Informacja o zbiórce odpadów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o zbiórce odpadów"

Transkrypt

1

2 Informacja o zbiórce odpadów Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że ogólnodostępne pojemniki do gromadzenia surowców wtórnych zlokalizowane przy skrzyżowaniu ulicy Andriollego z ulicą Pułaskiego zostały usunięte z dniem 22 września 2014 r. W związku z tym przypominamy, że odpady opakowaniowe ze szkła, papieru i tworzyw sztucznych można przekazywać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Samorządowej 42/44 na terenie firmy Remondis sp. z o.o. w każdą sobotę od godziny 9 do 20 i w niedzielę w godzinach 9 18 (z wyjątkiem świąt). Weekendowy PSZOK ma pomóc mieszkańcom w efektywnym porządkowaniu swych posesji także z większych gabarytowo odpadów, takich jak pozostałości poremontowych, starych mebli itp. Mieszkańcy Otwocka będą tu mogli dostarczać następujące selektywnie zebrane odpady: gruz pochodzący z drobnych remontów i napraw prowadzonych samodzielnie do 150 kg/miesiąc, rozebraną stolarkę okienną, opony pochodzące z samochodów osobowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, odpady wielkogabarytowe (szafy, regały, stoły, kanapy, łóżka, krzesła, fotele itp.), zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, surowce wtórne (papier i tektura, metal, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, szkło). Przyjęcie od mieszkańca ww. odpadów nastąpi po okazaniu dokumentu potwierdzającego jego zameldowanie na terenie Otwocka lub dowodu uiszczania na rzecz Miasta Otwocka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Proces przeciwko firmie Dorex Wieloletnie wysiłki Miasta Otwocka przynoszą efekty. Sąd Okręgowy w Warszawie 1 października planował ogłoszenie wyroku w sprawie o odebranie firmie Dorex prawa użytkowania wieczystego. W połowie września prokuratura poinformowała o wszczęciu śledztwa również w sprawie tej firmy. W dniu 17 września 2014 r. odbyło się posiedzenie Sądu Okręgowego w Warszawie, który rozpatruje powództwo Miasta Otwocka przeciwko firmie Dorex Sp. z o.o. Sąd odrzucił wnioski dowodowe pozwanej firmy Dorex pomimo ponownego niestawienia się przedstawiciela firmy. Jednocześnie Sąd poinformował o tym, że ogłoszenie wyroku w tej sprawie nastąpi w dniu 1 października br. W środę, 1 października br., o godzinie miała odbyć się publikacja wyroku w sprawie o rozwiązanie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste (nieruchomości w centrum Otwocka), na której została zaczęta i nigdy nie zakończona inwestycja Doreksu. Niestety Pan Baranowski w ostatnim momencie przed ogłoszeniem wyroku po godzinie 14, złożył wniosek o wyłączenie sędziego ze sprawy, co uniemożliwiło publikację wyroku. Tego typu postępowanie wraz z niezłożeniem załącznika do protokołu (zgodnie z zobowiązaniem nałożonym przez Sąd) wskazuje ewidentnie na fakt, że strona pozwana ma świadomość nieuchronności wyroku, a nie mając merytorycznych argumentów gra tylko na zwłokę, torpedując prawidłowe jego wydanie i utrudniając po raz kolejny zakończenie sprawy. Już w grudniu 2010 roku Gmina Otwock skierowała przeciwko spółce Dorex pozew sądowy o odebranie prawa użytkowania wieczystego. Na skutek obstrukcji procesowej, czyli umyślnego utrudniana przebiegu procesu przez byłego prezesa firmy Dorex Sp. z o.o. Zbigniewa Baranowskiego poprzez takie zachowania, jak: składanie rezygnacji z pełnienia funkcji prezesa tuż przed terminem rozprawy, niestawienie się na termin rozprawy jako świadek, zmiany siedziby Dorexu skutkującej zmianami właściwości sądów, a teraz złożenie wniosku o wyłączenie sędziego ze sprawy w ostatnim momencie przed ogłoszeniem wyroku sprawia, że proces ma szansę na zakończenie dopiero w najbliższym okresie, oddalonym jednak o czas wynikający z procedury rozpatrywania wniosku. Przypominając: poprzednie władze gminy w styczniu 2006 roku w wyniku przetargu przekazały spółce Dorex prawo do użytkowania wieczystego sześciu działek (o pow mkw) w centrum Otwocka. Na tym gruncie i gruncie Skarbu Państwa (działka o pow mkw) Dorex miał wybudować centrum handlowo usługowe z kinem i gastronomią. Pomimo przesunięcia terminu nieomalże o dwa lata i wsparcia dla inwestora, inwestycja nigdy nie została zrealizowana. Martwi mnie ponowne obstrukcyjne zachowanie Pana Baranowskiego. Cieszę się jednak, że nasze wieloletnie wysiłki i determinacja mimo wszystko przynoszą efekty. Zdaję sobie sprawę, że to jeszcze nie koniec, ale sprawa nabrała wreszcie oczekiwanego tempa i uda nam się wkrótce odebrać nasz grunt, pomimo ciągłych uników pozwanego powiedział Zbigniew Szczepaniak, Prezydent Otwocka. Jednocześnie na skutek zawiadomienia pełnomocnika Miasta złożonego w lipcu br. Prokuratura Okręgowa w Otwocku rozpoczęła śledztwo w sprawie firmy Dorex. Prokuratura bada możliwość popełnienia przestępstwa przez firmę Dorex Sp. z o.o. polegającego na udaremnieniu zaspokojenia wierzycieli poprzez przeniesienie części majątku oraz nieogłoszeniu upadłości przedsiębiorstwa. Wiemy, że odzyskamy swoją własność. Prawo jest po naszej stronie. Zależy nam jednak na czasie, bo chcemy, żeby ten teren został wreszcie wykorzystany w celu służącym Miastu i jego mieszkańcom podsumował prezydent Zbigniew Szczepaniak. O procesie Miasto Otwock Dorex w Kurierze Mazowieckim TVP Regionalna, pod adresem internetowym

3 Spotkania informacyjne z mieszkańcami Zakończyła się seria spotkań informacyjnych na temat przyjętego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Otwocka Prezydent Zbigniew Szczepaniak przy wsparciu Naczelniczki Wydziału Planowania Przestrzennego Elżbiety Salamończyk odbył pięć spotkań na temat przyjętego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Otwocka. Na spotkaniach obecnych było łącznie kilkaset osób. Praca nad uchwaleniem znowelizowanego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Otwocka zajęła trzy kadencje Rady Miasta, prawie 10 lat pracy, 31 posiedzeń Komisji Urbanistycznej i Ochrony Środowiska, 13 godzin obrad sesji Rady Miasta. Dokument wzbudzał ogromne zainteresowanie mieszkańców Otwocka, co skutkowało złożeniem bardzo dużej liczby uwag i wniosków. Razem rozpatrzonych zostało 900 pisemnych uwag, w większości wielopunktowych. Złożenie studium jest wielkim osiągnięciem, gdyż porządkuje przestrzennie teren miasta Otwocka. Układ przestrzenny Otwocka został w nim podzielony ze względu na strefy o różnej intensywności i wysokości zabudowy: strefa ścisłego centrum ( city ), strefa śródmiejska, strefa miejska, strefa podmiejska, strefa przyrodnicza. Studium to bardzo ważny i potrzebny podstawowy dokument do działań planistycznych, wyznaczający kierunki, w jakich nastąpi rozwój miasta. Dla mieszkańców oznacza on informację gdzie budować swój dom, gdzie i jaką zakładać działalność gospodarczą, gdzie znajdą się skrzyżowania ważnych ulic, których dzisiaj jeszcze nie ma. To na jego podstawie tworzone będą szczegółowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, jak czytamy w samym dokumencie. Studium pokazuje możliwości perspektywy rozwoju przestrzennego miasta na najbliższe lata. Mieszkańcy obecni na spotkaniach zadawali wiele szczegółowych pytań dotyczących najczęściej kwestii ich najbliższego miejsca zamieszkania oraz głównych propozycji dla całego miasta. Zebranych interesowały tematy związane z infrastrukturą drogową, jak też nowymi terenami zabudowy usługowo-produkcyjnej umożliwiającymi rozwój działalności gospodarczej i zapewniającymi nowe miejsca pracy. Ważnymi pytaniami były te związane z uporządkowaniem układu komunikacyjnego, jego przekształceniem i modernizacją, a obejmującego takie inwestycje, jak np. budowa mostu drogowego na rzece Świder, połączenie mia- sta z drogą Warszawa-Puławy (przedłużenie ulicy Warsztatowej do 801), budowa ulicy łączącej osiedle Ługi z ulicą Kraszewskiego. Powtarzającym się często problemem podejmowanym przez uczestniczących w spotkaniach mieszakńców była próba rozdzielenia dróg powiatowych od gminnych, brak w tej kwestii świadomości mieszkańców kto jest zarządcą danej drogi. Bardzo się cieszę z wprowadzenia i zatwierdzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta. Udało się zakończyć pracę, która ciągnęła się od prawie 10 lat. Jestem także zadowolony ze spotkań. Mam wrażenie, że były bardzo potrzebne. Obecni na nich mieszkańcy zadawali wiele ważnych pytań powiedział prezydent Zbigniew Szczepaniak. Dokumenty związane ze studium są dostępne w Urzędzie Miasta Otwocka w Wydziale Planowania Przestrzennego oraz na stronie internetowej miasta, dokładnie pod adresem (zakładka Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego). Indywidualne sprawy można też kierować poprzez bezpośrednie zapytania do Urzędu Miasta. MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY Wydawca: Urząd Miasta Otwocka Redakcja: ul. Armii Krajowej 5, bud. B, II p., pok. 34; Otwock, tel ; fax , Redaktor naczelny: Marcin Gawrylik Druk i oprawa: Poligrafia GREG, Otwock-Świerk Skład: Olga Saracen Zespół redakcyjny: Michał Retman, Olga Saracen Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca, zastrzega sobie prawo do skrótów, adiustacji i zmiany tytułów. Redakcja nie odpowiada za treść reklam, materiałów literackich, listów i ogłoszeń. Listy czytelników drukowane są w wersji oryginalnej. Nie drukujemy anonimów.

4 4 INFORMACJE Nowe linie autobusowe do Wólki i Świerku Nowe linie autobusowe, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, dzięki zawarciu porozumienia między Prezydentem Miasta Otwocka a Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, uruchomione zostały od 1 października br. Linie te, tzw. L-ki (lokalne linie dowozowe uzupełniające ZTM) będą kursować na trasie Wólka Mlądzka PKP Otwock oraz Świerk PKP Otwock. Ich założeniem jest usprawnienie komunikacji publicznej na obrzeżach miasta oraz sposobu skomunikowania tych przestrzeni z centrum i dworcem kolejowym ( autobusem do pociągu ). We wrześniu zostały ukończone prace związane z budową nowych oraz przebudową istniejących przystanków zgodnie z wymaganiami ZTM, by dwie wprowadzane linie mogły ruszyć. 17 września br. w drodze ogłoszonego przez ZTM wspólnie z gminą Otwock przetargu wybrano przewoźnika, Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim. Zaoferowało ono najniższą z proponowanych cen (3,56 zł netto za 1 przejechany kilometr). Całościowy koszt funkcjonowania obydwu linii w okresie, na jaki opiewa umowa, czyli od 1 października 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku, wyniesie 470 tys. zł, z czego 80% będzie opłacane z budżetu Miasta Otwocka, a 20% przez ZTM. L20 kursuje: ze Świerku poprzez Narutowicza, Poniatowskiego, Pułaskiego, Andriollego, Orlą, Świderską, do Kupieckiej (pętla); L22: z Wólki Mlądzkiej przez Żeromskiego, Filipowicza, Andriollego, Orlą, Świderską, do Kupieckiej (pętla). Zarówno w Otwocku Świerku, jak i Otwocku Wólce Mlądzkiej przystanki początkowe zlokalizowane są w newralgicznych z punktu komunikacyjnego dla mieszkańców miejscach w Świerku przy dawnej pętli za szkołą, natomiast w Wólce Mlądzkiej przy Szkole Podstawowej nr 8. Pętle kończące kursy usytuowane są w obu przypadkach przy ulicy Kupieckiej. Jednocześnie Urząd Miasta czyni starania, by przystanek końcowy powstał przy dworcu PKP. Efekty będą uzależnione od rozmów z Zarządem PKP. Ceny biletów obowiązujących na nowych liniach kształtują się następująco: bilet normalny jednorazowy 3 zł, ulgowy 1,5 zł, bilet miesięczny normalny 66 zł, ulgowy 33 zł (będzie je można nabyć u kierowców autobusów). W ramach oferty wspólny bilet będą honorowane również bilety ZTM: dobowe, weekendowe pojedyncze i grupowe, 30 i 90-dniowe, bilety seniora oraz wszystkie uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych zgodnie z katalogiem ZTM. Przewóz bagażu i zwierząt na liniach nie podlega opłacie. Nowe linie autobusowe uruchamiane od 1 października br. mają kursować wg załączonego do informacji rozkładu i odbywać 14 kursów dziennie w dni powszednie, a 7 kursów w soboty i dni świąteczne. Świąteczny rozkład obowiązywał będzie również: 10 listopada i 24 grudnia 2014 roku oraz 2 i 5 stycznia, jak też 5 czerwca 2015 roku. W godzinach szczytu w dni powszednie autobusy będą jeździć co godzinę mogąc przewozić ok. 45 pasażerów każdy, w tym 25 na miejscach siedzących. Istnieje możliwość modyfikacji istniejących rozkładów w taki sposób, by jak najlepiej zaspokajać uzasadnione potrzeby mieszkańców, jeśli takie będą napływać po wstępnym okresie funkcjonowania linii. Jednak, by ewentualna weryfikacja była właściwa, czas, po którym nastąpi nie powinien być krótszy niż kilka tygodni. bilet jednorazowy normalny 3 zł ulgowy 1,5 zł bilet miesięczny normalny 66 zł ulgowy 33 zł (będzie je można nabyć u kierowców autobusów)

5 Jubileusz nadania imienia INFORMACJE zaplanowanego harmonogramu. Na początku ogłoszono zwycięzców szkolnego konkursu na plakat poświęcony tematyce 70. rocznicy Powstania Warszawskiego, zwycięzcy otrzymali nagrody rzeczowe oraz wyróżnienia. Następnie na boisku szkolnym ks. bp Marek Solarczyk odprawił mszę świętą polową. Na zakończenie obchodów uczniowie Gimnazjum przygotowali uroczystą akademię poświęconą Powstaniu Warszawskiemu. 5 Minęło już 9 lat, odkąd Gimnazjum nr 1 w Otwocku przyjęło imię Batalionu Zośka. Na terenie szkoły 2 października odbyły się obchody dnia patrona. W uroczystościach gościł prezydent Zbigniew Szczepaniak wraz ze swoim zastępcą Arturem Brodowskim, ks. bp Marek Solarczyk, sztandary otwockich szkół gimnazjalnych, mieszkańcy oraz oczywiście uczniowie szkoły wraz z kadrą pedagogiczną. Uroczystość odbyła się wg wcześniej Żłobek na medal konkursach i zabawach, a na zakończenie napełnić brzuszek przygotowanym przez samego siebie menu. Dzień otwarty w żłobku miejskim cieszył się dużym zainteresowaniem świeżo upieczonych rodziców którzy, pojawili się na uroczystości wraz ze swoimi pociechami. Uroczyste otwarcie zmodernizowanego w tym roku Żłobka Miejskiego odbyło się 4 października w Otwocku! W ramach wykonanych prac przystosowano pomieszczenia do większej liczby podopiecznych. Ponadto wykonano modernizację placu zabaw oraz wybudowano minimiasteczko ruchu drogowego! Na otwarcie przybyły władze miasta Otwocka prezydent Zbigniew Szczepaniak oraz jego zastępca Artur Brodowski, którzy uroczyście przecięli wstęgę. Podczas uroczystości można było skorzystać ze spotkań ze specjalistami, którzy doradzali, jak dbać o nasze maleństwa, ponadto można było zasięgnąć porady psychologa, stomatologa. Oczywiście nie mogło zabraknąć dużej ilości ruchu podczas rodzinnej zumby, można było wziąć udział w wielu

6 6 INFORMACJE 25 lat Parafii na Ługach prezydent Uroczystość 25-lecia parafii Miłosierdzia Bożego w Otwocku odbyła się 28 września 2014 roku. Na mszy gościł ordynariusz diecezji, ksiądz arcybiskup Henryk Hoser oraz księża i siostry pochodzące bądź posługujące w naszej parafii. Obecne były również władze samorządowe Otwocka, Karczewa i dyrektorzy placówek oświatowych oraz liczne grono wiernych sympatyków parafii. Jubileusz rozpoczął się procesją do ołtarza oraz powitaniem dostojnych gości przez rodziny naszej parafii oraz księdza proboszcza. Następnie Tadeusz Marton przybliżył wszystkim zebranym historię parafii na Ługach, zaś ks. arcybiskup Hoser celebrował mszę świętą, gdzie w homilii nawiązał do niedzielnych czytań liturgicznych oraz do życia parafii. Podkreślić, że jak się wchodzi do tejże świątyni, to od razu można poczuć, że ta wspólnota nie jest ospała tylko żywa. Ksiadz arcybiskup dziękował też Bogu za powołania z parafii, bowiem na przestrzeni 25 lat z parafii wyszło 7 kapłanów i 3 siostry zakonne. Po komunii św. nastąpiło poświęcenie tablicy pamiątkowej, a następnie wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia, której przewodniczył ks. prał. Jan Andrzejewski, budowniczy naszej światyni. Po uroczystym śpiewie Te Deum i błogosławieństwie eucharystycznym głos zabrał burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek i Otwocka Zbigniew Szczepaniak. Złożyli oni gratulacje i wręczyli parafii pamiątkowe upominki. Po zakończeniu mszy świętej miała miejsce agapa można było skosztować m.in. grochówki, karkówki i kiełbasy z grilla, pysznego chleba ze smalcem oraz wielu domowych wypieków naszych parafian. Była to idealna okazja do wspólnych rozmów. Szkoła Podstawowa nr 9 otwarta! Szkoła Podstawowa nr 9 doczekała się częściowej rozbudowy i powiększenia. Zakończono prace związane z adaptacją na pomieszczenia szkolne byłych służbowych mieszkań nauczycielskich. Przebudowa ta pozwoliła na utworzenie dwóch dodatkowych sal lekcyjnych oraz toalet dla dzieci. Wymieniono częściowo okna i odnowiono klatkę schodową oraz zamontowano windę, aby niepełnosprawni mogli bez problemu poruszać się po szkole. Wartość inwestycji w szkole wyniosła 270 tysięcy złotych. W poniedziałek, 27 września, dyrektor Dorota Dworak, wiceprezydent miasta Otwocka Artur Brodowski i przedstawiciel Rady Rodziców Dariusz Nowakowski uroczyście otworzyli zmodernizowaną część budynku. Na uroczystości odbyło się także poświęcenie sal lekcyjnych oraz wspólne odmówienie modlitwy. Później wszyscy zwiedzili szkołę, a uczniowie podziękowali wiceprezydentowi za obecność w tym ważnym dla nich dniu.

7 Święto Trójki! W sobotę, 27 września, o godzinie 10 w Gimnazjum nr 3 im. Tomasza Morusa odbyło się święto szkoły zorganizowane przez uczniów, nauczycieli i rodziców pod opieką wychowawców klas. Pomimo początkowo słabej pogody goście przybyli w dużej liczbie. Wielkie emocje wzbudziły konkurencje sportowe, m.in. przeciąganie kajaków, wyścigi na deskach, slalom z przeszkodami, rzutki. W rywalizacjach zwyciężyły: I miejsce klasa IIc, II miejsce klasa Ie, III miejsce IIIe. W trakcie święta goście i uczniowie mogli skorzystać ze szkolnej kawiarenki. Dodatkową atrakcją były: loteria fantowa (Ia), wspólne rysowanie, prezentacja techniki plastycznej malowanie sprayem oraz karaoke, które rozbawiło publiczność. Zabawa przeniosła się pod wiatę. Tam uczniowie tańczyli w rytm muzyki. 75 lat Państwa Podziemnego! INFORMACJE Obchody 75. rocznicy powstania Państwa Podziemnego odbyły się przy pomniku upamiętniającym to wydarzenie u zbiegu ulic Armii Krajowej i Kruczej. Polskie Państwo Podziemne to tajna struktura naszego państwa która istniała w czasie II Wojny Światowej (27 września 1939 styczeń 1945) tworzyły je: Związek Walki Zbrojnej, w lutym 1942 przekształcony w Armię Krajową, tajna administracja kierowana przez Delegata Rządu RP na Kraj oraz porozumienie partii politycznych. Głównymi obowiązkami i celami związku było: działanie na rzecz niepodległości RP i jej umacniania, przygotowanie młodzieży do służby wojskowej, wychowywanie członków wokół takich wartości jak Bóg, honor, ojczyzna. Największą akcją zbrojną Polski Podziemnej był wybuch Powstania Warszawskiego, w ramach akcji Burza. Po upadku Powstania Warszawskiego stolicą Polskiego Państwa Podziemnego została Częstochowa. Nasze miasto było jednym z rejonów działania tej jednostki. Uroczystość została przygotowana przez Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych oraz Miasto Otwock. Na uroczystości byli obecni: Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak, starosta Bogumiła Więckowska, Komendant Komendy Powiatowej Robert Kokoszka, kombatanci wojenni oraz sztandary: Urzędu Miasta oraz szkół. W trakcie uroczystości cały czas pełnili wartę uczniowie ekonomika. Uroczystość rozpoczęła się od przemarszu przez ulicę Armii Krajowej klas administracyjno-obronnych z ZSEG oraz odśpiewaniem hymnu państwowego. Po krótkim apelu uczestnicy obchodów złożyli kwiaty pod pomnikiem i ponownie odśpiewali hymn. 7

8 88 INWESTYCJE Teatr im. Stefana Jaracza HISTORIA POWSTANIA I FORMA ARCHITEKTONICZNA Budynek Teatru im. S. Jaracza wybudowany został w 1935 roku z przeznaczeniem na kino Oaza. Zbudowali je Motel, Wolf, Rajzla i Chana rodzeństwo Nusfeldowie (Nusfaldowie). Kino Oaza mieściło 150 widzów, było w 1937 roku jedynym zarejestrowanym kinem w Otwocku cieszącym się ogromną popularnością. Ekran był umieszczony od strony ulicy H. Sienkiewicza (ob. Armii Krajowej), a projektor w przybudówce, z tyłu budynku. W czasie wojny władze okupacyjne uruchomiły w nim dla celów propagandowych kino Raj. Frekwencja jednak była niewielka i już 26 grudnia 1939 roku kino przestało działać. Budynek został zajęty na magazyn zbożowy Rejonowej Spółdzielni Rolniczo-Handlowej. Po likwidacji getta magazyn umieszczono przy ul. Świderskiej, a do budynku powróciło kino niemieckie. Pierwsza polska akcja zorganizowana na początku kwietnia 1944 roku, polegająca na zabraniu części aparatury wyświetlającej, przerwała działalność kina na trzy tygodnie, następnie 20 maja 1944 roku patrol bojowy pod dowództwem ppor. Zygmunta Migdalskiego wysadził kabinę z aparaturą projekcyjną. Eksplozja poważnie uszkodziła budynek kina. W pierwszych latach po wojnie stare kino stało się Domem Robotniczym PPS; w tym samym czasie po niewielkiej adaptacji, w spartańskich warunkach, zaczął w nim działać Teatr Amatorski Znicz. W 1951 roku przeprowadzony został generalny remont według projektu inż. Stanisława Russka, jednocześnie kierownika, reżysera i aktora amatorskiego teatru, jaki, po przebudowie w 1952 roku zmienił nazwę na Teatr im. Stefana Jaracza. Budynek stał się Miejskim Domem Kultury. Obecnie od 8 lat od 2004 roku stoi pusty. Ekspertyza techniczna budynku wymagała wyłączenia sali widowiskowej z użytkowania.

9 INWESTYCJE 9 PROJEKT I ROZBUDOWA Miasto Otwock zaraz rozpocznie rozbudowę i remont niefunkcjonującego od 2004 roku budynku Teatru im. Stefana Jaracza. Uzgodnienia i prace projektowe prowadzone były od momentu, kiedy w 2013 roku Rada Miasta zdecydowała się na ten cel przeznaczyć część budżetu. Inwestycja została podzielona na 3 etapy realizowane od 2014 do 2016 roku. W pierwszym etapie planowane jest wzmocnienie i podbicie fundamentów, wzmocnienie konstrukcji ścian, rozbiórka starych stropów piwnicznych, budowa nowej konstrukcji stropów, jak też wykonanie nadbudowy budynku. W II etapie w części frontowej mają być wykonane tymczasowe podpory oraz ściągi poniżej istniejącego stropu nad parterem, nastąpi rozbiórka stropu parteru i dachu oraz wykonanie nowej konstrukcji stropu, dachu i dobudowy. III etap obejmować będzie pozostałe roboty budowlane i instalacyjne wraz z montażem wyposażenia teatru. Łącznie, zgodnie z szacunkami, koszt inwestycji wyniesie ok. 6 mln zł (z zakupem i montażem wyposażenia zmodernizowanego obiektu) z następującym podziałem wydatków: 1,5 mln zł w 2014 roku, 2,5 mln zł w 2015 roku i 2 mln zł w Po zakończonej inwestycji sala teatralna będzie w stanie pomieścić 159 widzów na parterze oraz 38 widzów na balkonie (łącznie prawie 200 miejsc). Powstanie również nowy, przeszklony hol, mogący służyć jako nieduża przestrzeń wystawiennicza. Obecny hol zamieniony zostanie na małą kawiarenkę, która będzie dostępna zarówno dla widzów teatru, jak i osób z zewnątrz, a to dzięki istniejącym głównym drzwiom zabytkowego frontu budynku. Podniesienie części nad salą teatralną i zapleczem pozwoli na zorganizowanie powierzchni niezbędnej do przygotowań, prób i innych działań aktorskich. Przy ulicy Hożej, w pobliżu teatru, powstanie 16 nowych miejsc parkingowych. W dni, w których będą odbywały się spektakle, swoje miejsca parkingowe dodatkowo udostępni Urząd Miasta. Teren wokół teatru zostanie obsadzony zielenią. Rozbudowa i remont teatru będzie wykonany zgodnie w wcześniej przygotowanym projektem ustalonym z Konserwatorem Zabytków oraz wydanym pozwoleniem na budowę przez Starostwo. Projekt budowlany został przygotowany przez pracownię projektową z Białegostoku, która w 2013 roku wygrała przetarg na jego wykonanie (koszt to niespełna 100 tys. zł). W sierpniu br. został przygotowany, a następnie ogłoszony wniosek przetargowy na wykonanie inwestycji teatralnej zgodnej z istniejącym projektem. 29 września br. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty (spośród 11-tu zgłoszeń) w postępowaniu przetargowym o nazwie Projekt i przebudowa Teatru Miejskiego. Prezydent Miasta Otwocka Zbigniew Szczepaniak 6 października podpisał z prezesem firmy DAR Dariuszem Dziurdziakiem umowę na wykonanie inwestycji. Wykonawca zapewnił, że roboty budowlane rozpoczną się jeszcze w tym tygodniu. Podpisanie umowy na przebudowę teatru. Od lewej: prezes firmy DAR Dariusz Dziurdziak, Prezydent Zbigniew Szczepaniak

10 10 SAMORZĄD SESJA Rady Miasta Otwocka Stawki opłat za wodę oraz ścieki bez zmian W sierpniu br. Prezes Otwockiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji złożył wniosek do Prezydenta Miasta Zbigniewa Szczepaniaka dotyczący taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków obowiązujących na terenie Miasta Otwocka oraz Karczewa w okresie roku roku Prezydent Zbigniew Szczepaniak przedłożył tenże wniosek Radzie Miasta, która to pozytywnie go zaopiniowała na posiedzeniu komisji 23 września, a następnie uchwaliła na posiedzeniu sesji 30 września br. Wysokości stawek opłat za dostarczoną wodę oraz za odprowadzanie ścieków nie zmieniają się i pozostają na tym samym poziomie w stosunku do obecnie obowiązujących, zatwierdzonych rok temu. Wynoszą odpowiednio: 5,06 zł netto/1 m 3 dostarczonej wody dla mieszkańca w gospodarstwie domowym zarówno Otwocka, jak i Karczewa i 6,18 zł netto za 1 m 3 odprowadzonych ścieków dla mieszańca Otwocka, natomiast 6,16 zł netto za 1 m 3 ścieków dla mieszkańca Karczewa. Podobnie nie ulegają też zmianie stawki za dostarczanie wody dla grupy pobierającej ją w związku z działalnością prowadzoną w sferze publicznej (jak instytucje i organizacje użyteczności publicznej: szkoły, przedszkola, żłobki, ośrodki zdrowia, straż pożarna itd.) i od 1 listopada br. wynosić będą 5,69 zł netto/m 3 dla Otwocka, 5,67 zł netto/ m 3 dla Karczewa. Natomiast za odprowadzane ścieki grupy te będą płacić 7,13 zł netto/m 3 w Otwocku, 7,09 zł netto/m 3 w Karczewie. Podmioty obejmujące odbiorców usług pobierających wodę w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (produkcyjną, usługową, handlową) będą płacić odpowiednio 6,73 zł netto za 1 m 3 dostarczonej wody w Otwocku, 6,71 zł netto za 1 m 3 wody w Karczewie oraz za 1 m 3 odprowadzonych ścieków 7,26 zł netto w Otwocku i Karczewie. W przypadku rozliczania odprowadzanych ścieków wyróżniono jeszcze jedną grupę odbiorców obejmujących dostawców ścieków rozliczanych ryczałtem (na podstawie norm zużycia wody na osobę); przyjmuje się przy tym, że ryczałtowcy dostarczają wyłącznie ścieki socjalno-bytowe w ilościach jak dla gospodarstw domowych. Dla tej grupy stawki opłat za odbiór ścieków także się nie zmienią, a zatem wynoszą 8,24 zł netto za 1m 3 ilości ścieków odpowiadających normom zużycia wody w Otwocku i 8,22 zł netto/m 3 w Karczewie. Jest to już trzeci rok, kiedy Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali- zacji utrzymuje opłaty za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków na tym samym poziomie. Pozostawione są zatem stawki zatwierdzone w 2012 roku. Celem Zarządu OPWiK oraz Miasta Otwocka jest brak podwyżki w tym zakresie także w perspektywie roku. OPWiK dokonał dużych osiągnięć w rozwoju oraz metodyce działania doprowadzając spółkę do standardów europejskich. Np. wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii powoduje obniżenie kosztów operacyjnych przy zwiększonych przychodach. Pozwala to na ustabilizowanie cen usług. Zamierzamy w dalszym ciągu prowadzić przedsiębiorstwo w sposób taki, aby zmniejszać koszty przy jednoczesnym zwiększaniu przychodów powiedział Prezes OPWiK Mieczysław Kostyra. Priorytetem jest, by OPWiK działał jak najsprawniej. Cieszę się, że oficjalnie mogę przekazać informację o niezwiększających się opłatach za wodę i odprowadzane ścieki dla mieszkańców Otwocka (jak i Karczewa) i że mogę rozwiać obawy mieszkańców dotyczące tego tematu. Planujemy, by mieszkańcy nie musieli ponosić wyższych kosztów również w kolejnych latach podsumował Prezydent Zbigniew Szczepaniak po zatwierdzeniu nowych, aczkolwiek pozostających na tym samym poziomie, stawek.

11 OGŁOSZENIA 11 OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. Nr z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz r. z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Otwocka w dniu 07 maja 2013 r. uchwały Nr XXXIV/365/13 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą Wólka Mlądzka oraz strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Projekt planu będzie opracowany w skali 1 : 2000 i obejmie teren miasta Otwocka ograniczony: zachodnią granicą działki 35 w obr. 209, skrzyżowaniem ulicy Majowej, zachodnią granicą działki nr 36 w obr. 220, skrzyżowaniem ulicy Laskowej, zachodnią granicą działki nr 27 w obr. 221, ulicą Wyszyńskiego, ulicą Pokojową, Szosą Lubelską, wschodnią, północną i zachodnią granicą miasta Otwocka oraz rzeką Świder. Z uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka (zakładka Uchwały Rady Miasta), w Wydziale Planowania Przestrzennego UM Otwocka lub w Biurze Rady Miasta Otwocka. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego oraz wyżej wymienionej strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Otwocka w formie pisemnej (składając w Biurze Obsługi Mieszkańców UM Otwocka w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki 8 18 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8 16), za pośrednictwem poczty kierując korespondencję na adres: ul. Armii Krajowej 5, Otwock), ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Otwocka. OBWIESZCZENIE PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA o podjęciu przez Radę Miasta Otwocka w dniu r. Uchwały Nr XXVIII/312/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą Centrum zmienionej Uchwałą Rady Miasta Otwocka z dnia r. Nr XXXIV/366/13 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą Centrum. Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Nr z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Otwocka w dniu r. uchwały Nr XXVIII/312/2012 w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą Centrum zmienionej uchwałą Rady Miasta Otwocka z dnia r. Nr XXXIV/366/2013 w sprawie zmiany uchwały Rady Miasta Otwocka w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Otwocka pod nazwą Centrum oraz o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Projekt planu będzie opracowany w skali 1 : 1000 i obejmie teren miasta Otwocka ograniczony: ulicą Rzemieślniczą, ulicą Staszica wraz z przyległymi działkami, północną granicą działki nr 157 w obr. 45, ulicą Karczewską, ulicą Hożą, ulicą Andriollego, ulicą Poniatowskiego, ulicą Kruczą, ulicą Armii Krajowej, wzdłuż południowej granicy dawnego basenu położonego między torami, ulicą Warszawską i przejściem przez tory na przedłużeniu ulicy Rzemieślniczej. Z ww. uchwałami Rady Miasta Otwocka można zapoznać się w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Otwocka (zakładka Uchwały Rady Miasta), w Wydziale Planowania Przestrzennego UM Otwocka lub w Biurze Rady Miasta Otwocka. Wnioski należy kierować do Prezydenta Miasta Otwocka w formie pisemnej (składając w Biurze Obsługi Mieszkańców UM Otwocka w godzinach pracy Urzędu (poniedziałki 8 18 oraz od wtorku do piątku w godzinach 8 16), za pośrednictwem poczty kierując korespondencję na adres: ul. Armii Krajowej 5, Otwock), ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej ( bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę jednostki organizacyjnej, adres, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. Wnioski złożone po tym terminie będą pozostawione bez rozpatrzenia. Wnioski będą rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Otwocka.

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

VIII Dni Obornik Śląskich

VIII Dni Obornik Śląskich Urzędu Miejskiego Redakcja: Artur Olszewski, Paulina Kurzejewska, Bartosz Malec 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Trzebnicka 1 tel. +48 71 310 35 19 e-mail: redakcja@oborniki-slaskie. pl nakład: 3000 egz. www.

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r.

Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. Nr 8 (57) SIERPIEŃ 2011 r. AKCJA LATO W WCK Gazeta Wodzisławska Adres redakcji: 44 300 Wodzisław Śląski, ul. Ks. Płk. Kubsza 17 tel./ fax: 032 454 72 03 Redaktor naczelny: Agnieszka Kozielska Dziennikarze:

Bardziej szczegółowo

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku!

2 Z ŻYCIA MIASTA. Raz jeszcze życzymy mieszkańcom Milanówka wszystkiego co najlepsze w Nowym 2013 Roku! nr 1/2 /201 3 lu ty Egz zemp plar larz zb ezp łat ny W NUMERZE: Z ŻYCIA MIASTA: Spotkania z Mieszkańcami Możliwy kompromis w sprawie ekranów SAMORZĄD: Pożegnaliśmy radną Barbarę Wiśniewską Przygotowania

Bardziej szczegółowo

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat

Iwona i Dariusz Snopkowscy Zakochani od dwudziestu lat 2 LUDZIE Ewa Łączyńska-Widz Markowe BWA Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski wręczył dyrektor Biura Wystaw Artystycznych Ewie Łączyńskiej- Widz nagrodę Marka Radia Kraków za wystawę

Bardziej szczegółowo

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania

na czym polega kult chleba. Uroczystości towarzyszą podziękowania Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 25, 24.09.2013 r. Rok II ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 08.10.2013 r. STRZEGOM Uwolnili wieś Strzegomscy rolnicy potrafią ciężko pracować, ale

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę!

Strzegom. Zakończyła się akcja porządkowania gminy Strzegom. Czy teraz będzie czysto? To zależy od nas! Posprzątali gminę! Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 62; 14.04.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 28.04.2015 r. w numerze: STRZEGOM Goczałkowianka ma 100 lat!!! Mieszkanka gminy Strzegom

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny

Biuletyn Informacyjny Biuletyn Informacyjny MAGAZYN SAMORZĄDOWY MIASTA I GMINY Nr 6 (51) październik 2005 ISNN 1509-1171 nakład 1500 egz. Orzysz (egzemplarz bezpłatny) str. 2 Biuletyn Informacyjny nr 6 (51) Burmistrz Orzysza

Bardziej szczegółowo

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str.

Ścieżki, które łączą str. 5. Moc organizacji str. 6. Zmierzono aktywność pośredniaka str. 10. Dożynki powiatowe w Szczercowie str. Nr 4 (50) sierpień- -wrzesień 2014 ISSN 2080-1831 Ścieżki, które łączą str. 5 Moc organizacji str. 6 Zmierzono aktywność "pośredniaka" str. 10 Dożynki powiatowe w Szczercowie str. 12-13 Euro powiat to

Bardziej szczegółowo

ze spuścizny Papieża Polaka

ze spuścizny Papieża Polaka Mistrzostwa Polski w Taekwondo Olimpijskim Kętrzyn już po raz drugi będzie gościć najlepszych zawodników taekwondo w kraju. Poprzednim razem Finał Mistrzostw Polski w Taekwondo Olimpijskim odbył się w

Bardziej szczegółowo

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek

Strzegom. Własne projekty do budżetu obywatelskiego można zgłaszać w Punkcie Konsultacyjnym do 6 lutego. Złóż swój wniosek Gminne Wiadomości Strzegom Gminne Wiadomości STRZEGOM Nr 57; 27.01.2015 r. Rok IV ISSN 2299 579X. Następne wydanie: 10.02.2015 r. w numerze: STRZEGOM Co w budżecie na rok 2015? Radni uchwalili budżet na

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

Nie chodzi tylko o lokalizację

Nie chodzi tylko o lokalizację Już za tydzień dodatek specjalny PRZEDSZKOLAKI 2015 17 KWIETNIA 2015 (NR 305) Nakład kontrolowany: 30 000 egz. WWW.WPR24.PL ZASIĘG: POWIATY PRUSZKOWSKI, GRODZISKI Wysokie napięcie społeczne Mieszkańcy

Bardziej szczegółowo

Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl.

Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl. Codziennie nowe informacje www.swarzedz.pl ISSN 1732-2480 nr 9 (279) listopad 2011 bezpłatne pismo informacyjne Wielki Jarmark Świąteczny z Dwa Meble Roku 2011 Zmiany w komunikacji z Prosto z budowy Stomatologia

Bardziej szczegółowo

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok!

Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! Numer 1 (222) STYCZEŃ 2015 ISSN 1428-1198 www.stare-babice.pl Miesięcznik Gminny istniejemy od 1990 roku Andrzej Dąbrowski zaśpiewał podczas gali Babinicza Do zakochania jeden krok! (czyt. str. 10 i 12)

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy

1 lipca wystartowało. Wielkich inwestycji ciąg dalszy ISSN 1426-770X Nakład 6000 egz. MIESIĘCZNIK NR 6/205 CZERWIEC 2009 W numerze: Wójt Kiwit w ogniu pytań mieszkańców gminy nadzwyczajna sesja rad: powiatu, miasta i gminy Ciechanów Laurka dla MOSiR Archeolodzy

Bardziej szczegółowo

Rolnicy podziękowali za plony

Rolnicy podziękowali za plony Nr 9-10 (119-120) wrzesień październik 2010 ISSN 1509-0655 MIESIĘCZNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY GMIN I POWIATU LUBELSKIEGO Rolnicy podziękowali za plony l MIJAJĄCA KADENCJA W OCENIE SAMORZĄDOWCÓW l POWIATOWY

Bardziej szczegółowo

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013

NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X. Nr 25, marzec 2013 GMINA CZARNA NASZA GMINA PISMO SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ISSN 1733-411X Nr 25, marzec 2013 Czarna Dąbrówki Krzemienica Medynia Głogowska Medynia Łańcucka Pogwizdów Wola Mała Zalesie Nagroda Ministra Kultury

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

STRZEGOM. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r.

STRZEGOM. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r. Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Gminne Wiadomo ci STRZEGOM Nr 48, 2.09.2014 r. Rok III ISSN I ISSN 2299 579X. Nast pne wydanie: 16.09.2014 r. W NUMERZE: STRZEGOM Nowe kamienice s remontowane Kolejnym remontowanym

Bardziej szczegółowo

Nr 5 wrzesień/2007 Rok 1 ISSN 1898-0899

Nr 5 wrzesień/2007 Rok 1 ISSN 1898-0899 wrzesieñ 2007 strona 1 Nr 5 wrzesień/2007 Rok 1 ISSN 1898-0899 Dudziarskie zmagania Tablice katyńskie 24. 09. na Starym Cmentarzu Parafialnym, odbyła się uroczystość odsłonięcia Tablic Katyńskich. Tablice,

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka

SZANOWNI PAŃSTWO. 2 Echa znad Sanu i Wisłoka SZANOWNI PAŃSTWO Rozpoczął się rok 2012, w którym podejmowane działania skierowane są na realizację zadań zmierzających do dalszej poprawy gminnej infrastruktury, gospodarki i życia społeczno - kulturalnego.

Bardziej szczegółowo

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red

Gródkowskiej i Zwycięstwa w Psarach oraz przy ul. Belnej w Strzyżowicach, który obecnie znajduje się w ocenie. Red Gazeta samorządowa Egzemplarz bezpłatny KWIECIEŃ 2014 NR 04/108 ISSN 1732-985X Ruszyła wymiana sieci wodociągowej w Psarach Pod koniec kwietnia ruszyły prace związane z wymianą sieci wodociągowej w Psarach.

Bardziej szczegółowo

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl

ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) www.puszczykowo.pl ECHO PUSZCZYKOWA informator miejski Wrzesień 2009 nr 8 (210) ISSN 1231-8493 70 lat OD WYBUCHU ii WOJnY ŚWiAtOWeJ s.14 PUSZCZYKOWSKA s.2 jesień kulturalna OFiCJAne OtWARCie s.11 Orlika SPUStOSZenie s.16

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny Kwiecień 3 (198) SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Będzie

Bardziej szczegółowo

Potrzeba prawdziwej solidarności

Potrzeba prawdziwej solidarności www.um.ciechanow.pl MIESIĘCZNIK NR 8/162 WRZESIEŃ 2005 Potrzeba prawdziwej solidarności W numerze: Wkładka prezentująca DIONIZJE i Rajd Warszawski Co się dzieje na ulicy Komunalnej Rajdy rowerowe, czyli

Bardziej szczegółowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo

UWAGA MIESZKAŃCY! Wybory Samorządowe 2014 w Gminie Wejherowo MIESIĘCZNIK SAMORZĄDOWY GMINY WEJHEROWO Nr 9 (216) Rok XIX ISSN 14-26-1472 Październik 2014 Egz. bezpłatny Uroczysta Sesja Rady Gminy Wejherowo za nami! października w hali widowiskowo sportowej w Bolszewie

Bardziej szczegółowo