Grupa Kapitałowa TORPOL Wyniki I-go półrocza 2014 roku. Spotkanie z Zarządem TORPOL S.A. - Warszawa, 28 sierpnia 2014 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa TORPOL Wyniki I-go półrocza 2014 roku. Spotkanie z Zarządem TORPOL S.A. - Warszawa, 28 sierpnia 2014 r."

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa TORPOL Wyniki I-go półrocza 2014 roku Spotkanie z Zarządem TORPOL S.A. - Warszawa, 28 sierpnia 2014 r.

2 Realizujemy zobowiązania zawarte w prospekcie emisyjnym Bardzo dobre wyniki Grupy Kapitałowej TORPOL po I półroczu 2014 r. (w porównaniu do I półrocza 2013 r. ) Zarząd Emitenta oświadcza, że sytuacja ekonomiczno-finansowa Grupy TORPOL na koniec czerwca 2014 roku jest zgodna z oczekiwaniami, a osiągnięte wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2014 roku są zbieżne z planem finansowym. Zarząd Emitenta podtrzymuje prognozę wyników finansowych Grupy Emitenta na koniec 2014 roku. Wyniki roku 2013 oraz prognoza na rok 2014 Grupy Kapitałowej TORPOL Wyniki 2013 roku Prognoza na 2014 rok Przychody 415,7 mln zł 801,3 mln zł EBIT 10,7 mln zł 35,4 mln zł EBITDA 21,4 mln zł 46,7 mln zł Zysk netto 4,8 mln zł 24,9 mln zł

3 Realizujemy największe inwestycje kolejowe w Polsce Obecnie realizujemy 9 kontraktów, w tym 2 największe realizowane projekty modernizacji infrastruktury kolejowej, tj.: Łódź Fabryczna o wartości ok. 1,43 mld PLN netto (40% przypada na Torpol) E75 Rail Baltica o wartości ok. 1,3 mld PLN netto (ok. 85% przypada na Torpol). Oba powyższe kontrakty zostały zweryfikowane przez niezależnego audytora technicznego pod kątem realności budżetu oraz możliwości wykonawczych Torpol do zrealizowania kontraktów w terminie. Portfel kontraktów na lata to ponad 2,0 mld PLN netto (bez udziału konsorcjantów). Kontrakty realizowane są z dodatnią rentownością, w 2013 roku rentowność brutto na sprzedaży wynosiła 5,8%. Wskaźnik ten w okresie 12 miesięcy zwiększył się do 8,1 % (licząc od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku) Imponujący track record i referencje umożliwiające pozyskiwanie najlepszych kontraktów w Polsce. W zakresie istotnych kontraktów od 2010 r. zostaliśmy pięciokrotnie wybrani na wykonawcę mimo złożenia ofert, których wartość była wyższa od najniższej zaoferowanej ceny. Nigdy nie byliśmy stroną sporów sądowych z zamawiającymi oraz nie odnotowaliśmy przypadku wykorzystania przez zamawiających naszych gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.

4 Najistotniejsze wydarzenia I półrocza 2014 roku 31 stycznia 2014 roku zamówienie w trybie negocjacji bez ogłoszenia na wykonanie robót budowlanych na modernizację linii kolejowej E65/CE65, odcinek Warszawa Gdynia obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia. Wartość umowy wynosi tys. zł netto. 24 lutego 2014 roku aneks do umowy na Zaprojektowanie, wykonanie i oddanie do eksploatacji Inwestycji obejmującej modernizację linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B2 odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budowę części podziemnej dworca Łódź Fabryczna. Wartość umowy wynosi ,41 zł netto, z czego 40% ( ,96 zł netto) jest należne Emitentowi. Termin realizacji umowy został przesunięty o 7 miesięcy i wynosi obecnie 49 miesięcy od daty zawarcia umowy (tj. do 18 września 2015 roku). 27 lutego 2014 roku Torpol S.A. (jako podwykonawca) oraz spółka Trakcja PRKiI S.A. zawarły aneks do umowy na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków Medyka granica Państwa na odcinku Podłęże Bochnia w km 16,000 39,000 w ramach projektu Modernizacja linii kolejowej E30/C-E 30, odcinek Kraków Rzeszów, etap III. Wynagrodzenie Spółki zostało określone na kwotę ,00 zł netto. Termin realizacji umowy został przesunięty o 12,5 miesiąca do dnia 11 stycznia 2015 roku. 2 kwietnia 2014 roku - aneks do umowy na Modernizację linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa Białystok granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów Zielonka Tłuszcz (Sadowne) POIiŚ Wartość umowy wynosi ,35 zł netto, z czego ,29 zł netto jest należne Emitentowi. Termin realizacji fazy projektowej (tzw. I kamień milowy) został przesunięty o 5,5 miesiąca do 19 września Termin realizacji umowy: 19 września 2015 roku.

