1. Firma F 2. Oferta O 3. Oprogramowanie O. 4. Usługi U. 5. Warunki W

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Firma F 2. Oferta O 3. Oprogramowanie O. 4. Usługi U. 5. Warunki W"

Transkrypt

1

2 1. Firma F 3 2. Oferta O 8 3. Oprogramowanie O System Komadres Komadres - Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych Charakterystyka Podsystemów Komadres Architektura Sieci Sieć LAN (sieci lokalne) Sieć WAN (sieci rozległe) Systemy Zarządzania Bazami Danych Komputery Przenośne Platforma Sprzętowo Systemowa Usługi U Tworzenie T Oprogramowania Konsulting K i Doradztwo Audyt A Systemów Komputerowych WdroŜenie W i Szkolenie Opieka Serwisowa po WdroŜeniu Oprogramowania Warunki W Finansowania Dotacje Unijne Referencje R R 2 / 40 OFERTA WSTĘPNA

3 1. F 1. Firma Przedsiębiorstwo Informatyki ETOB-RES sp. z o.o. wywodzi się z "RPIPB ETOB" (Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Informatyki Przemysłu Budowlanego). Było to przedsiębiorstwo państwowe, które z załoŝenia obsługiwało duŝe przedsiębiorstwa budowlane ówczesnego województwa rzeszowskiego. W 1990 roku kilku pracowników "ETOB"-u załoŝyło spółkę, pod nazwą Przedsiębiorstwo Informatyki "ETOB-RES". Przedsiębiorstwo w początkach swego istnienia świadczyło usługi informatyczne dla nielicznych jeszcze wówczas przedsiębiorstw posiadających mikrokomputery. W miarę upływu czasu z autonomicznie tworzonych modułów programowych powstał "System Zarządzania Przedsiębiorstwem - KOMADRES". W 1994 roku w Kielcach na Konkursie Osiągnięć Gospodarczych COP'94 KOMADRES otrzymał główną nagrodę w kategorii "Informatyka". System był instalowany w coraz większej ilości przedsiębiorstw, a my rozszerzaliśmy nasze zainteresowania systemami zarządzania produkcją. W wyniku współpracy z firmą ZELMER S.A. powstał system Sterowania Przepływem Materiałów SPM w technologii UNIX-Informix, który jest kluczowym elementem systemu informatycznego tego przedsiębiorstwa. OFERTA WSTĘPNA 3 / 40

4 Doświadczenia zebrane przy tworzeniu SPM pozwoliły nam stworzyć w roku 1995 system klasy MRP II - KOMADRES-PROD, który wraz z modułami bazowymi KOMADRES-u został wdroŝony w kilku duŝych przedsiębiorstwach produkcyjnych naszego regionu. System KOMADRES sprzedawał się coraz lepiej. W roku 1998 liczba wdroŝeń naszego systemu przekroczyła 200. W ślad za rozwiązaniami programowymi zapewnialiśmy naszym klientom przygotowanie i uruchomienie odpowiednich dla systemu i potrzeb klienta platform sprzętowo-operacyjnych. Przełom wieków, to intensyfikacja prac projektowych, a następnie programistycznych nad nowym systemem klasy ERP - zintegrowanym systemem wspomagającym zarządzanie firmą Komadres. System ten, integralnie połączony z platformą programową firmy Microsoft współpracuje z bazą danych MS SQL. Z systemu Komadres korzysta juŝ kilkadziesiąt przedsiębiorstw wywodzących się z róŝnych branŝ gospodarki. Dzisiaj ETOB-RES zatrudnia prawie 50 osób. Ma ugruntowaną pozycję na rynku wysokospecjalizowanych usług informatycznych dla średnich i małych przedsiębiorstw, a takŝe dla instytucji administracji państwowej i publicznej oraz przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Nasi Klienci to liderzy na swoich rynkach, firmy o wysokim poziomie organizacyjnym. Ich dynamiczny rozwój wymaga równieŝ od nas ciągłego doskonalenia produktów i usług. Dlatego teŝ, we wszystkich sferach naszej działalności staramy się spełniać najwyŝsze standardy jakościowe. Starania te znalazły odzwierciedlenie w licznych certyfikatach i nagrodach, jakie otrzymała nasza firma. 4 / 40 OFERTA WSTĘPNA

5 OFERTA WSTĘPNA 5 / 40

6 6 / 40 OFERTA WSTĘPNA

7 OFERTA WSTĘPNA 7 / 40

8 8 / 40 OFERTA WSTĘPNA

9 2. 2. Oferta Przedsiębiorstwo Informatyki ETOB-RES Sp. z o.o. w Rzeszowie wykorzystując swoją wieloletnią praktykę w tworzeniu aplikacji dla przedsiębiorstw oraz doświadczenie w kontaktach z uŝytkownikami naszych programów oferuje kompletną obsługę IT firmy. Obok oferowanego oprogramowania prowadzimy równieŝ usługi: projektowe, programistyczne, wdroŝeniowe, instalacyjne, sieciowe oraz dostarczamy potrzebny sprzęt komputerowy. 3. O. Oprogramowanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą Komadres spełniając wymagania europejskich standardów umoŝliwia kompleksowy wgląd w najbardziej aktualne dane firmy, przez co zapewnia efektywne zarządzanie jej zasobami oraz całkowitą kontrolę zachodzących w niej procesów System Komadres Jest systemem łatwym w obsłudze, w pełni zintegrowanym, pracującym z relacyjnymi bazami danych typu SQL. Oprogramowanie umoŝliwia pracę wielostanowiskową, w tym w sieci rozproszonej. Jest systemem na miarę kaŝdej firmy, rozwija się razem z nią, dostosowując się do zmian organizacyjnych czy profilu działalności. Dane do systemu wprowadzane są jeden raz, ich dostępność oraz skutki w pozostałych obszarach systemu są natychmiastowe. Dane w systemie zapamiętane są z uwzględnieniem chronologii, tj. wprowadzone zmiany nie zacierają poprzednich wartości, ale ustalają datę ich obowiązywania, pozostawiając je w bazach. OFERTA WSTĘPNA 9 / 40

10 Oprogramowanie wykorzystuje tzw. technikę drill-down umoŝliwiającą szybkie dotarcie do dokumentu źródłowego z poziomu wysokozagregowanych danych syntetycznych. Oprogramowanie posiada elastyczny, wielopoziomowy system uprawnień pozwalający ograniczać dostęp do jego funkcji oraz poufnych danych. Pozwala na bieŝąco śledzić i analizować kształtowanie się wielkości przychodów, kosztów i wyniku przedsiębiorstwa. Pozwala prowadzić budŝetowanie i rozliczanie przedsięwzięć, gromadzić przychody i koszty na centra zysków i kosztów. UmoŜliwia prowadzenie analiz ekonomicznych i finansowych działalności przedsiębiorstwa. Posiada interfejsy do współpracy z rozpowszechnionymi aplikacjami biurowymi. Oprogramowanie zostało podzielone na kilka kategorii w zaleŝności od specyfiki firmy, w której miałoby pracować. Strukturę oferowanych systemów ilustruje poniŝszy rysunek. Przykładowe rozwiązania 10 / 40 OFERTA WSTĘPNA

11 Komadres omadres - Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych Komadres jest kompleksowym systemem wspomagającym zarządzanie zasobami Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. Prowadzi ewidencję dowolnie definiowanej przez uŝytkownika infrastruktury spółdzielni, tzw. obiektów (wspólnoty, ulice, rejony, budynki, lokale, klatki, itp.) oraz prezentację ich wzajemnych powiązań w strukturze drzewka. W ramach podsystemu Lokale moŝliwa jest równieŝ ewidencja: umów i aneksów oraz liczników wraz z historią montaŝy, napraw i legalizacji. Podsystem prowadzi rejestr odczytów i zuŝyć, przy czym istnieje moŝliwość rejestracji odczytów liczników na komputerze przenośnym ( typu: PSION, Palmtop) z transmisją danych na komputer stacjonarny. System umoŝliwia lokatorom zdalny dostęp przez przeglądarkę internetową do ich rozliczeń czynszowych. Pełny zakres funkcjonalności Komadres obejmuje następujące podsystemy: specjalistyczne: Lokale (zasoby, czynsze, wkłady i udziały, media licznikowe, windykacja, remonty, nieruchomości) ogólnobiznesowe: Finanse i Księgowość Logistyka Zaopatrzenie, Magazynowanie, SprzedaŜ Ewidencja Majątku Kadry i Płace dodatkowe: Elementy Controllingu Obieg Dokumentów Kontrola Realizacji Spraw OFERTA WSTĘPNA 11 / 40

12 Charakterystyka Podsystemów Komadres Podsystem Lokale to: Obsługa wspólnot mieszkaniowych Prowadzenie kartotek i naliczeń dla wielu firm. Ewidencja umów i aneksów Ewidencja dowolnie definiowanej przez uŝytkownika infrastruktury spółdzielni tzw. obiektów ( wspólnoty, ulice, rejony, budynki, lokale, klatki, itp.) oraz prezentacja ich wzajemnych powiązań w strukturze drzewka. MoŜliwość podłączenia zdjęć pod elementy infrastruktury Definiowanie dowolnych parametrów opisujących obiekty. Ewidencja liczników. Historyczne przechowywanie informacji o montaŝach, naprawach i legalizacjach liczników (kontrola terminów legalizacji). Automatyczne uwzględnianie przy rozliczaniu: zamontowania, wymontowania, wymiany czy uszkodzenia licznika, zmiany taryfy czy zmiany cen, przejścia z rozliczenia licznikowego na ryczałt i odwrotnie 12 / 40 OFERTA WSTĘPNA

13 Rozliczanie zuŝycia wg stanu licznika z uwzględnieniem ryczałtów, średnich zuŝyć, podziału zuŝyć według dowolnych kryteriów itp. Naliczanie zuŝyć średnich oraz szacunkowych Rejestr odczytów i zuŝyć. Trasy i listy odczytowe. MoŜliwość rejestracji odczytów liczników na komputerze przenośnym ( typu: PSION, Palmtop) z transmisją danych na komputer stacjonarny. Eksport danych o pobranych zaliczkach do plików zewnętrznych dla firm dokonujących rozliczeń mediów (ENERGOSYSTEM, TECHEM, VITERA) Definiowanie dowolnych składników opłat czynszowych, które mogą być określane dla dowolnej grupy obiektów (np. dla rejonu, budynku, lokalu itp.) z uwzględnieniem wskazanych cech obiektów ( np. rodzaj lokalu, kategoria, rodzaj własności itp.). MoŜliwość określania cen składników z dokładnością do rejonu, osiedla, bloku, klatki, lokalu. Obsługa zmiany cen w trakcie trwania okresu rozliczeniowego. Definiowanie dowolnych współczynników opłat ( np. współczynniki atrakcyjności ) i uwzględnienie ich w naliczeniach zarówno do cen jak i ilości składników opłat. Naliczanie naleŝnych opłat czynszowych z uwzględnieniem wszelkich zmian lokalowych, jakie nastąpiły w naliczanym okresie (np. zmiana właściciela, najemcy, kategorii lokalu itp.) Automatyczne generowanie i dekretacja dokumentów sprzedaŝy na podstawie naliczonych opłat. Trasy i listy odczytowe. Korespondencja seryjna z wykorzystaniem szablonów. UmoŜliwienie lokatorom zdalnego dostępu przez przeglądarkę internetową do ich rozliczeń czynszowych. Ewidencja dodatków mieszkaniowych i automatyczne rozksięgowanie przelewów wg list przyznanych dodatków. Automatyczne wygasanie dodatku po upływie okresu obowiązywania. Historia przeprowadzonych zmian: cen, parametrów i składników wraz z opisem daty ich obowiązywania. Windykacja naleŝności prowadzona jest w podsystemie FK. Rozliczanie dowolnych mediów (np. woda, gaz itp.) za wskazany okres wg rzeczywistych kosztów i zuŝyć z uwzględnieniem pobranych zaliczek. OFERTA WSTĘPNA 13 / 40

14 Rozliczenie niedoborów (np. wody)proporcjonalnie do zuŝycia lub dowolnie wskazanego parametru lokalu. Ewidencja praw do lokali. Ewidencja członków spółdzielni. Ewidencja osób zameldowanych. Automatyczna zmiana ilości osób wg. meldunków. Ewidencja funkcji samorządowych. Podsystem Finanse i Księgowość to: Podstawowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Obsługa wielu jednostek gospodarczych (wielofirmowość). Dowolna ilość lat obrotowych i otwartych okresów rozliczeniowych. Równoległa praca we wszystkich otwartych okresach. Korzystanie z dwóch róŝnych wersji planu kont na przełomie roku obrachunkowego. Dowolna, segmentowa i słownikowana struktura konta definiowana przez uŝytkownika. Obsługa kont pozabilansowych. Definiowanie rodzajów dokumentów: ich numeracji, dekretacji, sposobu wizualizacji. 14 / 40 OFERTA WSTĘPNA

15 MoŜliwość tworzenia dokumentów zaleŝnych. Automatyczna dekretacja rejestrowanych i wystawianych dokumentów księgowych. Kontrola kręgu kosztów i bilansowania się dowodów księgowych. MoŜliwość kopiowania dowodów księgowych. Wielowalutowość. Ustalenie i automatyczne wyksięgowanie róŝnic kursowych po rozliczeniu operacji. Obsługa przepływów pienięŝnych. MoŜliwość prowadzenia dzienników cząstkowych Obsługa wielu Kas, równieŝ walutowych. Automatyczna dekretacja dokumentów KP i KW w momencie ich rejestracji. Wgląd w bieŝący stan rozrachunków z kontrahentami i pracownikami. Stan kasy na dowolnie wybrany dzień. MoŜliwość wystawienia i zaksięgowania noty odsetkowej w kasie wraz z wpłatą główną Wydruk raportów kasowych. Obsługa banków z wykorzystaniem dowolnego Home-Bankingu, dwukierunkowa obsługa Home-Bankingu. OFERTA WSTĘPNA 15 / 40

16 Kontrola poprawności konta bankowego (NRB) Automatyczna dekretacja dokumentów bankowych. Generowanie na dowolny dzień i konto bankowe paczek przelewów. Pobranie konta bankowego z zarejestrowanej faktury zakupu przy generowaniu przelewów. MoŜliwość przenoszenia przelewów pomiędzy paczkami. Automatyczne lub ręczne przygotowanie przelewów dla zobowiązań. Wydruk poleceń przelewu w dowolnych formatach. MoŜliwość tworzenia kilku raportów bankowych w tym samym banku na dany dzień. Prowadzenie rozrachunków dotyczących naleŝności i zobowiązań. Automatyczne rozliczanie rozrachunków. Podział kontrahentów na grupy według dowolnych kryteriów. MoŜliwość stosowania indywidualnych tabel odsetek dla kontrahentów. Obsługa not odsetkowych, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald. Badanie struktury zadłuŝenia według dowolnych okresów przeterminowania. Kompensowanie naleŝności i zobowiązań z automatycznym księgowaniem kompensat. Obsługa spraw spornych z odbiorcami. Rejestry VAT. Wydruk deklaracji VAT. Aktualny wynik finansowy firmy dostępny on-line. Wykorzystanie tzw. techniki drill-down - moŝliwość dotarcia do dokumentu źródłowego z poziomu kont syntetycznych księgi głównej, a z poziomu dokumentu źródłowego - moŝliwość obejrzenia jego skutków w księdze głównej. Analiza kosztów: rodzajowych, operacyjnych, według miejsc powstawania, centrów zysku. Automatyczne rozliczanie kosztów. MoŜliwość definiowania pojęć ekonomicznych do wielokrotnego wykorzystania w analizach ekonomicznych i sprawozdaniach. Sprawozdawczość finansowa i skarbowa wraz z wydrukami niezbędnych formularzy. Tworzenie własnych, definiowalnych sprawozdań i zestawień. Analizy porównawcze, okresowe i wieloletnie. MoŜliwość porównania dowolnej liczby sprawozdań. MoŜliwość wyliczenia sum częściowych, lub % udziału kwoty danego wiersza w wierszu sumy, przy przesyłaniu sprawozdań do Excela 16 / 40 OFERTA WSTĘPNA

17 Wydruk sprawozdań według ustawowych formularzy. MoŜliwość tworzenia planów (budŝetowanie). Podsystem Logistyka Zaopatrzenie, Magazynowanie i SprzedaŜ to: Ogólnosystemowa kartoteka kontrahentów. Podział kontrahentów według własnych kryteriów na dowolne grupy. Kartoteka: ofert dostawców, umów, zapytań ofertowych, zamówień, przetargów. Automatyczna numeracja umów i zamówień. Operowanie statusami umów: przygotowana, wysłana, zatwierdzona, aneks Automatyczne rozliczanie zamówień i faktur zakupu. MoŜliwość podpięcia umowy do przetargu. Powiązanie przetargu z umową, zamówieniem i fakturą zakupu. Rejestrowanie faktur zakupowych i dokumentów magazynowych (PZ) na podstawie zamówienia. MoŜliwość dołączenia plików zewnętrznych do pozycji kartoteki. Kartoteka faktur zakupu. Obsługa księgowa wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, usług Rozliczanie zakupów. Wydruk przewieszek magazynowych. Automatyczna dekretacja dokumentów. Definiowanie dowolnej ilości miejsc składowania i magazynów wraz z metodą wyceny rozchodu. Prowadzenie ewidencji magazynowej zapasy magazynowe. Ewidencja przepływów materiałowych. MoŜliwość przeglądania cen zakupu wybranego towaru z okresu np. roku z wyznaczeniem ceny minimalnej i maksymalnej. Operowanie symboliką materiałów własną i dostawców. Stosowanie przeliczników jednostek miary. MoŜliwość grupowania indeksów materiałowych według własnych kryteriów. Pełna obsługa zaopatrzenia poprzez śledzenie zamówień od ich złoŝenia do przyjęcia materiału. Identyfikacja wewnętrznych podmiotów generujących potrzeby materiałowe. Przeprowadzanie inwentaryzacji. Zestaw standardowych raportów. Kartoteka: ofert własnych, umów z odbiorcami, zamówień klientów. OFERTA WSTĘPNA 17 / 40

18 Operowanie statusami ofert, umów i zamówień. Automatyczna numeracja ofert, umów i zamówień. Dowolna liczba cenników. RóŜne ceny dla: grup towarów i usług, dla wybranych kontrahentów lub grup kontrahentów, dla grup asortymentowych w ramach jednego cennika. Prowadzenie archiwum zmiany cen. Definiowanie czasowego obowiązywania ceny (ceny proponowane w przyszłości). Promocje i rabaty ilościowe, kwotowe, procentowe dla wybranych grup kontrahentów na wskazane towary lub usługi. MoŜliwość podglądu i zmiany rabatu (rabatów) podczas edycji dokumentu sprzedaŝy Prowadzenie hierarchizacji cenników. Automatyczna aktualizacja i przecena cen towaru. MoŜliwość zdefiniowania dla kaŝdego kontrahenta: kredytu kupieckiego, sposobów płatności, terminów itp. Obsługa sprzedaŝy krajowej: faktury, paragony fiskalne. Rozliczanie zaliczek 18 / 40 OFERTA WSTĘPNA

19 MoŜliwość podglądu innego dokumentu sprzedaŝy w trakcie edycji faktury sprzedaŝy. Kontrola sprzedaŝy poniŝej ceny zakupu. Prowadzenie sprzedaŝy w walucie krajowej i obcej. Analiza sprzedaŝy według dowolnych kryteriów. MoŜliwość korzystania z symboliki asortymentowej odbiorcy. Obsługa sprzedaŝy usług powtarzalnych faktury cykliczne. Kontrola stanu rozliczeń z kontrahentem w trakcie operacji sprzedaŝy. Automatyczne wystawianie dowodów kasowych przy zapłatach gotówkowych. MoŜliwość przeglądania obrotów z kontrahentem pod względem wartościowym i asortymentowym. Podsystem Ewidencja Majątku to: Prowadzenie kartotek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych a takŝe środków niskocennych. Prowadzenie kartotek definiowalnych przez uŝytkownika składników środków trwałych. Prowadzenie ewidencji środków zlikwidowanych. OFERTA WSTĘPNA 19 / 40

20 Obsługa dokumentów: OT, LT, PT, MT z automatyczną dekretacją skutków dokumentów. Podział amortyzacji na podatkową i bilansową Automatyczne naliczanie amortyzacji. Ewidencja historii środka trwałego. Podział amortyzacji na wiele stanowisk kosztów. Podział majątku według własnych kryteriów na dowolne grupy Symulacja amortyzacji na okresy przyszłe. Wydruk zestawień i raportów. Przeprowadzenie inwentaryzacji przy pomocy kodów kreskowych. Prowadzenie ewidencji i wydań odzieŝy roboczej. Podsystem Kadry i Płace to: Opis struktury organizacyjnej firmy Jednostki organizacyjne w układzie hierarchicznym. Kartoteka główna pracowników: - dane identyfikacyjne: nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe, NIP, PESEL, informacje dotyczące ZUS i NFZ. - inne informacje: nr dowodu, paszportu, obywatelstwo, stan cywilny, adresy, telefony, urząd skarbowy - zatrudnienie: nabór, data przyjęcia, zwolnienia, czas pracy, - staŝ pracy: daty staŝu liczone do urlopu, jubileuszu, pracy w firmie, emerytury, okresy staŝu, urlopy, - wykształcenie: ukończona szkoła, zawód, tytuł wyuczony. Kartoteka osobowa pracownika: informacje dotyczące nieobecności w pracy, karta ewidencji czasu pracy, umowy o pracę, angaŝe, przebieg pracy zawodowej, stan rodzinny, składniki stałe wynagrodzenia, stałe płacowe, obsługa poŝyczek, pomoc socjalna, badania okresowe, uprawnienia zawodowe, szkolenia, znajomość języków, informacje dotyczące powszechnego obowiązku obrony Rejestracja czasu pracy. Zgłoszenia do ZUS (Płatnik). Generowanie pism kadrowych: umowy, angaŝe, świadectwa pracy itp. Sprawozdania GUS. Generowanie dowolnych zestawień i statystyk. Ochrona danych osobowych zgodna z ustawą. 20 / 40 OFERTA WSTĘPNA

21 Modyfikowalny przez uŝytkownika algorytm płacowy w skład, którego wchodzą: płaca zasadnicza, premie, godziny nadliczbowe, dodatki, urlopy wypoczynkowe, zaliczki, kary pienięŝne, ubezpieczenia, spłaty poŝyczek, składki ZUS. Obsługa świadczeń socjalnych MoŜliwość wyliczania diet dla radnych Naliczanie płac dla pracowników pracujących w systemie akordowym czy czterobrygadowym. MoŜliwość rozliczania płac wg ewidencji czasu pracy lub wg zleceń. Rozliczanie umów cywilno-prawnych. MoŜliwość przygotowania więcej niŝ jednej listy płac w miesiącu. MoŜliwość dodania nowego pracownika do istniejącej listy płac. MoŜliwość wydruku list kopertowych dla pracowników Przechowywanie listy płac przez dowolny okres. Prowadzenie kartoteki zasiłkowej, podatkowej, zarobkowa. OFERTA WSTĘPNA 21 / 40

22 MoŜliwość zadekretowania przeliczonej listy płac na kontach księgi głównej. Tworzenie rozdzielnika kosztów na podstawie zadekretowanej listy płac. Rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym, ZUS - export danych do programu Płatnik - ewidencja wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego - ewidencja wypłaconych zasiłków z budŝetu Państwa. Tworzenie deklaracji podatkowych (PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT- 8B). Przelewy bankowe dla pracowników z uwzględnieniem Homebankingu. Podsystem Elementy Controllingu to: Planowanie podstawowej działalności firmy takich jak: koszty, przychody, produkcja itp. Kartoteka dostępnych wymiarów. Konfiguracja planu w postaci hierarchicznego drzewa. Automatyczne generowanie planu na podstawie istniejących wartości w hurtowni danych. Prowadzenie wielu wersji planów. 22 / 40 OFERTA WSTĘPNA

23 Przypisanie statusu do wersji planu np.: zatwierdzony, w przygotowaniu itp. MoŜliwość prowadzenia planu w roku jak i miesiącu. Prowadzenie planów wieloletnich. Automatyczna aktualizacja planu o nowe wartości wymiaru. Zmiana planu na podstawie dokumentu. Operowanie statusami zmian: blokada, zmiana, niewygasające i wewnętrzne. Dekretacja dokumentów zmian. Operowanie statusami dokumentów zmian: zatwierdzony i anulowany. Monitorowanie przebiegu realizacji planu. MoŜliwość dotarcia z planu do dokumentów źródłowych. Aktualizacja kwot planu na podstawie innego planu. Rozbudowany system praw. Wykorzystanie tabel przestawnych(excel) do sprawozdań typu bilans, rachunek wyników itp. MoŜliwość wykorzystania danych historycznych. Obieg dokumentów - kontrola realizacji spraw to: Sprawna obsługa petenta szybkie odszukanie informacji o sprawach zainteresowanego wraz z wglądem w dokumenty związane z daną sprawą. Współpraca z MS Office automatyczne tworzenie druków dokumentów na podstawie szablonów, które mogą być modyfikowane przez uŝytkownika systemu. Rejestr historii przebiegu wszystkich spraw dotyczących kontrahenta Ewidencja wszystkich dokumentów związanych z kontrahentem Rejestracja wszystkich spraw przetwarzanych w Biurze obsługi Klienta wraz z dokumentami ich dotyczącymi Formalny zapis procedur organizacyjnych za pomocą obiegu spraw określenie czynności sekwencyjnych, równoległych i warunkowych, które muszą być zrealizowane wraz z określeniem komórki lub osoby odpowiedzialnej i terminu. MoŜliwość łatwego wyszukiwania spraw, które oczekują na realizację przez daną komórkę czy osobę. Automatyczne przesyłanie sprawy do następnych komórek, osób zgodnie z określonym dla sprawy obiegiem, w momencie zatwierdzenia w systemie realizacji danej czynności. OFERTA WSTĘPNA 23 / 40

24 Śledzenie obiegu kaŝdej sprawy kontrola stanu realizacji oraz terminowości; moŝliwość wyszukiwania spraw zaległych. Sprawozdawczość syntetyczna pokazująca ilość i terminowość spraw poszczególnych rodzajów realizowanych w poszczególnych komórkach lub przez poszczególne osoby. MoŜliwość definiowania nowych szablonów wydruków dokumentów. 24 / 40 OFERTA WSTĘPNA

25 Architektura Sieci Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą Komadres moŝe funkcjonować w sieci LAN (sieć lokalna w siedzibie firmy) i WAN (sieć rozproszona siedziba firmy połączona z oddziałami terenowymi). Wybór rozwiązania uzaleŝniony jest od wielkości instalacji systemu, infrastruktury teleinformatycznej posiadanej przez przedsiębiorstwo i jego potrzeb Sieć LAN (sieci lokalne) System pracuje w konfiguracji klient-serwer, baza danych zainstalowana jest na centralnym serwerze: - Microsoft Windows Small Business Server z bazą danych MS SQL, lub - Microsoft Windows Server Standard + SQL Server Standard a na komputerze uŝytkownika instalowany jest klient SQL a, słuŝący do uruchomienia aplikacji. UŜytkownik przy uruchomieniu aplikacji wysyła Ŝądanie dostarczenia informacji do serwera bazy danych, a serwer po przetworzeniu informacji przesyła wynik do komputera uŝytkownika. Zaletą takiego rozwiązania jest wysoka wydajność pracy. OFERTA WSTĘPNA 25 / 40

26 Sieć WAN (sieci rozległe) W tym modelu dodatkowo zainstalowany jest serwer terminalowy. Rozwiązanie to pozwala na przyśpieszenie pracy aplikacji dzięki wyeliminowaniu konieczności transferu całej aplikacji z centrali do oddziału poprzez łącze transmisyjne. Serwer terminalowy wyposaŝony jest w system operacyjny Microsoft Windows Server Standard i w Windows Terminal. Baza danych zainstalowana jest na centralnym serwerze wymiana danych między oddziałami (partner), a bazą odbywa się poprzez dowolne łącze. 26 / 40 OFERTA WSTĘPNA

27 Systemy Zarządzania Bazami Danych 3.1. Zintegrowany System Komadres wymaga instalacji dowolnej bazy danych typu SQL: Microsoft SQL Serwer, Oracle Komputery Przenośne Komputer przenośny przeznaczony jest dla firm prowadzących działalność terenową. Obsługa aplikacji odbywa się za pośrednictwem palmtopów, psionów, na których instalowane jest osobne oprogramowanie. Wytrzymały, lekki i wydajny kolektor danych jako podstawowy produkt rodziny ręcznych komputerów, jest idealnym urządzeniem dla pracowników terenowych w licznych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych. Komputer dzięki duŝej szybkości działania, znakomitym moŝliwościom komunikacji i duŝej pamięci z łatwością radzi sobie z większością wykonywanych jednocześnie skomplikowanych zadań przetwarzania danych. Komputer przenośny posiada port IrDA do bezprzewodowego transferu plików i drukowania, klawiaturę numeryczną. OFERTA WSTĘPNA 27 / 40

28 Platforma Sprzętowo - Systemowa Dla systemów jednostanowiskowych, oprogramowanie instalowane jest na pojedynczym komputerze stacji roboczej, a dla systemów wielostanowiskowych o niewielkiej liczby uŝytkowników (2-3) moŝliwe jest zastosowanie środowiska typu peer-to-peer (P2P) opartego o systemy operacyjne Windows XP Professional wraz z bazą danych MS SQL Server 2005 Express. Komputer pełniący rolę serwera sieci P2P lub komputera dla systemu jednostanowiskowego powiniem spełniać nastepujące, wymagania techniczne: procesor: dwurdzeniowy klasy Intel Pentium lub Core2Duo pamięć RAM: 1024 (zalecane 2048 MB) system operacyjny: Windows XP Pro, Windows Vista Business Dla systemów wielostanowiskowych, o większej liczbie uŝytkowników wymagane jest zastosowanie środowiska typu klient-serwer skonfigurowanego na bazie systemu MS Windows Server uzupełnionym o serwer relacyjnej bazy danych MS SQL Server osadzonym na dedykowanym serwerze klasy Intel Xeon QuadCore (jedno lub dwuprocesorowym) spełniającym następujące wymagania techniczne: procesor: czterordzeniowe klasy Intel Xeon Quad Core zalecane 2 szt. pamięć RAM: 2048 MB (zalecane 4096 MB) system dysków 2 x min.72 GB SAS RAID1 (zalecane 4 x 72 GB RAID5) system zasilania 1 x zasilacz (zalecane 2 x zasilacz redundantny) system operacyjny: MS Windows Server + MS SQL Server 28 / 40 OFERTA WSTĘPNA

29 Komputery stacje robocze, zarówno w środowisku P2P jak i klientserwer powinne spełniac następujące minimalne wymagania techniczne: procesor: jednordzeniowy klasy Intel Celeron / Pentium pamięć RAM: 256 MB (zalecane 512 MB) system operacyjny: Windows XP Pro, Windows Vista Business Dodatkowo, dla zapewnienia dostępu do zasobów systemu dla uŝytkowników połoŝonych poza lokalną siecią komputerową niezbędne jest ustanowienie połączenia umoŝliwiającego pracę terminalową dla tych stanowisk. Połączenia terminalowe realizowane są poprzez serwer pracy terminalowej dedykowany serwer spełniający następujące wymagania techniczne: procesor: klasy Intel Pentium/Core2Duo/Xeon Dual/Quad Core pamięć RAM: min MB (uzaleŝniona od ilości uŝytkowników) system dysków 2 x min. 80 GB SATA RAID1 system operacyjny: MS Windows Server + MS Terminal Server CAL łącze dostępowe DSL (dla siedziby głównej zalecane łącze symetryczne) P.I. ETOB-RES prowadzi równieŝ serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu komputerowego. OFERTA WSTĘPNA 29 / 40

30 4. 4. Usługi 4.1. P.I. ETOB-RES oferuje swoim klientom pełen zakres usług informatycznych. Pomaga prowadzić całość inwestycji w informatykę: począwszy od zakupu i uruchomienia serwerów i połączeń sieciowych poprzez instalację baz danych i aplikacji uŝytkowych aŝ po szkolenia uŝytkowników oraz administratorów oferowanego systemu Tworzenie Oprogramowania 4.2 Oprócz oferowanego systemu zintegrowanego tworzymy oprogramowanie specjalistyczne, zgodne ze specyfiką działania wybranej firmy, w pełni zintegrowane z systemem Komadres Konsulting i Doradztwo 4.3 WdroŜenie systemu zintegrowanego wymaga szczegółowej analizy i oceny procesów, które mają być nim wspomagane. P.I. ETOB-RES przygotowuje szczegółowe analizy, dzięki którym moŝna ściśle określić rzeczywiste potrzeby firmy w zakresie informatyzacji i zaproponować właściwe rozwiązania systemowe Audyt Systemów Komputerowych Platforma sprzętowo-sieciowa jest jednym z waŝniejszych czynników wpływających na koszty i poprawność wdroŝenia systemu zintegrowanego. Przed wdroŝeniem P.I. ETOB-RES wykonuje pełną ocenę techniczną sprzętu i systemów komputerowych pracujących w firmie Klienta, a następnie opracowuje zalecenia dotyczące inwestycji w sprzęt i sieć komputerową pod kątem wymagań wdraŝanego systemu. Zapewnia równieŝ dostawę potrzebnego sprzętu komputerowego jak i usługi związane z budową i konfiguracją infrastruktury sieciowej. 30 / 40 OFERTA WSTĘPNA

31 4.4 Przedsiębiorstwo Informatyki ETOB-RES Sp. z o. o WdroŜenie i Szkolenie WdroŜenie systemu zintegrowanego przez P.I. ETOB-RES przebiega etapowo w sposób ściśle kontrolowany i obejmuje: analizę wstępną, organizację projektu wdroŝeniowego, instalację systemu, szkolenie grupy wdroŝeniowej, parametryzację systemu, przygotowanie systemu do pracy produktywnej, pracę produktywną systemu. Taki sposób wdraŝania zapewnia: płynny przebieg projektu, skrócenie czasu wdroŝenia, kontrolę jego kosztów i właściwą dokumentację prac. Projekty, w których zakres rozszerzeń i modyfikacji jest szerszy, mają charakter indywidualnych opracowań, oddzielnie planowanych i kosztorysowanych O 4.5. Opieka Serwisowa po WdroŜeniu Oprogramowania Oprogramowanie dostarczone przez P.I.ETOB-RES jest objęte odpłatną opieką serwisową, której warunki świadczenia są dokładnie określone w umowie z klientem. W ramach umowy: NADZÓR AUTORSKI świadczone są usługi: Usługi świadczone w ramach miesięcznej opłaty ryczałtowej: Dostosowanie programów do zmieniających się przepisów polskiego prawa z wyłączeniem prawa miejscowego. Wprowadzanie modyfikacji do systemu podnoszących jego jakość oraz funkcjonalność wykorzystywaną przez wielu uŝytkowników. Udostępnianie nowych wersji systemu do pobrania z serwera ETOB-RES. Opis zmian wprowadzonych do aktualnie dostępnych wersji systemu Komadres zamieszczony jest na stronie internetowej: (po podaniu hasła dostępu). OFERTA WSTĘPNA 31 / 40

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych System Komadres.M- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres.M Lokale Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Budowlanych System Komadres.M- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres.M Rozliczenie Budów Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Produkcyjnych System Komadres.M- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres.M Produkcja Finanse i Księgowość Logistyka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych System Komadres- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres Lokale Finanse i Księgowość Logistyka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Jednostek BudŜetowych System Komadres.M- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres.M Finanse i Księgowość BudŜetowa Logistyka Zaopatrzenie,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Produkcyjnych System Komadres - Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres Produkcja Finanse i Księgowość Logistyka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Budowlanych System Komadres- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres Rozliczenie Budów Finanse i Księgowość Logistyka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych System Komadres.M- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres.M Zbyt Mediów Finanse i Księgowość Logistyka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej System Komadres- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres Zbyt Ciepła Finanse i Księgowość

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Jednostek Budżetowych System Komadres - Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres Finanse i Księgowość Budżetowa Logistyka Zaopatrzenie,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie

Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych System Komadres- Informacje Ogólne Charakterystyka Podsystemów Komadres Zbyt Mediów System Informacji Przestrzennej (GIS)

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE

MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4. 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516. Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE MONEVA POLSKA Sp. z o.o. Ul Przemysłowa 4 58-160 Świebodzice Polska NIP: 884 23 65 516 Regon:891138010 Świebodzice 6.07.2010 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku uzyskaniem dofinansowania w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM

Księga Handlowa OPROGRAMOWANIE DLA FIRM OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Księga Handlowa RAKSSQL to kompletny i w pełni zintegrowany system księgowy stworzony do prowadzenia pełnej księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ

Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż, dostarczenie, instalacja, wdrożenie i utrzymanie przez okres 24 miesięcy Systemu Finansowo Księgowego (F-K), jak

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Pełna księgowość PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH

Pełna księgowość PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH PROGRAM DLA BIUR RACHUNKOWYCH Pełna księgowość RAKS to kompletny i w pełni zintegrowany program stworzony dla biur rachunkowych. Pozwala na prowadzenie księgowości firm prywatnych, państwowych, spółdzielni,

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Zintegrowane Oprogramowanie Modułowe Zintegrowany system informatyczny firmy PROBIT posiada budowę modułową, dzięki temu informacje wprowadzone w obrębie jednego z

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR)

Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR) Wewnętrzny Pomiar Ryzyka* (WPR) *Def2000/WPR Cel prezentacji Celem pokazu jest przedstawienie podstawowej charakterystyki aplikacji WPR (Wewnętrzny Pomiar ryzyka) oraz zasad jej obsługi przez UŜytkowników.

Bardziej szczegółowo

Informacje o programie wersja 3.0

Informacje o programie wersja 3.0 Informacje o programie wersja 3.0 KIELCE 2010 Przedsiębiorstwo Informatyczne PROKOMP, ma przyjemność przedstawić program PŁACE i KADRY, naszego autorstwa. Program ten pozwoli Państwu na tworzenie dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiające. Numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem Cena na jedno stanowisko Licencja, instalacja, serwis

ZAMÓWIENIE. Nazwa jednostki zamawiające. Numer NIP. Zamówienie programu z rocznym serwisem Cena na jedno stanowisko Licencja, instalacja, serwis Cena na jedno Licencja, instalacja, serwis Licencja na każde dodatkowe W ramach tej samej sieci komputerowej PODATKI System wymiaru podatków lokalnych od osób fizycznych Rozszerzenie PODATKI Moduł eksportu

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości

3. Opis systemu komputerowego rachunkowości Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 1/11 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 3 stycznia 2011 r. 1 (Sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych) 1. Zakładowy plan kont 1) Ustala konta syntetyczne bilansowe i

Bardziej szczegółowo

Księga główna i pomocnicza

Księga główna i pomocnicza Księga główna i pomocnicza Moduł Finanse i Księgowość służy do pełnej obsługi księgowości finansowej i zarządczej w instytucjach i przedsiębiorstwach każdego rodzaju. Przy jego pomocy można realizować

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze cechy Rachmistrza GT:

Najważniejsze cechy Rachmistrza GT: Rachmistrz GT to nowoczesny system obsługi uproszczonej księgowości. Program ten polecamy firmom prowadzącym księgę przychodów i rozchodów oraz płatnikom podatku zryczałtowanego, którzy rozliczają się

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h)

Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) Program - Kurs samodzielny księgowy II stopnia wraz z certyfikatem ECDL Base/Start (210h) I Część finansowo-księgowa (150h) Część teoretyczna: (60h) Podatek od towarów i usług ( 5h) 1. Regulacje prawne

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r.

Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. Zarządzenie Nr 313/09 Burmistrza Śmigla z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 139/08 Burmistrza Śmigla z dnia 16 kwietnia 2008 roku w sprawie instrukcji zasad rachunkowości, ewidencji

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego

Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego Oświadczenia Soneta sp. z o.o., producenta zintegrowanego systemu enova365, o zgodności z obowiązującymi przepisami prawa gospodarczego Spis treści 1. Technologia... 3 2. Archiwizacja i odtwarzanie bazy

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia.

System klasy ERP w chmurze. MRP magazyn, zaopatrzenie, zbyt, rozliczenie produkcji. Handel fakturowanie, warunki współpracy, cenniki, zamówienia. System klasy ERP w chmurze 50 zł miesięcznie za użytkownika przy pracy na serwerach Madar Stworzony dla firm produkcyjnych, instytutów, szkół, organizacji, biur rachunkowych, firm handlowych Madar7 to

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR

AgemaHR RAZEM DO CELU... AgemaHR AgemaHR Stworzyliśmy zaawansowaną technologię dla nowoczesnego wspierania firm w realizacji działań związanych z zarządzaniem potencjałem ludzkim. Dzielimy się wiedzą z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka aplikacji

Charakterystyka aplikacji OPT!MA Oferta Comarch (1) Oferta Comarch (2) Charakterystyka aplikacji CDN OPT!MA pracuje w środowisku Microsoft Windows. Praca w wersji jednostanowiskowej lub wielostanowiskowej Modułowa budowa Konfigurowalność

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 99,00 zł 149,00 zł 249,00 zł brutto 121,77 zł 183,27 zł 306,27 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim

Bardziej szczegółowo

SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ

SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ SYSTEM INFORMATYCZNY DO KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ 19 lat na rynku 11 lat współpracy w branży komunalnej Nasze usługi: outsourcing informatyczny, telekomunikacyjny, outsourcing księgowo

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych

Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych 6 2.1.1. Podsystem Lokale 7 2.1.2. ibok - Internetowe

Bardziej szczegółowo

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów, 2009 Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE Minimalna, sugerowana ilość godzin wdrożenia programu to: bez przenoszenia danych 8 godzin +

Bardziej szczegółowo

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC

nie należy usuwać ani modyfikować danych firmy ABC Zadanie 2. (ewidencja operacji gospodarczych oraz podatku od towarów i usług w systemie informatycznym) 1. Odtworzyć dane firmy założonej w systemie Raks 2000: a) wprowadzić pod numerem 2. nazwy pełną

Bardziej szczegółowo

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą

Teksty Fim@ngo. Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Teksty Fim@ngo Zakładowy plan kont w organizacjach społecznych, stowarzyszeniach, fundacjach prowadzących działalność gospodarczą Ustawa o rachunkowości wprowadza, jako bezpośrednią podstawę prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA

STRUKTURA WEWNĘTRZNA ....l STRUKTURA WEWNĘTRZNA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIĘJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNĘJ W RADOMIU Rozdział 1 Podstawa Prawna: 1 9 ust.4 pkt.4 regulaminu organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu

Handlowo-Magazynowy. Przeznaczenie modułu Handlowo-Magazynowy Przeznaczenie modułu Moduł Handlowo-Magazynowy przeznaczony jest do prowadzenia wielomagazynowej gospodarki towarowej i materiałowej w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

Porównanie Produktów

Porównanie Produktów Porównanie Produktów 1 S t r o n a Wersje programu Lite Pro Pro+ Pro+ LAN darmowa 149,00 zł 199,00 zł 299,00 zł brutto 183,27 zł 244,77 zł 367,77 zł Faktura Faktury w językach angielskim, niemieckim, francuskim,

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

newss.pl Pobierz trial EWA Sprzedaż i Magazyn. Testuj bezpłatnie przez 30 dni i kup z rabatem.

newss.pl Pobierz trial EWA Sprzedaż i Magazyn. Testuj bezpłatnie przez 30 dni i kup z rabatem. Program umożliwia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów sprzedaży: faktury VAT, dokumenty bez VAT, korekty. Prowadzi kartoteki kontrahentów, towarów i wystawionych dokumentów. Posiada raporty i

Bardziej szczegółowo

Spis treści. www.etobres.pl 2 / 24

Spis treści. www.etobres.pl 2 / 24 Spis treści 1. Firma 4 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 5 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Zakładów Komunalnych 6 2.1.1. Podsystem Finanse i Księgowość Budżetowa..7 2.1.2. Podsystem

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Budowlanych

Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Budowlanych Spis treści 1. Firma 3 2. Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą 4 2.1. Komadres - Rozwiązanie dla Przedsiębiorstw Budowlanych 6 2.1.1. Podsystem Rozliczenie Projektów (Budów) 7 2.1.2. Podsystem

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego.

Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Tytuł szkolenia: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch OPT!MA z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego. Opis i cel szkolenia: Jest to szkolenie polecane osobom rozpoczynającym

Bardziej szczegółowo

1. Ogólny opis programu

1. Ogólny opis programu 1. Ogólny opis programu rodzaje dokumentów. magazynowych rodzaje dokumentów. sprzedaży powiązanie dokumentów rozchodowych z dokumentami sprzedaży raporty sprzedaży (kontrola pracowników, systemy prowizyjne)

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi

System Zarządzania Zasobami Ludzkimi itushr System Zarządzania Zasobami Ludzkimi System itus HR to kompleksowe, modułowe narzędzie informatyczne do wspomagania procesów pracy zarządzania zasobami ludzkimi w każdego rodzaju przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993

R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Informacje o firmie R o z p o c z ę c i e d z i a ł a l n o ś c i : istniejemy na rynku od 1993 Siedziba: Toruń, ul. Piaskowa 6 (świadczymy usługi na terenie całej Polski) Nasze usługi: outsourcing informatyczny,

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Finanse Księgowość Koszty 3 Księgi rachunkowe 4 Kasy 4 Banki 5 Rejestry zakupu 5 Rejestry sprzedaży 5 Rozrachunki z kontrahentami i pracownikami 6 Koszty 6 Odpisy aktualizacyjne 6 Sprawozdania i raporty

Bardziej szczegółowo

P eze z ntacja usług firmy Vattax

P eze z ntacja usług firmy Vattax Prezentacja usług firmy Vattax O nas Grupa księgowa Vattax od ponad 15 lat świadczy kompleksową obsługę w obszarze księgowości oraz doradztwa podatkowego, a takŝe aktywnie współpracuje przy tworzeniu optymalnych

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą

Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie. posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje się hurtową sprzedażą Dane Klienta: ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. ul. Twarda 6C 80-871 Gdańsk www.acel.pl Firma ACEL J.M. Ciskowscy Sp. K. powstała w 1987 roku w Gdańsku. Obecnie posiada oddziały w Rumi, Gdyni i Warszawie. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku

Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku Zarządzenie nr 274 /2011 Prezydenta Miasta Skarżyska Kamiennej z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 03/2011 z dnia 03 stycznia 2011 roku w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej.

Poniżej przedstawiamy przykładową ofertę dla Wspólnoty Mieszkaniowej. Firma APOLLO PROPERTY od ponad 20 lat zajmuje się administrowaniem i zarządzaniem nieruchomościami własnymi i powierzonymi. Naszym atutem, oprócz doświadczenia, jest wykwalifikowana i otwarta na nowe wyzwania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA

REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA REKTOR UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA ZARZĄDZENIE Nr 05/2014 z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Rektora Nr 12/2011 w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły:

LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: LeftHand Pełna Księgowość zawiera następujące moduły: Scentralizowany moduł zarządzania dokumentami księgowymi przypomnienia o niezapłaconych fakturach sprzedażowych i zakupowych obsługa wszystkich typów

Bardziej szczegółowo

Oferta na dostawę i wdrożenie

Oferta na dostawę i wdrożenie Oferta na dostawę i wdrożenie Programu do zarządzania gospodarką komunalną Dla Urzędu Gminy Lesznowola Szanowni Państwo, W nawiązaniu do ostatniego spotkania, na którym mięliśmy okazję zaprezentować system

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

CENNIK OPROGRAMOWANIA WINDOWS/SQL ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE

CENNIK OPROGRAMOWANIA WINDOWS/SQL ZINTEGROWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE CENNIK WINDOWS/SQL WAŻNY OD 1 GRUDNIA 2014. CENY W ZŁOTYCH, PODANE BEZ PODATKU VAT. Nazwa systemu Cena na jedno stanowisko Licencja na każde dodatkowe stanowisko W ramach tej samej sieci komputerowej Licencja,

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...

1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia... SYBILLA WYMAGANIA TECHNICZNE 1. Instalacja jednostanowiskowa...3 2. Instalacja sieciowa...4 3. Instalacja w środowisku rozproszonym...5 4. Dodatkowe zalecenia...6 1998 2005 TELEPORT.PL WYMAGANIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1

020-1 Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo Umorzenie Umorzenie pozostałych 080-1 II PLAN KONT Dla Urzędu Gminy DLA PROJEKTÓW FINANSOWANYCH I WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. I Konta bilansowe KONTA W UKŁADZIE SYNTETYCZNYM KONTA W UKŁADZIE ANALITYCZNYM NAZWA KONTA 1

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU DO INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJATKU DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INOWROCŁAWIU

DOSTAWA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU DO INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJATKU DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INOWROCŁAWIU załącznik 1. DOSTAWA KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU DO INWENTARYZACJI SKŁADNIKÓW MAJATKU DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W INOWROCŁAWIU Specyfikacji parametrów techniczno-funkcjonalnych Inowrocław, 23.07.2008 r. 1.

Bardziej szczegółowo