SPRAWOZDANIE r r

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE 01.01.2011r. -30.10.2013 r. 9472 3009 6008 455 240 195 5854 2249 3224 381 3378 760 2589"

Transkrypt

1 SPRAWOZDANIE z wizytacji Aresztu Śledczego Warszawa Służewiec w Warszawie przeprowadzonej w dniach listopada 2013r. przez Sędziego SO Arkadiusza Makowskiego Poprzednia wizytacja miała miejsce w grudniu 2010r. wyniki jej dały podstawę do sformułowania pozytywnej oceny pracy wizytowanej jednostki. Sformułowano zalecenia powizytacyjne dotyczące stałego nadzorowania działu ewidencyjnego oraz wskazano, aby decyzje o ukaraniu karą dyscyplinarną były opatrzone adnotacją o pouczeniu ukaranych o treści art. 7 l kkw na dowód tego, że takie pouczenie miało miejsce. Wizytacje przeprowadzono w oparciu o przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 26 sierpnia 2003r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu nadzoru penitencjarnego (Dz. U.2003r. nr z póz. zm.) Ponadto na podstawie danych statystycznych, informacji kierownictwa i pracowników poszczególnych działów, udostępnionej dokumentacji oraz wybranych akt osobowych cz. A i B, a także rozmów ze skazanymi i tymczasowo aresztowanymi. Wizytowana jednostka to areszt śledczy z oddziałami zakładu karnego typu zamkniętego dla skazanych mężczyzn młodocianych i dorosłych odbywających karę po raz pierwszy, dwoma oddziałami typu półotwartego dla skazanych mężczyzn młodocianych i dorosłych odbywających karę po raz pierwszy i dla recydywistów penitencjarnych oraz z oddziałem terapeutycznym dla skazanych mężczyzn uzależnionych od alkoholu młodocianych i dorosłych odbywających karę po raz pierwszy w warunkach zakładu karnego typu półotwartego i typu zamkniętego a także z oddziałem terapeutycznym dla skazanych mężczyzn uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych młodocianych i dorosłych odbywających karę po raz pierwszy w warunkach zakładu karnego zamkniętego i półotwartego. Z danych statystycznych wynikało, że: 1. W okresie r r. do jednostki przybyło 9472 osób, - w tym 3009 tymczasowo aresztowanych, 6008 skazanych i 455 ukaranych, w tym: zgłosiło się, w tym 195 skazanych i 45 ukaranych doprowadzono, w tym 2249 tymczasowo aresztowanych, 3224 skazanych i 381 ukaranych przetransportowano z innych jednostek, w tym 760 tymczasowo aresztowanych, 2589 skazanych i 29 ukaranych 2. We wskazanym okresie ubyło: l

2 osób, w tym 848 tymczasowo aresztowanych, 6206 skazanych i 258 ukaranych w wyniku m.in.: 1. przetransportowania do innych AŚ, ZK 5126, w tym 573 tymczasowo aresztowanych, 4537 skazanych i 16 ukaranych; 2. na skutek ukończenia kary, upływu tymczasowego aresztu , w tym 275 tymczasowo aresztowanych, 1212 skazanych i 223 ukaranych; 3. warunkowo zwolniono 213 skazanych; 4. uiściło grzywnę 126, w tym 107 skazanych i 19 ukaranych; 5. zwolnieni na przerwę w karze 33 osoby; 6. zmarły 3 osoby skazani, 7. zgodę na odbywanie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego uzyskało skazanych. W sumie na dzień 30 października 2013 roku w Areszcie Śledczym Warszawa Służewiec i OZ Grodzisk Mazowiecki przebywało 1104 osadzonych, co stanowiło 95,83 % zaludnienia. W samym Areszcie Śledczym Warszawa Służewiec przebywało 1023 osadzonych co stanowiło 94,72 % zaludnienia. W OZ Grodzisk Mazowiecki przebywało 81 osadzonych co stanowiło 112,5 %. W okresie od 01 stycznia 2011r. do 30 października 2013r. udzielono łącznie 3904 zezwoleń i przepustek na czasowe opuszczenie aresztu, z których skorzystało 409 osadzonych. W poszczególnych przypadkach podstawą opuszczenia aresztu były: 362 nagrody udzielone w trybie art pkt. 7 Kkw, tj. zezwolenia na widzenie bez dozoru z osobą najbliższą poza terenem aresztu na czas nieprzekraczający 30 godzin; 71 nagród udzielonych w trybie art pkt. Kkw tj. zezwolenia na opuszczenie aresztu na czas nieprzekraczający 14 dni; 5 przepustek udzielonych w trybie art. 91 pkt. 7 Kkw tj. udzielanych nie częściej niż raz na 2 miesiące, łącznie na okres nieprzekraczający 14 dni w roku; 54 zezwolenia udzielone w trybie art. 141 a l Kkw na opuszczenie zakładu na czas nieprzekraczający 5 dni w sytuacjach szczególnie ważnych dla osadzonego, w tym 32 w asyście funkcjonariuszy SW; 2

