MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI RAPORT KOŃCOWY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI RAPORT KOŃCOWY"

Transkrypt

1 RAPORT KOŃCOWY z realizacji umowy nr 6/Infostrategia/MAC/UW-UR/13 z dnia r. na udzielenie wsparcia doradczego beneficjentom projektów szerokopasmowych realizowanych w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka polegającego na weryfikacji dokumentacji przygotowywanych, prowadzonych lub przeprowadzonych przez beneficjentów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji ww. projektów wykonany na zlecenie: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Departament Telekomunikacji ul. Królewska Warszawa Wykonawca: InfoStrategia Andrzej Szczerba i Wspólnicy Spółka Jawa Ul. Lubicz 25, Kraków Kancelaria Wardyńscy i Wspólnicy Spółka Komandytowa al. Ujazdowskie 10, Warszawa ASAP24 s.c. Grzegorz Pośpieszczyk al. Jerozolimskie 81, Warszawa

2 I. Część wstępna Raport opracowano na podstawie 8 umowy nr 6/Infostrategia/MAC/UW-UR/13 z dnia r. na udzielenie wsparcia doradczego beneficjentom projektów szerokopasmowych realizowanych w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka polegającego na weryfikacji dokumentacji przygotowywanych, prowadzonych lub przeprowadzonych przez beneficjentów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w ramach realizacji ww. projektów. Weryfikację przeprowadzono w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), dalej ustawa pzp wraz z aktami wykonawczymi. Podstawą do określenia wysokości możliwej korekty finansowej stanowił dokument 4 Wymierzanie korekt finansowych za naruszenia prawa zamówień publicznych związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków funduszy UE w aktualnie obowiązującym brzmieniu. II. Część podsumowująca 1. Najczęściej występujące błędy w zakresie prawidłowości przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Najczęściej występujące błędy dotyczyły naruszenia: 1) art. 22 ust. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy pzp poprzez dokonanie opisu sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób który może utrudniać uczciwą konkurencję, 2) art. 22 ust. 4 ustawy pzp - poprzez dokonanie opisu sposobu spełniania warunków udziału w postępowaniu w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, 3) art. 25 ust. 1 ustawy pzp, poprzez żądanie od wykonawców przedłożenia wraz z ofertą dokumentów które nie są niezbędne dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 4) art. 25 ust. 1 ustawy pzp w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy pzp poprzez żądanie odmiennego katalogu dokumentów od wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej niż od wykonawców tzw. krajowych, 5) art. 29 ust. 1 ustawy pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób niewyczerpujący, bez uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, tj. poprzez postawienie wymogu obligatoryjnego przeprowadzenia wizji lokalnej lub wizji zalecanej dla pozyskania informacji niezbędnych do sporządzenia oferty, 6) art. 29 ust. 2 ustawy pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób który mógłby naruszać uczciwą konkurencję, 7) art. 29 ust. 3 ustawy pzp poprzez opisanie przedmiotu zamówienia ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia w sytuacji nieuzasadnionej specyfiką przedmiotu 2

3 zamówienia i gdy zamawiający mógł dokonać opisu za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 8) art. 38 ust. 4, 4a ustawy pzp poprzez dokonanie modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu bez dokonania modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu w powyższym zakresie, 9) art. 42 ust. 1 w zw. z art. 37 ust. 2 ustawy pzp poprzez udostępnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej zamawiającego w dniu przesłania ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 10) art. 91 ust. 1 w zw. z art. 7 ust 1 ustawy pzp poprzez określenie kryteriów oceny ofert w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję oraz nie zapewnia równego traktowania wykonawców, 11) rozbieżność pomiędzy treścią ogłoszenia a postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Rekomendacje co do udzielania zamówień publicznych Rekomenduje się: 1) zachowanie należytej staranności w związku zamieszczeniem ogłoszeń w publikatorach w szczególności poprzez zapewnienie zgodności przekazywanym informacji ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, 2) kierowania do wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej żądania w zakresie dokumentów odpowiedniego z żądaniem skierowanym do wykonawców tzw. krajowych. 3) dokonywać opisu przedmiotu zamówienia bez wskazywania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, 4) w przypadku wskazania, iż zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne wskazanie co pod pojęciem tym rozumie zamawiający, tj. określenie kryteriów równoważności, 5) w odniesieniu do wzorów umów (istotnych postanowień umowy) których przedmiotem była dostawa łącza/ świadczenie usług dostępu do Internetu zapewnienie zgodności z art. art. 56 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego ( Dz.U. Nr 171, poz z późn. zm.) zawierający katalog obligatoryjnych elementów umowy o świadczenie telekomunikacyjnych, 6) we wzorze umowy (w istotnych postanowieniach umowy) zawierać postanowienia regulujące kwestię praw autorskich w postaci przeniesienia praw majątkowych bądź też udzielenia licencji w odniesieniu do zamówień których przedmiotem jest dostarczenie lub wykonanie utworu 3

4 podlegającego ochronie w myśl ustawy z dnia z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), w szczególności w zakresie określenia pól eksploatacji. III. Załączniki Jako przykłady tzw. best practice wskazać należy na postępowania: 1) Zlecenie nr 157/2014/DT Zamawiający: Gmina Grodzisk Mazowiecki. Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego było Świadczenie usługi serwisu 294 zestawów komputerowych w Projekcie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - e Inclusion w Gminie Grodzisk Mazowiecki współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. przepisach do których odsyła art. 11 ust. 8 ustawy pzp. Zamawiający ogłosił postępowanie r., termin składania ofert wyznaczył na r. W trakcie postępowania do Zamawiającego wpłynęły wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie art. 38 ust. 1 ustawy pzp Zamawiający udzielił odpowiedzi. Zamawiający dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający zmieniał ogłoszenia o zamówieniu.. W postępowaniu złożono 8 ofert. Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust.3 oraz art. 26 ust. 4 wzywał wykonawców do uzupełnienia i wyjaśnienia złożonych dokumentów r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 ustawy pzp wykluczył z postępowania 3 wykonawców, a ich oferty odrzucił. Zamawiający udzielił zamówienia dnia r., publikując ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dnia r. 2) Zlecenie nr 162/2014/DT Zamawiający: Gmina Bielsko - Biała. Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego było wykonanie zadania pn. Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu pn.: Dostęp do 4

5 Internetu oknem na świat współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 8.3 Priorytet VIII Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka przepisach do których odsyła art. 11 ust. 8 ustawy pzp. Zamawiający ogłosił postępowanie r., termin składania ofert wyznaczył na r. W trakcie postępowania do Zamawiającego nie wpłynęły wnioski wykonawców o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie art. 38 ust. 1 ustawy pzp. Zamawiający nie dokonał modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający nie zmieniał ogłoszenia o zamówieniu.. W postępowaniu złożono 5 ofert. Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust.3 oraz art. 26 ust. 4 wzywał wykonawców do uzupełnienia i wyjaśnienia złożonych dokumentów, zgodnie z art. 87 ust. 2 pkt 2 i 3 poprawił omyłki r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty. Zamawiający działając na podstawie art. 24 ust.2 pkt 4 oraz art. 24 ust 2 pkt 2 ustawy pzp wykluczył z postępowania 2 wykonawców, a ich oferty odrzucił. Zamawiający udzielił zamówienia dnia r., publikując ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dnia r. 3) Zlecenie nr 65/2013/DT Zamawiający Urząd Gminy Puck. Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego była dostawa sprzętu komputerowego oraz drukarek wraz z instalacją pod wskazanym adresem. przepisach do których odsyła art. 11 ust. 8 ustawy z dnia r. o zamówieniach publicznych (tj. Dz. U r., poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający ogłosił postępowanie 8 listopada 2013 r. termin składania ofert wyznaczył na 18 listopada 2013r r. W trakcie postępowania wpłynęły do Zamawiającego zapytania do opisu przedmiotu zamówienia- Zamawiający udzielał odpowiedzi za zadane pytania. Nie dokonywano przesunięcia terminu składania ofert. W postępowaniu złożono 3 oferty. 5

6 Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 27 listopada 2013 r. Zamawiający nie wykluczył żadnego z Wykonawców ani nie odrzucił żadnej ze złożonych ofert. Zamawiający udzielił zamówienia dnia 3 grudnia 2013 r., publikując ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dnia 11 grudnia 2013 r. 4) Zlecenie nr 186/2014/DT Zamawiający Gmina Łomianki. Przedmiotem postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego był zakup oprogramowania- zakup ochrony antywirusowej (270 sztuk) i zakup pakietu MS Office lub równoważny dla instytucji objętych projektem (100 sztuk) jako zadanie realizowane w ramach projektu Internet szansą rozwoju Gminy Łomianki. przepisach do których odsyła art. 11 ust. 8 ustawy z dnia r. o zamówieniach publicznych (tj. Dz. U r., poz. 907 z późn. zm.). Zamawiający ogłosił postępowanie 15 listopada 2013 r., termin składania ofert wyznaczył na 25 listopada 2013 r. W trakcie postępowania zamawiający dokonywał modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W postępowaniu złożono 2 oferty. Zamawiający działając na podstawie art. 26 ust.3 wzywał wykonawców do uzupełnienia. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 2 grudnia 2013 r. Zamawiający Wykluczył jednego z wykonawców na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy PZP. Zamawiający udzielił zamówienia dnia 11 grudnia 2013 r., publikując ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dnia 16 grudnia 2013 r. 6

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Przedmiot regulacji Kancelaria Sejmu s. 1/103 USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207,

Bardziej szczegółowo

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r.

PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI z dnia 4 września 2008 r. Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.)

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Ustawa Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, stan prawny na 31 marca 2011 r.) Wydawnictwo: Hensen Polska Sp. z o.o. 02-202 Warszawa, ul. Drawska 10a/27 www.hensen.pl tel. 22-822-98-42, faks. 22-490-51-79

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Stosowanie zasad ustawy prawo zamówień publicznych na gruncie Umowy o dofinansowanie Projektu.

Stosowanie zasad ustawy prawo zamówień publicznych na gruncie Umowy o dofinansowanie Projektu. Stosowanie zasad ustawy prawo zamówień publicznych na gruncie Umowy o dofinansowanie Projektu. Ponoszenie wydatków związanych z realizacją Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: ZP/4/5.3-2/2011 Przedmiot zamówienia: Zamawiający: Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, al. Jana Pawła II 41 L, 31-864 Kraków, KRS nr: 000058058, Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 22 października 2013 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2407/13 WYROK z dnia 22 października 2013 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Paweł Nowosielski po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 57906-2015; data zamieszczenia: 16.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Usługa realizacji zadań na rzecz Zamawiającego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/12 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:266437-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania 2015/S 144-266437 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015

MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. znak sprawy: 5/DI/PN/2015 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: 5/DI/PN/2015 Zamawiający: Adres do korespondencji: Przedmiot zamówienia: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY COIS-2/2010/SISP Dostawa sprzętu teleinformatycznego i licencji oprogramowania oraz budowa systemów informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL):

www.um.ostrowiec.pl Ogólny adres instytucji zamawiającej (URL): UNIA EUROPEJSKA Publikacja Suplementu do dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercie, L-2985 Luksemburg Faks: (352) 29 29 42 670 E-mail:: mp-ojs@opoce.cec.eu.int Informacje I formularze on-line:

Bardziej szczegółowo

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska

WYROK. Sygn. akt: KIO 1878/14. z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Agnieszka Trojanowska Sygn. akt: KIO 1878/14 WYROK z dnia 25 września 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Agnieszka Trojanowska Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.cui.wroclaw.pl Wrocław: Rozwój CRM Opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej CRM oraz integracja

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2015-04-28 14:12 Szczecin: Świadczenie usług cateringowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w 2015 r Numer ogłoszenia: 97870-2015; data zamieszczenia: 28.04.2015

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi

Rozbudowa systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę systemu do wirtualizacji serwerów w zakresie sprzętu i oprogramowania informatycznego wraz z usługami towarzyszacymi Zamawiający:

Bardziej szczegółowo