Grodzisk Mazowiecki dnia roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa Grodzisk Mazowiecki tel. (22) faks (22) Grodzisk Mazowiecki dnia roku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DZ/14/2015 Na dostawę 2000 ton destruktu asfaltowego o frakcji 0-32mm dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp z o. o. CPV Opracował Zatwierdził Sprawdził

2 I. Zamawiający Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa Grodzisk Mazowiecki II. zwany dalej Zamawiającym zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 10 ust. 1 oraz Prawa Zamówień Publicznych zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej również SIWZ. Tryb udzielenia zamówienia 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej w treści specyfikacji Pzp, lub "Ustawą" a także wydanych na jej podstawie rozporządzeń wykonawczych. 2. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp. 3. Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego art. 10 ust. 1 oraz art Pzp. 4. Podstawa prawna opracowania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 1) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113 poz. 759 z późn. zm.); 2) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U ); 3) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz.U ); 4) rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskie (Dz.U ); 5) Kodeks cywilny; 6) Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.). III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2000 ton destruktu asfaltowego (frezowiny) o granulacji 0-32mm na teren remontu drogi Kraśnicza Wola Chlebnia w Gminie Grodzisk Mazowiecki wielkość dostaw dziennych od 300 do 500 ton w godzinach 7-15 w dni robocze (od poniedziałku do piątku) 2. Termin realizacji zamówienia: sukcesywnie 14 dni od daty podpisania umowy. 3. Zapłata za wykonanie zamówienia nastąpi podstawie protokołów odbiorów poszczególnych dostaw podpisanych bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. IV. Informacja na temat wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium ani ustanowienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. V. Oferty częściowe i wariantowe

3 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. VI. Zamówienia uzupełniające Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp. Wielkość zamówienia uzupełniającego stanowić będzie nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego i polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. VII. Podwykonawcy Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Należy to zaznaczyć w formularzu ofertowym. VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy. tj.: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych przedmiotem postępowania, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Wykonawca potwierdza spełnienie powyższego warunku podpisując oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 2 do SIWZ) oraz załączając do oferty poświadczoną za zgodność z oryginałem opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - Wykonawca spełnia ten warunek jeśli zrealizował w okresie ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) co najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem i wartościami dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia. W celu wykazania, że Wykonawca spełnia ten warunek Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie, że ww. dostawy zrealizował z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających iż dostawy te zostały wykonane z należytą starannością /min. jedna referencja lub inny dokument potwierdzające właściwe wykonanie dostawy kruszywa kamiennego o wartości co najmniej zł/ brutto o podobnym profilu - według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ. Do wykazanych dostaw należy załączyć dokumenty potwierdzający, że zrealizowane dostawy zostały wykonane należycie (referencje); 3) dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia- Wykonawca potwierdza spełnienie powyższego warunku podpisując oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik Nr 2 do SIWZ); 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 Ustawy. 2. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeśli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Ustawy,

4 wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert a w przypadku osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt 4 Ustawy; 2) oświadczenie, iż Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy załącznik Nr 4 do SIWZ; 3) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 PZP, albo informację o tym, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach (wymaganych przez Zamawiającego i podanych w SIWZ) dołączonych do oferty. 5. Wykonawcy, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu, podlegać będą wykluczeniu z udziału w postępowaniu. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 6. Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli: 1) jest niezgodna z Pzp; 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp; 3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) zawiera błędy w obliczeniu ceny; 7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 Pzp; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 7. O wykluczeniu z postępowania oraz o odrzuceniu oferty Wykonawcy zostaną zawiadomieni niezwłocznie po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty. Zawiadomienie zawierać będzie uzasadnienie faktyczne i prawne. IX. Informacje o oświadczeniach i dokumentach 1. Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki: 1)wypełniony formularz oferty Wykonawcy (załącznik nr 1); 2)oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 2); 3)dokument potwierdzający umocowanie do podpisania oferty (np. odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej nie starsze niż 6 miesięcy od terminu składania ofert, pełnomocnictwo w oryginale); 4)wykaz dostaw sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ wraz z dokumentami, potwierdzającymi, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; 5) opłacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia; 6)oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 4); 7)podpisany projekt umowy (załącznik nr 5); 8)wypełnioną tabela kosztowa (załącznik nr 7); 9) aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji informacji o działalności gospodarczej; 10) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 Ustawy albo informacja o tym, że nie należy do żadnej grupy kapitałowej. 2. Postanowienia dotyczące składanych dokumentów 1) Wszystkie dokumenty w niniejszym postępowaniu mogą być składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę/osoby uprawnione do podpisania oferty z dopiskiem za zgodność z oryginałem. 2) Zamawiający nie dopuszcza składania elektronicznych kopii dokumentów. 3) Dokumenty sporządzone w języku obcym składa się wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

5 4) Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 5) Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w niniejszej specyfikacji. 6) Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela uprawnionego do reprezentowania, zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa. 7) Jeżeli oferta i załączniki zostaną podpisane przez upoważnionego przedstawiciela, jest on zobowiązany do przedłożenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego. 8) Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione, a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści i formy dokumentów. Złożenie przez Wykonawcę nieprawdziwych informacji, mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania, stanowi podstawę do wykluczenia z postępowania. 3. Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania; oświadczenia lub dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowaną usługę wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu wyznaczonym przez zamawiającego, jako termin uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów. 4. Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez co najmniej dwa podmioty gospodarcze (konsorcja / spółki cywilne). 1) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2) Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej Wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców, podpisanej przez wszystkich konsorcjantów, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia. 3) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z Wykonawców, winno być dołączone do oferty. 4) Oferta winna zawierać wszystkie dokumenty, oświadczenia i informacje wymienione, w punktach: a) rozdz. IX ust. 1 pkt. 6, b) rozdz. IXust. 1 pkt 10 i 11 dla każdego konsorcjanta z osobna. Pozostałe dokumenty i oświadczenia składane są wspólnie. 5) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust.1, o którym mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt 2 SIWZ Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą złożyć jako: a) Oświadczenie podpisane przez lidera (pełnomocnika) lub b) Oświadczenie (jeden druk) podpisane przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Dokument ustanawiający Pełnomocnika powinien być załączony do oferty. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

6 5. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 1) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w rozdz. IX ust. 1 pkt. 9), składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert. 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się tych dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania wystawionych nie wcześniej niż w terminie określonym w pkt. 1). 6. Postanowienia w sprawie dokumentów zastrzeżonych 1) Wszystkie dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 2) Dokumenty niejawne, zastrzeżone składane w ofercie, Wykonawca wydziela lub oznacza w wybrany przez siebie sposób. 3) Po dokonaniu czynności otwarcia ofert komisja Zamawiającego dokona analizy ofert, które w tej części mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania na ich wniosek. Dokumenty złożone w prowadzonym postępowaniu są jawne, za wyjątkiem niepodlegających ujawnieniu oraz za wyjątkiem informacji zastrzeżonych przez składającego ofertę. 4) Wykonawca nie może zastrzec informacji i dokumentów, których jawność wynika z innych aktów prawnych w tym m. in. z zapisu art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 5) Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy p zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.) poprzez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. 7. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 8. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 9. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 10. Każda zapisana strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. X. Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów 1. Warunki przetargu określa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami, którą można nieodpłatnie otrzymać w pokoju nr 8 w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp z o.o. lub pobrać ze strony internetowej: 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie. Zamawiający dopuszcza również przekaz w/w dokumentów faksem, pod warunkiem niezwłocznego ich potwierdzenia pisemnie. 3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert kierując swoje zapytania na piśmie pod adres Zamawiającego ul. Sportowa Grodzisk Mazowiecki. Zapytania mogą być składane faksem pod numer: (22) bądź na adres pod warunkiem niezwłocznego potwierdzenia treści zapytania na piśmie (przesłania własnoręcznie podpisanego zapytania pocztą). 4. Pytania winny być składane z zaznaczeniem, że dotyczą:

7 Przetargu na realizację zadania pn.: dostawa 2000 ton destruktu asfaltowego o frakcji 0-32mm dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp z o. o." 5. Treść zapytania i wyjaśnienia zostanie przekazana jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia bez wskazania źródła zapytania a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 6. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza ją na stronie internetowej starostwa. 7. Osoba uprawniona przez Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami: St. Spec. ds. zaopatrzenia Krzysztof Dzierzba tel. ( 0-22) wew 113 tel. kom Pok. Nr 8; godziny pracy: poniedziałek - piątek XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej i opisanej kopercie w sekretariacie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. przy ul. Sportowej Grodzisk Mazowiecki do dnia roku do godz. 9:45 Kopertę należy zaadresować: "dostawa 2000 ton destruktu asfaltowego o frakcji 0-32mm dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp z o. o. oznaczenie sprawy DZ/14/2015 z dopiskiem na kopercie zewnętrznej nie otwierać przed dniem: r. godz. 10: Otwarcie ofert nastąpi dnia roku o godz , w siedzibie Zamawiającego w Grodzisku Mazowieckim przy ul. Sportowej 29, w pokoju nr Wykonawcy mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności Wykonawcy przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek Wykonawcy. 4. Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w / w opisem ponosi oferent. 5. Wykonawca na żądanie otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty wraz z numerem, jakim oznakowana została oferta. 6. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania. XII. Opis sposobu obliczenia ceny oferty 1. Cenę oferty łącznie z podatkiem VAT należy podać w formularzu ofertowym (załącznik nr 1). 2. Cena oferty musi obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z zakresem rzeczowym i obowiązującymi przepisami - realizacji przedmiotu zamówienia. 3. Cena oferty jest stała przez cały okres obowiązywania Umowy. 4. Podana przez Wykonawcę cena musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku. 5. Ocena ofert zostanie dokonana wg następujących zasad: Kryterium: cena oferty - 100% (100 pkt). Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierować następującymi kryteriami oraz zastosuje do nich następujące wagi: - cena ofertowa brutto % Cmin P 100 gdzie: P C min C o C o - ilość punktów za cenę - cena najkorzystniejszej oferty - cena oferty rozpatrywanej

8 6. Zamawiający wybierze tego Wykonawcę, którego oferta została określona, jako zgodna z wymaganiami dokumentów przetargowych i została uznana za najkorzystniejszą, ze względu na uzyskanie największej liczby punktów. 7. Ogólna ilość uzyskanych punktów nie może przekroczyć Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które zostaną określone jako zgodne z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji. XIII. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 1. O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano. 2. Zamawiający zawrze umowę na piśmie z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza z zastrzeżeniem art. 183 Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób. Dokładny termin zawarcia umowy jak i miejsce podana zostaną wybranemu Wykonawcy po wyborze jego oferty. 3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp, wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. XIV. Termin związania ofertą 1. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. XV. Zmiana umowy Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych lub zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 2) zmiany podwykonawców lub zakresu usług wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę; 3) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ; 4) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i realizujących przedmiot umowy; 5) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy; 6) zmian ilości w poszczególnych pozycjach ilościowych wymienionych w załączniku nr 7 do SIWZ i dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikający z bieżących potrzeb. XVI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Środki ochrony prawnej określone zostały w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych ( Art g). Załącznikami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

9 Załącznik nr 1 - Wzór oferty; Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych; Załącznik nr 3 - Wzór wykazu wykonanych dostaw; Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; Załącznik nr 5 - Projekt umowy; Załącznik nr 6 - Specyfikacja techniczna; Załącznik nr 7 - Tabela kosztowa.

10 Załącznik nr 1 do SIWZ formularz ofertowy., dnia.. (miejscowość) (data) Pieczęć Wykonawcy Pieczęć Wykonawcy Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp z o.o Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 29 Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: "Dostawa 2000 ton destruktu asfaltowego o frakcji 0-32mm dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp z o. o. składamy/składam* ofertę o treści następującej: I. OFERTA ZŁOŻONA PRZEZ WYKONAWCĘ/PODMIOTY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCE SIĘ O ZAMÓWIENIE* 1.. Nazwa Adres II. III. OSOBA DO KONTAKTU Imię i Nazwisko Instytucja Adres Telefon Fax Treść oferty W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym, oświadczamy, że: 1. Oferujemy dostawę destruktu asfaltowego za całkowitą cenę brutto:. zł (słownie.), w tym uwzględniono...% stawki podatku VAT. 2. Zobowiązujemy się do udzielenia gwarancji na okres.. 3. Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 4. Jesteśmy związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy według wzoru określonego w Załączniku 5 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 6. Wskazany w poniższej tabeli zakres prac zamierzamy powierzyć podwykonawcom*/nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom*:

11 Lp. Zakres prac Niepotrzebne skreślić 7. Akceptujemy termin płatności 21 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej Faktury Vat 8. Oferta zawiera łącznie.. ponumerowanych i parafowanych stron... (imię i nazwisko, stanowisko, pieczątka firmowa) (podpis osoby/osób uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy) Do oferty zostały dołączone następujące załączniki: Należy wyliczyć wszystkie załączniki Załącznik nr 1 -Wzór oferty; Załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych; Załącznik nr 3 - Wzór wykazu wykonanych dostaw; Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania; Załącznik nr 5 - Projekt umowy; Załącznik nr 7 - Tabela kosztowa; Załącznik nr 8 - kopia aktualnej opłaconej polisy ubezpieczeniowej/ inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia*; Załącznik nr 9 - aktualny odpis z właściwego rejestru/centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej*. *niepotrzebne skreślić.., dnia.. Miejscowość. Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 1 1 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

