Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek"

Transkrypt

1 Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014

2 Zintegrowane systemy wytwarzania

3 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie Człowiek najlepsza inwestycja Publikacja bezpłatna

4 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Zintegrowane systemy wytwarzania Zbigniew Nasalski, Krystyna Romaniuk, Anna Wichowska, Katarzyna Chrobocińska, Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014

5 Wydawca: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j. Zespół autorów Zbigniew Nasalski Krystyna Romaniuk Anna Wichowska Katarzyna Chrobocińska Grzegorz Szczubełek Recenzent dr hab. Lech. Nieżurawski, profesor nadzwyczajny Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 2013 Projekt okładki: Magdalena Sakwa Łamanie tekstów: Joanna Podgórska Skład, druk i oprawa: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j. ul. Brzeska 4, Włocławek tel , ISBN

6 Spis treści Wstęp... 7 Z. Nasalski 1. Zintegrowane systemy wytwarzania i ich elementy Definicja, przesłanki i zakres integrowania systemów wytwórczych Uwarunkowania integracji i elementy integrujące systemy wytwórcze K. Chrobocińska 2. Charakterystyka funkcjonowania systemu produkcyjnego System a podejście systemowe System produkcyjny Istota procesu produkcyjnego, wytwórczego i technologicznego Klasyfikacje procesu wytwórczego A. Wichowska 3. Elastyczne systemy produkcyjne (ESP) Pojęcie i cechy elastycznych systemów produkcyjnych Podstawowe typy i elementy elastycznych systemów produkcyjnych Ekonomiczne aspekty elastycznych systemów produkcyjnych Wdrażanie, funkcjonowanie i zarządzanie elastycznym systemem produkcyjnym Przyszłość elastycznych systemów produkcyjnych G. Szczubełek 4. Nowoczesne metody sterowania procesem produkcji Planowanie potrzeb materiałowych MRP I Planowanie zasobów produkcyjnych MRP II Planowanie zasobów przedsiębiorstwa MRP III/ERP Technologia optymalizacji produkcji OPT System Just-in-Time K. Romaniuk 5. Harmonogramownie produkcji Istota i charakterystyka harmonogramów Rodzaje harmonogramów Modele harmonogramowania

7 A. Wichowska 6. Integracja sprzedaży, zapotrzebowania materiałowego, wykorzystania zasobów produkcyjnych Pojęcie i rodzaje integracji zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży Czynniki, atrybuty i podstawowe procesy w integracji zaopatrzenia materiałowego, wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz sprzedaży Partnerstwo w zintegrowanym łańcuchu dostaw etapy i zasady współdziałania przedsiębiorsw Korzyści i bariery integracji zapotrzebowania materiałowego, wykorzystania zasobów produkcyjnych oraz sprzedaży G. Szczubełek 7. Optymalizacja wielkości partii produkcyjnej Ogólna charakterystyka zagadnienia partiowania Metody określania wielkości partii G. Szczubełek 8. Komputeroowo zintegrowane systemy wytwórcze CIM Istota filozofii komputerowo zintegrowanego wytwarzania Modele CIM Z. Nasalski 9. Lean Manufacturing Definicja i podstawy Lean Manufacturing Narzędzia Lean Manufacturing

8 Wstęp Skrypt stanowi materiał pomocniczy do zajęć wykładowych i ćwiczeniowych z zakresu zintegrowanych systemów wytwarzania. Dynamiczne zmiany zachodzące na rynku w ostatnich latach sprawiają, że przedsiębiorstwa coraz więcej uwagi poświęcają instrumentom zarządzania i wytwarzania, umożliwiającym szybką i elastyczną realizację procesów produkcyjnych. Gwarancją sukcesu, tzn. uzyskania oczekiwanej efektywności procesów wytwórczych, jest odpowiedni system integrujący różne obszary działalności przedsiębiorstwa i wpierający podejmowanie decyzji. Opracowanie stanowi próbę kompleksowego ujęcia najważniejszych elementów zintegrowanego systemu wytwarzania. Wykorzystano zasoby literatury traktujące zarówno o teorii, jak i praktyce działań integracyjnych, sferę projektowania, zaopatrzenia, produkcji oraz dystrybucji. Po każdym rozdziale przedstawiono literaturę, która może stanowić rozszerzenie i uszczegółowienie zagadnień opisanych w opracowaniu. Podręcznik składa się z dziewięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono charakterystykę zintegrowanych systemów zarządzania oraz ich głównych elementów. Rozdział drugi traktuje proces produkcyjny w ujęciu systemowym, natomiast w rozdziale trzecim omówiono nowoczesne systemy produkcyjne. W rozdziałach czwartym i piątym zaprezentowano podstawowe zintegrowane systemy planowania i kontroli przebiegu procesów wytwarzania. Rozdział siódmy poświęcono problematyce optymalizacji wielkości partii produkcyjnej, zaś w rozdziale ósmym scharakteryzowano komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania. Opracowanie kończy się obszernym opisem Lean Manufacturing. Autorzy podręcznika mają świadomość, że przedstawiony tu zakres tematyczny nie wyczerpuje zasobów wiedzy z dziedziny integracji systemów wytwarzania w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jej poszerzenie jest możliwe poprzez samodzielne studiowanie przedmiotowej literatury. Autorzy 7

9 Niniejsza publikacja została przygotowana i wydana w ramach projektu pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego UWM w Olsztynie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Prezentowane opracowanie zostało przygotowane w celu realizacji zajęć na nowym kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność Zarządzanie innowacjami, utworzonym w ramach ww. projektu na Wydziale Nauk Ekonomicznych

10 1. Zintegrowane systemy wytwarzania i ich elementy 1.1. Definicja, przesłanki i zakres integrowania systemów wytwórczych Zintegrowane systemy wytwarzania to zorganizowane układy wzajemnie powiązanych czynników produkcji wspomagane z wykorzystaniem integratorów (najczęściej systemów komputerowych) w celu uzyskania produkcji o optymalnej jakości, dostosowanej do wymogów rynkowych, realizowanej przy optymalnym wykorzystaniu zasobów produkcyjnych. Integracja w celu uzyskania większej wartości dodanej i unikania niedopasowania do oczekiwań odbiorców jest determinowana przede wszystkim złożonością współczesnych procesów produkcyjnych i produktów. Proces produkcyjny w ujęciu organizacyjnym to zespół uporządkowanych, powiązanych ze sobą kolejnych procesów pracy i procesów naturalnych potrzebnych do wykonania wyrobu. Podstawową częścią procesu produkcyjnego jest proces technologiczny, który obejmuje cykl działań, w trakcie których następuje zmiana właściwości przetwarzanych materiałów. Ogólne cechy procesu wytwórczego, które uzasadniają integracje różnych jego części, to m.in.: celowość proces produkcyjny musi być zaprojektowany i zorganizowany dla realizacji określonego celu pojedynczego lub grupy celów, przy czym te cele mogą się zmieniać, dynamika proces produkcyjny przebiega w warunkach zmienności charakterystyk ilościowych i jakościowych, zasileń materialnych, energetycznych i informacyjnych, co świadczy o dynamicznym charakterze warunków jego funkcjonowania, ekonomiczność proces produkcyjny powinien przebiegać przy maksymalizacji efektu produkcyjnego w warunkach limitowanych zasileń w czynniki produkcji lub przy założeniu uzyskania określonego użytecznego efektu produkcyjnego w warunkach minimalizacji zasileń w czynniki produkcji (zasada gospodarności) (Durlik 1995; Szymonik 2012). Rozpatrując organizację poszczególnych procesów produkcyjnych, trzeba pamiętać również o koordynacji ich przebiegu w nawiązaniu do innych, które mają z nimi jakikolwiek związek. Procesy mogą być zróżnicowane pod względem liczby operacji oraz wzajemnych relacji między nimi. Podstawą sprawnego 9

11 zarządzania jest identyfikacja wszystkich procesów (od dostaw surowców, półproduktów i usług od dostaw ców przez procesy technologiczne oraz wszystkie inne czynności, które tworzą wartość i zapewniają sprawność działania). Właściwy układ procesów gwarantuje spraw ne zarządzanie produkcją i kreowanie wartości poprzez wytwa rzanie produktów i świadczenie usług zaspokajających potrzeby i wymagania odbiorców w sposób racjonalny. Przykład struktury procesów i ich relacji przedstawiono na rysunku 1.1. Rys Model struktury procesu z relacjami Źródło: Kalinowski, Grabowik Różne funkcje przedsiębiorstwa realizowane są z wykorzystaniem odpowiednio dobranych procesów. Dodatkowo należy uwzględniać coraz intensywniejsze relacje każdego przedsiębiorstwa produkcyjnego z otoczeniem. Szczegółowa integracja tych wszystkich elementów działalności przedsiębiorstwa, przy wielości i rosnącej szczegółowości wykorzystywanych w nich informacji, staje się niezbędna. Przykład modelowego ujęcia przedsiębiorstwa produkcyjnego model zadaniowy przedstawiono (za Senczyną) na rysunku 1.2. Ze złożonością funkcjonowania zintegrowanych części składowych przedsiębiorstwa produkcyjnego wiąże się konieczność zapewnienia sprawności systemu decyzyjnego, który powinien zapewnić osiąganie zakładanych celów przedsiębiorstwa. Proces decyzyjny jest podstawą sprawnej integracji procesów wytwórczych realizowanych nawet w najprostszej postaci. W sytuacji kiedy nie można wykorzystywać bardziej złożonych systemów informatycznych, integrację na podstawowym poziomie można w pewnym zakresie zapewnić, zachowując sprawność i skuteczność procesów podejmowania decyzji. 10

12 Każda decyzja wiąże się selekcją alternatyw. Wielość rozwiązań pozwala rozpatrywać problem w wielu różnych układach. Zbadanie wariantów decyzji wymaga dostępu do informacji oraz ich odpowiedniej klasyfikacji. Współczesne przedsiębiorstwa produkcyjne w coraz większym stopniu wykazują zwiększone zapotrzebowanie na informacje. Źródła informacji określane są jako wtórne i pierwotne. Wtórne to takie, które zawierają informacje już zebrane i uporządkowane. Zalicza się do nich zarówno źródła wewnętrzne przedsiębiorstwa (proces technologiczny, koszty, ceny, sprzedaż, wyniki finansowe), jak i zewnętrzne (opracowania naukowe, statystyczne, bankowe, medialne). Źródła pierwotne obejmują dane zebrane w procesie prowadzonym z wykorzystaniem eksperymentu (laboratoryjne, terenowe) lub nieeksperymentalne (jakościowe, ilościowe). Współczesne systemy decyzyjne w coraz większym stopniu funkcjonują w oparciu o procesy informatyczne. Przedsiębiorstwo produkcyjne musi być przygotowane na różne wahania m.in. cen, kursów, norm i przepisów prawnych. Takie postępowanie wymaga stosowania w praktyce np. planowania wielowariantowego (Nasalski 2006). Otoczenie Raporty ekonomiczne Właściciele Elementy zadaniowego modelu przedsiębiorstwa Zarządzanie Warstwa zarządzania i planowania sprzedaży i produkcji Analiza ekonomiczna Informacja kierownictwa Planowanie sprzedaży Kierunek przepływu dokumentów, raportów. Planowanie produkcji Warstwa składowania danych i obliczania wskaźników ekonomicznych Uwarunkowania ekonomiczne działalności Finansowo - księgowy Analiza kosztów, inwestycji, środków trwałych Harmonogramy produkcji i zapotrzebowania zasobów Ustawodawca, Banki, Giełda Warstwa obiegu dokumentów sprzedaży i produkcji Dokumenty tranzakcji towarowych Obsługa sprzedaży, zakupu Kontrachenci Stan zasobów Sterowanie Zasoby, towary Gospodarka magazynowa Kierunek przepływu dyspozycji, (sterowań). Stan zasobów Proces przemysłowy Decyzje Nadzór realizacji produkcji, karty pracy Wyniki Rys Model systemu informacyjnego przedsiębiorstwa w ujęciu dziedzinowym Źródło: Senczyna

13 Jednym z najważniejszych elementów wymagających szczegółowej integracji wielu czynników i procesów jest współczesny produkt. Możliwe obszary kształtowania produktu w procesie wytwórczym obejmują m.in.: właściwości funkcjonalne, właściwości eksploatacyjne, właściwości ergonomiczne, właściwości dystrybucyjne, właściwości estetyczne, właściwości dostaw i planowania, właściwości prawne, właściwości wytwórcze, właściwości ekonomiczne, właściwości konstrukcyjne, właściwości likwidacyjne (Pająk 2006). Wielość właściwości i złożoność współczesnych produktów wymuszają precyzyjne działania technologiczne ściśle zintegrowane z wieloma innymi procesami. Tendencje rynkowe obejmują m.in. masową kastomizację, determinującą wytwarzanie produktów na potrzeby relatywnie dużego rynku z uwzględnieniem specyficznych potrzeb indywidualnego klienta. Warunek racjonalności takiego działania to zachowanie poziomu kosztów produktu na poziomie zbliżonym do produkcji masowej. Oferowanie niewielkiego asortymentu produktów nie może być konkurencyjne w zderzeniu z szerokim zestawem u innych producentów. Aby zatem zapewnić niskie koszty produkcji i atrakcyjną rynkowo ofertę wyrobów, konieczne jest optymalne wykorzystanie zdolności produkcyjnych. Tradycyjne narzędzia zarządzania odnoszące się często osobno do różnych sfer zarządzania produkcją nie są w stanie zapewnić tak postawionego celu. Kolejnymi z ważnych działań wymagających integracji są procesy logistyczne w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Ma to swoje uzasadnienie w złożoności tych procesów oraz w ich istotnym wpływie na sprawność pozostałych działań przedsiębiorstwa. Funkcjonalny podział systemu logistycznego przedsiębiorstwa przedstawiono na rysunku 1.3. We współczesnej logistyce należy rozróżnić konieczność integracji wewnętrznej, ale również zewnętrznej. Integracja zewnętrzna występuje zarówno na etapie poprzedzającym proces wytwórczy w łańcuchu dostaw (m.in. zaopatrzenie), ale też na etapie dystrybucji wyrobów w relacjach z nabywcami (rys. 1.4). 12

14 Rys Funkcjonalny podział systemu logistycznego Źródło: Abt Rys Kierunki integracji wykorzystanie logistyki w procesie łączenia działań przedsiębiorstwa produkcyjnego Źródło: Hadaś

15 W różnych sferach aktywności logistycznej przedsiębiorstw produkcyjnych również dotychczas dostrzegalne były działania zorientowane na integrację. Nawiązywały do tego m.in. zasady logistyki: orientacja na integrację akcentująca m.in. integrację przepływów materiału i informacji, integrację podstawowych funkcji logistycznych, redukcję organizacyjnych sfer nieokreśloności, unikanie organizacji sprzecznej z przepływami, dążenie do całościowej odpowiedzialności za realizowane procesy, orientacja na przepływy postulująca sterowanie na podstawie zasady ciągłości, decentralizację funkcji sterowania i centralizację funkcji strategicznych, konieczność synchronizacji procesów logistycznych, zapewnienie sprawności przepływu informacji. Współcześnie należy te działania uszczegółowić i usprawnić. Następnym ważnym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstwa produkcyjnego, istotnym w kontekście uzasadnienia integracji, są procesy finansowe i ich wykorzystanie jako podstawowego narzędzia opisywania i oceny zjawisk gospodarczych. Syntetyczne ujęcie tych procesów i relacji różnych kategorii finansowych przedstawiono na rysunku 1.5. Model Du Ponta to narzędzie ułatwiające ocenę powiązanych (zintegrowanych) działań biznesowych. Przedstawia on zależności przyczynowo-skutkowe zachodzących zmian opisane językiem mierników i wskaźników finansowych. Może być wykorzystywany do oceny i planowania działań, przede wszystkim z zakresu zarządzania aktywami i pasywami, zarządzania sprzedażą oraz wydatkami przedsiębiorstwa. W kontekście wykorzystania w integracji procesów produkcyjnych należy wskazać podstawowe zalety modelu Du Ponta, do których można zaliczyć przede wszystkim: wyraźne ujęcie znaczenia sprzedaży w kontekście efektywności zainwestowanego kapitału, wskazywanie znaczenia rotacji jako sposobu oddziaływania na poziom zysku, wskazywanie możliwości sterowania marżą zysku oraz rotacją (szybsza rotacja może rekompensować mniejszą marżę i na odwrót), akcentowanie ewentualnych słabości przedsiębiorstwa w powyższych kwestiach (Kowalczyk 1998; Nasalski 2006). 14

16 Rentowność aktywów Rentowność : (1 - kapitałów własnych Struktura kapitału Rys Modelu Du Ponta Źródło: Kowalczyk Z / S x S / A Zadłużenie (D) : Aktywa ogółem (A) Zysk (Z) : Sprzedaż netto (S) Sprzedaż netto : Aktywa ogółem - Marża brutto Sprzedaż netto - Koszty bezpośred Koszty pośrednie = Środki trwałe + Środki obrotowe Sprzedaż brutto - Zmniejszenie przychodów = Materiały Ogólne koszty produkcji + Gotówka + Należności + Zapasy Wielkość sprzedaży x Ceny + Płace + Inne koszty bezpośred Koszty administra cyjne + Koszty sprzedaży 15

17 Najważniejsze w kontekście sprawności działania przedsiębiorstwa produkcyjnego są sfery produkcji, logistyki, finansów. Ale żeby maksymalnie wykorzystać korzyści wynikające z integracji, należy objąć nią maksymalnie wiele elementów przedsiębiorstwa. W celu zobrazowania złożoności strukturalnej i funkcjonalnej podmiotu produkcyjnego przedstawiono (za Rogut i Rzetelską) (tabela 1.1) przykładową koncepcję przedsiębiorstwa (Nasalski 2006). Tabela 1.1. Treść ogólnej koncepcji przedsiębiorstwa Cele Środki Sposoby realizacji (procedury) Ogólna koncepcja przedsiębiorstwa Działalność gospodarcza Finanse Zachowania społeczne Produkt Płynność Ochrona środowiska rodzaj i jakość produktu rezerwa płynności Świadczenia na rzecz płynność wskaźniki innych sfer życia spo- wielkość produkcji dochód/zysk łecznego asortyment czysty zysk (Współ)pracownicy Rynek przepływy gotówkowe jakość pracy rynki zbytu (cash flow) zarządzanie zasobami udział w rynku Rentowność kapitału ludzkimi wielkość obrotów Rentowność sprzedaży Stosunek nakłady/ wyniki Zatrudnienie wielkość zatrudnienia kwalifikacje Środki produkcji tereny i budynki maszyny, wyposażenie, narzędzia surowce, materiały zaopatrzeniowe, energia Organizacja pracy organizacja sprzedaży i dystrybucji Prace badawcze i rozwojowe własne prace badawcze i rozwojowe zakup/sprzedaż licencji (patentów) Wielkość kapitału kapitał całkowity Struktura kapitału udział kapitału własnego i rezerw kapitał obcy i jego pochodzenie Płatności plan przepływów środków pieniężnych kontrola płynności finansowej Analiza zysku Środki na realizację celów społecznych finanse zatrudnienie materiały i narzędzia Zarządzanie personelem systemy motywacyjne Normy wobec otoczenia zewnętrznego procedury postępowania wobec grup społecznych (politycznych, instytucji publicznych) 16

18 c.d. tab Pozyskiwanie pracowników i środków materialnych nabór i dobór pracowników szkolenie i doskonalenie pracowników inwestycje w środki trwałe zaopatrzenie materiałowe gospodarka magazynowa Systemy produkcyjne produkcja seryjna/ jednostkowa samodzielna działalność produkcyjna/wykorzystanie obcych usług produkcyjnych Sprzedaż marketing mix system finansowo- -księgowy procedury wyceny Analiza wykorzystania zysku procedury wypłat z zysku samofinansowanie Analiza efektywności rachunek inwestycyjny kontrola efektywności Sposób finansowania pozyskiwanie kapitału kontrola wykorzystania kapitału Normy postępowania wobec pracowników planowanie i zarządzanie personelem Źródło: Rogut, Rzetelska Uwarunkowania integracji i elementy integrujące systemy wytwórcze Powyżej w zarysie przedstawiono kilka najważniejszych przesłanek skłaniających do integrowania procesów wytwórczych oraz integrowania ich z innymi systemami wewnątrz przedsiębiorstwa a także z jego otoczeniem. Kolejny ważny problem to sposób integracji. Integracja systemów może odbywać się przez: pochłonięcie jednego lub kilku systemów przez inny system, nazywany systemem integrującym, połączenie się dwóch lub więcej systemów na zasadzie równorzędności (jeden z systemów może być uznany jako integrujący), połączenie się dwóch lub więcej systemów, narzucone przez system względem nich zewnętrzny, nazywany systemem integrującym (Brzeziński 2007; Domański 2013). 17

