Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Konkursu Plastycznego. Czarodzieje Uśmiechu. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Regulamin Konkursu Plastycznego Czarodzieje Uśmiechu 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki uczestnictwa w konkursie plastycznym Czarodzieje Uśmiechu, zwanym dalej Konkursem. 2. Konkurs nie jest grą losową, w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (Dz. U. z 2009, Nr 201, poz.1540). 3. Organizatorem Konkursu jest spółka Twenty Four Seven PR Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-678), ulica Cząstkowska 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XXI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS (zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem), o kapitale zakładowym w wysokości zł, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) działająca na zlecenie fundatora nagród w Konkursie - McDonald s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ulica Marynarska Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, w okresie od dnia 16 września do dnia 17 października 2011 roku. 5. Uczestnikiem Konkursu może być osoba urodzona nie wcześniej niż w roku 1999 i nie później niż w roku 2006, której rodzic lub prawny opiekun wyraził zgodę na jej uczestnictwo w Konkursie. 6. W Konkursie nie mogą brać udziału dzieci osób zaliczonych do jednej z następujących grup: pracownicy Organizatora, pracownicy biura zarządu McDonald s Polska Sp. z o. o., franczyzobiorcy McDonald s Polska Sp. z o. o., członkowie Komisji Konkursowej. W Konkursie nie mogą brać udziału także dzieci osób stanowiących najbliższą rodzinę osoby zaliczonej do którejkolwiek z wcześniej wymienionych grup. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodzeństwo małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 7. Zasady Konkursu opisane są w Regulaminie, wszelkie inne komunikaty dotyczące konkursu mają charakter wyłącznie informacyjny. 8. Uczestnictwo w Konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

2 2 Zasady uczestnictwa w Konkursie 1. Udział w Konkursie polega na przygotowaniu przez Uczestnika pracy plastycznej ilustrującej jedną z wybranych piosenek z płyty Czarodzieje Uśmiechu 2, zwanej dalej Pracą Konkursową. Praca Konkursowa musi być wykonana na papierze przy użyciu dowolnej techniki plastycznej, z zastrzeżeniem, że wybrana technika będzie umożliwiała przesłanie Pracy Konkursowej pocztą, a format pracy nie będzie przekraczał formatu A2 (420 mm 594 mm). 2. Przystąpienie do Konkursu polega na przesłaniu Pracy Konkursowej na adres siedziby Organizatora w terminie od dnia 16 września do dnia 17 października 2011 roku. Decyduje data wpłynięcia pracy do siedziby Organizatora. 3. Dodatkowym warunkiem dokonania prawidłowego zgłoszenia do Konkursu jest naklejenie na odwrotnej stronie Pracy Konkursowej czytelnie i prawidłowo wypełnionego, tj. zawierającego wszystkie wymagane informacje i oświadczenia, oraz podpisanego przez rodzica lub prawnego opiekuna Uczestnika, kuponu dołączonego do książeczki załączonej do płyty Czarodzieje Uśmiechu 2, dalej zwanego Metryczką, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. Prace Konkursowe bez Metryczki lub z nieczytelnie wypełnioną Metryczką jak również z Metryczkami nie zawierającymi wszystkich wymaganych danych bądź podpisu rodzica lub prawnego opiekuna Uczestnika nie będą brane pod uwagę w Konkursie. 4. Jeden Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną Pracę Konkursową. 3 Komisja Konkursowa Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz dokonania oceny Prac Konkursowych i wyboru laureatów Konkursu, Organizator powoła Komisję Konkursową. W skład Komisji Konkursowej wejdą osoby delegowane przez Organizatora i McDonald s Polska Sp. z o. o.. Komisja będzie liczyć 3, 5 albo 7 członków. W Składzie Komisji Konkursowej znajdą się osoby posiadające wiedzę, doświadczenie i autorytet w dziedzinach takich jak plastyka, muzyka i praca z dziećmi. Komisja podejmuje decyzje większością głosów. Decyzje podjęte przez Komisję Konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.

3 4 Wyłanianie laureatów Konkursu 1. Komisja Konkursowa dokonuje oceny Prac Konkursowych uwzględniając oryginalność zinterpretowania tematu i warsztat plastyczny. 2. Niespełnienie któregokolwiek z warunków Konkursu skutkuje wykluczeniem Pracy Konkursowej z Konkursu. W szczególności do Konkursu zostaną dopuszczone tylko te Prace Konkursowe, które spełniają wymogi co do formatu i techniki wykonania, z naklejoną na odwrocie poprawnie i kompletnie wypełnioną oraz podpisaną przez rodzica lub prawnego opiekuna Metryczką, a także wykonane przez Uczestnika spełniającego kryteria wskazane w 1 ust. 5 i Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w dniu 31 października 2011 roku poprzez umieszczenie na stronie internetowej listy zawierającej imiona, nazwiska, wiek oraz miejsca zamieszkania lauretatów (miejscowość). Dodatkowo informacja o nagrodzie głównej oraz nagrodzie za zajęcie drugiego miejsca zostanie przesłana laureatom tych nagród najdalej do 10 listopada 2011 roku, listem typu priorytet, na adres rodzica/prawnego opiekuna wskazany w Metryczce, wraz z informacją o terminie i sposobie odbioru nagrody. 4 Nagrody 1. Konkursie przewidziane są następujące nagrody, zwane dalej łącznie Nagrodami: a. nagroda główna voucher uprawniający do wzięcia udziału w Wycieczce do Disneylandu we Francji, o wartości zł (słownie: dziesięć tysięcy pięćset złotych) oraz nagroda pieniężna w kwocie 1050 złotych (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych). b. nagroda za zajęcie miejsca od 2 do 26 - zestaw plastyczny o wartości 300 zł (słownie: trzysta złotych). 2. Voucher stanowiący nagrodę główną w Konkursie może być wykorzystany tylko przez laureata i zapewnia dla laureata oraz jednej osobie pełnoletniej, która będzie sprawowała nad nim opiekę w czasie wyjazdu: przelot tam i z powrotem na trasie Warszawa - Paryż - Warszawa, transport na trasie z lotniska do hotelu i z powrotem, pobyt w hotelu wraz z

4 wyżywieniem, wejściówki do Disneyland, ubezpieczenie NW. Organizator nie ponosi kosztów dojazdu Uczestnika i jego opiekuna od miejsca zamieszkania Uczestnika do/z lotniska w Warszawie ani kosztów transportu na miejscu z wyjątkiem kosztów transportu z lotniska do hotelu i z powrotem. Szczegółowy program wyjazdu i pobytu zostanie przekazany laureatowi wraz z informacją o wygranej nagrodzie. 3. Organizator informuje, że warunkiem skorzystania z nagrody głównej jest posiadanie przez nagrodzonego laureata i osobę, która będzie sprawowała nad nim opiekę w czasie wyjazdu, dokumentu tożsamości uprawniającego do podróży zagranicznej (paszport, opiekun również dowód osobisty) ważnego przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy od daty wylotu (najpóźniej 10 kwietnia 2012 r.). W związku z powyższym, warunkiem odbioru nagrody głównej jest skontaktowanie się, najpóźniej do dnia 15 grudnia 2011 r. z pełnomocnikiem Organizatora Marcin Dąbrowski tel. kom lub Aneta Kubinowska oraz podanie pełnomocnikowi Organizatora serii i numeru dokumentu tożsamości laureata i jego opiekuna oraz terminu ich ważności. Podanie danych osobowych uczestników musi nastąpić minimum 60 dni przed planowana datą wyjazdu uczestników. W razie nie spełnienia powyższego warunku laureat traci prawo do nagrody. Od decyzji Organizatora w przedmiocie utraty prawa do nagrody odwołanie nie przysługuje. 4. Nagrody za zajęcie miejsc od 2 do 26 zostaną przesłane przesyłką kurierską na adres korespondencyjny rodzica/prawnego opiekuna wskazany w Metryczce. 5. Z części gotówkowej Nagrody, potrącony zostanie zryczałtowany 10% podatek od nagród należny od całej nagrody, stosownie do art. 41 ust. 4 i art. 30 ust. 1 pkt. 2, w związku z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U z poźn. zm.). 6. Nagrody w Konkursie nie mogą być wymienione na ich równowartość pieniężną. 7. Organizator może zdecydować o zamianie Nagród na inne, o takiej samej lub wyższej wartości. 8. W przypadku, gdy Uczestnik otrzymujący Nagrodę z jakichkolwiek powodów utraci prawo do Nagrody lub nie odbierze Nagrody, Komisja Konkursowa może postanowić, że Nagroda zamiast takiemu Uczestnikowi przypadnie w całości w udziale kolejnemu laureatowi według porządku wynikającego z zajętych miejsc; w takim przypadku laureat otrzymujący Nagrodę wyższego stopnia traci prawo do Nagrody niższego stopnia. 7

5 Dane osobowe 1. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane jedynie w celu organizacji Konkursu, w tym w szczególności w celu wydania Nagród. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Dane po ich wykorzystaniu zgodnie z przeznaczeniem zostaną niezwłocznie usunięte. 2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest McDonald s Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-674) ul. Marynarska 15 8 Postępowanie reklamacyjne 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać listownie, listem poleconym, na adres siedziby Organizatora, w terminie do 15 listopada 2011 r. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego. Reklamacje złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane. 2. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Komisja Konkursowa w terminie 14 dni roboczych od daty doręczenia reklamacji. 3. O rozpatrzeniu reklamacji Uczestnicy zostaną powiadomieni na piśmie, listem zwykłym wysłanym na adres wskazany w reklamacji lub na podanym w reklamacji adres Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 9 Ograniczenie Odpowiedzialności 1. Organizator jak również McDonald s Polska Sp. z o. o. nie sprawują opieki nad Uczestnikami korzystającymi z nagrody głównej oraz nagrody za zajęcie drugiego miejsca. 2. Organizator jak również McDonald s Polska Sp. z o. o. nie ponoszą odpowiedzialności za działania osób trzecich, a w szczególności usługi pocztowe, kurierskie, świadczenia przewoźników oraz firm wykonujących usługi hotelowe i gastronomiczne.

6 3. Organizator jak również McDonald s Polska Sp. z o.o. nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości wykorzystania Nagrody z przyczyn leżących po stronie laureata lub jego rodzica/opiekuna prawnego w szczególności opisanych w 4 ust Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie Prac Konkursowych do siedziby Organizatora, w szczególności za doręczenie Prac Konkursowych niekompletnych lub uszkodzonych. 10 Własność Prac; Prawa autorskie 1. Organizator nie zwraca Prac Konkursowych 2. Organizator nie odsyła Prac Konkursowych. Organizator jest upoważniony do zniszczenia nie nagrodzonych Prac Konkursowych po dniu 31 grudnia 2011 r. 3. Z chwilą przyznania Nagrody, na McDonald s Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-674), ulica Marynarska 15 przechodzi bez odrębnej zapłaty, własność egzemplarza nagrodzonej Pracy Konkursowej oraz autorskie prawa majątkowe do nagrodzonej Pracy Konkursowej na następujących polach eksploatacji: a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy, c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. (b) - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, d) wykorzystania utworu w reklamach telewizyjnych, kinowych, fotosach, plakatach, billboardach, pocztówkach, materiałach przeznaczonych do umieszczenia w punktach sprzedaży (POS), reklamach prasowych, stronach i reklam internetowych oraz korzystania z tak powstałych materiałów na polach eksploatacji wskazanych w powyższych podpunktach niniejszego punktu Regulaminu.

7 4. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na podawanie do wiadomości publicznej jego danych osobowych przy okazji korzystania z Pracy Konkursowej 5. Uczestnik Konkursu upoważnia McDonald s Polska Sp. z o. o. do decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności. 10 Postanowienia Końcowe 1. Oświadczenia wymagane od Uczestnika stosownie do postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności co do zgody na udział Uczestnika w Konkursie, zobowiązywanie postanowień Regulaminu, składa w jego imieniu rodzic lub prawny opiekun podpisując Metryczkę. 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji czy Uczestnik Konkursu spełnia warunki określone w Regulaminie. W tych celach może żądać od Uczestnika (rodzica/prawnego opiekuna) złożenia określonych oświadczeń bądź przedłożenia określonych dokumentów. Niespełnienie warunków Konkursu lub odmowa poddania się weryfikacji lub stwierdzenia, że osoba zgłaszająca się po nagrodę nie jest Uczestnikiem, powoduje wykluczenie Uczestnika z Konkursu, z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do Nagrody 3. Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej pod adresem 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu i treści Regulaminu w trakcie trwania Konkursu, pod warunkiem, że zmiany takie nie naruszą praw nabytych Uczestników Konkursu. 5. Uczestnik - laureat Nagrody udziela McDonald s Polska Sp. z o. o. upoważnienia na okres do dnia 31 grudnia 2013 roku na nieodpłatne korzystanie z jego wizerunku i głosu utrwalonych przy okazji przekazywania lub korzystania z Nagrody dla celów promocji lub reklamy we wszystkich rodzajach mediów. Po wygaśnięciu upoważnienia, korzystanie z wizerunku i głosu zwycięzcy i ich rozpowszechnianie dopuszczalne jest wyłącznie: (i) dla własnych wewnętrznych potrzeb McDonald s lub podmiotów z nim powiązanych, za które to potrzeby uznaje się: szkolenia, imprezy okolicznościowe, itp., a także wyświetlanie lub odtwarzanie na pokazach filmów reklamowych, festiwalach takich filmów, itp., (ii) na stronie internetowej McDonald s w ramach archiwum kampanii promocyjnych i reklamowych McDonald s.

8 6. Wszelkie ewentualne spory związane z przeprowadzaniem Konkursu rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual 1 Postanowienia ogólne 1. Konkurs prowadzony jest pod nazwą Zaprojektuj szczoteczkę Jordan Individual, zwany dalej Konkursem. 2. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play

Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Regulamin konkursu oraz aplikacji HBO Play Data ostatniej aktualizacji: 14 marca 2013 1.Postanowienia ogólne 1.1 Organizatorem konkursu przeprowadzanego przy pomocy aplikacji HBO Playjest Fx Entertainment

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień!

Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! Regulamin konkursu z nagrodami rzeczowymi pod hasłem Elektronika na każdy dzień! 1. Organizatorem konkursu o nazwie Elektronika na każdy dzień! (zwanego dalej: Konkursem ) jest Transfer Multisort Elektronik

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Jak dwie krople wody (dalej również: Konkurs ) i przyrzekającym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POKAŻ SWÓJ ŚWIAT w dniach od 20 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty oznaczają: 1. Organizator TM Toys Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Konkurs Jaki jest Twój przepis na miłość? Pasaż Świętokrzyski w Kielcach 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Jaki jest Twój przepis na miłość? - zwanego dalej Konkursem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o.

REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. REGULAMIN KONKURSU CYBERBONUS 16 Fujitsu Technology Solutions Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu CYBERBONUS 16 edycja, zwanego dalej Konkursem jest Fujitsu Technology Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój"

REGULAMIN KONKURSU Jedyny taki Dodge może być Twój REGULAMIN KONKURSU "Jedyny taki Dodge może być Twój" I. Postanowienia Ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jedyny taki Dodge może być Twój" (dalej: "Konkurs") jest Focus Media Group Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne

REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX. 1 Postanowienia Ogólne REGULAMIN KONKURSU POD NAZWĄ WYGRAJ WAKACJE Z WINX 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą Wygraj wakacje z WINX ( Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin promocji NIVEA MEN zacznij działać 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej NIVEA MEN zacznij działać organizowanego za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wypieki idealne (dalej również: Regulamin lub Regulamin Konkursu ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu Wypieki idealne (dalej również: Konkurs ) oraz przyrzekającym nagrodę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Samsung App Cup. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Samsung App Cup I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Samsung AppCup (zwanym dalej: Konkursem ) jest SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ REXONA MOTIONSENSE 1. Regulamin dotyczy usług świadczonych drogą elektroniczną przez spółkę: Red8Digital Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Włodarzewska 45D, 02-384 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

18 Urodziny Castoramy

18 Urodziny Castoramy R E G U L A M I N L O T E R I I P R O MO C Y J N E J 18 Urodziny Castoramy 1. Organizator i czas trwania loterii 1.1. Organizatorem loterii promocyjnej organizowanej pod nazwą 18 Urodziny Castoramy", zwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje

Regulamin konkursu Tiger Komiks. Definicje Regulamin konkursu Tiger Komiks 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER KOMIKS prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu. Akademia Video. Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Akademia Video 1 Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem konkursu jest Grupa ONET.pl S.A. z siedzibą w Krakowie (31-462) przy ul. Pilotów 10, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget

Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget Regulamin Konkursu Radia ESKA Wyrwij się z nietoperzem na Sziget 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Regulamin określa warunki konkursu: Wyrwij się z nietoperzem na Sziget rozgrywanego na antenie Radia ESKA oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Tiger budzik

Regulamin konkursu. Tiger budzik Regulamin konkursu Tiger budzik 1. Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie (dalej: Regulamin ) oznaczają: 1. Konkurs konkurs pod nazwą TIGER BUDZIK prowadzony na zasadach określonych Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI

Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI Regulamin Konkursu Literackiego CZWARTA STRONA FANTASTYKI 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Organizatorem i fundatorem nagród konkursu jest Wydawnictwo Poznańskie sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT

REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT REGULAMIN KONKURSU NA PLAKAT promujący inwestycję Polskiego LNG S.A. - Terminala LNG w Świnoujściu oraz promujący rozwój technologii przesyłu gazu skroplonego I. Organizator i postanowienia ogólne 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

REGULAMIN KONKURSU. 1.4. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych. REGULAMIN KONKURSU 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu ZaPLANuj swój tydzień ( Konkurs ) jest Alma Market S.A. z siedzibą w Krakowie (30-964), przy ul. Pilotów 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU WYMYŚL SWÓJ MIKS/2 1 [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Aplikacja Wymyśl Swój Miks / 2 jest dostępna za pośrednictwem strony marki Pepsi w serwisie Facebook: www.facebook.com/pepsipl oraz marki

Bardziej szczegółowo