OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 25 marca 2013 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM. z dnia 25 marca 2013 r."

Transkrypt

1 OBWIESZCZENIE NR 8/2013 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym 1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz i Nr 232, poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały Nr 390/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2009 r. Nr 49, poz. 1211) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 1) uchwałą Nr 467/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 390/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2009r. Nr 112, poz. 3222), 2) uchwałą Nr 466/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniającą uchwałę w sprawie regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r., poz. 1321) 2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst uchwały nie obejmuje: 1) 2. uchwały Nr 467/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 390/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2009r. Nr 112, poz. 3222), który stanowi: 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego. ; 2) 3. uchwały Nr 467/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 390/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2009r. Nr 112, poz. 3222), który stanowi: 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. ; 3) 2 uchwały Nr 466/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r., poz. 1321), który stanowi: 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego. ; 4) 3 uchwały Nr 466/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 grudnia 2012r. zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r., poz. 1321), który stanowi: Id: 7F92A4DB-120B E-656CC3FCAEE1. Podpisany Strona 1

2 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.. Przewodnicząca Rady Miejskiej Joanna Wróblewska Id: 7F92A4DB-120B E-656CC3FCAEE1. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia Nr 8/2013 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 marca 2013 r. UCHWAŁA NR 390/2009 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym Na podstawie art. 30 ust. 6 oraz art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 1. Ustala się regulamin, określający wysokość i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość funduszu nagród za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze dla nauczycieli, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Traci moc uchwała nr 231/2008 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 30 stycznia 2008 roku w sprawie regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym. 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Grodziska Mazowieckiego. 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2009 roku. Id: 7F92A4DB-120B E-656CC3FCAEE1. Podpisany Strona 1

4 Regulamin Załącznik do uchwały Nr 390/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych zasad obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości funduszu nagród za osiągnięcia dydaktycznowychowawcze dla nauczycieli. 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o: 1) Karcie Nauczyciela rozumie się przez to ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), 2) rozporządzeniu - rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu wydawane na podstawie art. 30 ust. 5 oraz art. 34 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, 3) Radzie - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Grodzisku Mazowieckim, 4) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Grodziska Mazowieckiego, 5) organie prowadzącym rozumie się przez to Gminę Grodzisk Mazowiecki, 6) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę podstawową, gimnazjum i zespół szkolno-przedszkolny, dla których organem prowadzącym jest Gmina Grodzisk Mazowiecki, 7) nauczycielach - należy przez to rozumieć wychowawców i innych pracowników pedagogicznych, zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 6, 8) klasie - należy przez to rozumieć także oddział w szkole lub przedszkolu oraz grupę uczniów w świetlicy, 9) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka, 10) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy szkoły od dnia 1 września danego roku do dnia 31 sierpnia roku następnego, 11) tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin - należy przez to rozumieć tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin, o którym mowa w art. 42 ust. 3 oraz ustalonym na podstawie art. 42 ust. 6 i art. 42 ust. 7 pkt 3 Karty Nauczyciela, 12) kwocie bazowej rozumie się przez to kwotę bazową określaną w ustawie budżetowej. Dodatki funkcyjne Nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którym powierzono wychowawstwo klasy, opiekuna stażu przysługuje dodatek funkcyjny. 2. Wysokość dodatku, w granicach stawek określonych w regulaminie, dla dyrektora ustala Burmistrz w ramach posiadanych środków, uwzględniając: 1) wielkość i strukturę organizacyjną szkoły, 2) złożoność zadań, wynikających z zajmowanego stanowiska, 3) warunki społeczne i środowiskowe, w jakich szkoła pracuje, 4) jakość pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym, a w szczególności: a) właściwe prowadzenie gospodarki środkami finansowymi oraz nadzorowanie realizacji zatwierdzonego planu finansowego, b) organizowanie pracy szkoły, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy uczniów oraz pracowników szkoły, Id: 7F92A4DB-120B E-656CC3FCAEE1. Podpisany Strona 2