19 Wyróżnia się różne rodzaje integracji, m.in.: czasową lub trwałą, słabą lub silną, zdeterminowaną lub przypadkową (Konieczny 1983; Domański 2013). Jednym z wyników integracji systemów jest ich przynależność do wspólnego zintegrowanego systemu. Po zintegrowaniu poszczególne systemy są zobowiązane prowadzić wspólną praktykę z pozostałymi systemami. Sytuacja taka jest dla każdego systemu źródłem przychodów i kosztów integracyjnych. Aby integrację uznać za efektywną, systemy zintegrowane powinny działać skutecznie, być bardziej niezawodne, powinny mieć większe możliwości działania oraz mniejsze odpady systemowe. Osiągnięcie takiego stanu jest możliwe, kiedy rozpatrywane systemy mają odpowiednią podatność integracyjną, która charakteryzuje ich sytuację względem bliższego otoczenia systemowego. Poszczególne systemy można integrować tylko z systemami należącymi do ich otoczenia systemowego. Przewidywanie poziomu efektywności integracji z otoczeniem bliższym jest łatwiejsze, gdyż jest ono najczęściej stałe dla danego systemu. Integracja może przynosić również skutki negatywne m.in. w przypadku, gdy zbyt dużo nakładów należy przeznaczać na utrzymanie więzi integracyjnych. W takich sytuacjach korzyści integracyjne są znikome i mogą determinować ograniczenie lub rozpad integracji (Brzeziński 2007; Domański 2013). W tym kontekście wyróżnia się dwa podstawowe prawa integracji systemów: integrować można tylko systemy bezpośrednio zależne od siebie, integrować można tylko systemy zainteresowane współdziałaniem (Konieczny 1983; Domański 2013). W niektórych przypadkach integracja systemów staje się możliwa po uzyskaniu odpowiedniego rozwoju systemów integrowanych, po uzyskaniu przez nie odpowiedniej dynamiki potrzeb i możliwości. W celu podtrzymania dodatniego trendu tej dynamiki przejawiają większą podatność integracyjną. Integrowanie systemów jest zatem jedną ze strategii postępu systemów (Domański 2013). Szanse sprawnego wdrożenia działań integrujących procesy wytwórcze zależą od wielu czynników. Do najważniejszych zaliczane są determinanty, które generalnie kształtują organizację produkcji i logistyki w przedsiębiorstwach: rodzaj branży i specyfika produktów, wielkość przedsiębiorstwa, liczba zakładów i magazynów, kultura organizacyjna przedsiębiorstwa, istniejące, dotychczasowe struktury organizacyjne w przedsiębiorstwie, struktura systemu produkcyjnego i procesu technologicznego, istotność i dynamika warunków otoczenia, zakres i stopień jednorodności programu działania przedsiębiorstwa, stopień znajomości założeń i istoty integracji procesów w przedsiębiorstwie, struktura systemu dystrybucji i magazynowania, 18

20 zakres i rozmiar kosztów produkcji i logistyki, wielkość i struktura łańcucha logistycznego przedsiębiorstwa, liczba decyzji produkcyjnych i logistycznych, ilość i jakość posiadanych informacji (systemów informacyjnych), intensywność przepływu strumieni materiałowych i produkcyjnych, poziom informatyzacji przedsiębiorstwa (Pietroń 2006; Banaszak i in. 2011). Współcześnie procesy integracyjne najskuteczniej realizowane są z wykorzystaniem technik komputerowych. System informatyczny zarządzania to system informacyjny, służący do wspomagania procesu zarządzania organizacją gospodarczą, realizowany za pomocą środków komputerowych (informatycznych) (Lech 2003; Banaszak i in. 2011). Do kluczowych systemów integrujących procesy wytwórcze w ostatnich latach należy zaliczyć: System MRP (Material Requirements Planning) umożliwia planowanie potrzeb materiałowych na podstawie danych o strukturze wyrobu, informacji o stanach magazynowych, stanu zamówień w toku i planu produkcji, umożliwia kontrolę rodzajów, ilości i terminów produkcji, a także sterowanie zapasami i ich uzupełnieniem; System MRP II (Manufacturing Resource Planning) pozwala na planowanie zasobów produkcyjnych, obejmuje sterowanie zasobami i produktami przedsiębiorstwa oraz zarządzanie działalnością firmy także w aspekcie finansowym, uzupełnione o moduły planowania sprzedaży, zarządzania kadrami, stanowiskami roboczymi, gotówką itp. umożliwia planowanie działalności przedsiębiorstwa produkcyjnego i dystrybucyjnego (handlowego); System ERP (Enterprise Resource Planning) jest systemem obejmującym całość procesów produkcji i dystrybucji, integruje różne obszary działania przedsiębiorstwa, usprawnia przepływ krytycznych dla jego funkcjonowania informacji, pozwala błyskawicznie odpowiadać na zmiany popytu; System ERP II otwarty na zewnętrzne połączenia za pośrednictwem Internetu, współpracujący z systemami innych przedsiębiorstw (np. dostawców) B2B, posiada funkcjonalność SCM (elektroniczna wymiana dokumentów w obrębie łańcucha dostaw), posiada rozwinięcie funkcji ERP/MRP II, takich jak planowanie produkcji, zarządzanie logistyką, zapasami magazynowymi itp. o możliwości elektronicznej wymiany ofert, zamówień, faktur itp., 19

21 uwzględnia domeny oraz rozszerzenie obszaru działania ERP II na sektory nieprodukcyjne (np. usługi) (Encyklopedia 2014). Dodatkowo można nadmienić, że funkcjonuje wiele innych systemów wspomagających systemy zarządzania o ukierunkowanym zakresie np.: B2B (Business to Business) określenie transakcji pomiędzy firmami i instytucjami (partnerami, dostawcami, dystrybutorami, punktami sprzedaży, punktami usługowymi itp.) przy wykorzystaniu środków elektronicznych do zawierania transakcji; B2E (Business to Employee) są najczęściej witrynami firmowymi, które są dostępne dla wszystkich pracowników danego przedsiębiorstwa (dostarczanie informacji pracownikom często oddalonym od centrali); B2C (Business to Consumer) nazwa relacji występujących pomiędzy firmą a klientem końcowym, często realizowanych za pomocą internetu. W celu integracji procesów można wykorzystywać również kompleksowe metody stanowiące elementy systemów produkcyjnych sprawdzonych w poszczególnych firmach (np. system produkcyjny toyoty oparty został na Lean Manufacturingu i przepływie jednej sztuki, systemach kaizen i kanban). Szczegółowo systemy integrujące procesy wytwórcze zostaną omówione w dalszej części opracowania. W tym miejscu dla przykładu wymienione zostaną elementy (moduły funkcjonalne) systemu ERP: marketing i sprzedaż, usługi u klienta, projektowanie i rozwój produktów, sterowanie produkcją i zapasami, zakupy, dystrybucja, zarządzanie urządzeniami i obiektami przemysłowymi, projektowanie i rozwój procesów, wytwarzanie, jakość, zasoby ludzkie, finanse i księgowość, systemy informacyjne itp. Wiele korzyści z integracji systemów wytwarzania zostało już wcześniej wymienionych. Porządkując te kwestie, można wskazać syntetycznie, że zintegrowane systemy zarządzania przyczyniają się m.in. do: bardziej harmonijnego i dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa, minimalizacji i optymalizacji kosztów związanych z wdrożeniem i utrzymywaniem systemu możliwość jednoczesnego procesu certyfikacji i sprawowania nadzoru nad systemem, a tym samym wzrost zysków i rentowności firmy, 20

22 lepszej organizacji pracy, jednoznacznego określenia zadań, kompetencji i odpowiedzialności pracowników oraz ich gotowości do spełniania wymagań klienta, uporządkowania i eliminacji dublujących się działań we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa oraz zmniejszenia niezgodności wewnętrznych, efektywnego gospodarowania posiadanymi zasobami, ujednolicenia i zmniejszenia ilości dokumentacji powiązania ze sobą w sposób przejrzysty i logiczny procedur, jak i procesów odnoszących się do różnych systemów, zwiększenia elastyczności we wprowadzaniu zmian, usprawnienia zarządzania oraz działań i stworzenia podstawy do ewentualnego wprowadzenia w przedsiębiorstwie idei TQM, ułatwienia w spełnianiu wymogów prawnych i zapewnienia szybkiego dostosowania uregulowań wewnętrznych do zmian zachodzących w obowiązującym systemie prawnym, wzmacniania pozycji firmy na rynku, zwłaszcza rynku Unii Europejskiej, pozytywnego kształtowania wizerunku firmy w oczach klientów, kontrahentów oraz społeczeństwa, czy jednostek nadzorujących ze strony państwa, wzrostu prestiżu oraz zaufania do firmy (Zintegrowany 2011). W każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym indywidualnie należy rozważyć argumenty dotyczące ewentualnego wyboru określonej formy systemu integrującego zarządzanie. Uwarunkowania tego działania podzielono (wg Pieklika) na grupy czynników najczęściej stanowiących przyczyny sukcesów takich wdrożeń oraz najczęściej stanowiących przyczyny porażek. Przy wdrożeniu zintegrowanego systemu klasy ERP najczęstsze przyczyny sukcesów to: Just in Time zredukowanie czasu realizacji do minimum, co przynosi istotne oszczędności związane z redukcją zapasów, zarządzanie przezbrojeniami minimalizacja czasów przezbrojeń wpływa na uwolnienie zdolności produkcyjnych, większą elastyczność produkcji, możliwość wykorzystania wąskich gardeł, rozliczenie kooperacji koordynacji podlegają materiały, półprodukty, ich konkretne partie, zewnętrzne gniazda produkcyjne, transport itp., znajomość stopnia realizacji zamówienia klienta usprawnienie to stanowi o poważnej przewadze konkurencyjnej, zmniejszenie poziomu produkcji w toku zmniejszenie poziomu produkcji w toku oznacza lepsze raportowanie produkcji, kontrolę ruchów materiałowych, bardziej precyzyjną informację o zużyciu materiałów, rejestrację odpadów użytkowych i nieużytkowych, ewidencję braków itp., zmniejszenie poziomu zapasów magazynowych i znajomość rzeczywistego zużycia surowców uwolnione pieniądze do obrotu, 21

23 harmonogramowanie produkcji precyzyjnej informacji na temat realizowanych zleceń produkcyjnych i operacji technologicznych w danym gnieździe, znajomość stopnia wykorzystania zasobów maszynowych w czasie rzeczywistym wymaga rejestracji postojów planowanych i nieplanowanych, raportowania produkcji, raportowania przezbrojeń, raportowania braków, kontroli jakości itp., znajomość obciążenia zasobów ludzkich zasoby ludzkie w przeciwieństwie do maszynowych są uzależnione od zdarzeń typu zwolnienie, chorobowe, urlopy, zastępstwa, wypadki itp., znajomość rzeczywistych kosztów wytworzenia wyrobów gotowych wymaga wdrożenia skomplikowanych modeli kosztowych i oddzielenia rachunkowości finansowej od zarządczej (Pieklik 2010). Przy wdrożeniu zintegrowanego systemu klasy ERP najczęstsze przyczyny porażek to: brak znajomości rzeczywistych kosztów wytworzenia wyrobów gotowych związane z kosztami dostarczenia tak precyzyjnej informacji, brak skrócenia czasu wytworzenia wyrobów gotowych, system nie dostarcza realnych informacji o zdolnościach produkcyjnych maszynowych i ludzkich brak precyzyjnych informacji, informacja po czasie, brak wskaźnika wykorzystania zasobów produkcyjnych jak zwiększyć wartość wskaźnika, jeśli nie ma bieżącej informacji o jego poziomie, błędny poziom zapasów materiałowych, nieskuteczne harmonogramowanie produkcji brak uwzględnienia czasów kolejkowania, oczekiwania, kolejki, czasów międzyoperacyjnych, kontroli jakości w opisie technologicznym, brak informacji o stanie realizacji zamówienia u klienta anonimowa produkcja bez powiązania ze zleceniem klienta, śledzenie partii zarządzanie partią przy odpowiednio skomplikowanym procesie produkcyjnym jest wyzwaniem przerastającym możliwości organizacyjne przedsiębiorstw, brak odzwierciedlenia poprawnych ruchów magazynowych na produkcji rozbieżność pomiędzy danymi w systemie a aktualnymi stanami magazynowymi i realizowanymi zleceniami produkcyjnymi w czasie rzeczywistym, moduł produkcyjny jest wąskim gardłem przedsiębiorstwa przeładowany model biznesowy, implementacja starego modelu pracy w nowoczesnym oprogramowaniu, wiara właścicieli w skuteczność swoich metod, nieznajomość nowoczesnych metod zarządzania produkcją (Pieklik 2010). Przyszłość systemów produkcyjnych w znacznej części jest zależna od skuteczności w sferze integracji. Niektóre źródła wskazują na argumentację tej tezy następującymi tendencjami: 22

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI

Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI Poznań 2012 PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA SYSTEMÓW ERP W WYBRANYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH WIELKOPOLSKI AUTORZY Słowo wstępne Łukasz Hadaś, Piotr Cyplik Rozdział 1. Paweł Fajfer, Adam Koliński Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA

PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKDAEMIA NAUK W ŁODZI KIERUNEK STUDIÓW: ZARZĄDZANIE PRZEDMIOT: SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA (MATERIAŁ POMOCNICZY PRZEDMIOT PODSTAWOWY) Łódź Spis treści Wstęp...3 Moduł 1 Dane, informacje

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6. Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XI, ZESZYT 6 Zarządzanie Logistyczne Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Łódź 2010 Redakcja naukowa: Katarzyna Kolasińska-Morawska Skład i łamanie tekstu:

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ZBIGNIEW J. KLONOWSKI SYSTEMY INFORMATYCZNE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM MODELE ROZWOJU I WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNE OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW 2004 Recenzenci Witold CHMIELARZ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych mgr inż. RAFAŁ POLAK Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA

PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA P O L I T E C H N I K A Ł Ó D Z K A PERSPEKTYWY ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI I RYZYKA Redakcja naukowa: Marek Matejun Katarzyna Szymańska Monografie PŁ Łódź 2013 Recenzenci: prof.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii

Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii Krzysztof Santarek (red.), Jan Bagiński, Aleksander Buczacki, Dariusz Sobczak, Anna Szerenos Transfer technologii z uczelni do biznesu Tworzenie mechanizmów transferu technologii UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański

E-biznes. Radosław Szulc Andrzej Kobylański E-biznes Radosław Szulc Andrzej Kobylański Olsztyn 2014 E-biznes Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA BIZNESOWA I TECHNOLOGIA INFORMATYCZNA Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2012 CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT - STRATEGIA

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo