1. Firma F 2. Oferta O 3. Oprogramowanie O. 4. Usługi U. 5. Warunki W

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Firma F 2. Oferta O 3. Oprogramowanie O. 4. Usługi U. 5. Warunki W"

Transkrypt

1

2 1. Firma F 3 2. Oferta O 8 3. Oprogramowanie O System Komadres Komadres - Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych Charakterystyka Podsystemów Komadres Architektura Sieci Sieć LAN (sieci lokalne) Sieć WAN (sieci rozległe) Systemy Zarządzania Bazami Danych Komputery Przenośne Platforma Sprzętowo Systemowa Usługi U Tworzenie T Oprogramowania Konsulting K i Doradztwo Audyt A Systemów Komputerowych WdroŜenie W i Szkolenie Opieka Serwisowa po WdroŜeniu Oprogramowania Warunki W Finansowania Dotacje Unijne Referencje R R 2 / 40 OFERTA WSTĘPNA

3 1. F 1. Firma Przedsiębiorstwo Informatyki ETOB-RES sp. z o.o. wywodzi się z "RPIPB ETOB" (Rzeszowskiego Przedsiębiorstwa Informatyki Przemysłu Budowlanego). Było to przedsiębiorstwo państwowe, które z załoŝenia obsługiwało duŝe przedsiębiorstwa budowlane ówczesnego województwa rzeszowskiego. W 1990 roku kilku pracowników "ETOB"-u załoŝyło spółkę, pod nazwą Przedsiębiorstwo Informatyki "ETOB-RES". Przedsiębiorstwo w początkach swego istnienia świadczyło usługi informatyczne dla nielicznych jeszcze wówczas przedsiębiorstw posiadających mikrokomputery. W miarę upływu czasu z autonomicznie tworzonych modułów programowych powstał "System Zarządzania Przedsiębiorstwem - KOMADRES". W 1994 roku w Kielcach na Konkursie Osiągnięć Gospodarczych COP'94 KOMADRES otrzymał główną nagrodę w kategorii "Informatyka". System był instalowany w coraz większej ilości przedsiębiorstw, a my rozszerzaliśmy nasze zainteresowania systemami zarządzania produkcją. W wyniku współpracy z firmą ZELMER S.A. powstał system Sterowania Przepływem Materiałów SPM w technologii UNIX-Informix, który jest kluczowym elementem systemu informatycznego tego przedsiębiorstwa. OFERTA WSTĘPNA 3 / 40

4 Doświadczenia zebrane przy tworzeniu SPM pozwoliły nam stworzyć w roku 1995 system klasy MRP II - KOMADRES-PROD, który wraz z modułami bazowymi KOMADRES-u został wdroŝony w kilku duŝych przedsiębiorstwach produkcyjnych naszego regionu. System KOMADRES sprzedawał się coraz lepiej. W roku 1998 liczba wdroŝeń naszego systemu przekroczyła 200. W ślad za rozwiązaniami programowymi zapewnialiśmy naszym klientom przygotowanie i uruchomienie odpowiednich dla systemu i potrzeb klienta platform sprzętowo-operacyjnych. Przełom wieków, to intensyfikacja prac projektowych, a następnie programistycznych nad nowym systemem klasy ERP - zintegrowanym systemem wspomagającym zarządzanie firmą Komadres. System ten, integralnie połączony z platformą programową firmy Microsoft współpracuje z bazą danych MS SQL. Z systemu Komadres korzysta juŝ kilkadziesiąt przedsiębiorstw wywodzących się z róŝnych branŝ gospodarki. Dzisiaj ETOB-RES zatrudnia prawie 50 osób. Ma ugruntowaną pozycję na rynku wysokospecjalizowanych usług informatycznych dla średnich i małych przedsiębiorstw, a takŝe dla instytucji administracji państwowej i publicznej oraz przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej. Nasi Klienci to liderzy na swoich rynkach, firmy o wysokim poziomie organizacyjnym. Ich dynamiczny rozwój wymaga równieŝ od nas ciągłego doskonalenia produktów i usług. Dlatego teŝ, we wszystkich sferach naszej działalności staramy się spełniać najwyŝsze standardy jakościowe. Starania te znalazły odzwierciedlenie w licznych certyfikatach i nagrodach, jakie otrzymała nasza firma. 4 / 40 OFERTA WSTĘPNA

5 OFERTA WSTĘPNA 5 / 40

6 6 / 40 OFERTA WSTĘPNA

7 OFERTA WSTĘPNA 7 / 40

8 8 / 40 OFERTA WSTĘPNA

9 2. 2. Oferta Przedsiębiorstwo Informatyki ETOB-RES Sp. z o.o. w Rzeszowie wykorzystując swoją wieloletnią praktykę w tworzeniu aplikacji dla przedsiębiorstw oraz doświadczenie w kontaktach z uŝytkownikami naszych programów oferuje kompletną obsługę IT firmy. Obok oferowanego oprogramowania prowadzimy równieŝ usługi: projektowe, programistyczne, wdroŝeniowe, instalacyjne, sieciowe oraz dostarczamy potrzebny sprzęt komputerowy. 3. O. Oprogramowanie Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą Komadres spełniając wymagania europejskich standardów umoŝliwia kompleksowy wgląd w najbardziej aktualne dane firmy, przez co zapewnia efektywne zarządzanie jej zasobami oraz całkowitą kontrolę zachodzących w niej procesów System Komadres Jest systemem łatwym w obsłudze, w pełni zintegrowanym, pracującym z relacyjnymi bazami danych typu SQL. Oprogramowanie umoŝliwia pracę wielostanowiskową, w tym w sieci rozproszonej. Jest systemem na miarę kaŝdej firmy, rozwija się razem z nią, dostosowując się do zmian organizacyjnych czy profilu działalności. Dane do systemu wprowadzane są jeden raz, ich dostępność oraz skutki w pozostałych obszarach systemu są natychmiastowe. Dane w systemie zapamiętane są z uwzględnieniem chronologii, tj. wprowadzone zmiany nie zacierają poprzednich wartości, ale ustalają datę ich obowiązywania, pozostawiając je w bazach. OFERTA WSTĘPNA 9 / 40

10 Oprogramowanie wykorzystuje tzw. technikę drill-down umoŝliwiającą szybkie dotarcie do dokumentu źródłowego z poziomu wysokozagregowanych danych syntetycznych. Oprogramowanie posiada elastyczny, wielopoziomowy system uprawnień pozwalający ograniczać dostęp do jego funkcji oraz poufnych danych. Pozwala na bieŝąco śledzić i analizować kształtowanie się wielkości przychodów, kosztów i wyniku przedsiębiorstwa. Pozwala prowadzić budŝetowanie i rozliczanie przedsięwzięć, gromadzić przychody i koszty na centra zysków i kosztów. UmoŜliwia prowadzenie analiz ekonomicznych i finansowych działalności przedsiębiorstwa. Posiada interfejsy do współpracy z rozpowszechnionymi aplikacjami biurowymi. Oprogramowanie zostało podzielone na kilka kategorii w zaleŝności od specyfiki firmy, w której miałoby pracować. Strukturę oferowanych systemów ilustruje poniŝszy rysunek. Przykładowe rozwiązania 10 / 40 OFERTA WSTĘPNA

11 Komadres omadres - Rozwiązanie dla Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych Komadres jest kompleksowym systemem wspomagającym zarządzanie zasobami Spółdzielni i Wspólnot Mieszkaniowych. Prowadzi ewidencję dowolnie definiowanej przez uŝytkownika infrastruktury spółdzielni, tzw. obiektów (wspólnoty, ulice, rejony, budynki, lokale, klatki, itp.) oraz prezentację ich wzajemnych powiązań w strukturze drzewka. W ramach podsystemu Lokale moŝliwa jest równieŝ ewidencja: umów i aneksów oraz liczników wraz z historią montaŝy, napraw i legalizacji. Podsystem prowadzi rejestr odczytów i zuŝyć, przy czym istnieje moŝliwość rejestracji odczytów liczników na komputerze przenośnym ( typu: PSION, Palmtop) z transmisją danych na komputer stacjonarny. System umoŝliwia lokatorom zdalny dostęp przez przeglądarkę internetową do ich rozliczeń czynszowych. Pełny zakres funkcjonalności Komadres obejmuje następujące podsystemy: specjalistyczne: Lokale (zasoby, czynsze, wkłady i udziały, media licznikowe, windykacja, remonty, nieruchomości) ogólnobiznesowe: Finanse i Księgowość Logistyka Zaopatrzenie, Magazynowanie, SprzedaŜ Ewidencja Majątku Kadry i Płace dodatkowe: Elementy Controllingu Obieg Dokumentów Kontrola Realizacji Spraw OFERTA WSTĘPNA 11 / 40

12 Charakterystyka Podsystemów Komadres Podsystem Lokale to: Obsługa wspólnot mieszkaniowych Prowadzenie kartotek i naliczeń dla wielu firm. Ewidencja umów i aneksów Ewidencja dowolnie definiowanej przez uŝytkownika infrastruktury spółdzielni tzw. obiektów ( wspólnoty, ulice, rejony, budynki, lokale, klatki, itp.) oraz prezentacja ich wzajemnych powiązań w strukturze drzewka. MoŜliwość podłączenia zdjęć pod elementy infrastruktury Definiowanie dowolnych parametrów opisujących obiekty. Ewidencja liczników. Historyczne przechowywanie informacji o montaŝach, naprawach i legalizacjach liczników (kontrola terminów legalizacji). Automatyczne uwzględnianie przy rozliczaniu: zamontowania, wymontowania, wymiany czy uszkodzenia licznika, zmiany taryfy czy zmiany cen, przejścia z rozliczenia licznikowego na ryczałt i odwrotnie 12 / 40 OFERTA WSTĘPNA

13 Rozliczanie zuŝycia wg stanu licznika z uwzględnieniem ryczałtów, średnich zuŝyć, podziału zuŝyć według dowolnych kryteriów itp. Naliczanie zuŝyć średnich oraz szacunkowych Rejestr odczytów i zuŝyć. Trasy i listy odczytowe. MoŜliwość rejestracji odczytów liczników na komputerze przenośnym ( typu: PSION, Palmtop) z transmisją danych na komputer stacjonarny. Eksport danych o pobranych zaliczkach do plików zewnętrznych dla firm dokonujących rozliczeń mediów (ENERGOSYSTEM, TECHEM, VITERA) Definiowanie dowolnych składników opłat czynszowych, które mogą być określane dla dowolnej grupy obiektów (np. dla rejonu, budynku, lokalu itp.) z uwzględnieniem wskazanych cech obiektów ( np. rodzaj lokalu, kategoria, rodzaj własności itp.). MoŜliwość określania cen składników z dokładnością do rejonu, osiedla, bloku, klatki, lokalu. Obsługa zmiany cen w trakcie trwania okresu rozliczeniowego. Definiowanie dowolnych współczynników opłat ( np. współczynniki atrakcyjności ) i uwzględnienie ich w naliczeniach zarówno do cen jak i ilości składników opłat. Naliczanie naleŝnych opłat czynszowych z uwzględnieniem wszelkich zmian lokalowych, jakie nastąpiły w naliczanym okresie (np. zmiana właściciela, najemcy, kategorii lokalu itp.) Automatyczne generowanie i dekretacja dokumentów sprzedaŝy na podstawie naliczonych opłat. Trasy i listy odczytowe. Korespondencja seryjna z wykorzystaniem szablonów. UmoŜliwienie lokatorom zdalnego dostępu przez przeglądarkę internetową do ich rozliczeń czynszowych. Ewidencja dodatków mieszkaniowych i automatyczne rozksięgowanie przelewów wg list przyznanych dodatków. Automatyczne wygasanie dodatku po upływie okresu obowiązywania. Historia przeprowadzonych zmian: cen, parametrów i składników wraz z opisem daty ich obowiązywania. Windykacja naleŝności prowadzona jest w podsystemie FK. Rozliczanie dowolnych mediów (np. woda, gaz itp.) za wskazany okres wg rzeczywistych kosztów i zuŝyć z uwzględnieniem pobranych zaliczek. OFERTA WSTĘPNA 13 / 40

14 Rozliczenie niedoborów (np. wody)proporcjonalnie do zuŝycia lub dowolnie wskazanego parametru lokalu. Ewidencja praw do lokali. Ewidencja członków spółdzielni. Ewidencja osób zameldowanych. Automatyczna zmiana ilości osób wg. meldunków. Ewidencja funkcji samorządowych. Podsystem Finanse i Księgowość to: Podstawowa ewidencja zdarzeń gospodarczych. Obsługa wielu jednostek gospodarczych (wielofirmowość). Dowolna ilość lat obrotowych i otwartych okresów rozliczeniowych. Równoległa praca we wszystkich otwartych okresach. Korzystanie z dwóch róŝnych wersji planu kont na przełomie roku obrachunkowego. Dowolna, segmentowa i słownikowana struktura konta definiowana przez uŝytkownika. Obsługa kont pozabilansowych. Definiowanie rodzajów dokumentów: ich numeracji, dekretacji, sposobu wizualizacji. 14 / 40 OFERTA WSTĘPNA

15 MoŜliwość tworzenia dokumentów zaleŝnych. Automatyczna dekretacja rejestrowanych i wystawianych dokumentów księgowych. Kontrola kręgu kosztów i bilansowania się dowodów księgowych. MoŜliwość kopiowania dowodów księgowych. Wielowalutowość. Ustalenie i automatyczne wyksięgowanie róŝnic kursowych po rozliczeniu operacji. Obsługa przepływów pienięŝnych. MoŜliwość prowadzenia dzienników cząstkowych Obsługa wielu Kas, równieŝ walutowych. Automatyczna dekretacja dokumentów KP i KW w momencie ich rejestracji. Wgląd w bieŝący stan rozrachunków z kontrahentami i pracownikami. Stan kasy na dowolnie wybrany dzień. MoŜliwość wystawienia i zaksięgowania noty odsetkowej w kasie wraz z wpłatą główną Wydruk raportów kasowych. Obsługa banków z wykorzystaniem dowolnego Home-Bankingu, dwukierunkowa obsługa Home-Bankingu. OFERTA WSTĘPNA 15 / 40

16 Kontrola poprawności konta bankowego (NRB) Automatyczna dekretacja dokumentów bankowych. Generowanie na dowolny dzień i konto bankowe paczek przelewów. Pobranie konta bankowego z zarejestrowanej faktury zakupu przy generowaniu przelewów. MoŜliwość przenoszenia przelewów pomiędzy paczkami. Automatyczne lub ręczne przygotowanie przelewów dla zobowiązań. Wydruk poleceń przelewu w dowolnych formatach. MoŜliwość tworzenia kilku raportów bankowych w tym samym banku na dany dzień. Prowadzenie rozrachunków dotyczących naleŝności i zobowiązań. Automatyczne rozliczanie rozrachunków. Podział kontrahentów na grupy według dowolnych kryteriów. MoŜliwość stosowania indywidualnych tabel odsetek dla kontrahentów. Obsługa not odsetkowych, wezwań do zapłaty, potwierdzeń sald. Badanie struktury zadłuŝenia według dowolnych okresów przeterminowania. Kompensowanie naleŝności i zobowiązań z automatycznym księgowaniem kompensat. Obsługa spraw spornych z odbiorcami. Rejestry VAT. Wydruk deklaracji VAT. Aktualny wynik finansowy firmy dostępny on-line. Wykorzystanie tzw. techniki drill-down - moŝliwość dotarcia do dokumentu źródłowego z poziomu kont syntetycznych księgi głównej, a z poziomu dokumentu źródłowego - moŝliwość obejrzenia jego skutków w księdze głównej. Analiza kosztów: rodzajowych, operacyjnych, według miejsc powstawania, centrów zysku. Automatyczne rozliczanie kosztów. MoŜliwość definiowania pojęć ekonomicznych do wielokrotnego wykorzystania w analizach ekonomicznych i sprawozdaniach. Sprawozdawczość finansowa i skarbowa wraz z wydrukami niezbędnych formularzy. Tworzenie własnych, definiowalnych sprawozdań i zestawień. Analizy porównawcze, okresowe i wieloletnie. MoŜliwość porównania dowolnej liczby sprawozdań. MoŜliwość wyliczenia sum częściowych, lub % udziału kwoty danego wiersza w wierszu sumy, przy przesyłaniu sprawozdań do Excela 16 / 40 OFERTA WSTĘPNA

17 Wydruk sprawozdań według ustawowych formularzy. MoŜliwość tworzenia planów (budŝetowanie). Podsystem Logistyka Zaopatrzenie, Magazynowanie i SprzedaŜ to: Ogólnosystemowa kartoteka kontrahentów. Podział kontrahentów według własnych kryteriów na dowolne grupy. Kartoteka: ofert dostawców, umów, zapytań ofertowych, zamówień, przetargów. Automatyczna numeracja umów i zamówień. Operowanie statusami umów: przygotowana, wysłana, zatwierdzona, aneks Automatyczne rozliczanie zamówień i faktur zakupu. MoŜliwość podpięcia umowy do przetargu. Powiązanie przetargu z umową, zamówieniem i fakturą zakupu. Rejestrowanie faktur zakupowych i dokumentów magazynowych (PZ) na podstawie zamówienia. MoŜliwość dołączenia plików zewnętrznych do pozycji kartoteki. Kartoteka faktur zakupu. Obsługa księgowa wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, usług Rozliczanie zakupów. Wydruk przewieszek magazynowych. Automatyczna dekretacja dokumentów. Definiowanie dowolnej ilości miejsc składowania i magazynów wraz z metodą wyceny rozchodu. Prowadzenie ewidencji magazynowej zapasy magazynowe. Ewidencja przepływów materiałowych. MoŜliwość przeglądania cen zakupu wybranego towaru z okresu np. roku z wyznaczeniem ceny minimalnej i maksymalnej. Operowanie symboliką materiałów własną i dostawców. Stosowanie przeliczników jednostek miary. MoŜliwość grupowania indeksów materiałowych według własnych kryteriów. Pełna obsługa zaopatrzenia poprzez śledzenie zamówień od ich złoŝenia do przyjęcia materiału. Identyfikacja wewnętrznych podmiotów generujących potrzeby materiałowe. Przeprowadzanie inwentaryzacji. Zestaw standardowych raportów. Kartoteka: ofert własnych, umów z odbiorcami, zamówień klientów. OFERTA WSTĘPNA 17 / 40

18 Operowanie statusami ofert, umów i zamówień. Automatyczna numeracja ofert, umów i zamówień. Dowolna liczba cenników. RóŜne ceny dla: grup towarów i usług, dla wybranych kontrahentów lub grup kontrahentów, dla grup asortymentowych w ramach jednego cennika. Prowadzenie archiwum zmiany cen. Definiowanie czasowego obowiązywania ceny (ceny proponowane w przyszłości). Promocje i rabaty ilościowe, kwotowe, procentowe dla wybranych grup kontrahentów na wskazane towary lub usługi. MoŜliwość podglądu i zmiany rabatu (rabatów) podczas edycji dokumentu sprzedaŝy Prowadzenie hierarchizacji cenników. Automatyczna aktualizacja i przecena cen towaru. MoŜliwość zdefiniowania dla kaŝdego kontrahenta: kredytu kupieckiego, sposobów płatności, terminów itp. Obsługa sprzedaŝy krajowej: faktury, paragony fiskalne. Rozliczanie zaliczek 18 / 40 OFERTA WSTĘPNA

19 MoŜliwość podglądu innego dokumentu sprzedaŝy w trakcie edycji faktury sprzedaŝy. Kontrola sprzedaŝy poniŝej ceny zakupu. Prowadzenie sprzedaŝy w walucie krajowej i obcej. Analiza sprzedaŝy według dowolnych kryteriów. MoŜliwość korzystania z symboliki asortymentowej odbiorcy. Obsługa sprzedaŝy usług powtarzalnych faktury cykliczne. Kontrola stanu rozliczeń z kontrahentem w trakcie operacji sprzedaŝy. Automatyczne wystawianie dowodów kasowych przy zapłatach gotówkowych. MoŜliwość przeglądania obrotów z kontrahentem pod względem wartościowym i asortymentowym. Podsystem Ewidencja Majątku to: Prowadzenie kartotek środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych a takŝe środków niskocennych. Prowadzenie kartotek definiowalnych przez uŝytkownika składników środków trwałych. Prowadzenie ewidencji środków zlikwidowanych. OFERTA WSTĘPNA 19 / 40

20 Obsługa dokumentów: OT, LT, PT, MT z automatyczną dekretacją skutków dokumentów. Podział amortyzacji na podatkową i bilansową Automatyczne naliczanie amortyzacji. Ewidencja historii środka trwałego. Podział amortyzacji na wiele stanowisk kosztów. Podział majątku według własnych kryteriów na dowolne grupy Symulacja amortyzacji na okresy przyszłe. Wydruk zestawień i raportów. Przeprowadzenie inwentaryzacji przy pomocy kodów kreskowych. Prowadzenie ewidencji i wydań odzieŝy roboczej. Podsystem Kadry i Płace to: Opis struktury organizacyjnej firmy Jednostki organizacyjne w układzie hierarchicznym. Kartoteka główna pracowników: - dane identyfikacyjne: nazwisko, imiona, data i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe, NIP, PESEL, informacje dotyczące ZUS i NFZ. - inne informacje: nr dowodu, paszportu, obywatelstwo, stan cywilny, adresy, telefony, urząd skarbowy - zatrudnienie: nabór, data przyjęcia, zwolnienia, czas pracy, - staŝ pracy: daty staŝu liczone do urlopu, jubileuszu, pracy w firmie, emerytury, okresy staŝu, urlopy, - wykształcenie: ukończona szkoła, zawód, tytuł wyuczony. Kartoteka osobowa pracownika: informacje dotyczące nieobecności w pracy, karta ewidencji czasu pracy, umowy o pracę, angaŝe, przebieg pracy zawodowej, stan rodzinny, składniki stałe wynagrodzenia, stałe płacowe, obsługa poŝyczek, pomoc socjalna, badania okresowe, uprawnienia zawodowe, szkolenia, znajomość języków, informacje dotyczące powszechnego obowiązku obrony Rejestracja czasu pracy. Zgłoszenia do ZUS (Płatnik). Generowanie pism kadrowych: umowy, angaŝe, świadectwa pracy itp. Sprawozdania GUS. Generowanie dowolnych zestawień i statystyk. Ochrona danych osobowych zgodna z ustawą. 20 / 40 OFERTA WSTĘPNA

21 Modyfikowalny przez uŝytkownika algorytm płacowy w skład, którego wchodzą: płaca zasadnicza, premie, godziny nadliczbowe, dodatki, urlopy wypoczynkowe, zaliczki, kary pienięŝne, ubezpieczenia, spłaty poŝyczek, składki ZUS. Obsługa świadczeń socjalnych MoŜliwość wyliczania diet dla radnych Naliczanie płac dla pracowników pracujących w systemie akordowym czy czterobrygadowym. MoŜliwość rozliczania płac wg ewidencji czasu pracy lub wg zleceń. Rozliczanie umów cywilno-prawnych. MoŜliwość przygotowania więcej niŝ jednej listy płac w miesiącu. MoŜliwość dodania nowego pracownika do istniejącej listy płac. MoŜliwość wydruku list kopertowych dla pracowników Przechowywanie listy płac przez dowolny okres. Prowadzenie kartoteki zasiłkowej, podatkowej, zarobkowa. OFERTA WSTĘPNA 21 / 40

22 MoŜliwość zadekretowania przeliczonej listy płac na kontach księgi głównej. Tworzenie rozdzielnika kosztów na podstawie zadekretowanej listy płac. Rozliczanie pracowników z Urzędem Skarbowym, ZUS - export danych do programu Płatnik - ewidencja wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego - ewidencja wypłaconych zasiłków z budŝetu Państwa. Tworzenie deklaracji podatkowych (PIT-4, PIT-11, PIT-40, PIT-8A, PIT- 8B). Przelewy bankowe dla pracowników z uwzględnieniem Homebankingu. Podsystem Elementy Controllingu to: Planowanie podstawowej działalności firmy takich jak: koszty, przychody, produkcja itp. Kartoteka dostępnych wymiarów. Konfiguracja planu w postaci hierarchicznego drzewa. Automatyczne generowanie planu na podstawie istniejących wartości w hurtowni danych. Prowadzenie wielu wersji planów. 22 / 40 OFERTA WSTĘPNA

23 Przypisanie statusu do wersji planu np.: zatwierdzony, w przygotowaniu itp. MoŜliwość prowadzenia planu w roku jak i miesiącu. Prowadzenie planów wieloletnich. Automatyczna aktualizacja planu o nowe wartości wymiaru. Zmiana planu na podstawie dokumentu. Operowanie statusami zmian: blokada, zmiana, niewygasające i wewnętrzne. Dekretacja dokumentów zmian. Operowanie statusami dokumentów zmian: zatwierdzony i anulowany. Monitorowanie przebiegu realizacji planu. MoŜliwość dotarcia z planu do dokumentów źródłowych. Aktualizacja kwot planu na podstawie innego planu. Rozbudowany system praw. Wykorzystanie tabel przestawnych(excel) do sprawozdań typu bilans, rachunek wyników itp. MoŜliwość wykorzystania danych historycznych. Obieg dokumentów - kontrola realizacji spraw to: Sprawna obsługa petenta szybkie odszukanie informacji o sprawach zainteresowanego wraz z wglądem w dokumenty związane z daną sprawą. Współpraca z MS Office automatyczne tworzenie druków dokumentów na podstawie szablonów, które mogą być modyfikowane przez uŝytkownika systemu. Rejestr historii przebiegu wszystkich spraw dotyczących kontrahenta Ewidencja wszystkich dokumentów związanych z kontrahentem Rejestracja wszystkich spraw przetwarzanych w Biurze obsługi Klienta wraz z dokumentami ich dotyczącymi Formalny zapis procedur organizacyjnych za pomocą obiegu spraw określenie czynności sekwencyjnych, równoległych i warunkowych, które muszą być zrealizowane wraz z określeniem komórki lub osoby odpowiedzialnej i terminu. MoŜliwość łatwego wyszukiwania spraw, które oczekują na realizację przez daną komórkę czy osobę. Automatyczne przesyłanie sprawy do następnych komórek, osób zgodnie z określonym dla sprawy obiegiem, w momencie zatwierdzenia w systemie realizacji danej czynności. OFERTA WSTĘPNA 23 / 40

24 Śledzenie obiegu kaŝdej sprawy kontrola stanu realizacji oraz terminowości; moŝliwość wyszukiwania spraw zaległych. Sprawozdawczość syntetyczna pokazująca ilość i terminowość spraw poszczególnych rodzajów realizowanych w poszczególnych komórkach lub przez poszczególne osoby. MoŜliwość definiowania nowych szablonów wydruków dokumentów. 24 / 40 OFERTA WSTĘPNA

25 Architektura Sieci Zintegrowany System Wspomagający Zarządzanie Firmą Komadres moŝe funkcjonować w sieci LAN (sieć lokalna w siedzibie firmy) i WAN (sieć rozproszona siedziba firmy połączona z oddziałami terenowymi). Wybór rozwiązania uzaleŝniony jest od wielkości instalacji systemu, infrastruktury teleinformatycznej posiadanej przez przedsiębiorstwo i jego potrzeb Sieć LAN (sieci lokalne) System pracuje w konfiguracji klient-serwer, baza danych zainstalowana jest na centralnym serwerze: - Microsoft Windows Small Business Server z bazą danych MS SQL, lub - Microsoft Windows Server Standard + SQL Server Standard a na komputerze uŝytkownika instalowany jest klient SQL a, słuŝący do uruchomienia aplikacji. UŜytkownik przy uruchomieniu aplikacji wysyła Ŝądanie dostarczenia informacji do serwera bazy danych, a serwer po przetworzeniu informacji przesyła wynik do komputera uŝytkownika. Zaletą takiego rozwiązania jest wysoka wydajność pracy. OFERTA WSTĘPNA 25 / 40

26 Sieć WAN (sieci rozległe) W tym modelu dodatkowo zainstalowany jest serwer terminalowy. Rozwiązanie to pozwala na przyśpieszenie pracy aplikacji dzięki wyeliminowaniu konieczności transferu całej aplikacji z centrali do oddziału poprzez łącze transmisyjne. Serwer terminalowy wyposaŝony jest w system operacyjny Microsoft Windows Server Standard i w Windows Terminal. Baza danych zainstalowana jest na centralnym serwerze wymiana danych między oddziałami (partner), a bazą odbywa się poprzez dowolne łącze. 26 / 40 OFERTA WSTĘPNA

27 Systemy Zarządzania Bazami Danych 3.1. Zintegrowany System Komadres wymaga instalacji dowolnej bazy danych typu SQL: Microsoft SQL Serwer, Oracle Komputery Przenośne Komputer przenośny przeznaczony jest dla firm prowadzących działalność terenową. Obsługa aplikacji odbywa się za pośrednictwem palmtopów, psionów, na których instalowane jest osobne oprogramowanie. Wytrzymały, lekki i wydajny kolektor danych jako podstawowy produkt rodziny ręcznych komputerów, jest idealnym urządzeniem dla pracowników terenowych w licznych zastosowaniach przemysłowych i komercyjnych. Komputer dzięki duŝej szybkości działania, znakomitym moŝliwościom komunikacji i duŝej pamięci z łatwością radzi sobie z większością wykonywanych jednocześnie skomplikowanych zadań przetwarzania danych. Komputer przenośny posiada port IrDA do bezprzewodowego transferu plików i drukowania, klawiaturę numeryczną. OFERTA WSTĘPNA 27 / 40

28 Platforma Sprzętowo - Systemowa Dla systemów jednostanowiskowych, oprogramowanie instalowane jest na pojedynczym komputerze stacji roboczej, a dla systemów wielostanowiskowych o niewielkiej liczby uŝytkowników (2-3) moŝliwe jest zastosowanie środowiska typu peer-to-peer (P2P) opartego o systemy operacyjne Windows XP Professional wraz z bazą danych MS SQL Server 2005 Express. Komputer pełniący rolę serwera sieci P2P lub komputera dla systemu jednostanowiskowego powiniem spełniać nastepujące, wymagania techniczne: procesor: dwurdzeniowy klasy Intel Pentium lub Core2Duo pamięć RAM: 1024 (zalecane 2048 MB) system operacyjny: Windows XP Pro, Windows Vista Business Dla systemów wielostanowiskowych, o większej liczbie uŝytkowników wymagane jest zastosowanie środowiska typu klient-serwer skonfigurowanego na bazie systemu MS Windows Server uzupełnionym o serwer relacyjnej bazy danych MS SQL Server osadzonym na dedykowanym serwerze klasy Intel Xeon QuadCore (jedno lub dwuprocesorowym) spełniającym następujące wymagania techniczne: procesor: czterordzeniowe klasy Intel Xeon Quad Core zalecane 2 szt. pamięć RAM: 2048 MB (zalecane 4096 MB) system dysków 2 x min.72 GB SAS RAID1 (zalecane 4 x 72 GB RAID5) system zasilania 1 x zasilacz (zalecane 2 x zasilacz redundantny) system operacyjny: MS Windows Server + MS SQL Server 28 / 40 OFERTA WSTĘPNA

29 Komputery stacje robocze, zarówno w środowisku P2P jak i klientserwer powinne spełniac następujące minimalne wymagania techniczne: procesor: jednordzeniowy klasy Intel Celeron / Pentium pamięć RAM: 256 MB (zalecane 512 MB) system operacyjny: Windows XP Pro, Windows Vista Business Dodatkowo, dla zapewnienia dostępu do zasobów systemu dla uŝytkowników połoŝonych poza lokalną siecią komputerową niezbędne jest ustanowienie połączenia umoŝliwiającego pracę terminalową dla tych stanowisk. Połączenia terminalowe realizowane są poprzez serwer pracy terminalowej dedykowany serwer spełniający następujące wymagania techniczne: procesor: klasy Intel Pentium/Core2Duo/Xeon Dual/Quad Core pamięć RAM: min MB (uzaleŝniona od ilości uŝytkowników) system dysków 2 x min. 80 GB SATA RAID1 system operacyjny: MS Windows Server + MS Terminal Server CAL łącze dostępowe DSL (dla siedziby głównej zalecane łącze symetryczne) P.I. ETOB-RES prowadzi równieŝ serwis gwarancyjny i pogwarancyjny sprzętu komputerowego. OFERTA WSTĘPNA 29 / 40

30 4. 4. Usługi 4.1. P.I. ETOB-RES oferuje swoim klientom pełen zakres usług informatycznych. Pomaga prowadzić całość inwestycji w informatykę: począwszy od zakupu i uruchomienia serwerów i połączeń sieciowych poprzez instalację baz danych i aplikacji uŝytkowych aŝ po szkolenia uŝytkowników oraz administratorów oferowanego systemu Tworzenie Oprogramowania 4.2 Oprócz oferowanego systemu zintegrowanego tworzymy oprogramowanie specjalistyczne, zgodne ze specyfiką działania wybranej firmy, w pełni zintegrowane z systemem Komadres Konsulting i Doradztwo 4.3 WdroŜenie systemu zintegrowanego wymaga szczegółowej analizy i oceny procesów, które mają być nim wspomagane. P.I. ETOB-RES przygotowuje szczegółowe analizy, dzięki którym moŝna ściśle określić rzeczywiste potrzeby firmy w zakresie informatyzacji i zaproponować właściwe rozwiązania systemowe Audyt Systemów Komputerowych Platforma sprzętowo-sieciowa jest jednym z waŝniejszych czynników wpływających na koszty i poprawność wdroŝenia systemu zintegrowanego. Przed wdroŝeniem P.I. ETOB-RES wykonuje pełną ocenę techniczną sprzętu i systemów komputerowych pracujących w firmie Klienta, a następnie opracowuje zalecenia dotyczące inwestycji w sprzęt i sieć komputerową pod kątem wymagań wdraŝanego systemu. Zapewnia równieŝ dostawę potrzebnego sprzętu komputerowego jak i usługi związane z budową i konfiguracją infrastruktury sieciowej. 30 / 40 OFERTA WSTĘPNA

31 4.4 Przedsiębiorstwo Informatyki ETOB-RES Sp. z o. o WdroŜenie i Szkolenie WdroŜenie systemu zintegrowanego przez P.I. ETOB-RES przebiega etapowo w sposób ściśle kontrolowany i obejmuje: analizę wstępną, organizację projektu wdroŝeniowego, instalację systemu, szkolenie grupy wdroŝeniowej, parametryzację systemu, przygotowanie systemu do pracy produktywnej, pracę produktywną systemu. Taki sposób wdraŝania zapewnia: płynny przebieg projektu, skrócenie czasu wdroŝenia, kontrolę jego kosztów i właściwą dokumentację prac. Projekty, w których zakres rozszerzeń i modyfikacji jest szerszy, mają charakter indywidualnych opracowań, oddzielnie planowanych i kosztorysowanych O 4.5. Opieka Serwisowa po WdroŜeniu Oprogramowania Oprogramowanie dostarczone przez P.I.ETOB-RES jest objęte odpłatną opieką serwisową, której warunki świadczenia są dokładnie określone w umowie z klientem. W ramach umowy: NADZÓR AUTORSKI świadczone są usługi: Usługi świadczone w ramach miesięcznej opłaty ryczałtowej: Dostosowanie programów do zmieniających się przepisów polskiego prawa z wyłączeniem prawa miejscowego. Wprowadzanie modyfikacji do systemu podnoszących jego jakość oraz funkcjonalność wykorzystywaną przez wielu uŝytkowników. Udostępnianie nowych wersji systemu do pobrania z serwera ETOB-RES. Opis zmian wprowadzonych do aktualnie dostępnych wersji systemu Komadres zamieszczony jest na stronie internetowej: (po podaniu hasła dostępu). OFERTA WSTĘPNA 31 / 40

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl

ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie firmami handlowymi, produkcyjnymi i usługowymi ODL oprogramowanie dla firm www.odl.com.pl Ogólne informacje o systemie ODL Przedstawiamy Państwu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO

WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO Załącznik nr 2 WYMAGANIA FUNKCJONALE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO oferowanego dla: ZAKŁAD WYKONASTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rzeszów marzec 2014 2

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ

FUNKCJONALNOŚĆ FUNKCJONALNOŚĆ Funkcjonalność Cechy systemu... 6 Finanse Księgowość Koszty... 8 Księgi rachunkowe... 8 Obsługa kas... 9 Obsługa rachunków bankowych... 9 Kartoteka przelewów... 10 Zakup... 13 Obsługa sprzedaży... 13 Rozrachunki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Wymagania funkcjonalne i techniczne. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wymagania funkcjonalne i techniczne. ZINTEGROWANY SYSTEM INFORMATYCZNY WSPOMAGAJĄCY PRACĘ W UCZELNI (dalej: ZSIWPU) 1 DOSTAWA DEDYKOWANEGO

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem

Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem Bastion ERP Financials 3 Bastion ERP str. 5 Bastion ERP BPM str. 20 Zintegrowana platforma ERP do zarządzania nowoczesnymi przedsiębiorstwami

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

CDN XL. Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN XL Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem ZINTEGROWANY SYSTEM DO ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM ERP BUSINESS INTELLIGENCE AUTOMATYZACJA INTEGRACJA DANYCH Wstęp Pewność jutra CDN XL

Bardziej szczegółowo

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki.

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem

cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem cdn xl Zintegrowany System ERP do zarządzania przedsiębiorstwem CDN 2 Wstęp Pewność jutra CDN XL to produkt całkowicie polski, dostosowany do krajowych i międzynarodowych realiów gospodarczych, w tym standardów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej

Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Zintegrowany system zarządzania ERP dla sieci sprzedaży detalicznej Jest wiele dróg do celu. Tworzymy najlepszą POSitive Retail POSitive Management Center POSitive Shop IQiosk Retail POSitive Multimedia

Bardziej szczegółowo

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR

System Zintegrowany MADAR techhelp. Dariusz Mazur, MADAR System Zintegrowany MADAR techhelp Dariusz Mazur, MADAR 6 maja 2009 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax (0 32) 278-66-65 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2.

Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Opis przedmiotu zamówienia 1. Dostawa systemu finansowo-księgowego FK (3 stanowiska) wraz z aktualizacjami prawnymi przez okres 12 m-cy. 2. Dostawa systemu CRM (18 stanowisk) wraz z systemem pocztowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Ogólne i Konfiguracja Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot zamówienia

I. Przedmiot zamówienia Opis przedmiotu zamówienia Postępowanie nrbzp.243.24.2013.ml Załącznik nr 2 do SIWZ Spis treści I. Przedmiot zamówienia II. Wymagane etapy realizacji zamówienia III. Infrastruktura techniczna i informatyczna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 380/12 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 1 do siwz Opis przedmiotu zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Gminy Kargowa w zakresie zarządzania oświatą.

Bardziej szczegółowo

Dostosowana. do skali biznesu. www.enova.pl

Dostosowana. do skali biznesu. www.enova.pl Dostosowana do skali biznesu Jak usprawnić biznes? System ERP (ang. enterprise resource planning planowanie zasobów przedsiębiorstwa) enova łączy w sobie program księgowy z szeregiem zintegrowanych modułów

Bardziej szczegółowo

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS SA Asseco WAPRO OPROGRAMOWANIE DLA FIRM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WF-Mag dla Windows WF-FaKir dla Windows WF-KaPeR dla Windows WF-GANG dla Windows WF-bEST dla Windows WF-Analizy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo