Fundacja AVE FUNDACJA AVE. SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fundacja AVE FUNDACJA AVE. SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010"

Transkrypt

1 FUNDACJA AVE SPRAWOZDANIE z działalności w roku 2010 Warszawa, styczeń

2 Sprawozdanie z działalności Fundacji AVE w roku Nazwa Fundacji, jej siedziba i adres, inne dane Fundacja AVE (fundacja) została utworzona Aktem Notarialnym z dnia 20 października 2004 roku. Fundacja została wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, a także do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS Fundacji nadano numer statystyczny REGON Siedziba Fundacji mieści się w Warszawie, Al. Jerozolimskie 125/127 (poprzednia siedziba: Warszawa, ul. Mokotowska 59). Fundacja posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony. W grudniu 2006 Fundacja uzyskała status organizacji pożytku publicznego. W roku 2010 Zarząd Fundacji sprawował jednoosobowo Pan Bartłomiej Włodkowski, zamieszkały w Warszawie, przy ulicy Ceramicznej 29 m.1, który zgodnie z procedurą przewidzianą w Statucie Fundacji AVE Uchwałą Rady Fundacji z dnia 30 IV 2010 został wybrany na trzecią trzyletnią kadencję. Celami Fundacji są: - prowadzenie działań mających na celu podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; - inicjowanie i wspieranie działań kulturalnych, w szczególności w zakresie upowszechniania kultury; - inicjowanie i wspieranie działalności oświatowej; - inicjowanie i wspieranie działań mających na celu pomoc osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku; - inicjowanie i wspieranie działalności sportowej, w szczególności w zakresie - upowszechniania sportu masowego i amatorskiego wśród dzieci i młodzieży; - inicjowanie i wspieranie działalności wychowawczej, w szczególności w stosunku do osób i środowisk niezamożnych i zagrożonych występowaniem patologii społecznych; - inicjowanie i wspieranie działalności krajoznawczej oraz związanej z wypoczynkiem dzieci i młodzieży; - inicjowanie i wspieranie działań mających na celu rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 2

3 - inicjowanie i wspieranie działań pogłębiających integrację europejską oraz rozwijanie kontaktów i współpracy pomiędzy narodami i społeczeństwami; - prowadzenie działalności charytatywnej. 2. Zasady, formy i zakres działalności statutowej z podaniem realizacji celów statutowych Szczegółowy opis podejmowanych przez Fundację w roku 2010 działań statutowych zawarto w Wykazie zrealizowanych projektów w roku 2010, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania oraz w Raporcie z działań Fundacji w roku 2010, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania. 3. Działalność gospodarcza Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie: - działalność filharmonii, orkiestr i chórów; - wydawanie nagrań dźwiękowych; - produkcja filmów i nagrań wideo - rozpowszechniania filmów i nagrań wideo; - reklama W roku 2010 Fundacja nie podjęła działalności gospodarczej. 4. Uchwały Zarządu i Rady Fundacji W roku 2010 Zarząd nie podjął żadnych uchwał. Działania Zarządu oparte były na postanowieniach Rady Fundacji AVE wyrażanych w formie Uchwał. Uchwały Rady Fundacji AVE w 2010 roku: UCHWAŁA NR 1/2010 RADY FUNDACJI AVE z dn. 31 III 2010 DOT. UDZIELENIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA REHABILITACJĘ SCHORZENIA KRĘGOSŁUPA UCHWAŁA NR 2/2010 RADY FUNDACJI AVE z dn. 30 IV 2010 DOT. WYBORU NA PREZESA ZARZĄDU FUNDACJI NA 3-LETNIĄ KADENCJĘ BARTŁOMIEJA WŁODKOWSKIEGO UCHWAŁA NR 3/2010 RADY FUNDACJI AVE z dn. 29 VI 2010 DOT. PRZYJĘCIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2009 UCHWAŁA NR 4/2010 RADY FUNDACJI AVE z dn. 29 VI 2010 DOT. WPROWADZENIA ZMIAN W STATUCIE FUNDACJI AVE Uchwały Rady Fundacji są dostępne w siedzibie Fundacji AVE. 3

4 5. Informacja o wysokości uzyskanych przychodów DOTACJE ZE ŻRÓDEŁ PUBLICZNYCH w tym od Miasta Stołecznego Warszawy w tym od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w tym od Ministerstwa Sportu i Turystyki RP w tym od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego DAROWIZNA OD OSÓB FIZYCZNYCH I FIRM , 00 ZŁ , 00 zł ,00 zł ,00 zł ,00 zł , 14 zł INNE PRZYCHODY STATUTOWE (W TYM 1% OPP) OGÓŁEM Wpływy z tytułu 1% podatku , 83 zł ,10 ZŁ ,24 ZŁ ZŁ 6. Informacja o poniesionych kosztach STRUKTURA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Koszty działalności turystyczno-krajoznawczej na rzecz dzieci i młodzieży Koszty działalności artystycznej i kulturalnej Koszty pozostałej działalności statutowej Ogółem STRUKTURA KOSZTÓW ADMINISTRACYJNYCH OPŁATY BANKOWE OPŁATY NOTARIALNE I SĄDOWE WYNAGRODZENIA SKŁADKI ZUS I INNE ŚWIADCZENIA DLA PRACOWNIKÓW POZOSTAŁE RAZEM AMORTYZACJA ,98 zł ,32 zł ,74 zł ,04 zł 1.016,44 ZŁ 710,00 ZŁ ,00 ZŁ ,89 ZŁ ,32 ZŁ ,65 ZŁ ,04 ZŁ Środki pochodzące z 1% zostały w całości przeznaczone na realizację statutowych celów Fundacji i prowadzonych projektów. 4

5 7. Zatrudnienie W roku 2010 Fundacja zatrudniała 3 osoby na umowę o pracę: dyrektor biura fundacji, zastępca dyrektora ds. działalności statutowej, zastępca dyrektora ds. organizacyjnotechnicznych. Wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę wyniosły łącznie ,00 zł. Składki ZUS od kwoty wynagrodzeń wyniosły ,89 zł. Nagród, premii i innych świadczeń nie przyznano. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie wyniosło 1548,72 zł. Członkowie Zarządu z tytułu pełnienia funkcji w zarządzie nie otrzymali wynagrodzeń. Wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło i umów zleceń wyniosły łącznie ,00 zł brutto, 8. Pożyczki udzielone przez Fundację. W roku 2010 Fundacja nie udzieliła żadnych pożyczek. 9. Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku Na dzień Pekao S.A ,76 ZŁ, BZ WBK , 00 ZŁ 10. Nabyte obligacje oraz wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji Nie wystąpiły 11. Nabyte nieruchomości W 2010 roku Fundacja nie nabyła nieruchomości. 12. Nabyte pozostałe środki trwałe, dane o wartości aktywów i zobowiązań Fundacja otrzymała z Ministerstwa Sportu i Turystyki RP sprzęt sportowy na rzecz działalności sportowej wśród dzieci i młodzieży (wartość sprzętu zł) Wartość rzeczowych aktywów trwałych wynosi , 39 zł. Łączna suma aktywów to ,18 zł. Wartość zobowiązań wynosi ,41 zł. Suma pasywów to ,18 zł. 13. Dane o działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe; informacja o przeprowadzonych kontrolach W roku 2010 Fundacja realizowała 23 zadania publiczne wszystkie wymienione w Załączniku nr 1 do niniejszego Załącznik sprawozdania Nr 1 do Sprawozdania - dotowane z przez działalności m.st. Warszawa, Fundacji AVE Woj. w Mazowieckie, roku 2010 Ministerstwo Sportu i Turystyki RP oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także Narodową Agencję Programu UE Młodzież w Działaniu na podstawie umów zawartych między Fundacją AVE a ww. podmiotami. Zrealizowane w ramach umów projekty zostały rozliczone, a przedstawione sprawozdania merytoryczne i finansowe zaakceptowane przez organy nadzorujące odpowiednich instytucji. Wynik finansowy działalności zleconej Fundacji przez podmioty państwowe i samorządowe zbilansował się. Wszystkie przyznane środki zostały terminowo, należycie wydatkowane zgodnie z 5

6 6

7 WYKAZ PROJEKTÓW REALIZOWANYCH PRZEZ FUNDACJĘ AVE W ROKU 2010 > styczeń-luty 2010 'IX BETLEJEM U AVETEK'': Ogólnopolski Wielopokoleniowy Ekumeniczny Teatralno-Muzyczny Festiwal Bożonarodzeniowy, w którym bierze udział co roku kilkaset osób od przedszkolaków po seniorów z kilkudziesięciu chórów, zespołów muzycznych i teatrów z całej Polski. Projekt we współpracy z Białołęckim Ośrodkiem Kultury, Domem Kultury Świt i Wydziałem Edukacji i Kultury Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy; > styczeń-luty 2010 'ZIMA Z AVE NIEOPODAL WARSZAWY I NA SŁOWACJI': Aktywne ferie zimowe dla dzieci i młodzieży, podczas których zrealizowaliśmy edukacyjno-warsztatoworekreacyjny obóz na Słowacji oraz zimowy spływ Narwią. Projekt dofinansowany w ramach otwartego konkursu ofert przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. > luty-listopad 2010 'WARSZAWA-PRESS': Cykl warsztatów dziennikarskich dla dzieci i młodzieży skupionych wokół miesięcznika młodych Aveciarz, wydawanego przez Fundację AVE. Projekt dotowany w ramach otwartego konkursu ofert przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. > lato 2010 'WAKACYJNA AKADEMIA KAJAKOWA Z CHOPINEM : Cykl edukacyjnych wypraw kajakowych Bzurą śladami Chopina na Mazowszu dla dzieci w ramach Lata w mieście. Projekt dofinansowany w ramach otwartego konkursu ofert przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. > wiosna-jesień 2010 'KAJAKIEM KU MOSTOM, czyli (KARNAWAŁOWA) WISŁA DLA WARSZAWY : Cykl edukacyjnych rajdów turystyczno-rekreacyjnych po warszawskiej Wiśle, promujących walory historyczne, turystyczne, przyrodnicze rzeki, połączonych z działaniami ekologicznymi i recyklingowymi. Projekt dotowany w ramach otwartego konkursu ofert przez m.st. Warszawa i Ministerstwo Sportu i Turystyki RP; > marzec-grudzień 2010 'AVECIARZ NA TARGÓWKU': Wydawanie bezpłatnej gazety kulturalno-sportowej adresowanej do młodzieży i redagowanej przez młodzież. Dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert - Wydział Edukacji i Kultury Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy. > kwiecień-październik 2010 'V KONKURS RECYTATORSKI TWÓRCZOŚCI KS. JANA TWARDOWSKIEGO': V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski Twórczości Ks. Twardowskiego oraz I Janowy Turniej Literacki na wiersz i esej nawiązujący formą i treścią do twórczości Jana od Biedronek. W ramach projekty wydany został tomik poezji Myśli od Boga i baranek na święta. Projekt we współpracy z Białołęckim Ośrodkiem Kultury i Domem Kultury Świt, dofinansowany w ramach otwartego konkursu ofert przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. > czerwiec-październik 2010 'WOLSKA KAJAKOWA AKADEMIA I i III WIEKU oraz AKADEMIA KAJAKOWA W WESOŁEJ': Sportowo-edukacyjne spływy kajakowe dla 7

8 mieszkańców Dzielnicy Wola i Wesoła m.st. Warszawy. Projekt dofinansowany w ramach otwartych konkursów ofert przez Urzędy Dzielnic Wola i Wesoła m.st. Warszawy; > cały rok 2010 'WIRTUALNE MUZEUM BIAŁOŁĘKI': kontynuacja prac nad rozwojem i wzbogacenie powstałego w 2009 roku portalu edukacyjnego, promującego historię warszawskiej Dzielnicy Białołęka. M.in. dzięki dofinansowaniu w ramach otwartego konkursu ofert przez Wydział Kultury dla Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy zrealizowano cykl fotografii pt. Białołęka Dworska hrabiego Reja ; > sierpień-październik 2010 'KAJAKIEM PRZEZ MIASTO NIEUJARZMIONE : doroczny spływ kajakowy warszawską Wisłą dla uczczenia rocznicy Powstania Warszawskiego 1 VIII 2009 r. oraz edukacyjne wyprawy kajakowe dla uczniów warszawskich szkół dla uczczenia Powstania Warszawskiego, projekt dofinansowany w ramach otwartego konkursu ofert przez m.st. Warszawa oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki RP; > marzec-październik 2010 'BIAŁOŁĘCKIE KAPLICZKI i BIAŁOŁĘCKIE NEKROPOLIE : wystawa fotografii białołęckich świątków przydrożnych oraz białołęckich cmentarzy autorstwa Dariusza Mysłowskiego (4 prezentacje wystawowe), wydanie książki o historii białołęckich krzyży, kapliczek i figur przydrożnych. Projekt we współpracy z Białołęckim Ośrodkiem Kultury, Muzeum Warszawskiej Pragi oraz Parafią Narodzenia NMP w Warszawie-Płudach; > lato 2010 'DZIEŃ DZIECKA W DOLINIE WKRY : Doroczna impreza kajakowa realizowana na rzece Wkra we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Pomiechówku, dofinansowana w ramach otwartego konkursu ofert przez Ministerstwo Sportu i Turystyki RP; > czerwiec 2010 'ŚWIĘTO WISŁY ZBIÓRKA PUBLICZNA NA RZECZ POWODZIAN : w ramach Święta Wisły, organizowanego przez m.st. Warszawa, Fundacja AVE przeprowadziła zbiórkę publiczną na rzecz powodzian; > wrzesień-październik 2010 'V MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL ZESPOŁÓW ROCKOWYCH DOBRA STRONA ROCKA': Festiwal dla młodych ludzi tworzących rocka ze wskazaniem na pozytywne treści i wartości muzyczne. W imprezie wzięło udział 70 kapel z całej Polski i zagranicy. Projekt wspierany przez Białołęcki Ośrodek Kultury oraz dotowany w ramach otwartego konkursu ofert przez Wydział Kultury Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy; > kwiecień-grudzień 2010 'DAJ SIEBIE INNYM V edycja : szkolenia Młodszych Ratowników WOPR i Ratowników WOPR wolontariuszy, zabezpieczających niekomercyjne wodniackie projekty Fundacji AVE, projekt dotowany w ramach otwartego konkursu ofert przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy; > kwiecień-październik 2010 'III EUROPEJSKIE JUWENALIA III WIEKU : międzynarodowy festiwal Uniwersytetów III Wieku, projekt wspierany przez Biuro Kultury m.st. Warszawy oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego we współpracy z Białołęckim Ośrodkiem Kultury i Domem Kultury Świt; > wiosna-jesień 2010 'RAZEM WYPŁYŃMY NA GŁĘBIĘ AKADEMIA KAJAKOWA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH edycja V : cykl spływów kajakowych dla osób niepełnosprawnych. Projekt wspierany w ramach otwartych konkursów ofert przez m.st. Warszawa, Woj. Mazowieckie (Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej) oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki RP. > sierpień 2010 'TRYLOGIA W KAJAKU : międzynarodowe spotkanie młodzieży z Polski i Ukrainy warsztaty historyczne i literackie podczas spływu kajakowego na Dniestrem, zakończone pobytem w Odessie. Projekt wspierany w ramach otwartego konkursu ofert przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy. > wrzesień-grudzień 2010 'BIAŁOŁĘCKI UNIWERYSTET DZIECI : cykl edukacyjnych zajęć dla dzieci w wieku 5-12 lat, projekt dotowany w ramach otwartego konkursu ofert przez Biuro Edukacji m.st. Warszawy oraz wspierany merytorycznie przez wyższe uczelnie (UW, UMFC, APS) i Muzeum Historii Polski. 8

9 > grudzień 2010 '1% DLA POZYTYWNIE ZAKRĘCONYCH : przygotowanie kampanii zachęcającej do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji AVE zrealizowano m.in. 10- minutowy film promocyjny Pozytywnie zakręceni, wydano raport z działań w 2010 roku oraz kalendarz promujący Wirtualne Muzeum Białołęki. Projekt dofinansowany w ramach procedury małych grantów przez m.st. Warszawa. Łączna liczba bezpośrednich uczestników działań osób W działania Fundacji stale zaangażowanych było 120 wolontariuszy Fundacja AVE udzieliła także finansowej i materialnej pomocy celowej kilkunastu osobom W roku 2010 Fundacja AVE prowadziła również chóry: dziecięcy Aveciątka, młodzieżowy Avetki - Ave Men, seniora Gold Old Ave. Chór AVETKI dzięki wsparciu studia Michała Burbickiego nagrał płytę kolędową W dzień Bożego Narodzenia. Poza tym występował w wigilijnym wydaniu Teleexpresu. Chóry AVE uczestniczyły również w przygotowaniu widowiska operowego Juliany Snapper w ramach festiwalu Warszawa Centralna. 9

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Światowe Jamboree za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. DANE FUNDACJI Nazwa: Fundacja Światowe Jamboree Siedziba i adres: ul. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie meryłoryczn. za rok 2011_

Roczne sprawozdanie meryłoryczn. za rok 2011_ Stowarzyszenie Muzyczne Cantabile w Chojnicach ul Matki Bożej Fatimskiej 21 89-600 Chojnice Sygnatura sprawozdania (wypełnia MPiPS) Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Roczne sprawozdanie meryłoryczn

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Fundacji Zwierzęca Polana za okres 06.09.2012-21.12.2013 Warszawa, 29 marca 2014 r. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ZWIERZĘCA POLANA ZA OKRES 06.09.2012-31.12.2013

Bardziej szczegółowo

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI

ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ. Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Towarzystwo Przyjaciół Dzieci ZASADY DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ Część I KOŁA PRZYJACIÓŁ DZIECI Opracowanie Józef Bogdaszewski WARSZAWA WROCŁAW 2010 2 ust. 3 statutu Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Fundacja PricewaterhouseCoopers Sprawozdanie z działalności za rok obrotowy od l stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. 1. Powstanie, rejestracja i siedziba Fundacji Fundacja PricewaterhouseCoopers, zgodnie

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2008 rok Opracowano w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża, maj 2009 r. 1 Strategia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI CZARNIECKA GÓRA ZA 2010 ROK.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI CZARNIECKA GÓRA ZA 2010 ROK. SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU WSI CZARNIECKA GÓRA KRS 0000291964. Czarniecka Góra tel. 413742263, 665219640. ZA 2010 ROK. Autorzy i informacja o zatwierdzeniu Sprawozdania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 r Nazwa stowarzyszenia : LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIELONY PIERŚCIEŃ z siedzibą w KOŚMINIE 7 Spis treści I. Uchwała Zarządu II. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r.

Monitor Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 13 (144) / 2005 SPIS TREŚCI. Uchwała Nr LX/685/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. SPIS TREŚCI Poz. 514 Uchwała Nr LX/683/2005 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 października 2005r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego. Poz. 515 Uchwała Nr LX/684/2005 Rady Miejskiej w Gorzowie Wlkp.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE z dnia 30.09.2014, godz. 09:04 I. Podstawowe informacje o wnioskodawcy i projekcie: Pełna nazwa wnioskodawcy: Fundacja Beskidzka Zima Adres: Ulica: Klęczany Nr domu: 106 Nr lokalu:

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA. Sprawozdanie merytoryczne za okres 01.01.2006 31.12.2006

FUNDACJA ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA. Sprawozdanie merytoryczne za okres 01.01.2006 31.12.2006 Sprawozdanie merytoryczne za okres 01.01.2006 31.12.2006 I. Informacje podstawowe o Fundacji Fundacja Świętego Mikołaja została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XXI Wydział

Bardziej szczegółowo

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH

1. DOTACJE NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH SPRAWOZDANIE ZARZĄDU POWIATU WODZISŁAWSKIEGO NA TEMAT REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY POWIATU WODZISŁAWSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO W

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r.

Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. KW.060.00003.2014 KW.ZD.00053.2014 Oceny jednostek miejskich za 2013 rok Opole, dnia 31.07.2014 r. Spis treści I Tabela prezentująca propozycje ocen poszczególnych podmiotów biorących 3 udział w procesie

Bardziej szczegółowo

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI

Centrum Edukacji i Kreacji Cyfrowej FABRYKA PRZYSZŁOŚCI OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach

Raport roczny. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach Raport roczny 2004 Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół SON w Gliwicach SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI SON W 2004r. I. Informacje ogólne o Stowarzyszeniu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Sto Pociech w 2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Fundacji Sto Pociech w 2010 roku SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU 1. FUNDACJA STO POCIECH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI STO POCIECH W 2010 ROKU Numer KRS: 000278980, Krajowy Rejestr Sądowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy rejestracja w dniu 20.04.2007

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania.

Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Autorki publikacji dołożyły wszelkich starań, aby opublikowane informacje były zgodne z najnowszym stanem wiedzy w chwili pisania. Wrocław 2012 Badanie Kondycja sektora organizacji pozarządowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO WSZYSTKO Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001r. w sprawie ramowego wzoru sprawozdania z działalności Fundacji (Dz. U. 2001 Nr 50, poz.529) SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI MIMO

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START

FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH GRANT NA LEPSZY START REGULAMIN KONKURSU 2015 Słowniczek 1. Program Grant na lepszy start czyli program realizowany wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014 REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO 2014 W RAMACH FUNDUSZU AKUMULATOR SPOŁECZNY AKUMULATOR SPOŁECZNY to przyjazny, trwały i innowacyjny fundusz, mający na celu pobudzanie aktywności społecznej mieszkanek i mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY

ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY ARTYKUŁ 15 - PRAWO OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO SAMODZIELNOŚCI, INTEGRACJI SPOŁECZNEJ I DO UDZIAŁU W ŻYCIU WSPÓLNOTY Ustęp 1 Pytanie A Kryteria stosowane w celu przyznawania statusu osoby niepełnosprawnej,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r.

Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Sprawozdanie z realizacji Strategii Rozwoju Miasta Chełm na lata 2009-2015 za 2012 r. Chełm, czerwiec 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 CEL STRATEGICZNY 1: WZROST JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania.

OGŁOSZENIE. 1. Rodzaj zadania i wysokość środków publicznych, przeznaczonych na realizację zadania. Załącznik do uchwały Nr 108/2015 Zarządu Dzielnicy Bielany Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 3.03.2015 r. OGŁOSZENIE Zarząd Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo