KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP"

Transkrypt

1 dr hab. in. Gabriel Kost dr in. Wac aw Bana mgr in. Przemys aw Ostrowski Politechnika l ska KOMUNIKACJA KONTROLERA RJ3-IB ROBOTA FANUC ARC MATE 100IB Z INTERFEJSEM DNC OBRABIARKI POPRZEZ SIE PROFIBUS DP Streszczenie. Zastosowanie sieciowych systemów sterowania pozwala na skrócenie czasu przygotowawczo-zako czeniowego procesu produkcyjnego a tym samym na obni enie kosztów. Nowoczesne rozwi zania sieciowych systemów sterowania dzi ki swojej wielofunkcyjno ci wykraczaj poza ich pierwotne przeznaczenie, jako techniki sterowania maszynami i urz dzeniami wytwórczymi. W pracy przedstawiono po czenie obrabiarki CNC z sieci Profibus. CONNECTION THE CONTROLLER RJ3-IB OF THE ROBOT FANUC ARC MATE 100IB WITH THE INTERFACE DNC OF MACHINE TOOL BY THE USE PROFIBUS DP NET The use of the network control systems allows shortening the time of the preparation of the production process, and the same lowering their costs. The modern solutions of the network control systems thanks for their multifunctionality go behind their basic destination, as the machines control system. The connection CNC machine without Profibus DP card to the Profibus net was introduced in this work. 1. WST P Technologia sieciowych systemów sterowania rozwija si bardzo szybko i coraz cz ciej jest stosowana w nowoczesnych zautomatyzowanych elastycznych systemach produkcyjnych. Nadrz dny w ze sieci (np. komputer DNC pracuj cy jako stacja Master), zarz dza wszystkimi elementami systemu, którymi mog by np. obrabiarki z uk adem sterowania klasy CNC i roboty CNC. Wymagania stawiane wspó czesnym sieciowym systemom sterowania zaczynaj si od prostej transmisji programów NC, a ko cz si na zaawansowanych systemach informatycznych. Systemy te pozwalaj na zarz dzanie danymi produkcyjnymi zwi zanymi z niemal wszystkimi etapami wytwarzania produktu (takimi jak np. symulacje CAD/CAM, gospodarka narz dziowa, wspó praca z systemami klasy MRPII, itp.) i s bliskie idei komputerowo zintegrowanego wytwarzania. 2. PRZEGL D DOST PNYCH INTERFEJSÓW KOMUNIKACYJNYCH TOKARKI EMCO CONCEPT TURN 155 Rozwi zanie problemu zdalnego sterowania urz dzeniami technologicznymi za pomoc sieciowych systemów sterowania, przedstawiono w kilku wariantach pod czenia tokarki Concept TURN 155, do funkcjonuj cej ju sieci PROFIBUS - DP w pracowni Instytutu Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów Wytwarzania. Uk ad sterowania obrabiarki zbudowany jest na bazie karty PC, która zawiera uk ady wej / wyj sterowania sprz towego, natomiast funkcje sterownika CNC (NC, PLC) przej a specjalnie do tego celu opracowana aplikacja WinNC pracuj ca w rodowisku systemu Windows. Program WinNC jest niczym innym jak emulatorem uk adów sterownia numerycznego, w tym konkretnym przypadku SINUMERIK 840D. Zastosowany automation

2 w omawianym modelu maszyny uk ad sterowania zosta pozbawiony mo liwo ci zainstalowania w nim protoko u PROFIBUS DP. Uk ad sterowania SINUMERIK 840D firmy SIEMENS mo na doposa y w modu PROFIBUS - DP. Omawiana tokarka jest wyposa ona w dwa inne interfejsy komunikacyjne, umo liwiaj ce zdalne sterowanie maszyn. Pierwszym z nich jest karta I/O sterownika CNC przedstawiona na rys. 1. Umo liwia on wspó prac maszyny z innymi urz dzeniami lub maszynami np. robotem przemys owym, pracuj cymi w elastycznych systemach produkcyjnych. Rys. 1. Widok szafy sterowniczej obrabiarki wraz z zamontowan kart multi I/O Obs uga fizycznych wej /wyj karty rys.1 za pomoc urz dze zewn trznych, realizowana jest poprzez wysy anie impulsów elektrycznych, trwaj cych minimum 1 sekund. Sygna y wej ciowe pozwalaj na zdalne sterowanie maszyn, za sygna y wyj ciowe informuj urz dzenie zewn trzne o aktualnym stanie tokarki (np. tryb automatycznej pracy jest aktywny, maszyna zosta a zreferowana i jest gotowa do pracy itd.). Karta ta jest narz dziem pozwalaj cym na automatyzacj procesu wytwarzania, poprzez zdalne sterowanie dodatkowymi urz dzeniami tokarki takimi jak np. pneumatyczne drzwi, pneumatyczny konik tokarski, pneumatyczny uchwyt trójszcz kowy [1]. Drugim interfejsem komunikacyjnym jest interfejs DNC. Poza funkcjami dost pnymi równie z poziomu karty multi I/O [7], jak np. uruchomienie i zatrzymanie programu NC, w czenie i wy czenie serwonap dów maszyny, najazd g owicy narz dziowej na punkty referencyjne maszyny, sterowanie urz dzeniami peryferyjnymi (np. pneumatyczny konik, czy uchwyt tokarski trójszcz kowy). Interfejs DNC umo liwia dodatkowo transmisj danych technologicznych pomi dzy komputerem DNC a uk adem sterowania maszyny. S to g ównie programy NC, parametry narz dzi skrawaj cych (np. ich po o enie w g owicy rewolwerowej), komunikaty dotycz ce stanu konfiguracji systemu, dane do pozycjonowania osi sterowanych numerycznie, czy te informacje dotycz ce po o enia miejsca zerowego maszyny. Interfejs DNC jest wykorzystywany g ównie przy organizacji Elastycznych Systemów Wytwarzania i umo liwia realizacj po czenia pomi dzy komputerem nadrz dnym i komputerem uk adu sterowania maszyny NC [2]. Po czenie pomi dzy uk adem sterowania 136 automation 2010

3 maszyny a komputerem mo e by zrealizowane z wykorzystaniem oprogramowanego cza szeregowego RS-232C (komunikacja ukierunkowana), protoko u TCP/IP / Ethernet, lub USB (komunikacja warstwowa o strukturze blokowej). Zdalne sterowanie tokark CNC firmy EMCO w trybie DNC jest realizowane poprzez wysy anie ramek danych, zawieraj cych rozkazy steruj ce maszyn. Inicjalizacja trybu DNC polega na wys aniu z komputera DNC do komputerowego uk adu sterowania tokarki pakietu inicjuj cego, sk adaj cego si z nag ówka, zawieraj cego rozkaz przej cia w tryb DNC i danych steruj cych. Jest to pierwszy rozkaz, po wys aniu którego sterownik CNC jest prze czany w automatyczny tryb pracy, wy wietlaj c na ekranie pulpitu sterowniczego maszyny symbol DNC - rys. 2. Rys. 2. Okno programu WinNC informuj ce o aktywowanym trybie DNC i uruchomieniu automatycznego trybu pracy maszyny Realizacja sieciowego systemu sterowania tokark CNC w trybie DNC odbywa si poprzez dost pne, opatrzone procedur kontroln cze szeregowe RS-232C[3]. 3. ANALIZOWANE SPOSOBY POD CZENIA TOKARKI EMCO CONCEPT TURN 155 DO SIECI PROFIBUS DP Wymienione interfejsy obrabiarki umo liwiaj po czenie z innymi urz dzeniami, które maj wbudowany interfejs protoko u PROFIBUS - DP. Zatem zdalne sterowanie maszyn poprzez sie przemys ow PROFIBUS, jest realizowane w sposób po redni za pomoc dodatkowego sprz tu Pod czenie maszyny do sieci za pomoc komputera klasy PC, wyposa onego w kart protoko u PROFIBUS DP Na rys. 3 przedstawiono struktur systemu zdalnego sterowania maszyn CNC, w której wykorzystano komputer PC jako stacj DP Slave, z zainstalowan kart PROFIBUS - DP firmy Softing. automation

4 PROFIboard Rys. 3. Struktura systemu sterowania wykorzystuj cego komputer PC jako stacj DP Slave z zainstalowan kart PROFIBUS - DP firmy Softing W z em nadrz dnym typu DP Master w omawianej sieci przemys owej jest jeden z dwóch kontrolerów manipulatorów robotów przemys owych. Kontroler ten jest wyposa ony w kart interfejsu PROFIBUS Master, która jest zainstalowana w jednym z wolnych slotów sterownika R-J3iB. Drugi za z kontrolerów zosta zaopatrzony w kart DP Slave. Do sieci pod czony jest tak e przemiennik cz stotliwo ci firmy SEW Eurodrive, pracuj cy równie jako stacja DP Slave (ma on ju wbudowany interfejs PROFIBUS-DP). Karta ProfiBoard firmy Softing umo liwia funkcjonowanie komputera jako stacji DP Master lub DP Slave. Przy takim rozwi zaniu sieciowego systemu sterowania do obs ugi protoko u Profibus-a w PC, niezb dne jest napisanie specjalnej aplikacji, która umo liwi realizacj komunikacji PC z kontrolerem robota, jako stacji DP - Slave lub DP Master. W przedstawionym na rys. 3 rozwi zaniu, komputer PC jest stacj DP Slave dla kontrolera RJ3-iB pe ni cego funkcje Mastera sieci. Z kolei dla komputerowego uk adu sterowania obrabiarki CNC (Slave), PC pe ni funkcje nadrz dnego komputera DNC (Master). W komputerze DNC musi by zainstalowana aplikacja przeznaczona zarówno do obs ugi sieci PROFIBUS, jak i interfejsu DNC sterownika CNC. Dodatkowo program powinien zawiera podstawowe parametry komunikacyjno-konfiguracyjno urz dzenia takie jak adres stacji DP Slave w sieci, liczba we/wy. urz dzenia, typ urz dzenia, informacje diagnostyczne, które s odczytywane przez stacj DP Master itd. Dane te s niezb dne do prawid owej parametryzacji PC z kart Softing w stacji DP Master. Pogram musi mie równie zaimplementowan bibliotek wszystkich dost pnych rozkazów steruj cych maszyn w trybie DNC. Wymiana danych pomi dzy kontrolerem robota, a kart Softing odbywa si za po rednictwem cyfrowych we/wy ich interfejsów PROFIBUS-DP. Komunikacja w trybie DNC pomi dzy CNC a PC jest realizowana przy u yciu magistrali szeregowej RS-232C. 138 automation 2010

5 Sterownie obrabiark przebiega w nast puj cy sposób: 1. Ze stacji master, sieci PROFIBUS przesy ane s odpowiednie stany wirtualnych wyj do karty Profiboard. 2. Algorytm przygotowanej aplikacji analizuje otrzymane sygna y, a nast pnie odczytuje z wewn trznej biblioteki odpowiadaj cy danemu sygna owi rozkaz. 3. Rozkaz ten jest transmitowany z komputera DNC za po rednictwem cza szeregowego do obrabiarki. 4. Uk ad sterowania po wykonaniu lub nie wykonaniu tego rozkazu odpowiada sygna em potwierdzenia w postaci pakietu danych. 5. W zale no ci od tre ci pakietu komputer wysy a odpowiedni stan na wyj cia karty Softing. 6. Stan ten przesy any jest za po rednictwem sieci PROFIBUS na odpowiednie wej cie stacji DP Master. Przy takim rozwi zaniu sieciowego systemu sterowania obiektem technologicznym, jakim jest omawiana obrabiarka CNC, istnieje dodatkowo mo liwo transmisji danych produkcyjnych w postaci programów obróbkowych, parametrów narz dzi skrawaj cych, danych do pozycjonowania osi sterowanych numerycznie, czy te informacji dotycz cych po o enia miejsca zerowego maszyny. Opisana konfiguracja systemu umo liwia równie wspó prac z zaawansowanymi programami klasy CAD/CAM. Po zamodelowaniu elementu obrabianego, w module programu przeznaczonym do przygotowania procesu wytwarzania s generowane programy obróbkowe w postaci kodów alfanumerycznych. Programy te s nast pnie transmitowane przemys ow sieci Ethernet do komputera DNC, sk d s wysy ane do sterownika CNC. Opisana aplikacja i konfiguracja sieciowego systemu sterownia oraz dost pne funkcje interfejsów komunikacyjnych obrabiarki mog by wykorzystane przy opracowywaniu dostosowanego do indywidualnych potrzeb systemu SCADA, z mo liwo ci jego dalszej rozbudowy Pod czenie obrabiarki CNC do sieci PROFIBUS DP za po rednictwem inteligentnego modu u rozproszonych wej /wyj Kolejny wariant po czenia obrabiarki CNC do sieci PROFIBUS zak ada zastosowanie uk adów rozproszonych wej /wyj. Rys. 4 przedstawia konfiguracj takiego systemu z wykorzystaniem inteligentnego modu u we/wy ET200M firmy Siemens. Obs uga magistrali systemowej dla uk adu ET200M, realizowana jest poprzez interfejs komunikacyjny PROFIBUS - DP IM 151-7F [5]. Stacja Master (kontroler R-J3iB) steruje obrabiark za po rednictwem w z a DP Slave, którym jest modu rozproszonych wej /wyj. Modu I/O jest pod czony do fizycznych we/wy karty I/O sterownika CNC, znajduj cego si w szafie sterowniczej tokarki. Sterowanie maszyn polega na wys aniu sygna u w postaci 0.5 s. impulsu z kontrolera R-J3iB, na odpowiednie wyj cie modu u rozproszonych I/O. Nast pnie impuls podawany jest na wej cie karty I/O sterownika CNC. Odpowied uk adu sterowania tokarki z wyj cia karty I/O sterownika CNC jest przesy ana do Mastera DP, za po rednictwem inteligentnego modu u rozproszonych wej /wyj. automation

6 ET200 Rys. 4. System sterowania wykorzystuj cy stacj wej /wyj rozproszonych Wymiana danych w postaci impulsów elektrycznych pomi dzy urz dzeniami jest realizowana bez jakichkolwiek opó nie. Do konfiguracji tego typu stacji DP Slave nie jest wymagane adne narz dzie konfiguracyjne a parametryzacja urz dzenia odbywa si w sposób automatyczny Zastosowanie inteligentnej bramki XPS-E Trzeci wariant (rys. 5) zak ada wykorzystanie inteligentnej bramki XPS-E firmy Comsoft do sterowania obrabiark. XPS-E umo liwia pod czenie do sieci PROFIBUS - DP urz dze, które nie posiadaj interfejsu Profibus - ale za to s wyposa one w cza szeregowe RS-232 lub RS-422 / 485. Do parametryzacji urz dzenia nie jest potrzebne adne narz dzie konfiguracyjne, a adres stacji jest ustawiany poprzez dwa prze czniki koduj ce umieszczone z przodu urz dzenia. Transmisja danych poprzez XPS-E polega na przesy aniu ramki sk adaj cej si z maksymalnie 240 bajtów, z których pierwsze 3 to bajty nag ówka, pozosta e za 237 bajtów reprezentuj przesy ane dane [4]. Tabela 1. Format pakietu u ywanego do przesy ania danych z DP Master do urz dzenia wyposa onego w cze szeregowe np. RS-232C [4]. Numer bajtu Element ramki 1 Numer pro by (Tylko w trybie Request) 2 Wysy any numer pro by 3 Liczba przesy anych danych 4 4+N Transmitowane dane 140 automation 2010

7 Tabela 2. Format ramki u ywanej do przesy ania danych z magistrali szeregowej np. RS-232C do stacji DP Master [4]. Numer bajtu Element ramki 1 Status urz dzenia XPS-E 2 Otrzymany numer potwierdzenia z XPS-E 3 Liczba przesy anych danych 4 4+N Transmitowane dane u ytkownika XPS - E Rys. 5. Konfiguracja sieciowego systemu sterowania tokark Concept TURN 155, z wykorzystaniem inteligentnej bramki XPS-E Struktura ramki, która jest wykorzystywana przy transmisji danych poprzez urz dzenie Comsoft, jest przedstawiona w tabelach 1 i 2. Kontroler robota przemys owego (DP Master) przesy a dane w postaci liczb do bufora XPS-E (DP Slave) poprzez wbudowany w nim protokó Profibus DP. Nast pnie dane przesy ane s czem szeregowym RS-232C, do komputera z wgran bibliotek rozkazów do obs ugi interfejsu DNC tokarki. Komputer ma za zadanie przesy a te rozkazy do uk adu sterowania CNC obrabiarki EMCO (równie magistral szeregow ), sk d nast pnie t sam drog s transmitowane odpowiedzi sterownika CNC do DP Master-a Sieciowy system sterowania obrabiark CNC z nadrz dnym sterownikiem PLC Kolejne rozwi zanie to wykorzystanie nadrz dnego sterownika PLC (DP Master) - rys. 6, który zarz dza ca ym zrobotyzowanym gniazdem produkcyjnym oraz przejmuje funkcje komputera DNC. Pakiety wykorzystywane do zdalnego sterowania obrabiark s przesy ane z w z a DP Master magistral PROFIBUS DP do stacji DP Slave (bramka XPS-E). Dalej w postaci kolejnej ramki s przesy ane do komputerowego uk adu sterowania tokarki. automation

8 S7 300 CPU 314C-2 DP XPS - E Rys. 6. Struktura sieciowego systemu sterowania z nadrz dnym sterownikiem PLC Mo liwe jest te pod czenie sterownika PLC do karty I/O obrabiarki CNC. Wówczas sterowanie maszyn b dzie realizowane w podobny sposób, jak opisano w punkcie Zastosowanie sterownika S7-200 w sterowaniu tokark CNC w sieci przemys owej PROFIBUS DP Pi ta koncepcja - rys. 7, zak ada wykorzystanie sterownika PLC serii SIMATIC S7-200 z procesorem CPU DP do zdalnego sterowania tokark CNC. Stacj DP Master w sieci jest kontroler R-J3iB manipulatora robota przemys wego Fanuc ARC-Mate 100iB, który jest po czony ze sterownikiem PLC serii SIMATIC S7-200 poprzez wbudowany w nim interfejs protoko u PROFIBUS DP. Sterownik S7-200 w procesowej sieci polowej mo e funkcjonowa tylko i wy cznie jako stacja DP Slave. Oprócz portu PROFIBUS DP, który mo e pracowa z pr dko ci od 9600 baud do 12 Mbaud, jednostka S7-200 jest wyposa ona w drugi port komunikacyjny umo liwiaj cy programowanie sterownika poprzez magistrale RS [5]. W aplikacji ten port jest wykorzystany do komunikacji z komputerowym uk adem sterowania obrabiarki EMCO Concept TURN 155 poprzez jej cze RS - 232C. Kontroler robota komunikuje si ze sterownikiem PLC magistral PROFIBUS DP za pomoc odpowiednio skonfigurowanej grupy cyfrowych wyj. Ka dej liczbie w obszarze pami ci S7 200 zosta przypisany rozkaz steruj cy obrabiark CNC poprzez jej interfejs DNC. Rozkazy te w postaci pakietów ze strownika PLC poprzez uruchomiony w trybie Freeport port komunikacji szeregowej s przesy ane do uk adu sterowania obrabiarki. Nast pnie sterownik CNC odpowiada wysy aj c t sam droga informacj w postaci ramki. W zale no ci od tre ci tej informacji, ze sterownika do kontrolera R-J3iB wysy any jest odpowiedni stan wej. 142 automation 2010

9 S7 200 CPU 215-2DP Konwerter RS-232 <-> RS-485 Rys. 7. Struktura sieciowego systemu sterowania ze sterownikiem PLC jako stacj DP Slave Sterownik S7-200 wyposa ony jest w RS-485 a obrabiarka w RS-232C dlatego do komunikacji pomi dzy tymi urz dzeniami konieczne jest zastosowanie konwertera sygna ów RS-232C<->RS-485. Konwerter ten s u y do zamiany poziomów napi cia pomi dzy standardami RS232 a RS485. Urz dzenie to ma wbudowany automatyczny prze cznik nadawania i odbioru danych, którego zadaniem jest zdalne prze czanie konwertera w tryb nadawania tylko na czas nadawania, a potem prze czanie go w tryb odbioru, aby nie zajmowa linii transmisyjnych [6]. Wariant ten zak ada wykorzystanie sterownika PLC do zdalnego sterownia obrabiark w trybie automatycznym, jako komputera DNC. Niestety tryb DNC dla obrabiarki Concept TURN 155 ze sterowaniem komputerowym SINUMERIK 840D, ze wzgl dów bezpiecze stwa nie pozwala na obs ug automatycznych drzwi. Dlatego zaproponowano rozwi zanie hybrydowe polegaj ce na jednoczesnym wykorzytaniu przez S7 200 CPU 215-2DP interfejsu DNC i karty I/O sterownika CNC do sterowania tokark, przy czym ten drugi jest u ywany tylko do otwierania i zamykania drzwi obrabiarki oraz odczytywania ich aktualnego stanu. Sterowanie fizycznymi I/O sterownika CNC zapomoc kontrolera robota przemys owego, odbywa si w ten sam sposób jak obs uga interfejsu DNC, z t ró nic, e w pami ci CPU liczbom dziesi tnym przypisano nie rozkazy DNC a stany poszczególnych wyj. automation

10 4. PODSUMOWANIE Stosowanie sieciowych systemów sterowania obiektami technologicznymi w elastycznych systemach produkcyjnych pozwala znacznie usprawni produkcj, przez zastosowanie jednego wspólnego protokó u komunikacyjnego np. PROFIBUS DP we wszystkich urz dzeniach pracuj cych w sieci, a przez to upro ci procedur konfiguracji urz dze i utrzymania ruchu oraz zmniejszy podatno systemu na b dy. Zaproponowane i zrealizowane systemy rozproszonego sterowania urz dzeniami w omawianej sieci przemys owej umo liwiaj równie obs ug wielu sterowników CNC, synchronizacj pracy ró nych maszyn w elastycznych systemach obróbkowych, a tak e przygotowanie i skontrolowanie maszyny do pracy np. referowanie maszyny, wybór i uruchomienie programu obróbkowego na maszynie oraz dost p do raportów diagnostycznych wszystkich urz dze typu Slave, w tym obrabiarki CNC z poziomu stacji DP Master. Spo ród wszystkich zaproponowanych wariantów, najbardziej kompleksowym rozwi zaniem wydaje si propozycja opisana w punkcie 3.1 ze wzgl du na du o wi ksze mo liwo ci rozbudowy systemu poprzez zmian roli komputera PC DP Slave na komputer DNC DP Master zarz dzaj cy ca ym gniazdem obróbkowym, a nie tylko tokark CNC. W przypadku tego rozwi zania istnieje mo liwo zarz dzania, przechowywania i transmisji programów NC oraz danych dotycz cych narz dzi skrawaj cych z komputera DNC do uk adu sterowania obrabiarki i odwrotnie. Rozbudowa systemu w takiej konfiguracji pozwala dodatkowo na: integracj systemu z programami CAD/CAM i systemami klasy MRPII oraz zarz dzanie dokumentacj konstrukcyjn i technologiczn. Opracowane systemy rozproszonego sterowania obrabiarkami s rozwi zaniami hybrydowymi wymagaj cymi zastosowania protoko u PROFOIBUS DP i cza RS-232 lub karty I/O a w niektórych przypadkach obu interfejsów komunikacyjnych tokarki CNC. Podstawowym problemem przy organizacji elastycznych systemów wytwarzania jest fakt, i sterowniki CNC s uk adami zamkni tymi o ograniczonej mo liwo ci ingerencji u ytkownika dlatego we wszystkich rozwi zaniach konieczne jest zastosowanie do sterowania tokark dodatkowego urz dzenia. 5. LITERATURA 1. EMCO Robotic Interface, Operation Manual, EMCO MAIER, EMCO Description of the DNC interface for machines with Sinumerik 840d PC control (Binary format), EMCO MAIER, EMCO Description of the DNC interface for machines with Sinumerik 840d PC control (reduced ASCII format), EMCO MAIER, User manual PROFIBUS DP - RS232 RS422 Gateway, COMSOFT, SIEMENS, 6. Klocki RS485, cz 1 - Elektronika praktyczna 6/ Kost G., wider J., Reclik D.: Integracja informacyjna systemu wytwórczego oparta na sieci PROFIBUS DP. XII Konferencja Naukowo Techniczna AUTOMATION automation 2010

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators

Siemens IO-Link. Smart TIA integration of sensors and actuators Siemens IO-Link Smart TIA integration of sensors and actuators IO-Link Integracja z TIA (SIMATIC) Siemens IO-Link Dost pne produkty Modu Master IO-Link Modu y IO Modu y obiektowe Oprogramowanie STEP 7

Bardziej szczegółowo

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET

Komunikacja w sieci Industrial Ethernet z wykorzystaniem Protokołu S7 oraz funkcji PUT/GET PoniŜszy dokument zawiera opis konfiguracji programu STEP7 dla sterowników SIMATIC S7 300/S7 400, w celu stworzenia komunikacji między dwoma stacjami S7 300 za pomocą sieci Industrial Ethernet, protokołu

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc. Standby Redundancy najprostszy system rezerwacji

INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC. Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc. Standby Redundancy najprostszy system rezerwacji Informator Techniczny nr 9 -- grudzień 000 -- INFORMATOR TECHNICZNY GE FANUC Rezerwacja w sterownikach programowalnych GE Fanuc Czy jedynym rozwiązaniem dla układów sterowania wymagających wysokiej niezawodności

Bardziej szczegółowo

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D

CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D CZYTNIK ZBLIŻENIOWY RFID-UR80D Dziękujemy za wybór naszego produktu. Niniejsza instrukcja pomoże państwu w prawidłowym podłączeniu urządzenia, uruchomieniu, oraz umożliwi prawidłowe z niego korzystanie.

Bardziej szczegółowo

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX

2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX ASTOR KATALOG SYSTEMÓW STEROWANIA HORNER APG 2.1 INFORMACJE OGÓLNE O SERII NX Wyświetlacz graficzny, monochromatyczny o rozmiarach 240 x 128 lub 128 x 64 piksele. 256 kb pamięci programu. 2 porty szeregowe.

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

UNIWERSALNY PULPIT STEROWANIA

UNIWERSALNY PULPIT STEROWANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (27) nr 1, rok 2011 Tomasz PŁATEK Dariusz PŁATEK UNIWERSALNY PULPIT STEROWANIA Streszczenie: Artykuł omawia możliwość zastosowania uniwersalnego pulpitu sterowniczego zaprojektowanego

Bardziej szczegółowo

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl

linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl linkprog programator USB www.rcconcept.pl info@rcconcept.pl 1 linkprog wersja 2.0 Przeznaczenie linkprog to urządzenie umoŝliwiające podłączenie programowalnych urządzeń marki RCConcept do komptera PC

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Budowa systemów komputerowych

Budowa systemów komputerowych Budowa systemów komputerowych dr hab. inż. Krzysztof Patan, prof. PWSZ Instytut Politechniczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Głogowie k.patan@issi.uz.zgora.pl Współczesny system komputerowy System

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD

Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD Oprogramowanie klawiatury matrycowej i alfanumerycznego wyświetlacza LCD 1. Wprowadzenie DuŜa grupa sterowników mikroprocesorowych wymaga obsługi przycisków, które umoŝliwiają uŝytkownikowi uruchamianie

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E

W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E W Y B R A N E P R O B L E M Y I N Y N I E R S K I E Z E S Z Y T Y N A U K O W E I N S T Y T U T U A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S

Wykład 2. Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Wykład 2 Interfejsy I 2 C, OneWire, I 2 S Interfejs I 2 C I 2 C Inter-Integrated Circuit Cechy: - szeregowa, dwukierunkowa magistrala służąca do przesyłania danych w urządzeniach elektronicznych - opracowana

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

PoniŜej przedstawiono przykład komunikacji pomiędzy CPU224XP a CPU314C-2 DP. UŜyty sprzęt:

PoniŜej przedstawiono przykład komunikacji pomiędzy CPU224XP a CPU314C-2 DP. UŜyty sprzęt: Sieć PROFIBUS DP pozwala na komunikację Master-Slave, w której S7-200 wraz z modułem EM277 pracują w trybie Slave, natomiast S7-300 pracuje w trybie Master. Typowa sieć PROFIBUS to jedno urządzenie Master

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych.

Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. SYSTEM MONITORINGU FIRMY CAREL Generalnie przeznaczony jest do obsługi systemów klimatyzacyjnych i chłodniczych. Korzyści systemu 1. Możliwość kontroli parametrów pracy urządzeń sterowanych regulatorami

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012

s FAQ: 13/PL Data: 29/01/2012 Implementacja apletów Java do procesora komunikacyjnego CP-343-1 Advanced. 1 I. Wymagania sprz towe i oprogramowania: 1. Komputer klasy PC z systemem operacyjnym Windows 2000 Professional z SP 4/XP Professional

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem

Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Skrócony opis instalacji Sympodium DT770 Interaktywny ekran z cyfrowym piórem Spis treści Wprowadzenie... 2 Interaktywny ekran... 2 Cyfrowe pióro... 2 Przyciski ustawień pióra, przyciski funkcyjne i przyciski

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie

Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zarządzanie sieciami SN Seria Easergy Wykrywanie uszkodzeń i zdalne sterowanie Zoptymalizuj eksploatację podstacji SN/NN Web-enabled Power & Control Monitoring podstacji SN/NN W200 / W500 przy użyciu standardowej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III

ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III ROZDZIAŁ 1 Instrukcja obsługi GRAND HAND VIEW III 1.1 Wstęp Grand Hand View III to uniwersalny konwerter obrazu z sygnału VGA na sygnał analogowy (TV). Urządzenie może być wykorzystane do gier komputerowych,

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

MOELLER PS4-300. Stanowisko Laboratoryjne. Zakład Napędu ISEP PW

MOELLER PS4-300. Stanowisko Laboratoryjne. Zakład Napędu ISEP PW MOELLER PS4-300 Stanowisko Laboratoryjne Zakład Napędu ISEP PW 1. Wstęp Stanowisko laboratoryjne pozwala wykonywać ćwiczenia związane z programowaniem i pracą sterownika PLC w sieci Profibus DP. Model

Bardziej szczegółowo

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERFEJS S-CTT Super Chip tuning tool INSTRUKCJA OBSŁUGI strona 1/18 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi. Urządzenie przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO!

STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! STEROWNIKI NANO-PLC NA PRZYKŁADZIE STEROWNIKA LOGO! SPIS TREŚCI STEROWNIKI NANO-PLC BUDOWA STEROWNIKA NANO-PLC PARAMETRY LOGO! OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE ZESTAW FUNKCJI W LOGO! PRZYKŁADY PROGRAMÓW STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S7-1200. Podstawy sterowania napędem SINAMICS G110 za pośrednictwem protokołu USS przy wykorzystaniu sterownika S7-1200.

Ćwiczenia z S7-1200. Podstawy sterowania napędem SINAMICS G110 za pośrednictwem protokołu USS przy wykorzystaniu sterownika S7-1200. Ćwiczenia z S7-1200 Podstawy sterowania napędem SINAMICS G110 za pośrednictwem protokołu USS przy wykorzystaniu sterownika S7-1200 FAQ Marzec 2012 Spis treści 1 Opis zagadnienie poruszanego w ćwiczeniu.

Bardziej szczegółowo

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa

Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL DDL-X-Tool. Broszura katalogowa Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL Broszura katalogowa 2 Przyłącza magistrali struktura sieciowa DDL model V, Opcjonalne narzędzie ułatwiające uruchamianie komponentów DDL 3 Przyłącza magistrali

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Moduł GSM generacja 1

Moduł GSM generacja 1 Moduł GSM generacja 1 Instrukcja instalacji Moduł wykonawczy dla systemu: Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Zasada działania modułu gsm... 3 3. Instalacja i uruchomienie urządzenia... 3 3.1 Elementy urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40

Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Generator obrazu transakcji fiskalnych, FG-40 Produkt z kategorii: Specjalizowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX

Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX Instrukcja obsługi panelu operacyjnego XV100 w SZR-MAX-1SX 1. Pierwsze uruchomienie... 3 2. Ekran podstawowy widok diagramu... 4 3. Menu... 5 - Historia... 5 - Ustawienia... 6 - Ustawienia / Nastawa czasów...

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności oferowanych parametrów sprzętu i wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia. Marka, typ, model...

Deklaracja zgodności oferowanych parametrów sprzętu i wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia. Marka, typ, model... Możliwość wykonania wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN- EN 61557, tj.: Miernik wielofunkcyjny szt. 1 - impedancji pętli zwarciowej - parametrów wyłączników RCD - rezystancji izolacji - rezystancji

Bardziej szczegółowo

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT

Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Opis obsługi systemu Ognivo2 w aplikacji Komornik SQL-VAT Spis treści Instrukcja użytkownika systemu Ognivo2... 3 Opis... 3 Konfiguracja programu... 4 Rejestracja bibliotek narzędziowych... 4 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika

24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch. Podręcznik użytkownika 24 portowy przełącznik sieciowy Asmax 100/10 Mb/s 24-Port 100/10Mbps Fast Ethernet Switch Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI 1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA... 3 2 OPIS PRODUKTU... 3 2.1 Model...3 2.2 Właściwości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ

INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ INSTRUKCJA RUCHU I EKSPLOATACJI SIECI DYSTRYBUCYJNEJ Część ogólna Tekst obowiązujący od dnia:. SPIS TREŚCI I.A. Postanowienia ogólne... 3 I.B. Podstawy prawne opracowania IRiESD... 3 I.C. Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

Przemienniki częstotliwości

Przemienniki częstotliwości 5 192 Przemienniki częstotliwości SED2 Przemienniki częstotliwości do regulacji obrotów silników zasilanych napięciem trójfazowym, służących do napędu pomp i wentylatorów. Zakres mocy: 0.37 kw do 90 kw

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski

Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów Uniwersytet Warszawski, tel: +(48 22) 8222123, fax: +(48 22) 6592714 e-mail: slcj@slcj.uw.edu.pl http://www.slcj.uw.edu.pl Warszawa,24.02.2016 r. OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

STEROWANIE DYSKRETNE PLC TECHNOLOGICZNEGO PROCESU UTYLIZACJI ODPADÓW

STEROWANIE DYSKRETNE PLC TECHNOLOGICZNEGO PROCESU UTYLIZACJI ODPADÓW STEROWANIE DYSKRETNE PLC TECHNOLOGICZNEGO PROCESU UTYLIZACJI ODPADÓW Wikira Marcin Witek Rafał Katedra Napędów Elektrycznych Politechniki Lubelskiej Koło Naukowe Napęd i Automatyka Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja usługi CCIE R&S

Specyfikacja usługi CCIE R&S Schemat laba CCIE R&S Specyfikacja usługi CCIE R&S Connections between router and switches Ethernet S1 R1 Local Local Fa0/1 R1 Ga0/0 Ga0/0 S1 Fa0/1 Fa0/2 R2 Ga0/0 Ga0/1 S2 Fa0/1 Fa0/3 R4 Fa0/0 Ga0/2 S4

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Bariera Transmisyjno Sygnałowa BTS-01/S

Bariera Transmisyjno Sygnałowa BTS-01/S EL-TEC Sp. z o.o. e-mail: info@el-tec.com.pl http://www.el-tec.com.pl Bariera Transmisyjno Sygnałowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Spis treści 1. Opis urządzenia...3 1.1. Dane techniczne...4 1.2. Instalacje

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce

Wykład 2. Budowa komputera. W teorii i w praktyce Wykład 2 Budowa komputera W teorii i w praktyce Generacje komputerów 0 oparte o przekaźniki i elementy mechaniczne (np. Z3), 1 budowane na lampach elektronowych (np. XYZ), 2 budowane na tranzystorach (np.

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

KATALOG MODUŁÓW Modbus centrale poŝarowe

KATALOG MODUŁÓW Modbus centrale poŝarowe KATALOG MODUŁÓW Modbus centrale poŝarowe Interfejs Modbus ESSER 8007/8008 Interfejs Modbus Notifier ID3000 series Interfejs Modbus Honeywell XLS 80 \ Interfejs Modbus Siemens Cerberus Interfejs Modbus

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK. 10 kva. Wersja U/CES_GXR_10.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX RACK 10 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. wymagane minimalne parametry techniczne: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ wymagane minimalne parametry techniczne: dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

XChronos Rejestracja czasu pracy

XChronos Rejestracja czasu pracy SYSTEM REJESTRACJI CZASU PRACY XChronos Rejestracja czasu pracy Najważniejsze cechy zgodność z kodeksem pracy w zakresie rejestracji czasu pracy tworzenie i drukowanie różnorodnych raportów wysyłanie bilansu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 6 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-06-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu

zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone Profesjonalny system analizy i rejestracji czas pracy oraz kontroli dostępu zone ATMS.zone To profesjonalny system analizy i rejestracji czasu pracy oraz kontroli dostępu. Stworzony został

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzonych w związku z wprowadzeniem możliwości wysyłania wniosków bez podpisu elektronicznego Wstęp. Dodanie funkcjonalności wysyłania wniosków bez podpisów

Bardziej szczegółowo

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania

2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego. Minimalne wymagania 2004 Heden Media. Wszelkie prawa zastrzeżone Wirtualne laboratorium z napędów i sterowania pneumatycznego Minimalne wymagania PC 133 MHz, 16 MB pamięci RAM, CD-ROM, 3,5 MB wolnej pamięci na dysku twardym,

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu MKi-m konfigurator

Instrukcja obsługi programu MKi-m konfigurator Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON sp. z o. o. 42-200 Częstochowa ul. Staszica 8 p o z y t o n tel. : (034) 361-38-32, 366-44-95, 364-88-82, 364-87-50, 364-87-82, 364-87-62 tel./fax: (034)

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik mechatronik Symbol cyfrowy zawodu: 311[50] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 311[50]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20

Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 BEXLAB RYSZARD MATUSZYK UL. BRZOZOWA 14 05-311 DĘBE WIELKIE TEL. KOM. 512-019-590 Instrukcja instalacji programu Plantator oraz transferu pliku danych z/do PC kolektor danych PT-20 http://bexlab.pl BEXLAB

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE

Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE Sterownik nagrzewnicy elektrycznej HE I. DANE TECHNICZNE Opis działania. Opis elementów sterujących i kontrolnych... 3 Budowa...3 4 Dane znamionowe nagrzewnicy elektrycznej...3 5 Dane znamionowe.3 6 Lista

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego

Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Wyzwania bezpieczeństwa nowoczesnych platform nauczania zdalnego Paweł Lubomski Gdańsk, 30 kwietnia 2015 Szerokie grono odbiorców Platformy zamknięte: studenci uczniowie kursanci kursów komercyjnych Platformy

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo