income icdispatcher mobilna niezale no

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "income icdispatcher mobilna niezale no"

Transkrypt

1 bezpiecze stwo income icdispatcher mobilna niezale no wydajno niezawodno income sp. z o.o Kraków, Al. Krasi skiego 1/3 NIP: Centrala: // Dzia handlowy: [42 44] Support:

2 Dlaczego icdispatcher? integralno niezawodno bezpiecze stwo elastyczno otwarta architektura niskie koszty szybki czas realizacji icdispatcher to wyró niaj ca si platforma umo liwiaj ca pe n integracj z systemami klasy ERP, MRP, MRP II, WMS, CRM lub innymi na poziomie architektury i logiki systemowej oraz komunikacji mobilnej. Platforma icdispatcher zosta a zaprojektowana i stworzona tak, aby mobilno sta a si u yteczna, niezawodno codzienno ci a integralno i elastyczno cechami systemu a nie luksusem. Otwarta architektura platformy icdispatcher zapewnia pe n modu owo daj c mo liwo ci g ej rozbudowy w dowolnym kierunku. Taka konstrukcja pozwala skutecznie omin b dy pope niane podczas wdro enia rozwi za mobilnych oraz nie zamyka rozwoju systemu. Obni enie ryzyka, nowatorskie rozwi zania platformy icdispatcher oraz do wiadczenie firmy income pozwala na znaczne skrócenie czasu realizacji, integracji oraz wdro enia rozwi za mobilnych a co za tym idzie obni enie kosztów dla klienta. Dla kogo icdispatcher? sprawno operacyjna ca o ciowe rozwi zania czas najnowsze technologie nieograniczone narz dzie idealne rozwi zanie niezale ne icdispatcher jest niezb dny wsz dzie: gdzie liczy si sprawno operacyjna gdzie istnieje potrzeba zastosowania ca o ciowego rozwi zania mobilnego gdzie czas jest partnerem a nie wrogiem gdzie najnowsze technologie to narz dzia pracy a nie niedo cignione marzenia Platforma icdispatcher nie jest kapsu zamkni tych mo liwo ci, ale w odró nieniu do innych dost pnych rozwi za na rynku nieograniczonym narz dziem. Posiadaj c kreatywny dzia IT lub korzystaj c z us ug income icdispatcher staje si idealnym rozwi zaniem dla ka dego sektora przedsi biorstw. Rozwi zanie to zapewnia p ynny przep yw danych niezale nie od struktury firmy i infrastruktury informatycznej. Strona 2 z 9

3 Gdzie icdispatcher icdispatcher jest narz dziem, które umo liwia systemy nadrz dne w rozumieniu: o ywi magazyn systemy magazynowe prze o enie procedur magazynowych na urz dzenia przeno ne, tak aby wykonanie zada odbywa o si szybko, sprawnie z minimaln ilo ci b dów oraz potrzebne dane by o dost pne on-line produkcja systemy produkcyjne rejestracja cyklów produkcja za pomoc urz dze przeno nych, pe na kontrola sk adników, pó produktów w ka dym z cykli produkcji Strona 3 z 9

4 spedycja zarz dzanie kierowcami firmy kurierskie zdalny nadzór nad prac kurierów, automatyzacja procesów dor czenia i odebrania przesy ki przez kuriera, przyspieszenie pobrania i zdania przesy ek z magazynu handel systemy sprzeda y wykorzystanie urz dze przeno nych do pracy handlowców w terenie, zarz dzanie dystrybucj, Strona 4 z 9

5 Architektura icdispatcher icdispatcher zosta zaprojektowany w oparciu o architektur wielowarstwow. Architektura ta polega na rozdzieleniu interfejsu u ytkownika, przetwarzania i sk adowania danych na kilka osobnych warstw. Warstwy te mog by oddzielnie rozwijane i aktualizowane, co u atwia ich utrzymanie i nie wp ywa negatywnie na funkcjonowanie pozosta ych warstw. Platforma icdispatcher to tak e architektura otwarta daj ca gwarancj rozwojowo ci wdro onego systemu mobilnego. Architektura modu owa icdispatcher zapewnia mo liwo stopniowego wdra ania i rozbudowy systemu. Strona 5 z 9

6 Urz dzenia zewn trzne Wymagania Platformy icdispatcher Serwer Wymagania minimalne: Sprz t: CPU: 1GHz, HDD: 10 GB, RAM: 256 MB OS: Windows XP Professional z najnowszymi aktualizacjami krytycznymi i uaktualnieniami rodowisko uruchomieniowe: Microsoft.NET Framework 1.0 icdispatcher obs uguj c ka de urz dzenie wykorzystuj ce komunikacj binarn, daje du swobod w doborze hardware do wdra anego mobilnego rozwi zania informatycznego. Urz dzenia przeno ne Wymagania minimalne: Sprz t: CPU: 200 MHz, RAM: 32 MB OS: WinCE.NET 4.2 Strona 6 z 9

7 Niezale no icdispatcher wspó tworzenie Samodzielne tworzenie formatek icdispatcher daje u ytkownikowi mo liwo modyfikacji wygl du ekranu terminala w dowolnym momencie i dowolny sposób. Ka da formatka jest indywidualn cz ci systemu i dlatego zmiana pojedynczej formatki ekranu jest atwa prosta i przyjemna. komunikacja Niezale no w komunikacji icdispatcher komunikuje si poprzez ró ne technologie, np. w asny serwer komunikacyjny lub webservice. zarz dzanie Kontrola pracy terminali Podgl d stanu poszczególnych terminali. Zdalne zarz dzanie prac terminali. Automatyczny upgade Strona 7 z 9

8 Przyk adowe, wykonane projekty w technologii mobilnej Kulczyk Tradex [motoryzacja] Radiowy system obs ugi magazynu Kompletacja i wysy ka cz ci zamiennych z magazynu DHL Express [spedycja / logistyka] System do automatycznego rejestrowania i wa enia przesy ek z wykorzystaniem terminali radiowych i wag automatycznych w wózkach wid owych L Oreal [kosmetyki] System rejestracji i ledzenia produkcji McLane [bran a spo ywcza] Zdalne tworzenie i zbieranie zamówie z punktów sprzeda y Knauf [bran a budowlana] Mobilny system wspó pracuj cy z systemem Qguar firmy Quantum) [klasy WMS] Strona 8 z 9

9 Partnerzy BCS Polska BCS Polska jest integratorem rozwi za IT dla logistyki w zakresie pozyskiwania, zdalnego przesy ania i zarz dzania danymi, w oparciu o kod kreskowe i RFID. BCS Polska nale y do mi dzynarodowej grupy firm IBCS Group, oferuj cej klientom w Europie rodkowej ten sam zakres us ug integratorskich w sektorze systemów mobilych. BCS Polska jest autoryzowanym dystrybutorem rozwi za firm: Symbol, Zebra, Cipher Lab, Akerstroms, Accu-Sort. Quantum Quantum jest producentem i dostawc nowoczesnych systemów informatycznych wspomagaj cych techniki magazynowania, transportu i logistyk dystrybucji. Produktem oferowanym jest pakiet systemów klasy Supply Chain Execution o nazwie Qguar, który dzia a ju na terenie 10 krajów Europy. CELESTA firma, z g ówn siedzib w Finlandii, dostarcza na rynek produkty wykorzystuj ce sieci radiowe, najnowocze niejsze rozwi zania logistyczne, transportowe i in. (np.dla smartphones, terminali) Strona 9 z 9

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management

Znaczenie aplikacji Business Intelligence. Meaning of the application Business Intelligence in the enterprise management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Znaczenie aplikacji

Bardziej szczegółowo

Wydruki przez Internet

Wydruki przez Internet Wydruki przez Internet PhotoTask i PrintTask to nowoczesne oprogramowanie dedykowane dla rm z bran y reklamowej, drukarskiej i fotogra cznej. Systemy umo liwiaj szybk i wygodn realizacj zamówie na zdj

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP

Słowa kluczowe: logistyka, magazyn, procesy inwestycyjne, systemy klasy ERP DOSKONALENIE ROZWI ZA LOGISTYKI, JAKO REZULTAT PROCESÓW INWESTYCYJNYCH I ZASTOSOWA SYSTEMU KLASY ERP MS DYNAMICS AX W PRZEDSI BIORSTWIE BELMA ACCESSORIES SYSTEMS SP. Z O.O. W BYDGOSZCZY LUDOSŁAW DRELICHOWSKI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne modele e-biznesu perspektywy rozwojowe

Innowacyjne modele e-biznesu perspektywy rozwojowe Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 67 82 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.5 Innowacyjne modele e-biznesu perspektywy rozwojowe W odzimierz Szpringer W przypadku innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci

Komputery biurkowe HP. Wi cej korzy ci Komputery biurkowe HP Wi cej korzy ci Seria komputerów HP Compaq Business Desktop pozwala łatwo wybrać komputer biurkowy idealnie spełniaj cy specyficzne wymagania biznesowe. mała firma rednia firma du

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych

1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych 1C:Enterprise 8 nowoczesna platforma dla rozwi za biznesowych 2 Czym jest 1C:Enterprise 8 Nowoczesna platforma dla tworzenia rozwi za biznesowych Pe nowarto ciowe rodowisko deweloperskie Posiada w asny

Bardziej szczegółowo

Informacja czwartym czynnikiem produkcji

Informacja czwartym czynnikiem produkcji mgr Janusz Myszczyszyn Akademia Rolnicza Szczecin Zak ad Ekonomii mgr Wioletta Myszczyszyn Zespó Szkó Elektryczno-Elektronicznych Szczecin Informacja czwartym czynnikiem produkcji Informacja traktowana

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji

Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Serwis Web 2.0. Od pomys³u do realizacji Autorzy: Gottfried Vossen, Stephan Hagemann T³umaczenie: Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-1605-3 Tytu³ orygina³u: Unleashing Web 2.0: From Concepts to Creativity

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 84 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 mgr Tomasz Stefaniuk Akademia Podlaska w Siedlcach Specyfika zespo ów wirtualnych Specific of virtual teams

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Zbigniew Gontar A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 CENTRUM KOMPETENCJI JAKO CYFROWE LABORATORIUM ANALITYCZNE INTELIGENTNEGO BIZNESU 1. WPROWADZENIE W niniejszym artykule przedstawiono,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices

SAP Best Practices. Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices SAP Best Practices Bran owe i mi dzybran owe pakiety zawieraj ce specjalistyczn wiedz (Know-How) Szybkie rozpocz cie wdro enia z SAP Best Practices Agenda Przegl d pakietu SAP Best Practices Koncepcja

Bardziej szczegółowo