Grupa Kapitałowa TORPOL Wyniki I-go półrocza 2014 roku. Spotkanie z Zarządem TORPOL S.A. - Warszawa, 28 sierpnia 2014 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupa Kapitałowa TORPOL Wyniki I-go półrocza 2014 roku. Spotkanie z Zarządem TORPOL S.A. - Warszawa, 28 sierpnia 2014 r."

Transkrypt

1 Grupa Kapitałowa TORPOL Wyniki I-go półrocza 2014 roku Spotkanie z Zarządem TORPOL S.A. - Warszawa, 28 sierpnia 2014 r.

2 Realizujemy zobowiązania zawarte w prospekcie emisyjnym Bardzo dobre wyniki Grupy Kapitałowej TORPOL po I półroczu 2014 r. (w porównaniu do I półrocza 2013 r. ) Zarząd Emitenta oświadcza, że sytuacja ekonomiczno-finansowa Grupy TORPOL na koniec czerwca 2014 roku jest zgodna z oczekiwaniami, a osiągnięte wyniki finansowe w pierwszym półroczu 2014 roku są zbieżne z planem finansowym. Zarząd Emitenta podtrzymuje prognozę wyników finansowych Grupy Emitenta na koniec 2014 roku. Wyniki roku 2013 oraz prognoza na rok 2014 Grupy Kapitałowej TORPOL Wyniki 2013 roku Prognoza na 2014 rok Przychody 415,7 mln zł 801,3 mln zł EBIT 10,7 mln zł 35,4 mln zł EBITDA 21,4 mln zł 46,7 mln zł Zysk netto 4,8 mln zł 24,9 mln zł

3 Realizujemy największe inwestycje kolejowe w Polsce Obecnie realizujemy 9 kontraktów, w tym 2 największe realizowane projekty modernizacji infrastruktury kolejowej, tj.: Łódź Fabryczna o wartości ok. 1,43 mld PLN netto (40% przypada na Torpol) E75 Rail Baltica o wartości ok. 1,3 mld PLN netto (ok. 85% przypada na Torpol). Oba powyższe kontrakty zostały zweryfikowane przez niezależnego audytora technicznego pod kątem realności budżetu oraz możliwości wykonawczych Torpol do zrealizowania kontraktów w terminie. Portfel kontraktów na lata to ponad 2,0 mld PLN netto (bez udziału konsorcjantów). Kontrakty realizowane są z dodatnią rentownością, w 2013 roku rentowność brutto na sprzedaży wynosiła 5,8%. Wskaźnik ten w okresie 12 miesięcy zwiększył się do 8,1 % (licząc od 1 lipca 2013 roku do 30 czerwca 2014 roku) Imponujący track record i referencje umożliwiające pozyskiwanie najlepszych kontraktów w Polsce. W zakresie istotnych kontraktów od 2010 r. zostaliśmy pięciokrotnie wybrani na wykonawcę mimo złożenia ofert, których wartość była wyższa od najniższej zaoferowanej ceny. Nigdy nie byliśmy stroną sporów sądowych z zamawiającymi oraz nie odnotowaliśmy przypadku wykorzystania przez zamawiających naszych gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych.

4 Najistotniejsze wydarzenia I półrocza 2014 roku 31 stycznia 2014 roku zamówienie w trybie negocjacji bez ogłoszenia na wykonanie robót budowlanych na modernizację linii kolejowej E65/CE65, odcinek Warszawa Gdynia obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia. Wartość umowy wynosi tys. zł netto. 24 lutego 2014 roku aneks do umowy na Zaprojektowanie, wykonanie i oddanie do eksploatacji Inwestycji obejmującej modernizację linii kolejowej Warszawa Łódź, etap II, Lot B2 odcinek Łódź Widzew Łódź Fabryczna ze stacją Łódź Fabryczna oraz budowę części podziemnej dworca Łódź Fabryczna. Wartość umowy wynosi ,41 zł netto, z czego 40% ( ,96 zł netto) jest należne Emitentowi. Termin realizacji umowy został przesunięty o 7 miesięcy i wynosi obecnie 49 miesięcy od daty zawarcia umowy (tj. do 18 września 2015 roku). 27 lutego 2014 roku Torpol S.A. (jako podwykonawca) oraz spółka Trakcja PRKiI S.A. zawarły aneks do umowy na Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków Medyka granica Państwa na odcinku Podłęże Bochnia w km 16,000 39,000 w ramach projektu Modernizacja linii kolejowej E30/C-E 30, odcinek Kraków Rzeszów, etap III. Wynagrodzenie Spółki zostało określone na kwotę ,00 zł netto. Termin realizacji umowy został przesunięty o 12,5 miesiąca do dnia 11 stycznia 2015 roku. 2 kwietnia 2014 roku - aneks do umowy na Modernizację linii kolejowej E75 Rail Baltica Warszawa Białystok granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów Zielonka Tłuszcz (Sadowne) POIiŚ Wartość umowy wynosi ,35 zł netto, z czego ,29 zł netto jest należne Emitentowi. Termin realizacji fazy projektowej (tzw. I kamień milowy) został przesunięty o 5,5 miesiąca do 19 września Termin realizacji umowy: 19 września 2015 roku.

5 Najistotniejsze wydarzenia I półrocza 2014 roku 7 stycznia 2014 roku Torpol S.A. zawarł z Alior Bankiem S.A. aneks do umowy o kredyt w rachunku kredytowym zwiększając kwotę finansowania z 20 mln zł do 33 mln zł. 9 maja 2014 roku - Torpol S.A zawarł z Bankiem Handlowym umowę o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 5 mln zł oraz umowę ramową o udzielenie kredytów handlowych do wysokości 15 mln zł. 25 czerwca 2014 roku Torpol S.A zawarł z Alior Bankiem S.A. aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym. Przedmiotem aneksu jest przede wszystkim zwiększenie kwoty finansowania z 10 mln zł do 14 mln zł. Najistotniejsze wydarzenia po 30 czerwca 2014 roku 1 lipca 2014 roku przydział akcji Torpol S.A. w ramach IPO, w wyniku którego dotychczasowy 100 proc. właściciel tj. Polimex -Mostostal S.A.- sprzedał wszystkie posiadane walory po cenie maksymalnej. 8 lipca 2014 roku pierwszy dzień notowań na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. 19 sierpnia 2014 roku - Gmina Olsztyn wybrała Torpol S.A. na wykonawcę linii tramwajowej. Wartość oferty złożonej przez Spółkę wynosi 75 mln zł brutto (60,9 mln zł netto). 22 sierpnia 2014 roku rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Torpol S.A. na skutek emisji akcji serii B. 27 sierpnia 2014 roku - podpisanie listu intencyjnego dotyczącego kontraktu E75 Rail Baltica z PKP PLK odnośnie zamknięcia dwutorowego oraz przesunięcia wszystkich terminów realizacji kontraktu.

6 Omówienie wyników finansowych Grupy Kapitałowej Koszty sprzedaży rosną zdecydowanie wolniej, niż zyski na sprzedaży Kategoria 6 mcy mcy 2013 zmiana w mln zł zmiana w proc. Przychody ze sprzedaży ,9% Koszt własny sprzedaży ,6% Zysk brutto ze sprzedaży ,3% Zysk ze sprzedaży Zysk z działalności operacyjnej Zysk brutto Zysk netto za okres EBITDA ,5% Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej Przepływy pieniężne netto, razem GK Torpol nie posiada zadłużenia netto. Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA ukształtował się na koniec czerwca 2014 roku na ujemnym poziomie -2,63. Jest to efekt dyscypliny finansowej oraz wysokiej jakości zarządzania płynnością. Ponadto należy dodać, że zadłużenie finansowe jest związane wyłącznie z podstawową działalnością Emitenta. Kategoria 6 mcy mcy 2013 zmiana w mln zł zmiana w proc. Aktywa trwałe ,4% Aktywa obrotowe ,9% Środki pieniężne i ich ekwiwalenty % Aktywa razem ,1% Kapitał własny ,9% Zadłużenie netto

7 Ocena wskaźników rentowności GK Torpol Wskaźniki rentowności w proc. Zamierzamy koncentrować się na umocnieniu wiodącej pozycji na rynku polskim oraz dynamicznym rozwoju działalności na rynku w Norwegii.

8 Perspektywy rynku kolejowego w Polsce Infrastruktura kolejowa w Polsce Polska posiada trzecią pod względem długości sieć kolejową w Europie. Polski rynek jest drugim (po rynku niemieckim) największym rynkiem kolejowych przewozów towarowych w Unii Europejskiej. Według danych PKP PLK S.A., na koniec 2012 r. eksploatowano w Polsce km linii kolejowych (w tym km linii o znaczeniu państwowym), obejmujących km torów. Stan torów linii kolejowych w Polsce 27% 30% 43% dobry dostateczny niezadowalający Perspektywy rynku planowane inwestycje infrastrukturalne Master plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku przewiduje łączne nakłady na infrastrukturę kolejową w latach o wartości 115 mld PLN. Wieloletni program inwestycji kolejowych do roku 2015 ogłoszony w listopadzie 2013 przewiduje realizację 140 projektów o wartości 24,9 mld PLN. Na tę kwotę złożą się: środki unijne, publiczne środki krajowe oraz środki własne PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. Zgodnie z budżetem UE na lata , Polska otrzyma w ramach polityki spójności 82,3 mld EUR. Według ostatnich informacji prasowych PKP PLK S.A., 10,5 mld EUR (ok. 44 mld PLN) środków unijnych będzie przeznaczonych na inwestycje kolejowe. W związku z tym PKP PLK S.A. opracowały Krajowy Program Kolejowy (dokument programowy dla perspektywy finansowej ), w którym ujęto projekty inwestycyjne o łącznej wartości 58,7 mld PLN (uwzględniając udział środków krajowych). Plan vs wykonanie w obszarze nakładów inwestycyjnych PKP PLK Plan RAZEM (mln PLN) 1 121, , , , , , , , ,2 Wykonanie (mln PLN) 945, , , , , , , , ,6 % 84,3% 81,6% 82,1% 87,4% 77,5% 72,4% 73,7% 73,7% 77,7% Źródło: PKP PLK S.A., Ministerstwo Infrastruktury Planowane nakłady inwestycyjne na infrastrukturę kolejową (mld PLN) Zamierzamy koncentrować się na umocnieniu wiodącej pozycji na rynku polskim oraz dynamicznym rozwoju działalności na rynku w Norwegii. Rodzaj inwestycji Razem Budowa nowych linii* 0,3 20,8 3,0 24,1 Modernizacja linii istniejących** 26,2 22,5 19,1 67,8 Inwestycje odtworzeniowe*** 7,1 7,2 7,0 21,3 Oszczędne systemy sterowania 0,3 0,6 1,0 1,9 Razem 33,8 51,1 30,1 115,0 * Spółka szacuje że realnie inwestycje dotyczące budowy nowych linii będą realizowane raczej w kolejnej perspektywie budżetowej UE niż w latach ; ** Spółka szacuje, że część środków z 26,2 mld PLN zostanie przesunięta na perspektywę na modernizację linii istniejących; *** Spółka szacuje, że część środków z 7,1 mld PLN zostanie przesunięta na perspektywę na inwestycje odtworzeniowe; Źródło: Master plan dla transportu kolejowego w Polsce do 2030 roku

9 Norwegia jest dla nas perspektywicznym rynkiem W 2010 r. rozpoczęliśmy działalność w Norwegii (Torpol Norge). Do czynników uzasadniających ekspansję na rynku norweskim należą m.in.: niezależność od budżetu UE, planowane znaczne inwestycje w infrastrukturę kolejową, w latach prawie 168 mld NOK (ponad 80 mld PLN), wyższe marże osiągane na rynku budownictwa kolejowego w Norwegii niż w Polsce, niewielka konkurencja na rynku w porównaniu ze skalą planowanych inwestycji w Norwegii, stabilność uchwalanych budżetów inwestycyjnych oraz konsensus na scenie politycznej odnośnie realizacji przyjętych planów inwestycyjnych, stosowane technologie, ograniczające wpływ warunków pogodowych, umożliwiają maksymalne skrócenie przestojów, co zapewnia możliwość prowadzenia prac niemal przez cały rok, Kontrakty realizowane przez Torpol w Norwegii warunki realizacji wybranych kontraktów są korzystniejsze niż oferowane na polskim rynku, brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry inżynierskiej na rynku norweskim. Istotnymi barierami wejścia na rynek budownictwa kolejowego w Norwegii są znaczne nakłady kapitałowe. Proces pozyskania certyfikacji maszyn i pracowników oraz niezbędnych pozwoleń w Norwegii są czasochłonne i wymagają spełnienia dodatkowych wymogów. Zamierzamy koncentrować się na umocnieniu wiodącej pozycji na rynku polskim oraz dynamicznym rozwoju działalności na rynku w Norwegii. Opis Wartość Termin realizacji Budowa odcinka lekkiej kolei miejskiej w Bergen ok. 60,3 mln NOK netto Projekt Nybrua kompleksowa modernizacja linii tramwajowej w Oslo Trzy projekty związane z modernizacją infrastruktury tramwajowej w Oslo Modernizacja infrastruktury tramwajowej w Oslo w ciągu ulic Henrik Ibsens gate i Cort Adlers gate Podwykonawstwo dla Implenia. Prace torowe w dzielnicy Ekeberg, na odcinku Bråten-Ljabru. Przebudowa skrzyżowania i budowę nowego ronda na Skøyen (dzielnica biznesowa Oslo) Budowa nawierzchni torowej i trzeciej szyny na nowym odcinku metra w Oslo (tzw. Lørenbanen) ok. 36,2 mln NOK netto łącznie 12,4 mln NOK netto ok. 28,1 mln NOK netto 6,7 mln NOK netto ok. 10,7 mln NOK netto ok. 26,5 mln NOK 2013 Kontrakt pozyskany w lutym 2014r. Kontrakt pozyskany w marcu 2014r. Kontrakt pozyskany w maju 2014r. Kontrakt pozyskany w maju 2014r.

10 Plany dotyczące kolejnych miesięcy 29 lipca 2014 roku rząd zaktualizował nowy WPIK dla inwestycji zgłaszanych w konkursie CEF (Connecting Europe Facility). Torpol S.A. jest zainteresowany uczestnictwem w realizacji tych inwestycji. Projekty, które zgłoszą PKP PLK S.A. dotyczą m.in. tras Wrocław - Poznań, Warszawa - Poznań czy Warszawa - Grodzisk Mazowiecki. Projekty nowego WPIK - CEF2014 ściśle wpisują się w strategiczne kierunki rozwoju sieci TEN-T: linia kolejowa E 59 na odcinku Wrocław Poznań, etap IV, odcinek granica województwa dolnośląskiego Czempiń: Linia należy do sieci bazowej TEN - T zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym. Prace na linii zostały podzielone na 3 odcinki realizacyjne, z których dwa zostaną wykonane w ramach środków perspektywy , a odcinek trzeci (środkowy) jest przedmiotem projektu. linia kolejowa E 20 na odcinku Warszawa Poznań pozostałe roboty, odcinek Sochaczew Swarzędz: Linia należy do sieci bazowej TEN - T w ruchu towarowym. Podlega ona sukcesywnej modernizacji, a przedmiotowy projekt stanowi jej ostatni etap, i obejmuje swoim zakresem przede wszystkim kompleksową modernizację sieci trakcyjnej oraz przebudowę dużych stacji, co pozwoli m.in. uzyskać długość użyteczną torów dla pociągów towarowych 750 m. Ponadto linia należy do korytarza towarowego nr 8. Linia stanowi również istotne połączenie w pasażerskim ruchu kwalifikowanym. linia kolejowa Warszawa Włochy Grodzisk Mazowiecki (linia nr 447). Linia należy do sieci bazowej TEN - T w ruchu pasażerskim. Stanowi ona drugą parę Zamierzamy torów linii koncentrować kolejowej nr 1 Warszawa Katowice na odcinku położonym w obszarze aglomeracji warszawskiej, który się na jest umocnieniu obciążony bardzo wiodącej dużym ruchem pociągów, wyraźnie większym niż występujący na linii nr 1. Prace przygotowawcze pozycji na do rynku realizacji polskim projektu oraz (w tym dokumentacja projektowa) otrzymały dofinansowanie z Funduszu TEN -T. dynamicznym rozwoju działalności na rynku w Norwegii.

11 Plany dotyczące kolejnych miesięcy lina obwodowa w Warszawie (odc. Warszawa Gołąbki/Warszawa Zachodnia Warszawa Gdańska). Linia należy do sieci bazowej TEN - T w ruchu towarowym. linia kolejowa E 75 na odcinku Sadowne Białystok wraz z robotami pozostałymi na odcinku Warszawa Rembertów Sadowne. Linia należy do sieci bazowej TEN - T zarówno w ruchu pasażerskim, jak i towarowym. Jest elementem ciągu Rail Baltica, stanowiącego priorytetowy projekt UE. Łączna wartość ww. projektów to ok. 8 mld zł, co zostanie sfinansowane z Funduszu CEF (środki UE) 5,6 mld zł, z budżetu Państwa 1,5 mld zł oraz kredytu EBI przyznanego PKP PLK S.A. 0,9 mld zł. Nakłady na modernizację szlaków kolejowych w mln zł Zamierzamy koncentrować się na umocnieniu wiodącej pozycji na rynku polskim oraz dynamicznym rozwoju działalności na rynku w Norwegii. Źródło: PKP PLK S.A.

12 STRUKTURA AKCJONARIATU Na podstawie wiedzy Zarządu Emitenta oraz na podstawie otrzymanych zawiadomień od akcjonariuszy stan posiadania przez posiadających bezpośrednio, bądź przez podmioty zależne, co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta (tj. w odniesieniu do wszystkich akcji kapitału zakładowego) wygląda następująco: Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów % udział w k. zakładowym % udział w głosach na WZA TF Silesia sp. z o.o ,00% 38,00% Pioneer Pekao Investment Management S.A ,04% 9,04% PKO TFI S.A ,71% 8,71% Altus TFI S.A ,27% 6,27% TFI Alianz Polska S.A ,83% 3,83% Pozostali ,15% 34,15% RAZEM ,00% 100,00%

13 Strategia i plany rozwojowe Polska Norwegia CELE Umocnienie czołowej pozycji w projektach budowlanych rynku kolejowego z udziałem rynkowym na poziomie ok. 12%. CELE Osiągnięcie 5-6% udziału na rynku budownictwa kolejowego. Wykorzystanie potencjału rynku oraz posiadanych zasobów kapitałowych w celu osiągania wyższych marż. Zamierzamy koncentrować się się na na umocnieniu wiodącej pozycji na rynku polskim oraz dynamicznym rozwoju działalności na na rynku w Norwegii.

14 Kompleksowość świadczonych usług w jasno określonym segmencie rynku Doświadczona i stabilna kadra menedżersko-inżynierska działająca w efektywnej strukturze organizacyjnej Najwyższy w historii portfel zamówień na lata o wartości ponad 2,0 mld PLN netto zapewniający przychody na najbliższe lata Strategia dywersyfikacji geograficznej poprzez ekspansję w Norwegii, rynku z dużym potencjałem i wyższymi marżami Kompleksowy park maszynowy wyróżniający Spółkę na tle konkurencji Wykonawca dwóch największych w historii infrastrukturalnych projektów kolejowych Zamierzamy koncentrować się na umocnieniu wiodącej pozycji na rynku polskim oraz dynamicznym rozwoju działalności na rynku w Norwegii. 23-letni track record na rynku infrastruktury kolejowej i tramwajowej Zdolność pozyskiwania rentownych kontraktów

15 Dziękujemy za uwagę i zapraszamy do zadawania pytań!

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu Grupy Kapitałowej TORPOL za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku Poznań Data publikacji - 14 maja 2015 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

W drodze na giełdę TORPOL S.A.

W drodze na giełdę TORPOL S.A. 24 CZERWCA 2014 W drodze na giełdę TORPOL S.A. Opis i główne czynniki charakteryzujące podstawowe obszary bieżącej działalności Emitenta Grupa Emitenta, w której skład wchodzą TORPOL S.A., Afta sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2014 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 2 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA

GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA GRUPA KAPITAŁOWA TRAKCJA SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY GRUPY KAPITAŁOWEJ TRAKCJA ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2012 ROKU opublikowany zgodnie z 82 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT PÓŁROCZNY ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2014 ROKU sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym

Bardziej szczegółowo

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

TORPOL S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU Skrócony rachunek zysków i strat... 3 Skrócone sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skrócony bilans... 5 Skrócone

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI TESGAS S.A. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 ROKU DO 30 CZERWCA 2013 ROKU DĄBROWA, DNIA 30 SIERPNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. Informacje o Spółce... 3 2. Informacje o powiązaniach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI UNIBEP S.A. ZA ROK 2007 SPIS TREŚCI 1. RYNEK I PERSPEKTYWY ROZWOJU...3 1.1. Stan i prognoza koniunktury gospodarczej... 3 2. DZIAŁALNOŚĆ GRUPY UNIBEP I PERSPEKTYWY ROZWOJU...4

Bardziej szczegółowo

Wieloletnie programy rozwoju i finansowanie inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce

Wieloletnie programy rozwoju i finansowanie inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce Wieloletnie programy rozwoju i finansowanie inwestycji drogowych i kolejowych w Polsce W poprzednich numerach przedstawione zostały najlepsze praktyki w zakresie planowania i finansowania infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowe SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI za okres od 1 lipca 2011 do 30 września 2011 Wrocław, 14 listopada 2011r. INFORMACJE O SPÓŁCE Spółka została zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. GRUPA KAPITAŁOWA NEUCA S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU TORUŃ, 2012.03.18 1 SPIS TREŚCI OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH...

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A.

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. PROSPEKT EMISYJNY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SERII F STALEXPORT S.A. Prospekt emisyjny STALEXPORT S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. Mickiewicza 29 www.stalexport.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013. Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Mysłowice, 5 marca 2014 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W ROKU 2013 Spis treści 1. List Prezesa Zarządu Stalexport Autostrady... 5

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI KOLEJOWYCH do 2013 roku z perspektywą 2015 Infrastruktura kolejowa zarządzana przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Maj, 2011 r. SPIS TREŚCI strona

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku, Roman Przybył Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny

Szanowni Państwo, Z wyrazami szacunku, Roman Przybył Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny Raport Roczny 2013 Szanowni Państwo, W imieniu swoim i całego Zarządu dziękuję akcjonariuszom i inwestorom za okazane naszej spółce zaufanie. Jesteśmy przekonani, że działania przeprowadzone w minionym

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Spółki URSUS S.A. za rok 2014 (za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r.) Lublin, 9 marca 2015r. SPIS TREŚCI DO AKCJONARIUSZY URSUS... 4 1. ZASADY SPORZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku

Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Sprawozdanie z działalności Spółki Magellan S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku SPIS TREŚCI 1. Stan prawny i charakterystyka Spółki Magellan S.A.... 3 1.1. Informacje ogólne...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku. UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w 2012 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 1. PODSTAWOWE DANE SPÓŁKI DOMINUJACEJ Nazwa (firma): Forma Prawna:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku

Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku Sprawozdanie z działalności UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. za rok 2014 Sprawozdanie z działalności w 2014 roku UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie 1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DUON ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2015 ROKU Wysogotowo, 12 maja 2015 Podsumowanie Dane skonsolidowane w mln zł I kw. 2015 I kw. 2014

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu

Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Półroczne sprawozdanie z działalności emitenta - Talex S.A. w Poznaniu Sierpień 2014 Informacje ogólne o Spółce Firma : TALEX Spółka Akcyjna Siedziba : 61 619 Poznań, ul Karpia 27D Telefon : (061) 8 275

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A.

Prospekt Emisyjny spółki J.W. Construction Holding S.A. Prospekt Emisyjny spółki Prospekt został przygotowany w związku z: publiczną subskrypcją Nowych Akcji Serii B ( Oferta Subskrypcji ); publiczną sprzedażą Nowych Akcji Serii A będących własnością SEZAM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014

Sprawozdanie Zarządu z działalności W Investments S.A. za rok obrotowy 2014 1 2 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 6 2. OMÓWIENIE PODSTAWOWYCH WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWYCH UJAWNIONYCH W ROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM... 6 2.1. Opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym

Bardziej szczegółowo