3 2041 zezwoleń udzielonych w trybie art. 91 pkt. 4 Kkw celem udziału w zajęciach kulturalno - oświatowych lub sportowych; 1367 zezwoleń udzielonych w trybie art. 91 pkt. 3 Kkw celem udziału w: -zajęciach terapeutycznych 1365 zezwoleń -nauczaniu - 2 zezwolenia - szkoleniach- O zezwoleń 2 zezwolenia udzielone w trybie art. 92 pkt. 3 Kkw celem udziału w zajęciach terapeutycznych; 2 zezwolenia udzielone w trybie art. 92 pkt. 4 Kkw celem udziału w zajęciach kulturalno - oświatowych; Ośmiu osadzonych nie powróciło w wyznaczonym terminie z udzielonych im zezwoleń. W wizytowanej jednostce funkcjonują: Oddział Penitencjarny nr l w skład, którego należą Pawilon A, który składa się z Oddziałów A-l, A-2, A-3, A-4 dla tymczasowo aresztowanych; Pawilon B, do którego należą Oddziały B-l przejściowy dla skazanych, B-2 przejściowy dla tymczasowo aresztowanych i stały dla tymczasowo aresztowanych, B-3 dla skazanych i t.a. i B-4 dla tymczasowo aresztowanych; Oddział C-1 terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu typu półotwartego, C- 2 terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych typu zamkniętego. Oddział Penitencjarny nr 2 do którego należą Pawilon D, do którego należą Oddziały D-1 typu zamkniętego dla skazanych odbywających karę po raz pierwszy, D-2 dla skazanych -typu zamkniętego, D-3 i D-4 typu zamkniętego, Oddziały E-l i E-2 typu zamkniętego Oddział Penitencjarny nr, 3 do którego należą Pawilon E, E- 3 dla skazanych typu zamkniętego, E- 4 dla skazanych typu zamkniętego. Pawilon F /otwarty w maju 2012r. /: dla skazanych typu półotwartego. Oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od alkoholu dysponuje 29 miejscami. W trakcie wizytacji w terapii uczestniczyło 28 skazanych. Jeden osadzony odmawia udziału w terapii pomimo faktu zastosowania go do poddania się oddziaływaniom terapeutycznym na mocy artykułu 117 KKW.

4 W okresie od l stycznia 2011 roku do 30 października 2013 roku do oddziału zostało przyjętych 367 skazanych uzależnionych od alkoholu (337 skazanych do oddziału zostało skierowanych decyzją komisji penitencjarnej, 16 skazanych przyjęto w trybie artykułu 117 KKW, a 14 miało zastosowany artykuł 62 KK). Terapia w oddziale trwa dwanaście tygodni i może zostać skrócona do ośmiu tygodni w przypadku, gdy skazany nie wykazuje motywacji do terapii, traktuje ją jako zło konieczne" (takich przypadków było 18). Jeden osadzony w trakcie terapii otrzymał przerwę w karze. Nie było przypadków wycofywania skazanych z oddziału na mocy postanowienia Sądu Penitencjarnego w trybie art. 117 KKW. Średni czas oczekiwania na przyjęcie do oddziału wynosi jedenaście miesięcy i dwa tygodnie. Obecnie na przyjęcie do oddziału oczekuje 122 skazanych. Personel oddziału terapeutycznego liczy 4 osoby: kierownik oddziału psycholog dwóch terapeutów uzależnień. Oddział terapeutyczny Narkantis" jest to oddział terapeutyczny dla skazanych uzależnionych od środków odurzających lub psychotropowych. Pojemność oddziału wynosi 36 miejsc, w okresie wizytacji w oddziale przebywało 34 skazanych, wszyscy uczestniczyli w terapii. W okresie od 01 stycznia 2011r. do 30 października 2013r. do oddziału zostało przyjętych 244 skazanych uzależnionych, w tym: 198 skazanych zostało skierowanych do oddziału decyzją komisji penitencjarnej, 11 skazanych przyjęto w trybie artykułu 117 KKW 15 skazanych miało zastosowany artykuł 62 KK 8 skazanych zostało wycofanych z oddziału na podstawie decyzji Sądu Penitencjarnego (rezygnacja z terapii) 3 skazanych wycofanych ze względu na błędną diagnozę uzależnienia l skazanego wycofano z oddziału ze względu na zmianę podgrupy klasyfikacyjnej (R-l/t) 5 skazanych opuściło oddział ze względu na koniec kary l skazany otrzymał warunkowe przedterminowe zwolnienie w trakcie terapii l skazany opuścił oddział ze względu na otrzymanie SDE Terapia w oddziale trwa 6 miesięcy. Może zostać skrócona do 4 miesięcy, w przypadku, gdy skazany nie wykazuje motywacji do terapii, a próby motywowania go do leczenia nie 4

5 przynoszą rezultatów, bądź w przypadku, gdy możliwości intelektualne pacjenta są ograniczone. Wtedy oddziaływania terapeutyczne zostają zawężone do oddziaływań motywacyjno-edukacyjnych. Takich przypadków w omawianym okresie było 20. Ze względów terapeutycznych istnieje również możliwość przedłużenia okresu leczenia maksymalnie do 8 miesięcy. Takich przypadków było 19. Średni czas oczekiwania na przyjęcie do tutejszego oddziału trwa 9 miesięcy. Najbliższy wolny termin przyjęcia do oddziału przypada na 28 październik 2014 roku. Obecnie na przyjęcie do oddziału oczekuje 48 skazanych. Personel oddziału terapeutycznego liczy 4 osoby, choć aktualnie służbę pełnią 3 osoby: kierownik oddziału - psycholog, specjalista terapii uzależnień 2 psychologów, w trakcie procesu certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień. Dział Służby Zdrowia W Ambulatorium z Izbą Chorych zatrudnieni są: 1. kierownik DSZ- l funkcjonariusz 2. lekarze ambulatorium - 3 osoby (l x pełny etat, 2 x 0,5 etatu) 3. lekarze stomatolodzy - 2 osoby zatrudnione łącznie na 0,95 etatu (0,5 i 0,45) 4. pielęgniarki - 8 pełnych etatów funkcjonariuszy i l x 0,4 etatu cywilnego w OZ Grodzisk 5. specjalista dermatolog - 0,25 etatu 6. specjalista psychiatra-0,95 etatu 7. specjalista laryngolog - 0,25 etatu 8. specjalista neurolog 0,2 etatu 9. lekarz radiolog - 0,25 etatu Od r.do r. na terenie tutejszej jednostki odbyło się: przyjęć zrealizowanych przez lekarzy ogólnych 3222 wizyt stomatologicznych, w tym przeglądy stomatologiczne, 9701 konsultacji dermatologicznych, 4696 konsultacji psychiatrycznych, 1056 konsultacji laryngologicznych, 573 konsultacji neurologicznych.

6 W tym czasie w penitencjarnej służbie zdrowia udzielono: 113 konsultacji ortopedycznych 63 konsultacji urologicznych 21 konsultacji neurochirurgicznych 268 konsultacji chirurgicznych oraz wykonano następujące badania diagnostyczne: 469 rtg klatki piersiowej (badania przesiewowe, wykonywane rutynowo przy przyjęciu osadzonego do jednostki oraz badania kontrolne wykonywane co najmniej l raz na 24 miesiące) 361 rtg (inne niż klatki piersiowej) 170usg 72 endoskopii W pozapenitencjarnej służbie zdrowia l.udzielono: 23 konsultacje okulistyczne 30 konsultacji hepatologicznych 14 konsultacji kardiologicznych 5 konsultacje ortopedyczne 4 konsultacje dermatologiczne 2. wykonano: rtg klatki piersiowej (badania przesiewowe, wykonywane rutynowo przy przyjęciu osadzonego do jednostki) 73 usg ( kolan, echo serca i usg metodą Dopplera) 37 endoskopii 54 tomografii komputerowych 21 rezonansów magnetycznych 3. leczono pod konwojem 22 osoby 4. dwie osoby dializowano w schemacie 3x w tygodniu, w tym jedna jest aktualnie dializowana - W Areszcie Śledczym Warszawa Służewiec jest prowadzony program substytucji metadonowej, w okresie od lir. do r. uczestniczyło w nim 127 pacjentów. Obecnie metadon przyjmuje 20 osób. l

7 Od Ir. do lr. wystawiono łącznie 314 świadectw lekarskich z wnioskami: nie może być leczony w zakładzie karnym - 13 Ze względów zdrowotnych osadzeni otrzymują diety, obecnie zlecono: 10 diet cukrzycowych ( w tym 4 dla osób leczonych insuliną) 133 diet lekkostrawnych 3 normy żywienia indywidualnego Racje żywnościowe wyznaniowe w ramach normy żywieniowej podstawowej przyznano administracyjnie ogółem 59 osadzonym. Zdarzenia nadzwyczajne w wizytowanym okresie miały miejsce w liczbie 103, w szczególności: pobicia i bójki osadzonych -, 23 samouszkodzenia osadzonego - l napaść na funkcjonariusza poza służbą- l wypadek, napaść na pracownika cywilnego w służbie - 0 wypadków, usiłowanie dokonania samobójstwa-, 12 ujawnienie niebezpiecznego i niedozwolonego przedmiotu -wypadków, 37 samobójstwo osadzonego -, l ucieczka z systemu bez konwojenta - 6 Dwóch osadzonych zmarło. Stosowanie Środków Przymusu Bezpośredniego - 14 przypadków. Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego M. D. s. Z., powodem zastosowania było groźne nieposłuszeństwo. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej i kajdanki. Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego K. F. s. A., powodem zastosowania było niszczenie mienia oraz groźne nieposłuszeństwo. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, kajdanki, pas obezwładniający jednoczęściowy, kask ochronny oraz cela zabezpieczająca. Przypadek w dniu roku.

8 Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego D. K. s. L., powodem zastosowania było groźne nieposłuszeństwo. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej i kajdanek. Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego Kamil Żaboklicki s. Jacka, powodem zastosowania było groźne nieposłuszeństwo. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej. Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego M. D. s. Z., powodem zastosowania było przeciwdziałanie groźnemu nieposłuszeństwu dodatkowo przeciwdziałanie usiłowanie zamachu na życie lub zdrowie własne albo innej osoby. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, celi zabezpieczającej, kasku ochronnego, pasa obezwładniającego jednoczęściowego oraz kajdanki. Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego M. D. s. Z., powodem zastosowania było przeciwdziałanie groźnemu nieposłuszeństwu. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej. Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego P. K. s. A., powodem zastosowania było przeciwdziałanie usiłowanie zamachu na życie lub zdrowie własne dodatkowo przeciwdziałanie niszczeniu mienia. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej oraz kajdanki. Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego A. T. s. G., powodem zastosowania było przeciwdziałanie usiłowanie zamachu na życie lub zdrowie własne dodatkowo przeciwdziałanie groźnemu nieposłuszeństwu. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej oraz kajdanki. Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego D. S. s. M., powodem zastosowania było przeciwdziałanie groźnemu nieposłuszeństwu dodatkowo przeciwdziałanie usiłowanie zamachu na życie lub zdrowie własne. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, celi zabezpieczającej, kasku ochronnego, pasa obezwładniającego jednoczęściowego oraz kajdanki.

9 Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego I. I. s. G., powodem zastosowania było przeciwdziałanie groźnemu nieposłuszeństwu dodatkowo przeciwdziałanie niszczeniu mienia, przeciwdziałanie usiłowanie zamachu na życie lub zdrowie innej osoby. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, celi zabezpieczającej, kasku ochronnego, pasa obezwładniającego jednoczęściowego oraz kajdanki. Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego I. I. s. G., powodem zastosowania było przeciwdziałanie usiłowanie zamachu na życie lub zdrowie innej osoby dodatkowo przeciwdziałanie groźnemu nieposłuszeństwu, przeciwdziałanie niszczeniu mienia, przeciwdziałanie groźnemu zakłóceniu porządku. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, celi zabezpieczającej, kasku ochronnego, pasa obezwładniającego jednoczęściowego oraz kajdanki.» Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego I. I. s. G., powodem zastosowania było przeciwdziałanie usiłowanie zamachu na życie lub zdrowie innej osoby. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, celi zabezpieczającej, kasku ochronnego, pasa obezwładniającego jednoczęściowego oraz kajdanki na czas doprowadzenia. Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego I. I. s. G., powodem zastosowania było przeciwdziałanie niszczeniu mienia, dodatkowo przeciwdziałanie usiłowanie zamachu na życie lub zdrowie innej osoby, przeciwdziałanie groźnemu nieposłuszeństwu, przeciwdziałanie groźnemu zakłóceniu porządku. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, celi zabezpieczającej, kasku ochronnego, kajdanki. Przypadek w dniu roku. Środki Przymusu Bezpośredniego stosowano względem osadzonego P. M. s. W., powodem zastosowania było wyegzekwowanie wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez uprawnionego poleceniem. Zastosowano środki przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej.

10 Osadzeni korzystali ze swoich uprawnień m.in. poprzez składanie skarg, których w omawianym okresie wpłynęło ogółem 1412, skarg przekazanych bezpośrednio do Dyrektora bądź bezpośrednio przez organy właściwe do rozpoznania skarg. Problematyka skarg dotyczyła głównie: traktowanie przez funkcjonariuszy - 339; warunków bytowych -261; opieki zdrowotnej - 221; sposobu załatwienia skargi - 29; nieprawidłowości związanych z przetransportowaniem - 32; korespondencji - 95; depozytów - 64; zatrudnienia 25; realizacja zakupów - 23; zapoznawania z opiniami i udostępnianiem dokumentów/aktów prawnych - 26; sporządzenia wniosku o wymierzenie kary dyscyplinarnej - 53; widzenia i rozmowy telefoniczne - 43; przepustki i zezwolenia na opuszczenie aresztu - 7; decyzji komisji penitencjarnej - 16; traktowanie przez współosadzonych - 9; paczek -22; pomocy postpenitencjarnej - 8; działalności kulturalno - oświatowej i sportowej - 26; udzielania informacji na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej 11; obliczenia okresu wykonywania kary - 2; innych spraw 100. W omawianym okresie w Areszcie Śledczym w Warszawie Służewcu sporządzono 116 zawiadomień o popełnieniu przestępstwa, które skierowano do Prokuratury Rejonowej w W. w sprawach: niepowrotu osadzonych do aresztu po udzielonej przerwie w wykonaniu kary - 48; ucieczki osadzonych podczas wykonywania pracy w grupie skazanych zatrudnionych poza terenem jednostki w systemie bez konwojenta - 7; czynnej napaści na pracownika tutejszego aresztu - 37; 10

11 naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia u osadzonego przez współosadzonych - 4; fałszowanie znaku wartościowego Z uzyskanych informacji wynika, że kierownictwo wizytowanej jednostki podejmuje określone działania m.in. na odprawach kierownictwa omawiane są skargi, które mogą być wynikiem niedoprecyzowania pewnych procedur i sposobów działania. Ponadto kadra kierownicza systematycznie wizytuje oddziały mieszkalne, przyjmuje na bieżąco osadzonych zgłaszających wątpliwości, uwagi, składających prośby. Zatrudnienie Wizytowanej jednostce penitencjarnej w okresie l stycznia 201 Ir. do 30 października 2013r. przyznano: w 2011r etaty, w 2012r etaty, w 2013r etaty dla osadzonych skierowanych do zatrudnienia odpłatnego przy pracach pomocniczych i porządkowych o charakterze administracyjno - gospodarczym. Zatrudnienie wewnątrz jednostki odbywało się w wymiarze czasu pracy 4/8; 6/8; 7/8; 8/8 etatu oraz nieodpłatnie w ramach art. 123 a l i 2 kkw. W celu zatrudnienia osadzonych wewnątrz jednostki wykonano 721 badań, które przeprowadzone zostały przez lekarza medycyny pracy i wydatkowano na ten cel kwotę zł. L Zatrudnienie odpłatne wewnątrz jednostki. - średnio miesięcznie zatrudniano odpłatnie 55 osadzonych na 46 etatach. - osadzeni wypracowali godzin. II. Zatrudnienie nieodpłatne wewnątrz jednostki. - średnio miesięcznie zatrudniano 94 osadzonych w ramach art. 123 a 1 2 Kkw. - w ramach ww. artykułu osadzeni wypracowali godzin na rzecz tutejszej jednostki penitencjarnej. III. Zatrudnienie odpłatne na zewnątrz jednostki. Skazani nie są zatrudnieni odpłatnie na zewnątrz jednostki IV. Zatrudnienie nieodpłatne na zewnątrz jednostki. - nieodpłatnie na zewnątrz jednostki przy pracach publicznych na rzecz organów administracji publicznej oraz przy pracach wykonywanych na cele charytatywne w ramach art. 123 a 2 Kkw u 8 kontrahentów zatrudnionych było średnio miesięcznie 26 osadzonych. Osadzeni przepracowali godzin. 11

12 Działalność kulturalno - oświatowa w Areszcie Śledczym Warszawa - Służewiec w okresie styczeń 2011r. - październik 2013 r. Imprezy, koncerty, spotkania, konkursy organizowane w 2011 roku: 1) Akcja "Sprzątanie świata" 2) Wycieczka do Muzeum Etnograficznego 3) Wycieczka do Teatru Polonia 4) Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego 5) Wycieczka na Cmentarz Żydowski 6) Wycieczka do Żydowskiego Instytutu Historycznego 7) Dzień Kobiet 8) Dzień Matki 9) Dzień Dziecka 10) Mikołajki dla dzieci osadzonych 11) Występ Lwowskiego Teatru Chrześcijańskiego "Emmanuel" 12) Występ zespołu Gangsterzy i Raperzy" 13) Występ zespołu November Project" 14)Występy koła teatralnego "Maska" 15) Udział w akcja "Polska biega" 16) Występ Teatru "Igraszka" 17) Udział w VII Ogólnopolskim Konkursie na audycję radiowęzłową "Historia Żywa- Moja Mała Ojczyzna- Moja Rodzina -Ja" 18) Udział w XX Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Więziennej Bydgoszcz 2011 "Kiedy patrzę hen za siebie" 19) Udział w Ogólnopolskim Konkursie pt. "Historia futbolu w Polsce" 20) Udział w XX Ogólnopolskim i VIII Międzynarodowym Przeglądzie Sztuki Więziennej Sztum 2011" Kola zainteresowań dla osadzonych w 2011 roku: 1) Koło teatralne "Maska" 2) Koło muzyczne "Bemol" 3) Koło szachowe "Szach-mat" 4) Zajęcia plastyczne Van Gogh 5) Koło rekreacyjne Ringo 6) Koło plastyczne "Da Vinci"! 12

13 7) Zajęcia sportowe- gimnastyka ogólnorozwojowa 8) Kolo Modelarskie "Modelarz" W ramach zajęć kulturalno - oświatowych i sportowych realizowane były programy: 1) Program kulturoznawczy Moja stolica 11 2) Program zajęć sportowych- piłka siatkowa 3) Program zajęć sportowych- badminton Imprezy, koncerty, spotkania, konkursy organizowane w 2012 roku: 1) Prelekcja przedstawicieli Chojnowskiego Parku Krajobrazowego 2) Występ koła literacko-poetyckiego "Feniks" z okazji Dnia Matki 3) Spotkanie skazanych ze srebrnym medalistą mistrzostw świata w piłce nożnej w Hiszpanii w 1982 roku i selekcjonerem reprezentacji Polski U-21 Stefanem Majewskim 4) Wycieczka do Zamku Królewskiego w Warszawie 5) Udział w przedstawieniu w Teatrze Powszechnym im. Zygmunta Hubnera w Warszawie 6) Wycieczka skazanych do Łazienek Królewskich w Warszawie 7) Koncert koła muzycznego "Bemol" z okazji Mikołajek 8) Udział w akcji "Szlachetna paczka - szlachetne serca" 9) Udział w akcji Światowy Dzień Ziemi" 10) Akcja "Polska biega" 11) Udział w akcji "Dzień Praw Zwierząt" 12) Akcja Kocham, lubię, szanuję... nie śmiecę" w ramach Sprzątanie Świata - Polska 2012" 13) Udział w Światowym Dniu Chorych na Alzheimera, udział w XVI Pikniku Alzheimerowskim. 14) Światowy Tydzień Zwierząt - sprzątanie schronisko "Na Paluchu" 15) Światowy Tydzień Zwierząt - wycieczka do Miejskiego Ogrodu Zoologicznego 16) Udział w Ogólnopolskim Konkursie "Szopka Bożonarodzeniowa 2012" 17) Udział w Ogólnopolskim Konkursie na Kartkę Świąteczną "Życzenia prosto z serca" 18) Udział w Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. J. Genefa 19) Udział w VIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Satyra poza krawędzią" 20) Udział w Kampanii "Biała Wstążka" 1) Koło muzyczne "Bemol" Koła zainteresowań dla osadzonych w 2012 roku: 13

14 2) Koło szachowe "Szach-mat" 3) Koło plastyczne "Da Vinci" 4) Zajęcia sportowe- gimnastyka ogólnorozwojowa 5) Zajęcia sportowe - piłka siatkowa (w okresie wiosna jesień) 6) Koło Modelarskie "Modelarz" 7) Koła Literacko - Poetyckiego Feniks" 8) Program Potęga Sztuki" Imprezy, koncerty, spotkania, konkursy organizowane w 2013 roku (do 31.10): 1) Występ koła muzycznego "Bemol" w ramach Bożonarodzeniowych Jasełek 2) Wyjście do kina grupy osadzonych na film Niemożliwe" 3) Wystawa w Świetlicy Centralnej pt. "Jerozolima - Światło ze Wschodu" 4) Wyjście do kina grupy osadzonych na film Lot" 5) Występ koła muzycznego "Bemol" w ramach Dnia Kobiet 6) Wyjście do Domu Kultury Kadr" grupy osadzonych w ramach cyklu Między Kadrami". Projekcja filmu "Święto zmarłych" i "Jesteś Bogiem" oraz spotkanie z reżyserami filmów. 7) Koncert chrześcijańskiej grupy Przyjaciele Arki Noego" 8) Wyjście do Domu Kultury Kadr" grupy osadzonych w ramach cyklu Między Kadrami". Projekcja filmu Echo" i Pokłosie" oraz spotkanie z aktorem Maciejem Stuhr 9) Wyjście do Domu Kultury Kadr" grupy osadzonych w ramach cyklu Mokotowska Euterpe". Koncert Macieja Strzelczyka z zespołem Yang Fellows 10) Wycieczka do Muzeum Historii Żydów Polskich 11) Spotkanie z lekkoatletą Piotrem Małachowskim 12) Obchody "Światowego Dnia Ziemi" 13) Występ Kabaretu Pół-serio" 14) Wyjście do Domu Kultury Kadr" grupy osadzonych w ramach cyklu Między Kadrami". Projekcja filmu Luiza Hert" i W sypialni" oraz spotkanie z reżyserami filmów. 15) Występ koła muzycznego "Bemol" w ramach Dnia Matki 16) Występ koła muzycznego "Bemol" w ramach Dnia Dziecka 17) Wyjście do Domu Kultury Kadr" grupy osadzonych w ramach cyklu Między Kadrami". Projekcja filmu Obóz" i Truskawkowe wino" oraz spotkanie z reżyserem Tomaszem Jeziorskim 18) Występ koła muzycznego "Bemol" w ramach programu integracji rodzin pod hasłem Wakacje z rodziną" 19) Spotkanie z przedstawicielami Chojnowskiego Parku Kraj obrazowego 14

15 20) Wykład z zakresu chorób układu krążenia dr hab. n. med. Andrzeja Krupienicza 21) Udział w akcji "Sprzątanie Świata"- "Odkrywamy czystą Polskę" 22) Bliżej historii' - wykład przewodnika z Muzeum Powstania Warszawskiego 23) Występ koła muzycznego "Bemol" w ramach XV Ogólnopolskiego Przeglądu Muzyki Więziennej Blues zza krat" 24) Udział w XIX Konkursie Poezji Więziennej Krasnystaw 2013" 25) Udział w I Ogólnopolskim Konkursie Bajka" Kola zainteresowań dla osadzonych w 2013: 1) Koło muzyczne "Bemol" 2) Koło szachowe "Szach-mat" 3) Koło plastyczne "Da Vinci" 4) Zajęcia sportowe - piłka siatkowa (w okresie wiosna -jesień) 5) Koło Modelarskie "Modelarz" 6) Program Potęga sztuki 2013" 7) -Program Czas na sztukę" Oprócz w/w kół zainteresowań osadzeni mają możliwość korzystania z biblioteki zgodnie z grafikiem korzystania ze zbiorów bibliotecznych dostępnych w A.S. Warszawa Służewcu (każdy oddział dwa razy w miesiącu). Księgozbiór znajdujący się na wyposażeniu biblioteki posiada pozycji oraz 1203 pozycje otrzymanych w ramach w współpracy z Biblioteką Publiczną m. st. Warszawy Dzielnicy Mokotów. Statystyka biblioteki rok Liczba czytelników Liczba wypożyczonych książek (do 31 października) Osadzeni mają do dyspozycji świetlice w oddziałach mieszkalnych m.in. wyposażone stoły do ping - ponga (świetlice w oddziałach na parterach, Paw. F oraz Paw. C), telewizory, gry planszowe, prasę. Oprócz świetlic w oddziałach osadzeni mogą również korzystać ze świetlicy centralnej wyposażonej w stół do ping - ponga, piłkarzyki, playstation. Codziennie w godzinach emitowany jest program z radiowęzła. 15

16 Skazani w okresie od 01 stycznia 2011r. do 30 października 2013r. wzięli udział w 199 programach readaptacji społecznej, w tym: program dla osób, które prowadziły pojazdy w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu HIOB"; programy z zakresu kształtowania umiejętność społecznych - komunikacji interpersonalnej: Mosty", Czuj, Ufaj, Rozmawiaj", Komunikacja jako sztuka skutecznego porozumiewania się", Poznaj siebie"; programy z zakresu kształtowania umiejętność społecznych - ekologia: ABC ekologii", Z ekologią na Ty", Śmieci mniej, ziemi lżej", Mam wpływ", Ekoodpowiedzialni", Zadbaj o środowisko"; program z zakresu kształtowania umiejętność społecznych - asertywność; program z zakresu kształtowania umiejętności społecznych - kształtujący postawę szacunku i akceptacji wobec ludzi starszych Starość - też radość"; program z zakresu kształtowania umiejętności społeczne dla skazanych młodocianych; program psychokorekcyjny kształtowania umiejętności poznawczych zapobiegający auto agresywnym i suicydalnym tendencjom osadzonych Wzgórze"; program edukacyjno-korekcyjny dla sprawców przemocy domowej z elementami programu Duluth; programy z zakresu przeciwdziałania agresji: Trening Zastępowania Agresji AR.T.", Wolny od agresji"; program z zakresu kształtowania umiejętności poznawczych obsługi komputerów i programów pakietu Office Komputerek";» program readaptacji społecznej poprzez pracę wolontaryjną w Hospicjum NEMO -Nadzieja. Empatia. Miłość. Ofiarność."; program z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom dla osób skazanych poddanych leczeniu substytucyjnemu Wyjście na prostą"; programy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom: Lekcje przestrogi", Rzucam palenie", Nie piję", Narkotykom mówię nie", Nie palę", programy z zakresu integracji rodzin: Święta Wielkanocne", Moja matka", Być ojcem", Ja i mój ojciec", Moje dziecko idzie do szkoły", Święty Mikołaj w Areszcie", Jasełka w Areszcie", Dzień Kobiet", Wakacje z rodziną"; 16

17 programy z zakresu aktywizacji zawodowej i promocji zatrudnienia: Klub Pracy", Po drugiej stronie", Jak szukać, aby znaleźć", Użytkowanie runa leśnego"; program przygotowujący osadzonych do życia po odbyciu kary pozbawienia wolności Otwarte drzwi"; programy z zakresu promocji zdrowego stylu życia: Nowy styl życia", program z zakresu kształtowania umiejętności poznawczych Myśl twórczo", Droga do kultury", Potęga sztuki". Areszt Śledczy Warszawa Shrżewiec współpracuje w ramach podpisanych porozumień z n/w podmiotami: Stowarzyszeniem Centrum Informacji Społecznej - Biuro Porad Obywatelskich w Warszawie; Fundacją Sławek" w Warszawie; Stowarzyszeniem Bractwo Więzienne"; Stowarzyszeniem Interwencji Prawnej SIP" w Warszawie; Gimnazjum nr 3 w Grodzisku Mazowieckim; Biurem Służby Krajowej Anonimowych Alkoholików; Fundacją HOMELESS; Towarzystwem Biblijnym i Traktatowym Zarejestrowanym Związkiem Wyznaniowym Świadków Jehowy Strażnica"; Patronackim Stowarzyszeniem Penitencjarnym; Rzymskokatolicką Parafią Św. Anny w Grodzisku Mazowieckim; Związkiem Buddyjskim Kanzeon"; Dzielnicową Wypożyczalnią Kompletów Książek w Warszawie; Biblioteką Publiczną Gminy Grodzisk Mazowiecki; Grodziskim Stowarzyszeniem Rodzin Abstynenckich Familia"; Parafią PNNK p.w. Dobrego Pasterza w Warszawie; Naczelnym Rabinem Polski Michaelem Schudrichem z Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie; Zborem Stołecznym Kościoła Zielonoświątkowego; Wspólnotą Anonimowych Narkomanów; Specjalistą Terapii Uzależnień p. Martą Szuberską Centrum Kultury Prawosławnej im. Świętych Cyryla i Metodego w Warszawie; 17

18 Pracownią Psychoprofilaktyki i Rozwoju Osobistego Optimum" - p. Agnieszką Chudzyńską Domem Kultury Kadr" w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy; Stowarzyszeniem Podajmy dalej" w Warszawie; Schroniskiem dla bezdomnych zwierząt Na Paluchu". W okresie od 01 stycznia 201 Ir. do 30 października 2013 r. Sąd Penitencjarny rozpatrzył ogółem 698 wniosków o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia. Pozytywnie rozpatrzono 171 wniosków, co stanowi 18,9% wszystkich wniosków. Dyrektor wnioskował o udzielenie warunkowego przedterminowego zwolnienia 132 skazanym, z czego 113 wniosków uwzględniono. W Areszcie Śledczym Warszawa-Służewiec, łącznie z Oddziałem Zewnętrznym w Grodzisku Mazowieckim, od listopada 2008 roku realizowany jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Poddziałania Realizowany jest Projekt Nr 3 pod nazwą: Cykl szkoleniowo-aktywizacyjny służący podniesieniu kwalifikacji zawodowych osób pozbawionych wolności oraz przygotowaniu ich do powrotu na rynek pracy po zakończeniu odbywania kary pozbawienia wolności". W ramach tego Projektu prowadzi się szkolenia kursowe skazanych, przyuczające do wykonywania różnych zawodów. Od stycznia 2011 roku do 30 października 2013 roku zrealizowano 17 kursów / w tym 7 w Oddziale Zewnętrznym w Grodzisku Mazowieckim/. Łącznie od stycznia 2011r. do końca października 2013r. oddziaływaniami szkoleniowymi objęto 200 skazanych /z czego 82 w OZ w Grodzisku Mazowieckim/. Absolwenci zdobyli podstawową wiedzę teoretyczną i nabyli praktycznych umiejętności w oferowanych zawodach. Niewątpliwie pozwoli to beneficjentom, po odbyciu przez nich kary, na szybkie podjęcie pracy, tym bardziej, że zaświadczenia o ukończeniu kursów i certyfikaty nie mają adnotacji, że szkolenia były realizowane w warunkach izolacji, a zgodne są z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. W ramach każdego kursu realizowane też były zajęcia aktywizacyjne: Wartość pracy" oraz Aktywizacja zawodowa". Obie formy zajęć pozwoliły beneficjentom zarówno na docenienie posiadania pracy jak i na umiejętność jej poszukiwania. 18

19 Ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2008 roku zakupiono dla Aresztu, w pełni wyposażonych, 11 stanowisk komputerowych do pracowni komputerowej. Pracownia jest też wykorzystywana do realizacji programów finansowanych z Funduszu Pomocy Postpenitencjarnej. Korzystając z niej aktualnie dziesięciu skazanych uczy się w szkole e-learningowej na poziomie liceum ogólnokształcącego. Dokonano wizytacji poszczególnych pawilonów mieszkalnych zarówno tych, gdzie były osadzone osoby tymczasowo aresztowane, jak i skazani. Zapoznano się wyglądem, jak i wyposażeniem losowo wybranych cel oraz poziomem zabezpieczeń. Bez zastrzeżeń. W rozmowie z osadzonymi z wizytowanych cel wynika, że atmosfera w areszcie śledczym nie budzi zastrzeżeń. Zgłaszane uwagi dotyczyły spraw zwykle zgłaszanych i poruszanych, także na posiedzeniach sądu penitencjarnego. Przejrzano dokumentację zdarzeń nadzwyczajnych za lata 201l-2013r. W roku 2013r. było ich 24, w tym większość dotyczyła ujawnienia przedmiotów niebezpiecznych lub niedozwolonych / narkotyki / - 9. Inne kategorie to: samobójstwo - l zdarzenie, próby samobójstwa, samowolne oddalenie -3 zdarzenia, bójka lub pobicie 4 zdarzenia, inne - 3 zdarzenia, napaść na funkcjonariusza poza służbą- l zdarzenie. W roku 2012r. było ich 27, większość dotyczyła ujawnienia przedmiotów niebezpiecznych lub niedozwolonych / telefony, narkotyki / Inne kategorie to:, próba samobójcza -l zdarzenie, zgon - l zdarzenie, samouszkodzenie - l zdarzenie, samowolne oddalenie - 3 zdarzenia, bójka lub pobicie - 8 zdarzeń, inne - l zdarzenie. W roku 2011 r. było ich 52, w tym pobicie przez współosadzonych lub bójka - 11 zdarzeń, ujawnienie przedmiotów niebezpiecznych lub niedozwolonych - 26 zdarzeń, zgon -l zdarzenie - na terenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego CSK MSWiA, próba samobójcza 8 zdarzeń, inne - 6 zdarzeń. Powyższe liczby wskazują na zmniejszającą się ilość wypadków nadzwyczajnych i zmianę co do poszczególnych kategorii zdarzeń, w tym zmniejszenie się liczby wypadków targnięcia się przez skazanych na swoje życiu lub zdrowie. W sprawie wypadku nadzwyczajnego z r., dotyczącego samobójstwa skazanego P. P., jedynego w okresie sprawozdawczym, sędzia penitencjarny, w trybie art. 32 kkw - sygn. akt ( ), przesłał na ręce Dyrektora AŚ zauważenia dotyczące pozostawienia skazanego w celi jednoosobowej po jego rozmowie telefonicznej z narzeczoną w dniu r., uznając je za nieprawidłowe. Ze sprawozdania z czynności wyjaśniających okoliczności powstania i przebieg zdarzenia nadzwyczajnego z dnia r., zakończonego w dacie r., wynika, iż nie stwierdzono 19

20 nieprawidłowości w postępowaniu funkcjonariuszy, które przyczyniłyby się do powstania zdarzenia nadzwyczajnego. Z pisma z dnia 31.l0.2013r. wynika, iż zastrzeżenia wnikające z pisma sędziego penitencjarnego zostały omówione na odprawie działu penitencjarnego a zawarte w nim uwagi są wytycznymi w codziennej pracy funkcjonariuszy działu penitencjarnego. Postępowanie funkcjonariuszy SW w pozostałych wypadkach nie było przedmiotem wystąpień sędziego penitencjarnego. W wizytowanym okresie byłem obecny podczas pracy komisji penitencjarnej w dniu r., która dokonywała weryfikacji osadzonych w trybie art i 2 kkw. Decyzje komisji był wydawane czytelnie, w oparciu o obowiązujące przepisy, skazani mieli możliwości wypowiedzenia się, a także byli pouczani o możliwości złożenia skargi na decyzję do Sądu Okręgowego w W., co było uwidaczniane w aktach osobowych. Wziąłem także udział w naradzie penitencjarno ochronnej w dniu r., podczas której relacjonowane są bieżące sprawy dotyczące poszczególnych komórek organizacyjnych aresztu śledczego, w tym zdarzenia nadzwyczajne. Analiza akt osobowych cz. A i B nie wykazała błędów, na decyzjach dyrektora o ukaraniu karą dyscyplinarną i decyzjach komisji penitencjarnej, zgodnie z zaleceniami z poprzedniej wizytacji, były adnotacji o pouczeniu skazanego o treści art. 7 l kkw. Natomiast decyzje o odmowie udzielenia ulgi lub nagrody oraz o przyznaniu ulgi lub nagrody nie zawierały adnotacji o pouczeniu o możliwości złożenia skargi na decyzję Dyrektora do Sądu Okręgowego w W. w trybie skargi z art. 7 kkw. / M. K., D. L., H.H., W. C., M. K., R. K., K. L., A, T. / Sąd w postanowieniu z dnia r. w sprawie XI Kow 2297/13 dotyczącej skargi T. Ł. stwierdził, iż zaskarżona przez skazanego decyzja Dyrektora z dnia r. wydana została nie zgodnie z prawem, doszło bowiem do naruszenia art kw. Zaskarżona decyzja nie zawierała bowiem żadnego określenia przekroczenia którego dopuścił się skazany ani uzasadnienia w świetle art. 145 l kkw. Co się tyczy spraw prowadzonych z powództwa skazanych i tymczasowo aresztowanych o odszkodowanie lub zadośćuczynienie od Skarbu Państwa to w 2013r. wpłynęło faktycznie 20 pozwów, z czego jedna sprawa zakończyła się wyrokiem. Zasądzono na rzecz powoda kwotę 20 tysięcy złotych. Skazany skierowany został do odbywania kary w oddziale terapeutycznym, ale miał w trakcie czynności procesowe z tymczasowym aresztem. Zdaniem Sądu naruszenie godności powoda polegało na niezapewnieniu mu odpowiedniej terapii w warunkach oddziału terapeutycznego oraz na braku izolacji od pozostałych 20

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 24 lutego 2004 r.

ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ. z dnia 24 lutego 2004 r. ZARZĄDZENIE NR 2/04 DYREKTORA GENERALNEGO SŁUŻBY WIĘZIENNEJ z dnia 24 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów czynności funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa RZECZPOSPOLITA POLSKA Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich Ryszard CZERNIĄ WSKI RPO-716945-VII-720.5/12/AI 00-090 Warszawa Tel. centr. 22 55 1 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 22 827 64 53 Prokuratura Rejonowa

Bardziej szczegółowo

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014

Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 WSO.5511.2.2014 Giżycko, 24.02.2014 r. Realizacja w 2013 roku zadań Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2012 2014 Powiatowy Program

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie w roku 2012 Opracowanie: Justyna Przybyłowska PCPR Wąbrzeźno Wąbrzeźno, marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE

INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE INFORMATOR DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 1 I. Informacje ogólne Opracowanie: Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Zespół ds. Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 14 sierpnia 2003 r. Dz.U.03.151.1469 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. z dnia 29

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA. z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 1994 Nr 111 poz. 535 USTAWA z dnia 19 sierpnia 1994 r. Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375. o ochronie zdrowia psychicznego Uznając, że zdrowie

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010

Sprawozdanie. Rzeczypospolitej Polskiej. z realizacji postanowień. Konwencji o prawach dziecka. w latach 1999-2010 Sprawozdanie Rzeczypospolitej Polskiej z realizacji postanowień Konwencji o prawach dziecka w latach 1999-2010 Warszawa, maj 2012 r. SPIS TREŚCI Tytuł Punkt Strona Wstęp..... 4 Rozdział I Ogólne sposoby

Bardziej szczegółowo

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich

Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Publikacja dostępna w Bibliotece INPRIS na stronie internetowej www.inpris.pl Paweł Maranowski Agata Witkowska Krajowe podmioty udzielające porad i informacji prawnych i obywatelskich Opracowanie powstało

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXII/439/2014 RADY MIEJSKIEJ W ŻNINIE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żninie za 2013 rok Na podstawie art. 110

Bardziej szczegółowo

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej

Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Aneks 3 Realizacja priorytetów i działań Krajowego Planu Działań na rzecz Integracji Społecznej Działanie Sposób realizacji Wskaźnik działania Cel operacyjny Instytucja odpowiedzialna Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr SPZOZ/ZARZ/DO/63/2015 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku

W numerze. Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile. Piotr Gaca Działalność szkoleniowa Szkoły Policji w Pile w 2013 roku W numerze Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny Szkoły Policji w Pile Adres redakcji: 64-920 Pila, pl. Staszica 7 tel. 67 352 2555; fax 67 352 2599 www.pila.szkolapolicji.gov.pl Łączność z czytelnikami: sekretariat@sppila.policja.gov.pl

Bardziej szczegółowo

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS

IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS IX. Realizacja projektów współfinansowanych z EFS W 2010 r. Ośrodek Pomocy Społecznej był realizatorem dwóch projektów: I. Czas na zamianę program aktywnej integracji społecznej i zawodowej osób z Dzielnicy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem

BEZPŁATNY. z chorobą nowotworową4. Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem Pracownia Psychologii Klinicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii oraz Fundacja Tam i z Powrotem przedstawiają: Pomoc socjalna przewodnik dla pacjentów z chorobą nowotworową4 BEZPŁATNY Patronat honorowy:

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji

Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji ZASADA RÓWNEGO TRAKTOWANIA PRAWO I PRAKTYKA Nr 12 Realizacja prawa małoletnich cudzoziemców do edukacji Raport RPO Warszawa, 2013 Zasada równego traktowania. Prawo i praktyka, nr 12 RAPORT RZECZNIKA PRAW

Bardziej szczegółowo

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA

KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA KARTA PRAW PACJENTA CZĘŚĆ OGÓLNA Dotyczy pacjentów: korzystających ze świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego, korzystających z prywatnego sektora usług medycznych oraz innych niż ubezpieczeni.

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo