Program studiów informacje podstawowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program studiów informacje podstawowe"

Transkrypt

1 Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna, liczbę semestrów: 7 (studia inżynierskie), liczbę punktów ECTS konieczną dla uzyskania kwalifikacji odpowiadających poziomowi studiów: 212 punktów ECTS dla formy stacjonarnej i niestacjonarnej (w tym 2 pkt WF i 6 pkt Studenckie praktyki zawodowe), moduły kształcenia (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem do każdego modułu zakładanych efektów kształcenia oraz liczby punktów ECTS: Moduły kształcenia Punkty ECTS Przedmioty ogólnouczelniane kanon (obowiązkowe) Technologia informacyjna 4 Komunikacja interpersonalna i negocjacje 2 Podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej 2 BHP i ergonomia 1 Wychowanie fizyczne 2 Przedmioty podstawowe Kanon (obowiązkowe) Matematyka 6 Fizyka 3 Matematyka II 4 Podstawy elektrotechniki i elektroniki 2 Mechanika techniczna 4 Grafika inżynierska 4 Automatyka 4 Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich 4 Rachunek kosztów dla inżynierów 4

2 Statystyka 4 Podstawy zarządzania 4 Nauka o organizacji 4 Teoria przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość 2 Inżynieria systemów i analiza systemowa 2 Mikroekonomia 6 Podstawy makroekonomii 2 Marketing 3 Finanse 3 Rachunkowość finansowa 4 Prawo w gospodarce 3 Etyka zawodowa 1 Podstawy towaroznawstwa 4 Zarządzanie produkcją i usługami 4 Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw 6 Infrastruktura logistyczna 4 Logistyka zaopatrzenia 4 Logistyka produkcji 4 Logistyka dystrybucji 4 Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce 4 Ekonomika transportu 4 Ekologistyka 4 Projektowanie procesów 4 Przedmioty do wyboru studenta Język obcy (angielski / niemiecki) 12 Wykład monograficzny 2

3 Specjalność: Agrologistyka i ekologistyka Podstawy chemii i biochemii 4 Ekologia i ochrona środowiska 4 Podstawy inżynierii środowiska 4 Podstawy budownictwa wiejskiego 4 Geodezja i GIS 4 Leśnictwo i urządzanie lasu 4 Agroinżynieria 4 Przetwórstwo i przechowalnictwo 4 Ścieżka inżynierska specjalność Logistyka produkcji i inżynieria jakość Materiałoznawstwo 4 Logistyka i eksploatacja systemów produkcyjnych 4 Metrologia 4 Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych 4 Inżynieria jakości 4 Zintegrowane systemy zarządzania 4 Systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą 4 Zarządzanie strategiczne 4 Specjalizacja do wyboru Studenta Wykłady specjalizacyjne z oferty Uczelni 4 Projekt inżynierski 6 Seminarium dyplomowe i przygotowanie do egzaminu dyplomowego 15 Studenckie praktyki zawodowe 6 Razem 212 sposoby weryfikacji zakładanych efektów kształcenia osiąganych przez studenta określone zostały w modułach (sylabusach poszczególnych przedmiotów), plany studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu

4 praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej (załączniki nr 4 i 5), łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów: w przypadku studiów stacjonarnych 100 pkt ECTS, w przypadku studiów niestacjonarnych 63 pkt ECTS, łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć z zakresu nauk podstawowych, do których odnoszą się efekty kształcenia dla określonego kierunku, poziomu i profilu kształcenia: 120 pkt ECTS, zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych, łączną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać w ramach zajęć o charakterze praktycznym, w tym zajęć laboratoryjnych i projektowych: w przypadku studiów stacjonarnych 72 pkt ECTS, w przypadku studiów niestacjonarnych 59 pkt ECTS, minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać, realizując moduły kształcenia oferowane na zajęciach ogólnouczelnianych lub na innym kierunku studiów: 25 ECTS na studiach stacjonarnych, 25 ECTS w na studiach niestacjonarnych, minimalną liczbę punktów ECTS, którą student musi uzyskać na zajęciach z wychowania fizycznego: 2 pkt ECTS na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych. Program studiów umożliwia studentowi wybór modułów kształcenia, do których przypisuje się punkty ECTS w wymiarze 36% liczby punktów ECTS zarówno dla studiów stacjonarnych, jak i dla studiów niestacjonarnych, liczonych bez punktów przewidzianych na Praktyki (wybór modułów kształcenia obejmuje 75 pkt ECTS - zarówno na studiach stacjonarnych, jak i niestacjonarnych). Zajęcia związane z określoną dyscypliną naukową są zaplanowane do prowadzenia przez nauczycieli akademickich posiadających dorobek naukowy w zakresie tej dyscypliny. Warunkiem uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej poświadczonej dyplomem, jest osiągnięcie wszystkich założonych w programie kształcenia efektów kształcenia. Efekty kształcenia założone w programie kształcenia dla uzyskania kwalifikacji pierwszego stopnia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym w formie stacjonarnej i niestacjonarnej uwzględniają efekty kształcenia odpowiednio dla kwalifikacji pierwszego stopnia, odnoszące się do dziedzin nauki lub sztuki

5 i dyscyplin naukowych lub artystycznych właściwych dla danego kierunku studiów, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.), w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455). Praktyki stanowią integralną część zarówno programu kształcenia, jaki i planu studiów. Absolwent może podjąć studia drugiego stopnia. Wskazanie formy studiów niestacjonarnych Zakłada się, iż studia niestacjonarne w Wyższej Szkole Gospodarki Krajowej w Kutnie to forma studiów wyższych, która spełnia łącznie (kumulatywnie) następujące warunki: co najmniej 1/4 programu kształcenia realizowana jest w postaci zajęć dydaktycznych wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich i studentów, posiada opis określonych przez Uczelnię spójnych efektów kształcenia, zgodny z Krajowymi Ramami Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego, oraz opis procesu kształcenia, prowadzącego do osiągnięcia tych efektów, wraz z przypisanymi do poszczególnych modułów tego procesu punktami ECTS. Proponowane specjalności studiów Przyszły absolwent może obrać jedną z dwóch specjalności: i ekologistyka albo logistyka produkcji i inżynieria jakości. agrologistyka Wszyscy studenci, bez względu na wybraną przez siebie specjalność, posiadają wszechstronną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, uzyskaną w ramach przedmiotów wspólnych. W tym miejscu należy w szczególności wskazać na następujące przedmioty: Matematyka, Fizyka, Matematyka II, Podstawy elektrotechniki i elektroniki, Mechanika techniczna, Grafika inżynierska, Automatyka, Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich, Rachunek kosztów dla inżynierów, Statystyka, Podstawy zarządzania, Nauka o organizacji, Teoria przedsiębiorstwa i przedsiębiorczość, Inżynieria systemów i analiza systemowa, Mikroekonomia, Podstawy makroekonomii, Marketing, Finanse, Rachunkowość finansowa, Prawo w gospodarce, Etyka zawodowa, Podstawy towaroznawstwa, Zarządzanie

6 produkcją i usługami, Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, Infrastruktura logistyczna, Logistyka zaopatrzenia, Logistyka produkcji, Logistyka dystrybucji, Normalizacja i zarządzanie jakością w logistyce, Ekonomika transportu, Ekologistyka, Projektowanie procesów. W ramach poszczególnych specjalności studenci pogłębiają i uzupełniają swoją wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie wybranych obszarów logistyki. Agrologistyka i ekologistyka Absolwent specjalności agrologistyka i ekologistyka wykazuje się w szczególności: wiedzą na temat znaczenie zasad i standardów poszczególnych obszarów działalności organizacji oraz umiejętnościami posługiwania się standardami i normami poszczególnych obszarów działalności gospodarczej w celu organizacji procesów logistycznych. specjalistyczną wiedzą z zakresu chemii i biochemii, ekologia i ochrony środowiska, oraz podstaw inżynierii środowiska. znajomością problematyki z zakresu budownictwa wiejskiego, geodezji i GIS, leśnictwa, agroinżynierii oraz przetwórstwa i przechowalnictwa. umiejętnościami obserwacji i prezentacji zjawisk oraz procesów, w szczególności zjawisk i procesów logistycznych, wykonywać ich analizę i interpretację, wykorzystując podstawowe pojęcia teoretyczne. umiejętnościami analizy sposobu funkcjonowania i oceniania zwłaszcza w powiązaniu z logistyką istniejących rozwiązań technicznych, w szczególności urządzeń, obiektów, systemów, procesów i usług. zrozumieniem społecznych i ekologicznych skutków działań i rozwiązań technicznoorganizacyjnych funkcjonujących w procesach logistycznych. Specjalność agrologistyka i ekologistyka obejmuje następujące treści: Podstawy chemii i biochemii, Ekologia i ochrona środowiska, Podstawy inżynierii środowiska, Podstawy budownictwa wiejskiego, Geodezja i GIS, Leśnictwo i urządzanie lasu, Agroinżynieria, Przetwórstwo i przechowalnictwo. Specjalność oferuje w swych ramach programowych następujące treści kształcenia: Podstawy chemii i biochemii Wykład: Budowa materii; podstawowe prawa chemiczne; właściwości głównych związków nieorganicznych. Struktury głównych związków organicznych oraz ich podstawowe reakcje chemiczne. Budowa, biosynteza i typy

7 sacharydów. Lipidy: ich funkcje i rola; kwasy tłuszczowe; spektrofotometria jako technika analityczna w biochemii. Budowa, rola i właściwości białek, typy aminokwasów; jakość i funkcje białek; enzymy: typy, rola i mechanizmy działania. Podstawowe pojęcia dotyczące kwasów nukleinowych; ich budowa i rola w organizmach żywych; wybrane wtórne metabolity roślin. Ćwiczenia: Obliczenia stężeń procentowych, molowych i normalnych. Pisanie reakcji chemicznych; bilansowanie równań reakcji: zobojętnienia; utleniania i redukcji oraz obliczenia stechiometryczne. Ćwiczenia w pisaniu wzorów węglowodorów nasyconych i nienasyconych. Podstawowe rodzaje izomerii; ćwiczenia rachunkowe w zakresie obliczeń reakcji spalania węglowodorów. Laboratorium: Pokaz funkcjonowania spektrofotometru. Spektrofotometryczna analiza zawartości jednego z głównych składników roślin. Spektrofotometryczna analiza zawartości jednego z roślinnych metabolitów wtórnych. Ekologia i ochrona środowiska Podstawy teoretyczne ekologii. Definicje, prawa i zasady ekologiczne. (wykład) Przykładowe ekosystemy oraz ich funkcjonowanie. (wykład, laboratorium) Zależności pokarmowe. (wykład, laboratorium) Obieg materii i przepływ energii wprowadzenie. (wykład, laboratorium) Powiązania ekologii i ochrony środowiska z innymi naukami przyrodniczymi. (wykład, laboratorium) Budowa i właściwości atmosfery. (wykład) Bilans energetyczny układu Ziemia atmosfera oraz powierzchnia czynna - atmosfera. (wykład) Promieniowanie Słońca, Ziemi i atmosfery; rola promieniowania w rozwoju i plonowaniu roślin. (wykład) Ciepło i temperatura: właściwości cieplne powietrza i gruntu; dobowy i roczny przebieg temperatury. (wykład) Parowanie i ewapotranspiracja, opady atmosferyczne, rola opadów atmosferycznych w rozwoju i plonowaniu roślin, obieg wody w atmosferze, równanie bilansu hydrologicznego. (wykład, laboratorium) Ogólna cyrkulacja atmosfery i wiatry lokalne. (wykład) Pogoda i jej zmiany. Klimat, skala klimatu, czynniki i procesy klimatotwórcze. (wykład) Klimat Polski cechy klimatu Polski i jego rejonizacja. (wykład) Specyfika procesów życiowych roślin i mechanizmy ich regulacji. (wykład) Fotosynteza - przebieg i regulacja fazy świetlnej fotosyntezy, produktywność fotosyntetyczna roślin, transport i dystrybucja asymilatów. (wykład) Wzrost i rozwój roślin, spoczynek roślin, kwitnienie, fotoperiodyzm, owocowanie i wytwarzanie nasion. (wykład) Reakcje roślin na niekorzystne czynniki środowiska biotyczne i abiotyczne. (wykład) Mutacje - pojęcia i podział. Mutacje chromosomowe i pozachromosomowe, spontaniczne i indukowane. Mutageny. Mutacje genowe. (wykład) Nawozy i nawożenie. (wykład) Wykorzystanie wiedzy ekologicznej dla celów gospodarki, logistyki (w tym ekologistyki i agrologistyki), ochrony przyrody i ochrony środowiska. (wykład) Założenia i wykorzystanie ekologii stosowanej. (wykład, laboratorium) Zagadnienia związane ze znaczeniem i ochroną różnorodności biologicznej. (wykład, laboratorium) Założenia teoretyczne ochrony środowiska i ochrony przyrody. (wykład, laboratorium) Pojęcie sozologia. Nowe, przyjazne środowisku technologie (wykład, laboratorium) Ochrona przyrody w regionie, w Polsce i w Europie. (wykład, laboratorium) Zanieczyszczenie i ochrona powietrza. (wykład, laboratorium) Zanieczyszczenie i ochrona wód. (wykład, laboratorium) Elementy gleboznawstwa. (wykład) Czynniki warunkujące powstawanie i różnicowanie gleb. (wykład) Podstawy klasyfikacji gleb. (wykład, laboratorium) Właściwości fizykochemiczne gleb. (wykład, laboratorium) Erozje gleb i metody ich ograniczania. (wykład, laboratorium) Zanieczyszczenia gleb i możliwość ich rekultywacji. (wykład, laboratorium) Globalne i lokalne zagrożenia środowiska, w tym zmiany klimatyczne, w tym możliwości zapobiegania i adaptacji. (wykład, laboratorium) Rozwój zrównoważony założenia, potrzeby, aspekty społeczne, prawne, etyczne, ze szczególnym naciskiem na logistykę. (wykład) Rolnictwo ekologiczne, gospodarstwo ekologiczne jako ekosystem, przestawianie gospodarstwa na produkcję ekologiczną - zmiany w organizacji i technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, kształtowanie infrastruktury ekologicznej. (wykład) Podstawy inżynierii środowiska Wykład: Wpływ rolnictwa na jakość gleb, wód i powietrza. Przegląd przepisów prawnych związanych z inżynierią środowiska, w tym gospodarką odpadami na wsi. Sanitacja wsi. Źródła i charakterystyka odpadów rolniczych. Przygotowanie odpadów rolniczych do biologicznego przetwarzania. Metody biologicznego przetwarzania odpadów dostępne technologie. Standardy jakości świeżych i przetworzonych odpadów rolniczych zasady składowania oraz możliwości przyrodniczego zagospodarowania. Procesy logistyczne w gospodarce odpadami. Logistyka biomasy. Rozwiązania techniczne w gospodarce odpadami na wsi. Laboratorium: Gospodarka odpadami w gospodarstwach z produkcją roślinną. Gospodarka odpadami w gospodarstwach z produkcją zwierzęcą. Programy gospodarki odpadami dla gospodarstwa rolnego, wsi, gminy. Techniczne rozwiązania pozwalające na monitoring i minimalizację negatywnego oddziaływania gospodarstwa rolnego na lokalne środowisko naturalne.

8 Podstawy budownictwa wiejskiego Wykład: Wybrane akty prawne zobowiązujące w budownictwie. Projekt budowlany zakres i elementy składowe. Formy i procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Materiały budowlane stosowane w budownictwie. Elementy zagospodarowania terenu. Logistyka przedsięwzięć budowlanych. Zadania logistyki w realizacji przedsięwzięć budowlanych. Outsourcing w logistyce przedsięwzięcia budowlanego. Organizacja infrastruktury logistycznej na placu budowy. Zadania i procesy logistyczne na placu budowy. Ogólne zasady zagospodarowania placu budowy. Bezpieczeństwo na placu budowy. Urządzenia wspomagające logistykę budowy. Instalacje techniczne stosowane w budownictwie wiejskim. Elementy małej architektury budowa i zastosowanie. Budowa obiektów do przechowywania płodów rolnych. Wyposażenie obiektów. Ekologia w budownictwie. Zielone dachy. Laboratorium: Podstawy rysunku budowlanego. Tworzenie rysunków budowlanych. Odczytywanie rysunków budowlanych. Podstawy projektowania. Obsługa logistyczna przedsięwzięć budowlanych (studia przypadków). Ocena budynków i budowli w terenie. Geodezja i GIS Wykład: Wybrane zagadnienia związane z odwzorowaniami kartograficznymi stosowanymi w geodezji. Układy współrzędnych. Pomiary kątów, przewyższeń i odległości technologia, dokładności, zastosowania w określaniu położenia szczegółów sytuacyjnych. Określenie położenia punktów metodami GPS. Kartowanie szczegółów sytuacyjnych. Metody sytuacyjnego i wysokościowego tyczenia punktów. Sposoby określania pól powierzchni z danych terenowych oraz na mapie. Zasadny konstrukcji katastru nieruchomości na terenach rolnych i leśnych. Wznowienie znaków granicznych a rozgraniczenie nieruchomości. Scalenia i wymiany gruntów rolnych i leśnych. Podziały nieruchomości. Typy oraz źródła danych przestrzennych. Pozyskiwanie danych geograficznych i przyrodniczych. Gromadzenie danych w geobazach. Rolnictwo precyzyjne. Laboratorium: Prowadzenie pomiarów sytuacyjno-wysokościowych z wykorzystaniem odpowiednich instrumentów geodezyjnych, sporządzanie map, wykonywanie obliczeń geodezyjnych. Projektowanie i zakładanie osnów realizacyjnych, tyczenie tras drogowych, kolejowych, wodnych. Przepisy prawne dotyczące gospodarowania nieruchomościami osób fizycznych, osób prawnych, gmin i Skarbu Państwa, ewidencja gruntów i budynków, Księgi Wieczyste. Fotogrametria naziemna i lotnicza, teledetekcja lotnicza i satelitarna. Wykorzystanie technologii informatycznych w pracach geodezyjnych, obliczenia, sporządzanie dokumentacji i map za pomocą specjalistycznych programów komputerowych. Analiza przestrzenna danych. Współpraca GIS z GPS. Przygotowanie map i ich prezentacja. Tworzenie map precyzyjnego nawożenia na podstawie cyfrowych map poboru gleby. Tworzenie map precyzyjnego oprysku. Tworzenie map precyzyjnego siewu. Programowanie pracy rozrzutników współpracujących z systemem precyzyjnego rozsiewania. Zbieranie modeli plonowych z kombajnów i sieczkarni różnych firm. Tworzenie map plonowania. Edycja danych w formacie wektorowym. Leśnictwo i urządzanie lasu Wykład: Podstawowe pojęcia z zakresu leśnictwa oraz powiązanych z nim zagadnień ochrony przyrody i środowiska. Uwarunkowania prawne prowadzenia w Polsce gospodarki leśnej z uwzględnieniem formy własności oraz uregulowań odnoszących się do ochrony środowiska np. takich jak Natura Przyrodnicze podstawy zagospodarowania lasów. Usługi ekosystemowe a ekonomika leśnictwa. Ekologistyka i agrologistyka w gospodarce leśnej. Zasady hodowli lasu: nasiennictwo i szkółkarstwo, odnowienia naturalne i sztuczne, zalesianie gruntów porolnych, pielęgnacja drzewostanu. Ochrona lasu i ekosystemów leśnych: klasyfikacja i charakterystyka czynników szkodotwórczych. Agroleśnictwo: las i zadrzewienia w strukturze gospodarstwa rolnego. Publiczne funkcje lasu w rachunku ekonomicznym gospodarstwa leśnego. Wyzwania stojące przed leśnictwem XXI wieku - zmiany klimatu i ochrona różnorodności biologicznej. Pojęcie, cele i zadania urządzania lasu. Cele i zakres inwentaryzacji lasu. Opis taksacyjny. Informacja o siedlisku, glebie, pokrywie i gospodarczym w typie drzewostanu. Funkcje lasu, kategorie ochronności, rodzaje gospodarstw leśnych. Zgodność składu gatunkowego z gospodarczym typem drzewostanu. Przebudowa drzewostanów. Plan urządzania lasu - cel, rodzaje, zasady sporządzania i części składowe. Plan urządzania lasu nadleśnictwa i lasów prywatnych. Wskazania gospodarcze z zakresu użytkowania rębnego, przedrębnego i pielęgnacji drzewostanu. Plan ochrony przyrody dla nadleśnictwa. Mapy leśne. Komisja Techniczno-Gospodarcza. Laboratorium: Rozpoznawanie siedlisk leśnych. Dobór rębni i sposobu odnowienia. Identyfikacja chorób infekcyjnych i szkodników drzew leśnych. Wyznaczanie rozmiaru cięć. Właściwości drewna i jego zastosowanie. Wyznaczanie wydzieleń drzewostanowych. Taksacja. Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu. Podział na gospodarstwa. Tabele klas wieku. Wiek dojrzałości rębnej. Wyznaczanie rozmiaru cięć. Tablice przyrostu miąższości i modele wzrostu drzewostanu. Analiza dochodów, kosztów i rentowności produkcji drewna w gospodarstwie leśnym.

9 Agroinżynieria Wykład: Zagadnienia wstępne. Rola agroinżynierii we współczesnym rolnictwie: integrowanym, precyzyjnym i ekologicznym. Środki energetyczne wykorzystywane w rolnictwie: silniki elektryczne, silniki spalinowe, ciągniki. Klasyfikacja ciągników rolniczych w zależności od przeznaczenia oraz sposobu wykorzystania. Maszyny i narzędzia do uprawy gleby i nawożenia nawozów organicznych i mineralnych. Maszyny do siewu i sadzenia. Maszyny i narzędzia do koszenia trawy. Urządzenia wykorzystywane do ograniczania strat przymrozkowych w uprawach wieloletnich. Rodzaje i klasyfikacja aparatury do ochrony roślin, rodzaje emisji cieczy roboczej. Budowa i zasada działania opryskiwaczy - podzespoły opryskiwaczy polowych i sadowniczych. Dawki cieczy w uprawach polowych, sadach i plantacjach jagodowych. Metody ograniczania dawek cieczy użytkowej w ochronie roślin i ograniczania skażeń punktowych Środki techniczne do zwalczania chwastów w uprawach jednorocznych i wieloletnich: metody chemiczne i niechemiczne. Maszyny i technologie wykorzystywane w zbiorze owoców. Kombajnowy zbiór zbóż budowa kombajnów. Maszyny do zbioru roślin okopowych i pastewnych. Maszyny i kombajny do zbioru warzyw budowa i funkcje podzespołów. Maszyny i urządzenia wykorzystywane w produkcji zwierzęcej. Środki techniczne do transportu płodów rolnych - wpływ parametrów pracy na wydajność transportu. Linie technologiczne do sortowania pakowania warzyw i owoców. Systemy nawodnieniowe, elementy systemów zraszających i linii kropkujących. Agroinżynieria a agrologistyka. Logistyka zaopatrzenia gospodarstw rolniczych. Logistyka w produkcji rolno-spożywczej. Ryzyko w produkcji rolnej. Nowe technologie w logistyce agrobiznesu (ICT, RFID i inne). Współczesne strategie logistyczne (zarządzanie procesowe) i zarządzanie marketingowo-logistyczne w agrobiznesie. Laboratorium: Zapoznanie się z podstawowymi wielkościami fizycznymi i ich jednostkami (siła, praca, moc, ciśnienie). Siła uciągu ciągników rolniczych, wyznaczanie oporów roboczych narzędzi, maszyn oraz środków transportowych. Wyznaczanie zapotrzebowania mocy dla maszyn i narzędzi ciągnikowych oraz zużycia paliwa. Budowa i przeznaczenie podstawowych części maszyn: wałów, łożysk, przekładni i sprzęgieł. Rola zasadniczych układów ciągników rolniczych: budowa układu jezdnego. Regulacje parametrów pracy maszyn i narzędzi uprawowych. Regulacje parametrów pracy maszyn do siewu i sadzenia. Wyznaczanie jednostkowych norm wysiewu próba kręcona. Etapy kalibrowania opryskiwaczy wyznaczanie dawek jednostkowych i ciśnienia roboczego. Wyznaczanie wydajności roboczej maszyn i narzędzi. Wyznaczanie wydajności środków do transportu płodów rolnych. Projektowanie ilości maszyn w zależności od czasu przeprowadzanego zabiegu. Praktyczne zapoznanie się z konstrukcją opryskiwaczy oraz stanowiskami do testowania jakości ich pracy. Praktyczne zapoznanie się z maszynami do zbioru owoców i warzyw. Przetwórstwo i przechowalnictwo Wykład: Cele i zadania przechowalnictwa owoców i warzyw; straty w przechowalnictwie i ich przyczyny. Procesy oddychania i transpiracji zachodzące w owocach i warzywach w czasie przechowywania; intensywność oddychania i zmiany składu chemicznego zachodzące w owocach i warzywach. Rola czynników genetycznych i agrotechnicznych - gleby, nawożenia, nawadniania, ochrona roślin - wpływających na trwałość przechowalniczą warzyw i owoców. Wpływ warunków przechowywania: temperatury, wilgotności powietrza, składu gazowego atmosfery na trwałość przechowalniczą owoców i warzyw. Zabiegi pozbiorcze warzyw i owoców przed przechowywaniem schładzanie, dosuszanie, mycie, oraz rola etylenu w przechowalnictwie. Metody chemiczne i biologiczne przedłużające trwałość przechowalniczą owoców i warzyw. Systemy kontroli jakości owoców i warzyw świeżych, przechowywanych i przetworzonych w kraju i UE. Stosowanie środków opakowaniowych w przechowalnictwie owoców i warzyw. Wymagania jakościowe dla owoców i warzyw jako surowców dla przetwórstwa i składniki chemiczne surowców owocowo-warzywnych i przetworów. Charakterystyka ogólna metod przetwórstwa owoców i warzyw. Stosowanie wysokich i niskich temperatur w technologii przetwórstwa pasteryzacja, sterylizacja i mrożenie. Charakterystyka biologicznych metod przetwórstwa surowców owocowych i warzywnych - fermentacyjne ukwaszenie. Metody chemiczne utrwalania owoców i warzyw: chemiczne środki konserwujące, dodatek kwasów organicznych, kw. octowego i mlekowego. FSCN - Struktura Zarządzania Łańcuchem Dostaw Żywności. Łańcuchy dostaw produktów świeżych. Dobra szybkorotujące FMCG. Zasady organizacji wymiany informacji pomiędzy uczestnikami FSCN. Zasady organizacji systemu informacyjnego śledzenia żywności w łańcuchach i sieciach dostaw żywności. Systemy i procesy magazynowe a przechowalnictwo żywności. Giełdy produktów żywnościowych. Wykorzystanie technologii Automatycznego Gromadzenia Danych (ADC) w FSCN (produkcja, transport, dystrybucja i sprzedaż detaliczna). Laboratorium: Sposoby przechowywania warzyw w polu: dołowanie, kopce ziemne i z aktywną wentylacją. Tradycyjne metody przechowywania warzyw: piwnice i strychy, ziemianki, pomieszczenia adaptowane. Nowoczesne metody przechowywania owoców i warzyw: przechowalnie zwykłe, przechowalnie z aktywną wentylacją. Chłodnie z kontrolowaną atmosferą. Budowa przechowalni i chłodni. Materiały

10 opakowaniowe w przechowalnictwie owoców i warzyw technologia przechowywania warzyw trwałych i nietrwałych parametry technologiczne i środki techniczne. Technologia przechowywania owoców parametry technologiczne i środki techniczne, Technologia produkcji konserw owocowo-warzywnychapertyzacja - operacje technologiczne, urządzenia. Technologia produkcji kiszonek warzywnych - kwaszarnictwo, operacje technologiczne, wymagania, urządzenia. Technologia produkcji mrożonek owocowowarzywnych - zamrażalnictwo - operacje technologiczne, wymagania, urządzenia. Technologia produkcji suszy owocowo-warzywnych - suszarnictwo - operacje technologiczne, wymagania, urządzenia. Zastosowanie systemów informacyjnych w zarządzaniu FSCN. Logistyka produkcji i inżynieria jakości Absolwent specjalności logistyka produkcji i inżynieria jakości wykazuje się w szczególności: wiedzą na temat terminologii, koncepcji i metod logistyki, systemach logistycznych, rodzajach podmiotów i struktur gospodarczych działających w obszarze logistyki, elementów składowych i procesach logistycznych zachodzących w organizacjach oraz występujących między nimi powiązaniach, zarówno w wymiarze krajowym, jak i międzynarodowym, znajomością problematyki zintegrowanych systemów zarządzania, systemów wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą, zarządzania strategicznego oraz inżynierii jakości, wiedzę niezbędną do rozumienia społecznych, ekonomicznych, prawnych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej w zakresie logistyki, wiedzę dotyczącą zarządzania, w tym zarządzania jakością i prowadzenia działalności gospodarczej, w tym w zakresie logistyki oraz znajomością normy i procedury projektowania koncepcji organizacji procesów logistycznych, w tym uwarunkowania ich wdrażania i nadzoru w różnych organizacjach, specjalistyczną wiedzą z zakresu materiałoznawstwa, logistyki i eksploatacja systemów produkcyjnych, automatyki, automatyzacji i robotyzacja procesów produkcyjnych, wiedzą o cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych, metodach, technikach, narzędziach i materiałach stosowanych przy rozwiązywaniu prostych zadań inżynierskich oraz typowych technologiach inżynierskich mających zastosowanie w zakresie logistyki Specjalność logistyka produkcji i inżynieria jakości obejmuje następujące treści: Materiałoznawstwo, Logistyka i eksploatacja systemów produkcyjnych, Metrologia, Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych, Inżynieria jakości, Zintegrowane

11 systemy zarządzania, Systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą, Zarządzanie strategiczne. Specjalność oferuje w swych ramach programowych następujące treści kształcenia: Materiałoznawstwo Wykład: Istota materiałoznawstwa. Materiały i ich funkcje dla rozwoju techniki i cywilizacji. Charakterystyka ciał stałych. Materia i jej składniki. Wiązania międzyatomowe i międzycząsteczkowe. Budowa wewnętrzna materiałów w stanie stałym. Krystalizacja materiałów. Defekty budowy krystalicznej. Czynniki wpływające na wytrzymałość mechaniczną ciał stałych. Reguły i sposoby doboru materiałów do zastosowań. Źródła informacji o materiałach inżynierskich. Obróbka mechanicznej, termicznej, fizyko-chemicznej materiałów. Łączenie materiałów o różnych właściwościach. Materiały wielowarstwowe. Budowa i właściwości metali. Klasyfikacja metali. Stopy metali. Klasyfikacja odkształceń metali. Charakterystyka materiałów niemetalicznych. Żelazo i jego stopy. Stal. Staliwa. Surówka. Żeliwa. Klasyfikacja, właściwości, charakterystyka, technologie przetwarzania. Metale niezależne i ich stopy. Miedź. Aluminium. Magnez. Cynk. Cyna. Ołów. Nikiel. Metale trudnotopliwe. Metale szlachetne. Klasyfikacja, właściwości, charakterystyka, technologie przetwarzania. Materiały ceramiczne, szkło, spieki. Klasyfikacja, właściwości, charakterystyka, technologie przetwarzania. Polimery i tworzywa sztuczne. Klasyfikacja, właściwości, charakterystyka, technologie przetwarzania. Kompozyty. Klasyfikacja, właściwości, charakterystyka, technologie przetwarzania. Drewno. Sortyment drewna, właściwości, charakterystyka, technologie przetwarzania. Nowoczesne materiały funkcjonalne oraz specjalne. Klasyfikacja, właściwości, charakterystyka, technologie przetwarzania. Warunki pracy i zmiany właściwości materiałów w wyniku eksploatacji oraz procesów samoistnych. Mechanizm zużycia. Przeciwdziałanie zużyciu. Mechanizm dekohezji. Metody badań materiałów. Techniki komputerowe w inżynierii materiałowej. Laboratorium: Pomiary: podstawowych wielkości fizycznych, tłoczności materiałów, odkształceń plastycznych różnych materiałów. Charakterystyka wykonania próbek i maszyny do badań mechanicznych własności materiałów. Przeprowadzenie statycznej próby rozciągania dla trzech różnych materiałów: drewno, laminat poliestrowy, papier. Badanie udarności kilku materiałów, wykazanie występujących pomiędzy nimi różnic. Pomiar twardości, trzech różnych materiałów: element metalowy, aluminiowy, ceramiczny; zachowując te same parametry początkowe. Badania zginania trójpunktowego różnych materiałów drewnianych: listwa sosnowa, sklejka, płyta wiórowa; zachowując ten sam przekrój próbki. Omówienie i przeprowadzenie próby skręcania takich materiałów jak pręt stalowy, aluminiowy, miedziany. Podstawowe gatunków metali, charakterystyka i oznaczenia ich własności. Szkło, cyna, karton właściwości. Badanie ściskania preparatów naturalnych. Zastosowanie podstaw technik komputerowych w inżynierii materiałowej. Logistyka i eksploatacja systemów produkcyjnych Metody prognozowania popytu. Optymalizacja programu produkcyjnego przedsiębiorstwa. Możliwości rozwoju systemów produkcyjnych. (wykład + laboratorium) Projektowanie i usprawnianie systemów produkcyjnych. Całkowita efektywność sprzętu. (wykład + laboratorium) Elastyczne systemy produkcji ESP. Istota i cechy ESP. Elastyczna automatyzacja produkcji. Składowe elastycznych systemów produkcji: maszyny i urządzenia produkcyjne, urządzenia transportowe, magazyny, sieć nadzorujących komputerów i mikroprocesorów. (wykład + laboratorium) Formy elastycznego systemu produkcyjnego. Skoncentrowana forma organizacji produkcji. Gniazdowa forma organizacji produkcji. Liniowa forma organizacji produkcji. Systemy wytwarzania z centralnym magazynem produkcyjnym. (wykład + laboratoium) Środki elastycznego systemu produkcji. Budowa elastycznych systemów produkcyjnych. Cele wdrażania elastycznych systemów produkcji. Korzyści i trudności w stosowaniu ESP. (wykład) Projektowanie ESP. Dobór wyposażenia sprzętowego. Optymalizacja konfiguracji przestrzennej systemu. Ocena wstępna projektu algorytmy analizy wielkości średnich. (laboratorium) Quick Responce Manufactoring. Koncepcja szybkiego wytwarzania QRM. Redukcja czasu wszystkich operacji. (wkład + ćwiczenia). Komputerowo zintegrowane systemy wytwarzania CIM. Istota i charakterystyka CIM. Modele CIM. Wybór wielkości partii. (wykład + laboratorium). Projektowanie współbieżne. Podstawy projektowania współbieżnego. Koszty, jakość i czas w projektowaniu współbieżnym. Korzyści płynące z zastosowania CE. (wykład + laboratorium). Lean Manufacturing szczupłe (odchudzone) wytwarzanie. Cele, narzędzia i podstawowe zasady. Proces wdrożenia LM. (wykład + ćwiczenia). Systemy klasy MRP, MRP II i MRP III/ERP. Systemy planowania potrzeb materiałowych MRP I. Systemy planowania zasobów produkcyjnych MRP II. Systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa MRP III/ERP. (wykład + laboratorium) Just-In-Time.

12 Komponenty systemu Just-In-Time. Korzyści z wprowadzenia Just In Time. Bariery wdrażania. Technologia systemu. Analiza systemu dostaw logistycznych Just In Time. (wykład + laboratorium). Zaawansowany system spersonalizowanej produkcji masowej MC. Systemy typu pull. System Kanban. System CONWIP. Istota funkcjonowania systemów. Wdrażanie, korzyści i wady systemów. Zastosowanie systemów w praktyce. (wykład + laboratorium). System produkcyjny Toyoty - Toyota Production System (TPS). System produkcyjny Canona - Canon Professional Services (CPS). System produkcyjny Electroluxa - Electrolux Manufacturing System (EMS). Geneza, cele, istota systemu. Analiza przypadku użycie systemów produkcyjnych: TPS, CPS, EMS. (wykład + laboratorium). Metrologia Wykład: Istota i funkcje metrologii. Podstawowe pojęcia. Pomiar jako źródło informacji. Wielkości mierzalne i ich wartości. Jednostki miar. Równania wielkościowe i równania wartości liczbowych. Układy wielkości i układy jednostek miar. Metody definiowania jednostek miar. Międzynarodowy Układ Jednostek Miar SI. Hierarchia wzorców. Pojęcie pomiaru. Wielkości mierzone i wpływowe. Zasady pomiaru. Metody pomiaru. Wzorce. Wzorce rezystancji. Źródła częstotliwości wzorcowych. Narzędzia pomiarowe. Systemy pomiarowe. Charakterystyki przyrządów pomiarowych. Właściwości statyczne i dynamiczne przyrządów pomiarowych. Właściwości metrologiczne i dobór narzędzi pomiarowych. Kontrola metrologiczna narzędzi pomiarowych. Budowa, podział i zakres stosowania przetworników pomiarowych wielkości elektrycznych i nieelektrycznych. Błędy pomiarowe, przyczyny ich powstania, klasyfikacja i podstawowe oznaczenia. Zapis wyników pomiaru. Eliminacja i oszacowanie błędów. Niepewność pomiaru. Wyznaczanie niepewności pomiaru. Wyrażanie i wyznaczanie niepewności pomiaru według przewodnika ISO. Istota i klasyfikacja tolerancji geometrycznych. Układ tolerancji i pasowań wg Polskich Norm. Wzorce długości i kąta. Narzędzia pomiarowe do pomiaru długości i kąta, klasyfikacja i właściwości metrologiczne. Kryteria doboru narzędzi pomiarowych. Profil powierzchni. Metody analizy odchyłek geometrycznych powierzchni. Przegląd sposobów pomiaru i sprawdzania parametrów chropowatości. Metody i techniki pomiaru wielkości elektrycznych: prądu, napięcia, rezystancji, pojemności, indukcyjności. Metody i techniki pomiaru wielkości magnetycznych: strumienia magnetycznego, indukcji magnetycznej, stratności magnetycznej. Metody i techniki pomiaru wielkości mechanicznych: prędkości liniowej i kątowej, przyspieszenia siły. Metody i techniki pomiaru wielkości hydraulicznych: ciśnienia i prędkości przepływu. Podstawowe pojęcia i parametry opisujące metrologiczne cechy przyrządów pomiarowych. Hierarchiczny układ sprawdzeń. Spójność pomiarowa i jej znaczenie w procesie wzorcowania. Ogólne zasady i warunki sprawdzania i wzorcowania przyrządów pomiarowych. Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego. Laboratorium: Wyznaczanie błędów pomiarów bezpośrednich i pośrednich na podstawie pomiaru rezystancji. Wyznaczanie charakterystyk statycznych. Statystyczna analiza wyników pomiarów. Przyrządy pomiarowe. Sprawdzanie i regulacja uniwersalnych przyrządów pomiarowych. Obsługa mikroskopu warsztatowego. Regulacja mikroskopu warsztatowego. Pomiary. Pomiary za pomocą płytek wzorcowych i innych wzorców. Pomiary łuków kołowych i krzywek. Pomiary wybranych odchyłek kształtu. Pomiar prostoliniowości i płaskości. Odchyłki okrągłości i walcowatości. Pomiar odchyłek położenia w korpusie. Sposoby pomiaru. Sposobów pomiaru i sprawdzania parametrów chropowatości. Pomiary chropowatości powierzchni. Pomiary gwintów zewnętrznych walcowych. Parametry i tolerancje. Analiza błędów pomiarów pośrednich Pomiary wymiarów wewnętrznych. Metody pomiarowe. Narzędzia do pomiaru. Pomiar średnicy otworu. Pomiary kątów. Przyrządy do pomiaru kątów. Odczyt wskazań przyrządów. Pomiar prądu, napięcia w obwodach elektrycznych. Liczbowy zapis wyniku pomiaru. Niepewność pomiaru. Zasady zaokrąglania wyniku i niepewności. Pomiar mocy elektrycznej i mechanicznej elektromechanicznego przetwornika energii. Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcji Wykład: Podstawy teorii automatyzacji i robotyzacji. Podstawowe pojęcia. Rola mechanizacji, automatyzacji oraz robotyzacji procesów produkcyjnych. Sygnały w układach sterowania. Podział sygnałów. Układy ciągłe i dyskretne. Struktura funkcjonalna sterowania numerycznego i automatycznej regulacji. Człony układów automatycznej regulacji, ich klasyfikacja, charakterystyka i metody opisu. Identyfikacja i stabilność układów sterowania. Techniczne możliwości systemów automatyzacji i ich komponenty: układy i zespoły mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne oraz układy sensoryczne. Sterowanie cyfrowe. Człony decyzyjne w systemach automatyzacji regulacja cyfrowa. Struktura i funkcje zautomatyzowanych systemów produkcyjnych. Wady i zalety systemów. Zasady doboru. Systemy transportowe i magazynowe. Elastyczność, niezawodność i eksploatacja systemów automatycznych i zrobotyzowanych. Wybór uzasadnionego stopnia automatyzacji i robotyzacji. Główne efekty i skutki automatyzacji i robotyzacji. Ćwiczenia: Modelowanie obiektów i układów automatyki. Wyznaczanie transmitancji obiektów i układów automatyki analogowej.

13 Obliczanie odpowiedzi układu na pobudzenie skokiem jednostkowym. Charakterystyki częstotliwościowe podstawowych elementów układów regulacji automatycznej. Sprawdzanie stabilności układów automatyki. Laboratorium: Identyfikacja elementów automatyki na podstawie odpowiedzi skokowych. Badanie obiektów pomiarowych w systemach automatyzacji. Sensory wielkości nieelektrycznych. Badanie regulatorów ciągłych. Badanie regulatorów nieciągłych. Analiza działania i parametrów jakości układów regulacji. Zasady obsługi sterowników PLC. Programowanie sterowników PLC. Uruchamianie układów sterowania. Zasada działania i planowanie trajektorii ruchu manipulatora. Inżynieria jakości Istota jakości i jej znaczenie. Jakość w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Ewolucja koncepcji zarządzania jakością. Regionalne koncepcje zarządzania jakością (japońska, amerykańska, zachodnioeuropejska). Porównanie modelu zachodniego z modelem japońskim w dziedzinie działań na rzecz jakości. (wykład + laboratorium) Inżynieria. Cele i zadania inżynierii. Podział inżynierii. Zmienność w procesach jako przedmiot inżynierii jakości. Przyczyny zmienności. Rodzaje cech jakościowych oraz ich modele statystyczne. (wykład + laboratorium) Narzędzia inżynierii jakości. Klasyfikacja i ogólna charakterystyka narzędzi. Narzędzia inżynierii jakości, analiza przypadku. (wykład + laboratorium) Metodyki inżynierii jakości. Klasyfikacja metodyk. Charakterystyka metodyk. (wykład) Metody inżynierii jakości w fazie projektowania i modernizacji wyrobu. Systematyka pojęć. Istota metodyki analizy rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA). Metoda rozwinięcia funkcji jakości (QFD). Metodyka G. Taguchiego. (wykład) Analiza rodzajów i skutków uszkodzeń (FMEA). (laboratorium) Zastosowanie metody rozwinięcia funkcji jakości. (laboratorium). Zastosowanie metodyki G. Taguchiego. (laboratorium). Metody inżynierii jakości w fazie wytwarzania. Klasyfikacja metod. Statystyczne sterowanie procesami (SPC). Filary, cel, podstawowe zasady oraz podział SPC. (wykład) Analiza i praktyczne użycie SPC: histogramy, wykresy Pareto-Lorenza, wykresy Ishikawy, analiza korelacji i regresji - wykresy współzależności, karty kontrolne, zdolność jakościowa procesów. (laboratorium) Znaczenie pomiarów w metodach inżynierii jakości. Odtwarzalność i powtarzalność. (wykład) Kontrola odbiorcza. Istota i charakterystyka kontroli odbiorczej. (wykład) Usuwanie skutków niewłaściwego działania ogniw procesu produkcji. Plany statystycznej kontroli odbiorczej. (laboratorium) Ilościowe określanie jakości. (laboratorium) Współczesne koncepcje poprawy efektywności procesów. Istota i charakterystyka: Six Sigma i Lean management. Pozostałe metody usprawniania cykli produkcyjnych i systemów organizacyjnych. (wykład) Organizacja i zarządzanie procesami Six Sigma w przedsiębiorstwie. Zastosowanie narzędzi Lean management. (laboratorium) Tło historyczne standardu ISO Rodzina norm ISO System jakości według normy ISO Struktura normy. (wykład) Analiza wymagania normy ISO 9001: system zarządzania jakością odpowiedzialność kierownictwa, zarządzanie zasobami, realizacja wyrobu oraz pomiary, analiza i doskonalenie. (laboratorium) Wdrażanie i certyfikacja systemu zarządzania jakości. Korzyści z wdrożenia systemu ISO Etapy certyfikacji. Przykładowe fazy projektowania i wprowadzania systemu zarządzania jakością. (wykład + laboratorium) Komputerowe wspomaganie inżynierii jakości w technologii maszyn oraz zarządzaniu. (wykład + laboratorium). Zintegrowane systemy zarządzania Wykład: Informacja w zarządzaniu organizacją. Wiedza i jej rola w zarządzaniu. Kapitał intelektualny i jego tworzenie. Systemy informacyjne wspierające procesy zarządzania. Pojęcie przedsięwzięcia informatycznego i rozwiązania informatycznego wspomagającego zarządzanie. Charakterystyka, kryteria sukcesu i rola przedsięwzięć informatycznych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Rozwój informatycznych systemów zarządzania. Zintegrowane systemy informacyjne wspierających procesy zarządzania, systemy klasy MRP II /ERPI i II. Charakterystyka zintegrowanych systemów informacyjnych dla zarządzania. Scenariusze realizacji zintegrowanych systemów informatycznych. Metody wyboru zintegrowanych systemów informatycznych. Charakterystyka systemów: EPR, DMS, SFA, FFA, MPR, MPR II, BI, CRM, DSS. Metody wdrażania. Oprogramowanie wspomagające. E-zarządzanie jako współczesny kierunek zarządzania. Wirtualizacja i jej elementy. Efekty i bariery zastosowania wirtualizacji. Wdrażanie systemów informacyjnych. Procedura wdrażania. Zarządzanie procesem wdrażania. Czynniki wpływające na efektywność wdrażania systemu. Wdrażanie ZIS. Charakterystyka przedsiębiorstw (małe, średnie i duże przedsiębiorstwa), charakterystyka systemu, analiza etapów wdrażania, korzyści płynące z posługiwaniem się ZIS. Społeczny, ekonomiczny i prawny aspekt zastosowań zintegrowanych systemów zarządzania. Laboratorium: Zajęcia mają na celu praktyczne zastosowanie omawianych na wykładach informatycznych systemów zarządzania. ERP - Enterprise Resource Planning - systemy planowania zasobów przedsiębiorstwa. DMS - Document Management System - systemy zarządzania dokumentami elektronicznymi. SFA, FFA - Sales/Field Force Automation - systemy zarządzania procesem sprzedaży i automatyzacji zadań pracowników terenowych MPR, MPR II - Manufacturing

14 Requirements Planning / Manufacturing Resource Planning - systemy planowania potrzeb materiałowych i zasobów produkcyjnych BI - Business Intelligence - inteligentne systemy eksploracji danych. CRM - Customer Relationship Management - systemy zarządzania kontaktami z klientem. DSS - Decision Support Systems - systemy wspomagania decyzji. Systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą Geneza i istota procesu decyzyjnego. Klasyfikacja i charakterystyka faz procesu decyzyjnego. Poziomy procesów decyzyjnych. (wykład) Podejmowanie decyzji na poziomie operacyjnym, taktycznym i strategicznym. (laboratorium) Przewidywanie wyników za pomocą eksperymentów symulacyjnych. (wykład + laboratorium). Bazy danych w SWD. Modele architektury baz danych. (wykład) Systemy zarządzania bazami danych. (laboratorium) Symulacje i techniki komputerowe w SWD. (wykład + laboratorium). Komunikacja z użytkownikiem. Interfejs i funkcjonalność aplikacji. (wykład) Projektowanie interfejsu użytkownika systemów wspomagania decyzji. (laboratorium) Modele abstrakcyjne i konkretyzacja rozwiązań projektowych w systemach wspomagania decyzji. (wykład) Projektowanie SWD abstrakcja i konkretyzacja. (laboratorium) Weryfikacja i wdrożenie projektu SWD. (wykład + laboratorium) Metody i narzędzia projektowania. (wykład) Zastosowanie popularnych narzędzi do realizacji SWD: arkusze kalkulacyjne i systemy zarządzania bazami danych wspomagane za pomocą języków programowania wysokiego poziomu. (laboratorium). Wpływ systemów wspomagania decyzji na funkcjonowanie organizacji. Metody oceny skuteczności działania systemów wspomagania decyzji. (laboratorium) Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w SWD. (wykład + laboratorium) Systemy eksperckie. Budowa, klasyfikacja i charakterystyka systemów. Ocena jakości systemów eksperckich i metody pozyskiwania wiedzy. (wykład) Przykłady i analiza systemów eksperckich. (laboratorium). Systemy hybrydowe, teoria, przykłady praktyczne. (wykład + laboratorium) Systemy Business Intelligence (wykład + laboratorium) Istota i cechy społeczeństwa informacyjnego. Społeczeństwo informacyjne w Polsce i na świecie. Skutki społeczno-gospodarcze zmian. (wykład) Przedsiębiorstwo w społeczeństwie informacyjnym. (laboratorium). Znaczenie wiedzy w otoczeniu gospodarczym. Zasoby wiedzy w przedsiębiorstwie. Klasyfikacja wiedzy. Główne składniki wiedzy. Proces uczenia się organizacji. (wykład) Szacowanie zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie. Pracownik w nowym modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa. (laboratorium). Rola, cele oraz znaczenie zarządzania wiedzą. Rozwój zarządzania wiedzą. Istota zarządzania wiedzą. Ilościowe a jakościowe zarządzanie wiedzą. Zarządzanie wiedzą a przewaga konkurencyjna. (wykład) Metody, techniki oraz strategie zarządzania wiedzą. (laboratorium). Technologie informacyjne w zarządzaniu wiedzą Pozyskiwanie wiedzy z otoczenia. Wiedza w systemach rozproszonych i organizacjach sieciowych. (wykład) Zarządzanie wiedzą o klientach. (laboratorium) Kluczowe procesy zarządzania wiedzą. (wykład) Analiza wybranych procesów zarządzania wiedzą. Lokalizowanie zasobów wiedzy. Pozyskiwanie wiedzy. Zachowywanie wiedzy. Stosowanie wiedzy. (laboratorium) Rozwijanie wiedzy. Wiedza a innowacje w przedsiębiorstwach. Procedury rozwoju wiedzy. (wykład) Zastosowania rozwiązań informatycznych w rozwoju wiedzy. (laboratorium) Poziomy zarządzania wiedzą. Zarządzanie wiedzą a zarządzanie przedsiębiorstwem. Zarządzanie normatywne, strategiczne i operacyjne. (wykład) Zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, studium przypadku. (laboratorium) Procesy przetwarzania wiedzy. Formy wiedzy w przedsiębiorstwie. (wykład) Etapy procesu przetwarzania wiedzy. (laboratorium) Systemy ekspertowe. Istota systemu ekspertowego. Klasyfikacja systemów ekspertowych. Struktura i zasada działania systemu ekspertowego. (wykład) Systemy ekspertowe - różnice w stosunku do innych rozwiązań. Struktura i zasada działania systemu ekspertowego, analiza przypadku. (laboratorium) Charakterystyka problemów rozwiązywanych za pomocą systemów ekspertowych. (wykład) Ocena celowości budowania i wdrożenia systemu ekspertowego dla wybranego problemu, koszty a zyski. (laboratorium) Proces pozyskiwania wiedzy do systemu ekspertowego. Metody pozyskiwania wiedzy. (wykład) Przykłady opracowań formularzy pozyskiwania wiedzy. (laboratorium) Przykłady zastosowań drzew decyzyjnych. (laboratorium) Ramowe koncepcje uczenia się organizacji na przykładach przedsiębiorstw. (laboratorium) Metody reprezentacji wiedzy. Deklaratywne i proceduralne metody reprezentacji wiedzy. (wykład) Rachunek zdań, rachunek predykatów, stwierdzenia i reguły. Ramy, sieci semantyczne, tabele decyzyjne. Przykłady, analiza. (laboratorium) Zapis baz wiedzy w systemie ekspertowym. (wykład) Zastosowanie systemu PC-Shell w technologicznym przygotowaniu produkcji. (laboratorium) Przykład zastosowania języka PROLOG w zapisie wiedzy w systemie ekspertowym. (laboratorium) Weryfikacja baz wiedzy. Eliminowanie nadmiarowości wiedzy. Usuwanie sprzeczności wiedzy. (wykład) Badania kompletności baz wiedzy. (laboratorium) Zastosowanie systemów uczenia się maszyn w bazach wiedzy. Metody uczenia się maszyn. (wykład) Przykłady zastosowań systemów uczących się. (laboratorium) Elementy logiki rozmytej w reprezentacji wiedzy. Metody reprezentacji wiedzy z wykorzystaniem zbiorów rozmytych. (wykład) Zastosowanie współczynników pewności w reprezentacji wiedzy. (laboratorium) Wnioskowanie rozmyte; Modele rozmyte w systemach zarządzania wiedzą. (wykład) Metody wnioskowania rozmytego (laboratorium) Systemy rozmyte.

15 Budowa systemów rozmytych. (wykład) Przykład zastosowania systemu rozmytego w projektowaniu procesów produkcyjnych. (laboratorium) Zarządzanie wiedzą firmy ukrytą w danych. Ogólna charakterystyka drążenia danych. (wykład) Wstępna analiza danych. Czyszczenie i przekształcenia danych. Podział danych na próby. (wykład) Analizy struktur wielowymiarowych OLAP (laboratorium) Analizy wielowymiarowe. (wykład) Drzewa klasyfikacyjne i regresyjne. (wykład) Metody sztucznej inteligencji w drążeniu danych. (wykład) Zastosowanie drążenia danych. Dobór metod analizy w opracowywaniu rozwiązania. (laboratorium) Prognozowanie krótkoterminowe cen produktów sezonowych, analiza szeregów czasowych. (laboratorium) Prognozowanie cen akcji na rynku kapitałowym, modelowanie złożonych systemów. (laboratorium) Diagnostyka i identyfikacja wybranych produktów klasyfikacja. (laboratorium) Systemy hybrydowe. Kategorie i struktura systemów hybrydowych. Systemy transformacyjne. Systemy neuronowo-rozmyte. (wykład) Pomiar wiedzy a cele zarządzania wiedzą. Podstawowe poziomy pomiaru wiedzy. (wykład) Pomiary wiedzy na poziomach zarządzania przedsiębiorstwem. (laboratorium) Podstawy systemów pomiaru wiedzy. Zrównoważona karta wyników. Schemat przyczynowo-skutkowy. Podstawowe grupy wskaźników pomiaru wiedzy. (wykład) Przykład budowy wielowymiarowego systemu pomiaru wiedzy. (laboratorium) Wdrażanie systemów zarządzania wiedzą. Wdrażanie i eksploatacja systemów ekspertowych. Wdrażanie i eksploatacja systemów drążenia danych. (wykład) Wdrażanie systemów zarządzania wiedzą. Przygotowanie profilu wiedzy przedsiębiorstwa. Opracowanie obszarów kompetencji analiza przypadku. (laboratorium). Zarządzanie strategiczne Wykład: Podmiot gospodarczy i jego otoczenie. Relacja rynek producenta rynek konsumenta. Czynniki wpływające na proces zmian w przedsiębiorstwie. Restrukturyzacja gospodarki i przedsiębiorstwa. Restrukturyzacja dynamiczna: wprowadzanie zaawansowanych technologii. Organizacja oraz warunki sprawnego działania przedsiębiorstwa wirtualnego. Organizacje jako systemy otwarte. Hierarchia organizacji. Zróżnicowanie i integracja. Pojęcie struktury organizacyjnej. Etapy i zasady tworzenia struktury. Charakterystyka struktury informacyjnej przedsiębiorstwa. Struktura zadaniowo-technologiczna. Podział pracy. Poziomy struktury. Integracja działalności innowacyjnej z produkcją. Struktury zorientowane na projekt. Modele organizacji. Model biurokratyczny organizacji wg Webera. Model behawioralny organizacji wg Likerta. Model mechanistyczny i organiczny wg Burnsa i Stalkera. Rola strategii w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Koncepcje zarządzania strategicznego. Planowanie strategiczne jako element procesu zarządzania strategicznego. Otoczenie i makrootoczenie przedsiębiorstwa. Składniki makrootoczenia. Istota prognozowania zjawisk w otoczeniu. Metody prognozowania zjawisk w makrootoczeniu. Przegląd metod analizy sektorowej. Analiza sektorowej luki strategicznej. Analiza pięcioczynnikowa M. Portera. Metoda punktacji ważonej w ocenie atrakcyjności sektora. Mapa grup strategicznych. Krzywa doświadczeń. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Zasoby przedsiębiorstwa jako źródło przewagi konkurencyjnej. Kluczowe czynniki sukcesu. Bilans strategiczny. Cykl życia produktu, technologii, organizacji i sektora. Koncepcja łańcucha wartości. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa. Metody portfelowe. Analiza SWOT. Benchmarking. Podmiotowy aspekt formułowania strategii. Poziomy strategii. Kulturowe uwarunkowania zarządzania strategicznego. Controling jako zintegrowany proces zarządzania strategicznego. Istota, cele i zadania controllingu. Narzędzia controllingu. System informatyczny w controlingu. Proces formułowania strategii przedsiębiorstwa. Strategie konkurencji (model strategii M.E. Portera). Strategie dywersyfikacji. Strategia kooperencji. Alianse strategiczne. Fuzje i przejęcia. Zasady sporządzania planu strategicznego przedsiębiorstwa. Wdrażanie strategii. Istota wdrażania strategii. Strategiczne programy funkcjonalne. Modele wdrażania strategii. Kontrola wdrażania strategii. Controling strategiczny. Prognozowanie przedsięwzięć gospodarczych. Inżynieria zarządzania produkcją. Planowanie produkcji. Technologie informacyjne w systemach zarządzania przedsiębiorstwem. Ćwiczenia: Omówienie podstawowych definicji i pojęć. Czynniki wpływające na proces zmian w przedsiębiorstwie analiza przypadku. Restrukturyzacja - analiza i ocena strategiczna oraz ekonomiczna. Przedsiębiorstwo tradycyjne a przedsiębiorstwo wirtualne porównanie. Zasady, których często używa się w analizie organizacji rozumianej jako systemy. Projektowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa analiza na przykładzie określonego przedsiębiorstwa. Budowanie struktury zadaniowo-technicznej. Podział projektu na fazy, faz na etapy, etapów na zadania. Tworzenie struktur zorientowanych na projekt. Analiza strategiczna jako podstawa budowy planu strategicznego. Analiza strategiczna makrootoczenia przedsiębiorstwa. Prognozowanie zjawisk w makrootoczeniu za pomocą wybranych metod. Przygotowanie analizy atrakcyjności sektora, oceny punktowej atrakcyjności sektora, mapy grup strategicznych, wykorzystanie poznanych metod do budowy scenariuszy stanów mikrootoczenia. Przeprowadzenie analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. Tworzenie i budowanie wizji, misji i celów strategiczne przedsiębiorstwa. Strategiczna Karta Wyników. Sporządzanie planu strategicznego przedsiębiorstwa. Strategiczna (zrównoważona) karta wyników.

16 Model strategicznego działania. Model syntezy strategii. Czynniki warunkujące efektywne wdrażanie strategii Metody prognozowania przedsięwzięć gospodarczych i analiza ich przydatności. Zarządzanie rozwojem nowego produktu. Zintegrowane systemy do zarządzania przedsiębiorstwem klasy ERP, systemy wspomagające zarządzanie

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE

PRZEDMIOTY KIERUNKOWE PRZEDMIOTY KIERUNKOWE Semestr, wymiar godz. (W, C), pkt.: Mikroekonomia PK-1 IV W E 2, C2 (5 pkt.) Semestr IV WYKŁADY: Wprowadzenie do ekonomii: geneza ekonomii jako nauki, prawa ekonomiczne, potrzeby

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES.

6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. 6. Opisać obszary funkcjonalne systemu MES. Obszar funkcjonalny: 1. Produkcja a. Elektroniczne przydzielanie zadań wraz z instrukcjami wykonawczymi (karta technologiczna). b. Raportowanie produkcji w czasie

Bardziej szczegółowo

Controlling wspomagany komputerowo

Controlling wspomagany komputerowo Uniwersytet Zielonogórski Paul-Dieter Kluge, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko Controlling wspomagany komputerowo z wykorzystaniem systemu ERP Zielona Góra 2005 RADA WYDAWNICZA Krzysztof Urbanowski (przewodniczący),

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień

Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień Zestaw pytań na egzamin dyplomowy ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI II stopień Komisja egzaminów dyplomowych może zadawać pytania nie ujęte w podanych zestawach zagadnień mieszczące się w kanonie wiedzy

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji specjalność logistyka i zarządzanie w europejskim systemie transportowym studia magisterskie stacjonarne Szczecin

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej

Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej Strategia Efektywności Energetycznej dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej 1 Autor: dr inż. Tomasz Fiszer 2 Spis treści SŁOWNICZEK POJĘĆ... 5 I. ZAŁOŻENIA STRATEGII... 11 I.1 Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów

Adresy składowania. Advanced Planning and Scheduling. Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Adresy składowania Advanced Planning and Scheduling Analiza ABC wykonywana automatycznie wg zadanych kryteriów Analiza danych dostawców (solidność, ceny, jakość itp.) Analiza przepływów finansowych związanych

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ ROGRAM NAUZANIA DLA ZAWODU TEHNIK LOGISTYK 333107 O STRUKTURZE RZEDMIOTOWEJ wersja przed recenzją (wersja robocza) z dn. 22.05.2012 Warszawa 2012 rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE

3.1. SYSTEMY DZIEDZINOWE Ogólnie komputerowe systemy wspomagania zarządzaniem przedsiębiorstwa można podzielić na systemy zintegrowane, którego funkcjonalność obejmuje wszystkie podstawowe obszary funkcjonowania przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych

Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych mgr inż. RAFAŁ POLAK Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN Koncepcja i uwarunkowania zintegrowanego systemu zarządzania majątkiem produkcyjnym przedsiębiorstw górniczych W artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY

MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG MODUŁY KSZTAŁCENIA SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW LOGISTYKA Stopień II Studia magisterskie Studia stacjonarne ROK AKADEMICKI 2012/2013 PROGRAM STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl

spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie zasobami ludzkimi 2 www.difin.pl spis treści Zarządzanie strategie i systemy Zarządzanie technologiami. Zaawansowane technologie i wyzwania ich komercjalizacji 4 Zarządzanie organizacjami. Diagnoza i sposoby rozwiązywania problemów 4

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO

SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO SKRYPT DLA UCZNIÓW DO LABORATORIUM MAGAZYNOWEGO Opracowanie, wydruk oraz wysyłka publikacji współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przekazujemy Państwu skrypt

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA

PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA WYśSZA SZKOŁA FINANSÓW I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK STUDIÓW: Zarządzanie Warszawa, 14 czerwca 2010 r. SPIS TREŚCI A. UWAGI WSTĘPNE... 3 B. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA... 3

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU

SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU SYSTEMY I FORMATYCZ E W ZARZĄDZA IU Ewa Dudek-Dyduch, Systemy informacyjne zarządzania produkcją, POLDEX, Kraków 2002 1. Organizacja i zarządzanie 2. Systemy informatyczne w zarządzaniu wprowadzenie 3.

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA DLA GOSPODARKI Inkubator Innowacyjności Oferta naukowo-badawcza Wydziału Zarządzania dla gospodarki Bydgoszcz 2014 Bezpłatny materiał informacyjny Spis treści

Bardziej szczegółowo