1. Informacje wstępne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Informacje wstępne"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 24/21 Komitetu Monitorującego WRPO z dnia r. Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata za rok Informacje wstępne WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Cel: Konwergencja Kwalifikowany obszar: województwo wielkopolskie Okres programowania: Numer programu (CCI): 27PL161PO17 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA PROGRAMU ZA 29 ROK Nazwa programu: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Rok sprawozdawczy: 29 Data zaakceptowania sprawozdania przez Komitet Monitorujący: Numer uchwały i dzień akceptacji przez KM Uchwała Nr 24/21 z dnia r. 1

2 2

3 SPIS TREŚCI 2. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem Realizacja i analiza postępów Informacje na temat postępów fizycznych programu operacyjnego Informacje finansowe Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji Pomoc w podziale na grupy docelowe Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana Analiza jakościowa Informacja na temat zgodności z przepisami wspólnotowymi Napotkane znaczące problemy oraz podjęte środki zaradcze Zmiany w kontekście realizacji programu operacyjnego (w stos. wypadkach) Zasadnicze modyfikacje w rozumieniu art. 57 rozporządzenia nr 183/ Komplementarność pomocy z innymi instrumentami wsparcia Uzgodnienia dotyczące systemu monitorowania Krajowa rezerwa wykonania pomocy Realizacja w podziale na priorytety, postęp wdrażania Programu wg priorytetów Priorytet I Konkurencyjność przedsiębiorstw Osiągnięcie celów i analiza postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Priorytet II Infrastruktura komunikacyjna Osiągniecie celów i analiza postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Priorytet III Środowisko przyrodnicze Osiągniecie celów i analiza postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Priorytet IV Rewitalizacja obszarów problemowych Osiągniecie celów i analiza postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Priorytet V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Osiągniecie celów i analiza postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Priorytet VI Turystyka i środowisko kulturowe Osiągniecie celów i analiza postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Priorytet VII Pomoc techniczna Osiągniecie celów i analiza postępów Opis istotnych problemów we wdrażaniu wraz z podjętymi środkami zaradczymi Programy współfinansowane z EFS spójność i koncentracja wsparcia Programy EFRR / Funduszu Spójności: Duże projekty Pomoc techniczna Promocja i informacja 115 3

4 4

5 Wszystkie informacje finansowe oznaczone * zostały przeliczone według kursu z dnia r. (1 euro = 4,1249 zł). 2. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem Celem głównym Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata jest Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski na rzecz wzrostu konkurencyjności i zatrudnienia. Cel główny WRPO jest ściśle powiązany z celem generalnym Strategii Rozwoju Województwa. Zakłada się, iż wzmocnienie potencjału rozwojowego, szczególnie na rzecz wzrost konkurencyjności i zatrudnienia, tworzy podstawę dla poprawy jakości przestrzeni województwa, systemu edukacji, rynku pracy, gospodarki oraz sfery społecznej skutkujących wzrostem poziomu życia mieszkańców Cel główny WRPO na lata realizowany jest przez następujące cele szczegółowe: Poprawa warunków inwestowania Wzrost aktywności zawodowej mieszkańców Wzrost udziału wiedzy i innowacji w gospodarce regionu Cele Programu realizowane są poprzez następujące priorytety: Konkurencyjność przedsiębiorstw Infrastruktura komunikacyjna Środowisko przyrodnicze Rewitalizacja obszarów problemowych Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Turystyka i środowisko kulturowe Pomoc techniczna Cele szczegółowe realizowane będą poprzez priorytety programu oraz określone w nich obszary interwencji i projekty. Relacja celów szczegółowych programu względem poszczególnych priorytetów ma charakter horyzontalny. Poszczególne priorytety, choć w różnym stopniu, bezpośrednio oraz pośrednio, przyczyniają się do osiągania celów szczegółowych programu. Pola interwencji poszczególnych priorytetów mieszczą się w obrębie pól interwencji priorytetów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ponadto cel główny WRPO realizuje równocześnie cele polityk sformułowanych w następujących dokumentach: Odnowiona Strategia Lizbońska (Zintegrowany Pakiet Wytycznych dla wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na lata 25-28) Strategiczne wytyczne Wspólnoty dla spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej na lata Strategia Rozwoju Kraju na lata Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie (Narodowa Strategia Spójności) Polityka wewnątrzregionalna (Strategia rozwoju województwa wielkopolskiego do 22 roku) 5

6 Alokacja przyznana na WRPO na lata wynosi euro. Z tej kwoty zaangażowane zostanie 516,253 mln euro na realizację Strategii Lizbońskiej, co stanowi 4,56% środków wspólnotowych w ramach WRPO na lata (Szczegółowy opis priorytetów programu, wersja 3.8). Planowane do realizacji grupy przedsięwzięć oraz grupy beneficjentów, do których skierowana jest pomoc zostały opisane w punkcie 3 Postęp wdrażania programu wg priorytetów. 2.1 Realizacja i analiza postępów Informacje na temat postępów fizycznych programu operacyjnego Informacje na temat wskaźników programowych zamieszczone są w Tabeli 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego, która znajduje się w załączniku nr 1 do sprawozdania Informacje finansowe Informacje finansowe zawarte zostały w Tabeli 2 Osie priorytetowe w podziale na źródło finansowania (w euro) w danym roku oraz narastająco w załączniku nr 1. W 29 roku wydatki poniesione przez organ odpowiedzialny za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata wyniosły łącznie ,53 euro, co stanowi 18% przyznanej w ramach programu alokacji, w tym: Priorytet I ,7 euro (co stanowi 46,9% alokacji przeznaczonej na Priorytet I), Priorytet II ,58 euro (co stanowi,46% alokacji przeznaczonej na Priorytet II), Priorytet III ,73 euro (co stanowi,6% alokacji przeznaczonej na Priorytet III), Priorytet IV ,59 euro (co stanowi 115,5% alokacji przeznaczonej na Priorytet IV), Priorytet V ,27 euro (co stanowi 4,86% alokacji przeznaczonej na Priorytet V), Priorytet VI ,8 euro (co stanowi,26% alokacji przeznaczonej na Priorytet VI), Priorytet VII ,58 euro (co stanowi 16,62% alokacji przeznaczonej na Priorytet VII). W okresie sprawozdawczym łączne płatności otrzymane od Komisji Europejskiej wynosiły ,71 euro i były one równe łącznym płatnościom otrzymanym od Komisji Europejskiej od uruchomienia programu. 6

7 Wydatki poniesione przez organ odpowiedzialny za dokonywanie płatności na rzecz beneficjentów, stan na r. (mln EUR) 16, 151,58 14, 12, mln EUR 1, 8, 6, 4, 62,44 2,, 2,26,11 5,9,16 6,63 Priorytet I Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI Priorytet VII Wartość podpisanych umów w podziale na priorytety, stan na r. (mln EUR) 2, 18, 16, 14, 187,78 163,41 mln EUR 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 95,45 46,83 21,11 15,59 2,7 PRIORYTET I PRIORYTET II PRIORYTET III PRIORYTET IV PRIORYTET V PRIORYTET VI PRIORYTET VII 7

8 Procentowe wykorzystanie alokacji na podstawie podpisanych umów w danym priorytecie, stan na r. 39,6% 57,9% 34,35% 78,7% 33,12% 1,55% PRIORYTET I PRIORYTET II PRIORYTET III PRIORYTET IV PRIORYTET V PRIORYTET VI PRIORYTET VII 86,63% Liczba podpisanych umów w podziale na priorytety, stan na r PRIORYTET I PRIORYTET II PRIORYTET III PRIORYTET IV PRIORYTET V PRIORYTET VI PRIORYTET VII 8

9 2.1.3 Informacja nt. podziału wykorzystania funduszy wg kategorii interwencji Informacje na temat podziału wykorzystania funduszy wg kategorii zostały zaprezentowane w Tabeli 3. Podział kumulatywny przyznanego wkładu wspólnotowego wg kategorii w załączniku nr Pomoc w podziale na grupy docelowe W WRPO grupy docelowe zostały określone w ramach Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw, Priorytetu IV Rewitalizacja obszarów problemowych i Priorytetu VII Pomoc techniczna. Zgodnie z umowami zawartymi do końca 29 r. wsparcie udzielone zostało dla beneficjentów wszystkich z ww. priorytetów. Szczegółowa analiza wsparcia pod katem grup docelowych w oparciu o liczbę podpisanych umów została przedstawiona poniżej. W Priorytecie I Konkurencyjność przedsiębiorstw pomoc skierowana jest do następujących grup docelowych: Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw mikroprzedsiębiorstwa Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP przedsiębiorcy sektora MSP Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości MSP Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji przedsiębiorstwa, w szczególności MSP, a dla Schematu III: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia Szkoły wyższe Instytucje naukowe Instytucje Otoczenia Biznesu Organizacje pozarządowe Przedsiębiorstwa Partnerstwa w/w podmiotów Działanie 1.5. Promocja regionalnej gospodarki: Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia Szkoły wyższe Organizacje pozarządowe Instytucje otoczenia biznesu Partnerstwa ww. podmiotów Przedsiębiorstwa Działanie 1.6. Rozwój sieci i kooperacji uczestnicy powiązań kooperacyjnych (w szczególności przedsiębiorstwa). (Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego, wersja 3.8). W ramach Priorytetu I do końca okresu sprawozdawczego podpisano 648 umów na całkowitą kwotę ,86 euro ( ,86 zł), w tym dofinansowanie UE ,5 euro ( ,44 zł), co stanowi 57,9% realizacji zobowiązań UE na lata w stosunku do alokacji na daną oś priorytetową. Zdecydowanie najwięcej umów zostało podpisanych w ramach Działania 1.2. Wszystkie projekty mają na celu wzmocnienie potencjału przedsiębiorstw działających na terenie Wielkopolski. Dominujący typ projektów, dla których podpisano umowy to projekty inwestycyjne polegające na zakupie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych (Działanie 1.1 oraz Działanie 1.2). Projekty dotyczą głównie zakupu innowacyjnych maszyn i urządzeń w celu udoskonalenia procesu technologicznego produkcji, który pozwala na rozszerzenie asortymentu firmy, jak i wprowadzenie nowych usług oferowanych przez przedsiębiorstwa. Pozostałe typy projektów to projekty doradcze w ramach Działania 1.1 9

10 i Działania 1.2 oraz projekty inwestycyjne zakładające nabycie i zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych (Działanie 1.2). W ramach Działania 1.3 oraz Działania 1.4 Schemat III wsparcie udzielane będzie w formie instrumentów finansowych (odpowiednio inicjatywa JEREMIE i inicjatywa JESSICA) skierowanych do beneficjentów. Dla Działania 1.5 przewidziano realizację jednego projektu kluczowego dotyczącego promocji gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce. Biorąc pod uwagę kategorie beneficjentów można stwierdzić, iż wsparcie skierowane było głównie dla mikro i małych przedsiębiorstw. Najwięcej umów zostało podpisanych z mikroprzedsiębiorcami umów, w tym: - 12 na Działanie 1.1 wartość ogółem ,2 euro ( ,43 zł), w tym dofinansowanie UE ,76 euro ( ,48 zł), na Działanie 1.2 wartość ogółem ,7 euro ( ,84 zł),w tym dofinansowanie UE ,67 euro ( ,98zł). Równie liczną grupą beneficjentów byli także mali przedsiębiorcy, z którymi podpisano 253 umowy w ramach Działania 1.2 na kwotę całkowitą ,96 euro ( ,83 zł), w tym dofinansowanie UE ,36 euro ( ,26 zł). Nieco mniej umów podpisano ze średnimi przedsiębiorcami umowy w ramach Działania 1.2 na kwotę całkowitą ,67 euro ( ,77 zł), w tym dofinansowanie UE ,84 euro ( ,72 zł). Pozostałe typy beneficjentów to: - bank krajowy Bank Gospodarstwa Krajowego - 1 umowa w ramach Działania 1.3 na kwotę całkowitą ,91 euro (51 3, zł), w tym dofinansowanie UE ,19 euro ( , zł), - instrument inżynierii finansowej Europejski Bank Inwestycyjny - 1 umowa w ramach Działania 1.4 Schemat III na kwotę całkowitą ,78 euro (55 6,56 zł), w tym dofinansowanie ,45 euro (UE 47 26, zł), - wspólnota samorządowa - województwo wielkopolskie - 1 umowa w ramach Działania 1.5 na kwotę całkowitą ,79 euro ( , zł), w tym dofinansowanie UE ,78 euro ( , zł). Przyjmując kryterium wielkości realizowanych projektów mierzonej ich całkowitą wartością należy zauważyć, że w Priorytecie I dominowały projekty o wartości nie przekraczającej 1 mln zł (Działanie 1.1 oraz Działanie 1.2). Dużą grupę stanowiły tez projekty o wielkości od 1-1 mln zł (głównie Działanie 1.2). Zdecydowanie najmniej było projektów o dużej wartości całkowitej i należą do nich projekty dotyczące realizacji Inicjatyw wspólnotowych JEREMIE (wartość całkowita ,91 euro (51 3, zł) - Działanie 1.3) i JESSICA (wartość całkowita ,78 euro (55 6,56 zł) - Działanie 1.4 Schemat III), projekt kluczowy dotyczący promocji regionalnej gospodarki (wartość całkowita ,79 euro ( , zł) - Działanie 1.5) oraz dwa projekty powyżej 1 mln zł w Działaniu 1.2 Schemat III. W Priorytecie I szczególne wsparcie skierowano dla przedsiębiorstw, którzy zakładali wprowadzenie innowacji w swoim przedsiębiorstwie, a także dla przedsiębiorstw ulokowanych na obszarach o niskim poziomie przedsiębiorczości oraz obszarach wspomnianych w Regionalnej Strategii Innowacji. W Priorytecie IV Rewitalizacja obszarów problemowych grupy docelowe, czyli osoby, instytucje, grupy społeczne bezpośrednio korzystające z pomocy, określone zostały w Działaniu 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich i są to podmioty, których projekt został ujęty w Zintegrowanym Planie Rozwoju Obszarów Miejskich: 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia. 2. Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną. 3. Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną. 1

11 4. Szkoły wyższe. 5. Jednostki naukowe. 6. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe. 7. Jednostki kultury. 8. Organizacje pozarządowe. 9. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych. 1. Instytucje otoczenia biznesu. 11. Administracja rządowa. 12. Partnerzy społeczni i gospodarczy. 13. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. 14. Przedsiębiorcy/MSP. 15. Porozumienia w/w podmiotów. 16. Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym. (Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego, wersja 3.8): W ramach Działania 4.1 podpisana została jedna umowa na realizację Inicjatywy JESSICA. Szczegółowe informacje na temat projektu, jego wartości, charakterystyki i typu beneficjenta znajdują się w pkt Osiągniecie celów i analiza postępów. W Priorytecie VII Pomoc techniczna zarówno w Działaniu 7.1, jak i Działaniu 7.2 pomoc skierowana jest do następujących grup docelowych: Instytucja Zarządzająca, Instytucja Pośrednicząca, beneficjenci ostateczni (Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego, wersja 3.8). W ramach Priorytetu VII do końca okresu sprawozdawczego wydano 33 decyzje o dofinansowaniu na całkowitą kwotę ,83 euro ( , zł) co stanowi 39,6% realizacji zobowiązań UE na lata w stosunku do alokacji na daną oś priorytetową. Najwięcej decyzji wydano w ramach Działania 7.1. Wszystkie projekty mają na celu wsparcie procesu zarządzania i wdrażania WRPO oraz wspieranie działań informacyjnych i promocyjnych WRPO. Szczegółowe informacje na temat typów projektów realizowanych w ramach priorytetu VII znajdują się w pkt. 6 Pomoc techniczna. W przypadku wszystkich projektów beneficjentem był Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Zatem wsparcie skierowane było dla IZ WRPO oraz beneficjentów ostatecznych. Z kolei dla IP WRPO został ogłoszony konkurs w 29 r., w którym WFOŚiGW jako IP WRPO może składać wnioski o dofinansowanie. Zatem wsparcie dla tej grupy docelowej zostanie opisane w kolejnym sprawozdaniu. Biorąc pod uwagę kryterium wielkości realizowanych projektów mierzonej ich całkowitą wartością dominowały projekty do 1 mln zł, a najmniej było projektów powyżej 1 mln zł i dotyczyły one głównie wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie i zarządzanie WRPO Pomoc ponownie wypłacona lub wykorzystana W okresie sprawozdawczym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata wartość kwot wycofanych po anulowaniu w wyniku wykrytych nieprawidłowości w Priorytecie VII Pomoc Techniczna wynosiła ,68 euro (54 538,11 zł). 11

12 Tabela I. Kwoty odzyskane w ramach WRPO od początku realizacji WRPO do końca 29 r. Numer umowy/decyzji Środki do odzyskania Kwota odzyskana Typ kwoty RPWP /8- RPWP /8- RPWP /8- Nazwa beneficjenta Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Razem 2 727,74 euro (11 251,66 zł) 2 95,88 euro (11 986,45 zł) 7 588,6 euro (31 3, zł) ,68 euro (54 538,11 zł) 2 727,74 euro (11 251,66 zł) 2 95,88 euro (11 986,45 zł) 7 588,6 euro (31 3, zł) ,68 euro (54 538,11 zł) Kwota wycofana po anulowaniu Kwota wycofana po anulowaniu Kwota wycofana po anulowaniu Całość środków została odzyskana i ponownie wykorzystana w ramach Priorytetu VII Pomoc Techniczna Analiza jakościowa Renegocjacje Programu W 29 roku nie miały miejsca renegocjacje Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Renegocjacje WRPO, które miały miejsce w 28 roku, miały pozytywny wpływ na jego realizację. Zostały one notyfikowane przez Komisję Europejską Decyzją Komisji K(28)6122 z dnia 21 października 28 zmieniającą Decyzję Komisji C(27)425 w sprawie przyjęcia Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Renegocjacje Programu pozwoliły Instytucji Zarządzającej na sprawniejsze zarządzanie Programem; poprzez zmianę sposobu wyliczania wkładu krajowego tj. w stosunku do całkowitej kwoty wydatków kwalifikowanych, IZ miała możliwość szybkiej zmiany podziału indykatywnych wartości wkładu publicznego i prywatnego bez potrzeby długoterminowych renegocjacji z Komisją Europejską. Ponadto zmiany planu finansowego WRPO pozwoliły na lepsze dostosowanie założeń programu do spodziewanych efektów Zmiany zapisów Programu związane ze zmianą ustawy o finansach publicznych W dniu 1 grudnia 29 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałę nr 3367/29 w sprawie przyjęcia zmian w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata Zmiany wynikały z wejścia w życie od dnia 1 stycznia 21 r. nowej ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych. Modyfikacja treści WRPO dokonana została na podstawie zapisów zredagowanych przez IK NSRO. Zgodnie z zapisami przygotowanymi przez IK RPO zmodyfikowano odpowiednie zapisy rozdziału 7. WRPO Przepisy wykonawcze w zakresie przepływów finansowych. W dniu 3 grudnia 29 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałę nr 3423/29 w sprawie zmiany Uchwały nr 3367/29 ZWW z dnia 1 grudnia 29 r. w sprawie przyjęcia zmian w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata Zmiana uchwały wynikała z uwag technicznych zgłoszonych przez IK RPO. Uzgodnienia dokonane między Ministerstwem Rozwoju Regionalnego a Komisją Europejską przewidują, że zmiana treści wszystkich 16 regionalnych programów operacyjnych, w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych, będzie dokonana według jednolitego 12

13 zapisu przyjętego w drodze uchwały przez KK NSRO. Powyższe zmiany są planowane do wprowadzenia do systemu informatycznego KE (SFC 27) Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego W okresie sprawozdawczym Zarząd Województwa Wielkopolskiego dziesięciokrotnie przyjmował kolejne wersje Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata , w tym również przyjęto tekst jednolity dokumentu (wersja 3.): 12 luty 29 r. uchwała ZWW nr 2256/29 ZWW przyjął kolejną wersję UWRPO (wersja 2.5). Zmiany wynikały m.in. z konieczności dostosowania zapisów dokumentu do zmian jakie zostały wprowadzone do tworzonych na szczeblu krajowym programów pomocy publicznej, jak również z potrzeby wypełnienia zaleceń pokontrolnych Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji w zakresie bardziej szczegółowego opisu systemu wyboru projektów w ramach WRPO. Ponadto w ramach Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji wydzielony został schemat związany z realizacją w tym działaniu Inicjatywy JESSICA. 6 marca 29 r. uchwała ZWW nr 231/29 ZWW przyjął tekst jednolity dokumentu (wersja 3.) w celu zachowania przejrzystości i jasności Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Ponadto wprowadzono zmiany w ramach Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki związane z realizacja w ramach działania indywidualnego projektu kluczowego. 9 kwietnia 29 r. uchwała ZWW nr 2449/29 Zmiany do Szczegółowego opisu priorytetów (Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalna Strategią Innowacji 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich) zostały wprowadzone w związku z wdrażaniem Inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce. Ponadto w Działaniu 1.6 Rozwój sieci i kooperacji dostosowana została klasyfikacja działalności gospodarczej do typów beneficjentów. W wyniku tych zmian powstała wersja 3.1 UWRPO. 24 kwietnia 29 r. uchwała ZWW nr 2512/29 Zmiany przyjęte przez ZWW (wersja 3.2 UWRPO) związane są z przyjęciem przez Komitet Monitorujący w dniu 15 kwietnia 29 r. Uchwały Nr 12/29 w sprawie realokacji środków w ramach Priorytetu I WRPO Konkurencyjność przedsiębiorstw. Ponadto zmiany dotyczą Działania 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego, w którym całość środków będących do wykorzystania przeznaczono na realizację indywidualnych projektów kluczowych. Prowadzi to do zmiany poziomu dofinansowania w działaniu do 78% kosztów kwalifikowanych inwestycji. 28 maja 29 r. uchwała ZWW nr 2624/29 ZWW przyjął kolejną wersję UWRPO (wersja 3.3). Zmiany związane były z decyzją o przyznaniu na realizację inicjatyw wspólnotowych JEREMIE oraz JESSICA środków budżetu państwa. Wprowadzone zmiany związane są również z zagadnieniem pomocy de minimis w ramach Działania 1.5 Promocja regionalnej gospodarki oraz rodzajami instrumentów promocji przewidzianymi do realizacji w ramach działania. 9 lipca 29 r. uchwała ZWW nr 2833/29 ZWW przyjął kolejną wersję UWRPO (wersja 3.4). Zmiana dokumentu związana była z koniecznością ujednolicenia podstaw prawnych dotyczących kwalifikowalności 13

14 wydatków ponoszonych w ramach instrumentów inżynierii finansowej oraz z decyzją IZ WRPO o możliwości przekazania beneficjentom części dofinansowania w formie zaliczki. 2 sierpnia 29 r. uchwała ZWW nr 2988/29 ZWW przyjął kolejną wersję UWRPO (wersja 3.5). Większość zmian dotyczyła Priorytetu III Środowisko przyrodnicze i związana była głównie z przyjęciem przez Komitet Koordynujący NSRO w dniu 13 lipca 29 r. zmian w sprawie Linii demarkacyjnej pomiędzy Programami Operacyjnymi Polityki Spójności, Wspólnej Polityki Rolnej i Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie kategorii interwencji 53 dziedzina Nadzwyczajne zagrożenia środowiska i monitoring jego stanu oraz w zakresie kategorii interwencji 6, 54 dziedzina: Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie promocji produktów i procesów przyjaznych dla środowiska. Zmiana w zakresie Priorytetu IV WRPO związana była z dostosowaniem zapisów do Wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania września 29 r. uchwała ZWW nr 398/29 ZWW przyjął nową wersję UWRPO (wersja 3.6). Zmiana związana była z podjęciem przez Komitet Monitorujący WRPO Uchwały nr 16/29 z dnia 31 sierpnia 29 roku w sprawie realokacji środków w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w Priorytecie II Infrastruktura komunikacyjna. Ponadto zmiany wynikały również ze zmian Kryteriów wyboru projektów dokonanych przez Komitet Monitorujący WRPO w dniu 25 września 29 r. 23 października 29 r. uchwała nr 3176/29 ZWW przyjął kolejną wersję UWRPO (wersja 3.7). Zmiany wynikały m.in. z doprecyzowania indykatywnych danych w zakresie środków publicznych i prywatnych w Priorytecie II. Uaktualnienie zapisów było konsekwencją Uchwały nr 16/29 podjętej przez Komitet Monitorujący w dniu 31 sierpnia 29 roku. Ponadto wprowadzono zmiany w zakresie Działania 1.4 i 1.6, które wynikały z Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielenia pomocy na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu w ramach regionalnych programów operacyjnych. 21 grudnia 29 r. uchwała nr 343/29 ZWW przyjął kolejną wersję UWRPO (wersja 3.8). Zmiany dotyczyły Działania 2.6 i związane były z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 8 października 29 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje w zakresie portów lotniczych w ramach regionalnych programów operacyjnych. Wprowadzono także zmianę w ramach Działania 5.2, co podyktowane było koniecznością doprecyzowania zapisów UWRPO w zakresie formy organizacyjnej potencjalnych Wnioskodawców mogących aplikować o dofinansowanie w ramach tego działania. 14

15 Realokacje w ramach Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W okresie sprawozdawczym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata miały miejsce dwie realokacje: 15 kwietnia 29 r. Komitet Monitorujący przyjął uchwałę nr 12/29. Na jej podstawie dokonana została realokacja środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata w związku z realizacją Inicjatywy JEREMIE. Na rzecz Działania 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorstw przeniesione zostały środki z działań: Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw w wysokości 5 mln euro; Działanie 1.2 Wsparcie rozwoju MSP w wysokości 1 mln euro; Działanie 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji w wysokości 15 mln euro. 31 sierpnia 29 r. Komitet Monitorujący przyjął uchwałę nr 16/29. Na jej podstawie dokonana została realokacja środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Na rzecz Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) przeniesione zostały środki z Działania 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu) w wysokości , euro oraz z Działania 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego w wysokości , euro. Na rzecz Działania 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego przeniesione zostały środki z Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich w wysokości , euro. Decyzja związana z realokacją środków w ramach Priorytetu II wynikała z dokonanej przez IZ analizy WRPO poziomu zakontraktowania środków w ramach Priorytetu II WRPO, która wskazała iż w ramach tego Priorytetu pewne środki albo pozostaną wolne i nie zostaną w nadchodzącym czasie wydatkowane albo pozostaną zamrożone ze względu na przedłużające się prace przygotowawcze. W związku z powyższym uwzględniając kwoty w projektach: podpisanych, planowanych do podpisania, wstępnie wybranych do dofinansowania oraz zabezpieczając kwoty na projekty kluczowe IZ WRPO wraz z Komitetem Monitorującym podjęła decyzję o realokacji środków Projekty kluczowe 1. Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (IW IPK WRPO) jest dodatkowym dokumentem do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata i zawiera najważniejsze inwestycje planowane do realizacji. Składa się on z 29 projektów kluczowych. 15

16 W okresie sprawozdawczym Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata był zmieniany sześciokrotnie: 16 stycznia 29 r. uchwałą nr 2169/29 Zarządu Województwa Wielkopolskiego przyjął trzecią część IWIPK WRPO. Ze względu na wyjaśniane stopniowo kwestie dotyczące poszczególnych dziedzin projektów kluczowych Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o przyjmowaniu Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO etapami. Pierwsza część IWIPK została przyjęta Uchwałą 1257/28 w dniu 18 kwietnia 28 r., druga część IWIPK została przyjęta Uchwałą 1674/28 w dniu 24 lipca 28 r. Na liście znalazło się siedem projektów, takich jak: Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5 km, Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km,, Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina budowa obwodnicy o dł. 9,3 km, Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna, Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe, Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim. 16 stycznia 29 r. uchwałą nr 217/29 ZWW przyjął zmiany do pierwszej części Indykatywnego Wykazu. Wprowadzone zmiany dotyczyły zmniejszenia orientacyjnych kosztów całkowitych dwóch projektów:. Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych (zmiana z euro na euro), Adaptacja obiektów pokoszarowych na potrzeby dydaktyczno-naukowe PWSZ w Gnieźnie (zmiana z ,71 euro na ,18 euro). Ponadto w projekcie pt. Ochrona wód zlewni Noteć usunięto 4 gminy odpowiedzialne za realizację projektu, ze względu na ich wycofanie się z uczestnictwa w projekcie. Z Wykazu usunięty został projekt pt. Rozbudowa zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu o wielofunkcyjną salę prób. 12 marca 29 r. uchwałą nr 2356/29 Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął czwartą część IWIPK WRPO. W Wykazie znalazł się jeden projekt pt. Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce, który realizowany będzie przez Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 24 kwietnia 29 r. uchwałą nr 2513/29 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął zmiany do pierwszej i trzeciej części IW IPK WRPO. Zmiana I części Wykazu polegała na zwiększeniu poziomu dofinansowania z 5% do 78% dla dwóch projektów: Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów Luboń na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Wolsztyn Luboń oraz Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód Gołańcz Etap I. Ponadto z I części IW IPK usunięto dwa projekty ( Droga Nr 434 budowa obwodnicy m. Krobia o dł. 1,9 km oraz Rozbudowa budynku dydaktycznego J na potrzeby kształcenia medycznego i okołomedycznego w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile wraz z wyposażeniem ). Z kolei w III części Wykazu zostały zwiększone koszty całkowite dla 3 projektów: Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem- przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5 km, Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km, Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina budowa obwodnicy o dł. 9,3 km. 16

17 26 czerwca 29 r. uchwałą nr 2744/29 Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął piątą część IWIPK WRPO. Na liście znalazły się dwa projekty: Budowa Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z wyposażeniem oraz Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Realizacja tychże projektów pozwoli na zwiększenie dostępności i poprawę jakości kształcenia na poziomie wyższym oferowanej przez wielkopolskie uczelnie. Projekty mają na celu umożliwienie wszechstronnego rozwoju studentów m.in. poprzez rozszerzenie dostępu studentów do nowoczesnej aparatury laboratoryjnej, wyposażenie biblioteki i poprawę infrastruktury edukacyjnej w zakresie modernizacji i wyposażenia sal wykładowych. 12 listopada 29 r. ZWW uchwałą nr 3236/29 przyjął zmiany w II i V części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zmiany dotyczyły dwóch projektów: Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha Franowo wraz z nową zajezdnią tramwajową na Franowie oraz modernizacja trasy tramwajowej Kórnicka-Os. Lecha-Rondo Żegrze (II część IW IPK), Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu (V część IW IPK). Na koniec 29 roku Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata (IW IPK WRPO) składał się z pięciu części, w tym: Pierwsza część obejmuje następujące projekty: 1. Modernizacja linii kolejowej nr 357 Sulechów Luboń na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Wolsztyn Luboń, 2. Modernizacja linii kolejowej nr 356 Poznań Wschód Bydgoszcz na terenie województwa wielkopolskiego mającej duże znaczenie w obsłudze połączeń małych miejscowości z aglomeracją poznańską na odcinku Poznań Wschód Gołańcz Etap I, 3. Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych, 4. Ochrona wód zlewni rzeki Noteć, 5. Modernizacja Kanału Ślesińskiego w km, do 32, poprzez remont śluz w Koszewie, Gawronach, Pątnowie i Morzysławiu oraz roboty pogłębiarko udrożnieniowe, 6. Adaptacja obiektów pokoszarowych na potrzeby dydaktyczno naukowe PWSZ w Gnieźnie, 7. Adaptacja obiektów powojskowych na potrzeby dydaktyczno - laboratoryjne i rekreacyjno - sportowe PWSZ w Kaliszu, 8. Budowa auli wielofunkcyjnej z zespołem sal wykładowych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie, 9. Budowa Centrum Wykładowo - Dydaktycznego w Koninie, 1. Budowa budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, 11. Rozbudowa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, 12. Rewaloryzacja Wzgórza Lecha w Gnieźnie, 13. Rezerwaty Archeologiczne dot. Początków Państwa Polskiego - Ostrów Lednicki, Giecz, Grzybowo. 17

18 Druga część obejmuje następujące projekty: 1. Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań Wschód, 2. Budowa trasy tramwajowej os. Lecha - Franowo, 3. Przedłużenie trasy Poznańskiego Szybkiego Tramwaju (PST) do Dworca Zachodniego w Poznaniu, 4. Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, 5. Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu, 6. Program leczenia ostrych pęknięć tętniaków aorty i ostrej zatorowości płucnej. Trzecia część obejmuje następujące projekty: 1. Droga Nr 434 odc. od drogi Nr 36 do m. Śrem przebudowa drogi na odcinku o dł. 38,5 km, 2. Droga Nr 434 budowa II etapu obwodnicy m. Śrem i m. Zbrudzewo o dł. 3,12 km, 3. Droga Nr 196 obwodnica m. Murowana Goślina budowa obwodnicy o dł. 9,3 km, 4. Poznańska Elektroniczna Karta Aglomeracyjna, 5. Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe, 6. Poprawa jakości usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Koninie, 7. Rezerwat Archeologiczny na Ostrowie Tumskim. Czwarta część obejmuje: 1. Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce. Piąta część obejmuje następujące projekty: 1. Budowa Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z wyposażeniem, 2. Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 2. Lista projektów dużych i kluczowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W okresie sprawozdawczym Lista projektów dużych i kluczowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata stanowiąca załącznik nr 4 do UWRPO była zmieniana pięciokrotnie: Uchwała nr 2256/29 ZWW z 12 lutego 29 r. W wyniku przyjęcia poszczególnych części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata oraz ich późniejszych zmian, a także podpisania pre-umów dla części projektów wskazanych w Wykazie, zostały dokonane odpowiednie modyfikacje/aktualizacje w Załączniku 4 do Szczegółowego opisu priorytetów WRPO, Uchwała nr 231/29 ZWW z 6 marca 29 r. Dodano nowy projekt: Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce. Projekt ma na celu promocję inwestycyjną Wielkopolski oraz wsparcie międzynarodowej aktywności przedsiębiorców regionalnych, Uchwała nr 2512/29 z 24 kwietnia 29 r. Aktualizacja związana jest ze zmianą I i III części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO, 18

19 Uchwała nr 2833/29 ZWW z 9 lipca 29 r. Do listy projektów dużych i kluczowych zostały dodane dwa nowe projekty tj. projekt Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zmiana wynikała z przyjęcia przez ZWW V części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO, Uchwała nr 3176/29 ZWW z 23 października 29 r. ZWW zdecydował, że wybór wniosków do dofinansowania w ramach Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji odbędzie się jedynie w procedurze konkursowej. Tym samym z Listy projektów kluczowych, stanowiącej załącznik nr 4 do UWRPO usunięto dwa projekty: Inkubator Technologiczny w Kaliszu oraz Regionalny Instytut Transferu Technologii. 3. Duże projekty W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata realizowane są trzy duże projekty: Zakup taboru kolejowego dla regionalnych pasażerskich przewozów kolejowych. Całkowity koszt projektu wynosi ,3 euro ( ,27 zł), w tym wartość dofinansowania UE ,27 euro ( ,83 zł). Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich, Budowa trasy tramwajowej Os. Lecha Franowo. Całkowity koszt projektu wynosi ,73 euro, w tym wartość dofinansowania UE ,49 euro. Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego, Wielkopolska sieć szerokopasmowa. Całkowity koszt projektu wynosi 47, euro. Projekt realizowany jest w ramach Działania 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego. Szersza informacja na temat stanu realizacji dużych projektów znajduje się w punkcie 5 sprawozdania System instytucjonalny 1. Opis Systemu Zarządzania i Kontroli W dniu 21 maja 29 r. uchwałą nr 264/29 ZWW zatwierdził wersję 1.2 Opisu Systemu Zarządzania i Kontroli dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Konieczność zmiany wersji 1.1 OSZIK wynikała między innymi z uruchomienia w ramach WRPO instrumentów inżynierii finansowej tj. JESSICA oraz JEREMIE; wprowadzenia nowych zasad przejściowej procedury odwoławczej, wynikających ze zmiany Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju; dodatkowo w strukturę podmiotów zaangażowanych w realizację WRPO w UMWW został włączony Departament Kontroli w zakresie kontroli Priorytetu VII Pomoc Techniczna, Departament Administracyjny oraz Departament Organizacyjny i Kadr w zakresie obsługi finansowej i kadrowej. 19

20 2. Instrukcja Wykonawcza Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata Instrukcja Wykonawcza zawiera wewnętrzne procedury Instytucji Zarządzającej związane z zarządzaniem i kontrolą programu operacyjnego. W okresie sprawozdawczym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata IW IZ WRPO była zmieniana ośmiokrotnie: 19 marca 29 r. ZWW podjął uchwałę nr 2374/29 w sprawie zatwierdzenia zmian do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej WRPO. Do IW IZ WRPO została wprowadzona procedura dotycząca Instrumentów Inżynierii Finansowej tj. inicjatyw JESSICA i JEREMIE, 28 maja 29 r. uchwałą ZWW nr 2627/29 zostały wprowadzone zmiany do IW IZ WRPO związane z Instrumentami Inżynierii Finansowej. W toku trwania procedury konkursowej na finansowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE zaistniała konieczność sporządzenia zmian do procedur Oddziału Instrumentów Finansowych, co skutkowało wprowadzeniem zmian do IW IZ WRPO, 18 czerwca 29 r. uchwałą ZWW nr 272/29 zostały zatwierdzone zmiany do IW IZ WRPO dotyczące procedury odwoławczej. W systemie wyboru projektów do dofinansowania w ramach WRPO wprowadzono jeden środek odwoławczy, jakim jest protest, 26 czerwca 29 r. ZWW uchwałą nr 2745/29 zatwierdził zmiany do IW IZ WRPO dotyczące zaliczkowego systemu finansowania projektów w ramach WRPO, 2 lipca 29 r. uchwałą nr 2812/29 Zarząd Województwa Wielkopolskiego zatwierdził tekst jednolity IW IZ WRPO (wersja 3.), 2 sierpnia 29 r. ZWW uchwałą nr 2987/29 zatwierdził zmiany do IW IZ WRPO dotyczące procedur Instrumentów Inżynierii Finansowej. W trakcie realizacji inicjatyw oraz w związku z opracowaniem szczegółowego zakresu dotyczącego sprawozdawczości, monitorowania oraz kontroli zaistniała konieczność uszczegółowienia procedur Instrumentów Inżynierii Finansowej, 18 września 29 r. ZWW uchwałą nr 377/29 zatwierdził zmiany do IW IZ WRPO w związku z wprowadzeniem aneksu do Kontraktu Wojewódzkiego, zaleceniami Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji z wizyty sprawdzającej, nowymi wytycznymi dotyczącymi certyfikacji wydatków, nowym trybem procedury odwoławczej oraz z konieczności przeprowadzenia kontroli w Punktach Informacyjnych Funduszy Europejskich, 3 grudnia 29 r. ZWW uchwałą nr 3342/29 zatwierdził zmiany do IW IZ WRPO, które wynikały z wypełnienia zaleceń audytu zgodności przeprowadzonego przez Instytucję Audytową, z wprowadzenia skonsultowanych z IPOC zmian dotyczących m.in. instrumentów inżynierii finansowej czy kontroli na zakończenie realizacji projektów. 3. Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W okresie sprawozdawczym Instrukcja Wykonawcza Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata była zmieniana sześciokrotnie: 2

21 27 marca 29 ZWW uchwałą nr 2418/29 przyjął zmiany do Instrukcji Wykonawczej Instytucji Pośredniczącej WRPO. Zmiany wynikały z konieczności doprecyzowania zapisów list sprawdzających z dokumentacją przygotowaną dla konkursów ogłoszonych w ramach Priorytetu III (Działanie 3.2, 3.5, 3.6, 3.7), celem przeprowadzenia prawidłowej oceny formalnej wniosków złożonych w ww. konkursach, 8 maja 29 r. ZWW uchwałą nr 2552/29 przyjął zmiany do IW IP WRPO, które wynikały z konieczności doprecyzowania/ujednolicenia zapisów przedmiotowej Instrukcji, zaleceń pokontrolnych kontroli systemowej przeprowadzonej przez IZ WRPO w WFOŚiGW oraz z nowelizacji ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, 9 lipca 29 r. ZWW uchwałą nr 2834/29 zatwierdził zmiany do IW IP WRPO, które wynikały m.in. z nowelizacji ustawy z dnia 6 grudnia 26 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju i związanych z nią zmian w zakresie oceny projektów dokonywanej przez ekspertów, a także w zakresie trybu odwoławczego. Wprowadzone zmiany dotyczą również procedur związanych z uruchomieniem i funkcjonowaniem trybu zaliczkowego, 8 października 29 r. ZWW uchwałą nr 3136/29 zatwierdził zmiany do IW IP WRPO. Zmiany związane były z realizacją zaleceń i uwag z kontroli Instytucji Pośredniczącej w Certyfikacji oraz Urzędu Kontroli Skarbowej w IP WRPO. Wprowadzone zmiany dotyczyły również procedur związanych z uruchomieniem i funkcjonowaniem trybu zaliczkowego, 12 listopada 29 r. ZWW uchwałą nr 3235/29 zatwierdził zmiany do IW IP WRPO. Zmiany związane były m.in. z dostosowaniem treści Instrukcji Wykonawczej IP WRPO do zmienionych Kryteriów wyboru projektów, realizacją zaleceń Ministra Rozwoju Regionalnego dotyczących bezstronności w ocenie projektów oraz bieżącą aktualizacją zapisów Instrukcji Wykonawczej IP WRPO, 27 listopada 29 r. ZWW uchwałą nr 3317/29 zatwierdził zmiany do IW IP WRPO. Zmiany związane były z dostosowaniem treści IW IP WRPO do zmienionych Kryteriów wyboru projektów. 4. Porozumienie w sprawie realizacji Priorytetu III Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata W okresie sprawozdawczym Porozumienie w sprawie realizacji Priorytetu III Środowisko przyrodnicze Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata zmieniane było tylko raz. W dniu 21 maja 29 r. zawarty został aneks do Porozumienia z dnia 1 października 27 r. pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Zmiany do zapisów Porozumienia w sprawie realizacji Priorytetu III Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata wynikają ze zmian, jakie od czasu zawarcia Porozumienia zostały wprowadzone w obowiązującym prawie, wytycznych Ministra Rozwoju Regionalnego oraz z innych decyzji i ustaleń podejmowanych na szczeblu krajowym lub regionalnym. 5. Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Wielkopolskiego W okresie sprawozdawczym Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Wielkopolskiego był aneksowany trzykrotnie: 21

22 W dniu 28 kwietnia 29 r. podpisano aneks do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego pomiędzy Ministerstwem Rozwoju Regionalnego oraz Zarządem Województwa Wielkopolskiego, 7 września 29 r. - Aneks nr 2 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 28 r., 31 grudnia 29 r. - Aneks nr 3 do Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Wielkopolskiego z dnia 6 lutego 28 r Zmiana wytycznych obowiązujących w ramach programu 1. Nowe wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata w 29 roku W okresie sprawozdawczym zostały zatwierdzone trzy nowe wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata : 1. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I Działanie 1.7 oraz Priorytetów II i IV VI: Uchwała nr 2382/29 ZWW z dnia 19 marca 29 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu I Działanie 1.7 oraz Priorytetów II i IV VI. 2. Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO dla Beneficjentów Priorytetu III w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości realizacji projektów: Uchwała Nr 253/29 ZWW z dnia 3 kwietnia 29 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata dla Beneficjentów Priorytetu III w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości realizacji projektów. 3. Wytyczne w zakresie zasad opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Uchwała nr 313/29 ZWW z dnia 28 września 29 r.; zatwierdzone zostały Wytyczne w zakresie zasad opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Aktualizacja wytycznych W okresie sprawozdawczym zostało zaktualizowanych siedem wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata : 1. Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI w okresie sprawozdawczym były aktualizowane trzy razy: 22

23 Uchwała nr 2381/29 ZWW z dnia 19 marca 29 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI. W celu zapewnienia wykonania postanowień art. 6 Rozporządzenia Rady (WE) nr 183/26 z dnia 11 lipca 26 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie nr (WE) 126/1999 a także w celu przekazania wnioskodawcom informacji w zakresie zasad kwalifikowania kosztów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, zostały opracowane uaktualnione Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI. Uchwała nr 318/29 ZWW z dnia 28 września 29 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI. W celu zapewnienia wykonania postanowień art. 6 Rozporządzenia Rady (WE) nr 183/26 z dnia 11 lipca 26 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie nr (WE) 126/1999 a także w celu przekazania wnioskodawcom informacji w zakresie zasad kwalifikowania kosztów w ramach Priorytetu I Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (z wyłączeniem Działania 1.7), zostały opracowane uaktualnione Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I Działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI, dostosowane do zapisów Uszczegółowienia Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Zmiany dotyczą Rozdziału 3 Wytycznych, precyzującego szczegółowe rodzaje kosztów kwalifikowanych. Uchwała nr 3381/29 ZWW z dnia 17 grudnia 29 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI. W celu zapewnienia wykonania postanowień art. 6 Rozporządzenia Rady (WE) nr 183/26 z dnia 11 lipca 26 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i uchylającego Rozporządzenie nr (WE) 126/1999 a także w celu przekazania wnioskodawcom informacji w zakresie zasad kwalifikowania kosztów w ramach Priorytetu I Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (z wyłączeniem Działania 1.7), zostały opracowane uaktualnione Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I Działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI, obejmujące następujące zmiany: 23

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007-2013 ZA ROK 2010 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WDRAŻANIA WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 27-213 ZA ROK 21 SPIS

Bardziej szczegółowo

dofinansowania dla szkolnictwa wyŝszego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Poznań,, 20 stycznia 2009

dofinansowania dla szkolnictwa wyŝszego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Poznań,, 20 stycznia 2009 MoŜliwo liwości dofinansowania dla szkolnictwa wyŝszego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 2013 Poznań,, 20 stycznia 2009 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 Priorytety RPO WM 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu II.

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok

Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata rok Podsumowanie wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 2008 rok Departament Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego Kościuszki 83, 10-950 Olsztyn Tel. (0-89) 521-96-00,

Bardziej szczegółowo

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata

Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Wspieranie projektów innowacyjnych w regionie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 2013 Gliwice, 27 luty 2009r. Plan prezentacji 1. RPO WSL - informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138 Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r. Poz. 138 OBWIESZCZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO z dnia 18 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski

Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. mgr Piotr Modzelewski Pozyskiwanie funduszy strukturalnych Unii Europejskiej mgr Piotr Modzelewski Ramowy program zajęć 1. Instrumenty realizacji polityki regionalnej UE w latach 2007-2013 2. Struktura zarządzania programami

Bardziej szczegółowo

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego

Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego Załącznik nr II a Wzór sprawozdania okresowego z realizacji programu operacyjnego I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Kwalifikowany obszar: Konwergencja NUTS 2 Województwo Świętokrzyskie Okres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z REALIZACJI RPO WL 2007 2013 W 2013 R. ORAZ STAN REALIZACJI RPO WL 2007 2013 NA DZIEŃ 31 MAJA 2014 R. LUBLIN 23 czerwca 2014 r. STAN WDRAŻANIA RPO WL NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 R. ALOKACJA

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie. Krok po kroku do sukcesu. Dorota Szkudlarek Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Krok po kroku do sukcesu Dorota Szkudlarek Sieć Punktów Funduszy Europejskich w całej Polsce Projekt System informacji o Funduszach Europejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek

PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO. Dr Piotr Owczarek PROGRAMOWANIE I WDRAŻANIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Dr Piotr Owczarek Fundusze strukturalne Zasoby finansowe UE, z których udzielana jest pomoc w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM )

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata (RPO WiM ) Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. (RPO WiM 2014-2020) Możliwości finansowania projektów w zakresie dziedzictwa kulturowego i naturalnego Toruń, 17 marca

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 REJESTR ZMIAN Załącznik nr 1 do uchwały nr 1196/353/10 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 września 2010 r. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2046/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2016 r.

Uchwała Nr 2046/2016 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 maja 2016 r. Uchwała Nr 2046/2016 z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie: ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów dla Działania 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i programy operacyjne na lata

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i programy operacyjne na lata Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i programy operacyjne na lata 2007-2013 2013 Tomasz Nowakowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 26 czerwca 2007r. W maju 2007 r.: Poziom

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO) - projekt

Szczegółowy opis Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO) - projekt Szczegółowy opis Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO) - projekt Działanie 5. 1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego Poznań, 18.06.2007r. Działanie 5.1

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Załącznik nr 1 do uchwały nr 1140/246/09 Pomorskiego z dnia 10 września 2009 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r.

Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata według stanu na r. Informacja w sprawie stanu realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 214 22 według stanu na 31.12.216 r. Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich przedstawia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r.

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 131/327/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2014 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu. Miejsce realizacji projektu. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu. Miejsce realizacji projektu. Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu Zmiana pierwszej części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 Lp. 1. 2. Nazwa Droga Nr 434 budowa obwodnicy m.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za II półrocze 2010 r.

Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za II półrocze 2010 r. Sprawozdanie okresowe z realizacji Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27213 za II półrocze 21 r. Poznań, 29 marca 211 r. I. Informacje wstępne PROGRAM OPERACYJNY Cel: Konwergencja

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata

Regionalne Programy Operacyjne Konkursy planowane na lata Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 Konkursy planowane na lata 2014-2015 WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE Numer i nazwa Działania 1.1. Inwestycje dla przedsiębior stw 5.4. Zwiększenie efektywnośc i energetyczn

Bardziej szczegółowo

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 Dokument przyjęty Uchwałą ZWO Nr 1682/2016 z dnia 8 lutego 2016 r. Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A

Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Schemat A Małopolskie Regionalny Program Operacyjny 2007-2013 DZIAŁANIE 2.1 ROZWOJ I PODNIESIENIE KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Numer i nazwa priorytetu Oś Priorytetowa 2. Gospodarka regionalnej szansy Instytucja

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (PORĘCZENIE) konkurs 2/JEREMIE/RPOWK-P/2013 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r.

Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Wsparcie obszarów wiejskich w RPO WK-P 2014-2020 Bydgoszcz, 19 stycznia 2017 r. Obszary strategicznej interwencji określone w Umowie Partnerstwa 2014-2020 UP zawiera zobowiązanie Polski do szczególnego

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata SYSTEM WDRAŻANIA FUNDUSZY NA PRZYKŁADZIE KILKU PROGRAMÓW OPERACYJNYCH URZĄD MARSZAŁKOWSKI W ŁODZI DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 Dariusz Styrna Kierownik projektu 30 listopada 2010 roku Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Knurów, dn. 17.10.2014 r.

Knurów, dn. 17.10.2014 r. Informacja nt. możliwości dofinansowania projektów dedykowanych małym i średnim gminom województwa śląskiego w ramach procedury konkursowej w RPO WSL 2014-2020 Knurów, dn. 17.10.2014 r. Alokacja RPO WSL

Bardziej szczegółowo

Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu. Miejsce realizacji projektu. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu

Instytucja odpowiedzialna za realizację projektu. Miejsce realizacji projektu. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Oddział Regionalny w Poznaniu Pierwsza część Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 (zmieniona Uchwałą Nr 2170/2009 z dnia 16 stycznia 2009r.

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO

Lp. Lokalizacja w dokumencie Wprowadzona zmiana Podstawa/uzasadnienie Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WO Wykaz zmian wprowadzonych do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WO 2014-2020 zakres EFRR, wersja nr 11 Dokument przyjęty Uchwałą ZWO nr 1939/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r. Lp. Lokalizacja w dokumencie

Bardziej szczegółowo

2. Cel/e szczegółowy/e działania. 3. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

2. Cel/e szczegółowy/e działania. 3. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego OPIS DZIAŁANIA I PODDZIAŁAŃ Priorytet inwestycyjny 10a. Inwestycje w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej 1. Nazwa działania 7.4

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WSL

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WSL Zintegrowane Inwestycje Terytorialne i Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WSL 2014-2020 Stefania Koczar-Sikora Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego Katowice, 19 grudnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska. Wrocław, czerwiec 2015 r.

Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska. Wrocław, czerwiec 2015 r. Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Aglomeracja Wałbrzyska Wrocław, czerwiec 2015 r. AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR

Regionalny Program Operacyjny na lata Departament Wdrażania EFRR Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 Departament Wdrażania EFRR Alokacja dla Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 bez rezerwy wykonania wynosi: 2 097 100 684,00 EURO tj. 8 757

Bardziej szczegółowo

Rola miast w polityce spójności

Rola miast w polityce spójności Rola miast w polityce spójności Plan prezentacji 1. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne podstawy prawne i cele wdrażania instrumentu 2. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A

Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A Małopolski Regionalny Program Operacyjny Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw 1 schemat A małe przedsiębiorstwa I. Termin naboru wniosków o dofinansowanie na rok 2011 Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne.

Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne. Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych 1 Schemat: Rozwój usług uzdrowiskowych A. Kryteria formalne Sposób oceny A.1 Poprawność złożenia wniosku Wniosek złożono w instytucji wskazanej

Bardziej szczegółowo

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata

OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI. dla. WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata OPIS SYSTEMU ZARZĄDZANIA I KONTROLI dla WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO na lata 2007-2013 Wersja 1.2 INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA WRPO MAJ 2009 SPIS TREŚCI 1. OGÓLNE INFORMACJE...6 1.1. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 SPIS TREŚCI SPIS WYKRESÓW... 5 SPIS TABEL... 8 SPIS RYCIN... 10 SPIS ZAŁĄCZNIKÓW... 12 WYKAZ SKRÓTÓW... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Załącznik Do Uchwały Nr 34 / 09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 z dnia 10 września 2009 roku Sprawozdanie okresowe z realizacji Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, Zielona Góra OGŁASZA KONKURS Załącznik nr 1 do Uchwały nr.. Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia.. 2017 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego

Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego Priorytet II. Stymulowanie wzrostu inwestycji Beneficjenci: Mikroprzedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Spółki prawa handlowego, Jednostki samorządu terytorialnego oraz związki, porozumienia

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS. Nr RPLB IP K01/16

OGŁASZA KONKURS. Nr RPLB IP K01/16 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 189/2569/17 Zarządu Województwa Lubuskiego z dnia 31 maja 2017 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO z siedzibą w Zielonej Górze ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra jako Instytucja

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata podsumowanie Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 - podsumowanie Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Rozwoju Regionalnego Marzec 2017 r. RPO WSL 2007-2013 alokacja w podziale

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 2013

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 2013 wersja 7.14 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego Poznań, październik 2015 r. OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe RPO alokacje

Osie priorytetowe RPO alokacje Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013 Marek Kowalski Z-ca Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek ZIT (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) jako Instytucja Pośrednicząca RPO WO

Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek ZIT (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) jako Instytucja Pośrednicząca RPO WO Stowarzyszenie Aglomeracja Opolska - Związek ZIT (Związek Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych) jako Instytucja Pośrednicząca RPO WO 2014-2020 System instytucjonalny realizacji RPO WO 2014-2020 Instytucja

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

U C H WA Ł A N R... R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... r.

U C H WA Ł A N R... R A D Y M I N I S T R Ó W. z dnia... r. U C H WA Ł A N R... projekt z dnia. 2014 r. R A D Y M I N I S T R Ó W z dnia... r. zmieniająca uchwałę w sprawie zakresu i warunków dofinansowania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za rok 2012

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 za rok 2012 212 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 za rok 212 1 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

Ogółem EFRR ,00. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 1972/2016 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 24 listopada 2016 r. pn. Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych RPOWŚ 2014-2020 Działanie 4.2 Gospodarka odpadami 1. Numer

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 2013

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 2013 wersja 6.1 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego Poznań, styczeń 2013 r. OPRACOWANIE: Urząd

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r.

Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. Uchwała Nr 18/09 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie rekomendowania Instytucji Zarządzającej RPOWP wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB.

Tabela Działania RPO WL wpisujące się w Priorytety SUE RMB. Informacje dotyczące realizacji Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 2013. Wstęp Działania realizowane

Bardziej szczegółowo

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany

JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany JEREMIE 2007-2013 Efekty i plany Głęboczek, maj 2015 Projekty dotyczące wsparcia sektora MŚP realizowane przez BGK w roli Menadżera Funduszu Powierniczego Data zawarcia umowy Wkład do Projektu Województwo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK)

KRYTERIA OCENY POSREDNIKÓW FINANSOWYCH KRYTERIA WYBORU (POŻYCZKA-BANK) konkurs 1/JEREMIE/RPOWK-P/2012 Załącznik nr 1 do trybu składania wniosków o wsparcie finansowe dla Wnioskodawców ze środków Funduszu Powierniczego JEREMIE utworzonego w ramach działania 5.1. Rozwój Instytucji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Zmiany w dokumentach i wytycznych związanych z wdrażaniem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konferencja informacyjna współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego

Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 2014 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Załącznik nr I do Sprawozdania rocznego z realizacji RPO WL za 214 r. Tabela 1. Postęp fizyczny programu operacyjnego Kod wskaźnika core indicator 2 Wskaźniki mężczyźni** Jednost ka Rok 27 28 29 ^21 211

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów

Na str. 20 w poz. 14 Przykładowe rodzaje projektów Załącznik nr 1 do Uchwały Nr CXVIII/2289/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26 czerwca 2012 r. WYKAZ ZMIAN W SZCZEGÓŁOWYM OPISIE OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu

Fundusze unijne w ochronie środowiska. Podsekretarz Stanu Fundusze unijne w ochronie środowiska dotychczasowe Januszdoświadczenia Mikuła Podsekretarz Stanu Wieliczka, 1 grudnia 2008 Finansowanie polityki spójności Instrument pomocy przedakcesyjnej ISPA (2000

Bardziej szczegółowo

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych

Środki RPO WK-P na lata jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Środki RPO WK-P na lata 2014-2020 jako instrument realizacji procesów rewitalizacyjnych Toruń, luty 2016 r. Definicja Rewitalizacja

Bardziej szczegółowo

Czym jest Inicjatywa JEREMIE

Czym jest Inicjatywa JEREMIE Czym jest Inicjatywa JEREMIE W Wielkopolsce Inicjatywa JEREMIE realizowana jest w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów

Bardziej szczegółowo

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r.

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. Główne założenia i komplementarność Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Łódź, 27 maja 2015 r. RPO WŁ na lata 2014-2020 Konstrukcja RPO WŁ 2014-2020: LP. WOJEWÓDZTWO

Bardziej szczegółowo

2. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem

2. Przegląd realizacji programu operacyjnego w okresie objętym sprawozdaniem (po uwzględnieniu opinii MRR) Załącznik do Uchwały Nr 43/08 KM MRPO z dnia 25 czerwca 2008 roku Sprawozdanie roczne z wdrażania Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Kryteria zatwierdzone na posiedzeniu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej

Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Wzór informacji z realizacji komponentu pomocy technicznej Nazwa programu Dane aktualne na dzień* DD/MM/RR Data i miejsce sporządzenia DD/MM/RR Instytucja sporządzająca informację kwartalną w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ

SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ Lokalna Strategia Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Gminy Powiatu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Sprawozdanie roczne z wdrażania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 27-213 213 Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 27-213 2 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 221 22686 Poz. 3827, 3828, 3829

Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego Nr 221 22686 Poz. 3827, 3828, 3829 Województwa Wielkopolskiego Nr 221 22686 Poz. 3827, 3828, 3829 wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie dowodów, a także zawierać wniosek o uchylenie albo o

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO

MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO MONITOROWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO Rozwój Polski Wschodniej ROLA KOMITETU MONITORUJĄCEGO 1 PLAN PREZENTACJI 1. Monitoring definicja i rodzaje 2. System sprawozdawczości - jako narzędzie monitoringu 3.

Bardziej szczegółowo