5 Najistotniejsze wydarzenia I półrocza 2014 roku 7 stycznia 2014 roku Torpol S.A. zawarł z Alior Bankiem S.A. aneks do umowy o kredyt w rachunku kredytowym zwiększając kwotę finansowania z 20 mln zł do 33 mln zł. 9 maja 2014 roku - Torpol S.A zawarł z Bankiem Handlowym umowę o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 5 mln zł oraz umowę ramową o udzielenie kredytów handlowych do wysokości 15 mln zł. 25 czerwca 2014 roku Torpol S.A zawarł z Alior Bankiem S.A. aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym. Przedmiotem aneksu jest przede wszystkim zwiększenie kwoty finansowania z 10 mln zł do 14 mln zł. Najistotniejsze wydarzenia po 30 czerwca 2014 roku 1 lipca 2014 roku przydział akcji Torpol S.A. w ramach IPO, w wyniku którego dotychczasowy 100 proc. właściciel tj. Polimex -Mostostal S.A.- sprzedał wszystkie posiadane walory po cenie maksymalnej. 8 lipca 2014 roku pierwszy dzień notowań na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 19 sierpnia 2014 roku - Gmina Olsztyn wybrała Torpol S.A. na wykonawcę linii tramwajowej. Wartość oferty złożonej przez Spółkę wynosi 75 mln zł brutto (60,9 mln zł netto). 22 sierpnia 2014 roku rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Torpol S.A. na skutek emisji akcji serii B. 27 sierpnia 2014 roku - podpisanie listu intencyjnego dotyczącego kontraktu E75 Rail Baltica z PKP PLK odnośnie zamknięcia dwutorowego oraz przesunięcia wszystkich terminów realizacji kontraktu.

6 Omówienie wyników finansowych Grupy Kapitałowej Koszty sprzedaży rosną zdecydowanie wolniej, niż zyski na sprzedaży Kategoria 6 mcy mcy 2013 zmiana w mln zł zmiana w proc. Przychody ze sprzedaży ,9% Koszt własny sprzedaży ,6% Zysk brutto ze sprzedaży ,3% Zysk ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto za okres EBITDA ,5% Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem GK Torpol nie posiada zadłużenia netto. Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA ukształtował się na koniec czerwca 2014 roku na ujemnym poziomie -2,63. Jest to efekt dyscypliny finansowej oraz wysokiej jakości zarządzania płynnością. Ponadto należy dodać, że zadłużenie finansowe jest związane wyłącznie z podstawową działalnością Emitenta. Kategoria 6 mcy mcy 2013 zmiana w mln zł zmiana w proc. Aktywa trwałe ,4% Aktywa obrotowe ,9% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty % Aktywa razem ,1% Kapitał własny ,9% Zadłużenie netto

7 Ocena wskaźników rentowności GK Torpol Wskaźniki rentowności w proc. Zamierzamy koncentrować się na umocnieniu wiodącej pozycji na rynku polskim oraz dynamicznym rozwoju działalności na rynku w Norwegii.

8 Perspektywy rynku kolejowego w Polsce Infrastruktura kolejowa w Polsce Polska posiada trzecią pod względem długości sieć kolejową w Europie. Polski rynek jest drugim (po rynku niemieckim) największym rynkiem kolejowych przewozów towarowych w Unii Europejskiej. Według danych PKP PLK S.A., na koniec 2012 r. eksploatowano w Polsce km linii kolejowych (w tym km linii o znaczeniu państwowym), obejmujących km torów. Stan torów linii kolejowych w Polsce 27% 30% 43% dobry dostateczny niezadowalający Perspektywy rynku planowane inwestycje infrastrukturalne Master plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku przewiduje łączne nakłady na infrastrukturę kolejową w latach o wartości 115 mld PLN. Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015 ogłoszony w listopadzie 2013 przewiduje realizację 140 projektów o wartości 24,9 mld PLN. Na tę kwotę złożą się: środki unijne, publiczne środki krajowe oraz środki własne PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zgodnie z budżetem UE na lata , Polska otrzyma w ramach polityki spójności 82,3 mld EUR. Według ostatnich informacji prasowych PKP PLK S.A., 10,5 mld EUR (ok. 44 mld PLN) środków unijnych będzie przeznaczonych na inwestycje kolejowe. W związku z tym PKP PLK S.A. opracowały Krajowy Program Kolejowy (dokument programowy dla perspektywy finansowej ), w którym ujęto projekty inwestycyjne o łącznej wartości 58,7 mld PLN (uwzględniając udział środków krajowych). Plan vs wykonanie w obszarze nakładów inwestycyjnych PKP PLK Plan RAZEM (mln PLN) 1 121, , , , , , , , ,2 Wykonanie (mln PLN) 945, , , , , , , , ,6 % 84,3% 81,6% 82,1% 87,4% 77,5% 72,4% 73,7% 73,7% 77,7% Źródło: PKP PLK S.A., Ministerstwo Infrastruktury Planowane nakłady inwestycyjne na infrastrukturę kolejową (mld PLN) Zamierzamy koncentrować się na umocnieniu wiodącej pozycji na rynku polskim oraz dynamicznym rozwoju działalności na rynku w Norwegii. Rodzaj inwestycji Razem Budowa nowych linii* 0,3 20,8 3,0 24,1 Modernizacja linii istniejących** 26,2 22,5 19,1 67,8 Inwestycje odtworzeniowe*** 7,1 7,2 7,0 21,3 Oszczędne systemy sterowania 0,3 0,6 1,0 1,9 Razem 33,8 51,1 30,1 115,0 * Spółka szacuje że realnie inwestycje dotyczące budowy nowych linii będą realizowane raczej w kolejnej perspektywie budżetowej UE niż w latach ; ** Spółka szacuje, że część środków z 26,2 mld PLN zostanie przesunięta na perspektywę na modernizację linii istniejących; *** Spółka szacuje, że część środków z 7,1 mld PLN zostanie przesunięta na perspektywę na inwestycje odtworzeniowe; Źródło: Master plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku

9 Norwegia jest dla nas perspektywicznym rynkiem W 2010 r. rozpoczęliśmy działalność w Norwegii (Torpol Norge). Do czynników uzasadniających ekspansję na rynku norweskim należą m.in.: niezależność od budżetu UE, planowane znaczne inwestycje w infrastrukturę kolejową, w latach prawie 168 mld NOK (ponad 80 mld PLN), wyższe marże osiągane na rynku budownictwa kolejowego w Norwegii niż w Polsce, niewielka konkurencja na rynku w porównaniu ze skalą planowanych inwestycji w Norwegii, stabilność uchwalanych budżetów inwestycyjnych oraz konsensus na scenie politycznej odnośnie realizacji przyjętych planów inwestycyjnych, stosowane technologie, ograniczające wpływ warunków pogodowych, umożliwiają maksymalne skrócenie przestojów, co zapewnia możliwość prowadzenia prac niemal przez cały rok, Kontrakty realizowane przez Torpol w Norwegii warunki realizacji wybranych kontraktów są korzystniejsze niż oferowane na polskim rynku, brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry inżynierskiej na rynku norweskim. Istotnymi barierami wejścia na rynek budownictwa kolejowego w Norwegii są znaczne nakłady kapitałowe. Proces pozyskania certyfikacji maszyn i pracowników oraz niezbędnych pozwoleń w Norwegii są czasochłonne i wymagają spełnienia dodatkowych wymogów. Zamierzamy koncentrować się na umocnieniu wiodącej pozycji na rynku polskim oraz dynamicznym rozwoju działalności na rynku w Norwegii. Opis Wartość Termin realizacji Budowa odcinka lekkiej kolei miejskiej w Bergen ok. 60,3 mln NOK netto Projekt Nybrua kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w Oslo Trzy projekty związane z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Oslo Modernizacja infrastruktury tramwajowej w Oslo w ciągu ulic Henrik Ibsens gate i Cort Adlers gate Podwykonawstwo dla Implenia. Prace torowe w dzielnicy Ekeberg, na odcinku Bråten-Ljabru. Przebudowa skrzyżowania i budowę nowego ronda na Skøyen (dzielnica biznesowa Oslo) Budowa nawierzchni torowej i trzeciej szyny na nowym odcinku metra w Oslo (tzw. Lørenbanen) ok. 36,2 mln NOK netto łącznie 12,4 mln NOK netto ok. 28,1 mln NOK netto 6,7 mln NOK netto ok. 10,7 mln NOK netto ok. 26,5 mln NOK 2013 Kontrakt pozyskany w lutym 2014r. Kontrakt pozyskany w marcu 2014r. Kontrakt pozyskany w maju 2014r. Kontrakt pozyskany w maju 2014r.

10 Plany dotyczące kolejnych miesięcy 29 lipca 2014 roku rząd zaktualizował nowy WPIK dla inwestycji zgłaszanych w konkursie CEF (Connecting Europe Facility). Torpol S.A. jest zainteresowany uczestnictwem w realizacji tych inwestycji. Projekty, które zgłoszą PKP PLK S.A. dotyczą m.in. tras Wrocław - Poznań, Warszawa - Poznań czy Warszawa - Grodzisk Mazowiecki. Projekty nowego WPIK - CEF2014 ściśle wpisują się w strategiczne kierunki rozwoju sieci TEN-T: linia kolejowa E 59 na odcinku Wrocław Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego Czempiń: Linia należy do sieci bazowej TEN - T zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym. Prace na linii zostały podzielone na 3 odcinki realizacyjne, z których dwa zostaną wykonane w ramach środków perspektywy , a odcinek trzeci (środkowy) jest przedmiotem projektu. linia kolejowa E 20 na odcinku Warszawa Poznań pozostałe roboty, odcinek Sochaczew Swarzędz: Linia należy do sieci bazowej TEN - T w ruchu towarowym. Podlega ona sukcesywnej modernizacji, a przedmiotowy projekt stanowi jej ostatni etap, i obejmuje swoim zakresem przede wszystkim kompleksową modernizację sieci trakcyjnej oraz przebudowę dużych stacji, co pozwoli m.in. uzyskać długość użyteczną torów dla pociągów towarowych 750 m. Ponadto linia należy do korytarza towarowego nr 8. Linia stanowi również istotne połączenie w pasażerskim ruchu kwalifikowanym. linia kolejowa Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447). Linia należy do sieci bazowej TEN - T w ruchu pasażerskim. Stanowi ona drugą parę Zamierzamy torów linii koncentrować kolejowej nr 1 Warszawa Katowice na odcinku położonym w obszarze aglomeracji warszawskiej, który się na jest umocnieniu obciążony bardzo wiodącej dużym ruchem pociągów, wyraźnie większym niż występujący na linii nr 1. Prace przygotowawcze pozycji na do rynku realizacji polskim projektu oraz (w tym dokumentacja projektowa) otrzymały dofinansowanie z Funduszu TEN -T. dynamicznym rozwoju działalności na rynku w Norwegii.

11 Plany dotyczące kolejnych miesięcy lina obwodowa w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia Warszawa Gdańska). Linia należy do sieci bazowej TEN - T w ruchu towarowym. linia kolejowa E 75 na odcinku Sadowne Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów Sadowne. Linia należy do sieci bazowej TEN - T zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym. Jest elementem ciągu Rail Baltica, stanowiącego priorytetowy projekt UE. Łączna wartość ww. projektów to ok. 8 mld zł, co zostanie sfinansowane z Funduszu CEF (środki UE) 5,6 mld zł, z budżetu Państwa 1,5 mld zł oraz kredytu EBI przyznanego PKP PLK S.A. 0,9 mld zł. Nakłady na modernizację szlaków kolejowych w mln zł Zamierzamy koncentrować się na umocnieniu wiodącej pozycji na rynku polskim oraz dynamicznym rozwoju działalności na rynku w Norwegii. Źródło: PKP PLK S.A.

12 STRUKTURA AKCJONARIATU Na podstawie wiedzy Zarządu Emitenta oraz na podstawie otrzymanych zawiadomień od akcjonariuszy stan posiadania przez posiadających bezpośrednio, bądź przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (tj. w odniesieniu do wszystkich akcji kapitału zakładowego) wygląda następująco: Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów % udział w k. zakładowym % udział w głosach na WZA TF Silesia sp. z o.o ,00% 38,00% Pioneer Pekao Investment Management S.A ,04% 9,04% PKO TFI S.A ,71% 8,71% Altus TFI S.A ,27% 6,27% TFI Alianz Polska S.A ,83% 3,83% Pozostali ,15% 34,15% RAZEM ,00% 100,00%

13 Strategia i plany rozwojowe Polska Norwegia CELE Umocnienie czołowej pozycji w projektach budowlanych rynku kolejowego z udziałem rynkowym na poziomie ok. 12%. CELE Osiągnięcie 5-6% udziału na rynku budownictwa kolejowego. Wykorzystanie potencjału rynku oraz posiadanych zasobów kapitałowych w celu osiągania wyższych marż. Zamierzamy koncentrować się się na na umocnieniu wiodącej pozycji na rynku polskim oraz dynamicznym rozwoju działalności na na rynku w Norwegii.

14 Kompleksowość świadczonych usług w jasno określonym segmencie rynku Doświadczona i stabilna kadra menedżersko-inżynierska działająca w efektywnej strukturze organizacyjnej Najwyższy w historii portfel zamówień na lata o wartości ponad 2,0 mld PLN netto zapewniający przychody na najbliższe lata Strategia dywersyfikacji geograficznej poprzez ekspansję w Norwegii, rynku z dużym potencjałem i wyższymi marżami Kompleksowy park maszynowy wyróżniający Spółkę na tle konkurencji Wykonawca dwóch największych w historii infrastrukturalnych projektów kolejowych Zamierzamy koncentrować się na umocnieniu wiodącej pozycji na rynku polskim oraz dynamicznym rozwoju działalności na rynku w Norwegii. 23-letni track record na rynku infrastruktury kolejowej i tramwajowej Zdolność pozyskiwania rentownych kontraktów

15 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do zadawania pytań!

Grupa Kapitałowa TORPOL Wyniki po 3 kwartale 2014 roku. Spotkanie z Zarządem TORPOL S.A. - Warszawa, 18 listopada 2014 r.

Grupa Kapitałowa TORPOL Wyniki po 3 kwartale 2014 roku. Spotkanie z Zarządem TORPOL S.A. - Warszawa, 18 listopada 2014 r. Grupa Kapitałowa TORPOL Wyniki po 3 kwartale roku Spotkanie z Zarządem TORPOL S.A. - Warszawa, 18 listopada r. 1 Wyniki rosną zgodnie z oczekiwaniami Wyniki Grupy Kapitałowej Torpol po 3 kwartałach r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TORPOL Podsumowanie I kwartału 2015 r.

Grupa Kapitałowa TORPOL Podsumowanie I kwartału 2015 r. Grupa Kapitałowa TORPOL Podsumowanie I kwartału 2015 r. Znacząca poprawa względem okresu porównawczego Przychody (mln zł) EBITDA (mln zł) EBIT (mln zł) Zysk netto (mln zł) 4,4 156,0 7,8 4,9 81,8 4,7 2,1

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TORPOL Podsumowanie I-go półrocza 2015 r.

Grupa Kapitałowa TORPOL Podsumowanie I-go półrocza 2015 r. Grupa Kapitałowa TORPOL Podsumowanie I-go półrocza 2015 r. Znacząca poprawa względem okresu porównawczego Przychody (mln zł) 443,7 EBITDA (mln zł) 15,1 EBIT (mln zł) 9,2 Zysk netto (mln zł) 7,2 4,8 222,6

Bardziej szczegółowo

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1

I półrocze 2015. 27 sierpnia 2015 1 I półrocze 2015 27 sierpnia 2015 1 Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - ofertowanie 6. Kontrakty -

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TORPOL Podsumowanie 2014 roku Warszawa 24 marca 2015 r.

Grupa Kapitałowa TORPOL Podsumowanie 2014 roku Warszawa 24 marca 2015 r. Grupa Kapitałowa TORPOL Podsumowanie 2014 roku Warszawa 24 marca 2015 r. Najlepszy rok w historii działalności Grupy TORPOL Rekordowe wyniki finansowe 775,4 mln zł przychodów ze sprzedaży (+ 86,5%) 48,4

Bardziej szczegółowo

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja

1. Informacje Ogólne. 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA. 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA. 5. Kontrakty - realizacja Wyniki 2015 roku Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - realizacja 6. Kontrakty - ofertowanie 7. Dywersyfikacja

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TORPOL Podsumowanie trzech kwartałów 2015 r.

Grupa Kapitałowa TORPOL Podsumowanie trzech kwartałów 2015 r. Grupa Kapitałowa TORPOL Podsumowanie trzech kwartałów 2015 r. Znakomite wyniki finansowe względem okresu porównawczego Przychody (mln zł) 842,9 EBITDA (mln zł) 43,1 EBIT (mln zł) 34,0 Zysk netto (mln zł)

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA. 3 982 355,38 EUR (netto) 17 293 127,26 380 968 622,00 34 483 450,00. 27 724 414,16 EUR (brutto) 8 546 000,00 47 896 690,53

LISTA REFERENCYJNA. 3 982 355,38 EUR (netto) 17 293 127,26 380 968 622,00 34 483 450,00. 27 724 414,16 EUR (brutto) 8 546 000,00 47 896 690,53 LISTA REFERENCYJNA L.p. Zadanie Wartość robót Termin wykonania REALIZACJE ZAKOŃCZONE Z OSTATNICH 5 LAT 1. Wymiana rozjazdów wraz z robotami towarzyszącymi linie nr 1, 131 i 139 oraz wymiana szyn OC wraz

Bardziej szczegółowo

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński

Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Koleje Co zostało zrobione? Janusz Piechociński Wykorzystanie przez PKP PLK S.A. funduszy Unii Europejskiej w projektach kolejowych perspektywy 2000-2006 W ramach funduszy przedakcesyjnych i akcesyjnych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne w perspektywie UE Warszawa, 16 kwietnia 2014 r.

Plany inwestycyjne w perspektywie UE Warszawa, 16 kwietnia 2014 r. Plany inwestycyjne w perspektywie UE 2014-2020 Warszawa, 16 kwietnia 2014 r. 1 Projekty kolejowe w WPIK [1] Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych do roku 2015 przyjęty Uchwałą Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r.

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Zadania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zarządcą narodowej sieci kolejowej.

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENCYJNA. Termin wykonania REALIZACJE ZAKOŃCZONE Z OSTATNICH 5 LAT. 19 059 619,18 PLN (netto) 66 633 777,50 PLN (netto)

LISTA REFERENCYJNA. Termin wykonania REALIZACJE ZAKOŃCZONE Z OSTATNICH 5 LAT. 19 059 619,18 PLN (netto) 66 633 777,50 PLN (netto) LISTA REFERENCYJNA L.p. Zadanie Wartość robót 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Przebudowa nawierzchni wraz z robotami towarzyszącymi na linii kolejowej 173 Rybnik Sumina, km 7,200 12,272 i tor nr 1, 12,305 13,353

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE I PROJEKTOWANE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w latach 2010-2013

REALIZOWANE I PROJEKTOWANE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w latach 2010-2013 REALIZOWANE I PROJEKTOWANE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE KOLEJOWEJ W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM w latach 2010-2013 Warszawa, styczeń 2011 r. www.plk-sa.pl Obszar Warszawskiego Węzła Kolejowego Nowy Dwór Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie UE. Data podpisania umowy (pierwotnej) Tytuł projektu. Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie

Dofinansowanie UE. Data podpisania umowy (pierwotnej) Tytuł projektu. Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Lp Tytuł projektu Data podpisania umowy (pierwotnej) Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Dofinansowanie UE 1 2 3 4 5 6 7 8 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań

Bardziej szczegółowo

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU Skrócony rachunek zysków i strat... 3 Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skrócony bilans... 5 Skrócone

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby edytować styl. Posiedzenie Komisji Infrastruktury. Warszawa, 27 czerwca 2017 r.

Kliknij, aby edytować styl. Posiedzenie Komisji Infrastruktury. Warszawa, 27 czerwca 2017 r. Kliknij, aby edytować styl Posiedzenie Komisji Infrastruktury Warszawa, 27 czerwca 2017 r. Agenda 1. Informacja na temat realizacji przez PKP PLK S.A. projektów infrastruktury kolejowej współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TORPOL Construction Sector Investor day

Grupa Kapitałowa TORPOL Construction Sector Investor day Grupa Kapitałowa TORPOL Construction Sector Investor day Warszawa 6 czerwca 2016 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) ma na celu przedstawienie informacji o spółce Torpol S.A. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje:

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: 2016-07-08 16:31 MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: Jest zgoda Komisji Europejskiej na dofinansowanie 8 projektów kolejowych, których realizacja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ

DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ I INWESTYCJE PKP PLK S.A. ZWIĄZANE Z MODERNIZACJĄ LINII KOLEJOWYCH oraz DOŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POSTĘPOWAŃ PRZETARGOWYCH DLA PROJEKTÓW KOLEJOWYCH WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH Warszawa, 11 marca

Bardziej szczegółowo

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r.

Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T. Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. Plany inwestycyjne dotyczące infrastruktury sieci TEN-T Warszawa, 25-26 lutego 2014 r. 1 Uwarunkowania rozwoju kolejowej sieci TEN-T Podstawowy dokument UE dotyczący sieci TEN-T Rozporządzenie Parlamentu

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TORPOL Wyniki finansowe za 3 kwartały 2016 r.

Grupa Kapitałowa TORPOL Wyniki finansowe za 3 kwartały 2016 r. Grupa Kapitałowa TORPOL Wyniki finansowe za 3 kwartały 2016 r. Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) ma na celu przedstawienie informacji o spółce Torpol S.A. z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r.

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Konferencja prasowa przedstawiająca realizację prac w 2011 r. na projekcie POIiŚ 7.1-30 Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków Rzeszów, etap III Warszawa, 6 grudnia 2011 r. Dla rozwoju

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa TORPOL Wyniki finansowe za I półrocze 2016 r.

Grupa Kapitałowa TORPOL Wyniki finansowe za I półrocze 2016 r. Grupa Kapitałowa TORPOL Wyniki finansowe za I półrocze 2016 r. Warszawa 1 września 2016 Zastrzeżenie prawne Niniejsza prezentacja ( Prezentacja ) ma na celu przedstawienie informacji o spółce Torpol S.A.

Bardziej szczegółowo

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r.

o Wartość aktywów netto (NAV) należna akcjonariuszom Spółki wzrosła o 32% i wyniosła 974 mln zł w porównaniu do 737 mln zł w 2012 r. Komunikat prasowy Warszawa, 26 marca 2013 r. INFORMACJA PRASOWA CAPITAL PARK W 2013 R.: WZROST WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO I PORTFELA NIERUCHOMOŚCI ORAZ NISKI POZIOM ZADŁUŻENIA Podsumowanie 2013 r.: Wyniki

Bardziej szczegółowo

Lista projektów z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Lista projektów z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko LP Tytuł projektu Data podpisania umowy (pierwotnej) Wartość ogółem Wydatki kwalifikowane Dofinansowanie Dofinansowanie UE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. I-III kw r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 listopada 2016 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 17 maja 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 17 maja 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 17 maja 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE

POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE POZOSTAŁE INFORMACJE DODATKOWE 1. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego (również przeliczone na tys. euro) przedstawiające dane narastająco za pełne

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA TRZY KWARTAŁY 2016 ROKU Gdynia, dnia 8 listopada 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Okres dynamicznego wzrostu Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD. Warszawa, wrzesień 2015r.

PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD. Warszawa, wrzesień 2015r. PREZENTACJA GRUPY KAPITAŁOWEJ MIRBUD Warszawa, wrzesień 2015r. MIRBUD S.A. działa przede wszystkim jako generalny wykonawca. Spółka jest notowana od 2008r. na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2014 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej TORPOL Poznań, 26 sierpnia 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wybrane dane finansowe... 4 1.1. Podstawa sporządzenia oraz zasady przeliczeń wybranych danych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU

GRUPA BEST PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU PREZENTACJA WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2016 ROKU Gdynia, dnia 30 sierpnia 2016 roku AGENDA Grupa BEST - podstawowe fakty Najważniejsze wydarzenia w 2016 roku Półrocze dynamicznego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 23 listopada 2016 r.

Warszawa, 23 listopada 2016 r. Warszawa, 23 listopada 216 r. AGENDA Co nowego w Grupie Informacje finansowe Pipeline Co nowego w Grupie 1. Zakończenie dostaw pojazdów 39WE dla WKD 2. Zakończenie dostaw lokomotyw Dragon dla Freightliner

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 21 maja Wyniki finansowe Grupy ZUE za I kwartał 2014 roku

Warszawa, 21 maja Wyniki finansowe Grupy ZUE za I kwartał 2014 roku Warszawa, 21 maja 2014 Wyniki finansowe Grupy ZUE za I kwartał 2014 roku Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej: Prezentacja ) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA ZUE ZNACZNIE LEPSZE WYNIKI ZA I KW W UJĘCIU ROK DO ROKU, POMIMO EFEKTU SEZONOWOŚCI

GRUPA ZUE ZNACZNIE LEPSZE WYNIKI ZA I KW W UJĘCIU ROK DO ROKU, POMIMO EFEKTU SEZONOWOŚCI KOMUNIKAT PRASOWY Kraków, 14 maja 2012 GRUPA ZUE ZNACZNIE LEPSZE WYNIKI ZA I KW. 2012 W UJĘCIU ROK DO ROKU, POMIMO EFEKTU SEZONOWOŚCI UTRZYMUJĄCY SIĘ WYSOKI PORTFEL ZAMÓWIEŃ: OK. 0,9 MLD PLN Grupa ZUE

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy ZUE za I kwartał 2015. Warszawa, 20 maja 2015

Wyniki finansowe Grupy ZUE za I kwartał 2015. Warszawa, 20 maja 2015 Wyniki finansowe Grupy ZUE za I kwartał 2015 Warszawa, 20 maja 2015 Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej: Prezentacja ) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 22 marca 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 22 marca 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Wrocław, 22 marca 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1

4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA OKRES OD 1 LIPCA 2012 DO 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU Olsztyn 2012 4STUDIO S.A. - raport kwartalny Strona 1 1. Informacje o spółce... 3 1.1. Podstawowe dane...

Bardziej szczegółowo

Droga Regionalna. Stan przygotowań do realizacji inwestycji. Rybnik, 16 listopada 2015 r

Droga Regionalna. Stan przygotowań do realizacji inwestycji. Rybnik, 16 listopada 2015 r Droga Regionalna Racibórz - Pszczyna Stan przygotowań do realizacji inwestycji Rybnik, 16 listopada 2015 r Dlaczego niemożliwe stało się możliwe? do listopada 2014 dziś Budowa drogi nie jest możliwa z

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 13 maja 2015 r.

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 13 maja 2015 r. Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 13 maja 2015 r. Źródła finansowania projektów w infrastrukturę kolejową w latach 2014 2023 Unijne źródła finansowania Źródła

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 2016 roku. 10 maja 2016 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za pierwszy kwartał 216 roku 1 maja 216 r. AGENDA GrupaBEST jedenzliderówbranży Najważniejsze wydarzenia w 216 roku Najlepszy kwartał w historii Grupy Wysoki

Bardziej szczegółowo

Wyniki I Półrocza 2016 roku

Wyniki I Półrocza 2016 roku Wyniki I Półrocza 2016 roku Agenda 1. Informacje Ogólne 2. Dane finansowe GRUPA TRAKCJA 3. Dane finansowe TRAKCJA PRKiI S.A. 4. Zadłużenie GRUPA TRAKCJA 5. Kontrakty - realizacja 6. Kontrakty - ofertowanie

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC

STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC STACJA ŁÓDŹ WIDZEW ROZPOCZĘCIE PRAC Łódź, 12 września 2013 POIiŚ 7.1-24.2 Modernizacja linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budową

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A.

JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. JEDNOSTKOWY I SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. II KWARTAŁ ROKU 2013 Opole, 13 sierpnia 2013 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za II kwartał roku 2013 został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów infrastruktury kolejowej. Warszawa, 02 września 2016 r.

Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów infrastruktury kolejowej. Warszawa, 02 września 2016 r. Realizacja przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. projektów infrastruktury kolejowej Warszawa, 02 września 2016 r. Informacja na temat KPK perspektywa do roku 2023 Wartość KPK 66 mld PLN Główne cele Krajowego

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH DLA INWESTYCJI ZGŁASZANYCH W KONKURSIE CEF W 2014 ROKU

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH DLA INWESTYCJI ZGŁASZANYCH W KONKURSIE CEF W 2014 ROKU MINISTER INFRASTRUKTURY I ROZWOJU WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH DLA INWESTYCJI ZGŁASZANYCH W KONKURSIE CEF W 2014 ROKU Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Bardziej szczegółowo

s e n s e o f c r e a t i n g Prezentacja Inwestorska

s e n s e o f c r e a t i n g Prezentacja Inwestorska s e n s e o f c r e a t i n g Prezentacja Inwestorska wyniki finansowe 1H 17 Struktura Grupy Budimex 1H 17 wyniki Grupy 1H 17 sprzedaż 1H 17 EBIT 2 722 mln PLN 249 mln PLN Eliminacje -182 mln PLN 1 mln

Bardziej szczegółowo

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta

ANEKS. Założenia do prognozowanych informacji finansowych niezależne od Emitenta ANEKS Katowice, 11 grudnia 2007 r. Niniejszy aneks zawiera zmiany, które zostały wprowadzone do Prospektu Emisyjnego Elektrobudowy Spółka Akcyjna (dalej, odpowiednio, Prospekt, Spółka lub Emitent ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce

Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce Wsparcie transportu intermodalnego w Polsce III FORUM TRANSPORTU INTERMODALNEGO FRACHT 2015 Gdańsk, 29 kwietnia 2015 r. 1 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.) Zgodnie z SRT

Bardziej szczegółowo

Efekt modernizacji linii kolejowych w perspektywie i plany do 2020 r.

Efekt modernizacji linii kolejowych w perspektywie i plany do 2020 r. Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekt modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007 2013 i plany do 2020 r. Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r.

Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. Grupa Kapitałowa BEST Wyniki za 4 kwartały 2014 r. 16 lutego 2015 r. 1 I 20 AGENDA PREZENTACJI Najważniejsze wydarzenia w 4. kwartale 2014 r. Konsolidacja Grupy BEST Wyniki finansowe Podsumowanie 2014

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r.

Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r. Inwestycje kolejowe realizowane przez PKP PLK S.A. Łódź, 27 czerwca 2011 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w okresie 2007-2013 UE: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko UE: Regionalny

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku Poznań Data publikacji - 14 listopada 2014 roku SPIS TREŚCI 1. Wybrane dane finansowe... 4 1.1. Podstawa sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 6,16% 5,82% 5,05%

Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. 6,16% 5,82% 5,05% 2 Akcjonariat Główni Akcjonariusze Konsorcjum Stali S.A. Borysiewicz Krystyna 13,85% Aviva OFE Dembowska Katarzyna 8,04% 8,59% Koclęga Janusz Dembowska Barbara Altus TFI S.A. 5,05% 6,16% 5,82% Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.)

Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) Jednostkowy Raport Kwartalny WEEDO S.A. IV kwartał 2012 r. (dane za okres 01-10- 2012r. do 31-12- 2012r.) DATA SPORZĄDZENIA RAPORTU KWARTALNEGO Katowice, 20 luty 2013 RAPORT KWARTALNY ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r.

GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. Racibórz, 15 maja 2014 r. GRUPA RAFAKO publikuje wyniki za pierwszy kwartał 2014 r. KOMENTARZ ZARZĄDU RAFAKO DO WYNIKÓW FINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAKO ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2014 ROKU 1. OMÓWIENIE WYNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR /2014 RADY MINISTRÓW. z dnia. 2014 r.

U C H W A Ł A NR /2014 RADY MINISTRÓW. z dnia. 2014 r. U C H W A Ł A NR /2014 Projekt z 21.11.2014 RADY MINISTRÓW z dnia. 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Wieloletniego Programu Inwestycji Kolejowych do roku 2015 Na podstawie art. 136 ust.

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 8 listopada 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ NAVIMOR-INVEST S.A. za rok obrotowy 2014 opublikowany w dniu 23 marca 2015 roku SPIS TREŚCI I. PISMO ZARZĄDU II. WYBRANE DANE FINANSOWE Z ROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2012 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF w tys. zł w tys. EURO Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r.

Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. Bydgoszcz, r. Warszawa, 5 kwietnia 2012 r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 2013 r. DANE RYNKOWE 2013 r. 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 57 PMI POLSKA 57 PMI NIEMCY wartość wskażnika 52 47 wartość wskażnika 52 47 42 I II

Bardziej szczegółowo

Łódzki Węzeł Multimodalny MAJ 2012

Łódzki Węzeł Multimodalny MAJ 2012 Łódzki Węzeł Multimodalny MAJ 2012 Łódź Trzecie co do wielkości miasto w Polsce 740 tys. mieszkańców Aglomeracja 1,3 mln mieszkańców Region 2,6 mln mieszkańców Centrum Akademickie: 24 uczelnie wyższe 120

Bardziej szczegółowo

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca

BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca BLIRT S.A. RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 01.01.2013 31.03.2013 R. Gdańsk, 26 kwietnia 2013 r. Autoryzowany Doradca Raport sporządzony zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do Regulaminu Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU ZA I KWARTAŁ 2013 R. zgodnie z 87 ust. 4 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieżący) 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 9 sierpnia 2017 r. Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie inwestycje w centrum

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, r.

Bydgoszcz, r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 9 m-cy 2015 r. DANE RYNKOWE 9 m-cy 2015 r. wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika wartość wskażnika 44 Sytuacja rynkowa wskaźnik PMI 58 PMI POLSKA 58 PMI NIEMCY

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Obszar zamówień publicznych w procesie inwestycyjnym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Obszar zamówień publicznych w procesie inwestycyjnym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Obszar zamówień publicznych w procesie inwestycyjnym PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Centralne Biuro Zamówień www.plk-sa.pl Warszawa, 16 kwietnia 2014 r. Planowane postępowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r.

Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015. Warszawa, 14 listopada 2014 r. Wyniki finansowe za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Warszawa, 14 listopada 2014 r. 1 Agenda Wyniki finansowe i kluczowe wskaźniki za I kwartał roku obrotowego 2014/2015 Projekt rozwojowy CYDR LUBELSKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 25 sierpnia 2015. Wyniki finansowe Grupy ZUE za I półrocze 2015 roku

Warszawa, 25 sierpnia 2015. Wyniki finansowe Grupy ZUE za I półrocze 2015 roku Warszawa, 25 sierpnia 2015 Wyniki finansowe Grupy ZUE za I półrocze 2015 roku Zastrzeżenia prawne Niniejsza prezentacja (dalej: Prezentacja ) została udostępniona jego adresatom wyłącznie w celach informacyjnych

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku

Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Pozostałe informacje do raportu kwartalnego Mabion S.A. za III kwartał 2015 roku obejmujący okres od 1 lipca do 30 września 2015 roku Kutno, 16 listopada 2015 r. Spis treści 1 Wybrane dane finansowe...

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA II KWARTAŁ 2011 ROKU (za okres od 01.04.2011 do 30.06.2011) Wrocław, 04.08.2011r. Wrocław, 04.08.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Przekazuję Państwu Raport

Bardziej szczegółowo

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei

Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei Podsekretarz stanu Zbigniew Klepacki Rozwój współpracy gospodarczej między Polską i Niemcami w kontekście wzrostu znaczenia kolei www.mir.gov.pl Berlin, dn. 22.09.2014 r. INNOTRANS MIĘDZYNARODOWE TARGI

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru wykonawców w postępowaniach związanych z realizacją inwestycji. Warszawa, 28 września 2015 r.

Kryteria wyboru wykonawców w postępowaniach związanych z realizacją inwestycji. Warszawa, 28 września 2015 r. Kryteria wyboru wykonawców w postępowaniach związanych z realizacją inwestycji Warszawa, 28 września 2015 r. WERYFIKACJA DOTYCHCZSOWYCH POSTULATÓW GRUPY TEMATYCZNEJ Kryteria wyboru I. Zwiększenie roli

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015

Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Zmiany w Grupie PKP w latach 2012 2015 Warszawa, maj 2015 SPIS TREŚCI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 GRUPA PKP W LICZBACH STRUKTURA I OTOCZENIE STRUKTURA RYNKU KOLEJOWEGO W POLSCE INWESTYCJE GRUPY PKP INFRASTRUKTURA

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 3 do Prospektu Emisyjnego ZUE S.A.

Aneks Nr 3 do Prospektu Emisyjnego ZUE S.A. Aneks Nr 3 zatwierdzony decyzją Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 sierpnia 2010 roku do Prospektu Emisyjnego spółki ZUE S.A. (zwanej w dalszej części niniejszego protokołu Spółką lub Emitentem ) zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal

Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Warszawa, 31 sierpnia 2015 r. Strategia stabilnego rozwoju Grupy Polimex-Mostostal Osiągnięcie pozycji wiodącej polskiej firmy budownictwa przemysłowego, wykorzystującej w pełni potencjał modelu wykonawcy

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego

Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego Aneks nr 1 zatwierdzony w dniu 5 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego do prospektu emisyjnego podstawowego obligacji Echo Investment Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r.

Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. Grupa BEST Prezentacja wyników finansowych za I półrocze 2015 r. 27 sierpnia 2015 r. 1 I 27 NOTA PRAWNA Niniejsza prezentacja ma charakter wyłącznie promocyjny. Jedynym prawnym źródłem informacji o ofercie

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A.

Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Raport miesięczny e-kancelarii Grupy Prawno Finansowej S.A. Kwiecień 2011 Wrocław, 12 maja 2011 r. Spis treści: 1. Informacje na temat wystąpienia tendencji i zdarzeń w otoczeniu rynkowym Emitenta, które

Bardziej szczegółowo

s e n s e o f c r e a t i n g Prezentacja Inwestorska

s e n s e o f c r e a t i n g Prezentacja Inwestorska s e n s e o f c r e a t i n g Prezentacja Inwestorska wyniki finansowe 1Q 17 Struktura Grupy Budimex 1Q 17 wyniki Grupy 1Q 17 sprzedaż (% sprzedaży Grupy) 1Q 17 EBIT (% EBIT Grupy) 1 053 MLN PLN 110 MLN

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU

RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU RAPORT KWARTALNY BLUE TAX GROUP S.A. ZA IV KWARTAŁ 2010 ROKU (za okres od 01.10.2010 do 31.12.2010) Wrocław, 14.02.2011r. Wrocław, 14.02.2011r. Szanowni Inwestorzy i Akcjonariusze! Poniżej przekazujemy

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury

dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Środki UE przeznaczone na transport Wielkość środków UE w sektorze transportu [w mld EUR] 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 4,0 mld 19,4 mld Kwota środków UE przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku

Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku Lp. 1. 1/2010 06.01.2010 r. Zawarcie znaczącej umowy 2. 2/2010 12.01.2010 r. Daty raportów okresowych w 2010 r. 3. 3/2010 12.01.2010 r.

Bardziej szczegółowo