12 Załącznik nr 2 do SIWZ wzór oświadczenia o spełnianiu warunków w zamówieniu Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 29 OŚWIADCZENIE Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Dostawa 2000 ton destruktu asfaltowego o frakcji 0-32mm dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp z o. o. oświadczamy, że: 1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie; 3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia..., dnia.. Miejscowość. Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 2 2

13 Załącznik nr 3 do SIWZ WYKAZ WYKONANYCH DOSTAW Wykonawca: OŚWIADCZAM(Y), ŻE: Wykonałem (wykonaliśmy) następujące dostawy: L.p. Przedmiot dostawy Zakres wartość Miejsce dostawy Data wykonania Zamawiający (nazwa adres ) W załączeniu dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej dostaw..., dnia.. Miejscowość. Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 3 3 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

14 wzór oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania Załącznik nr 4 do SIWZ Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp z o.o Grodzisk Mazowiecki ul. Sportowa 29 OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: "Dostawa 2000 ton destruktu asfaltowego o frakcji 0-32mm dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp z o. o. oświadczamy, że nie zachodzą wobec nas przesłanki do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)..., dnia Miejscowość Podpis osoby (osób) upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy 4 4 Pożądany czytelny podpis albo podpis i pieczątka z imieniem i nazwiskiem

15 UMOWA Nr DZ/14/2015 zwana dalej "Umową" PROJEKT Załącznik nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu roku w Grodzisku Mazowieckim w wyniku udzielenia zamówienia publicznego po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. Nr 113 poz. 759 z 2010 roku z późniejszymi zmianami) pomiędzy: Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP numer:., o kapitale zakładowym w wysokości zł (czternaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych), reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu - Andrzeja Plebana zwaną w dalszej części Zamawiającym, a zgodnie z odpisem KRS zwaną w dalszej części Wykonawcą reprezentowaną przez: Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2000 ton destruktu asfaltowego (frezowiny) o granulacji 0-32mm na teren remontu drogi Kraśnicza Wola Chlebnia w Gminie Grodzisk Mazowiecki 2. W ramach przedmiotu Umowy i w ramach wynagrodzenia wskazanego w 3 ust. 2 Umowy Wykonawca zapewni Zamawiającemu gwarancję na warunkach określonych w 5 Umowy. 3. Wykonawca w ramach przedmiotu Umowy na własny koszt ma obowiązek zapewnić: załadunek, transport i rozładunek w miejscach wskazanych w ust. 1 powyżej. 4. Zakres dostaw objętych Umową i ich wycena zawarte są w tabeli kosztowej" stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy. Zakres dostawy należy traktować szacunkowo. Zamawiający zastrzega sobie

16 bowiem prawo do ograniczenia ilości dostarczanego destruktu bez prawa Wykonawcy do wynagrodzenia uzupełniającego oraz żadnych roszczeń z tego tytułu. 5. Wykonanie dostaw nastąpi na podstawie jednostkowych zamówień składanych na warunkach określonych w Umowie. 6. Zamawiający w uzasadnionych przypadkach może dokonywać zmiany zakresu ilościowego dostarczanego destruktu. Wówczas wynagrodzenie Wykonawcy ulega zmniejszeniu o wartość dostaw, z których Zamawiający zrezygnował lub też zmianie ulega w inny sposób wynagrodzenie w przypadku zastąpienia jednych dostaw innymi. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego. 2 Sposób realizacji Umowy 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Umowy z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru jego działalności oraz oświadcza, iż posiada w tym zakresie odpowiednie doświadczenie i wymagane uprawnienia. 2. Dostawy będą realizowane dni robocze w godzinach od 7.00 do na podstawie jednostkowych zamówień składanych przez Zamawiającego zgodnie z postanowieniami poniższymi. Przez dni robocze rozumie się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce. 3. Dostawy będą odbywać się samochodami samowyładowczymi. 4. Zamawiający będzie składał zamówienie na jednostkową dostawę pisemnie na następujący nr faxu Wykonawcy...lub na adres ... lub telefonicznie...w zamówieniu będzie określony przedmiot dostawy, ilość ton (kg) oraz lokalizacja dostawy. 5. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do potwierdzenia otrzymania danego zamówienia w formie pisemnej, faxem na numer lub em na adres lub telefonicznie... oraz poinformowania Zamawiającego o szczegółowym terminie realizacji dostawy, przy czym Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć destrukt asfaltowy w terminie do 3 dni od daty otrzymania zamówienia. 6. Za działania lub zaniechania podwykonawców Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za działania lub zaniechania własne. 7. W dniu dostarczenia Produktów do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji Zamawiający dokona sprawdzenia zgodności dostarczonych Produktów (pod kątem ich ilości i jakości) z zamówieniem oraz Umową. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności Zamawiający zgłosi Wykonawcy uwagi lub zastrzeżenia. Miejsce kontrolnego ważenia waga Chrzanów Duży 15A. 8. W przypadku, o którym mowa w ust. 7 zdanie 2 powyżej Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia na piśmie przez Zamawiającego uwag lub zastrzeżeń do ponownej realizacji dostawy (uzupełnienia dostawy w zakresie stwierdzonych braków lub innych zastrzeżeń lub kompleksowej realizacji dostawy w przypadku gdy dostawa była w całości zrealizowana wadliwie) na swój koszt do lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego, przy czym o terminie tym zobowiązany jest z wyprzedzeniem poinformować Zamawiającego. W takiej sytuacji Zamawiający do-

17 konana ponownej weryfikacji. Nie umniejsza to odpowiedzialności Wykonawcy określonej w 7 Umowy. 9. Zatwierdzenie każdej dostawy nastąpi w protokole odbioru, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Umowy. Strony podpiszą protokół odbioru w dniu, w którym dostawa zostanie realizowana bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiajacego. 10. W przypadku braku możliwości podpisania protokołu odbioru bez uwag i zastrzeżeń po dokonaniu ponownej weryfikacji, zgodnie z ust. 8 powyżej Zamawiający może odstąpić od Umowy, w części w wadliwie zrealizowanej dostawy, bez wyznaczania dodatkowego terminu w zakresie odstąpienia. 11. Podpisanie bez uwag i zastrzeżeń przez Zamawiającego protokołu odbioru jest warunkiem wypłaty wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 3 Umowy. 12. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu wykonanie badań, prób i sprawdzeń w zakresie jakim uzna on za stosowne. Jeżeli w jej rezultacie okaże się, że dostarczony Produkt jest niezgodny z opisem przedmiotu zamówienia (nie spełnia parametrów wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Umowie lub w ofercie) to koszty tych badań oraz usunięcie nieprawidłowości obciążają Wykonawcę. 13. Zamawiający wyznaczy jako swojego przedstawiciela potwierdzającego prawidłowość realizacji danej dostawy: Pan Krzysztof Dzierzba. 3 Wynagrodzenie 1. Wysokość wynagrodzenia za wykonane dostawy ustalane będą zgodnie z tabelą kosztową stanowiącą załącznik do Umowy. 2. Całkowita maksymalna wartość Umowy netto wynosi:... zł (słownie złotych:...), co po doliczeniu podatku VAT wynikającego z zastosowanej 23% stawki wynosi brutto:...(słownie złotych:...). 3. Ceny jednostkowe zawarte w tabeli kosztowej mają charakter stały i obowiązywać będą do końca realizacji Umowy. 4. Do każdej faktury VAT Wykonawca zobowiązany jest załączyć kopie WZ odnoszącego się do dostawy, z tytułu realizacji której Wykonawca wystawił fakturę VAT. 5. Faktury VAT będą płatne przelewem w terminie 21 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego. 6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień wydania przez Zamawiającego dyspozycji przelewu. 7. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kwot naliczonych tytułem kar umownych z należnego wynagrodzenia. 4 Czas trwania Umowy Umowa będzie realizowana przez czas oznaczony poczynając od dnia wejścia w życie Umowy, do dnia roku 5 Gwarancja

18 1. Wykonawca udziela na dostawę Produktów gwarancji na okres.licząc od daty podpisania protokołu odbioru danej dostaw, bez uwag i zastrzeżeń ze strony Zamawiającego. Przy czym w przypadku o którym mowa w ust. 4, Strony podpiszą protokół odbioru, a okres gwarancji rozpoczyna swój bieg na nowo od dnia wymiany wadliwego Produktu na Produkt wolny od wad i podpisania w tym zakresie protokołu odbioru. 2. Zamawiający może korzystać z uprawnień wynikających z rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji. 3. Zgłoszenia Wykonawcy wad Produktów Zamawiający dokonuje pisemnie wraz z krótką informacją o rodzaju wady na adres faxu lub na adres wskazany w 2 ust. 4 w dni robocze, przy czym zgłoszenia otrzymane po godzinie 16:00 w dniu roboczym będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane o godzinie 8:00 następnego dnia roboczego z uwzględnieniem ust. 5 powyżej. 4. Wykonawca w ciągu 5 dni od zgłoszenia wady zgodnie z ust. 4 powyżej zobowiązany jest do dostawy odpowiedniej ilości Produktu wolnego od wad. 5. W przypadku nie usunięcia wad Produktu w terminie określonym w ust. 4 powyżej, Zamawiający ma prawo zamówić dostawę produktu bez wad u innego podmiotu, a kosztami dostawy obciążyć Wykonawcę. Na 3 dni robocze zamówieniem dostawy u podmiotu trzeciego Zamawiający powiadomi o takim zamiarze Wykonawcę na piśmie. 6 Kary umowne 1. Strony ustalają następujące kary umowne: 1) za nieterminowe dokonanie dostawy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości 1% wynagrodzenia brutto dostawy, której dotyczy opóźnienie za każdy dzień opóźnienia; 2) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości zł brutto za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wskazanego w 5 ust. 4 Umowy. 3) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 10% całkowitej wynagrodzenia brutto Umowy. 2. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokość kar umownych. 7 Odstąpienie od Umowy 1. W przypadku wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy.

19 2. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy w części niezrealizowanej w przypadku gdy w stosunku do realizacji łącznie dwóch dostaw zaszła potrzeb ich uzupełnienia lub poprawienia. W takiej sytuacji Zamawiający ma prawo złożyć oświadczenie o odstąpieniu na piśmie w terminie 3 dni roboczych od daty realizacji ostatniej wadliwej dostawy. 9* Podwykonawcy 1. Wykonawca zgodnie z ofertą zleca następujące części umowy podwykonawcom. 2. Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec zamawiającego za wykonanie tej części prac. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. * uzupełnić w przypadku gdy informacja o podwykonawcach została wskazana w ofercie 10 Postanowienie końcowe 1. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji Umowy Strony zobowiązują się rozwiązać w drodze negocjacji, a w przypadku braku możliwości rozstrzygnięcia poddać je pod rozstrzygnięcie sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego. 2. W sprawach nie uregulowanych w Umowie będą miały zastosowanie przepisy ustaw: Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny i inne przepisy właściwe dla przedmiotu Umowy. 3. Zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnej zmiany Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących okolicznościach: 1) zmiany wysokości podatku VAT, jeżeli w okresie obowiązywania umowy nastąpi zmiana przepisów podatkowych lub zmiany przepisów powszechnie obowiązującego prawa, 2) zmiany podwykonawców lub zakresu usług wykonywanych przez podwykonawców zgłoszonych przez Wykonawcę, 3) jeżeli konieczność wprowadzenia takiej zmiany wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w ogłoszeniu o zamówieniu lub SIWZ, 4) zmiany osób odpowiedzialnych za kontakty i realizujących przedmiot Umowy, 5) wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy, 6) zmian ilości w poszczególnych pozycjach ilościowych wymienionych w załączniku nr 2 do Umowy i dostosowania ich do rzeczywistych potrzeb Zamawiającego wynikający z bieżących potrzeb. 4. Zmiany treści Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. 6. Następujące Załączniki stanowią integralną część Umowy: 1) dokumenty potwierdzające reprezentację Stron;

20 2) tabela kosztowa; 3) protokół odbioru (wzór). ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Muzeum Niepodległości w Warszawie Al. Solidarności 62 00-240 Warszawa REGON: 000276050 NIP: 526-030-79-04 tel. (22) 826 90 91, 826 90 92 www.muzeum-niepodleglosci.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szczecinie al. Wojska Polskiego 80/82; 70-482

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/16/2014 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06. postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Instytut Adama Mickiewicza ul. Mokotowska 25 00-560 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: 11/IAM/2013/06 postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Usługi analityki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ

BZU.IG.2291-39/15 UWAGI DOTYCZĄCE SIWZ BZU.IG.2291-39/15 SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 3 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 3 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Nazwa zamówienia publicznego:

Nazwa zamówienia publicznego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubaczowie 37-600 Lubaczów, ul. Mickiewicza 168 ZP-III-343/ 7/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Zbigniew Zieliński Warszawa, dnia 27.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostarczenie i Wdrożenie Środowiska Pocztowego oraz świadczenie Hostingu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo