Program studiów informacje podstawowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program studiów informacje podstawowe"

Transkrypt

1 Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna, liczbę semestrów: 7 (studia inżynierskie), liczbę punktów ECTS konieczną dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: 212 punktów ECTS dla formy stacjonarnej i niestacjonarnej (w tym 2 pkt WF i 6 pkt Studenckie praktyki zawodowe), moduły kształcenia (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS: Moduły kształcenia Punkty ECTS Przedmioty ogólnouczelniane kanon (obowiązkowe) Technologia informacyjna 4 Komunikacja interpersonalna i negocjacje 2 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej 2 BHP i ergonomia 1 Wychowanie fizyczne 2 Przedmioty podstawowe Kanon (obowiązkowe) Matematyka 6 Fizyka 3 Matematyka II 4 Podstawy elektrotechniki i elektroniki 2 Mechanika techniczna 4 Grafika inżynierska 4 Automatyka 4 Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich 4 Rachunek kosztów dla inżynierów 4

2 Statystyka 4 Podstawy zarządzania 4 Nauka o organizacji 4 Teoria przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość 2 Inżynieria systemów i analiza systemowa 2 Mikroekonomia 6 Podstawy makroekonomii 2 Marketing 3 Finanse 3 Rachunkowość finansowa 4 Prawo w gospodarce 3 Etyka zawodowa 1 Podstawy towaroznawstwa 4 Zarządzanie produkcją i usługami 4 Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 6 Infrastruktura logistyczna 4 Logistyka zaopatrzenia 4 Logistyka produkcji 4 Logistyka dystrybucji 4 Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce 4 Ekonomika transportu 4 Ekologistyka 4 Projektowanie procesów 4 Przedmioty do wyboru studenta Język obcy (angielski / niemiecki) 12 Wykład monograficzny 2

3 Specjalność: Agrologistyka i ekologistyka Podstawy chemii i biochemii 4 Ekologia i ochrona środowiska 4 Podstawy inżynierii środowiska 4 Podstawy budownictwa wiejskiego 4 Geodezja i GIS 4 Leśnictwo i urządzanie lasu 4 Agroinżynieria 4 Przetwórstwo i przechowalnictwo 4 Ścieżka inżynierska specjalność Logistyka produkcji i inżynieria jakość Materiałoznawstwo 4 Logistyka i eksploatacja systemów produkcyjnych 4 Metrologia 4 Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych 4 Inżynieria jakości 4 Zintegrowane systemy zarządzania 4 Systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą 4 Zarządzanie strategiczne 4 Specjalizacja do wyboru Studenta Wykłady specjalizacyjne z oferty Uczelni 4 Projekt inżynierski 6 Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 15 Studenckie praktyki zawodowe 6 Razem 212 sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta określone zostały w modułach (sylabusach poszczególnych przedmiotów), plany studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu

4 praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (załączniki nr 4 i 5), łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: w przypadku studiów stacjonarnych 100 pkt ECTS, w przypadku studiów niestacjonarnych 63 pkt ECTS, łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 120 pkt ECTS, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych: w przypadku studiów stacjonarnych 72 pkt ECTS, w przypadku studiów niestacjonarnych 59 pkt ECTS, minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów: 25 ECTS na studiach stacjonarnych, 25 ECTS w na studiach niestacjonarnych, minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego: 2 pkt ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia, do których przypisuje się punkty ECTS w wymiarze 36% liczby punktów ECTS zarówno dla studiów stacjonarnych, jak i dla studiów niestacjonarnych, liczonych bez punktów przewidzianych na Praktyki (wybór modułów kształcenia obejmuje 75 pkt ECTS - zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych). Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową są zaplanowane do prowadzenia przez nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy w zakresie tej dyscypliny. Warunkiem uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej poświadczonej dyplomem, jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia. Efekty kształcenia założone w programie kształcenia dla uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej uwzględniają efekty kształcenia odpowiednio dla kwalifikacji pierwszego stopnia, odnoszące się do dziedzin nauki lub sztuki

5 i dyscyplin naukowych lub artystycznych właściwych dla danego kierunku studiów, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455). Praktyki stanowią integralną część zarówno programu kształcenia, jaki i planu studiów. Absolwent może podjąć studia drugiego stopnia. Wskazanie formy studiów niestacjonarnych Zakłada się, iż studia niestacjonarne w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie to forma studiów wyższych, która spełnia łącznie (kumulatywnie) następujące warunki: co najmniej 1/4 programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, posiada opis określonych przez Uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS. Proponowane specjalności studiów Przyszły absolwent może obrać jedną z dwóch specjalności: i ekologistyka albo logistyka produkcji i inżynieria jakości. agrologistyka Wszyscy studenci, bez względu na wybraną przez siebie specjalność, posiadają wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, uzyskaną w ramach przedmiotów wspólnych. W tym miejscu należy w szczególności wskazać na następujące przedmioty: Matematyka, Fizyka, Matematyka II, Podstawy elektrotechniki i elektroniki, Mechanika techniczna, Grafika inżynierska, Automatyka, Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, Rachunek kosztów dla inżynierów, Statystyka, Podstawy zarządzania, Nauka o organizacji, Teoria przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość, Inżynieria systemów i analiza systemowa, Mikroekonomia, Podstawy makroekonomii, Marketing, Finanse, Rachunkowość finansowa, Prawo w gospodarce, Etyka zawodowa, Podstawy towaroznawstwa, Zarządzanie

6 produkcją i usługami, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Infrastruktura logistyczna, Logistyka zaopatrzenia, Logistyka produkcji, Logistyka dystrybucji, Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, Ekonomika transportu, Ekologistyka, Projektowanie procesów. W ramach poszczególnych specjalności studenci pogłębiają i uzupełniają swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie wybranych obszarów logistyki. Agrologistyka i ekologistyka Absolwent specjalności agrologistyka i ekologistyka wykazuje się w szczególności: wiedzą na temat znaczenie zasad i standardów poszczególnych obszarów działalności organizacji oraz umiejętnościami posługiwania się standardami i normami poszczególnych obszarów działalności gospodarczej w celu organizacji procesów logistycznych. specjalistyczną wiedzą z zakresu chemii i biochemii, ekologia i ochrony środowiska, oraz podstaw inżynierii środowiska. znajomością problematyki z zakresu budownictwa wiejskiego, geodezji i GIS, leśnictwa, agroinżynierii oraz przetwórstwa i przechowalnictwa. umiejętnościami obserwacji i prezentacji zjawisk oraz procesów, w szczególności zjawisk i procesów logistycznych, wykonywać ich analizę i interpretację, wykorzystując podstawowe pojęcia teoretyczne. umiejętnościami analizy sposobu funkcjonowania i oceniania zwłaszcza w powiązaniu z logistyką istniejących rozwiązań technicznych, w szczególności urządzeń, obiektów, systemów, procesów i usług. zrozumieniem społecznych i ekologicznych skutków działań i rozwiązań technicznoorganizacyjnych funkcjonujących w procesach logistycznych. Specjalność agrologistyka i ekologistyka obejmuje następujące treści: Podstawy chemii i biochemii, Ekologia i ochrona środowiska, Podstawy inżynierii środowiska, Podstawy budownictwa wiejskiego, Geodezja i GIS, Leśnictwo i urządzanie lasu, Agroinżynieria, Przetwórstwo i przechowalnictwo. Specjalność oferuje w swych ramach programowych następujące treści kształcenia: Podstawy chemii i biochemii Wykład: Budowa materii; podstawowe prawa chemiczne; właściwości głównych związków nieorganicznych. Struktury głównych związków organicznych oraz ich podstawowe reakcje chemiczne. Budowa, biosynteza i typy

7 sacharydów. Lipidy: ich funkcje i rola; kwasy tłuszczowe; spektrofotometria jako technika analityczna w biochemii. Budowa, rola i właściwości białek, typy aminokwasów; jakość i funkcje białek; enzymy: typy, rola i mechanizmy działania. Podstawowe pojęcia dotyczące kwasów nukleinowych; ich budowa i rola w organizmach żywych; wybrane wtórne metabolity roślin. Ćwiczenia: Obliczenia stężeń procentowych, molowych i normalnych. Pisanie reakcji chemicznych; bilansowanie równań reakcji: zobojętnienia; utleniania i redukcji oraz obliczenia stechiometryczne. Ćwiczenia w pisaniu wzorów węglowodorów nasyconych i nienasyconych. Podstawowe rodzaje izomerii; ćwiczenia rachunkowe w zakresie obliczeń reakcji spalania węglowodorów. Laboratorium: Pokaz funkcjonowania spektrofotometru. Spektrofotometryczna analiza zawartości jednego z głównych składników roślin. Spektrofotometryczna analiza zawartości jednego z roślinnych metabolitów wtórnych. Ekologia i ochrona środowiska Podstawy teoretyczne ekologii. Definicje, prawa i zasady ekologiczne. (wykład) Przykładowe ekosystemy oraz ich funkcjonowanie. (wykład, laboratorium) Zależności pokarmowe. (wykład, laboratorium) Obieg materii i przepływ energii wprowadzenie. (wykład, laboratorium) Powiązania ekologii i ochrony środowiska z innymi naukami przyrodniczymi. (wykład, laboratorium) Budowa i właściwości atmosfery. (wykład) Bilans energetyczny układu Ziemia atmosfera oraz powierzchnia czynna - atmosfera. (wykład) Promieniowanie Słońca, Ziemi i atmosfery; rola promieniowania w rozwoju i plonowaniu roślin. (wykład) Ciepło i temperatura: właściwości cieplne powietrza i gruntu; dobowy i roczny przebieg temperatury. (wykład) Parowanie i ewapotranspiracja, opady atmosferyczne, rola opadów atmosferycznych w rozwoju i plonowaniu roślin, obieg wody w atmosferze, równanie bilansu hydrologicznego. (wykład, laboratorium) Ogólna cyrkulacja atmosfery i wiatry lokalne. (wykład) Pogoda i jej zmiany. Klimat, skala klimatu, czynniki i procesy klimatotwórcze. (wykład) Klimat Polski cechy klimatu Polski i jego rejonizacja. (wykład) Specyfika procesów życiowych roślin i mechanizmy ich regulacji. (wykład) Fotosynteza - przebieg i regulacja fazy świetlnej fotosyntezy, produktywność fotosyntetyczna roślin, transport i dystrybucja asymilatów. (wykład) Wzrost i rozwój roślin, spoczynek roślin, kwitnienie, fotoperiodyzm, owocowanie i wytwarzanie nasion. (wykład) Reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska biotyczne i abiotyczne. (wykład) Mutacje - pojęcia i podział. Mutacje chromosomowe i pozachromosomowe, spontaniczne i indukowane. Mutageny. Mutacje genowe. (wykład) Nawozy i nawożenie. (wykład) Wykorzystanie wiedzy ekologicznej dla celów gospodarki, logistyki (w tym ekologistyki i agrologistyki), ochrony przyrody i ochrony środowiska. (wykład) Założenia i wykorzystanie ekologii stosowanej. (wykład, laboratorium) Zagadnienia związane ze znaczeniem i ochroną różnorodności biologicznej. (wykład, laboratorium) Założenia teoretyczne ochrony środowiska i ochrony przyrody. (wykład, laboratorium) Pojęcie sozologia. Nowe, przyjazne środowisku technologie (wykład, laboratorium) Ochrona przyrody w regionie, w Polsce i w Europie. (wykład, laboratorium) Zanieczyszczenie i ochrona powietrza. (wykład, laboratorium) Zanieczyszczenie i ochrona wód. (wykład, laboratorium) Elementy gleboznawstwa. (wykład) Czynniki warunkujące powstawanie i różnicowanie gleb. (wykład) Podstawy klasyfikacji gleb. (wykład, laboratorium) Właściwości fizykochemiczne gleb. (wykład, laboratorium) Erozje gleb i metody ich ograniczania. (wykład, laboratorium) Zanieczyszczenia gleb i możliwość ich rekultywacji. (wykład, laboratorium) Globalne i lokalne zagrożenia środowiska, w tym zmiany klimatyczne, w tym możliwości zapobiegania i adaptacji. (wykład, laboratorium) Rozwój zrównoważony założenia, potrzeby, aspekty społeczne, prawne, etyczne, ze szczególnym naciskiem na logistykę. (wykład) Rolnictwo ekologiczne, gospodarstwo ekologiczne jako ekosystem, przestawianie gospodarstwa na produkcję ekologiczną - zmiany w organizacji i technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, kształtowanie infrastruktury ekologicznej. (wykład) Podstawy inżynierii środowiska Wykład: Wpływ rolnictwa na jakość gleb, wód i powietrza. Przegląd przepisów prawnych związanych z inżynierią środowiska, w tym gospodarką odpadami na wsi. Sanitacja wsi. Źródła i charakterystyka odpadów rolniczych. Przygotowanie odpadów rolniczych do biologicznego przetwarzania. Metody biologicznego przetwarzania odpadów dostępne technologie. Standardy jakości świeżych i przetworzonych odpadów rolniczych zasady składowania oraz możliwości przyrodniczego zagospodarowania. Procesy logistyczne w gospodarce odpadami. Logistyka biomasy. Rozwiązania techniczne w gospodarce odpadami na wsi. Laboratorium: Gospodarka odpadami w gospodarstwach z produkcją roślinną. Gospodarka odpadami w gospodarstwach z produkcją zwierzęcą. Programy gospodarki odpadami dla gospodarstwa rolnego, wsi, gminy. Techniczne rozwiązania pozwalające na monitoring i minimalizację negatywnego oddziaływania gospodarstwa rolnego na lokalne środowisko naturalne.

8 Podstawy budownictwa wiejskiego Wykład: Wybrane akty prawne zobowiązujące w budownictwie. Projekt budowlany zakres i elementy składowe. Formy i procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Materiały budowlane stosowane w budownictwie. Elementy zagospodarowania terenu. Logistyka przedsięwzięć budowlanych. Zadania logistyki w realizacji przedsięwzięć budowlanych. Outsourcing w logistyce przedsięwzięcia budowlanego. Organizacja infrastruktury logistycznej na placu budowy. Zadania i procesy logistyczne na placu budowy. Ogólne zasady zagospodarowania placu budowy. Bezpieczeństwo na placu budowy. Urządzenia wspomagające logistykę budowy. Instalacje techniczne stosowane w budownictwie wiejskim. Elementy małej architektury budowa i zastosowanie. Budowa obiektów do przechowywania płodów rolnych. Wyposażenie obiektów. Ekologia w budownictwie. Zielone dachy. Laboratorium: Podstawy rysunku budowlanego. Tworzenie rysunków budowlanych. Odczytywanie rysunków budowlanych. Podstawy projektowania. Obsługa logistyczna przedsięwzięć budowlanych (studia przypadków). Ocena budynków i budowli w terenie. Geodezja i GIS Wykład: Wybrane zagadnienia związane z odwzorowaniami kartograficznymi stosowanymi w geodezji. Układy współrzędnych. Pomiary kątów, przewyższeń i odległości technologia, dokładności, zastosowania w określaniu położenia szczegółów sytuacyjnych. Określenie położenia punktów metodami GPS. Kartowanie szczegółów sytuacyjnych. Metody sytuacyjnego i wysokościowego tyczenia punktów. Sposoby określania pól powierzchni z danych terenowych oraz na mapie. Zasadny konstrukcji katastru nieruchomości na terenach rolnych i leśnych. Wznowienie znaków granicznych a rozgraniczenie nieruchomości. Scalenia i wymiany gruntów rolnych i leśnych. Podziały nieruchomości. Typy oraz źródła danych przestrzennych. Pozyskiwanie danych geograficznych i przyrodniczych. Gromadzenie danych w geobazach. Rolnictwo precyzyjne. Laboratorium: Prowadzenie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych z wykorzystaniem odpowiednich instrumentów geodezyjnych, sporządzanie map, wykonywanie obliczeń geodezyjnych. Projektowanie i zakładanie osnów realizacyjnych, tyczenie tras drogowych, kolejowych, wodnych. Przepisy prawne dotyczące gospodarowania nieruchomościami osób fizycznych, osób prawnych, gmin i Skarbu Państwa, ewidencja gruntów i budynków, Księgi Wieczyste. Fotogrametria naziemna i lotnicza, teledetekcja lotnicza i satelitarna. Wykorzystanie technologii informatycznych w pracach geodezyjnych, obliczenia, sporządzanie dokumentacji i map za pomocą specjalistycznych programów komputerowych. Analiza przestrzenna danych. Współpraca GIS z GPS. Przygotowanie map i ich prezentacja. Tworzenie map precyzyjnego nawożenia na podstawie cyfrowych map poboru gleby. Tworzenie map precyzyjnego oprysku. Tworzenie map precyzyjnego siewu. Programowanie pracy rozrzutników współpracujących z systemem precyzyjnego rozsiewania. Zbieranie modeli plonowych z kombajnów i sieczkarni różnych firm. Tworzenie map plonowania. Edycja danych w formacie wektorowym. Leśnictwo i urządzanie lasu Wykład: Podstawowe pojęcia z zakresu leśnictwa oraz powiązanych z nim zagadnień ochrony przyrody i środowiska. Uwarunkowania prawne prowadzenia w Polsce gospodarki leśnej z uwzględnieniem formy własności oraz uregulowań odnoszących się do ochrony środowiska np. takich jak Natura Przyrodnicze podstawy zagospodarowania lasów. Usługi ekosystemowe a ekonomika leśnictwa. Ekologistyka i agrologistyka w gospodarce leśnej. Zasady hodowli lasu: nasiennictwo i szkółkarstwo, odnowienia naturalne i sztuczne, zalesianie gruntów porolnych, pielęgnacja drzewostanu. Ochrona lasu i ekosystemów leśnych: klasyfikacja i charakterystyka czynników szkodotwórczych. Agroleśnictwo: las i zadrzewienia w strukturze gospodarstwa rolnego. Publiczne funkcje lasu w rachunku ekonomicznym gospodarstwa leśnego. Wyzwania stojące przed leśnictwem XXI wieku - zmiany klimatu i ochrona różnorodności biologicznej. Pojęcie, cele i zadania urządzania lasu. Cele i zakres inwentaryzacji lasu. Opis taksacyjny. Informacja o siedlisku, glebie, pokrywie i gospodarczym w typie drzewostanu. Funkcje lasu, kategorie ochronności, rodzaje gospodarstw leśnych. Zgodność składu gatunkowego z gospodarczym typem drzewostanu. Przebudowa drzewostanów. Plan urządzania lasu - cel, rodzaje, zasady sporządzania i części składowe. Plan urządzania lasu nadleśnictwa i lasów prywatnych. Wskazania gospodarcze z zakresu użytkowania rębnego, przedrębnego i pielęgnacji drzewostanu. Plan ochrony przyrody dla nadleśnictwa. Mapy leśne. Komisja Techniczno-Gospodarcza. Laboratorium: Rozpoznawanie siedlisk leśnych. Dobór rębni i sposobu odnowienia. Identyfikacja chorób infekcyjnych i szkodników drzew leśnych. Wyznaczanie rozmiaru cięć. Właściwości drewna i jego zastosowanie. Wyznaczanie wydzieleń drzewostanowych. Taksacja. Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu. Podział na gospodarstwa. Tabele klas wieku. Wiek dojrzałości rębnej. Wyznaczanie rozmiaru cięć. Tablice przyrostu miąższości i modele wzrostu drzewostanu. Analiza dochodów, kosztów i rentowności produkcji drewna w gospodarstwie leśnym.

9 Agroinżynieria Wykład: Zagadnienia wstępne. Rola agroinżynierii we współczesnym rolnictwie: integrowanym, precyzyjnym i ekologicznym. Środki energetyczne wykorzystywane w rolnictwie: silniki elektryczne, silniki spalinowe, ciągniki. Klasyfikacja ciągników rolniczych w zależności od przeznaczenia oraz sposobu wykorzystania. Maszyny i narzędzia do uprawy gleby i nawożenia nawozów organicznych i mineralnych. Maszyny do siewu i sadzenia. Maszyny i narzędzia do koszenia trawy. Urządzenia wykorzystywane do ograniczania strat przymrozkowych w uprawach wieloletnich. Rodzaje i klasyfikacja aparatury do ochrony roślin, rodzaje emisji cieczy roboczej. Budowa i zasada działania opryskiwaczy - podzespoły opryskiwaczy polowych i sadowniczych. Dawki cieczy w uprawach polowych, sadach i plantacjach jagodowych. Metody ograniczania dawek cieczy użytkowej w ochronie roślin i ograniczania skażeń punktowych Środki techniczne do zwalczania chwastów w uprawach jednorocznych i wieloletnich: metody chemiczne i niechemiczne. Maszyny i technologie wykorzystywane w zbiorze owoców. Kombajnowy zbiór zbóż budowa kombajnów. Maszyny do zbioru roślin okopowych i pastewnych. Maszyny i kombajny do zbioru warzyw budowa i funkcje podzespołów. Maszyny i urządzenia wykorzystywane w produkcji zwierzęcej. Środki techniczne do transportu płodów rolnych - wpływ parametrów pracy na wydajność transportu. Linie technologiczne do sortowania pakowania warzyw i owoców. Systemy nawodnieniowe, elementy systemów zraszających i linii kropkujących. Agroinżynieria a agrologistyka. Logistyka zaopatrzenia gospodarstw rolniczych. Logistyka w produkcji rolno-spożywczej. Ryzyko w produkcji rolnej. Nowe technologie w logistyce agrobiznesu (ICT, RFID i inne). Współczesne strategie logistyczne (zarządzanie procesowe) i zarządzanie marketingowo-logistyczne w agrobiznesie. Laboratorium: Zapoznanie się z podstawowymi wielkościami fizycznymi i ich jednostkami (siła, praca, moc, ciśnienie). Siła uciągu ciągników rolniczych, wyznaczanie oporów roboczych narzędzi, maszyn oraz środków transportowych. Wyznaczanie zapotrzebowania mocy dla maszyn i narzędzi ciągnikowych oraz zużycia paliwa. Budowa i przeznaczenie podstawowych części maszyn: wałów, łożysk, przekładni i sprzęgieł. Rola zasadniczych układów ciągników rolniczych: budowa układu jezdnego. Regulacje parametrów pracy maszyn i narzędzi uprawowych. Regulacje parametrów pracy maszyn do siewu i sadzenia. Wyznaczanie jednostkowych norm wysiewu próba kręcona. Etapy kalibrowania opryskiwaczy wyznaczanie dawek jednostkowych i ciśnienia roboczego. Wyznaczanie wydajności roboczej maszyn i narzędzi. Wyznaczanie wydajności środków do transportu płodów rolnych. Projektowanie ilości maszyn w zależności od czasu przeprowadzanego zabiegu. Praktyczne zapoznanie się z konstrukcją opryskiwaczy oraz stanowiskami do testowania jakości ich pracy. Praktyczne zapoznanie się z maszynami do zbioru owoców i warzyw. Przetwórstwo i przechowalnictwo Wykład: Cele i zadania przechowalnictwa owoców i warzyw; straty w przechowalnictwie i ich przyczyny. Procesy oddychania i transpiracji zachodzące w owocach i warzywach w czasie przechowywania; intensywność oddychania i zmiany składu chemicznego zachodzące w owocach i warzywach. Rola czynników genetycznych i agrotechnicznych - gleby, nawożenia, nawadniania, ochrona roślin - wpływających na trwałość przechowalniczą warzyw i owoców. Wpływ warunków przechowywania: temperatury, wilgotności powietrza, składu gazowego atmosfery na trwałość przechowalniczą owoców i warzyw. Zabiegi pozbiorcze warzyw i owoców przed przechowywaniem schładzanie, dosuszanie, mycie, oraz rola etylenu w przechowalnictwie. Metody chemiczne i biologiczne przedłużające trwałość przechowalniczą owoców i warzyw. Systemy kontroli jakości owoców i warzyw świeżych, przechowywanych i przetworzonych w kraju i UE. Stosowanie środków opakowaniowych w przechowalnictwie owoców i warzyw. Wymagania jakościowe dla owoców i warzyw jako surowców dla przetwórstwa i składniki chemiczne surowców owocowo-warzywnych i przetworów. Charakterystyka ogólna metod przetwórstwa owoców i warzyw. Stosowanie wysokich i niskich temperatur w technologii przetwórstwa pasteryzacja, sterylizacja i mrożenie. Charakterystyka biologicznych metod przetwórstwa surowców owocowych i warzywnych - fermentacyjne ukwaszenie. Metody chemiczne utrwalania owoców i warzyw: chemiczne środki konserwujące, dodatek kwasów organicznych, kw. octowego i mlekowego. FSCN - Struktura Zarządzania Łańcuchem Dostaw Żywności. Łańcuchy dostaw produktów świeżych. Dobra szybkorotujące FMCG. Zasady organizacji wymiany informacji pomiędzy uczestnikami FSCN. Zasady organizacji systemu informacyjnego śledzenia żywności w łańcuchach i sieciach dostaw żywności. Systemy i procesy magazynowe a przechowalnictwo żywności. Giełdy produktów żywnościowych. Wykorzystanie technologii Automatycznego Gromadzenia Danych (ADC) w FSCN (produkcja, transport, dystrybucja i sprzedaż detaliczna). Laboratorium: Sposoby przechowywania warzyw w polu: dołowanie, kopce ziemne i z aktywną wentylacją. Tradycyjne metody przechowywania warzyw: piwnice i strychy, ziemianki, pomieszczenia adaptowane. Nowoczesne metody przechowywania owoców i warzyw: przechowalnie zwykłe, przechowalnie z aktywną wentylacją. Chłodnie z kontrolowaną atmosferą. Budowa przechowalni i chłodni. Materiały

10 opakowaniowe w przechowalnictwie owoców i warzyw technologia przechowywania warzyw trwałych i nietrwałych parametry technologiczne i środki techniczne. Technologia przechowywania owoców parametry technologiczne i środki techniczne, Technologia produkcji konserw owocowo-warzywnychapertyzacja - operacje technologiczne, urządzenia. Technologia produkcji kiszonek warzywnych - kwaszarnictwo, operacje technologiczne, wymagania, urządzenia. Technologia produkcji mrożonek owocowowarzywnych - zamrażalnictwo - operacje technologiczne, wymagania, urządzenia. Technologia produkcji suszy owocowo-warzywnych - suszarnictwo - operacje technologiczne, wymagania, urządzenia. Zastosowanie systemów informacyjnych w zarządzaniu FSCN. Logistyka produkcji i inżynieria jakości Absolwent specjalności logistyka produkcji i inżynieria jakości wykazuje się w szczególności: wiedzą na temat terminologii, koncepcji i metod logistyki, systemach logistycznych, rodzajach podmiotów i struktur gospodarczych działających w obszarze logistyki, elementów składowych i procesach logistycznych zachodzących w organizacjach oraz występujących między nimi powiązaniach, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, znajomością problematyki zintegrowanych systemów zarządzania, systemów wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą, zarządzania strategicznego oraz inżynierii jakości, wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej w zakresie logistyki, wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w zakresie logistyki oraz znajomością normy i procedury projektowania koncepcji organizacji procesów logistycznych, w tym uwarunkowania ich wdrażania i nadzoru w różnych organizacjach, specjalistyczną wiedzą z zakresu materiałoznawstwa, logistyki i eksploatacja systemów produkcyjnych, automatyki, automatyzacji i robotyzacja procesów produkcyjnych, wiedzą o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, metodach, technikach, narzędziach i materiałach stosowanych przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich oraz typowych technologiach inżynierskich mających zastosowanie w zakresie logistyki Specjalność logistyka produkcji i inżynieria jakości obejmuje następujące treści: Materiałoznawstwo, Logistyka i eksploatacja systemów produkcyjnych, Metrologia, Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, Inżynieria jakości, Zintegrowane

11 systemy zarządzania, Systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą, Zarządzanie strategiczne. Specjalność oferuje w swych ramach programowych następujące treści kształcenia: Materiałoznawstwo Wykład: Istota materiałoznawstwa. Materiały i ich funkcje dla rozwoju techniki i cywilizacji. Charakterystyka ciał stałych. Materia i jej składniki. Wiązania międzyatomowe i międzycząsteczkowe. Budowa wewnętrzna materiałów w stanie stałym. Krystalizacja materiałów. Defekty budowy krystalicznej. Czynniki wpływające na wytrzymałość mechaniczną ciał stałych. Reguły i sposoby doboru materiałów do zastosowań. Źródła informacji o materiałach inżynierskich. Obróbka mechanicznej, termicznej, fizyko-chemicznej materiałów. Łączenie materiałów o różnych właściwościach. Materiały wielowarstwowe. Budowa i właściwości metali. Klasyfikacja metali. Stopy metali. Klasyfikacja odkształceń metali. Charakterystyka materiałów niemetalicznych. Żelazo i jego stopy. Stal. Staliwa. Surówka. Żeliwa. Klasyfikacja, właściwości, charakterystyka, technologie przetwarzania. Metale niezależne i ich stopy. Miedź. Aluminium. Magnez. Cynk. Cyna. Ołów. Nikiel. Metale trudnotopliwe. Metale szlachetne. Klasyfikacja, właściwości, charakterystyka, technologie przetwarzania. Materiały ceramiczne, szkło, spieki. Klasyfikacja, właściwości, charakterystyka, technologie przetwarzania. Polimery i tworzywa sztuczne. Klasyfikacja, właściwości, charakterystyka, technologie przetwarzania. Kompozyty. Klasyfikacja, właściwości, charakterystyka, technologie przetwarzania. Drewno. Sortyment drewna, właściwości, charakterystyka, technologie przetwarzania. Nowoczesne materiały funkcjonalne oraz specjalne. Klasyfikacja, właściwości, charakterystyka, technologie przetwarzania. Warunki pracy i zmiany właściwości materiałów w wyniku eksploatacji oraz procesów samoistnych. Mechanizm zużycia. Przeciwdziałanie zużyciu. Mechanizm dekohezji. Metody badań materiałów. Techniki komputerowe w inżynierii materiałowej. Laboratorium: Pomiary: podstawowych wielkości fizycznych, tłoczności materiałów, odkształceń plastycznych różnych materiałów. Charakterystyka wykonania próbek i maszyny do badań mechanicznych własności materiałów. Przeprowadzenie statycznej próby rozciągania dla trzech różnych materiałów: drewno, laminat poliestrowy, papier. Badanie udarności kilku materiałów, wykazanie występujących pomiędzy nimi różnic. Pomiar twardości, trzech różnych materiałów: element metalowy, aluminiowy, ceramiczny; zachowując te same parametry początkowe. Badania zginania trójpunktowego różnych materiałów drewnianych: listwa sosnowa, sklejka, płyta wiórowa; zachowując ten sam przekrój próbki. Omówienie i przeprowadzenie próby skręcania takich materiałów jak pręt stalowy, aluminiowy, miedziany. Podstawowe gatunków metali, charakterystyka i oznaczenia ich własności. Szkło, cyna, karton właściwości. Badanie ściskania preparatów naturalnych. Zastosowanie podstaw technik komputerowych w inżynierii materiałowej. Logistyka i eksploatacja systemów produkcyjnych Metody prognozowania popytu. Optymalizacja programu produkcyjnego przedsiębiorstwa. Możliwości rozwoju systemów produkcyjnych. (wykład + laboratorium) Projektowanie i usprawnianie systemów produkcyjnych. Całkowita efektywność sprzętu. (wykład + laboratorium) Elastyczne systemy produkcji ESP. Istota i cechy ESP. Elastyczna automatyzacja produkcji. Składowe elastycznych systemów produkcji: maszyny i urządzenia produkcyjne, urządzenia transportowe, magazyny, sieć nadzorujących komputerów i mikroprocesorów. (wykład + laboratorium) Formy elastycznego systemu produkcyjnego. Skoncentrowana forma organizacji produkcji. Gniazdowa forma organizacji produkcji. Liniowa forma organizacji produkcji. Systemy wytwarzania z centralnym magazynem produkcyjnym. (wykład + laboratoium) Środki elastycznego systemu produkcji. Budowa elastycznych systemów produkcyjnych. Cele wdrażania elastycznych systemów produkcji. Korzyści i trudności w stosowaniu ESP. (wykład) Projektowanie ESP. Dobór wyposażenia sprzętowego. Optymalizacja konfiguracji przestrzennej systemu. Ocena wstępna projektu algorytmy analizy wielkości średnich. (laboratorium) Quick Responce Manufactoring. Koncepcja szybkiego wytwarzania QRM. Redukcja czasu wszystkich operacji. (wkład + ćwiczenia). Komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania CIM. Istota i charakterystyka CIM. Modele CIM. Wybór wielkości partii. (wykład + laboratorium). Projektowanie współbieżne. Podstawy projektowania współbieżnego. Koszty, jakość i czas w projektowaniu współbieżnym. Korzyści płynące z zastosowania CE. (wykład + laboratorium). Lean Manufacturing szczupłe (odchudzone) wytwarzanie. Cele, narzędzia i podstawowe zasady. Proces wdrożenia LM. (wykład + ćwiczenia). Systemy klasy MRP, MRP II i MRP III/ERP. Systemy planowania potrzeb materiałowych MRP I. Systemy planowania zasobów produkcyjnych MRP II. Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa MRP III/ERP. (wykład + laboratorium) Just-In-Time.

12 Komponenty systemu Just-In-Time. Korzyści z wprowadzenia Just In Time. Bariery wdrażania. Technologia systemu. Analiza systemu dostaw logistycznych Just In Time. (wykład + laboratorium). Zaawansowany system spersonalizowanej produkcji masowej MC. Systemy typu pull. System Kanban. System CONWIP. Istota funkcjonowania systemów. Wdrażanie, korzyści i wady systemów. Zastosowanie systemów w praktyce. (wykład + laboratorium). System produkcyjny Toyoty - Toyota Production System (TPS). System produkcyjny Canona - Canon Professional Services (CPS). System produkcyjny Electroluxa - Electrolux Manufacturing System (EMS). Geneza, cele, istota systemu. Analiza przypadku użycie systemów produkcyjnych: TPS, CPS, EMS. (wykład + laboratorium). Metrologia Wykład: Istota i funkcje metrologii. Podstawowe pojęcia. Pomiar jako źródło informacji. Wielkości mierzalne i ich wartości. Jednostki miar. Równania wielkościowe i równania wartości liczbowych. Układy wielkości i układy jednostek miar. Metody definiowania jednostek miar. Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI. Hierarchia wzorców. Pojęcie pomiaru. Wielkości mierzone i wpływowe. Zasady pomiaru. Metody pomiaru. Wzorce. Wzorce rezystancji. Źródła częstotliwości wzorcowych. Narzędzia pomiarowe. Systemy pomiarowe. Charakterystyki przyrządów pomiarowych. Właściwości statyczne i dynamiczne przyrządów pomiarowych. Właściwości metrologiczne i dobór narzędzi pomiarowych. Kontrola metrologiczna narzędzi pomiarowych. Budowa, podział i zakres stosowania przetworników pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Błędy pomiarowe, przyczyny ich powstania, klasyfikacja i podstawowe oznaczenia. Zapis wyników pomiaru. Eliminacja i oszacowanie błędów. Niepewność pomiaru. Wyznaczanie niepewności pomiaru. Wyrażanie i wyznaczanie niepewności pomiaru według przewodnika ISO. Istota i klasyfikacja tolerancji geometrycznych. Układ tolerancji i pasowań wg Polskich Norm. Wzorce długości i kąta. Narzędzia pomiarowe do pomiaru długości i kąta, klasyfikacja i właściwości metrologiczne. Kryteria doboru narzędzi pomiarowych. Profil powierzchni. Metody analizy odchyłek geometrycznych powierzchni. Przegląd sposobów pomiaru i sprawdzania parametrów chropowatości. Metody i techniki pomiaru wielkości elektrycznych: prądu, napięcia, rezystancji, pojemności, indukcyjności. Metody i techniki pomiaru wielkości magnetycznych: strumienia magnetycznego, indukcji magnetycznej, stratności magnetycznej. Metody i techniki pomiaru wielkości mechanicznych: prędkości liniowej i kątowej, przyspieszenia siły. Metody i techniki pomiaru wielkości hydraulicznych: ciśnienia i prędkości przepływu. Podstawowe pojęcia i parametry opisujące metrologiczne cechy przyrządów pomiarowych. Hierarchiczny układ sprawdzeń. Spójność pomiarowa i jej znaczenie w procesie wzorcowania. Ogólne zasady i warunki sprawdzania i wzorcowania przyrządów pomiarowych. Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego. Laboratorium: Wyznaczanie błędów pomiarów bezpośrednich i pośrednich na podstawie pomiaru rezystancji. Wyznaczanie charakterystyk statycznych. Statystyczna analiza wyników pomiarów. Przyrządy pomiarowe. Sprawdzanie i regulacja uniwersalnych przyrządów pomiarowych. Obsługa mikroskopu warsztatowego. Regulacja mikroskopu warsztatowego. Pomiary. Pomiary za pomocą płytek wzorcowych i innych wzorców. Pomiary łuków kołowych i krzywek. Pomiary wybranych odchyłek kształtu. Pomiar prostoliniowości i płaskości. Odchyłki okrągłości i walcowatości. Pomiar odchyłek położenia w korpusie. Sposoby pomiaru. Sposobów pomiaru i sprawdzania parametrów chropowatości. Pomiary chropowatości powierzchni. Pomiary gwintów zewnętrznych walcowych. Parametry i tolerancje. Analiza błędów pomiarów pośrednich Pomiary wymiarów wewnętrznych. Metody pomiarowe. Narzędzia do pomiaru. Pomiar średnicy otworu. Pomiary kątów. Przyrządy do pomiaru kątów. Odczyt wskazań przyrządów. Pomiar prądu, napięcia w obwodach elektrycznych. Liczbowy zapis wyniku pomiaru. Niepewność pomiaru. Zasady zaokrąglania wyniku i niepewności. Pomiar mocy elektrycznej i mechanicznej elektromechanicznego przetwornika energii. Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcji Wykład: Podstawy teorii automatyzacji i robotyzacji. Podstawowe pojęcia. Rola mechanizacji, automatyzacji oraz robotyzacji procesów produkcyjnych. Sygnały w układach sterowania. Podział sygnałów. Układy ciągłe i dyskretne. Struktura funkcjonalna sterowania numerycznego i automatycznej regulacji. Człony układów automatycznej regulacji, ich klasyfikacja, charakterystyka i metody opisu. Identyfikacja i stabilność układów sterowania. Techniczne możliwości systemów automatyzacji i ich komponenty: układy i zespoły mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne oraz układy sensoryczne. Sterowanie cyfrowe. Człony decyzyjne w systemach automatyzacji regulacja cyfrowa. Struktura i funkcje zautomatyzowanych systemów produkcyjnych. Wady i zalety systemów. Zasady doboru. Systemy transportowe i magazynowe. Elastyczność, niezawodność i eksploatacja systemów automatycznych i zrobotyzowanych. Wybór uzasadnionego stopnia automatyzacji i robotyzacji. Główne efekty i skutki automatyzacji i robotyzacji. Ćwiczenia: Modelowanie obiektów i układów automatyki. Wyznaczanie transmitancji obiektów i układów automatyki analogowej.

13 Obliczanie odpowiedzi układu na pobudzenie skokiem jednostkowym. Charakterystyki częstotliwościowe podstawowych elementów układów regulacji automatycznej. Sprawdzanie stabilności układów automatyki. Laboratorium: Identyfikacja elementów automatyki na podstawie odpowiedzi skokowych. Badanie obiektów pomiarowych w systemach automatyzacji. Sensory wielkości nieelektrycznych. Badanie regulatorów ciągłych. Badanie regulatorów nieciągłych. Analiza działania i parametrów jakości układów regulacji. Zasady obsługi sterowników PLC. Programowanie sterowników PLC. Uruchamianie układów sterowania. Zasada działania i planowanie trajektorii ruchu manipulatora. Inżynieria jakości Istota jakości i jej znaczenie. Jakość w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ewolucja koncepcji zarządzania jakością. Regionalne koncepcje zarządzania jakością (japońska, amerykańska, zachodnioeuropejska). Porównanie modelu zachodniego z modelem japońskim w dziedzinie działań na rzecz jakości. (wykład + laboratorium) Inżynieria. Cele i zadania inżynierii. Podział inżynierii. Zmienność w procesach jako przedmiot inżynierii jakości. Przyczyny zmienności. Rodzaje cech jakościowych oraz ich modele statystyczne. (wykład + laboratorium) Narzędzia inżynierii jakości. Klasyfikacja i ogólna charakterystyka narzędzi. Narzędzia inżynierii jakości, analiza przypadku. (wykład + laboratorium) Metodyki inżynierii jakości. Klasyfikacja metodyk. Charakterystyka metodyk. (wykład) Metody inżynierii jakości w fazie projektowania i modernizacji wyrobu. Systematyka pojęć. Istota metodyki analizy rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA). Metoda rozwinięcia funkcji jakości (QFD). Metodyka G. Taguchiego. (wykład) Analiza rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA). (laboratorium) Zastosowanie metody rozwinięcia funkcji jakości. (laboratorium). Zastosowanie metodyki G. Taguchiego. (laboratorium). Metody inżynierii jakości w fazie wytwarzania. Klasyfikacja metod. Statystyczne sterowanie procesami (SPC). Filary, cel, podstawowe zasady oraz podział SPC. (wykład) Analiza i praktyczne użycie SPC: histogramy, wykresy Pareto-Lorenza, wykresy Ishikawy, analiza korelacji i regresji - wykresy współzależności, karty kontrolne, zdolność jakościowa procesów. (laboratorium) Znaczenie pomiarów w metodach inżynierii jakości. Odtwarzalność i powtarzalność. (wykład) Kontrola odbiorcza. Istota i charakterystyka kontroli odbiorczej. (wykład) Usuwanie skutków niewłaściwego działania ogniw procesu produkcji. Plany statystycznej kontroli odbiorczej. (laboratorium) Ilościowe określanie jakości. (laboratorium) Współczesne koncepcje poprawy efektywności procesów. Istota i charakterystyka: Six Sigma i Lean management. Pozostałe metody usprawniania cykli produkcyjnych i systemów organizacyjnych. (wykład) Organizacja i zarządzanie procesami Six Sigma w przedsiębiorstwie. Zastosowanie narzędzi Lean management. (laboratorium) Tło historyczne standardu ISO Rodzina norm ISO System jakości według normy ISO Struktura normy. (wykład) Analiza wymagania normy ISO 9001: system zarządzania jakością odpowiedzialność kierownictwa, zarządzanie zasobami, realizacja wyrobu oraz pomiary, analiza i doskonalenie. (laboratorium) Wdrażanie i certyfikacja systemu zarządzania jakości. Korzyści z wdrożenia systemu ISO Etapy certyfikacji. Przykładowe fazy projektowania i wprowadzania systemu zarządzania jakością. (wykład + laboratorium) Komputerowe wspomaganie inżynierii jakości w technologii maszyn oraz zarządzaniu. (wykład + laboratorium). Zintegrowane systemy zarządzania Wykład: Informacja w zarządzaniu organizacją. Wiedza i jej rola w zarządzaniu. Kapitał intelektualny i jego tworzenie. Systemy informacyjne wspierające procesy zarządzania. Pojęcie przedsięwzięcia informatycznego i rozwiązania informatycznego wspomagającego zarządzanie. Charakterystyka, kryteria sukcesu i rola przedsięwzięć informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozwój informatycznych systemów zarządzania. Zintegrowane systemy informacyjne wspierających procesy zarządzania, systemy klasy MRP II /ERPI i II. Charakterystyka zintegrowanych systemów informacyjnych dla zarządzania. Scenariusze realizacji zintegrowanych systemów informatycznych. Metody wyboru zintegrowanych systemów informatycznych. Charakterystyka systemów: EPR, DMS, SFA, FFA, MPR, MPR II, BI, CRM, DSS. Metody wdrażania. Oprogramowanie wspomagające. E-zarządzanie jako współczesny kierunek zarządzania. Wirtualizacja i jej elementy. Efekty i bariery zastosowania wirtualizacji. Wdrażanie systemów informacyjnych. Procedura wdrażania. Zarządzanie procesem wdrażania. Czynniki wpływające na efektywność wdrażania systemu. Wdrażanie ZIS. Charakterystyka przedsiębiorstw (małe, średnie i duże przedsiębiorstwa), charakterystyka systemu, analiza etapów wdrażania, korzyści płynące z posługiwaniem się ZIS. Społeczny, ekonomiczny i prawny aspekt zastosowań zintegrowanych systemów zarządzania. Laboratorium: Zajęcia mają na celu praktyczne zastosowanie omawianych na wykładach informatycznych systemów zarządzania. ERP - Enterprise Resource Planning - systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa. DMS - Document Management System - systemy zarządzania dokumentami elektronicznymi. SFA, FFA - Sales/Field Force Automation - systemy zarządzania procesem sprzedaży i automatyzacji zadań pracowników terenowych MPR, MPR II - Manufacturing

14 Requirements Planning / Manufacturing Resource Planning - systemy planowania potrzeb materiałowych i zasobów produkcyjnych BI - Business Intelligence - inteligentne systemy eksploracji danych. CRM - Customer Relationship Management - systemy zarządzania kontaktami z klientem. DSS - Decision Support Systems - systemy wspomagania decyzji. Systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą Geneza i istota procesu decyzyjnego. Klasyfikacja i charakterystyka faz procesu decyzyjnego. Poziomy procesów decyzyjnych. (wykład) Podejmowanie decyzji na poziomie operacyjnym, taktycznym i strategicznym. (laboratorium) Przewidywanie wyników za pomocą eksperymentów symulacyjnych. (wykład + laboratorium). Bazy danych w SWD. Modele architektury baz danych. (wykład) Systemy zarządzania bazami danych. (laboratorium) Symulacje i techniki komputerowe w SWD. (wykład + laboratorium). Komunikacja z użytkownikiem. Interfejs i funkcjonalność aplikacji. (wykład) Projektowanie interfejsu użytkownika systemów wspomagania decyzji. (laboratorium) Modele abstrakcyjne i konkretyzacja rozwiązań projektowych w systemach wspomagania decyzji. (wykład) Projektowanie SWD abstrakcja i konkretyzacja. (laboratorium) Weryfikacja i wdrożenie projektu SWD. (wykład + laboratorium) Metody i narzędzia projektowania. (wykład) Zastosowanie popularnych narzędzi do realizacji SWD: arkusze kalkulacyjne i systemy zarządzania bazami danych wspomagane za pomocą języków programowania wysokiego poziomu. (laboratorium). Wpływ systemów wspomagania decyzji na funkcjonowanie organizacji. Metody oceny skuteczności działania systemów wspomagania decyzji. (laboratorium) Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w SWD. (wykład + laboratorium) Systemy eksperckie. Budowa, klasyfikacja i charakterystyka systemów. Ocena jakości systemów eksperckich i metody pozyskiwania wiedzy. (wykład) Przykłady i analiza systemów eksperckich. (laboratorium). Systemy hybrydowe, teoria, przykłady praktyczne. (wykład + laboratorium) Systemy Business Intelligence (wykład + laboratorium) Istota i cechy społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne w Polsce i na świecie. Skutki społeczno-gospodarcze zmian. (wykład) Przedsiębiorstwo w społeczeństwie informacyjnym. (laboratorium). Znaczenie wiedzy w otoczeniu gospodarczym. Zasoby wiedzy w przedsiębiorstwie. Klasyfikacja wiedzy. Główne składniki wiedzy. Proces uczenia się organizacji. (wykład) Szacowanie zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie. Pracownik w nowym modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa. (laboratorium). Rola, cele oraz znaczenie zarządzania wiedzą. Rozwój zarządzania wiedzą. Istota zarządzania wiedzą. Ilościowe a jakościowe zarządzanie wiedzą. Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna. (wykład) Metody, techniki oraz strategie zarządzania wiedzą. (laboratorium). Technologie informacyjne w zarządzaniu wiedzą Pozyskiwanie wiedzy z otoczenia. Wiedza w systemach rozproszonych i organizacjach sieciowych. (wykład) Zarządzanie wiedzą o klientach. (laboratorium) Kluczowe procesy zarządzania wiedzą. (wykład) Analiza wybranych procesów zarządzania wiedzą. Lokalizowanie zasobów wiedzy. Pozyskiwanie wiedzy. Zachowywanie wiedzy. Stosowanie wiedzy. (laboratorium) Rozwijanie wiedzy. Wiedza a innowacje w przedsiębiorstwach. Procedury rozwoju wiedzy. (wykład) Zastosowania rozwiązań informatycznych w rozwoju wiedzy. (laboratorium) Poziomy zarządzania wiedzą. Zarządzanie wiedzą a zarządzanie przedsiębiorstwem. Zarządzanie normatywne, strategiczne i operacyjne. (wykład) Zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, studium przypadku. (laboratorium) Procesy przetwarzania wiedzy. Formy wiedzy w przedsiębiorstwie. (wykład) Etapy procesu przetwarzania wiedzy. (laboratorium) Systemy ekspertowe. Istota systemu ekspertowego. Klasyfikacja systemów ekspertowych. Struktura i zasada działania systemu ekspertowego. (wykład) Systemy ekspertowe - różnice w stosunku do innych rozwiązań. Struktura i zasada działania systemu ekspertowego, analiza przypadku. (laboratorium) Charakterystyka problemów rozwiązywanych za pomocą systemów ekspertowych. (wykład) Ocena celowości budowania i wdrożenia systemu ekspertowego dla wybranego problemu, koszty a zyski. (laboratorium) Proces pozyskiwania wiedzy do systemu ekspertowego. Metody pozyskiwania wiedzy. (wykład) Przykłady opracowań formularzy pozyskiwania wiedzy. (laboratorium) Przykłady zastosowań drzew decyzyjnych. (laboratorium) Ramowe koncepcje uczenia się organizacji na przykładach przedsiębiorstw. (laboratorium) Metody reprezentacji wiedzy. Deklaratywne i proceduralne metody reprezentacji wiedzy. (wykład) Rachunek zdań, rachunek predykatów, stwierdzenia i reguły. Ramy, sieci semantyczne, tabele decyzyjne. Przykłady, analiza. (laboratorium) Zapis baz wiedzy w systemie ekspertowym. (wykład) Zastosowanie systemu PC-Shell w technologicznym przygotowaniu produkcji. (laboratorium) Przykład zastosowania języka PROLOG w zapisie wiedzy w systemie ekspertowym. (laboratorium) Weryfikacja baz wiedzy. Eliminowanie nadmiarowości wiedzy. Usuwanie sprzeczności wiedzy. (wykład) Badania kompletności baz wiedzy. (laboratorium) Zastosowanie systemów uczenia się maszyn w bazach wiedzy. Metody uczenia się maszyn. (wykład) Przykłady zastosowań systemów uczących się. (laboratorium) Elementy logiki rozmytej w reprezentacji wiedzy. Metody reprezentacji wiedzy z wykorzystaniem zbiorów rozmytych. (wykład) Zastosowanie współczynników pewności w reprezentacji wiedzy. (laboratorium) Wnioskowanie rozmyte; Modele rozmyte w systemach zarządzania wiedzą. (wykład) Metody wnioskowania rozmytego (laboratorium) Systemy rozmyte.

15 Budowa systemów rozmytych. (wykład) Przykład zastosowania systemu rozmytego w projektowaniu procesów produkcyjnych. (laboratorium) Zarządzanie wiedzą firmy ukrytą w danych. Ogólna charakterystyka drążenia danych. (wykład) Wstępna analiza danych. Czyszczenie i przekształcenia danych. Podział danych na próby. (wykład) Analizy struktur wielowymiarowych OLAP (laboratorium) Analizy wielowymiarowe. (wykład) Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne. (wykład) Metody sztucznej inteligencji w drążeniu danych. (wykład) Zastosowanie drążenia danych. Dobór metod analizy w opracowywaniu rozwiązania. (laboratorium) Prognozowanie krótkoterminowe cen produktów sezonowych, analiza szeregów czasowych. (laboratorium) Prognozowanie cen akcji na rynku kapitałowym, modelowanie złożonych systemów. (laboratorium) Diagnostyka i identyfikacja wybranych produktów klasyfikacja. (laboratorium) Systemy hybrydowe. Kategorie i struktura systemów hybrydowych. Systemy transformacyjne. Systemy neuronowo-rozmyte. (wykład) Pomiar wiedzy a cele zarządzania wiedzą. Podstawowe poziomy pomiaru wiedzy. (wykład) Pomiary wiedzy na poziomach zarządzania przedsiębiorstwem. (laboratorium) Podstawy systemów pomiaru wiedzy. Zrównoważona karta wyników. Schemat przyczynowo-skutkowy. Podstawowe grupy wskaźników pomiaru wiedzy. (wykład) Przykład budowy wielowymiarowego systemu pomiaru wiedzy. (laboratorium) Wdrażanie systemów zarządzania wiedzą. Wdrażanie i eksploatacja systemów ekspertowych. Wdrażanie i eksploatacja systemów drążenia danych. (wykład) Wdrażanie systemów zarządzania wiedzą. Przygotowanie profilu wiedzy przedsiębiorstwa. Opracowanie obszarów kompetencji analiza przypadku. (laboratorium). Zarządzanie strategiczne Wykład: Podmiot gospodarczy i jego otoczenie. Relacja rynek producenta rynek konsumenta. Czynniki wpływające na proces zmian w przedsiębiorstwie. Restrukturyzacja gospodarki i przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja dynamiczna: wprowadzanie zaawansowanych technologii. Organizacja oraz warunki sprawnego działania przedsiębiorstwa wirtualnego. Organizacje jako systemy otwarte. Hierarchia organizacji. Zróżnicowanie i integracja. Pojęcie struktury organizacyjnej. Etapy i zasady tworzenia struktury. Charakterystyka struktury informacyjnej przedsiębiorstwa. Struktura zadaniowo-technologiczna. Podział pracy. Poziomy struktury. Integracja działalności innowacyjnej z produkcją. Struktury zorientowane na projekt. Modele organizacji. Model biurokratyczny organizacji wg Webera. Model behawioralny organizacji wg Likerta. Model mechanistyczny i organiczny wg Burnsa i Stalkera. Rola strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Koncepcje zarządzania strategicznego. Planowanie strategiczne jako element procesu zarządzania strategicznego. Otoczenie i makrootoczenie przedsiębiorstwa. Składniki makrootoczenia. Istota prognozowania zjawisk w otoczeniu. Metody prognozowania zjawisk w makrootoczeniu. Przegląd metod analizy sektorowej. Analiza sektorowej luki strategicznej. Analiza pięcioczynnikowa M. Portera. Metoda punktacji ważonej w ocenie atrakcyjności sektora. Mapa grup strategicznych. Krzywa doświadczeń. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Zasoby przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej. Kluczowe czynniki sukcesu. Bilans strategiczny. Cykl życia produktu, technologii, organizacji i sektora. Koncepcja łańcucha wartości. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa. Metody portfelowe. Analiza SWOT. Benchmarking. Podmiotowy aspekt formułowania strategii. Poziomy strategii. Kulturowe uwarunkowania zarządzania strategicznego. Controling jako zintegrowany proces zarządzania strategicznego. Istota, cele i zadania controllingu. Narzędzia controllingu. System informatyczny w controlingu. Proces formułowania strategii przedsiębiorstwa. Strategie konkurencji (model strategii M.E. Portera). Strategie dywersyfikacji. Strategia kooperencji. Alianse strategiczne. Fuzje i przejęcia. Zasady sporządzania planu strategicznego przedsiębiorstwa. Wdrażanie strategii. Istota wdrażania strategii. Strategiczne programy funkcjonalne. Modele wdrażania strategii. Kontrola wdrażania strategii. Controling strategiczny. Prognozowanie przedsięwzięć gospodarczych. Inżynieria zarządzania produkcją. Planowanie produkcji. Technologie informacyjne w systemach zarządzania przedsiębiorstwem. Ćwiczenia: Omówienie podstawowych definicji i pojęć. Czynniki wpływające na proces zmian w przedsiębiorstwie analiza przypadku. Restrukturyzacja - analiza i ocena strategiczna oraz ekonomiczna. Przedsiębiorstwo tradycyjne a przedsiębiorstwo wirtualne porównanie. Zasady, których często używa się w analizie organizacji rozumianej jako systemy. Projektowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa analiza na przykładzie określonego przedsiębiorstwa. Budowanie struktury zadaniowo-technicznej. Podział projektu na fazy, faz na etapy, etapów na zadania. Tworzenie struktur zorientowanych na projekt. Analiza strategiczna jako podstawa budowy planu strategicznego. Analiza strategiczna makrootoczenia przedsiębiorstwa. Prognozowanie zjawisk w makrootoczeniu za pomocą wybranych metod. Przygotowanie analizy atrakcyjności sektora, oceny punktowej atrakcyjności sektora, mapy grup strategicznych, wykorzystanie poznanych metod do budowy scenariuszy stanów mikrootoczenia. Przeprowadzenie analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Tworzenie i budowanie wizji, misji i celów strategiczne przedsiębiorstwa. Strategiczna Karta Wyników. Sporządzanie planu strategicznego przedsiębiorstwa. Strategiczna (zrównoważona) karta wyników.

16 Model strategicznego działania. Model syntezy strategii. Czynniki warunkujące efektywne wdrażanie strategii Metody prognozowania przedsięwzięć gospodarczych i analiza ich przydatności. Zarządzanie rozwojem nowego produktu. Zintegrowane systemy do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP, systemy wspomagające zarządzanie

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Zarządzanie i inżynieria produkcji studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12. 11. 2014 Plan

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW 1. Wydział: Nauk Technicznych 2. Kierunek studiów/poziom: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji/pierwszego stopnia 3. Rok akademicki, od którego obowiązuje plan studiów: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

S1A_W06 makroekonomii niezbędną do rozumienia podstawowych procesów

S1A_W06 makroekonomii niezbędną do rozumienia podstawowych procesów Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: zarządzanie i inŝynieria produkcji Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, nauki techniczne oraz społeczne Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI z katedr dyplomowania dla kierunku TRANSPORT 1 Katedra Energetyki i Pojazdów 1. Charakterystyka procesu dystrybucji paliw płynnych w Polsce. 2. Przegląd, budowa,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Specjalność: Logistyka Specjalność: Transport i spedycja Specjalność: Inżynieria ruchu Studia stacjonarne - I stopień A. Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI INŻYNIERIA INTERNETU ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE MSP Kod przedmiotu Forma zaliczenia Egz/ zal po sem. US/WNEiZ Wydział/Instytut/Katedra PLAN STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA STUDIA STACJONARNE/NIESTACJONARNE** KIERUNEK: specjalność/i: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I. Sposób weryfikacji

KIERUNEK: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA INŻYNIERSKIE SEMESTR: I. Sposób weryfikacji SEMESTR: I L.p. Nazwa przedmiotu Studia stacjonarne 1. Mikroekonomia E Z 24 6 4 2. Matematyka w zastosowaniach inżynierskich E Z 40 5 5 1. Rachunkowość E Z 30 15 5 2. Materiałoznawstwo E Z Z 35 10 15 7

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia niestacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie Od roku akademickiego 2011/2012 Rok I, semestr I (zimowy) * A. y kształcenia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

Załącznik 5. Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia

Załącznik 5. Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia Opis sposobów sprawdzania efektów kształcenia Załącznik 5. Nazwa kierunku studiów: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom kształcenia: I stopień Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol kierunkowego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

ma podstawową wiedzę prawną i ekonomiczną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym lub usługowym

ma podstawową wiedzę prawną i ekonomiczną związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym lub usługowym Załącznik nr 1 do uchwały nr 100/2013 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria rolnicza i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Bardziej szczegółowo

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku

Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku ZARZĄDZENIE Nr 84/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 9 listopada 2011 roku zmieniające zasady organizacji studiów podyplomowych Zarządzanie jakością Na podstawie 7 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności

Wykorzystanie technologii informacyjnych do zarządzania łańcuchami i sieciami dostaw w warunkach globalizacji rynku żywności Zarządzanie łańcuchami dostaw żywności w Polsce. Kierunki zmian. Wacław Szymanowski Książka jest pierwszą na naszym rynku monografią poświęconą funkcjonowaniu łańcuchów dostaw na rynku żywności w Polsce.

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI z katedr dyplomowania dla kierunku TRANSPORT 1 Katedra Energetyki i Pojazdów 1. Charakterystyka procesu dystrybucji paliw płynnych w Polsce. 2. Przegląd, budowa,

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia stacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie jakością Od roku akademickiego 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) * A. y kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ogółem. Wykłady. (godz.) (godz.) 2 Wychowanie fizyczne ZAL WF 1. 3 Zarys rolnictwa Z/O - - audytoryjne 1

Ogółem. Wykłady. (godz.) (godz.) 2 Wychowanie fizyczne ZAL WF 1. 3 Zarys rolnictwa Z/O - - audytoryjne 1 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia specjalność: Geodezja rolna i wycena nieruchomości Program studiów zatwierdzony decyzją Rady Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12.11.2014 Plan studiów z

Bardziej szczegółowo

Liczba punktów ECTS. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. Nazwa modułu/przedmiotu ogółem.

Liczba punktów ECTS. z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego. samodzielna praca studenta. Nazwa modułu/przedmiotu ogółem. studiów: stacjonarne kształcenia/poziom studiów: I stopnia Rok studiów: pierwszy : pierwszy ECTS 1 Język obcy I 2,0 1,2 0,8 1,2 Z o 30 30 3 2 Wychowanie fizyczne I 1,0 1,0 0,0 1,0 Z o 30 30 0 3 Technologie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TRANSPORT

Program studiów dla kierunku TRANSPORT Program studiów dla kierunku TRANSPORT Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego przed miotu Z/ 1 A Wychowanie fizyczne - - Z 1,2 2 A1 Język angielski 1,1 1,3 ZO/E 1,2,3,4 12 12 E 3 A2 Etyka 2 Z 1 4 A3 Podstawy

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Technika rolnicza R.C2

KARTA PRZEDMIOTU. Technika rolnicza R.C2 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH II STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2009) II semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT..................................................................................................................... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna)

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1. Znaczenie i cele logistyki 15 1.1. Definicje i etapy rozwoju logistyki 16 1.2. Zarządzanie logistyczne 19 1.2.1. Zarządzanie przedsiębiorstwem 20 1.2.2. Czynniki stymulujące

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU SYMBOL CYFROWY 321[07] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO-ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA 1. W wyniku

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Kod kierunku studiów MiBM_2012_2016 Autorzy

Bardziej szczegółowo

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia

W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K kategoria kompetencji społecznych 01, 02, 03, i kolejne numer efektu kształcenia Załącznik nr 5 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie

PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie PLANY STUDIÓW I 0 STACJONARNYCH 6 SEMESTRÓW 1800 godz. - 180 punktów ECTS I ROK STUDIÓW ( od roku akademickiego 2012/2013) studia 3 - letnie KIERUNEK: ZARZĄDZANIE Specjalność: Organizacja i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Systemy Decision suport systems Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Engineering of Production Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Poziom studiów: studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05

InzP_W05 przemysłu spożywczego. R1P_W11 K _W04 Wykazuje znajomość zasad rachunkowości i dokumentowania procesów gospodarczych R1P_W02 InzP_W05 INSTYTUT ZARZĄDZANIA I INŻYNIERII ROLNEJ PWSZ w SULECHOWIE E f e k t y k s z t a ł c e n i a d l a k i e r u n k u i i c h r e l a c j e z e f e k t a m i k s z t a ł c e n i a d l a o b s z a r ó w k

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW. TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT studia stacjonarne i niestacjonarne Nazwa wydziału: Wydział Transportu i Elektrotechniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI Opis efektów kształcenia dla kierunku Kierunek gospodarka przestrzenna to studia

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu

Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Załącznik nr 1 Opis efektów kształcenia na kierunku architektura krajobrazu studia drugiego stopnia na specjalności: kształtowanie i ochrona krajobrazu Obszar/obszary kształcenia, w których umiejscowiony

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Rolnictwo precyzyjne R.D2.6

KARTA PRZEDMIOTU. Rolnictwo precyzyjne R.D2.6 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty kształcenia - opis słowny. Po

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów broker innowacji w przemyśle spożywczym - po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent:

Efekty kształcenia dla kierunku studiów broker innowacji w przemyśle spożywczym - po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent: Załącznik 2 do Uchwały Nr 496 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 28 marca 2014 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla poziomów i profili kształcenia dla kierunków: biotechnologia, broker innowacji

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Załącznik do Zarządzenia Nr 72/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Wytyczne do opracowania planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów architektura krajobrazu i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów architektura krajobrazu i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 388/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów architektura krajobrazu i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Ogrodnictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 191/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 maja 2010 r.

Uchwała nr 191/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 maja 2010 r. Uchwała nr 191/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Rolnictwa i BioinŜynierii studiów międzykierunkowych Ekoenergetyka na poziomie

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr szósty. Semestr letni Statystyka, Fizyka I Nie

Stacjonarne Wszystkie Katedra Fizyki dr Medard Makrenek. Inny / Techniczny Obowiązkowy Polski Semestr szósty. Semestr letni Statystyka, Fizyka I Nie KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-256z Podstawy miernictwa elektrycznego Fundamentals of Electrical

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna.

Matryca efektów kształcenia. Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji. Logistyka i systemy logistyczne. Infrastruktura logistyczna. Logistyka i systemy logistyczne Logistyka zaopatrzenia i dystrybucji Logistyka gospodarki magazynowej i zarządzanie zapasami Ekologistyka Infrastruktura logistyczna Kompleksowe usługi logistyczne System

Bardziej szczegółowo

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Logistyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-LOG-1082 Podstawy nauki o materiałach Fundamentals of Material Science

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA

Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów INFORMATYKA, specjalność: 1) Sieciowe systemy informatyczne. 2) Bazy danych Absolwent studiów I stopnia kierunku Informatyka WIEDZA Ma wiedzę z matematyki

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 394/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów technologia żywności i żywienie człowieka i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI TRANSPORT II STOPIEŃ OGÓLNOAKADEMICKI Efekty - opis słowny. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie i Marketing Zarządzanie łańcuchem dostaw Wykład 1 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Zagadnienia Wprowadzenie do tematyki zarządzania

Bardziej szczegółowo

E-COMMERCE I TECHNOLOGIE MOBILNE W LOGISTYCE. Propozycja specjalności. Opiekun: dr inż. Adam Koliński. Studia inżynierskie I stopnia

E-COMMERCE I TECHNOLOGIE MOBILNE W LOGISTYCE. Propozycja specjalności. Opiekun: dr inż. Adam Koliński. Studia inżynierskie I stopnia 1 E-COMMERCE I TECHNOLOGIE MOBILNE W LOGISTYCE Opiekun: dr inż. Adam Koliński 2 Studia inżynierskie I stopnia Partner biznesowy Raben Polska ul. Poznańska 71 62-023 Gądki 1 3 Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO

Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO Zagadnienia na egzamin dyplomowy inŝynierski I o kierunku ROLNICTWO KIERUNKOWE - OBLIGATORYJNE 1. Pojęcie zmiennej losowej, rozkładu prawdopodobieństwa, dystrybuanty i funkcji gęstości. 2. Sposoby weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski

Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Instrumenty zarządzania łańcuchami dostaw Redakcja naukowa Marek Ciesielski Przedsiębiorstwo dzięki prawidłowo ukształtowanemu łańcuchowi dostaw może osiągnąć trwałą przewagę konkurencyjną na rynku. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Ogrodnictwo

Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Ogrodnictwo Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia, kierunek Ogrodnictwo Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+ 7+8) zajęcia dydaktyczne wykł ćw 1 inne 1 inne z udziałem nauczyciel

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo