CENTRUM EKOLOGICZNEGO MONTA U PODZESPO ÓW ELEKTRONICZNYCH TSTRONIC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CENTRUM EKOLOGICZNEGO MONTA U PODZESPO ÓW ELEKTRONICZNYCH TSTRONIC"

Transkrypt

1 GRUPA TECHNO-SERVICE S.A. CENTRUM EKOLOGICZNEGO MONTA U PODZESPO ÓW ELEKTRONICZNYCH TSTRONIC

2 Odkryj nowe mo liwoêci kontraktowego monta u elektronicznego [CEM]. JesteÊmy przedsi biorstwem o ustabilizowanej pozycji rynkowej i tradycjach, które tworzymy od 1960 roku, kiedy to powsta a firma Techno-Service. W 1984 wyprodukowaliêmy naszà pierwszà p ytk PCB i uwa amy to za poczàtek dynamicznego rozwoju Zak adu Wytwarzania Obwodów Drukowanych. Jako odpowiedê na rosnàce potrzeby us ug kontraktowego monta u elektronicznego [CEM], w 1994 roku zostaje powo any Zak ad Monta u Elektronicznego. Ponad 10 lat na rynku, gromadzenia wiedzy i doêwiadczenia oraz sta ych modernizacji procesów technologicznych, da o nam opini przedsi biorstwa godnego zaufania. Nasza misja: zapewnienie naszym Klientom pe nego zakresu, najwy szej jakoêci us ug zwiàzanych z kontraktowym monta em elektronicznym. Nasz cel: osiàgni cie statusu lidera na rynku CEM w monta u ma o i Êrednioseryjnym. Polityka firmy: dobra wspó praca z Klientem, oparta o pe en profesjonalizm oferowanych us ug. W podejmowanych dzia aniach stawiamy na elastycznoêç i umiej tnoêç szybkiego reagowania na rosnàce wymagania rynku, poprzez inwestowanie w kapita jakim sà nasi pracownicy oraz nowoczesne technologie. Dynamiczny rozwój: w aênie otworzyliêmy Centrum Ekologicznego Monta u Podzespo ów Elektronicznych TSTRONIC. Celem naszej inwestycji jest stworzenie nowych mo liwoêci dla firm poszukujàcych kompleksowej us ugi w zakresie kontraktowego monta u elektronicznego, prototypów oraz ma ych i Êrednich serii wysoko wyspecjalizowanych uk adów elektronicznych, równie z du ym nak adem pracy r cznej. Wierzymy, e b dziemy solidnym i wiarygodnym partnerem biznesowym, zarówno dla sta ych jak i nowych Klientów. Klienci i kompetencje: w procesie realizowanej przez Centrum Ekologicznego Monta u Podzespo ów Elektronicznych TSTRONIC us ugi, ho dujemy ugruntowanej zasadzie ca kowita satysfakcja Klienta i to ona jest kluczem do naszego sukcesu. Uwagi Klientów, co jest dobre w naszych us ugach, a gdzie istnieje potrzeba usprawnieƒ, pomagajà nam w procesie ciàg ego doskonalenia oraz zapewnieniu us ugi zgodnej z aktualnymi i potencjalnymi oczekiwaniami Klienta. Nasze praca jest dla nas skoƒczona tylko wówczas, gdy nasi Klienci majà przeêwiadczenie, e za swoje pieniàdze otrzymali najwy szà jakoêç, w deklarowanym terminie. Rozsàdna cena za najwy szej jakoêci us ug równa si nowym mo liwoêciom rynkowym dla Twojego biznesu. Nie czekaj z eliminacjà ryzyka zwiàzanego z nierzetelnà kooperacjà. Zapewnienie jakoêci: gwarantujemy najwy szà jakoêç wszystkich naszych us ug. Esencjà misji firmy jest sta y wzrost jakoêci oferowanych przez nas us ug, przy ca kowitym spe nieniu nie tylko aktualnych, ale i potencjalnych wymagaƒ oraz oczekiwaƒ, naszych Klientów, Udzia owców jak i Pracowników. Nasza Firma wdro y a i utrzymuje Zintegrowany System Zarzàdzania JakoÊcià i Ârodowiskowego, obejmujàcy wymagania norm: EN ISO 9001: 2000 oraz EN ISO 14001: Wiedza, ludzie i zaplecze technologiczne jako êród o naszego sukcesu. Do dyspozycji naszych Klientów pozostaje zespó m odych, kompetentnych, dobrze zorganizowanych pracowników, zawsze gotowych s u yç fachowà pomocà oraz profesjonalnym doradztwem. Proces monta u elektronicznego realizowany jest w nowym budynku o powierzchni ponad m2. Nowa hala produkcyjna wyposa ona zosta a w nowoczesne maszyny i urzàdzenia, gwarantujàce wysokie moce produkcyjne i du à wydajnoêç pracy, przy zachowaniu najwy szej jakoêci realizowanej us ugi. Doskonale rozwini ta infrastruktura, w tym teleinformacyjna, oparta o technologie spo eczeƒstwa informacyjnego (IST) oraz zintegrowany system wspomagajàcy zarzàdzanie i wymian informacji oparty o MRP II, dodatkowo obni ajà koszty realizowanej us ugi. Dzi ki bardzo wydajnym i precyzyjnym maszynom mo emy wyprodukowaç du e iloêci produktów w krótkim czasie. Nasza aktualna, miesi czna zdolnoêç produkcyjna wynosi 15 milionów elementów SMD i 3 miliony elementów PTH.

3 Czas najwi ksza wartoêç. Pracujemy w kooperacji z liderami rynku dystrybucji elementów elektronicznych. Pozwala to nam na wyeliminowanie problemów dobrze znanych w sektorze elektronicznym, zwiàzanych z tzw. alokacjà. Just In Time jest obecny we wszystkich naszych procesach realizacji us ugi. Zapewniamy pe nà obs ug logistycznà dla naszych Klientów. Cena = WartoÊç??? Nie zawsze!!! Dzi ki indywidualnemu podejêciu do ka dego projektu Klienta, nasze us ugi oferujemy na wyjàtkowo korzystnych warunkach. Nasze przedsi biorstwo dostarcza rozwiàzania pozwalajàce osiàgnàç rozsàdnà cen us ug za wysoko wartoêciowy produkt. StworzyliÊmy nowà regu ekonomicznà: cena < wartoêç. Nowa jakoêç produkcyjnego outsourcingu. Posiadanie procesu produkcyjnego poza firmà pozwala naszym Klientom na zredukowanie kosztów obs ugi rozleg ej infrastruktury i eliminacj potrzeby inwestycji w specjalistyczny sprz t. Umo liwia skupienie si na podstawach biznesu oraz daje dost p do profesjonalnych êróde produkcyjnych, przy zachowaniu tajemnicy handlowej. Naszym Klientom gwarantujemy dostarczenie us ugi najwy szej jakoêci, w krótkim terminie realizacji, za rozsàdnà cen. Kompleksowa us uga kontraktowego monta u elektronicznego obejmuje: interaktywne i elastyczne doradztwo: projektowanie obwodów drukowanych oraz weryfikacja projektów pod kàtem integralnoêci sygna owej SI (Signal Integrity) i kompatybilnoêci elektromagnetycznej EMC za pomocà oprogramowania firmy Mentor Graphics PADS PCB Design Solutions, wspomaganie procesów innowacyjno-projektowych ze szczególnym uwzgl dnieniem technologii i materia ów przyjaznych Êrodowisku, w tym wprowadzanie elementów bezo owiowych, wyprodukowanie obwodów drukowanych (PCB), zakup komponentów, monta w technologii SMT i THT wszystkich wspó czesnych elementów elektronicznych w technologii bezo owiowej i o owiowej, uzupe niajàcy monta mechaniczny i nak adanie pow ok ochronnych, testowanie i uruchamianie pakietów, monta podzespo ów w obudowach*, pakowanie* etykietowanie*, dostaw w dowolne miejsce**, projektowanie uzupe niajàce (np. uk ady zasilania), wytwarzanie oprogramowania, w tym programowanie mikrokontrolerów, badania na spe nianie norm i certyfikacji urzàdzeƒ (oznakowanie CE), usprawnianie, dostosowanie urzàdzeƒ, w tym przechodzenie na materia y i technologie proekologiczne, rewitalizacj i napraw urzàdzeƒ. * materia y dostarczone przez Klienta, typowe, kupione na rynku, wyprodukowane specjalnie dla produktu** ** us ugi realizowane w kooperacji z innymi wyspecjalizowanymi firmami

4 OFERTA Us ugi w dziedzinie monta u: monta pojedynczych PCB (SMT/THT) monta modu ów i podzespo ów (SMT/THT) integracja urzàdzeƒ (okablowanie, monta mechaniczny: skr canie, nitowanie) lutowanie rozp ywowe pasta/klej lutowanie na fali (bezo owiowe i o owiowe) mycie p ytek nak adanie pow ok ochronnych: lakierowanie; zalewanie ( ywicami, silikonami i innymi masami plastycznymi) montowanie z àcz w technologii PRESS-FIT wykrawanie p ytek z panelu Monta SMT: wymiary PCB: min. 50 x 50 mm; max. 460 x 460 mm wymiary montowanych elementów: min. 0201; max 55 x 55 mm gruboêç PCB: min. 0,5 mm; max. 4,5 mm maksymalna waga elementu: 25 g maksymalna wysokoêç elementu: 13,5 mm minimalny raster: 0,35 mm Monta THT lutowanie na fali: o owiowy: wymiary PCB 400 x 330 mm bezo owiowy: wymiary PCB 460 x 390 mm (mo liwoêç lutowania w os onie azotu) Monta THT r czny: dowolny wymiar PCB ZdolnoÊç produkcyjna: liczba linii SMT: aktualnie 3 linie (2 linie + 1 linia do prototypów) w roku linii (4 linie +1 linia do prototypów) liczba stanowisk do monta u r cznego 40 aktualna wydajnoêç produkcyjna linii monta owych SMT 15 mln elementów SMD / miesiàc aktualna wydajnoêç produkcyjna monta u THT 3 mln elementów PTH / miesiàc Nak adanie pow ok ochronnych: lakierowanie: zanurzeniowe (Deep Coating) spray owe (Spray) zalewanie ( ywicami, silikonami, i innymi masami plastycznymi «Moulding, Potting») Us ugi w dziedzinie testu: AOI (Automatic Optical Inspection) automatyczna inspekcja optyczna ICT (In-Circuit Test) test elektryczny, oparty o wyposa enie w asne i Klienta FCT (FunCtional Test) test funkcjonalny, oparty o wyposa enie Klienta Burn-In -Test test na czas- okres u ytkowania poprzez wygrzewanie* HV (High Voltage Test) test wysokiego napi cia* Wiring Test test okablowania* * us ugi realizowane w kooperacji z innymi firmami verte»

5 Us ugi w dziedzinie in ynierii procesu: obs uga procesu produkcyjnego przygotowanie dokumentacji wykonawczej procesu opracowanie technologii do nowych produktów kierowanie projektem wdra anym optymalizacja procesów projektowanie narz dzi i fikstur monta owych Us ugi w dziedzinie rozwoju: programowanie testerów ICT programowanie testerów okablowania projektowanie i wykonanie fikstur pomiarowych DFM (Design for Manufacturing) konsultacje dla Klientów w dziedzinie optymalizacji produktu w celu obni enia kosztów produkcji projektowanie uzupe niajàce np. uk ady zasilania wytwarzanie oprogramowania, w tym programowanie mikrokontrolerów usprawnianie, dostosowywanie urzàdzeƒ, w tym przechodzenie na materia y i technologie proekologiczne rewitalizacja urzàdzeƒ Us ugi logistyczne: komplementacja dostaw: obwody drukowane elementy elektroniczne elementy mechaniczne (obudowy, radiatory, Êruby, tulejki, nakr tki itp.) elementy elektryczne (kable, wtyczki, itp.) pakowanie i wysy ka towaru transport produktu do Klienta Us ugi pozosta e: obs uga informatyczna (IT) naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne naprawy BGA badanie na spe nianie norm i certyfikacji urzàdzeƒ (oznakowanie CE) Zapewnienie jakoêci: certyfikaty (ISO 9001:2000; ISO 14001:2004) kontrola jakoêci: AQL (Acceptable Quality Level) akceptowalny poziom jakoêci pe na kontrola zlecenia w oparciu o system MRP II kontrola ESD In ynieria jakoêci: FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) analiza przyczyn wadliwoêci i krytycznoêci wad analiza Gauge R&R- analiza powtarzalnoêci i odtwarzalnoêci PPAP (Produced Part Approval Process) walidacja procesu iproduktu SPC (Statistical Proces Control) statystyczna kontrola procesu PDCA (Plan Do Check Act proocess) optymalizacja procesów poprzez ciàg e doskonalenie

6 polish-design.com Centrum Ekologicznego Monta u Podzespo ów Elektronicznych TSTRONIC ul. Benzynowa 19/ Gdaƒsk Tel: Fax:

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Katalog Aplikacji 2002

Katalog Aplikacji 2002 Katalog Aplikacji 2002 Lotus software Komunikacja, Praca Grupowa, Zarzàdzanie Wiedzà Strona 21 WebSphere software Platforma aplikacyjna e-businessu Strona 49 DB2 Data Management Software Systemy Zarzàdzania

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5

Spis treêci. 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4. 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 Raport Roczny 2004 RAPORT ROCZNY 2004 Spis treêci 1. List Przewodniczàcego Rady Nadzorczej... 4 2. List Prezesa Zarzàdu... 5 3. Podstawowe informacje o Banku... 6 3.1. NORD/LB Bank Polska cz onek Grupy

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybiznes

odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes odpowiedzialnybiznes Spis treêci 5 Wprowadzenie 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 9 13 15 Misja, wartoêci i kultura korporacyjna Parametry raportu Profil organizacyjny Struktura

Bardziej szczegółowo

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych

Interaktywny katalog rozwia zan IBM dla Partnerow Handlowych Usługi finansowe Rational WebSphere Information Tivoli software software Management softw are Dystrybutorzy PartnetWorld Usługi IT Lotus software Terminale kasowe System Storage System p System x Interaktywny

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY DO 2020 ROKU STRATEGIA ROZWOJ MIASTA STO EEGO WARSZAWY DO 2020 ROK MISJA Misjà samorzàdu Warszawy, stolicy Rzeczypospolitej Polskiej, miasta o bogatych tradycjach, jest osiàgni cie jak najwy szego poziomu zaspokojenia

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY POMOCY KRAJOWEJ DLA SEKTORA ROLNO- YWNOÂCIOWEGO

INSTRUMENTY POMOCY KRAJOWEJ DLA SEKTORA ROLNO- YWNOÂCIOWEGO INSTRUMENTY POMOCY KRAJOWEJ DLA SEKTORA ROLNO- YWNOÂCIOWEGO Warszawa 2006 r. Spis treêci III. Preferencyjne kredyty inwestycyjne... 3 III. Por czenia i gwarancje... 37 III. Pomoc finansowa dla grup producentów

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi za. dla Unified Communications

Katalog rozwi za. dla Unified Communications Katalog rozwi za dla Unified Communications Jakie wyzwania staj dzi przed Twoj rm? Maksymalizacja zysku i minimalne nak ady. Jak to uzyska? Si gn po najnowsz technologi korzysta z tego, co najlepsze, bez

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy,

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami Biura Obs ugi Klienta. Zespó Mened erów gotów jest s u yç Paƒstwu wszelkà pomocà. FLESZ. Drodzy Czytelnicy, Nr 1 / 2007 Na ok adce: Na targach MSPO 2006 w Kielcach Prezes Radmoru A. Synowiecki (w szarym garniturze) przedstawia radiostacj R3505 i pozosta y sprz t àcznoêci dla wojska Zapraszamy do kontaktu z pracownikami

Bardziej szczegółowo