5 c) kształtowanie właściwej polityki kadrowej, d) umiejętności organizacyjne, e) umiejętność integrowania zespołu nauczycielskiego wokół wspólnych zadań, f) współpracę z instytucjami i organizacjami wspomagającymi realizację programu wychowawczego szkoły. 3. Wysokość dodatku funkcyjnego dla wicedyrektora szkoły i kierownika filii szkoły podstawowej, w granicach stawek określonych w regulaminie, ustala w ramach przyznanych na ten cel środków dyrektor szkoły, uwzględniając wielkość i złożoność zadań wynikających z pełnionej funkcji. 4. Ustala się następujące stawki dodatków funkcyjnych: Lp. Stanowisko kierownicze lub pełniona funkcja % wynagrodzenia zasadniczego 1. Przedszkola (Nr 1, Nr 4 i Nr 7): 1) dyrektor przedszkola liczącego: - od 3 do 5 oddziałów - 6 oddziałów i więcej b) wicedyrektor przedszkola 2. Szkoły wszystkich typów: 2) dyrektor szkoły, liczącej: - do 7 oddziałów - od 8 do 12 oddziałów - od 13 do 18 oddziałów - 19 oddziałów i więcej oddziałów b) wicedyrektor szkoły c) kierownik filii szkoły podstawowej nie mniej niż 30 % nie mniej niż 40 % nie mniej niż 20 % nie mniej niż 20 % nie mniej niż 30 % nie mniej niż 40 % nie mniej niż 50 % nie mniej niż 25 % nie mniej niż 15 % % kwoty bazowej 3. 3) Wychowawca klasy 7 % 4. 4) Opiekun stażu 3 % 5. Kwoty dodatków funkcyjnych oblicza się z zaokrągleniem do pełnych złotych w ten sposób, że mniej niż 0,50 zł. pomija się, a 0,50 zł. i więcej podwyższa się do pełnych złotych. 6. Prawo do dodatku funkcyjnego przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska kierowniczego, a jeżeli powierzenie stanowiska nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia. 7. Dodatek funkcyjny w wysokości ustalonej dla dyrektora szkoły i na zasadach, o których mowa w 2 ust. 2 i 4 przysługuje również wicedyrektorowi szkoły od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po jednym miesiącu zastępowania nieobecnego dyrektora, z przyczyn innych niż urlop wypoczynkowy. 8. Dodatek funkcyjny przyznaje się na okres nie dłuższy niż jeden rok szkolny. 9. Dodatek funkcyjny nie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem w związku z upływem okresu powierzenia tego stanowiska, wcześniejszego odwołania lub z innych przyczyn, a jeżeli zaprzestanie pełnienia obowiązków nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia. 10. Nauczyciele, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie mają prawo do dodatku funkcyjnego w stawce ustalonej dla danego stanowiska kierowniczego, od pierwszego dnia miesiąca po upływie jednomiesięcznego okresu pełnienia tych obowiązków. Uprawnienie to wygasa z pierwszym dniem miesiąca następującego po zaprzestaniu pełnienia tych obowiązków. Id: 7F92A4DB-120B E-656CC3FCAEE1. Podpisany Strona 3

6 11. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy oraz w okresach, za które nie przysługuje wynagrodzenie zasadnicze. Dodatek motywacyjny Dodatek motywacyjny dla nauczyciela przyznaje dyrektor szkoły, a dla dyrektora szkoły Burmistrz. 2. W planach finansowych, w ramach wynagrodzeń osobowych poszczególnych szkół wyodrębnia się środki w wysokości: 1) 3 % na dodatki motywacyjne 2) 1 % na doraźne zastępstwa dla nauczycieli szkół. 3. W rozliczeniu rocznym wysokość środków wydatkowanych na dodatki motywacyjne i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli szkół nie może przekroczyć 4 % środków przeznaczonych w planie finansowym szkoły na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. 4. Środki finansowe na dodatki motywacyjne dla dyrektorów szkół (zespołów) znajdują się w dyspozycji Burmistrza. 5. Podstawę do naliczania środków, o których mowa w ust. 2 i 3 stanowią wynagrodzenia zasadnicze wraz z dodatkiem stażowym oraz dodatkami, określonymi w 2 ust. 4 pkt 3 i Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy. 7. Dodatek motywacyjny jest uznaniowy i w szczególnie uzasadnionych przypadkach można go podwyższyć lub obniżyć bez konieczności wypowiedzenia. 8. 5) Dodatek motywacyjny przyznaje się: 1) dla nauczyciela w wysokości od 10 % do 45 % wynagrodzenia zasadniczego, 2) dla wicedyrektora do 60 % wynagrodzenia zasadniczego, 3) dla dyrektora do 80 % jego wynagrodzenia zasadniczego. 9. Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry, w terminie wypłaty wynagrodzenia. 10. W zależności od jakości pracy, w tym spełnienia ogólnych oraz szczegółowych warunków, o których mowa w rozporządzeniu oraz w 3 ust. 7 niniejszego regulaminu, w tym nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora szkoły, może być przyznany dodatek motywacyjny. 11. Przy ustalaniu wysokości dodatku motywacyjnego bierze się pod uwagę: 1) uzyskiwanie udokumentowanych osiągnięć dydaktycznych uczniów, a w szczególności: osiągnięć edukacyjnych oraz w konkursach, turniejach i olimpiadach, a także w innych obszarach działań, związanych z realizowanym procesem dydaktycznym, 2) uzyskiwanie osiągnięć wychowawczo-opiekuńczych, a w szczególności: skuteczne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we współpracy z ich rodzicami, czynne i stałe przeciwdziałanie agresji, patologiom i uzależnieniom, aktywne i efektywne działania na rzecz uczniów potrzebujących pomocy, 3) ocenę pracy nauczyciela, 4) stałe podnoszenie kwalifikacji, skutkujące praktycznym stosowaniem nowoczesnych metod nauczania i wychowania, 5) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, w tym w szczególności: inicjowanie i organizowanie imprez dla społeczności lokalnej i uroczystości szkolnych, opieka i koordynowanie prac organizacji uczniowskich działających w szkole, inicjowanie i stałe prowadzenie nadobowiązkowych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym uwzględniających potrzeby uczniów, 6) udział w komisjach przedmiotowych i innych zespołach, 7) jakość świadczonej pracy związanej z powierzonym stanowiskiem kierowniczym. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród Id: 7F92A4DB-120B E-656CC3FCAEE1. Podpisany Strona 4

7 4. 1. Specjalny fundusz nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze tworzony jest w wysokości 1,15% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych nauczycieli. 2. Ustala się następujący podział środków specjalnego funduszu nagród: 1) 30% funduszu na nagrody przyznawane przez Burmistrza, 2) 70% funduszu na nagrody przyznawane nauczycielom i wicedyrektorom przez dyrektorów szkół. 3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane z okazji: 1) Dnia Edukacji Narodowej, 2) ważnych wydarzeń w życiu szkoły, 3) zakończenia roku szkolnego. 4. Przy przyznawaniu nauczycielom nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze się pod uwagę: 1) osiąganie bardzo dobrych wyników w pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej oraz w realizacji zadań statutowych szkoły, 2) aktywne uczestnictwo w tworzeniu uzupełniającej oferty zajęć i imprez dla uczniów i środowiska lokalnego, 3) aktywne uczestnictwo w ważnych wydarzeniach w życiu społeczności szkolnej i lokalnej, 4) zaangażowanie we współpracę z rodzicami uczniów, 5) aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli. 5. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mogą być przyznane nauczycielowi zatrudnionemu co najmniej w 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć, po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku. 6. Przy przyznawaniu dyrektorom szkół nagród ze specjalnego funduszu nagród bierze się po uwagę: 1) dbałość o wysoki poziom nauczania poprzez odpowiednią organizację pracy szkół, odpowiednie sprawowanie nadzoru pedagogicznego, 2) prawidłową współpracę ze wszystkimi organami szkoły, 3) podejmowanie inicjatyw wpływających na podnoszenie jakości pracy szkoły, w tym udziału szkoły w ogólnopolskich i europejskich projektach edukacyjnych, 4) pracę na rzecz oświaty wśród społeczności lokalnej, a także całej gminy, 5) racjonalne i oszczędne planowanie i wydatkowanie środków budżetowych oraz pozyskiwanie środków pozabudżetowych, 6) kształtowanie dobrego klimatu w szkole poprzez stawianie właściwych wymagań nauczycielom i uczniom oraz pracownikom administracji i obsługi. 7. Środki specjalnego funduszu nagród w wysokości określonej w ust. 1 pozostają w dyspozycji organu prowadzącego. 8. Tworzy się dodatkowy fundusz nagród dla nauczycieli z 25-godzinnym pensum w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych tych nauczycieli, do dyspozycji dyrektorów placówek przedszkolnych. Godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową lub jedną godzinę doraźnego zastępstwa nauczyciela ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, ustalonego dla rodzaju zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych realizowanych w ramach godzin ponadwymiarowych lub doraźnego zastępstwa nauczyciela. 2. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego lub realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela, o której mowa w ust. 1 ustala się mnożąc tygodniowy obowiązkowy lub realizowany wymiar zajęć przez 4,16 z zaokrągleniem do pełnych godzin w ten sposób, że czas zajęć do 0,5 godziny pomija się, a co najmniej 0,5 godziny liczy się za pełną godzinę. 3. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wypłaca się z dołu. Id: 7F92A4DB-120B E-656CC3FCAEE1. Podpisany Strona 5

8 4. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe, przydzielone w planie organizacyjnym nie przysługuje za dni, w których nauczyciel nie realizuje zajęć z powodu przerw przewidzianych przepisami o organizacji roku szkolnego, rozpoczynania lub kończenia zajęć w środku tygodnia oraz za dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy. 5. Dla ustalenia wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe w tygodniach, w których przypadają dni usprawiedliwionej nieobecności w pracy nauczyciela lub dni ustawowo wolne od pracy oraz w tygodniach, w których zajęcia rozpoczynają się lub kończą w środku tygodnia za podstawę ustalenia liczby godzin ponadwymiarowych przyjmuje się tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć określony w art. 42 ust. 3 lub ustalony na podstawie art. 42 ust. 7 Karty Nauczyciela, pomniejszony o 1/5 tego wymiaru za każdy dzień usprawiedliwionej nieobecności w pracy lub dzień ustawowo wolny od pracy. Liczba godzin ponadwymiarowych, za które przysługuje wynagrodzenie w takim tygodniu nie może być jednak większa niż liczba godzin przydzielonych w planie organizacyjnym. 6. Wynagrodzenie za zajęcia pozalekcyjne nie wymienione w ramowych planach, a realizowane zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym szkoły oraz za godziny indywidualnego nauczania przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane i ustalone na zasadach określonych w ust Nauczycielom zatrudnionym w szkołach, którzy w dniu wolnym od pracy realizują planowane i odpowiednio udokumentowane zorganizowane zajęcia dydaktyczne, wychowawcze lub opiekuńcze, a nie otrzymują za ten dzień innego dnia wolnego, przysługuje odrębne wynagrodzenie za każdą godzinę pracy obliczane jak za godzinę ponadwymiarową. 8. Nauczycielom zajmującym stanowiska kierownicze, sprawującym w dniu wolnym od pracy nadzór nad przebiegiem zajęć nie przysługuje z tego tytułu dodatkowe wynagrodzenie. Dodatek za warunki pracy Nauczycielom wykonującym pracę w trudnych lub uciążliwych dla zdrowia warunkach określonych w 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 roku przysługuje z tego tytułu dodatek za warunki pracy. 2. Nauczycielowi przysługuje dodatek za prowadzenie zajęć dydaktycznych w klasach łączonych: 1) w wysokości 8 % pobieranego wynagrodzenia zasadniczego, gdy klasy łączone ze sobą liczą razem do 12 uczniów, 2) w wysokości 10 % pobieranego wynagrodzenia zasadniczego, gdy klasy łączone ze sobą liczą razem ponad 12 uczniów. 3. Dodatek, o którym mowa w ust. 2, przysługuje w okresie faktycznego wykonywania pracy, z którą dodatek jest związany. 4. Dodatek w wysokości 5 % wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielowi za prowadzenie indywidualnego nauczania dziecka, zakwalifikowanego do kształcenia specjalnego. 5. 6) Dodatek w wysokości 5% wynagrodzenia zasadniczego przysługuje nauczycielom, pracującym w oddziałach integracyjnych szkół i przedszkoli, jeżeli zajęcia w tych oddziałach prowadzone są z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w stopniu lekkim, wśród których znajduje się co najmniej jedno dziecko ze stanem chorobowym, określonym w 9 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej, wspomnianego w 6 ust. 1 niniejszego regulaminu. 6. Dodatek wypłaca się w całości, jeżeli nauczyciel realizuje w warunkach trudnych cały obowiązujący go wymiar zajęć, lub w odpowiedniej części, jeżeli nauczyciel realizuje w trudnych warunkach tylko część obowiązującego wymiaru zajęć lub jest zatrudniony w niepełnym wymiarze zajęć. 7. Dodatek za warunki pracy wypłaca się z dołu. Wynagrodzenie zasadnicze 7. Wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli, którzy w wyniku całkowitej lub częściowej likwidacji szkoły albo zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów w szkole lub zmian planu nauczania uniemożliwiających dalsze zatrudnienie zostaną zatrudnieni w innej szkole, nie może być niższe od dotychczas otrzymywanego. Id: 7F92A4DB-120B E-656CC3FCAEE1. Podpisany Strona 6

9 8. 7) Ustalenie wynagrodzeń nauczycieli w oparciu o niniejszy regulamin następuje z wyrównaniem od dnia 22 stycznia 2009 roku ) zmieniony przez 1 ust. 1 uchwały Nr 466/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 grudnia prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r., poz. 1321), który wszedł w życie 19 lutego 2013r. 2) zmieniony przez 1 ust. 2 uchwały Nr 466/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 grudnia prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r., poz. 1321), który wszedł w życie 19 lutego 2013r. 3) zmieniony przez 1 ust. 3 uchwały Nr 466/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 grudnia prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r., poz. 1321), który wszedł w życie 19 lutego 2013r. 4) zmieniony przez 1 ust. 3 uchwały Nr 466/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 grudnia prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r., poz. 1321), który wszedł w życie 19 lutego2013r. 5) zmieniony przez 1 ust. 4 uchwały Nr 466/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 grudnia prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r., poz. 1321), która weszła w życie 1 stycznia 2013r. 6) zmieniony przez 1 ust. 5 uchwały Nr 466/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 19 grudnia prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r., poz. 1321), który wszedł w życie 19 lutego 2013r. 7) dodany przez 1 uchwały Nr 467/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 3 czerwca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr 390/2009 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 lutego 2009r. w sprawie regulaminu, określającego niektóre zasady wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których Gmina Grodzisk Mazowiecki jest organem prowadzącym (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2009r. Nr 112, poz. 3222), który wszedł w życie 30 lipca 2009r. Id: 7F92A4DB-120B E-656CC3FCAEE1. Podpisany Strona 7

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO UCHWAŁY RAD GMIN: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 11 stycznia 2006 r. Nr 8 TREŚĆ: : UCHWAŁY RAD GMIN: 223 - Nr XXXIX/240/05 Rady Gminy Szczytno z dnia 29 listopada 2005 r. w sprawie zmiany

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 2 lipca 2008 r. Nr 184 TREŚĆ: Poz.: AKTY NORMATYWNE UCHWAŁA RADY POWIATU 2068 Rady Powiatu w Lwówku Śląskim nr XIX/23/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/316/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 27 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVII/316/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU. z dnia 27 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXVII/316/2013 RADY POWIATU W OŚWIĘCIMIU z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela)

Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela) Załącznik 2. Czas pracy nauczyciela (art. 42 ustawy Karta Nauczyciela) W zakresie dotyczącym czasu pracy nauczycieli, zmianie uległy przede wszystkim niektóre przepisy art. 42 KN. Wchodzą one w życie z

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek. USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Tekst ustawy przyjęty przez Senat bez poprawek USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Czas pracy nauczyciela

Czas pracy nauczyciela Czas pracy nauczyciela Rozliczanie i dokumentowanie czasu pracy nauczyciela Toruń, wrzesień 2012 r. VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 www.oskko.edu.pl/kongres/ Szkoły, JST,

Bardziej szczegółowo

Nadzór nad oświatą zadania organu prowadzącego. Opracowała : Maria Węglowska - Wojt

Nadzór nad oświatą zadania organu prowadzącego. Opracowała : Maria Węglowska - Wojt Nadzór nad oświatą zadania organu prowadzącego Opracowała : Maria Węglowska - Wojt Art.7 ustawy o systemie oświaty Organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Do jego zadań naleŝy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

USTAWA. z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Kancelaria Sejmu s. 1/324 USTAWA z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r.

Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2012 r. Poz. 406 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 18 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 marca 2014 r. Poz. 414 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) (Dz. U. z dnia 9 maja 2007 r., Nr 80, poz.542) Art. 1. W ustawie z dnia 7 września 1991 r.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA. z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 1982 Nr 3 poz. 19 USTAWA z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191, 1198, z 2015 r. poz. 357. Mając na względzie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 11 lutego 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 maja 2014 r. Poz. 622 OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH

S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH S T A T U T MIEJSKIEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 W PIEKARACH ŚLĄSKICH Spis treści ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne... 5 ROZDZIAŁ II Cele i zadania szkoły... 6 ROZDZIAŁ III Organy szkoły i ich kompetencje...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE

PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE PODSTAWOWE INFORMACJE O SZKOLE Par.1. Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce jest szkołą publiczną i funkcjonuje zgodnie z ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA. Związku Miast Polskich, Biuro Związku Miast Polskich, ul. Robocza 46a, 61-517 Poznań.

OPINIA PRAWNA. Związku Miast Polskich, Biuro Związku Miast Polskich, ul. Robocza 46a, 61-517 Poznań. prof. UAM dr hab. Krystian M. Ziemski dr Jędrzej Bujny Anna Kudra Dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna spółka komandytowa ul. Strusia 10, 60-711 Poznań OPINIA PRAWNA przygotowana przez: Dr

Bardziej szczegółowo

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku

Andrzej Pery. Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku Andrzej Pery Awans zawodowy nauczyciela krok po kroku ETAP I SZKOLNY Rozpoczęcie stażu KN Art. 9d. 1. Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/18 USTAWA z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie Dz.U. z 2003 r. Nr 122, poz. 1143, z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 99,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 lutego 2012 r. Pozycja 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI

TEKST JEDNOLITY STATUTU. PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220. w ŁODZI '. Załącznik nr 1 do Zarządzenia dyrektora z dnia 31 sierpnia 2010 r. w sprawie obwieszczenia tekstu jednolitego Statutu TEKST JEDNOLITY STATUTU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO Nr 220 w ŁODZI 1 1.Siedziba Przedszkola

Bardziej szczegółowo