Wpływ globalizacji na projektowanie i funkcjonowanie przedsięwzięć turystycznych opartych na pośrednictwie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ globalizacji na projektowanie i funkcjonowanie przedsięwzięć turystycznych opartych na pośrednictwie"

Transkrypt

1 Małgorzata Kurleto * Wpływ globalizacji na projektowanie i funkcjonowanie przedsięwzięć turystycznych opartych na pośrednictwie Wstęp Generalnie panuje zgodna opinia o pozytywnym wpływie globalizacji na turystykę [Bednarczyk, Wach, 2004, s. 313]; [Mopfu, 2009, s. 1]. Należy również przyznać rację tym, którzy uznają, że turystyka jest super-globalizacyjną branżą [Held, McGrew, Goldblatt, Perraton, 2000], a w pewnym sensie jest, jakby to można określić, dzieckiem globalizacji. Opinie, które wychodzą z takiego założenia mogą być inspirujące dla znawców strategii przemysłu turystycznego do jego dalszej modernizacji. W niniejszym opracowaniu zostaną poddane teoretycznej analizie przedsięwzięcia turystyczne polegające na pośrednictwie, które to pojęcie obejmuje zwykle biura podróży będące organizatorami lub agentami [Ustawa, 1997]. Podmioty gospodarcze, o których mowa, są, podobnie jak cały przemysł turystyczny, narażone na wszelkie kryzysy ekonomiczne, aczkolwiek istnieje dosyć powszechne mniemanie, że turystyka jest odporna bardziej niż inne branże na negatywne czynniki wynikające z globalizacji. Opinia ta jednak do końca nie wydaje się być prawdziwa i sprawdzona, o czym świadczą miedzy innymi coroczne informacje dotyczące ogłaszania upadłości i likwidacji kolejnych biur podroży. Nasuwają się pytania dotyczące specyfiki projektowania i funkcjonowania przedsięwzięć turystycznych uwzględniającej problemy globalizacji w aspekcie ewentualności podejmowania najbardziej skutecznych i efektywnych metod i strategii zarządzania. W licznych opracowaniach podkreśla się [Dwyer, Edwards, Mistilis, Scott, Cooper, Roman, 2008, s. 23], że przemysł turystyczny i jego przedsięwzięcia potrzebują więcej konwencjonalnego typu działania na arenie międzynarodowej, przy założeniu, że są one w jakiś sposób odporne na bardziej złożone czynniki globalizacji. Nie jest do końca sprawdzone, czy opinia ta jest prawdziwa i nie wiadomo też, w jakim zakresie przedsięwzięcia turystyczne, polegające na pośrednictwie pomiędzy klientami a dostawcami usług, ulęgają wpływom globalizacji. Niniejsze opracowanie ma na celu znalezienie odpowiedzi na te pytania poddając przy tym pod wątpliwość popularne twierdzenie uznające, że nie ma więcej globalizacji turystyki niż trans-graniczne przepływy klientów i siły nabywczej [Hjalager 2007, s. 437]. Jak się bowiem wydaje globalizacja oddziałuje na przedsięwzięcia turystyczne, w tym także na te, które funkcjonują w sferze pośrednictwa, nie tylko jako czynnik wzmagający wzrost ale również jako czynnik niosący zagrożenia (zawłaszcza w czasach * Dr, Katedra Zarządzania w Turystyce, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet Jagielloński,

2 106 Małgorzata Kurleto rosnącego kryzysu ekonomicznego). Jakie są rozmiary tych zagrożeń w sferze projektowania i funkcjonowania przedsięwzięć turystycznych? Czy można, a jeśli tak, to jakimi sposobami i metodami tych zagrożeń unikać i im przeciwdziałać? Na te pytania będzie starała się odpowiedzieć niniejsza analiza. 1. Przedsięwzięcia turystyczne opierające swoją działalność na pośrednictwie w grupie przedsiębiorstw turystycznych w czasach globalizacji Przedsiębiorstwo turystyczne jest wyodrębnionym zespołem ludzi wykonujących czynności w zakresie zaspokojenia potrzeb turystów i samodzielnie podejmujących decyzje strategiczne i taktyczne, rozstrzygające o skuteczności działania. Jest jednostką wyposażoną w środki materialne i finansowe oraz podporządkowaną określonej organizacji wewnętrznej [Gołembski, 2007, s. 22]; [Bednarczyk, 2010]. Według kryterium funkcjonalnego uwzględniającego rodzaj świadczonych usług można podzielić przedsiębiorstwa na: transportowe, hotelarsko gastronomiczne, uzdrowiskowe, sportowo rekreacyjne i także biura podróży stanowiące ogniwo łączące wytwórców usług i turystów będące organizatorami, pośrednikami lub agentami [http://kierunekturystyka.blog.onet.pl]. W myśl przytoczonej powyżej ustawy o usługach turystycznych z 1997 roku, przedsiębiorstwo turystyczne jest jednostką organizacyjną prowadzącą działalność gospodarczą, świadczącą odpłatnie usługi uczestnikom różnych rodzajów i form turystyki. Według tej ustawy biura podróży w Polsce prowadzą działalność gospodarczą, czyli działalność zarobkową, która polega bądź na organizowaniu imprez turystycznych, czy też na pośredniczeniu na zlecenie klienta w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Wyjaśnić w tym miejscu należy, że najczęściej biura podróży, będące agencjami turystycznymi, czy też tour operatorami działając na zlecenie klienta są pośrednikami pomiędzy dostawcami usług a klientami. W wielu państwach najczęściej tego typu pośrednik to travel agent. Tak więc dla ustalenia jednolitego określenia wydawało się właściwe łączne nazwanie tego typu gospodarczej działalności przedsięwzięciami turystycznymi opartymi na pośrednictwie. W dotychczasowych badaniach dotyczących wpływu globalizacji na turystykę większość analiz koncentrowała się na międzynarodowych sieciach hotelowych i liniach lotniczych [Johnson, Vanetti, 2005, s. 1077]; [Show, Williams, 2002]. Natomiast niniejsze opracowanie ma zamiar bliżej przyjrzeć się wpływowi, o którym mowa, na firmy turystyczne zajmujące się pośrednictwem. Zauważyć należy, że w zakresie oddziaływania globalizacji na turystykę istnieje opinia [Hjalager, 2007, s. 437] wskazująca na turystykę jako na wyjątek wśród innych branż gospodarki, w której globalne mechanizmy i konsekwencje nie weszły do końca w pełni do gry. Podkreślenia wymaga też fakt, że turystyka jest rodzajem działalności gospodarczej, w której nie może stosować outsourcingu (dla przypomnienia outsourcing polega na wydzielaniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie

3 Wpływ globalizacji na projektowanie i funkcjonowanie przedsięwzięć 107 i zlecaniu ich zewnętrznym firmom, które są w stanie wykonywać dane procesy efektywniej [http://www.findict.pl]. Wymienione powyżej fakty przemawiają, jak się wydaje, za potrzebą dokonywania badań dotyczących wpływu globalizacji na projektowanie i funkcjonowanie przedsięwzięć turystycznych opartych na pośrednictwie. 2. Globalizacja definicje, zasięg, oddziaływanie na turystykę Globalizacja, będącą dziś jedną z najbardziej kontrowersyjnych kwestii, może być zdefiniowana jako postępująca integracja gospodarek, społeczeństw i cywilizacji. Według L. Dwayer [Dwazer, 2008, s. 24] globalizacja jest produktem rewolucji w telekomunikacji, komputeryzacji, wzrostu wolnego handlu, upadku komunizmu i demokratyzacji rynków finansowych. Wspomniany autor przedstawił 7 czynników wpływających na rozwój globalizacji, a to: 1) polityczne naciski na wyższe standardy życia, 2) wzrost polityki makroekonomicznej, 3) liberalizację transportu powietrznego i wzrastające znaczenie wolnego handlu i wzrost turystyki, 4) rozpowszechnienie technologii informacyjnej, 5) wzrastająca dynamika prywatnego sektora, 6) ewolucje globalnych rynków finansowych, 7) możliwości hamowania wzrostu poprzez upadki gospodarcze, kryzysy ekonomiczne i regionalne konflikty. K. Chon i T. Mair [Chon, Mair, 2010, s.404] analizując temat wpływu globalizacji na turystykę zwrócili uwagę na problem ekonomicznego klimatu, który jest wyznacznikiem wpływu, o którym mowa, a zależy od: 1) cyklów biznesowych (fazy: ekspansji, szczytowania, kurczenia się i końca), 2) trendów turystycznych (aktualnie zauważa się dużą dynamikę rozwoju turystyki z kierunków Azja Pacyfik), 3) odpowiedzi klientów na ekonomiczną fluktuację. Globalizacja działa we wszystkich jednostkach i ma wpływ na wszystkie aspekty ludzkiego życia, począwszy od przepływów kapitałowych, poprzez polityczną współpracę, do przepływu pomysłów. Obejmuje ona również takie negatywne zjawiska jak: zanieczyszczenie środowiska, zachowania przestępcze, choroby, a ostatecznie i terror. Podróże i turystyka są jednymi z wielu przyczyn i skutków procesów globalizacji [Dach, Według A. Alli, G.S. Winter a i D.L. May a [Alli, Winter, May, 2007, s. 69] globalizacja najbardziej oddziaływa na 5 dziedzin: ekonomię, technologię informacyjną i komunikacyjną, politykę, edukację oraz oczywiście na biznes. Wpływ globalizacji na rynek biznesowy według wymienionych powyżej autorów poprzez dokonywane transakcje, procesy i instytucje powoduje najważniejszy rozwój ekonomiczny we współczesnym świecie XXI wieku. Tuż przed końcem XX wieku liczne studia wielu autorów [Crouch, Ritchie, 1999, s ], [Lim, 1999, ] prognozowały, że globaliza-

4 108 Małgorzata Kurleto cja licznymi drogami będzie wywierać implikacje na rozwój turystyki, a mianowicie: 1) przewidywano wzrost turystyki szczególnie dzięki wzrostowi średniej klasy w Azji, zwłaszcza w Chinach i Indiach, 2) dalsze rozpowszechnienia się technologii informacyjnych i komunikacyjnych, które przyniosą korzyści dla wielu destynacji turystycznych, 3) związanie turystyki z trendami globalizacji, 4) wzrost znaczenia na rynku turystycznym niewielkiej ilości dużych globalnych sieci turystycznych, 5) rozszerzanie się muli-narodowych i trans-narodowych korporacji w turystyce, 6) wychodzenie przez tour operatorów naprzeciw ruchowi turystycznemu o charakterze masowym, 7) rozwój działalności w odpowiedniej skali niche-operatorów dla turystów o wyszukanych gustach. Przewidywania te spełniły się [Dwyer, 2008, s ] jedynie w pewnym zakresie, które jednak okazywały się mieć zasięg globalny, w postaci nieszczęść spadających na świat, a wynikające z aktów terroryzmu, np. Nowy Jork 11 września 2001 r. [Terrorism vs tourism, 2001], z sił natury, np. tsunami na Ocenie Indyjskim 2005 [Ashley, 2005], czy z kryzysu ekonomicznego ostatnich lat [Vos, 2009], z czego jasno wynika, że oczywiście nie wszystko można przewidzieć, a negatywne czynniki globalizacji niewątpliwie są w stanie ugodzić w przedsięwzięcia turystyczne, doprowadzając turystykę do upadku, a firmy turystyczne do upadłości lub likwidacji. 3. Powstawanie i projektowanie nowych przedsięwzięć turystycznych a globalizacja Na początku każdego przedsięwzięcia ekonomicznego najistotniejsze jest jego zdefiniowanie [Thomsett, 2010, s. 8 9]. Elementami definicji przedsięwzięcia turystycznego są: cel, zadania, plan i budżet. W cyklu życiowym przedsięwzięcia po zdefiniowaniu zwykle następuje projektowanie budowanie i testowanie, wprowadzanie i sprawdzanie [Nokes, 2003, s. 17]. Współcześnie w czasie globalnej gospodarki nie realizuje się żadnego projektu przedsięwzięcia ekonomicznego w izolacji, ale z uwzględnieniem otaczających czynników. Nazywane są one kontekstem projektu i należą do nich następujące czynniki [Billingham, 2008, s. 9]: 1) polityczne (rządowe, branżowe relacje), 2) ekonomiczne (stopy procentowe, raty wymiany walut, popyt), 3) socjologiczne (czynniki demograficzne, zachowania i ustosunkowania, style życia), 4) techniczne (rozwój naukowy, dostawcy, konkurenci), 5) prawne (ustawodawstwo i kontrakty), 6) środowiskowe (klimat, różnice kulturowe, zdrowie i bezpieczeństwo).

5 Wpływ globalizacji na projektowanie i funkcjonowanie przedsięwzięć 109 Zazwyczaj na początku w fazie projektowania nie myśli się o czynnikach globalnych, które często później zaczynają odgrywać coraz większą rolę w trakcie funkcjonowanie przedsięwzięcia. Natomiast już w fazie wstępnego projektowana przedsięwzięcia ekonomicznego niezbędne są elementy kontroli koordynacji i monitorowania, które zdaniem Thomsetta [Thomsett, 2010, s. 11] w przedsięwzięciach turystycznych najlepiej sprawdzają się poprzez wprowadzanie zarządzania ryzykiem. Najczęściej w pierwszym etapie firmy turystyczne ograniczają zakres swojej działalności do terytorium kraju, w którym zostały utworzone; międzynarodowe relacje są ustanawiane często w późniejszym okresie czasu w miarę rozrastania się zakresu ich działalności. Niektóre z nowych przedsiębiorstw turystycznych są po prostu stworzone dla działalności globalnej [Chetty, Campbell-Hunt, 2004, s. 57]; [Knight, 2000, s.12], widząc rynki i dostawców w szerszej perspektywie, bez ograniczeń krajowych, już od samego początku. Pojawiające się globalne hiper-przedsiębiorstwa stanowią swoistego rodzaju wyzwania dla teorii ekonomicznych przyjmując istnienie niezależne od państwa narodowego. Fakt ten można uznać za mający istotne znaczenie w związku z globalizacją turystyki [Cornelissen, 2005, s. 8]. Dla optymalnego projektowania przedsięwzięć turystycznych niezwykle ważne jest rozpoznanie potrzeb i interesów klientów. Należy brać także pod uwagę największego konkurenta, którym dla tradycyjnych form działalności pośredników turystycznych staje się bezpośrednia możliwość dokonywania rezerwacji i transakcji klienta z dostawcą przez Internet. W praktyce bardzo często obawa stracenia klienta poprzez takie transakcje okazuje się bezpodstawna (na przykład linie lotnicze najczęściej kierują zainteresowanego klienta do najbliższego lokalnego agenta turystycznego) [Wynne, 2001, s 421]. Większe przedsiębiorstwo turystyczne naturalnie może znaleźć bardziej korzystne rozwiązania do tworzenia i rozwijania własnych pozycji na rynku, by nie utonąć we wspólnej, globalnej Internetowej ofercie. Następna istotna kwestia to pozyskiwanie klienta stałego pośród klientów biznesowych, zwłaszcza w zakresie organizowanych imprez (tzw. events), kongresów, konferencji i konwencji, tzw. MICE (Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions) [Turystyka, 2010], która to działalność ulega coraz większej profesjonalizacji i specjalizacji (powstają przykładowo korporacyjne biura podróży zajmujące się klientem biznesowym). Pamiętać należy, że klienci są główną siłą napędową globalizacji. Dla nich firmy turystyczne, w tym pośredniczące, decydują się na przeniesienie kapitału, integracje biznesu poprzez inwestycje, fuzje, przejęcia, a za granicą, wchodzą we światowy handel koncepcji biznesowych poprzez, na przykład franchising czy też umowy licencyjne. Operatorzy turystycznych biur podróży mają intensywne doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć [Hjalager, 2007, s 444]. Powoduje to potrzebę integracji przedsięwzięć turystycznych stanowiącą motor procesów globalizacji. Pro-

6 110 Małgorzata Kurleto blem potrzeby integracji może pojawić się w trakcie funkcjonowania firmy turystycznej, ale w okresie globalizacji coraz częściej integracja jest zakładana już na etapie projektowania przedsięwzięcia. Firmy turystyczne będące pośrednikami pomiędzy klientami a dostawcami działają w strefie ryzyka wynikającego ze środowiska zewnętrznego, zwłaszcza z zagrożeń, w obliczu których mogą znaleźć się destynacje turystyczne i z zagrożeń, które mogą wyniknąć ze strony dostawców usług. Tak wiec firmy turystyczne muszą dokonywać analizy ryzyka i uwzględniać je zarówno w trakcie projektowania, jak i funkcjonowania każdego przedsięwzięcia turystycznego. 4. Wpływ globalizacji na funkcjonowanie przedsięwzięć turystycznych Przedsiębiorstwa turystyczne we współczesnym świecie działają w globalnym środowisku. To powoduje potrzebę traktowania (w zarządzaniu strategicznym) reszty świata jako konkurencję. Zmusza to managerów przedsięwzięć turystycznych, które polegają na pośrednictwie między dostawcami usług a klientami do wprowadzania zarządzania wiedzą i zarządzania jakością. Uwaga ta dotyczy szczególnie zarządzania biur podróży zajmujących się turystyką biznesową. Decydujące siły globalizacji wpływające na jakość zarządzania to [Dornie, 2000, s. 1]: siły kształtujące globalny rynek, siły kształtujące technologie, siły kształtujące koszty globalne, siły polityczne i makroekonomiczne (w tym dewaluacje walut i zmiany nominalnych i realnych exchange rate, zmiany na światowych giełdach i zmiany dotyczące stóp procentowych kredytów bankowych). Można wyróżnić następujący schemat etapów globalizacji przedsięwzięć turystycznych w trakcie ich działalności [Hjalager, 2007, s ]: 1) misje na rynkach (reprezentacja i operacje), 2) integracja ponad granicami (poprzez inwestycje firm i fuzje), 3) ekspansja koncepcji biznesowych (poprzez import i eksport tych koncepcji m. in. poprzez franchising i licencje). Mimo, że przedstawiony model fazowy sugeruje logiczny postęp w kierunku ostatniej kompleksowej fazy to jednak w praktyce przedstawione fazy często zachodzą na siebie. Podstawowym założeniem modelu fazowego jest to, że przez przyjęcie globalizacji etapami, poszczególne firmy turystyczne, w rożnych miejscach i krajach, są w stanie kontrolować rynek, na którym występują, w zakresie kosztów, a także to, że mają dostęp do doświadczeń i ważnych informacji handlowych. Poprzez łączenie się w złożone międzynarodowe sieci, turystyczne agencje mogą adresować instytucjonalne i inwestycyjne naciski w swoim miejscu (kraju) działania, na różnych poziomach [Knowles, Diamantis, El-Mourhabi, 2001]. W zasadzie uczestnicy procesów biznesowych przemysłu turystycznego powinni być przygotowani na stopniowe, choć nieuniknione, kolejne fazy oraz dostosowanie się do swoich możliwości i siły konkurencji. W turystycznych

7 Wpływ globalizacji na projektowanie i funkcjonowanie przedsięwzięć 111 przedsięwzięciach opartych na pośrednictwie, globalizacja jest wzmocniona poprzez rozwój informacji i technologii komunikacyjnych oraz transportu, za to negatywny wpływ na tempo globalizacji może mieć np. wzrost cen energii i paliw. Głównym celem turystyki na rynkach zewnętrznych jest przyciągnięcie klientów do przedsiębiorstwa i do kraju przeznaczenia (destynacji), w którym produkty turystyczne będą sprzedawane. Umieszczenie agentów i biur na rynkach zagranicznych jest jedną z najczęściej używanych strategii globalizacji, która została nazwana przez niemal wszystkich uczestników procesu biznesowych motorem wzrostu [Hjalager, 2007, s. 441]. Globalizacja wpływa na zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Proces zmian metod zarządzania przedsiębiorstwem dokonuje się na kilku płaszczyznach: strukturalnej (wirtualizacja), systemów pracy (tworzenie elastycznych systemów), kompetencji (kreowanie nowej wiedzy), technologii i procedur organizacyjnych (wprowadzanie e-biznesu) oraz wartości (nacisk na odpowiedzialność społeczną) [Gierszewska, Wawrzyniak, 2001, s. 13]. Wśród korzyści z globalizacji dla przedsiębiorstw, które mają odniesienie do przedsięwzięć turystycznych opartych na pośrednictwie, podkreślić można szczególnie hamowanie tendencji inflacyjnych, wyrównywanie cen światowych, upowszechnienie postępu technicznego i możliwość szybkiego przekazywania nowych technologii (systemy rezerwacji), wzrost jakości usług, aktywizacja gospodarki i zmuszenie do konkurencyjności i przyjmowanie strategii wzrostu [Knap-Stefaniuk, 2010, s. 2 3] Zakończenie Zasadniczo globalizacja w turystyce nie jest nową kwestią, a proces umiędzynarodowienia trwa już od dziesięcioleci. Podstawą rozwoju gospodarki światowej w dobie globalizacji stają się przedsiębiorstwa inteligentne, samouczące, samoregulujące się oraz wirtualne i zwinne, jak również przedsiębiorstwa sieciowe oparte na związkach technologicznych, funkcjonalnych, organicznych i geograficznych [Hejduk, 2006, s. 27]. Rozwój przedsiębiorstw XXI w. jest bowiem przede wszystkim ukierunkowany na wzrost przedsiębiorczości, innowacyjności i konkurencyjności. Takie przedsięwzięcia turystyczne opierające się na pośrednictwie muszą być projektowane i takie muszą funkcjonować w kolejnych fazach swojego rozwoju, żeby sprostać wymogom wynikającym globalizacji. Przyjęcie przez firmę turystyczną koncepcji rozwoju zgodnego z nurtem globalizacji i większe umiędzynarodowienie działalności wymaga zwiększonych innowacji i zmian strukturalnych, a także rozwoju specyficznych stosunków handlowych całej branży turystycznej z głównym akcentem położonym na firmy pośredniczące pomiędzy dostawcami usług a klientami. Wpływ globalizacji na przedsięwzięcie turystyczne może być tak duży, że niejednokrotnie z globalnego punktu widzenia, zaprojektowana firma tury-

8 112 Małgorzata Kurleto styczna po pewnym czasie funkcjonowania na rynku staje się podmiotem, który nie zawsze można rozpoznać. A. Hjalager [Hjalger, 2007, s. 451] daje ciekawe spostrzeżenie, które można odnieść do przedsięwzięć turystycznych, stwierdzające, że branża turystyczna jest zdominowana przez małe i średnie przedsiębiorstwa, z ograniczoną zdolnością do przeprowadzania systematycznej i równoczesnej działalności (obrotu) w kilkunastu krajach. Twierdzenie to powinno ulec weryfikacji, bowiem należy pamiętać, że często małe i średnie przedsiębiorstwa w czasie kolejnych faz swojego funkcjonowania rozszerzają swoją działalność na skalę międzynarodową, wchodząc w ten sposób na rynek globalny. Poza tym, jak już wspomniano, wśród firm turystycznych, które decydują się na przeniesienie kapitału, integrację biznesu poprzez inwestycje, przejęcia, franchising czy umowy licencyjne, jest najwięcej biur podróży, które mają duże doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć, o których mowa. Te i inne działania wykorzystujące nowoczesne strategie, metody i techniki podejmowane są dla zdobycia klientów, którzy, jak już wspominano, są siłą napędową globalizacji. W niniejszym artykule starano się usystematyzować problematykę wpływu globalizacji na firmy turystyczne pośredniczące pomiędzy dostawcami usług turystycznych a klientami, proponuje przyjąć model fazowy akceptujący potrzebę przechodzenia do zmian i rozwoju etapami: od form prostych do bardziej złożonych. Globalizacja postępuje w skali i zakresie totalnym i wpływa na konieczność dokonania znacznego postępu w spełnianiu żądań rynkowych, wymogów konkurencyjnych i efektywnościowych i nabywania umiejętności funkcjonowania na rynku międzynarodowym oraz szybkiego przekazywania technologii. Jednak pamiętać należy, że w praktyce wyniki globalizacji są nierównomiernie rozłożone w obszarze przedsiębiorstw, krajów i regionów. W związku z tym model fazowy powinien być traktowany raczej jako sugestia przy realizacji i rozwoju niż jako jednoznaczna wskazówka do dokonywania przyszłych zmian. Należy zwrócić uwagę, że wpływ globalizacji na turystykę, przejawia się w wielorakich formach w różnych częściach świata. Właściwe przy dokonywaniu analiz wydaje się uwzględnienie tej specyfiki, jak i specyfiki przedsiębiorstw turystycznych w zaproponowanym modelu fazowym. Pozwala to na zrozumienie możliwości globalizacji w odniesieniu do różnego typu przedsięwzięć turystycznych i zabezpieczanie się przed zagrożeniami jakie zarazem globalizacja niesie za sobą. Globalizacja w turystyce nie została jeszcze omówiona kompleksowo. W pewnej mierze dokonano analiz, które koncentrują się tylko na wybranych wpływach globalizacji na turystykę. Dlatego istnieje realne zapotrzebowanie jeszcze głębszego zbadania przedsięwzięć turystycznych zajmujących się pośrednictwem. Problemy te wymagają dalszych badań i empirycznej analizy obserwacji zjawisk zachodzących na rynku turystycznym. W szczególności brak jest analiz dotyczących działania branży turystycznej ponad granicami krajowymi i regionalnymi, w fazie, którą określono jako etap ekspansji koncepcji

9 Wpływ globalizacji na projektowanie i funkcjonowanie przedsięwzięć 113 biznesowych. Istnieje również potrzeba zbadania działalności handlowej małych przedsiębiorstw turystycznych zajmujących się pośrednictwem turystycznym w wybranych branżach turystyki. Tego typu badania niewątpliwie mogłyby pomóc w zrozumieniu możliwości, jakie wynikają z globalizacji, zarówno w czasie projektowania przedsięwzięć jak i w czasie ich funkcjonowania we wszystkich fazach proponowanego modelu Literatura 1. Alli A., Winter G.S., May D.L. (2007), Globalization, its Effectts, w: International Business Economics Research Journal, vol. 6, nr Ashley C. (2005), The Indian Ocean Tsunami, opinion /docs/714.pdf 3. Bednarczyk M. (red.) (2010), Przedsiębiorstwo turystyczne. Zasady i praktyka, problem, CeDeWu, Warszawa. 4. Bednarczyk M., Wach K. (2004), Kultura i biznes w procesie globalizacji, w: Naród, kultura i państwo w procesie globalizacji, Rolicki J., Banaś M. (red.), Uniwersytet Jagielloński, Kraków. 5. Billingham V. (2008), Project management, UK, 6. Chetty, S., Campbell-Hunt C. (2004), A Strategic Approach to Internationalisation: A Traditional versus a Born-global Approach, w: Journal of International Marketing, nr Chon K., Mair T. (2010), Welcome to Hospitality, An introduction, Delmar, USA. 8. Cornelissen, S. (2005), The Global Tourism System. Aldershot: Ashgate. 9. Crouch G.I., Ritchie J.R. (1999), Tourism, Competitiveness, and Societal Prosperity, w: Journal of Business Research, nr Dach Z. Globalne problemy współczesnego świata, naszapol/archiwum/nr30/text/4_8.htm. 11. Dornier P., Ernest R., Fender M., Kouvelis P. (2000), Globalisation and its Efekts on SCM, 12. Dwyer I., Edwards D., Mistilis N. Scott N., Cooper Ch., Roman C. (2008), Trends Underpinning Tourism to 2020 An analysis of key drivers for change, CRC, Australia. 13. Gierszewska G., Wawrzyniak B. (2001), Globalizacja. Wyzwania dla zarządzania strategicznego, Poltext, Warszawa. 14. Gołembski, G. (2007), Zróżnicowanie przedsiębiorstw turystycznych, w: Gołembski, G. (red.), Przedsiębiorstwo turystyczne. Ujęcie statyczne i dynamiczne, PWE, Warszawa. 15. Hejduk K. (2006), Główne uwarunkowania rozwoju nauk zarządzania w Polsce, w: Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr Held D., McGrew A., Goldblatt D., Perraton J. (2000), Global Transformations: Politics, Economics and Culture, Polity Press, Cambridge.

10 114 Małgorzata Kurleto 17. Hjalager A.M. (2007), Stages in the economic globalization of tourism, Denmark, Science Park Aarhus, w: Annals of Tourism Research, vol. 54, nr Johnson C., Vanetti M. (2005), Vocational Strategies of International Hotel Chains, w: Annals of Tourism Research, nr Knap-Stefaniuk A. (2010), Globalizacja a nowe wyzwania w zarządzaniu, a zarządzanie zmianami, Biuletyn POU Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie, biuletyn? p=&strona+ biul _glob &nr=4 22. Knight, G. (2000), Entrepreneurship and Marketing Strategy: The SME under Globalization, w: Journal of International Marketing nr Knowles T., Diamantis D., El-Mourhabi J. (2001), The Globalization of Tourism and Hospitality: A Strategic Perspective. Continuum, London. 24. Lim C. (1999), A meta-analytic review of international tourism demand, w: Journal of Travel Research, 37 (3). 25. Mopfu T.P.Z. (2009), Impact of tourism globalisation in Africa IBAS, vol 1, nr 2, 26. Nokes S., Major I., Greenwood A., Allen D., Goodman M. (2003), The definitive guide to project management, Prentice Hall, Great Britain. 27. Show G., Willams A. M. (2002), Critical Issues in Tourism. A geographical perspective, Blackwell Publishers, Oxford. 28. Terrorism vs tourism (2001), /Terrorismvs Tourism.html 29. Thomsett M. (2010), The little black book of Project Management, AMS, New York. 30. Turystyka MICE w Krakowie Raport końcowy, 2010, 31. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, Dz.U nr 133 poz Vos R. (2009), World Economic Situation and Prospects , United Nations, 33. Wang, J. (2003),The Global Reach of a New Discourse: How Far can Creative Industries Travel?, w: International Journal of Cultural Studies, nr Wynne C., Berthon P., Pitt L., Ewing M., Napoli J. (2011), The Impact of Internet on the Distribution Value Chain, w: Internationa Marketing Review, 8. Streszczenie Niniejsze opracowanie skupia się na problemach projektowania i funkcjonowanie przedsięwzięć turystycznych polegających na pośrednictwie pomiędzy dostawcami usług turystycznych a klientami w kontekście ich umiędzynarodowienia i globalizacji. W teorii i praktyce związanej z wpływem globalizacji na turystykę panuje wiele opinii budzących wątpliwości, które albo podkreślają pozytywny aspekt tego wpływu albo

11 Wpływ globalizacji na projektowanie i funkcjonowanie przedsięwzięć 115 sugerują, że branża turystyczna jest zdominowana przez małe i średnie przedsiębiorstwa, z ograniczoną zdolnością do przeprowadzania systematycznej i równoczesnej działalności (obrotu) w kilkunastu krajach. Niniejsza praca ma na celu analizę wyszególnionej problematyki i polemikę z niektórymi wątpliwymi opiniami, o których mowa, i zaprezentowanie takiego modelu (fazowego) zarówno projektowania jak i funkcjonowania przedsięwzięć turystycznych, który by pozwolił na efektywne działanie zarówno w skali miejscowej jak i globalnej oraz unikanie skutków zagrożeń jakie niesie za sobą globalizacja Słowa kluczowe globalizacja, turystyka, biura podroży, projektowanie The Impact of Globalization on Project Management and Operational Management of the Travel and Tourism Intermediaries. (Summary) This study focuses on the problems of project management and operational management of tour operators and travel agencies in the context of their internationalization and globalization. In theory and practice related to the impact of globalization on tourism there are a lot of questionable opinion that either emphasize the positive aspect of this impact, or suggest that the tourism industry is dominated by small and mediumsized enterprises, with limited ability to carry out a systematic and simultaneous operations (rotation) in a dozen countries. This paper is trying to analyze the problems of the mentioned controversy and to present such a model (phases model) in both project management and operational management of tour operators and travel agencies, which would allow for effective action both at local and global effects and avoiding threats posed by globalization. Key words globalization, tourism, travel agencies, design

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 3

Zeszyty naukowe nr 3 Zeszyty naukowe nr 3 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2005 Krystyna Przybylska Proces internacjonalizacji przedsiębiorstwa w teorii ekonomicznej Złożoność internacjonalizacji przedsiębiorstwa powoduje,

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25)

EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25) U N I W E R S Y T E T S Z C Z E C I Ń S K I ZESZYTY NAUKOWE NR 805 EKONOMICZNE PROBLEMY TURYSTYKI NR 1 (25) PODSTAWY FUNKCJONOWANIA RYNKU TURYSTYCZNEGO SZCZECIN 2014 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz

Bardziej szczegółowo

Badanie sektora kreatywnego na potrzeby

Badanie sektora kreatywnego na potrzeby Raport początkowy Badanie sektora kreatywnego na potrzeby projektu European Creative Cluster Lab (ECCL) Zamawiający: Urząd Miasta Stołecznego Warszawa Wykonawca: Ecorys Polska Sp. z o.o. Warszawa, 30 listopada

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE KWARTALNIK NAUKOWY Nr 2(6) WYDAWNICTWO POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ GLIWICE 2009 SPIS TREŚCI 1. Jan BRZÓSKA Model biznesowy współczesna forma modelu organizacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem...

Bardziej szczegółowo

Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP

Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP 2012 Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi dla MSP Jan Fazlagić Czy Twoja firma jest innowacyjna? Jak poszukiwać innowacji w sektorze usług? Podpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI ROZWOJU Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH KOMUNIKACJA MARKETINGOWA WSPÓŁCZESNE WYZWANIA I KIERUNKI

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Modele biznesowe Redakcja Barbara Kożuch Łódź 2013 Zeszyt recenzowany Całkowity koszt wydania Zeszytu 13, części II sfinansowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 6 (72) 2014 Beata Zofia FILIPIAK 1 NOWA LOGIKA UNII EUROPEJSKIEJ W OBSZARZE WSPARCIA FINANSOWEGO POLEPSZANIA INNOWACYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Streszczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU

PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: NOWOCZESNE KONCEPCJE MARKETINGU (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT SPECJALNOŚCIOWY ) Łódź Spis treści Moduł 1 Rozwój koncepcji marketingu.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda

ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW. Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda P O L I T E C H N I K A C Z Ę S T O CHOWSKA ZARZĄDZA IE ŁAŃCUCHAMI DOSTAW Sebastian Kot Marta Starostka-Patyk Dariusz Krzywda CZĘSTOCHOWA 2009 RECENZENCI Dr hab.joanna Nowakowska-Grunt, Prof. P.Cz. Dr

Bardziej szczegółowo

Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju

Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju Praca Znaczenie targów dla rozwoju gospodarczego kraju pod redakcją prof. dr hab. Henryka Mruka jest bardzo ciekawym i oryginalnym opracowaniem dotyczącym roli oraz znaczenia targów w procesie rozwoju

Bardziej szczegółowo

ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM

ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI A PRZEMYSŁEM marketing instytucji naukowych i badawczych ROLA PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH W KOMUNIKACJI MIĘDZY INSTYTUCJAMI

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Zarządzania Katedra Zarządzania w Energetyce Rozprawa doktorska ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM W OPERACJACH ZAGRANICZNYCH PRZEDSIĘBIORSTWA Autor:

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej

Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej Informacja jako dobro ekonomiczne będące źródłem przewagi konkurencyjnej 387 dr Paweł Dziekański Wyższa Szkoła Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Informacja jako dobro ekonomiczne będące

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego wybrane aspekty

Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego wybrane aspekty Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju lokalnego... 177 Dr Władysława Jastrzębska Dr Małgorzata Lechwar Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowski Instytucjonalne uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Wiedza i bogactwo narodów

Wiedza i bogactwo narodów Wiedza i bogactwo narodów Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej Zarządzanie Wiedza i bogactwo narodów Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej Zarządzanie redakcja

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna wersja książki dostępna w Bibliotece Cyfrowej PL www.bc.pollub.pl Nakład: 100 egz.

Elektroniczna wersja książki dostępna w Bibliotece Cyfrowej PL www.bc.pollub.pl Nakład: 100 egz. Elektroniczna wersja książki dostępna w Bibliotece Cyfrowej PL www.bc.pollub.pl Nakład: 100 egz. SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 I. Przedsiębiorczość jako proces tworzenia bogactwa... 8 1.1. Istota i funkcje przedsiębiorczości...

Bardziej szczegółowo

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y

Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem. p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem p o r a d n i k efek t y wnej w s p ó ł p r a c y Spis

Bardziej szczegółowo