Informacja o zbiórce odpadów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o zbiórce odpadów"

Transkrypt

1

2 Informacja o zbiórce odpadów Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że ogólnodostępne pojemniki do gromadzenia surowców wtórnych zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulicy Andriollego z ulicą Pułaskiego zostały usunięte z dniem 22 września 2014 r. W związku z tym przypominamy, że odpady opakowaniowe ze szkła, papieru i tworzyw sztucznych można przekazywać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Samorządowej 42/44 na terenie firmy Remondis sp. z o.o. w każdą sobotę od godziny 9 do 20 i w niedzielę w godzinach 9 18 (z wyjątkiem świąt). Weekendowy PSZOK ma pomóc mieszkańcom w efektywnym porządkowaniu swych posesji także z większych gabarytowo odpadów, takich jak pozostałości poremontowych, starych mebli itp. Mieszkańcy Otwocka będą tu mogli dostarczać następujące selektywnie zebrane odpady: gruz pochodzący z drobnych remontów i napraw prowadzonych samodzielnie do 150 kg/miesiąc, rozebraną stolarkę okienną, opony pochodzące z samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, odpady wielkogabarytowe (szafy, regały, stoły, kanapy, łóżka, krzesła, fotele itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, surowce wtórne (papier i tektura, metal, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, szkło). Przyjęcie od mieszkańca ww. odpadów nastąpi po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego zameldowanie na terenie Otwocka lub dowodu uiszczania na rzecz Miasta Otwocka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proces przeciwko firmie Dorex Wieloletnie wysiłki Miasta Otwocka przynoszą efekty. Sąd Okręgowy w Warszawie 1 października planował ogłoszenie wyroku w sprawie o odebranie firmie Dorex prawa użytkowania wieczystego. W połowie września prokuratura poinformowała o wszczęciu śledztwa również w sprawie tej firmy. W dniu 17 września 2014 r. odbyło się posiedzenie Sądu Okręgowego w Warszawie, który rozpatruje powództwo Miasta Otwocka przeciwko firmie Dorex Sp. z o.o. Sąd odrzucił wnioski dowodowe pozwanej firmy Dorex pomimo ponownego niestawienia się przedstawiciela firmy. Jednocześnie Sąd poinformował o tym, że ogłoszenie wyroku w tej sprawie nastąpi w dniu 1 października br. W środę, 1 października br., o godzinie miała odbyć się publikacja wyroku w sprawie o rozwiązanie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (nieruchomości w centrum Otwocka), na której została zaczęta i nigdy nie zakończona inwestycja Doreksu. Niestety Pan Baranowski w ostatnim momencie przed ogłoszeniem wyroku po godzinie 14, złożył wniosek o wyłączenie sędziego ze sprawy, co uniemożliwiło publikację wyroku. Tego typu postępowanie wraz z niezłożeniem załącznika do protokołu (zgodnie z zobowiązaniem nałożonym przez Sąd) wskazuje ewidentnie na fakt, że strona pozwana ma świadomość nieuchronności wyroku, a nie mając merytorycznych argumentów gra tylko na zwłokę, torpedując prawidłowe jego wydanie i utrudniając po raz kolejny zakończenie sprawy. Już w grudniu 2010 roku Gmina Otwock skierowała przeciwko spółce Dorex pozew sądowy o odebranie prawa użytkowania wieczystego. Na skutek obstrukcji procesowej, czyli umyślnego utrudniana przebiegu procesu przez byłego prezesa firmy Dorex Sp. z o.o. Zbigniewa Baranowskiego poprzez takie zachowania, jak: składanie rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa tuż przed terminem rozprawy, niestawienie się na termin rozprawy jako świadek, zmiany siedziby Dorexu skutkującej zmianami właściwości sądów, a teraz złożenie wniosku o wyłączenie sędziego ze sprawy w ostatnim momencie przed ogłoszeniem wyroku sprawia, że proces ma szansę na zakończenie dopiero w najbliższym okresie, oddalonym jednak o czas wynikający z procedury rozpatrywania wniosku. Przypominając: poprzednie władze gminy w styczniu 2006 roku w wyniku przetargu przekazały spółce Dorex prawo do użytkowania wieczystego sześciu działek (o pow mkw) w centrum Otwocka. Na tym gruncie i gruncie Skarbu Państwa (działka o pow mkw) Dorex miał wybudować centrum handlowo usługowe z kinem i gastronomią. Pomimo przesunięcia terminu nieomalże o dwa lata i wsparcia dla inwestora, inwestycja nigdy nie została zrealizowana. Martwi mnie ponowne obstrukcyjne zachowanie Pana Baranowskiego. Cieszę się jednak, że nasze wieloletnie wysiłki i determinacja mimo wszystko przynoszą efekty. Zdaję sobie sprawę, że to jeszcze nie koniec, ale sprawa nabrała wreszcie oczekiwanego tempa i uda nam się wkrótce odebrać nasz grunt, pomimo ciągłych uników pozwanego powiedział Zbigniew Szczepaniak, Prezydent Otwocka. Jednocześnie na skutek zawiadomienia pełnomocnika Miasta złożonego w lipcu br. Prokuratura Okręgowa w Otwocku rozpoczęła śledztwo w sprawie firmy Dorex. Prokuratura bada możliwość popełnienia przestępstwa przez firmę Dorex Sp. z o.o. polegającego na udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli poprzez przeniesienie części majątku oraz nieogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa. Wiemy, że odzyskamy swoją własność. Prawo jest po naszej stronie. Zależy nam jednak na czasie, bo chcemy, żeby ten teren został wreszcie wykorzystany w celu służącym Miastu i jego mieszkańcom podsumował prezydent Zbigniew Szczepaniak. O procesie Miasto Otwock Dorex w Kurierze Mazowieckim TVP Regionalna, pod adresem internetowym

3 Spotkania informacyjne z mieszkańcami Zakończyła się seria spotkań informacyjnych na temat przyjętego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Otwocka Prezydent Zbigniew Szczepaniak przy wsparciu Naczelniczki Wydziału Planowania Przestrzennego Elżbiety Salamończyk odbył pięć spotkań na temat przyjętego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Otwocka. Na spotkaniach obecnych było łącznie kilkaset osób. Praca nad uchwaleniem znowelizowanego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Otwocka zajęła trzy kadencje Rady Miasta, prawie 10 lat pracy, 31 posiedzeń Komisji Urbanistycznej i Ochrony Środowiska, 13 godzin obrad sesji Rady Miasta. Dokument wzbudzał ogromne zainteresowanie mieszkańców Otwocka, co skutkowało złożeniem bardzo dużej liczby uwag i wniosków. Razem rozpatrzonych zostało 900 pisemnych uwag, w większości wielopunktowych. Złożenie studium jest wielkim osiągnięciem, gdyż porządkuje przestrzennie teren miasta Otwocka. Układ przestrzenny Otwocka został w nim podzielony ze względu na strefy o różnej intensywności i wysokości zabudowy: strefa ścisłego centrum ( city ), strefa śródmiejska, strefa miejska, strefa podmiejska, strefa przyrodnicza. Studium to bardzo ważny i potrzebny podstawowy dokument do działań planistycznych, wyznaczający kierunki, w jakich nastąpi rozwój miasta. Dla mieszkańców oznacza on informację gdzie budować swój dom, gdzie i jaką zakładać działalność gospodarczą, gdzie znajdą się skrzyżowania ważnych ulic, których dzisiaj jeszcze nie ma. To na jego podstawie tworzone będą szczegółowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jak czytamy w samym dokumencie. Studium pokazuje możliwości perspektywy rozwoju przestrzennego miasta na najbliższe lata. Mieszkańcy obecni na spotkaniach zadawali wiele szczegółowych pytań dotyczących najczęściej kwestii ich najbliższego miejsca zamieszkania oraz głównych propozycji dla całego miasta. Zebranych interesowały tematy związane z infrastrukturą drogową, jak też nowymi terenami zabudowy usługowo-produkcyjnej umożliwiającymi rozwój działalności gospodarczej i zapewniającymi nowe miejsca pracy. Ważnymi pytaniami były te związane z uporządkowaniem układu komunikacyjnego, jego przekształceniem i modernizacją, a obejmującego takie inwestycje, jak np. budowa mostu drogowego na rzece Świder, połączenie mia- sta z drogą Warszawa-Puławy (przedłużenie ulicy Warsztatowej do 801), budowa ulicy łączącej osiedle Ługi z ulicą Kraszewskiego. Powtarzającym się często problemem podejmowanym przez uczestniczących w spotkaniach mieszakńców była próba rozdzielenia dróg powiatowych od gminnych, brak w tej kwestii świadomości mieszkańców kto jest zarządcą danej drogi. Bardzo się cieszę z wprowadzenia i zatwierdzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Udało się zakończyć pracę, która ciągnęła się od prawie 10 lat. Jestem także zadowolony ze spotkań. Mam wrażenie, że były bardzo potrzebne. Obecni na nich mieszkańcy zadawali wiele ważnych pytań powiedział prezydent Zbigniew Szczepaniak. Dokumenty związane ze studium są dostępne w Urzędzie Miasta Otwocka w Wydziale Planowania Przestrzennego oraz na stronie internetowej miasta, dokładnie pod adresem (zakładka Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego). Indywidualne sprawy można też kierować poprzez bezpośrednie zapytania do Urzędu Miasta. MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY Wydawca: Urząd Miasta Otwocka Redakcja: ul. Armii Krajowej 5, bud. B, II p., pok. 34; Otwock, tel ; fax , Redaktor naczelny: Marcin Gawrylik Druk i oprawa: Poligrafia GREG, Otwock-Świerk Skład: Olga Saracen Zespół redakcyjny: Michał Retman, Olga Saracen Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, zastrzega sobie prawo do skrótów, adiustacji i zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam, materiałów literackich, listów i ogłoszeń. Listy czytelników drukowane są w wersji oryginalnej. Nie drukujemy anonimów.

4 4 INFORMACJE Nowe linie autobusowe do Wólki i Świerku Nowe linie autobusowe, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dzięki zawarciu porozumienia między Prezydentem Miasta Otwocka a Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, uruchomione zostały od 1 października br. Linie te, tzw. L-ki (lokalne linie dowozowe uzupełniające ZTM) będą kursować na trasie Wólka Mlądzka PKP Otwock oraz Świerk PKP Otwock. Ich założeniem jest usprawnienie komunikacji publicznej na obrzeżach miasta oraz sposobu skomunikowania tych przestrzeni z centrum i dworcem kolejowym ( autobusem do pociągu ). We wrześniu zostały ukończone prace związane z budową nowych oraz przebudową istniejących przystanków zgodnie z wymaganiami ZTM, by dwie wprowadzane linie mogły ruszyć. 17 września br. w drodze ogłoszonego przez ZTM wspólnie z gminą Otwock przetargu wybrano przewoźnika, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim. Zaoferowało ono najniższą z proponowanych cen (3,56 zł netto za 1 przejechany kilometr). Całościowy koszt funkcjonowania obydwu linii w okresie, na jaki opiewa umowa, czyli od 1 października 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku, wyniesie 470 tys. zł, z czego 80% będzie opłacane z budżetu Miasta Otwocka, a 20% przez ZTM. L20 kursuje: ze Świerku poprzez Narutowicza, Poniatowskiego, Pułaskiego, Andriollego, Orlą, Świderską, do Kupieckiej (pętla); L22: z Wólki Mlądzkiej przez Żeromskiego, Filipowicza, Andriollego, Orlą, Świderską, do Kupieckiej (pętla). Zarówno w Otwocku Świerku, jak i Otwocku Wólce Mlądzkiej przystanki początkowe zlokalizowane są w newralgicznych z punktu komunikacyjnego dla mieszkańców miejscach w Świerku przy dawnej pętli za szkołą, natomiast w Wólce Mlądzkiej przy Szkole Podstawowej nr 8. Pętle kończące kursy usytuowane są w obu przypadkach przy ulicy Kupieckiej. Jednocześnie Urząd Miasta czyni starania, by przystanek końcowy powstał przy dworcu PKP. Efekty będą uzależnione od rozmów z Zarządem PKP. Ceny biletów obowiązujących na nowych liniach kształtują się następująco: bilet normalny jednorazowy 3 zł, ulgowy 1,5 zł, bilet miesięczny normalny 66 zł, ulgowy 33 zł (będzie je można nabyć u kierowców autobusów). W ramach oferty wspólny bilet będą honorowane również bilety ZTM: dobowe, weekendowe pojedyncze i grupowe, 30 i 90-dniowe, bilety seniora oraz wszystkie uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych zgodnie z katalogiem ZTM. Przewóz bagażu i zwierząt na liniach nie podlega opłacie. Nowe linie autobusowe uruchamiane od 1 października br. mają kursować wg załączonego do informacji rozkładu i odbywać 14 kursów dziennie w dni powszednie, a 7 kursów w soboty i dni świąteczne. Świąteczny rozkład obowiązywał będzie również: 10 listopada i 24 grudnia 2014 roku oraz 2 i 5 stycznia, jak też 5 czerwca 2015 roku. W godzinach szczytu w dni powszednie autobusy będą jeździć co godzinę mogąc przewozić ok. 45 pasażerów każdy, w tym 25 na miejscach siedzących. Istnieje możliwość modyfikacji istniejących rozkładów w taki sposób, by jak najlepiej zaspokajać uzasadnione potrzeby mieszkańców, jeśli takie będą napływać po wstępnym okresie funkcjonowania linii. Jednak, by ewentualna weryfikacja była właściwa, czas, po którym nastąpi nie powinien być krótszy niż kilka tygodni. bilet jednorazowy normalny 3 zł ulgowy 1,5 zł bilet miesięczny normalny 66 zł ulgowy 33 zł (będzie je można nabyć u kierowców autobusów)

5 Jubileusz nadania imienia INFORMACJE zaplanowanego harmonogramu. Na początku ogłoszono zwycięzców szkolnego konkursu na plakat poświęcony tematyce 70. rocznicy Powstania Warszawskiego, zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. Następnie na boisku szkolnym ks. bp Marek Solarczyk odprawił mszę świętą polową. Na zakończenie obchodów uczniowie Gimnazjum przygotowali uroczystą akademię poświęconą Powstaniu Warszawskiemu. 5 Minęło już 9 lat, odkąd Gimnazjum nr 1 w Otwocku przyjęło imię Batalionu Zośka. Na terenie szkoły 2 października odbyły się obchody dnia patrona. W uroczystościach gościł prezydent Zbigniew Szczepaniak wraz ze swoim zastępcą Arturem Brodowskim, ks. bp Marek Solarczyk, sztandary otwockich szkół gimnazjalnych, mieszkańcy oraz oczywiście uczniowie szkoły wraz z kadrą pedagogiczną. Uroczystość odbyła się wg wcześniej Żłobek na medal konkursach i zabawach, a na zakończenie napełnić brzuszek przygotowanym przez samego siebie menu. Dzień otwarty w żłobku miejskim cieszył się dużym zainteresowaniem świeżo upieczonych rodziców którzy, pojawili się na uroczystości wraz ze swoimi pociechami. Uroczyste otwarcie zmodernizowanego w tym roku Żłobka Miejskiego odbyło się 4 października w Otwocku! W ramach wykonanych prac przystosowano pomieszczenia do większej liczby podopiecznych. Ponadto wykonano modernizację placu zabaw oraz wybudowano minimiasteczko ruchu drogowego! Na otwarcie przybyły władze miasta Otwocka prezydent Zbigniew Szczepaniak oraz jego zastępca Artur Brodowski, którzy uroczyście przecięli wstęgę. Podczas uroczystości można było skorzystać ze spotkań ze specjalistami, którzy doradzali, jak dbać o nasze maleństwa, ponadto można było zasięgnąć porady psychologa, stomatologa. Oczywiście nie mogło zabraknąć dużej ilości ruchu podczas rodzinnej zumby, można było wziąć udział w wielu

6 6 INFORMACJE 25 lat Parafii na Ługach prezydent Uroczystość 25-lecia parafii Miłosierdzia Bożego w Otwocku odbyła się 28 września 2014 roku. Na mszy gościł ordynariusz diecezji, ksiądz arcybiskup Henryk Hoser oraz księża i siostry pochodzące bądź posługujące w naszej parafii. Obecne były również władze samorządowe Otwocka, Karczewa i dyrektorzy placówek oświatowych oraz liczne grono wiernych sympatyków parafii. Jubileusz rozpoczął się procesją do ołtarza oraz powitaniem dostojnych gości przez rodziny naszej parafii oraz księdza proboszcza. Następnie Tadeusz Marton przybliżył wszystkim zebranym historię parafii na Ługach, zaś ks. arcybiskup Hoser celebrował mszę świętą, gdzie w homilii nawiązał do niedzielnych czytań liturgicznych oraz do życia parafii. Podkreślić, że jak się wchodzi do tejże świątyni, to od razu można poczuć, że ta wspólnota nie jest ospała tylko żywa. Ksiadz arcybiskup dziękował też Bogu za powołania z parafii, bowiem na przestrzeni 25 lat z parafii wyszło 7 kapłanów i 3 siostry zakonne. Po komunii św. nastąpiło poświęcenie tablicy pamiątkowej, a następnie wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia, której przewodniczył ks. prał. Jan Andrzejewski, budowniczy naszej światyni. Po uroczystym śpiewie Te Deum i błogosławieństwie eucharystycznym głos zabrał burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek i Otwocka Zbigniew Szczepaniak. Złożyli oni gratulacje i wręczyli parafii pamiątkowe upominki. Po zakończeniu mszy świętej miała miejsce agapa można było skosztować m.in. grochówki, karkówki i kiełbasy z grilla, pysznego chleba ze smalcem oraz wielu domowych wypieków naszych parafian. Była to idealna okazja do wspólnych rozmów. Szkoła Podstawowa nr 9 otwarta! Szkoła Podstawowa nr 9 doczekała się częściowej rozbudowy i powiększenia. Zakończono prace związane z adaptacją na pomieszczenia szkolne byłych służbowych mieszkań nauczycielskich. Przebudowa ta pozwoliła na utworzenie dwóch dodatkowych sal lekcyjnych oraz toalet dla dzieci. Wymieniono częściowo okna i odnowiono klatkę schodową oraz zamontowano windę, aby niepełnosprawni mogli bez problemu poruszać się po szkole. Wartość inwestycji w szkole wyniosła 270 tysięcy złotych. W poniedziałek, 27 września, dyrektor Dorota Dworak, wiceprezydent miasta Otwocka Artur Brodowski i przedstawiciel Rady Rodziców Dariusz Nowakowski uroczyście otworzyli zmodernizowaną część budynku. Na uroczystości odbyło się także poświęcenie sal lekcyjnych oraz wspólne odmówienie modlitwy. Później wszyscy zwiedzili szkołę, a uczniowie podziękowali wiceprezydentowi za obecność w tym ważnym dla nich dniu.

7 Święto Trójki! W sobotę, 27 września, o godzinie 10 w Gimnazjum nr 3 im. Tomasza Morusa odbyło się święto szkoły zorganizowane przez uczniów, nauczycieli i rodziców pod opieką wychowawców klas. Pomimo początkowo słabej pogody goście przybyli w dużej liczbie. Wielkie emocje wzbudziły konkurencje sportowe, m.in. przeciąganie kajaków, wyścigi na deskach, slalom z przeszkodami, rzutki. W rywalizacjach zwyciężyły: I miejsce klasa IIc, II miejsce klasa Ie, III miejsce IIIe. W trakcie święta goście i uczniowie mogli skorzystać ze szkolnej kawiarenki. Dodatkową atrakcją były: loteria fantowa (Ia), wspólne rysowanie, prezentacja techniki plastycznej malowanie sprayem oraz karaoke, które rozbawiło publiczność. Zabawa przeniosła się pod wiatę. Tam uczniowie tańczyli w rytm muzyki. 75 lat Państwa Podziemnego! INFORMACJE Obchody 75. rocznicy powstania Państwa Podziemnego odbyły się przy pomniku upamiętniającym to wydarzenie u zbiegu ulic Armii Krajowej i Kruczej. Polskie Państwo Podziemne to tajna struktura naszego państwa która istniała w czasie II Wojny Światowej (27 września 1939 styczeń 1945) tworzyły je: Związek Walki Zbrojnej, w lutym 1942 przekształcony w Armię Krajową, tajna administracja kierowana przez Delegata Rządu RP na Kraj oraz porozumienie partii politycznych. Głównymi obowiązkami i celami związku było: działanie na rzecz niepodległości RP i jej umacniania, przygotowanie młodzieży do służby wojskowej, wychowywanie członków wokół takich wartości jak Bóg, honor, ojczyzna. Największą akcją zbrojną Polski Podziemnej był wybuch Powstania Warszawskiego, w ramach akcji Burza. Po upadku Powstania Warszawskiego stolicą Polskiego Państwa Podziemnego została Częstochowa. Nasze miasto było jednym z rejonów działania tej jednostki. Uroczystość została przygotowana przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych oraz Miasto Otwock. Na uroczystości byli obecni: Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak, starosta Bogumiła Więckowska, Komendant Komendy Powiatowej Robert Kokoszka, kombatanci wojenni oraz sztandary: Urzędu Miasta oraz szkół. W trakcie uroczystości cały czas pełnili wartę uczniowie ekonomika. Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu przez ulicę Armii Krajowej klas administracyjno-obronnych z ZSEG oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Po krótkim apelu uczestnicy obchodów złożyli kwiaty pod pomnikiem i ponownie odśpiewali hymn. 7

8 88 INWESTYCJE Teatr im. Stefana Jaracza HISTORIA POWSTANIA I FORMA ARCHITEKTONICZNA Budynek Teatru im. S. Jaracza wybudowany został w 1935 roku z przeznaczeniem na kino Oaza. Zbudowali je Motel, Wolf, Rajzla i Chana rodzeństwo Nusfeldowie (Nusfaldowie). Kino Oaza mieściło 150 widzów, było w 1937 roku jedynym zarejestrowanym kinem w Otwocku cieszącym się ogromną popularnością. Ekran był umieszczony od strony ulicy H. Sienkiewicza (ob. Armii Krajowej), a projektor w przybudówce, z tyłu budynku. W czasie wojny władze okupacyjne uruchomiły w nim dla celów propagandowych kino Raj. Frekwencja jednak była niewielka i już 26 grudnia 1939 roku kino przestało działać. Budynek został zajęty na magazyn zbożowy Rejonowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej. Po likwidacji getta magazyn umieszczono przy ul. Świderskiej, a do budynku powróciło kino niemieckie. Pierwsza polska akcja zorganizowana na początku kwietnia 1944 roku, polegająca na zabraniu części aparatury wyświetlającej, przerwała działalność kina na trzy tygodnie, następnie 20 maja 1944 roku patrol bojowy pod dowództwem ppor. Zygmunta Migdalskiego wysadził kabinę z aparaturą projekcyjną. Eksplozja poważnie uszkodziła budynek kina. W pierwszych latach po wojnie stare kino stało się Domem Robotniczym PPS; w tym samym czasie po niewielkiej adaptacji, w spartańskich warunkach, zaczął w nim działać Teatr Amatorski Znicz. W 1951 roku przeprowadzony został generalny remont według projektu inż. Stanisława Russka, jednocześnie kierownika, reżysera i aktora amatorskiego teatru, jaki, po przebudowie w 1952 roku zmienił nazwę na Teatr im. Stefana Jaracza. Budynek stał się Miejskim Domem Kultury. Obecnie od 8 lat od 2004 roku stoi pusty. Ekspertyza techniczna budynku wymagała wyłączenia sali widowiskowej z użytkowania.

9 INWESTYCJE 9 PROJEKT I ROZBUDOWA Miasto Otwock zaraz rozpocznie rozbudowę i remont niefunkcjonującego od 2004 roku budynku Teatru im. Stefana Jaracza. Uzgodnienia i prace projektowe prowadzone były od momentu, kiedy w 2013 roku Rada Miasta zdecydowała się na ten cel przeznaczyć część budżetu. Inwestycja została podzielona na 3 etapy realizowane od 2014 do 2016 roku. W pierwszym etapie planowane jest wzmocnienie i podbicie fundamentów, wzmocnienie konstrukcji ścian, rozbiórka starych stropów piwnicznych, budowa nowej konstrukcji stropów, jak też wykonanie nadbudowy budynku. W II etapie w części frontowej mają być wykonane tymczasowe podpory oraz ściągi poniżej istniejącego stropu nad parterem, nastąpi rozbiórka stropu parteru i dachu oraz wykonanie nowej konstrukcji stropu, dachu i dobudowy. III etap obejmować będzie pozostałe roboty budowlane i instalacyjne wraz z montażem wyposażenia teatru. Łącznie, zgodnie z szacunkami, koszt inwestycji wyniesie ok. 6 mln zł (z zakupem i montażem wyposażenia zmodernizowanego obiektu) z następującym podziałem wydatków: 1,5 mln zł w 2014 roku, 2,5 mln zł w 2015 roku i 2 mln zł w Po zakończonej inwestycji sala teatralna będzie w stanie pomieścić 159 widzów na parterze oraz 38 widzów na balkonie (łącznie prawie 200 miejsc). Powstanie również nowy, przeszklony hol, mogący służyć jako nieduża przestrzeń wystawiennicza. Obecny hol zamieniony zostanie na małą kawiarenkę, która będzie dostępna zarówno dla widzów teatru, jak i osób z zewnątrz, a to dzięki istniejącym głównym drzwiom zabytkowego frontu budynku. Podniesienie części nad salą teatralną i zapleczem pozwoli na zorganizowanie powierzchni niezbędnej do przygotowań, prób i innych działań aktorskich. Przy ulicy Hożej, w pobliżu teatru, powstanie 16 nowych miejsc parkingowych. W dni, w których będą odbywały się spektakle, swoje miejsca parkingowe dodatkowo udostępni Urząd Miasta. Teren wokół teatru zostanie obsadzony zielenią. Rozbudowa i remont teatru będzie wykonany zgodnie w wcześniej przygotowanym projektem ustalonym z Konserwatorem Zabytków oraz wydanym pozwoleniem na budowę przez Starostwo. Projekt budowlany został przygotowany przez pracownię projektową z Białegostoku, która w 2013 roku wygrała przetarg na jego wykonanie (koszt to niespełna 100 tys. zł). W sierpniu br. został przygotowany, a następnie ogłoszony wniosek przetargowy na wykonanie inwestycji teatralnej zgodnej z istniejącym projektem. 29 września br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (spośród 11-tu zgłoszeń) w postępowaniu przetargowym o nazwie Projekt i przebudowa Teatru Miejskiego. Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak 6 października podpisał z prezesem firmy DAR Dariuszem Dziurdziakiem umowę na wykonanie inwestycji. Wykonawca zapewnił, że roboty budowlane rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu. Podpisanie umowy na przebudowę teatru. Od lewej: prezes firmy DAR Dariusz Dziurdziak, Prezydent Zbigniew Szczepaniak

10 10 SAMORZĄD SESJA Rady Miasta Otwocka Stawki opłat za wodę oraz ścieki bez zmian W sierpniu br. Prezes Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji złożył wniosek do Prezydenta Miasta Zbigniewa Szczepaniaka dotyczący taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Miasta Otwocka oraz Karczewa w okresie roku roku Prezydent Zbigniew Szczepaniak przedłożył tenże wniosek Radzie Miasta, która to pozytywnie go zaopiniowała na posiedzeniu komisji 23 września, a następnie uchwaliła na posiedzeniu sesji 30 września br. Wysokości stawek opłat za dostarczoną wodę oraz za odprowadzanie ścieków nie zmieniają się i pozostają na tym samym poziomie w stosunku do obecnie obowiązujących, zatwierdzonych rok temu. Wynoszą odpowiednio: 5,06 zł netto/1 m 3 dostarczonej wody dla mieszkańca w gospodarstwie domowym zarówno Otwocka, jak i Karczewa i 6,18 zł netto za 1 m 3 odprowadzonych ścieków dla mieszańca Otwocka, natomiast 6,16 zł netto za 1 m 3 ścieków dla mieszkańca Karczewa. Podobnie nie ulegają też zmianie stawki za dostarczanie wody dla grupy pobierającej ją w związku z działalnością prowadzoną w sferze publicznej (jak instytucje i organizacje użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki zdrowia, straż pożarna itd.) i od 1 listopada br. wynosić będą 5,69 zł netto/m 3 dla Otwocka, 5,67 zł netto/ m 3 dla Karczewa. Natomiast za odprowadzane ścieki grupy te będą płacić 7,13 zł netto/m 3 w Otwocku, 7,09 zł netto/m 3 w Karczewie. Podmioty obejmujące odbiorców usług pobierających wodę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (produkcyjną, usługową, handlową) będą płacić odpowiednio 6,73 zł netto za 1 m 3 dostarczonej wody w Otwocku, 6,71 zł netto za 1 m 3 wody w Karczewie oraz za 1 m 3 odprowadzonych ścieków 7,26 zł netto w Otwocku i Karczewie. W przypadku rozliczania odprowadzanych ścieków wyróżniono jeszcze jedną grupę odbiorców obejmujących dostawców ścieków rozliczanych ryczałtem (na podstawie norm zużycia wody na osobę); przyjmuje się przy tym, że ryczałtowcy dostarczają wyłącznie ścieki socjalno-bytowe w ilościach jak dla gospodarstw domowych. Dla tej grupy stawki opłat za odbiór ścieków także się nie zmienią, a zatem wynoszą 8,24 zł netto za 1m 3 ilości ścieków odpowiadających normom zużycia wody w Otwocku i 8,22 zł netto/m 3 w Karczewie. Jest to już trzeci rok, kiedy Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali- zacji utrzymuje opłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na tym samym poziomie. Pozostawione są zatem stawki zatwierdzone w 2012 roku. Celem Zarządu OPWiK oraz Miasta Otwocka jest brak podwyżki w tym zakresie także w perspektywie roku. OPWiK dokonał dużych osiągnięć w rozwoju oraz metodyce działania doprowadzając spółkę do standardów europejskich. Np. wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii powoduje obniżenie kosztów operacyjnych przy zwiększonych przychodach. Pozwala to na ustabilizowanie cen usług. Zamierzamy w dalszym ciągu prowadzić przedsiębiorstwo w sposób taki, aby zmniejszać koszty przy jednoczesnym zwiększaniu przychodów powiedział Prezes OPWiK Mieczysław Kostyra. Priorytetem jest, by OPWiK działał jak najsprawniej. Cieszę się, że oficjalnie mogę przekazać informację o niezwiększających się opłatach za wodę i odprowadzane ścieki dla mieszkańców Otwocka (jak i Karczewa) i że mogę rozwiać obawy mieszkańców dotyczące tego tematu. Planujemy, by mieszkańcy nie musieli ponosić wyższych kosztów również w kolejnych latach podsumował Prezydent Zbigniew Szczepaniak po zatwierdzeniu nowych, aczkolwiek pozostających na tym samym poziomie, stawek.

11 OGŁOSZENIA 11 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. Nr z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz r. z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Otwocka w dniu 07 maja 2013 r. uchwały Nr XXXIV/365/13 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą Wólka Mlądzka oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Projekt planu będzie opracowany w skali 1 : 2000 i obejmie teren miasta Otwocka ograniczony: zachodnią granicą działki 35 w obr. 209, skrzyżowaniem ulicy Majowej, zachodnią granicą działki nr 36 w obr. 220, skrzyżowaniem ulicy Laskowej, zachodnią granicą działki nr 27 w obr. 221, ulicą Wyszyńskiego, ulicą Pokojową, Szosą Lubelską, wschodnią, północną i zachodnią granicą miasta Otwocka oraz rzeką Świder. Z uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka (zakładka Uchwały Rady Miasta), w Wydziale Planowania Przestrzennego UM Otwocka lub w Biurze Rady Miasta Otwocka. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz wyżej wymienionej strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Otwocka w formie pisemnej (składając w Biurze Obsługi Mieszkańców UM Otwocka w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki 8 18 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8 16), za pośrednictwem poczty kierując korespondencję na adres: ul. Armii Krajowej 5, Otwock), ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Otwocka. OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA o podjęciu przez Radę Miasta Otwocka w dniu r. Uchwały Nr XXVIII/312/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą Centrum zmienionej Uchwałą Rady Miasta Otwocka z dnia r. Nr XXXIV/366/13 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą Centrum. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Otwocka w dniu r. uchwały Nr XXVIII/312/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą Centrum zmienionej uchwałą Rady Miasta Otwocka z dnia r. Nr XXXIV/366/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą Centrum oraz o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Projekt planu będzie opracowany w skali 1 : 1000 i obejmie teren miasta Otwocka ograniczony: ulicą Rzemieślniczą, ulicą Staszica wraz z przyległymi działkami, północną granicą działki nr 157 w obr. 45, ulicą Karczewską, ulicą Hożą, ulicą Andriollego, ulicą Poniatowskiego, ulicą Kruczą, ulicą Armii Krajowej, wzdłuż południowej granicy dawnego basenu położonego między torami, ulicą Warszawską i przejściem przez tory na przedłużeniu ulicy Rzemieślniczej. Z ww. uchwałami Rady Miasta Otwocka można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka (zakładka Uchwały Rady Miasta), w Wydziale Planowania Przestrzennego UM Otwocka lub w Biurze Rady Miasta Otwocka. Wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Otwocka w formie pisemnej (składając w Biurze Obsługi Mieszkańców UM Otwocka w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki 8 18 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8 16), za pośrednictwem poczty kierując korespondencję na adres: ul. Armii Krajowej 5, Otwock), ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Otwocka.

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13

UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 UCHWAŁA Nr XXXIX/405/13 Rady Miasta Otwocka z dnia 6 sierpnia 2013r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2013 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r.

Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. Protokół nr XXXII/13 z sesji Rady Miasta Otwocka 26 marca 2013 r. XXXII sesja Rady Miasta Otwocka odbyła się w Urzędzie Miasta w godzinach 15 00 16 20. Obrady prowadził Przewodniczący Rady P.Kudlicki.

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2017roku Załącznik do Zarządzenia Nr 995/2016 Burmistrza Krotoszyna z dnia 13 grudnia 2016 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 98 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2018 roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1531/2017 Burmistrza Krotoszyna z dnia 20 grudnia 2017 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 99 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku Załącznik do Zarządzenia Nr 1658/2009 Burmistrza Krotoszyna z dnia 17 grudnia 2009 r. HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2010roku DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

do Uchwały Nr XLIX/381/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010 roku Plan wydatków majątkowych na 2010 rok Planowane wydatki

do Uchwały Nr XLIX/381/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca 2010 roku Plan wydatków majątkowych na 2010 rok Planowane wydatki Załącznik Nr 4 Lp. dział Rozdział Nazwa zadania do Uchwały Nr XLIX/381/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 14 lipca roku Plan wydatków majątkowych na rok Planowane wydatki Łącznie koszty finansowe Plan dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIV/310/10

UCHWAŁA Nr XLIV/310/10 UCHWAŁA Nr XLIV/310/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 lutego roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61

Strona 2. Limit zobowiązań. Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 Strona 2 Limit 2020 Limit 2021 Limit 2022 Limit zobowiązań 0,00 0,00 0,00 53 550 085,66 0,00 0,00 0,00 14 636 740,05 0,00 0,00 0,00 38 913 345,61 0,00 0,00 0,00 27 288 527,78 0,00 0,00 0,00 69 628,05 0,00

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI

WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM WSTĘP DO REWITALIZACJI OBSZAROWEJ CENTRUM ŁODZI PROGRAM REMONTOWY DLA NIERUCHOMOŚCI GMINNYCH ZLOKALIZOWANYCH W STREFIE WIELKOMIEJSKIEJ ŁODZI NA LATA 2011-2014 OBSZAR DZIAŁANIA Programem objęty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata

Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta Hajnówka na lata Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 2016 1 Strategia Rozwoju Miasta na lata 2016-2025 Rekomendowane zadania planistyczne i nieinwestycyjne Proponowane zadania zakładają opracowanie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2014 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1553/2013 Burmistrza Krotoszyna z dnia10 grudnia 2013 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 95 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r.

Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. Uchwała nr XLVII/354/06 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 kwietnia 2006 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowogrodźca dot. zespołu rekreacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych

Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych Nowe wyzwania dla opracowania programu inwestycji komunikacyjnych i inżynieryjnych Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urząd m.st. Warszawy Warszawa, 20 kwietnia 2016 r. sieć wodociągowa sieć

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXIX/297/2014 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie : uchwalenia Statutu Zakładu Komunalnego w Kleszczewie. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odwiedził płockie inwestycje

Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odwiedził płockie inwestycje Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych odwiedził płockie inwestycje Rekultywacja składowisk w Kobiernikach dzięki unijnej dotacji Dyrektor M. Frankowski przecina wstęgę na składowisku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 URZĄD GMINY W RZEKUNIU Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rzekuń za rok 2014 Kwiecień 2015 adres: ul. Kościuszki 33 07-411 Rzekuń telefon: 29 761 73 01 29 761 73 02 faks: 29

Bardziej szczegółowo

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok.

Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Mieszkowicach na 2014 rok. Lp. Termin sesji Tematyka 1. Styczeń 1. Opracowanie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok oraz sprawozdania z pracy komisji

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2013 roku Załącznik do Zarządzenia Nr1033/2012 Burmistrza Krotoszyna z dnia 10 grudnia 2012 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZAPROSZONE OSOBY,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku

U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku U C H W A Ł A Nr XXXVII/300/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 13 września 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku

HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku HARMONOGRAM obchodów świąt państwowych i lokalnych w 2016roku Załącznik do Zarządzenia Nr 519/2015 Burmistrza Krotoszyna z dnia16 grudnia 2015 r. DATA NAZWA ŚWIĘTA MIEJSCE UROCZYSTOŚCI 97 ROCZNICA WYBUCHU

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku

UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku UZASADNIENIE do Uchwały Nr 669 Rady Miasta Konina z dnia 27 listopada 2013 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Konina na lata 2013-2017 Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu na czas robót

Projekt organizacji ruchu na czas robót Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt budowlano - wykonawczy Budowy chodnika ulicy Granicznej w Józefowie wraz z wjazdami na posesje Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

m.st. Warszawa Warszawska Polityka Mobilności

m.st. Warszawa Warszawska Polityka Mobilności Warszawska Polityka Mobilności Dokument opracowany w 2014 roku przez zespół pod kierunkiem p.dr Andrzeja Brzezińskiego Stanowi uzupełnienie i rozwinięcie Strategii Zrównoważonego Rozwoju Systemu Transportowego

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

BIURO KONTROLI I SKARG

BIURO KONTROLI I SKARG Opiniuje pozytywnie:... URZĄD MIEJSKI W OSTROŁĘCE BIURO KONTROLI I SKARG ******************************************************************************************************************************************

Bardziej szczegółowo

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE

POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE POWIAT RZESZOWSKI WYKORZYSTUJE ŚRODKI UNIJNE NA INWESTYCJE Zarząd Powiatu Rzeszowskiego od wielu lat dokłada starań by sprostać wymaganiom postawionym przez Unię Europejską i konsekwentnie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia...

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR... RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU z dnia... w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Bogusławkach Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 17 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH. z dnia 17 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 23 listopada 2016 r. Poz. 5283 UCHWAŁA NR XXXIV/229/16 RADY MIEJSKIEJ W OBORNIKACH ŚLĄSKICH z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu i zakresu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Puławy za 2014 rok Puławy, 30 kwietnia 2015 r. Wstęp Na terenie Gminy Puławy od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku. Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku. Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2017 roku. Nazwa Jednostki Organizacyjnej: Wydział Gospodarki Komunalnej Lp. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia według podziału na zamówienia na

Bardziej szczegółowo

Metropolia warszawska 2.0

Metropolia warszawska 2.0 Metropolia warszawska 2.0 Konwencja Metropolitalna 27 maja 2017 r. Komunikacja publiczna w metropolii warszawskiej Gminy podwarszawskie objęte transportem organizowanym przez ZTM 32 porozumienia międzygminne

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie

Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Minęło pół roku od momentu, gdy Gmina Krosno Odrzańskie samodzielnie prowadzi system

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZNIE Nr Or BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 października 2013r.

ZARZĄDZNIE Nr Or BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 października 2013r. ZARZĄDZNIE Nr Or.0050.188.2013 BURMISTRZA SĘPÓLNA KRAJEŃSKIEGO z dnia 8 października 2013r. w sprawie ustalenia Regulaminu Funkcjonowania Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Na

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r.

Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Plan pracy Rady Miejskiej Łomży na 2016 rok przyjęty podczas obrad XX sesji Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2015 r. Lp. Tematy sesji miesiąc Odpowiedzialny za przygotowanie materiałów, Komisja wiodąca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. Uchwała Nr XXXIX/355/2017 Rady Miasta Ząbki z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA

MIKOŁÓW OCHRONA ŚRODOWISKA INWESTYCJE 2015 REALIZACJA MIKOŁÓW INWESTYCJE 2015 REALIZACJA 1 OŚWIATA I WYCHOWANIE 1. Przedszkole nr 5 w Mikołowie-Bujakowie przy ul. ks. Górka 27 (BGI) (zadanie zakończone) Roboty remontowe Wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej

Bardziej szczegółowo

Spotkania Burmistrza Radlina z mieszkańcami

Spotkania Burmistrza Radlina z mieszkańcami Spotkania Burmistrza Radlina z mieszkańcami Radlin, 16 listopada 2015 Ekologia i gospodarka komunalna Piramida właściwej gospodarki odpadami Zmiany zbieranych selektywnie frakcji odpadów komunalnych z

Bardziej szczegółowo

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł

Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku. 3 604 391 zł Środki zewnętrzne pozyskane przez Miasto Garwolin w 2014 roku 3 604 391 zł Zadania realizowane przez Miasto Garwolin przy udziale funduszy zewnętrznych w 2014 roku 1 680 926 zł rozbudowa Miejsko Powiatowej

Bardziej szczegółowo

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody

Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok. Dochody 1 Materiały na posiedzenie Rady Konsultacyjno Społecznej Projekt budżetu Miasta Józefowa na 2017 rok Józefów 12.12.2016 Dochody - 106 mln 830 tys. zł: dochody bieżące - 99 mln 485 tys. zł dochody majątkowe

Bardziej szczegółowo

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA

Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Konkurs ŚWIĘTOKRZYSKI LIDER OCHRONY ŚRODOWISKA Organizator Konkursu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach KARTA ZGŁOSZENIA Ankietę wypełnić należy rzetelnie i dokładnie uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Projekty realizowane w Ostrowie Wielkopolskim w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Projekty realizowane w Ostrowie m w ramach ego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Urząd Miejski w Ostrowie m al. Powstańców ch 18 63-400 Ostrów um@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl prom@ostrow-wielkopolski.um.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Znów jesteśmy w szkole!!!

Znów jesteśmy w szkole!!! Znów jesteśmy w szkole!!! 1 września 2003r. uroczystymi apelami rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Pani dyrektor Elżbieta Pytka powitała nas i naszych rodziców bardzo serdecznie. Następnie wprowadzony został

Bardziej szczegółowo

Stan techniczny polskich szkół Raport z badań przeprowadzonych w ramach Akcji Ekoszkoła

Stan techniczny polskich szkół Raport z badań przeprowadzonych w ramach Akcji Ekoszkoła 16 października 2012 Stan techniczny polskich szkół Raport z badań przeprowadzonych w ramach Akcji Ekoszkoła Knauf Insulation KNAUF INSULATION OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII 1.1 MILIARDA 5,000 PRACOWNIKÓW Knauf Insulation

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW W DZIELNICY NR 11 (STRZEMIESZYCE WIELKIE) KWOTA PRZYZNANA DLA DZIELNICY 523 886,38 zł

INFORMACJA Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW W DZIELNICY NR 11 (STRZEMIESZYCE WIELKIE) KWOTA PRZYZNANA DLA DZIELNICY 523 886,38 zł INFORMACJA Z WERYFIKACJI I OPINIOWANIA PROPOZYCJI PROJEKTÓW W DZIELNICY NR 11 (STRZEMIESZYCE WIELKIE) KWOTA PRZYZNANA DLA DZIELNICY 523 886,38 zł Lp. WNIOSKODAWCA TYTUŁ ZADANIA LOKALIZACJA SZACUNKOWY KOSZT*

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Wydział Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zaprasza do składania ofert na:

OGŁOSZENIE. Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Wydział Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zaprasza do składania ofert na: Ostrowiec Świętokrzyski, 02 luty 2017r. OGŁOSZENIE Gmina Ostrowiec Świętokrzyski - Wydział Planowania i Rozwoju Urzędu Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, zaprasza do składania ofert na: Opracowanie studium

Bardziej szczegółowo

KONKURS TOP INWESTYCJE POLSKI WSCHODNIEJ 2017 Zgłaszana inwestycja:

KONKURS TOP INWESTYCJE POLSKI WSCHODNIEJ 2017 Zgłaszana inwestycja: KONKURS TOP INWESTYCJE POLSKI WSCHODNIEJ 2017 Zgłaszana inwestycja: Przedszkole moich marzeń budowa zaplecza żłobka gminnego poprzez rozbudowę i przebudowę Przedszkola Samorządowego nr 1 w Ustrzykach Dolnych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 19 lipca 2013 roku

UCHWAŁA NR XLIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU. z dnia 19 lipca 2013 roku UCHWAŁA NR XLIII/377/2013 RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU z dnia 19 lipca 2013 roku w sprawie określenia kierunków działania Burmistrza Miasta Płońsk w zakresie budowy i remontów dróg oraz sposobów ich finansowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr 468/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG LOKALNYCH

Załącznik do uchwały nr 468/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG LOKALNYCH Załącznik do uchwały nr 468/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG LOKALNYCH Gminy Miasta Toruń na lata 2017-2019 1 1. Wstęp Program Budowy Dróg Lokalnych (zwany dalej PBDL

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. z dnia 23 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU. z dnia 23 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXVI/ /2017 RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Głogówek na 2017 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. Publikacja uchwały Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko Mazurskiego z dnia 18.08.2008r. Nr 129 poz. 2084 UCHWAŁA NR XV/309/2008 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HRUBIESZÓW ZA 2016 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HRUBIESZÓW ZA 2016 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HRUBIESZÓW ZA 2016 ROK 1. Podstawa prawna analizy. Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 9 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Olsztyn, dnia 9 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 25 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 9 maja 2017 r. Poz. 2276 UCHWAŁA NR XXIX/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 31/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowo Gospodarczej, które odbyło się 21 stycznia 2016 r.

Protokół nr 31/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowo Gospodarczej, które odbyło się 21 stycznia 2016 r. Protokół nr 31/2016 z posiedzenia Komisji Budżetowo Gospodarczej, które odbyło się 21 stycznia 2016 r. O godzinie 17.05 przewodnicząca komisji U. Zielińska powitała gości, stwierdziła quorum i dokonała

Bardziej szczegółowo

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY RZESZÓW - DWORZYSKO POWIATU RZESZOWSKIEGO GOSPODARCZE SERCE MIASTA I CAŁEGO REGIONU POWIAT RZESZOWSKI DOBRE MIEJSCE NA INWESTYCJE W skład Powiatu Rzeszowskiego wchodzi 14 gmin

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne Uchwała Nr XXIII/251/08 Rady Miejskiej w Karpaczu z dnia 20 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ia przestrzennego jednostki A Centrum Karpacza, obejmującej teren działki nr 513/4

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.)

2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) 2014-08-03 Harcerze ze Świnoujskiego ZHR na Zlocie Jutro Powstanie (31 lipca 3 sierpnia 2014 r.) W dniach 31 lipca - 3 sierpnia ponad 2000 harcerek i harcerzy zrzeszonych w Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Cena za 1 m3 dostarczonej wody 6,73 zł/ m3

Cena za 1 m3 dostarczonej wody 6,73 zł/ m3 O G Ł O S Z E N I E Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że na podstawie Uchwały Nr XXVI/209/16 Rady Miasta Otwocka z dnia 04 kwietnia 2016 r. w sprawie odmowy

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 23/2016. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 23 września 2016 roku.

Protokół nr 23/2016. posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 23 września 2016 roku. Protokół nr 23/2016 posiedzenia Komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Rady Miejskiej w Stargardzie odbytego w dniu 23 września 2016 roku. Członkowie Komisji zebrali się w sali posiedzeń Komisji Rady Miejskiej,

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY GARBATKA- LETNISKO ZA ROK 2016 I. WPROWADZENIE Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzana jest zgodnie z art. 3 ust.

Bardziej szczegółowo

BUDŻET OBYWATELSKI LISTA POMYSŁÓW ODRZUCONYCH

BUDŻET OBYWATELSKI LISTA POMYSŁÓW ODRZUCONYCH BUDŻET OBYWATELSKI LISTA POMYSŁÓW ODRZUCONYCH 1. Siłownia zewnętrzna np. w Parku Lasockiego Projekt siłowni plenerowej został poddany głosowaniu, natomiast nie ma możliwości montażu siłowni w Parku Lasockiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. UCHWAŁA NR RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia... r. PROJEKT w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Czyste rejon ulicy Prądzyńskiego dla zabudowy w terenie W7aU Na

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SESJA RADY MIEJSKIEJ 29.01.2015 100 lat pani Antoniny 100 urodziny obchodziła w piątek 16 stycznia 2015 r. pani Antonina Ignaszewska

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Lipnica Murowana za 2013 rok Lipnica Murowana 2014r. I. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2014 Kwiecień 2015 Spis treści I. Cel i zakres opracowania... 3 1. Cel opracowania... 3 2. Zakres opracowania... 3 II. Informacje podstawowe... 3 1.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara

His i t s o t ria i P la l cówki k i A K n c i a a J ara Historia Placówki AK Krężnica Jara Inicjatorem powstania Związku Walki Zbrojnej w Krężnicy Jarej był Antoni Karwowski, nauczyciel miejscowej szkoły. Wraz z księdzem Józefem Frankowskim i Krzysztofem Golińskim

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE

STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miasta Konina z dnia. STATUT MIEJSKIEGO ZARZĄDU DRÓG i ZIELENI W KONINIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZAKRES DZIAŁANIA ZARZĄDU 1. 1. Miejski Zarząd Dróg i Zieleni zwany

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY KONIECPOL ZA ROK 2015 Przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Dęblin za 2015 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Dęblin za 2015 rok Wstęp Na terenie Miasta Dęblin od dnia 1 lipca 2013 roku funkcjonuje nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi wynikający z nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 30/2015 z dnia 9 marca 2015 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 30/2015 z dnia 9 marca 2015 r. Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ogrodzieniec Nr 30/2015 z dnia 9 marca 2015 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XXXI/261/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 12 kwietnia 2005 roku

U C H W A Ł A Nr XXXI/261/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 12 kwietnia 2005 roku U C H W A Ł A Nr XXXI/261/05 RADY MIASTA OTWOCKA z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Otwocka uchwalonego na 2005 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum

Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum Wybór Patrona dla naszej szkoły to projekt, który rozpoczął się w roku szkolnym 2004/2005. Spośród kilku kandydatur zgłoszonych w szkolnym referendum przeprowadzonym wśród nauczycieli, uczniów i rodziców,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 27 października 2015 roku do dnia 23 listopada 2015 roku

Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 27 października 2015 roku do dnia 23 listopada 2015 roku Sprawozdanie z pracy Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński za okres od dnia 27 października 2015 roku do dnia 23 listopada 2015 roku Wydano 29 zarządzeń, zatwierdzono 10 wniosków, 15 wykazów nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI GMINY OLESZYCE ZA ROK 2015 Oleszyce, dnia 26 kwietnia 2016 roku. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ URZĘDU MIASTA NA USŁUGI W 2017 ROKU

PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ URZĘDU MIASTA NA USŁUGI W 2017 ROKU PLANY POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ URZĘDU MIASTA NA USŁUGI W 2017 ROKU Lp. Przedmiot Kod CPV Orientacyjna wartość netto 1. Prace przygotowawcze do realizacji zadań inwestycyjnych i remontów, tj. koszty

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r

Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r Uchwała Nr II/9/2002 Rady Gminy Myszyniec z dnia 5 grudnia 2002 r w sprawie zmiany miejscowego ogólnego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Myszyniec, obejmującej część miasta Myszyniec

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego

Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Konsultacje w sprawie transportu i komunikacji dla Powiatu Pabianickiego Inicjatywy Województwa Łódzkiego związane z rozwojem kolei i infrastruktury na terenie Powiatu Pabianickiego Teresa Woźniak, Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum i Liceum im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie

Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum i Liceum im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie Pierwszego Biegu Wąskotorowego: Karczew-Otwock-Józefów I. ORGANIZATOR: Fundacja Sancti Iosephi wspierana przez Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum i Liceum im. Św. Tomasza z Akwinu w Józefowie oraz

Bardziej szczegółowo

KANALIZACJA WIEJSKA ,29 0, ,29

KANALIZACJA WIEJSKA ,29 0, ,29 Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr XIII.124.2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Zmiany załącznika nr 3 do uchwały budżetowej nr III.11.2014 z dnia 27.12.2014 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),,Słabomierz-Krzyżówka

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),,Słabomierz-Krzyżówka Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK),,Słabomierz-Krzyżówka 1. Regulamin określa sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany

Bardziej szczegółowo

Skwer przed kinem Muranów - startujemy

Skwer przed kinem Muranów - startujemy 27 IX 2014 RAJD OCHOTY ŚLADAMI POWSTANIA WARSZAWSKIEGO W 75. ROCZNICĘ UTWORZENIA POLSKIEGO PAŃSTWA PODZIEMNEGO W sobotę, 27 września 2014 roku na terenie Śródmieścia odbył się Rajd Ochoty Śladami Powstania

Bardziej szczegółowo

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. Na terenie naszej gminy, od 1 lutego 2017r. do 31.12.2017r. odpady komunalne będą odbierane przez Karkonoskie Centrum Gospodarki Odpadami Spółka z o.o. z/s w Bukowcu, ul. Robotnicza 6, telefon: 75 7131

Bardziej szczegółowo

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku

Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku Inwestycje GMINY BRAŃSK w 2015 roku Inwestycje drogowe Drogi gminne: Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego drogi gminnej Bronka-Kadłubówka od km 0+000 do km 2+364,50 Przebudowa drogi wewnętrznej na działce

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WojewództwaPodkarpackiego na lata

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja

REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja SRM-BOK. 0007 REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PIŁAWIE GÓRNEJ - VII kadencja- 2014-2018 Lp. Nr uchwały Data podjęcia Tytuł uchwały Publikacja Zmiana uchwały Uwagi 1. 1/I/2014 01.12.2014 W sprawie: wyboru

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE WÓJT GMINY ZIELONKI MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE GMINY ZIELONKI NR 08 W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE Załącznik Nr 4 Rozstrzygnięcie Rady Gminy Zielonki

Bardziej szczegółowo

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI. Fot. Michał Szelest PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Piotrków Trybunalski jest drugim w województwie łódzkim centrum przemysłowym, usługowym, edukacyjnym i kulturalnym. Miasto liczy 76 tysięcy mieszkańców. Największym atutem Piotrkowa

Bardziej szczegółowo

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów.

Następnie uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 34 w Radomiu zaprosili wszystkich zgromadzonych w Resursie na wycieczkę na składowisko odpadów. 6 czerwca 2014r. w radomskiej Resursie Obywatelskiej odbyło się 14 Proekologiczne Forum Dzieci i Młodzieży, corocznie organizowane przez spółkę miejską RADKOM. Impreza na stałe wpisała się już w kalendarz

Bardziej szczegółowo

Budżet DK "ŚWIT" 1996-2011

Budżet DK ŚWIT 1996-2011 Budżet DK "ŚWIT" 1996-2011 3 300 000,00 3 000 000,00 2 700 000,00 2 400 000,00 2 100 000,00 1 800 000,00 1 500 000,00 1 200 000,00 900 000,00 Dotacja 600 000,00 300 000,00 0,00 1996 1997 1998 1999 2000

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w gminie Jabłonna. Jabłonna, 28 stycznia 2015 r.

Komunikacja w gminie Jabłonna. Jabłonna, 28 stycznia 2015 r. Komunikacja w gminie Jabłonna Jabłonna, 28 stycznia 2015 r. Stan obecny komunikacja w gminie Autobusy linii 723, 731, 741 i N63 Koleje Mazowieckie (Peron PKP w Chotomowie i w Janówku) Program Warszawa+

Bardziej szczegółowo

Przebudowa dróg dojazdowych do dworca PKP w Środzie Wielkopolskiej

Przebudowa dróg dojazdowych do dworca PKP w Środzie Wielkopolskiej Przebudowa dróg dojazdowych do dworca PKP w Środzie Wielkopolskiej Przebudowa dróg dojazdowych do dworca PKP w Środzie Wielkopolskiej Projekt złożony w dniu 31.05.2016r. w wyniku ogłoszonego konkursu przez

Bardziej szczegółowo