Grupy niejawne w wirtualnym otoczeniu organizacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Grupy niejawne w wirtualnym otoczeniu organizacji"

Transkrypt

1 dr inŝ. Ilona Pawełoszek-Korek Katedra Informatyki Ekonomicznej Politechnika Częstochowska Grupy niejawne w wirtualnym otoczeniu organizacji Streszczenie W dobie rozwoju społeczeństwa informacyjnego coraz większego znaczenia nabiera umiejętność odnalezienia i wykorzystania informacji zawartych w sieci Internet. W artykule opisano problematykę wirtualnego otoczenia organizacji pod kątem identyfikacji tworzących się w nim niejawnych grup. Grupy te mogą być źródłem wiedzy na temat klientów, konkurencji, trendów na rynku, a takŝe mogą być sygnałem mówiącym o potrzebie zmian w organizacji. 1. Wprowadzenie Znane stwierdzenie wypowiedziane w XVIII wieku przez Lorda Chesterfielda: to o czym nie wiesz moŝe cię zranić (ang. What you don t know can hurt you ), obecnie, w dobie społeczeństwa informacyjnego nabrało szczególnie wymownego znaczenia. Szacuje się, Ŝe systemy informatyczne przedsiębiorstw mają dostęp, co najwyŝej do 20 procent waŝnych informacji generowanych przez pracowników, klientów, analityków i konkurencję 1. 1 Capturing Web 2.0 Content for Better BI ( )

2 Internet jest źródłem ogromnej ilości informacji tworzonej przez róŝnych autorów, w odpowiedzi na potrzeby informacyjne określonych grup odbiorców. Brak jednego powszechnie akceptowanego standardu zapisu informacji w sieci powoduje, Ŝe są one trudne do zidentyfikowania, klasyfikowania i wykorzystania w systemach informatycznych. W Internecie istnieje ponadto wiele zasobów określanych mianem Hidden Web, czyli ukrytego Internetu. Mogą one zawierać cenne informacje na temat trendów, prognoz, preferencji klientów, ich opinii, czy sytuacji konkurencyjnej. Wiele z tych informacji jednak nie dociera do decydentów, którzy mogliby je w odpowiedni sposób wykorzystać. Celem niniejszego artykułu jest analiza i prezentacja moŝliwości wykorzystania Internetu jako źródła wiedzy poprzez identyfikację niejawnych grup tworzących się w otoczeniu organizacji. Podjęto takŝe próbę zdefiniowania wirtualnego otoczenia organizacji i sklasyfikowania obiektów wchodzących w jego skład. 2. Wirtualna przestrzeń działalności organizacji Analizując współczesne trendy rozwoju przedsiębiorstw w celu dopasowania się do wymogów ery informacyjnej, z informatycznego punktu widzenia naleŝy zwrócić uwagę głównie na dwa aspekty: wirtualizację procesów gospodarczych i ciągłe poszerzanie wiedzy organizacji. Wirtualność procesów gospodarczych polega na tym, Ŝe coraz więcej działań gospodarczych jest realizowanych w sposób elektroniczny (poprzez przepływ danych między określonymi uŝytkownikami komputerów połączonych w sieci), natomiast skutki tych działań mają realne następ-

3 stwa prawne (np. zapłata klienta zostanie dokonana poprzez elektroniczne systemy międzybankowe na podstawie elektronicznego zlecenia) 2. TakŜe działania klientów w całym procesie zakupu mogą mieć charakter wirtualny. Proces zakupu rozpoczyna się od znalezienia interesującego towaru lub usługi, sprawdzenia wiarygodności sprzedawcy, złoŝenia zamówienia, dokonania płatności. W wielu przypadkach dostarczenie produktu równieŝ moŝe się odbywać drogą elektroniczną, zwłaszcza, jeśli przedmiotem transakcji jest informacja w formie tekstowej, graficznej lub dźwiękowej, program komputerowy czy teŝ usługa, jak np. projektowanie stron internetowych. Niektóre produkty mogą zatem znaleźć odzwierciedlenie w przestrzeni wirtualnej i być dostarczane w sposób elektroniczny. Wirtualna przestrzeń ma odmienną specyfikę od przestrzeni fizycznej, którą moŝna łatwo opisać w postaci modelu trójwymiarowego, a pokonanie drogi z jednego punktu do innego zawsze wiąŝe się z określonym czasem. Erę Internetu okrzyknięto końcem geografii. W rzeczywistości jednak Internet ma własną geografię geografię sieci i węzłów, które zarządzają przepływem informacji tworzonych w róŝnych miejscach. (...) Powstająca przestrzeń przepływów to nowa forma przestrzeni charakterystyczna dla ery informacji, bynajmniej nie bezmiejscowa: łączy ona miejsca za pomocą sieci komputerowych i skomputeryzowanych systemów transportu. Zmusza nas, byśmy na nowo zdefiniowali pojęcie odległości, ale nie likwiduje geografii 3. Przestrzeń wirtualna posiada specyficzne cechy, czyniące ją środowiskiem odmiennym od fizycznej przestrzeni działalności organizacji. Do tych specyficznych cech moŝna zaliczyć: 2 A. Nowicki (red.): Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2005, str.23 3 M. Castells: Galaktyka Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2003 str. 233.

4 Łatwość kreowania wizerunku. Podstawowym nośnikiem informacji są strony WWW, które tworzą określony obraz danej organizacji. Wizerunek organizacji jest w duŝej mierze zaleŝny od tego, co znajduje się na stronie i w jaki sposób jest zaprezentowane. Odpowiednie uŝycie grafiki, multimediów, elementów interaktywnych ma za zadanie stworzyć wraŝenie profesjonalizmu, troski o klienta, otwartości, przyjaznej atmosfery. Podobnie, jak odpowiedni wystrój pomieszczeń, czy zachowanie obsługi, w tradycyjnym biurze, tak w przestrzeni wirtualnej elementy strony WWW mają za zadanie stworzyć odpowiedni klimat sprzyjający zawieraniu transakcji. Oczywiście wykreowanie wizerunku w Internecie jest o wiele tańsze i prostsze niŝ w świecie realnym. Odmienne miary odległości w przestrzeni wirtualnej. Odległość geograficzna w świecie Internetu traci na znaczeniu. JednakŜe i w przypadku przestrzeni wirtualnej moŝna rozpatrywać obiekty w kategorii bliskie lub dalekie. Miarą odległości w tym przypadku nie będą kilometry dzielące serwery rozmieszczone w róŝnych częściach świata. W przestrzeni wirtualnej moŝna rozpatrywać obiekt jako daleki, jeśli jest on trudno dostępny, lub dostęp do niego wymaga określonego czasu poszukiwań. Inną miarą odległości w przestrzeni wirtualnej moŝe być ilość hiperłączy jaką trzeba pokonać, aby przemieścić się między określonymi dwoma stronami internetowymi. MoŜna takŝe rozpatrywać odległość między dokumentami i kwerendami, czyli zapytaniami zadawanymi wyszukiwarkom internetowym. Odległość w przestrzeni wirtualnej jest pojęciem względnym uzaleŝnionym od tego z jakiego

5 modelu wyszukiwania informacji korzystamy. Najczęściej spotykane modele wyszukiwania informacji to 4: model boolowski (logiczny), model przestrzeni wektorowej (statystyczny), model oparty na systemach uczących się, model lingwistyczny (zorientowany na analizę morfologiczną syntaktyczna i semantyczną tekstu). Łatwość konkurowania. W tradycyjnej przestrzeni rynkowej działają duŝe i małe organizacje. Jako konkurentów z reguły rozpatruje się firmy z tej samej branŝy o podobnej wielkości, czy działające na tym samym rynku. W przestrzeni wirtualnej natomiast konkurencyjność ma nieco odmienny charakter. Za konkurenta w określonej branŝy moŝna uznać kaŝdą organizację, której strona WWW znajduje się na podobnej, bądź lepszej pozycji w wynikach wyszukiwania zwróconych przez najpopularniejsze wyszukiwarki. Mała firma jednoosobowa moŝe otrzymywać zamówienia z całego świata pod warunkiem, Ŝe jej strona internetowa jest wielojęzyczna i znajduje się na dobrej pozycji w rankingu sporządzanym przez wyszukiwarki. Większe ryzyko transakcji. Sieć Internet pozwala wielu uŝytkownikom na wyraŝanie swoich poglądów, komunikację i zawieranie transakcji w sposób anonimowy. Opinie innych klientów o sklepie internetowym moŝna uzyskać na przykład czytając strony forów dyskusyjnych lub blogi. JednakŜe anonimowość uŝytkowników sieci i nieznajomość motywacji, jaka nimi kieruje, powodują, konieczność 4 A.M. Kłopotek, Inteligentne wyszukiwarki internetowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa 2001, str. 179.

6 ograniczonego zaufania do tekstów umieszczanych w Internecie. Wskazane jest zatem czerpanie informacji z wielu źródeł i w miarę moŝliwości, weryfikowanie ich wiarygodności. Niespójność ustawodawstwa dotyczącego Internetu. Internet, ze względu na swój globalny charakter jest trudny do kontrolowania i wszelkie ograniczenia prawne dotyczące jego wykorzystania ustanowione w róŝnych krajach są często niemoŝliwe do egzekwowania. Prawo regulujące kwestie posługiwania się Internetem są róŝne w róŝnych krajach. Fakt ten powoduje, iŝ dostęp do niektórych informacji moŝe być w sposób znaczny utrudniony. Opanowanie przestrzeni przez dłuŝszy okres w historii nowoczesnej polegało na zmniejszaniu kosztów pokonywania odległości. Rozwinęły się środki transportu, które skróciły czas komunikacji między daleko od siebie połoŝonymi miejscami. Potem nastąpiła rewolucja telekomunikacyjna, która zaczęła się pod koniec XIX wieku, a pełnię rozwoju osiągnęła w XX wieku. W końcu doszło do tego, Ŝe zdolność fizycznego pokonywania odległości straciła na znaczeniu wobec powstania przestrzeni wirtualnej. W takich właśnie warunkach nawet pieniądz przekształcił się z materialnego, cielesnego w elektroniczny, który posiada nieograniczoną zdolność przemieszczania się w sieci Charakterystyka otoczenia wirtualnego Otoczenie przedsiębiorstwa w ujęciu tradycyjnym, zostało dobrze rozpoznane, przeanalizowane i sklasyfikowane w dorobku nauk o zarządzaniu. Wirtualne otoczenie składa się ze współistniejących w globalnej sieci obiektów, niektóre z nich są odpowiednikami organizacji lub osób 5 R. Dolecki:Globalizacja - proces nieodwracalny. Rozmowa z profesorem Zygmuntem Baumanem z Leeds University ( )

7 działających w tradycyjnie pojmowanym otoczeniu przedsiębiorstwa. Składnikami otoczenia wirtualnego mogą być zatem: strony internetowe, statyczne, lub generowane dynamicznie, tworzone przez internautów fora dyskusyjne, wyszukiwarki internetowe, jawne i ukryte zasoby wiedzy, klienci. Strony internetowe w otoczeniu wirtualnym są zwykle odzwierciedleniem obiektów świata rzeczywistego, takich jak firmy i instytucje (potencjalni klienci, kooperanci, konkurencja). Uczestnicy rynku tworzą strony internetowe w celu zaistnienia w przestrzeni wirtualnej i czerpania z niej konkretnych korzyści - materialnych bądź intelektualnych. Fora i listy dyskusyjne oraz, bardzo popularne w ostatnim czasie blogi są narzędziami tworzenia społeczności wirtualnych. MoŜna powiedzieć, iŝ są one w sieci czynnikiem opiniotwórczym, mogą mieć wpływ na kształtowanie wizerunku organizacji. Wyszukiwarki internetowe odgrywają bardzo istotną rolę w otoczeniu wirtualnym, moŝna je porównać do strategicznego partnera biznesowego. MoŜna stwierdzić, iŝ organizacja działająca w przestrzeni wirtualnej powinna dbać o relacje z wyszukiwarką, poniewaŝ pełni ona rolę pośrednika pomiędzy firmą a jej klientami i partnerami. Umiejętność takiego skonstruowania strony WWW i jej aktualizowania, aby znajdowała się na pierwszych pozycjach wyników wyszukiwarki jest kluczowym czynnikiem zaistnienia i sukcesu w e-biznesie. W wirtualnym otoczeniu organizacji znajduje się wiele zasobów wiedzy, niektóre z nich są powszechnie dostępne (informacje publikowane na stronach) inne zaś stanowią część Internetu określaną jako Hidden

8 Web, a dostęp do nich jest ograniczony (płatny lub wymagający podania hasła, moŝliwy do odnalezienia tylko przy uŝyciu niestandardowych narzędzi lub zaawansowanych opcji wyszukiwania). Zasoby wiedzy mogą mieć charakter dynamiczny bądź statyczny, w wielu przypadkach informacje udostępniane są czasowo. Klienci w przestrzeni wirtualnej mogą być sklasyfikowani według swojej aktywności i obecności w Internecie. Pierwsza grupa to klienci jawni, czyli posiadający swoje strony internetowe i adresy , łatwi do odnalezienia (są to najczęściej firmy i instytucje). Drugą grupę stanowią klienci niejawni, są to najczęściej osoby prywatne lub niewielkie organizacje pojawiające się czasowo w przestrzeni wirtualnej, niewidoczne, trudnie do policzenia. Klienci niejawni nie są aktywnymi twórcami treści stron internetowych, przewaŝnie ograniczają się do ich przeglądania i zawierania transakcji poprzez sieć. Działania klientów niejawnych moŝna odkryć posługując się metodami drąŝenia danych pochodzących z logów serwerów. Otoczenie wirtualne stanowi uzupełnienie otoczenia organizacji w rozumieniu tradycyjnym. Współcześnie w dobie społeczeństwa informacyjnego, chcąc przeanalizować relacje danej organizacji z jej otoczeniem, pominięcie otoczenia wirtualnego jest duŝym niedopatrzeniem. Często analiza otoczenia wirtualnego pozwala odkryć i wyjaśnić zaleŝności, które w inny sposób nie są moŝliwe do ujawnienia. JednakŜe błędem byłoby twierdzić, iŝ dokonując analizy relacji przedsiębiorstwa ze światem zewnętrznym moŝna całkowicie pominąć otoczenie w ujęciu tradycyjnym a skupić się na jego wirtualnych formach. Obecnie Internet nie jest jeszcze dostatecznie rozpowszechnionym medium komunikacji, aby moŝna było uogólniać wyniki analizy otoczenia wirtualnego jako adekwatne dla

9 wszystkich aspektów działalności organizacji. Wiele firm jak i osób prywatnych dopiero zaczyna uświadamiać sobie moŝliwość bycia uczestnikiem transakcji lub członkiem społeczności działających w przestrzeni wirtualnej. Obiekty w otoczeniu wirtualnym są ze sobą w pewien sposób powiązane i oddziałują na siebie. Większość stron internetowych posiada hiperłącza do innych dokumentów w sieci. Algorytmy, według których funkcjonują najpopularniejsze wyszukiwarki internetowe wyznaczają pozycję strony w rankingu między innymi na podstawie ilości hiperłączy prowadzących do danej witryny jak równieŝ na niej umieszczonych. Zatem w uproszczonym modelu przestrzeni wirtualnej moŝna uznać, Ŝe im większa jest liczba hiperłączy do danej strony tym większa jest szansa szybkiego jej odnalezienia za pomocą wyszukiwarki. Pozycja w wynikach wyszukiwarki jest oczywiście jednym z głównych elementów konkurencyjności danej organizacji działającej w Internecie. Obiekty w otoczeniu wirtualnym mogą być ponadto połączone relacją pośrednią np. przez strony internetowe pełniące rolę katalogów, zawierające zbiór hiperlinków do zasobów o określonej tematyce. W praktyce stosuje się róŝne algorytmy oceniające wartość strony WWW i decydujące o jej pozycji w rankingu wyszukiwarki. Najpopularniejsze z tych algorytmów to HITS i PageRank. Algorytm HITS został opracowany w 1998 przez Kleinberga, który zaproponował definicję istotności strony www. Kleidenberg uwaŝa, Ŝe nie jest istotne, aby wartościowe strony (w j. ang. określane jako authorities ) wskazywały za pomocą hiperłączy inne wartościowe strony. Zamiast tego istnieją specjalne węzły w sieci określane jako hub-y, które zawierają zbiór linków do wartościowych stron. W tym modelu kaŝda

10 strona moŝe być rozpatrywana w dwojaki sposób: jako hub, który wskazuje na wartościowe zasoby, i jako wartościowa strona, zawierająca sama cenne informacje. Zatem istnieje wzajemna relacja wzmacniająca pozycję stron. Dobry hub jest stroną, która wskazuje inne wartościowe strony, natomiast wartościowa strona to ta, którą wskazują dobre hub-y 6. Ranking PageRank zakłada, Ŝe osoby umieszczające linki do określonych stron WWW na swojej stronie zapoznały się z treścią tych dokumentów i uznały je za godne uwagi (czyli zrecenzowały). Tak więc waga dokumentu winna zaleŝeć od tego, ile dokumentów nań wskazuje. JeŜeli na dokument wskazuje wiele innych dokumentów, to tenŝe dokument jest swego rodzaju autorytetem 7. PageRank jest algorytmem zakładającym, Ŝe linki z wartościowych (dobrych jakościowo) stron powinny być traktowane jako bardziej cenne niŝ inne linki. Jest waŝne nie tylko aby wiedzieć jak wiele stron wskazuje do danej strony, ale równieŝ czy jakość tych stron jest wysoka. Algorytm PageRank tworzy schemat jednopoziomowej propagacji wag, gdzie dobrą stroną jest ta, która jest wskazywana przez wiele dobrych stron Istota grup niejawnych UŜytkownicy Internetu korzystają z wielu zasobów informacyjnych w sieci, tekstów na stronach www, dźwięków, obrazów, dokumentów typu doc, pdf, oraz plików multimedialnych. Korzystanie, w wielu przypadkach, nie ogranicza się do biernego zapoznania się z treścią informacji. Internauci niejednokrotnie wzbogacają zasoby sieci poprzez dodawa- 6 A. Borodin, G.O. Roberts G.O., J.S. Rosenthal, P. Tsaparas, Link Analysis Ranking: Algorithms, Theory,and Experiments. W: ACM Transactions on Internet Technology, Tom 5, Nr 1, 2005 str A.M. Kłopotek, Inteligentne, op. cit. str A. Borodin i inni, Link Analysis, op. cit. str.234

11 nie pewnych wartości. Na przykład tworzą odnośniki do zasobów, opinie, komentarze, porównania, uzupełnienia, objaśnienia, tłumaczenia na inne języki. Grupa niejawna w wirtualnym otoczeniu organizacji składa się ze stron www edytowanych bądź zakładanych przez osoby pośrednio lub bezpośrednio zainteresowane działalnością danej organizacji (mogą to być klienci, potencjalni, stali, jednorazowi, kooperanci, pracownicy). Strony mogą zawierać hiperłącza do witryny danej organizacji, a takŝe odwołania do innych stron o podobnej tematyce. W otoczeniu wirtualnym grupy niejawne moŝna odkryć poprzez analizę stron internetowych, które są tworzone, bądź współtworzone przez członków tych grup. Podsumowując moŝna stwierdzić, iŝ powstanie grupy niejawnej jest przejawem wystąpienia potrzeby informacyjnej wspólnej dla uczestniczących w niej osób. Grupy niejawne pojawiają się i tworzą swoją strukturę w sposób spontaniczny (do ich istnienia nie przyczyniają się bezpośrednio Ŝadne instytucje). Mogą one korzystać z takich samych narzędzi komunikacji, co społeczności wirtualne, np. forów, czy list dyskusyjnych, lub zyskujących duŝą popularność w ostatnim czasie komunikatorów internetowych. JednakŜe aktywność grup niejawnych nie jest w Ŝaden sposób kierowana przez przedsiębiorstwa, wokół których te społeczności się tworzą i funkcjonują. Co więcej niejednokrotnie zainteresowane organizacje nie uświadamiają sobie istnienia tego rodzaju grup oraz nie dostrzegają korzyści jakie moŝna czerpać z odkrywania i monitorowania róŝnych form aktywności internautów. Treść umieszczona na stronach WWW przez członków grupy niejawnej moŝe być waŝna dla danej organizacji, zwykle odnosi się do jakiegoś obszaru jej działalności, chociaŝ cel stworzenia

12 strony i jej główna tematyka mogą być pozornie niezwiązane z daną organizacją. Grupę niejawną istniejącą w otoczeniu wirtualnym danej organizacji moŝna wyodrębnić poprzez analizę takich elementów jak: hiperłącza prowadzące do strony organizacji, treść strony mówiąca na temat wyrobów, usług, czy działalności danej organizacji, informacje o autorze (autorach) strony, w szczególności jeśli są oni pracownikami organizacji, hiperłącza pomiędzy stronami mówiącymi na temat danej organizacji, języki jakimi posługują się osoby zainteresowane działalnością firmy, domeny internetowe stron zawierających treści związane z firmą, charakter stron prywatne, tworzone przez klientów, pracowników, konkurencję, instytucje publiczne, media itp., wydźwięk informacji pozytywny, negatywny, ostrzegawczy, neutralny, konstruktywnie krytyczny. Odkrycie grupy niejawnej polega na odnalezieniu stron połączonych określoną relacją lub wieloma relacjami, posiadających wspólne cechy wyodrębnione poprzez analizę przy uwzględnieniu wyŝej wymienionych kryteriów. 5. Grupy niejawne jako źródło wiedzy Organizacje gospodarcze posiadające strony internetowe coraz częściej wyposaŝają je w narzędzia wymiany myśli, takie jak fora dyskusyjne. Są one łatwe do odnalezienia przez internautów oraz skonstruowane w sposób ułatwiający wyszukiwanie informacji, poniewaŝ ich struktura jest z góry ustalona i przewaŝnie podzielona na kategorie tematyczne. Fora i

13 listy dyskusyjne, zakładane i administrowane przez daną organizację zapewniają łatwy dostęp do wiedzy. Informacje pochodzące z jednego źródła mogą być gromadzone w bazie danych, archiwizowane i mogą stanowić materiał do analiz. Dzięki wypowiedziom na forum moŝna ustalić między innymi, jakie są oczekiwania klientów, jakie problemy najczęściej się pojawiają podczas korzystania z produktów, jakie rozterki towarzyszą potencjalnym nabywcom, jak produkty postrzegane są na tle konkurencji, jak wysoko oceniana jest jakość obsługi, itp. Strony www powszechnie dostępne w Internecie mogą stanowić takŝe źródło wiedzy dla konkurencji, dlatego teŝ organizacje mogą prowadzić politykę przeciwdziałającą umieszczaniu informacji mogących w jakikolwiek sposób narazić wizerunek firmy lub przynieść straty. Fora i listy dyskusyjne są zwykle cenzurowane przez ich administratorów. Analiza forum dyskusyjnego, lub listy dyskusyjnej na przykład w celu zdobycia informacji o konkurencji nie zawsze musi dawać prawdziwy obraz badanego wycinka rzeczywistości. Wielokrotnie ciekawe informacje o otoczeniu organizacji, własnej bądź konkurencyjnej, mogą być uzyskane poprzez odkrywanie i analizę niejawnych grup powstających w otoczeniu danej organizacji. PoniewaŜ w większości przypadków nie jest moŝliwe sterowanie grupami niejawnymi mogą one stanowić bogate źródło miarodajnej informacji. JednakŜe zawsze naleŝy stosować odpowiednie podejścia badawcze pozwalające uwzględnić istnienie szumów informacyjnych i starać się je odróŝnić od wartościowych informacji. Proces selekcji i klasyfikacji informacji odnalezionej na stronach WWW za pomocą wyszukiwarki internetowej nie powinien być w całości automatyzowany. Aby podczas analizy uzyskać miarodajne informacje naleŝy je

14 rozpatrywać w określonym kontekście. Badania nad motywacją tworzenia hiperłączy do stron internetowych o charakterze biznesowym prowadzili Liwen Vaughan, Yijun Gao i Margaret Kipp 9. Analiza motywacji tworzenia odnośników do zasobów internetowych jest niezbędna do określenia celu i charakteru grupy niejawnej. Identyfikacja niejawnych grup daje organizacji sygnał jak daleko sięga jej oddziaływanie. MoŜna się dowiedzieć, z jakich krajów pochodzą uczestnicy społeczności, kim są, jakimi językami głównie się posługują, jakie firmy stanowią konkurencję na oddalonych geograficznie rynkach. NaleŜy podkreślić, iŝ wykrywanie grup niejawnych moŝe być stosowane w róŝnych celach, nie tylko biznesowych. Studium wykorzystania technik badania niejawnych grup w przestrzeni wirtualnej przeprowadzili E. Reid i inni 10. W studium tym uŝyto mechanizmu webspidera do wykrywania społeczności niejawnych tworzonych przez terrorystów islamskich. Strony terrorystów posłuŝyły jako materiał wyjściowy do przeprowadzenia wyszukiwania hiperłączy prowadzących do nich i z nich wychodzących (korzystano z zaawansowanych opcji wyszukiwarki Google). 6. Zakończenie Minęły czasy, gdy informacje o rynku napływały do organizacji jedynie w postaci papierowych formularzy pochodzących z placówek handlowych i serwisów, bądź w postaci przekazów ustnych. Obecnie klienci mogą w sposób bardziej pełny, choć mniej bezpośredni wyraŝać swoje 9 L.Vaughan., Y. Gao., M. Kipp, Why are Hyperlinks to Business Websites Created? A Content Analysis. Scientometrics 67(2) E. Reid., J. Qin, Y. Zhou, G. Lai, Sageman M., Weimann G., Chen H.: Collecting and Analyzing the Presence of Terrorists on the Web: A Case Study of Jihad Websites, źródło internetowe: ( )

15 opinie i szukać wsparcia przy dokonywaniu zakupów. Wymiana myśli moŝe się odbywać za pomocą narzędzi sieciowej technologii informacyjnej, jakimi są fora dyskusyjne, blogi, komunikatory internetowe, poczta elektroniczna. Informacje uzyskane z analizy grup niejawnych mogą posłuŝyć organizacjom jako wskazówki do kształtowania polityki w zakresie rozwoju produktu, serwisu gwarancyjnego, obsługi klienta, obniŝania kosztów. MoŜliwość gromadzenia informacji, ich strukturalizowania i analizy dostarcza danych statystycznych przedstawiających opinie klientów, najczęściej spotykane problemy, porównania konkurencyjnych produktów. Systematyczne poznawanie i wykorzystanie informacji o rynku i wiązanie ich z informacjami o ogólnej sytuacji staje się dzisiaj koniecznością, wynika to z faktu, Ŝe przedsiębiorstwa stają się coraz bardziej zaleŝne od róŝnego typu stosunków z otoczeniem 11. Odpowiednio zaprojektowany informatyczny system monitorowania otoczenia wirtualnego powinien pozwolić na odkrywanie i śledzenie kierunków rozwoju grup niejawnych. WaŜnym zagadnieniem jest dostarczenie odnalezionych w Sieci informacji do wewnętrznych systemów informacyjnych organizacji, funkcjonujących w jednostkach takich jak dział badań i rozwoju, marketingu czy public relations oraz do stanowisk decyzyjnych róŝnego szczebla. To zasilanie informacyjne moŝna zrealizować wykorzystując coraz ostatnio bardziej popularne architektury usług sieciowych określane jako SOA (Service Oriented Aarchitecture). DuŜa ilość informacji uzyskiwanych z Internetu, ich wielowymiarowość powodują, iŝ w celu ich analizy trafnym wyborem jest uŝycie technik eksploracji danych. Współczesne organizacje zainteresowane są pozna- 11 J. Penc: Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1998 str.130.

16 waniem stosowaniem róŝnych metod diagnozowania otoczenia oraz stałego rozszerzania wiadomości o nim, aby nie zaprzepaścić szans, rozpoznać na czas zbliŝające się zagroŝenia i dostosować swój potencjał i rodzaje działalności do zmieniających się trendów 12. Bibliografia Borodin A., Roberts G.O., Rosenthal J.S., Tsaparas P.: Link Analysis Ranking: Algorithms, Theory,and Experiments. W: ACM Transactions on Internet Technology, Tom 5, Nr 1, Castells M., Galaktyka Internetu, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań Kłopotek A. M.: Inteligentne wyszukiwarki internetowe, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa Nowicki A. (red.) Wstęp do systemów informacyjnych zarządzania w przedsiębiorstwie, Wydawnictwa Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa Penc J., Zarządzanie dla przyszłości. Twórcze kierowanie firmą. Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków Vaughan L., Gao Y., Kipp M.: Why are Hyperlinks to Business Websites Created? A Content Analysis. Scientometrics 67(2) Źródła internetowe sumision_final.pdf ( ) ( ) ( ) Summary In the age of information society it is crucial for any organization to explore and utilize information from the World Wide Web. The paper presents notion of virtual surrounding of organization in the light of hidden 12 J Penc, Zarządzanie, op. Cit.

17 groups that arise in the Internet. Hidden groups can be a rich resource of knowledge pertaining customers, competitors, and organization itself.

Narzędzia Informatyki w biznesie

Narzędzia Informatyki w biznesie Narzędzia Informatyki w biznesie Przedstawiony program specjalności obejmuje obszary wiedzy informatycznej (wraz z stosowanymi w nich technikami i narzędziami), które wydają się być najistotniejsze w kontekście

Bardziej szczegółowo

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie

Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Sposoby wyszukiwania multimedialnych zasobów w Internecie Lidia Derfert-Wolf Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy e-mail: lidka@utp.edu.pl III seminarium z cyklu INFOBROKER:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Marketing internetowy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Marketing internetowy Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 25 marca 2015 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL O czym dzisiaj będziemy mówić

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją

Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Wydział Odlewnictwa Wirtualizacja procesów odlewniczych Katedra Informatyki Stosowanej WZ AGH Projektowanie informatycznych systemów zarządzania produkcją Jerzy Duda, Adam Stawowy www.pi.zarz.agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH

ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Załącznik nr 4 do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie informacji i promocji ZASADY ZAMIESZCZANIA ORAZ AKTUALIZACJI INFORMACJI W BAZIE WIEDZY O FUNDUSZACH EUROPEJSKICH Dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Promocja i techniki sprzedaży

Promocja i techniki sprzedaży Promocja i techniki sprzedaży Specjalność stanowi zbiór czterech kursów specjalnościowych umożliwiających studentom nabycie profesjonalnej wiedzy i szerokich umiejętności w zakresie promocji i technik

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING

INTERNET - NOWOCZESNY MARKETING STRONA INTERNETOWA TO JUŻ ZBYT MAŁO! INTERNET ROZWIJA SIĘ Z KAŻDYM DNIEM MÓWIMY JUŻ O: SEM Search Engine Marketing, czyli wszystko co wiąże się z marketingiem internetowym w wyszukiwarkach. SEM jest słowem

Bardziej szczegółowo

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW.

Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Sposoby analizy i interpretacji statystyk strony WWW. Jak oceniać sprzedaŝ przez WWW? Grzegorz Skiera, Łukasz PraŜmowski grzegorz.skiera@cyberstudio.pl lukasz.prazmowski@cyberstudio.pl O czym powiemy?

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Marketing internetowy dr Kamila Szymańska Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 11 kwietnia 2017 r. Osoba prowadząca Dr Kamila Szymańska Absolwenta studiów magisterskich i

Bardziej szczegółowo

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji

Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 2 Rola otoczenia w procesie formułowania strategii organizacji Plan wykładu Koncepcja otoczenia przedsiębiorstwa Metoda SWOT Cele przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter

Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Case study: Mobilny serwis WWW dla Kolporter Sklep internetowy Kolporter.pl oferuje swoim Klientom blisko 100 000 produktów w tym: ksiąŝki, muzykę, film i gry. Kolporter postanowił stworzyć nowy kanał

Bardziej szczegółowo

Stawianie na innowacje właściwa odpowiedź na spowolnienie gospodarcze? Warszawa, 29 stycznia 2009

Stawianie na innowacje właściwa odpowiedź na spowolnienie gospodarcze? Warszawa, 29 stycznia 2009 Stawianie na innowacje właściwa odpowiedź na spowolnienie gospodarcze? Warszawa, 29 stycznia 2009 KRYZYS STRACH OSTROśNOŚĆ DOBRE JEST TO, CO PEWNE MUSIMY OGRANICZYĆ RYZYKO NOWOŚCI CYKLE KONIUNKTURALNE

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Na czym polega marketing w internecie? dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 24 paździenika 2012 r. Marketing: proces wymiany dóbr i wartości w celu

Bardziej szczegółowo

Internet PR w praktyce Urszula Kandefer Łukasz Zawadowski Internet + PR = Internet PR Znaczenie Internetu do kreowania wizerunku Internet podstawowe źródło informacji Wzrost znaczenia internetu rozwój

Bardziej szczegółowo

Internet wyszukiwarki internetowe

Internet wyszukiwarki internetowe Internet wyszukiwarki internetowe 1. WYSZUKIWARKI INTERNETOWE to doskonały sposób na znalezienie potrzebnych informacji w Internecie. Najpopularniejsze wyszukiwarki to: http://www.google.pl/ http://www.netsprint.pl/

Bardziej szczegółowo

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl

RSO Tel. 605892461 info@rso.pl www.rso.pl Szanowni Państwo, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, przedstawiamy ofertę dotyczącą serwisów internetowych, jakie moŝemy zaoferować. PoniewaŜ dostrzegamy, iŝ róŝni nasi klienci oczekują

Bardziej szczegółowo

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.

Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach. Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek. Technologie Informacyjne Mediów - składowa tożsamości Nauk o Mediach Włodzimierz Gogołek Instytut Dziennikarstwa UW www.gogolek.pl Zmiany liczby odbieranych umownych słów http://hmi.ucsd.edu/pdf/hmi_2009_consumerreport_dec9_2009.pdf

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat

Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych Zarządzanie wiedzą w Polsce i na świecie w świetle ostatnich lat Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie Autor: Marcin Kłak Wstęp Rozdział 1. Zarządzanie wiedzą we współczesnych organizacjach gospodarczych 1.1. Rola i znaczenie wiedzy 1.1.1. Pojęcia i definicje

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa

REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa Projekt finansowany przez Unię Europejską REZULTAT 3 Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla, Litwa Valdas Kazlauskas NOWOCZESNE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DO NAUKI PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH Biała

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz

Czynniki sukcesu w e-biznesie. dr Mirosław Moroz Czynniki sukcesu w e-biznesie dr Mirosław Moroz Plan wystąpienia Sukces niejedno ma imię Czynniki sukcesu w e-biznesie ujęcie modelowe Składowe modelu Podsumowanie Sukces niejedno ma imię Tym, co wiąże

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe

Prezentacja specjalności studiów II stopnia. Inteligentne Technologie Internetowe Prezentacja specjalności studiów II stopnia Inteligentne Technologie Internetowe Koordynator specjalności Prof. dr hab. Jarosław Stepaniuk Tematyka studiów Internet jako zbiór informacji Przetwarzanie:

Bardziej szczegółowo

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty

Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją Łódzkiego Kuratora Oświaty 96-100 Skierniewice, Al. Niepodległości 4 tel. (46) 833-20-04, (46) 833-40-47 fax. (46) 832-56-43 www.wodnskierniewice.eu wodn@skierniewice.com.pl Placówka z certyfikatem PN-EN ISO 9001:2009 i akredytacją

Bardziej szczegółowo

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty

Alarm Kent Aura Obuwie Eltkom Firma Gorkan Firma Styrodek Gmina Kęty Meble Pierkiel Stowarzyszenie Miasto i Gmina Kęty XXI Telewizja Kęty Firma HUGO Paweł Wojewodzic istnieje na rynku usług od 2011 roku, od tego czasu zdołaliśmy wybudować markę kojarzoną z solidnością i profesjonalizmem. Nasi klienci to przede wszystkim małe i średnie firmy,

Bardziej szczegółowo

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie

Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Jak działa Brandle? Narzędzie online do organizacji i sprawdzania efektów marketingu szeptanego w internecie Brandle to narzędzie do organizacji, prowadzenia i sprawdzania efektów kampanii marketingu szeptanego

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Technikum Nr 2 im. gen. Mieczysława Smorawińskiego w Zespole Szkół Ekonomicznych w Kaliszu Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

Co to jest SUR-FBD? 3

Co to jest SUR-FBD? 3 1 Utrzymanie Ruchu Często firmy funkcjonują w swoistym błędnym kole, polegającym na skupieniu uwagi na naprawach tego co się psuje, tym samym powielają wzorce biernego utrzymania ruchu Z powodu braku danych,

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

Przegląd przykładowych rozwiązań technicznych stosowanych przez pracodawców do inwigilacji pracowników. Jakub Bojanowski Partner

Przegląd przykładowych rozwiązań technicznych stosowanych przez pracodawców do inwigilacji pracowników. Jakub Bojanowski Partner Przegląd przykładowych rozwiązań technicznych stosowanych przez pracodawców do inwigilacji pracowników Jakub Bojanowski Partner Agenda. 1 Wprowadzenie 2 Metody inwigilacji technicznej 3 Podsumowanie 1

Bardziej szczegółowo

Koncepcja wirtualnego uniwersytetu z wykorzystaniem technologii semantycznej. Ilona Pawełoszek Tomasz Turek Politechnika Częstochowska

Koncepcja wirtualnego uniwersytetu z wykorzystaniem technologii semantycznej. Ilona Pawełoszek Tomasz Turek Politechnika Częstochowska Koncepcja wirtualnego uniwersytetu z wykorzystaniem technologii semantycznej Ilona Pawełoszek Tomasz Turek Politechnika Częstochowska Definicja wirtualnego uniwersytetu: Wirtualny > istniejący w przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Lingwistyczny system definicyjny wykorzystujący korpusy tekstów oraz zasoby internetowe.

Lingwistyczny system definicyjny wykorzystujący korpusy tekstów oraz zasoby internetowe. Lingwistyczny system definicyjny wykorzystujący korpusy tekstów oraz zasoby internetowe. Autor: Mariusz Sasko Promotor: dr Adrian Horzyk Plan prezentacji 1. Wstęp 2. Cele pracy 3. Rozwiązanie 3.1. Robot

Bardziej szczegółowo

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie

Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Internet w biznesie czy biznes w Internecie? O miejscu Internetu w dzisiejszej firmie Dr Piotr Drygas MiMomento.pl Internet w biznesie czy biznes w Internecie? Czyli o miejscu Internetu w dzisiejszej firmie.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie. Co to takiego?

Pozycjonowanie. Co to takiego? Pozycjonowanie Co to takiego? WSTĘP SEO to akronim angielskiej nazwy Search Engine Optimization, czyli optymalizacja witryn internetowych pod kątem wyszukiwarek. Pozycjonowanie w uproszczeniu skupia się

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące. cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Zadania i cele dla firmy. Realizacja zadania

Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące. cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Zadania i cele dla firmy. Realizacja zadania 1 Wdrożenie Edito CMS do serwisu korporacyjnego wiodące cej firmy branży medycznej Polpharma S.A. Polpharma S.A. należy do ścisłego grona liderów branży farmaceutycznej w Polsce. Od ponad 70 lat cieszy

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE UPRAWNIAJĄCE DO NAUCZANIA TECHNIKI Z INFORMATYKĄ

STUDIA PODYPLOMOWE UPRAWNIAJĄCE DO NAUCZANIA TECHNIKI Z INFORMATYKĄ Beata Kuźmińska - Sołśnia Politechnika Radomska Katedra Informatyki Wstęp STUDIA PODYPLOMOWE UPRAWNIAJĄCE DO NAUCZANIA TECHNIKI Z INFORMATYKĄ Przedmiot elementy informatyki na dobre zadomowił się w polskich

Bardziej szczegółowo

Poradnik SEO. Ilu z nich szuka Twojego produktu? Jak skutecznie to wykorzystać?

Poradnik SEO. Ilu z nich szuka Twojego produktu? Jak skutecznie to wykorzystać? Poradnik SEO Poradnik SEO Internet to najszybciej rozwijające się medium. W Polsce jest już 15 mln użytkowników, ponad 90% z nich używa wyszukiwarki Google. Dziennie użytkownicy zadają ponad 130 milionów

Bardziej szczegółowo

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa

Opis programu OpiekunNET. Historia... Architektura sieciowa Opis programu OpiekunNET OpiekunNET jest pierwszym na polskim rynku systemem filtrującym nowej generacji. Jako program w pełni sieciowy oferuje funkcje wcześniej niedostępne dla programów kontrolujących

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Czym jest Indeks Haseł 3 II. Wyszukiwanie hasła 4. 1) Alfabetyczna lista haseł 4 2) Wyszukiwarka haseł 4 3) Grupy haseł 6

Spis treści. I. Czym jest Indeks Haseł 3 II. Wyszukiwanie hasła 4. 1) Alfabetyczna lista haseł 4 2) Wyszukiwarka haseł 4 3) Grupy haseł 6 Spis treści I. Czym jest Indeks Haseł 3 II. Wyszukiwanie hasła 4 1) Alfabetyczna lista haseł 4 2) Wyszukiwarka haseł 4 3) Grupy haseł 6 III. Dokumenty powiązane z wybranym hasłem 7 IV. Moje hasła 10 1)

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

P R E Z E N T A C J A

P R E Z E N T A C J A P R E Z E N T A C J A decyzje-it.pl internetowy serwis branŝy IT specjalizujący się w oprogramowaniu dla biznesu Serwis decyzje-it.pl Kim jesteśmy? decyzje-it.pl to specjalistyczny, internetowy serwis

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08

Spis treści. Analiza i modelowanie_nowicki, Chomiak_Księga1.indb :03:08 Spis treści Wstęp.............................................................. 7 Część I Podstawy analizy i modelowania systemów 1. Charakterystyka systemów informacyjnych....................... 13 1.1.

Bardziej szczegółowo

SYNERGIA PROJEKTY SYNDYKATOWE

SYNERGIA PROJEKTY SYNDYKATOWE 1 Kim jesteśmy? ASM to polska firma badawcza, załoŝona w 1996 roku. Jesteśmy agencją badawczą, która specjalizuje się w badaniach dedykowanych rynkowi inwestycyjno budowlanemu. Specjalizacja oznacza kumulację

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa

Wstęp... 7. 3. Technologie informacyjne wpływające na doskonalenie przedsiębiorstwa Spis treści Wstęp.............................................................. 7 1. Przedsiębiorstwo w dobie globalizacji.............................. 11 1.1. Wyzwania globalnego rynku....................................

Bardziej szczegółowo

Informatyka kl. 1. Semestr I

Informatyka kl. 1. Semestr I Informatyka kl. 1 Znajomość roli informatyki we współczesnym świecie. Rozróżnianie zestawu urządzeń w komputerze, rodzajów pamięci komputera, urządzeń wejścia i wyjścia. Umiejętność tworzenia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Dołącz do Logismarket!

Dołącz do Logismarket! Dołącz do Logismarket! Korzyści dla firmy 1 2 3 4 5 6 Szersza promocja produktów i usług firmy Rozszerzenie zasięgu działań handlowych bez ograniczeń geograficznych ani czasowych Promocja strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi

Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych. Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach internetowych Szansa dla małych i średnich firm na konkurowanie z największymi Podstawowe informacje na temat pozycjonowania Według badań Search Engine Watch 81% internautów

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie narzędzi Web 2.0 do promocji działań edukacyjnych. Marta Klimowicz. Co to jest Web 2.0?

Zastosowanie narzędzi Web 2.0 do promocji działań edukacyjnych. Marta Klimowicz. Co to jest Web 2.0? Zastosowanie narzędzi Web 2.0 do promocji działań edukacyjnych Marta Klimowicz Co to jest Web 2.0? Epoki literackie http://polakna5.blox.pl/resource/epo KI_LITERACKIEramy_czasowe.jpg Web 2.0 http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/1a/web20buzz_pl.jpg

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE

ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE GRY STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE WDRAŻANIEM INNOWACJI W FIRMIE Warsztaty z wykorzystaniem symulacyjnych gier decyzyjnych TERMIN od: TERMIN do: CZAS TRWANIA:2-3 dni MIEJSCE: CENA: Symulacyjne gry decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka

Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Wyszukiwanie w czasie rzeczywistym sposób na zwiększenie widoczności zasobów bibliotek cyfrowych w wyszukiwarkach internetowych Karolina Żernicka Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE

E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Łukasz Żabski E - PUBLIC RELATIONS POJĘCIE I ZASTOSOWANIE Public relations (PR) w Internecie fachowo określane jako e-pr, polega na budowaniu i utrzymaniu dobrych relacji ze wspólnotami mogącymi mieć znaczący

Bardziej szczegółowo

Logotyp webowy (72 dpi)

Logotyp webowy (72 dpi) Uproszczony Rachunek Zysków i Strat dla sklepu internetowego Łukasz Plutecki, CEO - Agencja Interaktywna NetArch PoniewaŜ wielokrotnie spotykam się z pytaniem w jaki sposób sporządzić uproszczony biznesplan

Bardziej szczegółowo

SEO to nie wszystko. Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream

SEO to nie wszystko. Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream SEO to nie wszystko Jak promować content bez ryzyka? Łukasz Ciechanek ContentStream SEO i content marketing jeszcze nigdy nie były tak blisko SEOwcy mówią: Jak content marketing wspiera SEO Content marketing

Bardziej szczegółowo

SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski

SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD. Andrzej Kaznowski SERWER JAKO ZAGRANICZNY ZAKŁAD Andrzej Kaznowski WYKORZYSTANE MATERIAŁY: Model Tax Convention on Income and on Capital. Condensed Version 2008, s. 97-100 M. Barta, Handel elektroniczny współczesne wyzwanie

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes

Promocja. Obszary Adresaci Techniki. Tomasz Michalski. Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Promocja Stowarzyszenie ExploRes / Projekt ICENT Obszary Adresaci Techniki Tomasz Michalski Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy ExploRes Koncepcja PEI Kluczowe zagadnienia Obszar 1 lokalizacja i struktura

Bardziej szczegółowo

PageRank i HITS. Mikołajczyk Grzegorz

PageRank i HITS. Mikołajczyk Grzegorz PageRank i HITS Mikołajczyk Grzegorz PageRank Metoda nadawania indeksowanym stronom internetowym określonej wartości liczbowej, oznaczającej jej jakość. Algorytm PageRank jest wykorzystywany przez popularną

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

WPŁYW POTRZEB I OCZEKIWAŃ ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZBIORU WYDAWNICTW CIĄGŁYCH W BIBLIOTECE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ

WPŁYW POTRZEB I OCZEKIWAŃ ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZBIORU WYDAWNICTW CIĄGŁYCH W BIBLIOTECE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WPŁYW POTRZEB I OCZEKIWAŃ ŚRODOWISKA AKADEMICKIEGO NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ ZBIORU WYDAWNICTW CIĄGŁYCH W BIBLIOTECE POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Agnieszka Wolańska Biblioteka Główna i OINT Politechniki Wrocławskiej

Bardziej szczegółowo

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 Gdzie jesteśmy Polska (Adkontekst.pl & 6 innych sieci) Ukraina (Adpower.com.ua) Dania (Openadex.com) Litwa, Łotwa (Textads) Norwegia (Adpower) Bułgaria,

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA CELOWNIKU

INNOWACJE NA CELOWNIKU INNOWACJE NA CELOWNIKU 1 Kim jesteśmy? - Istniejemy na rynku od 2005 roku - Pracujemy w gronie 15 specjalistów wysokiej klasy - w 2009 pomyślnie przeszliśmy audyt technologiczny, otrzymując opinię firma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM

PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM PROGRAM NAUCZANIA DLA I I II KLASY GIMNAZJUM Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu

Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Procedura zarządzania ryzykiem w Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej w Elblągu Załącznik nr 2 do zarządzenia Celem procedury jest zapewnienie mechanizmów identyfikowania ryzyk zagraŝających realizacji

Bardziej szczegółowo

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0

Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Opis serwisu IT-PODBESKIDZIE Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Społecznego Spis treści 1.Wstęp...3 2.Założenia serwisu...3 3.Opis serwisu...4 4.Użytkownicy...4 5.Grupy tematyczne...5 6.Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 Oferta artur.banach@netsprint.eu 2 Sieć kontekstowo-behawioralna Adkontekst największa polska sieć reklamy kontekstowej umożliwiająca emisję reklam

Bardziej szczegółowo

Promocja biblioteki - czyli po co "sprzedawać" bezpłatne usługi

Promocja biblioteki - czyli po co sprzedawać bezpłatne usługi Promocja biblioteki - czyli po co "sprzedawać" bezpłatne usługi Marcin Leszczyński Dział Instrukcyjno-Metodyczny Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy Biblioteka Główna Woj. Mazowieckiego Działalność informacyjna

Bardziej szczegółowo

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok

Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki. Tematyka lekcji. Rok I. Liczba godzin. Blok Proporcje podziału godzin na poszczególne bloki Blok Liczba godzin I rok II rok Na dobry początek 7 Internet i gromadzenie danych 6 2 Multimedia 5 3 Edytory tekstu i grafiki 6 4 Arkusz kalkulacyjny 7 4

Bardziej szczegółowo

Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych

Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych Jak złowić klienta? Analiza sieci społecznych jako nowe narzędzie badań marketingowych dr Dominik Batorski inŝ. Paweł Kucharski Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Strona wizytówka od 400 zł

Strona wizytówka od 400 zł Strona wizytówka od 400 zł Oferta z dnia 21.01.2010 Prosta strona zawierająca podstawowe informacje o firmie oraz jej ofercie. Pozwala ona klientom na odnalezienie firmy w sieci, zapoznanie się z jej ofertą,

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA EDUKACYJNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE NAUKA Z TIK

ZAJĘCIA EDUKACYJNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE NAUKA Z TIK DOLNOŚLĄSKA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA we Wrocławiu ZAJĘCIA EDUKACYJNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW BEZPIECZEŃSTWO W INTERNECIE NAUKA Z TIK ROK SZKOLNY 2017/2018 1 Szanowni Państwo, wspierając szkoły i placówki oświatowe

Bardziej szczegółowo

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca

SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE. Bydgoszcz, dnia..2014 r. Usługodawca Bydgoszcz, dnia..2014 r. SMO MEDIA I KANAŁY SPOŁECZNOŚCIOWE Usługodawca Talem Technologies Sp. z o.o. ul. Cieszkowskiego 22/1; 85-052 Bydgoszcz Tel. 52 366 70 73; Infolinia: 801 080 238 NIP: 967-12-41-356;

Bardziej szczegółowo

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszych serwisów www.

Zachęcamy do zapoznania się z Polityką Prywatności naszych serwisów www. Polityka Prywatności Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisów WWW Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Opolu, zwanego dalej Inspektoratem.

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Zapytanie ofertowe Empower Sp. z o.o.- Ul.Chmielna 10/23-00-020 Warszawa NIP 5252535482 Warszawa, dnia 02-02-2015 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu pn. Stworzenie platformy Empower jako narzędzia do automatycznego

Bardziej szczegółowo

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe?

Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Dlaczego warto pozycjonować strony internetowe? Co to jest pozycjonowanie stron internetowych? Pozycjonowanie to wszelkie działania mające na celu podniesienie pozycji strony internetowej, na określone słowa kluczowe, w wyszukiwarce Google. Dlaczego

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK MIĘDZY INFORMATYKĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ

ZWIĄZEK MIĘDZY INFORMATYKĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ ZWIĄZEK MIĘDZY INFORMATYKĄ I TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ Technologia informacyjna Grażyna Koba wyd. MiGra INFORMATYKA Koncentruje się wokół problemu informacji oraz wokół komputera, jego budowy, programowania

Bardziej szczegółowo

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy!

Pamiętaj, że cele które ma spełniać Twoja strona WWW, muszą być zgodne z polityką i ogólną strategią Twojej firmy! Skuteczna strona w Internecie wymaga odpowiedniego zaplanowania. Prezentujemy krótki przewodnik, który pomoże Ci uporządkować wszystkie informacje, które potrzebujesz, żeby rozpocząć pracę nad dobrą stroną

Bardziej szczegółowo

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25

Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 Sylwetka Autora Spis treści WPROWADZENIE JAK POWSTAŁA TA KSIĄŻKA... 15 SŁOWO O KSIĄŻCE... 17 WSTĘP... 21 I RYNEK... 25 1. W jakiej rzeczywistości przyszło nam świadczyć usługi prawne?... 27 2. Jak wygląda

Bardziej szczegółowo

dr inż. Maciej Kiewra Prezentacja wygłoszona na konferencji BI vs Big Data podczas Kongresu GigaCon Warszawa, 16.04.2014 r.

dr inż. Maciej Kiewra Prezentacja wygłoszona na konferencji BI vs Big Data podczas Kongresu GigaCon Warszawa, 16.04.2014 r. dr inż. Maciej Kiewra Prezentacja wygłoszona na konferencji BI vs Big Data podczas Kongresu GigaCon Warszawa, 16.04.2014 r. Big Data w praktyce, z perspektywy konsultanta Business Intelligence Parę słów

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny Bank Spółdzielczy to bezpieczny bank. Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o.

Nowoczesny Bank Spółdzielczy to bezpieczny bank. Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Nowoczesny Bank Spółdzielczy to bezpieczny bank Aleksander Czarnowski AVET Information and Network Security Sp. z o.o. Bezpieczeństwo nie jest przywilejem banków komercyjnych System prawny na podstawie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OPIEKA NAD STRONĄ WWW.SKORYTAPICERSKIE.PL REKLAMA STRONY: Pozycjonowanie do 50 słów kluczowych Promocja w Google i Bing Linki sponsorowane Google AdWords Reklamy graficzne oraz Remarketing

Bardziej szczegółowo

Plan. Zarządzanie zespołem rozproszonym. 1. O co chodzi w Agile (bez Manifestu!) 2. Rozpoczynanie projektu. 3. Utrzymywanie komunikacji

Plan. Zarządzanie zespołem rozproszonym. 1. O co chodzi w Agile (bez Manifestu!) 2. Rozpoczynanie projektu. 3. Utrzymywanie komunikacji Zarządzanie zespołem rozproszonym Jakub Dziwisz kuba@agiletuning.com Plan 1. O co chodzi w Agile (bez Manifestu!) 2. Rozpoczynanie projektu 3. Utrzymywanie komunikacji 4. Zrozumienie wymagań uŝytkownika

Bardziej szczegółowo

Monitoring mediów i Human Resources

Monitoring mediów i Human Resources Monitoring mediów i Human Resources Prezentujemy materiał, dzięki któremu dowiesz się, jak monitoring internetu i mediów tradycyjnych może wspomagać działania Human Resources w Twojej firmie. 1 Jak funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Internet Semantyczny. Linked Open Data

Internet Semantyczny. Linked Open Data Internet Semantyczny Linked Open Data Dzień dzisiejszy database Internet Dzisiejszy Internet to Internet dokumentów (Web of Dokuments) przeznaczonych dla ludzi. Dzień dzisiejszy Internet (Web) to dokumenty

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords

Oferta prowadzenia kampanii reklamowej AdWords Oferta prowadzenia reklamowej AdWords Oferta ważna 14 dni od daty otrzymania e-maila ofertę przygotował: e-mail: www: tel: fax: Bernard Piekara bernard@inetmedia.pl +48 12 681 55 57 Zawartość niniejszego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie

Spis treści. O autorce. O recenzentach. Wprowadzenie Spis treści O autorce O recenzentach Wprowadzenie Rozdział 1. Badanie rynku i konkurencji oraz ustalanie celów Koncentracja na trafności Identyfikowanie konkurentów przy użyciu wyników wyszukiwania w Google

Bardziej szczegółowo

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński

Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży. Marek Bytnar, Paweł Kraiński Internetowy system e-crm do obsługi biura podróży Marek Bytnar, Paweł Kraiński Cele pracy utworzenie nowoczesnego systemu CRM dla biura podróży, które oferuje swoje usługi przez Internet zaproponowanie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej

Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej Wykorzystanie nowych mediów w procesie kształcenia jako przykład innowacji dydaktycznej mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Informacja o autorce: mgr Sylwia Polcyn-Matuszewska

Bardziej szczegółowo

SEO z pomysłem. dla leroymerlin.pl

SEO z pomysłem. dla leroymerlin.pl SEO z pomysłem dla leroymerlin.pl Wyzwania: wzrost przychodu z niebrandowych organicznych wyników wyszukiwania o przynajmniej 7% rok do roku; zwiększenie liczby wizyt w serwisie z poziomu organicznych

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3

InteractiveVision. agencja interaktywna. www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 InteractiveVision agencja interaktywna www.interactivevison.pl tel.: +48 510 069 9 9 3 WWW Agencja InteractiveVision zajmuje się tworzeniem stron internetowych oraz ich zarządzaniem dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo