Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek"

Transkrypt

1 Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014

2 Zintegrowane systemy wytwarzania

3 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja bezpłatna

4 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zintegrowane systemy wytwarzania Zbigniew Nasalski, Krystyna Romaniuk, Anna Wichowska, Katarzyna Chrobocińska, Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014

5 Wydawca: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j. Zespół autorów Zbigniew Nasalski Krystyna Romaniuk Anna Wichowska Katarzyna Chrobocińska Grzegorz Szczubełek Recenzent dr hab. Lech. Nieżurawski, profesor nadzwyczajny Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013 Projekt okładki: Magdalena Sakwa Łamanie tekstów: Joanna Podgórska Skład, druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j. ul. Brzeska 4, Włocławek tel , ISBN

6 Spis treści Wstęp... 7 Z. Nasalski 1. Zintegrowane systemy wytwarzania i ich elementy Definicja, przesłanki i zakres integrowania systemów wytwórczych Uwarunkowania integracji i elementy integrujące systemy wytwórcze K. Chrobocińska 2. Charakterystyka funkcjonowania systemu produkcyjnego System a podejście systemowe System produkcyjny Istota procesu produkcyjnego, wytwórczego i technologicznego Klasyfikacje procesu wytwórczego A. Wichowska 3. Elastyczne systemy produkcyjne (ESP) Pojęcie i cechy elastycznych systemów produkcyjnych Podstawowe typy i elementy elastycznych systemów produkcyjnych Ekonomiczne aspekty elastycznych systemów produkcyjnych Wdrażanie, funkcjonowanie i zarządzanie elastycznym systemem produkcyjnym Przyszłość elastycznych systemów produkcyjnych G. Szczubełek 4. Nowoczesne metody sterowania procesem produkcji Planowanie potrzeb materiałowych MRP I Planowanie zasobów produkcyjnych MRP II Planowanie zasobów przedsiębiorstwa MRP III/ERP Technologia optymalizacji produkcji OPT System Just-in-Time K. Romaniuk 5. Harmonogramownie produkcji Istota i charakterystyka harmonogramów Rodzaje harmonogramów Modele harmonogramowania

7 A. Wichowska 6. Integracja sprzedaży, zapotrzebowania materiałowego, wykorzystania zasobów produkcyjnych Pojęcie i rodzaje integracji zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży Czynniki, atrybuty i podstawowe procesy w integracji zaopatrzenia materiałowego, wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz sprzedaży Partnerstwo w zintegrowanym łańcuchu dostaw etapy i zasady współdziałania przedsiębiorsw Korzyści i bariery integracji zapotrzebowania materiałowego, wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz sprzedaży G. Szczubełek 7. Optymalizacja wielkości partii produkcyjnej Ogólna charakterystyka zagadnienia partiowania Metody określania wielkości partii G. Szczubełek 8. Komputeroowo zintegrowane systemy wytwórcze CIM Istota filozofii komputerowo zintegrowanego wytwarzania Modele CIM Z. Nasalski 9. Lean Manufacturing Definicja i podstawy Lean Manufacturing Narzędzia Lean Manufacturing

8 Wstęp Skrypt stanowi materiał pomocniczy do zajęć wykładowych i ćwiczeniowych z zakresu zintegrowanych systemów wytwarzania. Dynamiczne zmiany zachodzące na rynku w ostatnich latach sprawiają, że przedsiębiorstwa coraz więcej uwagi poświęcają instrumentom zarządzania i wytwarzania, umożliwiającym szybką i elastyczną realizację procesów produkcyjnych. Gwarancją sukcesu, tzn. uzyskania oczekiwanej efektywności procesów wytwórczych, jest odpowiedni system integrujący różne obszary działalności przedsiębiorstwa i wpierający podejmowanie decyzji. Opracowanie stanowi próbę kompleksowego ujęcia najważniejszych elementów zintegrowanego systemu wytwarzania. Wykorzystano zasoby literatury traktujące zarówno o teorii, jak i praktyce działań integracyjnych, sferę projektowania, zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji. Po każdym rozdziale przedstawiono literaturę, która może stanowić rozszerzenie i uszczegółowienie zagadnień opisanych w opracowaniu. Podręcznik składa się z dziewięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono charakterystykę zintegrowanych systemów zarządzania oraz ich głównych elementów. Rozdział drugi traktuje proces produkcyjny w ujęciu systemowym, natomiast w rozdziale trzecim omówiono nowoczesne systemy produkcyjne. W rozdziałach czwartym i piątym zaprezentowano podstawowe zintegrowane systemy planowania i kontroli przebiegu procesów wytwarzania. Rozdział siódmy poświęcono problematyce optymalizacji wielkości partii produkcyjnej, zaś w rozdziale ósmym scharakteryzowano komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania. Opracowanie kończy się obszernym opisem Lean Manufacturing. Autorzy podręcznika mają świadomość, że przedstawiony tu zakres tematyczny nie wyczerpuje zasobów wiedzy z dziedziny integracji systemów wytwarzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jej poszerzenie jest możliwe poprzez samodzielne studiowanie przedmiotowej literatury. Autorzy 7

9 Niniejsza publikacja została przygotowana i wydana w ramach projektu pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Prezentowane opracowanie zostało przygotowane w celu realizacji zajęć na nowym kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność Zarządzanie innowacjami, utworzonym w ramach ww. projektu na Wydziale Nauk Ekonomicznych

10 1. Zintegrowane systemy wytwarzania i ich elementy 1.1. Definicja, przesłanki i zakres integrowania systemów wytwórczych Zintegrowane systemy wytwarzania to zorganizowane układy wzajemnie powiązanych czynników produkcji wspomagane z wykorzystaniem integratorów (najczęściej systemów komputerowych) w celu uzyskania produkcji o optymalnej jakości, dostosowanej do wymogów rynkowych, realizowanej przy optymalnym wykorzystaniu zasobów produkcyjnych. Integracja w celu uzyskania większej wartości dodanej i unikania niedopasowania do oczekiwań odbiorców jest determinowana przede wszystkim złożonością współczesnych procesów produkcyjnych i produktów. Proces produkcyjny w ujęciu organizacyjnym to zespół uporządkowanych, powiązanych ze sobą kolejnych procesów pracy i procesów naturalnych potrzebnych do wykonania wyrobu. Podstawową częścią procesu produkcyjnego jest proces technologiczny, który obejmuje cykl działań, w trakcie których następuje zmiana właściwości przetwarzanych materiałów. Ogólne cechy procesu wytwórczego, które uzasadniają integracje różnych jego części, to m.in.: celowość proces produkcyjny musi być zaprojektowany i zorganizowany dla realizacji określonego celu pojedynczego lub grupy celów, przy czym te cele mogą się zmieniać, dynamika proces produkcyjny przebiega w warunkach zmienności charakterystyk ilościowych i jakościowych, zasileń materialnych, energetycznych i informacyjnych, co świadczy o dynamicznym charakterze warunków jego funkcjonowania, ekonomiczność proces produkcyjny powinien przebiegać przy maksymalizacji efektu produkcyjnego w warunkach limitowanych zasileń w czynniki produkcji lub przy założeniu uzyskania określonego użytecznego efektu produkcyjnego w warunkach minimalizacji zasileń w czynniki produkcji (zasada gospodarności) (Durlik 1995; Szymonik 2012). Rozpatrując organizację poszczególnych procesów produkcyjnych, trzeba pamiętać również o koordynacji ich przebiegu w nawiązaniu do innych, które mają z nimi jakikolwiek związek. Procesy mogą być zróżnicowane pod względem liczby operacji oraz wzajemnych relacji między nimi. Podstawą sprawnego 9

11 zarządzania jest identyfikacja wszystkich procesów (od dostaw surowców, półproduktów i usług od dostaw ców przez procesy technologiczne oraz wszystkie inne czynności, które tworzą wartość i zapewniają sprawność działania). Właściwy układ procesów gwarantuje spraw ne zarządzanie produkcją i kreowanie wartości poprzez wytwa rzanie produktów i świadczenie usług zaspokajających potrzeby i wymagania odbiorców w sposób racjonalny. Przykład struktury procesów i ich relacji przedstawiono na rysunku 1.1. Rys Model struktury procesu z relacjami Źródło: Kalinowski, Grabowik Różne funkcje przedsiębiorstwa realizowane są z wykorzystaniem odpowiednio dobranych procesów. Dodatkowo należy uwzględniać coraz intensywniejsze relacje każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego z otoczeniem. Szczegółowa integracja tych wszystkich elementów działalności przedsiębiorstwa, przy wielości i rosnącej szczegółowości wykorzystywanych w nich informacji, staje się niezbędna. Przykład modelowego ujęcia przedsiębiorstwa produkcyjnego model zadaniowy przedstawiono (za Senczyną) na rysunku 1.2. Ze złożonością funkcjonowania zintegrowanych części składowych przedsiębiorstwa produkcyjnego wiąże się konieczność zapewnienia sprawności systemu decyzyjnego, który powinien zapewnić osiąganie zakładanych celów przedsiębiorstwa. Proces decyzyjny jest podstawą sprawnej integracji procesów wytwórczych realizowanych nawet w najprostszej postaci. W sytuacji kiedy nie można wykorzystywać bardziej złożonych systemów informatycznych, integrację na podstawowym poziomie można w pewnym zakresie zapewnić, zachowując sprawność i skuteczność procesów podejmowania decyzji. 10

12 Każda decyzja wiąże się selekcją alternatyw. Wielość rozwiązań pozwala rozpatrywać problem w wielu różnych układach. Zbadanie wariantów decyzji wymaga dostępu do informacji oraz ich odpowiedniej klasyfikacji. Współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne w coraz większym stopniu wykazują zwiększone zapotrzebowanie na informacje. Źródła informacji określane są jako wtórne i pierwotne. Wtórne to takie, które zawierają informacje już zebrane i uporządkowane. Zalicza się do nich zarówno źródła wewnętrzne przedsiębiorstwa (proces technologiczny, koszty, ceny, sprzedaż, wyniki finansowe), jak i zewnętrzne (opracowania naukowe, statystyczne, bankowe, medialne). Źródła pierwotne obejmują dane zebrane w procesie prowadzonym z wykorzystaniem eksperymentu (laboratoryjne, terenowe) lub nieeksperymentalne (jakościowe, ilościowe). Współczesne systemy decyzyjne w coraz większym stopniu funkcjonują w oparciu o procesy informatyczne. Przedsiębiorstwo produkcyjne musi być przygotowane na różne wahania m.in. cen, kursów, norm i przepisów prawnych. Takie postępowanie wymaga stosowania w praktyce np. planowania wielowariantowego (Nasalski 2006). Otoczenie Raporty ekonomiczne Właściciele Elementy zadaniowego modelu przedsiębiorstwa Zarządzanie Warstwa zarządzania i planowania sprzedaży i produkcji Analiza ekonomiczna Informacja kierownictwa Planowanie sprzedaży Kierunek przepływu dokumentów, raportów. Planowanie produkcji Warstwa składowania danych i obliczania wskaźników ekonomicznych Uwarunkowania ekonomiczne działalności Finansowo - księgowy Analiza kosztów, inwestycji, środków trwałych Harmonogramy produkcji i zapotrzebowania zasobów Ustawodawca, Banki, Giełda Warstwa obiegu dokumentów sprzedaży i produkcji Dokumenty tranzakcji towarowych Obsługa sprzedaży, zakupu Kontrachenci Stan zasobów Sterowanie Zasoby, towary Gospodarka magazynowa Kierunek przepływu dyspozycji, (sterowań). Stan zasobów Proces przemysłowy Decyzje Nadzór realizacji produkcji, karty pracy Wyniki Rys Model systemu informacyjnego przedsiębiorstwa w ujęciu dziedzinowym Źródło: Senczyna

13 Jednym z najważniejszych elementów wymagających szczegółowej integracji wielu czynników i procesów jest współczesny produkt. Możliwe obszary kształtowania produktu w procesie wytwórczym obejmują m.in.: właściwości funkcjonalne, właściwości eksploatacyjne, właściwości ergonomiczne, właściwości dystrybucyjne, właściwości estetyczne, właściwości dostaw i planowania, właściwości prawne, właściwości wytwórcze, właściwości ekonomiczne, właściwości konstrukcyjne, właściwości likwidacyjne (Pająk 2006). Wielość właściwości i złożoność współczesnych produktów wymuszają precyzyjne działania technologiczne ściśle zintegrowane z wieloma innymi procesami. Tendencje rynkowe obejmują m.in. masową kastomizację, determinującą wytwarzanie produktów na potrzeby relatywnie dużego rynku z uwzględnieniem specyficznych potrzeb indywidualnego klienta. Warunek racjonalności takiego działania to zachowanie poziomu kosztów produktu na poziomie zbliżonym do produkcji masowej. Oferowanie niewielkiego asortymentu produktów nie może być konkurencyjne w zderzeniu z szerokim zestawem u innych producentów. Aby zatem zapewnić niskie koszty produkcji i atrakcyjną rynkowo ofertę wyrobów, konieczne jest optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych. Tradycyjne narzędzia zarządzania odnoszące się często osobno do różnych sfer zarządzania produkcją nie są w stanie zapewnić tak postawionego celu. Kolejnymi z ważnych działań wymagających integracji są procesy logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Ma to swoje uzasadnienie w złożoności tych procesów oraz w ich istotnym wpływie na sprawność pozostałych działań przedsiębiorstwa. Funkcjonalny podział systemu logistycznego przedsiębiorstwa przedstawiono na rysunku 1.3. We współczesnej logistyce należy rozróżnić konieczność integracji wewnętrznej, ale również zewnętrznej. Integracja zewnętrzna występuje zarówno na etapie poprzedzającym proces wytwórczy w łańcuchu dostaw (m.in. zaopatrzenie), ale też na etapie dystrybucji wyrobów w relacjach z nabywcami (rys. 1.4). 12

14 Rys Funkcjonalny podział systemu logistycznego Źródło: Abt Rys Kierunki integracji wykorzystanie logistyki w procesie łączenia działań przedsiębiorstwa produkcyjnego Źródło: Hadaś

15 W różnych sferach aktywności logistycznej przedsiębiorstw produkcyjnych również dotychczas dostrzegalne były działania zorientowane na integrację. Nawiązywały do tego m.in. zasady logistyki: orientacja na integrację akcentująca m.in. integrację przepływów materiału i informacji, integrację podstawowych funkcji logistycznych, redukcję organizacyjnych sfer nieokreśloności, unikanie organizacji sprzecznej z przepływami, dążenie do całościowej odpowiedzialności za realizowane procesy, orientacja na przepływy postulująca sterowanie na podstawie zasady ciągłości, decentralizację funkcji sterowania i centralizację funkcji strategicznych, konieczność synchronizacji procesów logistycznych, zapewnienie sprawności przepływu informacji. Współcześnie należy te działania uszczegółowić i usprawnić. Następnym ważnym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, istotnym w kontekście uzasadnienia integracji, są procesy finansowe i ich wykorzystanie jako podstawowego narzędzia opisywania i oceny zjawisk gospodarczych. Syntetyczne ujęcie tych procesów i relacji różnych kategorii finansowych przedstawiono na rysunku 1.5. Model Du Ponta to narzędzie ułatwiające ocenę powiązanych (zintegrowanych) działań biznesowych. Przedstawia on zależności przyczynowo-skutkowe zachodzących zmian opisane językiem mierników i wskaźników finansowych. Może być wykorzystywany do oceny i planowania działań, przede wszystkim z zakresu zarządzania aktywami i pasywami, zarządzania sprzedażą oraz wydatkami przedsiębiorstwa. W kontekście wykorzystania w integracji procesów produkcyjnych należy wskazać podstawowe zalety modelu Du Ponta, do których można zaliczyć przede wszystkim: wyraźne ujęcie znaczenia sprzedaży w kontekście efektywności zainwestowanego kapitału, wskazywanie znaczenia rotacji jako sposobu oddziaływania na poziom zysku, wskazywanie możliwości sterowania marżą zysku oraz rotacją (szybsza rotacja może rekompensować mniejszą marżę i na odwrót), akcentowanie ewentualnych słabości przedsiębiorstwa w powyższych kwestiach (Kowalczyk 1998; Nasalski 2006). 14

16 Rentowność aktywów Rentowność : (1 - kapitałów własnych Struktura kapitału Rys Modelu Du Ponta Źródło: Kowalczyk Z / S x S / A Zadłużenie (D) : Aktywa ogółem (A) Zysk (Z) : Sprzedaż netto (S) Sprzedaż netto : Aktywa ogółem - Marża brutto Sprzedaż netto - Koszty bezpośred Koszty pośrednie = Środki trwałe + Środki obrotowe Sprzedaż brutto - Zmniejszenie przychodów = Materiały Ogólne koszty produkcji + Gotówka + Należności + Zapasy Wielkość sprzedaży x Ceny + Płace + Inne koszty bezpośred Koszty administra cyjne + Koszty sprzedaży 15

17 Najważniejsze w kontekście sprawności działania przedsiębiorstwa produkcyjnego są sfery produkcji, logistyki, finansów. Ale żeby maksymalnie wykorzystać korzyści wynikające z integracji, należy objąć nią maksymalnie wiele elementów przedsiębiorstwa. W celu zobrazowania złożoności strukturalnej i funkcjonalnej podmiotu produkcyjnego przedstawiono (za Rogut i Rzetelską) (tabela 1.1) przykładową koncepcję przedsiębiorstwa (Nasalski 2006). Tabela 1.1. Treść ogólnej koncepcji przedsiębiorstwa Cele Środki Sposoby realizacji (procedury) Ogólna koncepcja przedsiębiorstwa Działalność gospodarcza Finanse Zachowania społeczne Produkt Płynność Ochrona środowiska rodzaj i jakość produktu rezerwa płynności Świadczenia na rzecz płynność wskaźniki innych sfer życia spo- wielkość produkcji dochód/zysk łecznego asortyment czysty zysk (Współ)pracownicy Rynek przepływy gotówkowe jakość pracy rynki zbytu (cash flow) zarządzanie zasobami udział w rynku Rentowność kapitału ludzkimi wielkość obrotów Rentowność sprzedaży Stosunek nakłady/ wyniki Zatrudnienie wielkość zatrudnienia kwalifikacje Środki produkcji tereny i budynki maszyny, wyposażenie, narzędzia surowce, materiały zaopatrzeniowe, energia Organizacja pracy organizacja sprzedaży i dystrybucji Prace badawcze i rozwojowe własne prace badawcze i rozwojowe zakup/sprzedaż licencji (patentów) Wielkość kapitału kapitał całkowity Struktura kapitału udział kapitału własnego i rezerw kapitał obcy i jego pochodzenie Płatności plan przepływów środków pieniężnych kontrola płynności finansowej Analiza zysku Środki na realizację celów społecznych finanse zatrudnienie materiały i narzędzia Zarządzanie personelem systemy motywacyjne Normy wobec otoczenia zewnętrznego procedury postępowania wobec grup społecznych (politycznych, instytucji publicznych) 16

18 c.d. tab Pozyskiwanie pracowników i środków materialnych nabór i dobór pracowników szkolenie i doskonalenie pracowników inwestycje w środki trwałe zaopatrzenie materiałowe gospodarka magazynowa Systemy produkcyjne produkcja seryjna/ jednostkowa samodzielna działalność produkcyjna/wykorzystanie obcych usług produkcyjnych Sprzedaż marketing mix system finansowo- -księgowy procedury wyceny Analiza wykorzystania zysku procedury wypłat z zysku samofinansowanie Analiza efektywności rachunek inwestycyjny kontrola efektywności Sposób finansowania pozyskiwanie kapitału kontrola wykorzystania kapitału Normy postępowania wobec pracowników planowanie i zarządzanie personelem Źródło: Rogut, Rzetelska Uwarunkowania integracji i elementy integrujące systemy wytwórcze Powyżej w zarysie przedstawiono kilka najważniejszych przesłanek skłaniających do integrowania procesów wytwórczych oraz integrowania ich z innymi systemami wewnątrz przedsiębiorstwa a także z jego otoczeniem. Kolejny ważny problem to sposób integracji. Integracja systemów może odbywać się przez: pochłonięcie jednego lub kilku systemów przez inny system, nazywany systemem integrującym, połączenie się dwóch lub więcej systemów na zasadzie równorzędności (jeden z systemów może być uznany jako integrujący), połączenie się dwóch lub więcej systemów, narzucone przez system względem nich zewnętrzny, nazywany systemem integrującym (Brzeziński 2007; Domański 2013). 17

19 Wyróżnia się różne rodzaje integracji, m.in.: czasową lub trwałą, słabą lub silną, zdeterminowaną lub przypadkową (Konieczny 1983; Domański 2013). Jednym z wyników integracji systemów jest ich przynależność do wspólnego zintegrowanego systemu. Po zintegrowaniu poszczególne systemy są zobowiązane prowadzić wspólną praktykę z pozostałymi systemami. Sytuacja taka jest dla każdego systemu źródłem przychodów i kosztów integracyjnych. Aby integrację uznać za efektywną, systemy zintegrowane powinny działać skutecznie, być bardziej niezawodne, powinny mieć większe możliwości działania oraz mniejsze odpady systemowe. Osiągnięcie takiego stanu jest możliwe, kiedy rozpatrywane systemy mają odpowiednią podatność integracyjną, która charakteryzuje ich sytuację względem bliższego otoczenia systemowego. Poszczególne systemy można integrować tylko z systemami należącymi do ich otoczenia systemowego. Przewidywanie poziomu efektywności integracji z otoczeniem bliższym jest łatwiejsze, gdyż jest ono najczęściej stałe dla danego systemu. Integracja może przynosić również skutki negatywne m.in. w przypadku, gdy zbyt dużo nakładów należy przeznaczać na utrzymanie więzi integracyjnych. W takich sytuacjach korzyści integracyjne są znikome i mogą determinować ograniczenie lub rozpad integracji (Brzeziński 2007; Domański 2013). W tym kontekście wyróżnia się dwa podstawowe prawa integracji systemów: integrować można tylko systemy bezpośrednio zależne od siebie, integrować można tylko systemy zainteresowane współdziałaniem (Konieczny 1983; Domański 2013). W niektórych przypadkach integracja systemów staje się możliwa po uzyskaniu odpowiedniego rozwoju systemów integrowanych, po uzyskaniu przez nie odpowiedniej dynamiki potrzeb i możliwości. W celu podtrzymania dodatniego trendu tej dynamiki przejawiają większą podatność integracyjną. Integrowanie systemów jest zatem jedną ze strategii postępu systemów (Domański 2013). Szanse sprawnego wdrożenia działań integrujących procesy wytwórcze zależą od wielu czynników. Do najważniejszych zaliczane są determinanty, które generalnie kształtują organizację produkcji i logistyki w przedsiębiorstwach: rodzaj branży i specyfika produktów, wielkość przedsiębiorstwa, liczba zakładów i magazynów, kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, istniejące, dotychczasowe struktury organizacyjne w przedsiębiorstwie, struktura systemu produkcyjnego i procesu technologicznego, istotność i dynamika warunków otoczenia, zakres i stopień jednorodności programu działania przedsiębiorstwa, stopień znajomości założeń i istoty integracji procesów w przedsiębiorstwie, struktura systemu dystrybucji i magazynowania, 18

20 zakres i rozmiar kosztów produkcji i logistyki, wielkość i struktura łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa, liczba decyzji produkcyjnych i logistycznych, ilość i jakość posiadanych informacji (systemów informacyjnych), intensywność przepływu strumieni materiałowych i produkcyjnych, poziom informatyzacji przedsiębiorstwa (Pietroń 2006; Banaszak i in. 2011). Współcześnie procesy integracyjne najskuteczniej realizowane są z wykorzystaniem technik komputerowych. System informatyczny zarządzania to system informacyjny, służący do wspomagania procesu zarządzania organizacją gospodarczą, realizowany za pomocą środków komputerowych (informatycznych) (Lech 2003; Banaszak i in. 2011). Do kluczowych systemów integrujących procesy wytwórcze w ostatnich latach należy zaliczyć: System MRP (Material Requirements Planning) umożliwia planowanie potrzeb materiałowych na podstawie danych o strukturze wyrobu, informacji o stanach magazynowych, stanu zamówień w toku i planu produkcji, umożliwia kontrolę rodzajów, ilości i terminów produkcji, a także sterowanie zapasami i ich uzupełnieniem; System MRP II (Manufacturing Resource Planning) pozwala na planowanie zasobów produkcyjnych, obejmuje sterowanie zasobami i produktami przedsiębiorstwa oraz zarządzanie działalnością firmy także w aspekcie finansowym, uzupełnione o moduły planowania sprzedaży, zarządzania kadrami, stanowiskami roboczymi, gotówką itp. umożliwia planowanie działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego i dystrybucyjnego (handlowego); System ERP (Enterprise Resource Planning) jest systemem obejmującym całość procesów produkcji i dystrybucji, integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji, pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu; System ERP II otwarty na zewnętrzne połączenia za pośrednictwem Internetu, współpracujący z systemami innych przedsiębiorstw (np. dostawców) B2B, posiada funkcjonalność SCM (elektroniczna wymiana dokumentów w obrębie łańcucha dostaw), posiada rozwinięcie funkcji ERP/MRP II, takich jak planowanie produkcji, zarządzanie logistyką, zapasami magazynowymi itp. o możliwości elektronicznej wymiany ofert, zamówień, faktur itp., 19

21 uwzględnia domeny oraz rozszerzenie obszaru działania ERP II na sektory nieprodukcyjne (np. usługi) (Encyklopedia 2014). Dodatkowo można nadmienić, że funkcjonuje wiele innych systemów wspomagających systemy zarządzania o ukierunkowanym zakresie np.: B2B (Business to Business) określenie transakcji pomiędzy firmami i instytucjami (partnerami, dostawcami, dystrybutorami, punktami sprzedaży, punktami usługowymi itp.) przy wykorzystaniu środków elektronicznych do zawierania transakcji; B2E (Business to Employee) są najczęściej witrynami firmowymi, które są dostępne dla wszystkich pracowników danego przedsiębiorstwa (dostarczanie informacji pracownikom często oddalonym od centrali); B2C (Business to Consumer) nazwa relacji występujących pomiędzy firmą a klientem końcowym, często realizowanych za pomocą internetu. W celu integracji procesów można wykorzystywać również kompleksowe metody stanowiące elementy systemów produkcyjnych sprawdzonych w poszczególnych firmach (np. system produkcyjny toyoty oparty został na Lean Manufacturingu i przepływie jednej sztuki, systemach kaizen i kanban). Szczegółowo systemy integrujące procesy wytwórcze zostaną omówione w dalszej części opracowania. W tym miejscu dla przykładu wymienione zostaną elementy (moduły funkcjonalne) systemu ERP: marketing i sprzedaż, usługi u klienta, projektowanie i rozwój produktów, sterowanie produkcją i zapasami, zakupy, dystrybucja, zarządzanie urządzeniami i obiektami przemysłowymi, projektowanie i rozwój procesów, wytwarzanie, jakość, zasoby ludzkie, finanse i księgowość, systemy informacyjne itp. Wiele korzyści z integracji systemów wytwarzania zostało już wcześniej wymienionych. Porządkując te kwestie, można wskazać syntetycznie, że zintegrowane systemy zarządzania przyczyniają się m.in. do: bardziej harmonijnego i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa, minimalizacji i optymalizacji kosztów związanych z wdrożeniem i utrzymywaniem systemu możliwość jednoczesnego procesu certyfikacji i sprawowania nadzoru nad systemem, a tym samym wzrost zysków i rentowności firmy, 20

22 lepszej organizacji pracy, jednoznacznego określenia zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników oraz ich gotowości do spełniania wymagań klienta, uporządkowania i eliminacji dublujących się działań we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa oraz zmniejszenia niezgodności wewnętrznych, efektywnego gospodarowania posiadanymi zasobami, ujednolicenia i zmniejszenia ilości dokumentacji powiązania ze sobą w sposób przejrzysty i logiczny procedur, jak i procesów odnoszących się do różnych systemów, zwiększenia elastyczności we wprowadzaniu zmian, usprawnienia zarządzania oraz działań i stworzenia podstawy do ewentualnego wprowadzenia w przedsiębiorstwie idei TQM, ułatwienia w spełnianiu wymogów prawnych i zapewnienia szybkiego dostosowania uregulowań wewnętrznych do zmian zachodzących w obowiązującym systemie prawnym, wzmacniania pozycji firmy na rynku, zwłaszcza rynku Unii Europejskiej, pozytywnego kształtowania wizerunku firmy w oczach klientów, kontrahentów oraz społeczeństwa, czy jednostek nadzorujących ze strony państwa, wzrostu prestiżu oraz zaufania do firmy (Zintegrowany 2011). W każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym indywidualnie należy rozważyć argumenty dotyczące ewentualnego wyboru określonej formy systemu integrującego zarządzanie. Uwarunkowania tego działania podzielono (wg Pieklika) na grupy czynników najczęściej stanowiących przyczyny sukcesów takich wdrożeń oraz najczęściej stanowiących przyczyny porażek. Przy wdrożeniu zintegrowanego systemu klasy ERP najczęstsze przyczyny sukcesów to: Just in Time zredukowanie czasu realizacji do minimum, co przynosi istotne oszczędności związane z redukcją zapasów, zarządzanie przezbrojeniami minimalizacja czasów przezbrojeń wpływa na uwolnienie zdolności produkcyjnych, większą elastyczność produkcji, możliwość wykorzystania wąskich gardeł, rozliczenie kooperacji koordynacji podlegają materiały, półprodukty, ich konkretne partie, zewnętrzne gniazda produkcyjne, transport itp., znajomość stopnia realizacji zamówienia klienta usprawnienie to stanowi o poważnej przewadze konkurencyjnej, zmniejszenie poziomu produkcji w toku zmniejszenie poziomu produkcji w toku oznacza lepsze raportowanie produkcji, kontrolę ruchów materiałowych, bardziej precyzyjną informację o zużyciu materiałów, rejestrację odpadów użytkowych i nieużytkowych, ewidencję braków itp., zmniejszenie poziomu zapasów magazynowych i znajomość rzeczywistego zużycia surowców uwolnione pieniądze do obrotu, 21

23 harmonogramowanie produkcji precyzyjnej informacji na temat realizowanych zleceń produkcyjnych i operacji technologicznych w danym gnieździe, znajomość stopnia wykorzystania zasobów maszynowych w czasie rzeczywistym wymaga rejestracji postojów planowanych i nieplanowanych, raportowania produkcji, raportowania przezbrojeń, raportowania braków, kontroli jakości itp., znajomość obciążenia zasobów ludzkich zasoby ludzkie w przeciwieństwie do maszynowych są uzależnione od zdarzeń typu zwolnienie, chorobowe, urlopy, zastępstwa, wypadki itp., znajomość rzeczywistych kosztów wytworzenia wyrobów gotowych wymaga wdrożenia skomplikowanych modeli kosztowych i oddzielenia rachunkowości finansowej od zarządczej (Pieklik 2010). Przy wdrożeniu zintegrowanego systemu klasy ERP najczęstsze przyczyny porażek to: brak znajomości rzeczywistych kosztów wytworzenia wyrobów gotowych związane z kosztami dostarczenia tak precyzyjnej informacji, brak skrócenia czasu wytworzenia wyrobów gotowych, system nie dostarcza realnych informacji o zdolnościach produkcyjnych maszynowych i ludzkich brak precyzyjnych informacji, informacja po czasie, brak wskaźnika wykorzystania zasobów produkcyjnych jak zwiększyć wartość wskaźnika, jeśli nie ma bieżącej informacji o jego poziomie, błędny poziom zapasów materiałowych, nieskuteczne harmonogramowanie produkcji brak uwzględnienia czasów kolejkowania, oczekiwania, kolejki, czasów międzyoperacyjnych, kontroli jakości w opisie technologicznym, brak informacji o stanie realizacji zamówienia u klienta anonimowa produkcja bez powiązania ze zleceniem klienta, śledzenie partii zarządzanie partią przy odpowiednio skomplikowanym procesie produkcyjnym jest wyzwaniem przerastającym możliwości organizacyjne przedsiębiorstw, brak odzwierciedlenia poprawnych ruchów magazynowych na produkcji rozbieżność pomiędzy danymi w systemie a aktualnymi stanami magazynowymi i realizowanymi zleceniami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym, moduł produkcyjny jest wąskim gardłem przedsiębiorstwa przeładowany model biznesowy, implementacja starego modelu pracy w nowoczesnym oprogramowaniu, wiara właścicieli w skuteczność swoich metod, nieznajomość nowoczesnych metod zarządzania produkcją (Pieklik 2010). Przyszłość systemów produkcyjnych w znacznej części jest zależna od skuteczności w sferze integracji. Niektóre źródła wskazują na argumentację tej tezy następującymi tendencjami: 22

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Logistyka Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 3 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Międzyorganizacyjne relacje logistyczne

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny

Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Łańcuch dostaw Łańcuch logistyczny www.maciejczak.pl Łańcuch logistyczny a łańcuch dostaw Łańcuch dostaw w odróżnieniu od łańcucha logistycznego dotyczy integracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw.

Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Zarządzanie logistyką. Zarządzanie operacyjne łańcuchem dostaw. Opis Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów łańcuchów dostaw i pracowników integrujących zarządzanie rozproszonymi komórkami organizacyjnymi

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym

TEMAT: Pojęcie logistyki ,,Logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym TEMAT: Pojęcie logistyki,,logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej SZYMONIK http://www.gen-prof.pl/ Łódź 2015 1. Geneza i pojęcie logistyki Geneza

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski

Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw. Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski Logistyka i Zarządzanie Łańcuchem Dostaw Opracował: prof. zw dr hab. Jarosław Witkowski LOGISTKA (wg Council of Logistics Management) to proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawności i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja

Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Realizacja procesów logistycznych w przedsiębiorstwie - uwarunkowania, wyodrębnienie, organizacja i ich optymalizacja Cele szkolenia Założeniem treningu menedżerskiego jest: - zapoznanie uczestników z

Bardziej szczegółowo

Planowanie logistyczne

Planowanie logistyczne Planowanie logistyczne Opis Szkolenie porusza wszelkie aspekty planowania w sferze logistyki. Podział zagadnień dotyczących planowania logistycznego w głównej części szkolenia na obszary dystrybucji, produkcji

Bardziej szczegółowo

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH

5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH 5. WARUNKI REALIZACJI ZADAŃ LOGISTYCZNYCH Praktyka działania udowadnia, że funkcjonowanie organizacji w sektorze publicznym, jak i poza nim, oparte jest o jej zasoby. Logistyka organizacji wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie procesami i logistyką w przedsiębiorstwie Opis Projektowanie i ciągła optymalizacja przepływu produktu w łańcuchu dostaw oraz działań obsługowych i koniecznych zasobów, wymaga odwzorowania

Bardziej szczegółowo

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw Pytania z przedmiotu Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 1. Wymienić etapy rozwoju logistyki. 2. Podaj definicje logistyki. 3. Jakie wnioski wypływają z definicji określającej, co to jest logistyka?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie

Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Zarządzanie logistyką w przedsiębiorstwie Cele szkolenia Zasadniczym celem szkolenia jest rozpracowanie struktury organizacyjnej odpowiedzialnej za organizację procesów zaopatrzeniowo - dystrybucyjnych,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją

Zarządzanie Produkcją Zarządzanie Produkcją Dr Janusz Sasak janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Kontakt Katedra Zarządzania Publicznego UJ Mickiewicza 3 sala 21 czwartek 14:45 15:45 janusz.sasak sasak@uj.edu.pl Przedmiot i Zaliczenie

Bardziej szczegółowo

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015

Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa. prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn, proces magazynowy, gospodarka magazynowa prof. PŁ dr hab. inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Magazyn def. (I): Wyodrębnione pomieszczenie zamknięte (budynki), przestrzeń zadaszoną

Bardziej szczegółowo

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy

20-02-2008. Wprowadzenie. Procesy 4. Typowy obieg dokumentów w przedsiębiorstwie produkcyjnym Wprowadzenie Procesy Wprowadzenie czynniki wpływające na zakres funkcjonalny Główne czynniki wpływające na zakres funkcjonalny systemu ERP: rodzaj

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA I CONTROLLING. Autor: MIECZYSŁAW DOBIJA Wstęp Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość 1. Wartość ekonomiczna 1.1. Wartość ekonomiczna w aspekcie pomiaru 1.2. Różne postacie

Bardziej szczegółowo

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Projekt Badawczy Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa współfinansowany ze środków Unii Europejskiej FiM Consulting Sp. z o.o. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl Spis treści

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński

Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów. Dawid Doliński Zarządzanie Zapasami System informatyczny do monitorowania i planowania zapasów Dawid Doliński Dlaczego MonZa? Korzyści z wdrożenia» zmniejszenie wartości zapasów o 40 %*» podniesienie poziomu obsługi

Bardziej szczegółowo

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej.

SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. SigmaMRP zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie z branży metalowej. Wstęp SigmaMRP to nowość na polskim rynku, która jest już dostępna w ofercie firmy Stigo. Program MRP (ang. Material Requirements

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów

Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów Pojęcie kosztu, klasyfikacja kosztów według różnych kryteriów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów

Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów Pojęcie kosztu Klasyfikacja kosztów N I N I E J S Z A P R E Z E N T A C J A Z A W I E R A T R E Ś C I P O C H O D Z Ą C E Z N A S T Ę P U J Ą C Y C H Ź R Ó D E Ł 1) I. S O B A Ń S K A ( R E D. ), R A C

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Sterowanie CAP Planowanie PPC Sterowanie zleceniami Kosztorysowanie Projektowanie CAD/CAM CAD Klasyfikacja systemów Cax Y-CIM model Planowanie produkcji Konstruowanie

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne?

INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego są sobie potrzebne? POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-techniczna PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki INŻYNIERIA I MARKETING dlaczego

Bardziej szczegółowo

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją

Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Planowanie i organizacja produkcji Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności działań logistycznych

Ocena efektywności działań logistycznych Wydział Ekonomiczno-Rolniczy - SGGW Dr Mariusz Maciejczak LOGISTYKA Ocena efektywności działań logistycznych Opracowanie na podstawie: materiałów z konferencji Zarządzanie Dystrybucją i Magazynowaniem,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI

BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI BRONISŁAW SŁOWIŃSKI WPROWADZENIE DO LOGISTYKI Koszalin 2008 ISBN 978-83-7365-154-8 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Bronisław Słowiński Recenzja Zbigniew Banaszak Redakcja Alina Leszczyńska

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej

Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej Lista wskaźników rachunku kosztów i analizy finansowej FiM Consulting Sp. z o.o. Ul. Szymczaka 5, 01-227 Warszawa Tel.: +48 22 862 90 70 www.fim.pl 1 WPROWADZENIE DO LISTY WSKAŹNIKÓW 1. Wskaźniki - są

Bardziej szczegółowo

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Wydział Zarządzania Rachunkowość finansowa Prowadzący: mgr Z. Niesyn Referat: Czynniki kształtujące wynik finansowy. Autor: Barbara Standarska Warszawa 14.12.2011 Temat: Czynniki kształtujące wynik finansowy.

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman

Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym. Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Optymalizacja produkcji oraz lean w przemyśle wydobywczym Dr inż. Maria Rosienkiewicz Mgr inż. Joanna Helman Agenda 1. Oferta dla przemysłu 2. Oferta w ramach Lean Mining 3. Potencjalne korzyści 4. Kierunki

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.

Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją. prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof. Bilansowanie zasobów w zintegrowanych systemach zarządzania produkcją prof. PŁ dr inż. Andrzej Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2014/2015 Zagadnienia: 1. Zasoby przedsiębiorstwa 2. Bilansowanie zasobów wg

Bardziej szczegółowo

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach

Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Terminy szkolenia Koncepcja szczupłego zarządzania w magazynach Cele szkolenia Szkolenie dotyczy wzbogacenia praktycznej wiedzy w obszarze zarządzania magazynami oraz zapoznania uczestników z metodami

Bardziej szczegółowo

Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu

Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu Organizacja systemów produkcyjnych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Organizacja systemów produkcyjnych Kod przedmiotu 06.9-WZ-LogP-OSP-S16 Wydział Kierunek Wydział Ekonomii i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Biznes Plan

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Biznes Plan Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania w Lesznie Biznes Plan Leszno, wiosna 2011 roku Cel zajęć Ogólne zapoznanie z biznesplanem Zapoznanie z pojęciami związanymi z modelowaniem Pogłębienie znajomości

Bardziej szczegółowo

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy.

Istnieje możliwość prezentacji systemu informatycznego MonZa w siedzibie Państwa firmy. system informatyczny wspomagający monitorowanie i planowanie zapasów w przedsiębiorstwie System informatyczny MonZa do wspomagania decyzji managerskich w obszarze zarządzania zapasami jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/

Systemy ERP. dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Systemy ERP dr inż. Andrzej Macioł http://amber.zarz.agh.edu.pl/amaciol/ Źródło: Materiały promocyjne firmy BaaN Inventory Control Jako pierwsze pojawiły się systemy IC (Inventory Control) - systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści

Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji. Spis treści Księgarnia PWN: Kazimierz Szatkowski - Przygotowanie produkcji Spis treści Wstęp... 11 część I. Techniczne przygotowanie produkcji, jego rola i miejsce w przygotowaniu produkcji ROZDZIAŁ 1. Rola i miejsce

Bardziej szczegółowo

Prowadzący. Doc. dr inż. Jakub Szymon SZPON. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Prowadzący. Doc. dr inż. Jakub Szymon SZPON. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA studia podyplomowe dla czynnych zawodowo nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1

KARTA PRZEDMIOTU. Podstawy logistyki R.D1.1 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach TYTUŁ PREZENTACJI Podejście systemowe w zarządzaniu logistyką Zarządzanie łańcuchem dostaw w pionowo zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Podstawowe pojęcia i definicje

Plan wykładu. Podstawowe pojęcia i definicje Organizacja procesów biznesowych System produkcyjny dr hab. inż 1/1 Plan wykładu Proces produkcyjny System produkcyjny Klasyfikacja systemów produkcyjnych Typy, formy i odmiany organizacji produkcji Struktura

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy

Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Nowe trendy w zarządzaniu operacyjnym Przejście z zarządzania ręcznie sterowanego do efektywnie zarządzanej firmy Paweł Zemła Członek Zarządu Equity Investments S.A. Wprowadzenie Strategie nastawione na

Bardziej szczegółowo

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład

Gospodarka zapasami. Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012. Wykład Gospodarka zapasami Studia stacjonarne Semestr letni 2011/2012 Wykład 1 9.02.2012 Program wykładów: Przedmiot Gospodarka zapasami obejmuje następujące zagadnienia: Podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Studia stacjonarne I stopnia

Studia stacjonarne I stopnia Studia stacjonarne I stopnia Kierunek Logistyka sem. 1 Logistyka Ćwiczenia 2 Literatura Red. M. Fertsch: Logistyka produkcji Biblioteka Logistyka ILiM Poznań 2003 M. Fertsch: Podstawy zarządzania przepływem

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zalządcza

Rachunkowość zalządcza Mieczysław Dobija Rachunkowość zalządcza ~ Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1995 Spis treści Wstęp......................... 9 Rozdział I. Wartość ekonomiczna a rachunkowość. 13 1. Wartość ekonomiczna............

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wartość dodana podejścia procesowego

Wartość dodana podejścia procesowego Zarządzanie procesami dr Mariusz Maciejczak Wartość dodana podejścia procesowego www.maciejczak.pl Wartość dodana w ujęciu ekonomicznym Wartość dodana - przyrost wartości dóbr w wyniku określonego procesu

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA

Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA Zestaw zagadnień egzamin dyplomowy kierunek EKONOMIA 1. System źródeł prawa i wykładnia prawa. 2. Pojęcie państwa. Cechy państwa i jego formy. Demokracja. Państwo prawa. 3. Zdolność prawna i zdolność do

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW

KARTA PRZEDMIOTU. w języku polskim w języku angielskim USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu KARTA PRZEDMIOTU w języku polskim w języku angielskim E/LDG/LZP USYTUOWANIE PRZEDMIOTU W SYSTEMIE STUDIÓW Logistyka zaopatrzenia i Kierunek studiów Forma studiów Poziom

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania jakością

Systemy zarządzania jakością Systemy zarządzania jakością cechy, funkcje, etapy wdrażania systemu Prezentacja na spotkanie 3 System zarządzania jakością - czym jest a czym nie jest? System zarządzania jakością jest: zbiorem reguł,

Bardziej szczegółowo

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Misja Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Prowadzimy działalność naukowo-badawczą oraz kształcimy bazując na najnowszych osiągnięciach teorii i rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11

Spis treści: Wprowadzenie...9. Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 Spis treści: Wprowadzenie...9 Część pierwsza Rachunkowość podmiotów gospodarczych...11 1. Zarys historii rachunkowości oraz podstawy prawne jej prowadzenia w Polsce...11 1.1. Historia rachunkowości...11

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne

LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne LABORATORIUM 1 - zarządzanie operacyjne Konkurencja a procesy operacyjne W czasie nasilających się procesów globalizacyjnych akcent działań konkurencyjnych przesuwa się z obszaru generowania znakomitych

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego

Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Marek Michalski, Project manager, Galindia Sp. z o.o. B2B czyli o tym, o czym każdy słyszał, ale nie każdy wie, że to coś dla niego Plan prezentacji 1. Znaczenie pojęcia B2B 2. B2B - biznes pomiędzy firmami

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP

LOGISTYKA PRODUKCJI C3 TYTUŁ PREZENTACJI: LOGISTYKA PRODUKCJI OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP LOGISTYKA PRODUKCJI C3 PREZENTACJA PRZYKŁADOWYCH, PODSTAWOWYCH OBLICZEŃ ZWIĄZANYCH Z KONCEPCJĄ MRP 2 Logistyka materiałowa Logistyka zaopatrzenia Logistyka dystrybucji Magazyn Pośrednictwo Magazyn Surowce

Bardziej szczegółowo

Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów

Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju. Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów Nowości oraz trendy w obszarze BPM nurty i kierunki rozwoju Jarosław Żeliński analityk biznesowy, projektant systemów O mnie qod 1991 roku w branży IT i zarządzania jako analityk projektant rozwiązań qod

Bardziej szczegółowo

Sage ERP X3 dla produkcji

Sage ERP X3 dla produkcji Wstęp Sage ERP X3 jest systemem oferującym kompleksowe rozwiązania we wszystkich obszarach związanych z zarządzaniem produktem począwszy od fazy projektowania poprzez wycenę, planowanie, realizację, rozliczenie

Bardziej szczegółowo

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi

Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE. Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Specjalność PROCESY I PROJEKTY LOGISTYCZNE Prof. dr hab. Stanisław Nowosielski Katedra Zarządzania Procesami Gospodarczymi Procesy gospodarcze Projekty gospodarcze PiPL Logistyka Definicja procesu Proces

Bardziej szczegółowo

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna

Strategia globalna firmy a strategia logistyczna Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Strategia globalna firmy a strategia logistyczna www.maciejczak.pl STRATEGIA SZTUKA WOJNY W BIZNESIE Strategia polega na przeanalizowaniu obecnej sytuacji i

Bardziej szczegółowo