapoznać się z poniższym regulaminem. Sklep internetowy www.sklep.abistablice.pl prowadzony jest przez firmę: Abis Tablice Piotr Guzek, ul. Tadeusza Śliwiaka 53, 30-798

Bardziej szczegółowo